Επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δάνειων σε δικαιούχους στεγαστικής συνδρομής και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Μετονομασία του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (C.Ε.Κ.)"
1.  
  Ο Αυτόνομος Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Α.Ο Ε.Κ ) ή (Ο.Ε.Κ), που συνεστήθη με ίο άρθρο 1 του ν.δ. 2963/1954 (ΦΕΚ 155 Α), μετονομάζεται σε Οργανισμό Στεγαστικής Αποκατάστασης Εργαζομένων (Ο.Σ.Α.Ε.). Η εποπτεία και ο έλεγχος του ανήκουν στον Υπουργό Εργασίας.
2.  
  Όπου στη νομοθεσία ή τις διοικητικές πράξεις και τους κανονισμούς αναφέρεται Αυτόνομος Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Α.Ο.Ε Κ. ή Ο.Ε Κ.) νοείται εφεξής ο Ο Σ Α.Ε.
Άρθρο 2 "Προγράμματα επιδοτήσεως επιτοκίου"
1.  
  Στο άρθρο 10 του ν.δ. 2963/1954, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής: 3 Ο Ο.Σ.Α.Ε. με απόφαση του Δ.Σ. του δύναται να επενδύει μέρος των στεγαστικών κεφαλαίων του σε τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα, που στον κύκλο εργασιών τους περιλαμβάνεται και η στεγαστική πίστη. Η επένδυση μπορεί να λάβει οποιαδήποτε από τις ισχύουσες συμβατικές μορφές, όπως έντοκη κατάθεση, αγορά τραπεζικών ομολόγων ή ομολόγων του Δημοσίου, καθώς και μορφή χαρτοφυλακίου. Τα έσοδα από την επένδυση αυτήν του Ο.Σ.Α.Ε δύνανται να διατίθενται για την επιδότηση επιτοκίων, πέραν της επιδοτήσεως ή μη του Δημοσίου. Ο Ο.Σ.Α.Ε με σύμβαση αναθέτει εν όλω ή εν μέρει στην εκάστοτε επιλεγόμενη από αυτόν τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα το έργο της επιδοτήσεως του επιτοκίου. Επίσης δύναται, μετά από έγκριση του Υπουργού Εργασίας, να εκχωρεί μέρος των απαιτήσεων του σε τράπεζα η πιστωτικό ίδρυμα για την εκτέλεση των προγραμμάτων επιδοτήσεως επιτοκίων.
Άρθρο 3
1.  
  Οι κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου παρεχόμενες από τον Ο.Σ.Α.Ε. επιδοτήσεις επιτοκίου στους εργαζόμενους δικαιούχους αυτού πρώτης δανειοδοτήσεως αφορούν δάνεια, που χορηγούνται από τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα υποδεικνυόμενα από τον Ο.Σ.Α.Ε.:.
 1. για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας, β) για αποπεράτωση, επέκταση ή βελτίωση ήδη υπάρχουσας κατοικίας και
 2. για αντικατάσταση υπάρχουσας κατοικίας, που δεν ικανοποιεί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας του δικαιούχου και δεν έχει αποκτηθεί από στεγαστική συνδρομή του Ο.Σ.Α.Ε.
2.  
  Δικαιούχοι, που έτυχαν στεγαστικής συνδρομής από τον Ο.Ε.Κ. ή οποιονδήποτε άλλο φορέα, με την μορφή δανείου, μέχρι ποσού 150 000 δραχμών, σύμφωνα με το ν.δ. 2963/1954, όπως ισχύει και του επί τη βάσει του άρθρου 2 του ιδίου νόμου εκδοθέντος κανονισμού, περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων από τον Ο.Ε.Κ., του ν.δ. 1138/1972 ως και του ν. 1641/ 1986, δικαιούνται να τύχουν εκ νέου στεγαστικής συνδρομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 παρ. 1 περιπτ. α και β του προαναφερθέντος Κανονισμού, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Σ.Α.Ε. Η ανωτέρω διάταξη θα ισχύσει υπό την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι ήταν συνεπείς προς τις ανειλημμένες οικονομικές τους υποχρεωθείς και εφόσον με το δάνειο, που έλαβαν, δεν κατέστη δυνατόν να αποκτήσουν ιδίαν κατοικίαν, ικανή να καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας τους, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την ήμερα υποβολής της αιτήσεως από το δικαιούχο.
Άρθρο 4 "Στους όρους της συμβάσεως που θα υπογράφεται μεταξύ ταυ Ο.Σ.Α.Ε. και της τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος για την επένδυση των στεγαστικών του κεφαλαίων και εκτέλεση των προγραμμάτων επιδοτήσεως επιτοκίου θα περιλαμβάνονται και όροι αναφερόμενοι: α) σ [...]"
1.  
  Η επιλεγμένη από τον Ο.Σ.Α.Ε τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα δύναται, μετά από συμφωνία με τον Οργανισμό, να εκδίδει, με έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, ομολογιακό δάνειο μέχρι του ύψους των εκάστοτε επενδυόμενων από τον Ο.Σ.Α.Ε. κεφαλαίων, η διάρκεια του οποίου καθορίζεται από την ανωτέρω συμφωνία. Επίσης από την τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα διενεργείται ο έλεγχος των λοιπών προϋποθέσεων, που καθορίζονται γιο την παροχή της επιδότησης επιτοκίου από τον Ο.Σ.Α.Ε. 2, Το επιτόκιο χορηγήσεως του στεγαστικού δανείου από την επιλεγόμενη από τον Ο.Σ.Α.Ε. τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το εκάστοτε ισχύον στην αγορά ελεύθερων στεγαστικών δανείων και σύμφωνα με τον περιορισμό της παραγράφου 5 εδάφιο α του άρθρου 7. Το επιτόκιο αυτό μειώνεται για τους δικαιούχους κατά το ποσοστό επιδοτήσεως του από τον Ο.Σ.Α.Ε., το προερχόμενο από την απόδοση της επενδύσεως των στεγαστικών κεφαλαίων του στην τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα και κατά το ποσοστό επιδοτήσεως από το Δημόσιο.
2.  
  Το ομολογιακό αυτό δάνειο υπόκειται στις εκάστοτε κανονιστικές ρυθμίσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι εκδιδόμενες ανώνυμες ομολογίες, καλύπτουσες το σύνολο του ποσού του δανείου, παραδίδοντα στον Ο.Σ.Α.Ε , ο οποίος δύναται να τις ρευστοποιεί με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, μέσω του χρηματιστηρίου ή της ελεύθερης αγοράς.
3.  
  Τα έσοδα από τα τοκομερίδια του ομολογιακού δανείου δύνανται να εκχωρούνται σε τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα για την επιδότηση επιτοκίων των ανωτέρω στεγαστικών δανείων
4.  
  Στην περίπτωση που ο αριθμός δικαιούχων του Ο.Σ.Α.Ε. είναι μικρός και δεν απορροφά το σύνολο των εσόδων από τα τοκομερίδια, το αδιάθετο υπόλοιπο τοποθετείται σε τοκοφόρο λογαριασμό και απορροφάται από δανειοδοτήσεις επόμενων στη σειρά δικαιούχων του Ο.Σ.Α.Ε. ή διατίθεται για να εκδοθεί από την τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα νέο ομολογιακό δάνειο κατά την κρίση του Δ.Σ. του Ο.Σ.Α.Ε. Άρθρο β Συμβάσεις δανείου - Επιτόκιο.
Άρθρο 7
1.  
  Ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από το Δ.Σ. του Ο.Σ.Α.Ε., δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες Αθηνών, Θεσσαλονίκης ή και άλλης πόλεως και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από είκοσι (20) ημέρες.
2.  
  Αιτήσεις, που για οποιαδήποτε αιτία δεν ικανοποιούνται μέχρι την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος του μεθεπόμενου της υποβολής της αιτήσεως έτους, Θεωρούνται απορριφθείσες
3.  
  Η μορφή επιδότησης του επιτοκίου καθορίζεται από το Δ.Σ. του Ο.Σ.Α.Ε., είτε ως ποσοστό επί του επιτοκίου χορηγήσεως στεγαστικών δανείων, είτε ως απόλυτες μονάδες επιδοτήσεως επιτοκίου χορηγήσεως.
4.  
  Τα κριτήρια, βάσει των οποίων καθορίζονται το ποσοστό ή οι μονάδες επιδοτήσεως επιτοκίου χορηγήσεως του στεγαστικού δανείου, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Σ.Α.Ε. και αναφέρονται στην οικογενειακή και την εισοδηματική κατάσταση των δικαιούχων, καθώς και στους υφιστάμενους δημογραφικούς, εθνικούς, κοινωνικούς και άλλους ειδικότερους λόγους.
5.  
  Το σύνολο των επιδοτήσεων για κάθε δικαιούχο δεν μπορεί να υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του επιτοκίου χορηγήσεως του στεγαστικού δανείου, συμπεριλαμβανομένης και της επιδοτήσεως του Δημοσίου, η επιδότηση δε του Ο.Σ.Α.Ε. δεν μπορεί να είναι μικρότερη του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του εκάστοτε επιτοκίου χορηγήσεως του στεγαστικού δανείου, με τον περιορισμό το επιτόκιο χορηγήσεως του στεγαστικού δανείου, να μην είναι μεγαλύτερο του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου ετήσιας διάρκειας και τελευταίας εκδόσεως, προσαυξημένο κατά τέσσερις (4) ποσοστιαίες μονάδες. Το σύνολο των επιδοτήσεων, που συγκεντρώνει κάθε δικαιούχος, στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη δεκαδική πεντάδα του επιτοκίου.
6.  
  Το ύψος του εκάστοτε επιδοτούμενου στεγαστικού δανείου, δεν δύναται να υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) της εκτιμώμενης αξίας του ακινήτου και μέχρι ποσού δανείου δώδεκα εκατομμυρίων (12.000,000) δραχμών κατά ανώτατο όριο, για το πρώτο έτος εφαρμογής του παρόντος νόμου. Για την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου λαμβάνεται υπόψη η εμπορική του αξία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την αντικειμενική αξία, όπου ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Το ανώτατο αυτό όριο δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Σ.Α.Ε. κατ έτος.
7.  
  Η διάρκεια επιδοτήσεως του επιτοκίου ορίζεται σε οκτώ (8) έτη, αρχής γενομένης από την καθορισμένη ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσεως. Μετά το τέλος του όγδοου έτους ο δανειολήπτης δύναται, είτε να εξοφλήσει το δάνειο, είτε να μετατρέψει το ύψος του επιτοκίου μετά από συμφωνία μεταξύ αυτού και της τράπεζας ή του πιστωτικού ιδρύματος, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται από τη δανειακή σύμβαση.
8.  
  Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ο.Σ.Α.Ε., δύναται ο Οργανισμός, πέραν της επιδότησης του επιτοκίου, να αποσβαίνει μέρος του δανείου, ώστε ο δανειοδοτούμενος μετά την πάροδο των οκτώ (8) πρώτων ετών διάρκειας της επιδότησης του Ο.Σ.Α.Ε. να μην επιβαρύνεται μετά την αφαίρεση των τυχόν επιδοτήσεων από την ετήσια τοκοχρεωλυτική δόση πέραν του 40% του ετήσιου οικογενειακού του εισοδήματος.
Άρθρο 8
1.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Σ.Α.Ε. και σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, δύνανται να ρυθμίζονται θέματα αναγόμενα στην προτεραιότητα εξυπηρετήσεως των δικαιούχων επιδοτήσεως επιτοκίου, ως και κάθε άλλη λεπτομέρεια, που αναφέρεται στην εφαρμογή του παρόντος νόμου.
2.  
  Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Σ.Α.Ε. λαμβάνει τις αποδοχές, που προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 7 του ν.δ. 212/1969 (ΦΕΚ 112 Α) Το άρθρο 3 παρ. 7. εδάφιο γ, του ν.δ. 2963/1954, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 13 παρ. 2 του ν.δ. 3083/1954 (ΦΕΚ 247 Α), καταργείται.
Άρθρο 9
1.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του ν. 1849/1989 αντικαθίσταται ως εξής: 4. Όσοι έτυχαν ή τυγχάνουν επιδότησης ενοικίου μπορούν να συμμετέχουν και σε άλλα προγράμματα στεγαστικής συνδρομής του Ο.Σ.Α.Ε. και εφόσον λάβουν την ανωτέρω συνδρομή, διακόπτεται η επιδότηση τους-.
Άρθρο 10
1.  
  Ο Ο.Σ.Α.Ε. είναι δυνατόν με απόφαση του Δ.Σ. και ύστερα από έγκριση του Υπουργού Εργασίας να πωλεί από τις αδιάθετες κατοικίες που έχει κατασκευάσει σε δανειοδοτούμενους με τα προγράμματα δανείων επιδοτούμενου επιτοκίου, που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, κατοικίες που κατασκευάζει με τα κατασκευαστικά προγράμματα του στην τιμή κόστους, δηλαδή στην τιμή που διαμορφώνεται από το κόστος της αγοράς του οικοπέδου, της κατασκευής των έργων υποδομής και διαμορφώσεως περιβάλλοντος χώρου, και τέλος της κατασκευής της κατοικίας, κατανεμόμενου του συνολικού κόστους στις κατοικίες αναλόγως της συνολικής οφέλιμης επιφάνειας αυτών.
2.  
  Για τη συμμετοχή των δικαιούχων στο πιο πάνω πρόγραμμα απαιτείται η καταβολή εξ ιδίων κεφαλαίων των δικαιούχων της διαφοράς μεταξύ του κόστους της κατοικίας και του ύψους του δανείου, που θα λαμβάνει από την τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα. 185 Άρθρο 11 Το Δ.Σ. του Ο.ΣΑ.Ε. με ομόφωνη απόφαση του δύναται να μισθώνει αδιάθετες κατοικίες που έχει κατασκευάσει σε δικαιούχους του με μηνιαίο μίσθωμα 1/500 του κόστους κατασκευής τους προσαυξανόμενο ετησίως κατά 5%. Οι ενοικιαστές δύνανται να ζητήσουν από τον Ο.Σ.Α.Ε. μετά πενταετία και εφόσον υπήρξαν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους να καταβάλλουν το συνολικό κόστος κατασκευής της κατοικίας συμψηφιζομένου του ποσού, που έχουν καταβάλει υπό μορφή ενοικίου, αποκτώντας έτσι την κυριότητα της κατοικίας.
Άρθρο 12 "Παραχωρήσεις δασικών εκτάσεων"
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2Β του άρθρου 13 του ν. 1734/1987 (ΦΕΚ 189 Α) διαμορφώνεται ως εξής: Επιτρέπεται να παραχωρούνται κατά κυριότητα ή κατά χρήση για ορισμένο χρόνο οι εξής δημόσιες δασικές εκτάσεις: Όσες κρίνονται κατάλληλες από άποψη θέσης και είναι απαραίτητες για τη δημιουργία και λειτουργία εργατικών κατοικιών εκτός Αττικής, κατασκηνώσεων, χιονοδρομικών κέντρων, ορειβατικών καταφυγίων αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων, δημοτικών και κοινοτικών καταστημάτων, νοσοκομείων, ιερών ναών και ιερών μονών, κέντρων υγείας και υγειονομικών σταθμών, σωφρονιστικών καταστημάτων, νεκροταφείων, αγορών, σφαγείων, τυροκομείων, μελισσοκομείων, υδροτριβείων, ιχθυοτροφείων και χώρων απορριμάτων και λυμάτων, εγκαταστάσεων ύδρευσης και άρδευσης, εφόσον οι χρήσεις αυτές προέχουν για την εθνική οικονομία, αν πρόκειται για αγροτική εκμετάλλευση και επιβάλλονται από το δημόσιο συμφέρον, αν πρόκειται για άλλη χρήση.
Άρθρο 13 "Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης"
1.  
  Κάθε ν.π.δ.δ., που εδρεύει στο νομό πλην του (Νομού Αττικής και έχει άνω των διακοσίων (200) υπαλλήλων, τακτικών και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, διατηρεί το τυχόν υφιστάμενο ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο ή μπορεί να συνιστά κατά τις κείμενες διατάξεις, ειδικό υπηρεσιακά συμβούλιο. Για τους υπαλλήλους των λοιπών ν.π.δ.δ. που εδρεύουν στο νομό συνιστάται ένα κοινό υπηρεσιακό συμβούλιο, που συγκροτείται «ατά τις κείμενες διατάξεις. Τυχόν υφιστάμενα κοινά υπηρεσιακά συμβούλια ν.π.δ.δ. καταργούνται. Καταργούνται επίσης τυχόν υφιστάμενα ειδικά υπηρεσιακά συμβούλια ν.π.δ.δ., που δεν έχουν την προϋπόθεση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Η εκπροσώπηση των υπαλλήλων στο κοινό υπηρεσιακό συμβούλιο, για τη διετία 1993 1994. γίνεται κατά περίπτωση συζητούμενων θεμάτων από τους ήδη εκλεγμένους εκπροσώπους ή τους εκπροσώπους, που θα εκλεγούν για κάθε υφιστάμενο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ειδικό ή κοινό υπηρεσιακά συμβούλιο. Η διάταξη της παρούσας παραγράφου ισχύει από 1-1-1993.
2.  
  Οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 6 και του άρθρου 29 του ν. 2085/1992 (ΦΕΚ 170 Α) έχουν εφαρμογή από 1-1-1993. Από την έναρξη της ισχύος του ν. 2085/1992 μέχρι και την 31-12-92 τα υπηρεσιακά συμβούλια λειτουργούν με τη συγκρότηση, που είχαν κατά την 20-10-92.
3.  
  Για την εφαρμογή της ΠΥΣ 167/22-12-1992 Αναστολή των διορισμών και των προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα έως τις 31-12-1993 (ΦΕΚ 201 Α723-12-1992), η προθεσμία 31-12-1992, που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 202671992 (ΦΕΚ 43 Α), παρατείνεται έως και την 31-12-1993. Η διάταξη αυτή ισχύει από 31.12.1992.
4.  
  Επιτρέπεται η μετάταξη μόνιμων υπαλλήλων, οι οποίοι διορίσθηκαν το αργότερο μέχρι 31.12.1991 ή η μεταφορά προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου xpόνου του Δημοσίου, ν.π,δ.δ. και ν.π.ι.δ. του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείτο προ της ισχύος του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α), από τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και από τις πόλεις Πάτρα, Κόρινθο, Χαλκίδα, Λάρισα, Βόλο, Σέρρες, Καβάλα, Ιωάννινα, Ηράκλειο και άλλες πόλεις άνω των 10.000 κατοίκων που δεν έχουν χαρακτηρισθεί προβληματικές περιοχές σε υπηρεσίες του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ. προβληματικών περιοχών του ν. 2085/1992 (άρθρο 9), ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου. Η μετάταξη γίνεται σε κενή θέση των ανωτέρω υπηρεσιών με κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του υπουργού στην αρμοδιότητα ή εποπτεία του οποίου υπάγεται η υπηρεσία στην οποία ο υπάλληλος μετατάσσεται. Για τις ανωτέρω με αίτηση των υπαλλήλων μετατάξεις δεν απαιτείται γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων. Η μεταφορά γίνεται με την ίδια διαδικασία σε συνιστώμενη με την πράξη της μεταφοράς θέση με ταυτόχρονη κατάργηση κενής θέσης, είτε κλάδου αντίστοιχης ειδικότητας, είτε άλλου κλάδου, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας της υπηρεσίας στην οποία γίνεται η μεταφορά.
5.  
  Ο καθορισμός, ονομαστικός και αριθμητικός, του πλεονάζοντος προσωπικού, που προβλέπεται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 ταυ άρθρου 10 του ν. 2085/1992, γίνεται κατά νομό.
6.  
  Η τελευταία περίοδος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 2085/1992 αντικαθίσταται ως εξής: Προκειμένου για υπηρετούντες υπαλλήλους: α) κατόχους βασικού τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. διάρκειας άνω των τεσσάρων ετών ή περισσότερων βασικών τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. ή βασικού τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συνολικής διάρκειας άνω των τεσσάρων ετών, προστίθεται στο βαθμό που κατέχουν πλεονάζων χρόνος υπηρεσίας δύο ετών, β) κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών διάρκειας δύο τουλάχιστον ετών, εφόσον απαιτείται ως τυπικό προσόν διορισμού στον κλάδο που ανήκουν ή κατόχους διδακτορικού διπλώματος, προστίθεται στο βαθμό που κατέχουν πλεονάζων χρόνος υπηρεσίας τεσσάρων ετών, γ) κατόχους διδακτορικού διπλώματος εφόσον απαιτείται ως τυπικό προσόν διορισμού στον κλάδο που ανήκουν προστίθεται στο βαθμό που κατέχουν πλεονάζων χρόνος υπηρεσίας έξι ετών. Ο πλεονάζων χρόνος υπηρεσίας χρησιμοποιείται για προαγωγή στους επόμενους βαθμούς μέχρι εξαντλήσεως του. Από τον κατά το ανωτέρω αναγνωριζόμενο πλεονάζοντα χρόνο υπηρεσίας αφαιρείται ο χρόνος εξέλιξης τον οποίον οι υπάλληλοι έχουν ήδη ωφεληθεί κατ εφαμοργή των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 1586/1985 (ΦΕΚ 37 Α) ή συνεπεία διορισμού τους σε ανώτερο εισαγωγικά βαθμό άπου αυτός προβλεπόταν ειδικώς για τους κατόχους των ανωτέρω τίτλων σπουδών 7, Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2085/1992 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Ειδικά για τις ημέρες κανονικής άδειας του έτους 1992, που δεν έχουν χορηγηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, παρέχεται η δυνατότητα χορηγήσεως τους το αργότερο μέχρι 31-3-1993.
8.  
  Οι διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 26 του ν. 2085/1992 (ΦΕΚ 170 Α) και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του ν, 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α) εφαρμόζονται και για το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης.
Άρθρο 14 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1586 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1641 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1641 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1734 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1734 1987
ΝΟΜΟΣ 1989/1849 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1849 1989
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1958 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1958 1991
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2085 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/2963 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/2963 1954
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/3083 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/3083 1954
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/212 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/212 1969
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1138 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1138 1972
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1992/167 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/167 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1997/45_4-7-1997 1997
Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα, στο Δήμο Κομοτηνής, δημόσιας δασικής έκτασης 116.712 τ.μ. στην περιοχή Στυλαρίου της Κοινότητας Γρατινής του Ν. Ροδόπης, για δημιουργία χώρου λειτουργίας Υγειονομικής Ταφής οικιακών απορριμάτων. 1998/24_29-5-1998 1998
Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα, στο Δήμο Ροδίων, δημόσιας δασικής έκτασης 134,210 στρεμμάτων στην περιοχή «Παλιόμυλος» Δήμου Καλλιθέας της Νήσου Ρόδου, για δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α). 2001/33_31-5-2001 2001
Παραχώρηση κατά χρήση για 25 έτη, στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, δημόσιας δασικής έκτασης 347.788,41 τ.μ. στη θέση «Μονοδένδρι» του Δήμου Στράτου Ν. Αιτωλοακαρνανίας, για δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.). 2004/15_28-6-2004 2004
Παραχώρηση κατά χρήση για 45 έτη, στο Δήμο Ωλενίας Ν. Αχαΐας, Δημόσιας Δασικής Έκτασης 140.746,91τ.μ. στη θέση Κάτω Βάθρες ή Γκούντα Δημοτικού Διαμερίσματος Φλόκα του Δήμου Ωλενίας Ν. Αχαΐας, για δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α). 2005/3_18-2-2005 2005
΄Εγκριση παραχώρησης, κατά κυριότητα και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), δημόσιας δασικής έκτασης 74.586,6 τ.μ. στη θέση «Ράχη Φάβη», περιοχής Δ.Δ. Αγ. Ιωάννη του Δήμου Σαρωνικού Ν. Κορινθίας, για την ανέ[...]" 2007/13_17-8-2007 2007
Πράξη 1 της 22.1.2004 Έγκριση παραχώρησης, κατά κυριότητα και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), δημόσιας δασικής έκτασης 254.553,42 τ.μ. στη θέση «Αλογάκι», περιοχής του Δήμου Βαγίων Ν. Βοιωτίας, για την α[...]" 2004/1_27.01.2004 2004
Για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις. 1994/2225 1994
Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 1994/2227 1994
Ρύθμιση θεμάτων εποπτευόμενων οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας και άλλες διατάξεις. 1995/2336 1995
Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων και άλλες διατάξεις. 1996/2408 1996
Σύσταση προσωρινής υπηρεσίας για την αξιοποίηση και μετεγκατάσταση στρατοπέδων και άλλες διατάξεις. 1999/2745 1999
Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. 1993/95 1993
Καθιέρωση συστήματος μεταθέσεων των υπαλλήλων Δημοσιονομικών Κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους) με αντικειμενικά κριτήρια. 1995/230 1995
Καθιέρωση συστήματος μεταθέσεων των υπαλλήλων του Οργανισμού Διαχειρίσεως Δημοσίου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.) με αντικειμενικά κριτήρια. 1996/81 1996
Σύστημα μεταθέσεων υπαλλήλων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. 1997/11 1997
Σύστημα μεταθέσεων των υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισμού Καπνού (Ε.Ο.Κ.) με αντικειμενικά κριτήρια. 1997/347 1997
Καθιέρωση συστήματος μεταθέσεων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με αντικειμενικά κριτήρια. 2003/226 2003