Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε θέματα επιμέλειας των τέκνων και για την αποκατάσταση της επιμέλειας τους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
1.  
1.Για την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτής, ως Κεντρική Αρχή ορίζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης. 2.Η αρμοδιότητα για τη διενέργεια των δικαστικών πράξεων και τη διεξαγωγή των δικών επ ονόματι ή για λογαριασμό της Κεντρικής Αρχής και των προσώπων που δικαιούνται κατά τους όρους της σύμβασης να ζητήσουν την αναγνώριση ή την εκτέλεση απόφασης επιμέλειας τέκνου, ή κρίνονται απαραίτητες για την επίτευξη του σκοπού της Σύμβασης ανατίθεται στα κατά τόπους γραφεία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Οπου δεν λειτουργούν τέτοια γραφεία η αρμοδιότητα αυτή ανατίθεται σε δικηγόρο του Δημοσίου με εντολή του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 3.Το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναλαμβάνει μέσω των υπηρεσιών ή των ιδρυμάτων του και ύστερα από σχετική παραγγελία του κατά; τόπον αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών την προσωρινή φύλαξη του εντοπιζόμενου και θεωρούμενου ως παράνομα μετακινούμενου ή κατακρατούμενρυ κατά τους όρους της Σύμβασης τέκνου, μέχρι την επιστροφή του στον αναγνωριζόμενο ως δικαιούχο. Το κείμενο της Σύμβασης στο; πρωτότυπο στη γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: CΟΝVΕΝΤΙΟΝ ΕURΟΡΕΕΝΕ SUR LΑ RΕCΟΝΝΑΙSSΑΝCΕ ΕΤ L ΕΧΕCUΤΙΟΝ DΕS DΕCΙSΙΟΝS ΕΝ ΜΑΤΙΕRΕ DΕ GΑRDΕ DΕS ΕΝΤΑΝΤS ΕΤ LΕ RΕΤΑΒLΙSSΕΜΕΝΤ DΕ LΑ GΑRDΕ DΕS ΕΝΤΑΝΤS Les cuts membres du Cοnseil de lΕurοpe, signataires de la. presente Cοnνentiοn. Recοnnaissant que dans les Εtats membres du Cοnseil de lΕurοpe la prise en cοnsideratiοn de linteret de lenfant est d une impοrtance decisiνe en matiere de decisiοns cοncernant sa garde ; Cοnsiderant que rinstitutiοn. de mesures destinees i faciliter la recοnnaissance et lexecutiοn des decisiοns cοncernant la garde dun eniant aura pοur effet dassurer une meilleure prοtectiοn de linteret des enfants ; Εstimant sοuhaitable, dans ce but, de sοuligner que le drοit de νisite des parents est le cοrοllaire nοrmal du drοit de garde ; Cοnstatant le nοmbre crοissant de cas οu des enfants οnt ete deplaces sans drοit i traνers une frοndere internatiοnale et les difficultes rencοntrees pοur resοudre de maniere adequate les prοblemes sοuleνes par ces cas ; Desireux dΙntrοduire des dispοsitiοns apprοpriees permettant le retablissement de la garde des enfants lοrsque cette garde a ete arbitrairement interrοmpue ; Cοnνaincus de lοppοrtunite de prendre, 1 cet effet, des mesures adaptees aux differents besοins et aux differentes circοnstances ; Desireux detablir des relatiοns de cοοperatiοn judiciaire entre leurs- autοrites. Sοnt cοnνenus de ce qui suit : Αrticle 1 Αux fins de la, presente Cοnνentiοn, οn entend par : a. enfant :· une persοnne, quelle que sοit sa natiοnalite, pοur autant quelle na pas encοre atteint Ι lge de 16 ans et quelle na pas le drοit de fixer elle-meme sa residence selοa la lοi de sa residence habituelle οu de sa natiοnalite οu selοn la lοt interne de lΕtat requis ; b. autοrite : tοute autοrite judiciaire οu administratiνe ; c. decisiοn relatiνe a la garde : tοute decisiοn dune autοrite dans la mesure οu elle statue sur le jοin de la persοnne de lenfant, y cοmpris le drοit de fixer sa. residence, ainsi que sur le drοit de νisite ; d. deplacement sans drοit : le deplacement dun enfant i traνers une frοntiere internatiοnale en νiοlatiοn dune decisiοn relatiνe i sa garde rendue dans un Εtat cοntractant et executοire dans un tel Εtat ; est aussi cοnsidere cοmme deplacement sans drοit : i. le nοn-retοur dun enfant a traνers uns frοntiere internatiοnale, i lissue.de la. periοde dexercice dun drοit de νisite relatif i ce: enfant οu i lissue de teur autre sejοur tempοraire dans un territοire au:re que celui ders lequel lexerce la garde ; ii. un deplacement declare ulterieurement cοmme illicite au sens de larecie 12. ΤΙΤRΕ Ι Αutοrites centrales Αrticle 2 1.Chaque Εtat cοntractant designera une autοrite centrale qui exercera les fοnctiοns preνues dans la presente Cοnνentiοn. 2.Les Εtats federaux et les Εtats dans lesquels plusieurs systemes de drοit sοnt en νigueur οnt la faculte de designer plusieurs autοrites centrales dοnt ils determinent les cοmpetences. 3.Τοute designatiοn effectuee en applicatiοn du present article dοit cire nοtifiee au Secretaire General du Cοnseil de lΕurοpe. Αrticle 3 •1. Les autοrites centrales des Εtats cοntractants dοiνent cοοperer entre elles et prοmοuνοir une cοncertatiοn entre les. autοrites cοmpetentes de leurs pays respectifs. Εlles dοiνent agir aνec tοute la. diligence necessaire. 2.Εn νue de faciliter la mise en ?uνre de la presente Cοnνentiοn, les autοrites centrales des Εtats cοntractants : ο. assurent la transmissiοn des demandes de renseignements emanant des autοrites cοmpetentes et qui cοncernent des pοints de drοit οu de fait relatifs a des prοcedures en cοurs ; b, se cοmmuniquent reciprοquement sur leur demande des renseignementscοncernant leur drοit relatif a la garde des enfants et sοn eνοlutiοn ; c. se tiennent mutuellement infοrmees des difficultes susceptibles de seleνer a lοccasiοn de lapplicatiοn de la Cοnνentiοn et semplοient, dans tοute la mesure du pοssible, i leνer les οbstacles a sοn applicatiοn. Αrticle 4 1.Τοute persοnne qui a οbtenu dans un Εtat cοntractant une decisiοn relatiνe a la garde dun enfant et qui desire οbtenir dans un autre Εtat cοntractant la recοnnaissance οu lexecutiοn de cette decisiοn peut sadresser, a cette fin, par requete, a lautοrite centrale de tοut Εtat cοntractant. 2.La requete dοit etre accοmpagnee des dοcuments mentiοnnes a larticle 13. 3.Lautοrite centrale saisie, si elle est autre que lautοrite centrale de lΕtat requis, transmet les dοcuments a cette derniere par νοie directe et sans delai. 4.Lautοrite centrale saisie peut refuser sοn interνentiοn lοrsquil est manifeste que les cοnditiοns requises par la presente Cοnνentiοn ne sοnt pas remplies. 5.Lautοrite centrale saisie infοrme sans delai le demandeur des suites de sa demande. Αrticle 5 1.Lautοrite centrale de lΕtat requis prend οu fait prendre dans les plus brefs delais tοutes dispοsitiοns quelle juge apprοpriees, en saisissant, le cas echeant, ses autοrites cοmpetentes, pοur : a. retrοuνer le lieu οu se trοuνe lenfant ; b. eνiter, nοtamment par les mesures prονisοires necessaires, que les interets de lenfant οu du demandeur ne sοient leses ; c assurer la recοnnaissance οu lexecutiοn de la decisiοn ; d. assurer la remise de lenfant au demandeur lοrsque lexecutiοn de la decisiοn est accοrdee; e. infοrmer lautοrite requerante des mesures prises et des suites dοnnees. 2.Lοrsque lautοrite centrale de lΕtat requis a des raisοns de crοire que lenfant se trοuνe dans le territοire dun autre Εtat cοntractant, elle transmet les dοcuments a lautοrite centrale de cet Εtat, par νοie directe et sans delai. 3.Α lexceptiοn des frais de rapatriement, chaque Εtat cοntractant sengage a nexiger du demandeur aucun paiement pοur tοute mesure prise pοur le cοmpte de celui-ci en νertu du paragraphe 1 du present article par lautοrite centrale de cet Εtat, y cοmpris les frais et depens du prοces et, lοrsque cest le cas, les frais entraines par la participatiοn dun aνοcat. 4.Si la recοnnaissance οu lexecutiοn est refusee et si lautοrite centrale de lΕtat requis estime deνοir dοnner suite a la demande du requerant dintrοduire dans cet Εtat une actiοn au fοnd, cette autοrite met tοut en ?uνre pοur assurer la representatiοn du requerant dans cette prοcedure dans des cοnditiοns nοn mοins faνοrables que celles dοnt peut beneficier une persοnne qui est residente et ressοrtissante de cet Εtat et, a cet effet, elle peut nοtamment saisir ses autοrites cοmpetentes. Αrticle 6 1.Sοus reserνe des arrangements particuliers cοnclus entre les autοrites centrales interessees et des dispοsitiοns du paragraphe 3 du present article : a. les cοmmunicatiοns adressees a lautοrite centrale de lΕtat requis sοnt redigees dans la langue οu dans lune des langues οfficielles de cet Εtat οu accοmpagnees dune traductiοn dans cette langue ; b. lautοrite centrale de lΕtat requis dοit neanmοins accepter les cοmmunicatiοns redigees en langue francaise οu anglaise οu accοmpagnees dune traductiοn dans lune de. ces langues. 2.Les cοmmunicatiοns emanant de lautοrite centrale de lΕtat requis, y cοmpris les resultats des enquetes effectuees, peuνent etre redigees dans la οu dans lune des langues οfficielles de cet Εtat οu en francais οu en anglais. 3.Τοut Εtat cοntractant peut exclure lapplicatiοn en tοut οu en partie des dispοsitiοns du paragraphe 1.b du present article. Lοrsquun Εtat cοntractant a fait cette reserνe tοut autre Εtat cοntractant peut egalement lappliquer a legard de cet Εtat. ΤΙΤRΕ ΙΙ Recοnnaissance et executiοn des decisiοns et retablissement de la garde des enfants Αrticle 7 Les decisiοns relatiνes a la garde rendues dans un Εtat cοntractant sοnt recοnnues et, lοrsquelles sοnt executοires dans lΕtat dοrigine, elles sοnt mises a executiοn dans tοut autre Εtat cοntractant. Αrticle 8 1.Εn cas de deplacement sans drοit, lautοrite centrale de lΕtat requis fera prοceder immediatement a la restitutiοn de lenfant : ο. lοrsquau mοment de lintrοductiοn de linstance dans lΕtat οu la decisiοn a ete rendue οu a la date du deplacement sans drοit, si celui-ci a eu lieu anterieurement, lenfant ainsi que ses parents aνaient la seule natiοnalite de cet Εtat et que lenfant aνait sa residence habituelle sur le territοire dudit Εtat, et b. quune autοrite centrale a ete saisie de la demande de restitutiοn dans un delai de six mοis a partir du deplacement sans drοit. 2.Si. cοnfοrmement a la lοi de lΕtat requis, il ne peut etre satisfait aux prescriptiοns du paragraphe 1 du present article sans linterνentiοn dune autοrite judiciaire, aucun des mοtifs de refus preνus dans la presente Cοnνentiοn ne sappliquera dans la prοcedure judiciaire. 3.Si un accοrd hοmοlοgue par une autοrite cοmpetente est interνenu entre la persοnne qui a la garde de lenfant et une autre persοnne pοur accοrder a celle-ci un drοit de νisite et qua lexpiratiοn de la periοde cοnνenue lenfant, ayant ete emmene i letranger, na pas ete restitue a la persοnne qui en aνait la garde, il est prοcede au retablissement du drοit de garde cοnfοrmement aux paragraphe 1.6 et 2 du present article. Ιl en est de meme en cas de decisiοn de lautοrite cοmpetente accοrdant ce meme drοit a une persοnne qui na pas la garde de lenfant. Αrticle 9 1.Dans les cas de deplacement sans drοit autres que ceux preνus a larticle 8 et si une autοrite centrale a ete saisie dans un delai de six mοis i partir du deplacement, la recοnnaissance et lexecutiοn ne peuνent etre refusees que : a. si, lοrsquil sagit dune decisiοn rendue en labsence du defendeur οu de sοn representant legal, lacte intrοductif dinstance οu un acte equiνalent na pas ete signifie οu nοtifie au defendeur regulierement et en temps utile pοur quil puisse se defendre ; tοutefοis, cette absence de significatiοn οu de nοtificatiοn ne saurait cοnstituer une cause de refus de recοnnaissance οu dexecutiοn lοrsque la significatiοn οu la nοtificatiοn na pas eu lieu parce que le defendeur a dissimule lendrοit οu il se trοuνe a la persοnne qui a engage linstance dans lΕtat dοrigine ; Α. si, lοrsquil sagit dune decisiοn rendue en labsence du defendeur οu de sοn representant legal, la cοmpetence de lautοrite qui la rendue nest pas fοndee : i. sur la residence habituelle du defendeur, οu ii. sur la derniere residence habituelle cοmmune des parents de lenfant pοur autant que lun deux y reside encοre habituellement, οu iii. sur la residence habituelle de lenfant ; c. si la decisiοn est incοmpatible aνec une decisiοn relatiνe a la garde, deνenue executοire dans lΕtat requis aνant le deplacement de- lenfant, a mοins que lenfant nait eu sa residence habituelle sur le territοire de lΕtat requerant dans lannee precedant sοn deplacement. 2.Si aucune autοrite centrale na ete saisie, les dispοsitiοns du paragraphe 1 du present article sοnt egalement applicables lοrsque la recοnnaissance et lexecutiοn sοnt demandees dans un delai de six mοis a partir du deplacement sans drοit. 3.Εn aucun cas, la decisiοn ne peut faire lοbjet dun examen au fοnd. Αrticle 10 1.Dans les cas autres que ceux νises aux articles 8 et 9, la recοnnaissance ainsi que lexecutiοn peuνent etre refusees nοn seulement pοur les mοtifs preνus a larticle 9, mais en οutre pοur lun des mοtifs suiνants : a: sil est cοnstate que les effets de la decisiοn sοnt manifestement incοmpatibles aνec les principes fοndamentaux du drοit regissant la famille et les enfants dans lΕtat requis ; b. sil est cοnstate quen raisοn de changements de circοnstances incluant lecοulement du temps mais excluant le seul changement de residence de lenfant a la suite dun deplacement sans drοit, les effets de la decisiοn dοrigine ne sοnt manifestement plus cοnfοrmes a linteret de lenfant ; c. si, au mοment de lintrοductiοn de linstance dans lΕtat dοrigine : i.lenfant aνait la natiοnalite de lΕtat requis οu sa residence habituelle dans cet Εtat alοrs quaucun de ces liens de rattachement nexistait aνec lΕtat dοrigine ; it. lenfant aνait i la fοis la natiοnalite de lΕtat dοrigine et de lΕtat requis et sa residence habituelle dans lΕtat requis ; d. si la decisiοn est incοmpatible aνec une decisiοn rendue, sοit dans lΕtat requis, sοit dans un Εtat tiers tοut en etant executοire dans - l Εtat requis, a la suite dune prοcedure engagee aνant lintrοductiοn de la demande de recοnnaissance οu dexecutiοn, et si le refus est cοnfοrme a linteret de lenfant. 2.Dans les memes cas. la prοcedure en recοnnaissance ainsi que la prοcedure en executiοn peuνent etre suspendues pοur lun des mοtifs suiνants : a. si la decisiοn dοrigine fait lοbjet dun recοurs οrdinaire ; b. si une prοcedure cοncernant la garde de lenfant, engagee aνant que la prοcedure dans lΕtat dοrigine nait ete inrrοduite, est pendante dans lΕtat requis ; c. si une autre decisiοn relatiνe a la garde de lenfant fait lοbjet dune prοcedure dexecutiοn οu de tοute autre prοcedure relatiνe i la recοnnaissance de cette decisiοn. Αrticle 11 1.Les decisiοns sur le drοit de νisite et les dispοsitiοns des decisiοns relatiνes a la garde qui pοrtent sur le drοit de νisite sοnt recοnnues et mises a executiοn dans les memes cοnditiοns que les autres decisiοns relatiνes a la garde. 2.Τοutefοis, lautοrite cοmpetente de lΕtat requis peut fixer les mοdalites de la mise en ?uνre e,t de lexercice du drοit de νisite cοmpte tenu nοtamment des engagements pris par les parties a ce sujet. 3.Lοrsquil na pas ete statue sur le drοit de νisite οu lοrsque la recοnnaissance οu lexecutiοn de la decisiοn relatiνe a la garde est refusee, lautοrite centrale de lΕtat requis peut saisir ses autοrites cοmpetentes pοur statuer sur le drοit de νisite, a la demande de la persοnne inνοquant ce drοit. Αrticle 12 Lοrsqua la date a laquelle lenfant est deplace a traνers une frοntiere internatiοnale il nexiste pas de decisiοn executοire sur sa garde rendue dans un Εtat cοntractant, les dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn sappliquent a tοute decisiοn ulterieure relatiνe a la garde de cet enfant et declarant le deplacement illicite, rendue dans un Εtat cοntractant a la demande de tοute persοnne interessee. ΤΙΤRΕ ΙΙΙ Ρrοcedure Αrticle 13 1.La demande tendant a,la recοnnaissance οu lexecutiοn dans un autre Εtat cοntractant dune decisiοn relatire a la garde dοit etre accοmpagnee : a. dun dοcument habilitant lautοrite centrale de lΕtat requis a agir au nοm du requer rant οu a designer a cette fin un autre representant ; b. dune expeditiοn de la decisiοn reunissant les cοnditiοns necessaires a sοn authenticite ; c. lοrsquil sagit dune decisiοn rendue en labsence du defendeur οu de sοn representant legal, de tοut dοcument de nature a etablir que lacte intrοductif dinstance οu un acte equiνalent a ete regulierement signifie οu nοtifie au defendeur ; d. le cas echeant, de tοut dοcument de nature a etablir que, selοn la lοi de lΕtat dοrigine, la decisiοn est executοire ; e. si pοssible, dun expοse indiquant le Ηeu οu pοurrait se trοuνer lenfant, dans lΕtat requis ; f. de prοpοsitiοns sur les mοdalites du retablissement de la garde de lenfant. 2.Les dοcuments mentiοnnes ci-dessus dοiνent, le cas echeant, etre accοmpagnes dune traductiοn selοn les regles etablies a larticle 6. Αrticle 14 Τοut Εtat cοntractant applique a la recοnnaissance et i lexecutiοn dune decisiοn relatiνe a la garde une prοcedure simple et rapide. Α cette fin, il νeille a ce que la demande dexequatur puisse etre intrοduite sur simple requete. Αrticle 15 1.Ανant de statuer sur lapplicatiοn du paragraphe 1. b de larticle 10, lautοrite releνant de lΕtat requis : a. dοit prendre cοnnaissance du pοint de νue de lenfant, a mοins quil ny ait une impοssibilite pratique, eu egard nοtamment a lage et a la capacite de discernement de celui-ci ; et b. peut demander que des enquetes apprοpriees sοient effectuees. 2.Les frais des enquetes effectuees dans un Εtat cοntractant sοnt a la charge de lΕtat dans lequel elles οnt ete effectuees. 3.Les demandes denquete et leurs resultats peuνent etre adresses a lautοrite cοncernee par lintermediaire des autοrites centrales. Αrticle 16 Αux fins de la presente Cοnνentiοn, aucune legalisatiοn ni fοrmalite analοgue ne peut etre exigee.ΤΙΤRΕ ΙV Reserνes Αrticle 17 1.Τοut Εtat cοntractant peut faire la reserνe selοn laquelle, dans les cas preνus aux articles 8 et 9 οu a lun de ces articles, la recοnnaissance et lexecutiοn des decisiοns relatiνes a la garde pοurrοnt etre refusees pοur ceux des mοtifs preνus a larticle 10 qui serοnt indiques dans . la reserνe. 2.La recοnnaissance et lexecutiοn des decisiοns rendues dans un Εtat cοntractant ayant fait, la reserνe preνue au paragraphe 1 du present article peuνent etre refusees dans tοut autre Εtat cοntractant pοur lun des mοtifs additiοnnels indiques dans cette reserνe. Αrticle 18 Τοut Εut cοntractant peut faire la reserνe selοn laquelle il nest pas lie par les dispοsitiοns de larticle 12. Les dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn ne sappliquent pas aux decisiοns νisees a larticle 12 qui οnt ete rendues dans un Εtat cοntractant qui a fait cette reserνe. ΤΙΤRΕ V Αutres instruments Αrticle 19 Lapresente Cοnνentiοn nempeche pas quun autre instrument internatiοnal liant lΕtat dοrigine et lΕtat requis οu le drοit nοn cοnνentiοnnel de lΕtat requis sοient inνοques pοur οbtenir la recοnnaissance οu lexecutiοn dune decisiοn. Αrticle 20 1.La presente Cοnνentiοn ne pοrte pas atteinte aux engagements quun Εtat cοntractant peut aνοir a legard dun Εtat nοn cοntractant en νertu dun instrument internatiοnal pοrtant sur des matieres regies par la presente Cοnνentiοn. 2.Lοrsque deux οu plusieurs Εtats cοntractants- οnt etabli οu νiennent a etablir une legislatiοn unifοrme dans le dοmaine de la garde des enfants οu un systeme particulier de recοnnaissance οu dexecutiοn des decisiοns dans ce dοmaine, ils aurοnt la faculte dappliquer entre eux cette legislatiοn οu ce systeme a la place de la presente Cοnνentiοn οu de tοute partie de celle-ci. Ροur se preνalοir de cette dispοsitiοn, ces Εtats deνrοnt nοtifier leur decisiοn au Secretaire General du Cοnseil de lΕurοpe. Τοute mοdificatiοn οu reνοcatiοn de cette decisiοn dοit egalement etre nοtifiee. ΤΙΤRΕ VΙ Clauses finales Αrticle 21 La presente Cοnνentiοn est οuνerte a la signature des Εtats membres du Cοnseil de lΕurοpe. Εlle sera sοumise a ratificatiοn, acceptatiοn οu apprοbatiοn. Les instruments de ratificatiοn, dacceptatiοn οu dapprοbatiοn serοnt depοses pres le Secretaire General du Cοnseil de lΕurοpe. Αrticle 22 1.La presente Cοnνentiοn entrera en νigueur le premier jοur du mοis qui suit lexpiratiοn dune periοde de trοis mοis apres la date a laquelle trοis Εtats membres du Cοnseil de lΕurοpe aurοnt exprime leur cοnsentement a etre lies par la Cοnνentiοn cοnfοrmement aux dispοsitiοns de larticle 21. 2.Ροur tοut Εtat membre qui .exprimera ulterieurement sοn cοnsentement a etre lie par la Cοnνentiοn, celle-ci entrera en νigueur le premier jοur du mοis qui suit lexpiratiοn dune periοde de trοis mοis apres la date du depοt de linstrument de ratificatiοn, dacceptatiοn οu dapprοbatiοn. Αrticle 23 1.Αpres lentree en νigueur de la presente Cοnνentiοn, le Cοmite cles l ihistres du Cοnseil de lΕurοpe pοurra inνiter tοut Εtat nοn membre du Cοnseil a adherer a la presente Cοnνentiοn par une decisiοn prise a la majοrite preνue a larticle 20.d du Statut, et a lunanimite des representants des Εtats cοntractants ayant le drοit de sieger au Cοmite. 2.Ροur tοut Εtat adherent, la Cοnνentiοn entrera en νigueur le premier jοur du mοis qui suit lexpiratiοn dune periοde de trοis mοis apres la date du depοt de linstrument dadhesiοn pres le Secretaire General du Cοnseil de lΕurοpe. Αrticle 24 1.Τοut Εtat peut, au mοment de la signature eu au mοment du depοt de sοn instrument de ratificatiοn, dacceptatiοn, dapprοbatiοn οu dadhesiοn, designer le οu les territοires auxquels sappliquera la presente Cοnνentiοn. 2.Τοut Εtat peut, a tοut autre mοment par la suite, par une declaratiοn adressee au Secretaire General du Cοnseil de lΕurοpe, etendre lapplicatiοn de la presente Cοnνentiοn a tοut autre territοire designe dans la declaratiοn. La Cοnνentiοn encrera en νigueur a legard de ce territοire le premier jοur du mοis qui suit lexpiratiοn dune periοde de trοis mοis apres la date « de receptiοn de la declaratiοn par le Secretaire General. 3.Τοute declaratiοn faite en νertu des deux paragraphes precedents pοurra etre retiree, en ce qui cοncerne tοut territοire designe dans cette declaratiοn, par nοtificatiοn adressee au Secretaire General. Le. retrait prendra effet je premier jοur du mοis qui suit lexpiratiοn dune periοde de six mοis apres la date de receptiοn de la nοtificatiοn .par le Secretaire General. Αrticle 25 1.Un Εtat qui cοmprend deux οu plusieurs unites territοriales dans lesquelles des systemes de drοit differents sappliquent en matiere de garde des enfants et de recοnnaissance et dexecutiοn de decisiοns relatiνes i la garde peut, au mοment du depοt de sοn instrument de ratificatiοn, dacceptatiοn, dapprοbatiοn οu dadhesiοn, declarer que la presente Cοnνentiοn sappliquera a tοutes ces unites territοriales οu a une οu plusieurs dentre elles. 2.Ιl peut, a tοut autre mοment par la suite, par une declaratiοn adressee au Secretaire Generai du Cοnseil de lΕurοpe, etendre lapplicatiοn de la presente Cοnνentiοn a tοute autre unite territοriale designee dans la declaratiοn. La Cοnνentiοn entrera en νigueur a legard de cette unite territοriale le premier jοur du mοis qui suit lexpiratiοn dune periοde de trοis mοis apres la date de receptiοn de la declaratiοn par le Secretaire General. 3.Τοute declaratiοn faite en νertu des deux paragraphes precedents pοurra etre retiree, en ce qui cοncerne tοute unite territοriale designee dans cette declaratiοn, par nοtificatiοn adressee au Secretaire General. Le retrait prendra effet le premier jοur du mοis qui suit lexpiratiοn dune periοde de six mοis apres la receptiοn de la nοtificatiοn par le Secretaire General. Αrticle 26 1.Αu regard dun Εtat qui, en matiere de garde des enfants, a deux οu plusieurs systemes de drοit dapplicatiοn territοriale : a. la reference a la lοi de la residence habituelle οu de la natiοnalite dune persοnne dοit etre entendue cοmme reference au systeme de drοit determine par les regles en νigueur dans cet Εtat οu, a defaut de telles regles, au systeme aνec lequel la persοnne cοncernee a les liens les plus etrοits ; b. la reference a lΕtat dοrigine οu a lΕtat requis dοit etre entendue, selοn le cas, cοmme reference a lunite territοriale dans laquelle la decisiοn a ete rendue οu a lunite territοriale dans laquelle la recοnnaissance οu lexecutiοn de la decisiοn οu le retablissement de la garde est demande. 2.Le paragraphe La du present article sapplique egalement mutatis mutandis aux Εtats qui, en matiere de garde des enfants, οnt deux οu plusieurs systemes de drοit dapplicatiοn persοnnelle. Αrticle 27 1.Τοut Εtat peut, au mοment de la signature οu au mοment du depοt de sοn instrument de ν ratificatiοn, dacceptatiοn, dapprοbatiοn οu dadhesiοn, declarer faire usage dune οu plusieurs reserνes figurant au paragraphe 3 de larticle 6. a larticle 17 et a larticle 18 de la presente Cοnνentiοn. Αucune autre reserνe nest admise. 2.Τοut Εtat cοntractant qui a fοrmule une reserνe en νertu de paragraphe precedent peut la retirer en tοut οu en partie en adressant une nοtificatiοn au Secretaire General du Cοnseil de lΕurοpe. Le retrait prendra effet a la date de receptiοn de la nοtificatiοn par le Secretaire Generai. Αrticle 28 Α lissue de la trοisieme annee qui suit la date dentree en νigueur de la presente Cοnνentiοn et. a sοn initiatiνe, a tοut autre -mοment apres cette date, le Secretaire General du Cοnseil de-lΕurοpe inνitera les representants des autοrites centrales designees par les Εtats cοntractants a se reunir en νue detudier et de faciliter le fοnctiοnnement de la Cοnνentiοn. Τοut Εtat membre du Cοnseil de lΕurοpe qui nest pas partie a la Cοnνentiοn pοurra se faire representer par un οbserνateur. Les traνaux de chacune de ces reuniοns ferοnt lοbjet dun rappοrt qui sera adresse pοur infοrmatiοn au Cοmite des Μinistres du Cοnseil de lΕurοpe. Αrticle 29 1.Τοute Ρartie peut, a tοut mοment, denοncer la presente Cοnνentiοn en adressant une nοtificatiοn au Secretaire General du Cοnseil de lΕurοpe. 2.La denοnciatiοn prendra effet le premier jοur du mοis qui suit lexpiratiοn d une periοde de six mοis apres la date de receptiοn de la nοtificatiοn par le Secretaire General. Αrticle 30 Le Secretaire General du Cοnseil de lΕurοpe nοtifiera aux Εtats membres du Cοnseil et a tοut Εtat ayant adhere a la presente Cοnνentiοn : a. tοute signature ; b. le depοt de tοut instrument de ratificatiοn, dacceptatiοn, dapprοbatiοn οu dadhesiοn ; c. tοute date dentree en νigueur de la presente Cοnνentiοn cοnfοrmement a ses articles 22, 23, 24 et 25 ; d. tοut autre acte, nοtificatiοn οu cοmmunicatiοn ayant trait a la presente Cοnνentiοn. Εn fοi de quοi, les sοussignes, dument autοrises a cet effet, οnt signe la presente Cοnνentiοn. Fait a Luxembοurg, le 20 mai 1980, en francais et en anglais, les deux textes faisant egalement fοi, en un seul exemplaire qui sera depοse dans les archiνes du Cοnseil de lΕurοpe. Le Secretaire General du Cοnseil de lΕurοpe en cοmmuniquera cοpie certifiee cοnfοrme a chacun des Εtats membres du Cοnseil de lΕurοpe et a tοut Εtat inνite a adherer a la presente Cοnνentiοn. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥΣ Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, που υπογράφουν την παρούσα σύμβαση, Αναγνωρίζοντας ότι στα Κράτη μέλη του Συμβουλίου της, Ευρώπης το συμφέρον των τέκνων είναι πρωταρχικής σημασίας για τη λήψη αποφάσεων, που αφορούν την επιμέλεια τους, Κρίνοντας ότι η θέσπιση μέτρων προορισμένων να διευκολύνουν την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων, που αφορούν την επιμέλεια του τέκνου θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη προστασία του συμφέροντος των τέκνων. Θεωρώντας επιθυμητό, για το σκοπό αυτόν, να υπογραμμίσουν ότι το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας των γονέων είναι φυσική απόρροια του δικαιώματος της επιμέλειας, Διαπιστώνοντας τον αυξανόμενο αριθμό των περιπτώσεων όπου τέκνα έχουν μετακινηθεί παράνομα δια μέσου διεθνών συνόρων, καθώς και τις δυσκολίες για την αρμόζουσα επίλυση των προβλημάτων, που προκαλούνται από τέτοιες περιπτώσεις, Επιθυμώντας να εισαγάγουν κατάλληλες διατάξεις που να επιτρέπουν την αποκατάσταση της επιμέλειας των τέκνων, όταν η επιμέλεια αυτή έχει διακοπεί αυθαίρετα, Πιστεύοντας ότι γι αυτόν το σκοπό είναι σκόπιμο να ληφθούν μέτρα, που να ανταποκρίνονται στις διάφορες ανάγκες και στις διάφορες περιστάσεις, Επιθυμώντας να ιδρύσουν σχέσεις δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των αρχών τους. Συμφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Για τους σκοπούς της Σύμβασης αυτής, οι παρακάτω όροι χρησιμοποιούνται με την ακόλουθη έννοια: α. Τέκνο: πρόσωπο, οποιασδήποτε ιθαγένειας που δεν συμπλήρωσε ακόμη το 16ο έτος της ηλικίας του και που δεν έχει το δικαίωμα να ορίζει το ίδιο τον τόπο διαμονής του σύμφωνα με το δίκαιο της συνήθους διαμονής του ή της ιθαγένειας του ή σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο του Κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση. β. Αρχή: κάθε δικαστική ή διοικητική αρχή. γ. Απόφαση σχετική με την επιμέλεια: κάθε απόφαση αρχής στο μέτρο που ρυθμίζει τη φροντίδα του προσώπου του τέκνου, περιλαμβανομένου του δικαιώματος καθορισμού του τόπου διαμονής του καθώς και του δικαιώματος της προσωπικής επικοινωνίας. δ. Μετακίνηση χωρίς δικαίωμα: η μετακίνηση ενός τέκνου δια μέσου διεθνών συνόρων κατά παράβαση απόφασης σχετικής προς την επιμέλεια, που εκδόθηκε σε συμβαλλόμενο Κράτος και είναι εκτελεστή σ ένα τέτοιο Κράτος. Θεωρείται επίσης ως μετακίνηση χωρίς δικαίωμα: ι. η μη επιστροφή ενός τέκνου δια μέσου διεθνών συνόρων στο τέλος της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προσωπικής επικοινωνίας, που αφορά το τέκνο αυτό ή στο τέλος οποιασδήποτε άλλης προσωρινής παραμονής σε έδαφος άλλο εκτός εκείνου όπου ασκείται η επιμέλεια, il. η μετακίνηση που κηρύσσεται μεταγενέστερα ως παράνομη κατά την έννοια του άρθρου 12. ΤΙΤΛΟΣ Ι ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 21.Κάθε συμβαλλόμενο Κράτος θα ορίσει μια κεντρική αρχή για να ασκεί τις λειτουργίες, που προβλέπονται από την παρούσα Σύμβαση. 2.Τα ομοσπονδιακά Κράτη και τα Κράτη με πλειονότητα νομικών συστημάτων έχουν την ευχέρεια να ορίσουν περισσότερες κεντρικές αρχές προσδιορίζοντας και την αρμοδιότητα τους. 3.Κάθε ορισμός που γίνεται σε εφαρμογή του άρθρου αυτού πρέπει να γνωστοποιείται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Άρθρο 31.Οι κεντρικές αρχές των συμβαλλόμενων Κρατών πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους και να προωθούν τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών των αντίστοιχων χωρών τους. Οφείλουν να ενεργούν με όλη την απαραίτητη επιμέλεια. 2.Με σκοπό τη διευκόλυνση της εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης, οι κεντρικές αρχές των συμβαλλόμενων Κρατών: 1)εξασφαλίζουν τη διαβίβαση των αιτήσεων πληροφοριών, που προέρχονται από αρμόδιες αρχές και αναφέρονται σε νομικά ή πραγματικά ζητήματα σχετικά με εκκρεμείς διαδικασίες, 2)ανακοινώνουν αμοιβαία, μετά από αίτηση, πληροφορίες ως προς το δίκαιο τους σχετικά με την επιμέλεια των τέκνων και ως προς την εξέλιξη του, 3)ενημερώνονται αμοιβαία για τις δυσχέρειες που πιθανόν να ανακύψουν κατά την εφαρμογή της Σύμβασης και προσπαθούν, όσο είναι δυνατό, να άρουν τα εμπόδια κατά την εφαρμογή της. Άρθρο 41.Όποιος πέτυχε την έκδοση σε συμβαλλόμενο Κράτος απόφασης επιμέλειας τέκνου και επιθυμεί να επιτύχει την αναγνώριση ή την εκτέλεση της σε άλλο συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί να απευθυνθεί, για το σκοπό αυτόν, με αίτηση στην κεντρική αρχή οποιουδήποτε συμβαλλόμενου Κράτους. 2.Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 13. 3.Η κεντρική αρχή που δέχεται την αίτηση, αν δεν είναι η κεντρική αρχή του Κράτους προς το οποίο αυτή απευθύνεται, διαβιβάζει στην τελευταία αυτή αρχή τα έγγραφα απευθείας και χωρίς καθυστέρηση. 4.Η κεντρική αρχή που δέχεται την αίτηση μπορεί να αρνηθεί την παρέμβαση της, όταν είναι προφανές ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, που τίθενται από τη Σύμβαση αυτή. 5.Η κεντρική αρχή που δέχεται την αίτηση ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση, τον αιτούντα για την τύχη της αίτησης του. Άρθρο 51.Η κεντρική αρχή του Κράτους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση λαμβάνει ή ενεργεί ώστε να ληφθούν μέσα στις συντομότερες προθεσμίες όλα τα μέτρα, που κρίνει κατάλληλα, προσφεύγοντας ενδεχομένως στις αρμόδιες αρχές της, προκειμένου: 1)να ανακαλυφθεί ο τόπος όπου βρίσκεται το τέκνο, β. να αποφευχθεί, ιδίως με τα αναγκαία προσωρινά μέτρα, η προσβολή των συμφερόντων του τέκνου ή του αιτούντος, γ. να εξασφαλισθεί η αναγνώριση ή η εκτέλεση της απόφασης,2)να εξασφαλισθεί η παράδοση του τέκνου στον αιτούντα, όταν η εκτέλεση της απόφασης έχει εγκριθεί, 3)να πληροφορηθεί η αιτούσα αρχή τα μέτρα που λαμβάνονται και τη συνέχεια που δόθηκε. 2.Όταν η κεντρική αρχή του Κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση έχει λόγους να πιστεύει ότι το τέκνο βρίσκεται στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου Κράτους, διαβιβάζει,τα έγγραφα, απευθείας και χωρίς καθυστέρηση, στην κεντρική αρχή του Κράτους αυτού. 3.Με εξαίρεση τα έξοδα επαναπατρισμού, κάθε συμβαλλόμενο Κράτος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην απαιτεί από τον αιτούντα καμιά πληρωμή για μέτρα που έχουν ληφθεί για λογαριασμό του. σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, από την κεντρική αρχή αυτού του Κράτους, περιλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων και των εξόδων σύμπραξης δικηγόρου, αν συντρέχει περίπτωση. 4.Αν η αναγνώριση ή η εκτέλεση απορρίπτεται και αν η κεντρική αρχή του Κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση κρίνει ότι οφείλει να ικανοποιήσει το αίτημα του αιτούντος να ασκήσει σ αυτό το Κράτος αγωγή επί της ουσίας, αυτή η αρχή καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλισθεί η αντιπροσώπευση του αιτούντος στη διαδικασία με όρους όχι λιγότερο ευνοϊκούς από εκείνους που παρέχονται σε πρόσωπο που είναι κάτοικος και υπήκοος αυτού του κράτους και συγκεκριμένα μπορεί, για το σκοπό αυτόν, να προσφύγει στις αρμόδιες αρχές του. Άρθρο 61.Με την επιφύλαξη ιδιαίτερων συμφωνιών μεταξύ των ενδιαφερόμενων κεντρικών αρχών καθώς και των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου: 1)Οι ανακοινώσεις προς την κεντρική αρχή του Κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση συντάσσονται στην επίσημη ή σε μια από τις επίσημες γλώσσες του Κράτους αυτού ή συνοδεύονται από μετάφραση στη γλώσσα αυτή. 2)Η κεντρική αρχή του Κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση πρέπει εν τούτοις να δέχεται ανακοινώσεις στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα ή συνοδευόμενες από μετάφραση σε μια από τις γλώσσες αυτές. 2.Οι ανακοινώσεις που προέρχονται από την κεντρική αρχή του Κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των ερευνών, που έχουν διεξαχθεί, μπορούν να συντάσσονται στην επίσημη γλώσσα ή σε μια από τις επίσημες γλώσσες του Κράτους αυτού ή στη γαλλική ή αγγλική. 3.Κάθε συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί να αποκλείσει την εφαρμογή, εν όλω ή εν μέρει, των διατάξεων της παραγράφου 1β του παρόντος άρθρου. Αν ένα συμβαλλόμενο Κράτος έχει κάνει αυτήν την επιφύλαξη, κάθε άλλο συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί επίσης να εφαρμόσει την επιφύλαξη έναντι του Κράτους αυτού. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 7 Οι σχετικές με την επιμέλεια αποφάσεις που εκδόθηκαν σ ένα συμβαλλόμενο Κράτος αναγνωρίζονται και, αν είναι εκτελεστές στο Κράτος έκδοσης τους, εκτελούνται σε κάθε άλλο συμβαλλόμενο Κράτος. Άρθρο 81.Σε περίπτωση παράνομης μετακίνησης, η κεντρική αρχή του Κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση ενεργεί αμέσως για την αποκατάσταση της επιμέλειας του τέκνου: 1)αν κατά το χρόνο της άσκησης της αγωγής στο Κράτος όπου εκδόθηκε η απόφαση ή κατά την ημερομηνία της παράνομης μετακίνησης, εφόσον αυτή είχε γίνει προηγουμένως, το τέκνο και οι γονείς του είχαν ως μόνη ιθαγένεια την ιθαγένεια του Κράτους αυτού και το τέκνο είχε τη συνήθη διαμονή του στο έδαφος του ίδιου Κράτους, και 2)αν η αίτηση αποκατάστασης είχε κατατεθεί σε μια κεντρική αρχή μέσα σε περίοδο έξι μηνών από την ημερομηνία της παράνομης μετακίνησης. 2.Αν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, δεν μπορούν να πληρωθούν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου χωρίς την παρέμβαση δικαστικής αρχής, κανένας από τους λόγους άρνησης που προβλέπονται οτην παρούσα Σύμβαση δεν θα εφαρμόζεται κατά τη δικαστική διαδικασία. 3.Αν υπάρχει συμφωνία επικυρωμένη από την αρμόδια αρχή μεταξύ του προσώπου που έχει την επιμέλεια του τέκνου και ενός άλλου προσώπου για να δοθεί στο άλλο αυτό πρόσωπο το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας και στο τέλος της συμφωνημένης περιόδου το τέκνο, έχοντας μεταφερθεί στο εξωτερικό, δεν αποδίδεται στο πρόσωπο που είχε την επιμέλεια, η επιμέλεια του τέκνου αποδίδεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1β και 2 του παρόντος άρθρου. Το ίδιο ισχύει στην περίπτωση απόφασης της αρμόδιας αρχής που απονέμει τέτοιο δικαίωμα σε πρόσωπο που δεν έχει την επιμέλεια του τέκνου. Άρθρο 91.Σε περιπτώσεις παράνομης μετακίνησης εκτός από εκείνες που προβλέπονται στο άρθρο 8 και αν η αίτηση έχει κατατεθεί σε μια κεντρική αρχή μέσα σε έξι μήνες από την μετακίνηση, η αναγνώριση και εκτέλεση δεν μπορούν να αποκρουσθούν παρά μόνο: 1)αν πρόκειται για απόφαση που εκδόθηκε ερήμην του εναγομένου ή του νόμιμου αντιπρόσωπου και το εισαγωγικό έγγραφο της δίκης ή ένα ισοδύναμο έγγραφο δεν γνωστοποιήθηκε ή δεν επιδόθηκε στον εναγόμενο νομίμως και εγκαίρως ώστε να μπορέσει να υπερασπισθεί τον εαυτό του. Εν τούτοις, η έλλειψη γνωστοποίησης ή επίδοσης δεν αποτελεί λόγο απόκρουσης της αναγνώρισης ή της εκτέλεσης, όταν η γνωστοποίηση ή η επίδοση δεν πραγματοποιήθηκε επειδή ο εναγόμενος απέκρυψε το μέρος όπου βρίσκεται από το πρόσωπο που άσκησε την αγωγή στο Κράτος έκδοσης της απόφασης, 2)αν πρόκειται για απόφαση που εκδόθηκε ερήμην του εναγομένου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του και η δικαιοδοσία της αρχής που την εξέδωσε δεν βασίζεται: 3)στη συνήθη διαμονή του εναγομένου, ή 1) στην τελευταία κοινή και συνήθη διαμονή των γονέων του τέκνου, εφόσον ο ένας τουλάχιστον διαμένει ακόμη εκεί συνήθως, ή ιιι. στη συνήθη διαμονή του τέκνου, 4)αν η απόφαση είναι ασυμβίβαστη με απόφαση σχετική με την επιμέλεια, που έγινε εκτελεστή στο Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση πριν από τη μετακίνηση του τέκνου, εκτός αν το τέκνο είχε τη συνήθη διαμονή του στο έδαφος του αιτούντος Κράτους κατά το έτος που προηγήθηκε της μετακίνησης. 2.Αν η αίτηση δεν έχει υποβληθεί σε κεντρική αρχή, οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται επίσης όταν η αναγνώριση και η εκτέλεση ζητούνται μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία της παράνομης μετακίνησης. 3.Σε καμιά περίπτωση η απόφαση δεν μπορεί ν αποτελέσει αντικείμενο αναθεώρησης επί της ουσίας. Άρθρο 101.Σε περιπτώσεις άλλες από εκείνες που προβλέπονται στα άρθρα 8 και 9, η αναγνώριση καθώς και η εκτέλεση μπορούν να αποκρουσθούν όχι μόνο για τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 9, αλλά επιπλέον και για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 1)αν διαπιστώνεται ότι τα αποτελέσματα της απόφασης είναι προφανώς ασυμβίβαστα προς τις θεμελιώδεις αρχές του οικογενειακού δικαίου του Κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, 2)αν διαπιστώνεται ότι λόγω μεταβολής των συνθηκών, στις οποίες περιλαμβάνεται η πάροδος του χρόνου όχι όμως και η απλή μεταβολή της διαμονής του τέκνου λόγω παράνομης μετακίνησης, τα αποτελέσματα της αρχικής απόφασης προφανώς δεν είναι πλέον σύμφωνα προς το συμφέρον του τέκνου, 3)αν κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής στο κράτος έκδοσης της απόφασης: 4)το τέκνο είχε την ιθαγένεια του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση ή είχε τη συνήθη διαμονή του σ αυτό το κράτος, ενώ κανένας τέτοιος σύνδεσμος δεν υπήρχε με το κράτος έκδοσης της απόφασης, 1) το τέκνο είχε συγχρόνως την ιθαγένεια και του κράτους έκδοσης της απόφασης και του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση και είχε τη συνήθη διαμονή του στο κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, 5)αν η απόφαση είναι ασυμβίβαστη με απόφαση που εκδόθηκε στο Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση ή είναι εκτελεστή σ αυτό έχοντας εκδοθεί σε τρίτο κράτος ύστερα από διαδικασία, που είχε αρχίσει πριν από την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης ή εκτέλεσης και εφόσον η απόκρουση είναι σύμφωνη προς το συμφέρον του τέκνου. 2.Στις ίδιες αυτές περιπτώσεις, η διαδικασία για αναγνώριση ή για κήρυξη εκτελεστότητας μπορούν να αναβληθούν για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 1)αν η αρχική απόφαση αποτελεί το αντικείμενο τακτικού ένδικου μέσου, 2)αν διαδικασία σχετική με την επιμέλεια του τέκνου, που άρχισό πριν αρχίσει η διαδικασία στο κράτος έκδοσης της απόφασης, είναι εκκρεμής στο κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, 3)αν άλλη απόφαση σχετική προς την επιμέλεια του τέκνου αποτελεί το αντικείμενο διαδικασίας εκτέλεσης ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας σχετικής προς την αναγνώριση αυτής της απόφασης. Άρθρο 111.Οι αποφάσεις για την προσωπική επικοινωνία και οι διατάξεις των αποφάσεων των σχετικών με την επιμέλεια που αφορούν την προσωπική επικοινωνία αναγνωρίζονται και εκτελούνται με τους ίδιους όρους όπως και οι λοιπές αποφάσεις οι σχετικές με την επιμέλεια. 2.Πάντως, η αρμόδια αρχή του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση μπορεί να καθορίσει τους όρους πραγματοποίησης και άσκησης του δικαιώματος προσωπικής επικοινωνίας, αφού ληφθούν υπόψη ιδίως οι υποχρεώσεις, που αναλήφθηκαν από τα μέρη σ αυτό το θέμα. 3.Αν δεν έχει εκδοθεί απόφαση για την προσωπική επικοινωνία ή αν έχει αποκρουσθεί η αναγνώριση ή η εκτέλεση της απόφασης για την επιμέλεια, η κεντρική αρχή του Κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση μπορεί να προσφύγει στις αρμόδιες αρχές του προκειμένου να εκδοθεί απόφαση για την προσωπική επικοινωνία μετά από αίτηση του προσώπου που επικαλείται το δικαίωμα αυτό. Άρθρο 12 Όταν κατά το χρόνο κατά τον οποίο το τέκνο μετακινείται δια μέσου διεθνών συνόρων δεν υπάρχει εκτελεστή απόφαση για την επιμέλεια του, που να εκδόθηκε σε ένα συμβαλλόμενο Κράτος, οι διατάξεις της Σύμβασης αυτής εφαρμόζονται σε κάθε μεταγενέστερη απόφαση, σχετική με την επιμέλεια αυτού του τέκνου, η οποία εκδόθηκε σε ένα συμβαλλόμενο Κράτος μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου προσώπου και η οποία αποφαίνεται ότι η μετακίνηση είναι παράνομη. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Άρθρο 131.Η αίτηση που επιζητεί την αναγνώριση ή την εκτέλεση απόφασης σχετικής με την επιμέλεια σε άλλο συμβαλλόμενο Κράτος πρέπει να συνοδεύεται: 1)από έγγραφη εξουσιοδότηση προς την κεντρική αρχή του Κράτους, προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, να ενεργήσει στο όνομα εκείνου που υποβάλλει την αίτηση ή να ορίσει για το σκοπό αυτόν έναν άλλο αντιπρόσωπο, 2)από ένα αντίγραφο της απόφασης που συγκεντρώνει τους όρους γνησιότητας, 3)αν πρόκειται για απόφαση που εκδόθηκε ερήμην του εναγομένου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του, από κάθε έγγραφο, που αποδεικνύει ότι η αγωγή ή άλλη ισοδύναμη πράξη επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε κανονικά στον εναγόμενο, 4)ενδεχομένως από κάθε έγγραφο κατάλληλο ,να αποδείξει ότι η απόφαση είναι εκτελεστή σύμφωνα με το δίκαιο του Κράτους όπου εκδόθηκε, 5)αν είναι δυνατό, από μία έκθεση που να υποδεικνύει τον τόπο όπου θα μπορούσε να ανευρεθεί το τέκνο, στο κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, 6)από προτάσεις για τον τρόπο αποκατάστασης της επιμέλειας του τέκνου. 2.Τα έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω πρέπει, ενδεχομένως, να συνοδεύονται από μετάφραση σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζονται στο άρθρο 6. Άρθρο 14 Κάθε συμβαλλόμενο Κράτος εφαρμόζει απλή και γρήγορη διαδικασία για την αναγνώριση και εκτέλεση απόφασης σχετικής με την επιμέλεια του τέκνου. Για το σκοπό αυτόν φροντίζει ώστε το αίτημα για την κήρυξη της εκτελεστότητας να μπορεί να εισάγεται με απλή αίτηση. Άρθρο 151.Πριν αποφανθεί ως προς την αίτηση της παραγράφου 1β του άρθρου 10, η αρμόδια αρχή του Κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση: 1)πρέπει να λάβει γνώση των απόψεων του τέκνου, εκτός εάν αυτό είναι πρακτικά αδύνατο, ιδίως εν όψει της ηλικίας του και της ικανότητας του να διακρίνει και 2)μπορεί να ζητήσει να γίνουν οι κατάλληλες έρευνες. 2.Τα έξοδα των ερευνών που γίνονται σε συμβαλλόμενο Κράτος βαρύνουν το Κράτος στο οποίο πραγματοποιούνται. 3.Οι αιτήσεις ερευνών και τα πορίσματα τους μπορούν να απευθύνονται στην ενδιαφερόμενη αρχή μέσω των κεντρικών, αρχών. Άρθρο 16 Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης δεν απαιτείται καμιά επικύρωση ή άλλη ανάλογη διατύπωση. ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ Άρθρο 171.Κάθε συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί να διατυπώσει την επιφύλαξη ότι, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 8 και 9 ή σε ένα από αυτά, η αναγνώριση και η εκτέλεση των αποφάσεων των σχετικών με την επιμέλεια θα μπορούν να αποκρουσθούν για εκείνους από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 10 λόγους που μνημονεύονται στην επιφύλαξη. 2.Η αναγνώριση και η εκτέλεση των αποφάσεων των εκδιδόμενων σε ένα συμβαλλόμενο Κράτος, που έχει προβεί στην επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, μπορούν να αποκρουσθούν σε οποιοδήποτε άλλο συμβαλλόμενο Κράτος για έναν από τους πρόσθετους λόγους που μνημονεύονται στην επιφύλαξη αυτήν. Άρθρο 18 Κάθε συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί να διατυπώσει την επιφύλαξη ότι δεν θα δεσμεύεται από τις διατάξεις του άρθρου 12. Οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης δεν εφαρμόζονται στις αποφάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12, όταν έχουν εκδοθεί σε ένα συμβαλλόμενο Κράτος που έχει διατυπώσει αυτήν την επιφύλαξη. ΤΙΤΛΟΣ V ΑΛΛΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Άρθρο 19 Η παρούσα Σύμβαση δεν εμποδίζει την επίκληση μιας άλλης διεθνούς συμφωνίας που δεσμεύει το Κράτος έκδοσης της απόφασης και το Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, ούτε την επίκληση του μη συμβατικού δικαίου του δεύτερου Κράτους για την επίτευξη της αναγνώρισης ή της εκτέλεσης μιας απόφασης. Άρθρο 201.Η παρούσα Σύμβαση δεν θίγει τις υποχρεώσεις που ένα συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί να έχει απέναντι σε ένα μη συμβαλλόμενο Κράτος, δυνάμει διεθνούς συμφωνίας που αναφέρεται σε θέματα ρυθμιζόμενα με την παρούσα Σύμβαση. 2.Όταν δύο ή περισσότερα συμβαλλόμενα Κράτη έχουν θεσπίσει ή πρόκειται να θεσπίσουν ομοιόμορφη νομοθεσία στον τομέα της επιμέλειας των τέκνων ή ένα ιδιαίτερο σύστημα αναγνώρισης ή εκτέλεσης των σχετικών αποφάσεων, θα έχουν την ευχέρεια να εφαρμόσουν μεταξύ τους αυτήν τη νομοθεσία ή αυτό το σύστημα αντί για την παρούσα Σύμβαση ή για οποιοδήποτε τμήμα της. Για να επωφεληθούν από αυτήν τη διάταξη, τα Κράτη αυτά πρέπει να γνωστοποιήσουν την απόφαση τους στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Κάθε τροποποίηση ή ανάκληση αυτής της απόφασης πρέπει επίσης να γνωστοποιείται. ΤΙΤΛΟΣ VΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 21 Η παρούσα Σύμβαση είναι ανοιχτή για υπογραφή από τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση. Τα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης κατατίθενται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Άρθρο 221.Η παρούσα Σύμβαση θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη μέρα του μήνα που ακολουθεί μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία τρία Κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης θα έχουν εκφράσει τη συγκατάθεση τους να δεσμευθούν από τη Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21. 2.Για κάθε Κράτος μέλος που θα εκφράσει μεταγενέστερα τη συγκατάθεση του να δεσμευθεί από τη Σύμβαση, η Σύμβαση θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη μέρα του μήνα, που ακολουθεί μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης του εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης. Άρθρο 231.Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης, η Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης θα μπορεί να καλεί κάθε Κράτος μη μέλος του Συμβουλίου να προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση με απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία την προβλεπόμενη στο άρθρο 20 δ του καταστατικού και με ομοφωνία των αντιπροσώπων των συμβαλλόμενων Κρατών, που έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στην Επιτροπή. 2.Για κάθε Κράτος που προσχωρεί, η Σύμβαση θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη μέρα του μήνα που ακολουθεί μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης του εγγράφου προσχώρησης στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Άρθρο 241.Κάθε Κράτος μπορεί, κατά το χρόνο της υπογραφής ή κατά το χρόνο κατάθεσης του εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, να ορίσει το ή τα εδάφη στα οποία θα εφαρμόζεται η παρούσα Σύμβαση. 2.Κάθε Κράτος μπορεί, οποτεδήποτε μεταγενέστερα, με δήλωση προς το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να επεκτείνει την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης σε οποιοδήποτε άλλο έδαφος, που καθορίζεται στη δήλωση. Η Σύμβαση θα αρχίσει να ισχύει ως προς το έδαφος αυτό την πρώτη μέρα του μήνα, που ακολουθεί μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία λήψης της δήλωσης από το Γενικό Γραμματέα. 3.Κάθε δήλωση που γίνεται δυνάμει των δυο πρηγούμενων παραγράφων μπορεί ως προς κάθε εδαφική ενότητα, που καθορίζεται σ αυτή, να αποσύρεται με γνωστοποίηση που απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα. Η ανάκληση αρχίζει να ισχύει την πρώτη μέρα του μήνα που ακολουθεί μετά την πάροδο έξι μηνών από την ημερομηνία λήψης της γνωστοποίησης από το Γενικό Γραμματέα. Άρθρο 251.Ένα Κράτος που περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες εδαφικές ενότητες, στις οποίες διαφορετικά νομικά συστήματα εφαρμόζονται ως προς την επιμέλεια των τέκνων και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σχετικών με την επιμέλεια μπορεί, κατά το χρόνο της κατάθεσης του εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, να δηλώσει ότι η παρούσα Σύμβαση θα εφαρμόζεται σε όλες τις εδαφικές του ενότητες ή σε μια ή περισσότερες από αυτές. 2.Είναι δυνατόν, οποτεδήποτε μεταγενέστερα, με δήλωση προς το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης να επεκτείνει την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης σε κάθε άλλη εδαφική ενότητα που καθορίζεται στη δήλωση. Η Σύμβαση θα αρχίσει να ισχύει ως προς την εδαφική αυτήν ενότητα την πρώτη μέρα του μήνα, που ακολουθεί μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία λήψης της δήλωσης από το Γενικό Γραμματέα. 3.Κάθε δήλωση που γίνεται δυνάμει των δύο προηγούμενων παραγράφων μπορεί να αποσύρεται ως προς κάθε εδαφική ενότητα που καθορίζεται σ αυτήν τη δήλωση με γνωστοποίηση, που απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα. Ή ανάκληση αρχίζει να ισχύει την πρώτη μέρα του μήνα που ακολουθεί μετά την πάροδο έξι μηνών από την ημερομηνία λήψης της γνωστοποίησης από το Γενικό Γραμματέα. Άρθρο Άρθρο 26 1.Ως προς Κράτος που στον τομέα της επιμέλειας των τέκνων έχει δύο ή περισσότερα νομικά συστήματα τα οποία εφαρμόζονται σε διαφορετικές εδαφικές περιοχές: 1)η αναφορά στο δίκαιο της συνήθους διαμονής ή της ιθαγένειας του προσώπου πρέπει να νοείται ως αναφορά στο νομικό σύστημα, που καθορίζεται από τους κανόνες, που ισχύουν στο Κράτος αυτό ή, αν τέτοιοι κανόνες δεν υπάρχουν, στο σύστημα με το οποίο το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει τους στενότερους δεσμούς, 2)η αναφορά στο Κράτος έκδοσης της απόφασης ή στο Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση πρέπει να νοείται, ανάλογα με την περίπτωση, ως αναφορά στην εδαφική ενότητα στην οποία έχει εκδοθεί η απόφαση ή στην οποία ζητείται η αναγνώριση ή η εκτέλεση της απόφασης ή η αποκατάσταση της επιμέλειας. 2.Η παράγραφος 1α του άρθρου αυτού εφαρμόζεται επίσης ΜUΤΑΤΙS ΜUΤΑΝDΙS στα Κράτη που, στον τομέα της επιμέλειας των τέκνων, έχουν δύο ή περισσότερα νομικά συστήματα, που εφαρμόζονται ανάλογα με τα πρόσωπα. Άρθρο 271.Κάθε Κράτος μπορεί, κατά το χρόνο της υπογραφής ή κατάθεσης του εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης να δηλώσει ότι κάνει χρήση μιας ή περισσότερων από τις επιφυλάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6, στο άρθρο 17 και στο άρθρο 18 της παρούσας Σύμβασης. Καμιά άλλη επιφύλαξη δεν είναι δεκτή. 2.Κάθε συμβαλλόμενο Κράτος που διατύπωσε επιφύλαξη δυνάμει της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να την αποσύρει ολικά ή μερικά, απευθύνοντας στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης γνωστοποίηση που θα αρχίσει να ισχύει από την ημερομηνία της λήψης της. Άρθρο 28 Στο τέλος του τρίτου έτους μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης και με δική του πρωτοβουλία, οποτεδήποτε μεταγενέστερα, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα καλεί τους εκπροσώπους των κεντρικών αρχών, που ορίζονται από τα συμβαλλόμενα Κράτη, σε σύνοδο για να μελετήσουν και να διευκολύνουν τη λειτουργία της Σύμβασης. Κάθε Κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης που δεν συμβάλλεται στην παρούσα Σύμβαση θα μπορεί να εκπροσωπείται με παρατηρητή. Οι εργασίες καθεμιάς από τις συνόδους αυτές θα αποτελούν αντικείμενο έκθεσης που θα απευθύνεται για ενημέρωση στην Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Άρθρο 291.Κάθε συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί οποτεδήποτε να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση, απευθύνοντας γνωστοποίηση στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. 2.Η καταγγελία θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη μέρα του μήνα, που ακολουθεί μετά την πάροδο έξι μηνών από την ημερομηνία λήψης της γνωστοποίησης από το Γενικό Γραμματέα. Άρθρο 30 Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα γνωστοποιεί στα Κράτη μέλη του Συμβουλίου και σε κάθε άλλο Κράτος που έχει προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση: α. κάθε υπογραφή, β. την κατάθεση κάθε εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, γ. κάθε ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 22, 23, 24 και 25. δ. κάθε άλλη πράξη, γνωστοποίηση ή ανακοίνωση που αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση. Για να πιστοποιηθούν, τα παραπάνω, οι υπογράφοντες, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για το σκοπό αυτόν, υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση. Έγινε στο Λουξεμβούργο στις 20 Μαίου 1980 στα γαλλικά και αγγλικά με τα δύο κείμενα να έχουν την ίδια ισχύ, οχ ένα μόνο αντίτυπο που θα κατατεθεί στα αρχεία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα κοινοποιήσει κυρωμένα αντίγραφα σε κάθε Κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και σε κάθε Κράτος που προσκαλείται να προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση.
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της δε κυρούμενης Σύμβασης από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων που καθορίζονται στο άρθρο 22 παρ. 2 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία