Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα αφ ενός και του Βασιλείου της Νορβηγίας αφ ετέρου, στο πλαίσιο της θέσης σε εφαρμογή του εναρμονισμένου συστήματος περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα αφ ενός και του Βασιλείου της Νορβηγίας αφ ετέρου, στο πλαίσιο της θέσης σε εφαρμογή του εναρμονισμένου συστήματος περιγραφής και κωδικοποίσης των εμπορευμάτων που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 19 Απριλίου 1989 και του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΑΦ ΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ ΑΦ ΕΤΕΡΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ. ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ. ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Η ΓΑΛΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, και Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ, αφ ενός, και ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ, αφ ετέρου, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα αφ ενός, και του Βασιλείου της Νορβηγίας αφ ετέρου, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 14 Μαΐου 1973, και η οποία στη συνέχεια αποκαλείται συμφωνία, καθώς και τα συμπληρωματικά πρωτόκολλα της συμφωνίας μετά την προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, του βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλλικής Δημοκρατίας στη Κοινότητα, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ:ότι η Διεθνής Σύμβαση για το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων, της 14ης Ιουνίου 1983, καθώς και ορισμένες αυτόνομες τροποποιήσεις του κοινού δασμολογίου και του νορβηγικού δασμολογίου εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 1988, ότι πρέπει να περιληφθούν στο παράρτημα της συμφωνίας το οποίο περιέχει τον πίνακα των προϊόντων, που ορίζονται στο άρθρο 1 της συμφωνίας, τα προϊόντα τα οποία με απόφαση του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 21ης Φεβρουαρίου 1983, προστέθηκαν στο παράρτημα Ι της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, ότι με σκοπό να απλουστευθεί μελλοντικά η διαδικασία που θα πρέπει να τηρείται για την προσαρμογή των στοιχείων του δασμολογίου σε περίπτωση νέων τροποποιήσεων του δασμολογίου ενός των συμβαλλόμενων μερών, πρέπει να παρεμβληθούν οι κατάλληλες διατάξεις στη συμφωνία, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να καθορίσουν, με κοινή συμφωνία, τις προσαρμογές και τις τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στη συμφωνία και στο συμπληρωματικό πρωτόκολλο της συμφωνίας, μετά την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα και, ΝΑ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: Άρθρο ΑΡΘΡΟ 1 Η συμφωνία τροποποιείται ως εξής: 1) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: ΆΡΘΡΟ 9 Α Σε περίπτωση τροποποιήσεων της ονοματολογίας του κοινού δασμολογίου του ενός ή και των δύο συμβαλλόμενων μερών, όσον αφορά τα προϊόντα που ορίζονται στη συμφωνία, η μικτή επιτροπή μπορεί να προσαρμόσει τη δασμολογική ονοματολογία της συμφωνίας για τα προϊόντα αυτά στις εν λόγω τροποποιήσεις, με την προϋπόθεση ότι τηρείται η αρχή της διατήρησης των πλεονεκτημάτων, που προκύπτουν από τη συμφωνία. 2) Στο άρθρο 20, η παράγραφος 1 και η παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 1. Η Κοινότητα επεκτείνει, για τα προϊόντα των κεφαλαίων 72 και 73 του εναρμονισμένου συστήματος περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων, τα οποία διέπονται από τη συμφωνία, την εφαρμογή του άρθρου 60 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και των εκτελεστικών αποφάσεων της, στις πωλήσεις προς τη νορβηγική επικράτεια των επιχειρήσεων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της, εξασφαλίζοντας, για το σκοπό αυτόν, επαρκή διαφάνεια των τιμών μεταφοράς για τις παραδόσεις προς τη νορβηγική επικράτεια. 2.Στο θέμα των τιμών, η Νορβηγία εξασφαλίζει όσον αφορά τις παραδόσεις, τόσο προς τη νορβηγική επικράτεια όσο και προς την κοινή αγορά, προϊόντων των κεφαλαίων 72 και 73 του εναρμονισμένου συστήματος περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων που διέπονται από τη συμφωνία, από επιχειρήσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία της: - την τήρηση της απαγόρευσης του αθέμιτου ανταγωνισμού, - την τήρηση της αρχής της μη διάκρισης, - τη δημοσιότητα των τιμών στο σημείο αφετηρίας, που επιλέχθηκε, καθώς και των όρων πώλησης, - την τήρηση των κανόνων ευθυγράμμισης, εξασφαλίζοντας για το σκοπό αυτόν επαρκή διαφάνεια των τιμών μεταφοράς. 3) Το παράρτημα αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος πρωτοκόλλου. Άρθρο 2 Ο πίνακας, που παρατίθεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του συμπληρωματικού πρωτοκόλλου, που προσαρτάται στη συμφωνία μετά την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα, αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα: Άρθρο 3 Το παρόν πρωτόκολλο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της συμφωνίας. Άρθρο 4 Το παρόν πρωτόκολλο εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει το καθένα. Αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1988, υπό την προϋπόθεση ότι τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν κοινοποιήσει αμοιβαία, πριν από την ημερομηνία αυτήν, την ολοκλήρωση των απαραίτητων σχετικών διαδικασιών. Μετά την ημερομηνία αυτήν, το πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την κοινοποίηση αυτή. Άρθρο 5 Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, στη αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική και νορβηγική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκαεννέα Απριλίου χίλια εννιακόσια ογδόντα εννέα. Για την Ελληνική Δημοκρατία (υπογραφή)Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (υπογραφή) Κωδικός της Συνδυασμένης Ονοματολογίας Περιγραφή εμπορευμάτων 7210 Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα : 7210 70 - χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστικές ύλες : - που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο : ex 7210 70 19 --- άλλα : - επενδυμένα με πολυβινυλοχλωρίδιο 7212 Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα : 7212 40 - χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη : -- άλλα : ---με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm : ex 7212 40 91 ---- που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια : επενδυμένα με πολυβινυλοχλωρίδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΚατάλογος προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 της συμφωνίας Κωδικός ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Ι 2601 Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτίσματά τους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι φρυγμένοι σιδηροπυρίτες (τέφρες πυριτών) : - Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτίσματά τους, άλλα από τους φρυγμένους σιδηροπυρίτες (τέφρες πυριτών) : 2601 11 — Μη συσσωματωμένα 2601 12 — Συσσωματωμένα 2602 00 Μεταλλεύματα μαγγανίου και τα εμπλουτίσματά τους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σιδηρομεταλλεύματα που περιέχουν μαγγάνιο, περιεκτικότητας σε μαγγάνιο 20% ή περισσότερο κατά βάρος, επί ξηρού προϊόντος ex 2619 00 Σκουριές, σκουριές υψικαμίνων (άλλες από εκείνες με μορφή σπυρωτής σκόνης), αποσφυροκοπήματα και άλλα απορρίμματα, που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα : - Σκόνες υψικαμίνων (σκόνες gueulard) 2701 Λιθάνθρακες, πλίνθοι, σφαίρες και παρόμοια στερεά καύσιμα που παίρνονται από το λιθάνθρακα 2702 Λιγνίτες έστω και συσσωματωμένοι, με εξαίρεση το γαγάτη Κωδικός ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων ex 2704 00 Οπτάνθρακες (κωκ) και ημιοπτάνθρακες από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη, έστω και συσσωματωμένοι. Άνθρακας αποστακτικού κέρατος : - Οπτάνθρακες (κωκ) και ημιοπτάνθρακες από λιθάνθρακα και λιγνίτη, με εξαίρεση τους οπτάνθρακες και ημιοπτάνθρακες από λιθάνθρακα για την παρασκευή ηλεκτροδίων 7201 Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και σιδηρομαγγάνια, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές 7202 Σιδηροκράματα : - Σιδηρομαγγάνιο : 7202 11 - Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 2 % άνθρακα - - Άλλα : ex 7202 99 -- Αλλα : - Σιδηροφωσφορούχο που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 3% αλλά λιγότερο από 15% φώσφορο 7203 Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές 7204 Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα (παλιοσίδερα). Απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) από σίδηρο ή χάλυβα Κωδικός ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων 7302 (Στοιχεία σιδηροορομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα : σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντώματα, βελόνες, καρδιές, ράβδοι χειρισμού των βελονών κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, (πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμενα για την τοποθέτηση, τη (σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών : ex 7302 10 - σιδηροτροχιές : - άλλες από τους αγωγούς ρεύματος, με μέρος από μη σιδηρούχο μέταλλο 7302 20 - στρωτήρες ex 7302 40 - συνδετήρες και πλάκες στήριξης - που έχουν ελασματοποιηθεί ex 7302 90 - άλλα : - αντιτροχιές Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου, που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 1989 Για το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Α. DUΒΟΙS Directeur General
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, του δε κυρουμένου Πρωτοκόλλου από την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπει το άρθρο 4 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία