ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2110

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-12-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-12-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-12-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της από 29 Ιουνίου 1990 τροποποίησης του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987, που κυρώθηκε με το ν. 1818/ 1988, σχετικά με τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Α. Παράγραφοι του Προοιμίου 1.Η έκτη παράγραφος του Προοιμίου του Πρωτοκόλλου αντικαθίσταται ως εξής: Αποφασισμένα να προστατέψουν τη στοιβάδα του όζοντος, λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα για να ελέγξουν δίκαια όλες τις παγκόσμιες εκπομπές στοιχείων, που την καταστρέφουν, με απώτερο στόχο την εξάλειψη τους με βάση τις εξελίξεις της επιστημονικής γνώσης, λαμβάνοντας υπόψη τεχνικούς και οικονομικούς παράγοντες και έχοντας κατά νου τις αναπτυξιακές ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών, 2.Η έβδομη παράγραφος του Προοιμίου του Πρωτοκόλλου αντικαθίσταται ως εξής: Αναγνωρίζοντας ότι απαιτείται ειδική πρόβλεψη για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών, συμπεριλαμβανόμενης της εξασφάλισης πρόσθετων χρηματοδοτικών πόρων και πρόσβασης σε σχετικές τεχνολογίες, έχοντας κατά νου ότι το μέγεθος των απαραίτητων κονδυλίων είναι προβλέψιμο και τα κονδύλια αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ικανότητα της παγκόσμιας κοινότητας να αντιμετωπίσει το επιστημονικά διαπιστωμένο πρόβλημα της καταστροφής του όζοντος και των επιβλαβών συνεπειών της, 3.Η ένατη παράγραφος του Προοιμίου του Πρωτοκόλλου αντικαθίσταται ως εξής: Εκτιμώντας τη σημασία που έχει η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στην έρευνα, ανάπτυξη και μεταφορά εναλλακτικών τεχνολογιών σχετικών με τον έλεγχο και τη μείωση των εκπομπών των ουσιών, που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος, έχοντας κατά νου ιδιαίτερα τις ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών, Β. Άρθρο Αρθρο 1 : Ορισμοί 1.Η παράγραφος 4 του Αρθρου 1 του Πρωτοκόλλου αντικαθίσταται από την επόμενη παράγραφο: 4. Σαν Ελεγχόμενη ουσία νοείται η ουσία, που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α ή το Παράρτημα Β του παρόντος Πρωτοκόλλου, είτε βρίσκεται αυτούσια, είτε σε μείγμα. Η έννοια περιλαμβάνει τα ισομερή κάθε τέτοιας ουσίας, εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά στο σχετικό Παράρτημα, αλλά εξαιρείται κάθε ελεγχόμενη ουσία ή μείγμα, που περιέχεται σε βιομηχανικό προϊόν εκτός του δοχείου που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ή αποθήκευση αυτής της ουσίας. 2.Η παράγραφος 5 του Αρθρου 1 του Πρωτοκόλλου αντικαθίσταται από την επόμενη παράγραφο: 5. Σαν Παραγωγή νοείται η ποσότητα των ελεγχόμενων ουσιών, που παράγεται, μειωμένη κατά την ποσότητα, που καταστρέφεται με τεχνικές μεθόδους, που θα εγκριθούν από τα Συμβαλλόμενα Μέρη και επίσης μειωμένη κατά την ποσότητα, που χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου σαν υλικό: τροφοδοσίας για την παραγωγή άλλων χημικών ουσιών. Η ποσότητα που ανακυκλώνεται και επαναχρησιμοποιείται δεν θα λογίζεται σαν παραγωγή. 3.Προστίθεται στο Άρθρο Άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου η ακόλουθη παράγραφος: 9. Σαν Μεταβατική ουσία* νοείται κάθε ουσία του Παραρτήματος Γ του παρόντος Πρωτοκόλλου, είτε βρίσκεται αυτούσια, είτε σε μείγμα. Η έννοια περιλαμβάνει τα ισομερή κάθε τέτοιας ουσίας, εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά στο .Παράρτημα Γ, αλλά εξαιρείται κάθε μεταβατική ουσία ή μείγμα, που περιέχεται σε βιομηχανικό προϊόν, εκτός του δοχείου που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ή αποθήκευση αυτής της ουσίας. Γ. Άρθρο Άρθρο 2. παράγραφος 5 Η παράγραφος 5 του Άρθρου 2 του Πρωτοκόλλου αντικαθίσταται από την επόμενη παράγραφο: 5. Κάθε Μέρος μπορεί, για μια οιαδήποτε ή περισσότερες περιόδους ελέγχου, να μεταφέρει σε άλλο Μέρος οποιοδήποτε τμήμα του υπολογιζόμενου επιπέδου παραγωγής σύμφωνα με τα Άρθρα 2Α μέχρι 2Ε, με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των υπολογιζόμενων επιπέδων παραγωγής και των δύο ενδιαφερόμενων Μερών, για κάθε ομάδα ελεγχόμενων ουσιών δεν θα υπερβαίνει τα επίπεδα παραγωγής, που έχουν καθορισθεί απ αυτά τα Άρθρα για την ομάδα αυτή. Κάθε τέτοια μεταφορά παραγωγής θα γνωστοποιείται στη Γραμματεία από το καθένα από τα ενδιαφερόμενα Μέρη, που θα δηλώνουν τους όρους αυτής της μεταφοράς και την περίοδο ισχύος της. Δ. Άρθρο 2, παράγραφος 6 Στην παράγραφο 6 του Άρθρου 2 μετά τις λέξεις ελεγχόμενων ουσιών, την πρώτη φορά που αυτές απαντώνται στο κείμενο, παρεμβάλλονται οι επόμενες λέξεις: του Παραρτήματος Α ή του Παραρτήματος Β Ε. Άρθρο 2, παράγραφος 8 στοιχείο α) Στην παράγραφο 8 στοιχείο α) του Άρθρου 2 του Πρωτοκόλλου μετά τις λέξεις παρόν άρθρο, όπου αυτές απαντώνται στο κείμενο, προστίθενται οι ακόλουθες λέξεις: και τα Άρθρα 2Α μέχρι 2Ε ΣΤ. Άρθρο 2, παράγραφος 9 στοιχείο α) σημείο 1) Στην παράγραφο 9 στοιχείο α) σημείο 1 ) του Άρθρου 2 του Πρωτοκόλλου μετά τις λέξεις στο Παράρτημα Α προστίθενται οι ακόλουθες λέξεις: και/ή στο Παράρτημα Β Ζ. Άρθρο 2, παράγραφος 9 στοιχείο α) σημείο 2) Στην παράγραφο 9 στοιχείο α) σημείο 2) του Άρθρου 2 του Πρωτοκόλλου διαγράφονται οι ακόλουθες λέξεις: από τα επίπεδα του 1986 Η. Άρθρο 2, παράγραφος 9 στοιχείο γ) Στην παράγραφο 9 στοιχείο γ) του Άρθρου 2 του Πρωτοκόλλου διαγράφονται οι ακόλουθες λέξεις: που αντιπροσωπεύουν το πενήντα τοις εκατό τουλάχιστον της συνολικής κατανάλωσης σε ελεγχόμενες ουσίες των Συμβαλλομένων Μερών* και αντικαθίστανται ως εξής: που αντιπροσωπεύουν πλειοψηφία στα παρόντα και ψηφίζοντα Μέρη, που υπάγονται στην περίπτωση της παραγράφου 1 του Άρθρου 5 και πλειοψηφία στα παρόντα και ψηφίζοντα Μέρη, που δεν υπάγονται στην περίπτωση αυτή. θ. Άρθρο 2. παράγραφος 10 στοιχείο β) Η παράγραφος 10 στοιχείο β) του Άρθρου 2 του Πρωτοκόλλου διαγράφεται και η παράγραφος 10 στοιχείο α) του Άρθρου 2 γίνεται παράγραφος 10. Ι. Άρθρο 2, παράγραφος 11 Στην παράγραφο 11 του Άρθρου 2 του Πρωτοκόλλου μετά τις λέξεις του παρόντος άρθρου* προστίθενται οι λέξεις: και των Άρθρων 2Α μέχρι 2Ε και μετά τις λέξεις στο παρόν άρθρο προστίθενται οι λέξεις: και στα Άρθρα 2Α μέχρι 2Ε* ΙΑ. Άρθρο 2Γ : Άλλοι πλήρως αλογονωμένοι χλωροφθοράνθρακες Στο Πρωτόκολλο προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι σαν Άρθρο 2Γ: Άρθρο 2 1.Κάθε Μέρος μεριμνά ώστε κατά τη δωδεκάμηνη χρονική περίοδο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1993, και εφεξής κατά κάθε δωδεκάμηνη χρονική περίοδο, το υπολογιζόμενο επίπεδο του κατανάλωσης των ελεγχόμενων ουσιών της Ομάδας Ι του Παραρτήματος Β να μην υπερβαίνει, ετήσια, το ογδόντα τοις εκατό του υπολογιζόμενου επιπέδου κατανάλωσης του κατά το 1989. Κάθε Μέρος, που παράγει μία ή περισσότερες απ αυτές τις ουσίες, μεριμνά ώστε το υπολογιζόμενο επίπεδο του παραγωγής αυτών των ουσιών κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους να μην υπερβαίνει, σε ετήσια βάση, το ογδόντα τοις εκατό του υπολογιζόμενου επιπέδου παραγωγής του κατά το 1989. Ωστόσο, προκειμένου να ικανοποιούνται οι βασικές εσωτερικές ανάγκες των Μερών, που υπάγονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 5, το υπολογιζόμενο επίπεδο παραγωγής του μπορεί να υπερβαίνει αυτό το όριο το πολύ κατά το 10% του υπολογιζόμενου επιπέδου παραγωγής του κατά το 1989. 2.Κάθε Μέρος μεριμνά ώστε, κατά τη δωδεκάμηνη χρονική περίοδο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1997, και εφεξής κατά κάθε δωδεκάμηνη χρονική περίοδο, το υπολογιζόμενο επίπεδο του κατανάλωσης των ελεγχόμενων ουσιών της Ομάδας Ι του Παραρτήματος Β να μην υπερβαίνει, σε ετήσια βάση, το 15% του υπολογιζόμενου επιπέδου του κατανάλωσης κατά το 1989. Κάθε Μέρος, που παράγει μία ή περισσότερες απ αυτές τις ουσίες, μεριμνά ώστε, κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους, το υπολογιζόμενο επίπεδο του παραγωγής των ουσιών αυτών να μην υπερβαίνει, σε ετήσια βάση, το 15% του υπολογιζόμενου επιπέδου παραγωγής του κατά το 1989. Ωστόσο, προκειμένου να ικανοποιούνται οι βασικές εσωτερικές ανάγκες των Μερών, που υπάγονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 5, το υπολογιζόμενο επίπεδο παραγωγής του μπορεί να υπερβαίνει αυτό το όριο το πολύ κατά το 10% του υπολογιζόμενου επιπέδου παραγωγής του κατά το 1989. 3.Κάθε Μέρος μεριμνά ώστε, κατά τη δωδεκάμηνη χρονική περίοδο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2000 και εφεξής κατά κάθε δωδεκάμηνη χρονική περίοδο, το υπολογιζόμενο επίπεδο του κατανάλωσης των ελεγχόμενων ουσιών της Ομάδας Ι του Παραρτήματος Β να μην υπερβαίνει το μηδέν. Κάθε Μέρος, που παράγει μία ή περισσότερες απ αυτές τις ουσίες, μεριμνά ώστε, κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους, το υπολογιζόμενο επίπεδο του παραγωγής αυτών των ουσιών να μην υπερβαίνει το μηδέν. Ωστόσο, προκειμένου να ικανοποιούνται οι βασικές εσωτερικές ανάγκες των Μερών, που υπάγονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 5, το υπολογιζόμενο επίπεδο παραγωγής του μπορεί να υπερβαίνει αυτό το όριο το πολύ κατά το 15% του υπολογιζόμενου επιπέδου παραγωγής του κατά το 1989. ΙΒ. Άρθρο 2Δ : Τετραχλωράνθρακας Στο Πρωτόκολλο προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι σαν Άρθρο 2Δ: Άρθρο 2Δ : Τετραχλωράνθρακας 1.Κάθε Μέρος μεριμνά ώστε, κατά τη δωδεκάμηνη χρονική περίοδο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1995 και εφεξής κατά κάθε δωδεκάμηνη χρονική περίοδο, το υπολογιζόμενο επίπεδο του κατανάλωσης της ελεγχόμενης ουσίας της Ομάδας ΙΙ του Παραρτήματος Β να μην υπερβαίνει, σε ετήσια βάση, το 15% του υπολογιζόμενου επιπέδου κατανάλωσης του κατά το 1989. Κάθε Μέρος, που παράγει την ουσία αυτή, μεριμνά ώστε, κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους, το υπολογιζόμενο επίπεδο του παραγωγής της ουσίας να μην υπερβαίνει, σε ετήσια βάση, το 15% του υπολογιζόμενου επιπέδου παραγωγής του κατά το 1989. Ωστόσο, προκειμένου να ικανοποιούνται οι βασικές εσωτερικές ανάγκες των Μερών, που υπάγονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 5, το υπολογιζόμενο επίπεδο παραγωγής του μπορεί να υπερβαίνει αυτό το όριο το πολύ κατά το 10% του υπολογιζόμενου επιπέδου παραγωγής του κατά το 1989. 2.Κάθε Μέρος μεριμνά ώστε, κατά τη δωδεκάμηνη χρονική περίοδο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2000 και εφεξής κατά κάθε δωδεκάμηνη χρονική περίοδο, το υπολογιζόμενο επίπεδο του κατανάλωσης της ελεγχόμενης ουσίας της Ομάδας ΙΙ του Παραρτήματος Β να μην υπερβαίνει το μηδέν. Κάθε Μέρος, που παράγει την ουσία αυτή, μεριμνά ώστε, κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους, το υπολογιζόμενο επίπεδο του παραγωγής της ουσίας να μην υπερβαίνει το μηδέν. Ωστόσο, προκειμένου να ικανοποιούνται οι βασικές εσωτερικές ανάγκες των Μερών, που υπάγονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 5, το υπολογιζόμενο επίπεδο παραγωγής του μπορεί να υπερβαίνει αυτό το όριο το πολύ κατά το 15% του υπολογιζόμενου επιπέδου παραγωγής του κατά το 1989. ΙΓ. Άρθρο 2Ε : 1,1,1 - τριχλωροαιθάνιο (μεθυλοχλωροφόρμιο) Στο Πρωτόκολλο προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι σαν Άρθρο 2Ε: Άρθρο 2Ε : 1,1,1 - τριχλωροαιθάνιο (μεθυλοχλωροφόρμιο) 1. Κάθε Μέρος μεριμνά ώστε, κατά τη δωδεκάμηνη χρονική περίοδο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1993, και εφεξής κατά κάθε δωδεκάμηνη χρονική περίοδο, το υπολογιζόμενο επίπεδο του κατανάλωσης της ελεγχόμενης ουσίας της Ομάδας ΙΙΙ του Παραρτήματος Β να μην υπερβαίνει, σε ετήσια βάβη, το υπλογιζόμενο επίπεδο κατανάλωσης του κατά το 1989. Κάθε Μέρος, που παράγει αυτήν την ουσία, μεριμνά ώστε, κατά τις Ιδιες χρονικές περιόδους, το υπολογιζόμενο επίπεδο του παραγωγής της ουσίας να μην υπερβαίνει, σε ετήσια βάση, το επίπεδο παραγωγής του κατά το 1989. Ωστόσο, προκειμένου να ικανοποιούνται οι βασικές εσωτερικές ανάγκες των Μερών, που υπάγονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 5, το υπολογιζόμενο επίπεδο παραγωγής του μπορεί να υπερβαίνει αυτό το όριο το πολύ κατά το 10% του υπολογιζόμενου επιπέδου παραγωγής του κατά το 1989. 2.Κάθε Μέρος μεριμνά ώστε, κατά τη δωδεκάμηνη χρονική περίοδο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1995, και εφεξής κατά κάθε δωδεκάμηνη χρονική περίοδο, το υπολογιζόμενο επίπεδο του κατανάλωσης της ελεγχόμενης ουσίας της Ομάδας ΙΙΙ του Παραρτήματος Β να μην υπερβαίνει, σε ετήσια βάση, το 70% του υπολογιζόμενου επιπέδου κατανάλωσης του κατά το 1989. Κάθε Μέρος, που παράγει αυτήν την ουσία, μεριμνά ώστε, κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους, το υπολογιζόμενο επίπεδο του παραγωγής της ουσίας να μην υπερβαίνει, σε ετήσια βάση, το 70%. του υπλογιζόμενου επιπέδου κατανάλωσης του κατά το 1989. Ωστόσο, προκειμένου να ικανοποιούνται οι βασικές εσωτερικές ανάγκες των Μερών, που υπάγονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 5, το υπολογιζόμενο επίπεδο παραγωγής του μπορεί να υπερβαίνει αυτό το όριο το πολύ κατά το 10% του υπολογιζόμενου επιπέδου παραγωγής του κατά το 1989. 3.Κάθε Μέρος μεριμνά ώστε, κατά τη δωδεκάμηνη χρονική περίοδο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2000, και εφεξής, κατά κάθε δωδεκάμηνη χρονική περίοδο, το υπολογιζόμενο επίπεδο του κατανάλωσης της ελεγχόμενης ουσίας της Ομάδας ΙΙΙ του Παραρτήματος Β να μην υπερβαίνει, σε ετήσια βάση, το 30% του υπολογιζόμενου επιπέδου κατανάλωσης του κατά το 1989. Κάθε Μέρος, που παράγει αυτήν την ουσία, μεριμνά ώστε, κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους, το υπολογιζόμενο επίπεδο του παραγωγής της ουσίας να μην υπερβαίνει, σε ετήσια βάση, το 30% του υπολογιζόμενου επιπέδου παραγωγής του κατά το 1989. Ωστόσο, προκειμένου να ικανοποιούνται οι βασικές εσωτερικές ανάγκες των Μερών, που υπάγονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 5, το υπολογιζόμενο επίπεδο παραγωγής του μπορεί να υπερβαίνει αυτό το όριο το πολύ κατά το 10% του υπολογιζόμενου επιπέδου παραγωγής του κατά το 1989. 4.Κάθε Μέρος μεριμνά ώστε, κατά τη δωδεκάμηνη χρονική περίοδο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2005, και εφεξής, κατά κάθε δωδεκάμηνη χρονική περίοδο, το υπολογιζόμενο επίπεδο του κατανάλωσης της ελεγχόμενης ουσίας της Ομάδας ΙΙΙ του Παραρτήματος Β να μην υπερβαίνει το μηδέν. Κάθε Μέρος, που παράγει αυτήν την ουσία, μεριμνά ώστε, κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους, το υπολογιζόμενο επίπεδο του παραγωγής της ουσίας να μην υπερβαίνει το μηδέν. Ωστόσο, προκειμένου να ικανοποιούνται οι βασικές εσωτερικές ανάγκες των Μερών, που υπάγονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 5, το υπολογιζόμενο επίπεδο παραγωγής του μπορεί να υπερβαίνει αυτό το όριο το πολύ κατά το 15% του υπολογιζόμενου επιπέδου παραγωγής του κατά το 1989. 5.Τα Μέρη θα επανεξετάσουν, κατά το 1992, τη δυνατότητα υλοποίησης ενός ταχύτερου προγράμματος μειώσεων απ αυτό, που καθορίζεται στο παρόν Άρθρο. ΙΔ. Άρθρο Άρθρο Άρθρο 3 : Υπολογισμός των επιπέδων ελέγχου 1.Στο Άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου μετά τις λέξεις των άρθρων 2 προστίθενται τα κάτωθι: ,2Α μέχρι 2Ε. 2.Στο Άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου μετά τις λέξεις στο Παράρτημα Α κάθε φορά, που αυτές απαντώνται στο κείμενο, προστίθενται οι ακόλουθες λέξεις: ή στο Παράρτημα Β ΙΕ. Άρθρο Άρθρο 4 : Έλεγχος του εμπορίου με μη-Μέλη 1.Οι παράγραφοι 1 έως 5 του Άρθρου 4 αντικαθίστανται από τις ακόλουθες παραγράφους: 1. Από την 1η Ιανουαρίου 1990, κάθε Μέρος θα απαγορεύει την εισαγωγή των ελεγχόμενων ουσιών του Παραρτήματος Α από κάθε Κράτος, που δεν συμμετέχει στο παρόν Πρωτόκολλο. 1α.Μέσα σε ένα χρόνο από την έναρξη ισχύος αυτής της παραγράφου κάθε Μέρος θα απαγορεύει την εισαγωγή ελεγχόμενων ουσιών του Παραρτήματος Β από κάθε Κράτος, που δεν συμμετέχει στο παρόν Πρωτόκολλο. 2.Από την 1η Ιανουαρίου 1993, κάθε Μέρος θα απαγορεύει την εξαγωγή κάθε ελεγχόμενης ουσίας του Παραρτήματος Α σε κάθε Κράτος, που δεν συμμετέχει στο παρόν Πρωτόκολλο. 2α.Ένα χρόνο μετά την έναρξη ισχύος αυτής της παραγράφου και εφεξής, κάθε Μέρος θα απαγορεύει την εξαγωγή κάθε ελεγχόμενης ουσίας του Παραρτήματος Β σε κάθε Κράτος, που δεν συμμετέχει στο παρόν Πρωτόκολλο. 3.Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1992, τα Μέρη θα συντάξουν, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Άρθρου 10 της Συνθήκης, ένα παράρτημα με κατάλογο των προϊόντων, που περιέχουν τις ελεγχόμενες ουσίες του Παραρτήματος Α. Τα Μέρη, που δεν θα έχουν προβάλει αντιρρήσεις στο παράρτημα σύμφωνα με τις διαδικασίες αυτές, θα απαγορεύσουν, μέσα σε ένα χρόνο από την έναρξη ισχύος του παραρτήματος, την εισαγωγή αυτών των προϊόντων από κάθε Κράτος, που δεν συμμετέχει στο παρόν Πρωτόκολλο. 3α.Μέσα σε τρία χρόνια από την έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής, τα Μέρη θα συντάξουν, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Άρθρου 10 της Συνθήκης, ένα παράρτημα με κατάλογο των προϊόντων, που περιέχουν τις ελεγχόμενες ουσίες του Παραρτήματος Β. Τα Μέρη, που δεν θα έχουν προβάλει αντιρρήσεις στο παράρτημα σύμφωνα με τις διαδικασίες αυτές, θα απαγορεύσουν, μέσα σε ένα χρόνο από την έναρξη ισχύος του παραρτήματος, την εισαγωγή αυτών των προϊόντων από κάθε Κράτος, που δεν συμμετέχει στο παρόν Πρωτόκολλο. 4.Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1994, τα Μέρη θα καθορίσουν τη δυνατότητα να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν την εισαγωγή, από Κράτη, που δεν συμμετέχουν στο παρόν Πρωτόκολλο, προϊόντων, που παράγονται με ελεγχόμενες ουσίες του Παραρτήματος Α, αλλά δεν τις περιέχουν. Αν αυτό θεωρηθεί εφικτό, τα Μέρη θα συντάξουν, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Άρθρου 10 της Συνθήκης, παράρτημα με κατάλογο τέτοιων προϊόντων. Τα Μέρη, που δεν θα έχουν προβάλει αντιρρήσεις στο παράρτημα σύμφωνα με τις διαδικασίες αυτές, θα απαγορεύσουν, μέσα σε ένα χρόνο από την έναρξη ισχύος του παραρτήματος, την εισαγωγή αυτών των προϊόντων από κάθε Κράτος, που δεν συμμετέχει στο παρόν Πρωτόκολλο. 4α.Μέσα σε πέντε χρόνια από την έναρξη ισχύος αυτής της παραγράφου, τα Μέρη θα καθορίσουν τη δυνατότητα να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν την εισαγωγή, από Κράτη, που δεν συμμετέχουν στο παρόν Πρωτόκολλο, προϊόντων, που παράγονται με ελεγχόμενες ουσίες του Παραρτήματος Β, αλλά δεν τις περιέχουν. Αν αυτό θεωρηθεί εφικτό, τα Μέρη θα συντάξουν, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Αρθρου 10 της Συνθήκης, παράρτημα με κατάλογο τέτοιων προϊόντων. Τα Μέρη, που δεν θα έχουν προβάλει αντιρρήσεις στο παράρτημα σύμφωνα με τις διαδικασίες αυτές θα απαγορεύσουν ή θα περιορίσουν, μέσα σ ένα χρόνο από την έναρξη ισχύος του παραρτήματος, την εισαγωγή αυτών των προϊόντων από κάθε Κράτος, που δεν συμμετέχει στο παρόν Πρωτόκολλο. 5.Κάθε Μέρος αναλαμβάνει στον υψηλότερο πρακτικά δυνατό βαθμό να αποθαρρύνει την εξαγωγή τεχνολογίας για την παραγωγή και χρήση ελεγχόμενων ουσιών σε κάθε Κράτος, που δεν συμμετέχει στο παρόν Πρωτόκολλο. 2.Η παράγραφος 8 του Άρθρου 4 του Πρωτοκόλλου αντικαθίσταται από την επόμενη παράγραφο: 8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Άρθρου, οι εισαγωγές, που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 1α, 3, 3α, 4 και 4α, και οι εξαγωγές, που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 2α, μπορεί να επιτρέπονται από, και προς, κάθε Κράτος, που δεν συμμετέχει στο παρόν Πρωτόκολλο, αν αυτό το Κράτος θεωρηθεί σε Σύνοδο των Μερών ότι έχει πλήρως συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Άρθρου 2, των Άρθρων 2Α μέχρι 2Ε και του παρόντος Άρθρου και έχει γι αυτό υποβάλει τα στοιχεία, όπως καθορίζονται στο Άρθρο 7. 3.Στο Άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου προστίθεται η επόμενη παράγραφος σαν παράγραφος 9: 9. Για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου, ο όρος Κράτος, που δεν συμμετέχει στο παρόν Πρωτόκολλο θα περιλαμβάνει, ως προς μία συγκεκριμένη ελεγχόμενη ουσία, Κράτη ή οργανισμούς περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης, που δεν έχουν συμφωνήσει να δεσμεύονται από τα μέτρα ελέγχου, που εφαρμόζονται γι αυτήν την ουσία. ΙΣΤ. Άρθρο Άρθρο 5 : Ιδιαίτερη θέση των αναπτυσσόμενων χωρών Το Άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 1. Κάθε Μέρος, που είναι αναπτυσσόμενη χώρα και έχει ετήσιο υπολογιζόμενο επίπεδο κατανάλωσης ελεγχόμενων ουσιών του Παραρτήματος Α μικρότερο από 0,3 χιλιόγραμμα ανά κάτοικο κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου γι αυτό, ή κατά οιονδήποτε χρόνο εφεξής και μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1999, δικαιούται, για να καλύψει τις βασικές εσωτερικές ανάγκες του, να καθυστερήσει για δέκα χρόνια τη συμμόρφωση του προς τα μέτρα ελέγχου, όπως ορίζονται στα Άρθρα 2Α μέχρι 2Ε. 2.Ωστόσο, κάθε Μέρος, που υπάγεται στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου δεν πρέπει να υπερβαίνει ούτε το ετήσιο υπολογιζόμενο επίπεδο κατανάλωσης των ελεγχόμενων ουσιών του Παραρτήματοο Α των 0,3 χιλιόγραμμων ανά κάτοικο ούτε το ετήσιο υπολογιζόμενο επίπεδο κατανάλωσης των ελεγχόμενων ουσιών του Παραρτήματος Β των 0,2 χιλιόγραμμων ανά κάτοικο 3.Κατά την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου, που καθορίζονται στα Άρθρα 2Α μέχρι 2Ε, κάθε Μέρος, που υπάγεται στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου, δικαιούται να χρησιμοποιεί: 1)Για τις ελεγχόμενες ουσίες του Παραρτήματος Α είτε τον ετήσιο μέσο όρο των υπολογιζόμενων επιπέδων κατανάλωσης του κατά την περίοδο 1995 έως 1997 συμπεριλαμβανομένου είτε το υπολογιζόμενο επίπεδο κατανάλωσης των 0,3 χιλιόγραμμων ανά κάτοικο, όποιο είναι χαμηλότερο, σαν βάση νια να προσδιορισθεί η συμμόρφωση του προς τα μέτρα ελέγχου. 2)Για τις ελεγχόμενες ουσίες του Παραρτήματος Β, το μέσο όρο του ετήσιου υπολογιζόμενου επιπέδου κατανάλωσης του για την περίοδο 1998 έως 2000 συμπεριλαμβανομένου ή το υπολογιζόμενο επίπεδο κατανάλωσης των 0,2 χιλιόγραμμων ανά κάτοικο, όποιο είναι χαμηλότερο, σαν βάση για να προσδιορισθεί η συμμόρφωση του προς τα μέτρα ελέγχου. 4.Εάν ένα Μέρος, που υπάγεται στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή πριν καταστούν εφαρμόσιμες γι αυτό οι υποχρεώσεις μέτρων ελέγχου των Άρθρων 2Α έως 2Ε, διαπίστωσα ότι δεν μπορεί να αποκτήσει επαρκή ποσότητα των ελεγχόμενων ουσιών, μπορεί να το γνωστοποιήσει στη Γραμματεία. Η Γραμματεία θα διαβιβάσει αμέσως τη γνωστοποίηση στα Μέρη, που θα εξετάσουν το θέμα στην επόμενη Συνοδό τους και θα αποφασίσουν για την κατάλληλη ενέργεια, που πρέπει να γίνει. 5.Η ανάπτυξη της δυνατότητας για εκπλήρωση των υποχρεώσεων των Μερών, που υπάγονται στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου, να συμμορφώνονται με τα μέτρα ελέγχου, που περιλαμβάνονται στα Άρθρα 2Α μέχρι 2Ε και η εφαρμογή τους από τα Μέρη αυτά θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή στην πράξη της οικονομικής συνεργασίας, όπως προβλέπεται στο Άρθρο Άρθρο 10 και τη μεταφορά τεχνολογίας, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 10Α. 6.Κάθε Μέρος, που υπάγεται στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να γνωστοποιήσει γραπτά στη Γραμματεία ότι, αφού έλαβε όλα τα πρακτικά μέτρα, δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει κάποια ή όλες ης υποχρεώσεις, που περιλαμβάνονται στα Άρθρα 2Α μέχρι 2Ε λόγω της ανεπαρκούς εφαρμογής των Άρθρων 10 και 10Α. Η Γραμματεία θα διαβιβάσει αμέσως αντίγραφο της γνωστοποίησης στα Μέρη, που θα εξετάσουν το θέμα στην επόμενη Συνοδό τους, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την παράγραφο 5 του παρόντος Άρθρου και θα αποφασίσουν για τις κατάλληλες ενέργειες, που πρέπει να γίνουν. 7.Κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου μεταξύ της γνωστοποίησης και της Συνόδου των Μερών, όπου θα αποφασισθούν οι κατάλληλες ενέργειες, που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 6, ή κατά τη διάρκεια μιας επιπλέον περιόδου εφόσον η Σύνοδος των Μερών το αποφασίσει, δεν θα κινηθούν οι διαδικασίες μη τήρησης των διατάξεων, που αναφέρονται στο Άρθρο 8, εναντίον του Μέρους, που υπέβαλε τη γνωστοποίηση. 8.Σύνοδος των Μερών, το αργότερο το 1995, θα επανεξετάσει την κατάσταση των Μερών, που υπάγονται στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής στην πράξη της οικονομικής συνεργασίας και της μεταφοράς τεχνολογίας σ αυτά, και θα εγκρίνει τις απαραίτητες αναθεωρήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των μέτρων ελέγχου, που θα εφαρμοσθεί στα Μέρη αυτά. 9.Οι αποφάσεις των Μερών, που αναφέρονται στις παραγράφους 4, 6 και 7 του παρόντος Αρθρου, θα λαμβάνονται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, που εφαρμόζεται για τη λήψη αποφάσεων κατά το Άρθρο 10. ΙΖ. Άρθρο 6: Εκτίμηση και απολογισμός των μέτρων ελέγχου Στο άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου μετά τις λέξεις στο Άρθρο 2, προστίθενται οι ακόλουθες λέξεις: και στα Άρθρα 2Α μέχρι 2Ε και της κατάστασης της σχετικής με την παραγωγή, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές των μεταβατικών ουσιών της Ομάδας Ι του Παραρτήματος Γ. ΙΗ. Άρθρο 7: Υποβολή Στοιχείων Το Άρθρο 7 το Πρωτοκόλλου αντικαθίσταται ως εξής: 1. Κάθε Μέρος υποβάλλει στη Γραμματεία, μέσα σε τρεις μήνες από την προσχώρηση του, στατιστικά στοιχεία για την παραγωγή, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές του κάθε ελεγχόμενης ουσίας του Παραρτήματος Α για το 1986 ή την καλύτερη δυνατή εκτίμηση αυτών των στοιχείων, όταν δεν τα διαθέτει αυτούσια. 2.Κάθε Μέρος υποβάλλει στη Γραμματεία στατιστικά στοιχεία για την παραγωγή, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές του κάθε ελεγχόμενης ουσίας του Παραρτήματος Β και κάθε μεταβατικής ουσίας της Ομάδας Ι του Παραρτήματος Γ, για το 1989 ή την καλύτερη δυνατή εκτίμηση αυτών των στοιχείων όταν δεν τα διαθέτει αυτούσια, το αργότερο τρεις μήνες μετά την ημερομηνία, που τίθενται σε ισχύ γι αυτό το Μέρος οι ρυθμίσεις του Πρωτοκόλλου σχετικά με τις ουσίες του Παραρτήματος Β. 3.Κάθε Μέρος υποβάλλει στη Γραμματεία στατιστικά στοιχεία για την ετήσια παραγωγή του (όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του Άρθρου 1) και ξεχωριστά για - τις ποσότητες, που χρησιμοποιήθηκαν σαν υλικό τροφοδοσίας - τις ποσότητες που καταστράφηκαν με τεχνολογίες, που έχουν εγκριθεί από τα Μέρη - τις εισαγωγές και τις εξαγωγές προς χώρες, που είναι ή δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη αντίστοιχα κάθε ελεγχόμενης ουσίας των Παραρτημάτων Α και Β, καθώς επίσης και κάθε μεταβατικής ουσίας της Ομάδας Ι του Παραρτήματος Γ, για το έτος, που κατά τη διάρκεια του τέθηκαν σε ισχύ οι ρυθμίσεις οι σχετικές με τις ουσίες του Παραρτήματος Β και εφεξής για κάθε χρόνο. Τα στοιχεία υποβάλλονται το αργότερο μετά εννέα μήνες από το τέλος του χρόνου, όπου αναφέρονται. 4.Για τα Μέρη, που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 8 στοιχείο α) του Άρθρου 2, οι απαιτήσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος Άρθρου σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία των εισαγωγών και εξαγωγών πληρούνται εάν η σχετική οργάνωση περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης παρέχει στοιχεία για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές μεταξύ της οργάνωσης και κρατών, που δεν είναι μέλη της οργάνωσης αυτής. ΙΘ. Άρθρο 9: Έρευνα, ανάπτυξη, ενημέρωση του κοινού και ανταλλαγή πληροφοριών Το στοιχείο α) της παραγράφου 1 του Άρθρου 9 του Πρωτοκόλλου αντικαθίσταται ως ακολούθως: α) τις καλύτερες τεχνολογίες για τη βελτίωση του πε-ριορισμου, της ανάκτησης, της ανακύκλωσης ή της κατο:στροφής των ελεγχόμενων και των μεταβατικών ουσιών ή για τη μείωση των εκπομπών τους με άλλο τρόπο, Κ. Άρθρο 10: Χρηματοδοτικός μηχανισμός Το Άρθρο 10 του Πρωτοκόλλου αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 10: Χρηματοδοτικός μηχανισμός 1.Τα Μέρη δημιουργούν μηχανισμό για τους σκοπούς εξασφάλισης χρηματοδοτικής και τεχνικής συνεργασίας, περιλαμβανομένης της μεταφοράς τεχνολογιών, προς τα Μέρη, που υπάγονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 5 του παρόντος Πρωτοκόλλου, για να καταστήσουν δυνατή τη συμμόρφωση τους με τα μέτρα ελέγχου, όπως καθορίζονται στα Άρθρα 2Α μέχρι 2Ε του Πρωτοκόλλου. Ο μηχανισμός αυτός, στον οποίο οι συνεισφορές θα προστίθενται σε άλλες χρηματοδοτικές μεταβιβάσεις προς τα Μέρη, που υπάγονται σ αυτήν την παράγραφο, θα καλύπτει όλες τις συμφωνημένες πρόσθετες δαπάνες των Μερών αυτών, ώστε να μπορέσουν να συμμορφωθούν στα μέτρα ελέγχου του Πρωτοκόλλου. Ενδεικτικός κατάλογος των κατηγοριών πρόσθετων δαπανών θα αποφασισθεί σε Σύνοδο των Μερών. 2.Ο δημιουργούμενος μηχανισμός σύμφωνα με την παράγραφο 1 θα περιλαμβάνει Πολυμερές Ταμείο. Ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνει άλλα μέσα πολυμερούς, περιφερειακής και διμερούς συνεργασίας. 3.Το Πολυμερές Ταμείο: 1)καλύπτει, με δωρεές ή με δάνεια με ευνοϊκούς όρους, ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα με κριτήρια, που θα αποφασισθούν από τα Μέρη, τις συμφωνημένες πρόσθετες δαπάνες, 2)χρηματοδοτεί λειτουργίες γραφείου συμψηφισμού, που: 1) βοηθά τα Μέρη, που υπάγονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 5, να προσδιορίζουν τις ανάγκες τους για συνεργασία, με ειδικές μελέτες για κάθε χώρα και άλλης μορφής τεχνική συνεργασία, 2) διευκολύνει την τεχνική συνεργασία, ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες, που έχουν προσδιορισθεί, 3) διανέμει, όπως καθορίζεται στο Άρθρο 9, πληροφόρηση και σχετικό υλικό, και οργανώνει σεμινάρια εργασίας (wοrkshοps), εκπαιδευτικές συναντήσεις και άλλες σχετικές δραστηριότητες, προς όφελος των Μερών εκείνων, που είναι αναπτυσσόμενες χώρες, και 4) διευκολύνει και παρακολουθεί άλλες μορφές πολυμερούς, περιφερειακής και διμερούς συνεργασίας, που προσφέρονται στα Μέρη εκείνα, που είναι αναπτυσσόμενες Χώρες, 3)χρηματοδοτεί τις γραμματειακές υπηρεσίες του Πολυμερούς Ταμείου και τις σχετικές δαπάνες στήριξης. 4.Το Πολυμερές Ταμείο λειτουργεί με την εξουσιοδότηση των Μερών, που αποφασίζουν για τη γενική του πολιτική. 5.Τα Μέρη συνιστούν Εκτελεστική Επιτροπή για να αναπτύσσει και να παρακολουθεί την εφαρμογή των ειδικών επιχειρησιακών πολιτικών, των κατευθυντήριων γραμμών και των διοικητικών ρυθμίσεων, περιλαμβανομένης της εκταμίευσης πόρων, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του Πολυμερούς Ταμείου. Η Εκτελεστική Επιτροπή θα φέρει σε πέρας τα καθήκοντα και τις ευθύνες της, τις καθοριζόμενες από την εντολή της, όπως συμφωνείται από τα Μέρη, με τη συνεργασία και τη βοήθεια της Διεθνούς Τράπεζας για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη (Διεθνούς Τράπεζας), του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον, του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών ή άλλων κατάλληλων οργανισμών ανάλογα με τους αντίστοιχους τομείς δικαιοδοσίας τους. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, που επιλέγονται με βάση μία ισόρροπη αντιπροσώπευση των Μερών, που υπάγονται στην παράγραφο 1 του Αρθρου 5, και των Μερών, που δεν υπάγονται σ αυτήν, επικυρώνονται από τα Μέρη. 6.Το Πολυμερές Ταμείο χρηματοδοτείται με συνεισφορές των Μερών, που δεν υπάγονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 5, σε μετατρέψιμο νόμισμα ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε είδος και/ή σε εθνικό νόμισμα, στη βάση της κλίμακας εκτιμήσεων των Ηνωμένων Εθνών. Ενθαρρύνονται οι συνεισφορές άλλων Μερών. Διμερής και, σε ειδικές περιπτώσεις συμφωνημένες με απόφαση των Μερών, περιφερειακή συνεργασία μπορεί, μέχρι κάποιο ποσοστό και σύμφωνα με κριτήρια καθοριζόμενα με απόφαση των Μερών, να θεωρηθεί σαν συνεισφορά στο Πολυμερές Ταμείο, με την προϋπόθεση ότι μία τέτοιου είδους συνεργασία, τουλάχιστον: 1)Σχετίζεται αυστηρά με τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου, β) εξασφαλίζει πρόσθετους πόρους, και γ) καλύπτει συμφωνημένες πρόσθετες δαπάνες. 7.Τα Μέρη αποφασίζουν για τον προϋπολογισμό του προγράμματος του Πολυμερούς Ταμείου για κάθε δημοσιονομική περίοδο και για το ποσοστό των συνεισφορών του κάθε Μέρους σ αυτό. 8.Οι πόροι του Πολυμερούς Ταμείου εκταμιεύονται με τη σύμφωνη γνώμη του επωφελούμενου Μέρους. 9.Οι αποφάσεις των Μερών, που αφορούν το παρόν Άρθρο, λαμβάνονται ομόφωνα, όποτε αυτό είναι δυνατόν. Εάν όλες οι προσπάθειες για την επίτευξη ομόφωνης απόφασης έχουν εξαντληθεί και δεν επιτευχθεί συμφωνία, οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των Μερών, που είναι παρόντα και ψηφίζουν εφόσον αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των Μερών, που υπάγονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 5 και είναι παρόντα και ψηφίζουν και συγχρόνως την πλειοψηφία των Μερών, που δεν υπάγονται στο Άρθρο αυτό και είναι παρόντα και ψηφίζουν. 10.Ο χρηματοδοτικός μηχανισμός, που δημιουργείται στο παρόν Άρθρο δεν προκαταλαμβανει οποιεσδήποτε μελλοντικές ρυθμίσεις, που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με άλλα περιβαλλοντικά θέματα. ΚΑ. Άρθρο 10Α: Μεταφορά τεχνολογίας Το επόμενο Άρθρο προστίθεται στο Πρωτόκολλο σαν Άρθρο 10Α: Αρθρο 10Α : Μεταφορά τεχνολογίας Κάθε Μέρος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, σύμφωνα με τα προγράμματα τα υποστηριζόμενα από το χρηματοδοτικό μηχανισμό, ώστε να διασφαλίζεται ότι: 1)τα καλύτερα διαθέσιμα και περιβαλλοντικά ασφαλή υποκατάστατα και οι σχετικές τεχνολογίες μεταφέρονται ταχύτατα στα Μέρη, που υπάγονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 5, και 2)οι μεταφορές του στοιχείου α) γίνονται με δίκαιες και πς πλέον ευνοϊκές συνθήκες. ΚΒ. Άρθρο 1.1 : Σύνοδοι των Μερών Στο Άρθρο Άρθρο 11 του Πρωτοκόλλου η παράγραφος 4 στοιχείο ζ) αντικαθίσταται ως εξής: ζ) Η εκτίμηση, σύμφωνα με το Άρθρο 6, των μέτρων ελέγχου και της κατάστασης σχετικά με τις μεταβατικές ουσίες, ΚΓ. Άρθρο 17: Μέρη που προσχωρούν μετά την έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου Στο Άρθρο 17 μετά τις λέξεις στα Άρθρα 2 προστίθενται τα κάτωθι: ,2Α έως 2ΕΚΔ. Άρθρο Άρθρο 19 : Αποχώρηση Το Άρθρο 19 του Πρωτοκόλλου αντικαθίσταται ως εξής: Κάθε Μέρος μπορεί να αποχωρήσει από το παρόν Πρωτόκολλο, γνωστοποιώντας αυτό εγγράφως στο Θεματοφύλακα οποτεδήποτε μετά την πάροδο τεσσάρων χρόνων εκπλήρωσης των υποχρεώσεων, που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 2Α. Κάθε τέτοια αποχώρηση αρχίζει να ισχύει ένα χρόνο μετά τη λήψη από το Θεματοφύλακα της γνωστοποίησης ή κατά οποιαδήποτε μετέπειτα ημερομηνία, που ενδεχόμενα ορίζεται στη γνωστοποίηση της αποχώρησης. ΚΕ. Παραρτήματα Στο Πρωτόκολλο προστίθενται τα ακόλουθα Παραρτήματα: Παράρτημα Β Ελεγχόμενες ουσίες Ομάδα Ουσία Δυναμικό καταστροφής όζοντος CF3CΙ (CFC-13) 1.0 C2FCΙ5 (CFC-111) 1,0 C2F2C14 (CFC-112) 1.0 C3FCΙ7 (CFC-211) 1,0 C3F2CΙ6 (CFC-212) 1.0 C3F3Cl5 (CFC-213) 1.0 C3F4CΙ4 (CFC-214) .1.0 C3F5CΙ3 (CFC-215) 1.0 C3F6CΙ2 (CFC-216) 1.0 C3F7CΙ (CFC-217) 1.0 CCΙ4 τετραχλωράνθρακας 1.1 Ομάδα ΗΙ C2Η3CΙ3* 1,1,1-τριχλωροαιθάνιο (μεθυλοχλωροφόρμιο) 0,1 (*) Ο τύπος αυτός δεν αναφέρεται στο 1,1,2-τριχλωροαιθάνιο Παράρτημα Γ Μεταβατικές ουσίες Ομάδα Ουσία Ομάδα Ι CΗFCΙ2 (ΗCFC-21) CΗF2CΙ (ΗCFC-22) CΗ2FCΙ (ΗCFC-31) C2ΗFCΙ4 (ΗCFC-121) C2ΗF2CΙ3 (ΗCFC-122) C2ΗF3CΙ2 (ΗCFC-123) C2ΗF4CΙ (ΗCFC-124) C2Η2FCΙ3 (ΗCFC-131) C2Η2F2CΙ2 (ΗCFC-132) Ομάδα Ουσία_ Ομάδα Ι C2Η2F3CΙ (ΗCFC-133) C2Η3FCΙ2 (ΗCFC-141) C2Η3F2CΙ (ΗCFC-142) C2Η4FCΙ (ΗCFC-151) CeΗFCΙβ (ΗCFC-221) C3ΗF2CΙ5 (ΗCFC-222) C3ΗF3CΙ4 (ΗCFC-223) C3ΗF4CΙ3 (ΗCFC-224) C3ΗF5CΙ2 (ΗCFC-225) C3ΗFeCΙ (ΗCFC-226) C3Η2FCΙ5 (ΗCFC-231) C3Η2F2CΙ4 (ΗCFC-232) C3Η2F3CΙ3 (ΗCFC-233) C3Η2F4CΙ2 (ΗCFC-234) C3Η2F5CΙ (ΗCFC-235) C3Η3FCΙ4 (ΗCFC-241) C3Η3F2CΙ3 (ΗCFC-242) C3Η3F3Cl2 (ΗCFC-243) C3Η3F4CΙ (ΗCFC-244) C3Η4FCΙ3 (ΗCFC-251) C3Η4F2CΙ2 (ΗGFC-252) C3Η4F3CΙ (ΗCFC-253) C3Η5FCΙ2 (ΗCFC-261) C3Η5F2CΙ . (ΗCFC-262) C3ΗeFCΙ (ΗCFC-271) Άρθρο 2 1.Η παρούσα Τροποποίηση τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1992, με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον είκοσι επίσημα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης της Τροποποίησης έχουν κατατεθεί από Κράτη ή οργανισμούς περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης, που είναι Μέρη του. Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις Ουσίες που Καταστρέφουν τη Στοιβάδα του όζοντος. Σε περίπτωση, που η προϋπόθεση αυτή δεν πληρούται μέχρι την ημερομηνία αυτήν, η Τροποποίηση θα τεθεί σε ισχύ την ενενηκοστή ημέρα από την ημερομηνία, κατά την οποία θα πληρούται 2.Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, κάθε επίσημο έγγραφο, που κατατίθεται από οργανισμό περιφερειακής ολοκλήρωσης δεν θεωρείται πρόσθετο εκείνων, που κατατίθενται από Κράτη-Μέλη του οργανισμού αυτού. 3.Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Τροποποίησης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, θα τίθεται σε ισχύ για κάθε άλλο Μέρος του Πρωτοκόλλου την ενενηκοστή ημέρα από την ημερομηνία κατάθεσης του νόμιμου εγγράφου του επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης. Άρθρο 2 Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 2 της τροποποίησης του Πρωτοκόλλου. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία