ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2091

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-11-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-11-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-11-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οικονομική αυτοτέλεια των συνδικαλιστικών οργανώσεων χαι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οικονομική Αυτοτέλεια των συνδικαλιστικών οργανώσεων"
1.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 1915/1990 (ΦΕΚ 186 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 4. Από 1.1.1992, ποσοστό έως 10% των πόρων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) θα καταβάλλεται στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις για την κάλυψη των ακόλουθων δαπανών:.
 1. Οι δαπάνες για την εξασφάλιση στέγης, συμπεριλαμβανομένης της θερμάνσεως
 2. Οι δαπάνες για έπιπλα, σκεύη και εξοπλισμό γραφείων
 3. Οι λειτουργικές δαπάνες (τέλη υδρεύσεως, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, φωτισμού) και η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού τους
 4. Οι δαπάνες για την ανάπτυξη δημόσιων σχέσεων, ως και διεθνών επαφών με οργανισμούς της αλλοδαπής, που έχουν συναφείς με τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας σκοπούς
 5. Οι δαπάνες για την ενίσχυση και ανάπτυξη της έρευνας, μελέτης και προαγωγής του δικαίου της εργασίας και της επιστήμης της κοινωνικής πολιτικής, για τη διοργάνωση επιστημονικών συζητήσεων-διαλέξεων και για τις οργανωτικές ανάγκες και διαδικασίες των ανωτέρω συνδικαλιστικών οργανώσεων για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους.
 6. Ειδικότερα θέματα, για τα ποσά, την κατανομή, τον τρόπο καταβολής και λοιπά ζητήματα, αναγόμενα στην εκτέλεση της παραγράφου αυτής, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε. και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Από το αποθεματικό του Ο.Ε.Ε. θα χορηγηθεί το έτος 1992 ποσό έως 580.000.000 δραχμές, για την προσαρμογή των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων στο σύστημα της αυτοχρηματοδοτήσεως τους. Η κατανομή του ποσού αυτού, ο τρόπος, ο χρόνος, οι προϋποθέσεις και κάθε λεπτομέρεια χορηγήσεως του καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Ε.
Άρθρο 2
1.  
  Το διοικητικό συμβούλιο του Ο.Ε.Ε. ορίζεται δεκαμελές και αποτελείται από:.
 1. Ένα πρόσωπο με ευρύτερη μόρφωση σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, ως πρόεδρο
 2. Τρεις (3) ανώτατους ή ανώτερους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας, ως εκπροσώπους του Δημοσίου, που ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές από τον Υπουργό Εργασίας
 3. Τρεις (3) εκπροσώπους των εργαζομένων, που προτείνονται, με ισάριθμους αναπληρωτές, από τις τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις
 4. Τρεις (3) εκπροσώπους των εργοδοτών, που προτείνονται με ισάριθμους αναπληρωτές, από το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και την Ένωση Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδος, αντιστοίχως.
 5. Σε περίπτωση που δεν προταθούν εκπρόσωποι των εργαζομένων εντός τριάντα (30) ημερών από τη σχετική πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας ή αν οι προτεινόμενοι υπερβαίνουν τους τρεις (3), οι εκπρόσωποι αυτοί ορίζονται απευθείας από τον Υπουργό Εργασίας.
 6. Στο διοικητικό συμβούλιο παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων στον Οργανισμό.
 7. Καθήκοντα γραμματέα του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε. ασκεί υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας ή του Ο.Ε.Ε. που ορίζεται από τον Υπουργό Εργασίας.
2.  
  Η επιλογή του προσώπου του προέδρου του Δ.Σ. γίνεται σε κοινή σύσκεψη του Υπουργού Εργασίας με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και των εργοδοτών, σου αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Κατά τη σύσκεψη αυτήν καταβάλλεται προσπάθεια να εξευρεθεί πρόσωπο κοινής αποδοχής του Υπουργού Εργασίας και εκπροσώπων για το αξίωμα του προέδρου. Αν η προσπάθεια αυτή αποτύχει, ο πρόεδρος εκλέγεται με ειδική πλειοψηφία επτά (7) ψήφων από τους εκπροσώπους των τριών μερών (Δημοσίου, εργαζομένων και εργοδοτών) από κατάλογο τριών υποψηφίων, που έχει συνταχθεί από τον Υπουργό Εργασίας. Ομοίως εκλέγεται με την (δια πλειοψηφία και ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. προερχόμενος από την εργατική πλευρά για το πρώτο έτος και την εργοδοτική πλευρά για το δεύτερο έτος. Για το αποτέλεσμα των ανωτέρω εκλογών συντάσσεται πρακτικό. Εάν δεν επιτευχθεί η ανωτέρω ειδική πλειοψηφία ο Υπουργός Εργασίας διορίζει πρόεδρο του Δ.Σ. από τον ανωτέρω κατάλογο των τριών υποψηφίων και αντιπρόεδρο από τους ανωτέρω εκπροσώπους των εργαζομένων για το πρώτο έτος και των εργοδοτών για το δεύτερο έτος της θητείας τους, ως μελών του Δ.Σ. Για το σκοπό αυτόν συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση στο Υπουργείο Εργασίας, μετά από πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας, οι εννέα (9) εκπρόσωποι των μερών, υπό την προεδρία του εκπροσώπου, που εκλέγουν στην αρχή της συνεδρίασης με απόλυτη πλειοψηφία. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας, οριζόμενος από τον Υπουργό Εργασίας.
3.  
  Το Δ.Σ. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας. Το Δ. Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται έξι (6) από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος ή αντιπρόεδρος και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και πάντως με την πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε (5) μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Όταν από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται ειδική πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων του Δ.Σ., απαιτείται η πλειοψηφία επτά (7) μελών. Το Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε., που συγκροτείται κατά τις διατάξεις του παρόντος αρχίζει να λειτουργεί από 1.1.1993. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κείμενες διατάξεις για τον Ο.Ε.Ε.
Άρθρο 3 "Κατάργηση διατάξεων"
1.  
  Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου καταργείται
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες διατάξεις 2008/3667 2008