ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2096

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-12-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-12-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-12-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση Συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, σε θέματα τρομοκρατίας - ναρκωτικών, οργανωμένου εγκλήματος κλπ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 1.Τα Μέρη, σε βάση ισοτιμίας και αμοιβαίου συμφέροντος και σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και συμφωνίες και ανάλογα με τις ίδιες αυτών νομοθεσίες, θα συνεργασθούν και θα παράσχουν συνδρομή στους τομείς: 1)Της καταπολέμησης: (1) Της διεθνούς τρομοκρατίας. (2) Της διακίνησης ναρκωτικών. (3) Του οργανωμένου εγκλήματος. (4) Των παράνομων οικονομικών συναλλαγών ευρείας κλίμακας και κοινού ενδιαφέροντος, της αρχαιοκαπηλείας και παράνομης διακίνησης αντικειμένων ιστορικής, θρησκευτικής και καλλιτεχνικής αξίας. (5) Της παράνομης διακίνησης όπλων, εξαρτημάτων αυτών και εκρηκτικών υλών. 2)Της αναζήτησης, του εντοπισμού και εξέτασης διωκόμενων προσώπων, τα οποία έχουν διαπράξει ή είναι ύποπτα διάπραξης ιδιαιτέρως επικίνδυνων εγκλημάτων. 3)Της ανταλλαγής πληροφοριών, σχετικά με την ασφάλεια μεγάλων διεθνών εμπορικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων στα εδάφη των Μερών. 4)Της λήψης των κατάλληλων μέτρων για την αποτροπή παραβιάσεων της νομοθεσίας περί διασυνοριακής κυκλοφορίας. 5)Της ανταλλαγής πληροφοριών για τον επιστημονικό και τεχνικό εξοπλισμό των Αστυνομικών δυνάμεων. 2.Καθένα από τα Μέρη θα ικανοποιεί τα αιτήματα του άλλου, που διατυπώνονται στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας, εφόσον αυτά δεν αντίκεινται προς το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς Συμφωνίες ή στην εσωτερική του νομοθεσία και δεν αποβαίνουν σε βάρος των συμφερόντων του. Άρθρο 2 1.Η συνεργασία μεταξύ των δύο Μερών θα πραγματοποιείται: 1)Με εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των αντίστοιχων πρεσβειών του καθενός από τα συμβαλλόμενα Μέρη, οι οποίοι θα διατηρούν άμεσες επαφές με τα αντίστοιχα Υπουργεία. 2)Με ανταλλαγή πληροφοριών, σ όλους τους τομείς, που αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία. 3)Με λήψη κοινών μέτρων και εκδήλωση συντονισμένων ενεργειών αμοιβαίου συμφέροντος. 4)Με ανταλλαγή πληροφοριών, σχετικά με τη διοικητική δραστηριότητα και εμπειρία. 5)Με ενημέρωση για τον νέας τεχνολογίας εξοπλισμό της Αστυνομίας και προμήθεια σχετικών δειγμάτων. 6)Με παροχή βοήθειας στην εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των στελεχών της Αστυνομίας, περιλαμβανομένης και εκπαίδευσης στη βάση της ανταλλαγής. 2.Οι παρεχόμενες πληροφορίες και οι υλικοί φορείς αυτών των πληροφοριών, που αποκτώνται λόγω της συνεργασίας των δύο Μερών, δεν μπορούν να χορηγηθούν σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Μέρους, το οποίο τις παρέχει. Άρθρο 3 Για την προώθηση αποτελεσματικής συνεργασίας, υφιστάμενες υπηρεσίες των δύο Υπουργείων, ειδικά εξουσιοδοτημένες, μπορούν να συνομολογούν και να υπογράφουν κοινά Πρωτόκολλα συνεργασίας, στα πλαίσια της αρμοδιότητας τους, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση ειδικών γεγονότων, και καταστάσεων ανάγκης. Άρθρο 4 Για μακροχρόνιο σχεδιασμό, στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας, Επιτροπή Ειδικών Εμπειρογνωμόνων θα συνέρχεται δύο φορές το χρόνο, υπό την προεδρία του Υπουργού ή άλλου ανώτερου υπαλλήλου του Υπουργείου του υποδεχόμενου Μέρους. Άρθρο 5 1.Η παρούσα Συμφωνία δύναται να τροποποιηθεί και συμπληρωθεί κατόπιν έγγραφης Συμφωνίας των δύο Μερών. 2.Καταγγελία της Συμφωνίας είναι δυνατή κατόπιν τρίμηνης έγγραφης καταγγελίας του καταγγέλλοντος Μέρους προς το έτερον. Άρθρο 6 Η Συμφωνία αυτή τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της ανταλλαγής των εγγράφων επικύρωσης της, σύμφωνα με τη νομοθεσία της κάθε πλευράς. Υπεγράφη στην Αθήνα την 8η Ιουλίου 1991, σε δύο όμοια αντίτυπα, ένα στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ και ένα στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ γλώσσα, ενώ τα δυο κείμενα έχουν ταυτόσημη ισχύ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟ ΝΤΑΝΩΦ Άρθρο 2 Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της δε κυρουμένης Συμφωνίας από την ολοκλήρωση των διαδικασιών, που προβλέπονται από άρθρο αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.