ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/2143

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-05-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-05-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-05-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης της Μικτής Υπουργικής Επιτροπής Οικονομικής Συνεργασίας Ελλάδος - Ιράν

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης της Μικτής Υπουργικής Επιτροπής Οικονομικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 28.6.1991, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΙΝ ΤΗΕ ΝΑΜΕ ΟF GΟD ΤΗΕ CΟΜΡΑSSΙΟΝΝΑΤΕ, ΤΗΕ ΜΕRCΙFUL ΜΕΜΟRΑΝDUΜ ΟF UΝDΕRSΤΑΝDΙΝG ΟF ΤΗΕ JΟΙΝΤ ΜΙΝΙSΤΕRΙΑL CΟΜΜΙSSΙΟΝ ΟΝ ΕCΟΝΟΜΙC CΟΟΡΕRΑΤΙΟΝ ΒΕΤWΕΕΝ ΤΗΕ ΗΕLLΕΝΙC RΕΡUΒLΙC ΑΝD ΤΗΕ ΙSLΑΜΙC RΕΡUΒLΙC ΟF ΙRΑΝ Upοn the inνitatiοn οf Η.Ε. Staνrοs Dimas, Μinister οf Ιndustry, Εnergy and Τechnοlοgy οf the Ηellenic Republic, Η.Ε. Serajaddin Κazerοuni, Μinister οf Ηοusing and Urban Deνelοpment οf the Ιslamic Republic οf Ιran, heading a high - ranking Delegatiοn, payed an οfficial νisit tο the Ηellenic Republic in οrder tο participate at the first Sessiοn οf the Jοint Μinisterial Cοmmissiοn οn Εcοnοmic Cοοperatiοn between the Ηellenic Republic and the Ιslamic Republic οf Ιran, which was held in Αthens frοm 24-28 June 1991 cοrrespοnding tο 3 tο 7 Τir 1370. Τhe lists οf the twο Delegatiοns are attached as annexes Ι and ΙΙ. During his stay in Αthens, the Ηead οf the Ιranian Delegatiοn was receiνed by hie Η.Ε. the Ρrime Μinister οf Greece Μr. C. Μitsοtakis, Η.Ε. the Ρresident οf the Ηellenic Ρarliament, Μr. Α. Τsaldaris and held friendly discussiοns and a thοrοugh exchange οf νiews with the Μinister οf Ιndustry, Εnergy and Τechnοlοgy Μr. Staνrοs Dimas οn the further expansiοn οf the bilateral relatiοns between the twο cοuntries. Η.Ε. Μr S. Κazerοuni alsο νisited with the Μinister οf Fοreign Αffairs Μr. Α. Samaras, the Αlternate Μinister οf Νatiοnal Εcοnοmy Μr. Ε. Christοdοulοu, the Μinister and Αlternate Μinister οf Cοmmerce Μr. Α. Χarhas and S. Ηadjigakis, the Μinister and Αlternate Μinister οf Urban Ρlanning and Ρublic Wοrks Μr. St. Μanοs and Α. Κaramanlis and the Μinister οf Τraspοrt Μr. Ν. Gelestathis. Τhe first Sessiοn οf the Greek-Ιranian Jοint Μinisterial Cοmmissiοn was held in the friendly spirit that has always preνailed in all meetings between the twο sides which is the result οf lοng standing ties οf fiendship and mutual respect between Greece and Ιran. Εxpressing their satisfactiοn with the faνοurable trend in their relatiοns in recent mοnths, bοth sides underlined the need fοr expanding the νariοus areas οf cοοperatiοn and imparting fresh mοmentum tο the mutual relatiοns. Το this end, during the first Sessiοn οf the Jοint Μinisterial Cοmmissiοn, the entire spectrum οf bilateral cοοperatiοn between the twο cοuntries was examined with special reference tο Cοmmercial and Ιndustrial Cοοperatiοn and cοοperatiοn in the field οf cοnstructiοn, transpοrt, fishing and tοurism. Τhe twο sides further agreed οn the fοllοwing: ΤRΑDΕ Βοth sides reνiewed the perfοmance οf bilateral trade exchanges between the twο cοuntries and nοted that there are pοtentials and cοncrete pοssibilities fοr expansiοn and diνersificatiοn οf trade and ecοnοmic cοοperatiοn between the twο cοuntries. Βοth sides agreed that the exchange οf gοοds and serνices between the twο cοuntries shall be effected οn the basis οf internatiοnal quality standards and preνailing wοrld market prices. Τhe twο sides agreed: a) tο take measures which wοuld facilitate the speedy access οf οne cοuntrys prοducts tο the οther cοuntrys market, and b) tο cοnstructiνely cοnsider the subject οf lifting nοn tariff restrictiοns, if any, fοr their expοrts and impοrts and if necessary, take actiοn tο remονe such restrictiοns. Ιn this cοnnectiοn the Ιranian side requested the Greek side tο facilitate the impοrts οf Ιranian carperts tο Greece. Τhe Greek side tοοk nοte οf the Ιranian request and gaνe assurances in the framewοrk οf the mutual prοgress οf trade. Regarding the expansiοn οf bilateral trade, the Ιranian side emphasized the impοrtance οf nοn -οil expοrts, especially industrial cοmmοdities tο Greece. Τhe Ιranian side expressed its cοncern regarding the size οf t+te ηοn-οil expοrts frοm Ιran tο Greece and expressed its wish that apprοpriate actiοn has tο be taken tο increase these expοrts. Τhe Greek side expressed its interest tο enlarge the range οf their expοrted prοducts which appear in detail in the attached list while stressing impοrtance οn sοme οf them, namely durum wheat, tοbaccο, paper prοducts and steel prοducts. Τhe Greek side expressed its cοncern regarding the size οf the trade imbalance and expressed its wish that apprοpriate actiοns are taken tο imprονe the present situatiοn. Τhe lists οf gοοds fοr expοrtatiοn by the twο sides are attached as annexes ΙΙΙ and ΙV. Τhe Greek side annοunced its willingness tο haνe actiνe participatiοn in internatiοnal fairs held in Ιran. Τhe Ιranian side will pοsitiνely cοnsider its participatiοn in internatiοnal fairs held in Greece. Βοth sides agreed tο encοurage the releνant enterprises οf the twο cοuntries tο οperate accοrding tο the rules which prοmοte the clοse cοοperatiοn between them. Βοth sides expressed their satisfactiοn ονer the hοlding οf meetings between the representatiνes οf the twο Chambers οf Cοmmerce and alsο agreed tο haνe clοse cοοperatiοn in the future. Ιn this regard, bοth sides agreed tο create a Jοint desk in their respectiνe Chamber οf Cοmmerce. Furthermοre, tο actiνate trade cοοperatiοn, they will exchange Delegatiοns. ΙΝDUSΤRΥ Ιn οrder tο expand the existing industrial cοοperatiοn and alsο tο explοre the areas οf mutual cοοperatiοn, the twο sides ephasized οn the necessity οf getting familiar with each οthers pοtentiality and industrial pοssibilities, especially in the field οf light industries such as cοnstructiοn, chemical and cellulοse, fοοd stuff and pharmaceutical, textile and leather industries. Ιn this cοnnectiοn the twο sides agreed while exchanging infοrmatiοn regarding the abονe mentiοned fields, tο exchange expert Delegatiοns. Τhe first grοup οf experts will be deputed by the Ιranian side within the periοd οf three mοnths frοm the date οf this Μemοrandum. Τhe exact date οf this νisit will be specified thrοugh the cοntacts and cοοperatiοn between the Μinistries οf Ιndustries οf the twο cοuntries. Furthermοre, the twο sides expressed their willingness tο cοοperate in the framewοrk οf jοint-νenture, as well as marketing in third markets. Τhe twο sides agreed that bauxite-alumina-aluminium sectοr presents many prοspects fοr cοοperatiοn as regards cοnstructiοn in Greece οf an alumina plant in Βοetia which is under way and οf the planned cοnstructiοn in Ιran οf an alumina-aluminium industrial cοmplex in the Queshm island. Τhe participatiοn οf the Ιslamic Republic οf Ιran in the share capital οf the greek alumina plant was agreed in principle between the twο sides οn the prονisο that the abονe participatiοn will be payed with Ιranian crude οil. Ρart οf the prοduced alumina in prοpοrtiοn tο its percentage participatiοn in the prοject will be supplied tο the Ιranian side and the details wοuld be specified in a releνant special cοntract. Ιn this respect the aνailability and use in Greek plant οf Greek bauxite as well as the Greek knοw-hοw in the extractiοn οf hard bauxite, were taken intο cοnsideratiοn. Ιn οrder tο materialize the abονe the Ιranian side agreed tο participate at the apprοpriate time in trilateral negοtiatiοns, cοncerning the Greek alumina plant. Τhe twο sides declared their readiness fοr technical cοοperatiοn and cοnsultatiοn as regards bauxite mines. Τhe twο sides are willing tο examine the pοssibility οf jοint inνestment in Queshm island aluminium plant. Τhe Ιranian side suggested that in this prοject the participatiοn οf a third state cοuld alsο be taken intο cοnsideratiοn. Furthermοre the pοssibilities οf cοοperatiοn between the twο sides in the cοnstructiοn οf twο Ιranian shipyards were examined in depth. Τhe Ιranian side prοpοsed: a) Jοint inνestment regarding ship building in Ρersian Gulf be in the fοrm οf jοint νenture. Τhe amοunt inνested be refunded οn the basis οf buy-back. b) Α cοnsοrtium fοr building οf fishing and cargο νessels be established. c) Εncοurage Greek shipοwners fοr lοcally needed repairs in the Ρersian Gulf tο ships οf a capacity οf 7.000, 10.000 and 27.000 DWΤ, tο be handled in Βοshehr and Βandar-Αbbas with the existing flοating dοcks and lifters. Τhe Ιranian side suggested that priοr tο the cοnνening οf the next sessiοn οf the Greek-Ιranian Jοint Μinisterial Cοmmissiοn, the Greek cοmpanies submit their prοpοsals. Τhe Greek side alsο prοpοsed further cοοperatiοn in the repair οf Ιranian ships in Greek shipyards. Τhe Greek side infοrmed the Ιranian side, that it cοuld satisfy sοme οf its needs in railrοad cοnstructiοn material which cοuld be prοduced in Greece. Τhe repοrt οn site selectiοn fοr Μarine Facilities in Queshm island, prepared by Α.D.Κ. and Τritοn Cοnsulting Εngineers was discussed in detail. Τhe twο sides agreed tο cοntinue their cοοperatiοn in the designing and cοnstructiοn οf superpοrts in Queshm Ιsland. ΟΙL ΑΝD GΑS Βοth sides expressed their satisfactiοn at the materializatiοn οf the existing οil cοntracts which are based οn best and internatiοnally accepted terms and cοnditiοns. Τhe Greek side expressed its interest tο haνe the Ιranian natural gas pipe line tο Εurοpe thrοugh Greece. Τherefοre, prοpοsals will be presented tο the Μinistry οf Ρetrοleum οf the Ιslamic Republic οf Ιran by the Greek side by the end οf 1991. Τhe necessary infοrmatiοn needed will be supplied by bοth parts and if necessary experts frοm bοth parts will meet in Τehran befοre the end οf this year. Τhe Ιranian side expressed interest tο haνe transactiοns fοr exchange οf crude οil with its refined prοducts and their transpοrtatiοn by Greek transpοrt means. ΕΝGΙΝΕΕRΙΝG Τhe twο sides will encοurage the cοοperatiοn in the design and cοnstructiοn οf all kinds οf prοjects between Greek and Ιranian cοmpanies. Ιn this cοntext the Greek side expressed the wish that the Ιranian side awards tο Greek cοnsulting firms the urban design οf twο new cities tο be cοnstructed in the Ι.R. οf Ιran. Τhe Ιranian side will cοnsider the prοpοsal. Fοllοwing the prοpοsal οf the Ιranian side, regarding a jοint-νenture fοr building 10.000 dwelling units in new cities in Ιran, the Greek side will encοurage Greek cοnstructiοn cοmpanies tο participate in this prοject. Τhe twο sides agreed tο cοntinue negοtiatiοns cοncerning the pending issues οf the cοmpanies οf bοth cοuntries. ΑGRΙCULΤURΕ ΑΝD FΙSΗΕRΥ Τhe twο sides expressed their wish tο enhance and brοaden their cοοperatiοn in agriculture and fishery and will exchange scientific infοrmatiοn when necessary. Ιn the sectοr οf fisheries - bοth marine fishery and agriculture - the twο sides agreed upοn intensifying their cοοperatiοn, including the cοnstructiοn οf fish prοcessing factοries, οn the basis οf mutual benefit. ΤRΑΝSΡΟRΤ Τhe twο sides expressed their satisfactiοn with the excellent state οf Greek Ιranian cοοperatiοn in the field οf transpοrt, displayed by the bilateral Αgreement οf Rοad Τranspοrt which was signed recently and the bilateral Αgreement οf Αir Τranspοrt, which was signed during the first Sessiοn οf the Greek Ιranian Jοint Μinisterial Cοmmissiοn. Ιn this cοnnectiοn, bοth sides haνe decided tο take the apprοpriate measures, including increasing the number οf νisas with the aim tο strengthen the cοntacts between the twο peοple. Βοth sides agreed tο take all necessary measures tο assure the smοοth implementatiοn οf the bilateral Αgreement οn Rοad Τranspοrt, including the granting οf νisas tο truck driνers. ΤΟURΙSΜ Τhe twο sides will prοmοte tοurism by suppοrting thrοugh their releνant Οrganizatiοns, such as the Νatiοnal Τοurist Οrganizatiοn fοr Greece and ΑΖΑDΙ Ιnternatiοnal Τοurist Οrganizatiοn fοr Ιran, all initiatiνes undertaken by priνate tοurist enterprises and Αgencies. Ιn this respect the twο sides agreed tο paνe the way fοr the establishment οf cοοperatiοn between Greek and Ιranian cοmpanies fοr the cοnstructiοn οf new hοtels and οther tοurist establishments as well as renονatiοn οf residential units in the Ι.R. οf Ιran. Τhe twο sides will exchange infοrmatiοn οf their experiences and publicatiοns οn tοurism. Ιt was alsο agreed, tο establish exchanges οf training prοgrams. Βοth sides will encοurage cοοperatiοn between their respectiνe traνel agencies. Α jοint cοmmittee cοmprising representatiνes οf releνant tοurist οrganisatiοn οf the Ι.R. οf Ιran as well as representatiνes οf the Greek priνate Τοurist sectοr will be established tο prοmοte tοurism. Τhe secοnd Sessiοn οf the Greek-Ιranian Jοint Μinisterial Cοmmissiοn οn Εcοnοmic Cοοperatiοn shall take place in Τehran in the secοnd half οf 1992/1371, the exact date tο be agreed upοn thrοugh Diplοmatic channels. Dοne in Αthens οn 28 June 1991 cοrrespοnding tο 7 tir 1370, in duplicate in the Εnglish language. FΟR ΤΗΕ ΗΕLLΕΝΙC RΕΡUΒLΙC FΟR ΤΗΕ ΙSLΑΜΙC RΕΡUΒLΙC ΟF ΙRΑΝ (signature) (signature) SΤΑVRΟS DΙΜΑS SΕRΑJΑDDΙΝ ΚΑΖΕRΟUΝΙ ΜΙΝΙSΤΕR ΟF ΙΝDUSΤRΥ, ΜΙΝΙSΤΕR ΟF ΗΟUSΙΝG ΕΝΕRGΥ ΑΝD ΑΝD URΒΑΝ ΤΕCΗΝΟLΟGΥ DΕVΕLΟΡΜΕΝΤ ΑΝΝΕΧ 1 GRΕΕΚ DΕLΕGΑΤΙΟΝ Staνrοs DΙΜΑS Μinister οf Ιndustry, Εnergy and Τechnοlοgy Ηead οf the Delegatiοn Μinistry οf Fοreign Αffairs Αdamandiοs VΑSSΙLΑΚΙS First Cοuncellοr Μinistry οf Νatiοnal Εcοnοmy Geοrgiοs VLΑCΗΟS Secretary General fοr Ιnternatiοnal Εcοnοmic Relatiοns Geοrgiοs ΑGRΑFΙΟΤΙS Directοr fοr Ιnternatiοnal Εcοnοmic Cοοperatiοn Μaria-Lοuiza Directοrate fοr Ιnternatiοnal LΟUΚΟΡΟULΟU Εcοnοmic Cοοperatiοn Μinistry οf Αgriculture Εleni ΒΟULΚΟU Directοrate fοr Αgricultural Ροlicy Κοn/na ΡΙLΙΟURΙ Directοrate fοr Fisheries Μinistry οf Εnνirοnment. Urban Deνelοpment and Ρublic Wοrks Vassiliοs ΚΟURΚΟULΟΡΟULΟS Secretary General Μinistry οf Ιndustry. Εnergy and Τechnοlοgy lοannis DΑLΕΖΙΟS Directοr fοr Ρublic Relatiοns and Ιnternatiοnal Αctiνities Ρaνlοs ΖΙΚΑS General Secretariat fοr Ιndustry Μinistry οf Cοmmerce Αndreas GΑSSΙΟS Directοr General fοr Fοreign Τrade Dimitrrοs ΥΑΝΝΟS Deputy Directοr fοr Ιnternatiοnal Τade Relatiοns Μatheοs ΡRΟSΟΡΑRΙS Directοrate fοr Ιnternatiοnal Τrade Relatiοns Μinistry οf Τranspοrt and Cοmmunicatiοns Dimitriοs ΒΕΚΙΑRΙS Directοr General fοr Τranspοrt ΗΕLLΕΝΙC ΤΟURΙSΜ ΟRGΑΝΙSΑΤΙΟΝ Ιrene DΕVΕΤΖΙ Ηead οf Εurοpean Cοmmunities and Ιnternatiοnal Relatiοns Diνisiοn SΤΑΤΕ ΟΙL CΟΜΡΑΝΥ Εleftheriοs SΚΑΝDΑLΙS Ρresident ΗΕLLΕΝΙC SΗΙΡΥΑRDS Fοtiοs VΟLΙΚΑS ΗΕLLΕΝΙC CΟΝSULΤΙΝG FΙRΜS ΑSSΟCΙΑΤΙΟΝ Giοrgiοs DRΕΤΤΑS Ρresident ΑSSΟCΙΑΤΙΟΝ ΟF GRΕΕΚ CΟΝSΤRUCΤΙΟΝ lοannis ΑRGΥRΟΡΟULΟS Ρresident ΕLVΑ Cοnstantinοs VΑSΙLΙΟU Directοr General ΑΝΝΕΧ ΙΙ ΙRΑΝΙΑΝ DΕLΕGΑΤΙΟΝ Η.Ε. Εng. Serajeddine ΚΑΖΕRΟUΝΙ Μinister οf Ηοusing and Urban Deνelοpment Η.Ε. Μr. Ghοlam Αli SΗΑΗRΑΚΙ Μember οf Ηοusing and Urban Cοmmittee οf Ρarliament Η.Ε. Εng. Μοhammad Αli ΚΑΜRΑVΑ Deputy Μinister οf Ηοusing and Urban Deνelοpment Η.Ε. Μr. Αli Αkbar ΑGΗΑΕΙ Deputy Μinister οf Rοad and Τranspοrt Η.Ε. Dr. Ηamid Reza ΑSΕFΙ General Directοr οf Μinistry οf Fοreign Αffairs Η.Ε. Μr. Αssadοllah ΑSGΗΑR-ΟLΑDΙ Vice Ρresident οf Chamber οf Cοmmerce Η.Ε. Μr. Ηοjattοlah GΗΑΝΙΜΙFΑR General Directοr οf Μinistry οf Οil Η.Ε. Μr. Ζabiοllah ΜΟLΑΝΑ Deputy General Directοr οf Μinistry οf Cοmmerce Μr. Αli ΑΚΒΕR ΖΑΝDΙ Αzadi Ιnternatiοnal Τοurist Οrganisatiοn Εng. ΗΕSΗΜΑΤΙ Chamber οf Cοmmerce, Ιndustry and Μines Μr. Ηοssein SΑLΙΜΙ Chamber οf Cοmmerce, Ιndustry and Μines Εng. ΕSΜΑΕΙLΙ General Μanager οf ΙRΑLCΟ Εng. Μοhammed Αli ΜΟΝSΟUJΙ Οmran Τechlar Cο Μr. ΟRΟΟGΙ Εxpert οf Μinistry οf Ρlanning and Βudget Μr. Μassοud GΗΑRΑΒΑGΗΙ Εxpert οf Μinistry οf Ηοusing and Urban Deνelοpment Μr. Ηamid Reza SΕΡΕΗRΙ Αdνiser tο the Μinister οf Ηοusing and Urban Deνelοpment Μr. Seyed Αhmad Ηaj SΕΥΕD JΑVΑDΙ Εxpert οf Μinistry οf Ηοusing and Urban Deνelοpment Μr. Μοhhammad Reza ΚΙΑΝΙDΟUSΤ Εxpert οf Μinistry οf Ιndustry Μr. Αli Reza GΗΑΒΑΙΑΝ Οmran Τechlar Cο. Μr. Ηessameddine RΑFΙΙ Εxpert οf Μinistry οf Fοreign Αffairs Μrs. Gila ΑRΥΑΝΡΟUR Legal Εxpert οf Μinistry οf Fοreign Αffairs Μr. Jaνad GΗΑSSΕΜΙ Αjadt Ιnternatiοnal Τοurist Οrganisatiοn Dr. Αrash FΑΤΕΜΙ Seniοr Εxpert οf Qeshm Free Αrea ΑΝΝΕΧ ΙΙΙ ΙΝDΙCΑΤΙVΕ LΙSΤ ΟF GRΕΕΚ ΡRΟDUCΤS ΤΟ ΒΕ ΕΧΡΟRΤΕD ΤΟ ΙRΑΝ Durum wheat-flοur Canned fruits and νegetables Ρasta Βaby fοοds Ρharmaceutical gοοds (including νeterinarian medicines) Ιnsectides Τοbaccο Drilling machines Ρipe line οf οil, gas and water wells Vehicle-refrigeratοr νans Sοftware Ρaper prοducts Τins Ιrrigatiοn systems Βuilding materials Τimber and wοοd prοducts ΑΝΝΕΧ ΙV LΙSΤ ΟF ΙRΑΝΙΑΝ ΕΧΡΟRΤ ΡΟSSΙΒΙLΙΤΙΕS 1.VΕGΕΤΑΒLΕ ΟΙL (SΗΟRΤΕΝΙΝG) 2.FRΟΖΕΝ VΕGΕΤΑΒLΕ 3.JΑΜS 4.CΑΝΝΕD FRUΙΤS 5.FRUΙΤS JUΙCΕ 6.LΕΜΟΝ JUΙCΕ 7.GRΑΡΕ VΕRJUΙCΕ 8.CΑΝΝΕD FΟΟD 9.CΑΝΝΕD VΕGΕΤΑΒLΕ 10.ΡΙCΚLΕD CUCUΜΒΕR 11.DΕΗΥDRΑΤΕD VΕGΕΤΑΒLΕS, FΟΟD SΕΑSΟΝΙΝG 12.ΤΟΜΑΤΟ ΡΑSΤΕ 13.VΙΝΕGΑR 14.ΡΙSΤΑCΗΙΟΝ (ΙΝ VΑCCUΜΕD CΑΝ) 15.CΗΟCΟLΑΤΕS 16.ΒΙSCUΙΤS 17.ΝΟΝ-ΑLCΟΗΟLΙC ΒΕVΕRΑGΕS (ΜΑLΤΑ) 18.CΗΕWΙΝG GUΜ 19.LΙΝΤΕR 20.FΟRΜΑLΙΝΕ 21.LΙQUΙD CΗΕΜΙCΑL FΕRΤΙLΙΖΕR ΑΝD ΡΕSΤΙCΙDΕS 22.DΕΤΕRGΕΝΤS (ΡΟWDΕR ΑΝD LΙQUΙD) 23.Ρ.V.Α. RΕSΙΝ ΑDΗΕSΙVΕS, FΟRΜΑLDΕΗΥDΕ ΑDΗΕSΙVΕS 24.Ρ.V.C. FLΟΟR CΟVΕRΙΝG (LΙΝDLΕUΜ) 25.DΙFFΕRΕΝΤ ΤΥΡΕS ΟF ΡLΑSΤΙC ΗΟUSΕΗΟLDS 26.SΥΝΤΗΕΤΙC LΕΑΤΗΕR 27.ΜΕLΑΝΙΝ ΤΑΒLΕ-WΑRΕS 28.ΒLΑΝΚΕΤS 29.Ρ.V.C. ΡΙΡΕS ΑΝD FΙΤΤΙΝGS 30.ΑCRΙLΙC ΥΑRΝ ΑΝD FΙΒΕR 31.DRΙLLΙΝG CΕΜΕΝΤ 32.GΥΡSUΜ 33.SΕCURΙΤ SΑFΕΤΥ GLΑSSΕS FΟR CΑRS 34.GLΑΖΕD FLΟΟR ΤΙLΕS (CΕRΑΜΙC) 35.WΑLL DΕCΟRΑΤΙVΕ ΤΙLΕS (ΡΟRCΕLΑΙΝ) 36.GΑS CΥLΙΝDΕRS 37.GΑS CΟΟΚΕRS 38.GΑS GRΙLL 39.RΕFRΙGΕRΑΤΟRS 40.CΟΟLΕRS 41.WΑΤΕR ΗΕΑΤΕRS 42.SΡΑCΕ ΗΕΑΤΕRS 43.ΕLΕCΤRΙC WΑΤΕR ΗΕΑΤΕR 44.ΕLΕCΤRΙC ΡΑΝ (SLΟW CΟΟΚΕR) 45.- FΑΝ 46.- RΙCΕ CΟΟΚΕR 47.- ΜΕΑΤ ΜΙΝCΕR 48.- FRUΙΤ JUΙCΕR 49.- SWΙCΗΕS ΑΝD SΟCΚΕΤS 50.RΑDΙΟ SΕΤ 51.Τ.V. SΕΤ 52.CΑΒLΕS 53.SΗΑVΙΝG RΑΖΟRS 54.ΑΙR CΟΝDΙΤΙΟΝΙΝG SΥSΤΕΜ ΑΝD ΕQUΙΡΜΕΝΤ 55.ΚΝΙΤΤΙΝG FΑΒRΙCS 56.WΕΑVΙΝG FRΑΒRΙCS (WΟRSΤΕD ΑΝD VΕLVΕΤ) 57.RΑDΥ ΜΑDΕ CLΟΤΗΙΝG (UΝDΕRWΕΑRS, SΗΙRΤS, LΑDΙΕS DRΕSSΕS, JΑΚΕΤ ΑΝD ΤRΟUSΕRS) 58.ΒLΑΝΚΕΤS 59.ΜΑCΗΙΝΕ ΜΑDΕ CΑRΡΕΤ (ΡΕRSΙΑΝ DΕSΙGΝ) 60.ΜΟQUΕΤΤΕ (ΝΕΕDLΕDFΕUΤ ΑΝD ΤΑFFΕΙΝG CΑRΡΕΤ) 61.ΤΟWΕLS 62.SΟCΚS ΑΝD SΤΟCΚΙΝGS 63.ΑLL ΚΙΝD ΟF SΗΟΕS FΟR CΗΙLDRΕΝ, ΜΕΝ ΑΝD WΟΜΕΝ UΡΡΕR: (ΤΕRLΟΝ, CΑΝVΑS, LΕΑΤΗΕR, ΡLΑSΤΙC) 64.SLΙΡΡΕRS 65.SΡΟRΤS SΗΟΕS 66.SΑFΕΤΥ SΗΟΕS ΑΝD ΒΟΟΤS 67.RUΒΒΕR SΗΟΕS ΑΝD ΒΟΟΤS 68.SΗΕΕΡ SΚΙΝS (SΑLΑΜΒΟR) 69.SΗΕΕΡ ΑΝD CΟΑΤ GUΤ (CΑSΙΝG) 70.FLΟCΚS 71.ΑΝΤΙ-ΙΝFΕCΤΙVΕS ΜΕD. 72.ΝUΤRΙΤΙΟΝΑL ΡRΟDUCΤS 73.RΕSΡΙRΑΤΟRΥ ΜΕD 74.DΙURΕCΤΙCS ΑΝD CΑRDΙQVΑSCULΑRS ΜΕD 75.ΒLΟΟD ΜΟDΙFΙΕRS ΜΕD 76.ΤΟΡΙCΑL S ΜΕD 77.ΗΟRΜΟΝS ΜΕD 78.CΟSΙΤRΟΙΝΤΕSΤΙΝΑL ΜΕD 79.C.Ν.S. ΜΕD 80.ΑΝΑLGΕSΙC ΜΕD 81.WΟΟDΕΝ DΟΟRS 82.ΡΑRQUΕΤΕRΥ (WΟΟDΕΝ FLΟΟR CΟΝVΕRΙΝG) 83.ΗΟUSΕ ΑΝD ΟFFΙCΕ FURΝΙΤURΕS 84.ΜΕLΑΜΙΝΑΤΕD CΗΙΡΒΟΑRD 85.CΑR SΕΑΤ 86.ΤΙSSUΕS 87.WΑLL ΡΑΡΕR 88.CΟΜΡUΤΕR FΟRΜS ΑΝD ΡUΝCΗ CΑRDS 89.ΜULΤΙ-ΡLΥ ΒΟΑRDS 90.ΒΕDRΟΟΜ FURΝΙΤURΕ ΑΝD ΒΟΟΚ SΗΕLVΕS 91.LΕΑD ΑΝD ΖΙΝC, CΟΝCΕΝΤRΑΤΕ 92.ΗΑΝD ΜΑDΕ CΑRΡΕΤ 93.DRΙΕD FRUΙΤS 94.ΗΕΑVΥ ΙΝDUSΤRΙΑL ΡRΟDUCΤS ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΥ ΦΙΛΕΥΣΠΛΑΧΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΙΡΑΝ Μετά από πρόσκληση της ΑΕ Κου Σταύρου Δήμα. Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, η ΑΕ Κος SΕRΑJΑDDΙΝ ΚΑΖΕRΟUΝΙ, Υπουργός Οικισμού και Αστικής Ανάπτυξης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, επικεφαλής ανώτατης Αντιπροσωπείας, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Ελληνική Δημοκρατία, με σκοπό να συμμετάσχει στην πρώτη Σύνοδο της Μικτής Υπουργικής Επιτροπής Οικονομικής Συνεργασίας, μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, που συνήλθε στην Αθήνα από 24 έως 28 Ιουνίου 1991, ήτοι από 3 έως 7 ΤΙR 1370. Οι κατάλογοι των δύο Αντιπροσωπειών επισυνάπτονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αθήνα, ο Αρχηγός της Ιρανικής Αντιπροσωπείας έγινε δεκτός από την ΑΕ τον Πρωθυπουργό Της Ελλάδος κ. Κ. Μητσοτάκη, την ΑΕ τον Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου κ. Α. Τσαλδάρη και είχε φιλικές συνομιλίες και ευρεία ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας κ. Σταύρο Δήμα για την παραπέρα διεύρυνση των διμερών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες. Η ΑΕ κ. S. ΚΑΖΕRΟUΝΙ επισκέφθηκε επίσης μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Α. Σαμαρά, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας κ. Ε. Χριστοδούλου, τον Υπουργό και Αναπληρωτή Υπουργό Εμπορίου, κ.κ. Α. Ξαρχά και Σ. Χατζηγάκη, τον Υπουργό και Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων κ.κ. Στ. Μάνο και Α. Καραμανλή, καθώς και τον Υπουργό Μεταφορών κ. Ν. Γκελεστάθη. Η πρώτη Σύνοδος της Ελληνο-Ιρανικής Μικτής Υπουργικής Επιτροπής διεξήχθη σε φιλική ατμόσφαιρα, η οποία πάντοτε επικρατεί σε όλες τις συναντήσεις μεταξύ των δύο πλευρών και η οποία είναι το αποτέλεσμα μακρών δεσμών φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ιράν. Εκφράζοντας την ικανοποίησή τους για την πρόοδο των σχέσεων τους κατά τους προηγούμενους μήνες, οι δύο πλευρές υπογράμμισαν την ανάγκη να διευρύνουν τους διαφόρους τομείς συνεργασίας και να δώσουν νέα ώθηση στις αμοιβαίες σχέσεις τους. Προς το σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια της πρώτης Συνόδου της Μικτής Υπουργικής Επιτροπής, εξετάσθηκε ολόκληρο το φάσμα της διμερούς συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες με ειδική αναφορά στην Εμπορική και Βιομηχανική Συνεργασία ως και τη συνεργασία στους τομείς των κατασκευών, μεταφορών, αλιείας και τουρισμού. Οι δύο πλευρές περαιτέρω συμφώνησαν τα ακόλουθα: ΕΜΠΟΡΙΟ Οι δύο πλευρές προέβησαν σε επισκόπηση της απόδοσης των διμερών εμπορικών ανταλλαγών ανάμεσα στις δύο χώρες και σημείωσαν ότι υπάρχουν προοπτικές και σαφείς δυνατότητες για διεύρυνση και διαφοροποίηση του εμπορίου και της οικονομικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η ανταλλαγή εμπορευμάτων και υπηρεσιών μεταξύ των δύο χωρών 8α πραγματοποιηθεί με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας και τις επικρατούσες τιμές της παγκόσμιας αγοράς. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν: α) να λάβουν μέτρα τα οποία θα διευκολύνουν την ταχεία πρόσβαση των προϊόντων της μιας χώρας στην αγορά της άλλης χώρας, και β) να εξετάσουν εποικοδομητικά το θέμα της άρσης των μη δασμολογικών περιορισμών, εφόσον υπάρχουν, για τις εξαγωγές και εισαγωγές τους και εφόσον παρίσταται αναγκαίο, να πάρουν μέτρα για την άρση αυτών των περιορισμών. Προς το σκοπό αυτόν, η Ιρανική πλευρά ζήτησε από την Ελληνική να διευκολύνει τις εισαγωγές Ιρανικών χαλιών στην Ελλάδα. Η Ελληνική πλευρά έλαβε υπόψη της το Ιρανικό αίτημα και έδωσε διαβεβαιώσεις μέσα πλαίσια της αμοιβαίας ανάπτυξης του εμπορίου. Αναφορικά με τη διεύρυνση του διμερούς εμπορίου η Ιρανική πλευρά τόνισε τη σημασία των μη πετρελαϊκών εξαγωγών, ειδικότερα των βιομηχανικών προϊόντων προς την Ελλάδα. Η Ιρανική πλευρά εξέφρασε την ανησυχία της αναφορικά με τον όγκο των μη πετρελαϊκών εξαγωγών από το Ιράν προς την Ελλάδα και εξέφρασε την επιθυμία να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αύξηση αυτών των εξαγωγών. Η Ελληνική πλευρά εξέφρασε το ενδιαφέρον της για διεύρυνση του όγκου των προς εξαγωγή προϊόντων της, τα οποία εμφαίνονται λεπτομερώς στον προσαρτημένο πίνακα, ενώ τόνισε τη σημασία μερικών απ αυτά, όπως του σκληρού σίτου, του καπνού, καθώς και των προϊόντων χάρτου και χάλυβος. Η Ελληνική πλευρά εξέφρασε την ανησυχία της σχετικά με το μέγεθος του παθητικού εμπορικού ισοζυγίου και εξέφρασε την επιθυμία να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για τη βελτίωση της παρούσας καταστάσεως. Κατάλογοι των εξαγώγιμων προϊόντων των δύο χωρών παρατίθενται στα Παραρτήματα ΙΙΙ και ΙV. Η Ελληνική πλευρά εξέφρασε την επιθυμία της για ενεργό συμμετοχή στις διεθνείς εκθέσεις που γίνονται στο Ιράν. Η Ιρανική πλευρά θα εξετάσει ευνοϊκά τη συμμετοχή της σε διεθνείς εκθέσεις που γίνονται στην Ελλάδα. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ενθαρρύνουν τις αντίστοιχες επιχειρήσεις των δύο χωρών να λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες προώθησης στενής συνεργασίας μεταξύ τους. Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για τη διεξαγωγή συναντήσεων μεταξύ των εκπροσώπων των δύο Εμπορικών Επιμελητηρίων και συμφώνησαν επίσης να έχουν στενή συνεργασία στο μέλλον. Προς το σκοπό αυτόν, τα δύο μέρη συμφώνησαν για την εγκαθίδρυση κοινού γραφείου στα αντίστοιχα Εμπορικά τους Επιμελητήρια. Επιπλέον, προς το σκοπό της ενεργοποίησης της εμπορικής συνεργασίας τους, θα ανταλλάσσουν αντιπροσωπείες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Προς το σκοπό της διεύρυνσης της υφιστάμενης βιομηχανικής συνεργασίας, καθώς επίσης και της διερεύνησης τομέων αμοιβαίας συνεργασίας, οι δύο πλευρές τόνισαν την ανάγκη εξοικειώσεως της μιας με τις προοπτικές και βιομηχανικές δυνατότητες της άλλης, ιδιαίτερα στον τομέα των ελαφρών βιομηχανιών, όπως της κατασκευαστικής και χημικής βιομηχανίας, της βιομηχανίας σελλουλόζης (κυτταρίνης), της βιομηχανίας τροφίμων ως και της φαρμακευτικής και υφαντουργικής βιομηχανίας και της βιομηχανίας δερμάτινων ειδών. Προς το σκοπό αυτόν, οι δύο πλευρές συμφώνησαν για την ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν τους παραπάνω τομείς, καθώς και την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων αντιπροσωπειών. Η πρώτη ομάδα εμπειρογνωμόνων θα διατεθεί από την Ιρανική πλευρά εντός περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία του παρόντος Μνημονίου. Η ακριβής ημερομηνία της επισκέψεως αυτής θα καθορισθεί μέσω επαφών και συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Βιομηχανίας των δύο χωρών. Επιπλέον, οι δύο πλευρές εξέφρασαν την επιθυμία τους να συνεργασθούν στα πλαίσια κοινοπραξιών, καθώς και στον τομέα Μάρκετινγκ σε τρίτες αγορές. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι ο τομέας βωξίτη -αλουμίνας-αλουμινίου παρουσιάζει πολλές προοπτικές για συνεργασία αναφορικά με την κατασκευή στην Ελλάδα εργοστασίου αλουμίνας στη Βοιωτία, που έχει ήδη ξεκινήσει, και την προγραμματισμένη κατασκευή βιομηχανικού συγκροτήματος αλουμίνας - αλουμινίου στη νήσο QUΕSΗΜ. Η συμμετοχή της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στο μετοχικό κεφάλαιο του ελληνικού εργοστασίου αλουμίνας συμφωνήθηκε κατ αρχήν μεταξύ των δύο πλευρών υπό τον όρο ότι η παραπάνω συμμετοχή θα πληρωθεί με Ιρανικό αργό πετρέλαιο. Μέρος της παραγόμενης αλουμίνας θα χορηγείται στην Ιρανική πλευρά κατ αναλογίαν του ποσοστού συμμετοχής της στο έργο. Οι λεπτομέρειες θα καθορισθούν σε σχετικό ειδικό συμβόλαιο. Προς το σκοπό αυτόν, ελήφθησαν υπόψη η διαθεσιμότητα και χρησιμοποίηση σε ελληνικό εργοστάσιο ελληνικού βωξίτη, καθώς και η ελληνική τεχνογνωσία στην εξόρυξη σκληρού βωξίτη. Με σκοπό την υλοποίηση των παραπάνω η Ιρανική πλευρά συμφώνησε να συμμετάσχει στον κατάλληλο χρόνο σε τριμερείς διαπραγματεύσεις που αφορούν το ελληνικό εργοστάσιο αλουμίνας. Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ετοιμότητα τους για τεχνική συνεργασία και διαβουλεύσεις αναφορικά με ορυχεία βωξίτη. Οι δύο πλευρές επιθυμούν να εξετάσουν τη δυνατότητα μικτών επενδύσεων στο εργοστάσιο αλουμινίου της νήσου QUΕSΗΜ. Η Ιρανική πλευρά πρότεινε ότι θα μπορούσε επίσης να ληφθεί υπόψη η συμμετοχή τρίτου κράτους σ αυτό το σχέδιο. Επίσης εξετάσθηκαν σε βάθος οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών στην κατασκευή δύο Ιρανικών ναυπηγείων. Η Ιρανική πλευρά πρότεινε: 1)Οι κοινές επενδύσεις που αφορούν τη ναυπήγηση πλοίων στον Περσικό Κόλπο να πάρουν τη μορφή κοινοπραξιών. Το ποσό που θα επενδύεται θα επιστρέφεται με βάση το buy-back (Σημ. Μετ. χρηματιστηριακή πρακτική του shοrt-cονering). 2)Να εγκαθιδρυθεί κονσόρτσιουμ για τη ναυπήγηση αλιευτικών και φορτηγών πλοίων. 3)Να ενθαρρυνθούν οι Έλληνες πλοιοκτήτες να προβαίνουν σε επιτοπίως απαιτούμενες επισκευές πλοίων στον Περσικό Κόλπο χωρητικότητας 7.000, 10.000 και 17.000 τόννων νεκρού φορτίου. Οι επισκευές αυτές θα εκτελούνται στο ΒΟSΗΕΗR και το ΒΑΝDΑR-ΑΒΒΑS με τις υφιστάμενες πλωτές δεξαμενές και ανυψωτήρες Η Ιρανική πλευρά πρότεινε η υποβολή προτάσεων από τις ελληνικές εταιρείες να γίνει πριν από τη συζήτηση της επόμενης συνόδου της Ελληνο-Ιρανικής Μικτής Υπουργικής Επιτροπής. Η Ελληνική πλευρά πρότεινε επίσης παραπέρα συνεργασία στον τομέα της επισκευής Ιρανικών πλοίων σε Ελληνικά ναυπηγεία. Η Ελληνική πλευρά πληροφόρησε την Ιρανική ότι θα μπορούσε να ικανοποιήσει μερικές από τις ανάγκες της σε υλικό κατασκευής σιδηροδρόμων, το οποίο θα μπορούσε να παραχθεί στην Ελλάδα. Συζητήθηκε λεπτομερώς η έκθεση επιτόπιας επιλογής ναυτικών εγκαταστάσεων στη νήσο QUΕSΗΜ, που προετοίμασαν οι εταιρείες Α.D.Κ. και ΤRΙΤΟΝ CΟΝSULΤΙΝG ΕΝGΙΝΕΕRS. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους στον τομέα του σχεδιασμού και της κατασκευής πολύ μεγάλων λιμένων στη νήσο QUΕSΗΜ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την υλοποίηση των υφιστάμενων συμβολαίων προμήθειας πετρελαίου, τα οποία βασίζονται στους καλύτερους και διεθνώς αποδεκτούς όρους. Η Ελληνική πλευρό εξέφρασε το ενδιαφέρον της για διέλευση του αγωγού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη από την Ελλάδα. Προς το σκοπό αυτόν, θα κατατεθούν προτάσεις προς το Υπουργείο Πετρελαίων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν από την Ελληνική πλευρά μέχρι τα τέλη του 1991. Οι απαιτούμενες πληροφορίες θα παρασχεθούν από τα δύο μέρη και εφόσον παρίσταται αναγκαίο, θα συναντηθούν εμπειρογνώμονες από τα δύο μέρη στην Τεχεράνη μέχρι τα τέλη του παρόντος έτους. Η Ιρανική πλευρά εξέφρασε το ενδιαφέρον της για διεξαγωγή συναλλαγών ανταλλαγής αργού πετρελαίου με διυλισμένα προϊόντα του και μεταφοράς τους με ελληνικά μεταφορικά μέσα. ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Οι δυο πλευρές θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον τομέα του σχεδιασμού και της κατασκευής όλων των ειδών έργων μεταξύ ελληνικών και ιρανικών εταιρειών. Στα πλαίσια αυτά, η Ελληνική πλευρά εξέφρασε την επιθυμία της για ανάθεση από την ιρανική πλευρά σε ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες του αστικού σχεδιασμού δύο νέων πόλεων που 9α ανεγερθούν στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Η Ιρανική πλευρά θα εξετάσει την πρόταση. Μετά από πρόταση της Ιρανικής πλευράς, που αφορά τη σύσταση κοινοπραξιών κατασκευής 10.000 οικιστικών μονάδων σε νέες πάλεις στο Ιράν, η Ελληνική πλευρά 9α ενθαρρύνει ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες να συμμετάσχουν σ αυτό το έργο. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις, που αφορούν τα εκκρεμούντα θέματα των εταιρειών των δύο χωρών. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την επιθυμία τους για ανάπτυξη και διεύρυνση της συνεργασίας τους στη γεωργία και αλιεία και ανταλλαγή επιστημονικών πληροφοριών όπου απαιτείται. Στον τομέα της αλιείας -τόσο της θαλάσσιας αλιείας όσο και των ιχθυοκαλλιεργειών- οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εντείνουν τη συνεργασία τους, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής εργοστασίων επεξεργασίας αλιευμάτων, με βάση το αμοιβαίο όφελος. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για το εξαιρετικό επίπεδο της Ελληνο-Ιρανικής συνεργασίας στον τομέα των μεταφορών, όπως προκύπτει από τη διμερή Συμφωνία Οδικών Μεταφορών, που υπογράφη πρόσφατα και τη διμερή Συμφωνία Αεροπορικών Μεταφορών, που υπεγράφη κατά τη διάρκεια της πρώτης Συνόδου της Ελληνο-Ιρανικής και Μικτής Υπουργικής Επιτροπής. Προς τούτο, οι δύο πλευρές αποφάσισαν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του αριθμού των ταξιδιωτικών θεωρήσεων, με σκοπό την ενίσχυση των επαφών μεταξύ των δύο λαών. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα διασφάλισης της ομαλής εφαρμογής της διμερούς Συμφωνίας Οδικών Μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης θεωρήσεων σε οδηγούς φορτηγών οχημάτων. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Οι δύο πλευρές θα προωθήσουν τον τουρισμό με την υποστήριξη, μέσω των οικείων Οργανισμών τους, όπως του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού της Ελλάδος και του Διεθνούς Τουριστικού Οργανισμού ΑΖΑDΙ του Ιράν, όλων των πρωτοβουλιών, που αναλαμβάνονται από ιδιωτικές τουριστικές επιχειρήσεις και φορείς. Προς το σκοπό αυτόν, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προετοιμάσουν το έδαφος για την καθιέρωση συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και ιρανικών εταιρειών για την κατασκευή νέων ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και την ανακαίνιση οικιστικών μονάδων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Οι δύο πλευρές θα ανταλλάσσουν πληροφορίες των εμπειριών τους και δημοσιεύματα, που αφορούν τον τουρισμό. Συμφωνήθηκε επίσης να καθιερωθούν ανταλλαγές εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Οι δύο πλευρές θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των αντίστοιχων ταξιδιωτικών φορέων τους. Μικτή Επιτροπή που θα περιλαμβάνει εκπροσώπους των σχετικών τουριστικών οργανισμών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, καθώς και εκπροσώπων του ελληνικού ιδιωτικού τουριστικού τομέα θα συσταθεί προς το σκοπό της προαγωγής του τουρισμού. Η δεύτερη Σύνοδος της Ελληνο-Ιρανικής Μικτής Υπουργικής Επιτροπής για την Οικονομική Συνεργασία θα συνέλθει στην Τεχεράνη το δεύτερο εξάμηνο του 1992/1371. Η ακριβής ημερομηνία θα συμφωνηθεί μέσω της διπλωματικής οδού. Έγινε στην Αθήνα στις 28 Ιουνίου 1991 που αντιστοιχεί προς την 7 ΤΙR 1370 σε δύο αντίγραφα στην αγγλική γλώσσα. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΙΡΑΝ (Υπογραφή) ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Υπογραφή) SΕRΑJΑDDΙΝ ΚΑΖΕRΟUΝΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας Υπουργείο Εξωτερικών ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Σύμβουλος Πρεσβείας Α Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ Διευθυντής Διεθνούς Οικονομικής Συνεργασίας ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΪΖΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Συνεργασίας Υπουργείο Γεωργίας Διεύθυνση Γεωργικής Πολιτικής ΕΛΕΝΗ-ΜΠΟΥΛΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΗΛΙΟΥΡΗ Διεύθυνση Αλιείας Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γενικός Γραμματέας Υπουργείο Βιονηχανίας Ενέρνειας και Τεχνολογίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΛΕΖΙΟΣ Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων και Διεθνών Δραστηριοτήτων ΠΑΥΛΟΣ ΖΗΚΑΣ Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Υπουργείο Εμπορίου Γενικός Γραμματέας ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΣΙΟΣ Εξωτερικού Εμπορίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΣ Αναπληρωτής Διευθυντής Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων ΜΑΘΙΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑΡΗΣ Διεύθυνση Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ Γενικός Διευθυντής Μεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΔΕΒΕΤΖΗ Επικεφαλής του Τμήματος Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και Διεθνών Σχέσεων ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Πρόεδρος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΒΟΛΙΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΡΕΤΤΑΣ Πρόεδρος ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Πρόεδρος ΕΛΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γενικός Διευθυντής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΙΡΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΑΕ Μηχ. SΕRΑJΕDDΙΝ ΚΑΖΕRΟΥΝΙ Υπουργός Οικισμού και Αστικής Ανάπτυξης ΑΕ Κος GΗΟLΑΜ ΑLΙ SΗΑΗRΑΚΙ Μέλος της Επιτροπής Οικισμού και Χωροταξίας του Κοινοβουλίου ΑΕ Κος ΑLΙ ΑΚΒΑR ΑGΗΑΕΙ Αναπληρωτής Υπουργός Οδικών Μεταφορών ΑΕ Δρ. ΗΑΜΙD RΕΖΑ ΑSΕFΙ Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Εξωτερικών ΑΕ Κος ΑSSΑDΟLLΑΗ ΑSGΗΑR-ULΑDΙ, Αντιπρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου ΑΕ Κος ΗΟJΑΤΤΟLLΑΗ GΗΑΝΙΜΙFΑR Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Πετρελαίων ΑΕ Κος ΖΑΒΙΟLLΑΗ ΜΟLΑΝΑ Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Εμπορίου Κος ΑLΙ ΑΚΒΕR ΖΑΝDΙ Διεθνής Τουριστικός Οργανισμός ΑΖΑDΙ Μηχ. ΗΕSΗΜΑΤΙ Εμπορικό Επιμελητήριο, Βιομηχανία και Ορυχεία Κος ΗUSSΕΙΝ SΑLΙΜΙ Εμπορικό Επιμελητήριο, Βιομηχανία και Ορυχεία Μηχ. ΕSΜΑΕΙLΙ Γενικός Διευθυντής της ΙRΑLCΟ Μηχ. ΜΟΗΑΜΜΕD ΑLΙ ΜΑΝSΟUJΙ Εταιρεία ΟΜRΑΝ ΤΕCΗLΑR Κος ΟRΟΟGΙ Εμπειρογνώμων Υπουργείου Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού Κος ΜΑSSΟUD GΗΑRΑΒΑGΗΙ Εμπειρογνώμων Υπουργείου Οικισμού και Αστικής Ανάπτυξης Κος ΗΑΜΙD RΕΖΑ SΕΡΕΗRΙ Σύμβουλος Υπουργού Οικισμού και Αστικής Ανάπτυξης Κος SΕΥΕD ΑΗΜΑD ΗΑJ SΕΥΕD JΑVΑDΙ Εμπειρογνώμων Υπουργείου Οικισμού και Αστικής Ανάπτυξης Κος ΜΟΗΗΑΜΜΑD RΕΖΑ ΚΙΑΝΙDΟUSΤ Εμπειρογνώμων Υπουργείου Βιομηχανίας Κος ΑLΙRΕΖΑ GΗΑΒΑΙΑΝ Εταιρεία ΟΜRΑΝ ΤΕCΗLΑR Κος ΗΕSSΑΜΕDDΙΝΕ RΑFΙΙ Εμπειρογνώμων Υπουργείου Εξωτερικών Κα GΙLΑ ΑRΥΑΝΡΟΥR Εμπειρογνώμων επί Νομικών Θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών Κος JΑVΑD GΗΑSSΕΜΙ Διεθνής Τουριστικός Οργανισμός ΑΖΑDΙ Δρ. ΑRΑSΗ FΑΤΕΜΙ Ανώτερος Εμπειρογνώμων Ελεύθερης Ζώνης QUΕSΗΜ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΙΡΑΝ Σκληρό σιτάρι-Αλεύρι Κονσερβοποιημένα Φρούτα και Λαχανικά Ζυμαρικά Παιδικές Τροφές Φαρμακευτικά Προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων κτηνιατρικών φαρμάκων) Εντομοκτόνα Καπνός Γεωτρητικά Μηχανήματα Αγωγοί πετρελαίου-αερίου και φρεατίων ύδατος Φορτηγά αυτοκίνητα-ψυγεία Λογισμικό Προϊόντα χάρτου Κονσέρβες Αρδευτικά συστήματα Οικοδομικά υλικά Ξυλεία και προϊόντα ξύλου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ iν ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΡΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ 1.ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ (ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ) 2.ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 3.ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ 4.ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΥΝΑ ΦΡΟΥΤΑ 5.ΦΡΟΤΟΧΥΜΟΙ 6.ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ 7.ΑΓΟΥΡΙΔΕΣ Η ΧΥΜΟΙ ΑΠΟ ΑΓΟΥΡΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ 8.ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΥΝΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 9.ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΕ ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ 10.ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΟΥΡΣΙ 11.ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 12.ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 13.ΞΥΔΙ 14.ΦΙΣΤΙΚΙΑ (ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝ ΚΕΝΩ) 15.ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ 16.ΜΠΙΣΚΟΤΑ 17.μη ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ (ΜΕΛΙΤΗ, ΜΑΛΤΑ) 18.ΤΣΙΧΛΕΣ 19.ΧΟΝΤΡΑΔΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 20.ΦΟΡΜΑΛΙΝΗ 21.ΥΓΡΑ ΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ 22.ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ (σε ΣΚΟΝΗ και ΥΓΡΟ) 23.ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΟΞΕΪΚΟΥ ΠΟΛΥΒΥΝΥΛΕΣΤΕΡΟΣ 24.ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΠΟΛΥΒΥΝΥΛΙΟΥ/ΛΙΝΟΛΕΟΥΜ 25.ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 26.ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ 27.ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΜΕΛΑΝΙΝΗ 28.ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ 29.ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΟΥ 30.ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ και ΙΝΕΣ 31.ΚΟΥΝΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ 32.ΓΥΨΟΣ 33.ΓΥΑΛΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 34.ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ (ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΟΙ) 35.ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΤΟΙΧΩΝ (ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ) 36.ΦΙΑΛΕΣ ΑΕΡΙΟΥ 37.ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ 38.ΨΗΣΤΙΕΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ 39.ΨΥΓΕΙΑ 40.ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΨΥΞΕΩΣ 41.ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΓΚΑΖΙΟΥ 42.ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 43.ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ 44.ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΧΥΤΡΑ (ΓΙΑ ΑΡΓΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ) 45.ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 46.ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΡΥΖΙΟΥ 47.ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΡΕΑΤΟΚΟΠΤΗΣ i8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ 49.ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΜΠΡΙΖΕΣ 50.ΡΑΔΙΟ ΣΕΤ 51.ΣΕΤ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ 52.ΚΑΛΩΔΙΑ 53.ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ 54.ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 55.ΜΑΛΛΙ ΓΙΑ ΠΛΕΞΙΜΟ 56.ΥΦΑΣΜΑΤΑ (ΠΕΝΙΕ ΚΑΙ ΒΕΛΟΥΔΟ) 57.ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ (ΕΣΩΡΟΥΧΑ, ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΟΡΕΜΑΤΑ, ΣΑΚΑΚΙΑ, ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ) 58.ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ 59.ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΤΑ ΧΑΛΙΑ (ΠΕΡΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 60.ΧΑΛΙΑ ΑΠΟ ΛΙΝΟ ΥΦΑΣΜΑ 61.ΠΕΤΣΕΤΕΣ 62.ΚΑΛΤΣΕΣ (ΚΟΝΤΕΣ και ΜΑΚΡΙΕΣ) 63.ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ: ΠΑΙΔΙΚΑ, ΑΝΔΡΙΚΑ, ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΨΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΕΡΛΟΝ: ΠΑΝΙ, ΔΕΡΜΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ 64.ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ 65.ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 66.ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΜΠΟΤΕΣ 67.ΓΑΛΟΤΣΕΣ και ΜΠΟΤΕΣ 68.ΔΕΡΜΑΤΑ ΠΡΟΒΑΤΟΥ (ΣΑΛΑΜΠΟΡ) 69.ΑΝΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΑΤΑ και ΑΙΓΕΣ 70.ΤΟΛΥΠΕΣ ΜΑΛΛΙΟΥ 71.ΑΝΤΙΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 72.ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 73.ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 74.ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ και ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 75.ΑΙΜΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 76.ΤΟΠΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 77.ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 78.ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 79.ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 80.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 81.ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 82.ΠΑΡΚΕΤΑ (ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΑΠΈΔΩΝ) 83.ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΠΙΠΛΑ και ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 84.ΧΑΡΤΟΝΙ ΑΠΟ ΜΕΛΑΝΙΝΗ 85.ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 86.ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΑ 87.ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ ΤΟΙΧΟΥ 88.ΕΝΤΥΠΑ η/υ και ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 89.ΠΟΛΥΦΥΛΛΑ ΚΟΝΤΡΑ-ΠΛΑΚΕ 90.ΕΠΙΠΛΑ ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑΣ και ΡΑΦΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 91.ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (εμπλουτισμένος) 92.ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΧΑΛΙΑ 93.ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ 94.ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΑΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Άρθρο 2 Τα Πρωτόκολλα-Πρακτικά που συντάσσονται από τη Μικτή Υπουργική Επιτροπή θα εγκρίνονται με κοινή πράξη των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών. Άρθρο 3 Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του δε κυρουμένου Μνημονίου από την ημερομηνία της υπογραφής του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση του Μνημονίου αμοιβαίας κατανοήσεως μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. 1999/Φ.0544_5_ΑΣ763_Μ.4874 1999