ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/2114

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-01-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-01-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1693-01-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύστημα εγγύησης καταθέσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Καθιερώνεται στην Ελλάδα, από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, σύστημα εγγύησης καταθέσεων με σκοπό την προστασία των καταθετών και την εξασφάλιση σταθερότητας στα σύνολο του τραπεζικού συστήματος,
2.  
  Στο σύστημα εγγύησης καταθέσεων συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 2076/1992 πιστωτικά ιδρύματα, που έχουν λάβει άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας τους στην Ελλάδα εκτός του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
3.  
  Στο σύστημα αυτό υπάγονται τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων, των οποίων η έδρα βρίσκεται εκτός Ελλάδος, εφόσον οι καταθέτες των υποκαταστημάτων αυτών δεν καλύπτονται από ισόποσο σύστημα εγγύησης καταθέσεων, που λειτουργεί στη χώρα της έδρας των πιστωτικών ιδρυμάτων στα οποία ανήκουν αυτά τα υποκαταστήματα. Το ύψος και η έκταση της παρεχόμενης κάλυψης στους καταθέτες των υποκαταστημάτων αυτών που ασκούν δραστηριότητα στην Ελλάδα δεν θα υπερβαίνει το ύψος και την έκταση της παρεχόμενης κάλυψης από το σύστημα εγγύησης καταθέσεων που ισχύει στην Ελλάδα.
Άρθρο 2
1.  
  Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται έπειτα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, εντός ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ρυθμίζονται τα θέματα τα σχετικά με τις καλυπτόμενες από το σύστημα καταθέσεις, τις εξαιρέσεις ορισμένων κατηγοριών καταθέσεων από το πεδίο εφαρμογής του συστήματος, το ύψος και την έκταση της κάλυψης κατά καταθέτη, τις υποχρεώσεις των διευθυνόντων τα πιστωτικά ιδρύματα για την ακριβή ενημέρωση των πελατών τους αναφορικά με τα βασικά στοιχεία του συστήματος, ιδιαίτερα το ύψος προστασίας των καταθετών τους, καθώς επίσης και τα θέματα τα σχετικά με τη σύσταση του ταμείου εγγύησης καταθέσεων, την οργάνωση και τη λειτουργία του, τους πόρους και τον τρόπο χρηματοδότησης του ταμείου και το μηχανισμό ενεργοποίησης του συστήματος εγγύησης καταθέσεων
2.  
  Τα προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με βάση την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, διέπονται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:
 1. το σύστημα εγγύησης καταθέσεων θα πρέπει να εγγυάται αποζημίωση των καταθετών, που δεν διαθέτουν μέσα για την κατάλληλη αξιολόγηση της χρηματοπιστωτικής πολιτικής των πιστωτικών ιδρυμάτων, στα οποία εμπιστεύονται τις καταθέσεις τους
 2. το σύστημα εγγύησης καταθέσεων θα πρέπει να διακρίνει κατά επαρκώς ακριβή τρόπο τις ενέργειες, που προηγούνται της εκκαθάρισης των πιστωτικών ιδρυμάτων από τις αποζημιώσεις μετά την εκκαθάριση,
 3. το σύστημα εγγύησης καταθέσεων θα πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τα κριτήρια αποζημίωσης και τις διατυπώσεις που πρέπει να τηρηθούν για την καταβολή τους
3.  
  Το Ταμείο εγγύησης καταθέσεων θα είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και θα έχει χαρακτήρα ασφαλιστικά
Άρθρο 3
1.  
  Καταργούνται ο Ν. 236/1975 (ΦΕΚ 283 Α) «Περί κυρώσεως του υπ αριθμ. 861/1975 Π.Δ. και άλλων τινών διατάξεων που αφορούν τον Προσωρινόν Επίτροπον Τραπεζών» και το άρθρο 13 του Ν. 1858/1989 (ΦΕΚ 148 Α).
2.  
  Η ισχύς της παραπάνω διάταξης αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 1994
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-01-28 Σύστημα εγγύησης καταθέσεων.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/4
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1975/236 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/236 1975
ΝΟΜΟΣ 1989/1858 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1858 1989
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1975/861 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/861 1975
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Πράξη Διοικητή αριθ. 2280/29.12.93 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/92) Διορισμός Επιτρόπου στην Τράπεζα Κρήτης Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1993/4_29.12.1993 1993