ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2090

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-11-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-11-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-11-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση Συμφώνου φιλίας, συνεργασίας και καλής γειτονίας Ελλάδας - Ρουμανίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 . Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Σύμφωνο φιλίας, συνεργασίας και καλής γειτονίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρουμανίας, που υπογράφηκε στο Βουκουρέστι στις 28 Νοεμβρίου 1991, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΟ ΦΙΛΙΑΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ Η Ελληνική Δημοκρατία και η Ρουμανία Λαμβάνοντας υπόψη την παράδοση φιλίας, πνευματικής προσέγγισης και τις κοινές πολιτιστικές αξίες των λαών τους, καθώς, επίσης, και τη σύγκλιση των θεμελιωδών συμφερόντων τους. Έχοντας πεισθεί ότι είναι απαραίτητο να βασίσουν τις -μεταξύ Κρατών, σχέσεις στις γενικές - ανθρωπιστικές αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της πολυφωνίας, της αλληλεγγύης και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων Επαναβεβαιώνοντας την προσήλωση τους στους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί στα πλαίσια της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, Αποφασισμένες να συμβάλλουν και αυτές στην ευόδωση των πρωτοβουλιών που αποβλέπουν στην αποφυγή διαιρέσεως της Ευρώπης, Επιθυμώντας να αναπτύξουν και να εδραιώσουν τις σχέσεις μεταξύ της Ρουμανίας και των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Αποφασισμένες να τοποθετήσουν σε νέα βάση τις σχέσεις φιλίας, συνεργασίας και καλής γειτονίας μεταξύ τους, Αποφασίζουν τα εξής: Άρθρο 1 Η Ελληνική Δημοκρατία και η Ρουμανία αναπτύσσουν τις σχέσεις τους πάνω στη βάση της εμπιστοσύνης, της συνεργασίας και του αμοιβαίου σεβασμού, σύμφωνα με τις αρχές της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, της ισότητας των δικαιωμάτων, της ανθρώπινης αλληλεγγύης και αξιοπρέπειας και του σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων του ανθρώπου. Άρθρο 2 Τα δύο Μέρη ενεργούν από κοινού ώστε να μεταβληθεί η Ευρώπη σε μία Κοινότητα Κρατών, που θα μπορεί ν αποτελεί ένα χώρο ειρηνικής συνύπαρξης και συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών και, για το σκοπό αυτόν, εργάζονται για τη δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών ασφάλειας και συνεργασίας στην ήπειρο. Είναι ακλόνητα αποφασισμένα να υποστηρίξουν, στα πλαίσια των διαδικασιών που έχουν καθιερωθεί από τη Δ.Α.Σ.Ε., τις ειρηνικές πολιτικές εξελίξεις που έχουν ως, σκοπό την εδραίωση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, την πραγματοποίηση των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων και ελευθεριών, την ανάπτυξη των σχέσεων φιλίας μεταξύ των λαών, την οικονομική, τεχνική και επιστημονική, πολιτιστική και οικολογική συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. , Άρθρο 3 Τα δύο συμβαλλόμενα Μέρη επαναβεβαιώνουν το απαράδεκτο της χρήσης βίας και απειλής προσφυγής σε αυτή στις διεθνείς σχέσεις, καθώς, επίσης,, και την αναγκαιότητα επίλυσης των διεθνών προβλημάτων με ειρηνικά μέσα. Οι ενέργειες τους κατευθύνονται προς τη χρησιμοποίηση των ειρηνικών μέσων που προβλέπει το διεθνές δίκαιο και ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και των, κατάλληλων μηχανισμών προκειμένου να επιλύσουν τις διαφορές. Στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, είναι ακλόνητα αποφασισμένα να συμβάλλουν στη δημιουργία και την αποτελεσματική λειτουργία γενικά αποδεκτών φορέων και μεθόδων για την ειρηνική επίλυση των διαφορών και την πρόληψη των συγκρούσεων. Άρθρο 4 Τα δύο συμβαλλόμενα Μέρη στηρίζουν τη θέση σε εφαρμογή των μέτρων συλλογικής ασφάλειας, σύμφωνα με το Κεφάλαιο VΙΙ του Χάρτη του Ο.Η.Ε.. Εάν το ένα από τα Μέρη θεωρεί ότι μία κατάσταση πραγμάτων που έχει ανακύψει είναι δυνατό γα βλάψει τα σχετικά με την ασφάλεια ουσιώδη συμφέροντα του, δύναται να απευθυνθεί στο άλλο Μέρος, για να προβούν αμελλητί σε διαβουλεύσεις επ αυτού του προβλήματος. Στην περίπτωση που το ένα από τα Μέρη αποτελεί το αντικείμενο μιας επίθεσης, το άλλο Μέρος θα απέχει κάθε υποστήριξης στρατιωτικής ή άλλης προς τον επιτιθέμενο. Άρθρο 5 Τα δύο Μέρη ενεργούν, στα πλαίσια της Δ.Α.Σ.Ε., προκειμένου να προωθήσουν τη διαδικασία ισομερούς μείωσης των στρατιωτικών δυνάμεων και των εξοπλισμών, καθώς και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της σταθερότητας στην ήπειρο. Τα Μέρη συμφωνούν να συνεργάζονται, και κατά τη διάρκεια διεθνών διαπραγματεύσεων στις οποίες συμμετέχουν και τα δύο, για την πραγματοποίηση του αφοπλισμού, υπό αυστηρό και αποτελεσματικό διεθνή έλεγχο. Τα δύο Μέρη ενθαρρύνουν τις ανταλλαγές στο στρατιωτικό τομέα καθώς και τις επαφές και περιοδικές διαβουλεύσεις μεταξύ των στρατιωτικών φορέων, στα επίπεδα που θα συμφωνηθούν. Άρθρο 6 Τα συμβαλλόμενα Μέρη, εμπνεόμενα από την παράδοση συνεργασίας και πολιτιστικής επικοινωνίας μεταξύ των λαών των δύο χωρών και επιθυμώντας να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πολιτιστικού χώρου, ανοιχτού σε όλους τους λαούς της ηπείρου, ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των ανταλλαγών μεταξύ των φορέων, των φυσικών προσώπων των δύο χωρών, στον τομέα του πολιτισμού και της ενημέρωσης. Τα Μέρη ενθαρρύνουν τις επαφές μεταξύ των πανεπιστημίων και των λοιπών ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των κέντρων έρευνας και παροχής· πληροφοριών και, ιδιαίτερα, τονώνουν τις πρωτοβουλίες που αφορούν τη συνεργασία και τις ανταλλαγές στον τομέα των οπτικο-ακουστικών μέοων, του κινηματογράφου, του θεάτρου, της μουσικής και των εικαστικών τεχνών. Άρθρο 7 Τα Μέρη ευνοούν την ανάπτυξη, σε διάφορα επίπεδα, των δεσμών και των ανταλλαγών μεταξύ των φορέων, των συνδικάτων, των ενώσεων/συλλόγων και των φυσικών προσώπων των δύο χωρών. Άρθρο 8 Τα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διευρύνουν και να εμβαθύνουν την οικονομική, βιομηχανική, τεχνολογική, επιστημονική και οικολογική συνεργασία. Συμφωνούν ότι έχουν πληρωθεί όλες οι προϋποθέσεις ώστε η οικονομική συνεργασία να περιβληθεί νέα ποιότητα. Αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα μιας τέτοιας συνεργασίας, και εξ εποψεως πραγματοποίησης του προγράμματος οικονομικών μεταρρυθμίσεων στη Ρουμανία και εξ επόψεως μιας μελλοντικής συμβολής των δύο Μερών σε μία στενότερη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Υπογραμμίζουν τον ουσιώδη ρόλο που δύναται να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα στον τομέα αυτόν, στο επίπεδο της ευρωπαϊκής ηπείρου, καθώς και την ιδιαίτερη σημασία των διεθνών οικονομικών και χρηματοοικονομικών οργανισμών για την ισορροπημένη ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας. Άρθρο 9 Τα Μέρη στηρίζουν την ανάπτυξη και την εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ της Ρουμανίας και των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 10 Τα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εντείνουν τη θέση σε εφαρμογή των συμφωνιών που έχουν συνάψει στους τομείς που απαριθμώνται στο Άρθρο 8 του παρόντος Συμφώνου, καθώς και οιωνδήποτε άλλων ισχυουσών οικονομικών συμβάσεων. Οι μικτές διακυβερνητικές επιτροπές οικονομικής, τεχνολογικής και επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρουμανίας και τα όργανα εργασίας αυτών, καλούνται να υποστηρίξουν την ενίσχυση μιας τέτοιας συνεργασίας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Εάν παραστεί ανάγκη, δύνανται να δημιουργηθούν και άλλα μόνιμα ή ΑD ΗΟC όργανα, με την κοινή συναίνεση των Μερών. Άρθρο 11 Τα Μέρη ενθαρρύνουν τις απευθείας επενδύσεις του κεφαλαίου, τη δημιουργία μικτών εμπορικών εταιρειών, και με τη συμμετοχή εταίρων τρίτων χωρών, την εναρμόνιση των νομικών κανόνων στον οικονομικό τομέα, σύμφωνα με την ισχύουσα σε καθένα από τα συμβαλλόμενα Μέρη νομοθεσία, την επιμόρφωση, από κοινού, των στελεχών, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών στελεχών. Άρθρο 12 Τα Μέρη προσδίδουν πρωταρχική σημασία στη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών. Στηρίζουν τις πράξεις συνεργασίας που αποβλέπουν στην επίλυση των τεχνικών θεμάτων στα πλαίσια αυτών των τομέων βιομηχανικής δραστηριότητας, έχοντας ως σκοπό, σε πρώτη φάση, την εξοικονόμηση ενέργειας και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών. Τα Μέρη αναπτύσσουν προσπάθειες προκειμένου να θεμελιώσουν μία οργανική συνεργασία σε αυτούς τους τομείς, στο ευρωπαϊκό επίπεδο, και ενθαρρύνουν την αμοιβαία συνεργασία μεταξύ των οργανισμών και των επιχειρήσεων των δύο χωρών. Άρθρο 13 Τα Μέρη ευνοούν τη συνεργασία στον τομέα της επιστήμης και της υψηλής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποίησης της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς, με βάση προγράμματα που έχουν ήδη καταρτισθεί και συμπληρωματικά προγράμματα που θα πρέπει να χαράσσουν νέες κατευθυντήριες γραμμές προτεραιότητας στον τομέα των επιστημονικών ερευνών και του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού. Αναγνωρίζοντας τον συνεχώς επαυξανόμενο ρόλο της επιστήμης και της τεχνολογίας στην κοινωνία του μέλλοντος, τα Μέρη συμφωνούν όπως αναπτύξουν προσπάθειες προκειμένου να βοηθήσουν τους αρμόδιους οργανισμούς των δύο χωρών να συντονισθούν κατά τρόπο περισσότερο δραστήριο με τα πολυμερή προγράμματα επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας, με τη δημιουργία επιστημονικών και τεχνολογικών χώρων. Άρθρο 14 Λαμβάνοντας υπόψη τη σφαιρική σημασία των προβλημάτων που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, τα Μέρη προτίθενται να προωθήσουν τη συνεργασία τους στον τομέα αυτόν στα πλαίσια ενός προγράμματος με προοπτικές που θα ορισθεί σε μία κατάλληλη για την περίσταση διμερή σύμβαση. Προσδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του περιβάλλοντος της Μαύρης Θάλλασσας και της Μεσογείου. Βασιζόμενα στη θετική πείρα που έχει σωρευθεί στον τομέα αυτόν, τα Μέρη αναπτύσσουν τη συνεργασία τους για την πρόγνωση και την πρόληψη των φυσικών καταστροφών, ώστε να περιορίσουν τα εξ αυτών αποτελέσματα. Άρθρο 15 Τα Μέρη διευρύνουν τη συνεργασία στο νομικό τομέα και στον τομέα των προξενικών σχέσεων και με τη σύναψη ειδικών συμφωνιών, ώστε να διευκολύνουν τα ταξίδια και τις επισκέψεις των πολιτών τους και να επιλύσουν τα ανθρωπιστικά και κοινωνικά προβλήματα που απορρέουν εξ αυτών, καθώς επίσης να βοηθήσουν στην πρόληψη και καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, όπλων και έργων τέχνης, καθώς και του λαθρεμπορίου και της τρομοκρατίας. Άρθρο 16 Τα συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να διευρύνουν και να εμβαθύνουν τις μεταξύ τους διαβουλεύσεις στα κατάλληλα επίπεδα, σε ό,τι αφορά τα σημαντικά προβλήματα του διεθνούς βίου, της ασφάλειας και της συνεργασίας στην Ευρώπη, την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, καθώς και κάθε άλλο πρόβλημα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Για το σκοπό αυτόν, τα δύο Μέρη εντείνουν τις επαφές μεταξύ των κοινοβουλίων και των κυβερνήσεων τους. Άρθρο 17 Τα δύο, Μέρη θα βελτιώσουν το νομικό πλαίσιο των διμερών τους σχέσεων σύμφωνα με την ανάπτυξη των οικονομικών, κοινωνικών και νομικών δομών των χωρών τους, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη συνεργασίας, καθώς και τις εν γένει εξελίξεις στην Ευρώπη. Άρθρο 18 Υπογραμμίζοντας τον ιδιαίτερο ρόλο της ορθοδοξίας όσον αφορά την πνευματική ανάπτυξη των δύο λαών, τα συμβαλλόμενα Μέρη θα διευκολύνουν, τις επαφές και τη συνεργασία ανάμεσα στις δύο εκκλησίες, εφόσον αυτές εκφράσουν την επιθυμία τους προς την κατεύθυνση αυτή. Άρθρο 19 Το παρόν Σύμφωνο δεν προσβάλλει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ισχύουσες συμφωνίες και συμβάσεις που η Ελληνική Δημοκρατία και η Ρουμανία έχουν συνάψει με άλλα κράτη. Η Ελληνική Δημοκρατία και η Ρουμανία .δηλώνουν ότι το παρόν Σύμφωνο δεν στρέφεται κατ ουδενός τρίτου κράτους. Τα συμβαλλόμενα Μέρη θεωρούν ότι το παρόν Σύμφωνο αποτελεί ένα συνθετικό και δυναμικό στοιχείο της συνεργασίας τους και μία συμβολή για την παραπέρα ανάπτυξη της διαδικασίας της Δ.Α.Σ.Ε.. Άρθρο 20 Το παρόν Σύμφωνο συνάπτεται για 20 έτη. Υπόκειται σε επικύρωση σύμφωνα με τις συνταγματικές διαδικασίες κάθε Μέρους και θα τεθεί σε ισχύ την τριακοστή ημέρα από της ημερομηνίας ανταλλαγής των οργάνων επικύρωσης. Η ισχύς του παρόντος Συμφώνου θα ανανεώνεται κάθε φορά αυτόματα για ένα νέο χρονικό διάστημα 5 ετών, εκτός εάν το ένα από τα Μέρη γνωστοποιήσει γραπτώς στο άλλο Μέρος την απόφαση του να το καταγγείλει, ένα έτος. τουλάχιστον προ της λήξης της αντίστοιχης περιόδου. Έγινε στο Βουκουρέστι στις 28. Νοεμβρίου 1991 σε δύο αντίτυπα, ένα στην ελληνική και ένα στη ρουμανική γλώσσα. Και τα δύο κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Για την Ελληνική Δημοκρατία Κωνσταντίνος Μητσοτάκης Πρωθυπουργός Για τη Ρουμανία Τheοdοr Stοlοjan Πρωθυπουργός Αρθρο δεύτερο Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, του δε κυρουμένου Συμφώνου από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων της διατάξεως του άρθρου 20 παρ. 1 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-11-24 Κύρωση Συμφώνου φιλίας, συνεργασίας και καλής γειτονίας Ελλάδας - Ρουμανίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/178
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία