ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2100

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-12-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-12-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-12-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αμοιβαία προώθηση και προστασία των επενδύσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αμοιβαία προώθηση και προστασία των επενδύσεων, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 30 Μαρτίου 1992 και της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας αποκαλούμενες εφεξής τα Συμβαλλόμενα Μέρη, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ενισχύσουν την οικονομική τους συνεργασία προς αμοιβαίο όφελος των δυο χωρών σε μακροχρόνια βάση, ΕΧΟΝΤΑΣ ως στόχο τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την πραγματοποίηση επενδύσεων εκ μέρους επενδυτών του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η προώθηση και προστασία των επενδύσεων, βάσει της παρούσας Συμφωνίας, θα τονώσει την πρωτοβουλία στον τομέα αυτόν, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Άρθρο 1 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας: 1.Ο όρος επένδυση σημαίνει κάθε είδους περιουσιακό στοιχείο και περιλαμβάνει ειδικότερα αλλά όχι αποκλειστικά: 1)κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα, όπως υποθήκες, εμπράγματες ασφάλειες και ενέχυρα, 2)εταιρικά μερίδια, μετοχές και ομολογίες και κάθε άλλη μορφή συμμετοχής σε εταιρία, 3)χρηματικές απαιτήσεις ή κάθε άλλη συμβατική απαίτηση που έχει οικονομική αξία, 4)δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, επιχειρηματική φήμη, τεχνολογία και τεχνογνωσία, 5)εκχωρήσεις επιχειρηματικών δικαιωμάτων βάσει νόμου ή συμβάσεως, περιλαμβανομένων και εκχωρήσεων για ανεύρεση, καλλιέργεια, εξόρυξη ή εκμετάλλευση φυσικών πόρων, 6)αγαθά, τα οποία βάσει συμβάσεως χρηματοδοτικής μισθώσεως ευρίσκονται στην κατοχή του μισθωτή στο έδαφος Συμβαλλόμενου Μέρους, σύμφωνα με τη νομοθεσία του. 2.Ο όρος απόδοση σημαίνει τα έσοδα που αποφέρει μια επένδυση και περιλαμβάνει ειδικότερα, αλλά όχι αποκλειστικά, κέρδη, τόκους, μερίσματα, υπεραξία, δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και αμοιβές. 3.Ο όρος επενδυτής περιλαμβάνει σε σχέση με κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος: · 1)φυσικά πρόσωπα, που έχουν την ιθαγένεια του εν λόγω Συμβαλλόμενου Μέρους, σύμφωνα με τη νομοθεσία του, 2)νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του εν λόγω Συμβαλλόμενου Μέρους και έχουν την έδρα τους στο έδαφος του. 4.Ο όρος έδαφος σημαίνει, σε σχέση με κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, το έδαφος υπό την κυριαρχία του, περιλαμβανομένων και των χωρικών υδάτων, καθώς και των υποθαλάσσιων περιοχών πάνω στις οποίες το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος ασκεί, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, κυριαρχικά δικαιώματα ή δικαιοδοσία Άρθρο 2 Προώθηση και προστασία των επενδύσεων 1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος προωθεί στο έδαφος του επενδύσεις επενδυτών του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και κάνει δεκτές τις επενδύσεις αυτές, σύμφωνα με τη νομοθεσία και την πολιτική του για ξένες επενδύσεις. 2.Επενδύσεις επενδυτών Συμβαλλόμενου Μέρους απολαύουν πάντοτε στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, δικαίας μεταχειρίσεως και πλήρους προστασίας και ασφάλειας. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος εξασφαλίζει ότι η διαχείριση, συντήρηση, χρήση, εκμετάλλευση ή διάθεση στο έδαφος του επενδύσεων επενδυτών του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, δεν παρακωλύεται καθ οιονδήποτε τρόπο, με μέτρα αυθαίρετα ή διακριτικής φύσεως. 3.Ενδεχόμενη μεταβολή του τύπου της επενδύσεως που έχει πραγματοποιηθεί, δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της ως επενδύσεως εφόσον η μεταβολή αυτή δεν αντίκειται στη νομοθεσία και την πολιτική για ξένες επενδύσεις του ενδιαφερόμενου Συμβαλλόμενου Μέρους. 4.Η απόδοση των επενδύσεων και, σε περίπτωση εγκεκριμένων επανεπενδύσεων, το σχετικό εισόδημα απολαμβάνουν την ίδια προστασία με την κύρια επένδυση. Άρθρο 3 Μεταχείριση του μάλλον ευνοουμένου κράτους και εθνική μεταχείριση 1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν υποβάλλουν επενδύσεις, που ανήκουν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, στο έδαφος τους σε επενδυτές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, σε μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που επιφυλάσσουν για τις επενδύσεις των ιδίων επενδυτών τους ή για τις επενδύσεις επενδυτών τρίτου κράτους. 2.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν υποβάλλουν επενδυτές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, όσον αφορά τη δραστηριότητα που αναπτύσσουν σε σχέση με επενδύσεις στο έδαφος τους, σε μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που επιφυλάσσουν στους ίδιους επενδυτές τους ή σε επενδυτές τρίτου κράτους. 3.Η μεταχείριση αυτή δεν επεκτείνεται σε προνόμια ή πλεονεκτήματα που παραχωρούν τα Συμβαλλόμενα Μέρη. σε επενδυτές τρίτων κρατών: 1)λόγω της συμμετοχής τους σε ή της σύνδεσης τους με τελωνειακή ή οικονομική ένωση, κοινή αγορά, ζώνη ελεύθερων συναλλαγών ή άλλο παρόμοιο οργανισμό, 2)βάσει συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας ή άλλης συμφωνίας φορολογικού περιεχομένου. 4.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος έχει το δικαίωμα να διατηρήσει, βάσει της νομοθεσίας και της ισχύουσας πολιτικής του για ξένες επενδύσεις, εξαιρέσεις από την εθνική μεταχείριση που απορρέει από τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος Αρθρου. Άρθρο 4 ΑπαλλοτρίωσηΟι επενδύσεις επενδυτών του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους δεν υπόκεινται σε απαλλοτρίωση, εθνικοποίηση ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο που ισοδυναμεί με απαλλοτρίωση ή εθνικοποίηση στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους παρά μόνο κάτω από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) τα μέτρα λαμβάνονται για λόγους δημόσιου συμφέροντος και με νόμιμη διαδικασία, (β) τα μέτρα είναι σαφή και δεν εμπεριέχουν διάκριση και, (γ) τα μέτρα συνοδεύονται από διατάξεις για την καταβολή άμεσης, επαρκούς και αποτελεσματικής αποζημιώσεως. Η αποζημίωση αυτή θα είναι ίση με την εμπορική αξία της θιγείσας επενδύσεως αμέσως πριν από το χρονικό σημείο κατά το οποίο ελήφθησαν τα μέτρα, που αναφέρονται στην παράγραφο αυτήν ή έγιναν δημόσια γνωστά. Η αποζημίωση καταβάλλεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των νομικών διαδικασιών για την απαλλοτρίωση και μεταφέρεται σε ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα. Σε περίπτωση καθυστερήσεως καταβολής της αποζημιώσεως εκ μέρους του υπόχρεου Συμβαλλόμενου Μέρους τούτο υποχρεώνεται να καταβάλει τόκο υπολογιζόμενο με βάση το ισχύον για το ίδιο νόμισμα Διατραπεζικό Επιτόκιο Λονδίνου, εξάμηνης διάρκειας. Το ύψος της αποζημιώσεως υπόκειται σε αναθεώρηση με νόμιμη διαδικασία. Άρθρο 5 ΑποζημιώσειςΟι επενδυτές του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους των οποίων οι επενδύσεις υφίστανται ζημιές στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους λόγω πολέμου ή άλλης ένοπλης συγκρούσεως, επαναστάσεως, καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης, ή άλλων εκτάκτων περιστάσεων περιλαμβανομένων και των ζημιών από επίταξη, απολαύουν μεταχειρίσεως όχι λιγότερο ευνοϊκής από εκείνη που το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος επιφυλάσσει για τους ίδιους επενδυτές του, όσον αφορά την αποκατάσταση, αποζημίωση ή άλλου είδους επανόρθωση των ζημιών ή για τους επενδυτές τρίτου κράτους. Οι πληρωμές αυτές μεταφέρονται αμέσως, σ ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα. Άρθρο 6 Επαναπατρισμός της επενδύσεως και της αποδόσεως της1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη εγγυούνται, όσον αφορά τις επενδύσεις επενδυτών του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, την ανεμπόδιστη μεταφορά της επενδύσεως και της αποδόσεως της. Η μεταφορά πραγματοποιείται χωρίς καθυστέρηση σε οποιοδήποτε ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα, κατ επιλογή του επενδυτή, με την επίσημη ισοτιμία που ισχύει την ημέρα της μεταφοράς. 2.Οι μεταφορές αυτές περιλαμβάνουν ειδικότερα αλλά όχι αποκλειστικά: 1)κεφάλαιο και πρόσθετα ποσά που έχουν εισαχθεί για τη λειτουργία της επενδύσεως, 2)κέρδη, τόκους, μερίσματα, και άλλα τρέχοντα εισοδήματα, 3)ποσά για την εξόφληση δανείων, 4)δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας και άλλες αμοιβές, προϊόν πωλήσεως ή ρευστοποιήσεως της επενδύσεως, ή μέρους αυτής, 5)προϊόν πωλήσεως ή ρευστοποιήσεως της επενδύσεως, ή μέρους αυτής. Άρθρο 7 ΕφαρμογήΗ παρούσα Συμφωνία εφαρμόζεται επίσης σε επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος της, από επενδυτές του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, σύμφωνα με τη νομοθεσία και την πολιτική για ξένες επενδύσεις του τελευταίου Συμβαλλόμενου Μέρους, εφόσον οι επενδύσεις αυτές εξακολουθούν να κατέχονται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και εξακολουθούν να υφίστανται κατά την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος της Συμφωνίας. Οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο για γεγονότα που ανεφύησαν και καταστάσεις που διαμορφώθηκαν σε σχέση με τις εν λόγω επενδύσεις μετά από την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος της. Άρθρο 8 Διαφορές μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών 1.Κάθε διαφορά μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών, σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, επιλύεται, εφόσον τούτο είναι δυνατό, με τη διπλωματική οδό. 2.Αν η διαφορά δεν μπορεί να διευθετηθεί κατ αυτόν τον τρόπο μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, υποβάλλεται σε διαιτητικό δικαστήριο κατόπιν αιτήσεως Συμβαλλόμενου Μέρους. 3.Το διαιτητικό δικαστήριο συγκροτείται ad hοc ως εξής: Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος ορίζει ένα διαιτητή και οι δύο αυτοί διαιτητές ορίζουν, κατόπιν μεταξύ τους συμφωνίας, υπήκοο τρίτης χώρας με την οποία και τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη διατηρούν διπλωματικές σχέσεις, ως πρόεδρο: Οι διαιτητές ορίζονται μέσα σε τρεις μήνες και ο πρόεδρος μέσα με πέντε μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία το Συμβαλλόμενο Μέρος γνωστοποίησε στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος την πρόθεση του να παραπέμψει τη διαφορά σε διαιτητικό δικαστήριο. 4.Αν μέσα στις προθεσμίες, που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος Άρθρου, δεν έχουν γίνει οι αναγκαίοι διορισμοί, οποιοδήποτε από τα Μέρη μπορεί, ελλείψει άλλης συμφωνίας, να ζητήσει από τον Πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου να προβεί στους αναγκαίους διορισμούς. Αν ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου είναι υπήκοος ενός των Συμβαλλομένων ή κωλύεται κατ άλλο τρόπο να ασκήσει το εν λόγω καθήκον, καλείται να προβεί στους αναγκαίους διορισμούς ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση που είναι υπήκοος Συμβαλλόμενου Μέρους ή κωλύεται κατ άλλο τρόπο, το αρχαιότερο κατά σειρά μέλος του Δικαστηρίου που δεν είναι υπήκοος Συμβαλλόμενου Μέρους. 5.Το διαιτητικό δικαστήριο αποφασίζει σύμφωνα με το, νόμο και ιδίως βάσει της παρούσας Συμφωνίας και άλλων σχετικών συμφωνιών που υφίστανται μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών, καθώς και των γενικώς παραδεδεγμένων κανόνων και αρχών του διεθνούς δικαίου. 6.Το δικαστήριο αποφασίζει την εσωτερική του διαδικασία, εκτός αν τα Μέρη ορίσουν διαφορετικά. 7.Το δικαστήριο εκδίδει την απόφαση του κατά: πλειοψηφία. Η απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική για τα Μέρη. 8.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος φέρει το κόστος του διαιτητή που όρισε το ίδιο καθώς και της εκπροσώπησης του. Το κόστος του προέδρου καθώς και κάθε άλλο κόστος φέρουν τα δύο Μέρη εξίσου. ΑΡΘΡΟ .9 Επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτή και Συμβαλλόμενου Μέρους 1.Κάθε διαφορά μεταξύ Συμβαλλόμενου Μέρους και επενδυτή του άλλου Συμβαλλόμενου μέρους, σχετική με επένδυση, απαλλοτρίωση, ή εθνικοποίηση επένδυσης, επιλύεται, κατά το δυνατό, από τα ενδιαφερόμενα μέρη φιλικά. 2.Αν η διαφορά δεν μπορέσει να επιλυθεί μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία ένα από τα μέρη ζήτησε τη φιλική της επίλυση, ο ενδιαφερόμενος επενδυτής μπορεί να υποβάλει τη διαφορά είτε - στο αρμόδιο δικαστήριο του Συμβαλλόμενου Μέρους ή - στο Διεθνές Κέντρο δια τον Διακανονισμόν των Διαφορών εξ Επενδύσεων που ιδρύθηκε από τη Σύμβαση της 18ης Μαρτίου 1965 δια την ρύθμισιν των σχετιζομένων προς τας επενδύσεις διαφορών μεταξύ Κρατών και υπηκόων άλλων Κρατών. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δηλώνουν με την παρούσα Συμφωνία ότι αποδέχονται τη διαιτητική αυτή διαδικασία. 3.Η διαιτητική απόφαση είναι δεσμευτική και δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα αλλά από τα προβλεπόμενα στην πιο πάνω Σύμβαση. Η απόφαση είναι εκτελεστή σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. 4.Κατά τη διάρκεια της διαιτητικής διαδικασίας ή της εκτελέσεως διαιτητικής αποφάσεως, το Συμβαλλόμενο Μέρος που έχει εμπλακεί στη διαφορά δεν δύναται να επίκαλεσθεί ότι ο επενδυτής του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους έχει τύχει αποζημιώσεως, εν όλω ή εν μέρει, βάσει ασφαλιστικής συμβάσεως. Άρθρο 10 Εφαρμογή άλλων διατάξεωνΕφόσον η νομοθεσία Συμβαλλόμενου Μέρους ή υφιστάμενες ή αναλαμβανόμενες στο μέλλον μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών, βάσει του διεθνούς δικαίου, υποχρεώσεις επιπλέον της παρούσας Συμφωνίας, περιλαμβάνουν ρυθμίσεις, γενικές ή ειδικές, με τις οποίες παρέχεται το δικαίωμα σε επενδύσεις επενδυτών του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους για ευνοϊκότερη μεταχείριση από την προβλεπόμενη με την παρούσα Συμφωνία, οι ρυθμίσεις αυτές, στο μέτρο που είναι ευνοϊκότερες, υπερισχύουν της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 11 ΔιαβουλεύσειςΚάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο, διεξάγονται διαβουλεύσεις μεταξύ εκπροσώπων των Συμβαλλόμενων Μερών, πάνω σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας. Οι διαβουλεύσεις διεξάγονται μετά από πρόταση ενός των Συμβαλλόμενων Μερών, σε χρόνο και τόπο που συμφωνούνται με τη διπλωματική οδό. Άρθρο 12 Θέση σε ισχύ-διάρκεια-λήξη1.Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ ένα μήνα μετά την ημερομηνία ανταλλαγής των εγγράφων επικυρώσεως. Παραμένει σε ισχύ για μία περίοδο δέκα ετών. 2.Εκτός αν καταγγελθεί, κατόπιν ανακοινώσεως, από Συμβαλλόμενο Μέρος τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την ημερομηνία λήξεως της ισχύος της, η παρούσα Συμφωνία ανανεώνεται στη συνέχεια σιωπηρά για δεκαετείς περιόδους. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη Συμφωνία, κατόπιν ανακοινώσεως, τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την ημερομηνία λήξεως της τρέχουσας περιόδου ισχύος της. 3.Όσον αφορά επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία λήξεως της παρούσας Συμφωνίας οι διατάξεις της εξακολουθούν να ισχύουν για μια περαιτέρω δεκαετία από την ημερομηνία αυτή. Έγινε στην Αθήνα σε δύο αντίγραφα στην ελληνική γλώσσα την 30ή Μαρτίου 1992 και τα δύο κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Στέφανος Μάγος Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Για την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας Γεώργιος Συρίμης Υπουργός Οικονομικών Άρθρο 2 Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της δε κυρούμενης Συμφωνίας από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 12 παρ. 1, αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία