Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορκων Μεταφορών μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, εκτός αν άλλως ορίζει το κείμενο:"
1.  
  Ο όρος Σύμβαση σημαίνει τη Σύμβαση περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας που ανοίχθηκε για υπογραφή στο Σικάγο στις 7 Δεκεμβρίου 1944 και περιλαμβάνει κάθε Παράρτημα που εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 90 αυτής της Σύμβασης και κάθε τροποποίηση των Παραρτημάτων ή της Σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 90 και 94 αυτής, εφόσον τα Παραρτήματα αυτά και οι τροποποιήσεις έχουν τεθεί σε ισχύ ή επικυρωθεί και από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη
2.  
  Ο όρος Αεροπορικές Αρχές σημαίνει στην περίπτωση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων τον Υπουργό Επικοινωνιών και οποιοδήποτε πρόσωπο ή σώμα εξουσιοδοτημένο να ασκεί οποιεσδήποτε αρμοδιότητες που δύνανται να ασκούνται προς το παρόν από τον Υπουργό σχετικά με την Πολιτική Αεροπορία και στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας το Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή σώμα εξουσιοδοτημένο να ασκεί αρμοδιότητες που ασκούνται απ τις εν λόγω αρχές
3.  
  Ο όρος ορισθείσα αεροπορική επιχείρηση σημαίνει την επιχείρηση ή τις επιχειρήσεις που έχουν ορισθεί και εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσας Συμφωνίας
4.  
  Ο όρος έδαφος αναφορικά προς Κράτος έχει την έννοια που του δίδεται στο άρθρο 2 της Σύμβασης
5.  
  Οι όροι αεροπορικό δρομολόγιο, διεθνές αεροπορικό δρομολόγιο, αεροπορική επιχείρηση και στάθμευση για μη εμπορικούς σκοπούς έχουν τις έννοιες αντιστοίχως που τους δίδονται στο όρθρο 96 της Σύμβασης
Άρθρο 2 "ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟΥ"
1.  
  Οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας υπόκεινται στις διατάξεις της Συμβάσεως κατά το μέτρο που αυτές οι διατάξεις εφαρμόζονται στα διεθνή αεροπορικά δρομολόγια
Άρθρο 3
1.  
  Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος χορηγεί στο έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα τακτικά διεθνή αεροπορικά δρομολόγια του:
 1. το δικαίωμα να υπερίπταται του εδάφους του άνευ προσγειώσεως,
 2. το δικαίωμα να σταθμεύει στο έδαφος του για μη εμπορικούς σκοπούς
2.  
  Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος χορηγεί στο έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος τα δικαιώματα που καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία με σκοπό την εγκατάσταση τακτικών διεθνών αεροπορικών δρομολογίων επί των καθορισμένων διαδρομών στον αντίστοιχο τομέα δρομολογίου/δρομολογίων που επισυνάπτεται ως Παράρτημα στην παρούσα Συμφωνία. Αυτά τα δρομολόγια και οι διαδρομές εφεξής καλούνται τα συμφωνηθέντα δρομολόγια και οι καθορισθείσες διαδρομές αντιστοίχως. Κατά την εκτέλεση συμφωνηθέντος δρομολογίου επί καθορισμένης διαδρομής, η αεροπορική επιχείρηση που έχει ορισθεί από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος απολαμβάνει εκτός από τα δικαιώματα που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και του δικαιώματος να σταθμεύει στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους στα σημεία που έχουν καθορισθεί για αυτήν τη διαδρομή στον Πίνακα Διαδρομών της παρούσας Συμφωνίας, με σκοπό την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών και φορτίου συμπεριλαμβανομένου και ταχυδρομείου.
3.  
  Τίποτα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δεν δύναται να θεωρηθεί ότι παρέχει στην αεροπορική επιχείρηση ενός Συμβαλλόμενου Μέρους το προνόμιο της επιβιβάσεως επί του αεροσκάφους στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, επιβατών, φορτίου και Ταχυδρομείου μεταφερόμενων επί μισθώσει ή αμοιβή και προοριζόμενων για ένα άλλο σημείο εντός του εδάφους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους
Άρθρο 4 "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"
1.  
  Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος έχει το δικαίωμα να εξουσιοδοτήσει εγγράφως προς το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, μέχρι δυο αεροπορικές επιχειρήσεις με σκοπό την εκμετάλλευση των συμφωνηθέντων δρομολογίων επί των καθορισμένων διαδρομών
2.  
  Με τη λήψη αυτής της εξουσιοδότησης, το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, με την προϋπόθεση της τηρήσεως των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος Άρθρου, χορηγεί χωρίς καθυστέρηση προς την εξουσιοδοτηθείσα αεροπορική επιχείρηση την αντίστοιχη άδεια εκμεταλλεύσεως
3.  
  Οι αεροπορικές αρχές του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους μπορούν να ζητήσουν από την αεροπορική επιχείρηση, που ορίσθηκε από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, να παράσχει επαρκή στοιχεία για την ικανότητα της να εκπληρώσει τους όρους που υπαγορεύονται από τους νόμους και κανονισμούς, που συνήθως και λογικώς εφαρμόζονται στην εκμετάλλευση διεθνών αεροπορικών δρομολογίων από τις αρχές αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμβάσεως
4.  
  Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση της άδειας εκμεταλλεύσεως που αναφέρεται στην παράγραφα 2 ταυ παρόντος Άρθρου ή να επιβάλλει τους, κατά την κρίση του, αναγκαίους όρους για την άσκηση από την εξουσιοδοτημένη αεροπορική επιχείρηση των δικαιωμάτων που ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας Συμφωνίας, εν πάση περιπτώσει, όπου το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος δεν έχει πεισθεί ότι η ουσιαστική κυριότητα και ο πραγματικός έλεγχος της επιχειρήσεως αυτής ευρίσκονται στα χέρια του Συμβαλλόμενου Μέρους που ορίζει την αεροπορική επιχείρηση ή των υπηκόων του
5.  
  Όταν μια αεροπορική επιχείρηση έχει, με αυτόν τον τρόπο, ορισθεί και εξουσιοδοτηθεί, μπορεί να κάνει έναρξη εκμεταλλεύσεως των συμφωνηθέντων δρομολογίων οποτεδήποτε, εφόσον το Τιμολόγιο/Τιμολόγια που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το Άρθρο 11 της παρούσας Συμφωνίας είναι σε ισχύ αναφορικά προς το δρομολόγιο αυτό
Άρθρο 5 "ΑΝΑΚΛΗΣΗ Ή ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ"
1.  
  Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος έχει το δικαίωμα να ανακαλεί την άδεια εκμεταλλεύσεως ή να αναστέλλει την άσκηση των δικαιωμάτων που καθορίζονται στο
Άρθρο 6 "ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΔΑΣΜΟΥΣ"
1.  
  Αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται σε διεθνή αεροπορικά δρομολόγια από την ορισθείσα αεροπορική επιχείρηση του ενός ή του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, καθώς και ο κανονικός εξοπλισμός τους, τα εφόδια σε καύσιμα και λιπαντικά και οι προμήθειες αεροσκάφους (συμπεριλαμβανόμενων φαγητών, ποτών και καπνού) επί αυτών των αεροσκαφών απαλλάσσονται από όλους τους τελωνειακούς δασμούς, τέλη επιθεωρήσεως και άλλες παρόμοιες επιβαρύνσεις με την άφιξη στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, εφόσον ο εξοπλισμός αυτός και τα εφόδια παραμείνουν επί του αεροσκάφους μέχρι να επανεξαχθούν ή χρησιμοποιούνται επί του αεροσκάφους κατά το μέρος του ταξιδίου που εκτελείται υπεράνω αυτού του εδάφους
2.  
  Επίσης απαλλάσσονται από τους αυτούς δασμούς, τέλη και επιβαρύνσεις με εξαίρεση επιβαρύνσεις που αντιστοιχούν προς την παρασχεθείσα υπηρεσία:
 1. Εφόδια αεροσκαφών φορτωθέντα στο έδαφος Συμβαλλόμενου Μέρους, εντός ορίων καθοριζόμενων από τις αρχές του ανωτέρω Συμβαλλόμενου Μέρους και προοριζόμενα για χρήση σε αεροσκάφη δρομολογημένα σε διεθνείς αεροπορικές γραμμές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους
 2. Ανταλλακτικά που εισήχθησαν στο έδαφος του ενός ή του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους προς το σκοπό της συντήρησης ή επισκευής αεροσκαφών χρησιμοποιούμενων σε διεθνή αεροπορικά δρομολόγια από τις καθορισμένες αεροπορικές επιχειρήσεις του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους
 3. Καύσιμα και λιπαντικά προοριζόμενα για τον ανεφοδιασμό στο έδαφος ενός Συμβαλλόμενου Μέρους αεροσκάφους καθορισμένης αεροπορικής επιχείρησης του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, δρομολογημένου σε διεθνή αεροπορική γραμμή, έστω και αν αυτά τα εφόδια πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο τμήμα εκείνο της διαδρομής που εκτελείται υπεράνω του εδάφους Συμβαλλόμενου Μέρους εκ του οποίου παρελήφθησαν Υλικά αναφερόμενα στις παραπάνω υποπαραγράφους α, β και γ είναι δυνατόν, αν απαιτηθεί, όπως τεθούν υπό τελωνειακή επίβλεψη ή έλεγχο
3.  
  Ο κανονικός εξοπλισμός πτήσεως του αεροσκάφους, καθώς και τα εναπομένοντα στα αεροσκάφη του ενός ή του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους υλικά και εφόδια δύνανται να εκφορτώνονται στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, μόνο με την έγκριση των τελωνειακών αρχών αυτού. Στην περίπτωση αυτή δύνανται αυτά να τεθούν υπό την επίβλεψη των παραπάνω αρχών μέχρι της επανεξαγωγής τους ή της κατ άλλο τρόπο διαθέσεως τους σύμφωνα με τους τελωνειακούς κανονισμούς.
4.  
  Οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις που είναι δυνατόν να επιβληθούν ή επιτρέπεται να επιβληθούν από ένα Συμβαλλόμενο Κράτος για τη χρησιμοποίηση αερολιμένων και εγκαταστάσεων αεροναυτιλίας από αεροσκάφη οποιουδήποτε άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους δεν θα είναι μεγαλύτερες από εκείνες που 6α καταβάλλονταν από τα εθνικά του αεροσκάφη δρομολογημένα σε τακτικές διεθνείς αεροπορικές γραμμές
Άρθρο 7
1.  
  Οι νόμοι και κανονισμοί Συμβαλλόμενου Κράτους αναφορικά με την είσοδο εις ή αναχώρηση από το έδαφος του επιβατών, πληρώματος ή φορτίου αεροσκάφους, όπως κανονισμοί αναφερόμενοι στην είσοδο, την τελωνειακή διασάφηση, μεταναστευτικές διατυπώσεις, διαβατήρια, τελωνεία, συνάλλαγμα, υγεία και θέση σε καραντίνα θα τηρούνται από ή για λογαριασμό εκείνων των επιβατών του πληρώματος ή του φορτίου κατά την είσοδο τους εις ή την αναχώρηση τους από, ή καθ ον χρόνον ευρίσκονται εντός του εδάφους του Κράτους αυτού
2.  
  Οι νόμοι και κανονισμοί Συμβαλλόμενου Κράτους που αναφέρονται στην είσοδο ή αναχώρηση από το έδαφος του αεροσκαφών δρομολογημένων σε διεθνείς αεροπορικές γραμμές ή τη λειτουργία και πλοήγηση εκείνου του αεροσκάφους του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους καθ όν χρόνο ευρίσκεται στο έδαφος του θα τυγχάνουν εφαρμογής
3.  
  Οι αρμόδιες αρχές Συμβαλλόμενου Κράτους θα έχουν το δικαίωμα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση να προβούν σε έρευνα του αεροσκάφους του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους κατά την προσγείωση ή αναχώρηση του και να επιθεωρήσουν τα πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα που διαλαμβάνονται στη Σύμβαση
Άρθρο 8 "ΑΡΧΕΣ ΔΙΕΠΟΥΣΕΣ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΩΝ"
1.  
  ©α παρέχονται δίκαιες και ίσες ευκαιρίες στις ορισθείσες αεροπορικές επιχειρήσεις κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους να εκμεταλλεύονται τα συμφωνηθέντα δρομολόγια στις καθορισμένες διαδρομές μεταξύ των αντίστοιχων εδαφών τους
2.  
  Κατά την εκμετάλλευση των συμφωνημένων γραμμών, οι ορισμένες αεροπορικές επιχειρήσεις κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους θα λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα των αεροπορικών επιχειρήσεων του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, έτσι ώστε να μη θίγουν αδικαιολόγητα τα δρομολόγια που το τελευταίο εκτελεί σε όλη την έκταση ή σε τμήμα των ιδίων διαδρομών
3.  
  Τα συμφωνημένα δρομολόγια, που εκτελούνται από τις ορισθείσες αεροπορικές επιχειρήσεις των Συμβαλλόμενων Μερών, θα βρίσκονται σε στενή συνάφεια προς τις ανάγκες του επιβατικού κοινού για μεταφορές στις καθορισμένες διαδρομές και θα έχουν ως πρωταρχικό αντικειμενικό τους σκοπό τη διάθεση, σε λογικό συντελεστή πληρότητας, χωρητικότητας επαρκούς για την εξυπηρέτηση των τρεχουσών και λογικώς αναμενόμενων αναγκών για μεταφορά επιβατών και φορτίου συμπεριλαμβανομένου και του ταχυδρομείου, που προέρχεται από ή προορίζεται για το έδαφος του Συμβαλλόμενου Μέρους, το οποίο έχει ορίσει την αεροπορική επιχείρηση. Μέριμνα για τη μεταφορά επιβατών και φορτίου περιλαμβανομένου του ταχυδρομείου, που παραλαμβάνεται σε αεροσκάφος και αποβιβάζεται σε σημεία στις καθορισμένες διαδρομές σε εδάφη Κρατών άλλων από εκείνα που ορίζουν την αεροπορική επιχείρηση, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις γενικές αρχές κατά τις οποίες η χωρητικότητα θα είναι ανάλογη με:.
 1. τις ανάγκες της κίνησης επιβατών και εμπορευμάτων προς και από το έδαφος του Συμβαλλόμενου Μέρους, το οποίο έχει ορίσει την αεροπορική επιχείρηση
 2. τις ανάγκες κίνησης της περιοχής μέσω της οποίας διέρχονται τα συμφωνημένα δρομολόγια λαμβανομένων υπόψη των άλλων δρομολογίων μεταφοράς, που καθιερώνονται από αεροπορικές επιχειρήσεις των Κρατών που αποτελούν την περιοχή και
 3. τις ανάγκες της διαβατικής αεροπορικής κίνησης
Άρθρο 9
1.  
  Η ορισθείσα αεροπορική επιχείρηση Συμβαλλόμενου Μέρους θα υποβάλει προς έγκριση στις Αεροπορικές Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους όσο το δυνατόν νωρίτερα πριν από την εγκατάσταση των συμφωνημένων γραμμών πίνακες δρομολογίων, που θα περιλαμβάνουν και πληροφορίες σχετικές με τον τύπο των αεροσκαφών που θα χρησιμοποιηθούν
2.  
  Οι απαιτήσεις του παρόντος Άρθρου θα εφαρμόζονται κατ αναλογίαν και για οποιαδήποτε αλλαγή που έχει σχέση με τα συμφωνημένα δρομολόγια
Άρθρο 10 "ΕΝΑΕΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ"
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να παράσχουν τη μέγιστη συνδρομή το ένα στο άλλο με σκοπό την πρόληψη αεροπειρατών και δολιοφθορών στρεφομένων κατά της εναέριας ασφάλειας ή αεροδρομίων και εγκαταστάσεων αεροναυτιλίας και αναλαμβάνουν την υποχρέωση τηρήσεως των διατάξεων της Σύμβασης, περί αδικημάτων και ορισμένων άλλων πράξεων που διαπράττονται επί αεροσκαφών, που συνάφθηκε στο Τόκυο στις 14 Σεπτεμβρίου 1963 και της Σύμβασης για την καταστολή παρανόμου καταλήψεως αεροσκάφους, που συνάφθηκε στη Χάγη στις 16 Δεκεμβρίου 1970 και της Σύμβασης για την καταστολή παράνομων ενεργειών κατά της ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας, που συνάφθηκε στο Μόντρεαλ στις 23 Σεπτεμβρίου 1971. Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα λάβουν υπόψη τις διατάξεις ασφαλείας που καθιερώθηκαν από το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας. Σε περίπτωση εμφανίσεως περιστατικών ή απειλών αεροπειρατίας ή δολιοφθοράς, κατά αεροσκάφους, αερολιμένων ή εγκαταστάσεων εναέριας πλοήγησης, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα βοηθούν το ένα το άλλο μέσω της διευκολύνσεως της γνωστοποιήσεως μέτρων προορισμένων να τερματίσουν αυτά τα περιστατικά ή τις απειλές με ταχύτητα και ασφάλεια.
Άρθρο 11
1.  
  Προς τους σκοπούς των ακόλουθων παραγράφων, ο όρος τιμολόγια υποδηλοί τα ποσά που θα καταβάλλονται για τη μεταφορά επιβατών, αποσκευών και φορτίου, καθώς επίσης και τα κόμιστρα που θα ισχύουν συμπεριλαμβανομένων των τιμών και όρων για τις πρακτορειακές εξυπηρετήσεις και άλλες βοηθητικές υπηρεσίες με εξαίρεση τις αμοιβές και τους όρους για τη μεταφορά ταχυδρομείου
2.  
  Τα τιμολόγια προς χρέωση από τις αεροπορικές επιχειρήσεις του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους για μεταφορά προς ή από το έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους θα καθιερώνονται σε λογικά επίπεδα, λαμβανομένων απαραίτητα υπόψη όλων των άλλων συναφών παραγόντων περιλαμβανομένου του κόστους εκμετάλλευσης, του εύλογου κέρδους και των τιμολογίων των άλλων αεροπορικών επιχειρήσεων
3.  
  Τα τιμολόγια που αναφέρονται στην παράγραφο (2) του παρόντος Αρθρου θα συμφωνηθούν από τις ορισθείσες αεροπορικές επιχειρήσεις των δύο Συμβαλλόμενων Μερών και, ει δυνατόν, μετά από διαβουλεύσεις με τις άλλες αεροπορικές επιχειρήσεις, που εκμεταλλεύονται ολόκληρη ή τμήμα της διαδρομής. Η Συμφωνία αυτή θα πραγματοποιείται, εφόσον είναι δυνατόν, σύμφωνα με τη διαδικασία καθορισμού τιμολογίων της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορέων,.
4.  
  Τα συμφωνημένο τιμολόγια θα υποβάλλονται προς έγκριση στις Αεροπορικές Αρχές των δύο Συμβαλλόμενων Μερών τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία καθιερώσεως τους. Σε ειδικές περιπτώσεις, η περίοδος αυτή δύναται να συντομευθεί κατόπιν Συμφωνίας των παραπάνω αρχών,.
5.  
  Η έγκριση αυτή δύναται να δοθεί ρητώς: Εάν καμία από τις Αεροπορικές Αρχές δεν έχει εκφράσει άρνηση αποδοχής εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής, σύμφωνα με την παράγραφο (4) του παρόντος Αρθρου, τα τιμολόγια αυτά θα θεωρούνται εγκεκριμένα. Σε περίπτωση συντομεύσεως της περιόδου υποβολής τους, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (4). οι Αεροπορικές Αρχές δύνανται να συμφωνήσουν ότι η περίοδος εντός της οποίας πρέπει να γνωστοποιηθεί οποιαδήποτε άρνηση αποδοχής τους θα είναι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες.
6.  
  Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία αναφορικά με τιμολόγιο σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος Αρθρου ή αν κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής της παραγράφου (5) του παρόντος Αρθρου, η μία Αεροπορική Αρχή γνωστοποιήσει στην άλλη Αεροπορική Αρχή τη μη έγκριση τιμολογίου που συμφωνήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (3) του παρόντος Αρθρου, οι αεροπορικές αρχές των δύο Συμβαλλόμενων Μερών, μετά από διαβουλεύσεις με τις Αεροπορικές Αρχές οποιουδήποτε άλλου Κράτους, του οποίου τη συμβουλή θεωρούν χρήσιμη, θα επιδιώξουν τον καθορισμό τιμολογίου με αμοιβαία συμφωνία
7.  
  Εάν οι Αεροπορικές Αρχές δεν μπορούν να συμφωνήσουν επί οποιουδήποτε τιμολογίου που τους υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος Άρθρου ή επί του καθορισμού οποιουδήποτε τιμολογίου σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος Αρθρου, η διαφορά θα ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της παρούσας Συμφωνίας
8.  
  Τιμολόγιο που έχει καθιερωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Αρθρου παραμένει σε ισχύ μέχρι της καθιερώσεως νέου τιμολογίου. Εν τούτοις, ένα τιμολόγιο δεν δύναται να παραταθεί δυνάμει της παρούσας παραγράφου περισσότερο από 12 μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα είχε άλλως εκπνεύσει.
Άρθρο 12
1.  
  Οι Αεροπορικές Αρχές Συμβαλλόμενου Μέρους παρέχουν στις Αεροπορικές Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους κατόπιν αιτήσεως τους περιοδικές και άλλες καταστάσεις στατιστικών στοιχείων, που λογικά μπορεί να είναι αναγκαία για το σκοπό της εξετάσεως της χωρητικότητας που προσφέρεται στα συμφωνηθέντα δρομολόγια από τις εξουσιοδοτημένες αεροπορικές επιχειρήσεις του Συμβαλλομένου Μέρους, που αναφέρεται πρώτο στο παρόν άρθρο. Οι καταστάσεις αυτές περιλαμβάνουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία, που απαιτούνται για τον καθορισμό του όγκου κινήσεως, που πραγματοποιήθηκε από αυτές τις αεροπορικές επιχειρήσεις επί των συμφωνημένων δρομολογίων και την προέλευση και προορισμό αυτής της κινήσεως.
Άρθρο 13
1.  
  Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος χορηγεί στην εξουσιοδοτημένη αεροπορική εταιρεία ή εταιρείες του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους το δικαίωμα μεταβιβάσεως του πλεονάσματος των εισπράξεων, μετά την αφαίρεση των δαπανών, που πραγματοποιήθηκαν στο έδαφος του αντίστοιχου Συμβαλλόμενου Μέρους. Τα εμβάσματα αυτά πάντως θα γίνονται σύμφωνα με τους συναλλαγματικούς κανονισμούς του Συμβαλλόμενου Μέρους, στο έδαφος του οποίου το εισόδημα πραγματοποιήθηκε. Αυτή η μεταβίβαση θα γίνεται επί τη βάσει επίσημων συναλλαγματικών ισοτιμιών ή όπου δεν υπάρχει επίσημη ισοτιμία στις ισχύουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες για τρέχουσες πληρωμές.
2.  
  Εάν Συμβαλλόμενο Μέρος επιβάλλει περιορισμούς πάνω στη μεταβίβαση του πλεονάσματος των εισπράξεων μετά την αφαίρεση των δαπανών από τις καθορισμένες αεροπορικές εταιρείες του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, το τελευταίο έχει το δικαίωμα να επιβάλλει ανταποδοτικούς περιορισμούς στις εξουσιοδοτημένες αεροπορικές εταιρείες του πρώτου Συμβαλλόμενου Μέρους, Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφώνησαν να ζητήσουν από τις αντίστοιχες αρχές στις δύο χώρες να συνάψουν συμφωνία για την αποφυγή διπλής φορολογίας επί εισοδημάτων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες των εταιρειών αυτών
Άρθρο 14 "ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ"
1.  
  Στις καθορισμένες αεροπορικές εταιρείες ενός Συμβαλλόμενου Μέρους επιτρέπεται να φέρνουν και να διατηρούν στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους υπαλλήλους και άλλο υπεύθυνο προσωπικά για τη διοίκηση, τις τεχνικές και λειτουργικές δραστηριότητες για τα αεροπορικά τους δρομολόγια, σύμφωνα με τους κανόνες και κανονισμούς του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους αναφορικά με την είσοδο, παραμονή και απασχόληση
Άρθρο 15
1.  
  Μέσα στο πνεύμα στενής συνεργασίας, οι αεροπορικές αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών θα συσκέπτονται από καιρού εις καιρόν με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας και του Πίνακα δρομολογίων, που επισυνάπτεται ως Παράρτημα, ως και την ικανοποιητική συμμόρφωση προς αυτές και θα συσκέπτονται όποτε είναι αναγκαίο για να πραγματοποιούν τροποποιήσεις επ αυτών
2.  
  Το ένα ή το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να ζητήσει διαβουλεύσεις, οι οποίες μπορεί να είναι προφορικές ή γραπτές και να αρχίζουν μέσα σε ένα διάστημα εξήντα (60) ημερών από τις ημερομηνίες της παραλαβής της αιτήσεως, εκτός εάν και τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνήσουν σε παράταση ή συντόμευση αυτού του διαστήματος
Άρθρο 16
1.  
  Εάν ανακύψει διαφορά μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών αναφορικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προσπαθήσουν κατ αρχάς να τη διευθετήσουν με διαπραγματευθείς
2.  
  Εάν τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν επιτύχουν τη διευθέτηση δια διαπραγματεύσεων μπορούν να συμφωνήσουν για να παραπέμψουν τη διαφορά προς εκδίκαση σε πρόσωπα ή σώμα, ή οποιοδήποτε των Συμβαλλόμενων Μερών μπορεί να υποβάλλει τη διαφορά προς εκδίκαση σε δικαστήριο αποτελούμενο από τρεις (3) διαιτητές, ένας από τους οποίους ορίζεται από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, ενώ ο τρίτος θα διορίζεται από τους δύο διαιτητές. Έκαστο των Συμβαλλόμενων Μερών ορίζει διαιτητή εντός διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από το ένα ή το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος ειδοποιήσεως μέσω της διπλωματικής οδού από το άλλο που να ζητά διαιτησία της διαφοράς, και ο τρίτος διαιτητής θα διορίζεται εντός ενός περαιτέρω διαστήματος εξήντα (60) ημερών. Εάν το ένα ή το άλλο από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν ορίσει διαιτητή μέσα στο καθορισμένο διάστημα ή εάν ο τρίτος διαιτητής δεν διορισθεί μέσα στο καθορισμένο διάστημα, μπορεί να ζητηθεί από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας από το ένα ή το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος να διορίσει διαιτητή ή διαιτητές όπως το απαιτεί η περίσταση. Σε όλες τις περιπτώσεις ο τρίτος διαιτητής θα είναι υπήκοος τρίτης χώρας, θα ενεργεί ως πρόεδρος του διαιτητικού δικαστηρίου και θα προσδιορίζει τον τόπο όπου θα πραγματοποιείται η Διαιτησία.
3.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν να συμμορφωθούν με κάθε απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου
4.  
  Οι δαπάνες του διαιτητικού δικαστηρίου μοιράζονται ισόποσα μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών
5.  
  Εάν και εφόσον το ένα ή το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος δεν συμμορφωθεί προς απόφαση που εκδόθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου, το άλλα Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να περιορίσει, να αναστείλει ή να ανακαλέσει οποιαδήποτε δικαιώματα ή προνόμια τα οποία έχει παραχωρήσει δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας στο Συμβαλλόμενο Μέρος που βρίσκεται εν αδίκω ή προς την εξουσιοδοτημένη αεροπορική εταιρεία που βρίσκεται εν αδίκω
Άρθρο 17
1.  
  Εάν το ένα ή το άλλο των Συμβαλλόμενων Μερών επιθυμεί να τροποποιήσει οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας συμπεριλαμβανομένου και του επισυναπτόμενου Πίνακα δρομολογίων, αυτό θα πρέπει να γίνει κατόπιν διαβουλεύσεων σύμφωνα με το Άρθρο 15 της παρούσας Συμφωνίας
2.  
  Εάν η τροποποίηση έχει σχέση με διατάξεις της Συμφωνίας άλλες από εκείνες του επισυναπτόμενου Πίνακα δρομολογίων, η τροποποίηση εγκρίνεται από έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος, σύμφωνα με τις συνταγματικές του διαδικασίες και ισχύει από την ημερομηνία ανταλλαγής διακοινώσεων μέσω της διπλωματικής οδού
3.  
  Εάν η τροποποίηση έχει να κάνει μόνο με τις διατάξεις του επισυναπτόμενου Πίνακα δρομολογίων, συμφωνείται μεταξύ των αεροπορικών αρχών των δύο Συμβαλλόμενων Μερών και αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία εγκρίσεως των αεροπορικών αρχών
Άρθρο 18 "ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ"
1.  
  Η παρούσα Συμφωνία και τα Παραρτήματα της θα τροποποιούνται έτσι ώστε να εναρμονίζονται με οποιαδήποτε πολυμερή σύμβαση, η οποία μπορεί να δεσμεύει τα Συμβαλλόμενα Μέρη
Άρθρο 19 "ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ"
1.  
  Η παρούσα Συμφωνία και οποιεσδήποτε επόμενες τροποποιήσεις καταχωρούνται στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας
Άρθρο 20 "ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ"
1.  
  Το ένα ή το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος μπορούν καθ οιονδήποτε χρόνο να γνωστοποιήσουν προς το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος την απόφαση τους να τερματίσουν αυτήν τη Συμφωνία. Η γνωστοποίηση αυτή θα ανακοινώνεται ταυτόχρονα και στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας. Στη περίπτωση αυτήν η Συμφωνία τερματίζεται δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία λήψεως της γνωστοποιήσεως από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, εκτός εάν η καταγγελία αποσυρθεί δια συμφωνίας πριν από την εκπνοή αυτού του διαστήματος. Εάν το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος δεν γνωρίσει λήψη, η γνωστοποίηση θεωρείται ότι ελήφθη δεκατέσσερις ημέρες μετά τη λήψη της γνωστοποιήσεως από το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας.
Άρθρο 21 "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ"
1.  
  Τα Παραρτήματα της παρούσας Συμφωνίας θα θεωρούνται ότι αποτελούν τμήμα της Συμφωνίας και όλες οι παραπομπές σ αυτήν θα περιλαμβάνουν παραπομπές στα Παραρτήματα, εκτός αν ρητώς διαλαμβάνεται άλλως
Άρθρο 22 "ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Η παρούσα Συμφωνία θα εγκριθεί σύμφωνα με πς Συνταγματικές επιταγές της χώρας κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους και θα τεθεί σε ισχύ την ημέρα της ανταλλαγής των διπλωματικών διακοινώσεων από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Η πα [...]"
1.  
  Fοr the purpοse οf the fοllοwing paragraphs, the tern tariff means the οrices tο be naicl fοr the οp.rria-;e οf passengers, baggage and cargο and thοse prices tο be applied including prices and cοnditiοns fοr agency and οther auxiliary serνices but excluding renuneratiοn and cοnditiοns fοr the carriage οf nail. a) in any case where it is nοt satisfied that substantial οwnership and effectiνe cοntrοl οf that airline are νested in the Cοntracting Ρarty designating the airline οr in its natiοnals: b) in the case οf failure by that airline tο cοmply with the laws οr regulatiοns οf the Cοntracting Ρarty granting these rights. c) in case the airline οtherwise fails tο οperate in accοrdance with the cοnditiοns prescribed under this Αgreement.
2.  
  Unless immediate reνοcatiοn, suspensiοn οr impοsitiοn οf the cοnditiοns mentiοned in paragraph (1) οf this Αrticle is essential tο preνent further infringements οf laws οr regulatiοns, such right shall be exercised οnly after cοnsultatiοn with the οther Cοntracting Ρarty. a) aircraft stοres taken οn bοard in the territοry οf a Cοntracting Ρarty, within limits fixed by the authοrities οf said Cοntracting Ρarty, and fοr use οn bοard οutbοund aircraft engaged in an internatiοnal air serνice οf the οther Cοntracting ΡartyQ b) spare parts entered intο the territοry οf either Cοntracting Ρarty fοr the maintenance οr repair οf aircraft used οn internatiοnal air serνices by the designated airlines οf the οther Cοntracting Ρarty: c) fuel and lubricants supplied in the territοry οf a Cοntracting Ρarty tο an οutbοund aircraft οf a designated airline οf the οther Cοntracting Ρarty engaged in an internatiοnal air serνice, eνen when these supplies are tο be used οn the part οf the jοurney perfοrmed ονer the territοry οf the Cοntracting Ρarty οn which they are taken οn bοard. Ιn all cases thethird arbitratοr shall be a natiοnal οf a third State, shall act es Ρresident οf the Τribunal and shall determine theplace where arbitratiοn will be held.
3.  
  Regular airbοrne equipment, as well as the materials and supplies retained οn bοard the aircraft οf either Cοntracting Ρarty may be unlοaded in the territοry οf the οther Cοntracting Ρarty οnly with the apprονal οf the custοms authοrities οf that territοry. ΑRΤΙCLΕ 13 ΜULΤΙLΑΤΕRΑL CΟΝVΕΝΤΙΟΝS Τhis Αgreement and its Αnnexes will be amended sο as tο cοnfοrm with any multilateral cοnνentiοn which may becοme binding upοn Cοntracting Ρarties. a) traffic requirements tο and frοm the territοry οf the Cοntracting Ρarty which has designated the airline; b) traffic requirements οf the area thrοugh which the agreed serνice passes, after taking accοunt οf οther transpοrt serνices established by airlines οf the States cοnprialng the area: and c) the requirements οf passing thrοugh airline οperatiοn. such nοtice shall be simultaneοusly cοmmunicated tο the Ιnternatiοnal Ciνil Ανiatiοn Οrganisatiοn. Ιn such case the Αgreement shall terminate twelνe (12) mοnths after the date οf receipt οf the nοtice by the οther Cοntracting Ρarty unless the nοtice tο terminate is withdrawn by agreement befοre the expiry οf this periοd. Ιn the absence οf acknοwledgement οf receipt by the οther Cοntracting Ρarty, nοtice shall be deemed tο haνe been receiνed fοurteen (14.) days after the receipt οf the nοtice by the Ιnternatiοnal Ciνil Ανiatiοn Οrganisatiοn. ΑRΤΙCLΕ 21 ΑΝΝΕΧΕS Αnnexes tο the present Αgreement shall be deemed tο be part οf the Αgreement and all references tο it shall include reference tο the Αnnexes, except where οtherwise expressly prονided.DΑΤΕ ΟF ΕΝΤRΥ ΙΝΤΟ FΟR CF. ΟF ΤΗF. ΑGRΕΕΜΕΝΤ Τhis Αgreement shall be apprονed accοrding tο the Cοnstitutiοnal requirement s in the cοuntry οf each Cοntracting Ρarty and shall cοme intο fοrce οn Die day οf an Εxchange οf Diplοmatic Νοtes by the Cοntracting Ρarties. Τhis Αgreement is drawn in three οriginals in Αrabic, Greek, and Εnglish languages, all texts being equally authentic and each Ρarty retains οne cοpy fοr implementatiοn. Fοr the Gονernment οf the Ηellenic Republic Fοr the Gονernment οf the United Αrab Εmirates CΗRΙSΤΟS G. ΑLΕΧΑΝDRΙS ΑΜΒΑSSΑDΟR ΟF GRΕΕCΕ ΤΟ ΤΗΕ/UΝΙΤΕD ΑRΑΒΕΜΙRΑΤΕS ΜΟΗΑΜΕD ΥΛΙΙΥΛ ΑL-SUWΕΙDl ΑSSΙSΤΑΝΤ UΝDΕRSΕCRΕΤΑRΥ FΟR FΙΝΑΝCΕΑDΜΙΝΙSΤRΑΤΙΟΝ ΑΝD CΙVΗ ΑVΙΑΤΙΟΝΑΝΝΕΧ RΟUΤΕ SCΗΕDULΕS Rοutes tο be οperated by the airline οf Greece: ΡΟΙΝΤS ΟF ΟRΙGΙΝ ΡΟΙΝΤS ΙΝ GRΕΕCΕ ΙΝΤ. ΡΟΙΝΤS VΙΑ ΙΝΤΕRΜΕDΙΑΤΕ ΡΟΙΝΤSΤΟ ΒΕ DΕΤΕRΜΙΝΕD ΒΥ ΤΗΕ CΟΜΡΕΤΕΝΤ ΑΕRΟΝΑUΤΙCΑL ΑUΤΗΟRΙΤΙΕS ΒΕSΤ. ΑDU DΗΑΒΙ DUΒΑΙ ΡΟΙΝΤS ΒΕΥΟΝD ΡΟΙΝΤS ΤΟ ΒΕ DΕΤΕRΜΙΝΕD ΒΥ ΤΗΕ CΟΜΡΕΤΕΝΤ ΑΕRΟΝΑUΤΙCΑL ΑUΤΗΟRΙΤΙΕS Rοutes tο be οperated by the airlines οf the United Αrab Εmirates: ΡΟΙΗΤS ΟF ΡRΙGΙΗ ΡΟΙΙΙΤS ΙΝ UΑΕ ΗΙΤ. ΡΟΙΝΤS VΙΑ ΙΝΤΕRΜΕDΙΑΤΕ ΡΟΙΝΤS DΕSΤ.ΡΟΙΝΤS ΒΕΥΟΝD ΤWΟ ΡΟΙΝΤS ΡΟΙΝΤS ΤΟ DΕ ΙΝ GRΕΕCΕ DΕΤΕRΜΙΝΕD (ΕΧCLUDΙΝG LΑΤΕR ΒΥ ΤΗΕ ΤΗΕSSΑLΟ-. CΟΜΡΕΤΕΝΤ ΝΙΚΑ) ΑΕRΟΝΑUΤΙCΑL ΑUΤΗΟRΙΤΙΕSΗΟΤΕS: (1) Ηο fifth freedοm traffic rights as well as stοp ονer rights will be e:cercised by the airlines οf either Cοntracting Ρarty between intermediate pοints and pοints beyοnd unless οtherwise agreed tο by Αerοnautical Αuthοrities οf bοth Cοntracting Ρarties. (2) Τhe secοnd pοint in Greece tο be serνed by the natiοnal carriers οf UΑΕ will be deternined later by the twο Αerοnautical Αuthοrities. (3) Τhe present Ιntermediate pοints serνed l»y natiοnal carriers οf bοth Cοntracting Ρarties willcοntinue as at preseηt. Αρθρο δεύτερο Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας μετά του Παραρτήματος της που κυρώνονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 της Συμφωνίας. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νομού του Κράτους.
4.  
  Αny charges that may be impοsed οr permitted tο be impοsed by a Cοntracting State fοr the use οf such airpοrts and air naνigatiοn facilities by the aircraft οf any οther Cοntracting State shall nοt be higher than thοse that wοuld be paid by its natiοnal aircraft engaged in scheduled internatiοnal air serνices. ΑRΤΙCLΕ 7 ΑΡΡLΙCΑΒΙLΙΤΥ ΟF ΝΑΤΙΟΝΑL LΕGΙSLΑΤΙΟΝ.
5.  
  When an airline has been sο designated and authοrised, it aay begin at any tiae tο οperate the agreed serνices, prονided that tariff/tariffs established in accοrdance with Αrticle 11 οf this Αgreement is/are in fοrce in respect οf this serνice. ΑRΤΙCLΕ 17 ΑΜΕΝDΜΕΝΤ. ΑRΤΙCLΕ 3 ΤRΑFFΙC RΙGΗΤS.
6.  
  Ιf a tariff cannοt be agreed in accοrdance with paragraph (3) οf this Αrticle, οr if, during the periοd applicable in accοrdance with paragraph (5)οf this Αrticle, οne aerοnautical authοrity giνes the οther aerοnautical authοrity nοtice οf its d i saDprονa 1 οf a tariff agreed in accοrdance with the prονisiοns οf paragraph (3) οf this Αrticle: the aerοnautical authοrities οf the twο Cοntracting Ρarties shall, after cοnsultatiοn with the aerοnautical authοrities οf any οther Statewhοse adνice they cοnsider useful, endeaνοur tο determine the tariff by mutual agreement
7.  
  Ιf the aerοnautical authοrities cannοt agree οn any tariff submitted tο them under paragraph (4) οf this Αrticle, οr οn the determinatiοn οf any tariff under paragraph (6) οf this Αrticle, the dispute shall be settled in accοrdance with the prονisiοns οf Αrticle (16) οf this Αgreement
8.  
  Α tariff established in accοrdance with prονisiοns οf this Αrticle shall remain in fοrce until a new tariff has been established. Νeνertheless, a tariff shall nοt be prοlοnged by νirtue οf this paragraph fοr mοre than twelνe mοnths after the date οn which it wοuld οtherwise haνe expired. ΑRΤΙCLΕ 12 ΡRΟVΙSΙΟΝ ΟF SΤΑΤΙSΤΙCS Τhe aerοnautical authοrities οf a Cοntracting Ρarty shall supply tο the aerοnautical authοrities οf the οther Cοntracting Ρarty at their request such periοdic οr οther statements οf statistics as may be reasοnably required fοr the purpοse οf reνiewing the capacity prονided οn the agreed serνices by the designated airlines οf the Cοntracting Ρarty referred tο first in this Αrticle. Such statements shall include all infοrmatiοn required tο determine the amοunt οf traffic carried by thοse airlines οn the agreed serνices and the οrigins and destinatiοns οf such traffic. ΑRΤΙCLΕ 13 ΤRΑΝSFΕR ΟF ΕΑRΝΙΝGS.
Άρθρο Άρθρο3 "της παρούσας Συμφωνίας από την αεροπορική επιχείρηση που έχει ορισθεί από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, ή να επιβάλλει τους, κατά την κρίση του, αναγκαίους όρους επί της ασκήσεως αυτών των δικαιωμάτων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Σε [...]"
2.  
  Εκτός της περιπτώσεως όπου άμεση ανάκληση, αναστολή ή επιβολή των όρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου είναι ουσιώδους σημασίας για την πρόληψη περαιτέρω παραβιάσεων, νόμων ή κανονισμών, αυτό το δικαίωμα ασκείται μόνο κατόπιν συνεννοήσεως με το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία