Κύρωση Προξενικής Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ορισμοί
Άρθρο 1 "(1) Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι νοούνται όπως προσδιορίζεται παρακάτω:"
1.  
  Ο όρος προξενική αρχή σημαίνει κάθε γενικό προξενείο, προξενείο, υποπροξενείο και κάθε προξενικό πρακτορείο
2.  
  Ο όρος προξενική περιφέρεια* σημαίνει την περιοχή στην οποία η προξενική αρχή μπορεί να ασκεί προξενικά καθήκοντα
3.  
  Ο όρος αρχηγός της προξενικής αρχής σημαίνει το επιφορτισμένο από το Κράτος αποστολής πρόσωπο για τη διεύθυνση της προξενικής αρχής
4.  
  Ο όρος προξενικός λειτουργός* σημαίνει κάθε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού της προξενικής αρχής, που είναι επιφορτισμένο με την άσκηση προξενικών καθηκόντων. 5.0 όρος προξενικός υπάλληλος σημαίνει κάθε πρόσωπο που ασκεί διοικητικά, τεχνική ή υπηρεσιακά καθήκοντα στην προξενική αρχή.
6.  
  Ο όρος μέλος της προξενικής αρχής σημαίνει κάθε προξενικό λειτουργό και κάθε προξενικό υπάλληλο
7.  
  Ο όρος μέλος της οικογένειας* σημαίνει το σύζυγο, τα παιδιά, τον πατέρα και τη μητέρα του μέλους της προξενικής αρχής, καθώς και εκείνους του συζύγου, με την προϋπόθεση τα πρόσωπα αυτά να συγκατοικούν μαζί του και να διαβιούν δαπάναις του
8.  
  Ο όρος προξενικοί χώροι σημαίνει τα κτίρια ή τμήματα των κτιρίων και το συνεχόμενο με αυτά οικόπεδο, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της προξενικής αρχής, οποιοσδήποτε και αν είναι ο ιδιοκτήτης
9.  
  Ο όρος προξενικά αρχεία σημαίνει την επίσημη αλληλογραφία, το υλικό κρυπτογράφησης και κωδικοποίησης, έγγραφα, βιβλία και τεχνικά μέσα εργασίας της προξενικής αρχής, καθώς και τα έπιπλα που προορίζονται για τη φύλαξη ή την προστασία τους
10.  
  Ο όρος επίσημη αλληλογραφία σημαίνει κάθε αλληλογραφία σχετική με την προξενική αρχή και τις αρμοδιότητες της
11.  
  Ο όρος πλοίο του Κράτους αποστολής σημαίνει κάθε πλοίο, εκτός από τα πολεμικά, που δικαιούται να φέρει σημαία του Κράτους αποστολής
12.  
  Ο όρος αεροσκάφος του Κράτους αποστολής σημαίνει κάθε αεροσκάφος της πολιτικής αεροπορίας που δικαιούται να φέρει το σήμα που δείχνει ότι ανήκει στο Κράτος αποστολής και ότι είναι εγγεγραμμένο στα μητρώα του Κράτους αυτού. (2) Το Κράτος διαμονής θεωρεί και μεταχειρίζεται ως νομικά πρόσωπα του Κράτους αποστολής εκείνα, που ιδρύθηκαν σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς του Κράτους αποστολής και που έχουν την έδρα τους σε αυτό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ι Εγκατάσταση προξενικών αρχών, διορισμός και ανάκληση μελών των προξενικών αρχών
Άρθρο 2 "Εγκατάσταση προξενικής αρχής"
1.  
  (1) Μία προξενική αρχή δεν μπορεί να εγκατασταθεί στο έδαφος του Κράτους διαμονής παρά μόνο με τη συναίνεση του Κράτους αυτού. . (2) Η έδρα της προξενικής αρχής, η τάξη και η προξενική της περιφέρεια, καθώς και ο αριθμός των μελών της προξενικής αρχής συμφωνούνται μεταξύ του Κράτους αποστολής και του Κράτους διαμονής. Δεν μπορούν να γίνουν μεταγενέστερες, τροποποιήσεις από το Κράτος αποστολής, παρά μόνο με τη συναίνεση του Κράτους διαμονής.
Άρθρο 3
1.  
  Προξενικό δίπλωμα - Εκτελεστήριο έγγραφο (1) Το Κράτος αποστολής λαμβάνει τη διαβεβαίωση, δια της διπλωματικής οδού, ότι το πρόσωπο που σκοπεύει να διορίσει αρχηγό της προξενικής αρχής έχει λάβει τη συναίνεση του Κράτους διαμονής. (2) Το Κράτος αποστολής διαβιβάζει δια της διπλωματικής οδού στο Κράτος διαμονής το προξενικό δίπλωμα ή άλλο παρόμοιο έγγραφο σχετικό με το διορισμό του αρχηγού της προξενικής αρχής. Αυτά αναγράφουν το επώνυμο και τα ονόματα του αρχηγού της προξενικής αρχής, την τάξη του, καθώς και την έδρα της προξενικής αρχής και την προξενική περιφέρεια. (3) Ο αρχηγός της προξενικής αρχής δεν μπορεί να αναλάβει τα καθήκοντα του παρά μόνο μετά την έκδοση από το Κράτος διαμονής του εκτελεστηρίου εγγράφου ή άλλης παρόμοιας άδειας. Το εκτελεστήριο έγγραφο εκδίδεται το ταχύτερο δυνατό. Αναμένοντας την έκδοση του εκτελεστηρίου εγγράφου, το Κράτος διαμονής μπορεί να επιτρέψει στον αρχηγό της προξενικής αρχής να ασκεί προσωρινά τα καθήκοντα του. Σ αυτήν την περίπτωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης.
Άρθρο 4
1.  
  Προσωρινή ενάσκηση καθηκόντων αρχηγού προξενικής αρχής (1 ) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αρχηγός της προξενικής αρχής κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντα του ή αν η προξενική αρχή είναι προσωρινά κενή, το Κράτος αποστολής μπορεί να εμπιστευτεί την προσωρινή διεύθυνση της προξενικής αρχής σε προξενικό λειτουργό της ίδιας αρχής ή μιας από τις άλλες προξενικές του αρχές που βρίσκονται στο Κράτος διαμονής ή σε μέλος του διπλωματικού προσωπικού της διπλωματικής του αποστολής στο Κράτος διαμονής. Το Κράτος αποστολής οφείλει να γνωστοποιήσει τούτο εκ των προτέρων στο Κράτος διαμονής δια της διπλωματικής οδού. (2) Το επιφορτισμένο με την προσωρινή διεύθυνση της προξενικής αρχής πρόσωπο απολαύει των ιδίων δικαιωμάτων, προνομίων και ασυλιών που η παρούσα Σύμβαση χορηγεί στον αρχηγό της προξενικής αρχής. (3) Όταν μέλος του διπλωματικού προσωπικού της διπλωματικής αποστολής του Κράτους αποστολής είναι επιφορτισμένο με την προσωρινή διεύθυνση της προξενικής αρχής, τα διπλωματικά του προνόμια και οι ασυλίες δεν θίγονται.
Άρθρο 5 "Γνωστοποίηση στο Κράτος διαμονής του διορισμού, αφίξεως και αναχωρήσεως Το Κράτος αποστολής γνωστοποιεί, δια της διπλωματικής οδού, στο Υπουργείο Εξωτερικών του Κράτους διαμονής:"
1.  
  το διορισμό ή την ανάληψη καθηκόντων μέλους της προξενικής αρχής, το επίθετο και τα ονόματα του και την αρμοδιότητα του στην προξενική αρχή, την ημερομηνία άφιξης και οριστικής αναχώρησης ή τη λήξη της υπηρεσίας του και όλες τις άλλες μεταβολές σχετικά με την κατάσταση του, που επήλθαν κατά την υπηρεσία του στην προξενική αρχή
2.  
  την ημερομηνία άφιξης και οριστικής αναχώρησης των μελών της οικογένειας μέλους της προξενικής αρχής και, ενδεχομένως, το γεγονός ότι ένα πρόσωπο γίνεται μέλος της οικογένειας ή χάνει αυτήν την ιδιότητα
3.  
  την ανάληψη και τη λήξη υπηρεσίας προξενικού υπαλλήλου που είναι υπήκοος του Κράτους διαμονής ή που διαμένει μόνιμα στο Κράτος αυτό
Άρθρο 6 "Δελτία ταυτότητας"
1.  
  (1) Το Κράτος διαμονής εκδίδει δωρεάν σε κάθε μέλος της προξενικής αρχής, που δεν είναι υπήκοος ή μόνιμος κάτοικος του Κράτους διαμονής, δελτίο που φέρει φωτογραφία και που βεβαιώνει την ταυτότητα του και την ιδιότητα του ως μέλους της προξενικής αρχής. (2) Η παράγραφος (1) του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται ΜUΤΑΤΙS ΜUΤΑΝDΙS στα μέλη της οικογένειας.
Άρθρο 7 "Υπηκοότης του προξενικού λειτουργού"
1.  
  Ο προξενικός λειτουργός πρέπει να είναι υπήκοος του Κράτους αποστολής και να μην είναι ούτε υπήκοος ούτε μόνιμος κάτοικος του Κράτους διαμονής
Άρθρο 8 "Πρόσωπο χαρακτηριζόμενο μη αρεστό"
1.  
  Το Κράτος διαμονής μπορεί, ανά πάσα στιγμή και χωρίς να οφείλει να γνωρίσει τους λόγους της απόφασης του, να πληροφορήσει γραπτώς και δια της διπλωματικής οδού το Κράτος αποστολής ότι προτίθεται να αποσύρει το εκτελεστήριο η άλλη παρόμοια εξουσιοδότηση από τον αρχηγό της προξενικής αρχής ή ότι ένα μέλος της προξενικής αρχής δεν είναι αποδεκτό. Σ αυτήν την περίπτωση το Κράτος αποστολής οφείλει να ανακαλέσει το εν λόγω πρόσωπο ή να θέσει τέλος στα καθήκοντα του στην προξενική αρχή. Αν το Κράτος αποστολής παραλείψει να εκτελέσει την υποχρέωση αυτή μέσα σε εύλογη προθεσμία, το Κράτος διαμονής μπορεί, στην περίπτωση του αρχηγού της προξενικής αρχής, να αποσύρει το εκτελεστήριο ή την εξουσιοδότηση ή, στην περίπτωση κάβε άλλου μέλους της προξενικής αρχής, να πάψει να του αναγνωρίζει αυτήν την ιδιότητα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΙ Διευκολύνσεις, προνόμια και ασυλίες ΑΡΘΡΟ θ Διευκολύνσεις που παρέχονται στην προξενική αρχή για την εκπλήρωση των καθηκόντων της (1) Το Κράτος διαμονής μεταχειρίζεται τους προξενικούς λειτουργούς με τον οφειλόμενο σε αυτούς σεβασμό και παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να τους επιτρέψει την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους. (2) Το Κράτος διαμονής φροντίζει ώστε τα μέλη της προξενικής αρχής να μπορούν να απολαύουν των διευκολύνσεων, προνομίων και ασυλιών που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση.
Άρθρο 10 "Στέγαση"
1.  
  Σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς του Κράτους διαμονής, το Κράτος αποστολής μπορεί να αποκτά, να μισθώνει ή να χρησιμοποιεί τους προξενικούς χώρους, την κατοικία του αρχηγού της προξενικής αρχής και τις κατοικίες των μελών της προξενικής αρχής. Αν παρίσταται ανάγκη, το Κράτος αποστολής θα έχει την υποστήριξη του Κράτους διαμονής.
Άρθρο 11
1.  
  Χρησιμοποίηση εθνικών σημαιών και θυρεών (1) Ο θυρεός του Κράτους και η επιγραφή, που προσδιορίζει την προξενική αρχή και που συντάσσεται στη γλώσσα του Κράτους αποστολής και του Κράτους διαμονής, μπορεί να τοποθετούνται πάνω στο κτίριο που κατέχει η προξενική αρχή. (2) Η εθνική σημαία του Κράτους αποστολής μπορεί να υψώνεται στο κτίριο που κατέχει η προξενική αρχή και στην κατοικία του αρχηγού της προξενικής αρχής. (3) Ο αρχηγός της προξενικής αρχής μπορεί να υψώνει την εθνική σημαία του Κράτους αποστολής στα οχήματα που χρησιμοποιεί στην άσκηση των καθηκόντων του.
Άρθρο 12
1.  
  Απαραβίαστο των προξενικών χώρων και της κατοικίας του αρχηγού της αποστολής (1) Το Κράτος διαμονής λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προξενικών χώρων. Οι προξενικοί χώροι πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σύμφωνα με το χαρακτήρα και τις αρμοδιότητες της προξενικής αρχής. (2) Οι προξενικοί χώροι και η κατοικία του αρχηγού της προξενικής αρχής είναι απαραβίαστοι Χωρίς τη συναίνεση του αρχηγού της προξενικής αρχής, του αρχηγού της, διπλωματικής αποστολής του Κράτους αποστολής ή προσώπου εξουσιοδοτημένου απ αυτούς, οι αρμόδιες αρχές του Κράτους διαμονής δεν μπορούν να εισέλθουν ούτε στους προξενικούς χώρους ούτε στην κατοικία του αρχηγού της προξενικής αρχής.
Άρθρο 13 "Εξαίρεση από επίταξη"
1.  
  Οι προξενικοί χώρα, η κατοικία του αρχηγού της προξενικής αρχής, η επίπλωση της, η περιουσία της προξενικής αρχής, καθώς και τα μέσα μεταφοράς δεν υπόκεινται σε επίταξη για τους σκοπούς εθνικής άμυνας ή για δημόσια χρήση. Σε περίπτωση που για τους σκοπούς αυτούς θα ήταν απαραίτητη η διενέργεια απαλλοτριώσεως, πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, κατά τρόπον ώστε να αποφευχθεί κάθε εμπόδιο στην εκτέλεση των προξενικών καθηκόντων και να καταβληθεί στο Κράτος αποστολής αμελλητί αποζημίωση ανταποκρινόμενη στην πραγματική αξία του πράγματος που απαλλοτριώνεται αμέσως μετά τη λήξη της διαδικασίας απαλλοτριώσεως.
Άρθρο 14 "Απαραβίαστο των προξενικών αρχείων και εγγράφων"
1.  
  Τα προξενικά αρχεία και έγγραφα είναι απαραβίαστα κατά πάντα χρόνο και οπουδήποτε και αν βρίσκονται
Άρθρο 15 "Ελευθερία επικοινωνίας -"
1.  
  (1) Η προξενική αρχή έχει το δικαίωμα να επικοινωνεί με την Κυβέρνηση της, τη διπλωματική αποστολή και τις άλλες προξενικές αρχές του Κράτους αποστολής που βρίσκονται στο Κράτος διαμονής. Η προξενική αρχή μπορεί να χρησιμοποιεί όλα τα συνήθη μέσα επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των διπλωματικών και προξενικών ταχυδρόμων, το διπλωματικό και προξενικό σάκκο και τα κωδικοποιημένα ή κρυπτογραφημένα μηνύματα. Η προξενική αρχή δεν μπορεί να εγκαταστήσει και να χρησιμοποιήσει ασύρματο πομπό παρά μόνο με τη συγκατάθεση του Κράτους διαμονής. Η προξενική αρχή οφείλει να πληρώνει τα ίδια τέλη με τη διπλωματική αποστολή για τη χρήση δημόσιων μέσων επικοινωνίας. (2) Η επίσημη αλληλογραφία της προξενικής αρχής και ο προξενικός σάκκος είναι απαραβίαστοι και δεν μπορούν ούτε να ανοιχθούν ούτε να παρακρατηθούν από τις αρχές του Κράτους διαμονής. Ο προξενικός σάκκος πρέπει να Φέρει ευδιάκριτες εξωτερικές ενδείξεις του χαρακτήρα του. Δεν μπορεί να περιέχει παρά μόνο την επίσημη αλληλογραφία και αντικείμενα που προορίζονται για υπηρεσιακή χρήση. Παρά ταύτα, εάν α αρμόδιες αρχές του Κράτους διαμονής έχουν σοβαρούς λόγους να πιστεύουν ότι ο προξενικός σάκκος περιλαμβάνει αντικείμενα άλλα από την επίσημη αλληλογραφία ή από αντικείμενα που προορίζονται για υπηρεσιακή χρήση, μπορούν να ζητήσουν να επιστραφεί ο προξενικός σάκκος στον τόπο προέλευσης του. (3) Το Κράτος διαμονής χορηγεί στον προξενικό ταχυδρόμο, που είναι κάτοχος επίσημου εγγράφου που βεβαιώνει την ιδιότητα του και που καθορίζει τον αριθμό των δεμάτων που απαρτίζουν τον προξενικό σάκκο, τα (δια δικαιώματα, προνόμια και ασυλίες που χορηγεί στο διπλωματικό ταχυδρόμο του Κράτους αποστολής. Το Ιδιο ισχύει και για τον ΑD ΗΟC προξενικό ταχυδρόμο του οποίου τα δικαιώματα, προνομία και ασυλίες παρά ταύτα λήγουν, μετά την παράδοση του προξενικού σάκκου στον παραλήπτη. (4). Ο προξενικός σάκκος μπορεί να παραδοθεί στον κυβερνήτη αεροσκάφους ή στον πλοίαρχο πλοίου. Ο κυβερνήτης ή ο πλοίαρχος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με επίσημο έγγραφο που να προσδιορίζει τον αριθμό των δεμάτων που απαρτίζουν τον προξενικό σάκκο. Δεν θεωρείται πάντως προξενικός ταχυδρόμος. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας, η προξενική αρχή μπορεί να επιφορτίσει ένα μέλος της να παραλάβει τον προξενικό σάκκο απευθείας από τον κυβερνήτη του αεροσκάφους ή τον πλοίαρχο πλοίου του Κράτους αποστολής ή να του τον επιδώσει.
Άρθρο 16 "(1) Ο αρχηγός της προξενικής αρχής απολαύει του απαραβίαστου του προσώπου του. Δεν μπορεί να συλληφθεί ούτε να κρατηθεί ούτε να υποστεί οιασδήποτε άλλης μορφής περιορισμό της προσωπικής του ελευθερίας στο Κράτος διαμονής. (2) Ο αρχηγός της προξενικής [...]"
1.  
  που αφορά στην ιδιωτική ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στο Κράτος διαμονής, εκτός αν η περιουσία αυτή χρησιμοποιείται, για προξενικούς σκοπούς, για λογαριασμό του Κράτους αποστολής·
2.  
  που αφορά σε κληρονομικές υποθέσεις στις οποίες ενεργεί όχι για λογαριασμό του Κράτους αποστολής, αλλά ιδιωτικά, ως εκτελεστής διαθήκης, κηδεμόνας διαθήκης, κληρονόμος ή κληροδόχος
3.  
  σχετική με ελεύθερο επάγγελμα ή με οποιαδήποτε βιομηχανική ή εμπορική δραστηριότητα, που ασκεί στο Κράτος διαμονής εκτός των υπηρεσιακών του καθηκόντων
4.  
  που προκύπτει από συμβάσεις που συνήψε, χωρίς να ενεργήσει ρητά ή σιωπηρά ως εντολοδόχος του Κράτους αποστολής
5.  
  εγερθείσα από τρίτο για ζημία που προέκυψε από ατύχημα που προκλήθηκε στο Κράτος διαμονής από μεταφορικό μέσο. (3) Κανένα εκτελεστικό μέτρο δεν μπορεί να ληφθεί ως προς τον αρχηγό, της προξενικής αρχής, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο (2) και με την προϋπόθεση να μπορεί να γίνει η εκτέλεση χωρίς να θιγεί το απαραβίαστο του προσώπου του ή της κατοικίας του.
Άρθρο 17 "(1) Οι προξενικοί λειτουργοί, .πέραν του αρχηγού της προξενικής αρχής και οι προξενικοί υπάλληλοι απολαύουν ποινικής, αστικής και διοικητικής ετεροδικίας στο Κράτος διαμονής, όσον αφορά στις πράξεις που εκτελέστηκαν κατά την άσκηση των υπηρεσιακών το [...]"
1.  
  που προκύπτει από σύμβαση που συνήψαν χωρίς να ενεργήσουν ρητά ή σιωπηρά για λογαριασμό του Κράτους αποστολής
2.  
  εγερθείσα από τρίτο για ζημία που προέκυψε από ατύχημα που προκλήθηκε από μεταφορικό μέσο στο Κράτος διαμονής. (2) Οι προξενικοί λειτουργοί, πέραν του αρχηγού της προξενικής αρχής και οι προξενικοί υπάλληλοι δεν μπορούν να συλληφθούν ούτε να κρατηθούν ούτε να υποστούν οιασδήποτε άλλης μορφής περιορισμό της προσωπικής τους ελευθερίας στο Κράτος διαμονής, εκτός αν κατηγορούνται από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές του Κράτους αυτού ότι έχουν διαπράξει εκ προθέσεως αδίκημα για το οποίο η νομοθεσία του Κράτους διαμονής προβλέπει στερητική της ελευθερίας ποινή πέντε ετών ή πιο αυστηρή ποινή ή αν έχουν καταδικαστεί δυνάμει δικαστικής αποφάσεως που έχει αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου. (3) Σε περίπτωση κινήσεως ποινικής διαδικασίας κατά προξενικού λειτουργού, πέραν του αρχηγού της προξενικής αρχής, η διεξαγωγή της πρέπει να γίνει με τον οφειλόμενο εξαιτίας της επίσημης θέσεως του σεβασμό και με τρόπο που να παρενοχλεί το λιγότερο δυνατό την άσκηση των προξενικών καθηκόντων.
Άρθρο 18 "Υποχρέωση καταθέσεως ως μάρτυρα"
1.  
  (1) Μέλος προξενικής αρχής μπορεί να κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας από τα δικαστήρια ή άλλες αρμόδιες αρχές του Κράτους διαμονής. Παρά ταύτα, δεν υποχρεούται να καταθέσει πάνω σε θέματα που έχουν σχέση με την άσκηση των επίσημων καθηκόντων του, ούτε να προσκομίσει έγγραφα της επίσημης αλληλογραφίας και άλλα σχετικά έγγραφα ή αντικείμενα, ούτε να καταθέσει ως εμπειρογνώμονας πάνω στο δίκαιο του Κράτους αποστολής. (2) Αν το μέλος προξενικής αρχής αρνηθεί να παρουσιαστεί να καταθέσει ως μάρτυρας, κανένα καταναγκαστικό μέτρο ή κύρωση δεν είναι δυνατόν να ληφθεί εναντίον του. (3) Τα δικαστήρια ή άλλες αρμόδιες αρχές του Κράτους διαμονής που ζητούν τη μαρτυρική κατάθεση, ενός προξενικού λειτουργού πρέπει να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα για να μην τον παρεμποδίσουν στην άσκηση των καθηκόντων του. Οι μαρτυρικές καταθέσεις, προφορικές ή γραπτές, μπορούν να δίδονται στη προξενική αρχή ή στην κατοικία προξενικού λειτουργού. (4) Η παράγραφος (1) του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται ΜUΤΑΤΙS ΜUΤΑΝDΙS στα μέλη της οικογένειας μέλους της προξενικής αρχής.
Άρθρο 19 "Παραίτηση από προνόμια και ασυλίες"
1.  
  (1) Το Κράτος αποστολής μπορεί να παραιτηθεί από τα προνόμια και τις ασυλίες, που προβλέπονται στα άρθρα 16, 17 και 18. Σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση η παραίτηση πρέπει να είναι ρητή και να ανακοινώνεται γραπτώς στο Κράτος διαμονής. (2) Εάν μέλος της προξενικής αρχής που απολαύει ετεροδικίας κινήσει διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου, δεν δικαιούται να επικαλεσθεί την ετεροδικία έναντι κάθε αίτησης ανταγωγής άμεσα συνδεόμενης μετά της κυρίας αγωγής. (3) Η παραίτηση από ασυλία για αγωγή δεν θεωρείται ότι συνεπάγεται την παραίτηση από την ασυλία όσον αφορά στην εκτέλεση απόφασης, για την οποία απαιτείται χωριστή παραίτηση.
Άρθρο 20 "Απαλλαγή από προσωπικές υπηρεσίες"
1.  
  Τα μέλη της προξενικής αρχής και τα μέλη της οικογένειας τους απαλλάσσονται, στο Κράτος διαμονής, από κάθε προσωπική υπηρεσία και κάθε υπηρεσία δημόσιου συμφέροντος οιασδήποτε μορφής
Άρθρο 21 "Απαλλαγή από την εγγραφή στο μητρώο αλλοδαπών και από την άδεια διαμονής"
1.  
  Τα μέλη της προξενικής αρχής και τα μέλη της οικογένειας τους δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις, που προβλέπονται από τους νόμους και κανονισμούς του Κράτους διαμονής σε θέματα εγγραφής σε μητρώα και άδειας διαμονής, που εφαρμόζονται στα πρόσωπα που δεν είναι υπήκοοι του Κράτους διαμονής
Άρθρο 22 "Φορολογική απαλλαγή των προξενικών χώρων (1) Το Κράτος διαμονής δεν επιβάλλει τέλη και φόρους, εθνικούς, τοπικούς και κοινοτικούς:"
1.  
  Στους προξενικούς χώρους και την κατοικία του αρχηγού της προξενικής αρχής, αν ανήκουν κατά κυριότητα στο Κράτος αποστολής, μισθώθηκαν στο όνομα του ή αν χρησιμοποιούνται απ* αυτό. Τούτο εφαρμόζεται επίσης στην κτήση των μνημονευθέντων ακινήτων, με την προϋπόθεση το Κράτος αποστολής να τα αποκτά αποκλειστικά για προξενικούς σκοπούς.
2.  
  Στην κυριότητα, κατοχή ή χρήση των κινητών αγαθών από το Κράτος αποστολής, που προορίζονται αποκλειστικά για τις ανάγκες της προξενικής αρχής. (2) Οι διατάξεις της παραγράφου (1) του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται ως προς την πληρωμή παρασχεθεισών υπηρεσιών. (3) Οι απαλλαγές, που προβλέπονται στην παράγραφο (1) του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στους φόρους και τα τέλη που, σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς του Κράτους διαμονής, επιβαρύνουν το πρόσωπο που συνεβλήθη με το Κράτος αποστολής ή με το πρόσωπο που ενεργεί επ ονόματι του.
Άρθρο 23 "(1) Τα μέλη της προξενικής αρχής και τα μέλη της οικογένειας τους απαλλάσσονται από όλα τα τέλη και τους φόρους, εθνικούς, τοπικούς και κοινοτικούς, πλην:"
1.  
  των έμμεσων φόρων και τελών, φύσεως τέτοιας, που συνήθως συμπεριλαμβάνονται στην τιμή των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών
2.  
  των φόρων και τελών σε ιδιωτική ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στο Κράτος διαμονής
3.  
  των δικαιωμάτων κληρονομιάς και μεταβίβασης σε περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στο Κράτος διαμονής, με την επιφύλαξη της διάταξης, που προβλέπεται στην παράγραφο (2)·
4.  
  των φόρων και τελών σε ιδιωτικά εισοδήματα που έχουν την πηγή τους στο Κράτος διαμονής και στα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται σ αυτό
 1. των φόρων, δικαιωμάτων και τελών σε αμοιβές για παρασχεθείσες ιδιωτικές υπηρεσίες
6.  
  των τελών πρωτοκολλήσεως, δικαστικών τελών, τελών επικύρωσης, υποθήκης και χαρτοσήμου. (2) Σε περίπτωση θανάτου μέλους της προξενικής αρχής, ή μέλους της οικογένειας του, δεν θα επιβάλλονται τέλη και φόροι μεταβίβασης, εθνικοί, τοπικοί και κοινοτικοί, στην κινητή περιουσία της οποίας η παρουσία στο Κράτος διαμονής οφειλόταν αποκλειστικά στην παρουσία του αποβιώσαντος σ αυτό το Κράτος με την ιδιότητα μέλους της προξενικής αρχής ή μέλους της οικογένειας του. Το Κράτος διαμονής επιτρέπει την εξαγωγή της κινητής περιουσίας του αποβιώσαντος, πλην εκείνης πού αποκτήθηκε στο Κράτος διαμονής και που αποτελεί αντικείμενο απαγόρευσης για εξαγωγή.
Άρθρο 24 "(1) Σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς του, το Κράτος διαμονής επιτρέπει την είσοδο και την έξοδο και χορηγεί απαλλαγή από κάθε δασμό, τέλη και άλλες συναφείς οικονομικές εισφορές, εκτός από τα έξοδα αποθήκευσης, μεταφοράς και τα έξοδα τα σχ [...]"
1.  
  τα αντικείμενα που προορίζονται για επίσημη χρήση της προξενικής αρχής, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων,
2.  
  τα αντικείμενα που προορίζονται για την προσωπική χρήση του προξενικού λειτουργού και των μελών της οικογένειας του, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων. (2) Οι προξενικοί υπάλληλοι απολαύουν των απαλλαγών, που προβλέπονται στην υποπαράγραφο 2 της παραγράφου (1) του παρόντος άρθρου, όσον αφορά στα εισαγόμενα κατά την πρώτη τους εγκατάσταση αντικείμενα. (3) Οι προσωπικές αποσκευές που συνοδεύουν τους προξενικούς λειτουργούς και τα μέλη της οικογένειας τους απαλλάσσονται του τελωνειακού ελέγχου. Μπορούν να ελεγχθούν μόνο αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι περιέχουν αντικείμενα άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 2 της παραγράφου (1) του παρόντος άρθρου ή αντικείμενα των οποίων η εισαγωγή ή η εξαγωγή απαγορεύεται από τους νόμους και κανονισμούς του Κράτους διαμονής ή υπόκειται στους νόμους και κανονισμούς περί καθάρσεως. Ο έλεγχος αυτός δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο παρουσία του προξενικού λειτουργού, του ενδιαφερόμενου μέλους της οικογένειας του ή προσώπου εξουσιοδοτημένου απ αυτούς.
Άρθρο 25 "Ελευθερία κινήσεως"
1.  
  Τα μέλη της προξενικής αρχής και τα μέλη της οικογένειας τους απολαύουν της ελευθερίας μετακινήσεως και κυκλοφορίας εντός του Κράτους διαμονής, πλην των περιοχών όπου η πρόσβαση ή η διαμονή απαγορεύονται από τους νόμους και κανονισμούς του Κράτους διαμονής
Άρθρο 26
1.  
  Υπήκοοι ή μόνιμοι κάτοικοι του Κράτους διαμονής (1) Ο προξενικός υπάλληλος που είναι υπήκοος ή μόνιμος κάτοικος του Κράτους διαμονής δεν απολαύει των διευκολύνσεων, προνομίων και ασυλιών, που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση, πλην του δικαιώματος που προβλέπεται στην παράγραφο (1) του άρθρου 18 (2) Η παράγραφος (1) του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται ΜUΤΑΤΙS ΜUΤΑΝDΙS στα μέλη της οικογένειας του μέλους της προξενικής αρχής, που είναι υπήκοοι ή μόνιμοι κάτοικοι του Κράτους διαμονής
Άρθρο 27 "Ασφάλεια για ζημιές προς τρίτους"
1.  
  Τα μέλη της προξενικής αρχής πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις υποχρεώσεις, που επιβάλλουν οι νόμοι και κανονισμοί του Κράτους διαμονής ως προς την ασφάλεια αστικής ευθύνης για τη χρησιμοποίηση κάθε οχήματος, πλοίου ή αεροσκάφους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
V Προξενικά καθήκοντα
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της δε κυρουμένης Σύμβασης από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 57 παρ. 1 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο 28 "Ο προξενικός λειτουργός έχει το δικαίωμα:"
1.  
  να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του Κράτους αποστολής, των υπηκόων του και των νομικών του προσώπων
2.  
  να συμβάλλει στην ανάπτυξη των οικονομικών, μορφωτικών και επιστημονικών σχέσεων μεταξύ του Κράτους αποστολής και του Κράτους διαμονής·
3.  
  να προωθεί κατά κάθε άλλο τρόπο την ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων μεταξύ του Κράτους αποστολής και του Κράτους διαμονής
Άρθρο 29
1.  
  Ασκηση των προξενικών καθηκόντων εκτός της προξενικής περιφέρειας (1) Ο προξενικός λειτουργός δεν μπορεί να ασκεί τα προξενικά του καθήκοντα παρά μόνο μέσα στην προξενική περιφέρεια. Η άσκηση των προξενικών καθηκόντων εκτός της προξενικής περιφέρειας πρέπει να επιτραπεί εκ των προτέρων από το Κράτος διαμονής για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. (2) Κατά την άσκηση των προξενικών του καθηκόντων, ο προξενικός λειτουργός μπορεί να απευθύνεται απευθείας στις αρμόδιες αρχές μέσα στην προξενική περιφέρεια.
Άρθρο 30 "Εκπροσώπηση υπηκόων"
1.  
  Σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς του Κράτους διαμονής, ο προξενικός λειτουργός έχει το δικαίωμα να αντιπροσώπευα τους υπηκόους του Κράτους αποστολής ενώπιον των δικαστηρίων και άλλων αρχών του Κράτους διαμονής ή να μεριμνά για την κατάλληλη αντιπροσώπευση τους και για τη λήψη μέτρων για το σκοπό της προστασίας των δικαιωμάτων και συμφερόντων των υπηκόων αυτών, εφόσον αυτοί δεν μπορούν να υπερασπίσουν σε εύθετο χρόνο τα δικαιώματα και τα συμφέροντα τους, λόγω απουσίας τους ή για οποιονδήποτε άλλο βάσιμο λόγο
Άρθρο 31 "Προξενικά μητρώα, θέματα ιθαγένειας, ταξιδιωτικά έγγραφα, θεωρήσεις 0 προξενικός λειτουργός έχει το δικαίωμα:"
1.  
  να τηρεί μητρώο των υπηκόων του Κράτους αποστολής·
2.  
  να δέχεται αιτήσεις και να εκδίδει έγγραφα σχετικά με θέματα ιθαγένειας, σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς του Κράτους αποστολής·
3.  
  να εκδίδει, παρατείνει, τροποποιεί, ακυρώνει και ανακαλεί ταξιδιωτικά έγγραφα των υπηκόων του Κράτους αποστολής·
4.  
  να χορηγεί θεωρήσεις
Άρθρο 32 "(1) Ο προξενικός λειτουργός έχει το δικαίωμα:"
1.  
  να τηρεί μητρώα των γάμων, γεννήσεων και θανάτων των υπηκόων του Κράτους αποστολής και να δέχεται δηλώσεις και αιτήσεις σχετικά με την προσωπική κατάσταση των υπηκόων αυτών
2.  
  να τελεί γάμους, με την προϋπόθεση οι σύζυγοι να είναι υπήκοοι του Κράτους αποστολής, χωρίς ο ένας ή ο άλλος να είναι συγχρόνως υπήκοος του Κράτους διαμονής (περίπτωση διπλής ιθαγένειας). (2) Ο προξενικός λειτουργός πληροφορεί τις αρμόδιες αρχές του Κράτους διαμονής για την εκτέλεση των πράξεων, που προβλέπονται στην παράγραφο (1) του παρόντος άρθρου, εάν τούτο προβλέπεται από τους νόμους και κανονισμούς του Κράτους διαμονής.
Άρθρο 33 "Ο προξενικός λειτουργός έχει το δικαίωμα:"
1.  
  να λαμβάνει, συντάσσει και επικυρώνει δηλώσεις υπηκόων του Κράτους αποστολής·
2.  
  να λαμβάνει, συντάσσει, επικυρώνει και φυλάσσει διαθήκες, καθώς και άλλα έγγραφα που αφορούν μονομερείς δικαιοπραξίες των υπηκόων του Κράτους αποστολής
3.  
  να λαμβάνει, επικυρώνει και φυλάσσει συμβάσεις που συνήφθησαν μεταξύ υπηκόων του Κράτους αποστολής, εφόσον δεν είναι σχετικές με την κτήση, μεταβίβαση, εκχώρηση ή απώλεια δικαιωμάτων πάνω σε ακίνητη περιουσία, που βρίσκεται στο Κράτος διαμονής
4.  
  να επικυρώνει τις υπογραφές των υπηκόων του Κράτους αποστολής πάνω σε έγγραφα
5.  
  να επικυρώνει τα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα εγγράφων
6.  
  να μεταφράζει και επικυρώνει έγγραφα
7.  
  να επικυρώνει τα έγγραφα που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές ή τους δημόσιους υπαλλήλους του Κράτους διαμονής και που προορίζονται για χρήση στο Κράτος αποστολής
8.  
  να εκδίδει πιστοποιητικά προέλευσης των εμπορευμάτων
9.  
  να ασκεί, στην έκταση που δεν αντιτίθενται οι νόμοι και κανονισμοί του Κράτους διαμονής, οιαδήποτε άλλα συμβολαιογραφικά καθήκοντα για τα οποία είναι επιφορτισμένος από το Κράτος αποστολής
Άρθρο 34 "Νομική ισχύς εγγράφων και πράξεων"
1.  
  Τα έγγραφα και ex πράξεις που εκδίδονται ή επικυρώνονται, από προξενικό λειτουργό, σύμφωνα με το άρθρο 33 της παρούσας Σύμβασης, έχουν, στο Κράτος διαμονής την ίδια νομική ισχύ με τα αντίστοιχα έγγραφα και πράξεις που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους διαμονής, με την προϋπόθεση πάντως να μην αντιτίθενται στους νόμους και κανονισμούς του Κράτους διαμονής
Άρθρο 35 "Επίδοση εγγράφων"
1.  
  Ο προξενικός λειτουργός έχει το δικαίωμα να παραδίδει στους υπηκόους του Κράτους αποστολής έγγραφα και πράξεις, που τους απευθύνονται από τα δικαστήρια ή από άλλες αρμόδιες αρχές του Κράτους αυτού
Άρθρο 36 "(1) Ο προξενικός λειτουργός έχει το δικαίωμα:"
1.  
  να αναλαμβάνει τη φύλαξη εγγράφων, χρηματικών ποσών, αντικειμένων αξίας και άλλων αντικειμένων που ανήκουν σε υπηκόους του Κράτους αποστολής·
2.  
  να δέχεται έγγραφα, χρηματικά ποσά, αντικείμενα αξίας και άλλα αντικείμενα, που υπήκοοι του Κράτους αποστολής απώλεσαν κατά τη διαμονή τους στο Κράτος διαμονής και που οι αρχές του Κράτους διαμονής του παραδίδουν για να τα επιστρέψει στον κάτοχο. (2) Τα προς φύλαξη αντικείμενα σύμφωνα με την παράγραφο (1) του παρόντος όρθρου δεν μπορούν να εξαχθούν από το Κράτος διαμονής, παρά μόνο αν οι νόμοι και κανονισμοί του Κράτους τούτου δεν αντιτίθενται ϋ αυτό.
Άρθρο 37 "Ενημέρωση για θάνατο υπηκόου"
1.  
  Οι αρμόδιες αρχές του Κράτους διαμονής ειδοποιούν αμέσως τον προξενικό λειτουργό για το θάνατο υπηκόου του Κράτους αποστολής στο Κράτος διαμονής και του αποστέλλουν αντίτυπο της πράξης θανάτου. Η έκδοση και η παράδοση αυτής της πράξης γίνονται δωρεάν.
Άρθρο 38
1.  
  Πληροφορίες περί κληρονομικής διαδοχής (1) Οι αρμόδιες αρχές του Κράτους διαμονής παρέχουν στον προξενικό λειτουργό όλες τις πληροφορίες που γνωρίζουν όσον αφορά στην κληρονομιά υπηκόου του Κράτους αποστολής, που απεβίωσε στο Κράτος διαμονής, στην ύπαρξη διαθήκης του αποβιώσαντος και στα ονόματα των κληρονόμων, κληροδόχων ή δικαιούχων. (2) Οι αρμόδιες αρχές του Κράτους διαμονής πληροφορούν τον προξενικό λειτουργό, όταν η έναρξη διαδικασίας όσον αφορά στην κληρονομιά στο Κράτος διαμονής καταδεικνύει ότι, οποιαδήποτε και αν ήταν η υπηκοότητα του κληρονομούμενου κατά το θάνατο του, 6 κληρονόμος, ο κληροδόχος ή ο δικαιούχος είναι υπήκοος του Κράτους αποστολής.
Άρθρο 39 "Προστασία και διαφύλαξη της κληρονομιάς"
1.  
  Στην περίπτωση που υπήκοος του Κράτους αποστολής καταλείπει κληρονομία στο Κράτος διαμονής ή σε μία διαδικασία που αφορά στην κληρονομία, ο κληρονόμος, ο κληροδόχος ή ο δικαιούχος είναι υπήκοος του Κράτους αποστολής, οποιαδήποτε και αν ήταν η υπηκοότητα του κληρονομούμενου κατά το θάνατο του, ο προξενικός λειτουργός έχει το δικαίωμα να ζητεί από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους διαμονής να λαμβάνουν μέτρα για την προστασία, τη διαφύλαξη και τη διαχείριση της κληρονομίας. Σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς του Κράτους διαμονής, μπορεί να βοηθεί στην εκτέλεση των μέτρων αυτών και να μεριμνά για την εκπροσώπηση των κληρονόμων, κληροδόχων ή δικαιούχων.
Άρθρο 40 "Παράδοση κληρονομιαίων"
1.  
  (1) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας όσον αφορά στην κληρονομία, ο προξενικός λειτουργός δικαιούται να λαμβάνει από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους διαμονής την κινητή περιουσία, που αποτελεί μέρος της κληρονομίας ή το προϊόν της πώλησης κινητών ή ακινήτων, για να την παραδώσει σε υπήκοο του Κράτους αποστολής, με την προϋπόθεση ότι αυτός είναι κληρονόμος, κληροδόχος ή δικαιούχος, ότι δεν έχει μόνιμη κατοικία στο Κράτος διαμονής και ότι δεν συμμετέσχε στη διαδικασία, όσον αφορά στην κληρονομία, ούτε αυτοπροσώπως ούτε δι αντιπροσώπου. (2) Η περιουσία, που αναφέρεται στην παράγραφο (1) του παρόντος άρθρου, δεν παραδίδεται στον προξενικό λειτουργό παρά μόνο εάν, σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς του Κράτους διαμονής, τα χρέη και οι φόροι κληρονομίας έχουν πληρωθεί ή έχει δοθεί εγγύηση γι αυτά. (3) Η διαβίβαση και η εξαγωγή προς τους δικαιούχους της κληρονομίας, που προβλέπονται στην παράγραφο (1) του παρόντος άρθρου, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς του Κράτους διαμονής.
Άρθρο 41
1.  
  θάνατος υπηκόου προσωρινώς διαμένοντος στο Κράτος διαμονής (1) Οι αρμόδιες αρχές του Κράτους διαμονής παραδίδουν στον προξενικό λειτουργό τα προσωπικά αντικείμενα, χρηματικά ποσά και αντικείμενα αξίας που κατέλιπε υπήκοος του κράτους αποστολής, ο οποίος απεβίωσε κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής στο Κράτος διαμονής και δεν είναι δυνατή η παράδοση της περιουσίας αυτής σε εντολοδόχο. (2) Η παράδοση και η εξαγωγή της περιουσίας, που προβλέπονται στην παράγραφο (1) του παρόντος άρθρου, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς του Κράτους διαμονής.
Άρθρο 42 "Κηδεμονία ή επιτροπεία"
1.  
  (1) Όταν οι αρμόδιες αρχές του Κράτους διαμονής μάθουν ότι είναι απαραίτητο, για το σκοπό της διαφύλαξης των δικαιωμάτων και συμφερόντων υπηκόου του Κράτους αποστολής, συμπεριλαμβανόμενων των δικαιωμάτων και συμφερόντων που αφορούν στην περιουσία που βρίσκεται στο Κράτος διαμονής, να διορίσουν κηδεμόνα ή επίτροπο ή να λάβουν κάθε άλλο μέτρο προστασίας, που προβλέπεται από τη νομοθεσία του Κράτους διαμονής, πληροφορούν περί αυτού τον προξενικό λειτουργό. (2) Για τη ρύθμιση των θεμάτων, που μνημονεύονται στην παραπάνω παράγραφο (1), ο προξενικός λειτουργός μπορεί να απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές του Κράτους διαμονής. Μπορεί ιδίως να προτείνει πρόσωπο που έχει τα προσόντα να ενεργήσει ως κηδεμόνας ή επίτροπος.
Άρθρο 43
1.  
  Επικοινωνία με υπηκόους τους αποστέλλοντος Κράτους (1) Ο προξενικός λειτουργός έχει το δικαίωμα να επικοινωνεί με κάθε υπήκοο του Κράτους αποστολής, να τον συναντά, να τον βοηθεί στις σχέσεις του με τις αρχές του Κράτους διαμονής, καθώς και στις υποθέσεις που χειρίζονται οι αρχές αυτές. Είναι εξουσιοδοτημένος να του εξασφαλίζει τη βοήθεια δικηγόρου ή κάθε άλλου κατάλληλου προσώπου, καθώς και να του παρέχει διερμηνέα. (2) Το Κράτος διαμονής δεν περιορίζει κατ ουδένα τρόπο ούτε τις σχέσεις ενός υπηκόου του Κράτους αποστολής με την προξενική αρχή ούτε την πρόσβαση του στην εν λόγω αρχή. (3) Οι αρχές του Κράτους διαμονής βοηθούν, εάν υπάρχει ανάγκη, τον προξενικό λειτουργό να λαμβάνει πληροφορίες για άτομα που έχουν την υπηκοότητα του Κράτους αποστολής, ώστε χα μπορεί ο προξενικός λειτουργός να έρχεται σε επικοινωνία με τους υπηκόους αυτούς ή να τους συναντά.
Άρθρο 44 "Τροχαία ατυχήματα"
1.  
  Οι αρμόδιες αρχές του Κράτους διαμονής πληροφορούν χωρίς καθυστέρηση τον προξενικό λειτουργό για σοβαρά ατυχήματα κυκλοφορίας, που συνέβησαν σε υπηκόους του Κράτους αποστολής στο Κράτος διαμονής
Άρθρο 45 "Επικοινωνία με υπό κράτηση υπηκόους"
1.  
  (1) Οι αρμόδιες αρχές του Κράτους διαμονής πληροφορούν τον προξενικό λειτουργό για τη σύλληψη, κράτηση ή για κάθε άλλο μέτρο περιορισμού της προσωπικής ελευθερίας ενός υπηκόου του Κράτους αποστολής στο Κράτος διαμονής. Η πληροφορία δίδεται το αργότερο μέσα σε προθεσμία τριών ημερών υπολογιζόμενη από την ημέρα που ο εν λόγω υπήκοος συνελήφθη, κρατείται ή έχει υποβληθεί σε κάθε άλλο μέτρο περιορισμού της προσωπικής του ελευθερίας. (2) Ο προξενικός λειτουργός έχει το δικαίωμα να επισκέπτεται έναν υπήκοο του Κράτους αποστολής που συνελήφθη, κρατείται ή έχει υποβληθεί σε κάθε άλλο μέτρο περιορισμού της προσωπικής του ελευθερίας ή που εκτίει ποινή στερητική της ελευθερίας μέσα στο Κράτος διαμονής, να συνομιλεί μαζί του, καθώς και να φροντίζει για την αντιπροσώπευση του στο δικαστήριο. Οι επισκέψεις επιτρέπονται μέσα στις τέσσερις ημέρες μετά τη σύλληψη, κράτηση ή κάθε άλλο μέτρο περιορισμού της προσωπικής ελευθερίας του υπηκόου. Οι επισκέψεις αυτές μπορούν να επαναλαμβάνονται περιοδικά και σε εύλογα διαστήματα. (3) Οι αρμόδιες αρχές του Κράτους διαμονής διαβιβάζουν χωρίς καθυστέρηση στον προξενικό λειτουργό την αλληλογραφία και τις επικοινωνίες ενός υπηκόου του Κράτους αποστολής που συνελήφθη, κρατείται, έχει υποβληθεί σε κάθε άλλο τύπο στέρησης της προσωπικής του ελευθερίας ή εκτίει ποινή στερητική της ελευθερίας στο Κράτος διαμονής. (4) Οι αρμόδιες αρχές του Κράτους διαμονής πληροφορούν τον ενδιαφερόμενο υπήκοο του Κράτους αποστολής για τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται από το παρόν άρθρο. (5) Τα δικαιώματα, που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, πρέπει να ασκούνται στο πλαίσιο των νόμων και κανονισμών του Κράτους διαμονής Εννοείται, εν τούτοις, ότι οι νόμοι και κανονισμοί αυτοί πρέπει να επιτρέπουν την πλήρη πραγματοποίηση των σκοπών για τους οποίους θεσπίζονται τα δικαιώματα δυνάμει του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 46
1.  
  Αρωγή προς πλοία του Κράτους αποστολής (1) Ο προξενικός λειτουργός έχει το δικαίωμα να παρέχει αρωγή και βοήθεια στα πλοία του Κράτους αποστολής, καθώς και στα πληρώματα τους κατά τη διαμονή τους σε λιμένα, στα χωρικά και στα εσωτερικά ύδατα του Κράτους διαμονής. (2) Ο προξενικός λειτουργός μπορεί να επικοινωνεί με τα πλοία του Κράτους αποστολής και να ανέρχεται αμέσως μετά την ελευθεροκοινωνία τους. (3) Ο πλοίαρχος και τα μέλη του πληρώματος των πλοίων του Κράτους αποστολής μπορούν να επικοινωνούν με τον προξενικό λειτουργό. Έχουν το δικαίωμα να μεταβαίνουν στην προξενική αρχή, σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς του Κράτους διαμονής. (4) Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο προξενικός λειτουργός μπορεί να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους διαμονής να παρέχουν αρωγή και βοήθεια σε κάθε θέμα που αφορά σε πλοίο του Κράτους αποστολής, τον πλοίαρχο, τα μέλη του πληρώματος και το φορτίο.
Άρθρο 47 "Ανακριτικά και άλλα δικαιώματα ως προς πλοία του Κράτους αποστολής (1) Ο προξενικός λειτουργός έχει το δικαίωμα:"
1.  
  μη θιγομένων των δικαιωμάτων των αρχών του Κράτους διαμονής, να διενεργεί ανακρίσεις όσον αφορά σε επεισόδια που έγιναν στο πλοίο του Κράτους αποστολής κατά τη διάρκεια του πλου και να ανακρίνει τον πλοίαρχο και τα μέλη του πληρώματος·
2.  
  μη θιγομένων των δικαιωμάτων των αρχών του Κράτους διαμονής, να ρυθμίζει κάθε διαφορά μεταξύ του πλοιάρχου και μέλους του πληρώματος, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών που αφορούν στο μισθό, το συμβόλαιο πρόσληψης στο πλοίο και τις συνθήκες εργασίας
3.  
  να λαμβάνει μέτρα για την πρόσληψη ή απόλυση του πλοιάρχου ή μέλους του πληρώματος, με την προϋπόθεση να μην αντιτίθενται σ αυτό οι νόμοι και οι κανονισμοί του Κράτους διαμονής
4.  
  να λαμβάνει μέτρα για το σκοπό της ιατρικής περίθαλψης του πλοιάρχου ή μέλους του πληρώματος και να μεριμνά σε περίπτωση ανάγκης για τον επαναπατρισμό των προσώπων αυτών στο Κράτος αποστολής
5.  
  να λαμβάνει, εκδίδει, παρατείνει ή επικυρώνει τις δηλώσεις και τα έγγραφα, που οι νόμοι και κανονισμοί του Κράτους αποστολής απαιτούν για τα πλοία του Κράτους αυτού και για το φορτίο τους, και να ελέγχει τα έγγραφα του πλοίου. (2) Σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς του Κράτους διαμονής, ο προξενικός λειτουργός μπορεί να παρέχει κάθε συνδρομή και βοήθεια στον πλοίαρχο ή σε μέλος του πληρώματος των πλοίων του Κράτους αποστολής και να παρίσταται μαζί του ενώπιον των δικαστηρίων και άλλων αρχών του Κράτους διαμονής.
Άρθρο 48
1.  
  - Ειδοποίηση σε περίπτωση ασκήσεως δικαιοδοσίας του Κράτους διαμονής επί πλοίων του Κράτους αποστολής (1) Εάν τα δικαστήρια ή οι άλλες αρμόδιες αρχές του Κράτους διαμονής προτίθενται να λάβουν καταναγκαστικά μέτρα ή να διενεργήσουν ανάκριση πάνω σε πλοίο του Κράτους αποστολής, ο προξενικός λειτουργός πρέπει να ειδοποιείται περί αυτού από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους διαμονής. Η ειδοποίηση αυτή πρέπει να γίνεται εγκαίρως, ώστε να μπορεί ο προξενικός λειτουργός να είναι παρών. Στην περίπτωση που ο προξενικός λειτουργός δεν παραστεί στην εκτέλεση των μέτρων αυτών, οι αρμόδιες αρχές του Κράτους διαμονής τον πληροφορούν γραπτώς, μετά από αίτηση του. Εάν το επείγον των ληπτέων μέτρων δεν επιτρέπει την προηγούμενη ειδοποίηση του προξενικού λειτουργού, οι αρμόδιες αρχές του Κράτους διαμονής πληροφορούν γραπτώς τον προξενικό λειτουργό για τα συμβάντα και για τα ληφθέντα μέτρα, χωρίς να χρειάζεται να το ζητήσει ο προξενικός λειτουργός. (2) Οι διατάξεις, που προβλέπονται στην παράγραφο (1) του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται επίσης όταν ο πλοίαρχος ή μέλη του πληρώματος πρέπει να ανακριθούν στην ξηρά από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους διαμονής για συμβάντα σχετικά με το πλοίο του Κράτους αποστολής. (3) Οι μνημονευόμενες στο παρόν άρθρο διατάξεις δεν εφαρμόζονται στους συνήθεις τελωνειακούς ελέγχους, ελέγχους διαβατηρίων και υγειονομικούς.
Άρθρο 49 "Αβαρίες και ναυάγια"
1.  
  (1) Οι αρμόδιες αρχές του Κράτους διαμονής πληροφορούν αμέσως τον προξενικό λειτουργό, όταν πλοίο του Κράτους αποστολής ναυαγήσει, εξωκείλει ή υποστεί μία άλλη αβαρία σε λιμένα, στα χωρικά ή εσωτερικά ύδατα του Κράτους διαμονής και του γνωρίζουν τα μέτρα που ελήφθησαν για το σκοπό της διάσωσης και της προστασίας των ανθρώπινων ζωών, του πλοίου και του φορτίου. Ο προξενικός λειτουργός μπορεί να παρέχει κάθε βοήθεια στο πλοίο του Κράτους αποστολής, στον πλοίαρχο και στα μέλη του πληρώματος και να λαμβάνει μέτρα για το σκοπό της διάσωσης του φορτίου και της επισκευής του πλοίου. (2) Εάν ο πλοίαρχος, ο πλοιοκτήτης, ο πράκτορας ή ο αρμόδιος ασφαλιστής δεν είναι σε θέση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη διάσωση ή τη διαχείριση του πλοίου ή του φορτίου του, ο προξενικός λειτουργός μπορεί να λαμβάνει για λογαριασμό του πλοιοκτήτη του Κράτους αποστολής μέτρα, που ο πλοιοκτήτης ή ο ιδιοκτήτης του φορτίου θα μπορούσε να λάβει ο ίδιος γι αυτόν το σκοπό. (3) Οι προβλεπόμενες στις παραγράφους (1) και (2) του παρόντος άρθρου διατάξεις εφαρμόζονται επίσης στα αντικείμενα που ανήκουν σε υπήκοο του Κράτους αποστολής και που προέρχονται από πλοίο του Κράτους διαμονής ή τρίτου Κράτους και που βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα στην ακτή ή στα χωρικά ή εσωτερικά ύδατα του Κράτους διαμονής ή που προσάραξαν σε λιμένα του Κράτους αυτού. (4) Οι αρμόδιες αρχές του Κράτους διαμονής παρέχουν στον προξενικό λειτουργό κάθε απαραίτητη συνδρομή για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνει σε περίπτωση αβαρίας πλοίου του Κράτους αποστολής. (5) Το πλοίο του Κράτους αποστολής που έχει υποστεί αβαρία, το φορτίο του και οι επί του πλοίου προμήθειες, απαλλάσσονται από τελωνειακούς δασμούς, φόρους και τέλη στο Κράτος διαμονής, εφόσον δεν προορίζονται για χρήση μέσα στο Κράτος αυτό.
Άρθρο 50 "Αεροσκάφη του Κράτους αποστολής"
1.  
  Τα άρθρα 46 έως 49 της παρούσας Σύμβασης εφαρμόζονται ΜUΤΑΤΙS ΜUΤΑΝDΙS στα αεροσκάφη του Κράτους αποστολής
Άρθρο 51 "Λοιπά προξενικά καθήκοντα"
1.  
  Ο προξενικός λειτουργός μπορεί να ασκεί επίσης και προξενικά καθήκοντα άλλα από τα προβλεπόμενα στην παρούσα Σύμβαση, με την προϋπόθεση να μην αντιτίθενται αυτό οι νόμοι και κανονισμοί του Κράτους διαμονής
Άρθρο 52 "Ασκηση προξενικών καθηκόντων για λογαριασμό τρίτου κράτους"
1.  
  Με τη συγκατάθεση του Κράτους διαμονής, η προξενική αρχή μπορεί να ασκεί προξενικά καθήκοντα για ένα τρίτο Κράτος στο Κράτος διαμονής
Άρθρο 53 "Προξενικά δικαιώματα και τέλη"
1.  
  Ο προξενικός λειτουργός έχει το δικαίωμα να εισπράττει στο Κράτος διαμονής, για παρασχεθείσες προξενικές υπηρεσίες, τα δικαιώματα και τέλη, που προβλέπονται από τους νόμους και κανονισμούς του Κράτους αποστολής. Τα προξενικά δικαιώματα απαλλάσσονται από κάθε φόρο και επιβάρυνση στο Κράτος διαμονής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Γενικές και τελικές διατάξεις.
Άρθρο 54
1.  
  Σεβασμός των νόμων και κανονισμών του Κράτους διαμονής Τα πρόσωπα που απολαύουν των διευκολύνσεων, προνομίων και ασυλιών που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση, μη θιγομένων των τελευταίων τούτων, υποχρεούνται να σέβονται τους νόμους και κανονισμούς του Κράτους διαμονής, συμπεριλαμβανόμενων των κανονισμών σε θέματα κυκλοφορίας και ασφάλειας των οχημάτων, και να αποφεύγουν την ανάμιξη στα εσωτερικά θέματα του Κράτους διαμονής
Άρθρο 55 "Άσκηση προξενικών καθηκόντων από τη διπλωματική αποστολή"
1.  
  (1) Οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης εφαρμόζονται επίσης στην άσκηση προξενικών καθηκόντων από τη διπλωματική αποστολή του Κράτους αποστολής. Τα προβλεπόμενα από την παρούσα Σύμβαση δικαιώματα και υποχρεώσεις εφαρμόζονται στα μέλη του διπλωματικού προσωπικού της διπλωματικής αποστολής του Κράτους αποστολής που είναι επιφορτισμένα με την άσκηση των προξενικών καθηκόντων. Τα ονόματα των διπλωματών αυτών πρέπει να γνωστοποιούνται στο Υπουργείο Εξωτερικών του Κράτους διαμονής. Αν οι νόμοι και κανονισμοί του Κράτους διαμονής προβλέπουν την επίδοση προξενικού διπλώματος και την έκδοση εκτελεστηρίου, το τελευταίο τούτο θα πρέπει να εκδίδεται δωρεάν. (2) Η άσκηση των προξενικών καθηκόντων από μέλος του διπλωματικού προσωπικού της διπλωματικής αποστολής, σύμφωνα με την παράγραφο (1) του παρόντος άρθρου, δεν επηρέαζα τις διευκολύνσεις, προνόμια και ασυλίες των οποίων απόλαυα με την ιδιότητα του διπλωμάτη.
Άρθρο 56 "Αξία τίτλων"
1.  
  Οι τίτλοι κεφαλαίων και άρθρων της παρούσας Σύμβασης έχουν καθαρώς ενδεικτική αξία και κατ ουδέν επηρεάζουν το περιεχόμενο αυτών
Άρθρο 57 "Επικύρωση και ισχύς"
1.  
  (1) Η παρούσα Σύμβαση υπόκειται σε επικύρωση. Θα τεθεί σε ισχύ την τριακοστή ημέρα μετά την ανταλλαγή των εγγράφων επικύρωσης, που θα γίνει στα Τίρανα. (2) Η παρούσα Σύμβαση συνάπτεται για απεριόριστο διάστημα και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την εκπνοή εξάμηνης προθεσμίας από την ημέρα κατά την οποία ένα από τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη θα γνωστοποιήσει την καταγγελία του εγγράφως και δια της διπλωματικής οδού. Σε πίστωση των ανωτέρω, οι πληρεξούσιοι των Υψηλών Συμβαλλόμενων Μερών υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση και έθεσαν τις σφραγίδες τους. Έγινε στην Αθήνα, στις 22 Ιουνίου 1992 στην ελληνική και αλβανική γλώσσα, σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα. Τα δυο κείμενα έχουν την ίδια ισχύ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βιργινία Τσουδερού Υφυπουργός Εξωτερικών ΠΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ Αριάν Σταρόβα Υφυπουργός Εξωτερικών.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία