ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/2118

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-03-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-03-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-03-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μέτρα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 1.Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση νερού της Ε.ΥΔ.Α.Π. για πότισμα δημόσιων και ιδιωτικών κήπων, κτημάτων και γενικώς χώρων πρασίνου, καθώς και για το γέμισμα δημόσιων και ιδιωτικών κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες), με εξαίρεση τις κολυμβητικές δεξαμενές και χλοοτάπητες αγωνιστικών χώρων δημόσιου ενδιαφέροντος για τα οποία αποφασίζει κατά περίπτωση ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων. Απαγορεύεται, επίσης, το πλύσιμο αυτοκινήτων, πεζοδρομίων και ανάλογων επιφανειών με χρήση σωλήνος ποτίσματος (λάστιχο). Στις περιπτώσιες παραβάσεων διακόπτεται η παροχή νερού από την Ε.ΥΔ.Α.Π. για χρονικό διάστημα από 2 μέχρι 10 ημέρες και επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 έως 100.000 δρχ. Σε περίπτωση υποτροπής τα ανωτέρω όρια διπλασιάζονται. 2.Για τις επαγγελματικές καταναλώσεις είτε αυτές υπάγονται στο Γενικό Τιμολόγιο (κατηγορία i) είτε στο Βιομηχανικό-Επαγγελματικό Τιμολόγιο (κατηγορία ΙΙ), ορίζεται ανώτερο όριο κατανάλωσης 70% της αντίστοιχης χρονικής περιόδου σύγκρισης. Εξαιρούνται τα πλυντήρια αυτοκινήτων, για τα οποία το ανώτατο όριο κατανάλωσης ορίζεται σε ποσοστό 50% της αντίστοιχης περιόδου σύγκρισης. Για τις, καθ υπέρβαση των άνω ορίων, καταναλώσεις, εφαρμόζεται αυξημένη ειδική τιμή νερού ίση με 2.500 δρχ. ανά κυβικό μέτρο. Η ειδική αυτή τιμή μπορεί να αρθεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π., αν κριθεί ότι ήταν αδύνατο στον καταναλωτή να μην υπερβεί το ανώτατο όριο κατανάλωσης. Μόνη η αυξημένη επαγγελματική δραστηριότητα του καταναλωτή δεν αποτελεί λόγο για τη μη εφαρμογή της ειδικής αυτής τιμής. 3.Για παροχές, που εξυπηρετούν οικιακές καταναλώσεις, επιβάλλεται περιορισμός κατανάλωσης νερού ως εξής: 1)Για το μέρος της τριμηνιαίας κατανάλωσης έως 15 κυβικά μέτρα κανένας περιορισμός. 2)Για το μέρος της τριμηνιαίας κατανάλωσης από 16 μέχρι 50 κυβικά μέτρα περιορισμός 20%. 3)Για το μέρος της τριμηνιαίας κατανάλωσης από 51 κυβικά μέτρα και άνω περιορισμός 40%. 4)Ανώτατο όριο τριμηνιαίας κατανάλωσης ορίζονται τα 100 κυβικά μέτρα νερού. Για τις καθ υπέρβαση των άνω ορίων καταναλώσεις των παραγράφων 3,γ και 3.δ εφαρμόζεται αυξημένη ειδική τιμή νερού ίση με 2.500 δρχ. ανά κυβικό μέτρο. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι καταναλώσεις υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια των παραγράφων 3.β, 3.γ, και 3δ του παρόντος άρθρου κατά ποσοστό πλέον του 15% η Ε.ΥΔ.Α.Π. δύναται μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της, να διακόπτει την παροχή νερού για χρονικό διάστημα από 5 μέχρι και 15 ημέρες. 4.Οι αρχές, στις οποίες υπάγονται δημόσια και δημοτικά καταστήματα, σχολεία και οργανισμοί κοινής ωφέλειας, υποχρεούνται να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης νερού κατά 30%, ως προς τη χρονική περίοδο συγκρίσεως. Για τις καθ υπέρβαση του άνω ορίου καταναλώσεις θα εφαρμόζεται αυξημένη ειδική τιμή νερού ίση με 2.500 δρχ. ανά κυβικό μέτρο. Άρθρο 2 Υπολογισμός περιόδου σύγκρισης - Καταγραφή καταναλωτών 1.Ως χρονική περίοδος σύγκρισης των καταναλώσεων, για την επιβολή των περιορισμών (μειώσεων) του προηγούμενου άρθρου λαμβάνεται το δωδεκάμηνο από 3 Φεβρουαρίου 1992 μέχρι 2 Φεβρουαρίου 1993. 2. 1)Μειώσεις της κατανάλωσης, οι οποίες κατεγράφησαν κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.1992 έως 2.2.1993, οπότε εφηρμόσθη το κεφάλαιο Β της υπ αριθ. Δ16γ/01/545/Γ/24.7.1992 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΦΕΚ 518 Β710.8.1992), υπολογίζονται και συμψηφίζονται - κατά τη διαδικασία έκδοσης των λογαριασμών της Ε.ΥΔ.Α.Π.-μτ, τους επιβαλλόμενους από την παρούσα περιορισμούς, για κάθε κατηγορία κατανάλωσης και μέχρι συμπληρώσεως των ανώτατων ορίων περιορισμών (μειώσεων). 2)Οι εκπτώσεις για μειωμένη καταμετρούμενη κατανάλωση, που προβλέπονται από το κεφάλαιο Β της αποφάσεως του προηγούμενου εδαφίου, καταργούνται. 3.Κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου στην τρέχουσα περίοδο καταμέτρησης, τα ανώτατα όρια κατανάλωσης του προηγούμενου άρθρου προκύπτουν με αναλογική κατανομή της περυσινής κατανάλωσης μεταξύ των πριν και μετά την 3.2.1993 αντίστοιχων χρόνων της περιόδου καταμέτρησης. 4.Όλοι οι καταναλωτές της Ε.ΥΔ.Α.Π. υποχρεούνται να συμπληρώσουν και να καταθέσουν στην Ε.ΥΔ Α.Π. ειδικό έντυπο-δήλωση, εντός της οριζόμενης σε αυτό προθεσμίας, που αποστέλλεται από την Εταιρεία και στο οποίο δηλώνονται το είδος της χρήσης που εξυπηρετεί η παροχή, ο αριθμός και τα ονόματα των εξυπηρετούμενων από κάθε μετρητή μόνιμων μελών των οικογενειών και τα λοιπά ζητούμενα στο έντυπο-δήλωση στοιχεία. Οι Ο.Τ.Α., οι οποίοι διαχειρίζονται τη διανομή νερού της Ε.ΥΔ.Α.Π., υποχρεούνται για την αποστολή όμοιου εντύπου-δήλωσης και την καταγραφή των ως άνω στοιχείων των καταναλωτών τους Το ειδικό αυτό έντυπο-δήλωση υπέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως κατά την έννοια του ν. 1599/1986 για όλες τις συνέπειες. Η μη υποβολή της δήλωσης ή η ανακριβής ή η ελλιπής συμπλήρωση της μπορεί να επιφέρει επίσης διακοπή της παροχής νερού μέχρις ότου υποβληθεί ειλικρινής και πλήρης δήλωση. Άρθρο 3 Επέκταση των διατάξεων περιορισμού χρήσης ύδατος σε Ο.Τ.Α. 1.Οι διατάξεις των άρθρων το;ι παρόντος εφαρμόζονται από τους Ο.Τ.Α. που διαχειρίζονται τη διανομή του νερού της Ε.ΥΔ.Α.Π. και για τους καταναλωτές τους. Όπου προβλέπεται αρμοδιότητα του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. νοείται αρμοδιότητα των οικείων οργάνων του δήμου ή της κοινότητας. 2.Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), που διαχειρίζονται τη διανομή νερού της Ε.ΥΔ.Α.Π., υποχρεούνται με ενεργοποίηση τοπικών πηγών και εφαρμογή μέτρων να επιτύχουν μείωση της κατανάλωσης νερού ίση με 30%. Η Ε.ΥΔ.Α.Π. υποχρεούται επίσης να λάβει τα αναγκαία τεχνικά και άλλα μέτρα, ώστε οι παροχές νερού προς τους Ο.Τ.Α. να περιορισθούν στο 70% των αντίστοιχων καταναλώσεων της συγκρινόμενης περιόδου. Άρθρο 4 Ποινικές κυρώσεις Λαθραία υδροληψία από τα υδραγωγεία και τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ύδατος της Ε.ΥΔ.Α.Π. τιμωρείται με χρηματική ποινή 100.000 έως 1 000.000 δραχμές και φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Άρθρο 5 1.Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων μετά από πρόταση του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. μπορεί: 1)Να αναστέλλεται το σύνολο ή μέρος των περιοριστικών μέτρων και να ανακαθορίζονται τα ανώτατα όρια κατανάλωσης νερού. 2)Να καθορίζονται, για παροχές που εξυπηρετούν οικιακή κατανάλωση, ανώτατα όρια κατανάλωσης ανά μόνιμο κάτοικο νοικοκυριού 2.Με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. είναι δυνατό να ρυθμίζονται τα κάθε είδους ειδικότερα τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου. Άρθρο 6 Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από 3 Φεβρουαρίου 1993. Παραγγέλλαμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-03-04 Μέτρα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/23