Κύρωση της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του τέως Βασιλέως Κωνσταντίνου σύμβασης, που καταρτίσθηκε με την υπ αριθμ. 10573/1992 πράξη της συμβ/φου Αθηνών Στυλιανής Χαντζιάρα-Λέλη.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Κυρούται από 3 Ιουνίου 1992 η υπ αριθμ. 10573/1992 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Χαντζιάρα-Λέλη και από την πιο πάνω χρονολογία έχουν ισχύ νόμου οι περιεχόμενες σ αυτή δικαιοπραξίες, καθώς και το λοιπό περιεχόμενο της πράξης αυτής, ιδία [...]"
2.  
  Σκοπός του Ιδρύματος είναι η λήψις και η εφαρμογή όλων των αναγκαίων μέτρων δια την διατήρησιν και ανάδειξιν του δασοκτήματος Τατοΐου ως προτύπου Εθνικού Δρυμού, η προστασία της αγρίας χλωρίδας και πανίδος αυτού, η συστηματική παρακολούθησις και μελέτη του όλου δασοκτήματος, έτσι ώστε όπου παρατηρείται διατάραξις της οικολογικής ισορροπίας της αγρίας χλωρίδος και πανίδος εξ οιουδήποτε λόγου (πυρκάίά κ.λπ.), να επιδιώκεται η αποκατάστασις αυτής της διαταραχθείοης ισορροπίας δια των καταλλήλων μέσων, η οργάνωσις επιμορφωτικών μονάδων επί θεμάτων οικολογικών, περιβάλλοντος, δασοπονίας και δασοπροστασίας, η επιμόρφωσις στελεχών επί των θεμάτων αυτών δια της μετεκπαιδεύσεώς των εις ειδικά κέντρα του εξωτερικού, η συνεργασία του Ιδρύματος με αντίστοιχες μονάδες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με σκοπόν την καλυτέραν εκπλήρωσιν των σκοπών του Ιδρύματος. Η ενημέρωσις του κοινού, δι όλων των καταλλήλων μέσων επί της ανάγκης διαφυλάξεως και ανακτήσεως του δασικού πλούτου της Χώρας, η διάδοσις της αγάπης προς το δάσος. Η δημιουργία φυτωρίων δένδρων και άλλων φυτών προς ιδίαν χρήσιν ή και διάθεσις αυτών, μετά ή άνευ ανταλλάγματος, κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου, η εκμετάλλευσις των μη αμιγώς δασικών εκτάσεων και γενικά η ανάπτυξις κάθε δραστηριότητος με την οποίαν θα εκπληρούται ο σκοπός του Ιδρύματος.
3.  
  Το Ίδρυμα διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζομένου εξ επτά (7) μελών, ως ακολούθως: 1) Λεωνίδα Παπάγου του Αλεξάνδρου, Πρέσβεως ε.τ. 2) Ιωάννου Σωσσίδη του Νικολάου, Πρέσβεως ε.τ. 3) Μάριου-Ιωάννου Σταυρίδη του Νικολάου, Αντιναυάρχου Π.Ν. ε.α. 4) Μίνωος Κυριακού του Ξενοφώντος 5) Κωνσταντίνου Στρογγυλού του Αλεξάνδρου 6) Παναγιώτου Ασημακόπουλου του Αδάμ, Καθηγητού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Και 7) Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο κ. Γεώργιος Σγουρίτσας, Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Αντιπρόεδρος δε ο εκλεγόμενος μεταξύ των μελών αυτού. Ο εκλεγείς Αντιπρόεδρος αναπληροί εν παντί τον Πρόεδρον. Επίσης, μεταξύ των μελών του Δ.Σ. εκλέγεται ο Γενικός Γραμματεύς. Το Ίδρυμα εκπροσωπείται κατά την σύναψιν δικαιοπραξιών, την παράστασιν ενώπιον των δικαστηρίων, πάσης Αρχής και παντός τρίτου, υπό του Προέδρου του Διοικ. Συμβουλίου και τούτου κωλυομένου υπό του Αντιπροέδρου. Τα εκλίποντα ή παραιτούμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των ως άνω ονομαστικώς οριζομένων, ή τα απέχοντα των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου αδικαιολογήτως επί τρεις τουλάχιστον συνεχείς συνεδριάσεις, αντικαθίστανται δι ετέρων προσώπων, εκλεγομένων παρά των υπολειπομένων, ενός ή πλειόνων μελών, μετά προηγουμένην σύμφωνον γνώμην του Ιδρυτού και, εν κωλύματι, αδυναμία ή θανάτω αυτού, υπό του υιού αυτού Παύλου και, εν αδυναμία ή κωλύματι ή θανάτω αυτού, υπό του υιού του Νικολάου. Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Ιδρύματος, κατά την πραγμάτωσιν των σκοπών του, αποφασίζει επί παντός ζητήματος, έχον την πλέον έυρείαν εξουσίαν, περιλαμβάνουσαν και την διάθεσιν περιουσιακών στοιχείων αυτού, πλην της τοιαύτης εξ ελευθεριότητος, δύναται δε να εξουσιοδοτεί και τρίτα πρόσωπα μη μέλη του Δ.Σ., προς εκτέλεσιν μερικών εκ των εξουσιών του. Ο κανών όμως είναι ότι αι αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικώς και η ευθύνη δι αυτάς και την εκτέλεσίν των, νομίμως, βαρύνει τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος και όχι μόνον τα κατ εξουσιοδότησιν αυτών τυχόν ενεργήσαντα τρίτα πρόσωπα.
4.  
  η δϊοίκησις του Ιδρύματος, μη δεσμευομένη εξ άλλης τινός διατάξεως, καταρτίζει τον εσωτερικόν κανονισμόν του Ιδρύματος. Κατ έτος συντάσσει τον προϋπολογισμόν, απολογισμόν και ισολογισμόν του Ιδρύματος. Διορίζει το προσωπικόν του Ιδρύματος, ασκεί την επ αυτού πειθαρχικήν εξουσίαν, καθορίζει την αρμοδιότητα και τις αποδοχές αυτού και ρυθμίζει την εν γένει υπηρεσιακήν κατάστασιν αυτού. Δια του εσωτερικού κανονισμού δύναται να ληφθούν περαιτέρω μέτρα ελέγχου της διαχειρίσεως και εξασφαλίσεως της καλής λειτουργίας και των καθ έκαστον αντικειμένων της δραστηριότητος του Ιδρύματος.
5.  
  η πραγμάτωσις των σκοπών του Ιδρύματος θα γίνει: α) Δια του διατιθεμένου δια του παρόντος εις αυτό κατά πλήρη κυριότητα, νομήν και κατοχήν τμήματος του ανωτέρω περιγραφέντος δασοκτήματος υπό την ονομασίαν Δεκέλεια ή Τατόι, εμβαδού 37.426 (τριάντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι έξι) περίπου στρεμμάτων. Το διατιθέμενον ως περιουσία του Ιδρύματος ως άνω δασόκτημα εμφαίνεται εις το ανωτέρω αναφερόμενον και στο παρόν πρρσαρτώμενον από μηνός Φεβρουαρίου 1992 τοπογραφικόν διάγραμμα του άνω μηχανικού Χ. Δήμα, υπό κλίμακα 1:20.000 υπό την ένδειξιν Κτήμα Δ εντός κύκλου και τα στοιχεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. 13, Φ, Χ. Ψ, Ω, 14. Ρ. Σ, Τ, 15, 16, Β, Γ, Δ. Ε, Ζ. Η, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, 17, 18, 19, 20, 21, 1, προέκυψεν δε ως υπόλοιπον εκ του ως άνω, περιγραφέντος μείζονος κτήματος του πρώην Βασιλέως Κωνσταντίνου υπό την ονομασίαν Δεκέλεια ή Τατόι, μετά την αφαίρεσιν εξ αυτού των δια του παρόντος α) πωλουμένου εις το Ελληνικόν Δημόσιον ως άνω τμήματος (ακινήτου) εκ διακοσίων στρεμμάτων και τριάκοντα τ. μέτρων. β) Δωρουμένου εις το Ίδρυμα Ελληνικόν Ίδρυμα Επιμελείας του Παιδιού, ήδη μετονομαζόμενου Παγκόσμιον Ιπποκράτειον Νοσηλευτικόν Ίδρυμα και Ερευνητικόν Κέντρον τμήματος εκ τετρακοσίων ενός στρεμμάτων, πεντακοσίων σαράντα ενός τ. μέτρων και 75 εκ. του τ. μέτρου, και γ) τόυ δϊαφυλασσομένου εις την κυριότητα του ιδίου πρώην Βασιλέως Κωνσταντίνου τμήματος, του εμφαινομένου εις μεν το αυτό, ως άνω, από Φεβρουαρίου 1992 τοπογραφικό διάγραμμα του άνω μηχανικού Χ.· Δήμα και κλίμακα 1:20.000 υπό την ένδειξιν Κτήμα Α εντός κύκλου και υπό τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ο, Π, Α, εις δε το από μηνός Φεβρουαρίου 1992 και υπό κλίμακα 1:5.000 τοπογραφικόν διάγραμμα του αυτού, ως άνω, μηχανικού Χ. Δήμα, το οποίον νόμιμα χαρτοσημασμένο και υπογεγραμμένο από τον συντάξαντα αυτό μηχανικό, τους πληρεξουσίους των συμβαλλομένων και εμένα τη Συμβ/φο προσαρτάται στο παρόν, υπό την αυτήν ένδειξιν Κτήμα Α εντός κύκλου και υπό τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Α, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων δέκα (3.962.710) και λεπτομερώς περιγραφόμενον περαιτέρω το τελευταίον τούτο κτήμα Α εις την προσαρτωμένην τω παρόντι και υπογραφομένην υπό των ώδε παρισταμένων και εμού υπό χρονολογίαν Απρίλιος 1992 τεχνική ν περιγραφήν συντεταγμένην υπό του Μηχανικού Χ. Δήμα. Το αφιερούμενον εις το Ίδρυμα δασόκτημα τούτο θα παραμείνει εσαεί αναπαλλοτρίωτον, μη δυνάμενον να διατεθεί είτε τη βουλήσει της διοικήσεως του Ιδρύματος, είτε αναγκαστικώς υπό του Κράτους, θα είναι δ ακατάσχετον και ανεπίδεκτον επιβαρύνσεως δϊ οιουδήποτε εμπραγμάτου βάρους.
 1. Δια των πάσης φύσεως εισφορών, δωρεών, χορηγήσεων, κληρονομιών, κληροδοσιών:
 2. Το Ίδρυμα δικαιούται τα περιερχόμενα εις αυτό εις συνάλλαγμα χρηματικά ποσά να διατηρεί εις το εξωτερικόν και να επενδύει κατά την ανεξέλεγκτον κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρουμένων των κειμένων διατάξεων περί προστασίας του εθνικού νομίσματος
6.  
  Το οικονομικόν έτος άρχεται την 1ην Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31 ην Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. η οικονομική διαχειρίσεως του Ιδρύματος ενεργείται επί τη βάσει του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, εγκρινομένου εξ επόψεως μη εκτροπής εκ της εκπληρώσεως του σκοπού του Ιδρύματος υπό του Υπουργού Οικονομικών κατά τας διατάξεις του Α.Ν. 2039/1939, ως εκάστοτε ισχύει. Ο απολογισμός και ισολογισμός εκάστου οικονομικού έτους, συντασσόμενος εντός τριμήνου από της λήξεως τούτου, εγκρίνονται, εξ απόψεως μη εκτροπής εκ της εκπληρώσεως του σκοπού του Ιδρύματος, υπό, του Υπουργού Οικονομικών, κατά τας διατάξεις του Α. Ν. 2039/1939, ως εκάστοτε ισχύει. Ως προελέχθη, η επένδυσις των περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύματος ενεργείται κατά την ελευθέραν κρίσιν της διοικήσεως αυτού, δυναμένης να διατηρεί την εις το εξωτερικόν ευρισκομένην περιουσίαν και μετατρέπει ταύτην εις καταθέσεις, τίτλους ή μετρητά ή διαθέτει ταύτην δι αγοράν αντικειμένων χρησίμων εις το Ίδρυμα. Καθ έκαστον έτος η διοίκησις του Ιδρύματος υποβάλλει εις τον Υπουργό Γεωργίας έκθεσιν των πεπραγμένων του Ιδρύματος.
7.  
  Δια παν θέμα, μη ρυθμιζόμενον υπό της παρούσης συστατικής πράξεως και του Οργανισμού του Ιδρύματος, αποφαίνεται το Δ.Σ. αυτού.
8.  
  Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Ιδρύματος καταρτίζει τον Οργανισμόν αυτού, ο οποίος εγκρίνεται δια Π.Δ., εκδιδομένου κατόπιν προτάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας. Κατά τον ίδιον τρόπον δύναται να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί ο καταρτισθησόμενος Οργανισμός, διατηρουμένων πάντως ακεραίων των δια. της παρούσης ιδρυτικής πράξεως καθοριζομένων όρων και περιορισμών υφ ους τελεί η ίδρυσις του Ιδρύματος. Αι διατάξεις του άρθρ. 109 του Συντάγματος έχουν συνεφαρμογήν και επί του δια της παρούσης συνιστώμενου Ιδρύματος, της τηρήσεως των διατάξεων και της βουλήσεως του ιδρυτού και δωρητού αποτελούσης απαραίτητον όρον προς διατήρησιν της προσφοράς του και της ισχύος της επ αυτού μεταβιβάσεως εις το ίδρυμα του ως άνω περιουσιακού στοιχείου ή και άλλων δωρηθησομένων μελλοντικώς υπ αυτού κινητών ή ακινήτων. ΙΑ. Οι εκπροσωπούντες εις το παρόν συμβόλαιον το Ελληνικόν Δημόσιον δηλούν ότι τούτο δεν μετέχει καθ οιονδήποτε τρόπον εις τας δηλώσεις του πρώην Βασιλέως Κωνσταντίνου δια των οποίων αυτός συνιστά το ως άνω ίδρυμα ή δωρείται ακίνητον αυτού προς το Ελληνικόν Ίδρυμα Επιμελείας του Παιδιού και προσδιορίζει τας διατιθέμενος εις τα ιδρύματα αυτά εκτάσεις, αυτοτελώς ή εν συνδυασμώ προς την όλην ευρυτέραν έκτασιν του, ως άνω, περιγραφέντος κτήματος του (δάσους) Δεκέλεια ή Τατόι. ΙΒ. Δια της παρούσης συμβάσεως και της δια νόμου κυρώσεως της, κατά τα ανωτέρω, αυτοδικαίως και άνευ άλλης περαιτέρω διαδικασίας θεωρείται: α) ότι έχει χορηγηθεί η κατ άρθρον 60 & 1 του ν.δ. 86/1969 (δασικού κωδικός) ή άλλην κειμένην διάταξιν απαιτουμένη άδεια κατατμήσεως του, ως άνω, ακινήτου του πρώην Βασιλέως, τόσον ως προς την πωλουμένην υπ αυτού εις το Δημόσιον, όσον και ως προς τας υπ αυτού κατά κυριότητα μεταβιβαζόμενος εις τα ως άνω δυο ιδρύματα δασικάς εκτάσεις και β) ότι έχουν εκδοθεί όλαι αι αποφάσεις ή έχουν χορηγηθεί όλαι αι άδειαι αα) αι προβλεπόμενοι ιδία δια των άρθρων 45 & 6, 54 & 1 και 2 και 58 & 3 του ν. 998/79 ή άλλων διατάξεων της κειμένης περί δασών νομοθεσίας, τόσον ως προς το πωλούμενον, δια της παρούσης εις το Δημόσιον τμήμα της ως άνω δασικής ιδιοκτησίας του πρώην Βασιλέως, όσον και ως προς τα περιερχόμενα τμήματα της ιδιοκτησίας αυτής είτε εις το συνιστώμενον υπ αυτού Ίδρυμα είτε εις το Ίδρυμα Ελληνικόν Ίδρυμα Επιμελείας του Παιδιού δια δωρεάς ως προς αυτό, ββ) αι αφορώσαι εις την σκοπιμότητα ή αναγκαιότητα ανεγέρσεως και λειτουργίας υπό του τελευταίου τούτου ιδρύματος Ελληνικόν Ίδρυμα Επιμελείας του Παιδιού όπως τούτο ήδη κατά τα ανωτέρω μετονομάζεται, των κτιρίων και εγκαταστάσεων επί της δωρουμένης προς αυτό ως άνω εκτάσεως, των αναγκαίων δια την πραγμάτωσιν του σκοπού της δωρεάς αυτής και του ιδίου αυτού σκοπού, άνευ περιορισμού κατ έκτασιν και χρήσιν. ΙΓ. Το συνιστώμενον, ως άνω, υπό του πρώην Βασιλέως Κωνσταντίνου, ίδρυμα Εθνικός Δρυμός Τατοΐου, ως και το ανωτέρω ίδρυμα Ελληνικόν Ίδρυμα Επιμελείας του Παιδιού, ως ήδη μετονομάζεται τούτο κατά τα ανωτέρω, κατά την ενέργειαν πράξεων ή κατάρτισιν δικαιοπραξιών εν τη διαχειρίσει της περιουσίας των ή σκοπουσών οπωσδήποτε εις την πραγμάτωσιν των κοινωφελών σκοπών αυτών, απαλλάσσονται από της κυρώσεως της παρούσης πράξεως δια νόμου, παντός φόρου, τέλους, δασμού, δικαιώματος ή εισφοράς, υπέρ του Δημοσίου ή οιουδήποτε τρίτου. ΙΔ. η παρούσα σύμβασις και αι δι αυτής σύστασις του Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ και η προς αυτό διάθεσις της ως άνω περιουσίας αυτού και η δωρεά προς το Ελληνικό Ίδρυμα Επιμελείας του Παιδιού ως και η αποδοχή της δωρεάς ταύτης, απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους, δικαιώματος ή εισφοράς υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή τρίτου και αυτού του Ταμείου Συντάξεων Νομικών, δεν εφαρμόζεται δε επ αυτών το άρθρο 42 του Ν.Δ. 3026/54, ως ισχύει. η παρούσα πράξις δεν συνοδεύεται υπό των τυχόν απαιτουμένων, δι εκάστην εν αυτή περιλαμβανομένην δικαιοπραξίαν, πιστοποιητικών της φορολογούσης Αρχής, δοθέντος ότι ο ιδιαίτερος σκοπός αυτής, αλλά και η αναγκαία μέλλουσα νομοθετική ρύθμισις αυτής, καθιστούν αυτά κατά σκοπόν, άνευ σημασίας. Για την παρούσα πράξη και την αποδοχήν της ως άνω δωρεάς, ορίζονται τα δικαιώματα του Συμβ/φου συνολικά σε δραχμές -20.000-, παντός σε Υποθηκοφύλακος, αρμοδίου δι αυτήν σε δρχ. -5.000-. η παρούσα σύμβασις συνετάγη δυνάμει της με αριθμό πρωτ. 2122/3.6.1992 εντολής του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών - Αιγαίου και Δωδεκανήσου, η οποία προσαρτάται στο παρόν. Εις το παρόν προσαρτώνται: α) Εις επικυρωμένον φωτοτυπικόν αντίγραφον η ληξιαρχική πράξις θανάτου του άλλοτε Βασιλέως των Ελλήνων Παύλου Α.
 1. Αι υπ αρ. θεωρ. 1724/25.5.1992 και 1804/28.5.1992 δύο (2) υπεύθυνοι δηλώσεις της ΔΟΥ Γ ενικών Εσόδων Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Π.Δ. 129/89.
 2. Υπεβλήθη παρά των συμβαλλομένων εις την ΔΟΥ Αχαρνών Αττικής δήλωσις φόρου μεταβιβάσεως ακινήτου, η οποία κατεχωρήθη με αριθμόν 810/26.5.1992 αντίγραφον της οποίας μου επεδείχθη, βάσει της οποίας ουδείς φόρος κατεβλήθη, συμφώνως προς το άρθρον 14 παρ. 7 του ν. 1882/90.
 3. Επίσης εις την άνω ΔΟΥ υπεβλήθη δήλωσις φόρου αυ-, τομάτου υπερτιμήματος, η οποία κατεχωρήθη με αρ. δηλ. 532/26.5.1992, αντίγραφον της οποίας μου επεδείχθη, βάσει της οποίας, επίσης ουδείς φόρος κατεβλήθη, συμφώνως με την ισχύουσα νομοθετικήν ρύθμισιν (Νόμος 1882/90 αρθρ. 16 παρ. 6 περ. 7).
 4. Ταύτα συνωμολόγησαν και συναπεδέχθησαν οι συμβαλλόμενοι και εις πίστωσιν των ανωτέρω συνετάγη το παρόν επί δέκα εννέα (19) φύλλων χάρτου, και το οποίον ανεγνώσθη ευκρινώς και μεγαλοφώνως εις επήκοον των συμβαλλομένων και βεβαιωθέν υπ αυτών, υπογράφεται παρ αυτών και εμού νομίμως. η συμβολαιογράφος Στυλιανή Χαντζιάρα-Λέλη ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Μ.Ν. Σταυρίδης Ι.Δ. Παλαιοκρασσάς Σ.Μ. Χατζηγάκης Γ.Ι. Σούρλας.
Άρθρο 2
1.  
  η ισχύς του παρόντος ανατρέχει στο χρόνο υπογραφής της κυρούμενης με το προηγούμενο άρθρο συμβολαιογραφικής πράξης. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΝΟΜΟΣ 1939/2039 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/2039 1939
ΝΟΜΟΣ 1979/998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/998 1979
ΝΟΜΟΣ 1990/1882 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1882 1990
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/3026 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/3026 1954
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/86 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/86 1969
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1939/2039 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/2039 1939
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/129 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/129 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων της απαλλοτριωμένης περιουσίας της έκπτωτης βασιλικής οικογένειας της Ελλάδας. 1994/2215 1994