ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2093

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-11-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-11-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-11-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις.,

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Στις διατάξεις του ν.1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α), όπως ισχύουν, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:"
1.  
  Ο αριθμός 1 από την παράγραφο 1 του άρθρου 1 διαγράφεται, η παράγραφος 2 του Ιδιου άρθρου καταργείται και το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 2 "Στις διατάξεις του ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α), όπως ισχύουν, επέρχονται οι εξής διαρρυθμίσεις:"
1.  
  Αντικείμενο του φόρου είναι: Εν τούτοις τα πρόσωπα αυτά θεωρούνται ως υποκείμενοι στο φόρο κατά το μέτρο που η μη υπαγωγή στο φόρο των δραστηριοτήτων τους οδηγεί σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού. Τα πρόσωπα αυτά έχουν οπωσδήποτε την ιδιότητα του υποκείμενου στο φόρο, εφόσον ασκούν τις δραστηριότητες, που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του παρόντος νόμου, εκτός αν αυτές είναι ασήμαντες..
 1. η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο που ενεργεί με αυτήν την ιδιότητα,
 2. η εισαγωγή αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, γ) η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών που πραγματοποιείται από επαχθή αιτία στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο, ο οποίος ενεργεί με αυτήν την ιδιότητα ή»από μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, όταν ο πωλητής είναι υποκείμενος στο φόρο εγκαταστημένος σε άλλο κράτος-μέλος, ενεργεί με αυτήν την ιδιότητα και δεν απαλλάσσεται από το φόρο λόγω ύψους πραγματοποιηθέντος ετήσιου κύκλου εργασιών, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας του, ούτε υπάγεται στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 11.
 3. Ειδικά, η ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων μεταφορικών μέσων υπάγεται στο φόρο, ανεξάρτητα από την ιδιότητα του εγκαταστημένου στο εσωτερικό της χώρας προσώπου.
2.  
  Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου θεωρούνται: 3. Η αληθής έννοια της παραγράφου 2 είναι ότι, τα πρόσωπα, που αναφέρονται σης διατάξεις της παραγράφου αυτής, εξαιρούνται μόνο για τις πράξεις που ενεργούν ως δημόσια εξουσία..
 1. ως έδαφος της Κοινότητας και ως τρίτο έδαφος, όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος..
3.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: 4. Η διάταξη αυτή ισχύει και στην περίπτωση που ο εργοδότης είναι υποκείμενος στο φόρο εγκαταστημένος σε άλλο κράτος-μέλος, εφόσον τα υλικά και αντικείμενα αποστέλλονται από το κράτος αυτό και τα αγαθά που παράγονται ή κατασκευάζονται ή συναρμολογούνται από τον εργολάβο μεταφέρονται ή αποστέλλονται στον εργοδότη στο κράτος-μέλος όπου αυτός είναι εγκαταστημένος..
4.  
  Οι περιπτώσεις δ και ε της παραγράφου 2 του άρθρου 7 αντικαθίστανται ως εξής: 3. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται επίσης σης περιπτώσεις κοινωνίας και συνεταιρισμού, καθώς και στην περίπτωση κοινοπραξίας επιτηδευματιών, για την οποία προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992 - ΦΕΚ 84/26.5.1992),. Θεωρείται ως μεταφερόμενο προς ένα άλλο κράτος-μέλος κάθε ενσώματο αγαθό που αποστέλλεται ή μεταφέρεται, εκτός του εσωτερικού της χώρας, αλλά εντός της Κοινότητας, από τον υποκείμενο στο φόρο στο εσωτερικό της χώρας ή από άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του, για τις ανάγκες της επιχείρησης του, εκτός αν τα αγαθά αυτά προορίζονται για την πραγματοποίηση μιας από τις ακόλουθες πράξεις:.
 1. η περιέλευση στον υποκείμενο στο φόρο ή στους κληρονόμους του αγαθών της επιχείρησης του, κατά την παύση των εργασιών της ή κατά το θάνατο του υποκειμένου..
 2. παράδοση αγαθού που πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας από τον υποκείμενο στο φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20, 22 και 22α,
 3. πραγματοποίηση εργασίας φασόν στο κράτος-μελος άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς του αγαθού και αποστολή του έτοιμου αγαθού στον υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκαταστημένος στο εσωτερικό της χώρας,
 4. παροχή στον υποκείμενο στο φόρο υπηρεσιών, που έχουν ως αντικείμενο εργασίες οι οποίες αφορούν αυτό το αγαθό και πραγματοποιούνται υλικά στο κράτος-μέλος άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς του αγαθού,
 5. προσωρινή χρησιμοποίηση του αγαθού στο έδαφος του κράτους-μέλους άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς για τις ανάγκες παροχής υπηρεσιών, οι οποίες πραγματοποιούνται από τον υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκαταστημένος στο εσωτερικό της χώρας,
 6. προσωρινή χρησιμοποίηση του αγαθού, για περίοδο μέχρι 24 μήνες στο έδαφος άλλου κράτους-μέλους, εντός του οποίου η εισαγωγή του ίδιου αυτού αγαθού από τρίτη χώρα, με σκοπό την προσωρινή χρησιμοποίηση του, θα υπαγόταν στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής με πλήρη απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς..
5.  
  Μετά την περίπτωση ε της παραγράφου 2 του άρθρου 7 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
6.  
  Η περίπτωση γ του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής: γ) χρησιμοποίηση δικών του υπηρεσιών για δραστηριότητα του ίδιου του υποκειμένου που απαλλάσσεται από το φόρο, καθώς επίσης και η χρησιμοποίηση δικών του υπηρεσιών για τις ανάγκες της επιχείρησης του, εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 23, για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου σε περίπτωση λήψης όμοιων υπηρεσιών από άλλον υποκείμενο στο φόρο..
7.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 προστίθεται νέο εδάφιο ε, ως εξής: ε) προκειμένου για παροχή υπηρεσιών, κατά το χρόνο έκδοσης του φορολογικού στοιχείου, όταν αυτό εκδίδεται σε χρόνο προγενέστερο της παροχής των υπηρεσιών
8.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 15 καταργείται
9.  
  Η παράγραφος 9 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής: 9. Ειδικά, στην πώληση εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων, των οποίων προβλέπεται η ακύρωση σε ειδικά μηχανήματα, ως* φορολογητέα αξία λαμβάνεται η τιμή λιανικής πώλησης των εισιτηρίων χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας. Ο φόρος που αναλογεί για τις πωλήσεις αυτές καταβάλλεται από τους εκμεταλλευτές των μέσων μεταφοράς κατά το χρόνο έκδοσης του σχετικού φορολογικού στοιχείου. Οι υποκείμενοι στο φόρο, που μεσολαβούν στη διάθεση των εισιτηρίων στο κοινό, δεν έχουν τις υποχρεώσεις του νόμου αυτού, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα..
10.  
  Η περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 καταργείται και η περίπτωση δ της ίδιας παραγράφου και άρθρου, αντικαθίσταται ως εξής: δ) η παροχή υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης, καθώς και οι στενά συνδεόμενες με αυτές παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που ενεργούνται από πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα. Με τις υπηρεσίες αυτές εξομοιώνονται και οι παρεχόμενες σης εγκαταστάσεις θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών..
11.  
  Η περίπτωση ε της παραγράφου 1 του άρθρου 18 αντικαθίσταται, ως εξής:
 1. η παροχή υπηρεσιών από γιατρούς, οδοντογιατρούς, μαίες, νοσοκόμους και φυσιοθεραπευτές.
 2. Η τροποποίηση αυτή ισχύει από την έναρξη εφαρμογής σχετικής Κοινοτικής οδηγίας και την έκδοση αντίστοιχης απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
12.  
  Η περίπτωση ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 18, καταργείται
13.  
  Η περίπτωση ιγ και το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ιζ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 αντικαθίστανται ως εξής: ιγ) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες με αυτήν πράξεις παράδοσης αγαθών, που παρέχονται από δημόσια εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή,
 1. η παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής ή μορφωτικής φύσης και η στενά συνδεόμενη με αυτές παράδοση αγαθών από νομικά πρόσωπα ή άλλους οργανισμούς ή ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία λειτουργούν νόμιμα και έχουν σκοπούς πολιτιστικούς ή μορφωτικούς
14.  
  η περίπτωση κη της παραγράφου 1 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής: κη) η παράδοση κρατικών λαχείων, δελτίων ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ και λαχείων του Λαχειοφόρου Αμοιβαίου Στοιχήματος (SWΕΕΡSΤΑΚΕS) του Οργανισμού Ιπποδρομιών Ελλάδος.*.
15.  
  η περίπτωση κθ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 αντικαθίσταται, ως εξής: κθ) η παράδοση στην ονομαστική τους αξία γραμματοσήμων που βρίσκονται σε κυκλοφορία, κινητού επισήματος και λοιπών ενσήμων, καθώς και ταινιών ή ενσήμων ασφαλιστικών οργανισμών και λοιπών παρόμοιων αξιών, εκτός από αυτήν που προορίζεται για συλλογές
16.  
  η περίπτωση λ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής: λ) η παράδοση αγαθού ή αγαθών επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους αυτής από επαχθή ή χαριστική αιτία ή με τη μορφή εισφοράς σε υφιστάμενο ή συνιστώμενο νομικό πρόσωπο, από δραστηριότητα αποκλειστικά απαλλασσόμενη ή εξαιρούμενη από το φόρο ή από αγρότη του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 33, εφόσον τα αγαθά αυτά είχαν αποκτηθεί με φόρο προστιθέμενης αξίας και δεν έχει παρασχεθεί, ούτε ασκηθεί άμεσα, δικαίωμα έκπτωσης, καθώς επίσης και η παράδοση αγαθών των οποίων η κτήση ή η διάθεση έχει εξαιρεθεί από το δικαίωμα έκπτωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 23..
17.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: Επίσης, με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου υπουργού, καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις των περιπτώσεων δ, θ, ι, ιβ, ιγ, ιε, ιστ, ιζ και ιη της παραγράφου 1
18.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: Ειδικά, για τα αγαθά επένδυσης, το δικαίωμα έκπτωσης κρίνεται οριστικά κατά το χρόνο έναρξης χρησιμοποίησης των αγαθών αυτών..
19.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου* 24 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: η αληθής έννοια της παραγράφου αυτής είναι ότι ο επιμερισμός του προς έκπτωση ή μη φόρου γίνεται μόνο για το φόρο των κοινών δαπανών και για τον προσδιορισμό του ποσοστού έκπτωσης στον παρονομαστή του κλάσματος περιλαμβάνονται και οι απαλλασσόμενες και οι εξαιρούμενες εκροές..
20.  
  η παράγραφος 2 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Το δεκαδικό μέρος του ποσοστού που προκύπτει από την εφαρμογή του κλάσματος της προηγούμενης παραγράφου στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραια μονάδα.
21.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Όταν το ποσό της έκπτωσης είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο στην (δΊα περίοδο, η επιπλέον διαφορά μεταφέρεται για έκπτωση σε επόμενη περίοδο, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων. Κατ1 εξαίρεση, η διαφορά αυτή επιστρέφεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27.
22.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Σε περίπτωση παράδοσης αγαθών επένδυσης ή οριστικής παύσης της χρησιμοποίησης αυτών σε φορολογητέες πράξεις, κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου, ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός μέσα στο ίδιο έτος και τα αγαθά αυτά θεωρούνται, για τα έτη που απομένουν, ότι χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο:.
 1. σε φορολογητέες δραστηριότητες, εφόσον πρόκειται:
  • για παράδοση η οποία υπάγεται στο φόρο και ο φόρος που αναλογεί στην παράδοση αυτήν είναι τουλάχιστον (σος με το φόρο που αναλογεί στα εναπομένοντα έτη της πενταετούς περιόδου διακανονισμού,
  • για καταστροφή, απώλεια ή κλοπή, που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται με νόμιμα παραστατικά, κατά το μέρος που δεν υπάρχει από οπουδήποτε αναπλήρωση των ζημιών αυτών,
 2. σε αφορολόγητες δραστηριότητες, στις λοιπές περιπτώσεις.
 3. Εάν εντός πενταετίας από την πραγματοποίηση της δαπάνης για απόκτηση ή κατασκευή επενδυτικών αγαθών δεν έχει γίνει έναρξη της χρησιμοποίησης αυτών, θεωρείται ότι διατέθηκαν αποκλειστικά και μόνο σε αφορολόγητες, πράξεις και ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός με την εκκαθαριστική δήλωση της διαχειριστικής αυτής περιόδου.
23.  
  Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής: β. Είναι αδύνατο να μεταφερθεί για έκπτωση σε επόμενη διαχειριστική περίοδο ή σε περίπτωση μεταφοράς του για έκπτωση, η έκπτωση αυτή δεν κατέστη δυνατή ή .
24.  
  η περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 30 αναδιατυπώνεται, ως εξής: α) να μη συντάσσουν έγγραφα για πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου € ή πράξεις για τις οποίες ο φόρος καταβάλλεται με έκτακτη δήλωση, εφόσον δεν παραδίδεται σ αυτούς θεωρημένο αντίγραφο της δήλωσης που προβλέπει η διάταξη της περίπτωσης γ της παραγράφου 4 του άρθρου 29, ή της έκτακτης δήλωσης, κατά περίπτωση..
25.  
  Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 32 αντικαθίσταται ως εξής: Οι επιχειρήσεις που, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., τηρούν βιβλία πρώτης κατηγορίας, υπάγονται στο καθεστώς του άρθρου αυτού, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, που πραγματοποίησαν την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο.
26.  
  η παράγραφος 7 του άρθρου 32 αντικαθίσταται ως εξής: 7. Τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου αυτού προσδιορίζονται με την προσθήκη του μεικτού κέρδους στο συνολικό κόστος των αγαθών, χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας, τα οποία αγοράστηκαν μέσα στη φορολογική περίοδο ή των έτοιμων προϊόντων, που έχουν παραχθεί από τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που αγοράστηκαν μέσα στην (δια περίοδο. Το μεικτό κέρδος βρίσκεται με σύγκριση της τιμής κτήσης και πώλησης, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το μεικτό κέρδος που προκύπτει, εάν οι αγορές πολλαπλασιαστούν με κλάσμα που έχει ως αριθμητή το μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους επί αγορών και παρονομαστή το μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους επί πωλήσεων, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι συντελεστές στη φορολογία εισοδήματος. Σε περίπτωση πραγματοποίησης χονδρικών πωλήσεων, οι πωλήσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη, όπως προκύπτουν από τα φορολογικά στοιχεία και το συνολικό κόστος του προηγούμενου εδαφίου μειώνεται με το κόστος των αγορών, που διατέθηκαν για χονδρικές πωλήσεις. Το κόστος αυτό μειώνεται επίσης με το κόστος των αγορών, που διατέθηκαν για απαλλασσόμενες πράξεις με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών, καθώς και με τις επιστροφές και εκπτώσεις ή καταστροφές, απώλειες ή κλοπές αγορασθέντων αγαθών, που αποδεικνύονται από ιδιωτικά ή δημόσια έγγραφα, κατά περίπτωση. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής θεωρείται ότι τα εμπορεύσιμα αγαθά που αγοράσθηκαν, πωλήθηκαν μέσα στην ίδια φορολογική περίοδο και ότι οι πρώτες και βοηθητικές ύλες μεταποιήθηκαν και πωλήθηκαν μέσα στην ίδια περίοδο, ως έτοιμα προϊόντα. Στις επιχειρήσεις που αρχίζουν για πρώτη φορά τις εργασίες τους και υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων, εφόσον και στο επόμενο έτος συνεχίζουν να υπάγονται στο ίδιο καθεστώς, θεωρούνται ως πωληθέντα αγαθά μέσα στη φορολογική περίοδο, τόσα δωδέκατα αυτών, όσοι οι μήνες της πραγματικής λειτουργίας της επιχείρησης. Τμήμα του μήνα λογίζεται ως ακέραιος μήνας. Το υπόλοιπο ποσό προστίθεται στις αγορές της πρώτης φορολογικής περιόδου του επόμενου έτους. Προκειμένου κατά την επόμενη διαχειριστική περίοδο να κριθεί αν οι επιχειρήσεις αυτές θα παραμείνουν στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων ή θα μεταταγούν στις απαλλασσόμενες ή στο κανονικό καθεστώς, τα ακαθάριστα έσοδα τους ανάγονται σε ετήσια. Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις αυτές κατά το επόμενο έτος μεταταγούν στις απαλλασσόμενες ή στο κανονικό καθεστώς, τα υπόλοιπα δωδέκατα των εμπορεύσιμων αγαθών, που δε φορολογήθηκαν στις προηγούμενες φορολογικές περιόδους, προστίθενται στις αγορές της τελευταίας φορολογικής περιόδου της χρήσης μέσα στην οποία έγινε η έναρξη των εργασιών τους..
27.  
  Το άρθρο 37 καταργείται
28.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 42 αντικαθίσταται ως εξής: 4. Αν συμπέσουν οι απόψεις του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. και του υπόχρεου, συντάσσεται και υπογράφεται και από τους δύο πρακτικό διοικητικής επίλυσης της διαφοράς. Με το πρακτικό αυτό, που επέχει θέση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, η διαφορά επιλύεται κατά το μέρος που επήλθε συμφωνία και ο πρόσθετος φόρος μειώνεται στο 3% του οφειλόμενου ποσού, για κάθε μήνα καθυστέρησης..
29.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 42 αντικαθίσταται ως εξής: 5. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και στην περίπτωση κατάργησης της δίκης, κατά τις διατάξεις του ν.δ. 4600/1966 (ΦΕΚ 242 Α)..
30.  
  Το άρθρο 44 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 3
1.  
  Η αριθμ. Π. 2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.87 (ΦΕΚ 236 Β). που κυρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν. 1839/1989 (ΦΕΚ 90/7.4.89 Α), εφαρμόζεται μόνο εφόσον ο αναλογών Φ.ΠΆ. για κάθε μεμονωμένη συναλλαγή είναι (σος ή μεγαλύτερος των δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000). Στις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής υπάγονται οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές, λατομικές, ξενοδοχειακές και αγροτικές επιχειρήσεις, μόνο για καινούριο μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, που χρησιμοποιείται στην παραγωγική δραστηριότητα αυτών.
Άρθρο 4 "Φόρος κατανάλωσης καπνοβιομηχανιών προϊόντων"
1.  
  Το άρθρο 6 του ν.1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 6 Συντελεστές του φόρου κατανάλωσης καπνοβιομηχανιών προϊόντων Οι συντελεστές του φόρου κατανάλωσης καπνοβιομηχανιών προϊόντων του άρθρου 1 του ν.1798/1988 (ΦΕΚ 166 Α), όπως ισχύουν, ορίζονται ως ακολούθως: α) στα τσιγάρα, πενήντα επτά στα εκατό (57%), β) στα πούρα και τσιγαρίλλος, είκοσι πέντε στα εκατό (25%),.
 1. στον καπνό καπνίσματος, αναρρόφησης και μασήματος, πενήντα επτά στα εκατό (57%)
2.  
  Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 8 Αυγούστου 1992..
Άρθρο 5 "Ειδικός φόρος κατανάλωσης στο τσιγαρόχαρτο"
1.  
  Από την ισχύ του άρθρου αυτού ενοποιούνται σε ένα ενιαίο φάρο με την ονομασία φόρος κατανάλωσης οινοπνεύματος οι ακόλουθοι φόροι:
 1. Για κάθε χιλιόγραμμο άνυδρου εγχώριου οινοπνεύματος και αποσταγμάτων που περιέχουν οινόπνευμα, δραχμές χίλιες εξακόσιες εβδομήντα (1.670).
 2. Για κάθε χιλιόγραμμο άνυδρου εγχώριου οινοπνεύματος, που προορίζεται για την παρασκευή οίνων ελεγχόμενης ονομασίας προέλευσης, δραχμές πεντακόσιες (500)
 3. Για κάθε χιλιόγραμμο άνυδρου οινοπνεύματος, που διατίθεται στα νοσοκομεία, θεραπευτήρια, κλινικές, νοσηλευτικά ιδρύματα, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, δραχμές τετρακόσιες (400).
 4. Η ποσότητα που δικαιούνται να παραλαμβάνουν τα ιδρύματα αυτά κάθε χρόνο, με την ως άνω μειωμένη τιμή του φόρου κατανάλωσης, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, λαμβανομένης υπόψη της παραληφθείσας κατά το προηγούμενο έτος ποσότητας οινοπνεύματος από αυτά και μετά από εισήγηση της αρμόδιας διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους.
 5. Για το οινόπνευμα οποιασδήποτε προέλευσης, που σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα των Νόμων περί φορολογίας οινοπνεύματος μετουσιώνεται ή εισάγεται μετουσιωμένο, κατά τρόπο ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πόση, μυρεψία ή φαρμακευτική χρήση και καταναλώνεται μέσα στο Κράτος, για κάθε χιλιόγραμμο άνυδρου οινοπνεύματος, δραχμές πενήντα (50)
2.  
  Το άρθρο 26 του ν.1591/1986 (ΦΕΚ 50 Α) καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος όρθρου. Άρθρο β Φόρος κατανάλωσης οινοπνεύματος και οινοπνευματωδών ποτών.
3.  
  Για κάθε χιλιόγραμμο- άνυδρου οινοπνεύματος που προορίζεται για παρασκευή ΟΥΖΟΥ, δραχμές οκτακόσιες τριάντα πέντε (835)
4.  
  Για το οινόπνευμα ή οινοπνευματικά προϊόντα, που εισάγονται από το εξωτερικό, ο κατά την παράγραφο 1 φόρος κατανάλωσης οινοπνεύματος ορίζεται:
 1. για Οινόπνευμα κάθε δύναμης και αποστάγματα, που περιέχουν οινόπνευμα, φόρος κατανάλωσης δραχμές χίλιες εξακόσιες εβδομήντα (1.670) ανά χιλιόγραμμο άνυδρου οινοπνεύματος,.
 2. για οινοπνευματώδη ποτά ή προϊόντα διατροφής που περιέχουν οινόπνευμα ή φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα μυρεψίας, φόρος κατανάλωσης δραχμές χίλιες εξακόσιες εβδομήντα (1.670) ανά χιλιόγραμμο άνυδρου οινοπνεύματος που περιέχουν,.
 3. οι οίνοι, που εισάγονται από το εξωτερικό και έχουν ολικό αλκοολικό τίτλο πάνω από 12, καταβάλλουν για το οινόπνευμα που περιέχουν, πάνω από τον ολικό αλκοολικό τίτλο 12, φόρο κατανάλωσης δραχμές χίλιες εξακόσιες εβδομήντα (1.670) ανά χιλιόγραμμο άνυδρου οινοπνεύματος.
5.  
  Οι τιμές του φόρου κατανάλωσης οινοπνεύματος, που καθορίσθηκαν με τις παραγράφους 2,3,4 και 5 του παρόντος άρθρου, σε αντιστοιχία με την τιμή των 550 ΕCU/ΗL άνυδρης αλκοόλης, θα αναπροσαρμόζονται αναλόγως προς την εκάστοτε διαμορφούμενη ισοτιμία ΕCU - εθνικού νομίσματος, κατά την 1η Ιανουαρίου και 1η Ιουλίου εκάστου έτους
6.  
  Οι διατάξεις του εδαφίου γ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Κώδικα Νόμων περί φορολογίας του οινοπνεύματος, όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 1884/1990, εξακολουθούν να ισχύουν για το φόρο κατανάλωσης οινοπνεύματος, που προήλθε από την ενοποίηση των τριών φόρων, συμφώνως με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος.
7.  
  Δύναται ο Υπουργός Οικονομικών με απόφαση του, να καθορίζει διαφορετικό χρώμα, από αυτό που καθορίζεται στο εδάφιο Υ, της παραγράφου 1, του άρθρου 1, του β.δ. 52/13.1.1969 για τις ταινίες ελέγχου οινοπνευματωδών ποτών του ν.δ. 13/27.9.1968, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ελέγχου της φορολογίας του οινοπνεύματος.
8.  
  Το ποσοστό δικαιώματος ελέγχου και εποπτείας υπέρ του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου και Εποπτείας Φορολογίας Οινοπνεύματος (Ε.Τ.Ε.Ε.Φ.Ο.), που προβλέπεται από τις διατάξεις των υπεδαφίων α, β και γ του εδαφίου 2 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου 28 του Κώδικα Νόμων περί φορολογίας του οινοπνεύματος όπως αυτός τροποποιηθείς και συμπληρωθείς ισχύει σήμερα, καθορίζεται σε τέσσερα επί τοις εκατό (4%) .
9.  
  Λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η ισχύς του οποίου αρχίζει από την 8.8.1992, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,.
Άρθρο 7 "Φορολογία πρώτων υλών παραγωγής ζύθου και εισαγόμενου ζύθου"
1.  
  Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο οποίος επιβάλλεται στη βύνη, καθώς και σε κάθε άλλη πρώτη ύλη (αμυλούχο ή ζάχαρο) εγχώριας παραγωγής ή εισαγόμενης, που καταναλώνονται στην Επικράτεια με τη χρησιμοποίηση τους για την παραγωγή ζύθου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ/τος της 29.12.23, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.1839/1989, αυξάνεται σε 214,5 δραχμές κατά κιλό εκχυλίσματος πρώτης ύλης.
2.  
  Ειδικά για, το εκχύλισμα που αντιστοιχεί στο ζύθο, ο οποίος εισάγεται από το εξωτερικό, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αυξάνεται σε 233,1 δραχμές κατά κιλό εκχυλίσματος
3.  
  Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, για το εκχύλισμα που αντιστοιχεί στον εισαγόμενο από το εξωτερικό στη Δωδεκάνησο ζύθο, αυξάνεται σε 32.20 δραχμές κατά κιλό εκχυλίσματος.
4.  
  Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 10 Αυγούστου 1992
Άρθρο 8
1.  
  Τα εδάφια ά και γ της παρ.2 του άρθρου πέμπτου του α.ν. 930/1949 (ΦΕΚ 88), όπως αυτά έχουν αντικατασταθεί με νεότερες διατάξεις και ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: 2.α. Σε περίπτωση αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης της βύνης, καθώς και κάθε άλλης πρώτης ύλης, που καταναλώνονται με τη χρησιμοποίηση τους για την παραγωγή ζύθου, η αύξηση αυτή επεκτείνεται και στις ποσότητες της βύνης και κάθε άλλης πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζύθου, που βρίσκεται αυτούσια κατά την ημέρα έναρξης της ισχύος της νέας φορολογίας στα ζυθοποιεία, που παράγουν ζύθο είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό άλλων ή που αντιστοιχεί στις ποσότητες του ζυθογλεύκους και του ζύθου, που βρίσκονται στα ζυθοποιεία με την πιο πάνω έννοια ή τις αποθήκες τους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αποθήκες τρίτων, που έχουν εγκριθεί από τη Φοροτεχνική Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους ως αποθήκες ζυθοποιείων και σης οποίες ο ζύθος βρίσκεται είτε επί παρακαταθήκη είτε προς φύλαξη είτε προς πώληση για λογαριασμό των ζυθοποιητικών εταιρειών. 2.γ. Στην καταβολή της διαφοράς για την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης βύνης, καθώς και κάθε άλλης πρώτης ύλης, που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζύθου, υποβάλλονται εκτός από τα αποθέματα του ζύθου που καταμετρήθηκαν στα ζυθοποιεία και τις αποθήκες τους με την έννοια της παραγράφου 2α και οι ποσότητες του ζύθου που διατέθηκαν την ημέρα ενάρξεως της ισχύος της νέας φορολογίας πριν από την καταμέτρηση των αποθεμάτων τους.
2.  
  Το εδάφιο δ της παραγράφου 2 του άρθρου πέμπτου του α.ν. 930/1949 (ΦΕΚ 88), όπως ισχύει, καταργείται.
3.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου πέμπτου του α.ν. 930/1949 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως νόμων αρμοδιότητος του Γ.Χ.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 3. Η διαφορά του ειδικού φόρου κατανάλωσης καταβάλλεται εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία επιδόσεως του σχετικού σημειώματος από την αρμόδια αρχή.
4.  
  Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 10 Αυγούστου 1992
Άρθρο 9 "Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων 1.0 ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα παρακάτω πετρελαιοειδ [...]"
2.  
  Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη της παραγράφου 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο.
3.  
  Από 8 Αυγούστου 1992 ο ειδικός φόρος κατανάλωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2074/1992 (ΦΕΚ 128 Α) αναπροσαρμόζεται από 61.500 δρχ. σε 119.000 δρχ. ο τόννος.
4.  
  Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 19 του ν.1439/1984 (ΦΕΚ 65 Α) ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα προϊόντα του άρθρου 3 του ν. 2074/1992 καταργείται από 25.6.1992.
5.  
  Επί των υπαγομένων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων, υπολογίζεται ειδικό τέλος σε ποσοστό πέντε τοις χιλίοις (5ο/οο)
6.  
  Η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ειδικού τέλους στα είδη της προηγούμενης παραγράφου, διαμορφώνεται από την τιμολογιακή αξία και τον πράγματι εισπραττόμενο ειδικό φόρο κατανάλωσης
7.  
  Το ποσό των εισπράξεων του τέλους αυτού θα κατατίθεται στον τηρούμενο στην Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασμό με αριθμό 232005 προς εκπλήρωση του σκοπού του λογαριασμού αυτού
8.  
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος
Άρθρο 10 "Ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και μοτοσυκλετών"
1.  
  Οι συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του ν. 1882/1990 ορίζονται από 1.1.1993 ως εξής: ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΥ Μέχρι και 900 κυβ. εκατ. 30% Από 901 μέχρι 1400 38% Από 1401 μέχρι 1600 43% Από 1601 μέχρι 1800 48% Από 1801 μέχρι 2000 60% Από 2001 και πάνω 100% Τα παραπάνω ποσοστά φόρου μειώνονται, αντίστοιχα από 1.1.1994 και από 1.1.1995 κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες.
2.  
  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, δεν θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών η κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 απόκτηση αγαθών που πραγματοποιείται: Για την επιβολή του φόρου αυτού η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται ανάλογα με εκείνη των φορτηγών αυτοκινήτων κατ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1477/1984 (ΦΕΚ 144 Α), όπως ισχύει.
 1. από υποκείμενο στο φόρο που υπάγεται στο ειδικό καθεστώς των αγροτών του άρθρου 33,
 2. από υποκείμενο στο φόρο που πραγματοποιεί μόνο παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, που δεν του παρέχουν κανένα δικαίωμα έκπτωσης και
 3. από μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εφόσον το ύψος των συναλλαγών αυτών, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας, που οφείλεται στο κράτος-μέλος της αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς, δεν υπερβαίνει κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο το ποσό των 2.500.000 δρχ. και κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο δεν υπερβαίνει το ποσό αυτό.
 4. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν προκειμένου για καινούρια μεταφορικά μέσα και προϊόντα που υπάγονται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης.
 5. Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου αυτής μπορούν να επιλέγουν τη φορολόγηση τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1.
 6. Η επιλογή αυτή γίνεται με δήλωση, η οποία υποβάλλεται μέχρι τη 10η Ιανουαρίου του έτους επιλογής και ισχύει τουλάχιστον για δύο διαχειριστικές περιόδους.
3.  
  Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου:
 1. ως προϊόντα υπαγόμενα σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης θεωρούνται τα ορυκτέλαια, το οινόπνευμα και τα αλκοολούχα ποτά και τα βιομηχανοποιημένα καπνά, όπως αυτά ορίζονται από τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις,
 2. θεωρούνται ως μεταφορικά μέσα, τα σκάφη μήκους άνω των 7,5 μέτρων, τα αεροσκάφη των οποίων το συνολικό βάρος κατά την απογείωση υπερβαίνει τα 1.550 χιλιόγραμμα και τα χερσαία οχήματα με κινητήρα κυβισμού άνω των 48 κυβικών εκατοστών ή ισχύος άνω των 72 kW, τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων, με εξαίρεση τα σκάφη και τα αεροσκάφη που αναφέρονται στο άρθρο 22,.
 3. δεν θεωρούνται ως καινούργια, τα μεταφορικά μέσα που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση β, όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:
  • η παράδοση έχει πραγματοποιηθεί μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία της πρώτης θέσης σε κυκλοφορία, ,
  • το μεταφορικό μέσο έχει διανύσει περισσότερα από 3.000 χιλιόμετρα, αν πρόκειται για χερσαίο όχημα, έχει πραγματοποιήσει άνω των 100 ωρών πλεύσης, άν πρόκειται για σκάφος και άνω των 40 ωρών πτήσης, αν πρόκειται για αεροσκάφος.
4.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού
7.  
  Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 11 "Φορολογική μεταχείριση αυτοκινήτων τύπου JΕΕΡ"
1.  
  Η παράδοση αγαθών θεωρείται1 ότι πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης τα αγαθά βρίσκονται: Τα λοιπά αυτοκίνητα τύπου JΕΕΡ υπάγονται στον προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις ειδικό φόρο κατανάλωσης των επιβατικών αυτοκινήτων συμβατικής τεχνολογίας, μειωμένο κατά είκοσι στα εκατό (20%). Οι διατάξεις περί φορολογητέας αξίας των επιβατικών αυτοκινήτων εφαρμόζονται ανάλογα και για τα αυτοκίνητα της παραγράφου αυτής.
 1. στο εσωτερικό της χώρας,
 2. πάνω σε πλοίο, αεροπλάνο ή τραίνο, κατά τη διάρκεια μεταφοράς με τόπο αναχώρησης το εσωτερικό της χώρας και τόπο άφιξης άλλο κράτος-μέλος της Κοινότητας
2.  
  Σε περίπτωση παράδοσης αγαθών μετά από εγκατάσταση ή συναρμολόγηση, με ή χωρίς δοκιμή λειτουργίας, ώς τόπος παράδοσης θεωρείται ο τόπος όπου γίνεται η εγκατάσταση ή η συναρμολόγηση
 1. είχαν κομισθεί στη χώρα,
 2. είχαν φορτωθεί σε μεταφορικό μέσο με τελικό προορισμό τους την Ελλάδα,
 3. είχε ανοιχθεί ενέγγυα ανέκκλητη πίστωση σε ποσοστό είκοσι στα εκατό (20%) και πάνω του τιμήματος,
 4. είχαν αποδεδειγμένα αγορασθεί, εξακολουθούν να υπάγονται στους κατά περίπτωση συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης που ισχύουν μέχρι 8.8.1992, εφόσον τελωνισθούν μέχρι την 31.12.92.
3.  
  Σε περίπτωση παράδοσης αγαθών πριν από την εισαγωγή τους στο εσωτερικό της χώρας, ως τόπος παράδοσης θεωρείται το εσωτερικό της χώρας, εφόσον αυτό είναι και ο τόπος του τελικού προορισμού τους Η καταβολή του παραπάνω ποσού δύναται να γίνεται μέχρι και σε έξι μηνιαίες δόσεις. Στην περίπτωση αυτήν το σχετικό πιστοποιητικό τελωνισμού θα εκδίδεται μετά την οριστική εξόφληση του φόρου:.
4.  
  Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και σε εκκρεμείς υποθέσεις στα τελωνεία και στα ποινικά ή διοικητικά δικαστήρια, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση
 1. η παράδοση των αγαθών γίνεται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στο φόρο, που καλύπτονται από την παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 10α ή προς οποιοδήποτε άλλο μη υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο και
 2. δεν πρόκειται για καινούρια μεταφορικά μέσα, ούτε για αγαθά, που παραδίδονται μετά από εγκατάσταση ή συναρμολόγηση, με ή χωρίς δοκιμή λειτουργίας, -από τον προμηθευτή ή για λογαριασμό του.
 3. Εν τούτοις, οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή προκειμένου για παραδόσεις αγαθών που δεν υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, εφόσον το ύφος των συναλλαγών, χωρίς Φ.Π.Α., που πραγματοποιούνται από τον προμηθευτή προς το εσωτερικό της χώρας δεν υπερβαίνει κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου το ποσό των δραχμών 8.200.000 και κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο δεν υπερβαίνει το ποσό αυτό.
5.  
  Κατά παρέκκλιση από την περίπτωση α της παραγράφου 1 και την παράγραφο 2, η παράδοση αγαθών δεν θεωρείται ότι πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας στην περίπτωση που τα αγαθά αποστέλλονται ή μεταφέρονται από τον πωλητή ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, από το εσωτερικό της χώρας σε άλλο κράτος-μέλος και πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 ισχύουν μέχρι 30.6.1993. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού.
 1. η παράδοση των αγαθών γίνεται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στο φόρο, τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη φορολόγηση της παράδοσης αυτής ως ενδοκοινοτικής απόκτησης στη χώρα τους ή προς οποιοδήποτε άλλο μη υποκείμενο οτο φόρο πρόσωπο εγκαταστημένο σε άλλο κράτος-μέλος και
 2. δεν πρόκειται για καινούρια μεταφορικά μέσα, ούτε για αγαθά που παραδίδονται μετά από εγκατάσταση ή συναρμολόγηση με ή χωρίς δοκιμή λειτουργίας, από τον προμηθευτή ή για λογαριασμό του.
 3. Εν τούτοις, οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή προκειμένου για παραδόσεις αγαθών που δεν υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, εφόσον το ύψος των συναλλαγών, χωρίς Φ.Π.Α., που πραγματοποιούνται προς το αυτό κράτος-μέλος, δεν υπερβαίνει κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου το ποσό των δραχμών 23.400.000 και κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο δεν υπερβαίνει το,, ποσό αυτό.
 4. Το όριο αυτό περιορίζεται στο ποσό των δραχμών 8.200.000 προκειμένου νια παραδόσεις αγαθών προς τα κράτη-μέλη που εφαρμόζουν το όριο αυτό.
 5. Οι υποκείμενοι στο φόρο, που υπάγονται στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, μπορούν να επιλέγουν την υπαγωγή των πράξεων τους στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.
 6. Η επιλογή αυτή γίνεται με δήλωση, η οποία υποβάλεται μέχρι τις 10 Ιανουαρίου του έτους επιλογής και ισχύει υποχρεωτικά για δύο τουλάχιστο διαχειριστικές περιόδους.
 7. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και στην περίπτωση κατά την οποία τα αποστελλόμενα ή μεταφερόμενα αγαθά εισάγονται από τον προμηθευτή σε κράτος-μέλος διαφορετικό από το κράτος-μέλος άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς προς τον αγοραστή.
6.  
  Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 8 Αυγούστου 1992
8.  
  Η περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. υπηρεσίες μεταφοράς, εφόσον εκτελούνται στο εσωτερικό της χώρας και προκειμένου για μεταφορές, με τόπο αναχώρησης της μεταφοράς το εσωτερικό της χώρας και τόπο άφιξης έδαφος εκτός της Κοινότητας ή αντίστροφα, για το διανυόμενο στο εσωτερικό της χώρας τμήμα της ολικής διαδρομής..
9.  
  Μετά την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 12 προστίθεται νέα περίπτωση γ ως εξής και η περίπτωση Υ γίνεται δ:
 1. υπηρεσίες ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών, καθώς και υπηρεσίες μεσολάβησης για την πραγματοποίηση αυτών των υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται από πρόσωπα που ενεργούν στο όνομα τους και για λογαριασμό άλλων προσώπων, εφόσον ο τόπος αναχώρησης της μεταφοράς βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας και ο τόπος άφιξης της μεταφοράς βρίσκεται σε άλλο κράτος-μέλος. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου θεωρούνται:
 2. αα) ενδοκοινοτική μεταφορά αγαθών, κάθε μεταφορά αγαθών της οποίας ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος άφιξης βρίσκονται στο εσωτερικό δυο διαφορετικών κρατών-μελών,.
  • τόπος αναχώρησης, ο τόπος όπου αρχίζει πραγματικά η μεταφορά των αγαθών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματοποιούμενες διαδρομές προς τον τόπο όπου βρίσκονται τα αγαθά,
  • τόπος άφιξης, ο τόπος όπου περατώνεται πραγματικά η μεταφορά των αγαθών..
10.  
  Η περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 γίνεται ε και αντικαθίσταται ως εξής: ε) υπηρεσίες μίσθωσης μεταφορικών μέσων, εφόσον ο εκμισθωτής είναι εγκαταστημένος στο εσωτερικό της χώρος και ο μισθωτής χρησιμοποιεί το αγαθό σ αυτό ή σε άλλο κράτος-μέλος της Κοινότητας ή εφόσον ο εκμισθωτής είναι εγκαταστημένος σε κράτος εκτός της Κοινότητας και ο μισθωτής χρησιμοποιεί το αγαθό στο εσωτερικό της χώρας..
11.  
  Η περίπτωση ε της παραγράφου 2 του άρθρου 12 γίνεται στ και προστίθεται νέα περίπτωση ζ ως εξής: ζ) με την επιφύλαξη της παραπάνω περίπτωσης γ, παροχή υπηρεσιών από μεσάζοντες, οι οποίοι ενεργούν στο όνομα τους και για λογαριασμό άλλων προσώπων για την πραγματοποίηση πράξεων, οι οποίες εκτελούνται υλικά στο εσωτερικό της χώρας..
12.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Επίσης, κατ εξαίρεση, ο τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ότι βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας στις παρακάτω περιπτώσεις υπηρεσιών, εφόσον παρέχονται από πρόσωπα εγκαταστημένα σε άλλο κράτος-μέλος σε υποκείμενους στο φόρο, οι οποίοι έχουν στο εσωτερικό της χώρας την έδρα της οικονομικής τους δραστηριότητας ή τη μόνιμη εγκατάσταση τους ή την κατοικία, ή τη συνήθη διαμονή τους ή, εφόσον παρέχονται από πρόσωπα εγκαταστημένα εκτός της Κοινότητας, σε οποιοδήποτε λήπτη εγκαταστημένο στο εσωτερικό της χώρας:.
13.  
  Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 12 προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής: 4. Επίσης, κατ εξαίρεση, ο τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ότι βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας σης παρακάτω περιπτώσεις υπηρεσιών, εφόσον παρέχονται προς λήπτη υποκείμενο στο φόρο εγκαταστημένο στο εσωτερικό της χώρας:.
 1. ενδοκοινοτική μεταφορά αγαθών, της οποίας ο τόπος αναχώρησης βρίσκεται σε άλλο κράτος-μέλος και ο τόπος άφιξης βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και παροχή υπηρεσιών από πρόσωπα που μεσολαβούν ενεργώντας στο όνομα τους και για λογαριασμό άλλων προσώπων, για την πραγματοποίηση των πράξεων αυτών,
 2. εργασίες παρεπόμενες της ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών, που εκτελούνται υλικά σε άλλο κράτος-μέλος, καθώς και παροχή υπηρεσιών από πρόσωπα που μεσολαβούν ενεργώντας στο όνομα τους και για λογαριασμό άλλων προσώπων, για την πραγματοποίηση των πράξεων αυτών,
 3. παροχή υπηρεσιών από πρόσωπα που ενεργούν στο όνομα τους και για λογαριασμό άλλων προσώπων, που μεσολαβούν για την πραγματοποίηση πράξεων που δεν περιλαμβάνονται στο προηγούμενο εδάφιο, ούτε στην παράγραφο 3, οι οποίες εκτελούνται υλικά σε άλλο κράτος-μέλος..
14.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 12 αριθμείται ως 5 και αντικαθίσταται ως εξής: 5. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1, ο τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ότι βρίσκεται εκτός του εσωτερικού της χώρας, όταν ο εγκαταστημένος στο εσωτερικό της χώρας παρέχει:.
 1. υπηρεσίες της περίπτωσης α της παραγράφου 2, για ακίνητο που βρίσκεται εκτός του εσωτερικού της χώρας,
 2. υπηρεσίες της περίπτωσης β της παραγράφου 2, που εκτελούνται εκτός του εσωτερικού της χώρας,
 3. υπηρεσίες της περίπτωσης γ της παραγράφου 2, εφόσον πρόκειται για μεταφορά με τόπο αναχώρησης άλλο κράτος-μέλος και τόπο άφιξης το εσωτερικό της χώρας,
 4. υπηρεσίες της περίπτωσης δ της παραγράφου 2, που αφορούν σε αγαθά, τα οποία εξάγονται ή αποστέλλονται σε άλλο κράτος-μέλος,
 5. υπηρεσίες της περίπτωσης ε της παραγράφου 2, εφόσον ο μισθωτής χρησιμοποιεί το αγαθό σε χώρα εκτός της Κοινότητας,
 6. υπηρεσίες της περίπτωσης στ της παραγράφου 2, που εκτελούνται υλικά εκτός του εσωτερικού της χώρας,
 7. υπηρεσίες της περίπτωσης ζ της παραγράφου 2, που εκτελούνται υλικά εκτός του εσωτερικού της χώρας,
 8. υπηρεσίες της παραγράφου 3, που παρέχονται σε υποκείμενο στο φόρο εγκαταστημένο σε άλλο κράτος-μέλος ή σε οποιονδήποτε λήπτη εγκαταστημένο εκτός της Κοινότητας,
 9. υπηρεσίες της περίπτωσης α της παραγράφου 4, εφόσον ο τόπος αναχώρησης της μεταφοράς βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας και ο τόπος άφιξης βρίσκεται σε άλλο κράτος-μέλος, όταν ο λήπτης είναι υποκείμενος εγκαταστημένος σε άλλο κράτος-μέλος,
 10. υπηρεσίες της περίπτωσης β της παραγράφου 4, εφόσον οι παρεπόμενες της ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών εργασίες εκτελούνται στο εσωτερικό της χώρας και παρέχονται σε λήπτη υποκείμενο εγκαταστημένο σε άλλο κράτος-μέλος,
 11. εργασίες της περίπτωσης γ της παραγράφου 4, εφόσον παρέχονται σε λήπτη υποκείμενο εγκαταστημένο σε άλλο κράτος-μέλος..
15.  
  Μετά το άρθρο 12 προστίθεται νέο άρθρο 12α ως εξής:
Άρθρο 12 "Ρυθμίσεις στη φορολογία των επιβατικών αυτοκινήτων"
1.  
  Η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος γίνεται απαιτητός από το Δημόσιο, κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η εισαγωγή των αγαθών, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος. Όταν τα αγαθά τίθενται, από τη στιγμή της εισαγωγής τους, σε ένα από τα καθεστώτα που προβλέπονται στα εδάφια αα και ββ της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 21, σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής με πλήρη απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς ή σε καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης, η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος γίνεται απαιτητός κατά το χρόνο κατά τον οποίο τα αγαθά εξέρχονται από τα καθεστώτα αυτά στο εσωτερικό της χώρας. Τα ποσοστά αυτά υπολογίζονται επί της εργοστασιακής τιμής και της τιμής του τυχόν προαιρετικού εξοπλισμού χωρίς τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις και πριν το συνυπολογισμό σ αυτήν του ναύλου των εισαγόμενων μερών, εξαρτημάτων και λοιπών υλικών, που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή των αυτοκινήτων.
2.  
  Όταν τα εισαγόμενα αγαθά υπόκεινται σε δασμούς, γεωργικές εισφορές ή φόρους ισοδύναμου αποτελέσματος, που έχουν θεσπισθεί στα πλαίσια κοινής πολιτικής, η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος γίνεται απαιτητός κατά το χρόνο που η φορολογική υποχρέωση γεννάται και γίνονται απαιτητές από το Δημόσιο οι παραπάνω επιβαρύνσεις
3.  
  Όταν τα εισαγόμενα αγαθά δεν υπόκεινται σε καμία επιβάρυνση της προηγούμενης παραγράφου, η φορολογική υποχρέωση γεννάται κατά την είσοδο των αγαθών στο τελωνειακό έδαφος και ο φόρος γίνεται απαιτητός κατά το χρόνο που λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή των δασμών, σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας..
4.  
  Για τα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα νησιά του Αιγαίου Θάσο, Σαμοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο, οι συντελεστές του φόρου μειώνονται κατά τριάντα στα εκατό (30%), εφόσον πρόκειται για αγαθά, τα οποία κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός:
 1. βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκαταστημένος στα νησιά αυτά,
 2. πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στο φόρο, εγκαταστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εγκαταστημένο στα νησιά αυτά,
 3. αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που είναι εγκαταστημένο στα νησιά αυτά, στα πλαίσια ,της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών,
 4. εισάγονται στα νησιά αυτά.
 5. Η πιο πάνω μείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.
5.  
  Η μείωση της προηγούμενης Παραγράφου ισχύει και για τις υπηρεσίες που εκτελούνται υλικά στην περιοχή αυτήν από υποκείμενο στο φόρο, ο οποίος κατά το χρόνο που. ο φόρος γίνεται απαιτητός είναι εγκαταστημένος στην περιοχή αυτήν. Η διάταξη αυτή ισχύει για πράξεις, που πραγματοποιούνται από 1.1.1987 μέχρι την 31.12.1992.
6.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται η διαδικασία και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου..
7.  
  Διάταξη νόμου αντίθετου περιεχομένου προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού παύει να ισχύει
8.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού
16.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 προστίθεται νέα περίπτωση δ ως εξής: δ) Κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου και το αργότερο τη 15η του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο γεννήθηκε η φορολογική υποχρέωση, προκειμένου για παραδόσεις αγαθών που απαλλάσσονται από το φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22α..
17.  
  Το άρθρο 14 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο. 14 Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην εισαγωγή αγαθών.
18.  
  Μετά το άρθρο 14 προστίθεται νέο άρθρο 14α ως εξής: Άρθρο 14α Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και απαιτητό του φόρου 1. Η φορολογική υποχρέωση γεννάται κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών. Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών πραγματοποιείται κατά το χρόνο που τα αγαθά τίθενται στη διάθεση του προσώπου που τα αποκτά. Όταν ο προμηθευτής των αγαθών αναλαμβάνει την υποχρέωση αποστολής τους, η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών πραγματοποιείται κατά το χρόνο κατά τον οποίο αρχίζει η αποστολή.
19.  
  ο τίτλος του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 15 Φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών
20.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 αντικαθίσταται, ως εξής: 1. Στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η αντιπαροχή που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο προμηθευτής των αγαθών ή αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες, προσαυξημένη με οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται άμεσα με αυτή..
21.  
  Η περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 15 αντικαθίσταται, ως εξής: α) για τις πράξεις παράδοσης αγαθών, που αναφέρονται στο άρθρο 7, καθώς και για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, που αναφέρονται στην περίπτωση α του άρθρου 10 β,η τρέχουσα τιμή αγοράς των αγαθών ή παρόμοιων αγαθών ή, αν δεν υπάρχει τιμή αγοράς, το κόστος των αγαθών, κατά το χρόνο πραγματοποίησης των πράξεων αυτών..
22.  
  Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 15 προστίθεται νέα παράγραφος 3, ως εξής: 3. Όταν τα στοιχεία προσδιορισμού της φοροληγητέας αξίας εκφράζονται σε «νόμισμα άλλου κράτους, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία του νομίσματος αυτού προς τη δραχμή, όπως αυτή προσδιορίζεται από τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 16..
23.  
  Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 15 αριθμούνται ως 4, 5 και 6, αντίστοιχα και προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής: 7. Στην περίπτωση ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, που πραγματοποιήθηκε από υποκείμενο εγκαταστημένο στο εσωτερικό της χώρας, η οποία αποδεδειγμένα φορολογήθηκε σε άλλο κράτος-μέλος κατά το χρόνο της άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς στο κράτος αυτό, η φορολογητέα αξία μειώνεται αναλόγως. Ειδικά για τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, η φορολογητέα αξία μειώνεται επίσης με το φόρο αυτόν, εφόσον αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στο άλλο κράτος-μέλος..
24.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 15 αριθμείται ως 8 και αντικαθίσταται ως εξής και η παράγραφος 7 του ίδιου άρθρου αριθμείται ως 9. 8. Στην παράδοση εφημερίδων και περιοδικών που ενεργούν οι εκδοτικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις, καθώς και οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η τιμή παράδοσης αυτών, χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας, μετά την αφαίρεση της προμήθειας που χορηγείται στα πρακτορεία διανομής..
25.  
  Οι περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 και η παράγραφος 2 του άρθρου 16 αντικαθίστανται και προστίθενται νέες παράγραφοι 3, 4, 5 και 6, ως εξής: α) από τη δασμολογητέα αξία των εισαγόμενων αγαθών, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις,
 1. από τους δασμούς, φόρους, τέλη, εισφορές και δικαιώματα που οφείλονται εκτός του εσωτερικού της χώρας, καθώς και όσα εισπράττονται κατά την εισαγωγή υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, εκτός από το φόρο του παρόντος νόμου,
26.  
  Το άρθρο 17 αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 17 Συντελεστές. Υπολογισμός του φόρου 1. Ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας ορίζεται σε δεκαοκτώ στα εκατό (18%) στη φορολογητέα αξία. Κατ εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε οκτώ στα εκατό (8%).
27.  
  Η περίπτωση λα της παραγράφου 1 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής: λα) η παροχή υπηρεσιών, των οποίων η αξία περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και των εισαγωγών, όπως αυτή προσδιορίζεται στα άρθρα 15 και 16
28.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής : 1. Απαλλάσσονται από το φόρο:.
 1. η επανεισαγωγή αγαθών από το πρόσωπο που τα εξήγαγε και στην ίδια κατάσταση στην οποία ήταν όταν είχαν εξαχθεί, εφόσον έχουν ατέλεια,
 2. η οριστική εισαγωγή αγαθών, η παράδοση των οποίων απαλλάσσεται από το φόρο και στο εσωτερικό της χώρας,
 3. η εισαγωγή προϊόντων αλιείας από επιχειρήσεις θαλάσσιας αλιείας, στην κατάσταση που αλιεύτηκαν ή αφού υποβλήθηκαν σε εργασίες συντήρησης με σκοπό την εμπορία τους και πριν από την παράδοση τους,
 4. η εισαγωγή αγαθών, τα οποία στη συνέχεια αποστέλλονται ή μεταφέρονται από τον εισαγωγέα σε άλλο κράτος-μέλος και η παράδοση τους απαλλάσσεται κατ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 22α. 29.
 5. Το άρθρο 20 αντικαθίσταται ως εξής:
 6. .
Άρθρο 13
1.  
  Από 8.8.1992 καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1906/1990.
2.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται για τα φορτηγά αυτοκίνητα τύπου JΕΕΡ, που μέχρι και 7.8.1992:.
 1. είχαν κομισθεί στη χώρα,
 2. είχαν φορτωθεί σε μεταφορικό μέσο με προορισμό τη χώρα,
 3. είχε ανοιχθεί ενέγγυα ανέκκλητη πίστωση σε ποσοστό είκοσι στα εκατό (20%) και πάνω του τιμήματος,
 4. είχαν αποδεδειγμένα αγορασθεί.
 5. Τα αυτοκίνητα αυτά θα πρέπει να τελωνισθούν μέχρι 31,12.1992.
Άρθρο 14 "Ειδικός φόρος κατανάλωσης φορτηγών αυτοκινήτων"
1.  
  Τα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας φορτηγά αυτοκίνητα, ανεξαρτήτως καυσίμου και οι βάσεις τους, της δασμολογικής κλάσης 87.04 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, υποβάλλονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, επί της αξίας, ως εξής:.
 1. φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόννους, ανεξάρτητα κυλινδρισμού, ποσοστό φόρου 10%,
 2. ανοικτά φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόννους, ανεξάρτητα κυλινδρισμού, ποσοστό φόρου 20%,
 3. κλειστά φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόννους:
 4. ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΥ Μέχρι και 900 κυβ. εκατ. 20% Από 901 μέχρι 1400 25% Από 1401 μέχρι 1800 30% Από 1801 μέχρι 2000 35% Από 2001 και πάνω 40%.
 5. βάσεις των φορτηγών των προηγούμενων περιπτώσεων 15%.
 6. Οι συντελεστές της παραγράφου αυτής προσαυξάνονται κατά ποσοστό είκοσι στα εκατό (20%), προκειμένου για αυτοκίνητα μη αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
2.  
  Από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης της παραγράφου 1 του παρόντος, εξαιρούνται: - Τα φορτηγά αυτοκίνητα ψυγεία και οι βάσεις τους. - Τα φορτηγά αυτοκίνητα Δημόσιας Χρήσης και οι βάσεις αυτών, που παραλαμβάνονται από επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί κατά τις διατάξεις του ν. 383/1976 (ΦΕΚ 182 Α) ή του ν.δ. 1060/1971 (ΦΕΚ 268 Α). - Τα ελαφρά φορτηγά αυτοκίνητα τύπου JΕΕΡ και παρόμοια. - Τα ειδικά μετασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια (Ευρατόμ) - Τα ανατρεπόμενα αυτοκίνητα που είναι κατασκευασμένα για να χρησιμοποιούνται έξω από το οδικό δίκτυο.
3.  
  Τα φορτηγά αυτοκίνητα της παραγράφου 1 που μέχρι και 7.8.1992:.
 1. είχαν κομισθεί στη χώρα,
 2. είχαν φορτωθεί σε μεταφορικό μέσο με τελικό προορισμό τους την Ελλάδα,
 3. είχε ανοιχθεί ενέγγυα ανέκκλητη πίστωση σε ποσοστό είκοσι στα εκατό (20%) και πάνω του τιμήματος,
 4. είχαν αποδεδειγμένα αγορασθεί, εξακολουθούν να υπάγονται στον κατά περίπτωση ειδικό φόρο κατανάλωσης, που ίσχυε μέχρι 8.8.92, εφόσον τελωνισθούν μέχρι την 31.12.1992.
 5. Στους κατά περίπτωση συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης, που ίσχυαν προ της 8.8.1992, υπάγονται και τα εγχωρίως παραγόμενα φορτηγά αυτοκίνητα που θα τελωνισθούν μέχρι 31.12.1992, εφόσον παραχθούν από μέρη και εξαρτήματα (SΕΤ-* που πληρούν τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.
4.  
  Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 8.8.1992.
Άρθρο 15
1.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου, με τις οποίες ορίζεται διαφορετικά, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του άρθρου 3 του ν.1477/1984 (ΦΕΚ 144 Α), όπως ισχύει, καταργείται.
2.  
  Ομοίως καταργούνται οι φόροι που προβλέπονται από τις κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν:
 1. του άρθρου 57 του ν.12/1975 (ΦΕΚ 34 Α).
 2. του άρθρου 10 του ν.216/1975 (ΦΕΚ 260 Α).
 3. του άρθρου 65 του ν.542/1977 (ΦΕΚ 41 Α).
 4. του άρθρου 48 παρ.8 του ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α).
 5. του άρθρου 24 του ν.1591/1986 (ΦΕΚ 50 Α).
3.  
  Αυξάνεται σε χίλιες (1.000) δραχμές ανά κιλό καθαρού βάρους ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του άρθρου 3 του ν.1477/1984 για την ιοοπροπυλική αλκοόλη, που αναγράφεται στους πίνακες Α και Β του παραρτήματος ΙΙΙ. που προσαρτάται στον ίδιο νόμο, έναντι της δασμολογικής κλάσης ΕΧ.2904 Α ΙΙ.
4.  
  Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 8 Αυγούστου 1992
Άρθρο 16 "Απαλλαγή από τον Ε.φ.Τ.Ε. ή το τέλος χαρτοσήμου συμβάσεων δανείων ή πιστώσεων"
1.  
  Η συμφωνία για μεταβολή στο πρόσωπο στο οποίο χορηγήθηκε δάνειο ή πίστωση δεν αποτελεί λόγο οφειλής ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών ή αναλογικού τέλους χαρτοσήμου, κατά περίπτωση, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α) και της περίπτ. γ της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του π.δ/τος της 28.7.1931 (ΦΕΚ 239 Α), όπως ισχύει, εφόσον η συμφωνία μεταβολής οφείλεται σε μετατροπή, απορρόφηση, εξαγορά, διάσπαση ή συγχώνευση επιχείρησης, στην οποία είχε χορηγηθεί το αρχικό δάνειο ή η πίστωση. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. •Αρθρο 17 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων Το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων υπέρ δήμων και κοινοτήτων, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (ΦΕΚ 136 Α ). όπως ισχύει, από 1.1.1992, ορίζεται σε τρία στα εκατό (3%) . Τα επιπλέον καταβληθέντα ποσά τέλους διαμονής παρεπιδημούντων από 1.1.1992 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δεν επιστέφονται, αλλά συμψηφίζονται με μελλοντικές οφειλές του τέλους αυτού.
Άρθρο 18
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν.4171/1961 (ΦΕΚ 93 Α) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Επίσης, των απαλλαγών του παρόντος άρθρου απολαμβάνουν και οι ελληνικές επιχειρήσεις σύνταξης επιστημονικών μελετών, εφόσον τηρούνται οι περιορισμοί και οι προϋποθέσεις του νόμου αυτού, που ισχύουν για τις ελληνικές τεχνικές επιχειρήσεις, που πραγματοποιούν, εργασίες εκτός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας και ανεξάρτητα αν οι ανωτέρω μελέτες εκπονούνται ολικά ή μερικά από τα γραφεία τους στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή..
2.  
  Το οριζόμενο υπό των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν.1921/1991 (ΦΕΚ 12 Α) ποσοστό φόρου τροποποιείται σε δεκαπέντε στα εκατό (15%). Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνουν τα ποσά των τόκων, που λογίζονται από την 1η Σεπτεμβρίου 1992 και μετά, με εξαίρεση αυτά που προέρχονται από:.
 1. προθεσμιακές καταθέσεις, που έχουν συναφθεί μέχρι και την 31η Αυγούστου 1992 και για το χρονικό διάστημα, που μεσολαβεί μέχρι την πρώτη ανανέωση τους μετά από την ημερομηνία αυτή,
 2. ομόλογα ή ομολογιακά δάνεια υποκείμενα σε φόρο, που έχουν εκδοθεί ή συναφθεί μέχρι και την 31η Αυγούστου 1992
3.  
  Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι ή κύριοι κινητών ή ακινήτων πραγμάτων δικαιούνται αποζημίωσης από το Ελληνικό Δημόσιο για ζημίες, που υφίστανται ή υπέστησαν εξαιτίας ή εξ αφορμής τρομοκρατικών πράξεων. Αν το αντικείμενο που καταστράφηκε ή εβλάβη ήταν ασφαλισμένο, αξίωση αποζημίωσης κατά του Δημοσίου υπάρχει μόνο για το επιπλέον της δικαιούμενης ασφαλιστικής αποζημίωσης ποσό. Υποκατάσταση της ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρίας στα δικαιώματα του ασφαλισμένου για το καταβληθέν ποσό του ασφαλίσματος, αποκλείεται. Ως προς το χαρακτήρα της πράξης ως τρομοκρατικής αποφαίνεται ο αστυνομικός διευθυντής της περιφέρειας, όπου συντελέστηκε η τρομοκρατική πράξη ή ο προϊστάμενος της καθ ύλην αρμόδιας αστυνομικής αρχής. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν.1977/1991 διατηρούνται για τις περιπτώσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η αποζημίωση για αποκατάσταση υλικών ζημιών σε ακίνητα επιτρέπεται να χορηγείται στους μισθωτές ή σε όσους έχουν από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία αποδεδειγμένα τη νομή των εν λόγω ακινήτων, εφόσον δεν θα υποβληθεί σχετική προς τούτο αίτηση εκ μέρους των κυρίων εντός εξήντα (60) ημερών από την επέλευση του γεγονότος ή από τη δημοσίευση του παρόντος, προκειμένου περί τρομοκρατικών πράξεων, που έγιναν προ της δημοσίευσης αυτού. Ο κατά τα ως άνω λαμβάνων, την αποζημίωση υποχρεούται στην άμεση αποκατάσταση των ζημιών μετά την είσπραξη της αποζημίωσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, του καταλογίζεται από τη διεύθυνση πολεοδομίας της νομαρχίας, που συνέβη το γεγονός, το ποσό της εισπραχθείσας αποζημίωσης, που προσαυξάνεται με το νόμιμο τραπεζικό τόκο από της ημερομηνίας είσπραξης της. Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από τη δημοσίευση του παρόντος από το Δημόσιο για τις υλικές ζημίες από τρομοκρατικές πράξεις δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου ή άλλη κράτηση. Τα δάνεια και οι πιστώσεις, που χορηγήθηκαν ή θα χορηγηθούν σύμφωνα με τις υπ αριθμ. 2049295/0025/ 23.8.1991 (ΦΕΚ 725 Β), 2066844/0025/24.10.1991 (ΦΕΚ 890 Β). 2003850/0025/21.1.1992 (ΦΕΚ 59 Β) και 2029275/ 0025/2.4.1992 (ΦΕΚ 252 Β) κοινές αποφάσεις Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων από τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς σε όσους υπέστησαν υλικές ζημιές από τις πράξεις αυτές, καθώς και οι τόκοι και τα άλλα έσοδα που απορρέουν από τις συμβάσεις αυτές, περιλαμβανομένων και αυτών που προκύπτουν από την προβλεπόμενη ρύθμιση παλαιών δανείων, απαλλάσσονται από τον Ειδικό Φόρο Τραπεζικών Εργασιών ή τέλος χαρτοσήμου ή άλλο τέλος κατά περίπτωση και ως προς τους τόκους και τα άλλα έσοδα των τραπεζών και των πιστωτικών οργανισμών, και για χρονικό διάστημα όσος ο χρόνος εξοφλήσεως των δανείων και από της ημερομηνίας χορηγήσεως των δανείων ή από της υπογραφής των σχετικών συμβάσεων. Προϋπόθεση των απαλλαγών αυτών είναι ότι τα χρηματικά ποσά των εν λόγω δανείων και πιστώσεων χρησιμοποιήθηκαν για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των επιχειρήσεων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 19
1.  
  Καταργούνται οι διατάξεις:
 1. του άρθρου 13 του ν.1573/1985 (ΦΕΚ 201 Α/27.11.85), β) των άρθρων 1 και 2 του ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α). όπως ισχύουν, γ) των άρθρων 99 και 100 του ν.1684/1987 (ΦΕΚ 18 Α), δ) της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών αριθ.
 2. Π.738/ 723/30.1.87, η οποία κυρώθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 48 του ν.1731/1987 (ΦΕΚ 161 Α), ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν.1731/1987 (ΦΕΚ 161 Α), όπως ισχύει.
2.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι διατάξεις:
 1. των άρθρων 57 έως 65 του κεφαλαίου Γ του ν. 1402/4983 (ΦΕΚ 167 Α), όπως ισχύουν, έχουν εφαρμογή μόνο για εισαγωγές αγαθών μη εμπορικού χαρακτήρα, τα οποία περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών, που προέρχονται από τρίτη χώρα,.
 2. των άρθρων 66 και 68 του ν.1402/1983, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 122 του ν. 1684/1987, καθώς και του άρθρου 67 του ν.1402/1983, όπως ισχύουν, έχουν εφαρμογή μόνο για είδη που αποτελούν αντικείμενο μικρών αποστολών μη εμπορικού χαρακτήρα, που στέλνονται από ιδιώτες τρίτης χώρας προς παραλαβή άλλων ιδιωτών στην Ελλάδα,.
 3. των άρθρων 1 έως 98, 101 έως 117, 119 έως 121 και του 125 του ν. 1684/1987, όπως ισχύουν, έχουν εφαρμογή σε ό,τι αφορά την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας ορισμένων οριστικών εισαγωγών αγαθών, και των προσωρινά εισαγόμενων αγαθών, εκτός των μεταφορικών μέσων, των παλετών και των εμπορευματοκιβωτίων, που προέρχονται από τρίτη χώρα,.
 4. για τις φορολογικές ατέλειες, που προβλέπονται από την ΑΥΟ Δ. 245/11/1.3.88, η οποία κυρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν. 1839/1989 (ΦΕΚ 90 Α), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των ΑΥΟ Δ.342/ 29/12.2.90, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 44 του ν. 1882/ 23.3.1990 (ΦΕΚ 43 Α). 1106476/4521/5.10.90, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 51 του ν. 1882/23.3.90 και τα άρθρα 33 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α), 18, 19 και 21 του ν.1921/ 8.2.1991 (ΦΕΚ 12 Α) και το άρθρο 27 του ν.1954/1991 (ΦΕΚ 97 Α), όπως ισχύουν, έχουν εφαρμογή σε ό,τι αφορά την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας στις οριστικές εισαγωγές προσωπικών ειδών από ιδιώτες, οι οποίοι έχουν τη συνήθη κατοικία τους σε τρίτη χώρα,.
 5. για τις φορολογικές ατέλειες που προβλέπονται από τις διατάξεις της ΑΥΟ Δ. 247/13/1.3.88, η οποία κυρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν.1839/1989, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των ΑΥΟ 1096107/ 3995/6.9.89 (ΦΕΚ 700 Β), 1108320/4590/ 11.10.89 (ΦΕΚ 799 Β) και των άρθρων 9 του ν.1957/1991 (ΦΕΚ 114 Α) και 13 του ν. 2008/1992 (ΦΕΚ 16 Α), όπως ισχύουν, έχουν εφαρμογή σε ό,τι αφορά την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας στην προσωρινή εισαγωγή μεταφορικών μέσων ιδιωτικής χρήσης και προσωπικών ειδών από ιδιώτες, που προέρχονται από τρίτη χώρα.
Άρθρο 20
1.  
  Η παράγραφος 8 του άρθρου 20 του ν.1921/1991 (ΦΕΚ 12 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 8. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 7 του άρθρου αυτού ισχύουν από 1.1.1991 μέχρι 31.3.1993 και εφαρμόζονται για αυτοκίνητα συμβατικής τεχνολογίας που θα αποσυρθούν μέχρι 31.12.1992. Μετά την 1.1.1993 για τον υπολογισμό του μειωμένου ειδικού φόρου κατανάλωσης κατ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 1921/199.1, θα λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές του φόρου που ίσχυαν την 31.12.1992 .
2.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου 2 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α) ισχύουν μέχρι 31.12.1992.
Άρθρο 21 "Εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος και τέλη κυκλοφορίας στα αυτοκίνητα τύπου JΕΕΡ"
1.  
  Για τη θέση σε κυκλοφορία των αυτοκινήτων τύπου JΕΕΡ. ανεξάρτητα από κατηγορία (επιβατικά ή φορτηγά), επιβάλλεται μειωμένο κατά ποσοστό είκοσι στα εκατό (20%) το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.363/1976 (ΦΕΚ 152 Α), όπως ισχύει, εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος των επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.
2.  
  Στα αυτοκίνητα τύπου JΕΕΡ αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ανεξάρτητα από κατηγορία (επιβατικά ή φορτηγά), επιβάλλονται τα τέλη κυκλοφορίας, που προβλέπονται από τις διατάξεις του εδαφίου Α της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.2367/1953 (ΦΕΚ 82 Α), όπως ισχύει, για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
3.  
  Στα λοιπά αυτοκίνητα τύπου JΕΕΡ, ανεξάρτητα από κατηγορία (επιβατικά ή φορτηγά), επιβάλλονται τα τέλη κυκλοφορίας που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2367/1953, για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα συμβατικής τεχνολογίας.
4.  
  Ο υπολογισμός των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων τύπου JΕΕΡ γίνεται με βάση τη φορολογήσιμη ισχύ του κινητήρα σε ίππους, η οποία καθορίζεται ως το γινόμενο του κυλινδρισμού του κινητήρα του οχήματος σε κυβικά εκατοστά επί το συντελεστή 0,007
5.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.1921/1991 (ΦΕΚ 12 Α), κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου αυτού παύει να ισχύει.
6.  
  Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει από 1.1.1993.
Άρθρο 22
1.  
  Απαλλάσσεται από το φόρο η παράδοση αγαθών από τα καταστήματα αφορολόγητων ειδών, που λειτουργούν στους λιμένες και αερολιμένες της χώρας, καθώς και σε πλοία ή αεροσκάφη, που προορίζονται να μεταφερθούν στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιώτη, που μεταβαίνει σε άλλο κράτος-μέλος με ενδοκοινοτικό θαλάσσιο πλού ή πτήση. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής θεωρούνται: Για καθένα από αυτά. τα οχήματα λαμβάνεται υπόψη κατ επιλογή του φορολογουμένου α) το ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων αυτής της περίπτωσης, μειωμένο κατά είκοσι στα εκατό (20%) ή β) η εργοστασιακή τιμολογιακή αξία τους, κατά το χρόνο της αγοράς τους, προσαυξημένη κατά ποσοστό ογδόντα στα εκατό (80%). Για όσα από αυτά τα οχήματα έχουν ήδη ταξινομηθεί λαμβάνεται υπόψη η τιμολογιακή αξία της 31ης Δεκεμβρίου 1991, του ίδιου ή όμοιου με αυτά τύπου οχήματος.
2.  
  Η απαλλαγή της προηγούμενης παραγράφου παρέχεται μέσα στα όρια της ατέλειας, που προβλέπεται από τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις σε ταξιδιώτες προέλευσης τρίτων χωρών
3.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου..
4.  
  Δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι δαπάνες:
 1. αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης καπνοβιομηχανιών προϊόντων,
 2. αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης οινοπνευματωδών ποτών, εφόσον αυτά προορίζονται για την πραγματοποίηση μη φορολογητέων πράξεων,
 3. δεξιώσεων, ψυχαγωγίας και φιλοξενίας γενικά,
 4. στέγασης, τροφής, ποτών, μετακίνησης και ψυχαγωγίας για το προσωπικό ή τους εκπροσώπους της επιχείρησης,
 5. αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μέχρι εννέα (9) θέσεων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό, καθώς και οι δαπάνες καυσίμων, επισκευής, συντήρησης, μίσθωσης και κυκλοφορίας αυτών γενικά.
 6. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τα πιο πάνω μεταφορικά μέσα, εφόσον προορίζονται για πώληση, μίσθωση ή μεταφορά προσώπων με κόμιστρο,.
 7. αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης ειδών συσκευασίας, των οποίων η παράδοση καλύπτεται από καταβαλλόμενη εγγύηση και των οποίων η περαιτέρω διακίνηση γίνεται χωρίς φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15..
34.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Ο υποκείμενος δικαιούται να εκπέσει, από το φόρο που αναλογεί στις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις παράδοσης αγαθών, παροχής υπηρεσιών και ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που έγιναν σ αυτόν και η εισαγωγή αγαθών, που πραγματοποιήθηκε από αυτόν, καθώς και το φόρο που οφείλεται για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιήθηκαν από αυτόν.
35.  
  Οι περιπτώσεις γ και δ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 αντικαθίστανται ως εξής:
 1. για τις πράξεις που απαλλάσσονται από το φόρο, συμφωνά με τις διατάξεις των άρθρων 20, 21, 22, 22α και 22γ
 2. για τις εργασίες που απαλλάσσονται από το φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων κ, κα, κβ, κδ, κε και κστ της παραγράφου 1 του άρθρου 18, εφόσον ο λήπτης είναι εγκαταστημένος εκτός της Κοινότητας ή οι εργασίες αυτές συνδέονται άμεσα με αγαθά που εξάγονται σε χώρα εκτός της Κοινότητας
36.  
  Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 23 αντικαθίστανται ως εξής: 3. Το δικαίωμα έκπτωσης γεννάται κατά το χρόνο που ο φόρος καθίσταται απαιτητός, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 14α. Ειδικά, προκειμένου για πράξεις της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 22α, το δικαίωμα έκπτωσης γεννάται κατά το χρόνο της παράδοσης.
37.  
  Στο άρθρο 24 προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής: 8. Στην περίπτωση παράδοσης καινούργιου μεταφορικού μέσου, που απαλλάσσεται, σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 22α, ο προς έκπτωση φόρος δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του φόρου που αναλογεί στην αξία παράδοσης..
38.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου μπορεί να ασκηθεί, εφόσον ο υποκείμενος στο φόρο κατέχει: α) βεβαίωση περί υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 29,.
 1. νόμιμο τιμολόγιο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο που επέχει θέση τιμολογίου, από τα οποία αποδεικνύονται οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών που γίνονται σ αυτόν και ο φόρος με τον οποίο επιβαρύνθηκαν,
 2. στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η εισαγωγή αγαθών από αυτόν, καθώς και ο φόρος με τον οποίο επιβαρύνθηκαν τα αγαθά,
 3. νόμιμο τιμολόγιο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο που επέχει θέση τιμολογίου, για τις πραγματοποιούμενες ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών ή προσωρινή δήλωση, στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο αποδεικτικό στοιχείο,
 4. κυρωμένο αντίγραφο της έκτακτης προσωρινής δήλωσης, όπου προβλέπεται η καταβολή φόρου με τη δήλωση αυτήν, από την οποία αποδεικνύεται η καταβολή του φόρου..
39.  
  Η περίπτωση γ* της παραγράφου 1 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. αφορά πράξεις, που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 20, 21, 22, 22α, και 22γ και των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 2 του άρθρου 23, καθώς και πράξεις για τις οποίες με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών προβλέπεται αναστολή καταβολής του φόρου ή οφείλεται σε διαφορά συντελεστών εκροών-εισροών ή,
40.  
  Η παράγραφος 4α του άρθρου 27 αριθμείται ως 5 και μετά από αυτήν προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής: 6. Επίσης επιστρέφεται στο μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο εγκαταστημένο σε άλλο κράτος-μέλος ο φόρος που καταβλήθηκε κατά την εισαγωγή αγαθών, των οποίων ο τελικός προορισμός είναι το κράτός-μέλος της εγκατάστασης του, εφόσον αποδεικνύει ότι καταβλήθηκε ο φόρος που αναλογεί για την ενδοκοινοτική απόκτηση στο κράτος-μέλος άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς των αγαθών αυτών..
41.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 27 αριθμείται ως 7. 42. Το άρθρο 28 αντικαθίσταται ως εξής:.
Άρθρο 23
1.  
 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 48 του ν.1914/1990 αντικαθίσταται ως εξής:
 2. 2.
 3. Σε περίπτωση μη χρησιμοποίησης των δανείων ή πιστώσεων της προηγούμενης παραγράφου για τη χρηματοδότηση εξαγωγών, οι σχετικές συμβάσεις και τα εξ αυτών κάθε φύσης έσοδα των τραπεζών υπόκεινται στον ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών, με χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης το μήνα εντός του οποίου διαπιστώθηκε η μη πραγματοποίηση της εξαγωγής.
 4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 48 του ν.1914/1990 καταργείται και οι παράγραφοι 4, 5 και 6 αυτού αριθμούνται 3, 4 και 5, αντίστοιχα.
2.  
  Για υποθέσεις επιστροφής μέσης επιβάρυνσης από τέλη χαρτοσήμου, κατά τις διατάξεις του ν.δ. 22671969 (ΦΕΚ 121 Α), οι οποίες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εκκρεμούν στις αρμόδιες για την επιστροφή τελωνειακές αρχές ή οι δικαιούχοι διετύπωσαν επιφύλαξη κατά την εκκαθάριση, εφόσον είχαν εκδοθεί κοινές υπουργικές αποφάσεις για αύξηση των συντελεστών κατά 2 ή 2,4 μονάδες, κατά περίπτωση, λόγω επιβάρυνσης των εξαχθέντων προϊόντων με ένα επιπλέον τιμολογιακό τέλος χαρτοσήμου, η αύξηση αυτή, για εξαγωγές από 9.3.1982 μέχρι 1.7.1984, ορίζεται σε 3,6 μονάδες. Για υποθέσεις επιστροφής μέσης επιβάρυνσης από τέλη χαρτοσήμου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.1477/1984 (ΦΕΚ 144 Α), οι οποίες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εκκρεμούν στις αρμόδιες για την επιστροφή τελωνειακές αρχές ή οι δικαιούχοι διετύπωσαν επιφύλαξη κατά την εκκαθάριση, οι συντελεστές που ορίζονται στο παράρτημα ΙV, στήλη (5) του ν.1477/1984, για εξαγωγές από 2.7.1984 μέχρι 31.12.1988, προσαυξάνονται και με την αύξηση που είχε δοθεί με κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως διαμορφώνεται και με τη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου. Η προοδευτική μείωση, που προβλέπεται από τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 10 του ν.1477/1984, σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου, για τους συντελεστές που ορίζονται στο παράρτημα ΙV, στήλη (5) του ν.1477/1984, εφαρμόζεται στους συντελεστές αυτούς, όπως διαμορφώνονται με τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων.
Άρθρο 24 "Ρύθμιση διαδικαστικών, διοικητικών και οργανωτικών θεμάτων υπηρεσιών Υπουργείου Οικονομικών"
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 61 του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α) καταργείται.
2.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 39 του ν. 1914/1991 (ΦΕΚ 178 Α) έχουν ανάλογη εφαρμογή, για τους προϊσταμένους διευθύνσεων, τμημάτων και υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών.
3.  
  Οι προϊστάμενοι της Υπηρεσίας Ελέγχου Διακίνησης Αγαθών (ΥΠ.Ε.Δ.Α.) ασκούν παράλληλα και τά δικαιώματα που ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 36 του π.δ. 186/1992 Περί Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΦΕΚ 84 Α). Οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων και τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών δύνανται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών να ορίζονται προϊστάμενοι των συνεργείων ελέγχων της ΥΠ.Ε.Δ.Α.
4.  
  Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1076235/4875/ 0009Α/20-8-91, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ. αριθ. 1095530/4875/6560/Ο009Α/24-10-91, έχει εφαρμογή και στις υποθέσεις του οικονομικού έτους 1992, των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
5.  
  η παράγραφος 2 του άρθρου 61 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α) καταργείται από τότε που ίσχυσε. Οι προϊστάμενοι των δημοσίων οικονομικών υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) υποχρεούνται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου να επιστρέψουν στο αρμόδιο διοικητικό εφετείο τους φακέλους των εφέσεων που στάλθηκαν από τα διοικητικά εφετεία κατ εφαρμογή των καταργούμενων διατάξεων. Για τις εφέσεις, των οποίων ματαιώθηκε η συζήτηση και διαγράφηκαν από το πινάκιο με βάση τις καταργούμενες διατάξεις, γίνεται επαναπροσδιορισμός της συζήτησης και σε δικάσιμο που δεν απέχει περισσότερο από έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
Άρθρο 25 "Παράταση εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του"
1.  
  ν. 2065/1992 Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α) έχουν εφαρμογή για τις φορολογικές δηλώσεις οποιουδήποτε αντικειμένου, η προθεσμία των οποίων λήγει την τελευταία ημέρα του μηνός Αυγούστου 1992 και εφεξής. Τυχόν καταβληθέντα ποσά προσαυξήσεων επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Άρθρο 26 "Φορολογικές απαλλαγές εταιριών κατασκευής αεροδρομίων Υφιστάμενες ή συνιστώμενες ανώνυμες εταιρείες, που αναλαμβάνουν από το Δημόσιο με σύμβαση την κατασκευή και εκμετάλλευση αεροδρομίων, απολαμβάνουν των εξής φορολογικών και λοιπών απαλλαγών:"
1.  
  Απαλλάσσονται από το φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α) επί του μετοχικού κεφαλαίου αυτών.
2.  
  Όλες αδιακρίτως οι συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων, που συνάπτονται από τις εταιρείες του παρόντος άρθρου, απαλλάσσονται του ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών (Ε.Φ.Τ.Ε.) και αντικειμενικά από την καταβολή τελών χαρτοσήμου. Επίσης, τόκοι δανείων ή πιστώσεων, που παρέχονται στις εταιρείες από αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν έχουν ούτε διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος ανεξάρτητα της ύπαρξης ή μη διμερούς σύμβασης περί αποφυγής διπλής φορολογίας.
3.  
  Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, μέχρι το χρόνο ενάρξεως λειτουργίας του αεροδρομίου, οι τόκοι που αποκτώνται από τις εταιρείες του παρόντος άρθρου από οποιαδήποτε μορφή κατάθεσης, περιλαμβανομένων και των πιστοποιητικών καταθέσεων σε τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα, που λειτουργεί στην Ελλάδα
4.  
  Κάθε δικαιοπραξία, που αφορά σε κτήση κυριότητας και εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων αναγκαίων για τη λειτουργία αεροδρομίων από τις εταιρείες του παρόντος άρθρου, απαλλάσσεται από την καταβολή φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων και από όλους τους συνεισπραττόμενους φόρους, τέλη και δικαιώματα, καθώς και από οποιονδήποτε άλλο φόρο ή τέλος υπέρ του Δημοσίου ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή τρίτων. Σε περίπτωση εγγραφής προσημείωσης, συστάσεως υποθήκης ή ενεχύρου ή εξαλείψεως των δικαιωμάτων αυτών για την ασφάλεια δανείων ή πιστώσεων, και των τόκων αυτών, που χορηγούνται προς τις εταιρείες αυτές, τα με βάση οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη νόμου ισχύοντα τέλη, εισφορές, δικαιώματα και λοιπές επιβαρύνσεις, προκειμένου μεν περί του Δημοσίου δεν δύνανται να υπερβούν το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, προκειμένου δε περί τρίτων περιορίζονται ως ακολούθως: - Δικαιώματα Ταμείου Νομικών ένα εκατομμύριο (1.000.000) δρχ. - Δικαιώματα συμβολαιογράφου πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δρχ. - Δικαιώματα έμμισθων ή άμισθων υποθηκοφυλάκων εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) δρχ. - Αμοιβές μηχανικών ή δικηγόρων χορηγούνται χωρίς δέσμευση από τις σχετικές διατάξεις αμοιβής αυτών. Επίσης απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου οι πάσης φύσεως συμβάσεις, που σχετίζονται με τους σκοπούς των εταιρειών αυτών και υπογράφονται μεταξύ αυτών και οιωνδήποτε τρίτων.
5.  
  Οι εταιρείες του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται από το φόρο επί της ακίνητης περιουσίας
6.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 50 του ν.1914/1990 (ΦΕΚ 178 Α) εφαρμόζονται ανάλογα και για τα έργα του παρόντος άρθρου.
7.  
  Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις εταιρείες του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έσοδα αυτών από την επιχειρηματική δραστηριότητα τους, με εξαίρεση τα τέλη ή δικαιώματα προσγείωσης αεροσκαφών και τις ειδικές απαλλαγές του άρθρου 22 του ν. 1642/1986. όπως τροποποιούμενος ισχύει εκάστοτε, υπόκεινται σε Φ.Π.Α. Ο καταβαλλόμενος Φ.Π.Α. από τις εταιρείες του παρόντος άρθρου για αγαθά και υπηρεσίες, που παρέχονται ϋ αυτές, τυγχάνει συμψηφιστέος στο σύνολο του.
8.  
  Κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη σχετική διάταξη, οι εταιρείες τού παρόντος άρθρου δικαιούνται να αποσβένουν κάθε έτος, κατά τα πέντε πρώτα έτη από την έναρξη της εμπορικής εκμετάλλευσης του αεροδρομίου, τη λειτουργία του οποίου έχουν στη δικαιοδοσία τους, οποιασδήποτε τάξεως ποσό μέχρι και το εκατό στα εκατό (100%) του κόστους κατασκευής αυτού. Για όλα τα επόμενα έτη δικαιούνται να αποσβένουν μέχρι και το πενήντα στα εκατό (50%) του αναπόσβεστου κόστους κατασκευής εκτελεσθέντων έργων, ανεξάρτητα από το χρόνο αποπεράτωσης τους. Αρνητικά στοιχεία (ζημιές) από την εμπορική εκμετάλλευση αεροδρομίων, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσης εγκαταστάσεων αυτών, τα οποία δεν καλύπτονται με συμψηφισμό θετικών στοιχείων εισοδήματος άλλης πηγής, μεταφέρονται για συμψηφισμό, κατά το υπόλοιπο που απομένει κάθε φορά στα επόμενα οικονομικά έτη, χωρίς χρονικό περιορισμό.
9.  
  Οι φορολογικές απαλλαγές και ρυθμίσεις, που προβλέπονται από τις παραγράφους 1 έως 8 του παρόντος άρθρου, ισχύουν και σε περίπτωση που τμήμα του έργου ή εργασίας κατασκευής του αεροδρομίου εκτελείται από κοινοπραξία ή εταιρεία στην οποία συμμετέχει η ανώνυμη εταιρεία κατασκευής του αεροδρομίου
Άρθρο 27 "Χορήγηση δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 1468/1984 (ΦΕΚ 109 Α) αντικαθίσταται ως εξής:"
1.  
  Το άρθρο μόνο του β.δ. 721/1965 (ΦΕΚ 178 Α), όπως συμπληρώθηκε με το β.δ. 132/1966 (ΦΕΚ 31 Α), αντικαθίσταται ως εξής: Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μπορεί να χορηγεί τοκοχρεολυτικά δάνεια, ασφαλισμένα με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης, σε ακίνητα, που βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια, εφόσον η αξία τους είναι ίση με το ποσό του δανείου και των τυχόν άλλων εμπραγμάτων βαρών προσαυξημένη κατά ποσοστό τουλάχιστον τριάντα στα εκατό (30%) και, εάν είναι οικόπεδα, να είναι οικοδομήσιμα. Για τους λοιπούς όρους χορηγήσεως των δανείων εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24/30 Ιουνίου 1946 β.δ/τος (ΦΕΚ 206 Α), όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα με το από 31.10/ 19.11.1953 β.δ. (ΦΕΚ 334 Α)..
Άρθρο 28 "α) ο εγκαταστημένος στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενος στο φόρο, για τις ενεργούμενες απ1 αυτόν πράξεις, β) ο αντιπρόσωπος του εγκαταστημένου εκτός του εσωτερικού της χώρας υποκείμενου στο φόρο ή ο λήπτης των αγαθών και υπηρεσιών, στην περίπτωση που [...]"
1.  
  Η προθεσμία 30 Σεπτεμβρίου 1992 του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α) για την κατάρτιση οριστικών συμβολαίων σε εκτέλεση προσυμφώνων παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992.
2.  
  Για την εισαγωγή αγαθών, υπόχρεος στο φόρο είναι ο λογιζόμενος ως κύριος των εισαγόμενων αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας Η διάταξη αυτή ισχύει από την έναρξη ισχύος του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α).
3.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται ο τρόπος καταβολής του φόρου στις περιπτώσεις που υπόχρεος είναι ο λήπτης υποκείμενος ή μη στο φόρο..
43.  
  Το άρθρο 29 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 29 "Ρυθμίσεις θεμάτων Νομικού Συμβουλίου του Κράτους"
1.  
  Η περί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κειμένη Νομοθεσία έχει ανάλογη εφαρμογή επί του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Η ισχύς της διατάξεως αυτής ανατρέχει στο χρόνο ισχύος των νόμων 4169/1961 και 4464/1965.
2.  
  Τα κατ άρθρο 5 του β.δ. 6/1961 (ΦΕΚ 5 Α) ερωτήματα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) δύναται να διατυπώνει και υπογράφει ο οικείος νομάρχης και να τα απευθύνει προς το δικαστικό γραφείο ή γραφείο νομικού συμβούλου του Ν.Σ.Κ. της έδρας του. Την ευθύνη για τη στέγαση και κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των ανωτέρω γραφείων φέρει η οικεία νομαρχία.
3.  
  Το Γραφείο Νομικού Συμβούλου Υπουργείου Οικονομικών και το Ειδικό Γραφείο Νομικού Συμβούλου Φορολογίας εφεξής λειτουργούν ως ένα ενιαίο Γραφείο με την ονομασία Γραφείο Νομικού Συμβούλου Υπουργείου Οικονομικών με το σύνολο των αρμοδιοτήτων και θέσεων των δύο Γραφείων
4.  
  Η ετήσια επιθεώρηση των δικαστικών αντιπροσώπων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) ενεργείται από έναν αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
5.  
  Ειδικότερα θέματα οργανώσεως και λειτουργίας των γραφείων νομικών συμβουλίων και δικαστικών γραφείων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ρυθμίζονται με πράξεις του Προέδρου του Ν.Σ.Κ.
Άρθρο 30
1.  
  Οι διατάξεις της παρ. Α5 του άρθρου 40 του ν.1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α) επαναφέρονται σε ισχύ και εφαρμόζονται στα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου και σε όλους τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείτο κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Η αναφερόμενη στη διάταξη αυτήν αποκλειστική προθεσμία ορίζεται σε έξι μήνες από τη· δημοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 31
1.  
  Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά. Εξαιρούνται τα άλογα ιπποδρομιών (Δ.Κ. ΕΧ 0101, 0102, 0103 και 0104). Η διάταξη αυτή ισχύει μέχρι 31.12.1994.
 1. Προσωρινή δήλωση για κάθε φορολογική περίοδο, ως εξής:
  • κάθε μήνα και μέχρι την 25η ημέρα του επόμενου μήνα, εφόσον τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή πραγματοποιούν πράξεις των άρθρων 10α, 10β και 22α. Το ίδιο ισχύει και για το Δημόσιο, που δεν είναι υποχρεωμένο να τηρεί βιβλία του Κ.Β.Σ., όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπάγεται στο φόρο,.
  • κάθε ημερολογιακό δίμηνο και μέχρι την 20ή ημέρα του μήνα που ακολουθεί το δίμηνο, εφόσον τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.,.
  • κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι τη 15η ημέρα του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο, εφόσον τηρούν βιβλία πρώτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή δεν τηρούν βιβλία.
  • Η προσωρινή δήλωση περιλαμβάνει, για κάθε φορολογική περίοδο, την αξία των φορολογητέων παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, την αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα καινούρια μεταφορικά μέσα και τα αγαθά, που υπάγονται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, την αξία των πράξεων παροχής υπηρεσιών, για τις οποίες οφείλεται φόρος από το λήπτη των υπηρεσιών αυτών, το φόρο που αναλογεί, την αξία των απαλλασσόμενων πράξεων, τις εκπτώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 23, 24 και 25, καθώς και τη διαφορά φόρου που προκύπτει.
  • Κατ εξαίρεση, η υποβολή της προσωρινής δήλωσης δεν είναι υποχρεωτική όταν από τα πραγματικά στοιχεία του υποκειμένου δεν προκύπτει ποσό για καταβολή.
  • Η ευχέρεια αυτή δεν παρέχεται στις εγχειρήσεις που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10α, 10β και 22α. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι βρίσκονται σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών για χρονική περίοδο πέραν του έτους, η ευχέρεια αυτή ισχύει μόνον εφόσον έχουν ακυρωθεί τα στοιχεία του Κ.Β.Σ.
  • Για κάθε φορολογική περίοδο και ανεξάρτητα από την υποχρέωση υποβολής προσωρινής δήλωσης, συντάσσεται περιοδική εκκαθάριση, η οποία φυλάσσεται στο κεντρικό ή την έδρα του υποκειμένου και επιδεικνύεται σε οποιονδήποτε έλεγχο.
 2. Εκκαθαριστική δήλωση μέχρι την 25η ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον κατά τη λήξη της περιόδου αυτής δεν τηρούσαν βιβλία ή τηρούσαν βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή μέχρι την 10η ημέρα του πέμπτου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 3. Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει τα δεδομένα των περιοδικών εκκαθαρίσεων και των προσωρινών δηλώσεων της διαχειριστικής περιόδου, μετά το διακανονισμό που έγινε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26.
  • προορίζονται για άλλο κράτος-μέλος,
  • προορίζονται να επανεξαχθούν μετά από προηγούμενη παραγωγή, κατασκευή, συναρμολόγιση, επεξεργασία, διασκευή ή μετασκευή στο εσωτερικό της- Χώρας,
  • τίθενται υπό καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, κατά την έννοια της οδηγίας 85/362/ΕΟΚ
2.  
  Ύδρευση Με τις προσωρινές δηλώσεις, που υποβάλλονται για τις φορολογικές περιόδους, που λήγουν την 31.12.1992 και εφεξής, προκαταβάλλεται έναντι του φόρου, που οφείλεται στην επόμενη φορολογική περίοδο, ποσό φόρου ίσο με το είκοσι πέντε στα εκατό (25%) του χρεωστικού υπολοίπου. Η προκαταβολή αυτή προστίθεται στο φόρο εισροών της επόμενης φορολογικής περιόδου. Προσωρινή ή εκκαθαριστική δήλωση, η οποία υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή του οφειλόμενου ποσού, θεωρείται ως απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.
 1. Τα ακόλουθα εθνικά εδάφη:
 2. - Νησί της Ελιγολάνδης και περιοχή του Μπύζιγκεν της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. - θέουτα και Μελίλια του Βασιλείου της Ισπανίας. - Λιβίνιο και Καμπιόνε ντ Ιταλία της Ιταλικής Δημοκρατίας, β) Τα ακόλουθα εθνικά εδάφη:
 3. -Άγιο Όρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. - Υπερπόντια διαμερίσματα της Γαλλικής Δημοκρατίας. - Κανάρια νησιά του Βασιλείου της Ισπανίας.
 4. η διαδικασία της εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης, εφόσον η παράδοση των αγαθών αυτών προς εξαγωγή έχει γίνει σε άλλο κράτος- μέλος διαφορετικό από εκείνο της εξόδου των αγαθών από την Κοινότητα..
3.  
  Κουνέλια κατοικίδια, περιστέρια, ορτύκια, φασιανοί, πέρδικες, λαγοί και λοιπά ζώα και πτηνά, ζωντανά, που προορίζονται κυρίως για την ανθρώπινη διατροφή. Επίσης πράξεις που διενεργούνται μεταξύ της Ελλάδος και του νησιού Μαν, θεωρούνται ως πράξεις διενεργούμενες από ή προς το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας. Επίσης αρνητική εκκαθαριστική δήλωση μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικά με απόδειξη από τις επιχειρήσεις αυτές. Ακάρεα (έντομα που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες αντί εντομοκτόνων) (Δ.Κ. ΕΧ 0106).
4.  
  Όταν ο υποκείμενος στο φόρο διακόπτει οριστικά τις εργασίες της επιχείρησης του και αναχωρεί εκτός του εσωτερικού της Χώρας ή μεταφέρει εκτός αυτού την οικονομική του δραστηριότητα, υποχρεούται, πριν από την αναχώρηση ή τη μεταφορά της δραστηριότητας του:
 1. να επιδώσει τις προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό δηλώσεις και να καταβάλει τον οφειλόμενο φόρο,
 2. να ορίσει στην Ελλάδα αντιπρόσωπο του φερέγγυο, που αναλαμβάνει την ευθύνη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων, που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο.
 3. Στις παραπάνω περιπτώσεις η Φορολογική Αρχή μπορεί να ζητά κάθε αναγκαία εγγύηση, που κατά την κρίση της διασφαλίζει τα συμφέροντα του Δημοσίου.
5.  
  Διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπιγκ για τροχόσπιτα
6.  
  - Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών σε οποιαδήποτε μορφή. Μέλι φυσικό. Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού (Δ.Κ. 0401. 0402, 0403, 0404, 0405, .0406, 0407 0408, 0409 και 0410).
7.  
  Έντερα, κύστεις και στομάχια ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια, άλλα από εκείνα των ψαριών. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται το αργότερο μέχρι τη 10η του επόμενου μήνα από εκείνον κατά τον οποίο ο φόρος κατέστη απαιτητός και πάντως πριν από την έκδοση άδειας κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου στο εσωτερικό της Χώρας από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή. Προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Ζώα μη ζωντανά των κεφαλαίων 1 ή 3, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου (Δ.Κ. 0504, ΕΧ 0509 και 0511):.
8.  
  Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου άλλες από τις ρίζες της κλάσης 1212. Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό (φύτρα) μανιταριών (Δ.Κ. 0601 και 0602).
9.  
  Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά. Επίσης, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ορίζεται μεγαλύτερη φορολογική περίοδος και διαφορετική προθεσμία υποβολής της προσωρινής ή εκκαθαριστικής δήλωσης σε ολόκληρη τη Χώρα ή μέρος αυτής..
10.  
  Η παροχή ιατρικών και οδοντιατρικών υπηρεσιών, εφόσον αυτές δεν απαλλάσσονται με το όρθρο 18
11.  
  Διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπινγκ για τροχόσπιτα
12.  
  Εκμετάλλευση καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, ψητοπωλείων, οινομαγειρείων και λοιπών συναφών προς αυτές επιχειρήσεων, πλην των κέντρων διασκέδασης Αγαθά και υπηρεσίες που δεν εντάσσονται στο παράρτημα αυτό ή για τα οποία υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς την ένταξη τους στον πίνακα αυτό, συνεπεία του είδους, του προορισμού, της σύνθεσης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, υπάγονται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.
13.  
  Δημητριακά (Δ.Κ. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. 1007 και 1008).
14.  
  Προϊόντα αλευροποιίας. Άμυλα κάθε είδους (Δ.Κ. 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106 και ΕΧ 1108).
15.  
  Παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών από φιλανθρωπικούς οργανισμούς, οι οποίοι ασχολούνται με την κοινωνική πρόνοια και τις κοινωνικές ασφαλίσεις, εφόσον οι πράξεις αυτές δεν καλύπτονται από το άρθρο 18 Σπέρματα, σπόροι και διάφοροι καρποί (Δ.Κ. 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208 και 1209).
16.  
  Υπηρεσίες γραφείων κηδειών και επιχειρήσεων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και παράδοση των συναφών ειδών Κουκούτσια και αμύγδαλα καρπών και άλλα φυτικά προϊόντα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες κιχωρίου, μη φρυγμένες, της ποικιλίας CΙCΗΟRΙUΜ ΙΝΤΥΒUS SΑΤΙVUΜ), που χρησιμεύουν κυρίως για διατροφή του ανθρώπου και που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού (Δ.Κ. ΕΧ 1212).
17.  
  Άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών, έστω και τεμαχισμένα, αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων. Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές (FΟΙΝ, LUΖΕRΝΕ), τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων (Δ.Κ. 1213 και 1214).
18.  
  Ρητίνη πεύκου ακατέργαστη και μαστίχα (λευκή ή μη), ακατέργαστη ή κατεργασμένη. Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις (Δ.Κ. ΕΧ 1301 και ΕΧ 1302).
19.  
  1) Αντικείμενα τέχνης. Ως αντικείμενα τέχνης νοούνται: - ζωγραφικοί πίνακες και σχέδια (κολάζ) που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι, με εξαίρεση τα σχέδια των αρχιτεκτόνων, μηχανικών και άλλα σχέδια βιομηχανικά, εμπορικά, τοπογραφικά ή παρόμοια, αυτά που έχουν διακοσμηθεί με το χέρι, τα ζωγραφισμένα υφάσματα για σκηνικά θεάτρων για παραπετάσματα εργαστηρίων ή ανάλογες χρήσεις. - πρωτότυπες εικόνες χαρακτικής (γκραβούρες), χαλκογραφίας και λιθογραφίας. Δοκίμια μαύρα ή χρωματιστά που έχουν τυπωθεί απευθείας και αποτελούνται από μία ή περισσότερες πλάκες κατασκευασμένες με το χέρι, ανεξάρτητα της τεχνικής ή της ύλης που έχει χρησιμοποιηθεί, με εξαίρεση κάθε μηχανική ή φωτομηχανική μέθοδο, - έργα πρωτότυπα αγαλματοποιΐας, ή γλυπτικής, από κάθε ύλη, με εξαίρεση τα γλυπτά που έχουν χαρακτήρα εμπορικό, όπως αναπαραγωγή (εκτυπώσεις) σε σειρές, εκμαγεία και χειροτεχνήματα κοινά. 2) Αντικείμενα συλλογών. Ως αντικείμενα συλλογών νοούνται: - γραμματόσημα, χαρτόσημα, επιστολές με ταχυδρομικές σφραγίδες, φάκελλα πρώτης ημέρας κυκλοφορίας, σφραγισμένοι ή μη, αλλά που δεν κυκλοφορούν ούτε προορίζονται να μπουν σε κυκλοφορία στη χώρα προορισμού, - συλλογές και αντικείμενα συλλογών ζωολογίας, βοτανικής, ορυκτολογίας, ανατομίας, ή που παρουσιάζουν ιστορικό, αρχαιολογικό, παλαιοντολογικό, εθνογραφικό ή νομισματικό ενδιαφέρον. 3) Αρχαιολογικά αντικείμενα. Ως αρχαιολογικά αντικείμενα νοούνται: - αντικείμενα άλλα από τα αντικείμενα τέχνης και συλλογών με ηλικία ανώτερη των 100 ετών.
20.  
  Προκειμένου για αγαθά που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 6 και τα εισιτήρια για θεατρικές παραστάσεις, που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 7, ο συντελεστής μειώνεται κατά 50%
 1. Αγαθά και υπηρεσίες που δεν εντάσσονται στον πίνακα αυτόν ή για τα οποία υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς την ένταξη τους στον πίνακα αυτόν, συνεπεία του είδους, του προορισμού, της σύνθεσης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, υπάγονται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.
21.  
  Ελαιόλαδο και τα κλάσματα του, έσΤω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα. Άλλα λάδια και τα κλάσματα τους, που παίρνονται αποκλειστικά από ελιές, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα και μείγματα από αυτά τα λάδια ή τα κλάσματα με λάδια ή κλάσματα της κλάσης 1509 (Δ.Κ. 1509 και 1510).
22.  
  Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματα τους, μερικώς ή ολικώς υδρογονωμένα, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα. Μαργαρίνη. Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου 15 (Δ.Κ. ΕΧ 1516 και 1517).
23.  
  Κεριά φυτικά (άλλα από τα τριγλυκερίδια), κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα και κεριά σπέρματος κήτους, ακατέργαστα (Δ.Κ. ΕΧ 1521).
24.  
  Παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών ή μαλακοστράκων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων (Δ.Κ. 1601, 1602, 1603, 1604 και 1605).
25.  
  Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα (Δ.Κ. 1701, 1702, 1703 και 1704).
26.  
  Κακάο και παρασκευάσματα αυτού (Δ.Κ. 1801, 1802, 1803, 1804, 1805 και 1806).
27.  
  Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους ή το γάλα. Είδη ζαχαροπλαστικής (Δ.Κ. 1901, 1902, 1903, 1904 και 1905).
28.  
  Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων μερών φυτών. Εξαιρείται ο μούστος σταφυλιών (Δ.Κ. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 και ΕΧ 2009).
29.  
  Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής (Δ.Κ. 2101,2102, 2103, 2104, 2105 και 2106).
30.  
  Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά και τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε αρωματισμένα (Δ.Κ. ΕΧ 2201).
31.  
  Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα και άλλα μη αλκοολούχα ποτά. Εξαιρούνται όσα περιέχουν οινόπνευμα σε οποιαδήποτε αναλογία (Δ.Κ. ΕΧ 2202).
32.  
  Ξίδια και υποκατάστατα αυτών βρώσιμα που λαμβάνονται από οξικό οξύ (Δ.Κ. 2209).
33.  
  Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασμένες για ζώα (Δ.Κ. 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306. 2307, 2308 και 2309).
34.  
  Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί (Δ.Κ. ΕΧ 2401).
35.  
  Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και το επιτραπέζιο και μετουσιωμένο αλάτι), έστω και σε υδατικό διάλυμα ή με προσθήκη αντισυσσωματικών ουσιών ή ουσιών που εξασφαλίζουν την καλή ρευστότητα. Θαλάσσιο νερό (Δ.Κ. ΕΧ 2501).
36.  
  Ραδιενεργά στοιχεία και ισότοπα και ενώσεις ραδιενεργές, άλλες από εκείνες των διακρίσεων 284410, 284420 ή 284430, (Δ.Κ. ΕΧ 2844).
37.  
  Σορβιτόλη, D-Γλυκιτόλη, Γλουταμινικό οξύ και τα άλατα του. Ζαχαρίνη και τα άλατα της. Ινοσινικό οξύ (Δ.Κ. ΕΧ 2905, ΕΧ 2922, ΕΧ 2925, ΕΧ 2934 και Ε Χ 3823).
38.  
  Φαρμακευτικά προϊόντα και παρασκευάσματα. Φαρμακευτικά είδη. (Δ.Κ. 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 και 3006).
39.  
  Λιπάσματα (Δ.Κ. 3101, 3102, 3103, 3104 και 3105).
40.  
  Μείγματα ευωδών ουσιών και μείγματα (στα οποία περιλαμβάνονται τα αλκοολούχα διαλύματα) με βάση μία ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες ειδών διατροφής. (Δ.Κ. ΕΧ 3302).
41.  
  Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης, και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα. Εξαιρούνται τα εντομοαπωθητικά, τα απολυμαντικά για οικιακές χρήσεις, τα εντομοκτόνα και κατσαριδοκτόνα που παρουσιάζονται σε φιάλες με προωθητικό αέριο ή σε σκόνη για οικιακές χρήσεις (Δ.Κ. ΕΧ 3808).
42.  
  Προφυλακτικά από καουτσούκ (Δ.Κ. ΕΧ 4014).
43.  
  Δέρματα ακατέργαστα βοοειδών ή μονόπλων, προβατοειδών και άλλα δέρματα ακατέργαστα (νωπά ή αλατισμένα, αποξεραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δεψασμένα ούτε περγαμηνοειδή, ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έστω και αποτριχωμένα ή σχισμένα κατά μήκος (Δ.Κ. 4101, 4102 και 4103).
44.  
  Γουνοδέρματα ακατέργαστα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδερμάτων), άλλα από τα ακατέργαστα δέρματα των κλάσεων 4101, 4102 ή 4103 (Δ.Κ. 4301).
45.  
  Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή ορθογωνισμένη. (Δ.Κ. 4403). δ) στην παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών από υποκείμενο στο φόρο μη εγκαταστημένο στο εσωτερικό της Χώρας,
 1. στην παράδοση καινούριου μεταφορικού μέσου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 22α..
46.  
  Η παράγραφος 2 και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 33 αντικαθίστανται, ως εξής: 2. Η επιστροφή του φόρου ενεργείται από το Δημόσιο με καταβολή στον αγρότη ποσού, το οποίο προκύπτει με την εφαρμογή των κατ αποκοπή συντελεστών, στην αξία των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων και των παρεχόμενων αγροτικών υπηρεσιών του Παραρτήματος ΙV του παρόντος, ως εξής:.
 1. δύο και μισό στα εκατό (2,5%), για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Κεφαλαίου Α και τα προϊόντα των παραγράφων 1, 2 και 3 του Κεφαλαίου Β,
 2. τρία και μισό στα εκατό (3,5%), για τα υπόλοιπα προϊόντα του Κεφαλαίου Β, και
 3. πέντε στα εκατό (5%), για τα προϊόντα του Κεφαλαίου Γ. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, ως αξία των παραδιδόμενων προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, λαμβάνεται αυτή που προκύπτει από τα οικεία νόμιμα παραστατικά.
 4. Σε περίπτωση παράδοσης αγροτικών προϊόντων από τρίτους υποκείμενους στο φόρο, για λογαριασμό των παραγωγών αγροτών, η παραπάνω αξία λαμβάνεται χωρίς φόρο και προμήθεια.
47.  
  Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα. 1. Λευκώματα ή βιβλία με εικόνες και λευκώματα για ιχνογράφηση ή χρωματισμό, για παιδιά. Μουσική χειρόγραφη ή τυπωμένη, εικονογραφημένη ή μη, έστω και δεμένη. Χαρτογραφικά τεχνουργήματα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι χάρτες τοίχου, τα τοπογραφικά σχέδια και οι υδρόγειες σφαίρες, τυπωμένα (Δ.Κ. 4901, 4902, 4903, 4904 και 4905). Προκειμένου για τα βιβλία της δασμολογικής κλάσης 4901 και τις εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις της δασμολογικής κλάσης 4902, ο συντελεστής του φόρου μειώνεται κατά 50%.
48.  
  Κουκούλια από μεταξοσκώληκες κατάλληλα για ξετύλιγμα των ινών τους (Δ.Κ. 5001). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΔΑΦΗ Άρθρο 55α
49.  
  Μαλλιά, μη λαναρισμένα ή χτενισμένα, ούτε καθαρισμένα από τις λιπαρές ουσίες, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαλλιά που πλύθηκαν πάνω στην προβιά (Δ.Κ. ΕΧ 5101). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
50.  
  Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο. Λινάρι, καννάβϊ, γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών, ακατέργαστα ή μουσκεμένα. Σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους ΑGΑVΕ, ακατέργαστα, κοκοφοίνικας, αβάκα (καννάβι Μανίλας ή ΜUSΑ ΤΕΧΤΙLΙS ΝΕΕ), ραμί και άλλες φυτικές υφαντικές ίνες που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, ακατέργαστα. (Δ.Κ. 5201, ΕΧ 5301, ΕΧ 5302, ΕΧ 5303, ΕΧ 5304 και ΕΧ 5305).
51.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Παράρτημα 111 της προηγουμένης παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Ι. ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Φ.Π.Α. 8%. Α. ΑΓΑΘΑ Οι δασμολογικές κλάσεις του παραρτήματος αυτού τέθηκαν όπως αυτές αναφέρονται στη συνδυασμένη ονοματολογία του έτους 1992 (Κανονισμός ΕΟΚ 2587/91, ΕL 259/91).
52.  
  Γραφομηχανές με χαρακτήρες ΒRΑΙLLΕ και ειδικές ηλεκτρονικές γραφομηχανές (ηλεκτρονικές συσκευές επικοινωνίας τσέπης), για ανάπηρα πρόσωπα (Δ.Κ. ΕΧ 8469).
53.  
  Αμαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήματα για αναπήρους, έστω και με κινητήρα ή άλλο μηχανισμό προώθησης (Δ.Κ. 8713).
54.  
  Αντισυλληπτικές συσκευές που ονομάζονται ενδομήτρια αντισυλληπτικά (Δ.Κ. ΕΧ 9018).
55.  
  Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, στα οποία περιλαμβάνονται και α ιατροχειρουργικές ζώνες και επίδεσμοι και οι πατερίτσες. Νάρθηκες, υποστηρίγματα και άλλα είδη και συσκευές για κατάγματα. Είδη και συσκευές προσθέσεως. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς και άλλες συσκευές που κρατιούνται με το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται στον ανθρώπινο οργανισμό, με σκοπό την αναπλήρωση μιας έλλειψης ή τη θεραπεία μιας αναπηρίας. Εξαιρούνται τα μέρη και εξαρτήματα των παραπάνω αγαθών. (Δ.Κ. ΕΧ 9021).
56.  
  Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων (Δ.Κ. 9701. 9702, 9703. 9704. 9705 και 9706).
57.  
  Η παράδοση νερού
58.  
  Η παράδοση αγαθών από φιλανθρωπικούς οργανισμούς, που ενεργείται στα πλαίσια κοινωνικής πρόνοιας, εφόσον οι πράξεις αυτές δεν καλύπτονται από το άρθρο 18
59.  
  Παράδοση κατοικιών, που πραγματοποιείται στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής. Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.
Άρθρο 32
1.  
  Η περίπτωση στ της παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 1892/1990 αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως εξής: στ. Η κατασκευή καινούριων αποθηκευτικών χώρων, ψυκτικών χώρων, χώρων ξήρανσης και συντήρησης προϊόντων, καθώς και η αγορά καινούριων αυτοκινήτων-ψυγείων.
2.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν.1892/1990, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 1. Το ποσοστό της ιδίας συμμετοχής στις επιχορηγούμενες επενδύσεις δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 40% του συνολικού κόστους της παραγωγικής επένδυσης στην περιοχή Β, 35% στην περιοχή Γ, 25% στην περιοχή Δ και 15% στη Θράκη. Στην περιοχή Α και μόνο για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9, το κατώτερο ποσοστό ιδίας συμμετοχής είναι 40%. Στο ποσοστό της ιδίας συμμετοχής μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και η αξία του γηπέδου, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την πραγματοποίηση της επένδυσης, υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) να αγοράζεται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή και πριν από αυτήν, αλλά πάντως μέσα στην τελευταία διετία από αυτήν, β) να ευρίσκεται εντός ΒΙ.Π.Ε. ΕΤΒΑ ή εντός βιοτεχνικών πάρκων ή εντός ζώνης στην οποία επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία της συγκεκριμένης παραγωγικής μονάδας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο της περιοχής. Επίσης μπορεί να ευρίσκεται εντός ζωνών οικιστικού ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), όπως αυτές προσδιορίζονται από τα σχετικά προεδρικά διατάγματα ή εντός των ζωνών που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 2052/1992 ή το άρθρο 24 του ν. 1650/1986, στις οποίες επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία της συγκεκριμένης παραγωγικής μονάδας. Ως αξία του γηπέδου, για τον συνυπολογισμό της στην ιδία συμμετοχή του φορέα της επένδυσης, λογίζεται η αξία επί της οποίας επεβλήθη ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου. Το ελάχιστο ποσοστό της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή σε επενδύσεις που παίρνουν επιχορήγηση και επιδότηση επιτοκίου, που αντιστοιχεί σε περιοχή όπου τα κίνητρα αυτά είναι πιο ευνοϊκά από εκείνα της περιοχής όπου πραγματοποιείται η επένδυση, είναι ίσο με το ποσοστό που προβλέπεται για τις επενδύσεις της ευνοϊκότερης αυτής περιοχής. Ειδικά για τις επενδύσεις της περίπτωσης ε της παρ. 1 του άρθρου 9 η ιδία συμμετοχή μειώνεται κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες κατά περιοχή..
4.  
 1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ.8 του άρθρου 6, όπως ισχύει,· αντικαθίσταται ως εξής:
 2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που εκδίδονται κάθε Ιανουάριο, καθορίζεται το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων που εγκρίνονται ετησίως.
 3. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατό να ενισχύονται ορισμένοι τομείς ή κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.
 4. Επίσης με την (δια απόφαση γίνεται η κατανομή του ως άνω ποσού μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και των οργάνων στα οποία έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα υπογραφής αποφάσεων σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
 5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και προκειμένου για ιδιαίτερα σημαντικές επενδύσεις, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας είναι δυνατό με όμοιες αποφάσεις να αναπροσαρμόζει, κατά τη διάρκεια του έτους, το παραπάνω ποσό.
 6. Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου (α) έχουν εφαρμογή από 1.1.1992.
5.  
  Η παρ.11 του άρθρου 6 του ν.1892/1990 αντικαθίσταται αφότου ίσχυσε, ως εξής: 11. Η προβλεπόμενη στην αρχική εγκριτική πράξη υπαγωγής προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης μπορεί να παρατείνεται για δύο έτη κατ ανώτατο όριο υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος έχει πραγματοποιηθεί το 50% τουλάχιστον του εγκριθέντος επενδυτικού έργου. Κατ εξαίρεση, σε περιπτώσεις διακοπής ή καθυστέρησης των εργασιών για λόγους ανωτέρας βίας που αποδεικνύεται επαρκώς, η προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης μπορεί να παρατείνεται για επιπλέον χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρησης. Στις περιπτώσεις που η ανωτέρα βία ανακύπτει κατά τη διάρκεια της προθεσμίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε με την αρχική εγκριτική πράξη υπαγωγής, το σχετικό αίτημα μπορεί να υποβληθεί και να εξεταστεί χωρίς την προϋπόθεση πραγματοποίησης του 50% του επενδυτικού έργου.
6.  
  Για τους σκοπούς εφαρμογής των ρυθμίσεων της παραπάνω παραγράφου 5 δεν έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 1892/1990, προκειμένου για αιτήματα παρατάσεων της προθεσμίας ολοκλήρωσης που έχουν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου απορριφθεί.
7.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν. 1892/1990, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση δ ως εξής: δ. Για όσες επενδύσεις του παρόντος νόμου αναφέρονται σε μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων και δεν δύνανται να χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η παρεχόμενη βάσει του παρόντος νόμου συνολική επιχορήγηση δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει το 50% της παραγωγικής επένδυσης.
8.  
  Το εδάφιο (γ) της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 1892/1990, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: (γ) εξοικονόμηση ενέργειας,, με την προϋπόθεση ότι η επένδυση δεν αφορά τον παραγωγικό εξοπλισμό, αλλά τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις κίνησης- λειτουργίας της μονάδας και απ αυτήν προκύπτει μείωση τουλάχιστον 10% της καταναλισκόμενης ενέργειας ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος.
9.  
  Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (δ) της παρ.1 του άρθρου 9 του ν. 1892/1990. όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: Επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας. Επίσης επενδύσεις εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών. Για το χαρακτηρισμό ως εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας των προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρήσεων, καθώς και των επενδύσεων της περίπτωσης αυτής, γνωμοδοτεί σχετικά το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου της επένδυσης στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
10.  
  Στην περίπτωση (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 1892/1990, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: Για τις επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τα κίνητρα του παρόντος άρθρου παρέχονται για το σύνολο των πραγματοποιούμενων παραγωγικών επενδύσεων τους, ενώ προκειμένου για επενδύσεις εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών τα κίνητρα αυτά παρέχονται μόνο για το τμήμα των δαπανών που αφορά στη συγκεκριμένη επένδυση.
11.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 1892/1990, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: Στην περιοχή Α και με την επιφύλαξη του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παρέχεται επιχορήγηση 40 ποσοστιαίων μονάδων επί του συνολικού ύψους της παραγωγικής επένδυσης στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις των περιπτώσεων (α), (β), (γ), (δ), (ε) και (στ) της προηγούμενης παραγράφου.
12.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 1892/1990, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: Για επενδύσεις, που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των επιχορηγήσεων του νόμου αυτού, παρέχεται επιδότηση του εκάστοτε κατά περίπτωση εφαρμοζόμενου επιτοκίου μεσομακροπρόθεσμων τραπεζικών δανείων, ομολογιακών δανείων εκδιδόμενων σε δημόσια εγγραφή ή δανείων από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, εφόσον έχουν ληφθεί για την πραγματοποίηση τους. Το ποσοστό επιδότησης είναι ίσο προς το ποσοστό επιχορήγησης που εγκρίθηκε και παρέχεται για τα τρία πρώτα χρόνια εξυπηρέτησης των δανείων που έχουν συναφθεί, εκτός από τις επενδύσεις της περιοχής Δ, που πραγματοποιούνται στις ειδικές ζώνες του όρθρου 3 παρ. 3, και τις επενδύσεις της περίπτωσης (α) της παρ. 1 του άρθρου 9 που πραγματοποιούνται στις περιοχές Α, Β, Γ και Δ, για τις οποίες η επιδότηση επιτοκίου παρέχεται για τα έξι (6) πρώτα χρόνια. Για τον υπολογισμό του επιδοτούμενου τραπεζικού δανείου δεν λαμβάνεται υπόψη η αξία του οικοπέδου. Η επιδότηση του επιτοκίου παρέχεται εφ όσον το επιτόκιο δεν επιδοτείται από άλλη πηγή. Κατ εξαίρεση, προκειμένου για μεσομακροπρόθεσμα βιοτεχνικά και γεωργικά δάνεια που επιδοτούνται με χρέωση του κοινού λογαριασμού του ν. 128/1975 βάσει των οικείων υπουργικών αποφάσεων, η επιδότηση επιτοκίου του παρόντος νόμου παρέχεται κατά τη διαφορά.
13.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του ν. 1892/1990 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 1. Παρέχονται εκπτώσεις από τα υποκείμενα σε φόρο εισοδήματος καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων του άρθρου 2 του νόμου αυτού, που είναι εγκατεστημένες ή μεταφέρονται ή ιδρύονται στις περιοχές Β, Γ και Δ του άρθρου 3 αυτού του νόμου, εφόσον πραγματοποιήσουν νέες παραγωγικές επενδύσεις σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος μέχρι την 31.12.2004.
14.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του ν. 1892/1990, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 3. Για την εφαρμογή της παραπάνω παραγράφου απαιτείται:.
 1. Απασχόληση στη δεύτερη βάρδια αριθμού εργατών που αναλογεί σε μέσο ετήσιο ποσοστό ίσο τουλάχιστον προς το ήμισυ (50%) αυτών που απασχολούνται στην πρώτη βάρδια και εφόσον απασχολεί και τρίτη βάρδια, απασχόληση στη δεύτερη και τρίτη βάρδια αριθμού εργατών που αναλογεί σε μέσο ετήσιο ποσοστό ίσο τουλάχιστον προς τα τέσσερα πέμπτα (80%) αυτών που απασχολούνται στην πρώτη βάρδια, ή
 2. ετήσια κατανάλωση ενέργειας για τη λειτουργία της δεύτερης βάρδιας ίση τουλάχιστον με το 50% της ετήσιας καταναλισκόμενης ενέργειας για τη λειτουργία της πρώτης βάρδιας και εφόσον λειτουργεί και τρίτη βάρδια ετήσια κατανάλωση ενέργειας για τη λειτουργία της δεύτερης και τρίτης βάρδιας σε ποσότητα που αναλογεί τουλάχιστον στο 80% της ετήσιας καταναλισκόμενης ενέργειας για τη λειτουργία της πρώτης βάρδιας.
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται τα απαραίτητα στοιχεία και διαδικασίες για τον τρόπο εφαρμογής του εδαφίου αυτού, η εφαρμογή του οποίου αρχίζει την 1.1.1993.
15.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 1892/1990, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: Τα ποσοστά των συνολικών αδιανέμητων καθαρών κερδών, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α), αυξάνονται από 25% και 35%, στην μεν περιοχή Α σε 30% και 40% αντίστοιχα, στις δε λοιπές εκτός της Α περιοχές, σε 40% και 50% αντίστοιχα. Τα αυξημένα ποσοστά, δηλαδή 40% για την περιοχή Α και 50% για τις λοιπές περιοχές, εφαρμόζονται και α) για τις επενδύσεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1, β) για τις επενδύσεις της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και γ) για τις επενδύσεις που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις της περίπτωσης (κβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
16.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 23 του ν. 1892/1990, αντικαθίσταται αφότου ίσχυσε ως εξής: 6. Η ρύθμιση της παραγράφου 11 του άρθρου 6 εφαρμόζεται και για τις επενδύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Κατ εξαίρεση, η προθεσμία ολοκλήρωσης επενδύσεων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 1262/1982 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και έχουν τύχει παράτασης, μπορεί να παρατείνεται εφάπαξ και για δύο έτη κατ ανώτατο όριο, ανεξάρτητα των παρατάσεων που έχουν ήδη εγκριθεί γι αυτές..
17.  
  Για τους σκοπούς εφαρμογής της παραπάνω παραγράφου 16. δεν έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 1892/1990 προκειμένου για αιτήματα παρατάσεων της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης που έχουν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου απορριφθεί.
3α.  
  Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν.1892/1990, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της εγκριτικής πράξης αναστέλλεται η πληρωμή των δόσεων και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, μετά από γνώμη της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής, ανακαλεί την εγκριτική πράξη ή αποφασίζει για τη μερική ή ολική επιστροφή του ποσού της επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που έχει καταβληθεί, προσαυξημένου κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από της εκάστοτε καταβολής. Οι σχετικές αποδείξεις καταβολής της επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου από το Δημόσιο αποτελούν τίτλο για τη βεβαίωση του χρέους από τη Δ.Ο.Υ. Για την είσπραξη των οφειλών προς το Δημόσιο εφαρμόζεται αναλογικά και η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 11 του ν.542/1977 (ΦΕΚ 41 Α), η εφαρμογή της οποίας επεκτείνεται και στους διαχειριστές προσωπικών εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και συνεταιρισμών, καθώς και στους εκκαθαριστές νομικών προσώπων.
 1. Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου (α) έχουν εφαρμογή για τις αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων στις διατάξεις του ν. 1892/1990 που θα υποβληθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
Άρθρο 33
1.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του ν. 1892/1990, που προστέθηκε στον εν λόγω νόμο με την παράγραφο 2 του άρθρου 66 του ν. 2065/1992, λαμβάνει, αφότου ίσχυσε, τον αριθμό 5. ·.
2.  
  Στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του ν. 1892/1990 προστίθεται, αφότου ίσχυσε, εδάφιο ως εξής: Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου..
Άρθρο 34 ","
1.