Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984 «Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξει».

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 2
1.  
  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 1426/1984 προστίθενται τα εξής εδάφια: Συμβάσεις μισθώσεως λατομείων αδρανών υλικών, που έχουν καταρτισθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου ως εκμισθωτή και τρίτων, εξακολουθούν να είναι έγκυρες και ισχυρές και μετά την τυχόν αναγνώριση δικαστικώς ή διοικητικώς ως ιδιοκτήτη του εδάφους των λατομείων τρίτου προσώπου. Οι συμβάσεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, στη δε θέση του εκμισθωτή Δημοσίου υπεισέρχεται αυτοδικαίως ο αναγνωρισθείς τρίτος.
Article 3 "Το άρθρο 3 του ν. 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής: Ως λατομικές περιοχές δύνανται να χαρακτηρισθούν δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές ή ιδιωτικές εκτάσεις, ως και εκτάσεις που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ν.π.δ.δ), οι οποίες προσφέροντα [...]"
3.  
  Η επιτροπή, που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο, είναι οκταμελής, συγκροτείται εντός τριών (3) μηνών από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη και αποτελείται από έναν υπάλληλο βαθμού τουλάχιστον εισηγητή Α: 1) του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ειδικότητας μηχανικού μεταλλείων, 2) της Διευθύνσεως Δασών. 3) της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών ειδικότητας πολιτικού ή τοπογράφου ή αρχιτέκτονα μηχανικού, 4) της Διευθύνσεως Εσωτερικών (Τ.Υ.Δ.Κ.), ειδικότητας τοπογράφου ή πολιτικού μηχανικού, 5) τον αρχαιολόγο προϊστάμενο της αρμόδιας Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, αναπληρούμενο από άλλον αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων, 6) της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Νομαρχίας, 7) του Ι.Γ.Μ.Ε. ειδικότητας γεωλόγου ή μηχανικού μεταλλείων και 8) έναν εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α., οριζόμενο από την Τ.Ε.Δ,Κ. Οι υπάλληλοι των περιπτώσεων 1 και 5 ορίζονται από τον αρμόδιο Υπουργό, της περιπτώσεως 7 από τη Διοίκηση του Ι.Γ.Μ.Ε., αν δε στη Νομαρχία δεν υπηρετούν υπάλληλοι των περιπτώσεων 2, 3, 4 και 6, από τον αρμόδιο Υπουργό. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα 5/8 των μελών και προεδρεύεται από τον υπάλληλο του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και οι αποφάσεις της λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία της επιτροπής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Ο καθορισμός λατομικών περιοχών ισχύει για πέντε (5) έτη, από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της οικείας αποφάσεως του νομάρχη, δύναται δε να παραταθεί για μια ακόμη διετία με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, κατόπιν αιτιολογημένης προτάσεως του νομάρχη. Εφόσον δεν έχει γίνει ενεργοποίηση της περιοχής εντός των προθεσμιών αυτών, η έκταση αποχαρακτηρίζεται με απόφαση του νομάρχη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4.  
  Μέσα στις λατομικές περιοχές, καθώς και σε απόσταση τουλάχιστον χιλίων (1.000) μέτρων έξω από την οριογραμμή τους, απαγορεύεται η επέκταση του σχεδίου πόλεως ή η δημιουργία ανεξάρτητου ρυμοτομικού σχεδίου ή η ανέγερση οποιουδήποτε κτίσματος, με εξαίρεση εκείνα που εξυπηρετούν τη λατομική δραστηριότητα, για τα οποία αποφαίνεται ο αρμόδιος νομάρχης. Η τήρηση της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου ανατίθεται στα οικεία πολεοδομικά όργανο του ν. 1577/1985 (Γ.Ο.Κ.) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5.  
  Η εκμετάλλευση των λατομείων αδρανών υλικών εντός των λατομικών περιοχών χαρακτηρίζεται ως δημοσίας ωφελείας. Στις περιοχές αυτές το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως των αδρανών υλικών υπερισχύει κατ αρχήν του δικαιώματος εκμεταλλεύσεως οποιασδήποτε κατηγορίας ορυκτών. Κατ εξαίρεση, αν υπάρχουν κοιτάσματα μεταλλευμάτων ή βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων σε σημαντικές ποσότητες και έχουν ουσιώδη σημασία για την εθνική οικονομία, το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως των ορυκτών αυτών υπερισχύει. Στην περίπτωση αυτήν εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,.
6.  
  Τα αδρανή υλικά, που εξορύσσονται κατά την εκμετάλλευση οποιασδήποτε κατηγορίας ορυκτών, διατίθενται ελεύθερα από τον εκμεταλλευτή, ο οποίος υποχρεούται στην καταβολή αναλογικού μισθώματος στον ιδιοκτήτη της εκτάσεως του χώρου εκμεταλλεύσεως και για όσο χρόνο έχει το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως. Το ανωτέρω μίσθωμα ανέρχεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) στην τιμή πωλήσεως επί δαπέδου των ακατέργαστων υλικών ή πέντε τοις εκατό (5%) στην τιμή πωλήσεως επί δαπέδου των επεξεργασμένων υλικών. Συμβάσεις αποκομιδής υλικών, που έχουν καταρτισθεί, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.
Article 4 "Το άρθρο 4 του ν. 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής: Ί. Για τον καθορισμό των λατομικών περιοχών η αρμόδια επιτροπή ερευνά τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3, καθώς και την τυχόν ύπαρξη απαγορευτικών λόγων, από αυτούς που αναφέ [...]"
2.  
  Μετά τον καθορισμό των λατομικών περιοχών, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών ή της Τ.Υ.Δ.Κ. όταν πρόκειται για περιοχές δημοσίων ή δημοτικών- κοινοτικών εκτάσεων αντίστοιχα και του Ι.Γ.Μ.Ε. προβαίνουν σε:.
 1. χωροταξική κατανομή των λατομικών χώρων, που βρίσκονται σε λατομικές περιοχές εντός δημόσιων, δημοτικών και κοινοτικών εκτάσεων ή εκτάσεων ν.π.δ.δ., β. περιγραφή των απαιτούμενων έργων υποδομής και γ. εκτίμηση της δαπάνης εκτελέσεως των έργων αυτών.
 2. Οι εργασίες των ανωτέρω περιπτώσεων α, β και γ ολοκληρώνονται εντός έξι (6) μηνών από τον καθορισμό των λατομικών περιοχών.
3.  
  Η αντιμετώπιση της δαπάνης των έργων υποδομής της προηγούμενης παραγράφου αναλαμβάνεται από τους μισθωτές των λατομικών χώρων κατ αναλογία, που καθορίζεται με απόφαση του νομάρχη ή του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας. Προκειμένου περί δημόσιων λατομείων, η δαπάνη των έργων υποδομής συμψηφίζεται με το αναλογικό μίσθωμα.
Article 5 "Το άρθρο 5 του ν. 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής: Ί. Η εκμίσθωση των λατομείων αδρανών υλικών, που ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου, γίνεται από το νομάρχη αποκλειστικά με πλειοδοτική δημοπρασία με ενσφράγιστες προσφορές, Ο συναγωνισμός γίνεται [...]"
2.  
  Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η εκμίσθωση με απευθείας σύμβαση δημόσιων λατομείων αδρανών υλικών, όταν Τούτο είναι αναγκαίο για την εκτέλεση ανατιθέμενου εθνικού ή διανομαρχιακού δημόσιου έργου, στον ανάδοχο του έργου. Η έγκριση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με την οποία ορίζεται ο χρόνος λειτουργίας μέχρι την αποπεράτωση του έργου και επιβάλλονται οποιεσδήποτε υποχρεώσεις για τη λειτουργία του λατομείου, την προστασία του περιβάλλοντος ή την αποκατάσταση του χώρου μετά τη λήξη των εργασιών. Απαγορεύεται η διάθεση αδρανών υλικών πέραν από τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.
3.  
  Για τη συμμετοχή στις δημοπρασίες των λατομείων της παραγράφου 1 απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, ποσού ίσου με το προκύπτον βάσει του καθοριζόμενου από τη διακήρυξη ποσοστού επί του προσφερομένου ετήσιου μισθώματος, που επιστρέφεται μετά την υπογραφή της συμβάσεως. Σε κάθε περίπτωση μισθώσεως, κατατίθενται στον αρμόδιο νομάρχη εγγυητικές επιστολές εκπληρώσεως των όρων της συμβάσεως, που καταπίπτουν προς όφελος του Δημοσίου σε περίπτωση μη συμμορφώσεως.
Article 6 "Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 1428/1984 αντικαθίστανται ως εξής: 1. Οι συμβάσεις μισθώσεως του προηγούμενου άρθρου καταρτίζονται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο και για διάρκεια είκοσι (20) ετών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρο [...]"
2.  
  Η διάρκεια των είκοσι (20) ετών μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) πενταετίες. Η παράταση χορηγείται με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση του νομαρχιακού συμβουλίου, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην ίδια απόφαση. Για την παράταση αυτήν υποβάλλεται από τα μισθωτή κατά τη διάρκεια του προτελευταίου έτους της μισθώσεως αίτηση, καθώς και τα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στην απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 7. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και επί των συμβάσεων μισθώσεων, που έχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος συναφθεί εντός λατομικών περιοχών.
Article 7 "Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του ν. 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 4. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία εκμισθώσεως, εκμ [...]"
4.  
  Τα εξορυσσόμενα αδρανή υλικά, που προέρχονται από την εκτέλεση δημόσιων έργων, απαγορεύεται να διατίθενται προς εμπορία από τον ανάδοχο του έργου. Η χρησιμοποίηση των υλικών αυτών δεν υπάγεται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου.
Article 9
1.  
  Η παράγραφος 1, το α εδάφιο της παραγράφου 2 και η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του ν. 1428/1984 αντικαθίστανται ως εξής: 1. Η εκμετάλλευση των δημοτικών, κοινοτικών και ιδιωτικών λατομείων, καθώς και των λατομείων των ν.π.δ.δ., επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας εκμεταλλεύσεως, που χορηγεί ο νομάρχης. Για τα δημόσια λατομεία η σύμβαση μισθώσεως επέχει θέση άδειας εκμεταλλεύσεως. 2. Η διάρκεια της άδειας εκμεταλλεύσεως των δημοτικών, κοινοτικών και ιδιωτικών λατομείων ορίζεται σε είκοσι (20) έτη και μπορεί να παραταθεί όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6. 3. Πριν από την υπογραφή της συμβάσεως ή τη χορήγηση άδειας εκμεταλλεύσεως, κατατίθεται η πιο πάνω μελέτη εγκεκριμένη από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, καθώς και η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντολογικών όρων, που προβλέπεται από την Κ.Υ.Α. 69269/ 5387/24.10.1990 (ΦΕΚ 678 Β), προκειμένου δε περί δασικών εκτάσεων, η έγκριση επεμβάσεως, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α). Για την εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών, καθώς και την εντός αυτών ανέγερση και λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κτιρίων που εξυπηρετούν την εκμετάλλευση, δεν απαιτείται η υπό της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α) προβλεπόμενη προέγκριση χωροθετήσεως.
Article 10
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 1428/1964 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Απαγορεύεται η εκμίσθωση δημόσιων λατομείων ή η χορήγηση άδειας εκμεταλλεύσεως δημοτικών, κοινοτικών ή ιδιωτικών λατομείων, καθώς και λατομείων ν.π.δ.δ., αν από την εκμετάλλευση αυτών δημιουργούνται, βάσει και της καθοριζόμενης από την παράγραφο 3 του παρόντος διαδικασία: Οι εκτάσεις αυτές δεν δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο εξορυκτικής δραστηριότητας. Δεν χορηγείται άδεια εκμεταλλεύσεως ούτε εγκρίνεται σύμβαση μισθώσεως οποιουδήποτε λατομείου, αν από την τεχνική μελέτη του άρθρου 9 ήθελε καταδειχθεί, ότι δεν είναι εφικτός ο σχεδιασμός ορθολογικής εκμεταλλεύσεως βάσει των προβλεπόμενων από τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.
Article 11
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του ν. 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Ο νομάρχης μπορεί να ανακαλέσει την άδεια εκμεταλλεύσεως ή να καταγγείλει τη σύμβαση μισθώσεως στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη πρόταση του αρμόδιου επιθεωρητή μεταλλείων, αν δημιουργούνται κίνδυνοι, που δεν μπορούν με άλλον τρόπο να αποτραπούν, για την ασφάλεια κτισμάτων ή έργων κοινής ωφέλειας, καθώς και για τη ζωή και υγεία των εργαζομένων ή περιοίκων ή διερχομένων. 0) Ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη πρόταση μας από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες της παραγράφου 3 του άρθρου 10, εφόσον κατά τη διάρκεια της εκμεταλλεύσεως προκύψουν απαγορευτικοί της λατομείας λόγοι, οι οποίοι δεν υπήρχαν κατά το χρόνο της χορηγήσεως της άδειας εκμεταλλεύσεως ή της συνομολογήσεως της συμβάσεως μισθώσεως ή για λαγούς που αφορούν το δημόσιο συμφέρον. γ) Ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη πρόταση της αρμόδιας, ανάλογα με την περίπτωση, αρχής ή υπηρεσίας λόγω παραβάσεως από τον εκμεταλλευτή των όρων της άδειας εκμεταλλεύσεως ή της συμβάσεως μισθώσεως ή της εγκρίσεως περιβαλλοντολογικών όρων. Στην περίπτωση αυτήν απαιτείται εισήγηση και βεβαίωση του αρμόδιου επιθεωρητή μεταλλείων, ότι έχουν εξαντληθεί όλες οι από τον παρόντα νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις. δ) Μετά από την οριστική ανάκληση της εγκρίσεως επεμβάσεως του ν. 998/1979. Πριν από την ανάκληση της άδειας ή καταγγελίας της μισθώσεως, καλείται ο ενδιαφερόμενος από το νομάρχη σε ακρόαση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επίδοση της σχετικής προσκλήσεως.
Article 12
1.  
  Στο όρθρο 12 του ν. 1428/1984 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 4. Για την ανέγερση, εντός λατομείων, κτιρίων, εξαιρέσει των αποθηκών εκρηκτικών υλών και καψυλίων, των οποίων η κατασκευή αποτελεί υποχρέωση του εκμεταλλευτή βάσει των διατάξεων του εκδιδόμενου κατ εφαρμογήν του άρθρου 26 Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, απαιτείται άδεια που χορηγείται από την αρμόδια πολεοδομική αρχή, ύστερα από γνώμη του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
Article 13
1.  
  Οι παράγραφοι 3 και 4, το α εδάφιο της παραγράφου 5 και η παράγραφος 6 του άρθρου 15 του ν. 1428/1984 αντικαθίστανται ως εξής: 3. Κάθε παράβαση από τον εκμεταλλευτή των διατάξεων του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, των όρων της άδειας εκμεταλλεύσεως ή της συμβάσεως ή της εγκρίσεως περιβαλλοντολογικών όρων ή της εγκρίσεως επεμβάσεως και των εντολών του επιθεωρητή μεταλλείων, τιμωρείται με πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές, που επιβάλλεται με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του επιθεωρητή μεταλλείων. Με την Ιδια διαδικασία επιβάλλονται και τα πρόσημα, που προβλέπονται από το ν. 1650/1986. 4. Τα πρόστιμα, που προβλέπονται από την προηγούμενη παράγραφο, ως και τα πρόστιμα του άρθρου 16 του ν. 1428/1984 αποδίδοντα στους οικείους δήμους και κοινότητες, στην περιοχή των οποίων βρίσκονται τα λατομεία και διατίθενται για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος με έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας της νομαρχίας. 5. Ο επιθεωρητής μεταλλείων, αν διαπιστώσει ότι οι παραβάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού γίνονται καθ υποτροπή ή τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια κτισμάτων ή έργων κοινής ωφέλειας ή η ζωή και η υγεία των εργαζομένων, των περιοίκων και των διερχομένων ή διενεργείται ανορθολογική εκμετάλλευση κατά παράβαση των διατάξεων του Κ.Μ.Λ.Ε. ή τίθεται σε σοβαρά κίνδυνο τα περιβάλλον, όπως η προστασία του προσδιορίζεται από τις υφιστάμενες διατάξεις, μπορεί να διατάξει με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του, που κοινοποιείται στον εκμεταλλευτή και στην κατά τόπους Αστυνομική αρχή, την επιβολή περιοριστικών μέτρων στην εκμετάλλευση του λατομείου, ιδίως δε την προσωρινή, ολική ή μερική διακοπή της εκμεταλλεύσεως 6. Οι επιθεωρήσεις μεταλλείων, των οποίων η έδρα και οι αρμοδιότητες καθαρίζονται από τα π.δ/τα 238/ 1979 (ΦΕΚ 66 Α) και 381/1989 (ΦΕΚ 168 Α), είναι διανομαρχιακού επιπέδου υπηρεσίες και δεν διέπονται από τις διατάξεις του ν 1622/1986 (ΦΕΚ 92 Α). Αρθρο 14 Η παράγραφος 5 του άρθρου 17 του ν. 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 5. Κατά των αποφάσεων των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 15 και του άρθρου 16 επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η οποία δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Επί των πιο πάνω προσφυγών αποφαίνεται κατ ουσίαν ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μέσα σε τρεις (3) μήνες από την κατάθεσή τους.
Article 15 "Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του ν. 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής:"
1.  
  Οι εκμεταλλευτές δημόσιων και ιδιωτικών λατομείων, καθώς και λατομείων ν.π.δ.δ. αδρανών υλικών, υποχρεούνται να καταβάλλουν ετησίως ειδικό τέλος υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, στην περιοχή των οποίων λειτουργεί το λατομείο. Το τέλος αυτό ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) στην τιμή πωλήσεως των λατομικών προϊόντων επί αυτοκινήτου στο χώρο του λατομείου. Ο προσδιορισμός των ποσοτήτων που πωλούνται γίνεται με βάση τα τιμολόγια και κάθε άλλη πρόσφορη μέθοδο καταμετρήσεως των λατομικών προϊόντων. Στην καταβολή του ως άνω ειδικού τέλους υποχρεούνται εφεξής και αυτοί που ήδη εκμεταλλεύονται δημόσια ή ιδιωτικά λατομεία, καθώς και λατομεία ν.π.δ.δ., πλην των λατομείων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
Article 17
1.  
  Τα εδάφια α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 1428/1984 αντικαθίστανται ως εξής: 2. Η εκμίσθωση λατομείων αδρανών υλικών των δήμων και κοινοτήτων γίνεται με πλειοδοτική δημοπρασία με ενσφράγιστες προσφορές, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 5 και τη νομοθεσία που ισχύει για τους δήμους και τις κοινότητες.
2.  
  Στο άρθρο 23 του ν 1428/1984 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 5. Επί παρατάσεων μισθώσεως δημοτικών, κοινοτικών ή ιδιωτικών λατομείων, καθώς και λατομείων ν.π.δ.δ. αδρανών υλικών έχουν ανάλογη εφσομογή οι διατάξεις του β εδαφίου της περιπτώσεως α του άρθρου 20 του ν. 669/1977 (ΦΕΚ 241 Α).
Article 18
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 25 του ν. 1425/1934 αντικαθίσταται ως εξής: 3 Οι διατάξεις του ν 1568/1985 (ΦΕΚ 177 Α), πλην των άρθρων 2 και 3 και των κατ εφαρμογήν τούτου εκδοθέντων προεδρικών διαταγμάτων, δεν έχουν εφαρμογή στις εργασίες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Article 19
1.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 29 του ν. 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 4 Τα χρηματικό ποσά, που έχουν κατατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος βάσει των άρθρων 11 παράγραφος 6 και 12 παράγραφος 2 του ν 386/1976 (ΦΕΚ 188 Α) και στο λογαριασμό ΚΑ 2342)2/9, εισάγονται ως δημόσιο έσοδο στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Article 20 "1 Λατομεία αδρανών υλικών, που λειτουργούν εκτός λατομικών περιοχών με άδεια εκμεταλλεύσεως ή σύμβαση μισθώσεως ή με απόφαση της περιπτώσεως β της παραγράφου 1 του καταργούμενου άρθρου 33 του ν. 1428/1984, εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι να λήξει η [...]"
2.  
  Σε δημοτικά, κοινοτικά ή ιδιωτικά λατομεία, καθώς και λατομεία ν.π.δ.δ. της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη, μετά γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου, να παρατείνεται η ισχύς των ως άνω αδειών για πέντε (5) έτη, κάβε φορά, μέχρι συμπληρώσεως τριακονταετίας, το πολύ, από το χρόνο χορηγήσεως των αρχικών αδειών με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των άρθρων 9 και 10 του ν. 1428/1934. Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις μπορεί να χορηγούνται επεκτάσεις των ως άνω αδειών σε όμορες δημοτικές, κοινοτικές ή ιδιωτικές εκτάσεις, εφόσον υφίσταται δικαίωμα εκμεταλλεύσεως επί των εκτάσεων αυτών.
3.  
  Σε δημόσια λατομεία της παραγράφου 1 του παρόντος μπορεί με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη, μετά γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου, να παρατείνεται η ισχύς των μισθώσεων γιο πέντε (5) έτη, κάθε φορά, μέχρι συμπληρώσεως τριακονταετίας, το πολύ, από τη σύναψη των αρχικών συμβάσεων ή αδειών εκμεταλλεύσεως με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 10, καθώς και την απόφαση του άρθρου 7 του ν. 1428/1984. Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις μπορεί να χορηγούνται επεκτάσεις των ως άνω αδειών σε όμορες δημοτικές, κοινοτικές ή ιδιωτικές εκτάσεις, εφόσον υφίσταται δικαίωμα εκμεταλλεύσεως επί των εκτάσεων αυτών.
4.  
  Εκμεταλλευτές δημοτικών, κοινοτικών ή ιδιωτικών λατομείων, καθώς και λατομείων ν.π.δ.δ., τα οποία κατά την έναρξη του ν 1428/1984 (11.4.1984) λειτουργούσαν με άδεια εκμεταλλεύσεως και των οποίων η λειτουργία δεν απαγορεύτηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1428/1984 ή των οποίων έχει εγκριθεί η συνέχιση της λειτουργίας με απόφαση του νομάρχη και εξακολουθούν να λειτουργούν, δύνανται εντός τριών μηνών από της ισχύος του παρόντος να ζητήσουν από τον αρμόδιο νομάρχη τη χορήγηση άδειας εκμεταλλεύσεως στους ως άνω χώρους και όμορους προς αυτούς δημοτικούς, κοινοτικούς ή ιδιωτικούς χώρους, εφόσον έχουν δικαιώματα εκμεταλλεύσεως Η έκδοση της άδειας γίνεται με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου, για μια πενταετία με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των όρθρων 9 και 10 του ν. 1428/1984. Οι ως άνω άδειες μπορεί να παραταθούν με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις των ως άνω διατάξεων για μια ή και περισσότερες πενταετίες, μέχρι συμπληρώσεως τριακονταετίας, το πολύ, από το χρόνο εκδόσεως των αρχικών αδειών. Ο εκμεταλλευτής στην περίπτωση αυτήν υποχρεούται σε πλήρη περιβαλλοντική αποκατάσταση του συνολικού χώρου, που έχει η πρόκειται να εκμεταλλευθεί.
5.  
  Οι αποδεδειγμένα εκμεταλλευόμενοι δημόσια λατομεία αδρανών υλικών, τα οποία κατά την έναρξη ισχύος του ν. 1428/1984 λειτουργούσαν με σύμβαση μισθώσεως ή άδεια εκμεταλλεύσεως, η οποία έχει ήδη λήξει, συνεχίζουν τη δραστηριότητα τους στους χώρους αυτούς για μια διετία με κύριο σκοπό την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, σύμφωνα με ειδική μελέτη που υποβάλλεται εντός τριών (3) μηνών και εγκρίνεται από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας με τη διαδικασία της Κ.Υ.Α. 69269/5387/24.10.1990. Η λειτουργία των λατομείων αυτών δύναται να παρατείνεται για μία τριετία, το πολύ, με τις προϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου. Οι εκμεταλλευόμενοι τα ως άνω λατομεία καταβάλλουν ειδική αποζημίωση στο Δημόσιο, που καθορίζεται με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου, που δεν θα είναι μικρότερη του 8% της αξίας των πωλουμένων προϊόντων. Η λειτουργία των λατομείων αυτών δύναται σε κάθε περίπτωση, να απαγορευθεί με ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 11 και 15 του ν. 1428/1984.
6.  
  Για τα λατομεία των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και S του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 1428/1984,.
7.  
  Ειδικά οι εκμεταλλευόμενοι λατομεία των παραγράφων 3 και 5 του παρόντος άρθρου υποχρεούνται στην καταβολή:
 1. των οφειλόμενων βάσει των συμβάσεων μισθώσεως πάγιων και αναλογικών μισθωμάτων,
 2. των από τις κείμενες διατάξεις και για οποιαδήποτε αιτία προβλεπόμενων αποζημιώσεων για αυθαίρετη χρήση, εκμετάλλευση και κάρπωση δημόσιων εκτάσεων
8.  
  Λειτουργούντα κατά την έναρξη ισχύος του νόμου λατομεία των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, που δεν θα τύχουν των προβλεπόμενων από τις εν λόγω διατάξεις παρατάσεων αδειών ή μισθώσεων αντίστοιχα, συνεχίζουν τη λειτουργία τους για μια διετία από τη λήξη των ισχυουσών αδειών ή μισθώσεων. Η διετία προκειμένου για τα λειτουργούντα λατομεία της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου υπολογίζεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η υπό του προηγούμενου εδαφίου προβλεπόμενη περίοδος των δύο (2) ετών μπορεί να παραταθεί για τρία (3) το πολύ έτη. με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, εφόσον αποδεδειγμένα εξακολουθεί να συντρέχει μία από τις εξής προϋποθέσεις.
 1. δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καθορισμού λατομικών περιοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1428/1984,.
 2. δεν έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του περιβάλλοντος του λατομικού χώρου, σύμφωνα με ειδική μελέτη, που θα εγκριθεί οπό τους Υπουργούς βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, με τη διαδικασία της Κ.Υ.Α. 69269/5387/24.10.1990.
 3. Για τα λατομεία του εδαφίου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 1428/1984 Η λειτουργία των λατομείων αυτών δύναται σε κάθε περίπτωση να απαγορευθεί με ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 11 και 15 του ν. 1428/1984.
9.  
  Σε κάθε περίπτωση τα λετομεία, που λειτουργούν εντός αρχαιολογικών χώρων, διακόπτουν τη λειτουργία τους εντός διετίας μερίμνη της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας
10.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 1428/1984 ισχύουν και επί των αποφάσεων του νομάρχη, που εκδίδονται κατ εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου.
11.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 1428/1984 έχουν εφαρμογή και επί των μισθώσεων, που Εχουν συναφθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είχε εκτιμηθεί κατά τη διαδικασία της χωροθετήσεως η αναγκαία δαπάνη για την εκτέλεση των έργων υποδομής, τα προς συμψηφισμό ποσά καθορίζονται με απόφαση του νομάρχη, μετά γνώμη τριμελούς επιτροπής αρμόδιων υπαλλήλων της νομαρχίας, που συγκροτείται με απόφαση του. Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ρυθμίσεων αυτών καθορίζονται στην απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 1428/1984.
Article 21
1.  
  Για την έκδοση των αδειών εκμεταλλεύσεως των λατομείων σχιστολιθικών πλακών ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 669/1977, στις διατάξεις του οποίου υπάγονται στο εξής τα λατομεία αυτά. Οι αποδεδειγμένα εκμεταλλευόμενοι μέχρι και την 31/12/91 λατομεία σχιστολιθικών πλακών υποχρεούνται όπως εντός έτους ζητήσουν τη χορήγηση της υπό του προηγούμενου εδαφίου προβλεπόμενης άδειας.
2.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1, της παραγράφου 4 του άρθρου 2, της παραγράφου 3 του άρθρου 8, της παραγράφου 3 του άρθρου 9, της παραγράφου 1 του άρθρου 10, του άρθρου 11, του άρθρου 12, της παραγράφου 5 του άρθρου 15, του άρθρου 16, των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 17 και του γ εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν, 1428/1984 έχουν εφαρμογή και επί των λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρου. Στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 11 ταυ ν. 1428/1984 οι αρμοδιότητες του νομάρχη ασκούνται από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
3.  
  Οι περιπτώσεις γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 669/1977 αντικαθίστανται ως εξής: γ. Εγκεκριμένη Τεχνική μελέτη, οι προδιαγραφές της οποίας καθορίζονται στον Κ.Μ.Λ.Ε. Η μελέτη αυτή υπογράφεται από διπλωματούχο μηχανικό μεταλλείων και συνυπογράφεται ως προς τα γεωλογικά στοιχεία καθώς και το κεφάλαιο ερευνητικών εργασιών από πτυχιούχο γεωλόγο.
 1. Έγκριση περιβαλλοντολογικών όρων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. 69269/5387/24,10.90.
4.  
  Το δ εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 669/1977 αντικαθίσταται ως εξής: δ. Προκειμένου για δασικές εκτάσεις, απαιτείται η κατ αρχήν γνώμη της Δασικής Υπηρεσίας για τη μίσθωση δημόσιου λατομικού χώρου, τη χορήγηση συναινέσεως για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών ή τη χορήγηση άδειος εκμεταλλεύσεως. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών σε δάση ή δασικές εκτάσεις πριν από την έκδοση της εγκρίσεως επεμβάσεως του ν. 998/1979.
5.  
  Το εδάφιο γ της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του ν 669/1977 αντικαθίσταται ως εξής: Επί της αιτήσεως αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο εντός έξι (6) μηνών από της διαβιβάσεως της από το νομάρχη και την υποβολή των δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις περιπτώσεις Υ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 669/1977.
6.  
  Η απόφαση για τη χορήγηση ή μη της κατά το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 669/1977 προβλεπόμενης συναινέσεως εκδίδεται υποχρεωτικώς εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως, που πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή απαράδεκτου από τα σχεδιαγράμματα και σκαριφήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 669/1977, μετά από έρευνα για τη συνδρομή ή όχι απαγορευτικών λόγων, με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 669/1977. Για τη χορήγηση της κατά τα ως άνω συναινέσεως απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δρχ. για την εκπλήρωση των όρων της χορηγούμενης συναινέσεως, που καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου σε περίπτωση μη συμμορφώσεως. Την εγγυητική αυτήν επιστολή υποχρεώνονται να καταθέσουν, προ της χορηγήσεως συναινέσεως, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, των οποίων εκκρεμούν σχετικές αιτήσεις ή προ της χορηγήσεως ετήσιας παρατάσεως.
7.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ν. 669/1977 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασία οι μισθώσεις της παραγράφου 1 μπορεί να παρατείνονται για μια ακόμη πενταετία.
8.  
  Κατάτμηση χώρου, για τον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια εκμεταλλεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 669/1977 ή του ν. 1428/1984, δεν είναι επιτρεπτή.
9.  
  Το παράβολο που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ. 285/1979 ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών, πρέπει δε να υποβληθεί και για τις εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος αιτήσεις.
10.  
  Το πενήντα τοις εκτό (50%) των πάγιων και αναλογικών μισθωμάτων των δημόσιων λατομείων μαρμάρου και βιομηχανικών ορυκτών καταβάλλεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στην περιφέρεια των οποίων λειτουργούν τα λατομεία. Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
11.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναπροσαρμόζεται ανά τριετία το ύψος των υπό των διατάξεων του ν. 1428/1984 και του ν. 669/1977 προβλεπόμενων ποσών για πρόστιμα, εγγυητικές επιστολές, παράβολα κ.λπ., με προσαύξηση από 20% μέχρι 30%.
Article 22
1.  
  Απαγορεύεται η μεταφορά εκτός του λατομικού χώρου λατομικών προϊόντων με φορτηγά οχήματα, όταν δεν καλύπτεται το φορτίο τους με ειδικό κάλυμμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 1903/1990 (ΦΕΚ 142 Α). Η παράβαση της ανωτέρω διατάξεως τιμωρείται με ποινή φυλακίσεως και επιβολή χρηματικού προστίμου από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) μέχρι δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές και σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο τριπλασιάζεται. Σε εκμεταλλευτές λατομείων αδρανών υλικών, που επιτρέπουν τη μεταφορά κατά παράβαση της ως άνω διατάξεως, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 15 του ν. 1428/1984.
Article 23
1.  
  Με προεδρικά διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μπορεί να κωδικοποιηθούν σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις της ισχύουσας περί λατομείων αδρανών υλικών νομοθεσίας. Επιτρέπεται η μεταβολή της σειράς και αριθμήσεως των άρθρων, παραγράφων και εδαφίων.
Article 24 "Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται:"
1.  
  Το α και β εδάφιο της παραγράφου 2 και το β εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 669/1977.
2.  
  Το άρθρο 6 του ν. 669/1977.
3.  
  Η παράγραφος 8 του άρθρου 14 του ν. 669/1977.
4.  
  Το άρθρο 13 του ν 669/1977
5.  
  Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 15 του ν. 669/1977.
6.  
  Το άρθρο 16 του ν. 669/1977.
7.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν. 1428/1984.
8.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 19 του ν. 1428/1984. a Τα άρθρα 21 και 24 του ν. 1428/19Β4.
10.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 του ν. 1428/1984.
11.  
  Η Παράγραφος 2 του άρθρου 30 του ν 1428/1984
12.  
  Τα άρθρα 33 και 35 του ν. 142Β/1984.
Article 25
1.  
  Το άρθρο 16 του ν. 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής: Οποιος εκμεταλλεύεται ή εξορύσσει ή αποκομίζει αδρανή υλικά χωρίς να έχει αποκτήσει σχετικό δικαίωμα τιμωρείται ποινικώς κατά το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα και διοικητικώς με τις κυρώσεις του άρθρου 5 του ν. 5895/1933 και με πρόστιμο από ένα εκατομμύριο (1.000,000) έως δέκα εκατομμύριο (10.000.00Ό) δραχμές που επιβάλλεται με απόφαση του Επιθεωρητή Μεταλλείων. Σε περίπτωση υποτροπής η αρμόδια Αστυνομική αρχή προβαίνει:.
 1. στη σφράγιση των μόνιμων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του λατομείου ύστερα οπό σχετική απόφαση του αρμόδιου νομάρχη,
 2. στην κατάσχεση του κινητού εξοπλισμού του λατομείου και των παρανόμως παραγόμενων ή μεταφερόμενων προϊόντων
2.  
  Καταργείται το άρθρο 11 ταυ ν. 669/1977.
Article 26
1.  
  Λατομικές περιοχές, που έχουν καθορισθεί με βάση τις διατάξεις του ν. 386/1976 και του ν 1428/1984, εφόσον δεν ενεργοποιηθούν μέσα σε πέντε χρόνια από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, αποχαρακτηρίζονται με απόφαση του νομάρχη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Για την εκτέλεση των έργων του συστήματος της μεταφοράς και αποθήκευσης του φυσικού αερίου ως και των συναφών εγκαταστάσεων και μέχρι την ολοκλήρωση τους. το διοικητικό συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε. μπορεί να αναθέτει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, περιλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων διοίκησης των παραπάνω έργων ολικά ή μερικό σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία θα ασκούν τις αρμοδιότητες και θα παρέχουν τις υπηρεσίες που θα προσδιορίζονται εκάστοτε στις σχετικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Δ.ΕΠ.Α. Η ανάθεση γίνεται με συμβάσεις που συνάπτονται από το Δ.Σ. της Δ.ΕΠ.Α Α.Ε..
2.  
  Λατομικές περιοχές ενεργοποιούμενες εντός των προβλεπόμενων κατά περίπτωση προθεσμιών δεν υπόκεινται σε χρονικούς περιορισμούς ως προς τη διάρκεια ισχύος του χαρακτηρισμού τους
3.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 ισχύουν και στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2 του άρθρου δ
4.  
  Οι εγγυητικές επιστολές και τα παράβολα που προβλέπονται αντίστοιχα από το β εδάφιο της παραγράφου 6 και την παράγραφο 9 του άρθρου 21 πρέπει να κατατεθούν με ποινή ακυρότητας των εκκρεμών αιτήσεων, μέσα σε ένα μήνα από την επίδοση σχετικής εγγράφου προσκλήσεως του νομάρχη
Article 27
1.  
  Μετά το άρθρα 20 του ν. 2052/1992 Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις, προστίθεται άρθρο 20α, ως εξής:.
Article 29
1.  
  Στο ν. 87/1975 Περί ιδρύσεως της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου προστίθεται Άρθρο 9ο, που έχει ως εξής:.
Article 30
1.  
  Η υπό της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α) προβλεπόμενη προθεσμία για τη διεξαγωγή των εκλογών στα Επιμελητήρια παρατείνεται μέχρι 15 Δεκεμβρίου 1993.
2.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1712/1987 (ΦΕΚ 115 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 2. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου μπορεί να παρατείνονται μέχρι του τριπλασίου οι προθεσμίες, που αναφέρονται στα άρθρα 8, 9, 10 και 11 του νόμου αυτού.
Article 31
1.  
  Ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων της διοίκησης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), όπως ορίζεται από την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 1474/1984 (ΦΕΚ 128 Α), μετατίθεται για την 11-6-1993. Η θητεία των οργάνων διοίκησης του ΓΕΩΤ. ΕΕ. και οι σχετικές με τη διεξαγωγή των εκλογών προθεσμίες παρατείνονται ανάλογα.
Article 32
1.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του ν. 1514/1985 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 4. Το Δ.Σ. αποφασίζει για τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση του Κέντρου. Η εκτέλεση των αποφάσεων του γίνεται από το διευθυντή του Κέντρου. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή έλλειψης αυτού η εκτέλεση των αποφάσεων ανατίθεται με απόφαση του Δ.Σ. στον αντιπρόεδρο του. Στις αρμοδιότητες του Δ Σ. ανήκουν ιδίως:.
 1. Η εκτέλεση των αποφάσεων των επιτροπών πρόσληψης, προαγωγής και κρίσης των ερευνητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1514/1985.
 2. Η έγκριση ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του Κέντρου και σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου, του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος και του αντίστοιχου ετήσιου προϋπολογισμού
 3. Η έγκριση ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του Κέντρου και σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου, του απολογισμού και του ισολογισμού του Κέντρου
 4. Η άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στο προσωπικό του Κέντρου σύμφωνο με τις ισχύουσες διατάξεις
 5. Κάθε άλλη αρμοδιότητα σχετική με τη διοίκηση του Κέντρου, η οποία δεν ανατίθεται σε άλλο όργανο.
 6. Με απόφαση του το Δ.Σ. μπορεί να μεταβιβάζει οίο διευθυντή του Κέντρου τις αρμοδιότητες του..
2.  
  Η τελευταίο πρόταση της παραγράφου 12 του άρθρου 9 του ν 1514/1985 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Στο Επιστημονικό Συμβούλιο μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο διευθυντής του Κέντρου. Το Επιστημονικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις μια φορά το μήνα και σε έκτακτες συνεδριάσεις, όταν το ζητήσει ο πρόεδρος του ή η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του ή ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Ο διευθυντής του Κέντρου φροντίζει για τη γραμματειακή υποστήριξη του Επιστημονικού Συμβουλίου..
3.  
  Οι διατάξεις υπό στοιχεία α και β της παρ. 13 του άρθρου 9 του ν. 1514/1985 αντικαθίστανται ως ακολούθως: α) Γνωμοδοτεί ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του Κέντρου για το ετήσιο αναπτυξιακό πρόγραμμα του Κέντρου και τον ετήσιο προϋπολογισμό του Κέντρου. Η γνωμάτευση αυτή είναι για το Δ.Σ. δεσμευτική. Παρακολουθεί την υλοποίηση τους και υποβάλλει τη σχετική γνώμη και κριτική στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Σε περίπτωση που η εκτέλεση συγκεκριμένων προγραμμάτων δεν κρίνεται ικανοποιητική ή κρίνεται άτι υπάρχει διαφοροποίηση του αρχικού στόχου, δύναται να τροποποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα του Κέντρου, Ινστιτούτου, καθώς και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς. Για τον σκοπό αυτόν το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να Θέτει στη διάθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου τα στοιχεία που το τελευταίο κρίνει απαραίτητα.
 1. Εγκρίνει ύστερα από εισήγηση του Δ,Σ. τον απολογισμό και ισολογισμό του Κέντρου και αποτιμά το ερευνητικό έργο του Κέντρου σε συσχετισμό με την πολιτική επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας..
4.  
  Η διάταξη υπό στοιχείο ε της παρ. 13 του οp8pοu 9 του ν. 1514/1985 καταργείται και η διάταξη υπό στοιχείο στ αριθμείται ως ε.
Article 33
1.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 26 του ν. 1514/1985 Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας αντικαθίσταται ως εξής: 4 Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μετά από πρόταση του Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Έρευνας, διορίζονται τα μέλη των ειδικών επιτροπών κρίσης των παραγράφων 1 και 2, που θα καλύπτουν όλες τις επιστημονικές περιοχές των πιο πάνω ερευνητικών φορέων. Με την ίδια απόφαση, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται α πρόεδρος και αντιπρόεδρος της επιτροπής. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στην παρ.11 του άρθρου 28 του ν. 17:33/1987. Οι πιο πάνω διατάζεις εφαρμόζονται για: α. Το επιστημονικό προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Ερευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.Δ) που κατατάχθηκε σε προσωποπαγείς θέσεις με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με αίτηση του σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ 9 του άρθρου 28 του ν. 1733/1997. β. Το επιστημονικό προσωπικό των εποπτευόμενων από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ερευνητικών φορέων, που υπηρετούσε κατά τη δημοσίευση του ν. 1514/1935 και συνεχίζει να υπηρετεί μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου στους Ιδιους ερευνητικούς φορείς και είχε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, αλλά δεν είχε κάνει χρήση του δικαιώματος για ένταξη σε ερευνητικές βαθμίδες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1514/1985, ή είχε υποβάλει αίτηση, αλλά για οποιονδήποτε λόγο δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία κρίσεως. γ. Τους ερευνητές οι οποίοι εντάχθηκαν σε βαθμίδες κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1514/1985 αλλά προσέφυγαν με αίτηση ακυρώσεως κατά των αποφάσεων των επιτροπών κρίσεως που τους ενέταξαν και δικαιώθηκαν από το Διοικητικό Εφετείο. Το πιο πάνω προσωπικά μπορεί να υποβάλει αίτηση για ένταξη στις βαθμίδες ερευνητών - ειδικών λειτουργικών επιστημόνων μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Στα κριτήρια ένταξης του πιο πάνω προσωπικού όπως αυτά καθορίζονται από το άρθρο 15 παρ. 2 και άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 1514/ 1985 θα συμπεριληφθεί και η τεκμηριωμένη συμβολή ενός εκάστοτε των ανωτέρω στην ανάπτυξη του ερευνητικού φορέα στον οποίο υπηρετεί.
Article 34
1.  
  Σε περίπτωση αμφισβητήσεως εκ μέρους του Δημοσίου της κυριότητας εκτάσεων, στις οποίες κατά την έναρξη ισχύος του ν, 1428/1964 γινόταν Εκμετάλλευση σχιστολιθικών πλακών η οποίο και συνεχίζεται, α φερόμενοι ως ιδιοκτήτες των εκτάσεων αυτών οφείλουν εντός 3μήνου από της ισχύος του παρόντος να υποβάλουν αίτηση αναγνωρίσεως στο συμβούλιο επιλύσεως ιδιοκτησιακών διαφορών. Μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως του ως άνω οργάνου οι εκμεταλλευόμενοι τα λατομεία αυτά συνεχίζουν την εκμετάλλευση χωρίς να υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 16 του ν. 1428/1984. Η λειτουργία των λατομείων αυτών μπορεί να απαγορευθεί με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 11 και 15 του ν. 1428/1984.
Article 35 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κρότους.
Article 9ο
1.  
  Για κάθε έργο μεταφοράς, αποθήκευσης, μέτρησης και διανομής του φυσικού αερίου, που περιλαμβάνει ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και έργα πολιτικού μηχανικού, του οποίου η ανέγερση ή επέκταση εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Δ.ΕΠ.Α., μπορούν ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων να καθορίζουν, με απόφαση τους, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από πρόταση του Δ.Σ. της Δ.ΕΠ.Α., τους πολεοδομικούς και κτίριο δομικούς όρους, κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη.
2.  
  Για την εγκατάσταση και λειτουργία των παραπάνω έργων μπορεί ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με αποφάσεις του, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να χορηγεί τις σχετικές άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των Εργων αυτών, κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη
Article 20Α
1.  
  Στις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν υπάγονται οι πάσης φύσεως δικαιοπραξίες, που θα γίνουν από τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.), για την απόκτηση από αυτήν ακινήτων για την κατασκευή, μεταφορά και λειτουργία του έργου του φυσικού αερίου.
Title Ref.Number Date
ΑΠΟΦΑΣΗ 1924/69269/5387 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1924/69269_5387 1924
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/69269/5387 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/69269_5387 1990
ΝΟΜΟΣ 1919/1428 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1919/1428 1919
ΝΟΜΟΣ 1933/5895 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1933/5895 1933
ΝΟΜΟΣ 1934/1425 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1934/1425 1934
ΝΟΜΟΣ 1934/1428 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1934/1428 1934
ΝΟΜΟΣ 1935/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1935/1514 1935
ΝΟΜΟΣ 1975/87 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/87 1975
ΝΟΜΟΣ 1976/386 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/386 1976
ΝΟΜΟΣ 1977/669 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/669 1977
ΝΟΜΟΣ 1979/998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/998 1979
ΝΟΜΟΣ 1984/1426 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1426 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/1428 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1428 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/142Β (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/142Β 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/1474 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1474 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1568 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1568 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1577 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1577 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1622 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1622 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1650 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1987/17:33 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/17:33 1987
ΝΟΜΟΣ 1990/1903 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1903 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1956 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1956 1991
Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις. 1992/2052 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΣ 1997/1733 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/1733 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/285 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/285 1979
Title Ref.Number Date
Σύσταση του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού. Εισαγωγή, μεταφορά, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις. 1995/2364 1995
Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις. 1998/2576 1998
Αναδιοργάνωση της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου (Δ.Ε.Π. Α.Ε.) και των Θυγατρικών της εταιρειών, καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις 1998/2593 1998
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1998/2647 1998
Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. 1999/2702 1999
Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 1999/2742 1999
Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις. 2001/2919 2001
Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενείας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις 2001/2947 2001
Βιώσιμη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις 2001/2965 2001
Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις. 2003/3190 2003
Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων. - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης. 2005/3335 2005
Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις. 2009/3734 2009
Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 2010/3851 2010
Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2014/4258 2014
Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις. 2015/4351 2015
Μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον Ε.Ο.Τ., στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες, σύσταση υπηρεσιών και θέσεων προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού και στις Περιφέρειες, μεταφορά πόρων και ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών. 2001/313 2001
Name
Label
Label