ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/2127

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-04-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εναρμόνιση προς το κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 1 "Επιβολή του φόρου"
1.  
  Επιβάλλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή προϊόντα, στο οινόπνευμα και στα αλκοολούχα ποτό και στα βιομηχανοποιημένα καπνό και καθορίζονται τα περί παραγωγής, μεταποίησης, κατοχής, κυκλοφορίας και ελέγχου των προϊόντων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου
Άρθρο 2
1.  
  Στον ειδικό φόρα κατανάλωσης υπάγονται τα προϊόντα του άρθρου 1, τα οποία παράγονται στο εσωτερικό της χώρας, προέρχονται από άλλα κράτη μέλη ή εισάγονται στο εσωτερικό της χώρας
2.  
  Ως εισαγωγή νοείται η είσοδος των προϊόντων αυτών από τρίτες χώρες στο εσωτερικό της χώρας. Εάν όμως τα προϊόντα έχουν τεθεί υπό τελωνειακό καθεστώς κατά την είσοδο τους στο εσωτερικό της χώρας, η εισαγωγή τους λογίζεται ότι γίνεται τη στιγμή που εξέρχονται από αυτό το καθεστώς. Με την επιφύλαξη των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων, όσον αφορά τα τελωνειακά καθεστώτα, όταν τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και προέρχονται από ή προορίζονται για τρίτη χώρα ή για τα εδάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 3 βρίσκονται: α) υπό κοινοτικό τελωνειακό καθεστώς διαφορετικό από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ή β) έχουν τοποθετηθεί σε ελεύθερη ζώνη ή σε ελεύθερη αποθήκη ή γ) αποστέλλονται μεταξύ κρατών μελών μέσω χωρών ΕΖΕΣ με την κάλυψη της διαδικασίας εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης, θεωρείται ότι βρίσκονται υπό καθεστώς αναστολής της επιβολής των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Όταν πρόκειται για την παραπάνω περίπτωση γ) θα πρέπει: - να υπάρχει μια σαφής ένδειξη στο ενιαίο διοικητικό έγγραφο ότι πρόκειται για αποστολή προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, - ο παραλήπτης να αποστείλει για εκκαθάριση 6να αντίτυπο του ενιαίου διοικητικού εγγράφου, με τις κατάλληλες παρατηρήσεις, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες εφαρμογής που προβλέπονται στο άρθρο 64. Επί των εισαγόμενων και εξαγόμενων προϊόντων του άρθρου 1 εφαρμόζονται οι διατάξεις της τελωνειακής και συναφούς νομοθεσίας.
3.  
  θεωρούνται ως προϊόντα εισαγόμενα στο εσωτερικό της χώρας τα προϊόντα, που προέρχονται από τα ακόλουθα κοινοτικά εδάφη:
 1. το νησί Ελιγολάνδη και το έδαφος του ΒUSΙΝGΕΝ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας,
 2. το LΙVΙGΝΟ, το CΑΜΡΙΟΝΕ DΙΤΑLΙΑ και τα Ιταλικά ύδατα της λίμνης του Λουγκάνο, της Ιταλικής Δημοκρατίας,
 3. τη Θέουτα και Μελίλια του Βασιλείου της Ισπανίας
 4. τα Κανάρια νησιά του Βασιλείου της Ισπανίας,
 5. τα υπερπόντια διαμερίσματα της Γαλλικής Δημοκρατίας και
 6. τα Αγγλονορμανδικά νησιά.
 7. Οι περιπτώσεις δ) και ε) παύουν να ισχύουν από την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την κατάθεση σχετικής δήλωσης του Βασιλείου της Ισπανίας ή της Γαλλικής Δημοκρατίας, για τα προϊόντα που θα περιλαμβάνονται στη δήλωση αυτή.
4.  
  Θεωρούνται ως προϊόντα προερχόμενα από άλλα κράτη μέλη και τα προϊόντα που προέρχονται από:
 1. Το Πριγκηπάτο του Μονακό,
 2. το φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζεται στην παραγωγή, μεταποίηση, κατοχή και κυκλοφορία των προϊόντων που τελούν υπό αναστολή καταβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης,
 3. το JUΝGΗΟLΖ και ΜΙΤΤΕLΒΕRG (ΚLΕΙΝΕS WΑLSΕRΤΑL),
 4. κάθε τόπος όπου παράγονται, μεταποιούνται, κατέχονται; παραλαμβάνονται ή αποστέλλονται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή κατά την άσκηση του επιτηδεύματός του προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικά φόρο κατανάλωσης και τελούν υπό καθεστώς αναστολής,
 5. εγκεκριμένος αποθηκευτής:
 6. το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει λάβει άδεια από τις αρμόδιες αρχές να παράγει, να μεταποιεί, να κατέχει, να παραλαμβάνει και να αποστέλλει κατά την άσκηση του επιτηδεύματος του, προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και βρίσκονται σε φορολογική αποθήκη υπό καθεστώς αναστολής,
 7. εγγεγραμμένος επιτηδευματίας:
 8. το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν έχει την ιδιότητα του εγκεκριμένου αποθηκευτή, έχει όμως άδεια από τις αρμόδιες αρχές να παραλαμβάνει κατά την άσκηση του επιτηδεύματός του, προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, τελούν υπό αναστολή και προέρχονται από άλλο κράτος μέλος.
 9. Ωστόσο, ο εγγεγραμμένος επιτηδευματίας δεν δύναται να κατέχει ή να αποστέλλει προϊόντα με αναστολή της καταβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης,.
 10. μη εγγεγραμμένος επιτηδευματίας:
 11. το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν έχει την ιδιότητα του εγκεκριμένου αποθηκευτή, έχει όμως την ικανότητα κατά την άσκηση του επιτηδεύματος του να παραλαμβάνει περιστασιακά προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικά φόρο κατανάλωσης, τελούν υπό αναστολή όσον αφορά αυτόν το φόρο και προέρχονται από άλλο κράτος μέλος.
 12. Ο επιτηδευματίας αυτός δεν δύναται να κατέχει ή να αποστέλλει προϊόντα υπό αναστολή καταβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
 13. Ο μη εγγεγραμμένος επιτηδευματίας οφείλει, προτού αποσταλούν τα προϊόντα, να εγγυάται την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στις αρμόδιες αρχές.
Άρθρο 4
1.  
  Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός και εισπράττεται και σε περίπτωση που τα προϊόντα έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση σε άλλο κράτος μέλος και βρίσκονται στην κατοχή προσώπου για εμπορικούς σκοπούς στο εσωτερικό της χώρας. Για το σκοπό αυτόν, με την επιφύλαξη του άρθρου 4, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός και εισπράττεται όταν τα προϊόντα που έχουν τεθεί σε ανάλωση σε άλλο κράτος μέλος παραδίδονται ή προορίζονται να παραδοθούν στο εσωτερικά της χώρας, για τις ανάγκες επιτηδευματία που ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ή οργανισμού δημόσιου δικαίου.
 1. κάθε έξοδος, ακόμα και αντικανονική, από καθεστώς αναστολής,
 2. κάθε παραγωγή, ακόμα και αντικανονική, τέτοιων προϊόντων εκτός καθεστώτος αναστολής, γ) κάθε εισαγωγή, ακόμα και αντικανονική, τέτοιων προϊόντων, εφόσον δεν τίθενται υπό καθεστώς αναστολής
2.  
  Ο ειδικός φάρος κατανάλωσης στις μεν περιπτώσεις α) και γ) της προηγούμενης παραγράφου εισπράττεται με βάση τα ποσοστά ή τα ποσά που ισχύουν κατά την ημερομηνία εξόδου των προϊόντων από το καθεστώς αναστολής ή από την έξοδα τους από το τελωνειακό καθεστώς στο οποίο είχαν τεθεί, στη δε περίπτωση β) της ίδιας παραγράφου εισπράττεται με βάση τα ποσοστά ή ποσά, που ισχύουν κατά την ημερομηνία παραγωγής εκτός καθεστώτος αναστολής. Στην περίπτωση αντικανονικής εξόδου από καθεστώς αναστολής ή αντικανονικής παραγωγής ή αντικανονικής εισαγωγής, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης εισπράττεται με βάση τα ποσοστά ή τα ποσά που ισχύουν κατά το χρόνο διαπίστωσης των παραβάσεων αυτών.
3.  
  Η ενδοκοινοτική κυκλοφορία των προϊόντων της παραγράφου 1 γίνεται με την κάλυψη του προβλεπόμενου συνοδευτικού εγγράφου από σχετικές κοινοτικές διατάξεις Εν τούτοις, όταν από τα στοιχεία που διαθέτουν οι αρμόδιες αρχές διαπιστώνεται ότι η εκτός καθεστώτος αναστολής παραγωγή ή το έλλειμμα πραγματοποιήθηκαν ή υπήρξαν, κατά περίπτωση, σε χρόνο προγενέστερο της διαπίστωσης, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης εισπράττεται με βάση τα ποσά ή τα ποσοστά που ίσχυαν κατά την προηγούμενη της διαπίστωσης ημερομηνία στην οποία πραγματοποιήθηκαν ή υπήρξαν. Αρθρο 5 Ειδικές περιπτώσεις απαιτητού του φόρου.
4.  
  Τα πρόσωπα της παραγράφου 2 υποχρεούνται, σε περίπτωση αποστολής των προϊόντων από άλλο κράτος μέλος:
 1. να καταθέτουν, πριν από την αποστολή, σχετική δήλωση στην αρμόδια αρχή ταυ εσωτερικού της χώρας, καθώς και εγγύηση, η οποία να καλύπτει τους αναλογούντες φόρους,
 2. να καταβάλλουν στην αρμόδια αρχή, κατά την άφιξη των προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας, τους οφειλόμενους φόρους,
 3. να θέτουν στη διάθεση του ελέγχου κάθε απαραίτητο στοιχείο ή έγγραφο, που κρίνεται από την αρμόδια αρχή αναγκαίο ή χρήσιμο, για την εξακρίβωση της πραγματοποίησης της παραλαβής των προϊόντων και της καταβολής των οφειλόμενων φόρων
5.  
  Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, που έχει καταβληθεί στο εσωτερικό της χώρας για προϊόντα, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή προσώπου για εμπορικούς σκοπούς στο εσωτερικό άλλου κράτους μέλους, επιστρέφεται σύμφωνα με το άρθρο 13
6.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου
Άρθρο 6 "Απόκτηση προϊόντων για ατομική χρήση"
1.  
  Για τα προϊόντα που αγοράζονται από ιδιώτες για ατομική χρήση σε άλλα κράτη μέλη και μεταφέρονται αυτοπροσώπως, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης εισπράττεται στο κράτος μέλος απόκτησης
Άρθρο 7 "Ειδικές περιπτώσεις κατοχής προϊόντων"
1.  
  Με την επιφύλαξη των άρθρων 4, 5 και 6, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός όταν τα προϊόντα που έχουν τεθεί σε ανάλωση σε άλλο κράτος μέλος βρίσκονται στην κατοχή προσώπου για εμπορικούς σκοπούς στο εσωτερικό της χώρας. Στην περίπτωση αυτήν, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης οφείλεται από το πρόσωπο που τα κατέχει και εισπράττεται από την αρμόδια αρχή.
2.  
  Για την απόδειξη ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 6 προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: - την εμπορική ιδιότητα του κατόχου και τους λόγους κατοχής των προϊόντων, - τον τόπο όπου βρίσκονται τα προϊόντα ή, ανάλογα με την περίπτωση, τον χρησιμοποιούμενο τρόπο μεταφοράς, - κάθε έγγραφο σχετικό με τα προϊόντα, - το είδος αυτών των προϊόντων, - την ποσότητα των προϊόντων. Στην περίπτωση αυτήν, οι ποσότητες ανά προϊόν δεν μπορούν να είναι μικρότερες από τα παρακάτω όρια για:.
 1. προϊόντα καπνού:, - τσιγάρα 800 τεμάχια - πουράκια (πούρα βάρους όχι πάνω από 3 g/τεμάχιο) 400 τεμάχια -πούρα 200 τεμάχια - καπνός για κάπνισμα 1 κιλό
 2. αλκοολούχα ποτά:
 3. οινοπνευματώδη ποτά 10 λίτρα ενδιάμεσα προϊόντα 20 λίτρα οίνοι (από τους οποίους το πολύ 60 λίτρα αφρώδεις) 90 λίτρα μπύρες 110 λίτρα
3.  
  Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση σ άλλο κράτος μέλος καθίσταται απαιτητός και εισπράττεται από τις αρμόδιες αρχές, όταν η μεταφορά αυτών με μη κανονικό τρόπο γίνεται από ιδιώτες ή για λογαριασμό αυτών. Ως μη κανονικές μεταφορές θεωρούνται οι μεταφορές καυσίμων κινητήρων, όταν αυτά δεν περιέχονται στη δεξαμενή των οχημάτων.
Άρθρο 8 "Άλλες περιπτώσεις απαιτητού και επιστροφής Φάρου"
1.  
  Για τα προϊόντα τα οποία αγοράζονται σε άλλο κράτος μέλος από άτομα που δεν έχουν την ιδιότητα του εγκεκριμένου αποθηκευτή, ή του εγγεγραμμένου ή μη εγγεγραμμένου επιτηδευματία και δεν προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς αποστέλλονται δε ή μεταφέρονται άμεσα ή έμμεσα από τον πωλητή ή για δικό του λογαριασμό, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβάλλεται στο εσωτερικό της χώρας με την άφιξη των προϊόντων. Για το σκοπό αυτόν, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός με την άφιξη των προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας και όταν τα προϊόντα έχουν τεθεί σε ανάλωση σε άλλο κράτος μέλος και αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς πρόσωπα της παραγράφου 1.
2.  
  Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι απαιτητός από τον πωλητή ή το φορολογικό εκπρόσωπο αυτού που δεν είναι ο τελικός παραλήπτης των προϊόντων ή τον παραλήπτη αυτών στο εσωτερικό της χώρας και εισπράττεται με την προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία. Ο φορολογικός εκπρόσωπος πρέπει να είναι εγκεκριμένος από τις αρμόδιες αρχές και εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας. Στην περίπτωση αποστολής προϊόντων από το εσωτερικό της χώρας σε άλλο κράτος μέλος, η αρμόδια αρχή στη δικαιοδοσία της οποίας είναι εγκατεστημένος ο πωλητής πρέπει να εξακριβώνει ότι ο πωλητής τηρεί τις ακόλουθες υποχρεώσεις: - να εγγυάται στην αρμόδια αρχή την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, υπό τους όρους που προβλέπει το κράτος μέλος προορισμού, πριν από την αποστολή των προϊόντων και να εξασφαλίζει την καταβολή του μετά την άφιξη των προϊόντων, - να τηρεί λογιστικά στοιχεία σχετικά με τις παραδόσεις των προϊόντων.
3.  
  Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που καταβλήθηκε στο εσωτερικό της χώρας επιστρέφεται, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 13
4.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
Άρθρο 9 "Παραγωγή - Μεταποίηση - Κατοχή"
1.  
  Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων του παρόντος νόμου, η παραγωγή, η μεταποίηση και η κατοχή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1, γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Όταν δεν έχει καταβληθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, τα ανωτέρω πραγματοποιούνται σε φορολογική αποθήκη.
Άρθρο 10
1.  
  Για τη λειτουργία των φορολογικών αποθηκών απαιτείται άδεια του Υπουργού Οικονομικών, η οποία παρέχεται με απόφαση του, χωριστά για κάθε κατηγορία προϊόντος, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και εισήγηση της αρμόδιας αρχής
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται:
 1. οι προϋποθέσεις με τις οποίες χορηγείται η άδεια λειτουργίας των φορολογικών αποθηκών,
 2. ο ανώτατος χρόνος παραμονής των προϊόντων κατά κατηγορία, στη φορολογική αποθήκη,
 3. η διαδικασία παραλαβής ή αποστολής των προϊόντων,
 4. οι όροι αποθήκευσης και λογιστικής διαχείρισης των προϊόντων,
 5. ο τρόπος παρακολούθησης των προϊόντων και της άσκησης του ελέγχου αυτών,
 6. ο χρόνος διάρκειας της λειτουργίας των αποθηκών αυτών και οι λόγοι ανάκλησης της άδειας αυτής πριν από το χρόνο λήξης,
 7. οι παρεχόμενες εγγυήσεις, το είδος και το ύψος αυτών, προς διασφάλιση των οφειλόμενων κάθε φορά στο Δημόσιο αναλογούντων φόρων επί των αποθηκευόμενων προϊόντων.
 8. Ως εγγυήσεις δύνανται να παρέχονται χρηματικό ποσό, τραπεζική επιστολή, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εμπράγματες ασφάλειες, ή αξιόχρεη επιστολή τρίτου προσώπου,.
 9. κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την αναγνώριση ή λειτουργία των φορολογικών αποθηκών
3.  
  Οι αρμόδιες αρχές ασκούν εποπτεία και έλεγχο κατά τρόπο διαρκή ή περιοδικό στις φορολογικές αποθήκες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
Άρθρο 11
1.  
  Για το χαρακτηρισμό προσώπου ως αποθηκευτή απαιτείται άδεια του Υπουργού Οικονομικών, η οποία παρέχεται με απόφασή του, μετά από εισήγηση της αρμόδιας αρχής
2.  
  Για να παρασχεθεί η άδεια της προηγούμενης παραγράφου το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει:
 1. να παράγει, να μεταποιεί, να κατέχει, να παραλαμβάνει και να αποστέλλει, κατά την άσκηση του επιτηδεύματος του, προϊόντα που υπάγονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και τελούν υπό αναστολή καταβολής του φόρου αυτού, εφόσον βρίσκονται σε φορολογική αποθήκη, Ειδικά για τα βιομηχανοποιημένα καπνά η παροχή της άδειας προϋποθέτει ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 250.000 φορολογικές μονάδες κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του παρόντος νόμου.
 2. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για τους εγχώριους παραγωγούς, μεταποιητές, τα καταστήματα αφορολόγητων ειδών, καθώς και τους αποθηκευτές προϊόντων, προοριζόμενων για εφοδιασμούς πλοίων και αεροσκαφών,.
 3. να μην έχει διαπράξει σοβαρές καθ υποτροπή παραβάσεις της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας,
 4. να πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις που θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
3.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου ο εγκεκριμένος αποθηκευτής:
 1. υποχρεούται:
 2. - να τηρεί λογιστικά βιβλία των αποθεμάτων ή κινήσεων των προϊόντων ανά αποθήκη, - να επιδεικνύει τα προϊόντα σε κάθε ζήτηση της αρμόδιας αρχής, - να δέχεται οποιονδήποτε έλεγχο, - να παρέχει εγγύηση προς το Δημόσιο για τη διασφάλιση των συμφερόντων του, - να συμμορφώνεται με άλλες υποχρεώσεις που επιβάλλει ο Υπουργός Οικονομικών και η αρμόδια αρχή, - να διαθέτει εντός των αποθηκών και αδαπάνως για το Δημόσιο κατάλληλο και ασφαλή εστεγασμένο χώρο για την εγκατάσταση της αρμόδιας αρχής προς διενέργεια των κατά περίπτωση απαιτούμενων εργασιών και διατυπώσεων,
 3. επέχει ευθύνη έναντι του Δημοσίου για τους φόρους που αναλογούν στα προϊόντα,
 4. ευθύνονται επίσης για τις πράξεις των αποθηκαρίων των αποθηκών αυτών σε περίπτωση καταλογισμού τους από την αρμόδια αρχή
Άρθρο 12
1.  
  Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής απολαύει απαλλαγής για τις απώλειες που επέρχονται στα πλαίσια του καθεστώτος αναστολής, εφόσον οφείλονται σε τυχαία περιστατικά ή σε ανωτέρα βία και έχουν βεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές. Απολαύει επίσης, στα πλαίσια του καθεστώτος αναστολής, απαλλαγής για τις απώλειες (φύρες) που είναι εγγενείς στη φύση των προϊόντων κατά τη διαδικασία παραγωγής, μεταποίησης, αποθήκευσης και μεταφοράς των προϊόντων, όπου αυτές έχουν καθορισθεί με σχετικές διατάξεις. Οι απαλλαγές αυτές εφαρμόζονται επίσης στους επιτηδευματίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 κατά τη μεταφορά των προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα προϊόντα που υπόκεινται σε φυσική απομείωση, τα ποσοστά της απομείωσης, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση των απωλειών αυτών, εκτός αν τούτο ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
2.  
  Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 απώλειες, οι οποίες λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια ενδοκοινοτικής μεταφοράς των προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής καταβολής του του ειδικού φόρου κατανάλωσης, πρέπει να βεβαιώνονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με τα παραπάνω προεδρικά διατάγματα και τις ισχύουσες διατάξεις
3.  
  Με την επιφύλαξη του άρθρου 67, σε περίπτωση άλλων ελλειμμάτων εκτός από τις απώλειες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και σε περίπτωση απωλειών για τις οποίες δεν αναγνωρίζονται οι απαλλαγές που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο, οι φόροι εισπράττονται με τους συντελεστές ή τα ποσά που ισχύουν το χρόνο που σημειώθηκαν οι βεβαιωμένες από τις αρμόδιες αρχές απώλειες ή, κατά περίπτωση, το χρόνο της διαπίστωσης των ελλειμμάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Άρθρο 13
1.  
  Τα προϊόντα που έχουν τεθεί σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας δύνανται στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, να αποτελέσουν, μετά από αίτηση επιτηδευματία στα πλαίσια της άσκησης του επιτηδεύματός του, αντικείμενο επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης από τις αρμόδιες αρχές, εφόσον τα προϊόντα αυτά δεν πρόκειται να καταναλωθούν στο εσωτερικά της χώρας. Εν τούτοις, δεν επιστρέφεται από τις αρμόδιες αρχές ο ειδικός φόρος που καταβλήθηκε, εφόσον δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται με τις παραπάνω προβλεπόμενες υπουργικές αποφάσεις.
2.  
  Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
 1. ο αποστολέας υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια αρχή για την επιστροφή φόρου πριν από την αποστολή των προϊόντων, η οποία συνοδεύεται με αντίγραφο του διπλοτύπου καταβολής του φόρου,
 2. η ενδοκοινοτική κυκλοφορία των προϊόντων πραγματοποιείται με την κάλυψη του προβλεπόμενου στο άρθρο 5 παράγραφος 3 συνοδευτικού εγγράφου,
 3. ο αποστολέας υποβάλλει το επιστρεπτέο αντίτυπο του συνοδευτικού διοικητικού ή εμπορικού εγγράφου, συμπληρωμένο από τον παραλήπτη, το οποίο συνοδεύεται από έγγραφο που πιστοποιεί την ανάληψη της υποχρέωσης καταβολής των φόρων στο κράτος μέλος προορισμού και είναι θεωρημένο από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού των προϊόντων ή συνοδεύεται από ειδική ένδειξη (δήλωση) θεωρημένη από την ίδια αρχή, με τις κατωτέρω πληροφορίες:
 4. - τη διεύθυνση της αρμόδιας αρχής, του κράτους μέλους προορισμού, - τον αριθμό και την ημερομηνία του διπλοτύπου καταβολής του φόρου ή την ημερομηνία αποδοχής της δήλωσης,
 5. αν τα προϊόντα της παραγράφου 1 φέρουν φορολογικό επίσημα (ένσημη ταινία φορολογίας καπνού ή ταινία ελέγχου αλκοολούχων ποτών) , πρέπει πριν από την αποστολή τους και προκειμένου να επιστραφεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να προσκομισθούν για καταστροφή τα επισήματα αυτά στην αρμόδια αρχή. 3 Στις περιπτώσεις του άρθρου 5 ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επιστρέφεται μόνο, εφόσον ο φόρος αυτός εξοφλήθηκε στο κράτος μέλος προορισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.
 6. Το αίτημα επιστροφής δύναται να μην ικανοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές αν δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
4.  
  Στις περιπτώσεις του άρθρου 8 ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επιστρέφεται στον πωλητή, εφόσον αυτός έχει ακολουθήσει τις διαδικασίες της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. Το αίτημα επιστροφής δύναται να μην ικανοποιηθεί, εφόσον δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Άρθρο 14
1.  
  Τα αχρεωστήτως εισπραχθέντα από την αρμόδια αρχή ποσά επιστρέφονται στο δικαιούχο, αν εντός τριών ετών από την ημερομηνία είσπραξης αυτών υποβληθεί στην αρμόδια αρχή σχετική αίτηση μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων. Αν η διαπίστωση της αχρεωστήτως είσπραξης έχει αναγνωρισθεί ή βεβαιωθεί με απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, ο δικαιούχος οφείλει εντός έτους από τη δημοσίευση της απόφασης να υποβάλει στην αρμόδια αρχή σχετική περί επιστροφής αίτηση μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Η μη υποβολή της αίτησης επιστροφής εμπρόθεσμα συνεπάγεται την παραγραφή του δικαιώματος του δικαιούχου. Για την επιστροφή του φόρου εκδίδεται απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας αρχής. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 1473/1984 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2120/1993 (ΦΕΚ 24 Α). εφαρμόζονται ανάλογα και κατά την επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων του παρόντος άρθρου.
2.  
  Ποσά από φόρους του παρόντος νόμου μέχρι χίλιες (1000) δραχμές κατά πράξη, που εισπράχθηκαν αχρεώστητα δεν επιστρέφονται. Το ποσό αυτό δύναται να αυξάνεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, μη δυνάμενο να υπερβεί τις πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές.
3.  
  Χρηματική αξίωση από αχρεώστητο είσπραξης φόρου του παρόντος νόμου και περί της οποίας εκδόθηκε η υπό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προβλεπόμενη απόφαση, παραγράφεται μετά παρέλευση προθεσμίας ενός έτους από της κοινοποίησης της απόφασης
4.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την επιστροφή, ο τρόπος επιστροφής ή συμψηφισμού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
Άρθρο 15
1.  
  Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1, εφόσον προορίζονται:
 1. για παράδοση στα πλαίσια διπλωματικών ή προξενικών σχέσεων,
 2. για αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς και για τα μέλη των οργανισμών αυτών, μέσα στα όρια και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διεθνείς συμβάσεις για την ίδρυσή τους ή από τις συμφωνίες για την έδρα τους,
 3. για τις ένοπλες δυνάμεις και τις πολιτικές υπηρεσίες που τις συνοδεύουν ή τον εφοδιασμό των κυλικείων και των λεσχών τους, των άλλων κρατών μελών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, που ενεργούνται σύμφωνα με τη συνθήκη,
 4. να καταναλωθούν στα πλαίσια συμφωνίας που έχει συναφθεί με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, εφόσον αυτή η συμφωνία γίνεται δεκτή ή επιτρέπεται να υπαχθεί σε καθεστώς απαλλαγής από τον Φ.Π.Α.
2.  
  Επίσης, απαλλάσσονται του ειδικού φόρου κατανάλωσης τα προϊόντα που προορίζονται για εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών. Μ απαλλαγή αυτή παρέχεται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις.
3.  
  Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των απαλλαγών των παραγράφων 1 και 2, καθώς και οι χορηγούμενες ποσότητες, καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 16 "Άγιον Όρος"
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν το ειδικό καθεστώς του Αγίου Όρους, όπως είναι κατοχυρωμένο με το άρθρο 105 του Συντάγματος
Άρθρο 17
1.  
  Μέχρι 30.6.1999, για τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και διατίθενται από τα καταστήματα αφορολόγητων ειδών ή διατίθενται μέσα στα αεροσκάφη και πλοία κατά τη διάρκεια ενδοκοινοτικής πτήσης ή θαλάσσιου πλου και μεταφέρονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών που μεταβαίνουν σε άλλο κράτος μέλος, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις. Κατά την έννοια του παρόντος άρθρου νοούνται ως: α) κατάστημα αφορολόγητων ειδών: κάθε κατάστημα που βρίσκεται μέσα στο χώρο ενός αερολιμένα ή λιμένα και το οποίο ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις λειτουργίας που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία,.
 1. ταξιδιώτης που μεταβαίνει σ άλλο κράτος μέλος:
 2. κάθε ταξιδιώτης κάτοχος αεροπορικού εισιτηρίου ή θαλάσσιας διαδρομής στο οποίο ως άμεσος προορισμός αναφέρεται αερολιμένας ή λιμένας άλλου κράτους μέλους,
 3. ενδοκοινοτικός θαλάσσιος πλους ή ενδοκοινοτική πτήση:
 4. κάθε μεταφορά αεροπορική ή δια θαλάσσης, που αρχίζει στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους και της οποίος ο πραγματικός τόπος προορισμού βρίσκεται στο εσωτερικό άλλου κράτους μέλους.
 5. Εξομοιώνονται προς τα προϊόντα που διατίθενται στο κατάστημα, τα προϊόντα που διατίθενται μέσα στα αεροσκάφη ή στα πλοία κατά τη διάρκεια ενδοκοινοτικής μεταφοράς ταξιδιωτών.
2.  
  Το ευεργέτημα της απαλλαγής που προβλέπεται στο άρθρο αυτό ισχύει μόνο για τα προϊόντα των οποίων σι ποσότητες δεν υπερβαίνουν κατ άτομο και κατά ταξίδι τα όρια της ποσοτικής και κατ αξία ατέλειας που προβλέπονται από τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις για τις μετακινήσεις ταξιδιωτών μεταξύ τρίτων χωρών και της Κοινότητας
3.  
  Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν την ορθή και απρόσκοπτη εφαρμογή των απαλλαγών του παρόντος άρθρου και για να αποτρέψουν οποιαδήποτε απάτη, φοροδιαφυγή και κατάχρηση
Άρθρο 18
1.  
  Οινοπαραγωγοί που παράγουν μέχρι 1000 ΗL ετησίως απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των Κεφαλαίων Β και Γ του παρόντος νόμου, καθώς και από τις άλλες υποχρεώσεις τις σχετικές με την κυκλοφορία και τον έλεγχο
2.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, με τους οποίους οι μικροί οινοπαραγωγοί διενεργούν ενδοκοινοτικές πράξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Άρθρο 19
1.  
  Ως πετρελαιοειδή προϊόντα για την εφαρμογή του παρόντος νόμου θεωρούνται:
 1. Οι πίσσες (κωδ.
 2. Σ.Ο. 27.06).
 3. -Οι βενζόλες (κωδ.
 4. Σ.Ο. 27.07.10) -Οι τολουόλες (κωδ.
 5. Σ.Ο. 27.07.20) -Οι ξυλόλες (κωδ.
 6. Σ.Ο. 27.07.30) -Τα άλλα μείγματα αρωματικών υδρογόνα ν βρακών που αποστάζουν 65% ή περισσότερο του όγκου τους (με τις απώλειες στους 250° C, σύμφωνα με τη μέθοδο ΑSΤΜ D 86) :
 7. (κωδ.
 8. Σ.Ο. 27.07.50) -Τα λάδια κρεοζώτου (κωδ.
 9. Σ.Ο. 27.07.91) και -Τα άλλα προϊόντα του κωδ.
 10. Σ.Ο. 27.07.99, με εξαίρεση τις θειούχες κεφαλές (κωδ.
 11. Σ.Ο. 27.07.99.30), τα βασικά προϊόντα (κωδ.
 12. Σ.Ο. 27.07.99.50) και το ανθρακένιο (κωδ.
 13. Σ.Ο. 27.07.99.70).
 14. Τα ακατέργαστα λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (ακατέργαστο πετρέλαιο), (κωδ.
 15. Σ.Ο. 27.09).
 16. Τα λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα ακατέργαστα λάδια.
 17. Τα παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό (κωδ.
 18. Σ.Ο. 27.10).
 19. Τα αέρια πετρελαίου και οι άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες (κωδ.
 20. Σ.Ο. ΕΧ 27.11), συμπεριλαμβανομένου και του χημικώς καθαρού μεθανίου και προπανίου, με εξαίρεση το φυσικό αέριο. στ) -Βαζελίνη (κωδ.
 21. Σ.Ο. 27.12.10). -Παραφίνη που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 0.75% λάδι (κωδ.
 22. Σ.Ο. 27.12.20). -Παραφίνη που περιέχει κατά βάρος περισσότερο του 0,75% λάδι, το κερί πετρελαίου μικροκρυστάλλινο. -Άλλα ορυκτά κεριά SLΑCΚ WΑΧ και παρόμοια προϊόντα, που λαμβάνονται με σύνθεση ή άλλες μεθόδους, έστω και χρωματισμένα (κωδ.
 23. Σ.Ο. 27.12.90.31, 27.12.90. 33, 27.12.90.39, 27.12.90.90).
 24. Τα ασφαλτικά μείγματα με βάση τη φυσική άσφαλτο εν γένει, η πίσσα του πετρελαίου, η ορυκτή πίσσα ή το υπόλειμμα αυτής (π.χ. μαστίχες ασφαλτούχες, cutbacks (κωδ.
 25. ΣΟ. 27.15).
 26. Οι άκυκλοι υδρογονάνθρακες (κωδ.
 27. Σ.Ο. 29.01).
 28. Το κυκλοεξάνιο (κωδ.
 29. Σ.Ο. 29.02.11). οι άλλοι κυκλανικοί ή κυκλενικοί υδρογονάνθρακες του κωδ.
 30. Σ.Ο. 29.02.19.90, το βενζόλιο (κωδ.
 31. Σ.Ο. 29.02.20), το τολουόλιο (κωδ.
 32. Σ.Ο. 29.02.30), τα ξυλόλια (κωδ.
 33. Σ.Ο. 29.02.41,29.02.42 και 29.02.43), τα ισομερή του ξυλολίου σε μείγμα (κωδ.
 34. Σ.Ο. 29.02.44) και το αιθυλοβενζάλιο (κωδ.
 35. Σ.Ο. 29.02.60).
 36. Τα παρασκευάσματα που περιέχουν λάδια από πετρέλαια ή ασφαλτούχα ορυκτά των κωδ. της Σ.Ο. 34.03.11 και 34.03.19.
 37. Τα αντικροτικά παρασκευάσματα, τα ανασχετικά της οξείδωσης, τα προσθετικά εξουδετέρωσης καταλοίπων, τα βελτιωτικά του ιξώδους των λιπαντικών λαδιών, τα προσθετικά κατά της διάβρωσης και τα άλλα παρασκευασμένα για ορυκτά λάδια (στα οποία περιλαμβάνεται και η βενζίνη) ή για άλλα υγρά, που χρησιμοποιούνται για τους Ιδιους σκοπούς με τα ορυκτά λάδια (κωδ.
 38. Σ.Ο. 38.11).
 39. Τα αλκυλοβενζόλια σε μείγματα και αλκυλοναφθαλένια σε μείγματα, άλλα από εκείνο των κλάσεων 27.07 ή 29.02 (κωδ.
 40. Σ.Ο. 38.17).
2.  
  Οι τίτλοι και οι κωδικοί αριθμοί της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο) , που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1 αναφέρονται στο κείμενο της Σ.Ο. του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2587/91, L 259/16.9.91.
Άρθρο 20 "Συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης"
1.  
  Οι συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζονται από 1.1.1993, ως εξής: ΕΙΔΟΣ ΚΩΔ. Σ. Ο. ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ.
 1. Βενζίνη αεροπλάνων 27.10.00.31 140.000 χιλιόλιτρο β) Βενζίνη με μόλυβδο 27.10.00.35 119.000 χιλιόλιτρο γ) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο 27.10.00.33 104.000 χιλιόλιτρο δ) Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης 27.10.00.37 140.000 χιλιόλιτρο ε) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) κίνησης ex 27.10.00.69 68.000 χιλιόλιτρο στ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) θέρμανσης ex 27.10.00.69 60.000χιλιόλιτρο Ειδικά για τη περίοδο από την τρίτη Δευτέρα του μηνός Οκτωβρίου μέχρι την τελευταία Κυριακή του μηνός Απριλίου κάθε έτους, ο φόρος του πετρελαίου θέρμανσης ορίζεται σε 39.000 δρχ. το χιλιόλιτρο.
 2. ζ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ε και στ ΕΧ 27.10.00.69 68.000 χιλιόλιτρο η) Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (FUΕL ΟΙL-Μαζούτ)27.10.00.79 12.000 μετ. τόννος θ) Κηροζίνη (φωτιστικό πετρέλαιο) 27.10.00.51 και ΕΧ 27.10.00.55 68.000 χιλιόλιτρο.
 3. Κηροζίνη θέρμανσης ΕΧ 27.10.00.55 60.000 χιλιόλιτρο ια) Υγραέρια & μεθάνιο ΕΧ 27.11.12. 11 έως ΕΧ 27.11.19.00 και ΕΧ 27.11.29.00 26.000 μετ. τόννος.
 4. Υγραέριο και μεθάνιο θέρμανσης ΕΧ 27.11.12.11 έως καιΕΧ 27.11.19.00 και ΕΧ 27.11.29.00 4.000 μετ. τόννος.
2.  
  Για τον υπολογισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή προϊόντα, που φορολογούνται με βάση το χιλιόλιτρο, λαμβάνεται υπόψη θερμοκρασία προϊόντος 15° C
3.  
  Τα πετρελαιοειδή προϊόντα πλην εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον προορίζονται να χρησιμοποιηθούν, προσφέρονται προς πώληση ή και χρησιμοποιούνται ως καύσιμο, ή καύσιμο κίνησης, υπόκεινται στο συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που καθορίζεται ανάλογα με τη χρήση για το ισοδύναμο καύσιμο ή καύσιμο κίνησης. Με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2074/1992 (ΦΕΚ 128 Α), όπως ισχύουν.
4.  
  Εκτός από τα προϊόντα του άρθρου 19, κάθε προϊόν που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί, προσφέρεται προς πώληση ή και χρησιμοποιείται ως καύσιμο κίνησης προσθετικό ή αυξητικό του τελικού όγκου του καυσίμου αυτού, φορολογείται ως καύσιμο κίνησης. Ομοίως, κάθε άλλος υδρογονάνθρακας που δεν αναφέρεται στο άρθρο 19 του παρόντος νόμου, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί, προσφέρεται προς πώληση ή και χρησιμοποιείται για θέρμανση, φορολογείται με βάση το συντελεστή του αντίστοιχου πετρελαιοειδούς προϊόντος της παραπάνω παραγράφου 1. Εξαιρούνται, ο άνθρακας, ο λιγνίτης, η τύρφη, άλλοι παρόμοιοι στερεοί υδρογονάνθρακες και το φυσικό αέριο.
5.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού
Άρθρο 21 "Ειδικές περιπτώσεις απαιτητού του φόρου"
1.  
  Εκτός από τις περιπτώσεις που καθορίζουν τη γενεσιουργό αιτία και τους όρους καταβολής που ορίζονται στο άρθρο 4 ο ειδικός φόρος κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων καθίσταται επίσης απαιτητός στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του προηγούμενου άρθρου
2.  
  Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων καθίσταται επίσης απαιτητός στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι δεν πληρούται ή δεν πληρούται πλέον κάποιος όρος τελικής χρήσης για την απαλλαγή ή την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης
Άρθρο 22 "Εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαιοειδών προϊόντων"
1.  
  Εκτός από τις απαλλαγές, που προβλέπονται από το άρθρο 15, απαλλάσσονται επίσης:
 1. Τα πετρελαιοειδή προϊόντα του άρθρου 19 για τα οποία δεν ορίζεται συντελεστής με το άρθρο 20, εφόσον δεν χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κίνησης ή θέρμανσης
 2. Τα πετρελαιοειδή προϊόντα, τα οποία παραλαμβάνονται με σκοπό τον εφοδιασμό αεροσκαφών που εκτελούν αεροπορικές μεταφορές, με εξαίρεση τα πετρελαιοειδή προϊόντα, τα οποία προορίζονται για τον εφοδιασμό αεροσκαφών που εκτελούν ιδιωτικές πτήσεις αναψυχής.
 3. Ως ιδιωτική πτήση αναψυχής νοείται η χρησιμοποίηση αεροσκάφους από τον ιδιοκτήτη του ή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει τη χρήση του με σύμβαση μίσθωσης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, από το Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο το χρησιμοποιεί για μη εμπορικούς σκοπούς και ειδικότερα, όταν δεν το χρησιμοποιεί νιο τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων ή για την παροχή υπηρεσιών με αντάλλαγμα ή για τους σκοπούς του Δημοσίου.
 4. Τα πετρελαιοειδή προϊόντα που παραλαμβάνονται για να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ύδατα της Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης και της αλιείας, εκτός από την περίπτωση της χρησιμοποίησης τους σε σκάφη αναψυχής.
 5. Ως σκάφος αναψυχής νοείται οποιοδήποτε σκάφος, το οποίο χρησιμοποιείται από τον ιδιοκτήτη του ή από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει τη χρήση του, με σύμβαση μίσθωσης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ή για μη εμπορικούς σκοπούς και ειδικότερα όταν δεν το χρησιμοποιεί για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων ή για την παροχή υπηρεσιών με αντάλλαγμα ή για τους σκοπούς του Δημοσίου.
 6. Και εξαίρεση, απαλλάσσεται το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL), που προορίζεται για τον εφοδιασμό σκαφών αναψυχής με ξένη σημαία, τα οποία βρίσκονται προσωρινά στη χώρα μας και χρησιμοποιούνται από μόνιμους κατοίκους αλλοδαπής, που έρχονται για τουρισμό.
 7. Τα πετρελαιοειδή προϊόντα που παραλαμβάνονται από τις ένοπλες δυνάμεις
 8. Τα πετρελαιοειδή προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε εγκαταστάσεις αφαλάτωσης ύδατος
2.  
  Ειδικά για τα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται στις παρακάτω περιπτώσεις, οι συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης ορίζονται, ως εξής: ΕΙΔΟΣΚΩΔ. Σ. Ο. ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. ΜΟΝΑΔΑΕΠΙΒΟΛΗΣ.
 1. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις άρθρου 16 του ν. 368571957 (ΦΕΚ 64 Α) και δασικών συνεταιρισμών άρθρων 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α)27.10.00.35 102.000χιλιόλιτρο.
 2. Υγραέριο και μεθάνιο που παραλαμβάνονται απευθείας από βιομηχανίες, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως καύσιμη ύλη (όρθρο 2. ν.δ. 4359/1964 (ΦΕΚ 147 Α)ΕΧ 27.11.12.11 έως ΕΧ 27.11.19.00 και ΕΧ 27.11.29.00 100 μετρ. τόννος.
 3. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο) που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/1967 (φεκ 14 Α) ΕΧ 27 10.00.25 6.000 μετρ. τόννος.
 4. Υγραέριο και μεθάνιο που χρησιμοποιείται στη γεωργία ΕΧ 27.11.12.11 έως και ΕΧ 27.11.19.00 και ΕΧ 27.11.29.00 100 μετρ, τάννος.
3.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου, καθώς και ο τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης των παραλαμβανόμενων με μερική ή ολική απαλλαγή προϊόντων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΛΚΟΟΛΗ - ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ
Άρθρο 24 "Γενικές διατάξεις"
1.  
  Αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά στα οποία επιβάλλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, θεωρούνται: α) η αιθυλική αλκοόλη, β) η μπύρα, γ) τα ενδιάμεσα προϊόντα, δ) το κρασί, ε) τα παρασκευαζόμενα ποτά με ζύμωση, εκτός από τα κρασί και την μπύρα
Άρθρο 25 "Αιθυλική αλκοόλη"
1.  
  Ο όρος αιθυλική αλκοόλη του άρθρου 24 περιλαμβάνει: α) Όλα τα προϊόντα με αποκτημένο ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο άνω του 1,2% νοl., τα οποία υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 2207 και 2208, ακόμη και όταν τα εν λόγω προϊόντα αποτελούν μέρος προϊόντος υπαγόμενου σε άλλο κεφάλαιο της Σ.Ο., β) Τα προϊόντα των κωδικών Σ.Ο. 2204 , 2205 και 2206 με αποκτημένο ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο άνω του 22% νοl., γ) Τα αλκοολούχα ποτά που περιέχουν ακέραια προϊόντα ή άλλα φυτικά προϊόντα σε διάλυμα.
Άρθρο 26 "Ειδικός φόρος κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης - καθορισμός του ύψους αυτού"
1.  
  Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης, καθορίζεται ανά εκατόλιτρο (ΗL) άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης θερμοκρασίας 20 0 C και υπολογίζεται με βάση τον αριθμό εκατολίτρων άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης
2.  
  Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης καθορίζεται σε 550 ΕCU, ήτοι εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες δεκαπέντε δραχμές (139.315) ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.
3.  
  Εφαρμόζεται μειωμένος κατά πενήντα τοις εκατό (50%) συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης, έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή, για την αιθυλική αλκοόλη που προορίζεται για την παρασκευή ούζου ή που περιέχεται στο τσίπουρο και την τσικουδιά. Ο μειωμένος αυτός συντελεστής καθορίζεται σε 275 ΕCU, ήτοι εξήντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες πενήντα οκτώ δραχμές (69.658), ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης. Ο κατά τα παραπάνω μειωμένος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης εφαρμόζεται και στην περιοχή Δωδεκανήσου για την αιθυλική αλκοόλη που περιέχεται και στα λοιπά, πλην των παραπάνω, αλκοολούχα ποτά ή άλλα αλκοολούχα προϊόντα, τα οποία αποκτώνται από τα άλλα κράτη - μέλη της Κοινότητας, αποστέλλονται από φορολογική αποθήκη της λοιπής Ελλάδος ή εισάγονται στην περιοχή αυτή από τρίτες χώρες. Η ίδια μείωση του φόρου ισχύει και για την αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιείται στην περιοχή αυτή για την παραγωγή των παραπάνω ποτών και προϊόντων. Οι όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
4.  
  Ο φόρος κατανάλωσης οινοπνεύματος του άρθρου 6 του ν. 2093/1992 μετονομάζεται με τον παρόντα νόμο σε ειδικό φόρο κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης.
5.  
 1. Τα κατά τις διατάξεις του εδ. 1 της παρ.
 2. ΣΤ του άρθρου 28 του Κώδικα Νόμων Φορολογίας Οινοπνεύματος, Ειδικό Ταμείο Ελεγχου και Εποπτείας Φορολογίας Οινοπνεύματος (Ε.Τ.Ε.Ε.Φ.Ο.) μετονομάζεται σε Ειδικό Ταμείο Ελεγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης-Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.).
 3. Το ποσοστό δικαιώματος έλεγχου και εποπτείας υπέρ του. κατά τις διατάξεις του εδαφίου 1, της παραγράφου ΣΤ του άρθρου 28 του Κώδικα Νόμων Φορολογίας Οινοπνεύματος και του άρθρου 94 του ν. 1041/ 1980.
 4. Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης-Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.), όπως προβλέπεται από το άρθρα 6 παράγραφος 8 του ν. 2093/1992, καθορίζεται σε τέσσερα τοις εκατό (4%) επί του ειδικού φόρου κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης, για τα προϊόντα του άρθρου 25.
6.  
  Η χρησιμοποιούμενη ισοτιμία του ΕCU έναντι του εθνικού νομίσματος, για τον καθορισμό του ύψους των συντελεστών του ειδικού φόρου κατανάλωσης των προϊόντων του παρόντος άρθρου και του άρθρου 34, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μια φορά το χρόνο με βάση την ισοτιμία της πρώτης εργάσιμης ημέρας του Οκτωβρίου, που δημοσιεύεται στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Οι αναπροσαρμοζόμενοι κατά τον τρόπο αυτόν συντελεστές ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους
Άρθρο 27 "Απαλλαγές από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αιθυλικής και ισοπραπυλικής αλκοόλης"
1.  
  Τα προϊόντα του άρθρου 25 απαλλάσσονται του ειδικού φόρου κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης, στις παρακάτω περιπτώσεις:
 1. όταν διανέμονται με τη μορφή αιθυλικής αλκοόλης, η οποία έχει υποστεί πλήρη μετουσίωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τη μετουσίωση:
  • οι ενδοκοινοτικές μεταφορές για εμπορικό σκοπό, πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 64, όσον αφορά τα συνοδευτικά έγγραφα,
  • η κυκλοφορία, πλήρως μετουσιωμένης αλκοόλης στο εσωτερικό της χώρας υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Νόμων Φορολογίας Οινοπνεύματος,
 2. όταν έχουν υποστεί μετουσίωση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ελληνικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας άλλου κράτους μέλους και χρησιμοποιούνται για την παρασκευή οποιουδήποτε προϊόντος που δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση (παραγωγή ποτών).
 3. Για τις ενδοκοινοτικές και εθνικές μεταφορές για εμπορικό σκοπό, ισχύουν οι διατάξεις του εδαφίου α).
 4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους, καθορίζεται το είδος και το ποσοστό των χρησιμοποιούμενων μετουσιωτικών της αιθυλικής αλκοόλης.
 5. όταν χρησιμοποιούνται για την παράγωγη ξυδιού, σύμφωνα με τον ορισμό του κωδικού Σ.Ο, 2209,.
 6. όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή φαρμάκων, όπως αυτά ορίζονται στην αριθ.
 7. Α6α/9392/91/ 10.3.92 (ΦΕΚ 233 Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,.
 8. όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αρωματικών ουσιών που προορίζονται για την παραγωγή ειδών διατροφής, μη αλκοολούχων ποτών, με ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο μέχρι και 1,2 %,
 9. όταν χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη ή ως συστατικά ημιτελών προϊόντων για την παραγωγή ειδών διατροφής, γεμιστών ή όχι, εφόσον σε κάθε περίπτωση η περιεχόμενη αιθυλική αλκοόλη δεν υπερβαίνει τα 8.5 λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραμμα προϊόντος για τις σοκολάτες και τα 5,5 λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραμμα προϊόντος, για άλλα προϊόντα,.
 10. όταν χρησιμοποιούνται ως δείγματα για αναλύσεις για τη διεξαγωγή των αναγκαίων δοκιμών παραγωγής ή για επιστημονικούς σκοπούς,
 11. όταν χρησιμοποιούνται για σκοπούς επιστημονικής έρευνας,
 12. όταν χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία, θεραπευτήρια, κλινικές, νοσηλευτικά ιδρύματα, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, για ιατρικούς σκοπούς
2.  
  Απαλλάσσεται του ειδικού φόρου κατανάλωσης η ισοπροπυλική αλκοόλη, η οποία προορίζεται για φαρμακευτική χρήση, καθώς και εκείνη που κατόπιν μετουσιώσεως προορίζεται για βιομηχανικές ή βιοτεχνικές χρήσεις
3.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται οι ποσότητες, οι όροι και οι διατυπώσεις των απαλλαγών από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αιθυλικής και ισοπροπυλικής αλκοόλης, για τις περιπτώσεις ζ), η) και θ) της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2, καθώς και κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου
Άρθρο 28 "Ταινίες ελέγχου αλκοολούχων ποτών"
1.  
  Αλκοολούχα ποτά που κυκλοφορούν στην Ελλάδα φέρουν επικολλημένες, κατά τις ισχύουσες διατάξεις (ν.δ. 13/1968), ειδικές ταινίες ελέγχου. Οι ταινίες αυτές χορηγούνται στους: α) εγκεκριμένους αποθηκευτές και εγγεγραμμένους επιτηδευματίες, προκειμένου να επικολληθούν σε αλκοολούχα ποτά προερχόμενα από άλλο κράτος μέλος, ή σε εισαγωγείς προκειμένου για ποτά προερχόμενα από τρίτες χώρες, β) εγκεκριμένους αποθηκευτές ή ποτοποιούς, προκειμένου να επικολληθούν σε αλκοολούχα ποτά εγχώριας παραγωγής, Στις ανωτέρω περιπτώσεις α και β για τη χορήγηση ταινιών, καθώς και για τους όρους και διατυπώσεις, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις, γ) στους κατά το άρθρο 63 του παρόντος εγκεκριμένους φορολογικούς εκπροσώπους εγκεκριμένων αποθηκευτών άλλων κρατών μελών, σύμφωνα με διαδικασία που θα καθοριστεί με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
Άρθρο 29 "Ορισμός μπύρας"
1.  
  Μπύρα θεωρείται κάθε προϊόν αλκοολικού τίτλου μεγαλύτερου του 0,5 νοl. που υπάγεται στον κωδικό Σ.Ο. 2203, καθώς και κάθε προϊόν, το οποίο είναι μίγμα μπύρας με μη αλκοολούχα ποτά, τα οποία υπάγονται στον κωδικό Σ.Ο. 2206.
Άρθρο 30 "Τρόπος υπολογισμού και συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης"
1.  
 1. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του άρθρου 1 καθορίζεται με βάση τον αριθμό των εκατολίτρων της μπύρας και τους βαθμούς ΡLΑΤΟ κατά όγκο
 2. Σε περίπτωση που οι βαθμοί ΡLΑΤΟ της μπύρας δεν αντιστοιχούν σε ακέραιο αριθμό, για τον υπολογισμό του Ε.Φ.Κ. το κλασματικό μέρος στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό και συγκεκριμένα, εφόσον ίο κλάσμα είναι μικρότερο του ημίσεος (0,5) στρογγυλοποιείται στο μικρότερο ακέραιο αριθμό, ενώ εάν είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ημίσεος (0,5), στρογγυλοποιείται στο μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό.
 3. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού των βαθμών ΡLΑΤΟ της μπύρας, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής,
2.  
  Ο φόρος αυτός ορίζεται σε διακόσιες σαράντα (240) δραχμές ανά βαθμό ΡLΑΤΟ κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας
Άρθρο 31 "Ειδική άδεια παρασκευής μπύρας - Όροι τους οποίους πρέπει να πληροί η καταναλισκόμενη μπύρα"
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν. 2963/1922 (ΦΕΚ 134 Α), όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 1839/1989 (ΦΕΚ 90 Α), τροποποιείται και συμπληρώνεται, ως εξής: Οι δύο πρώτες περίοδοι αριθμούνται ως εδάφια α και β, η τρίτη περίοδος καταργείται και προστίθεται νέο εδάφιο γ, ως εξής: γ. Κατ εξαίρεση, σε περίπτωση αποστολής μπύρας σε άλλο κράτος μέλος ή σε περίπτωση εξαγωγής μπύρας σε τρίτη χώρα, τα όρια που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια α και β, τα οποία αναφέρονται στην αρχική πυκνότητα ζυθογλεύκους, το βαθμό ζύμωσης και τον αλκοολικό τίτλο, είναι δυνατό να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ώστε η μπύρα να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της χώρας προορισμού. Με απόφαση επίσης του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να μεταβληθούν τα όρια αυτά και για την εγχώρια παραγωγή, σε περίπτωση κυκλοφορίας στο εσωτερικό της χώρας μπύρας προέλευσης άλλου κράτους μέλους, της οποίας η αρχική πυκνότητα ζυθογλεύκους. ο βαθμός ζύμωσης και ο αλκοολικός τίτλος είναι εκτός των αναφερόμενων ορίων στα παραπάνω εδάφια α και β.
2.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του ν. 2963/1922 (ΦΕΚ 134 Α), όπως αυτή έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 3 του ν. 1833/1989 (ΦΕΚ 90 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την επισήμανση της μπύρας..
3.  
  Οι παράγραφοι 5, 6, 7, 6 και 9 του άρθρου 3 του ν. 2963/1922, όπως ισχύουν, καταργούνται.
Άρθρο 32 "Παρασκευή βύνης εντός του κράτους -Μεταφορά βύνης και κάθε άλλης πρώτης ύλης παραγωγής μπύρας"
1.  
  Το άρθρο 4 του ν.δ. της 29.12.23 (ΦΕΚ 384 Α). όπως αυτό έχει συμπληρωθεί με το άρθρο 41 του ν. 1591/1986 (ΦΕΚ 50 Α). τροποποιείται, ως εξής: Οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 καταργούνται και προστίθεται νέα παράγραφος 2, ως εξής: 2. Η παραλαβή πρώτης ύλης παραγωγής μπύρας στο ζυθοποιείο γίνεται μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση στην αρμόδια αρχή, η δε έξοδος πρώτης ύλης παρασκευής μπύρας από το ζυθοποιείο πραγματοποιείται με άδεια μεταφοράς της αρμόδιας αρχής. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής..
Άρθρο 33
1.  
  Ενδιάμεσα προϊόντα του άρθρου 24 νοούνται όλα τα προϊόντα με αποκτημένο ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο άνω του 1,2% νοl., και μέχρι και 22% νοl., τα οποία υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 2204, 2205 και 2206 και τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 29, 35 και 37.
2.  
  Επίσης στην κατηγορία των ενδιάμεσων προϊόντων υπάγεται κάθε απλό ποτό προερχόμενο από ζύμωση, το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 37 και το οποίο έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο άνω του 5,5% νοl., η δε περιεχόμενη αλκοόλη δεν προέρχεται εξ ολοκλήρου από ζύμωση, καθώς και κάθε αφρώδες ποτό προερχόμενο από ζύμωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 37, έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο άνω του 8,5% νοl., η δε περιεχόμενη αλκοόλη δεν προέρχεται εξ ολοκλήρου από ζύμωση.
Άρθρο 34 "Συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης"
1.  
  Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα του προηγούμενου άρθρου ορίζεται σε 45 ΕCU, ήτοι σε ένδεκα χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα εννέα (11.399) δραχμές ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος, με εξαίρεση τα προϊόντα που ορίζονται στο άρθρο 13, παρ. 1 και 2 του κανονισμού ΕΟΚ 4252/88, για τα οποία ο συντελεστής ορίζεται σε 22,5 ΕCU, ήτοι σε πέντε χιλιάδες επτακόσιες (5.700) δραχμές ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος.
Άρθρο 35 "Ο όρος κρασί του άρθρου 24 περιλαμβάνει το απλό κρασί και τα αφρώδη κρασιά: 1. Ο όρος απλό κρασί περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς αριθμούς Σ.Ο. 2204 και 2205, εκτός από τα αφρώδη κρασιά της επόμενης παραγράφου, τα οποία: α) έ [...]"
2.  
  Ο όρος αφρώδη κρασιά περιλαμβάνει Ολα τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 και 2205 και τα οποία πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:.
 1. περιέχονται σε φιάλες με πώματα σχήματος μανιταριού, τα οποία συγκρατούνται με σύρματα ή συνδετήρες ή έχουν υπερπίεση τουλάχιστον 3 bar, η οποία οφείλεται στο διαλυμένο διοξείδιο του άνθρακα,
 2. έχουν αποκτημένο ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο άνω των 1,2% νοl. μέχρι και 15% νοl., με την προϋπόθεση ότι η αλκοόλη που περιέχεται στο τελικό προϊόν προέρχεται εξ ολοκλήρου από ζύμωση.
Άρθρο 36 "Συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης"
1.  
  Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα του προηγούμενου άρθρου είναι μηδέν δραχμές
2.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες γιο την ενδοκοινοτική κυκλοφορία των προϊόντων αυτών
Άρθρο 37 "Ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση, εκτός από κρασί και μπύρα"
1.  
  Ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση, εκτός από το κρασί και την μπύρα θεωρούνται όλα τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 2204 και 2205 και δεν περιλαμβάνονται στο άρθρο 35, καθώς και τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό Σ.Ο. 2206, με εξαίρεση τα λοιπά αφρώδη ποτά που παρασκευάζονται με ζύμωση και τα οποία ορίζονται με την παράγραφο 2, καθώς και όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από το άρθρο 29, τα οποία:.
 1. έχουν αποκτημένο ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο άνω του 1,2% νοl. μέχρι και 10% νοl.,.
 2. έχουν αποκτημένο ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο μεγαλύτερο του 10% νοl. μέχρι και 15% νοl., με την προϋπόθεση ότι η αλκοόλη που περιέχεται στο προϊόν προέρχεται αποκλειστικά από ζύμωση.
2.  
  Λοιπά αφρώδη ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση νοούνται όλα τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό Σ.Ο. 22.06.00.91, καθώς και τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 22.04.10, 22.04.21.10, 22.04.29.10 και 2205, τα οποία δεν αναφέρονται στο άρθρο 35 και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:.
 1. περιέχονται σε φιάλες με πώματα σχήματος μανιταριού, που συγκρατούνται με σύρμα ή συνδετήρα ή έχουν υπερπίεση τουλάχιστον 3 bar, η οποία οφείλεται στο διαλυμένο διοξείδιο του άνθρακα,
 2. έχουν αποκτημένο ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο άνω του 1,2% νοl. μέχρι και 13% νοl.,.
 3. έχουν αποκτημένο ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο άνω του 13% νοl. μέχρι και 15% νοl., με την προϋπόθεση ότι η αλκοόλη που περιέχεται στο προϊόν προέρχεται αποκλειστικά από ζύμωση.
Άρθρο 3θ "Συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης"
1.  
  Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα του προηγούμενου άρθρου είναι μηδέν δραχμές
2.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την ενδοκοινοτική κυκλοφορία των προϊόντων αυτών
3.  
  Με τις διατάξεις του άρθρου 55 του παρόντος νόμου δεν θίγονται οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους σε θέματα:
 1. Ελέγχου της καταλληλότητας των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών και παραγομένων έτοιμων προϊόντων
 2. Καθορισμού συντελεστή απόδοσης πρώτων υλών σε έτοιμα προϊόντα, όπου απαιτείται
 3. Προσδιορισμού νόμιμης φύρας
 4. Καθορισμού υλών μετουσίωσης στις περιπτώσεις που απαιτείται
 5. Δειγματοληπτικών ελέγχων και χημικών αναλύσεων για τον προσδιορισμό του είδους, του αλκοολικού τίτλου και των βαθμών ΡLΑΤΟ
 6. Παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας από ποιοτικής πλευράς
4.  
  Ομοίως οι Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους συμμετέχουν σε κοινές Επιτροπές με την αρμόδια αρχή του άρθρου 55 του παρόντος για τη διενέργεια ογκομετρήσεων των δεξαμενών και άλλων αποθηκευτικών χώρων, για τον προσδιορισμό της ποσότητας των παραγομένων προϊόντων, καθώς και για τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης των παραλαμβανομένων με μερική ή ολική απαλλαγή προϊόντων για ορισμένες χρήσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΠΝΑ Αρθρο 39 Είδη βιομηχανοποιημένων καπνών Βιομηχανοποιημένα καπνά, στα οποία επιβάλλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, θεωρούνται: α) τα τσιγάρα, β) τα πούρα και τα σιγαρίλλος, γ) ο λεπτοκομμένος καπνός που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων, δ) άλλα καπνά για κάπνισμα. Αρθρο 40 Έννοια βιομηχανοποιημένων καπνών 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου θεωρούνται: Α. Τσιγάρα: α) Οι κύλινδροι καπνού που μπορούν να καπνίζονται ως έχουν και οι οποίοι δεν είναι πούρα ή σιγαρίλλος. Β) Οι κύλινδροι καπνού, οι οποίοι με απλό μη βιομηχανικό χειρισμό γλυστρούν μέσα σε σωλήνες τσιγάρων. γ) Οι κύλινδροι καπνού, οι οποίοι με απλό μη βιομηχανικό χειρισμό περιτυλίγονται σε τσιγαρόχαρτα. Β. Πούρα ή σιγαρίλλος: α) Οι κύλινδροι καπνού που αποτελούνται εξ ολοκλήρου από φυσικό καπνό. β) Οι κύλινδροι καπνού που είναι εφοδιασμένοι με εξωτερικό περίβλημα από φυσικό καπνό, γ) Οι κύλινδροι καπνού που φέρουν εξωτερικό περίβλημα στο κανονικό χρώμα των πούρων και ένα υποπερίβλημα, εφόσον και τα δύο αποτελούνται από αναγεννημένο καπνό, όταν τουλάχιστον το 60% του βάρους των μορίων καπνού έχουν πλάτος και μήκος μεγαλύτερο των 1,75 χιλιοστομέτρων και όταν το περίβλημα έχει τοποθετηθεί ελικοειδώς κατά οξεία γωνία τουλάχιστον 30 μοιρών σε σχέση με τον επιμήκη άξονα του πούρου. δ) Οι κύλινδροι καπνού που φέρουν εξωτερικό περίβλημα στο κανονικό χρώμα των πούρων από ανακατεργασμένο (αναγεννημένο) καπνό, των οποίων η κατά μονάδα μάζα τους, χωρίς φίλτρο και επιστόμιο, είναι ίση ή μεγαλύτερη των 2,3 γραμμαρίων και το 60% τουλάχιστον του βάρους των μορίων καπνού έχουν πλάτος και μήκος μεγαλύτερο των 1,75 χιλιοστομέτρων και η περίμετρος τους στο ένα τρίτο τουλάχιστον του μήκους τους είναι ίση ή μεγαλύτερη των 34 χιλιοστομέτρων. Γ. Λεπτοκομμένος καπνός που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων: Ο κομμένος ή κατ άλλο τρόπο τεμαχισμένος καπνός, φιλαρισμένος (νηματοποιημένος) ή πεπιεσμένος σε πλάκες, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάπνισμα χωρίς μεταγενέστερη βιομηχανική μεταποίηση και του οποίου τουλάχιστον το 25% του βάρους των σωματιδίων καπνού έχει πλάτος κοπής μικρότερο από ένα (1) χιλιοστόμετρο ή μεγαλύτερο από ένα (1) χιλιοστόμετρο, εφόσον ο καπνός αυτός πωλείται ή έχει πωληθεί για στρίψιμο τσιγάρων. Δ. Αλλα καπνά για κάπνισμα: α) Ο κομμένος ή κατ άλλο τρόπο τεμαχισμένος καπνός, φιλαρισμένος (νηματοποιημένος) ή πεπιεσμένος σε πλάκες, ο οποίος είναι κατάλληλος για κάπνισμα χωρίς μεταποίηση, β) τα συσκευασμένα υπολείμματα καπνού για λιανική πώληση, που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις Α, Β και Γ, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για κάπνισμα. 2. Εξομοιώνονται με πούρα και σιγαρίλλος τα προϊόντα που αποτελούνται κατά ένα μέρος από ουσίες διαφορετικές από τον καπνά, ανταποκρίνονται όμως στα λοιπά κριτήρια της περίπτωσης Β της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον τα προϊόντα αυτά φέρουν αντίστοιχα: α) ένα περίβλημα από φυσικό καπνό, βί ένα περίβλημα και ένα υποπερίβλημα απο ανακατεργασμένο (αναγεννημένο) καπνό, γ) ένα περίβλημα από ανακατεργασμένο (αναγεννημένο) καπνό. 3. Εξομοιώνονται με τσιγάρα και άλλα καπνά για κάπνισμα τα προϊόντα που αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή κατά ένα μέρος από ουσίες διαφορετικές από τον καπνό, ανταποκρίνονται όμως στα άλλα κριτήρια των περιπτώσεων Α και Δ της παραγράφου Ι του άρθρου αυτού. 4. Τα προϊόντα που δεν περιέχουν καπνό, εφόσον προορίζονται αποκλειστικά για ιατρική χρήση, δεν θεωρούνται βιομηχανοποιημένα καπνά.
Άρθρο 41
1.  
  Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης των βιομηχανοποιημένων καπνών ορίζεται, προκειμένου μεν για τα τσιγάρα, σε ποσοστό επί της πλέον ζητούμενης τιμής λιανικής πώλησης τους και αποτελείται από ένα πάγιο στοιχείο (πάγιος φόρος) και από ένα αναλογικό στοιχείο (αναλογικός φόρος), προκειμένου δε για τα λοιπά προϊόντα σε ποσοστό επί της κατά χιλιόγραμμο τιμής λιανικής πώλησης αυτών
2.  
  Τιμή λιανικής πώλησης για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου είναι η μέγιστη τιμή λιανικής πώλησης κάθε συγκεκριμένου προϊόντος βιομηχανοποιημένων καπνών προς τους καταναλωτές στην οποία περιλαμβάνονται και οι επιβαλλόμενοι δασμοί και φόροι
Άρθρο 42 "Βάση υπολογισμού και συντελεστές του φόρου Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στα βιομηχανοποιημένα καπνά υπολογίζεται ως εξής:"
1.  
  Στα τσιγάρα και τα προϊόντα που εξομοιώνονται με αυτά. ως βάση υπολογισμού του φόρου λαμβάνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία φορολογίας που είναι γνωστά κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, η πλέον ζητούμενη τιμή λιανικής πώλησης αυτών, ανεξάρτητα από το σήμα και την προέλευσή τους. Στην τιμή αυτήν ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης ορίζεται σε ποσοστό 57%. Η πλέον ζητούμενη τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων γιο τον υπολογισμό της νέας φορολογικής επιβάρυνσης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και η έναρξη εφαρμογής της ορίζεται μεταξύ 1ης και 16ης Ιανουαρίου κάθε έτους. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης διαρθρώνεται:.
 1. σε έναν πάγιο φόρο, ο οποίος επιβάλλεται ανά μονάδα προϊόντος, το ποσό του οποίου είναι ίσο προς 5% της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης, η οποία προκύπτει από το άθροισμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης καπνού και του φόρου προστιθέμενης αξίας, που επιβάλλονται στην πλέον ζητούμενη τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων και είναι το ίδιο (πάγιο στοιχείο) για όλες τις κατηγορίες τσιγάρων, ανεξάρτητα από την τιμή λιανικής πώλησής τους και
 2. σε έναν αναλογικό φόρο ο συντελεστής του οποίου είναι 53,3875 % και προκύπτει οπό το κλάσμα που έχει ως αριθμητή το γινόμενο του συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης επί την πλέον ζητούμενη τιμή μείον τον πάγιο φόρο και παρονομαστή την πλέον ζητούμενη τιμή.
 3. Ο αναλογικός συντελεστής 53,3875% υπολογίζεται στην τιμή λιανικής πώλησης χιλίων (1.000) τεμαχίων τσιγάρων (1 φορολογική μονάδα) και είναι ο ίδιος για όλες τις κατηγορίες τσιγάρων.
2.  
  Στα λοιπά βιομηχανοποιημένα καπνά ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης ορίζεται ως εξής:
 1. στα πούρα ή σιγαρίλλος σε ποσοστό 25% επί της κατά χιλιόγραμμο τιμής λιανικής πώλησής τους,
 2. στο λεπτοκομμένο καπνό, ο οποίος προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων και στα άλλα καπνά για κάπνισμα, σε ποσοστό 57% επί της κατά χιλιόγραμμο τιμής λιανικής πώλησής τους
3.  
  Για τα βιομηχανοποιημένα καπνά που παράγονται κατόπιν ειδικής παραγγελίας και δεν προορίζονται για εμπορία, καθώς και τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά δωρεάν για ερευνητικούς σκοπούς, ανεξάρτητα από την προέλευση τους, συσκευασμένα σε λευκά πακέτα χωρίς ενδείξεις και τιμή λιανικής πώλησης, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης υπολογίζεται στην ανώτατη τιμή λιανικής πώλησης των ομοειδών προϊόντων της επιχείρησης που τα παράγει ή τα διαθέτει στην αγορά, εκτός αν έχει συμφωνηθεί μεγαλύτερη τιμή
Άρθρο 43 "Βάση υπολογισμού του φόρου μικροποσοτήτων βιομηχανοποιημένων καπνών για ατομική χρήση"
1.  
  Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης των βιομηχανοποιημένων καπνών που κατέχονται από ιδιώτες και προέρχονται από άλλα κράτη μέλη ή εισάγονται από τρίτες χώρες, αποκλειστικά για ατομική χρήση του προσώπου που τα κατέχει, σε ποσότητα μεγαλύτερη από εκείνη που επιτρέπεται ατελώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 1.000 τεμάχια, προκειμένου για τσιγάρα ή 500 γραμμάρια μικτού βάρους, προκειμένου για τα λοιπά προϊόντα, υπολογίζεται με βάση πλασματικές τιμές λιανικής πώλησης, που καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
2.  
  Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται οι πλασματικές τιμές λιανικής πώλησης των βιομηχανοποιημένων καπνών που παραλαμβάνονται στο εσωτερικό της χώρας με ταχυδρομικά δέματα, για αποκλειστική χρήση των παραληπτών τους και σε ποσότητες μέχρι αυτές που αναγράφονται στην προηγούμενη παραγράφο
Άρθρο 44 "Μήκος τσιγάρων για τον υπολογισμό του φόρου"
1.  
  Για τον υπολογισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης καπνού, ανάλογα με το μήκος του τσιγάρου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το φίλτρο και το επιστόμιο θεωρείται: α) ως ένα τσιγάρο, όταν έχει μήκος μέχρι εννέα (9) εκατοστά, β) ως δύο τσιγάρα, όταν έχει μήκος μεγαλύτερο από εννέα (9) και μέχρι δεκαοκτώ (18) εκατοστά, γ) ως τρία τσιγάρα, όταν έχει μήκος μεγαλύτερο από δεκαοκτώ (18) μέχρι και είκοσι επτά (27) εκατοστά και ούτω καθεξής
Άρθρο 45 "Καθορισμός της τιμής λιανικής πώλησης"
1.  
  Οι τιμές λιανικής πώλησης των βιομηχανοποιημένων καπνών που καταναλώνονται στο εσωτερικό της χώρας καθορίζονται ελεύθερα από τους καπνοβιομηχάνους ή από τους εντολοδόχους των καπνοβιομηχάνων των λοιπών κρατών μελών που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, καθώς και από τους εισαγωγείς αυτών, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να γράφουν σε δραχμές την τιμή λιανικής πώλησης στα πακέτα ή στη μικρότερη συσκευασία που διατίθενται στη λιανική πώληση ή στις ένσημες φορολογικές ταινίες που επικολλούνται σ αυτά
2.  
  Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποχρεούνται, δεκαπέντε μέρες τουλάχιστον πριν από κάθε μεταβολή της τιμής των προϊόντων τους ή την κυκλοφορία νέων τύπων, να δηλώνουν τούτο εγγράφως στην αρμόδια αρχή για τη φορολογία των προϊόντων αυτών
3.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως καπνοβιομήχανος θεωρείται κάθε πρόσωπο που μεταποιεί τον καπνό σε επεξεργασμένα προϊόντα, τα οποία προορίζονται για λιανική πώληση
Άρθρο 46 "Υπόχρεος καταβολής του φόρου"
1.  
  Υπόχρεος για την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης των βιομηχανοποιημένων καπνών είναι κάθε πρόσωπο στο οποίο γίνεται διάθεση ενσήμων φορολογικών ταινιών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 51, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που ορίζεται ως υπόχρεος με άλλες διατάξεις του νόμου αυτού, σε ειδικές περιπτώσεις
Άρθρο 47 "Ειδικές απαλλαγές βιομηχανοποιημένων καπνών"
1.  
  Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων ή τυγχάνουν επιστροφής ή συμψηφισμού των φόρων αυτών, εφόσον έχουν καταβληθεί:
 1. τα μετουσιωμένα επεξεργασμένα καπνά (υπολείμματα βιομηχανοποίησης του καπνού), τα οποία χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53,
 2. τα βιομηχανοποιημένα καπνά που καταστρέφονται, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 50,
 3. τα βιομηχανοποιημένα καπνά που προορίζονται αποκλειστικά για επιστημονικές δοκιμές, καθώς και για δοκιμές σχετικές με την ποιότητα αυτών,
 4. τα βιομηχανοποιημένα καπνά που ξανά χρησιμοποιούνται από τον καπνοβιομήχανο,
 5. τα βιομηχανοποιημένα καπνά που διατίθενται στο εργατοτεχνικό προσωπικό των καπνοβιομηχανιών,
 6. τα βιομηχανοποιημένα καπνά που διατίθενται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 17 του παρόντος νόμου
2.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού
Άρθρο 48 "Αποδόσεις από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης"
1.  
  Από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, που αναλογεί στα τσιγάρα τα οποία παράγονται στο εσωτερικό της χώρας, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι κατά τις ισχύουσες διατάξεις εισφορές υπέρ τρίτων, αποδίδονται:
 1. στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, ποσό δραχμών 20 ανά χιλιάδα τεμαχίων,
 2. στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας, στο Ι.Κ.Α., στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Βιομηχανίας Καπνού (Τ.Ε.Α.Μ.Β.Κ.), στο λογαριασμό Αποθεματικό Κεφάλαιο Προστασίας Καπνοπαραγωγής και στο λογαριασμό Αποθεματικό Πρόνοιας τα ποσά που ορίζονται, κατά περίπτωση με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, τα οποία δεν μπορούν να υπερβαίνουν εκείνα που καθορίστηκαν κατά το τελευταίο οικονομικό έτος.
2.  
  Η απόδοση των ποσών που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο γίνεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, που στο σκέλος των δαπανών του οποίου εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του επόμενου της είσπραξης χρόνου
3.  
  Από τα αποδιδόμενα στους δικαιούχους των περιπτώσεων α και β της παρ. 1 ποσά παρακρατούνται κατά το χρόνο της απόδοσης τους ποσοστά βεβαίωσης και είσπραξης, όπως προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 979/1979, του π.δ. 359/1979 και της αριθμ. 2024387/2870/0022/5.4.90 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, που κυρώθηκε με το άρθρο 24 του ν. 1884/1990 και διατίθενται για ους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται.
Άρθρο 49
1.  
  Στα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 51, μετά από αίτησή τους. παρέχεται πίστωση του φόρου του παρόντος, διάρκειας οκτώ (8) εβδομάδων, εφόσον πρόκειται για βιομηχανοποιημένα καπνά που προορίζονται για εμπορία και παράγονται στο εσωτερικό της χώρας ή παράγονται και προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ο.Κ., Αφετηρία της πίστωσης είναι η χρονική στιγμή κατά την οποία ο φόρος γίνεται απαιτητός, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.
2.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται:
 1. Οι όροι. οι προϋποθέσεις και οι διατυπώσεις χορήγησης της πίστωσης, οι απαιτούμενες εγγυήσεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 2. Ο τρόπος αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων που δίδονται ως εγγύηση
3.  
  Επίσης, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών συγκροτείται επιτροπή αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της περίπτωσης β) της προηγούμενης παραγράφου
4.  
  Τα έγγραφα που συντάσσονται σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου, καθώς και από κάθε δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου η τρίτων, εκτός από τα δικαιώματα των συμβολαιογράφων και φυλάκων μεταγραφών, τα οποία όμως μειώνονται στο μισό, χωρίς να μπορούν να υπερβούν για καθένα από αυτά το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών, κατά περίπτωση. Δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου κατά τη σύνταξη και υπογραφή των συμβολαίων παροχής της πίστωσης.
5.  
  Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους με τους οποίους έχει παρασχεθεί η πιο πάνω πίστωση, εφόσον βεβαιώνεται με πράξη της αρμόδιας αρχής, καθιστά απαιτητό ολόκληρο το ποσό των πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί και συνεπάγεται περαιτέρω αναστολή χορήγησης στον υπόχρεο άλλων πιστώσεων του φάρου του παρόντος νόμου και του άρθρου 36 του ν. 1642/1986 μέχρι την πλήρη συμμόρφωση του υπόχρεου. Σε περίπτωση υποτροπής ουδεμία πίστωση παρέχεται.
Άρθρο 50
1.  
  Βιομηχανοποιημένα καπνά για τα οποία έχουν καταβληθεί οι φόροι που αναλογούν, εφόσον έχουν υποστεί φθορά ή βλάβη που να καθιστά αδύνατη την κατανάλωσή τους, καταστρέφονται έπειτα από αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης. Η καταστροφή γίνεται ενώπιον επιτροπής, η οποία συγκροτείται με εισήγηση της αρμόδιας αρχής και απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Τα έξοδα καταστροφής και η αποζημίωση των μελών της επιτροπής βαρύνουν τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.
2.  
  Οι φόροι που αναλογούν και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων, που έχουν καταβληθεί για τα προϊόντα που καταστρέφονται, συμψηφίζονται ή επιστρέφονται κατά περίπτωση. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Η επιστροφή των φόρων γίνεται μόνο όταν είναι αδύνατος ο συμψηφισμός τους.
3.  
  Χρηματικές αξιώσεις για επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης και ειδικών εισφορών, που προέρχονται από καταστροφή βιομηχανοποιημένων καπνών της παραγράφου 1 παραγράφονται μετά παρέλευση τριετίας από τη λήξη του έτους υποβολής των αιτήσεων φορολογίας και εκκαθάρισης και βεβαίωσης των φόρων που αναλογούν. Ανεξάρτητα από την ανωτέρω παραγραφή των αξιώσεων, τα φορολογημένα βιομηχανοποιημένα καπνά, που έχουν υποστεί φθορά ή βλάβη, υπάγονται στη διαδικασία καταστροφής της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 51
1.  
  Η νόμιμη κυκλοφορία των βιομηχανοποιημένων καπνών που καταναλώνονται στο εσωτερικό της χώρας αποδεικνύεται με τις ένσημες ταινίες φορολογίας, που είναι επικολλημένες στα πακέτα ή στη μικρότερη συσκευασία διάθεσης τους στους καταναλωτές. Η επικόλληση της ταινίας γίνεται μέσα στους χώρους παράγωγης τους. Η διάθεση ενσήμων ταινιών γίνεται στα κατωτέρω πρόσωπα.
 1. στον εγκεκριμένο αποθηκευτή και στον εγγεγραμμένο επιτηδευματία του εσωτερικού, καθώς και στον εγκεκριμένο αποθηκευτή άλλων κρατών μελών της Ε.Ο.Κ.,.
 2. στο φορολογικό εκπρόσωπο εγκεκριμένου αποθηκευτή άλλων Κρατών-Μελών της Ε.Ο.Κ., γ) στον εισαγωγέα από τρίτες χώρες και δ) στο πρόσωπο που έχει άδεια να παράγει βιομηχανοποιημένα καπνά στο εσωτερικό της χώρας, εκτός καθεστώτος αναστολής.
2.  
  Η αξία (κόστος), οι διαστάσεις, ο χρωματισμός, οι ενδείξεις και τα λοιπά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ενσήμων ταινιών καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Η αξία των ενσήμων φορολογικών ταινιών καταβάλλεται από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 κατά την παραλαβή τους.
3.  
  Η προμήθεια και διαχείριση των ενσήμων ταινιών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διατυπώσεις που ισχύουν για την ταμειακή υπηρεσία των Τελωνείων,
4.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος εφοδιασμού των δικαιούμενων προσώπων με ένσημες ταινίες, καθώς και η διαδικασία αποστολής αυτών στα άλλα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες, προκειμένου να επικολληθούν στα κουτιά συσκευασίας των βιομηχανοποιημένων καπνών που παράγονται και προορίζονται για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας
5.  
  Ένσημες ταινίες που υφίστανται βλάβη ή φθορά κατά την επικόλληση τους στο προϊόντα για τα οποία προορίζονται, ή από άλλη αιτία, καθώς και αυτές που είναι κακέκτυπες και καθίσταται αδύνατη η επικόλληση τους στα προϊόντα για τα οποία προορίζονται, καταστρέφονται ενώπιον της επιτροπής που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 50 και αντικαθίστανται, σύμφωνα με όσα ειδικότερα καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών
Άρθρο 52 "Ενδείξεις και συσκευασία βιομηχανοποιημένων καπνών"
1.  
  Στα πακέτα ή στη μικρότερη συσκευασία διάθεσης των βιομηχανοποιημένων καπνών που καταναλώνονται στο εσωτερικό της χώρας, ανεξάρτητα από την προέλευση τους, αναγράφεται λιθογραφικά ή τυπογραφικά η επωνυμία της επιχείρησης που τα παράγει, το σήμα και το είδος αυτών, το βάρος σε γραμμάρια ή ο αριθμός των τεμαχίων που περιέχονται, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Με όμοιες αποφάσεις δύναται να καθορίζονται ενδείξεις που αναγράφονται στα παραπάνω προϊόντα, τα οποία προορίζονται για τις ξένες πρεσβείες και διπλωματικές αποστολές ή για τα καταστήματα αφορολόγητων ειδών ή για εφοδιασμό των πλοίων και αεροσκαφών που αναχωρούν για το εξωτερικό, ή πραγματοποιούν ενδοκοινοτική θαλάσσια διαδρομή ή με άλλο τρόπο διατίθενται αφορολόγητα.
2.  
  Επιτρέπεται να γίνεται μέσα στους χώρους παραγωγής ή μεταποίησης βιομηχανοποιημένων καπνών και η περαιτέρω συσκευασία τους σε κούτες ή δέματα, καθώς και η τοποθέτησή τους σε χαρτοκιβώτια
Άρθρο 53
1.  
  Η καπνόσκονη και τα λοιπά υπολείμματα από τη βιομηχανοποίηση του καπνού, τα οποία απαλλάσσονται από τον ειδικά φόρο κατανάλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α του άρθρου 47 επιτρέπεται, είτε να χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας για γεωπονικούς ή άλλους σκοπούς, μετά από προηγούμενη αχρήστευση τους είτε να αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος, είτε να εξάγονται αυτούσια, μετά, από έγκριση της αρμόδιας αρχής, είτε να καταστρέφονται από τις καπνοβιομηχανίες
2.  
  Τα υπολείμματα βιομηχανοποίησης του καπνού μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη βιομηχανική παραγωγή ομογενοποιημένου ή αναγεννημένου (ανακατεργασμένου καπνού), μετά από έγκριση της αρμόδιας αρχής
Άρθρο 54 "Ειδικές ρυθμίσεις"
1.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 1642/1986, όπου στο άρθρο αυτό, γίνεται παραπομπή στις καταργούμενες διατάξεις των άρθρων 1 παράγραφοι 2, 9 και 12 του ν. 1439/1984 αντ αυτών ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 39, 60 και 49 του νόμου αυτού.

ΜΕΡΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
Άρθρο 55 "Αρμόδια αρχή"
1.  
  Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου είναι η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων
Άρθρο 56
1.  
  Η βεβαίωση και η είσπραξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα του άρθρου 1 ενεργείται από την αρμόδια αρχή κατά τη θέση των προϊόντων σε ανάλωση, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 58 και 60
2.  
  Η βεβαίωση και είσπραξη του φόρου ενεργείται επί παραστατικού εγγράφου, το οποίο κατατίθεται από τον υπόχρεο στην αρμόδια αρχή και αποτελεί τίτλο υπέρ του Δημοσίου
3.  
  Για την είσπραξη του φόρου χορηγείται από την αρμόδια αρχή αποδεικτικό είσπραξης, το οποίο επέχει και θέση άδειας παράδοσης των προϊόντων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 58 και 60, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται επί του σχετικού παραστατικού εγγράφου
4.  
  Η βεβαίωση και είσπραξη του Ε.Φ.Κ., που αναλογούν στα προϊόντα του άρθρου 1 που εισάγονται από τρίτες χώρες στο εσωτερικό της χώρας, ενεργείται από την αρμόδια αρχή.
5.  
  Με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά την ίδια χρονική στιγμή ο Φ.Π.Α. καθώς και κάθε άλλη σχετική επιβάρυνση. Κατ εξαίρεση, προκειμένου για την αιθυλική αλκοόλη ο Φ.Π.Α. θα εισπράττεται εντός του 1ου δεκαπενθημέρου του επόμενου μήνα από το μήνα εξόδου αυτής από το καθεστώς αναστολής. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του ν. 1642/1986 όπως ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα και για τα πρόσωπα της περίπτωσης γ) του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.
6.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο του παραστατικού εγγράφου και κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού
Άρθρο 57 "Βεβαίωση και είσπραξη εκ των υστέρων"
1.  
  Το Δημόσιο διατηρεί αμείωτα τα δικαιώματα αυτού κατά παντός υποχρέου για την καταβολή των φόρων, των φόρων που δεν εισπράχθηκαν ή που βεβαιώθηκαν ή εισπράχθηκαν ελλιπώς 2 Θεωρούνται ότι ελλιπώς βεβαιώθηκαν ή εισπράχθηκαν οι φόροι, οι οποίοι δεν βεβαιώθηκαν ή δεν εισπράχθηκαν ολικά η μερικά, συνεπεία οποιασδήποτε παράλειψης που έγινε κατά τον προσδιορισμό των φόρων που αναλογούν στα προϊόντα του άρθρου 1, που αποτελούν αντικείμενο ενδοκοινοτικών συναλλαγών ή παράγονται εγχώρια, κατά τη θέση αυτών σε ανάλωση, εφόσον τούτο προκύπτει από τις ενδείξεις του παραστατικού εγγράφου της παραγράφου 2 του άρθρου 56 των επ αυτού πράξεων και των συνημμένων ο αυτό δικαιολογητικών εγγράφων με τα οποία προσδιορίζονται τα κρίσιμα στοιχεία για τον ορθό και νόμιμα προσδιορισμό των οφειλόμενων φόρων
3.  
  Οι φόροι που δεν εισπράχθηκαν ή που ελλιπώς βεβαιώθηκαν ή εισπράχθηκαν κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, βεβαιώνονται συμπληρωματικά εντός τριετίας από την ημερομηνία βεβαίωσης του αρχικού ποσού ή, εφόσον δεν έλαβε χώρα βεβαίωση, από την ημερομηνία γένεσης του απαιτητού της οφειλής από την αρμόδια αρχή και εισπράττονται με την προβλεπόμενη διαδικασία από τον Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων
4.  
  Η άσκηση προσφυγής κατά της πράξης βεβαίωσης των φόρων που δεν εισπράχθηκαν ή των φόρων που βεβαιώθηκαν ή εισπράχθηκαν ελλιπώς, δεν έχει ανασταλτικά αποτέλεσμα, έκτος αν καταβληθεί ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της οφειλής που βεβαιώθηκε
5.  
  Οι φόροι που δεν εισπράχθηκαν ή βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν ελλιπώς, παραγράφονται εντός τριετίας από την ημερομηνία βεβαίωσης του αρχικού ποσού, ή, εφόσον δεν έλαβε χώρα βεβαίωση, από την ημερομηνία γένεσης του απαιτητού της οφειλής
6.  
  Ποσά φόρου μέχρι χίλιες (1000) δραχμές κατά πράξη δεν εισπράττονται. Το ποσό αυτό δύναται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών να αυξάνεται μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές.
Άρθρο 58 "Βεβαίωση και είσπραξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης -αλκοολούχων ποτών Εξοδος από το καθεστώς αναστολής αιθυλικής αλκοόλης οποιουδήποτε αλκοολικού τίτλου ή αλκοολούχου αποστάγματος, εξαιρουμένων των προϊόντων της παραγράφου 2 του π [...]"
2.  
  Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων, βεβαιώνεται και εισπράττεται το αργότερο εντός του 1ου δεκαπενθήμερου του επόμενου μήνα από το μήνα εξόδου των παραπάνω προϊόντων από το καθεστώς αναστολής, με βάση δήλωση και αναλυτική κατάσταση, που υποβάλλεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή και σημείωμα που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή
3.  
  Ο εγγεγραμμένος επιτηδευματίας, ο μη εγγεγραμμένος επιτηδευματίας και ο φορολογικός εκπρόσωπος καταβάλλουν ειδικό φόρο κατανάλωσης των προϊόντων του άρθρου 24 την ημέρα παραλαβής των προϊόντων ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα, με βάση δήλωση, που υποβάλλει ο υπόχρεος στην αρμόδια αρχή και σχετικό σημείωμα που εκδίδει η αρχή αυτή
4.  
  Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του οφειλόμενου ειδικού φόρου κατανάλωσης για τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων, ο φόρος αυτός εισπράττεται με ανάλογη κατάπτωση των σχετικών εγγυήσεων υπέρ του Δημοσίου με διαδικασία που θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
5.  
  Οι υποβαλλόμενες από τους ενδιαφερόμενους δηλώσεις και αναλυτικές καταστάσεις, που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους, συντάσσονται με ευθύνη των ενδιαφερομένων και το ορθό του περιεχομένου τους, καθώς και το ακριβές του καταβληθέντος συνεπεία αυτών ποσού του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τελούν υπό την επιφύλαξη της επαληθεύσεως τους από τις αρμόδιες αρχές, ύστερα από έλεγχο που θα διενεργούν
6.  
  Με αποφύσεις του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται ο τύπος της αναλυτικής κατάστασης, τα στοιχεία που αυτή θα περιλαμβάνει, η διαδικασία του ελέγχου που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο και κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού
Άρθρο 59 "Καταβολή δικαιώματος υπέρ Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α."
1.  
  Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του προηγούμενου άρθρου το κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 26 δικαίωμα υπέρ του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης-Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α Α.) καταβάλλεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή, με σημείωμα της εποπτεύουσας αρμόδιας αρχής στον ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Εδαφίου 5 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου 28 του Κώδικα Νόμων Περί φορολογίας οινοπνεύματος, εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου εκάστου μηνάς, για το σύνολο των, κατά τον αμέσως προηγούμενο μήνα, διατεθέντων εκτός καθεστώτος αναστολής προϊόντων από αυτόν.
2.  
  Στην περίπτωση της παραγράφου 3 του ανωτέρω άρθρου 58 το δικαίωμα της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται από τους εγγεγραμμένους και μη επιτηδευματίες, στον ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος την ίδια ημέρα καταβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, με σημείωμα που χορηγείται από την αρμόδια αρχή. Η ίδια υποχρέωση και διαδικασία καταβολής του δικαιώματος υπέρ Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. ισχύει και για τους φορολογικούς εκπροσώπους.
Άρθρο 60 "Εκκαθάριση, καταβολή και βεβαίωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης βιομηχανοποιημένων καπνών Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 56:"
1.  
  Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης των βιομηχανοποιημένων καπνών που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 εκκαθαρίζεται στην αίτηση φορολογίας που υποβάλλεται από τον υπόχρεο και καταβάλλεται με διπλότυπο της αρμόδιας αρχής κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, αφού προηγουμένως συμψηφισθεί η αξία ανάλογου αριθμού ενσήμων φορολογικών ταινιών, η οποία έχει καταβληθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 51. Σε περίπτωση που ο συμψηφισμός της αξίας των ταινιών καθίσταται αδύνατος, λόγω αναγνωρισμένων απωλειών του άρθρου 12, η αξία αυτή κατ εξαίρεση επιστρέφεται. Ειδικότερα:.
 1. για τα βιομηχανοποιημένα καπνό που παράγονται νόμιμα εκτός καθεστώτος αναστολής ο ειδικός φόρος καταβάλλεται κατά την παραλαβή των ένσημων φορολογικών ταινιών και πριν αυτά εξαχθούν από το καπνεργοστάσιο,
 2. για τα βιομηχανοποιημένα καπνά που εισάγονται από τρίτες χώρες, ο ειδικός φόρος καταβάλλεται πριν αυτά εκτελωνισθούν και παραδοθούν στους εισαγωγείς από τα αρμόδια τελωνεία
2.  
  Η βεβαίωση του φόρου γίνεται από την αρμόδια αρχή μέχρι το τέλος του ημερολογιακού μήνα μέσα στον οποίο έχει καταβληθεί
3.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Άρθρο 61 "1, Με την επιφύλαξη των άρθρων 2 παράγραφος 2, 62 και 63 παράγραφος 2, η ενδοκοινοτική κυκλοφορία των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1, τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, πραγματοποιείται μεταξύ φορολογικών απο [...]"
2.  
  Οι κίνδυνοι της ενδοκοινοτικής κυκλοφορίας καλύπτονται με την παροχή εγγύησης από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή, ο οποίος προβαίνει στην αποστολή ή κατά περίπτωση με παροχή εγγύησης από τον αποστολέα και το μεταφορέα ή τον παραλήπτη. Σε περίπτωση κατά την οποία τα προϊόντα που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη, για τα οποία προβλέπεται επικόλληση ένσημης ταινίας φορολογίας ή ταινίας ελέγχου, η εγγύηση μπορεί να βαρύνει το πρόσωπο που παραλαμβάνει τις ταινίες αυτές και παρέχεται τη στιγμή της παραλαβής αυτών. Η παρεχόμενη εγγύηση για την αποστολή των προϊόντων από το εσωτερικό της χώρας σε άλλο κράτος μέλος μπορεί να είναι χρηματική, τραπεζική, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εμπράγματη ασφάλεια ή αξιόχρεη επιστολή τρίτου προσώπου, ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη και η ευθύνη του εγγυητή λήγει με την απόδειξη της παραλαβής των προϊόντων από τον παραλήπτη.
3.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 67, η ευθύνη του εγκεκριμένου αποθηκευτή, ο οποίος πραγματοποίησε την αποστολή και ενδεχομένως του μεταφορέα, λήγει μόνο με την απόδειξη της παραλαβής των προϊόντων από τον παραλήπτη, που γίνεται με την προσκόμιση του θεωρημένου αντιτύπου του συνοδευτικού εγγράφου που προβλέπεται από τα άρθρα 64 και επόμενα
4.  
  Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής αποστολέας ή ο αντιπρόσωπός του μπορεί να τροποποιεί το συνοδευτικό έγγραφο προκειμένου να αλλάξει τον τόπο προορισμού των προϊόντων ενημερώνοντας αμέσως την αρμόδια αρχή αποστολής, ενώ ο νέος τόπος παράδοσης πρέπει αμέσως να δηλώνεται στην πίσω όψη του συνοδευτικού εγγράφου
5.  
  Η κυκλοφορία των προϊόντων αυτών στο εσωτερικό της χώρας μεταξύ των φορολογικών αποθηκών ενεργείται με παραστατικό έγγραφο, ο τύπος και το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και καλύπτεται με παροχή εγγύησης από τον αποστολέα ή τον παραλήπτη
6.  
  Με όμοιες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού
Άρθρο 62 "Παραλαβή προϊόντων από εγγεγραμμένους ή μη επιτηδευματίες"
1.  
  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο t του προηγούμενου άρθρου, ο παραλήπτης δύναται να είναι και επιτηδευματίας χωρίς την ιδιότητα του εγκεκριμένου αποθηκευτή. Για την έγκριση του φορολογικού εκπροσώπου απαιτείται άδεια του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου.
2.  
  Ο εγκεκριμένος φορολογικός εκπρόσωπος υποχρεούται: Οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Ο επιτηδευματίας αυτός υποχρεούται:.
 1. να εγγυάται την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πριν από την αποστολή των προϊόντων επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 61,
 2. να καταβάλλει τον οφειλόμενο ειδικό φόρο κατανάλωσης κατά την παραλαβή των προϊόντων
 3. να επιδεικνύει τα προϊόντα σε κάθε ζήτηση,
 4. να δέχεται πρόθυμα οποιονδήποτε έλεγχο ή απογραφή,
 5. να καταβάλλει τους αναλογούντες φόρους κατά την παραλαβή των προϊόντων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
3.  
  Αν ο επιτηδευματίας της παραγράφου 1 δεν είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα της αρμόδιας αρχής, υποχρεούται:
 1. να υποβάλλει σχετική δήλωση στην αρμοδία αρχή, και να παρέχει εγγύηση προς το Δημόσιο για τη διασφάλιση των συμφερόντων του, η οποία να καλύπτει το ποσό των αναλογούντων φόρων πριν από την αποστολή των προϊόντων
 2. να καταβάλλει τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης κατά την παραλαβή των προϊόντων,
 3. να δέχεται οποιονδήποτε έλεγχο των αρμόδιων αρχών για την εξακρίβωση της πραγματικής παραλαβής των προϊόντων και της πληρωμής των οφειλόμενων φόρων
4.  
  Με την επιφύλαξη των προηγούμενων παραγράφων 2 και 3, εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις του άρθρου αυτού οι σχετικές διατάξεις με την κυκλοφορία των προϊόντων που υπάγονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και τελούν υπό καθεστώς αναστολής του φόρου
5.  
  Για την αγορά, κατοχή και διανομή των προϊόντων του άρθρου 1 από τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 και του άρθρου 8, εφαρμόζονται οι ισχύουσες εθνικές διατάξεις. Αρθρο 63 Προϋποθέσεις αναγνώρισης και υποχρεώσεις φορολογικού εκπροσώπου.
Άρθρο 64 "Έλεγχος των προϊόντων κατά τη διακίνηση"
1.  
  Ανεξάρτητα από τη χρησιμοποίηση μηχανοργανωμένων διαδικασιών, κάθε αποστολή ή παραλαβή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος νόμου και κυκλοφορούν υπό καθεστώς αναστολής του φόρου μεταξύ των εδαφών των κρατών μελών, περιλαμβανομένης και της άμεσης θαλάσσιας ή εναέριας κυκλοφορίας από έναν κοινοτικό λιμένα ή αερολιμένα σε άλλο κοινοτικό λιμένα ή αερολιμένα, συνοδεύονται από διοικητικό ή εμπορικό έγγραφο που συντάσσει ο αποστολέας, εκτός από την περίπτωση, που σύμφωνα με κοινοτικές διατάξεις δεν κρίνεται απαραίτητη η χρήση ενός τέτοιου εγγράφου. Η μορφή και το περιεχόμενο του εγγράφου αυτού, καθώς και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται στις περιπτώσεις που η χρήση ενός τέτοιου εγγράφου δεν κρίνεται απαραίτητη, καθορίζεται από κοινοτικές διατάξεις.
2.  
  Για την εξακρίβωση της ταυτότητας των προϊόντων και τον έλεγχό τους, πρέπει να γίνεται αναγραφή του αριθμού των δεμάτων ή συσκευασιών και περιγραφή των προϊόντων στο έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και ενδεχομένως, σφράγιση του μεταφορικού μέσου από τον αποστολέα, εφόσον τούτο κρίνεται κατάλληλο από την αρμόδια αρχή ή με σφράγιση κάθε είδους συσκευασίας
3.  
  Στις περιπτώσεις που ο παραλήπτης δεν είναι εγκεκριμένος αποθηκευτής ή εγγεγραμμένος επιτηδευματίας και ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 63, το έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφη δήλωση - βεβαίωση πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κράτος μέλος προορισμού ή της τήρησης όλων των διατυπώσεων που εξαφαλίζουν την είσπραξη των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Στη δήλωση αυτήν αναφέρεται:.
 1. η διεύθυνση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους προορισμού,
 2. ο αριθμός και η ημερομηνία του διπλοτύπου καταβολής του φόρου ή η αποδοχή της εγγύησης καταβολής από την παραπάνω αρχή
4.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται για τα προϊόντα που κυκλοφορούν με τις τελωνειακές διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2
5.  
  Το έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, με βάση το οποίο ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές από τους ενδιαφερομένους για τα προϊόντα που αποστέλλονται και παραλαμβάνονται, συντάσσεται σε πέντε αντίτυπα, το οποία προορίζονται: - ένα αντίτυπο για τον αποστολέα, - ένα αντίτυπο για τον παραλήπτη, - ένα αντίτυπο που πρέπει να επιστραφεί στον αποστολέα για την εκκαθάριση, - ένα αντίτυπο για την αρμόδια αρχή της χώρας προορισμού, - ένα αντίτυπο για την αρμοδία αρχή της χωράς αποστολής. Το αντίτυπο που επιστρέφεται στον αποστολέα για την εκκαθάριση θεωρείται από την αρμόδια αρχή του εσωτερικού της χώρας. Η επιστροφή από τον παραλήπτη του αντιτύπου αυτού θα γίνεται μέσα στο πρώτο 15θήμερο του επόμενου μήνα από την παραλαβή των προϊόντων και θα περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:.
 1. τη διεύθυνση της αρμόδιας αρχής, στην οποία υπάγεται ο παραλήπτης,
 2. την ημερομηνία και τον τόπο παραλαβής των προϊόντων,
 3. την περιγραφή των προϊόντων που παραλήφθηκαν, για να διαπιστωθεί αν είναι σύμφωνα με τα στοιχεία που αναγράφονται στο έγγραφο.
 4. Σε περίπτωση μη διαπίστωσης διαφοράς, αναγράφεται η ένδειξη αποστολή καλώς,.
 5. τον αριθμό αναφοράς ή τον αριθμό μητρώου που χορηγούν οι αρμόδιες αρχές ή τη θεώρησή του από τις αρχές αυτές,
 6. την υπογραφή του παραλήπτη ή του εξουσιοδοτημένου να υπογράφει υπευθύνου
Άρθρο 65
1.  
  Το καθεστώς αναστολής του εδαφίου α του άρθρου 3 λήγει με τη θέση των προϊόντων που υπάγονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης σε τελωνειακό καθεστώς της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και μετά την παραλαβή από τον αποστολέα του επιστρεπτέου αντιτύπου του διοικητικού ή εμπορικού συνοδευτικού εγγράφου ή αντιγράφου του εμπορικού εγγράφου, συμπληρωμένου με την ένδειξη της υπαγωγής των προϊόντων στο καθεστώς αυτό
2.  
  Επίσης, το καθεστώς αναστολής λήγει όταν τα προϊόντα εξάγονται. Για την απόδειξη της πραγματοποίησης της εξαγωγής προσκομίζεται πιστοποιητικό που χορηγεί το τελωνείο εξόδου των προϊόντων από το κοινοτικό έδαφος. Το τελωνείο αυτό αποστέλλει στον αποστολέα επικυρωμένο το επιστρεπτέο αντίτυπο του συνοδευτικού εγγράφου που προορίζεται γι αυτόν.
3.  
  Σε περίπτωση μη τακτοποίησης του καθεστώτος αναστολής ο αποστολέας υποχρεούται εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία αποστολής των προϊόντων να ενημερώσει σχετικά τις αρμόδιες αρχές του εσωτερικού της χώρας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί επί δίμηνο, εφόσον υπάρχει δικαιολογητικός λόγος.
4.  
  Οι αρμόδιες αρχές του εσωτερικού της χώρας παρέχουν αμοιβαία συνδρομή στις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών, διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί η κανονικότητα της ενδοκοινοτικής κυκλοφορίας των προϊόντων και ανακοινώνουν τις διαπιστώσεις, τα έγγραφα και λοιπές πληροφορίες τις σχετικές με τις μεταφορές των προϊόντων με το συνοδευτικό έγγραφο, καθώς και τις τυχόν παρατυπίες ή παραβάσεις κατά την ενδοκοινοτική κυκλοφορία των προϊόντων αυτών
Άρθρο 66 "Ταινίες ελέγχου και ένσημες φορολογικές ταινίες"
1.  
  Αλκοολούχα ποτά και βιομηχανοποιημένα καπνά προκειμένου να καταναλωθούν στο εσωτερικό της χώρας πρέπει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, να φέρουν ταινίες ελέγχου τα πρώτα και ένσημες φορολογικές ταινίες τα δεύτερα. Οι ανωτέρω ταινίες ελέγχου και φορολογίας ισχύουν μόνο για την Ελλάδα.
2.  
  Η ενδοκοινοτική κυκλοφορία των προϊόντων της παραγράφου 1 γίνεται με την κάλυψη του συνοδευτικού εγγράφου του άρθρου 64 του νόμου αυτού
Άρθρο 69
1.  
  Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, επιτρέπεται να προσαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος με ης πράξεις των αρμόδιων οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που έχουν υποχρεωτική εφαρμογή και οι οποίες αναφέρονται σε θέματα που ρυθμίζονται με διαφορετικό τρόπο από τον παρόντα νόμο
2.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την προσαρμογή των διαδικασιών του παρόντος νόμου προς τις αντίστοιχες διαδικασίες, όπως καθορίζονται με πράξεις των κοινοτικών οργάνων
3.  
  Οι υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Άρθρο 87
1.  
  Αν κατά τη διάρκεια της ενδοκοινοτικής κυκλοφορίας των προϊόντων του άρθρου 1 διαπραχθεί στο εσωτερικό της χώρας παρατυπία ή παράβαση, η οποία καθιστά απαιτητό τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο Φόρος αυτός βεβαιώνεται και εισπράττεται από την αρμόδια αρχή και βαρύνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει εγγυηθεί την πληρωμή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 61, με την επιφύλαξη άσκησης ποινικής δίωξης, όταν στοιχειοθετείται ποινικό αδίκημα. Αν κατά τη διάρκεια της ενδοκοινοτικής κυκλοφορίας διαπραχθεί παράβαση η παρατυπία, χωρίς να είναι δυνατό να διαπιστωθεί ο τόπος όπου διαπράχθηκε, θεωρείται ότι αυτή διαπράχθηκε στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον σ αυτό διαπιστώθηκε η παράβαση ή παρατυπία. Για τη διαπίστωση της παράβασης ειδοποιείται η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης.
2.  
  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 4, όταν τα προϊόντα που αποστέλλονται σ άλλα κράτη μέλη δεν φθάσουν στον προορισμό τους, αλλά δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί ο τόπος όπου διαπράχθηκε η παρατυπία ή η παράβαση, θεωρείται ότι αυτή διαπράχθηκε στο εσωτερικό της χώρας. Η αρμόδια αρχή προβαίνει στην είσπραξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης με βάση τα ποσά ή ποσοστά που ίσχυαν την ημερομηνία αποστολής των προϊόντων, εφόσον εντός 4 μηνών από την ημερομηνία αυτή δεν προσκομισθεί απόδειξη για τη νομιμότητα της ενέργειας ή για τον τόπο όπου διαπράχθηκε η παράβαση ή η παρατυπία. Εν τούτοις όταν το κράτος μέλος αποστολής εφαρμόζει ποσό ή ποσοστό του ειδικού φόρου κατανάλωσης χαμηλότερο από αυτό που εφαρμόζεται στο κράτος μέλος προορισμού, σε προϊόντα τα οποία δεν έφθασαν ποτέ στον προορισμό τους και δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί ο τόπος όπου διαπράχθηκε η παράβαση ή η παρατυπία, αυτή θεωρείται ότι διαπράχθηκε στο κράτος μέλος προορισμού το οποίο προβαίνει στην είσπραξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης με το ποσό ή ποσοστό που ίσχυε την ημερομηνία αποστολής των προϊόντων.
3.  
  Αν εντός προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία σύνταξης του συνοδευτικού εγγράφου προσδιοριστεί το κράτος μέλος όπου διαπράχθηκε η παράβαση ή η παρατυπία, επιστρέφεται το ποσό του φόρου κατανάλωσης που έχει εισπραχθεί, αφού προηγούμενα προσκομισθεί απόδειξη καταβολής του στο άλλο κράτος μέλος, με το συντελεστή που ίσχυε την ημερομηνία αποστολής των προϊόντων
4.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου, η μη τήρηση των διατυπώσεων του παρόντος νόμου χαρακτηρίζεται ως απλή τελωνειακή παράβαση κατά τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 89 και επόμενα του Τελωνειακού Κώδικα και επισύρει πρόστιμο μέχρι πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δρχ. για κάθε παράβαση, δυνάμενο να αναπροσαρμόζεται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών.
5.  
  Η με οποιονδήποτε τρόπο διαφυγή ή απόπειρα διαφυγής της καταβολής των οφειλόμενων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων που προβλέπονται από το νόμο, με σκοπό τη μη καταβολή των ως άνω φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, χαρακτηρίζονται ως λαθρεμπορία κατά τις διατάξεις των άρθρων 89 και επόμενα του ν. 1165/1918 περί Τελωνειακού Κώδικα και επισύρουν το υπό αυτών προβλεπόμενο πολλαπλούν τέλος και αν ακόμη κριθεί αρμοδίως ότι δεν συντρέχουν τα στοιχεία αξιοποίνου λαθρεμπορίας.
6.  
  Οι εκτός των περιπτώσεων των προηγούμενων παραγράφων 4 και 5 διαπραττόμενες παραβάσεις κατά την παραγωγή, μεταποίηση, κατοχή, μεταφορά και πώληση των προϊόντων του άρθρου 1 τιμωρούνται με τις ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν, κατά περίπτωση, για τα προϊόντα αυτά
7.  
  Οι διατάζεις του άρθρου 62 του ν 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α) εφαρμόζονται ανάλογα και για τους υπαλλήλους της Ειδικής Υπηρεσίας Τελωνειακών Ερευνών και των Παραρτημάτων αυτής. Η αυτή υπηρεσία με σκοπό τη διαπίστωση της τήρησης των κοινοτικών και εθνικών φορολογικών διατάξεων δύναται να διενεργεί ελέγχους επί όλων των αγαθών, ανεξάρτητα με την προέλευσή τους, τόσα κατά το στάδιο της διακίνησης τους, όσο και κατά το στάδιο της εναπόθεσης στους χώρους της ασκούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και επί των υφιστάμενων αποθεμάτων, με βάση τα τηρούμενα στοιχεία. Το πόρισμα των τυχόν διαπιστούμενων παραβάσεων διαβιβάζεται στις αρμόδιες, κατά περίπτωση, αρχές για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Αρθρο 66 Εξασφάλιση απρόσκοπτης εποπτείας εργασιών των φορολογικών αποθηκών σε ειδικές περιπτώσεις Όταν οι φορολογικές αποθήκες παραγωγής και μεταποίησης, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και βρίσκονται σε μη κατοικημένη περιοχή ή έξω από την έδρα της αρμοδίας αρχής ή έχουν έναρξη και λήξη της λειτουργίας τους σε ώρες που δεν υπάρχει τακτική συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, υποχρεούνται οι οικείοι εγκεκριμένοι αποθηκευτές να εξασφαλίσουν, με δικά τους ή μισθωμένα μεταφορικά μέσα, την έγκαιρη μετακίνηση των υπαλλήλων της αρμόδιας αρχής, οι οποίοι εποπτεύουν και ελέγχουν τις εργασίες των αποθηκών αυτών.

ΜΕΡΟΣ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 70 "Προϊόντα σε καθεστώτα αναστολής κατά την έναρξη εφαρμογής του νόμου"
1.  
  Για τα προϊόντα του άρθρου 1, τα οποία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας υπό οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς ή σε ελεύθερη ζώνη ή αποστέλλονται από τα λοιπά κράτη μέλη προς τη χώρα μας, εφαρμόζονται οι μέχρι της ισχύος του παρόντος προβλεπόμενες διατυπώσεις και διαδικασίες της τελωνειακής και συναφούς νομοθεσίας
2.  
  Για τα προϊόντα του άρθρου 1, για τα οποία έχουν χορηγηθεί ένσημες ταινίες φορολογίας, εφαρμόζονται οι μέχρι της ισχύος του παρόντος νόμου διατάξεις
Άρθρο 71 "Καταμετρήσεις υπολοίπων βύνης και μπύρας Επιστροφή Ε.Φ .Κ. βύνης"
1.  
  Στα ζυθοποιεία πραγματοποιείται από την αρμόδια αρχή την 31.12.92 καταμέτρηση των υπόλοιπων ποσοτήτων αυτούσιας βύνης, ζυθογλεύκους διαφόρων σταδίων επεξεργασίας και έτοιμης μπύρας.
2.  
  Επίσης στις αποθήκες, οι οποίες από την 1.1.93 θα είναι φορολογικές αποθήκες, καθώς και σε όσες αποθήκες από την 1.1.93 προβλέπεται να παραλαμβάνουν μπύρα υπό καθεστώς αναστολής, πραγματοποιείται καταμέτρηση του υπολοίπου μπύρας. Οι ποσότητες αυτές των αποθεμάτων θα πρέπει να παρακολουθούνται μέχρι την πλήρη διάθεση τους.
3.  
  Για τις εξαγωγές μπύρας από φορολογημένη βύνη που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι 31.12.1992 και για τις οποίες δεν έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα της βύνης που αντιστοιχεί στην εξαχθείσα ποσότητα μπύρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2953/1922 (ΦΕΚ 137 Α), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 2 του ν. 609/1977 (ΦΕΚ 160 Α), από 1.1.1993 αντί παράδοσης αφορολόγητης βύνης θα επιστρέφεται ο καταβληθεις ειδικός φόρος κατανάλωσης, με τα δικαιολογητικά που έχουν καθορισθεί με τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις για την επιστροφή αφορολόγητης βύνης και με διαδικασία που θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Επίσης για τις ποσότητες μπύρας που έχουν παρασκευαστεί από φορολογημένη βύνη και οι οποίες από 1.1.93 θα εξαχθούν ή θα διατεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 15 και 17 του παρόντος νόμου θα επιστρέφεται ο καταβληθείς ειδικός φόρος κατανάλωσης που αναλογεί στη βύνη που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή των ποσοτήτων αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού.
Άρθρο 72 "Από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου: α) Καταργούνται οι πιό κάτω διατάζεις:"
1.  
  Το άρθρο 1 του ν.δ 4485/1965 (ΦΕΚ 131 Α).
2.  
  Των άρθρων 75 και 76 του ν.1402/1983.
3.  
  Το άρθρο 45 του ν.1676/1986.
4.  
  Το άρθρο 2 του ν.δ. της 29.12.1923 όπως ισχύει.
5.  
  Τα όρθρο πέμπτο του αν. 930/1949.
6.  
  Η 113/51 ΠΥΣ
7.  
  Των άρθρων 1 έως 3. 5 έως 13, 15 έως 18, 21, 22 και 27 του ν.1439/1984 (ΦΕΚ 65 Α).
8.  
  Των άρθρων 1 και 2 του ν.1798/1988 (ΦΕΚ 166 Α).
9.  
  Του άρθρου 13 του ν. 1802/1988 (ΦΕΚ 172 Α).
10.  
  Του άρθρου 6 του ν.1870/1989 (ΦΕΚ 250 Α) και.
11.  
  Του άρθρου 6 του ν.1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α).
12.  
  Του άρθρου 2 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α).
13.  
  Του άρθρου 14 του ΚΝΦΟ
14.  
  Των παραγράφων 5, 6. 7, Β και 9 του άρθρου 3 του ν. 2963/1922 (ΦΕΚ 134 Α).
15.  
  Των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 4 του ν.δ. 29.12.1923 (ΦΕΚ 384 Α).
16.  
  Των άρθρων 4, 7 και 9 παράγραφος 2 του ν. 2093/1992 (ΦΕΚ 181 Α).
17.  
  Της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν. 1954/1991 (ΦΕΚ 97 Α). Επίσης καταργείται και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
 1. Οι διατάξεις των άρθρων 66 και 68 του ν. 1402/1983 έχουν εφαρμογή μόνο για είδη που αποτελούν αντικείμενο μικρών αποστολών μη εμπορικού χαρακτήρα και τα οποία στέλνονται από ιδιώτες τρίτες χώρες προς παραλαβή άλλων ιδιωτών στην Ελλάδα.
Άρθρο 73
1.  
  Για την κάλυψη διοικητικών και λειτουργικών δαπανών δύναται να επιχορηγούνται και από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), η Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων (Σ.Τ.Ε.), η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Ανάπτυξης (Ε.Ε.Τ.Α,Α.) και ο Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. (Σπάτα). Επίσης δύναται να καταβάλλονται και από τον Τακτικό Προϋπολογισμό δαπάνες για εξυπηρέτηση δανείου του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, δαπάνες για τεχνική βοήθεια ΥΠ.ΕΘ.Ο. (υποτροφίες, ΤΕΜ, ΔΕΚΑΜ κ.λπ.). επιχορηγήσεις στον Ο.Α.Ε.Δ., δαπάνες Κεντρικών Εργαστηρίων Δημοσίων Έργων (Κ.Ε.Δ.Ε.), καθώς και άλλες σχετικές δαπάνες.
Άρθρο 74
1.  
  Οι μέχρι 31.12.92 πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Ι Κ.Α. των υπό εκκαθάριση προβληματικών επιχειρήσεων, που έχουν υπαχθεί στον Οργανισμό Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων, καθώς και των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε., των Ναυπηγείων Νεωρίου Σύρου και της ΠΥΡΚΑΛ αναλαμβάνονται και εξοφλούνται από το Δημόσιο. Για τα εξοφλούμενα από το Δημόσιο ποσά δύναται να περιορίζεται το ποσό της εγγεγραμμένης στον Κρατικό Προϋπολογισμό επιχορήγησης του Ι.Κ.Α. έτους 1993 κατά τα οριζόμενα με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Το Δημόσιο ακολούθως υποκαθίσταται στη νομική θέση του Ι.Κ.Α ως προς την εκκαθάριση των εν λόγω επιχειρήσεων. Από την έναρξη ισχύος των παραπάνω διατάξεων αίρονται τα αναγκαστικά μέτρα κατά των επιχειρήσεων αυτών, εξαλείφεται το αξιόποινο της πράξεως από την καθυστέρηση απόδοσης εισφορών στο Ι.Κ.Α. και χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα.
Άρθρο 75 "Αντικείμενο του φόρου"
1.  
  Αυτοκίνητα οχήματα και μοτοσυκλέτες, που πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 9 και 10 της Συνθήκης Ε.Ο.Κ. και αποστέλλονται ή μεταφέρονται στο εσωτερικό της χώρας από άλλα Κράτη - Μέλη της Κοινότητας, υπόκεινται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης που προβλέπεται για τα εισαγόμενα ή εγχωρίως παραγόμενα αντίστοιχα οχήματα.
Άρθρο 76 "Εννοιολογικοί ορισμοί"
1.  
  Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου νοούνται ως: α) Αποστολή ή μεταφορά: - Κάθε αποστολή ή μεταφορά, που αρχίζει σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ο.Κ. και καταλήγει στο εσωτερικό της χώρας. Η έννοια της μεταφοράς περιλαμβάνει και τα οχήματα που μεταφέρονται αυτοδύναμα. β) Πρόσωπο: - Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων που διαθέτει δίκαια πρακτική ικανότητα χωρίς όμως να αποτελεί νομικό πρόσωπο. γ) Πρόσωπο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας: - Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει τη συνήθη κατοικία του ή την έδρα του, αντίστοιχα, στο εσωτερικό της χώρας. δ) Συνήθης κατοικία: - Ο τόπος διαμονής ενός προσώπου, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθμ. Δ.247/13/1-3-88 απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών, η οποία κυρώθηκε με το ν. 1839/1989 (ΦΕΚ 90 Α). ε) Πρώτος τόπος προορισμού: - Ο τόπος της πρώτης εκφόρτωσης στο εσωτερικό της χώρας. στ) Εγκεκριμένος αποθηκευτής οχημάτων. - Το φυσικό η νομικό πρόπωπο που έχει λάβει άδεια από την αρμόδια τελωνειακή αρχή να κατέχει, να παραλαμβάνει ή να αποστέλλει, κατά την άσκηση του επαγγέλματος του, οχήματα του άρθρου 75. ζ) Φορολογική αποθήκη σχημάτων: - Κάθε τόπος, όπου κατέχονται, παραλαμβάνονται ή αποστέλλονται, από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή, κατά την άσκηση του επαγγέλματος του, οχήματα του άρθρου 75 και τελούν υπό καθεστώς αναστολής είσπραξης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του φόρου προστιθέμενης αξίας.
Άρθρο 77 "Χρόνος γένεσης φορολογικής υποχρέωσης και απαιτητό του φόρου"
1.  
  Η φορολογική υποχρέωση γεννάται κατά το χρόνο, που πραγματοποιείται η είσοδος του οχήματος στο εσωτερικό της χώρας
2.  
  Ο φάρος καθίσταται απαιτητός την 15η ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο γεννήθηκε η φορολογική υποχρέωση. Σε περίπτωση υποβολής, προ της ημέρας αυτής, της Ειδικής Δήλωσης της παραγρ. 2 του άρθρου 80, ο φόρος καθίσταται απαιτητός την ημερομηνία αποδοχής της Ειδικής Δήλωσης.
3.  
  Για τα οχήματα που έχουν υπαχθεί στα καθεστώτα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 84 του παρόντος, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο φ.Π.Α. καθίστανται απαιτητοί κατά την έξοδο των οχημάτων, έστω και αντικανονικά, από τα καθεστώτα αυτά.
Άρθρο 78
1.  
  Οι διατάξεις περί φορολογητέας αξίας για την επιβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα εισαγόμενα επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα, αυτοκίνητα τύπου JΕΕΡ και μοτοσυκλέτες εφαρμόζονται ανάλογα και για τα αντίστοιχο οχήματα του άρθρου 75
2.  
  Όταν τα στοιχεία διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας εκφράζονται σε νόμισμα άλλου κράτους, για τον προσδιορισμό της αξίας αυτής λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία του νομίσματος αυτού προς τη δραχμή, που ισχύει κατά το χρόνο που ο φόρος καθίσταται απαιτητός
Άρθρο 79 "Μεταφορά - Αποστολή - Άφιξη οχημάτων"
1.  
  Τα οχήματα του άρθρου 75, κατά την άφιξη τους στον πρώτο τόπο προορισμού, δηλώνονται στην πλησιέστερη τελωνειακή αρχή. Υπόχρεοι στη δήλωση αυτήν είναι ο ιδιοκτήτης ή ο παραλήπτης των οχημάτων ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος τους ή το πρόσωπο, στην κατοχή του οποίου τίθενται τα οχήματα 2.Οταν τα παραπάνω οχήματα μεταφέρονται, αυτοδύναμα, στο εσωτερικό της χωράς, δηλώνονται αμέσως από το πρόσωπο, που πραγματοποίησε την είσοδο αυτή, στην πλησιέστερη τελωνειακή αρχή.
3.  
  Η τελωνειακή αρχή, στην οποία υποβάλλεται η δήλωση της παραγράφου 2, καθορίζει την αναγκαία προθεσμία για τη μεταφορά του οχήματος στον τόπο του δηλωθέντος τελικού προορισμού
4.  
  Η κατά τις ανωτέρω παραγράφους δήλωση δεν υποβάλλεται όταν τα οχήματα του άρθρου 75 εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 34, παρ. 2.
5.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
Άρθρο 80 "1 Υπόχρεος στην καταβολή του φόρου είναι ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του. 2 Για τη βεβαίωση και είσπραξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του φόρου προστιθέμενης αξίας ή για τη χορήγηση οριστικής απαλλαγής, υποβάλλεται στην αρ [...]"
3.  
  Οι συντελεστές που λαμβάνονται υπόψη για τη βεβαίωση και είσπραξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του φόρου προστιθέμενης αξίας είναι εκείνοι που ισχύουν κατά το χρόνο που ο φόρος καθίσταται απαιτητός. Σε περίπτωση μείωσης των συντελεστών του ειδικού φόρου κατανάλωσης η και του φόρου προστιθέμενης αξίας, μετά την υποβολή της ειδικής δήλωσης και πριν την έκδοση του αποδεικτικού είσπραξης, εφαρμόζεται ο ευνοϊκότερος για τον υπόχρεο συντελεστής. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται, στην περίπτωση που το αποδεικτικό είσπραξης δεν εκδόθηκε, για λόγους που αποκλειστικά βαρύνουν τον υπόχρεο. Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης των παρ. 1 και 2 του άρθρου 79 και εφόσον οι τελωνειακές αρχές αδυνατούν να προσδιορίσουν το χρόνο κατά τον οποίο ο φόρος κατέστη απαιτητός, οι φορολογικοί συντελεστές, που λαμβάνονται υπόψη για τη βεβαίωση και είσπραξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του φόρου προστιθέμενης αξίας, είναι αυτοί που ισχύουν κατά την ημερομηνία διαπίστωσης της παράβασης. 4 Μετά την είσπραξη των οφειλόμενων φόρων ή τη νόμιμη οριστική απαλλαγή από αυτούς, εκδίδονται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή αποδεικτικό είσπραξης και πιστοποιητικό ταξινόμησης του οχήματος.
5.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της ειδικής δήλωσης, του αποδεικτικού είσπραξης και του πιστοποιητικού ταξινόμησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
Άρθρο 82
1.  
  Τα αχρεωστήτως εισπραχθέντα από την αρμόδια τελωνειακή αρχή ποσά επιστρέφονται έντοκα στο δικαιούχο, αν εντός τριών ετών από την ημερομηνία είσπραξης αυτών υποβληθεί στην αρμόδια αρχή σχετική αίτηση μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων. Αν η διαπίστωση της αχρεώστητης είσπραξης έχει αναγνωρισθεί ή βεβαιωθεί με απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, ο δικαιούχος οφείλει, εντός έτους από τη δημοσίευση της απόφασης, να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή σχετική περί επιστροφής αίτηση, μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Η μη υποβολή της αίτησης επιστροφής, εμπρόθεσμα, συνεπάγεται την παραγραφή του δικαιώματος του δικαιούχου. Για την επιστροφή του φόρου εκδίδεται απόφαση: - Του προϊσταμένου της τελωνειακής αρχής, επιπέδου δ/νσης ή - του προϊσταμένου της οικείας τελωνειακής περιφέρειας, προκειμένου περί των λοιπών τελωνειακών αρχών.
2.  
  Ποσά από φόρους του παρόντος νόμου, μέχρι χίλιες (1.000) δραχμές κατά πράξη, που εισπράχθηκαν αχρεώστητα, δεν επιστρέφονται. Το ποσό αυτό δύναται να αυξάνεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, μη δυνάμενο να υπερβεί τις πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές.
3.  
  Χρηματική αξίωση από αχρεώστητο είσπραξη φόρου του παρόντος νόμου και περί της οποίας εκδόθηκε η υπό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προβλεπόμενη απόφαση παραγράφεται μετά παρέλευση προθεσμίας ενός έτους από της κοινοποίησης της απόφασης
4.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την επιστροφή, ο τρόπος επιστροφής ή συμψηφισμού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
Άρθρο 83 "Οριστικές απαλλαγές"
1.  
  Η μερική ή ολική απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, στα οχήματα που εισάγονται οριστικά από τρίτες χώρες, εφαρμόζεται και στα οχήματα του άρθρου 75, υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις
Άρθρο 84 "Καθεστώτα αναστολής - Προσωρινή απαλλαγή"
1.  
  Τα οχήματα του άρθρου 75, τα οποία πριν από την προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 77 του παρόντος, τίθενται με έγκριση της τελωνειακής αρχής σε ένα από τα τελωνειακά καθεστώτα που ορίζονται στο άρθρο 21 παρ. 1β του ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α΄). όπως ισχύει, ή σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης, τελούν υπό αναστολή επιβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του Φ.Π.Α., για το χρονικό διάστημα που βρίσκονται στα καθεστώτα αυτά.
2.  
  Η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, που παρέχεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, στα οχήματα που εισάγονται προσωρινά από τρίτες χώρες και τίθενται στο τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής με τον όρο της επανεξαγωγής, εφαρμόζεται, ανάλογα, υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις και στα οχήματα του άρθρου 75, που αποστέλλονται ή μεταφέρονται από άλλα κράτη μέλη της Κοινότητας, για να χρησιμοποιηθούν προσωρινά στο εσωτερικό της χώρας
3.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 1477/1984 (ΦΕΚ 144 Α) εφαρμόζονται ανάλογα και για τα επιβατικά αυτοκίνητα του άρθρου 75 του παρόντος, με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών,.
Άρθρο 85
1.  
  Για τη λειτουργία των φορολογικών αποθηκών απαιτείται άδεια της αρμόδιας τελωνειακής υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία παρέχεται με απόφασή της, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται:
 1. Οι προϋποθέσεις με τις οποίες χορηγείται η άδεια λειτουργίας των φορολογικών αποθηκών
 2. Η διαδικασία παραλαβής ή αποστολής των οχημάτων
 3. Οι όροι αποθήκευσης και λογιστικής διαχείρισης των οχημάτων
 4. Ο τρόπος παρακολούθησης των οχημάτων και της άσκησης του έλεγχου αυτών
 5. Ο χρόνος διάρκειας της λειτουργίας των αποθηκών αυτών και οι λόγοι ανάκλησης της άδειας αυτής πριν από το χρόνο λήξης
 6. Οι παρεχόμενες εγγυήσεις, το είδος και το ύψος αυτών προς διασφάλιση των οφειλόμενων στο Δημόσιο φόρων επί των αποθηκευόμενων οχημάτων.
 7. Ως εγγυήσεις δύνανται να παρέχονται χρηματικό ποσό, τραπεζική επιστολή, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εμπράγματες ασφάλειες ή αξιόχρεη επιστολή τρίτου προσώπου.
 8. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την αναγνώριση ή λειτουργία των φορολογικών αποθηκών
3.  
  Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές ασκούν εποπτεία και έλεγχο χυτά τρόπο διαρκή ή περιοδικό στις φορολογικές αποθήκες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
Άρθρο 86 "Αναγνώριση εγκεκριμένου αποθηκευτή οχημάτων"
1.  
  Για το χαρακτηρισμό προσώπου, ως αποθηκευτή, απαιτείται άδεια του Υπουργού Οικονομικών, η οποία παρέχεται με απόφασή του
2.  
  Ανεξάρτητα από την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλονται και τα παρακάτω, κατά περίπτωση, πρόστιμα:
 1. Για τη μη υποβολή της δήλωσης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 79, πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) δρχ. για κάθε όχημα.
 2. Για την περίπτωση της κυκλοφορίας του οχήματος πέραν της προθεσμίας της παρ. 3 του άρθρου 79, πρόστιμο πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δρχ., το οποίο μειώνεται στο ένα πέμπτο (1/5), στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος είναι δικαιούχος οριστικής απαλλαγής, βάσει των διατάξεων του άρθρου 83.
 3. Για τη μη τήρηση των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 87, πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών ανά όχημα.
 4. Για την εκπρόθεσμη υποβολή της ειδικής δήλωσης της παρ. 2 του άρθρου 80, πρόστιμο 1% των οφειλόμενων φόρων, για κάθε ημέρα καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης αυτής, που δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει το ύψος του ποσού των οφειλόμενων φόρων.
 5. Σε περίπτωση μη τήρησης της προϋπόθεσης, που ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 87, ή υπέρβασης της προθεσμίας παραμονής ή κυκλοφορίας του οχήματος που είναι εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 90, πρόσημο δύο χιλιάδων (2.000) δραχμών για κάθε ημέρα μετά τη λήξη της προσωρινού τύπου άδειας κυκλοφορίας.
3.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου ο εγκεκριμένος αποθηκευτής: Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής αντί της ημερομηνίας αποδοχής του παραστατικού εισαγωγής, θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποδοχής της ειδικής δήλωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 80.
 1. Υποχρεούται:
 2. - να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές του τον προβλεπόμενο για φορολογικούς σκοπούς Α.Φ.Μ., - να τηρεί λογιστικά βιβλία των αποθεμάτων ή κινήσεων των οχημάτων ανά αποθήκη. - να επιδεικνύει τα οχήματα σε κάθε ζήτηση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, - να δέχεται οποιονδήποτε έλεγχο, - να παρέχει εγγύηση προς το Δημόσιο για τη διασφάλιση των συμφερόντων του, - να συμμορφώνεται με άλλες υποχρεώσεις, που επιβάλλει ο Υπουργός Οικονομικών και η αρμόδια τελωνειακή αρχή, - να διαθέτει εντός των αποθηκών και αδαπάνως για το Δημόσιο, κατάλληλο και ασφαλή εστεγασμένο χώρο, για την εγκατάσταση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, προς διενέργεια των κατά περίπτωση απαιτούμενων εργασιών και διατυπώσεων.
 3. Επέχει ευθύνη έναντι του Δημοσίου για τους φόρους που αναλογούν στα οχήματα
 4. Ευθύνεται επίσης για τις πράξεις των αποθηκαρίων των αποθηκών αυτών σε περίπτωση καταλογισμού τους από την αρμόδια τελωνειακή αρχή. Αρθρο 87 Περιορισμοί.
4.  
  Οχήματα ιδιωτικής χρήσης, που φέρουν άδεια κυκλοφορίας προσωρινού τύπου άλλου κράτους μέλους της Κοινότητας ή τρίτης χώρας και πρόκειται μετά την 1/1/93 να τεθούν στο καθεστώς της παραγράφου 2 του άρθρου 84 του παρόντος ή σε τελωνειακό καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, δεν επιτρέπεται να παραμένουν ή και να κυκλοφορούν στο εσωτερικό της χώρας, χωρίς την προηγούμενη άδεια της τελωνειακής αρχής, πέρα από την ημερομηνία ισχύος της παραπάνω άδειας κυκλοφορίας. Μέχρι να τεθούν σε εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 90 του παρόντος νόμου, η ανωτέρω άδεια θα χορηγείται μόνο αν διαπιστωθεί από την τελωνειακή αρχή ότι εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις παραμονής και κυκλοφορίας των προαναφερόμενων οχημάτων υπό τα ανωτέρω καθεστώτα. Αρθρο 88 Παραβάσεις - Κυρώσεις 1, Η με οποιονδήποτε τρόπο διαφυγή ή απόπειρα διαφυγής της καταβολής των οφειλόμενων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων που προβλέπονται από το νόμο, με σκοπό τη μη καταβολή των άνω φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, χαρακτηρίζονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 89 και επόμενα του ν. 116571918 περί Τελωνειακού Κώδικα.
5.  
  Τα ποσά ή ποσοστά των προστίμων, που αναφέρονται στην παράγραφο 2, δύνανται να αναπροσαρμόζονται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών
6.  
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών οι τελωνειακές αρχές μπορούν να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα ελέγχου στο εσωτερικό της χώρας που κρίνονται αναγκαία για την ορθή εφαρμογή του παρόντος νόμου
Άρθρο 89
1.  
  Στο προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος, για τα εισαγόμενα και εγχωρίως παραγόμενα οχήματα υπάγονται ανάλογα και τα όμοια οχήματα αποστέλλονται ή μεταφέρονται στο εσωτερικό της χώρας από άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας
2.  
  Η αρμοδιότητα της βεβαίωσης και είσπραξης του εφάπαξ πρόσθετου ειδικού τέλους ασκείται, από 1.1.1993, από τις τελωνειακές αρχές. Από τις ίδιες αρχές βεβαιώνεται και εισπράττεται και ο κατά ης διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ 166 Α), όπως ισχύουν, προβλεπόμενος ειδικός φόρος κατανάλωσης επί των μπανανών, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους. Το ύψος του φόρου ορίζεται από 1.4.1993 σε 100 δρχ. ανά χιλιόγραμμο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.
Άρθρο 90 "Ελληνικές άδειες κυκλοφορίας προσωρινού τύπου"
1.  
  Οχήματα ιδιωτικής χρήσης, που τίθενται στο καθεστώς της παρ. 2 του άρθρου 84 του παρόντος, ή σε τελωνειακό καθεστώς προσωρινής εισαγωγής και φέρουν άδεια κυκλοφορίας προσωρινού τύπου άλλου κράτους, επιτρέπεται και μετά τη λήξη ισχύος της άδειας αυτής να παραμένουν και να κυκλοφορούν στο εσωτερικό της χώρας στα πλαίσια των ίδιων καθεστώτων, εφόσον εφοδιάζονται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές της χώρας με ελληνική άδεια κυκλοφορίας προσωρινού τύπου.
2.  
  Επίσης ελληνική άδεια κυκλοφορίας προσωρινού τύπου μπορεί να χορηγείται σε οχήματα που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής επιβολής δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, εφ όσον προορίζονται να εξαχθούν ή μεταφερθούν αυτοδυνάμως εκτός της χώρας
3.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται ο χρόνος έναρξης εφαρμογής του παρόντος άρθρου, ο τύπος των ελληνικών προσωρινών αδειών κυκλοφορίας, ο τύπος και το σχήμα των πινακίδων, το αντίτιμο της διάθεσης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
Άρθρο 91 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Οχήματα του άρθρου 75, που έχουν υπαχθεί στο τελωνειακό καθεστώς προσωρινής εισαγωγής μέχρι 31.12.92, εξακολουθούν να διέπονται και μετά την ημερομηνία αυτήν και μέχρι τη λήξη του καθεστώτος, από τις διατάξεις που εφαρμόστηκαν για την υπαγωγή τους στο καθεστώς αυτό.
Άρθρο 92 "Καταργούμενες - τροποποιούμενες διατάξεις"
1.  
  Κατ εξαίρεση του περιορισμού που αναφέρεται στο στοιχείο (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 8, η μεταβίβαση επιβατικών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης, που έχουν εισαχθεί προσωρινά με βάση τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 της παρούσας απόφασης επιτρέπεται: Στο τέλος της ανωτέρω παραγράφου προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: Προκειμένου περί μεταφορικών μέσων, υπαγόμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, η ημερομηνία υποβολής της ειδικής αυτής δήλωσης είναι εκείνη που προβλέπεται για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
 1. Σε όσες περιπτώσεις οι ανωτέρω διατάξεις ρητά παρέχουν τέτοια δυνατότητα και με τους όρους και προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν.
 2. Β. Μεταξύ των διπλωματικών και προξενικών υπαλλήλων των ξένων διπλωματικών αποστολών και των υπαλλήλων άλλων διεθνών οργανισμών στους οποίους η χώρα μας αναγνωρίζει προνόμια όμοια μ αυτά που παρέχονται στους διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους.
2.  
  Η αριθμ. Δ. 247/13/1-3-88 ΑΥΟ, που κυρώθηκε με το ν. 1839/1989, τροποποιείται ως εξής:.
 1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 αυτής καταργείται
 2. Άρθρο 9
3.  
  Η αριθμ. Δ. 245/11/1-3-88 ΑΥΟ που κυρώθηκε με το Ν. 1839/1989 τροποποιείται ως εξής: Ή παράγραφος 4 του άρθρου 7 και τα άρθρα 19, 20 και 21 καταργούνται.
Άρθρο 93
1.  
  Οι θητείες των οργάνων διοίκησης και των αντιπροσώπων των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων όλων των βαθμίδων (πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων, τριτοβάθμιων, κοινοπραξιών) και της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ, που λήγουν χρονικά μέχρι 28 Αυγούστου 1993, παρατείνονται επί πέντε μήνες από τη λήξη τους.
Άρθρο 94
1.  
  Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπαγόμενο στο δημόσιο τομέα, με την επωνυμία «Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος» (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπαγόμενο στο δημόσιο τομέα, με την επωνυμία Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος (ΕΛ.Ο.Γ.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργού Γεωργίας.
2.  
  Σκοπός του ΕΛ.Ο.Π, ο οποίος λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, είναι:.
 1. Η παρακολούθηση της διαχείρισης του συστήματος των ποσοστώσεων γάλακτος
 2. Ο συντονισμός και η εφαρμογή των κοινοτικών προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας του γάλακτος, των κοινοτικών προγραμμάτων έρευνας και διαφήμισης, καθώς και των λοιπών κοινοτικών προγραμμάτων στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτομικών προϊόντων
 3. Η διαχείριση του καθεστώτος των παραδοσιακών προϊόντων γάλακτος
 4. Η άσκηση συμβουλευτικού ρόλου προς το Υπουργείο Γεωργίας για θέματα που αφορούν τον τομέα του γάλακτος
2α.  
  Με απόφαση του Δ.Σ. ο ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. μπορεί να επιχορηγεί σε περίπτωση ανάγκης ή περιόδους κρίσεων Έλληνες κτηνοτρόφους για την προμήθεια ζωοτροφών. Η εκτίμηση των αναγκών των κτηνοτρόφων ενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.