ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2109

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-12-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-12-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-12-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδεύσεως, στρατολογίας, καταστάσεων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 2 Στην παραγρ. 5 του άρθρου 1 του ν. δ. 91/1973 (ΦΕΚ 169 Α), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 483/1976 (ΦΕΚ 317 Α) και την παραγρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1353/1983 (ΦΕΚ 59 Α) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: Κατά μήνα Οκτώβριο εκάστου έτους με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που θα εκδίδεται μετά από εισήγηση του Σ.Α.Γ.Ε. θα καθορίζεται ο τρόπος φοιτήσεως (κανονική φοίτηση ή και δι αλληλογραφίας) των σπουδαστών της επόμενης εκπαιδευτικής σειράς*. Άρθρο 3 1.Στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Σ.Μ.Υ.) του Στρατού Ξηράς μπορούν να προσλαμβάνονται ως ωρομίσθιοι καθηγητές και ιδιώτες. 2.Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο προσλήψεις ενεργούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις προσλήψεως ωρομίσθιου διδακτικού πολιτικού προσωπικού στις στρατιωτικές σχολές. 3.Η δεύτερη περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. δ. 445/1974 (ΦΕΚ 60 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως: Λοχίας, Κελευστής, Σμηνίας, 3 χρόνια 4.Ειδικά νια τους Δόκιμους Κελευστές, που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και μέχρι της ονομασίας τους σε Κελευστές, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 1352/1983 (ΦΕΚ 59 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Γι αυτούς ο ελάχιστος χρόνος παραμονής στο βαθμό του Κελευστή είναι δύο (2) χρόνια. 5.Οι απόφοιτοι της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) από το εκπαιδευτικό έτος 1991-1992 και μετέπειτα θεωρείται ότι έχουν όλα τα προσόντα νια την ονομασία τους σε Κελευστές. 6.Στο όρθρο 35 του ν,δ. 445/1974 (ΦΕΚ 60 Α) προστίθεται παράγραφος θ ως ακολούθως: 8. Εάν, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις, διαγραφεί δυσμενές στοιχείο από τα ατομικά έγγραφα ανθυπασπιστού ή υπαξιωματικού, το οποίο εστήριξε εν όλω ή εν μέρει το αιτιολογικό δυσμενούς κρίσεως, η κρίση αυτή θεωρείται ως μηδέποτε ενερνηθείσα και επαναλαμβάνεται. Άρθρο 4 1.Η πειθαρχική δίωξη των αξιωματικών, ανθυπασπιστών, εφέδρων και επικούρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών, υπαξιωματικών, μαθητών στρατιωτικών σχολών, μονίμων και εθελοντών οπλιτών ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας, μπορεί δε αυτή με απόφαση του να μεταβιβάζεται σε κατώτερα κλιμάκια ιεραρχίας. 2.Η διαδικασία συγκροτήσεως και συγκλήσεως πρωτοβαθμίων και δευτεροβαθμίων ανακριτικών συμβουλίων, τα της παραπομπής, συνεδριάσεως, διαδικασίας ενώπιον τους, και τα της διασκέψεως τους, οι περιπτώσεις ακυρώσεως των γνωμοδοτήσεων τους, η άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων τους, καθώς και τα των εξαιρέσεων και κωλυμάτων των μελών τους καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που θα εκδοθεί με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας ή του αρμόδιου κατά την προηγούμενη παράγραφο οργάνου συγκροτούνται κατά μήνα Μάιο εκάστου έτους και σύμφωνα με τις διατάξεις και τους ορισμούς του προεδρικού διατάγματος, που θα εκδοθεί κατά το προηγούμενο εδάφιο, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ανακριτικά συμβούλια με θητεία ενός έτους για τους αξιωματικούς, ανθυπασπιστές, εφέδρους και επίκουρους αξιωματικούς, δοκίμους εφέδρους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, μαθητές στρατιωτικών σχολών, καθώς και τους μονίμους και εθελοντές οπλίτες. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου τα ως άνω συμβούλια θα πρέπει να συγκροτηθούν, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, εντός μηνός από της δημοσιεύσεως του προεδ0ικού διατάγματος, που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο. 3.Οι εκκρεμείς υποθέσεις πειθαρχικής διώξεως στρατιωτικών παραπέμπονται, εντός δύο (2) μηνών από της δημοσιεύσεως του προεδρικού διατάγματος, που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, στα ανακριτικά συμβούλια, που θα συγκροτηθούν. Ως εκκρεμείς υποθέσεις θεωρούνται και αυτές για τις οποίες έχουν εκδοθεί ακυρωτικές αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων με αιτιολογία την κακή συγκρότηση των ανακριτικών - πειθαρχικών συμβουλίων. Αρθρο 5 1.Στο άρθρο 66 του ν. δ. 1400/1973 (ΦΕΚ 114 Α) προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως: 6. Πλέον των προαναφερομένων κατ εξαίρεση και μόνο για σοβαρές ασθένειες μετά από γνωμάτευση της αρμοδίας κατά Κλάδο Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής, ο Υπουργός Εθνικής Αμυνας με απόφαση του μπορεί να ανακαλεί στην ενεργό υπηρεσία, κατόπιν προτάσεως του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου ή του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α., προκειμένου περί αξιωματικών Κοινών Σωμάτων, ως Μονίμους από την Εφεδρεία, αποστράτους αξιωματικούς ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και εγγραφής αυτών στα στελέχη της εφεδρείας. Η απόλυση των ανωτέρω ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας μετά από πρόταση του κατά τα ανωτέρω αρμοδίου Αρχηγού του οικείου Κλάδου ευθύς ως εκλείψουν οι λόγοι, για τους οποίους ανεκλήθησαν. 2.Οι παράγραφοι 6 έως 12 του άρθρου 66 του ν. δ. 1400/1973 (ΦΕΚ 114 Α) αναριθμούνται σε 7 έως 13 αντιστοίχως. Άρθρο 6 1.Οι διατάξεις των άρθρων 14, 14α, 15 και 16 του ν. δ. 1400/1973 (ΦΕΚ 114 Α), όπως τροποποιήθηκαν με το ν. δ. 145/1974 (ΦΕΚ 325 Α) ισχύουν και για τους ανθυπασπιστές και μονίμους υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων. 2.Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εντάξεως στις καταστάσεις, που προβλέπονται από την προηγούμενη παράγραφο, καθώς και οι Υγειονομικές Επιτροπές καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις των ν. δ. 1400/1973 (ΦΕΚ 114 Α) και 1327/1973 (ΦΕΚ 16 Α). Η ένταξη στις καταστάσεις αυτές, ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για τους ανθυπασπιστές και του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου για τους υπαξιωματικούς. 3.Για την εξέλιξη, την αρχαιότητα, τις κρίσεις και τις προαγωγές, των αναφερομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του νόμου περί ιεραρχίας και προαγωγών των ανθυπασπιστών και των υπαξιωματικών. Άρθρο 7 1.Το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) καταβάλλει ετήσια επιχορήγηση στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Τ.Α.Υ.Μ.Τ.Σ.), το ποσό της οποίας καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος, η οποία εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών. Προς καθορισμό του ποσού της επιχορηγήσεως το διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος λαμβάνει υπόψη του και συνεκτιμά το ποσό της ετήσιας εισφοράς που καταβάλλει το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (Μ.Τ.Σ.) προς το Τ.Α.Υ.Μ.Τ.Σ. και τον αριθμό των υπαλλήλων του Ιδρύματος οι οποία είναι ασφαλισμένα στο Τ.Α.Υ.Μ.Τ.Σ., σε σχέση με τον αριθμό των ομοίως ασφαλισμένων υπαλλήλων του Μ.Τ.Σ.. Προς κάλυψη επιχορηγήσεων του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. προς το Τ.Α.Υ.Μ.Τ.Σ. παρελθόντων ετών θα καταβληθεί εφάπαξ ποσό, που θα προσδιορισθεί σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. 2.Το άρθρο 6 παραγρ. Ιll εδάφιο Β του α. ν. 1137/1946 τροποποιείται ως ακολούθως: Ή διάρκεια της θητείας των ανακαλούμενων στην ενέργεια αποστράτων Αξιωματικών Υγειονομικού, ως επίσης και των Συμβούλων Ιατρών, που διορίζονται στο Ίδρυμα ως Διευθυντές Κλινικών, Τμημάτων, Εργαστηρίων ή Αυτοτελών Εξωτερικών Ιατρείων, ορίζεται σε δύο έτη δυναμένη να παραταθεί, το πολύ μέχρι δύο επιπλέον έτη, μετά από αιτιολογημένη, κατ έτος, εισήγηση του Γενικού Διευθυντή και απόφαση - πρόταση του Δ. Σ. του Ιδρύματος, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας. Μετά την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας, η θέση επαναπροκηρύσσεται και πληρούται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 8 1.Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του α. ν. 559/1937 (ΦΕΚ 107 Α) προστίθεται περίπτωση δ ως ακολούθως: δ) Τοκοχρεολυτικών δανείων στους μετόχους και μερισματούχους, ως και στους υπαλλήλους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού για την αντιμετώπιση επιτακτικών αναγκών σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από την Επιτροπή Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος. 2.Στα Συμβούλια του Ταμείου Εθνικού Στόλου και του Ταμείου Προνοίας Π.Ν., η συγκρότηση των οποίων προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του α, ν. της 24/25 Ιανουαρίου 1936 (ΦΕΚ 59 Α) και την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. δ. 2997/1954 (ΦΕΚ 210 Α) αντίστοιχα, συμμετέχει ως μέλος και ένας αξιωματικός του Π.Ν. Μηχανικός βαθμού Πλοιάρχου ή Αρχιπλοιάρχου. 3.Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. δ. 132/1969 (ΦΕΚ 35 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1. Μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας ο Υπουργός Εθνικής Αμυνας διορίζει με θητεία τριών ετών τον πρόεδρο, τους δύο αντιπροέδρους και τέσσερις συμβούλους ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Πολεμικού Μουσείου. Οι διοριζόμενα με τον τρόπο αυτόν επιλέγονται από ανώτατους αξιωματικούς εν ενεργεία ή εν αποστρατεία, α οποία μπορούν να ανακληθούν στην ενέργεια, καθώς και από δύο κατ ελάχιστον διακεκριμένους επιστήμονες. Ο διορισμός του προέδρου και των αντιπροέδρων γίνεται κατά τρόπον ώστε να αντιπροσωπεύονται και α τρεις Κλάδα των Ενόπλων Δυνάμεων. Άρθρο 9 1.Οι οπλίτες πενταετούς υποχρεώσεως ονομάζονται εφεξής εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφερόντα οπλίτες πενταετούς υποχρεώσεως νοούνται α εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας. 2.Το εδάφιο γ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 1513/1985 (ΦΕΚ 12 Α) αντικαθίστατα ως ακολούθως: γ. Δοκίμους εφέδρους αξιωματικούς, εφέδρους και επίκουρους αξιωματικούς και οπλίτες που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. 3.Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. 1513/1985 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 3. Όσα προέρχονται από δοκίμους εφέδρους αξιωματικούς, εφέδρους κα επίκουρους αξιωματικούς ή από υπαξιωματικούς που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούν κα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας κατατάσσονται με το βαθμό του Λοχία. 4.Το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 1513/1985, αντικαθίστατα ως ακολούθως: β. Να έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους. Το ανώτατο όριο ηλικίας κατά το έτος κατάταξης τους θα καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας μετά σύμφωνη γνώμη του κατά Κλάδον Ανωτάτου Συμβουλίου. Η ηλικία υπολογίζεται σύμφωνα με την οικεία διάταξη του εκάστοτε ισχύοντος νόμου για τη Στρατολογία των Ελλήνων. 5.Το άρθρο 8 του ν. 1513/1985 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Αρθρο 8 Οι κατατασσόμενοι με τις διατάξεις του νόμου αυτού υποχρεούνται να παραμείνουν στο Στρατό μέχρι τη συμπλήρωση πέντε ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατατάξεως τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος νόμου. 6.Το άρθρο 9 του ν. 1513/1985 αντικαθίστατα ως ακολούθως: Αρθρο 9 1.Η αρχαιότητα σε κάθε όπλο ή σώμα των εθελοντών πενταετούς υπηρεσίας σε κάθε βαθμό καθορίζεται από τη χρονολογία υπογραφής της διοικητικής πράξεως, με την οποία απονέμεται ο βαθμός ή τη χρονολογία που ορίζει η διοικητική πράξη σε περίπτωση αναδρομικής προαγωγής, σε συνάρτηση με τα αναφερόμενα στις επόμενες παραγράφους. 2.Η αρχαιότητα για τον εισαγωγικό βαθμό των εθελοντών πενταετούς υπηρεσίας (ανδρών και γυνακών) καθορίζεται από τη σειρά επιτυχίας κατά την αποφοίτηση τους από τους Λόχους Υποψηφίων Βαθμοφόρων ή από άλλη εξέταση την οποία τυχόν υφίστανται σύμφωνα με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων. 3.Οι εκ των δοκίμων εφέδρων αξιωματικών, των εφέδρων κα επικούρων αξιωματικών προερχόμενοι εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας Λοχίες; θεωρούνται αρχαιότερα όλων των κατά το αυτό έτος κατατασσόμενων ή ονομαζόμενων εθελοντών πενταετούς υπηρεσίας Λοχιών των λοιπών κατηγοριών. 4.Σε περίπτωση προαγωγής δεκανέα εθελοντού πενταετούς υπηρεσίας στο βαθμό του Λοχία και κατατάξεως εθελοντού-πενταετούς υπηρεσίας με το βαθμό του Λοχία την ίδια ημέρα, αρχαιότερος θεωρείται ο προαγόμενος στο βαθμό του Λοχία. 5.Οι εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας άνδρες των όπλων και σωμάτων του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας και οι εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας γυναίκες κάθε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν ξεχωριστή επετηρίδα και ξεχωριστή σειρά αρχαιότητος. 6.Οι εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας είναι αρχαιότεροι από τους ομοιοβάθμους τους κληρωτούς υπαξιωματικούς και νεότεροι από τους εθελοντές και μονίμους υπαξιωματικούς. 7.Το άρθρο 12 του ν. 1513/1985 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Αρθρο 12 Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Αμυνας καθορίζονται όλα τα θέματα τα σχετικά με τις πάσης φύσεως άδειες των εθελοντών πενταετούς υπηρεσίας. Με όμοια απόφαση καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τον υπολογισμό του χρόνου στρατιωτικής τους υπηρεσίας κατ αναλογία των ισχυόντων για τους μονίμους υπαξιωματικούς. 8.Στο άρθρο 19 του ν. 1513/1985 προστίθεται παράγραφος 2 ως ακολούθως, η δε υφισταμένη παράγραφος 2 αναριθμείται σε 3: 2. Οι εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας έχουν δικαίωμα παραιτήσεως και προ της παρελεύσεως της πενταετίας εφόσον επιτύχουν σε σχολή υπαξιωματικών των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. 9.Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν. 1513/1985 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Η σωματική ικανότητα των εθελοντών πενταετούς υπηρεσίας για την περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του παρόντος νόμου, καθώς και νια την ένταξη σε κατηγορία, εξετάζεται με βάση τις σχετικές διατάξεις για την κρίση της σωματικής ικανότητας των εθελοντών οπλιτών. * 10.Στο άρθρο 13 του ν. 1848/1989 προστίθενται παράγραφοι 7, 8, 9 και 10 ως εξής: 7. Ο αριθμός των οργανικών θέσεων των εθελοντών -εθελοντριών μακράς θητείας σε κάθε Κλάδο καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κατόπιν εισηγήσεως του οικείου Ανωτάτου Συμβουλίου, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 8.Για τους ανθυπασπιστές υφίστανται ξεχωριστές οργανικές θέσεις, ενώ νια τους υπαξιωματικούς εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας είναι κοινές, υπολογισμένες στο βαθμό του Αρχιλοχία. Αρχικελευστή και Αρχισμηνία αντίστοιχα. 9.Η κατανομή, συγχώνευση ή μεταφορά των οργανικών θέσεων εντός κάθε κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων κατά όπλο, σώμα ή γενική ειδικότητα ενεργείται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου μετά από εισήγηση του οικείου Ανωτάτου Συμβουλίου. 10.Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας καλύπτουν θέσεις που θα καθορισθούν σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος. Άρθρο 10 1.Μετά το εδάφιο η της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. δ. 178/1969 (ΦΕΚ 71 Α) προστίθεται εδάφιο θ ως ακολούθως: θ. Το Σώμα έρευνας και πληροφορικής. 2.Μετά την περίπτωση 3) της υποπαραγράφου β, της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. δ. 178/1969 προστίθεται περίπτωση 4) ως ακολούθως: 4) Έρευνας και πληροφορικής. 3.Οι περιπτώσεις β, γ, δ και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του ν. δ. 178/1969, όπως το άρθρο αυτό προσετέθη με το άρθρο 14 του ν. 1213/1981 (ΦΕΚ 275 Α) αριθμούνται αντίστοιχα ως γ, δ, ε και στ, προστίθεται δε περίπτωση β ως ακολούθως: 1)Ταξίαρχοι του σώματος έρευνας και πληροφορικής. 4.Στο άρθρο 54 του ν. δ. 178/1969, όπως το άρθρο αυτό ισχύει σήμερα, προστίθεται παράγραφος 33 ως ακολούθως: 33.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, καθορίζονται η αποστολή, η συγκρότηση, η προέλευση του προσωπικού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που αφορά στο Σώμα έρευνας και πληροφορικής του Στρατού Ξηράς. 5.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά σύμφωνη γνώμη του οικείου Ανωτάτου Συμβουλίου, είναι δυνατή η δημιουργία Σώματος έρευνας και πληροφορικής και στους άλλους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η αποστολή, συγκρότηση, προέλευση του προσωπικού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, που θα αφορά τα Σώματα αυτά, θα καθορισθεί με τα προεδρικά διατάγματα, που θα εκδοθούν σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. 6.Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. δ. /178/1969, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. .572/1977 (ΦΕΚ 100 Α) και την παράγραφο 2 του άρθρου; 2 του ν. 1107/1980 (ΦΕΚ 301 Α), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 3. Η αρχαιότητα μεταξύ των αξιωματικών, που αποφοιτούν από τις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές Αξιωματικών, καθορίζεται από τη σειρά επιτυχίας τους, κατά την αποφοίτηση τους από τις σχολές, χωριστά για τους αξιωματικούς όπλων του Στρατού Ξηράς, τους μαχίμους και μηχανικούς του Πολεμικού Ναυτικού και τους ιπταμένους της Πολεμικής Αεροπορίας και χωριστά για τους αξιωματικούς σωμάτων του Σ. Ξ. , λοιπούς αξιωματικούς του Π. Ν. και λοιπές ειδικότητες της Π. Α.. Η οριστική σειρά αρχαιότητας των μαχίμων, μηχανικών και οικονομικών αξιωματικών του Π. Ν. διαμορφώνεται, μετά την αποφοίτηση τους από τα Σχολεία Βοηθών Διευθυντών Επιστασιών Πλοίων και Γενικό Σχολείο Διευθυντών Επιστασιών, στα οποία φοιτούν υποχρεωτικά στους βαθμούς του Σημαιοφόρου και Ανθυποπλοιάρχου αντίστοιχα, βάσει του εξής τύπου: Βαθμολογία αποφοιτήσεως Βαθμολογία Σχολείου Ανωτάτης Στρατιωτικής Βοηθών Διευθυντών Σχολής προελεύσεως Επιστασιών Πλοίων Χ 100 Χ 4 + Ανώτατο όριο βαθμολογίας Ανώτατο όριο βαθμολογίας (ΑΟΒ) Βαθμολογία Γενικού Σχολείου Διευθυντών Επιστασιών + Χ 100 Ανώτατο όριο βαθμολογίας Ως αποφοίτηση από το Σχολείο Βοηθών Διευθυντών Επιστασιών πλοίων, θεωρείται και η ανεπιτυχής τοιαύτη, ενώ από το Γενικό Σχολείο Διευθυντών Επιστασιών Πλοίων απαιτείται επιτυχής αποφοίτηση, σύμφωνα με τον Οργανισμό των Κέντρων Εκπαιδεύσεως Ναυτικού. Οι αποτυχόντες κατά την πρώτη φοίτηση τους στο Γενικό Σχολείο Διευθυντών Επιστασιών Πλοίων μάχιμοι, μηχανικοί και οικονομικοί Ανθυποπλοίαρχοι επαναφοιτούν με την επόμενη σειρά, τοποθετούμενοι στο ενδιάμεσο διάστημα στα πολεμικά πλοία για πρακτική εκπαίδευση. Οι αποφοιτούντες επιτυχώς, κατά την επαναφοίτησή τους, τάσσονται στο αριστερό της τάξεως τους, με τη μεταξύ τους αρχαιότητα. Οι οριστικώς αποτυγχάνοντες κατά την επαναφοίτησή τους Ανθυποπλοίαρχοι, τοποθετούνται σε Υπηρεσίες Ξηράς και αποστρατεύονται με το βαθμό αυτόν, όπως προβλέπεται από το άρθρο 41 του ν. δ. 178/1969. 7.Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. δ. 178/1969 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: Επίσης κατ εξαίρεση για τους από τη Σχολή Ικάρων προερχόμενους ιπταμένους αξιωματικούς της ίδιας τάξεως, η οριστική σειρά αρχαιότητας τους καθορίζεται με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας τους κατά την έξοδο τους από τη σχολή, υπολογιζόμενης στο τριπλάσιο και του μέσου όρου βαθμολογίας τους στα στάδια πτητικής εκπαιδεύσεως, που τους παρασχέθηκε μετά την αποφοίτηση τους από τη σχολή. Στην περίπτωση κατά την οποία ο παραπάνω αξιωματικός κρίνεται ακατάλληλος για ιπτάμενος και μετατάσσεται σε ειδικότητα εδάφους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1848/1989, εντάσσεται στην επετηρίδα της νέας ειδικότητας που πήρε μεταξύ των ομοιοβάθμων του, ανάλογα με την ημερομηνία κτήσεως του βαθμού του Ανθυποσμηναγού και εάν η ημερομηνία αυτή συμπίπτει, ανάλογα με τη βαθμολογία αποφοιτήσεώς του από τη σχολή η κατά το προηγούμενο εδάφιο ρύθμιση της αρχαιότητας θα έχει εφαρμογή για τους εξερχόμενους της Σχολής Ικάρων αξιωματικούς από το έτος 1994. 8.Οι παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 15 του ν. δ. 178/1969, όπως αντικαταστάθηκαν με τις παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 6 του ν. 1107/1980 αντικαθίστανται ως ακολούθως: 8. Μάχιμοι, μηχανικοί και οικονομικοί Σημαιοφόροι, Ανθυποπλοίαρχοι και Υποπλοίαρχοι, για να προαχθούν στον ανώτερο βαθμό, πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από τα Σχολεία Βοηθών Διευθυντών Επιστασιών, Διευθυντών Επιστασιών και Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού αντίστοιχα. 9.Οι Υποπλοίαρχοι του Υγειονομικού, για να προαχθούν στον ανώτερο βαθμό, πρέπει να έχουν αποκτήσει πτυχίο εξειδικεύσεως. 9.Μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Σχολείων Βοηθών Διευθυντών Επιστασιών, Διευθυντών Επιστασιών, Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού και Ναυτικής Σχολής Πολέμου εξακολουθούν να έχουν ισχύ οι σχετικές διατάξεις του ν. δ. 178/1969, όπως αυτές ισχύουν σήμερα. 10.Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. δ. 178/1969, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. δ. 448/1970 (ΦΕΚ 47 Α), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 2. Εκθέσεις ικανότητος συντάσσονται για όλους τους αξιωματικούς, εξαιρέσει των Αρχηγών, από τους προϊσταμένους τους αξιωματικούς, που έχουν το προς τούτο δικαίωμα, οι οποίοι καλούνται αξιολογούντες. Επί των εκθέσεων ικανότητος γνωματεύει, εφόσον υπάρχει, ο προϊστάμενος του αξιολογούντος αξιωματικός, ο οποίος καλείται γνωματεύων. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που αναφέρεται σε θέματα αξιολογήσεως αξιωματικών από άλλα πρόσωπα, εκτός από αυτά που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, καταργείται. 11.Το εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ν. δ. 178/1969, όπως ισχύει σήμερα αντικαθίσταται ως ακολούθως: β. Ευδόκιμη αποφοίτηση από τις Σχολές Πολέμου των αντιστοίχων Κλάδων ή αντιστοίχων ισοτίμων σχολών εξωτερικού, της ισοτιμίας καθοριζομένης με απόφαση των κατά Κλάδον Ανωτάτων Συμβουλίων. 12.Η εφαρμογή της* διατάξεως της προηγουμένης παραγράφου αρχίζει από τις τακτικές κρίσεις του έτους 1996. 13.Τα όρια ηλικίας για τη χωρίς κρίση αποστρατεία των αξιωματικών Υγειονομικού Ιατρών στους, βαθμούς Υποστρατήγου, Ταξιάρχου, Συνταγματάρχου και αντιστοίχων, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 49 παρ. 2 του ν. δ. 178/1969. αυξάνονται κατά τρία (3) έτη. Άρθρο 11 1.Η διάταξη της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 3 του α. ν. 528/1945 (ΦΕΚ 218 Α) καταργείται. 2.Σε περίπτωση γενικής ετπστρατεύσεως, που διαρκεί περισσότερο από ένα (1) έτος, προκειμένου περί στρατιωτικών εγκλημάτων, δύνανται να επιβάλονται οι προβλεπόμενες για καιρό ειρήνης ποινές. Άρθρο 12 1.Στις προστατευτικές διατάξεις των εδαφίων α) και δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1648/1986 (ΦΕΚ 147 Α) υπάγονται και: 1)Όσοι έλαβαν μέρος στα πολεμικά γεγονότα της Τυλληρίας - Λευκωσίας Κύπρου το 1964 και Κοφίνού - Αγ. Θεοδώρων Κύπρου το 1967, εφόσον κατέστησαν ανάπηροι ή κατέστησαν ανίκανοι από τις κακουχίες της στρατευσεως ή τραυματίστηκαν, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της υπηρεσίας τους και 2)Τα τέκνα ή η σύζυγος ή η χήρα μητέρα προσώπων, που εφονεύθησαν ή εξαφανίστηκαν στα πολεμικά γεγονότα Τυλληρίας - Λευκωσίας Κύπρου το 1964 και Κοφίνου - Αγ. Θεοδώρων Κύπρου το 1967. 2.Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του ν. 1911/1990 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 2. Της κατά την προηγούμενη παράγραφο προστασίας εφόσον δεν υπάρχουν πρόσωπα προστατευόμενα κατ εφαρμογή αυτής απολαμβάνουν και ένας αδελφός ή μία αδελφή των αποβιωσάντων. Της Ιδιας προστασίας απολαμβάνουν και όσοι κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους ως οπλίτες γενικώς ή έφεδροι αξιωματικοί καθίστανται ανάπηροι συνεπεία τραυματισμού ή ασθενείας σε ποσοστό άνω του 67%, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. 3.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν. 1947/1991 (ΦΕΚ 70 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως: Στην περίπτωση που οι κατά τα ανωτέρω αποβιώσαντες δεν έχουν σύζυγο ή τέκνα το δικαίωμα διορισμού παρέχεται κατά προτεραιότητα σε έναν από τους γονείς ή μία αδελφή ή έναν αδελφό του αποβιώσαντος. Άρθρο Ί3 1.Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν. 324/1976 (ΦΕΚ 127 Α) και η παράγραφος 2 του ιδίου άρθρου του νόμου αυτού, όπως η τελευταία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 1680/1987 (ΦΕΚ 7 Α) αντικαθίστανται ως ακολούθως: 1. Οι κρινόμενοι οριστικά ως πτητικά ανεπαρκείς για λόγους ανεξάρτητους της θελήσεως τους και κατόπιν γνωματεύσεως της κατά νόμον αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής ή του Συμβουλίου Κρίσεως Ικανότητας της Σχολής Αεροπορίας Στρατού: 1)Απολύονται οριστικά όσοι από αυτούς έχουν συμπληρώσει το χρόνο της κανονικής τους θητείας και διανύουν την Α περίοδο (δοκιμαστική). 2)Τοποθετούνται σε Μονάδες του όπλου ή σώματος απ όπου προέρχονται όσοι απ αυτούς δεν έχουν συμπληρώσει το χρόνο της κανονικής τους θητείας, όπου υπηρετούν το υπόλοιπο της θητείας τους και κατόπιν απολύονται. 2.Οι κρινόμενοι οριστικά ως πτητικά ανεπαρκείς για λόγους ανεξάρτητους της θελήσεως τους και κατόπιν γνωματεύσεως της κατά νόμον αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής ή του Συμβουλίου Κρίσεως Ικανότητας της Σχολής Αεροπορίας Στρατού και διανύοντες τη Β Περίοδο (τελική), παραπέμπονται εκ νέου στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή του Στρατού και εφόσον κρίνονται κατάλληλοι από πλευράς υγείας για υπηρεσία εδάφους τίθενται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας σε θέσεις εδάφους στις Μονάδες Αεροπορίας Στρατού ή σε άλλες θέσεις του όπλου ή σώματος απ όπου προέρχονται, αναλόγως των εκάστοτε υφιστάμενων αναγκών, μέχρι να συμπληρώσουν τη 18ετή πραγματική υπηρεσία, για την οποία έχουν επιλεγεί ως αξιωματικοί Αεροπορίας Στρατού ειδικής μονιμότητος, πέραν της θητείας τους ως στρατεύσιμοι. Όσοι από αυτούς δεν συμπληρώνουν πλήρη συντάξιμη υπηρεσία, δύνανται, εφόσον επιθυμούν, να παραμείνουν στο Στρατό μέχρι να συμπληρώσουν πλήρη συντάξιμη υπηρεσία, εκτός αν καταληφθούν από το όριο ηλικίας του βαθμού τους, οπότε αποστρατεύονται. Οι πιο πάνω τίθενται σε θέσεις εδάφους με το βαθμό που φέρουν και εξελίσσονται μέχρι το βαθμό του Λοχαγού, παραμένοντες στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού έξι (6) έτη, του Υπολοχαγού έξι (6) έτη και του Λοχαγού μέχρι να αποστρατευθούν. Ένα (1) μήνα πριν αποστρατευθούν προάγονται στον επόμενο βαθμό. Ο χρόνος που έχουν διανύσει σαν αξιωματικοί Αεροπορίας Στρατού ειδικής μονιμότητος στον κατεχόμενο βαθμό δεν προσμετράται για την προαγωγή στον επόμενο. 2.Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο τροποποιήσεις ισχύουν μόνο για τους αξιωματικούς ειδικής μονιμότητος της Αεροπορίας Στρατού του Στρατού Ξηράς. Άρθρο 14 Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του α. ν. 271/1968 (ΦΕΚ 21 Α) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: Προκειμένου για τους στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, των οποίων η αποζημίωση εξωτερικού καταβάλλεται από άλλη πηγή, η κατά τα ανωτέρω αποζημίωση προσαυξάνεται μέχρι και 50%, ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες διαβιώσεως, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών. Άρθρο 15 1.Η παράγραφος 3 του άρθρου 23 του α. ν. 833/1937 (ΦΕΚ 351 Α), η οποία προσετέθη με το άρθρο 2 του ν. δ. 483/1970 (ΦΕΚ 72 Α) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. δ. 1306/1972 (ΦΕΚ 221 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 3. Η διάρκεια της εθελοντικής ανακατατάξεως είτε εφάπαξ είτε τμηματικώς, όπως καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, δεν μπορεί να είναι συνολικά μεγαλύτερη των τριών (3) ετών, μετά την εκπνοή της οποίας οι ανακαταταγέντες απολύονται από τις τάξεις του Στρατού, χωρίς άλλη διαδικασία. 2.Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 23 του α. ν. 833/1937, οι οποίες προσετέθησαν με το άρθρο 2 του ν. δ. 1306/1972, αντικαθίστανται ως ακολούθως: 5. Οι έφεδροι εξ εφεδρείας και εξ απονομής έφεδροι αξιωματικοί κατά το χρόνο της ενεργού υπηρεσίας τους τυγχάνουν των αυτών δικαιωμάτων από απόψεως υγειονομικής περιθάλψεως με τους μονίμους αξιωματικούς. 6.Οι έφεδροι αξιωματικοί, που έχουν ανακαταταγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 833/1937, όπως τροποποιήθηκε με το ν. δ. 1306/1972, διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος. 3.Η παράγραφος 1 του άρθρου 47 του α. ν. 833/1937 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Οι έφεδροι αξιωματικοί παντός βαθμού, εφόσον μετά την εκπλήρωση της θητείας τους καλούνται στην ενεργό υπηρεσία του στρατού, λαμβάνουν τις προβλεπόμενες από τον ειδικό νόμο περί μισθολογίου αποδοχές του βαθμού τους, υποκείμενες σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις. 4.Το εδάφιο β της παραγράφου 2 του άρθρου 47 του α. ν. 833/1937, η οποία προσετέθη με το άρθρο 4 του ν. δ. 1306/1972, αντικαθίσταται ως ακολούθως: β. Οι εξερχόμενοι του στρατεύματος έφεδροι αξιωματικοί μετά τριετή συνεχή υπηρεσία ανακατατάξεως λαμβάνουν ως αποζημίωση ένα (1) βασικό μισθό Ανθυπολοχαγού για κάθε έτος ανακατατάξεως. 5.Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του α. ν. 833/1937 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: Το αυτό ισχύει και σε περίοδο ειρήνης κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων. Άρθρο 16 Η παράγραφος 10 του άρθρου 5 του ν. 660/1977 (ΦΕΚ 218 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 10. Οι θέσεις στις Ελληνικές Πρεσβείες των Ακολούθων Αμύνης, των Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορικών Ακολούθων, των Βοηθών Ακολούθων, καθώς και οι λοιπές θέσεις στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο εξωτερικό, καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδονται με πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων. Άρθρο 17 Στο άρθρο 1 του ν. 988/1979 (ΦΕΚ 258 Α) προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως ακολούθως: 4.Πλωτάρχες του Πολεμικού Ναυτικού, που δεν έχουν περαιτέρω βαθμολογική εξέλιξη και συμπληρώνουν το συνολικό χρόνο αξιωματικού (20 έτη) της υποπαραγράφου 1δ του άρθρου 1 του ν. 988/1979, στον οποίο υπολογίζεται ο χρόνος ανθυπασπιστού και υπαξιωματικού, που αναγνωρίζεται ως χρόνος αξιωματικού, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 9 του ν. δ. 178/1969. όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα, λαμβάνουν μισθολογική προαγωγή Πλοιάρχου. Οι ανωτέρω αποστρατευόμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 και 36 του ν. δ. 178/1969 και του άρθρου 1 του ν. 482/1976 δεν δικαιούνται βαθμολογική προαγωγή στο βαθμό του Πλοιάρχου. 5.Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να επεκταθεί και στους αξιωματικούς των αντίστοιχων βαθμών και των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων με προεδρικό διάταγμα, που θα εκδοθεί με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από εισήγηση του Σ.Α.Γ.Ε.. Άρθρο 18 Το εδάφιο α της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του ν. 1911/1990 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Με προεδρικό διάταγμα, που θα εκδοθεί κατόπιν προ-, τάσεως του Υπουργού Εθνικής Άμυνας είναι δυνατή η καθιέρωση κατηγοριών διαμνημονεύσεων, οι οποίες μπορούν να απονέμονται με απόφαση Υ.ΕΘ.Α. σε Έλληνες και αλλοδαπούς στρατιωτικούς και ιδιώτες, μετά από εισήγηση του Σ.Α.Γ.Ε.. · Άρθρο 19 1.Απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. εισαγωγής ή επαναεισαγωγής τα υλικά του Στρατού Ξηράς όπως περιγράφονται παρακάτω : 1)Τά κύρια υλικά που προορίζονται για τις ανάγκες του Στρατού Ξηράς. 2)Το στρατιωτικό υλικό που εισάγεται από 17-6-90 και εντεύθεν μέσα στα πλαίσια του ειδικού καθεστώτος πιστώσεων FΟRΕΙGΝ ΜΙLΙΤΑRΥ SΑLΕS (F. Μ. S. ) ή Διεθνών ή Διακρατικών Συμφωνιών. 3)Στρατιωτικό υλικό στα πλαίσια του Οργανισμού ΝΑΤΟ ΜΑΙΝΤΕΝΑΝCΕ SUΡΡLΥ ΑGΕΝCΥ (ΝΑΜSΑ). 2.Τυχόν καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται. Άρθρο 20 1.Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 1763/1988 (ΦΕΚ 57 Α) αντικαθίσταται ως εξής: α. Των στρατευσίμων που εγγράφονται προς φοίτηση σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαιδεύσεως ή σε ανώτερες σχολές του εσωτερικού, καθώς και σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές του εξωτερικού που είναι κρατικές ή αναγνωρισμένες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους στο οποίο λειτουργούν και χρησιμοποιούν κατά τη διδασκαλία διεθνώς γνωστή γλώσσα. 2.Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν. 1763/1988 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Η αναβολή κατάταξης λόγω σπουδών: 1)Διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο ο στρατεύσιμος συμπληρώνει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του αν φοιτά σε τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σε ανώτερη σχολή και το εικοστό έβδομο αν φοιτά σε πανεπιστήμιο ή πολυτεχνείο του εσωτερικού ή σε ανώτατη σχολή του εξωτερικού και χορηγείται εφόσον η ελάχιστη προβλεπόμενη διάρκεια φοιτήσεως στην οικεία σχολή δεν υπερβαίνει αυτά τα όρια ηλικίας. 2)Διατηρείται ισχυρή ή παρατείνεται ή μειώνεται ανάλογα, σε περίπτωση που πριν από την ολοκλήρωση των σπουδών του ο στρατεύσιμος μετεγγράφεται ή εγγράφεται από την αρχή σε άλλο τμήμα ή άλλη σχολή της περιπτώσεως α της παραγρ. 1 του άρθρου αυτού. 3)Εφόσον δεν έχει λήξει διακόπτεται: (1) Με αίτηση του δικαιούχου ή με την απώλεια της ιδιότητας του σπουδαστή, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την οικεία σχολή. (2) Αν επί ένα ημερολογιακό έτος ο στρατεύσιμος δεν συμμετάσχει επιτυχώς σε ένα (1) τουλάχιστον μάθημα τμηματικής ή πτυχιακής εξετάσεως ή σε εργαστηριακή ή πρακτική άσκηση ή δεν ασχοληθεί με πτυχιακή εργασία. (3) Την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από την ολοκλήρωση των σπουδών. 3.Οι σπουδαστές που μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του νόμου αυτού, ζήτησαν ή τους χορηγήθηκε αναβολή κατάταξης με βάση τις διατάξεις που αντικαθίστανται με την προηγούμενη παράγραφο, διέπονται από τις ίδιες διατάξεις μέχρι τη λήξη ή τη διακοπή της αναβολής εκτός αν ζητήσουν με αίτηση τους την υπαγωγή τους στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. 4.Στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 του ν. 1763/1988 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: Με όμοια απόφαση μπορεί να απαγορεύεται η χορήγηση αναβολής λόγω σπουδών για ορισμένες σχολές του εξωτερικού. 5.Οι περιπτώσεις ε και στ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 1763/1988 αντικαθίστανται ως εξής: ε. Όσοι πτυχιούχοι σχολής της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου αυτού εγγράφονται για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή ιατρικής ειδικότητας σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή κλινική ή επιστημονικό εργαστήριο σχολής ισότιμης ή ανώτερης αυτής από την οποία αποφοίτησαν. 1)Οι σπουδαστές Ινστιτούτου Επαγγελματικής Καταρτίσεως του ν. 2009/1992 ή σχολής της δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως ή αναγνωρισμένου ωδείου, οι μαθητές λυκείου, οι απόφοιτοι λυκείου που πρόκειται να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής σε σχολή της τριτοβάθμιας εκπαιδεύσεως του εσωτερικού ή σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή του εξωτερικού, καθώς και οι σπουδαστές προπαρασκευαστικού τμήματος σχολής του εξωτερικού, εφόσον η φοίτηση σε αυτό είναι υποχρεωτική για την εγγραφή σε ανώτατη σχολή και εφόσον διδάσκονται σε αυτό και άλλα μαθήματα πλην ξένης γλώσσας. 6.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 1763/1988 προστίθενται περιπτώσεις θ και ι ως έξης: θ. Όσοι στρατεύσιμοι της κλάσεως 1995 και νεότερων υπηρετούν σε πλοία άνω των 1000 κ. ο. χ. με ελληνική ή ξένη σημαία, συμβεβλημένα όμως ασφαλιστικά με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο. 1)Όσοι στρατεύσιμοι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ευρίσκονται στο εξωτερικό και διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες ή προσφέρουν εθνικές υπηρεσίες υψίστης σπουδαιότητας. 7.Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 8 του, ν. 1763/1988 αντικαθίστανται ως εξής: 3. Η εξαίρεση από τις προσκλήσεις για κατάταξη αυτών που συνεχίζουν τις σπουδές τους για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή ιατρικής ειδικότητας: 1)Διαρκεί, όταν πρόκειται για πτυχιούχους ιατρικών σχολών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το 30ό έτος της ηλικίας τους και για τους πτυχιούχους των λοιπών σχολών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το εικοστό ένατο έτος της ηλικίας τους. 2)Χορηγείται εφόσον η ελάχιστη προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ή ιατρικής ειδικότητας δεν υπερβαίνει το παραπάνω όριο ηλικίας και εφόσον η εγγραφή στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα, κλινική ή επιστημονικό εργαστήριο, πραγματοποιείται πριν από την ημερομηνία κατά την οποία ο στρατεύσιμος υποχρεούται να καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις λόγω λήξεως ή διακοπής της νόμιμης παραμονής του έξω από αυτές. 3)Διακόπτεται είτε με αίτηση του δικαιούχου, είτε με την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή ιατρικής ειδικότητας, είτε με τη διαγραφή από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα, την κλινική ή το επιστημονικό εργαστήριο, για οποιονδήποτε λόγο. 4.Η εξαίρεση της περιπτώσεως στ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου: 1)Διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίο ο στρατεύσιμος συμπληρώνει το εικοστό τέταρτο έτος της ηλικίας του, αν πρόκειται για σπουδαστή Ινστιτούτου Επαγγελματικής Καταρτίσεως και το εικοστό πρώτο για τις λοιπές περιπτώσεις. 2)Χορηγείται προκειμένου μεν περί σπουδαστών ή μαθητών, εφόσον η διάρκεια της εναπομένουσας φοίτησης για την απόκτηση του κατά περίπτωση διπλώματος, απολυτηρίου ή πτυχίου δεν υπερβαίνει τα παραπάνω όρια ηλικίας, προκειμένου δε περί υποψηφίων σχολής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εφόσον κατά τη διάρκεια της εξαίρεσης πρόκειται να διενεργηθούν γενικές εισαγωγικές εξετάσεις. 3)Διακόπτεται είτε με αίτηση του δικαιούχου, είτε με την ολοκλήρωση των σπουδών είτε με την απώλεια της σπουδαστικής ή της μαθητικής ιδιότητας, είτε με την απώλεια και δεύτερου εξαμήνου για τους μαθητές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Καταρτίσεως. 8.Όσοι στρατεύσιμοι της κλάσεως 1994 και προηγουμένων (γεννηθέντες τα έτη 1973 και προηγούμενα) έχουν μέχρι την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος του νόμου αυτού εξαιρεθεί ή αποκτήσει τις προϋποθέσεις για εξαίρεση από τις προσκλήσεις για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις σύμφωνα με τις διατάξεις που αντικαθίστανται με την προηγούμενη παράγραφο, διέπονται από τις διατάξεις εκείνες. Στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 1763/1988, όπως αντικαθίστανται με την προηγούμενη παράγραφο, υπάγονται εφ όσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις, όλοι όσοι πραγματοποίησαν μέχρι την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου εγγραφή για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή ιατρικής ειδικότητας ή άρχισαν εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, πλην των λιποτακτών. 9.Στην παράγραφο 5 του άρθρου 8 του ν. 1763/1988 προστίθενται δύο εδάφια ως εξής: Η εξαίρεση από τις προσκλήσεις για κατάταξη των υπηρετούντων σε πλοία άνω των 1000 κ.ο.χ. με ελληνική ή ξένη σημαία, συμβεβλημένα όμως ασφαλιστικά με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, διαρκεί δύο έτη και διακόπτεται είτε με αίτηση του δικαιούχου είτε με τη συμπλήρωση οκτάμηνης συνεχούς ή δωδεκάμηνης συνολικής διακοπής της ναυτολογήσεως. Η εξαίρεση των αναφερομένων στη περίπτωση Γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο ο στρατεύσιμος συμπληρώνει το 32ο έτος της. ηλικίας του. Για τη χορήγηση ή μη της εξαίρεσης και για τη διάρκεια της αποφασίζει, κατά περίπτωση, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του οικείου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων και προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου του Κλάδου. 10.Η παράγραφος 6 του άρθρου 8 του ν. 1763/1988 αντικαθίσταται ως εξής: 6. Οι οπλίτες που εισάγονται σε σχολή του εσωτερικού για την οποία παρέχεται αναβολής κατάταξης, καθώς και οι οπλίτες που εισάγονται ή έχουν εισαχθεί κατά το σπουδαστικό έτος 1992-1993 σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Καταρτίσεως έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την προσωρινή απόλυση τους και την εξαίρεση τους από τις προσκλήσεις για κατάταξη. Για τη χορήγηση, τη διάρκεια και τη διακοπή της εξαιρέσεως εφαρμόζονται για τους σπουδαστές σχολών του εσωτερικού οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου αυτού και για τους σπουδαστές Ινστιτούτων Επαγγελματικής Καταρτίσεως οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού. 11.Η υποπερίπτωση (6) της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 1763/1988 αντικαθίσταται ως εξής: (6) Ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιός του οποίου ο πατέρας ή η μητέρα είναι πάνω από εβδομήντα ετών ή είναι ανίκανος για εργασία ή έχει πεθάνει ή διατελεί σε χηρεία, εφόσον ο γονέας αυτός δεν έχει άλλο ικανό για εργασία ενήλικο τέκνο. 12.Η περίπτωση β της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 1763/1988 αντικαθίσταται ως εξής: β. Σπουδαστών που έχουν αναβολή κατατάξεως ή εξαίρεση από τις προσκλήσεις για κατάταξη για κύριες ή μεταπτυχιακές σπουδές. 13.Στο άρθρο 12 του ν. 1763/1988 προστίθενται παράγραφοι 8 και 9 ως εξής: 8. Όσοι οπλίτες της κλάσεως 1995 και νεότερων είναι κάτοχοι- ναυτικού φυλλαδίου και έχουν διετή τουλάχιστον υπηρεσία σε πλοία άνω των 1000 κ.ο.χ. με ελληνική ή ξένη σημαία, συμβεβλημένα όμως ασφαλιστικά με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, δικαιούνται να απολύονται προσωρινά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά την εκπλήρωση δωδεκάμηνης πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας και της τυχόν πρόσθετης υπηρεσίας. Οι προσωρινά απολυόμενοι εξαιρούνται από τις προσκλήσεις για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις επί πενταετία από την ημερομηνία απολύσεως. Η προσωρινή απόλυση μετατρέπεται σε οριστική εφόσον κατά τη διάρκεια της πενταετούς εξαιρέσεως οι προσωρινά απολυθέντες αποκτήσουν πραγματική θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε πλοία άνω των 1000 κ.ο.χ. με ελληνική ή ξένη σημαία, συμβεβλημένα όμως ασφαλιστικά με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο. 9.Σε περίοδο γενικής επιστρατεύσεως ή πολέμου μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα; από πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδας Κυβερνήσεως, να αναστέλλεται η προσωρινή απόλυση και να διακόπτεται η εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου. Με όμοια απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την προσωρινή απόλυση και την εξαίρεση των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, καθώς και για τη μετατροπή της προσωρινής απολύσεως σε οριστική. 14.Δόκιμοι έφεδροι ή επίκουροι αξιωματικοί, οι οποίοι έως την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού έχουν απολυθεί προσωρινά από τις Ένοπλες Δυνάμεις με τη συμπλήρωση δωδεκάμηνης πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας ως κατ επάγγελμα ναυτικοί και οι οποίοι κατά τη διάρκεια της παραμονής τους έξω από αυτές απέκτησαν λόγους μεταφοράς στους υπόχρεους μειωμένης θητείας, δεν υποχρεούνται σε επανακατάταξη και εγγράφονται στην εφεδρεία. 15.Στο άρθρο 16 του ν. 1763/1988 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 4. Οι έφεδροι που αρνούνται να παραλάβουν οποιοδήποτε στρατιωτικό έγγραφο διώκονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα. 16.Στο άρθρο 29 του ν. 1763/1988 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 4. Λόγοι ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων, που προβάλλονται από στρατευσίμους, εφέδρους ή δοκίμους εφέδρους αξιωματικούς, οπλίτες, εφέδρους οπλίτες, ή οπλίτες από την εφεδρεία, για τη μη τήρηση των υποχρεώσεων που τίθενται από τη στρατολογική νομοθεσία, εκτιμώνται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες υποβολής τους, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. 17.Όσοι διακόπτουν τη μόνιμη διαμονή τους σε χώρα του τέως Ανατολικού Συνασπισμού ή στην Τουρκία και έρχονται στην Ελλάδα απευθείας ή μέσω τρίτων χωρών, δικαιούνται να εξαιρεθούν από τις προσκλήσεις για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις για πέντε έτη από την ημερομηνία αφίξεώς τους. Όσοι έχουν αφιχθεί μέχρι την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος του νόμου αυτού δικαιούνται να εξαιρεθούν από τις προσκλήσεις μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1997 και εφόσον υπηρετούν να απολυθούν προσωρινά. Όσοι διατέλεσαν ή διατελούν σε ανυποταξία εξαιρούνται και από την πρόσκληση για την οποία κηρύχθηκαν ανυπότακτοι. Το αξιόποινο της ανυποταξίας εξαλείφεται με παραγραφή και αίρονται όλες οι συνέπειες αυτής. Όσοι από τους παραπάνω ανήκουν στις κλάσεις. 1966-1986 (γεννηθέντες κατά τα έτη 1945 έως και 1965) δικαιούνται να εξαγοράσουν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους εντός του χρονικού διαστήματος της εξαιρέσεως. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εξαίρεση, την προσωρινή απόλυση και την εξαγορά, το χρηματικό ποσό της εξαγοράς και ο τρόπος καταβολής του, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. 18.Όσοι από τους ανήκοντες στην κλάση 1966 και σε νεότερες κλάσεις (γεννηθέντες κατά το έτος 1945 και νεότερα έτη) διατέλεσαν ή διατελούν σε ανυποταξία κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού και κατατάχθηκαν ή θα καταταγούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι 31-12-1993 ή απόκτησαν λόγους αναβολής κατατάξεως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 1763/1988, εξαιρούνται από τις προσκλήσεις μέχρι την ημερομηνία κατατάξεως ή αποκτήσεως των λόγων αναβολής. Το αξιόποινο της ανυποταξίας εξαλείφεται με παραγραφή και αίρονται όλες οι συνέπειες αυτής. 19.Όσοι από τους ανήκοντες στις κλάσεις 1966 έως και 1981 (γεννηθέντες κατά τα έτη 1945 έως και 1960) απέκτησαν ή αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δικαιούνται να εξαιρεθούν από τις προσκλήσεις για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις και εφόσον υπηρετούν να απολυθούν προσωρινά. Όσοι από αυτούς διατέλεσαν ή διατελούν σε ανυποταξία, εξαιρούνται και από την πρόσκληση για την οποία κηρύχθηκαν ανυπότακτοι Το αξιόποινο της ανυποταξίας εξαλείφεται με παραγραφή και αίρονται όλες οι συνέπειες αυτής. Οι παραπάνω δύνανται να εξαγοράσουν οποτεδήποτε τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. και δημοσιεύεται, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία Και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εξαίρεση, την προσωρινή απόλυση και την εξαγορά, το χρηματικό ποσό της εξαγοράς και ο τρόπος καταβολής του, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. 20.Όσα ενεγράφησαν προς φοίτηση στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Καταρτίσεως μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου διέπονται από τις διατάξεις των παραγρ. 1 και 4 του άρθρου 8 του ν. 1763/1988, όπως αυτές αντικαθίστανται. 21.Στο άρθρο 8 του ν. 1848/1989 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: 7. Οι ανάγκες των στρατολογικών υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων σε εφέδρους αξιωματικούς, εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας κα εθελοντές μακράς θητείας (άνδρες και γυναίκες), οπλίτες και υπαλλήλους, καλύπτονται και από τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε κλάδου στην κάλυψη των παραπάνω αναγκών. Με όμοιες αποφάσεις ρυθμίζοντα τα θέματα που αφορούν: 1)Στην εκπαίδευση των μόνιμων στελεχών του κοινού στρατολογικού σώματος και στη φοίτηση τους σε σχολές μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων ή εξωτερικού. 2)Στην οργάνωση και λειτουργία σχολών στρατολογικού. 3)Στην ειδική εκπαίδευση των εφέδρων αξιωματικών, των εθελοντών πενταετούς υπηρεσίας (ανδρών και γυναικών), καθώς και στις τοποθετήσεις και μεταθέσεις αυτών σε στρατολογικά γραφεία, κέντρα κατατάξεως νεοσύλλεκτων και Διευθύνσεις στρατολογικού. Άρθρο 21 1.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από πρόταση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου μπορεί να διενεργούνται διαγωνισμοί για την εισαγωγή μαθητών στις Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, μόνο εφόσον δεν συμπληρώνοντα οι θέσεις, που έχουν προκηρυχθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν. 1911/1990 Εισαγωγή γυναικών στις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές, ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 116 Α). 2.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 11 του ν. 1911/1990 εφαρμόζονται και κατά τη διενέργεια των ανωτέρω διαγωνισμών. Τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, τα θέματα της προκηρύξεως των εξετάσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα θέματα των προκαταρκτικών εξετάσεων, τα εξεταστέα μαθήματα, οι επιτροπές εξετάσεων, η κύρωση των πινάκων επιτυχόντων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών αυτών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από πρόταση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων. Άρθρο 22 1.Στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του ν. 744/1977 (ΦΕΚ 318 Α), προστίθεται υποπαράγραφος γ ως ακολούθως: γ. Να ιδρύονται, να καταργούνται ή συγχωνεύονται οι επετηρίδες των ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών του αυτού κλάδου. 2.Στο άρθρο 5 του ν.δ. 445/1974 προστίθεται παράγραφος 13 ως ακολούθως: 13. Οι μονιμοποιούμενες εθελόντριες του ν. 705/1977 είναι νεότερες όλων των λοιπών ομοιοβάθμων μονίμων υπαξιωματικών και ανθυπασπιστών, που απέκτησαν το βαθμό εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους. 3.Στο άρθρο 7 του ν.δ. 445/1974 προστίθεται παράγραφος 10 ως ακολούθως: 10. Οι μονιμοποιούμενες εθελόντριες του ν. 705/1977 προάγονται στον επόμενο βαθμό, αφού ολοκληρωθεί η προαγωγή των ομοιοβάθμων τους μονίμων υπαξιωματικών - ανθυπασπιστών, οι οποίοι απέκτησαν, στο ίδιο ημερολογιακό έτος, τον αντίστοιχο βαθμό. 4.Το άρθρο 10 του ν.δ. 445/1974 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Άρθρο 10: Σε κάθε Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων τηρείται επετηρίδα ως ακολούθως: 1)Στοατός Ξηράς (1) Για τους Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς Όπλων, ενιαία κατά γενική σειρά αρχαιότητας. (2) Για τους τεχνίτες Όπλων, χωριστά κατά Όπλο. (3) Για τους φροντιστές ενιαία για όλα τα Όπλα και τα Σώματα. (4) Για τους λοιπούς Σωμάτων χωριστά κατά Σώμα ή γενική ειδικότητα. (5) Για τις μονιμοποιούμενες εθελόντριες του ν. 705/ 1977 κατά Όπλα ενιαία κατά γενική σειρά αρχαιότητος και ξεχωριστή για κάθε Σώμα με γενική σειρά αρχαιότητος εντός εκάστου Σώματος. 2)Ναυτικό (1) Γενικής Ειδικότητος Υπηρεσιών (2) Γενικής Ειδικότητος Τεχνών (3) Γενικής Ειδικότητος Φάρων (Φαροφυλάκων) (4) Ενιαίας για όλες τις ειδικότητες και τέχνες των μονιμοποιουμένων εθελοντριών του ν. 705/1977. 3)Αεροπορία (1) Ραδιοναυτίλων (2) Τεχνικής υποστηρίξεως (3) Υπηρεσιών υποστηρίξεως (4) Μουσικών (5) Μονιμοποιουμένων εθελοντριών του ν. 705/1977 ενιαία για όλες τις ειδικότητες. 5.. Στο άρθρο 11 του ν.δ. 445/1974 προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως ακολούθως: 4. Για τις μονιμοποιούμενες εθελόντριες του ν. 705/1977 υφίστανται ίδιες οργανικές θέσεις στο βαθμό του Ανθυπασπιστού, οριζόμενες σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου με ανακατανομή των υφισταμένων θέσεων. 5.Οι οργανικές θέσεις των εθελοντριών γυναικών που καθορίστηκαν με τις υπαριθ. α) Φ.002.2/1/486563/Σ.2/7-11982/ΥΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΡ. β)Φ.002.1/35/346221/Σ.305/25 Ιουλ. 1988/ΥΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΡ (ΦΕΚ 620 Β), γ) Φ.002.1/14/282746/ Σ.119/3 Απρ. 1989 ΥΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΡ (ΦΕΚ 243 Β) και δ) Φ.432.2/12/82/Σ.1549/30-3-1982/ΥΕΘΑ/ΓΕΝ/Β1/ΙΙ κοινές α ποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών είναι θέσεις μονίμων Υπαξιωματικών που καλύπτονται από εθελόντριες του ν. 705/1977 και μονίμους υπαξιωματικούς (άνδρες και γυναίκες). 6.Στο άρθρο 46 του ν.δ. 445/74 προστίθενται παράγραφοι 13 και 14. ως ακολούθως: 13. Οι μονιμοποιούμενοι εθελοντές και εθελόντριες αναλαμβάνουν δετή υποχρέωση παραμονής στις Ε.Δ. από της μονιμοποιήσεώς τους. Ειδικά οι μονιμοποιούμενοι Εθελοντές Μουσικού αναλαμβάνουν θετή υποχρέωση παραμονής στις Ε.Δ. από τη χρονολογία κτήσεως του βαθμού του Λοχίου, Σμηνίου και Κελευστού. · 14.Όσοι παραμένουν με ανακατάταξη ή ως εθελοντές, θα υπόκεινται σε κρίση από το αρμόδιο Συμβούλιο για την περαιτέρω παραμονή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις ανά διετία ή τριετία αντίστοιχα με δυνατές κρίσεις: 1)Διατηρητέου 2)Μη διατηρητέου Οι κρινόμενοι μη διατηρητέοι απολύονται των τάξεων των Ε.Δ.. 7.Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του ν. 705/1977 (ΦΕΚ 279 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 3. Μετά την εκπλήρωση της ως άνω υποχρεώσεως, αυτές δύνανται να ζητήσουν την παραμονή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις ανακατατασσόμενες ή μονιμοποιούμενες ή ως εθελόντριες κατά τα οριζόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες δια τους άρρενες σχετικές διατάξεις. 8.Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1ης Νοεμβρίου 1991. Άρθρο 23 Στο άρθρο 53 του α.ν. 833/1937 Περί Στελέχους Εφέδρων Αξιωματικών του κατά γην Στρατού (ΦΕΚ 351 Α) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: 7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μπορεί να απονέμεται ο βαθμός του Εφέδρου Υπολοχαγού ή αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο σε αθλητές ή αθλήτριες ηλικίας μέχρι 35 ετών, που κατέλαβαν ή θα καταλάβουν μια από τις πρώτες τρεις (3) θέσεις σε ατομικό ή ομαδικό κανονικό άθλημα, κατά τη διάρκεια Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτοί έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Μονίμων Αξιωματικών, καθίστανται μέτοχοι των οικείων Μετοχικών Ταμείων και του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Αξιωματικών και παραμένουν στις Ένοπλες Δυνάμεις, εφόσον το επιθυμούν, μέχρι τη συμπλήρωση, πλήρους συνταξίμου υπηρεσίας εξελισσόμενοι μέχρι του βαθμού του Αντισυνταγματάρχου και αντιστοίχων. Οι προαγωγές των ανωτέρω ενεργούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους Μόνιμους Αξιωματικούς κατά τα οριζόμενα από τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο περί Ιεραρχίας και Προαγωγών των Μονίμων Αξιωματικών. Άρθρο 24 Παρατείνεται από τότε που έληξε και για έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ή από το άρθρο 9 παρ.1 του ν. 1911/1990, ταχθείσα εξάμηνη αποκλειστική προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών, που προβλέπονται από το άρθρο 2 του β.δ. 442/1960 Περί καθορισμού των στερουμένων κατοικίας Αξιωματικών των δικαιουμένων τοιαύτης παρά του Α.Ο.Ο.Α.. Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν και αυτοί οι οποίοι διεγράφησαν αυτεπαγγέλτως με απόφαση του Δ.Σ./Α.Ο.Ο.Α. κατ εφαρμογή της διατάξεως του ν. 1911/1990, ανακαλούμενης για αυτούς της σχετικής αποφάσεως του Δ.Σ.. •Αρθρο 25 Η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1911/1990 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 3. Το ποσοστό των εισαγόμενων γυναικών στις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθορίζεται και έτος με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά πρόταση του κατά Κλάδο οικείου Ανώτατου Συμβουλίου. Εξ άλλου το ποσοστό των εισαγόμενων στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής ανδρών καθορίζεται κατ έτος με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από πρόταση του Γ.Ε.ΕΘ.Α. Άρθρο 26 Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από πρόταση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, είναι δυνατό να ορίζονται ως μέλη του Συμβουλίου Θαλάσσιας Αγωνιστικής εκπρόσωποι και άλλων σωματείων ή ομοσπονδιών, που έχουν σχέση με τα θαλάσσια αγωνίσματα, πλέον των αναφερόμενων στην παραγρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2890/1954 (ΦΕΚ 146 Α). Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από πρόταση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, είναι επίσης δυνατή η προσαρμογή των τίτλων των σωματείων και ομοσπονδιών, που αναγράφονται στην προαναφερόμενη διάταξη, ώστε να προσαρμόζονται στα εκάστοτε ισχύοντα. Άρθρο 27 Στο άρθρο 2 του ν.δ. 1033/1971 (ΦΕΚ 232 Α) η παράγραφος 7 αριθμείται ως παράγραφος 8 και προστίθεται νέα παράγραφος 7, η οποία έχει ως εξής: 7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μπορεί να προβλέπεται η χρησιμοποίηση και άλλων κατηγοριών στρατιωτικού προσωπικού στο Τάγμα Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς (Τ.Ε.Ν.Ξ.) πλέον των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο. Για τα θέματα της οικονομικής αποζημιώσεως, ευεργετημάτων και χρόνου υπηρεσίας και διοικήσεως των νέων κατηγοριών στρατιωτικού προσωπικού, που θα χρησιμοποιείται στο Τ.Ε.Ν.Ξ. εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις του ν.δ. 1033/1971. Άρθρο 28 Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του π.δ. -904/1978 προστίθεται εδάφιο η, που έχει ως εξής: η. Καταδυτικό, αλεξιπτωτιστή και υποβρύχιου καταστροφέα, αναπηρικό, για τους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές που έχουν μεταταγεί ή μετατάσσονται στην κατάσταση Π.Δ. και έχουν υπηρετήσει σε υποβρύχια ή διατελέσει σε κατάσταση ενέργειας αλεξιπτωτιστή ή ενέργειας υποβρύχιου καταστροφέα όπως ορίζεται με το άρθρο 43 του α.ν. 1854/1951 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 148/1975 Περί επεκτάσεως των νόμων 2588/1921, 4506/1930, 4667/1930 και 5202/1931 κλπ.. Άρθρο 29 1.Μετά το τέλος της περιπτώσεως β της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.δ. 178/1969 (ΦΕΚ 71, Α), όπως ισχύει σήμερα, διαγράφεται η τελεία, τίθεται κόμμα και προστίθεται η φράση καθώς και οι αξιωματικοί εξ υπαξιωματικών, που είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης σχολής. 2.Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για τους αποστρατευθέντες από 1.1.1989 μέχρι της ισχύος του παρόντος νόμου. 3.Η περίπτωση γ της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του ν.δ. 178/1969 αντικαθίσταται ως ακολούθως: γ. Ο βαθμός του Αντιπλοιάρχου. Μέχρι του βαθμού αυτού δύναται να εξελιχθούν οι αξιωματικοί του οικονομικού σώματος, που είναι τελειόφοιτοι ανώτατης σχολής. Εφ όσον αποκτήσουν το πτυχίο της ανώτατης σχολής μπορούν να εξελιχθούν περαιτέρω ως ανωτέρω. 4.Στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.δ. 178/1969 προστίθεται περίπτωση δ ως ακολούθως: δ. Ο βαθμός του Πλωτάρχου. Μέχρι του βαθμού αυτού δύνανται να εξελιχθούν οι αξιωματικοί Πληρωμάτων Στόλου/Υπηρεσιών. Άρθρο 30 Η προβλεπόμενη από το άρθρο 17 παρ. 5 εδάφιο γ του ν. 1213/1981 εξέλιξη των Αξιωματικών Διδασκάλων του Π.Ν., τροποποιούμενη καθορίζεται μέχρι το βαθμό του Αρχιπλοιάρχου. Στο βαθμό αυτόν προάγονται οι Πλοίαρχοι Διδάσκαλοι, εφόσον έχουν κριθεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους ή ως μη διατηρητέοι ή ως προακτέοι και τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία εντός μηνός από την προαγωγή τους. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τους Πλοιάρχους Αξιωματικούς Διδασκάλους, οι οποίοι εξήλθαν της υπηρεσίας, χωρίς δυσμενή κρίση, μετά την ισχύ των νόμων 1135/1981 και 1213/1981, άνευ δικαιώματος λήψεως αναδρομικών αποδοχών ή συντάξεως. Άρθρο 31 1.Οι οργανικές θέσεις της γενικής ειδικότητας των Δικαστικών Γραμματέων του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων αυξάνονται κατά δέκα (10) και κατανέμονται κατά βαθμό με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών. 2.Η πλήρωση των κατά την προηγούμενη παράγραφο δημιουργούμενων δέκα (10) θέσεων θα γίνει με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και κατά σειρά επιτυχίας από τους επιλαχόντες του πίνακα επιτυχίας του διαγωνισμού, που προκηρύχθηκε με την υπ αριθμ. 24/92 ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ, ο οποίος θα εξακολουθήσει να ισχύει μέχρι την πλήρωση των θέσεων αυτών. Άρθρο 32 1.Η εξόφληση του χρέους προς το Δημόσιο, των διαγραφέντων σπουδαστών της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, λόγω μη περαιώσεως των σπουδών τους στον προβλεπόμενο χρόνο, ο οποίος ορίζεται νια κάθε σχολή, αρχίζει ένα (1) έτος μετά την ημερομηνία διαγραφής τους ή την ημέρα της οριστικής απολύσεως από τις τάξεις του στρατού προκειμένου για τους άρρενες. 2.Το χρέος παραμένει ως έχει χωρίς προσαυξήσεις στο ένα (1) έτος. Πέραν αυτού ρυθμίζεται σε τόσες ετήσιες δόσεις χωρίς προσαυξήσεις όσα και τα έτη σπουδών που αναφέρονται στον καταλογισμό. 3.Η ισχύς της διάταξης έχει εφαρμογή από την 1.10.1990. Άρθρο 33 1.Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν.δ. 398/1974 (ΦΕΚ 116 Α) τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Επί του εκάστοτε βασικού μισθού, της προσαυξήσεως ευδόκιμου παραμονής, του επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας και του επιδόματος εξομαλύνσεως διαφορών μισθολογίου, εφόσον το τελευταίο τούτο επίδομα υπολογίζεται στο χορηγούμενο εφάπαξ βοήθημα των μετόχων των Ταμείων Αλληλοβοήθειας, ενεργείται πάγια κράτηση μέχρι 4%, η οποία ορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, κατόπιν εισηγήσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των Ταμείων Αλληλοβοήθειας. 2.Στο άρθρο 17 του ν.δ. 398/1974 προστίθεται παράγραφος 9 ως ακολούθως: 9. Στον καθορισμό του χορηγούμενου εφάπαξ βοηθήματος της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δύναται, με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των Ταμείων, που εκδίδεται εφάπαξ και εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, να συνυπολογίζεται και το επίδομα εξομαλύνσεως διαφορών μισθολογίου. Άρθρο 34 Η ειδική αποζημίωση για πρόσθετη εργασία, η οποία χορηγήθηκε στους υπαλλήλους του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με τους ν. 1858/1989 (ΦΕΚ 148 Α), ν. 1859/1989 (ΦΕΚ 153 Α), ν. 1881/1990 (ΦΕΚ 42 Α) και ν. 2019/1992 (ΦΕΚ 34 Α) και μετετράπη από 1-7-1992 με το άρθρο 41 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α) σε ειδικό επίδομα, χορηγείται από 1-1-1993 για τον ίδιο σκοπό και με τις ίδιες διακρίσεις και στους στρατιωτικούς, αποκλειστικά των Ενόπλων Δυνάμεων, πλην των υπηρετούντων θητεία κανονική ή παρατεταμένη. Το κατά το προηγούμενο εδάφιο επίδομα δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του επιδόματος εξομάλυνσης. Άρθρο 35 Το εδάφιο ε της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του ν.δ. 178/1969, που προσετέθη με το άρθρο 14 του ν. 1213/1981 (ΦΕΚ 275 Α), αντικαθίσταται ως ακολούθως: Συνταγματάρχες του Θρησκευτικού, Δικαστικοί Γραμματείς και Διαχειριστές Υγειονομικού, εφόσον έχουν πτυχίο ανώτατης σχολής. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τους, προ της ισχύος του παρόντος, αποστρατευθέντες Συνταγματάρχες Διαχειριστές Υγειονομικού, πτυχιούχους ανώτατης σχολής. Η κρίση αυτών γίνεται από τα αρμόδια Συμβούλια, όπως προβλέπεται. Άρθρο 36 Οι διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 1193/1981 (ΦΕΚ 220 Α) έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους παρασκευαστές των ερευνητικών κέντρων, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με τα αυτά προσόντα και έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το έτος 1975. Άρθρο 37 1.Έφεδροι κατ απονομήν αξιωματικοί, υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος, δύνανται να μονιμοποιούνται με το βαθμό που φέρουν κατόπιν αιτήσεως τους και ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 2.Η μονιμοποίηση ενεργείται με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από απόφαση του οικείου Ανώτατου Συμβουλίου. Η περί μονιμοποιήσεως κρίση στηρίζεται στην προσωπική αντίληψη των μελών του Συμβουλίου και στα ουσιαστικά προσόντα των κρινόμενων. 3.Οι μονιμοποιούμενοι εντάσσονται στην αντίστοιχη επετηρίδα της ειδικότητας τους, στο αριστερό των υπηρετούντων ομοιοβάθμων τους, διατηρούντες τη μεταξύ τους αρχαιότητα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων. Άρθρο 38 Το επιστημονικό και .ερευνητικό προσωπικό, που προσελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 993/1979 (ΦΕΚ 281 Α) και υπηρετεί μέχρι σήμερα στα Ερευνητικά Κέντρα (ΓΕΤΕΝ, ΚΕΤΑ, ΚΕΤΕΣ) του Υ.ΕΘ.Α. μπορεί να ενταχθεί με απόφαση του Υ.ΕΘ.Α. μετά από εισήγηση του προβλεπομένου από το άρθρο 2 του ν.δ. 125/1974 (ΦΕΚ 319 Α) Συμβουλίου, στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό του νόμου αυτού (ν. 125/1974), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 609/1977 (ΦΕΚ 164 Α). Άρθρο 39 Οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1485/1984 επεκτείνονται και ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 1993 και για το προσωπικό της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, που εργάζεται με το σύστημα εικοσιτετράωρης απασχόλησης (Φυλακές). Άρθρο 40 Στο άρθρο 25 του ν.δ. 1044/1971 προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής: 3. α) Ο τρόπος εκμισθώσεως αποφασίζεται δια πλειοψηφίας των δικαιούχων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η πλειοψηφία διαμορφώνεται βάσει κριτηρίων περιλαμβανομένων σε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που θα εκδοθεί. β) Με την παρούσα διάταξη ρυθμίζονται αναδρομικά και περιπτώσεις για τις οποίες μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος δεν έχει αποφασισθεί ο τρόπος εκμεταλλεύσεως σύμφωνα με τα ανωτέρω. Άρθρο 41 Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου οι επόμενες αποφάσεις: α. Φ. 420/25/Γ. 1092/Σ. 523 Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισμένων κατηγοριών στρατευσίμων, ανυποτάκτων και οπλιτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του νόμου 1763/88 Στρατολογία των Ελλήνων (ΦΕΚ 57 Α). β. Τα σοβαρά ατομικά, οικογενειακά και λοιπά προβλήματα που αντιμετωπίζουν ορισμένες κατηγορίες στρατευσίμων, ανυπότακτων και οπλιτών μεγάλης ηλικίας. γ. Τις υπηρεσιακές δυνατότητες που υπάρχουν για ευεργετική, από στρατολογική άποψη, μεταχείριση των παραπάνω ατόμων, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Αρθρο 1 Στους υπόχρεους μειωμένης θητείας δωδεκάμηνης διάρκειας μεταφέρονται και οπλίτες που είναι πατέρες ενός τέκνου. Αρθρο 2 Στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 30 του νόμου 1763/88 Στρατολογία των Ελλήνων υπάγονται όλοι οι κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του νόμου αυτού (25-9-1988) υπόχρεοι σε στράτευση, οι οποίοι απέκτησαν την ιδιότητα του μετανάστη μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της παρούσας. Άρθρο 3 1.Εξαιρούνται από τις προσκλήσεις για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις όσοι Έλληνες υπήκοοι (πλην λιποτακτών) των κλάσεων 1966 μέχρι και 1980 (γεννηθέντες κατά τα έτη 1945-1959), είχαν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του νόμου 1763/88 (25-9-1988) και συνεχίζουν να διατηρούν, εκτός της Ελληνικής και ξένη υπηκοότητα ή απεριόριστης διάρκειας άδεια μόνιμης εγκατάστασης ή εργασίας σε οποιαδήποτε ξένη χώρα. Όσοι από αυτούς διατέλεσαν ή διατελούν σε ανυποταξία, εξαιρούνται της πρόσκλησης για την οποία ήταν ή είναι ανυπότακτοι και κατά συνέπεια τακτοποιούνται για την ανυποταξία τους. 2.Η προαναφερόμενη εξαίρεση είναι απεριόριστης διάρκειας, αρχίζει από την ημερομηνία κατά την οποία ο κάθε ενδιαφερόμενος είχε ή έχει υποχρέωση για κατάταξη στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων και διακόπτεται είτε με την απώλεια των λόγων χορήγησης της είτε με τη συμπλήρωση εξάμηνης παραμονής μέσα στο ίδιο έτος στην Ελλάδα είτε με σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου. 3.Η παράγραφος 8 του άρθρου 8 του νόμου 1763/88 έχει ανάλογη εφαρμογή και για την παραπάνω εξαίρεση. Άρθρο 4 1.Οι υπόχρεοι εκγύμνασης και οι υπόχρεοι μειωμένης θητείας δωδεκάμηνης ή εξάμηνης διάρκειας για οικογενειακούς λόγους, των κλάσεων 1975 μέχρι και 1980 (γεννηθέντες κατά τα έτη 1954 μέχρι και 1959), δύνανται, αν επιθυμούν, να εξαγοράσουν το υπόλοιπο της στρατεύσιμης υποχρέωσης τους μετά τη συμπλήρωση τετράμηνης πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, οπότε και απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων. Οσοι από αυτούς διατέλεσαν ή διατελούν σε ανυποταξία εξαιρούνται, μετά την εξαγορά, της πρόσκλησης για την οποία ήταν ή είναι ανυπότακτοι και κατά συνέπεια τακτοποιούνται για την ανυποταξία τους. 2.Όσοι από τους παραπάνω επιθυμούν την τμηματική εκπλήρωση της τετράμηνης στρατιωτικής υποχρέωσης,1 απολύονται προσωρινά με τη συμπλήρωση δίμηνης στρατιωτικής υπηρεσίας, εφόσον κατετάγησαν ή θα καταταγούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1991 και εφόσον εξαγοράσουν όλες τις πλέον των τεσσάρων μηνών στρατιωτικές υποχρεώσεις τους με τη συμπλήρωση της δίμηνης αυτής στρατιωτικής υπηρεσίας. Αυτοί που θα απολυθούν προσωρινά, υποχρεούνται σε επανακατάταξη μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992 νια εκπλήρωση και του δεύτερου διμήνου, άλλως κηρύσσονται ανυπότακτοι. Άρθρο 5 Όσοι από τους στρατευσίμους ή οπλίτες των κλάσεων 1980 και παλαιοτέρων, ^απέκτησαν μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του ν. 1763/1988 (25-9-1988), την ιδιότητα του μετανάστη σε χώρα που καθορίζονταν από τις διατάξεις του προηγούμενου αυτού στρατολογικού νομοθετικού καθεστώτος και σύμφωνα με τις διατάξεις εκείνες δύνανται, αν επιθυμούν, να εξαγοράσουν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους, εφόσον εξακολουθούν να διατηρούν την ιδιότητα αυτή κατά την ημερομηνία της εξαγοράς ή κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις. Άρθρο 6 Η υπαγωγή των ενδιαφερομένων στις διατάξεις των προηγουμένων άρθρων γίνεται από το αρμόδιο Στρατολογικό γραφείο κατόπιν υποβολής σε αυτό αίτησης και των παρακάτω δικαιολογητικών: α. Για την υπαγωγή στα άρθρα 1 και 4 : Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 1763/88 και της υπουργικής απόφασης που έχει εκδοθεί για την εφαρμογή τους. β. Για την υπαγωγή στα άρθρα 2, 3 και 5 : Πιστοποίηση της αρμόδιας Ελληνικής Προξενικής Αρχής από την οποία να προκύπτουν τα κατά περίπτωση απαραίτητα στοιχεία. Αρθρο 7 Στις διατάξεις του άρθρου 5 της Φ. 420/150/Γ. 2088/Σ. 3580/ 1-9-89 απόφασης ΥΕΘΑ, υπάγονται και οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1991 και παλαιοτέρων οι οποίοι απέκτησαν ή αποκτούν όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας που είχαν ή έχουν υποχρέωση να καταταγούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων εξαιτίας λήξης ή διακοπής της νόμιμης παραμονής τους έξω από αυτές. Αρθρο 8 1.Εξαιρούνται από τις προσκλήσεις για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές (για συμπλήρωση της μόρφωσης ή για τη λήψη διδακτορικού διπλώματος) και οι διαπρέποντες σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος, οι οποίοι έχουν υποτροφία που τους χορηγήθηκε πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του ν. 1763/88 (25-9-1988) και των οποίων η αναβολή ή η εξαίρεση από τις προσκλήσεις για οποιοδήποτε λόγο έληξε από 25-9-1988 μέχρι την. ημερομηνία έναρξης της ισχύος της παρούσης. Την εξαίρεση δικαιούνται και οι τυχόν καταταγέντες με την 91Β7ΕΣΣΟ εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. 2.Για τη διάρκεια της προαναφερόμενης εξαίρεσης, τις λοιπές προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία χορήγησης της, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της Φ. 421. 5/11/269514/23-10-84 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Αμύνης (ΦΕΚ 769 Β). Ειδικά στους διαπρέποντες η εξαίρεση χορηγείται με απόφαση της Διεύθυνσης Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης, με βάση δικαιολογητικά και σύμφωνα με διαδικασία που θα καθορισθούν από αυτή. Άρθρο 9 Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις της απόφασης αυτής ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη για την εξαγορά κάθε μήνα στρατεύσιμης υποχρέωσης ή πρόσθετης στρατιωτικής υπηρεσίας καθορίζονται από 1-5-1991 σε είκοσι χιλιάδες (20. 000) δραχμές. Για τους προερχόμενους από χώρες του Ανατολικού Συνασπισμού ή την Τουρκία τα χρηματικά ποσά καθορίζονται, από 1-5-1991 σε τρεις χιλιάδες (3.000) δραχμές για κάθε μήνα. Και στις δυο περιπτώσεις τα χρηματικά αυτά ποσά περιέρχονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και διατίθενται για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στρατιωτικού προσωπικού, δύνανται δε να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 10 1.Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης αυτής εκδίδονται, εφόσον απαιτηθούν, από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης. 2.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να ισχύσει από τη δημοσίευση της και να κυρωθεί με νόμο.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αύξηση συντάξεων Ο.Γ.Α. και άλλες διατάξεις. 1993/2163 1993
Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξειςΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 1993/2168 1993
Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1994/2188 1994
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ) και άλλες διατάξεις 1995/2329 1995
Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις. 1995/2345 1995
Μεταρρυθμίσεις στο αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις. 1996/2390 1996
Ιεραρχία και εξέλιξη των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1996/2439 1996
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. 1997/2527 1997
Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις. 2001/2881 2001
Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις 2001/2913 2001
Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις. 2001/2935 2001
Οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ρυθμίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 2002/2984 2002
Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νομοθεσίας, ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισμένων κατηγοριών στρατευσίμων, ανυποτάκτων και οπλιτών, θέματα επαγγελματιών οπλιτών και άλλες διατάξεις. 2002/3036 2002
Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 2004/3257 2004
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις. 2016/4407 2016
Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις. 2017/4509 2017
Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, διαδικασία προτάσεως και απονομής νέας κατηγορίας διαμνημονεύσεως με τίτλο Αστέρας Αξίας και Τιμής. 1993/144 1993
Τροποποίηση διατάξεων των Π.Δ. 192/1991 «Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, διαδικασία προτάσεως και απονομής κατηγοριών διαμνημονεύσεων (ΦΕΚ 75/1991, τ. Α) και 12/1992 «Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, διαδικασία προτάσεως και απονομής νέων κατηγορι[...]" 1993/145 1993
Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, προϋποθέσεις απονομής και διαδικασία υποβολής προτάσεων και απονομής Διαμνημονεύσεων Συμμετοχής σε Ειρηνευτικές Αποστολές. 1993/146 1993
Ανακριτικά Συμβούλια Στρατιωτικού Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων. 1993/269 1993
(1 ) Επέκταση της διατάξεως της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.988/79 (ΦΕΚ 258 τ. Α) που προστέθηκε με το άρθρο 17 του Ν.2109/92 (ΦΕΚ 205 τ. Α), στον Στρατό Ξηράς και στην Πολεμική Αεροπορία». 1994/53 1994
Τροποποίηση του Π.Δ.360/92 «Οργανισμός Ε.Υ.Π.» (ΦΕΚ 183/25.11.92/Τεύχος Α). 1996/1 1996
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.). 1996/101 1996
Οργανισμός της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής. 1998/270 1998
Τροποποίηση διατάξεων του από 2.8.58 Β.Δ. «Περί Οργανισμού Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών» (Α΄ 124). 1999/199 1999
Επέκταση Εφαρμογής συγκεκριμένων διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 2683/99) στο πολιτικό προσωπικό της ΕΥΠ και σύσταση νέων κλάδων μονίμου προσωπικού. 2001/29 2001
«Για την κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά». 2002/133 2002
Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ 515/85 «Κύρωση του Οργανισμού της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών» (ΦΕΚ 187/7.11.85, τ.Α΄). 2003/160 2003
Κύρωση του Οργανισμού της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς. 2008/76 2008
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 192/1991 (ΦΕΚ Α΄ 75) «Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, διαδικασία προτάσεως και απονομής κατηγοριών διαμνημονεύσεων». 2009/43 2009
Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Σώματος Έρευνας -Πληροφορικής στην Πολεμική Αεροπορία. 2012/43 2012
Τροποποίηση διατάξεων των Π.Δ. 192/91 «Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, διαδικασία προτάσεως και απονομής κατηγοριών διαμνημονεύσεων» (ΦΕΚ Α΄ 75)» και ΠΔ 146/93 «Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, προϋποθέσεις απονομής και διαδικασία υποβολής προτάσε[...]" 2013/19 2013
Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 76/2008 «Κύρωση του Οργανισμού της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς» (118/ 25-6-2008, τ. Α΄). 2017/6 2017