ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/2130

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-04-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της περιφερειακής διοίκησης, του κώδικα της Ελληνικής ιθαγένειας, του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα, των διατάξεων για τις προσόδους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 2 Αναπλήρωση προέδρου περιφερειακού συμβουλίου Η παράγραφος 3 του άρθρου 64 του ν. 1622/1986 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου αναπληρώνεται από το νομάρχη της έδρας του και σε περίπτωση που η θέση του εν λόγω νομάρχη είναι κενή η όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρωτής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών άλλος νομάρχης της αυτής περιφέρειας. Άρθρο 3 1.Ο γενικός γραμματέας της περιφέρειας καθίσταται κύριος διατάκτης και διαθέτει τις πιστώσεις που εγγράφονται στον ειδικό προϋπολογισμό εξόδων της οικείας περιφέρειας, εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων περί κυρίων διατακτών του ν.δ. 321/1969 (ΦΕΚ 205 Α) και των κατά εξουσιοδότηση αυτών εκδιδόμενων διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, όπως κάθε φορά ισχύουν. 2.Η έναρξη ισχύος των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου καθορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. Με την έναρξη της ισχύος των διατάξεων αυτών καταργούνται οι διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 5 του άρθρου 68 του ν.1622/1986. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Άρθρα 4 Κτήση ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφησης 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν.δ. 3370.Ί955 (ΦΕΚ 258 Α), όπως έχει αντικατασταθεί από το όρθρο 3 του ν. 1438/1984 (ΦΕΚ 60 Α), αντικαθίσταται ως εξής: 2. Για την πολιτογράφηση απαιτείται: α) Δήλωση του αλλοδαπού στο δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, που διαμένει ή κατοικεί, ότι επιθυμεί να πολιτογραφηθεί Η δήλωση αυτή υποβάλλεται με την παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών ως μαρτύρων. Για τον ομογενή αλλοδαπό που διαμένει στο εξωτερικό η δήλωση αυτή μπορεί να γίνει στον Έλληνα Πρόξενο του τύπου κατοικίας του, ο οποίος τη διαβιβάζει στο Υπουργείο Εσωτερικών με σχετική έκθεση του. 0) Αν ο αλλοδαπός είναι αλλογενής, δεκαετής συνολική διαμονή στην Ελλάδα μέσα στα δώδεκα τελευταία έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για πολιτογράφηση ή πενταετής διαμονή στην Ελλάδα από τη δήλωση του για πολιτογράφηση. Στον ανωτέρω κατά περίπτωση απαιτούμενο χρόνο δεν προσμετράται ο χρόνος που διήνυσε ο αλλοδαπός στην Ελλάδα, ως διπλωματικός ή διοικητικός υπάλληλος ξένης χώρας. Οι προϋποθέσεις αυτές δεν απαιτούνται γι αυτόν που έχει γεννηθεί και κατοικεί στην Ελλάδα γ) Αίτηση για πολιτογράφηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών. 2. Στο όρθρο Β του ν.δ. 3370/1955, όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 3 του ν. 1438/1984, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: 6. Υποβολή νέας αίτησης γιο πολιτογράφηση επιτρέπεται μετά παρέλευση ενός έτους από την απόρριψη της προηγούμενης. 3. Εκκρεμείς αιτήσεις-δηλώσεις για πολιτογράφηση που περιήλθαν στο Υπουργείο Εσωτερικών μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και πληρούσαν τις κατά νόμο τυπικές προϋποθέσεις (οκταετία - τριετία) εξετάζονται με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις. Άρθρο 5 Προθεσμία διεκπεραίωσης υποθέσεων ιθαγένειας Οι προθεσμίες του άρθρου 5 του ν.1943/1991 (ΨΕΚ 50 Α) δεν ισχύουν για υποθέσεις που αφορούν κτήση - αναγνώριση, απώλεια, ανάκτηση της ελληνικής ιθαγένειας και μεταδημότευση. Άρθρο 6 Δικαιολογητικά εγγραφής παλιννοστούντων Ελλήνων ποντιακής καταγωγής στα μητρώα αρρένων, δημοτολόγια και ληξιαρχικά βιβλία Επιτρέπεται η εγγραφή των παλιννοστούντων Ελλήνων ποντιακής καταγωγής στα μητρώα αρρένων, δημοτολόγιο και ληξιαρχικά βιβλία βάσει των στοιχείων των διαβατηρίων τους, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που προβλέπει την υποβολή ορισμένων δικαιολογητικών, όταν οι ανωτέρω αδυνατούν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά αυτά. Στοιχεία και γεγονότα, που δεν αποδεικνύονται από το διαβατήριο, μπορεί ν αποδεικνύονται ενώπιον των αρμόδιων αρχών με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), με εξαίρεση το έτος γέννησης, για τον καθορισμό του οποίου εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2119/1993 (ΦΕΚ 23 Α). Αρθρο 7 Εγγραφή στα δημοτολόγια παλιννοστούντων ομογενών Μετά το άρθρο 18 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (π.δ. 323/1989) (ΦΕΚ 146 Α) προστίθεται άρθρο ..18α.ως εξής: Αρθρο 18α Παλιννοστούντες ομογενείς για τους οποίους διαπιστώνεται ότι έχουν την ελληνική ιθαγένεια γίνονται, δημότες στο δήμο ή την κοινότητα που προτίθενται να εγκατασταθούν. Η διαπίστωση της ελληνικής τους ιθαγένειας γίνεται με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, στην οποία αναφέρονται τα περιστατικά και επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που τη στηρίζουν. Με την αυτήν απόφαση παραγγέλλεται η εγγραφή τους στο οικείο δημοτολόγιο. 2.Με την αίτηση για την εγγραφή στο δημοτολόγιο ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει και τη μεταγλώττιση του ονόματος και του επωνύμου του στην ελληνική γλώσσα, αν αυτά είχαν μεταβληθεί ή οπωσδήποτε αλλοιωθεί στη χώρα από την οποία προέρχεται. Στην περίπτωση αυτήν, εφόσον ο νομάρχης συμφωνεί με τον ενδιαφερόμενο ως προς τον τρόπο αποδόσεως στην ελληνική γλώσσα του ονόματος και του επωνύμου του με την απόφαση του διατάσσει την εγγραφή στο δημοτολόγιο με το εξελληνισμένο ως άνω ονοματεπώνυμο. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι έγγαμος, απαιτείται αίτηση και των δύο συζύγων και γίνεται μεταγλώττιση με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις, του επωνύμου και του ονόματος και των δύο συζύγων, καθώς και των ανήλικων τέκνων τους, που πρόκειται να εγγραφούν στην ίδια οικογενειακή μερίδα. Αν τα τέκνα είναι ενήλικα, απαιτείται να συναινέσουν και αυτά. 3.Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και για τους ήδη εγγεγραμμένους στα δημοτολόγια παλιννοστήσαντες ομογενείς, εφόσον υποβληθεί από. αυτούς σχετική αίτηση. Στην περίπτωση αυτή με την απόφαση του νομάρχη διατάσσεται η διόρθωση των σχετικών στοιχείων στο δημοτολόγιο. 4.Ομογενείς παλιννοστούντες, που έγιναν δημότες σε κάποιο δήμο ή κοινότητα, μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν τη μεταδημότευση σε άλλο δήμο ή κοινότητα της προτίμησης τους, στον οποίο εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα παλιννοστούντων, κατά τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 18, χωρίς την προϋπόθεση της διετούς κατοικίας που προβλέπεται από την εν λόγω διάταξη. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για μία μόνο φορά. Άρθρο 8 1.Στο άρθρο 90 του β.δ. της 5/8 Οκτωβρίου 1949 (ΦΕΚ 246 Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο μόνο του ν.δ. 2573/1953 (ΦΕΚ 241 Α), προστίθεται παρ. 2 ως εξής: 2. Προκείμενου περί α) Ελλήνων του εξωτερικού β) ομογενών αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και γ) παλιννοστούντων ομογενών που έχουν την ελληνική ιθαγένεια, ο νομάρχης, προς το σκοπό εξελληνισμού του ονοματεπωνύμου τους, μπορεί να εγκρίνει κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου την αλλαγή, τόσο του επωνύμου, όσο και του κυρίου ονόματος. 2.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, χωρίς να πληρούνται οι όροι των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1438/1934, μπορεί να πολιτογραφηθεί Έλληνας ο αλλοδαπός που προσέφερε στην Ελλάδα εξαιρετικές υπηρεσίες ή του οποίου η πολιτογράφηση μπορεί να εξυπηρετήσει εξαιρετικό συμφέρον της Ελλάδας. 3.Για τους αλλογενείς αλλοδαπούς την αλλαγή του επωνύμου και του κυρίου ονόματος αυτών, εγκρίνει ο Υπουργός Εσωτερικών με την απόφαση πολιτογράφησης, ύστερα από αίτηση τους. Μετά την πολιτογράφηση, το αίτημα της αλλαγής του επωνύμου και του κυρίου ονόματος κρίνεται από τον οικείο νομάρχη. 4.Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ως προς το κύριο όνομα έχουν εφαρμογές και στο παιδιά, τα οποία αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με την πράξη της υιοθεσίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Τ.Α. Αρθρο 9 Μεταβολές δήμων και κοινοτήτων κ.λπ. 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του π δ. 323/1989 ΦΕΚ 146 Α), αντικαθίσταται ως εξής: Μ. Συνοικισμός που έχει απογραφεί ως αυτοτελής και έχει πληθυσμό τουλάχιστον 1.500 κατοίκους και οικονομική δυνατότητα, μπορεί να αποτελέσει ιδιαίτερη κοινότητα, αν το ζητήσουν τα τρία τέταρτα τουλάχιστον των εκλογέων κατοίκων του και με την προϋπόθεση ότι ο δήμος ή π κοινότητα από τον οποίο αποσπάται παραμένει τουλάχιστον με 2.500 ή 1.500 κατοίκους αντίστοιχα και εξακολουθεί να έχει οικονομική δυνατότητα. 2. Επιτρέπεται νέος καθορισμός ορίων των δήμων και κοινοτήτων σύμφωνο με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του π.δ. 323/1989. Για την κίνηση της διαδικασίας νέου καθορισμού ορίων απαιτείται απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου του ενδιαφερόμενου οργανισμού, που υποβάλλεται στο νομάρχη Εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του πορόντος νόμου. Στην ανωτέρω απόφαση πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι ανακαθορισμού των ορίων και τα ακριβή σημεία τους, 3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 87 του π.δ. 323/1989 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Επίσης ο πρόεδρος της κοινότητας μπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να αναθέτει την υπογραφή ορισμένων εγγράφων και πιστοποιητικών σε κοινοτικό σύμβουλο. 4. Η περίπτωση η της παραγράφου 2 του άρθρου 98 του π.δ. 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: η) αποφασίζει για το συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών. 5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 160 του π.δ. 323/1989 έχει εφαρμογή και για τους προέδρους των δημοτικών συμβουλίων. 6. Οι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι και αντιπρόεδροι κοινοτήτων και οι πρόεδροι των διαμερισμάτων δύνανται, μετά την εγκατάσταση στα καθήκοντα τους, να εφοδιασθούν με δελτίο ταυτότητας αιρετού οργάνου τοπικής αυτοδιοίκησης, που εκδίδεται ατελώς από τον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο τύπος, οι διαστάσεις και τα στοιχεία του δελτίου καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε). 7. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται συμμετοχή σε επιτροπή ή συμβούλιο, δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, μπορεί αντί αυτού να συμμετέχει αντιδήμαρχος που ορίζεται από το δήμαρχο ή ο αντιπρόεδρος κοινότητας ή σύμβουλος, εφόσον έχει εξειδίκευση. 8. Η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) δύναται να καταρτίζει και να εφαρμόζει προγράμματα επιμόρφωσης των αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι επιμορφούμενοι προτείνονται από τους οικείους Ο.Τ.Α.. 9. Στο άρθρο 281 του π,δ. 323/1989 προστίθεται παρ. 6 ως εξής: 6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή και επί των ως άνω αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι υπάλληλοι των δημόσιων επιχειρήσεων, τραπεζών και οργανισμών κοινής ωφέλειας, εξερχόμενων του δημόσιου τομέα μετά την εκλογή των ως άνω οργάνων. 10. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 57 του ν. 1943/ 1991 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για τους προέδρους και τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών διαμερισμάτων, καθώς και γι αυτούς που είναι υπάλληλοι των δημόσιων επιχειρήσεων, τραπεζών και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που εξέρχονται του δημόσιου τομέα. 11.0 Συνοικισμός, που περικλείεται από τις οδούς Ισμήνης, Ρέας, Κ. Παλαιολόγου, Διογένους, Ρωμυλίας, Β Πύρρου, Ηροδότου, Κοκκιναρά μέχρι συναντήσεως της οδού Ελευθερωτρίας και εκείθεν υπό των ορίων του εγκεκριμένου σχεδίου του οικοδομικού συνεταιρισμού βουλευτών Η Πολιτεία μέχρι συνάντησης της οδού Ισμήνης, αποσπάται από τους Δήμους Κηφισιάς και Νέας Ερυθραίας του νομού Αττικής κατά το μέρος που υπάγεται στη διοικητική περιφέρεια των Δήμων αυτών και αναγνωρίζεται σε ίδια κοινότητα με διοικητική περιφέρεια την ως άνω και το όνομα Κοινότητα Πολιτείας. Έδρα της Κοινότητας αυτής ορίζεται ο ομώνυμος οικισμός. Δημότες της Κοινότητας Πολιτείας είναι οι διαμένοντες στην περιοχή της Κοινότητας, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των Δήμων Νέας Ερυθραίας και Κηφισιάς. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την 1.1.1996. Άρθρο 10 Κίνητρα για τη συνένωση δήμων και κοινοτήτων 1.Στους δήμους που προκύπτουν κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του ν. 1416/1984 και του άρθρου 1 του ν. 1622/1986 καταρτίζεται υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα έναντι άλλων προγραμμάτων στο νομό και εφαρμόζεται γιο μία πενταετία από την έναρξη της λειτουργίας τους ειδικά αναπτυξιακό πρόγραμμα, από πιστώσεις δημοσίων επενδύσεων ή άλλων πηγών. Κάθε αναγκαία Λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για τους συσταθέντες δήμους κατά τις ως άνω διατάξεις. 2.Στους δήμους, που προέρχονται από συνένωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1του ν. 1622/1966, παρέχονται οπό την έναρξη της λειτουργίας τους τα κίνητρα του άρθρου 12 του ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18 Α). Δήμοι, που προήλθαν από συνένωση κατά τις ανωτέρω διατάξεις προ της ισχύος του νόμου αυτού, λαμβάνουν τα κίνητρα του προηγούμενου εδαφίου και μετά τη λήξη της τριετίας από τη λειτουργία τους. 3.Επιτρέπεται ο ανακαθορισμός των γεωγραφικών ενοτήτων με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων βάσει των κριτηρίων και κατά τη διάδικο σία του άρθρου 4 παρ. 15 του π.δ. 323/1989. Άρθρο 11 1.Η παράγραφος 2 του άρθρου 167 του π,δ. 323/1989 αντικαθίσταται και προστίθεται παρ. 3, οι δε παράγραφοι 3, 4, 5, 6 και 7 αναριθμούνται σε 4, 5, 6, 7 και 8, ως εξής: 2. Στην απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για τη σύσταση του νομικού προσώπου ορίζονται το όνομα, ο άκοπος, η περιουσία, που τυχόν αφιερώνεται σ αυτό και οι πόροι. 3.Τα δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είναι ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας ή άλλο μέλος, αιρετό ή μη, που ορίζεται από αυτούς. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του νομικού προσώπου ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Για τη συγκρότηση των σχολικών επιτροπών εξακολουθούν να εφαρμόζονται και οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α). 2.Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 266 του π.δ. 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: α) Ο εσωτερικός κανονισμός υπηρεσιών με τον οποίον καθορίζονται η οργάνωση, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της επιχείρησης και το ανώτατο όριο του αριθμού του προσωπικού, όπως αυτά προβλέπεται από την οικονομικοτεχνική μελέτη σύστασης της επιχείρησης. Αύξηση του αριθμού του προσωπικού της επιχείρησης μπορεί να γίνει με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αυτής ύστερα από σχετική οικονομικοτεχνική μελέτη μετά την παρέλευση τριετίας από την έναρξη λειτουργίας της ή την τελευταία τροποποίηση του κανονισμού, ως προς το προσωπικό. 3.Στην παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α) προστίθενται εδάφια, που έχουν ως εξής: Ομοίως τακτικά διαβαθμισμένο προσωπικό δήμων και κοινοτήτων ή άλλων φορέων, που υπηρετούσε ή υπηρετεί σε υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης, μπορεί με αίτηση του να αποσπάται στην επιχείρηση, με απόφαση του αρμοδίου για διορισμό οργάνου και σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), για διάστημα μέχρι πέντε έτη. Η απόσπαση αυτή μπορεί να παραταθεί για άλλα πέντε έτη, με την ίδια διαδικασία Οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές του αποσπώμενου αυτού προσωπικού βαρύνουν την Δ.Ε.Υ.Α. 4.Το ύψος του προϋπολογισμού της παραγράφου 4 του άρθρου 274 του π.δ. 323/1989 αυξάνεται σε οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) δραχμές. Η αύξηση αυτή δεν αφορά τον προϋπολογισμό δαπάνης ανάθεσης μελέτης σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. του άρθρου 10 του ν. 1878/1990 (ΦΕΚ 33 Α): που είναι τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές. Άρθρο 12 1.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 67 του ν. 1416/1984, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 26 του ν. 1832/1989 (ΦΕΚ 54 Α). αντικαθίσταται ως εξής: Συνιστώνται στο δήμο Αθηναίων μέχρι πέντε θέσεις, στους δήμους Θεσσαλονίκης και Πειραιώς μέχρι τρεις και στους λοιπούς δήμους με πληθυσμό πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους ανά μία (1) θέση ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών ή επιστημονικών συνεργατών. 2.Στο άρθρο 132 του ν. 1188/1981 (ΦΕΚ 204 Α). όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 7. β και 9 ως εξής: 7. Με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των παρ. 1-4 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλου από δήμο σε κοινότητα και αντίστροφο. 8.Σε περίπτωση μετάταξης υπαλλήλου από δήμο ή κοινότητα του Α μέρους, σε κοινότητα του Β μέρους του παρόντος, η βαθμολογική του εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ανώτερη του καταληκτικού βαθμού στον οποίο εξελίσσεται το προσωπικό των κοινοτήτων του Β μέρους. 9.Μετάταξη υπαλλήλου ιδρύματος ή νομικού προσώπου, δήμου ή κοινότητας σε άλλο δήμο ή κοινότητα ή νομικό πρόσωπο ή ίδρυμα δήμου ή κοινότητας, επιτρέπεται, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού και εφόσον υφίσταται αντιστοιχία των διατάξεων συνταξιοδότησης του μετατασσόμενου υπαλλήλου προς τις διατάξεις του προσωπικού του φορέα στον οποίο γίνεται η μετάταξη, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος. 3.Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 102 του π,δ. 611/1977 (ΦΕΚ 198 Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 61 του ν. 1943/1991 και ισχύει μετά το άρθρο 13 του ν. 2085/1992 (ΦΕΚ 170 Α), εφαρμόζονται αναλόγως και στο προσωπικό του Α μέρους και του Κεφαλαίου Α του Β μέρους του ν. 1188/1981, καταργουμένων των διατάξεων των παραγράφων 3 του άρθρου 112 και 5 του άρθρου 235 του ν. 1188/1981. 4.Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 150 του π.δ. 611/1977, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 58 του ν. 1943/1991, προστίθενται τα εξής: Ή απόσπαση υπαλλήλων Ο.Τ.Α. γίνεται πάντοτε ύστερα και από γνώμη του αρμόδιου για διορισμό οργάνου του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης από τον οποίο αποσπάται ο υπάλληλος. Απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου αν ένας μόνον υπηρετεί στον κλάδο στον οποίο αυτός ανήκει. 5.Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 150 του π.2. 611/1977, όπως αντικαταστάθηκε οπό το άρθρο 58 του ν. 1943/1991. προστίθεται εδάφιο ως εξής: Η μισθοδοσία και α εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς των αποσπώμενων από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, για το χρόνο της απόσπασης, καταβάλλονται από τους φορείς στους οποίους αποσπώνται. 6.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, καθορίζεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α) και του ν.1505/1984 (ΦΕΚ 194 Α) αμοιβή για τους προέδρους, τα μέλη, τους γραμματείς και τους εισηγητές των υπηρεσιακών συμβουλίων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της παρ. 9 του άρθρου 14 του ν. 158671986 (ΦΕΚ 37 Α). Η ανωτέρω αμοιβή καταβάλλεται μόνον όταν αυτά συνεδριάζουν εκτός του ωραρίου εργασίας, βαρύνει τους προϋπολογισμούς των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και κατανέμεται σε βάρος αυτών ανάλογα με τα έσοδα και τον αριθμό των υπηρετούντων σ αυτούς υπαλλήλων, με απόφαση του οικείου νομάρχη. 7.Το προσωπικό που υπηρετεί στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και έχει προσληφθεί μέχρι την 31-12-1990 με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, για την κάλυψη πρόσκαιρων, εποχιακών και επειγουσών αναγκών, κατατάσσεται-με απόφαση του αρμόδιου για την πρόσληψη οργάνου σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον εξυπηρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες και από την αρχική του πρόσληψη μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έχει συνολικό χρόνο πραγματικής απασχόλησης μεγαλύτερο από τα 2/3 του χρόνου που μεσολαβεί από την αρχική πρόσληψη μέχρι την ως άνω δημοσίευση. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν περιλαμβάνει το διοικητικό και καλλιτεχνικά προσωπικό ως και το επιστημονικό προσωπικό και τους επιστημονικούς συνεργάτες. Τα ανωτέρω ισχύουν και για το προσωπικό που έχει προσληφθεί, μέχρι 30-6-1992 σε δήμους με πληθυσμό πάνω από 300.000 κατοίκους και μόνον εφόσον αυτό υπηρετεί στις υπηρεσίες καθαριότητας. Τη συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής βεβαιώνει το οικείο δημοτικό, κοινοτικό ή διοικητικό συμβούλιο. Η κατάταξη του ως άνω προσωπικού σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου γίνεται εφόσον έχει τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία προσόντα διορισμού, εκτός της συνδρομής των τίτλων σπουδών και του ορίου ηλικίας, που δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το 21ο έτος και ανώτερο του 63ού έτους. Η κατάταξη γίνεται στη συγκεκριμένη υπηρεσία όπου ο καθένας υπηρετεί, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, που υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, σε υφιστάμενες οργανικές θέσεις αορίστου χρόνου και εφόσον δεν υπάρχουν σε προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται αυτοδικαίως με την πράξη κατάταξης και καταργούνται με την αποχώρηση τους, με οποιονδήποτε τρόπο. 8.Οι οργανικές θέσεις υπαλλήλων Ο.Τ.Α. των κλάδων ΔΕ12-δασοφυλάκων, ΔΕ24-ηλεκτρολόγων, ΔΕ25-μηχανοδηγών. ΔΕ26-μηχανοτεχνιτών αυτοκινήτων. ΔΕ27-ηλεκτροτεχνπών αυτοκινήτων, ΔΕ28-χειριστών μηχανημάτων έργων, ΔΕ29-οδηγών αυτοκινήτων, ΔΕ30-τεχνιτών, ΔΕ32-μαγείρων, ΔΕ35-δενδροανθοκηπουρών-δενοροκόμων-κηπουρών-ανθοκόμων, ΥΕ3-δασοφυλάκων, ΥΕ14-βοηθητικού προσωπικού, ΥΕ15-οικογενειακών βοηθών και ΥΕ16-προσωπικού καθαριότητας, που προβλέπονται από τις διατάξεις των π. δ/των 37α/1987 (ΦΕΚ 11 Α) και 22/1990 (ΦΕΚ 7Α). που κατέχονται από τακτικούς υπαλλήλους, όταν κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και οι υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις των ιδίων κλάδων, μετατρέπονται σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 9.Το προσωπικό της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου διέπεται από τις διατάξεις του π.δ/τος 410/1988 (ΦΕΚ 191 Α) όπως ισχύουν, προκειμένου για το προσωπικό των Ο.Τ.Α.. 10.Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών, ορίζονται οι ειδικότητες των κατηγοριών προσωπικού της παραγράφου 8 του παρόντος και τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού του προσωπικού αυτού. 11.Η πρόσληψη του προσωπικού της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες, που ορίζονται με τις διατάξεις του ν. 1943/1991, όπως ισχύουν κάθε φορά. 12.Ο κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 123 του ν. 1188/1981 απαιτούμενος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας μετεκπαίδευσης υπαλλήλων Ο.Τ.Α. στην αλλοδαπή ορίζεται τρία έτη. Η ρύθμιση αυτή έχει εφαρμογή από της ισχύος της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του ν. 140071983 Τροποποίηση και συμπλήρωση υπαλληλικών διατάξεων (ΦΕΚ 156 Α). Αρθρο 13 Προσωπικό για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία από τους Ο.Τ.Α. 1.Για τις ανάγκες έργων, που εκτελούνται με αυτεπιστασία από δήμους και κοινότητες, τους συνδέσμους και των νομικών προσώπων αυτών, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαρκούς ή διακεκομένης απασχόλησης, κατά ημέρα, εβδομάδα ή μήνα. ανάλογα με τις ανάγκες του έργου όπως αυτές προκύπτουν από τη σχετική μελέτη ή την εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του π.δ. 609/1985 (ΦΕΚ 170 Α), εφόσον δεν επαρκεί το προσωπικό που διαθέτει ο φορέας κατασκευής του έργου. Η πρόσληψη αυτή γίνεται με απόφαση του δημάρχου, του προέδρου κοινότητας ή του προέδρου του συνδέσμου ή του εξαρτημένου νομικού προσώπου. 2.Οι δαπάνες για τις αμοιβές του προσωπικού της παραγράφου 1 και οι σχετικές εργοδοτικές επιβαρύνσεις καταβάλλονται από τις διατιθέμενες για το έργο πιστωθείς. 3.Η απασχόληση του προσωπικού της παραγράφου 1 σε έργα ή καθήκοντα άσχετα με την εκτέλεση του έργου για το οποίο προσελήφθηκε ή ξένα με την ειδικότητα του απαγορεύεται Μεταφορά του προσωπικού αυτού από έργο σε άλλο έργο δεν επιτρέπεται. 4.Το προσωπικό αυτό απολύεται αυτοδικαίως μόλις περατωθεί το έργο ή λήξει ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης του, χωρίς καμία αποζημίωση για την αιτία αυτή και χωρίς καμία διατύπωση. Σε περίπτωση που οι ανάγκες απασχόλησης του προσωπικού στο αυτό έργο δεν είναι συνεχείς, συνάπτονται συμβάσεις αντίστοιχες με τα χρονικά διαστήματα απασχόλησης του προσωπικού αυτού. 5.Τα αρμόδια για την εκκαθάριση των αποδοχών όργανα παύουν να καταβάλλουν αποδοχές σε προσωπικό που διατηρείται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, άλλως τα καταβαλλόμενα ποσά καταλογίζονται σε βάρος τους. 6.Προϊστάμενοι υπηρεσιών Ο.Τ.Α., που ενεργούν κατά παράβαση των παραγράφων 3,4 και 5 του παρόντος άρθρου, διώκονται σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα για παράβαση καθήκοντος και παραπέμπονται υποχρεωτικά στην αρμόδια πειθαρχική δικαιοδοσία κατά τις οικείες διατάξεις. 7.Κατά τα λοιπά για το προσωπικό του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. 8.Στα χρηματικά όρια, που προβλέπονται από τις διατάξεις των π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α), 323/1989 και 171/1987 (ΦΕΚ 84 Α)και αφορούν σε θέματα εκπόνησης και ανάθεσης εκπόνησης μελετών, διενέργειας προμηθειών, μεταφορών και εργασιών και εκτέλεσης έργων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, δεν περιλαμβάνεται ο αναλογών Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ο οποίος, εξακολουθεί να βαρύνει τον εργοδότη και να καταβάλλεται, όπως ειδικότερα ορίζουν οι οικείες διατάξεις. Οι διατάξεις αυτές, έχουν εφαρμογή από της ισχύος του ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 25 Α). Αρθρο 14 Σύσταση ειδικής επιτροπής κωδικοποίησης διατάξεων κατάστασης προσωπικού Ο.Τ.Α. 1.Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 7 του Συντάγματος, ειδική επιτροπή για κωδικοποίηση διατάξεων κατάστασης υπαλλήλων Ο.Τ.Α., αποτελούμενη από: α) ένα (1) σύμβουλο Επικρατείας, ως πρόεδρο, β) το νομικό σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών, γ) το διευθυντή της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, δ) τον τμηματάρχη του τμήματος προσωπικού Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, ε) έναν (1) εκπρόσωπο της πολυπληθέστερης ομοσπονδίας δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων ως μέλη. Η γραμματεία της ανωτέρω επιτροπής συγκροτείται από δύο (2) υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα μέλη της ανωτέρω ειδικής επιτροπής και οι γραμματείς ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2.Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 1084/1980 (ΦΕΚ 253 Α). 3.Η αποζημίωση των μελών της επιτροπής της παρ. 1 και των γραμματέων της γίνεται με βάση το ν.1505/ 1984. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Άρθρο 15 Εκποίηση δημοτικών και κοινοτικών «τάσεων που κατέχονται αυθαίρετα - Εκμετάλλευση θαλάσσιων εκτάσεων και δημοτικών δασών 1.Οι προθεσμίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246 Α) επαναφέρονται για δύο (2) έτη από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου. 2.Η προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν. 1832/1989 (ΦΕΚ 54 Α) επαναφέρεται για έξι (6) μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου. 3.Τα μισθώματα από την εκμίσθωση θαλάσσιων εκτάσεων για υδατοκαλλιέργειες, που δικαιούται το Δημόσιο, αποδίδονται στο δήμο ή κοινότητα στην περιφέρεια του οποίου ανήκουν οι θαλάσσιες εκτάσεις. Με απόφαση του οικείου νομάρχη καθορίζεται το ύψος του ετήσιου μισθώματος, που καταβάλλουν οι μισθωτές εντατικής μορφής καλλιεργειών. 4.Οι διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 1541/1985 (ΦΕΚ 68 Α) δεν εφαρμόζονται για τα δάση που ανήκουν στους δήμους και τις κοινότητες. Για την εκμετάλλευση των δημοτικών και κοινοτικών δασών, επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 187 του ν. 1065/1980 (ΦΕΚ 168 Α), όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και κωδικοποιήθηκαν με το άρθρο 240 του π.δ. 323/1989. Άρθρο 16 1.Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου των συνδέσμων δήμων, κοινοτήτων και δήμων και κοινοτήτων, καθώς και των αναπτυξιακών συνδέσμων επιβάλλονται τέλη για τις παρεχόμενες αντίστοιχες υπηρεσίες, σε βάρος των κατοίκων των Ο.Τ.Α. που είναι μέλη των συνδέσμων. Ειδικά για τους συνδέσμους ύδρευσης ή καθαριότητας, όταν οι αντίστοιχες υπηρεσίες δεν παρέχονται αποκλειστικά από αυτούς, τα τέλη επιβάλλονται με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, για τη λήψη της οποίας, λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη και οι δαπάνες του συνδέσμου για την παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας. Οι δαπάνες του συνδέσμου καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται στα μέλη του και την οικεία Δ.Ο.Υ.. Με βάση την απόφαση του Δ.Σ. του συνδέσμου οι Δ.Ο.Υ. και τα ειδικά δημοτικά ταμεία παρακρατούν υποχρεωτικά και αποδίδουν στο σύνδεσμο απευθείας χωρίς την έκδοση χρηματικού εντάλματος από τον οικείο δήμο ή κοινότητα το ποσό που του αναλογεί από τα έσοδα των αντίστοιχων τελών. 2.Οι διατάξεις, που αφορούν τη βεβαίωση και είσπραξη τελών οπό τους δήμους και τις κοινότητες, εφαρμόζονται αναλόγως και για τους συνδέσμους. 3.Η παράγραφος 4 του άρθρου 59 του ν. 141671984 αντικαθίσταται ως εξής: 4. Τα πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 περιπτώσεις δ και ε του ν.δ. 805/1971 (ΦΕΚ 1 Α), όπως ισχύουν, αυξάνοντα σε δέκα και δεκαπέντε χιλιάδες δραχμές αντίστοιχα και δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Τα πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου είναι ανεξάρτητα από αυτά που επιβάλλονται σύμφωνα με τη διάταξη του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 30 του π.δ. 323/ 1989. 4.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 79 του β.δ. από 24-9-/20-10-1958 (ΦΕΚ 171 Α) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. θ του άρθρου 26 του ν. 1828/1989 αντικαθίσταται ως εξής: Τα χρέη προς τους δήμους και τις κοινότητες υπόκεινται σε προσαύξηση λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1976), όπως ισχύει κάθε φορά. Τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτήν εφαρμόζονται χωρίς αναδρομική ισχύ και για τα χρέη προς δήμους και κοινότητες τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα και δεν έχουν εξοφληθεί. 5.Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του από 24-9/20-10-1958 β.δ/τος. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του ν. 1080/1980, αντικαθίσταται ως εξής: Το δικαίωμα βοσκής δεν μπορεί να ορισθεί κατώτερο των 70 και ανώτερο των 120 δραχμών για κάθε μικρό ζώο, ούτε κατώτερο των 120 και ανώτερο των 18p. δραχμών για κάθε μεγάλο ζώο. 6.Στην περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2571975 (ΦΕΚ 74 Α) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Για τον προσδιορισμό σε τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας των θερμοκηπίων δεν λαμβάνονται υπόψη οι χώροι που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη δημιουργία αγροτικών εκμεταλλεύσεων με ελεγχόμενες συνθήκες κλιματισμού. Άρθρο 17 Παροχή διευκολύνσεων για την καταβολή οφειλών προς δήμους και κοινότητες 1.Υπόχρεοι, οι οποίοι μέχρι την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση για την καταβολή του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων κα του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ. υπέρ δήμων και κοινοτήτων, μπορούν να υποβάλουν στον οικείο δήμο ή κοινότητα, μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού αρχική ή συμπληρωματική δήλωση προσκομίζοντας αντίγραφο ετήσιου εκκαθαριστικού σημειώματος του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). χωρίς την επιβολή σε βάρος τους προστίμου ή οποιοσδήποτε άλλης κύρωσης. 2.Φορολογικές διαφορές μεταξύ δήμων και κοινοτήτων και φορολογουμένων, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο στην οποία αφορούν, για τις οποίες ασκήθηκαν ενώπιον των διοικητικών πρωτοδικείων προσφυγές και εκκρεμούν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, μπορεί να περαιωθούν με ρύθμιση της κυρίας οφειλής από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων και κοινοτήτων, χωρίς την καταβολή του προστίμου που έχει βεβαιωθεί Η ρύθμιση γίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων,, που υποβάλλεται στον οικείο δήμο ή κοινότητα μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του. νόμου αυτού. Μαζί με την αίτηση ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει και βεβαίωση του γραμματέα του οικείου διοικητικού πρωτοδικείου, με την οποία βεβαιώνεται ότι η υπόθεση του δεν έχει συζητηθεί στην ουσία σε πρώτο βαθμό κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, καθώς επίσης και ότι παρατήθηκε από την προσφυγή ενώπιον του δικαστηρίου. 3.Το τέλος, που οφείλεται με βάση τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, καταβάλλεται σε δέκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης και οι λοιπές μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων αντίστοιχων μηνών. Αν ολόκληρο το ποσό της οφειλής πληρωθεί μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης, ο οφειλέτης δικαιούται έκπτωση 10%. 4.Οι ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού δεν αφορούν υποθέσεις τέλους διαμονής πορεπιδημούντων για το χρονικό διάστημα που το τέλος αποδιδόταν μαζί με το φόρο κύκλου εργασιών. 5.Οφειλές από τέλη διαμονής παρεπιδημούντων ή του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης κ.λπ. υπέρ δήμων και κοινοτήτων, που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1991 στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ή τα δημοτικά ταμεία ρυθμίζονται και καταβάλλοντα σε δέκα δόσεις χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών. Η ρύθμιση γίνεται από τις ανωτέρω υπηρεσίες ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται σ αυτές μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρίτου μήνα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου αυτού και οι λοιπές σε αντίστοιχη ημερομηνία των επόμενων μηνών. Η παράλειψη καταβολής δύο συνεχών μηνιαίων δόσεων έχει ως συνέπεια την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης αυτής και την καταβολή του υπολοίπου της οφειλής με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης. Ποσά, που έχουν καταβληθεί για τις οφειλές αυτές μέχρι την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση, δεν γεννούν αξίωση κατά των δήμων και κοινοτήτων για επιστροφή τους. 6.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 1080/1980, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 1416/1984, αντικαθίσταται ως εξής: Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, όπως ξενοδοχεία, ΜΟΤΕLS. ΒUΝGΑLΟWS, ξενώνες και επιπλωμένα διαμερίσματα, το κατά την παράγραφο 1 τέλος εισπράττεται απ αυτές και καταβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή το δημοτικό ταμείο υπέρ του δικαιούχου δήμου ή κοινότητος μέσα στην ίδια προθεσμία απόδοσης του φόρου προστιθέμενης αξίας. 7.Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1080/1980 το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων προκείμενου περί ενοικιαζόμενων δωματίων, διαμερίσματος, χώρου ή θέσεως σε οργανωμένη κατασκήνωση (CΑΜΡΙΝG) καταβάλλεται μέσα στην προθεσμία απόδοσης του φόρου προστιθέμενης αξίας εφόσον οι υπόχρεοι υπόκεινται στο φόρο αυτόν. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται αναλόγως και για την καταβολή του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκεδάσεως, εστιατορίων κ.λπ. 8.Οι ανωτέρω επιχειρήσεις υποχρεούνται συγχρόνως με την καταβολή του τέλους να υποβάλλουν στον οικείο δήμο ή κοινότητα εκτός από τη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1080/1980 και αντίγραφο του οικείου εκκαθαριστικού σημειώματος του Φ.Π.Α.. Άρθρο 18 Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων για τις διαφημίσεις 1.Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 1491/1984 προστίθενται εδάφια ως εξής: Επίσης άδεια του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας απαιτείται και για την τοποθέτηση των πλαισίων στοιχείων των διαφημίσεων. Για τη χορήγηση της άδειας προηγείται έλεγχος των αρμόδιων οργάνων του δήμου ή της κοινότητας, τα οποία εξετάζουν αν τα πλαίσια στοιχεία των διαφημίσεων πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις και τις αποφάσεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, που εκδίδονται σε εκτέλεση του παρόντος νόμου. Σε κάθε εγκεκριμένο πλαίσιο περιλαμβάνεται πινακίδα στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά ο αριθμός άδειας και η εκδούσα δημοτική ή κοινοτική αρχή, η επωνυμία και ο αριθμός του φορολογικού μητρώου του διαφημιστικού φορέα. Ο δήμαρχος ή πρόεδρος κοινότητας δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας τοποθέτησης των διαφημιστικών πλαισίων ή τη διενέργεια διαφήμισης, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και των οικείων υπουργικών αποφάσεων. Σε κάθε περίπτωση η άδεια διαφήμισης θεωρείται χορηγηθείσα από την καταβολή του τέλους. 2.Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1491/1984 αντικαθίσταται ως εξής: Ειδικά για την περιφέρεια της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και του πρώην Δήμου Θεσσαλονίκης, η διάθεση των χώρων αυτών γίνεται πάντοτε με δημοπρασία, εκτός αν το κατώτερο όριο προσφοράς δεν υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών το χρόνο. 3.Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1491/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Ο δήμος ή η κοινότητα στην περιφέρεια του οποίου έγινε παράβαση κατά τη διενέργεια των πράξεων του νόμου αυτού είναι υπόχρεος και αρμόδιος για την επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση, ανεξάρτητα αν η πράξη ή διαφήμιση έγινε σε χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο, τον Ο.Τ.Α. ή ιδιώτες. Οι κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου αναγραφόμενες, αναρτώμενες ή επικολώμενες διαφημίσεις, αφαιρούνται ή εξαλείφονται, τα δε τοποθετούμενα πλαίσια στοιχεία επιγραφών ή διαφημίσεων κατεδαφίζονται υποχρεωτικά και αφαιρούνται τα υλικά αντικείμενα από συνεργεία του δήμου ή της κοινότητας, ύστερα από απόφαση του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας, αφου προηγουμένως γίνει διαπίστωση της παράβασης από τη δημοτική αστυνομία ή την οικεία αστυνομική αρχή. Η δαπάνη κατεδάφισης, αφαίρεσης ή εξάλειψης καταλογίζεται σε βάρος των υπαιτίων με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας και εισπράττεται, σύμφωνα με τις διατάξεις, που ισχύουν για την είσπραξη των εσόδων των δήμων και κοινοτήτων. Η απόφαση του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας για κατεδάφιση και αφαίρεση των πλαισίων - στοιχείων εκδίδεται μετά από κλήτευση, πριν πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, του κυρίου ή κατόχου του πλαισίου στοιχείου (διαφημιστή). Κατά της απόφασης του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας επιτρέπεται προσφυγή μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση, ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπο μονομελούς διοικητικού πρωτοδικείου. Για το παραδεκτό της προσφυγής απαιτείται η επίδοση της στον οικείο δήμο ή κοινότητα με επιμέλεια του προσφεύγοντος, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση της. Η συζήτηση της προσφυγής προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε έναν (1) μήνα από την κατάθεσή της και η απόφαση εκδίδεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συζήτηση, δεν υπόκειται δε σε κανένα τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο. Η προθεσμία ή η άσκηση της προσφυγής αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας. 4.Όσοι έχουν τοποθετήσει πλαίσια-στοιχεία διαφημίσεων μέχρι την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού οφείλουν να τα δηλώσουν εντός τριμήνου από της ισχύος του παρόντος νόμου στο δήμο ή στην κοινότητα, στην περιφέρεια του οποίου αυτά έχουν τοποθετηθεί προκειμένου να λάβουν τη σχετική άδεια, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, επιβάλλεται σε βάρος των παραβατών πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του από 24-9/20-10-1958 β.δ/τος, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 1080/1980. 5.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, κατηγορία Δ του άρθρου 15 του από 24-9/20-10-1958 β.δ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 1900/1990. Για διαφημίσεις που γίνονται με ημερολόγια, δώρα, έντυπα κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη με διαφημιστικές παραστάσεις ή λέξεις ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπον, καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται από αέρος με οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 6% επί της δαπάνης της διαφήμισης. 6.Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση που αφορά υπέρβαση του χρόνου διαφήμισης, για τον οποίο έγινε δήλωση, το τέλος και πρόστιμο, που αναλογεί για το χρονικό αυτό διάστημα, βεβαιώνεται σε βάρος του διαφημιστικού φορέα, στον οποίο ανήκει το πλαίσιο. 7.Σε περίπτωση που τα τέλη της κατηγορίας Β της παρ. 1 του άρθρου 15 του από 24-9/20-10-1958 β.δ/τος όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 1900/1990 καταβάλλονται από το διαφημιστικό φορέα, στον οποίο ανήκει το διαφημιστικό μέσο, ως δικαιολογητικό για τη διαφημιστική δαπάνη του διαφημιζόμενου λογίζεται το τιμολόγιο που εκδίδει ο διαφημιστικός φορέας για την αιτία αυτήν, ο οποίος υποχρεούται να προσκομίζει στο διαφημιζόμενο, κατά τη διάρκεια του έτους, και επικυρωμένο αντίγραφο του παραστατικού καταβολής των τελών στους Ο.Τ.Α., σύμφωνα με το νόμο. 8.Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου δύναται να επιτραπεί η διενέργεια διαφήμισης με διαφημιστικές κατασκευές εξελιγμένης μορφής και τεχνολογίας, οι προδιαγραφές των οποίων καθορίζονται με την ίδια απόφαση. Άρθρο 19 Έκτακτη ενίσχυση δήμων και κοινοτήτων με δανεισμό 1.Η παράγραφος 10 του άρθρου 26 του ν. 1828/1989 αντικαθίσταται ως εξής: Οι διατάξεις του ν.δ. 1098/1972 (ΦΕΚ 11 Α), όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 677/1977 (ΦΕΚ 245 Α). επαναφέρονται σε ισχύ από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2000. 2.Το άρθρο 3 του ν. 677/1977 αντικαθίσταται ως εξής: Τα κεφάλαια του λογαριασμού διατίθενται υπό μορφή ατόκων δανείων στις κοινότητες, στους δήμους πληθυσμού μέχρι 20.000 κατοίκων, στους συνδέσμους δήμων ή και κοινοτήτων και στους αναπτυξιακούς συνδέσμους, για την εκτέλεση έργων, τη διενέργεια προμηθειών και την αγορά ακινήτων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 20 Επιλογή των εκπροσώπων στα τηλεπικοινωνιακό πρακτορεία και τηλεφωνεία 1.Η αρμοδιότητα για την επιλογή της ανάθεσης ή αφαίρεσης από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.) της αντιπροσώπευσης του στα τηλεπικοινωνιακά πρακτορεία ή τηλεφωνεία μεταβιβάζεται στους δήμους και τις κοινότητες και ασκείται με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που εγκρίνεται από το νομάρχη. 2.Ο ορισμός του υπεύθυνου λειτουργίας τηλεπικοινωνιακού πρακτορείου ή τηλεφωνείου γνωστοποιείται από τον οικείο Ο.Τ.Α., στον Ο.Τ.Ε.. 3.Τα έξοδα εγκατάστασης ή μετεγκατάστασης τηλεπικοινωνιακών πρακτορείων και τηλεφωνείων καθορίζονται από τον Ο.Τ.Ε. και βαρύνουν αυτόν, αν συμφωνήσει στην εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση. Άρθρο 21 Απευθείας προμήθειες από τους Ο.Τ.Α.-Πρόχειρος διαγωνισμός προμηθειών Τα ποσά, που καθορίζονται στην παράγραφο 16 και στην περίπτωση θ της παραγράφου 20 του άρθρου 3 του ν. 1797/1988 (ΦΕΚ 164 Α), για διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού προμηθειών και απευθείας ανάθεση αυτών, από τους Ο.Τ.Α., συνδέσμους, νομικά πρόσωπα και ιδρύματα αυτών, μπορεί να αυξομειώνονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 22 Παραγραφή αδικημάτων εκλογικής νομοθεσίας Εξαλείφεται με παραγραφή το αξιόποινο του αδικήματος, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 108 παρ.1 του π.δ/τος 285/1989 (ΦΕΚ 126 Α), το οποίο διαπράχθηκε οποτεδήποτε μετά την έναρξη της ισχύος του ως άνω διατάγματος, εφόσον το αξιόποινο αυτό δεν έχει εξαλειφθεί ή αρθεί με άλλο τρόπο. Δικογραφίες που αφορούν στο ανωτέρω αδίκημα τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου κατά περίπτωση εισαγγελέα Άρθρο 23 1.Οι διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του ν. 2280/1940 (ΦΕΚ 177 Α) καταργούνται από τότε που ίσχυσαν, θεωρούμενες ότι δεν ίσχυσαν ποτέ. Περιπτώσεις που ρυθμίστηκαν με βάση τις καταργούμενες αυτές διατάξεις, επανεξετάζονται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων. 2.Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται: 1)Οι διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 109 Α). 2)Η παράγραφος 3 του άρθρου 73ζ του π.δ. 323/1989 (ΦΕΚ 125 Α), που προστέθηκε στο διάταγμα αυτό με την παράγραφο 27 του άρθρου 1 του ν. 1900/1990. 3)Οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν.δ. 3370/1955 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Άρθρο 24 1.Από 1ης Ιανουαρίου 1993 επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων τέλος, το οποίο υπολογίζεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εντός της διοικητικής τους περιφέρειας κατά τις ακόλουθες διακρίσεις: 1)Στα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εντός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων. 2)Στα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων. Στην περίπτωση β για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, η αξία των κτισμάτων και η αξία της διπλάσιας έκτασης από εκείνη που καταλαμβάνουν τα κτίσματα, εφ όσον υφίσταται 2.Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου από μηδέν εικοσιπέντε τοις χιλίοις (0,25%ο). μέχρι μηδέν τριάντα πέντε τοις χιλίοις (0.35%ο) και είναι ενιαίος για όλη τη διοικητική τους περιφέρεια. Η απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου λαμβάνεται μέχρι 31 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους και ισχύει και για τα επόμενα έτη μέχρι να τροποποιηθεί Ειδικά για το έτος 1993 η απόφαση αυτή λαμβάνεται μέχρι 31 Μαΐου. 3.Το τέλος βαρύνει τον κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους κύριο του ακινήτου και σε περίπτωση επικαρπίας ή νομής τον επικαρπωτή ή νομέα. 4.Για τον υπολογισμό του τέλους λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ακινήτων της παρ. 1. του παρόντος άρθρου που ανήκουν στον αυτόν υπόχρεο και βρίσκονται με αρ. στη διοικητική περιφέρεια του δήμου ή της κοινότητος κατά τις διακρίσεις των διατάξεων των παρ. 8 και 15 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας το ποσό του τέλους υπολογίζεται κατά το λόγο της μερίδας κάθε συνιδιοκτήτη. 5.Ο ιδιοκτήτης ή επικαρπωτής ή νομέας ακινήτων οφείλει να υποβάλει για το έτος 1993, στο δήμο ή την κοινότητα που βρίσκονται τα ακίνητα, μέθα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους, δήλωση ακινήτων. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.. Ο δήμος ή η κοινότητα δημοσιεύει καθ οιονδήποτε τρόπο πρόσκληση περί υποβολής της δήλωσης ταυτοχρόνως με τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης του. Τα έντυπα των δηλώσεων χορηγούνται δωρεάν στους υπόχρεους του τέλους από τους δήμους και τις κοινότητες. Για τα επόμενα έτη δήλωση υποβάλλεται μόνο για τα ακίνητα εκείνα στα οποία έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία της αρχικής δήλωσης και εντός διμήνου από της μεταβολής. 6.Για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων λαμβάνονται υπόψη μόνο το ύψος της τιμής ζώνης και ο συντελεστής παλαιότητας, όπως καθορίζονται και ισχύουν κάθε φορά με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών κατά τη διαδικασία του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α). Στις περιοχές που δεν έχει γίνει καθορισμός της τιμής των ακινήτων με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, κατά την ανωτέρω διαδικασία, ο υπολογισμός της αξίας τους γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη και τα τηρούμενα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στοιχεία. Οι Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά στους δήμους και τις κοινότητες. 7.Στο δημοτικό ή κοινοτικό τέλος ακίνητης περιουσίας δεν υπόκεινται τα πάσης φύσεως ακίνητα που ανήκουν: 1)Στο Ελληνικό Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., στους Ο.Τ.Α. και στις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις. β). Στους Ναούς, στις Ιερές Μονές, στο Ιερό Κοινό του Παναγίου Τάφου στην Ιερά Μονή του Όρους Σινά, στο Αγιον Όρος, στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και στα θρησκευτικά γενικά ιδρύματα. 2)Στα αναγνωρισμένα ξένα θρησκεύματα και δόγματα, που τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την άσκηση δημοσίας λατρείας και τη διεξαγωγή υπηρεσιών θρησκευτικής φύσεως. 3)Στα φιλανθρωπικά ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα. 4)Στα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που υπάρχουν ή θα συσταθούν και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, καθώς και οι περιουσίες του άρθρου 96 του αν. 2039/ 1939 (ΦΕΚ 455 Α) Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, εφόσον επιδιώκονται από αυτά αποδεδειγμένα σκοποί εθνωφελείς ή θρησκευτικοί ή σε ευρύτερο κύκλο φιλανθρωπικοί ή εκπαιδευτικοί ή καλλιτεχνικοί ή κοινωφελείς ή εκκλησιαστικοί, καθώς και ξένα που επιδιώκουν τους ίδιους άκοπους, με τον όρο της αμοιβαιότητας. 5)Στα αθλητικά σωματεία, ενώσεις, ομοσπονδίες που έχουν νόμιμα αναγνωρισθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων για την πραγματοποίηση των αθλητικών τους σκοπών. 6)Στα ξένα κράτη όταν αυτά χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων αυτών με τον όρο της αμοιβαιότητας. Επίσης απαλλάσσονται του ανωτέρω τέλους: 1)Τα κτίσματα οικοδομής που ανεγείρεται, για μια επταετία από τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας ή μέχρι να εκμισθωθούν ή κατά οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθούν αυτά πριν από την πάροδο της επταετίας. Μετά την πάροδο της επταετίας από τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας ή από την εκμίσθωση ή τη χρησιμοποίησή τους με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την πάροδο της επταετίας τα διαμερίσματα πολυκατοικίας που ανεγείρεται και δεν έχουν πωληθεί, τα οποία συμφωνήθηκε να μεταβιβασθούν στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που αυτός θα υποδείξει, για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, θεωρούνται, κατ αμάχητο τεκμήριο, ότι έχουν μεταβιβασθεί στον εργολάβο μαζί με το ποσοστό του οικοπέδου που τους αναλογεί. Σε περίπτωση που ο εργολάβος υποσχέθηκε με συμβολαιογραφικό προσύμφωνο τη μεταβίβαση διαμερίσματος σε τρίτο πρόσωπο, το διαμέρισμα αυτό, θεωρείται, κατ αμάχητο τεκμήριο, ότι μεταβιβάσθηκε στον αγοραστή μαζί με το ποσοστό του οικοπέδου που αναλογεί από την παράδοση του σ αυτόν, η οποία αποδεικνύεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο που καταρτίζεται μέσα σε ένα δίμηνο από την παράδοση. 8)Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και 2)Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί: - Ως δημόσιοι χώροι ταφής (νεκροταφεία). - Ως διατηρητέα, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα. - Ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων, δ) Τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός οικισμού ή σε αγροτικές περιοχές και χρησιμοποιούνται για το σταυλισμό των ζώων. 8.Η βεβαίωση και είσπραξη του τέλους για τα ακίνητα, που έχουν μετρητή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας της Δ.Ε.Η., γίνεται ως εξής: Οι δήμοι και οι κοινότητες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων και ύστερα από έλεγχο αυτών καταρτίζουν κατάσταση στην οποία για κάθε υπόχρεο αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του, ο αριθμός του μετρητή που αντιστοιχεί σε κάθε ακίνητο και η αξία κάθε ακινήτου ανά μετρητή της Δ.Ε.Η.. Στην κατάσταση αυτήν περιλαμβάνονται και τα ακίνητα για τα οποία δεν υποβλήθηκε δήλωση από τους υπόχρεους, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται σε κάθε δήμο ή κοινότητα, ή με αυτά που προκύπτουν ύστερα από έλεγχο για τον προσδιορισμό των ακινήτων που δεν δηλώθηκαν. Τα ανωτέρω στοιχεία δύναται να μεταβάλλονται για την προσαρμογή τους προς τα μηχανογραφικά δεδομένα της Δ.Ε.Μ., με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Η κατάσταση αυτή μαζί με την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, περί καθορισμού του συντελεστή του τέλους, αποστέλλονται εφάπαξ στη Δ.Ε.Η. μέχρι 30 Νοεμβρίου και ισχύουν μέχρι να τροποποιηθούν ή καταργηθούν. Ο οριζόμενος με την απόφαση συντελεστής ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και μέχρι να τροποποιηθεί ή καταργηθεί η απόφαση αυτή. Ειδικά για το έτος 1993 η απόφαση αυτή μαζί με τις καταστάσεις αποστέλλονται στη Δ.Ε.Η. μέχρι 31 Ιουλίου του έτους αυτού. Η βεβαίωση του τέλους συντελείται με την εγγραφή του υπόχρεου στις ανωτέρω καταστάσεις, χωρίς να απαιτείται η σύνταξη χρηματικού καταλόγου από το δήμο ή την κοινότητα. 9.Το ποσό του τέλους προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της αξίας κάθε ακινήτου επί τον συντελεστή του τέλους. 10.Το τέλος συνεισπράττεται από τη Δ.Ε.Η. με δόσεις ίσες προς τον αριθμό των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, που εκδίδονται από αυτήν κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου στην οποία εκτείνεται ο κύκλος καταμέτρησης που εφαρμόζεται από αυτήν, ανεξάρτητα αν ο κύκλος αυτός συμπίπτει προς το ημερολογιακό έτος και ανεξάρτητα από τυχόν μεταβολή των συντελεστών. Ειδικό για το έτος 1993 το τέλος εισπράττεται σε δύο ίσες δόσεις. 11.Τα ποσά του τέλους που εισπράττει η Δ.Ε.Η. αποδίδονται στους δήμους και τις κοινότητες μέσα στον τρίτο μήνα από τη λήξη του μήνα στον οποίο αφορούν λογιστικά οι σχετικοί λογαριασμοί. Η Δ.Ε.Η. μπορεί να δίνει στους δικαιούχους δήμους και κοινότητες χρηματικές προκαταβολές έναντι των ποσών που πρέπει να αποδώσει από τις εισπράξεις του τέλους και μέχρι 50% του προς είσπραξη ποσού. Για την αντιμετώπιση των δαπανών είσπραξης του ανωτέρω τέλους η Δ.Ε.Η. παρακρατεί από τις εισπράξεις ποσοστό 2%. 12.Κάθε υπόχρεος που δεν υποβάλλει δήλωση μέσα στην προθεσμία της παρ. 5 του άρθρου αυτού υπόκειται σε χρηματικό πρόσημο διπλάσιο του οφειλόμενου τέλους που αντιστοιχεί στο ακίνητο. Το πρόσημο επιβάλλεται με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του β.δ. από 24-9/20-10-58, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 1080/1980. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στη Δ.Ε.Η. για χρέωση του υπόχρεου με το συνολικό ποσό του τέλους και του προστίμου που αναφέρεται στην απόφαση, το οποίο αποδίδεται από τη Δ.Ε.Η. μαζί με τις λοιπές εισπράξεις. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για τις περιπτώσεις ανακριβούς δήλωσης. 13.Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το τέλος, η Δ.Ε.Η. προβαίνει στη διακοπή του ρεύματος και δεν το επαναχορηγεί μέχρι να εξοφληθεί το τέλος που οφείλεται. Αν δεν ζητηθεί η επαναχορήγηση του ηλεκτρικού ρεύματος η Δ.Ε.Η. αφού διαγράψει τον υπόχρεο συνδρομητή γνωστοποιεί τη διαγραφή στο δικαιούχο δήμο ή κοινότητα ώστε να μεριμνήσει για την είσπραξη του οφειλόμενου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν την είσπραξη των εσόδων των δήμων και κοινοτήτων. 14.Σε περίπτωση που ο λογαριασμός της Δ.Ε.Η. εκδίδεται στο όνομα του μισθωτή του ακινήτου, το τέλος καταβάλλεται απ αυτόν μαζί με το λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και αφαιρείται από το καταβαλλόμενο μίσθωμα. 15.Για τα ακίνητα που δεν έχουν μετρητή της Δ.Ε.Η. η βεβαίωση και είσπραξη του τέλους γίνεται με βεβαιωτικούς καταλόγους σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων των δήμων και κοινοτήτων. Ο ανωτέρω κατάλογοι συντάσσονται με βάση τα στοιχεία των δηλώσεων και περιλαμβάνουν και τα ακίνητα για τα οποία δεν υποβλήθηκε δήλωση από τους υπόχρεους, με βάση τα στοιχεία που έχουν στη διάθεση τους οι δήμοι και οι κοινότητες ή με αυτά που προκύπτουν ύστερα από έλεγχο για τον προσδιορισμό των ακινήτων που δεν δηλώθηκαν. 16.Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 12 του παρόντος άρθρου. 17.Το τέλος της παρ. 15 του άρθρου αυτού καταβάλλεται από τον υπόχρεο σε τρεις τετραμηνιαίες δόσεις μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου οικονομικού έτους, εκτός αν ο υπόχρεος επιθυμεί την εφάπαξ καταβολή του. Για το έτος 1993 καταβάλλεται σε δυο ίσες δόσεις μέχρι λήξεως του οικονομικού έτους. Αν το τέλος δεν καταβληθεί μέσα στις ανωτέρω προθεσμίες εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών προς τους δήμους και τις κοινότητες. 1S. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου οι πωλητές υποχρεούνται να προσκομίζουν στο συμβολαιογράφο βεβαίωση του οικείου Ο.Τ.Α., στην περιφέρεια του οποίου κείται το ακίνητο, από την οποία να προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας, άλλως το συμβόλαιο μεταβίβασης είναι άκυρο, ελέγχεται δε ο συμβολαιογράφος που το συνέταξε. 19.Από τα έσοδα που εισπράττουν, κατά την ανωτέρω διαδικασία οι δήμοι και οι κοινότητες από το τέλος αυτά, ποσοστό 15% παρακρατείται υποχρεωτικά από το φορέα είσπραξης και κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε ειδικό λογαριασμό με τίτλο Έσοδα υπέρ δήμων και κοινοτήτων από το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.). Τα έσοδα του λογαριασμού αυτού κατανέμονται στους Ο.Τ.Α. κατά τη διαδικασία κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, με κριτήρια τα οποία καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από πρόταση της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.. 20.Τα έσοδα του τέλους αυτού διατίθενται υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και αγορά ακινήτων και το υπόλοιπο για την κάλυψη άλλων αναγκών. 21.Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ως προς τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 22.Οι δήμοι και οι κοινότητες ή α σύνδεσμοι αυτών δύνανται με απόφαση του συμβουλίου τους, να συνιστούν γραφεία κτηματογράφησης για τις ανάγκες του Τ.Α.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1512/1985 και του π.δ. 49/16-3-1987. η σύνθεση του προσωπικού, οι αρμοδιότητες και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία των γραφείων καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και τη γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.. Με αποφάσεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων μπορεί να ανατίθενται οι εργασίες κτηματογράφησης περιοχής δήμου ή κοινότητας σε γραφείο κτηματογράφησης άλλου δήμου, κοινότητας ή συνδέσμου αυτών. Το τέλος και το παράβολο της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 1892/1990 εισπράττεται υπέρ του οικείου Ο.Τ.Α., που ιδρύει το γραφείο κτηματογράφησης. 23.Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Άρθρο 25 Η πόλη των Καλαβρύτων ονομάζεται Μαρτυρική πόλη των Καλαβρύτων. Άρθρο 26 Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Ο.Τ.Α. και διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 1.Οι διατάξεις του άρθρου 160 του Δ.Κ.Κ. εφαρμόζονται και για τον αντιδήμαρχο δήμου, που προέρχεται από συνένωση ανεξαρτήτως πληθυσμού, ως και για τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου δημοτικού ιδρύματος ή νομικού προσώπου, δήμου που είναι πρωτεύουσα νομού ή έχει πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων ως και για τον αναπληρωτή του δημάρχου κατά νόμον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου εάν δεν προεδρεύει τούτου και ο αναπληρωτής δεν λαμβάνει έξοδα παράστασης από άλλη πηγή. 2.η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) μπορεί να ιδρύσει Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προς το σκοπό εκπαίδευσης και επιμόρφωσης αιρετών και υπαλλήλων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και υλοποίηση των κατά τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του παρόντος καταρτιζόμενων προγραμμάτων επιμόρφωσης. Στην ανωτέρω εταιρεία συμμετέχουν υποχρεωτικά το Υπουργείο Εσωτερικών και η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.). Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., ρυθμίζονται τα της συνθέσεως του συμβουλίου της εταιρείας, η οργάνωση και λειτουργία αυτής, ως και κάθε άλλη αναγκαία λειτουργία. 3.η παρ. 2 του άρθρου 133 του ν. 1188/1981, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 66 του ν. 1416/1984, αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν υπάρχει έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη, με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου κοινότητας μπορεί να αποσπασθεί έως ένα έτος υπάλληλος δήμου ή κοινοτικό νομικό πρόσωπο του ιδίου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε σύνδεσμο δήμων ή κοινοτήτων ή δήμων και κοινοτήτων ή σε αναπτυξιακό σύνδεσμο στον οποίο συμμετέχει ο δήμος ή η κοινότητα από τον οποίο γίνεται η απόσπαση και αντίστροφα η απόσπαση μπορεί να παρατείνεται με την ίδια διαδικασία για ένα ακόμη έτος. Οι κάθε φύσης αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές των αποσπωμένων κατά τα ανωτέρω βαρύνουν το νομικό πρόσωπο, ίδρυμα ή σύνδεσμο στον οποίο αποσπώνται. Αν ο δήμος ή η κοινότητα ιδρύσει αμιγή δημοτική ή κοινοτική επιχείρηση, με αντικείμενο δραστηριότητες που ασκούνται από το δήμο ή την κοινότητα επιτρέπεται η απόσπαση των υπαλλήλων που απασχολούνται μέχρι την ίδρυση της επιχείρησης με το αντικείμενο αυτό. κατά τα ως άνω οριζόμενα στην επιχείρηση, η οποία υποχρεούται στην καταβολή των κάθε φύσης αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών των αποσπώμενων. η διάρκεια της απόσπασης δεν δύναται να υπερβεί τα δυο έτη. 4.Η παρ. 1 του άρθρου 242 του ν. 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Σε δήμο που είναι πρωτεύουσα νομού ή έχει πληθυσμό πάνω από είκοσι χιλιάδες κατοίκους μπορεί με τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του να συνιστάται θέση μετακλητού ιδιαίτερου γραμματέα του δημάρχου. Σ αυτόν καταβάλλονται οι αποδοχές ειδικού συνεργάτη δήμου χωρίς να θίγονται οι διατάξεις του ν. 1256/1982, όπως ισχύει κάθε φορά. 5.Η παρ. 1 του άρθρου 233 του ν. 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Το προσωπικό του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού των κοινοτήτων που υπάγεται στις διατάξεις του Βμέρους του παρόντος, διαβαθμίζεται με βαθμούς Γ-Α. 2.Η πλήρωση μοναδικών οργανικών θέσεων γραμματέων κοινοτήτων κλάδου ΔΕ1 - Διοικητικού που το προσωπικό τους υπάγεται είτε στις διατάξεις του Α μέρους είτε σαυτές του Β μέρους του ν. 1188/1981 ως και των μοναδικών θέσεων ελεγκτών εσόδων -εξόδων Ο.Τ.Α., είναι υποχρεωτική. 3.Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου της κοινότητας να εκδόσει προκήρυξη κατά την κείμενη νομοθεσία για το διορισμό γραμματέα σε μοναδική οργανική θέση, η προκήρυξη εκδίδεται από το νομάρχη και ο διορισμός του επιτυχόντος ενεργείται με πράξη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου σε περίπτωση δε αρνήσεως του με πράξη του νομάρχη μετά την πάροδο τριακονθήμερης προθεσμίας. 4.Πριν από την έκδοση προκήρυξης πλήρωσης μοναδικής θέσης γραμματέα κοινότητας από το νομάρχη η άρνηση του προέδρου της κοινότητας διαπιστώνεται με πρόσκληση που επιδίδεται με αποδεικτικό σ αυτόν και τάσσεται προθεσμία μη δυναμένη να υπερβεί τις τριάντα ημέρες. 5.Παρελθούσης απράκτου της κατά τα ανωτέρω τασσομένης προθεσμίας ο νομάρχης με προκήρυξή του κινεί τη διαδικασία πλήρωσης της μοναδικής οργανικής θέσης γραμματέα της κοινότητας. 6.Στο άρθρο 12 του ν. 1136/1981 (ΦΕΚ 204 Α) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26 του ν. 1832/ 1983 (ΦΕΚ 54 Α) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 5. Επιτρέπεται για ένα εξάμηνο ατό της ισχύος του παρόντος νόμου τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων χωρίς το χρονικό περιορισμό της διετίας της παρ. 4 του παρόντος άρθρου. 7.Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 132 του ν. 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής: Οι διατάξεις του β εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 1188/1981 εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση του Ο.Τ.Α υποδοχής, εφόσον πρόκειται για μοναδική θέση γραμματέως. 8.1. Η παράγραφος 2 των άρθρων 20 και 29 του ν. 344/1976 Περί ληξιαρχικών πράξεων αντικαθίσταται ως εξής: 2. Βραδύτερη δήλωση είναι δεκτή από το ληξίαρχο, συνεπάγεται, όμως, τις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 49 του ίδιου νόμου. 2.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του αυτού νόμου αντικαθίσταται ως εξής: Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, η σχετική δήλωση γίνεται δεκτή από το ληξίαρχο, συνεπάγεται, όμως, τις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 49 του ίδιου νόμου. 3.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 49 του αυτού νόμου αντικαθίσταται ως εξής; Δεν ασκείται ποινική δίωξη, εάν δε αυτή έχει ασκηθεί παύεται οριστικώς, εφόσον δεν εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση και ο υπόχρεος για τη δήλωση του κατά περίπτωση ληξιαρχικού γεγονότος πράξει αυτό εκπρόθεσμα. Εάν η εκπρόθεσμη δήλωση γίνει μετά την παρέλευση τριών μηνών από την παρέλευση της υποχρεώσεως για την οικεία δήλωση, επικολλάται στην αίτηση χαρτόσημο χιλίων (1.000) δραχμών, μετά την παρέλευση και αυτής της προθεσμίας επικολλάται χαρτόσημο τριών χιλιάδων £3.000) δρχ. 4.Το άρθρο 45 του ν. 344/1976 αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 45 Διόρθωση ληξιαρχικών πράξεων που συντάχθηκαν στην αλλοδαπή Τις, κατά τις διατάζεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 13. αρμοδιότητες του εισαγγελέα πρωτοδικών ή του ειρηνοδίκη, για εσφαλμένες ληξιαρχικές πράξεις, ασκεί στην αλλοδαπή ο προϊστάμενος της ελληνικής προξενικής αρχής. 5.Η παράγραφος 3 των άρθρων 20 και 29 του ν. 344/1976 καταργείται. 9.Στο άρθρο 24 του ν. 1868/1989, προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: 7. Η ρύθμιση της διάταξης της παραγρ. 3 εφαρμόζεται και για τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούντες σε δήμους πληθυσμού άνω των 100.000 κατοίκων και σε θέσεις που οι οικεία οργανισμοί προβλέπουν μέχρι σήμερα. 10.Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 32 του ν. 344/1976 (ΦΕΚ 143 Α) αντικαθίστανται ως εξής: 1. Η ληξιαρχική πράξη θανάτου, συντάσσεται εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από το θάνατο, αφού προσαχθεί έγγραφη πιστοποίηση θανάτου που εκδίδεται από τον ιατρό που νοσήλευσε το θανόντα ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος ιατρός, από τον ιατροδικαστή ή τον ιατρό πραγματογνώμονα που ορίζεται από την οικεία αστυνομική ή δικαστική αρχή. 3. Ο ιατρός υποχρεούται σε κάθε περίπτωση θανάτου να δηλώνει την αιτία του θανάτου, αναφέροντας και την αρχική, την ενδιάμεση και την τελική που προκάλεσε το θάνατο. 11.Προσωπικά αμιγούς δημοτικής επιχείρησης ραδιοφωνίας τηλεόρασης που έχει τριετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία σαυτή. δύναται με απόφαση του οικείου δημάρχου να μεταφερθεί χωρίς αίτηση του στον οικείο δήμο και μέχρι ποσοστού 2% επί των υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού αυτού. Η απόφαση μεταφοράς εκδίδεται μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης και του οικείου δημοτικού συμβουλίου. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε κενές οργανικές θέσεις, εφόσον έχει τα προσόντα που προβλέπονται σ αυτές, ή αν δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις ή δεν επαρκούν η κατάταξη γίνεται σε συνιστώμενες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις με την απόφαση μεταφοράς και με βάση τις ανάγκες του δήμου, ανάλογα με τα προσόντα που κάθε μεταφερόμενος υπάλληλος, έχει Σε περίπτωση σύστασης προσωρινών προσωποπαγών θέσεων η σχετική απόφαση του Δημάρχου δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το προσωπικό που θα μεταφερθεί κατά τα ανωτέρω διέπεται, ως προς τους όρους και το ύψος της αμοιβής εργασίας τους, από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν εκάστοτε για το προσωπικό των Ο.Τ.Α. και η προϋπηρεσία τους θα λαμβάνεται υπόψη κατά τα οριζόμενα από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Η δημοτική επιχείρηση από την οποία πραγματοποιείται η κατά τα ανωτέρω μεταφορά προσωπικού, δεν υποχρεούται να καταβάλει στο μεταφερόμενο προσωπικό οποιαδήποτε αποζημίωση, 12.Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και επί διαδημοτικών ή διακοινοτικών επιχειρήσεων ραδιοφωνίας, τηλεοράσεως, του προσωπικού αυτών μεταφερομένου δι αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης αναλογικώς εις τους μετέχοντες εις αυτές δήμους και κοινότητας. Αρθρο 27 Ειδικές ρυθμίσεις για τα έσοδα, την περιουσία και οικονομική διοίκηση των Ο.Τ.Α. 1.Στο άρθρο 194 του Δ.Κ.Κ. (π.δ. 323/1989), το πρώτο εδάφιο του οποίου αριθμείται ως παράγραφος 1, προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής: Σε περίπτωση μη καταβολής των εισφορών της παρ. 1 από τα μέλη του συνδέσμου, αυτές παρακρατούνται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους με απόφαση του Υπουργού των Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου και αποδίδονται εις αυτόν. Κατά τον ίδιο τρόπο παρακρατούνται και οι οφειλές των μελών προς το σύνδεσμο, που προέρχονται από κατανάλωση νερού, περισυλλογή, αποκομιδή και διαχείριση απορριμμάτων, ως και από άλλες υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα που παρέχει ο σύνδεσμος στα μέλη του και προβλέπονται από το σκοπό σύστασης αυτού. 2.Η προθεσμία της παρ. 5 του άρθρου 274 του Δ.Κ.Κ. (π.δ. 323/19899, προκειμένου περί επιχειρήσεων της παρ. 1 περιπτ. α του αυτού άρθρου, εφόσον μετέχουν και φορείς του δημόσιου τομέα, παρατείνεται για μία ακόμη πενταετία από της λήξεως της πρώτης. 3.Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1080/1980 αντικαθίσταται ως εξής: Ο φόρος βαρύνει τον υπόχρεο σε πληρωμή του επ ονόματι του εκδιδόμενου λογαριασμού καταναλισκόμενου ηλεκτρικού ρεύματος και συνεισπράττεται μετ αυτού ενιαίως από τη Δ.Ε.Η. σε δόσεις ίσες προς τον αριθμό των εκδιδόμενων κάθε χρόνο λογαριασμών. 4.Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2571975 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Σε περίπτωση διαδοχής του καταναλωτή ηλεκτρικού ρεύματος της Δ.Ε.Η. ο διάδοχος καταναλωτής υποχρεούται να υποβάλει δήλωση για τα τετραγωνικά μέτρα και το είδος της χρήσης του ακινήτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 1 περίπτ. β του παρόντος για τους αρχικά ηλεκτροδοτούμενους χώρους. 5.Το υπόλοιπα λογαριασμών του Υπουργείου Εσωτερικών που έπαυσαν να λειτουργούν λόγω κατάργησης των διατάξεων που τους δημιούργησαν και οι οποίοι τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζες του εσωτερικού, μεταφέρονται, με απόφαση του Υπουργού των Εσωτερικών, σε άλλους λογαριασμούς εσόδων Ο.Τ.Α. του Υπουργείου που τηρούνται στο ανωτέρω Ταμείο. 6.Οι διατάξεις του ν.δ. 309/1974 (ΦΕΚ 45 Α), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν, 1832/1989 (ΦΕΚ 54 Α) καταργούνται. Τα χρηματικά υπόλοιπα των συσταθέντων με τις ανωτέρω διατάξεις, ειδικών λογαριασμών, οι οποίοι τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) μεταφέρονται σε άλλους λογαριασμούς του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρούνται στο Τ.Π.Δ., με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Οικονομικές υποχρεώσεις των ειδικών αυτών λογαριασμών αντιμετωπίζονται μέχρις ολοσχερούς εξόφλησής τους από το λογαριασμό του άρθρου 68 του ν.δ. 3033/1954 (ΦΕΚ 258 Α) στον οποίο πιστώνονται και τα αντίστοιχα έσοδά τους. 7.Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 231 του π.δ. 323/1989 η απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου λαμβάνεται με την πλειοψηφία των παρόντων. 8.Η παράγραφος 15 του άρθρου 26 του ν. 1828/1989, Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 2 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Οι εκμεταλλευτές δημόσιων και ιδιωτικών λατομείων, καθώς και λατομείων Ν.Π.Δ.Δ. βιομηχανικών ορυκτών πλην των λατομείων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, υποχρεούνται να καταβάλλουν ετησίως ειδικό τέλος υπέρ των Ο.Τ.Α. στην περιφέρεια των οποίων λειτουργεί το λατομείο. Το τέλος ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί της αξίας των ακατέργαστων λατομικών προϊόντων, που διατίθενται προς πώληση, φορτωμένων επί αυτοκινήτου στο δάπεδο του λατομείου. Ο προσδιορισμός των ποσοτήτων που πωλούνται μπορεί να γίνει με βάση τα τιμολόγια και κάθε άλλη πρόσφορη μέθοδο καταμέτρησης των εξορυσσόμενων λατομικών προϊόντων. Τα ποσά που προέρχονται από το ανωτέρω τέλος διατίθενται για την προστασία του περιβάλλοντος και την εκτέλεση κοινωφελών έργων. Στην καταβολή του ανωτέρω ειδικού τέλους υποχρεούνται και αυτοί που ήδη εκμεταλλεύονται δημόσια ή ιδιωτικά λατομεία, καθώς και λατομεία Ν.Π.Δ.Δ. πλην των λατομείων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. 9.Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 245 του Δ.Κ.Κ. (π.δ. 323/1989), δεν έχει εφαρμογή από της ισχύος της, εφόσον τα ποσά των χορηγούμενων ενισχύσεων από τους Ο.Τ.Α. προς αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους προέρχονται από έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις. 10.Το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 339/ 1976, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του ν. 1080/1980 ορίζεται από 1/1/93 σε ποσοστό 2%. Το τέλος που προβλέπεται από τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 1828/1989, προκειμένου περί καταστημάτων του άρθρου αυτού, που λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας ορίζεται από 1/1/93 σε ποσοστό 2%. 11.Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 215 του π.δ. 323/1989 τροποποιείται ως εξής: Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κατανέμεται, σε δήμους, κοινότητες, συνδέσμους αυτών, τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων, στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. και στις επιτροπές εγχώριας περιουσίας για την εκτέλεση έργων και κάλυψη αναγκών τους, καθώς και για εθνικούς ή κοινωνικούς σκοπούς. 12.Το άρθρο 26 του ν.δ. 3913/1958 (ΦΕΚ 199 Α) επαναφέρεται σε ισχύ και συμπληρούται ως εξής: 1. Για την καθαριότητα και αποκομιδή των απορριμμάτων των χώρων που χρησιμοποιούνται από τις λαϊκές αγορές καταβάλλεται τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 21 του β.δ. 24-9/20-10-58, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, το ανώτατο όριο του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εμπορίου, που εκδίδεται μέχρι τέλους Δεκεμβρίου και ισχύει για το επόμενο οικονομικό έτος. Η υπουργική απόφαση εκδίδεται ύστερα από πρόταση των οικείων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων. Οι αποφάσεις των συμβουλίων υποβάλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Σε περίπτωση μη υποβολής της σχετικής πρότασης από κάποιο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, η απόφαση εκδίδεται χωρίς την πρόταση αυτή. 2.Το τέλος βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ταμείου Λαϊκών Αγορών το οποίο υποχρεούται στην καταβολή ταυ, ανά τετράμηνο, στο οικείο δημοτικό ή κοινοτικά ταμείο. 3.Ειδικά για τα έτη 1989 έως και 1993 το τέλος καθορίζεται με την ανωτέρω υπουργική απόφαση χωρίς τη γνώμη των οικείων δήμων και κοινοτήτων. 4.Οι χώρα λειτουργίας λαϊκών αγορών (οδός, πλατείες κ.λπ.) καθορίζοντα με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής ως προς τους όρους κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων. Με όμοια απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου καθορίζοντα και οι χώρα μεταφοράς της λαϊκής αγοράς. Η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του ν.δ. 3913/1958 παίρνει αριθμό 4. 13.Το Υπουργείο Εσωτερικών μπορεί να ιδρύει και να θέτει σε λειτουργία κατασκήνωση παιδιών των εργαζομένων στο Υπουργείο Εσωτερικών και παιδιών των κατοίκων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, στη διοικητική περιφέρεια των οποίων πρόκειται να λειτουργηθεί ή και ομόρων. Η εγκατάσταση της κατασκήνωσης γίνεται σε ακίνητο και έκταση οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία παραχωρείται κατά χρήση από τους αρμόδιους φορείς για 30 χρόνια Οι δαπάνες ίδρυσης και λειτουργίας της παιδικής κατασκήνωσης βαρύνουν το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 215 του Δ.Κ.Κ.), που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συγκροτείται επιτροπή λειτουργίας της κατασκήνωσης, εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας της και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Άρθρο 28 Άδεια ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 1.Η αρμοδιότητα χορήγησης της άδειας ίδρυσης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που προβλέπεται από το άρθρο 10 του αν. 2520/1940 Περί υγειονομικών διατάξεων, (ΦΕΚ 243 Α) και από την Α1β/8577/1983 Υγειονομική Διάταξη (ΦΕΚ 525 Β), όπως ισχύει κάθε φορά, μεταβιβάζεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), στην εδαφική περιφέρεια των οποίων πρόκειται να ιδρυθούν, εφόσον καθένας από αυτούς αναλάβει την αρμοδιότητα αυτή, με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από το νομάρχη και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 285 του π.δ. 323/1989. 2.Στα καταστήματα της παραγράφου 1 υπάγονται τα κέντρα διασκέδασης, τα καταστήματα στα οποία προσφέρονται κυρίως οινοπνευματώδη ποτά για άμεση κατανάλωση εντός αυτών, (μπαρ και τα όμοια προς αυτά), τα καφενεία, τα αναψυκτήρια, οι πιτσαρίες, τα σνακ μπαρ, FΑSΤ FΟΟD, καθώς και τα μικτά καταστήματα, αν σ αυτά περιλαμβάνεται ένα από τα ανωτέρω καταστήματα. 3.Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης των καταστημάτων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται οι ισχύουσες, κάθε φορά υγειονομικές και άλλες διατάξεις, καθώς και οι διατάξεις που αναφέρονται στις χρήσεις γης, τους όρους δόμησης, την προστασία του Φυσικού, πολιτιστικού και δομημένου περιβάλλοντος και τη δασική νομοθεσία. 4.Η άδεια ίδρυσης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση από την αστυνομική αρχή της άδειας λειτουργίας των καταστημάτων της παραγράφου 2 του παρόντος, και χορηγείται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας μετά από σύμφωνη γνώμη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. 5. Η χορηγηθείσα άδεια ίδρυσης ανακαλείται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου σης ακόλουθες περιπτώσεις: 1)αν εκδόθηκε από αναρμόδιο κατά τόπο όργανο, β) αν διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωματική από της εκδόσεως, 2)αν ανακληθεί οριστικά η άδεια λειτουργίας. 6.Η ανάκληση της άδειας ίδρυσης, επάγεται την αυτοδίκαιη ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος. 7.Όπου στην κείμενη νομοθεσία, κατά το μέρος που αυτή αφορά την έκδοση αδειών ίδρυσης των καταστημάτων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, αναφέρεται αστυνομική αρχή, νοείται ο οικείος δήμαρχος ή πρόεδρος της κοινότητας. 8.Για τα κέντρα διασκεδάσεως δυναμικότητας άνω των διακοσίων καθισμάτων, χορηγείται αντί άδειας ίδρυσης, η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία άδεια εγκατάστασης, το δε δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη, εκτός των αναφερομένων στην παράγραφο 3 του παρόντος, και τη γνώμη των συμβουλίων του άρθρου 2 του αν. 445/1937. 9.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της άδειας ίδρυσης, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στη δημοτική ή κοινοτική αρχή για την έκδοση της άδειας ίδρυσης, τα δικαιολογητικά που υποβάλλοντα στην αστυνομική αρχή για την έκδοση της άδειας λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλη σχετική με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, λεπτομέρεια. 10.Οι άδειες ίδρυσης που χορηγήθηκαν με βάση τις διατάξεις του π.δ. 652/1989 Μεταβίβαση αρμοδιότητας έκδοσης αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.λπ. (ΦΕΚ 232 Ά) και της 1010/3/96-γ/1-11-89 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ 838 Β), θεωρούνται από της εκδόσεώς τους νόμιμες, εκτός αν χορηγήθηκαν κατά παράβαση των τότε υφιστάμενων διατάξεων. 11.Το παράβολο που προβλέπεται από το άρθρο 13 του α.ν. 2520/1940, αποδίδεται στον οικείο δήμο ή κοινότητα. Άρθρο 29 1.Ανεξόφλητες οφειλές δήμων και κοινοτήτων, συνδέσμων αυτών και αμιγών δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων προς τη Δ.Ε.Η., προερχόμενες από λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992 για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, δυνατά να καταβληθούν σε άτοκες μηνιαίες δόσεις μέχρι τριάντα, που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Η μη εμπρόθεσμη εξόφληση λογαριασμών που εκδίδονται μετά την παραπάνω ημερομηνία ή μιας των ανωτέρω δόσεων, καθιστά ληξιπρόθεσμο ολόκληρο το χρέος. 2.Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 9 του ν. 25/1975 εφαρμόζονται και επί των εσόδων που εισπράττει η Δ.Ε.Η. από το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 ν. 1080/1980) και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας. Άρθρο 30 Κατ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 2026/1992 Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 43/1992 Α), δεν απαιτείται έγκριση δαπάνης προκειμένου για απασχόληση εργατοτεχνικού προσωπικού από τους Ο.Τ.Α. μέχρι και τέσσερα ημερομίσθια κατ άτομο το μήνα, εφ όσον η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τους προϋπολογισμούς τους. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που μπορούν να απασχοληθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται μέχρι 3 για όλες τις κοινότητες ή δήμους μέχρι 5.000 κατοίκους, μέχρι 5 για δήμους μέχρι 10.000 κατοίκους και για δήμους από 10.000 κατοίκους και άνω το 5% επί των οργανικών θέσεων του προσωπικού του οικείου Ο.Τ.Α. και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότεροι των 5 ατόμων. Άρθρο 31 Η παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 1080/1980, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 του ν. 1416/1984 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 59 του ν. 2065/1992 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται για τις παραβάσεις των διατάξεων του ν. 2094/1992, του ν.δ. 805/1971 και του α.ν. 170/1967 (ΦΕΚ 189 Α) εισπράττονται από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και αποδίδονται στο δήμο ή την κοινότητα στον οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση ή εφόσον ο δήμος ή η κοινότητα διαθέτει δική του ταμειακή υπηρεσία μπορούν να καταβληθούν απευθείας σ αυτήν. Οταν, όμως. τα πρόστιμα από τις παραπάνω παραβάσεις δεν πληρώνονται αμέσως αλλά πρέπει να γίνει βεβαίωση προκειμένου στη συνέχεια να επιδιωχθεί η είπραξή τους κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είπραξης Δημοσίων Εσόδων, η βεβαίωση αυτή γίνεται από τη Δ.Ο.Υ. του τόπου κατοικίας του παραβάτη και η είσπραξή τους υπέρ του δήμου ή της κοινότητας όπου έγινε η παράβαση. Άρθρο 32 Στην παράγραφο 3 της διάταξης του άρθρου 6 του Κ.Ε.Ι., όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 1438/1984 προστίθεται, μετά το εδάφιο α, εδάφιο β, το οποίο έχει ως ακολούθως: Ο γάμος με Έλληνα ή με Ελληνίδα συνεκτιμάται, προκειμένου δε περί συζύγων Ελλήνων διπλωματικών υπαλλήλων, που υπηρετούν στο εξωτερικό, προσμετράται, για τη συμπλήρωση του χρόνου της προηγούμενης παραγράφου και ο χρόνος παραμονής τους στο εξωτερικό λόγω της υπηρεσίας των Ελλήνων συζύγων τους, ύστερα από πρόταση του οικείου Έλληνα πρεσβευτή για τη διαμόρφωση απ αυτούς ελληνικής εθνικής συνείδησης. Άρθρο 33 1.Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που πληρώθηκαν από Ο.Τ.Α. χωρίς να προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία εις βάρος του προϋπολογισμού Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και των προϋπολογισμών των δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώπων και συνδέσμων των Ο.Τ.Α. εφόσον αυτές: 1)Αφορούν έργα, εργασίες, προμήθειες και αμοιβές προσωπικού. 2)Έχουν πληρωθεί μέχρι 28-2-1993. 3)Έχει βεβαιωθεί από τις αρμόδιες επιτροπές και λοιπά όργανα η εκτέλεση των έργων, εργασιών, προμηθειών και η απασχόληση των εργασθέντων και 4)Δεν έχουν ακυρωθεί από τη νομαρχία οι σχετικές πράξεις των Ο.Τ.Α. 2.Καταλογισμοί που έγιναν για δαπάνες της προηγούμενης παραγράφου κατά το μέρος που δεν έχουν εκτελεσθεί μέχρι την 28-2-1993, δεν εκτελούνται και τα τυχόν βεβαιωθέντα εις βάρος των καταλογισθέντων ποσά διαγράφονται. Άρθρο 34 Στην παρ. 1 του άρθρου 241 του ν. 1188/1961, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 1832/1989, προστίθεται εδάφιο ως εξής: Δυνατότητα σύστασης θέσης μετακλητού γενικού γραμματέα έχουν και οι δήμοι που είναι πρωτεύουσες νομών. Άρθρο 35 Εκτάσεις που ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου Κατερίνης και βρίσκονται στις συνοικίες Μηλουλάκου και Παραδείσου, οι οποίες κατέχονται αυθαίρετα από τρίτους από το 1965 παραχωρούνται στους κατόχους τους ή στους καθολικούς διαδόχους τους με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από αίτηση τους που υποβάλλεται σε προθεσμία 6 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου τούτου. Το τίμημα καθορίζεται από την επιτροπή της παραγράφου 6 του άρθρου 218 του Δ.Κ.Κ. και προσδιορίζεται μέχρι του ενός εικοστού (1/20) της τρέχουσας αξίας τους, στην οποία δεν υπολογίζεται η αξία των κτισμάτων. Το τίμημα καταβάλλεται σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις και διατίθεται από το Δήμο αποκλειστικά για την εκτέλεση έργων εφαρμογής του σχεδίου πόλεως στις ίδιες συνοικίες. Άρθρο 36 Όπου στη νομοθεσία υπάρχει η φράση υπόλοιπο ή υπόλοιπο Νομού Αττικής αντικαθίσταται με τη φράση περιφέρεια του Νομού Αττικής. Άρθρο 37 Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 17 του ν. 2093/1992 καταργείται. Άρθρο 38 Έναρξη ισχύος η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις αυτού. Παραγγέλλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011. 2011/1_16.12.2011 2011
Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως πάνων, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων 1993/2145 1993
Κύρωση της 93/81/ΕΥΡΑΤΟΜ, Ε.Κ.Α.Χ., Ε.Ο.Κ. απόφασης του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1993 για την τροποποίηση της πράξης που αφορά την εκλογή των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση καθολική ψηφοφορία, η οποία προσαρτάται στην απόφαση 7[...]" 1994/2196 1994
Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις. 1997/2508 1997
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις. 1999/2753 1999
Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. 2001/2910 2001
Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις.. 2001/2946 2001
Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. 2004/3274 2004
Ρυθμίσεις στο φορολογικό καθεστώς τωνΣυνδεδεμένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις. 2006/3453 2006
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2007/3613 2007
Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις. 2011/3937 2011
Για την ηλεκτρονική διακυβέρνησηκαι λοιπές διατάξεις. 2011/3979 2011
Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 2012/4071 2012
Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 2013/4177 2013
Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις. 2013/4178 2013
Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2013/4199 2013
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2014/4257 2014
Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις. 2014/4262 2014
Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις. 2014/4282 2014
Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις. 2014/4302 2014
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμι[...]" 2017/4483 2017
Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις. 2017/4495 2017
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ης Απριλίου 2015 (ΕΕL 106/24.4.2015) και άλλες διατάξεις. 2018/4566 2018
Τροποποίηση του Π.Δ. 350/8.7.1988 «Προσδιορισμός γεωγραφικών περιοχών (ενοτήτων) του Νομού Λέσβου (Α- 156). 1994/230 1994
Τροποποίηση του Π.Δ. 463/15.9.1988 «Προσδιορισμός γεωγραφικών περιοχών (ενοτήτων) του Νομού Χανίων (211 Α). 1994/270 1994
Τροποποίηση του Π.Δ. 361/20.7.1988 «Προσδιορισμός γεωγραφικών περιοχών (ενοτήτων) του Νομού Αρκαδίας (Α 158). 1994/271 1994
Τροποποίηση του Π.Δ. 350/19.7.1988 «Προσδιορισμός γεωγραφικών περιοχών (ενοτήτων) του Νομού Λέσβου (156 Α)». 1994/418 1994
(1 ) Τροποποίηση του Π.Δ. 361/8.7.88 «Προσδιορισμός γεωγραφικών περιοχών (ενοτήτων) του Νομού Αρκαδίας (158 Α)». 1994/82 1994