ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/2145

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-05-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-05-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Αθήνα, 28 Μαίου 1993

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως πάνων, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2 "Το άρθρο 53 του ν. 1851/1939 αντικαθίσταται ως εξής: Οι τακτικές άδειες χορηγούνται εφόσον: α) Ο κατάδικος έχει εκτίσει το ένα πέμπτο της ποινής του χωρίς ευεργετικό υπολογισμό των ημερών εργασίας και η κράτηση έχει διαρκέσει τουλάχιστον τρεις μήνες. [...]"
1.  
  Σε κάθε δικάσιμο προσδιορίζονται για εκδίκαση μέχρι τριάντα υποθέσεις, αν πρόκειται για το τριμελές πλημμελειοδικείο, ή μέχρι εξήντα αν πρόκειται για το μονομελές. 2. Με την επιφύλαξη της διατάξεως του άρθρου 89 παρ. 1, όταν από διάταξη νόμου η υποχρέωση για την αποκατάσταση της ζημιάς η την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης ή της ψυχικής οδύνης, περιορίζεται αποκλειστικά σε τρίτο αστικώς υπεύθυνο, ο, κατά το άρθρο 63, νομιμοποιούμενος σε άσκηση πολιτικής αγωγής μπορεί να παραστεί ως πολιτικώς ενάγων κατά του κατηγορούμενου προς υποστήριξη της κατηγορίας και μόνο. Η σχετική δήλωση μπορεί να γίνει τόσο κατά την προδικασία όσο και στο ακροατήριο, σύμφωνα με το άρθρο 84.
2.  
  Ο εισαγγελέας, όταν προσδιορίζει τις υποθέσεις κάθε δικασίμου τις κατανέμει σε τρία μέρη, αφού πάντοτε λάβει υπόψη του το χρόνο τελέσεως της πράξεως. 2. Όταν ενεργείται προανάκριση, σύμφωνα με το άρθρο 243 παράγραφος 1, ο κατηγορούμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα, που προβλέπονται στα άρθρα 101 και 102 και να υποβάλει εγγράφως την απολογία του εκπροσωπούμενος από συνήγορο, που διορίζεται κατά το άρθρο 96 παρ. 2, εκτός αν θεωρείται αναγκαία η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του, κατά την κρίση εκείνου που ενεργεί την προανάκριση. Ο κατηγορούμενος εκπροσωπούμενος δια του συνηγόρου υποχρεούται να δηλώσει τη διεύθυνση της κατοικίας του, εφαρμοζόμενων αναλόγως των εδαφίων γ και ε του άρθρου 273.
3.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 142 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται τελευταίο εδάφιο, που έχει ως εξής: Η ημερομηνία υπογραφής των καθαρογραμμένων πρακτικών σημειώνεται αυθημερόν σε ειδικά βιβλίο, που τηρείται στην οικεία γραμματεία. Μπορεί όμως το δικαστήριο, με απόφαση του και κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως, να μεταθέσει τη συζήτηση για ορισμένη υπόθεση σε επόμενο αριθμό της σειράς, ύστερα από αίτηση κάποιου από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως για εξαιρετικούς λόγους. Β. Στο άρθρο 375 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται παράγραφος, που παίρνει τον αριθμό 1 και έχει ως κατωτέρω, οι δε παράγραφοι 1, 2 και 3 παίρνουν αντιστοίχως τους αριθμούς 2, 3 και 4. 1. Οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου έχουν εφαρμογή και στο εφετείο εκτός από την παρ. 1.
4.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 145 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: 3. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την, κατά το άρθρο 142 παρ. 2 εδάφιο τελευταίο, καταχώριση στο ειδικό βιβλίο καθαρογραμμένων πρακτικών είναι δυνατό να ζητηθεί από τους διαδίκους και τον εισαγγελέα ή να προκληθεί αυτεπαγγέλτως από το δικαστή η διόρθωση λαθών, που υπάρχουν στα πρακτικά ή η συμπλήρωση των ελλείψεων, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της πορ.1.
5.  
  Στην παρ 2 του άρθρου 308 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται τελευταίο εδάφιο, που έχει ως εξής: Πριν παρέλθει χρονικό διάστημα δέκα ημερών από την ειδοποίηση η οικεία δικογραφία δεν εισάγεται στο συμβούλιο, αλλά παραμένει στη γραμματεία της εισαγγελίας
6.  
  Στην παρ. 5 του άρθρου 327 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται εδάφιο τελευταίο, που έχει ως εξής: Σε κάθε, πάντως, περίπτωση ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να προτείνει και εξετάσει τρεις τουλάχιστον μάρτυρες υπερασπίσεως.
7.  
  Το άρθρο 374 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 374
9.  
  Το εδάφιο β της παρ. 2 του άρθρου 486 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας καταργείται.
10.  
  Τα ποσά, τα οποία προβλέπονται στα στοιχεία α, β και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 489 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ν.1868/1989 και το άρθρο 33 του ν.1941/1991, ανακαθορίζονται ως εξής:.
 1. Το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών στο στοιχείο α αυτού ανακαθορίζεται στο ποσό των ογδόντα χιλιάδων (80.000) δραχμών.
 2. Το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών στο στοιχείο β αυτού ανακαθορίζεται στο ποπό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) δραχμών.
 3. Το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) δραχμών στο στοιχείο γ αυτού ανακαθορίζεται στα ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών.
11.  
  Στην παράγραφο 6 του άρθρου 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Μπορεί όμως το δικαστήριο, όταν επιβάλει ποινή φυλακίσεως, να χορηγήσει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, που θα ασκηθεί από τον κατηγορούμενο, εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της παραγράφου 2 του παρόντος*
12.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 508 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως ακολούθως: *2. Η διάταξη της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται, αν η αίτηση αναιρέσεως ασκείται εναντίον αποφάσεως, που έχει απορρίψει την έφεση ως ανυποστήρικτη ή απαράδεκτη ή αν δόθηκε είτε αρχικά είτε μεταγενέστερα ανασταλτικό αποτέλεσμα στην αίτηση αναιρέσεως σύμφωνα με το άρθρο 471 παράγραφος 2.
13.  
  Στο άρθρο 282 παρ. 3 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Στις λοιπές πράξεις μπορεί να επιβάλλονται στους εφήβους κατηγορούμενους πρόσθετες υποχρεώσεις που να συνάδουν στην προσωπικότητα του ανηλίκου και να αφορούν τον τρόπο ζωής του ή της διαπαιδαγώγησής του. Οι πρόσθετες υποχρεώσεις επιβάλλονται από τον ανακριτή όταν διενεργείται κυρία ανάκριση ή από τον εισαγγελέα ανηλίκων στις λοιπές περιπτώσεις με διάταξη του. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του ανηλίκου στις πρόσθετες αυτές υποχρεώσεις μπορούν οι παραπάνω να διατάσσουν την τοποθέτηση του ανηλίκου σε κατάλληλο κρατικό κοινοτικό ή ιδιωτικό κατάστημα αγωγής ή θεραπευτικό κατάστημα αν διαπιστωθεί ανάγκη προς τούτο.
14.  
  Μετά το εδάφιο β της παρ. 2 του άρθρου 122 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει με αίτησή του από τον εισαγγελέα του δικαστηρίου του τόπου κατοικίας ή διαμονής του παθόντος να παραπεμφθεί η εκδίκαση της υποθέσεως στο δικαστήριο του τόπου εκδόσεως του εντύπου. Ο εισαγγελέας διατάσσει την παραπομπή, εφόσον κρίνει ότι συντρέχουν βάσιμοι λόγοι ευχερέστερης διεξαγωγής της δίκης. Αν η αίτηση απορριφθεί, ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορος του μπορεί να υποβάλει παρόμοια αίτηση στο δικαστήριο που δικάζει την υπόθεση, το οποίο αποφασίζει για την παραπομπή ή όχι της υποθέσεως.
Άρθρο 4
1.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.1916/1990 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Η παράβαση της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου τιμωρείται με χρηματική ποινή πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών μέχρι εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών. Η εξ αμελείας παράβαση τιμωρείται με χρηματική ποινή τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών.
2.  
  Προκειμένου να ασκηθεί η κατά την παράγραφο 1 ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών, που έχει επιληφθεί αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας των σχετικών εγκλημάτων, διαβιβάζει αμέσως το εις χείρας του στοιχείο στον εισαγγελέα εφετών, αναφέροντας σχετικά Η ποινική δίωξη για τα κατά τον παρόντα νόμο κακουργήματα τα συναφή προς αυτά κακουργήματα και πλημμελήματα ασκείται από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, Θεσσαλονίκης ή Πατρών, η δε ανάκριση διεξάγεται από Εφέτη Ανακριτή των ως άνω δικαστηρίων, που ορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 του Κώδικα Οργανισμού των Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών. Στην περίπτωση αυτήν ως συμβούλιο ή δικαστής που διευθύνει το δικαστήριο νοείται του οικείου εφετείου. Για την εφαρμογή της διατάξεως οι περιφέρειες του Εφετείου Πειραιά, Ναυπλίου, Κρήτης, Δωδεκαννήσου και Αιγαίου υπάγονται στο Εφετείο Αθηνών, οι περιφέρειες των Εφετείων Ιωαννίνων και Κέρκυρας στο Εφετείο Πατρών και οι περιφέρειες των Εφετείων Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Λάρισας στο Εφετείο Θεσσαλονίκης. Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται εισαγγελέας ή συμβούλιο πλημμελειοδικών νοείται ο εισαγγελέας και το συμβούλιο εφετών.
3.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν.1916/1990 διαγράφονται οι λέξεις εξαιρέσει του εδαφίου ι της παρ.1 του άρθρου 1.
4.  
  Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 2 και 3 δεν εφαρμόζονται στις εκκρεμείς υποθέσεις για τις οποίες έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, οι οποίες ως προς τα παραπάνω θέματα εξακολουθούν να διέπονται από το ν. 1916/1990, όπως ίσχυε πριν από την τροποποίηση του.
5.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. Ι του άρθρου 9 του ν.1916/1990 αντικαθίσταται ως εξής: Ί. Αρμόδιος εισαγγελέας, που εποπτεύει το όλο έργο της ανακρίσεως, προανακρίσεως και προκαταρκτικής εξετάσεως για τα εγκλήματα του παρόντος νόμου και τα συναφή προς αυτά, είναι αντεισαγγελέος του Αρείου Πάγου, ο οποίος ορίζεται μαζί με έναν αναπληρωτή του, αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή εισαγγελέα εφετών, με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου για μια διετία, που μπορεί να ανανεωθεί.
6.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.1916/1990 αντικαθίσταται ως ακολούθως: ,2. Αντικατάσταση της προσωρινής κρατήσεως, που διατάχθηκε για κακούργημα, το οποίο αναφέρεται στον παρόντα νόμο, με περιοριστικούς όρους ή άρση της προσωρινής κρατήσεως διατάσσεται με διάταξη του ανακριτή ύστερα οπό σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα και σε περίπτωση διαφωνίας τους με βούλευμα του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου. ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αρθρο 5 Μετά το άρθρο 394 του Π.Κ. προστίθεται όρθρο 394 Α, που έχει ως εξής: .
Άρθρο 6
1.  
  Αν κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξετάσεως, προανακρίσεως, ή ανακρίσεως για οποιοδήποτε έγκλημα προκύψουν υπόνοιες για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, το δικαστικό συμβούλιο μπορεί μετά από πρόταση του εισαγγελέα ή αίτηση του ανακριτή να διατάξει με ειδικώς αιτιολογημένο βούλευμα την, εκ μέρους οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοδοτικού οργανισμού, παροχή κάθε πληροφορίας, έστω και απόρρητης, ή αποδεικτικού στοιχείου σχετικού με το άνοιγμα και την κίνηση λογαριασμού, κατάθεση χρημάτων ή παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών, που κατά την κρίση του συμβουλίου ενδέχεται να σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα
2.  
  Όταν διεξάγεται κυρία ανάκριση για το έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, μπορεί ο ανακριτής να απαγορεύσει την κίνηση των λογαριασμών και το άνοιγμα των θυρίδων του κατηγορούμενου, έστω και κοινών με άλλο πρόσωπο, εφόσον υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι οι λογαριασμοί αυτοί ή οι θυρίδες περιέχουν χρήματα ή πράγματα, που προέρχονται από νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Μετά το πέρας της ανακρίσεως αρμόδιο να διατάξει τα παραπάνω είναι το δικαστικό συμβούλιο. Η διάταξη του ανακριτή ή το βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου επέχει θέση εκθέσεως κατασχέσεως, εκδίδεται χωρίς προηγούμενη κλήση του κατηγορούμενου ή του τρίτου, δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει συγκεκριμένο λογαριασμό ή θυρίδα, επιδίδεται δε στον κατηγορούμενο και στο διευθυντικό στέλεχος του πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοδοτικού οργανισμού ή στο διευθυντή του υποκαταστήματος όπου εδρεύει ο ανακριτής ή ο εισαγγελέας. Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού ή θυρίδας, επιδίδεται και στον τρίτο.
3.  
  Η κατά την προηγούμενη παράγραφο απαγόρευση, θα ισχύει από της επιδόσεως της διατάξεως του ανακριτή ή του βουλεύματος του δικαστικού συμβουλίου στο διευθυντικό στέλεχος ή στο διευθυντή του υποκαταστήματος. Έκτοτε απαγορεύεται το άνοιγμα της θυρίδας και η κίνηση των λογαριασμών είναι δε άκυρη έναντι του Δημοσίου τυχόν εκταμίευση χρημάτων από το λογαριασμό. Υπάλληλος του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοδοτικού οργανισμού, που παραβιάζει τις κατά την προηγούμενη παράγραφο απαγορεύσεις, τιμωρείται με ποινή φυλακίσεως μέχρι δύο (2) ετών.
4.  
  Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος, μπορεί ο ανακριτής ή το δικαστικό συμβούλιου να διατάξει την απαγόρευση εκποιήσεως ορισμένου ακινήτου του κατηγορούμενου. Η διάταξη του ανακριτή ή το βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου επέχει θέση εκθέσεως κατασχέσεως, εκδίδεται χωρίς προηγούμενη κλήση του κατηγορούμενου και επιδίδεται στον κατηγορούμενο και στον αρμόδιο φύλακα μεταγραφών, ο οποίος υποχρεούται να προβεί αυθημερόν σε σχετική σημείωση στα οικεία βιβλία και να αρχειοθετήσει το έγγραφο που του κοινοποιήθηκε. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ρυθμίζονται τα της εγγραφής της ανωτέρω σημειώσεως στα οικεία βιβλία, τα της αρχειοθετήσεως του κοινοποιηθέντος εγγράφου, ως και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
5.  
  Κάθε δικαιοπραξία, υποθήκη, κατάσχεση ή άλλη πράξη, που εγγράφεται στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου μετά τη σημείωση της προηγούμενης παραγράφου, δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος
6.  
  Ο κατηγορούμενος και ο τρίτος δικαιούνται να ζητήσουν την άρση της διατάξεως του ανακριτή ή την ανάκληση του βουλεύματος του δικαστικού συμβουλίου, με αίτησή τους που απευθύνεται προς το δικαστικό συμβούλιο και κατατίθεται στον ανακριτή ή τον εισαγγελέα, εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως σ αυτόν της διατάξεως ή του βουλεύματος. Το συμβούλιο, στο οποίο δεν μετέχει ο ανακριτής, αποφαίνεται αμετακλήτως εντός πέντε (5) ημερών. Η διάταξη ή το βούλευμα ανακαλείται αυτεπαγγέλτως αν προκύψουν νέα στοιχεία. ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.
Άρθρο 7
1.  
  Στην παρ. 1 εδ. α του άρθρου 14 του Κ.Πολ.Δ. το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών αυξάνεται σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000) δραχμές. 2. Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του Κ.Πολ.Δ. τα ποσά των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) και ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών αυξάνονται αντίστοιχα σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000) και δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές.
3.  
  Στην παρ. 4 του άρθρου 173 του Κ.Πολ.Δ. το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών αυξάνεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές.
4.  
  Στο άρθρο 205 του Κ.Πολ.Δ. το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) έως πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών αυξάνεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές:.
5.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 207 του Κ.Πολ.Δ. το ποσό των χιλίων (1.000) έως πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών αυξάνεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές.
6.  
  Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 393 του Κ.Πολ.Δ. το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) δραχμών αυξάνεται σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές.
7.  
  Στα άρθρα 466 και 467 του Κ.Πολ.Δ. το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) δραχμών αυξάνεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) δραχμές.
8.  
  Στο άρθρο 636 του Κ.Πολ.Δ το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών αυξάνεται σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000) δραχμές.
9.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 1047 του Κ.Πολ.Δ. το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) δραχμών αυξάνεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) δραχμές.
10.  
  Τα ποσά, που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 14, 173 παράγραφος 4, 205, 207 παράγραφος 1, 393, 466, 467, 636 και 1047 παράγραφος 2 του Κ.Πολ.Δ., μπορούν του λοιπού να αυξομειώνονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 8
1.  
  Η πρόσθετη παρέμβαση, η προσεπίκληση και η ανακοίνωση δίκης προσδιορίζονται να συζητηθούν υποχρεωτικά την ίδια δικάσιμο με την κύρια υπόθεση
2.  
  Με ποινή απαραδέκτου η πρόσθετη παρέμβαση επιδίδεται σε όλους τους διαδίκους δέκα (10) ήμερες πριν από τη συζήτηση, ενώ η προσεπίκληση και η ανακοίνωση δίκης επιδίδονται στον τρίτο είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συζήτηση Άρθρο 17 Στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται πάντοτε: 1) οι διαφορές που αναφέρονται στο άρθρο 681 Β, καθώς και εκείνες που αφορούν τη ρύθμιση της οικογενειακής στέγης και την κατανομή των κινητών μεταξύ των συζύγων σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης, 2) οι διαφορές ανάμεσα στους ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων από τη σχέση της οροφοκτησίας, καθώς και οι διαφορές ανάμεσα στους διαχειριστές ιδιοκτησίας κατ ορόφους και στους ιδιοκτήτες ορόφων και διαμερισμάτων και 3) οι διάφορες που αφορούν την ακύρωση αποφάσεων της γενικής συνέλευσης σωματείων ή συνεταιρισμών.
3.  
  Αν ο τρίτος διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής η προθεσμία επίδοσης της προσεπίκλησης είναι εξήντα (60) ημέρες, ενώ της ανακοίνωσης είναι σαράντα (40) ημέρες. Αρθρο 93 Α. Αν ο χρόνος δεν επαρκεί, επιτρέπεται μα μόνο διακοπή για άλλη ημέρα και ώρα, με προφορική ανακοίνωση, που καταχωρίζεται στα πρακτικά και επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων και εκείνων που δεν παρίστανται. Η προθεσμία διεξαγωγής των αποδείξεων ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε εννέα μήνες. Αν η απόδειξη πρόκειται να διεξαχθεί στο εξωτερικό, έστω και κατά ένα μέρος, η προθεσμία αυτή ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε δώδεκα μήνες. Και στις δύο περιπτώσεις η προθεσμία διεξαγωγής των αποδείξεων μπορεί να παραταθεί μια μόνο φορά για τρεις ακόμα μήνες.
 1. Στην παράγραφο 6 τα δυο τελευταία εδάφια αντικαθίστανται ως εξής:
 2. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται από τον εισηγητή κατά τη διάρκεια της αποδεικτικής διαδικασίας, οπότε γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά
 3. Όπου σε άλλες διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. γίνεται λόγος για πράξη δικαστηρίου, που αναφέρεται στη διεξαγωγή των αποδείξεων, αντικαθίσταται με τη λέξη απόφαση.
4.  
  Το άρθρο 149 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: Η προβλεπόμενη στο άρθρο 341 παράγραφος 3 τελευταίο εδάφιο παράταση της προθεσμίας των αποδείξεων χορηγείται από τον εισηγητή ή από το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση διαδίκου.
5.  
  Στο άρθρο 260 του Κ.Πολ,Δ. προστίθεται δεύτερη παράγραφος, που έχει ως εξής: 2. Η για οποιονδήποτε λόγο ματαίωση της συζήτησης της υπόθεσης δεν αποτελεί διαδικαστική πράξη του δικαστηρίου ή των διαδίκων.
6.  
  Μετά τα άρθρο 270 του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται όρθρο 270 Α, που έχει ως εξής: Αρθρο 270 Α Ενώπιον των πολυμελών πρωτοδικείων, που δικάζουν σε πρώτο βαθμό μετά την περάτωση των αποδείξεων, ο εισηγητής ορίζει αυτεπαγγέλτως με πράξη του, που ανακοινώνεται προφορικά και επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων και αυτών που δεν παρίστανται και καταχωρίζεται στο πρακτικά, δικάσιμο για τη μετ απόδειξη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου. Η δικάσιμος αυτή δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τρεις μήνες από την ημερομηνία της περάτωσης των αποδείξεων. Σε περίπτωση ματαίωσης της ορισθείσας από τον εισηγητή δικασίμου για τη μετ απόδειξη συζήτηση της υπόθεσης νέα δικάσιμος ορίζεται ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε των διαδίκων.
7.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 270 του Κ.Πολ.Δ. έχει εφαρμογή και στις δίκες που διεξάγονται κατά την ειδική διαδικασία των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.
 1. Η παρ. 2 του άρθρου 283 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:
 2. 2.
 3. Οι παρεμπίπτουσες αγωγές μπορούν να ασκηθούν σε κάθε στάση της δίκης και κατ έφεση, πρέπει όμως να επιδίδονται στον εναγόμενο, με ποινή απαραδέκτου, δέκα (10) ημέρες πριν από την επόμενη διαδικαστική πράξη του δικαστηρίου, έκτος αν περιέχουν αυτοτελή αίτηση, οπότε πρέπει να ασκηθούν ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και να επιδοθούν στον εναγόμενο, με ποινή απαραδέκτου, δέκα (10) ημέρες πριν από την πρώτη συζήτηση της κύριας υπόθεσης.
9.  
  Στο άρθρο 341 του Κ.Πολ.Δ. επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:.
 1. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 αντικαθίστανται ως εξής:
 2. Στις λοιπές περιπτώσεις το δικαστήριο εκδίδει απόφαση, με την οποία τάσσει αποδείξεις
 3. Οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται ως εξής:
 4. 2.
 5. Η απόφαση που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο αναφέρει το δικαστήριο που την εκδίδει, τη σύνθεση του, τα ονοματεπώνυμα των διαδίκων και των τυχόν εκπροσώπων τους, καθώς και τα ονοματεπώνυμα των δικαστικών πληρεξουσίων τους και, αφού κρίνει επί του παραδεκτού και νόμω βασίμου των υποβαλλόμενων από τους διαδίκους αιτήσεων, ορίζει:
 6. α) το θέμα της απόδειξης, που περιέχει τους ουσιώδεις πραγματικούς ισχυρισμούς, οι οποίοι αμφισβητούνται και δεν έχουν αποδειχθεί, β) το διάδικο, ο οποίος φέρει το βάρος της απόδειξης και τα αποδεικτικά μέσα, με τα οποία θα γίνει αυτή, γ) τον τόπο και την αρχή ενώπιον της οποίας θα γίνει η διεξαγωγή, δ) τη δικάσιμο, κατά την οποία θα διεξαχθούν οι αποδείξεις και ε) την προθεσμία διεξαγωγής των αποδείξεων.
10.  
  Τα εδάφια β και γ του άρθρου 396 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίστανται ως ακολούθως: Ό αριθμός των μαρτύρων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δυο για κάθε πλευρά. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες πρέπει να αιτιολογούνται ειδικώς στην απόφασή του, το δικαστήριο μπορεί να ορίσει τρεις μάρτυρες για κάθε πλευρά. Στις περιπτώσεις ομοδικίας μπορεί να ορίζεται ένας μάρτυρας για κάθε ομόδικο, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο.
11.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 406 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: 1. Η εξέταση των μαρτύρων γίνεται ενώπιον του δικαστηρίου και επί πολυμελών δικαστηρίων ενώπιον του Εισηγητή, σύμφωνο με τα οριζόμενα στα άρθρο 341 παράγραφος 3. Η εξέταση των μαρτύρων γίνεται πάντοτε στο ακροατήριο επί μονομελών δικαστηρίων κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και επί πολυμελών δικαστηρίων κατά τη δικάσιμο, η οποία έχει ορισθεί με την απόφαση περί αποδείξεων.
Άρθρο 9
1.  
  Κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666 παρ.1, 667, 670, 671 παρ.1 έως 3 και 672-576 δικάζονται από το καθ ύλην αρμόδιο δικαστήριο οι πάσης φύσεως διαφορές που αφορούν σε αποζημιώσεις οποιασδήποτε μορφής περιουσιακής ζημίας ή ηθικής βλάβης που προκλήθηκε δια του τύπου ή με ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές, ως και οι συναφείς προς αυτές αξιώσεις προστασίας της προσωπικότητας των προσβληθέντων. Ανακοπή κατά απόφασης που έχει εκδοθεί ερήμην επιτρέπεται, αν εκείνος που δικάσθηκε ερήμην δεν κλητεύθηκε καθόλου ή δεν κλητεύθηκε νόμιμα ή εμπρόθεσμα ή αν συντρέχει λόγος ανώτερης βίας*.
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 681 Β εφαρμόζεται και εν προκειμένω.. 3. Αν προσβληθεί με έφεση ερήμην απόφαση, επιτρέπεται η προβολή κάθε πραγματικού και νομικού ισχυρισμού, καθώς και η προσαγωγή και επίκληση αποδεικτικών μέσων.
3.  
  Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 933 του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: Επί διαταγών πληρωμής η ανακοπή εισάγεται στο καθ ύλην αρμόδιο δικαστήριο.
4.  
  Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 933 του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: Αρμόδιος να εκδόσει διαταγή πληρωμής είναι ο ειρηνοδίκης. Για την έκδοση διαταγής πληρωμής δεν γίνεται συζήτηση στο ακροατήριο.
5.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 632 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: Ί. Ο οφειλέτης κατά του οποίου στρέφεται η διαταγή πληρωμής έχει το δικαίωμα μέσα σε δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες από την επίδοσή της να ασκήσει ανακοπή, η οποία απευθύνεται στο δικαστήριο, το οποίο είναι καθ ύλην αρμόδιο. Η επίδοση της ανακοπής και της αίτησης αναστολής της επόμενης παραγράφου μπορούν να γίνουν είτε στο δικηγόρο που υπέγραψε την αίτηση για την έκδοση της διαταγής πληρωμής είτε στη διεύθυνση εκείνου κατά του οποίου στρέφονται, η οποία αναφέρεται στη διαταγή πληρωμής, εκτός αν γνωστοποιηθεί με δικόγραφο μεταβολή που τυχόν έχει επέλθει. Τα αντίγραφα των εγγράφων τα οποία αποδεικνύουν την απαίτηση παραμένουν στη γραμματεία του δικαστηρίου μέχρι την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση ανακοπής κατά την παρούσα παράγραφο.
6.  
  Στο άρθρο 633 παρ. 2 εδ. α του Κ.Πολ.Δ. η φράση μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών αντικαθίσταται με τη φράση μέσα σε προθεσμία δέκα εργασίμων ημερών. 2. Στις δίκες αυτές η προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 564 είναι εξήντα (60) ημέρες. Η δικάσιμος για τη συζήτηση της αναίρεσης δεν μπορεί να ορισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 568, σε χρόνο που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Οι προθεσμίες της παραγράφου 4 του άρθρου 563 είναι τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες σε κάθε περίπτωση. Αναβολή της συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 575, δεν μπορεί να είναι κάθε φορά μεγαλύτερη από σαράντα πέντε (45) ημέρες. Αν γίνει δεκτή η αναίρεση, το τμήμα του Αρείου Πάγου που αναιρεί την απόφαση κρατεί την υπόθεση σε κάθε περίπτωση.
7.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 των άρθρων 653 και 673, της παραγράφου 3 των άρθρων 507 κα 764, καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 469 του Κ.Πολ.Δ. προστίθενται οι λέξεις ή αν συντρέχει λόγος ανώτερης βίας. Στο ίδιο άρθρο προστίθεται πέμπτη παράγραφος, που έχει ως εξής: 5. Η άσκηση ανακοπής σης περιπτώσεις του άρθρου 943 επιφέρει αυτοδικαίως αναστολή της περαιτέρω εκτέλεσης μέχρι την ημερομηνία της συζήτησης της. Η συζήτηση της ανακοπής ορίζεται υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ημερών από την κατάθεση της, η δε σχετική απόφαση εκδίδεται εντός μηνός από τη συζήτηση. Κατά τη συζήτηση της ανακοπής το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί, ύστερα από αίτηση διαδίκου, που υποβάλλεται και προφορικώς και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, να παρατείνει την αναστολή μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της ανακοπής, Η αναστολή αίρεται αυτοδίκαια, αν η ανακοπή δεν συζητηθεί την αρχικά ορισμένη δικάσιμο.
8.  
  Στο άρθρο 912 στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται η φράση εφόσον πιθανολογείται η ευδοκίμηση της ανακοπής ή της έφεσης
9.  
  Μετά το άρθρο 940 του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται άρθρο 940 Α, που έχει ως εξής: Αρθρο 940 Α Στο χρονικό διάστημα από 1 μέχρι 31 Αυγούστου δεν επιτρέπεται η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένης και της επιταγής προς εκτέλεση. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται, όταν πρόκειται για πλοία και αεροσκάφη.
10.  
  Η περίπτωση β του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 960 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 681 Δ. Διαφορές που αφορούν σε προσβολές από δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές.
11.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 690 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Το μονομελές πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο δικάζουν την αίτηση με τη σύμπραξη γραμματέα, ο οποίος τηρεί πρακτικά.
12.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 804 του Κ.Πολ.Δ. προστίθενται εδάφια, που έχουν ως εξής: Διενέργεια πραγματογνωμοσύνης δεν διατάσσεται αν εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση έχει κριθεί και πιστοποιείται ότι φέρει αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, λόγω νοητικής καθυστέρησης ή αυτισμού, με απόφαση της Πρωτοβάθμιας ή της Δευτεροβάθμιας Υπηρεσιακής Υγειονομικής Επιτροπής ή της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής Στρατού ή οικείου ασφαλιστικού φορέα, με την οποία απονέμεται σύνταξη ή καθίσταται προστατευόμενο μέλος συνταξιούχου γονέα Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται σχετική απόφαση, η πραγματογνωμοσύνη μπορεί να διενεργείται σε δημόσιο νοσοκομείο από ιατρούς αντίστοιχων ειδικοτήτων.
13.  
  Η περίπτωση β του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 999 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: β) με κήρυξη από κήρυκα στο ίδιο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα την προηγούμενη του πλειστηριασμού Τετάρτη, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2 το απόγευμα.
14.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 1019 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής; 2. Σε κάθε περίπτωση η διαιτητική απόφαση μπορεί να ορίζει ότι τα μέρη είναι υπόχρεα εις ολόκληρο για την καταβολή της αμοιβής και των εξόδων, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 480 επ. του Αστικού Κώδικα. Στο ίδιο άρθρο προστίθεται τρίτη παράγραφος, που έχει ως εξής: 3. Με την αναγγελία σύμφωνα με το άρθρο 972 παράγραφος 2 εδ. β, εφόσον έχει επιδοθεί επιταγή προς εκτέλεση και επί ακινήτων έχουν τηρηθεί τα οριζόμενα στο άρθρο 1006 παράγραφος 4 εδ. α, αρχίζει νέα ετήσια προθεσμία, αν ανετράπη η κατάσχεση κατά την παράγραφο 1. ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.
15.  
  Στο άρθρο 899 του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής: 3. Η άσκηση της αγωγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διαιτητικής απόφασης. Εφόσον η αγωγή ασκήθηκε παραδεκτά, το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί, κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., να χορηγήσει αναστολή, με ή και χωρίς εγγύηση, ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της αγωγής, αν πιθανολογεί την ευδοκίμηση κάποιου λόγου ακύρωσης.
16.  
  Στο άρθρο 901 του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής: 3. Η άσκηση της αγωγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διαιτητικής απόφασης. Εφόσον η αγωγή ασκήθηκε παραδεκτά, το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί κατά τη διαδικασία των άρθρων 666 επ., να χορηγήσει αναστολή με εγγύηση ή και χωρίς εγγύηση, ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της αγωγής, αν πιθανολογεί την ευδοκίμηση κάποιου λόγου ανυπαρξίας*.
17.  
  Το εδάφιο τελευταίο της παραγράφου 2 του άρθρου 882 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: Σε κάθε περίπτωση διαιτησίας που δεν είναι διεθνής, το ποσό της αμοιβής κατά διαιτητή ή επιδιαιτητή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια.
18.  
  Η παραγρ. 7 του άρθρου 882 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: 7. Στους διαιτητές και επιδιαιτητές καταβάλλεται ποσοστό της αμοιβής ίσο με το ογδόντα τοις εκατό (80%). Το υπόλοιπο ποσό της αμοιβής καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.). Ο περιορισμός της αμοιβής των διαιτητών ή επιδιαιτητών, δεν ισχύει σε διεθνείς διαιτησίες. Άρθρα 10.
8α.  
  Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 674 του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Σε περίπτωση ερημοδικίας του εκκαλούντος εφαρμόζονται ως προς την έφεση οι διατάξεις του άρθρου 531 παρ. 1.
 1. Μετά το άρθρο 675 του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται άρθρο 675 Α, που έχει ως εξής:
 2. Το άρθρο 656 εφαρμόζεται και στις υποθέσεις που δικάζονται κατά τη διαδικασία των άρθρων 663 επ. του Κ.Πολ.Δ.
Άρθρο 11
1.  
  Μετά την παρ. 5 του άρθρου 4 του ν.1758/1988 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 6. Στο Εφετείο και στο Πρωτοδικείο Αθηνών καθορίζεται από το τριμελές συμβούλιο διοικήσεως υποχρεωτικά ιδιαίτερο ποινικό τμήμα με ειδικό κανονισμό, που εκδίδεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου κάθε έτους και εγκρίνεται μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του ίδιου μήνα από την ολομέλεια του οικείου δικαστηρίου και τον Υπουργό Δικαιοσύνης κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο. Με τον Ιδιο κανονισμό ορίζονται οι πρόεδροι και οι δικαστές του ποινικού τμήματος, που δεν μπορούν να είναι λιγότεροι του 1/3 των υπηρετούντων δικαστών και οι οποίοι θα ασχολούνται αποκλειστικά σε αυτό για όλο το αντίστοιχο δικαστικό έτος. Στις ποινικές συνεδριάσεις του δικαστηρίου και του δικαστικού συμβουλίου μετέχουν με ποινή ακυρότητας της διαδικασίας αυτοί που ανήκουν στο ποινικό τμήμα. Κατ εξαίρεση στις συνθέσεις του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου μπορούν να συμμετέχουν πάρεδροι που δεν ανήκουν στο ποινικό τμήμα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου.
2.  
  Η περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής: γ. Των εφετείων, των εφετείων ανηλίκων και των μικτών ορκωτών εφετείων Δωδεκαννήσου, Κέρκυρας, Ιωαννίνων, Ναυπλίου, Πατρών, Κρήτης, Αιγαίου, Λάρισας, Θράκης και Δυτικής Μακεδονίας ο δικαστής που διευθύνει το εφετείο: αα. Της Αθήνας για τα πέντε πρώτα, ββ. του Πειραιά για τα δύο αμέσως επόμενα και γγ. της Θεσσαλονίκης για τα τρία τελευταία παραγγέλλει να μεταβούν από το εφετείο για τη σύνθεση δικασίμων, όσοι εφέτες χρειάζονται.
4.  
  Στο άρθρο 51 του ν.1756/1988 προστίθεται παράγραφος 7, η οποία έχει ως εξής: 7 Δικαστικοί λειτουργοί είναι δυνατό να αναλαμβάνουν καθήκοντα στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες στις Βρυξέλλες με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Δικαιοσύνης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Η ανάληψη καθηκόντων γίνεται για εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας και δεν είναι δυνατό να υπερβεί την τριετία.
5.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 81 του ν.1756/1988 μετά τη λέξη Θεσσαλονίκης προστίθενται οι λέξεις Δυτικής Μακεδονίας.
6.  
  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 97 του ν.1756/1988 μετά τις λέξεις για τα εφετεία Θράκης προστίθενται οι λέξεις Δυτικής Μακεδονίας.
7.  
  Στο άρθρο 108 του ν.1756/1988 η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Η προηγούμενη παρ. 2 εφαρμόζεται και για πάρεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πρόεδρο πρωτοδικών και εφέτη των πολιτικών και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και εισαγγελέα πρωτοδικών και αντεισαγγελέα εφετών.
8.  
  Σε περίπτωση προαγωγής ή μετάθεσης δικαστικού λειτουργού που συμμετέχει στη σύνθεση δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμούν πολιτικές υποθέσεις για έκδοση απόφασης, δεν ματαιώνεται η συζήτηση των υποθέσεων αυτών με την κοινοποίηση του οικείου διατάγματος ούτε με την ανάληψη των καθηκόντων του στη νέα θέση. Για τη συμμετοχή του στις σχετικές διασκέψεις μπορεί να μεταβαίνει στην έδρα του δικαστηρίου που εκκρεμούν οι υποθέσεις ύστερα από έγκριση του προέδρου εφετών της οικείας περιφέρειας για τους δικαστές των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων και του Προέδρου του Αρείου Πάγου για τους λοιπούς δικαστές. Η έγκριση μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο. Ματαίωση και επανασυζήτηση υπόθεσης γίνεται μόνο, αν είναι εξαιρετικά δυσχερής η μετάβαση του δικαστή στην παλαιά θέση του ή λόγω συνδρομής άλλου σοβαρού λόγου.
9.  
  Οσα προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο εφαρμόζονται και στους δικαστικούς λειτουργούς των διοικητικών δικαστηρίων. Στην περίπτωση αυτήν την άδεια παρέχει ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας.
10.  
  Πάρεδροι πρωτοδικείου και εισαγγελίας, που έχουν επιτύχει στο διαγωνισμό της 25ης Μαΐου 1990, κρίνονται και διορίζονται σε θέσεις πρωτοδικών και αντεισαγγελέων πρωτοδικών μετά τη συμπλήρωση δεκαοκτώ μηνών υπηρεσίας παρέδρου. Το ίδιο ισχύει και για τους παρέδρους διοικητικών δικαστηρίων που έχουν επιτύχει στο διαγωνισμό της 11ης Ιουνίου 1990.
11.  
  Δεν διορίζονται δικαστικοί λειτουργοί, όσοι πάσχουν από γενική αναπηρία ή έχουν απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις για λόγους ψυχικής ασθένειας
12.  
  Οι οργανικές θέσεις των αρεοπαγιτών αυξάνονται κατά δύο (2) και των αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου κατά μία (1) με αντίστοιχη περικοπή δύο θέσεων προέδρων εφετών και μιας εισαγγελέα εφετών
13.  
  Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος υφιστάμενες κενές θέσεις παρέδρων στα πρωτοδικεία και τις εισαγγελίες πρωτοδικών πληρούνται με διορισμό από εκείνους που πέτυχαν κατά το διαγωνισμό της 1ης Οκτωβρίου 1992 μέχρις εξαντλήσεως του αριθμού τους
14.  
  Σε αρεοπαγίτες, συμβούλους της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι οποίοι αποχωρούν λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας στις 30.6.1993 μπορεί να απονεμηθεί τιμητικά με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης ο τίτλος του Αντιπροέδρου των οικείων Δικαστηρίων, αν είχαν άνω των 5 ετών ευδόκιμη υπηρεσία Αρεοπαγίτη ή Συμβούλου της Επικρατείας ή Ελεγκτικού Συνεδρίου και διακρίθηκαν ιδιαίτερα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η απονομή του τίτλου μνημονεύεται στο προεδρικό διάταγμα της αποχωρήσεως λόγω ορίου ηλικίας. ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.
3α.  
  Στο άρθρο 15 παρ. 3α περίπτ. 3 του ν. 1756/1988 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Ειδικά στο Πολιτικό Πρωτοδικείο Αθηνών μπορεί να ορίζεται ως Πρόεδρος του Συμβουλίου και Αρεοπαγίτης.
 1. Το άρθρο 16 παρ. 2 περ. β του ν.1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
 2. β. πρωτοδικών Αθηνών.
 3. Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, εισαγγελείς ή αντεισαγγελείς εφετών από την οικεία εισαγγελία εφετών.
Άρθρο 12
1.  
  Ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών του Κράτους και των υπαγόμενων σ αυτό Ν.Π.Δ.Δ. ασκείται από Μονομελή Κλιμάκια, στα οποία τοποθετείται πάρεδρος ή εισηγητής.
2.  
  Ο αριθμός των θέσεων των αντιπροέδρων στο Συμβούλιο Επικρατείας αυξάνεται κατά μία (1) και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται σε έξι (6), ο αριθμός των συμβούλων αυξάνεται κατά πέντε (5) και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται σε σαράντα δύο (42). ο αριθμός των παρέδρων αυξάνεται κατά τρεις (3) και ο αριθμός τους ορίζεται σε σαράντα οκτώ (48) και ο αριθμός των εισηγητών αυξάνεται κατά δέκα (10) και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται σε πενήντα (50). Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δυνατά να ανατίθενται και πρόσθετες αρμοδιότητες στα Μονομελή Κλιμάκια.
3.  
  Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ως όργανο ελέγχου ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου νοείται, στο εξής, το Μονομελές Κλιμάκιο αυτού. Τα Μονομελή Κλιμάκια ιδρύονται με απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο αριθμός δε αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων των παρέδρων και των εισηγητών. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζεται και η αρμοδιότητα κάθε Μονομελούς Κλιμακίου, καθώς και οι αναπληρωτές των παρέδρων και εισηγητών. Στα Μονομελή Κλιμάκια, που είναι αρμόδια για τον έλεγχο των δαπανών των υπουργείων, τοποθετείται πάρεδρος αναπληρούμενος από εισηγητή, και στα Κλιμάκια που εδρεύουν στις πρωτεύουσες των νομών τοποθετείται εισηγητής. Πάρεδρος μπορεί να τοποθετηθεί και στα Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύουν στο Νομό Αττικής, στους Νομούς Αθηνών και Πειραιώς, καθώς και στις έδρες των Νομών Αχαΐας, Λάρισας, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου, ύστερα από απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναπληρούμενος από εισηγητή.
 1. Την κοινωνική ασφάλιση γενικά, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων και
 2. την εργατική κατοικία και στέγη γενικά.
 3. Στο Α Τμήμα υπάγονται επίσης :
 4. α. η επεξεργασία όλων των κανονιστικών διαταγμάτων, β. η άσκηση πειθαρχικής εξουσίας κατά νόμο και γ. η έγκριση κάθε διαχειριστικής δαπάνης.
4.  
  Για την αντιμετώπιση από το Ελεγκτικό Συνέδριο των ανωτέρω υποχρεώσεων του, στις οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών αυτού προστίθενται: Μία (1) θέση συμβούλου, μία (1) θέση αντεπιτρόπου, πέντε (5) θέσεις παρέδρων, εξήντα τέσσερις (64) θέσεις εισηγητών και ορίζεται ο συνολικός αριθμός των θέσεων των πρώτων σε είκοσι (20), των δεύτερων σε δύο (2), των τρίτων σε σαράντα (40) και των τέταρτων σε ογδόντα πέντε (85)
 1. την κρατική φορολογία (φόροι, τέλη και συναφή δικαιώματα), με εξαίρεση όσες προβλέπονται στο εδάφιο ε της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου,
 2. τα λογιστικό βιβλία (Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων)
5.  
  Η πλήρωση των θέσεων των εισηγητών γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η πλήρωση των θέσεων εισηγητών γίνεται κατά τη διαδικασία πληρώσεως των θέσεων των Παρέδρων και γίνονται δεκτοί και οι προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και των Υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης που έχουν 15ετή τουλάχιστον υπηρεσία και πτυχίο νομικής σχολής ή νομικού τμήματος. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος μπορούν επίσης να πληρούνται κατά την ως άνω διαδικασία οι ανωτέρω 64 θέσεις Εισηγητών και μέχρι του ημίσεως αυτών από Προϊσταμένους Δ/νσεων ή Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έχουν 15ετή τουλάχιστον υπηρεσία και είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατης Σχολής Οικονομικών, Πολιτικών ή Βιομηχανικών σπουδών. Οι διοριζόμενοι εξομοιούνται βαθμολογικά με Ειρηνοδίκη Β τάξεως και ασκούν αποκλειστικά-ελεγκτικά καθήκοντα, χωρίς να εξελίσσονται στους επόμενους βαθμούς. Μετά την αποχώρηση τους οι κενούμενες θέσεις εξομοιούνται με των λοιπών εισηγητών. Σε περίπτωση επιλογής υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε θέσεις εισηγητών καταργείται το ήμισυ των κενούμενων οργανικών θέσεων.
 1. Την οργάνωση και λειτουργία της Διοικήσεως και των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου γενικά, πλην των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτούς.
 2. Στις υποθέσεις αυτές περιλαμβάνονται και εκείνες που αφορούν το διορισμό, εκλογή και μεταβολές των οργάνων της Διοικήσεως και των νομικών προσώπων δημόσιου δίκαιου, με την αυτήν ως άνω εξαίρεση.
 3. Το διορισμό και την υπηρεσιακή κατάσταση γενικά των διοικητικών, στρατιωτικών και δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων, των υπαλλήλων της Βουλής, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, καθώς και την πρόσληψη και την κατάσταση μη μόνιμου προσωπικού του Δημοσίου, της Βουλής και των πιο πάνω οργανισμών και νομικών προσώπων, ανεξάρτητα από τη φύση της σχέσης, με την οποία συνδέεται.
 4. Στις υποθέσεις αυτές περιλαμβάνονται και εκείνες που αφορούν την κατάσταση των κληρικών γενικά, καθώς και οι προβλεπόμενες από το άρθρο 103 παρ. 4 και 6 του Συντάγματος και την κείμενη νομοθεσία προσφυγές υπαλλήλων.
 5. Την εισαγωγή και κατάσταση γενικά μαθητών των παραγωγικών σχολών και υπαλλήλων του προηγούμενου εδαφίου και τις μεταβολές της καταστάσεως των εφέδρων αξιωματικών
6.  
  Κάθε διάταξη που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων καταργείται
 1. τη χωροταξία και την πολεοδομία γενικά.
 2. Στις υποθέσεις αυτές περιλαμβάνονται ιδίως εκείνες που αφορούν έγκριση και εφαρμογή ρυθμιστικών και πολεοδομικών σχεδίων και μελετών, καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης, καθορισμό χρήσεων γης και ζωνών οικιστικού ελέγχου, ενεργού πολεοδομίας, αστικού αναδασμού, ειδικής ενίσχυσης και ειδικών κινήτρων, οικοδομικές άδειες και χαρακτηρισμό αυθαιρέτων και.
 3. την εκπαίδευση.
 4. Στις υποθέσεις αυτές περιλαμβάνονται εκείνες που αφορούν την εφαρμογή της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Γ Τμήματος και ιδίως οι υποθέσεις που αφορούν την ιδιωτική εκπαίδευση γενικά (ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και φροντιστήρια) και το προσωπικό αυτής, καθώς και εκείνες που αφορούν τους μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές, υποτρόφους και μετεκπαιδευομένους γενικά.
 5. Στο Δ Τμήμα υπάγεται και κάθε ένδικο μέσο που αφορά διαφορές, οι οποίες δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών Τμημάτων.
7.  
  Στο Ε Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας υπάγονται τα ένδικα μέσα που αφορούν διαφορές, οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας για:
 1. την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των δασών και των δασικών εκτάσεων, των υδάτων, της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας,
 2. την ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών, βιοτεχνικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων γενικά,
 3. την ίδρυση και λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων,
 4. τους φόρους, τα τέλη και τα δικαιώματα που επιβάλλονται από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης,
 5. τους δασμούς.
 6. Στις υποθέσεις αυτές περιλαμβάνονται και εκείνες που αφορούν φόρους, τέλη και δικαιώματα που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή ή βεβαιώνονται και εισπράττονται από τα τελωνεία της Χώρας,.
 7. την είσπραξη των δημοσίων εσόδων (άρθρο 1 παράγραφος 2 εδ. ια του ν. 1406/1983), ανεξάρτητα από τη νομοθεσία που διέπει το σχετικό τίτλο,.
 8. τα μεταλλεία και λατομεία,
 9. τον αιγιαλό και παραλία,
 10. τη ναυτιλία γενικά και τα πλοία και ι. τα σήματα.
8.  
  Στο ΣΤ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας υπάγονται τα ένδικα μέσα που αφορούν διαφορές, οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας για:
 1. τις διοικητικές συμβάσεις.
 2. Στις υποθέσεις αυτές περιλαμβάνονται και εκείνες που αφορούν το διοικητικό στάδιο που προηγείται της υπογραφής της σύμβασης, ανεξάρτητα αν αυτή υπεγράφη,.
 3. τις αποζημιώσεις.
 4. Στις υποθέσεις αυτές περιλαμβάνονται και εκείνες που αφορούν τις κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού γενικά του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου,.
 5. την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος, Στις υποθέσεις αυτές περιλαμβάνονται ιδίως εκείνες που αφορούν αρχαιότητες και αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, διατηρητέα κτίρια και παραδοσιακούς οικισμούς,
 6. την προστασία γενικά αστών προσφύγων, παραπηγματούχων, σεισμοπαθών και πληγέντων από θεομηνίες,
 7. την προστασία γενικά αναπήρων και θυμάτων πολέμου, πολεμοπαθών, αγωνιστών εθνικής αντίστασης, εφέδρων παλαιών και νέων πολεμιστών, εφόσον δεν πρόκειται για τοποθέτηση ή απόλυση και γενικά μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης όλων αυτών ως υπαλλήλων του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου
 8. την αποκατάσταση γενικά γεωργών και κτηνοτρόφων, συμπεριλαμβανομένων και των υποθέσεων που αφορούν τον αγροτικό αναδασμό
9.  
  Η ισχύς των παραγράφων 3-8 του άρθρου αυτού αρχίζει από την 1η Ιουλίου 1993. Οι διατάξεις των παραγράφων αυτών εφαρμόζονται και στα ένδικα μέσα τα οποία έχουν εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας και δεν έχουν συζητηθεί κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του, καθώς και στα ένδικα μέσα, για τα οποία κατά το χρόνο αυτόν έχει δημοσιευτεί προδικαστική απόφαση. 10 α. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων των παραγράφων 3-8 καταργείται το π.δ. 309/1986 (ΦΕΚ 136 Α) και η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν. 1968/1991 (ΦΕΚ 150 Α), καθώς και η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ 8 Α), όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του ν. 1968/1991.
 1. Όπου στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 1 του ν. 1968/1991 αναφέρεται το Ε Τμήμα από την έναρξη της ισχύος των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων του άρθρου αυτού νοείται το Α Τμήμα.
11.  
  Οι οργανικές θέσεις του Κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως ορίζονται στο άρθρο 17 παρ. 1 εδαφ. α του ν. 1738/19Β7, αυξάνοντα κατά πέντε (5) και ο συνολικός αριθμός αυτών ορίζεται σε δεκαπέντε (15), με αντίστοιχη μείωση των οργανικών θέσεων των υπαλλήλων της Γραμματείας του Συμβουλίου της Επικρατείας που προβλέπονται στο άρθρο 1 εδαφ. α του π. δ./τος 208/1988 (ΦΕΚ 90 Α) οριζομένων αυτών σε πενήντα τρεις (53). ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Αρθρο 13.
Άρθρο 14
1.  
  Οι υπηρεσίες των Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου λειτουργούν εφεξής ως Γραμματείες των Μονομελών Κλιμακίων αυτού και σε καθεμία από αυτές προΐσταται ο μέχρι σήμερα επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή ο εκάστοτε επιλεγόμενος από το Δικαστικό Συμβούλιο, αναπληρώνει δε τον εισηγητή στα καθήκοντα του σε περίπτωση ελλείψεως, απουσίας ή κωλύματος αυτού. Το προσωπικό της Γραμματείας των Μονομελών Κλιμακίων επικουρεί τον πάρεδρο, τον εισηγητή ή τον επίτροπο στην άσκηση των τακτικών και λοιπών καθηκόντων τους. Άρθρο 1S Στο άρθρο 19 του π.δ/τος 774/1980 Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων κ.λπ. (ΦΕΚ 189 Α) προστίθεται παράγραφος 7, η οποία έχει ως ακολούθως: 7. Προκειμένου περί εκτελέσεως έργων ή προμηθειών, από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τις δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς, η δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου δραχμών, δύναται να διενεργείται, κατά τη διαδικασία των άρθρων 85 του ν.1892/1990 και 77 του ν.1943/1971 και μετά από πρόταση του αρμόδιου υπουργού, έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο και προ της υπογραφής της οικείας συμβάσεως. Για το σκοπό αυτόν υποβάλλεται σ αυτό ο φάκελος με όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία, καθώς και το σχέδιο της σχετικής συμβάσεως. Στην περίπτωση που ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν ολοκληρωθεί μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από της υποβολής σε αυτό του σχετικού φακέλου, η σύμβαση δύναται να υπογραφεί. Αν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός, η σύμβαση δεν υπογράφεται. Επιτρέπεται η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την πληρωμή μικροδαπανών, το ύψος των οποίων δεν υπερβαίνει, κατά περίπτωση, το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών. Τα ως άνω ποσά δύνανται να αυξομειώνονται με απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών, δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 16 "Α. Συνιστώνται στο Ελεγκτικό Συνέδριο οι εξής Κλάδοι και θέσεις προσωπικού:"
1.  
  Για κάθε έργο, προμήθεια, επιχορήγηση, ενίσχυση, κ.λπ. και γενικά για κάθε πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται, είτε ολικά είτε μερικό, από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να διενεργεί έλεγχο με τη διαδικασία του άρθρου 85 του ν. 1892/ 1990, οποιοσδήποτε και αν είναι ο δικαιούχος ή ο διαχειριστής των κονδυλίων. Για τα ειδικά τεχνικά ζητήματα, που τυχόν ανακύπτουν κατά τη διενέργεια του ελέγχου, μπορεί να χρησιμοποιούνται αντίστοιχης ειδικότητας ή εμπειρίας υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών ή φορέων του δημόσιου τομέα, που προτείνονται από τα αρμόδια όργανα κατόπιν αιτήσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2.  
  Κλάδος ΠΕ Οικονομολόγων Περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις οικονομολόγων με εξειδίκευση στην κριτική ανάλυση και εκτίμηση οικονομικών καταστάσεων ή οικονομετρίας ή στατιστικής (ΕURΟ SΤΑΤ)
3.  
  Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής Περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις που αντιστοιχούν σης ειδικότητες: α) Πληροφορικής
 1. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
4.  
  Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Περιλαμβάνει δεκατέσσερις (14) θέσεις που κατανέμονται κατά ειδικότητα ως εξής:
 1. Προγραμματιστών Η/Υ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.
 2. Αυτοματισμού Η/Υ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.
 3. Χειριστών διατρητικών μηχανών. . . . . . . . . . 10.
5.  
  Για το διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό των ανωτέρω Κλάδων και ειδικοτήτων απαιτούνται τα προσόντα που ορίζονται κάθε Φορά για το διορισμό σε αντίστοιχες θέσεις των δημόσιων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου
Άρθρο 17
1.  
  Τα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια, όταν δικάζουν αγωγές, που στρέφονται κατά Ν.Π.Δ.Δ. και έχουν: από οποιονδήποτε γενεσιουργό λόγο, αξιώσεις, που συνδέονται με δαπάνες τους, οι οποίες υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρο 19 επομ. του π.δ/τος 774/1980), δεν εκδίδουν οριστική απόφαση, αν δεν προσάγεται για μεν την περίπτωση που έχει αποφανθεί το Ελεγκτικό Συνέδριο η οικεία πράξη του αρμόδιου τμήματος του, για δε την περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ή εκκρεμεί στο τμήμα τέτοια υπόθεση, σχετική βεβαίωση του γραμματέα αυτού, διατάσσουν δε αυτεπαγγέλτως την προσαγωγή από το παριστάμενο Ν.Π.Δ.Δ. ή τον ενδιαφερόμενο ή εφόσον απολείπονται, την αποστολή από το Ελεγκτικό Συνέδριο της πράξεως του τμήματος ή της βεβαιώσεως του γραμματέα του.
Άρθρο 19
1.  
  Η ισχύς της διατάξεως της παραγράφου 6 του άρθρου 70 του ν.1756/1988, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.1968/1991 και αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 12 του ν. 1999/1991, παρατείνεται για μια τριετία από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
2.  
  Στην παράγραφο 7 του άρθρου 68 του ν.1756/1988 προστίθεται εδάφιο που έχει ως ακολούθως: Κατ εξαίρεση προσφυγή στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της αποφάσεως του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου που αφορά αρχικό διορισμό παρέδρου έχει δικαίωμα να ασκήσει αυτός που κρίθηκε και παραλείφθηκε εφόσον έλαβε δύο τουλάχιστον ψήφους. Η προσφυγή κατατίθεται στη Γραμματεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε ημερών από τότε που γνωστοποιήθηκε εγγράφως το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας από το Γραμματέα του Συμβουλίου και διαβιβάζεται αμέσως στην Ολομέλεια δια του Υπουργού Δικαιοσύνης.
3.  
  Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα των προηγούμενων παραγράφων καταργείται. ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ - ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ.
Άρθρο 20
1.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τα έμμισθα υποθηκοφυλακεία της χώρας, πλην των Υποθηκοφυλακείων Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης και των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω-Λέρου, μπορούν να μετατρέπονται σε άμισθα. Με την απόφαση αυτήν ορίζεται και ο χρόνος κατά τον οποίο παύει να λειτουργεί ως έμμισθο το υποθηκοφυλακείο.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης οι υποθηκοφύλακες, οι οποίοι υπηρετούν στα μετατρεπόμενα υποθηκοφυλακεία, μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της αποφάσεως της προηγούμενης παραγράφου, να παραμείνουν στο ίδιο υποθηκοφυλακείο ως άμισθοι ή να επαναδιορισθούν δικηγόροι στο πρωτοδικείο, στο οποίο ήταν δικηγόροι πριν από το διορισμό τους ως υποθηκοφύλακες ή να διοριστούν συμβολαιογράφοι ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον έχουν τα προσόντα που προβλέπονται από τα άρθρα 18 και 19 του ν. 670/1977, σε κενή θέση στην έδρα ειρηνοδικείου της περιφέρειας του εφετείου, όπου υπηρετούσαν. Επίσης μπορούν να μεταταγούν σε δικαστικές υπηρεσίες ή άλλες υπηρεσίες αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, του ίδιου ή άλλου νομού, σε προσωρινά συνιστώμενες θέσεις, της ίδιας κατηγορίας, βαθμού ή μισθολογικού κλιμακίου.
3.  
  Οι αποδοχές των προϊσταμένων επιστημονικών συνεργατών, των έμμισθων επιστημονικών συνεργατών και των έμμισθων επιστημονικών βοηθών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών κατά παρέκκλιση των ισχυόντων περιορισμών.. Η μετάταξη ή μεταφορά θέσης γίνεται χωρίς προηγούμενη γνωμοδότηση υπηρεσιακών συμβουλίων, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ή κοινή απόφαση των συναρμόδιων υπουργών στην περίπτωση που η αιτούμενη θέση υπάγεται σε άλλη δημόσια υπηρεσία.
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ο υποθηκοφύλακας και οι υπάλληλοι δύνανται να παραμείνουν στη θέση τους και όταν προσληφθεί το προσωπικό που θα τους αντικαταστήσει, όχι όμως πέραν του τριμήνου. Η πληρωμή τους βαρύνει τις υπηρεσίες, στις οποίες έχουν μεταταγεί. Ο χρόνος υπηρεσίας των υποθηκοφυλάκων και των υπαλλήλων των υποθηκοφυλακείων, ο οποίος μεσολαβεί από τη δημοσίευση της απόφασης μέχρι το νέο διορισμό τους, θεωρείται πραγματική δημόσια υπηρεσία στην υπηρεσία όπου μετατάσσονται. Μέχρι να διορισθεί ο άμισθος υποθηκοφύλακας, το Δημόσιο εξακολουθεί να καταβάλλει τα έξοδα στεγάσεως και τις λοιπές λειτουργικές δαπάνες του υποθηκοφυλακείου.
5.  
  Στο άρθρο 4 του ν. 924/1979 προστίθενται παρ. 2 και 3, που έχουν ως εξής: 2. Για την πρόσληψη έμμισθων επιστημονικών συνεργατών και έμμισθων επιστημονικών βοηθών, προς πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, δεν υφίσταται περιορισμός από τις ισχύουσες διατάξεις ως προς το ανώτατο όριο ηλικίας, το οποίο πάντως δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτό που προβλέπεται από το νόμο για την απόλυση τους από την Υπηρεσία. Με απόφαση επίσης του Υπουργού Δικαιοσύνης, σε περίπτωση υπαίτιας καθυστερήσεως ενάρξεως ή περατώσεως των σταδίων της μηχανογραφήσεως, διακόπτεται εφεξής η παρακράτηση του εν λόγω ποσού υπέρ του υποθηκοφύλακα και αποδίδεται στο Δημόσιο, αφαιρουμένων των ποσών που απαιτούνται για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του υποθηκοφυλακείου του.
6.  
  Η παρ, 6 του άρθρου 5 του ν. 924/1979 καταργείται.
7.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 924/1979 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Για την πρόσληψη των έμμισθων επιστημονικών βοηθών, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παρ. 4 και 5 του προηγούμενου άρθρου.
8.  
  Η περιφέρεια:> Αρθρο 13 Για την πραγμάτωση των σκοπών του Ινστιτούτου το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει σε Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ή φυσικά πρόσωπα με σύμβαση μίσθωσης έργου τη διενέργεια ερευνών ή την εκπόνηση μελετών, ως και την εκτέλεση πάσης φύσεως επιστημονικού ή διοικητικού έργου. Οι αποσπάσεις των περιφερειών αυτών και η υπαγωγή τους στα αντίστοιχα υποθηκοφυλακεία γίνονται χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 7 του κ.δ/τος της 19/23 Ιουλίου 1941 περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων του α. ν. 434/1937, 1933/1939, 2182/1940-και 2532/1940 περί Οργανισμού των Υποθηκοφυλακείων του Κράτους,.
9.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 368071957 προστίθεται εδάφιο μετά το πρώτο εδάφιο ως εξής: την ίδια διαδικασία γίνεται και η απόσπαση περιφέρειας από υποθηκοφυλακείο και η υπαγωγή της σε άλλο. ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Αρθρο 21.
 1. Κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Λογιστικός μία (1) θέση. β. Κλάδος ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός μία (1) θέση. γ. Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων-Στενογράφων μία (1) θέση.
10.  
  Συνιστάται κλάδος ΔΕ χειριστών Η/Υ με μία (1) θέση και προστίθεται υπό στοιχείο (ζ) στο άρθρο 3 του π.δ./τος 117/1989.
11.  
  Οι προβλεπόμενες στο άρθρο 5 παρ. 3 και 4 του π.δ/τος 117/1989 Οργανισμός του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου θέσεις επιστημονικών συνεργατών και επιστημονικών βοηθών αυξάνονται κατά δυο (2) και τέσσερις (4) αντιστοίχως. Επιπλέον προσόν διορισμού για τις θέσεις αυτές, πέραν των αναφερόμενων στις σχετικές διατάξεις ορίζεται και η εξειδίκευση στο Κοινοτικό Δίκαιο.
12.  
  Στο τέλος του άρθρου 3 του παραπάνω προεδρικού διατάγματος προστίθενται δύο παράγραφοι με τους αριθμούς 3 και 4 ως εξής: 3. Η πλήρωση της θέσεως του Κλάδου ΔΕ χειριστών Η/Υ μπορεί να γίνει και με μετάταξη υπαλλήλου του Κλάδου ΔΕ δακτυλογραφών-στενογράφων, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου.
13.  
  Η πρόσληψη του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού του Ινστιτούτου, καθώς και η σύναψη συμβάσεων έργου κατά το άρθρο 13 του ν 924/1979, όπως ισχύει, γίνεται κατά παρέκκλιση όλων των διατάξεων που αφορούν τον περιορισμό ή την απαγόρευση πλήρωσης θέσεων για τα Ν.Π,Λ.Λ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Άρθρο 22
1.  
  Στην παρ,1 του άρθρου 2 του ν.δ. 1017/1971, όπως ισχύει, προστίθενται οι εξής περιπτώσεις: α. Από τον Πρόεδρο Εφετών Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρο.
 1. για την κατάρτιση, επεξεργασία και ανάλυση προγραμμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
 2. για την πρόσληψη ειδικών επιστημόνων, φυσικών ή νομικών προσώπων σε θέματα οργανώσεως και πληροφορικής ή τεχνικών μελετών και εκτελέσεως έργων για τις ανάγκες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου,.
 3. για αμοιβές μελών νομοπαρασκευαστικών και ειδικών επιτροπών, καθώς και ομάδων εργασίας, το συνολικό ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ έτος το ποσά των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών.
 4. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης.
 5. για τα έξοδα κινήσεως των άμισθων επικουρικών Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής
2.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.δ. 4561/1966 Περί ιδρύσεως εν Θεσσαλονίκη Ινστιτούτου Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν. 924/1979, αντικαθίσταται ως εξής: 2. Διευθυντής του Ινστιτούτου προσλαμβάνεται με απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εξωτερικών, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου διάρκειας τριών ετών, διατελών ή διατελέσας καθηγητής νομικής σχολής ημεδαπού ή αλλοδαπού πανεπιστημίου, ο οποίος γνωρίζει πλήρως δύο τουλάχιστον ξένες ευρωπαϊκές γλώσσες από τις οποίες η μια αγγλική, γαλλική ή γερμανική. Στο διευθυντή καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών. Στην περίπτωση που ο διοριζόμενος κατέχει και άλλη έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή λαμβάνει σύνταξη από τις ανωτέρω πηγές, για τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις για την κατοχή δεύτερης θέσης ή σύγχρονης λήψης σύνταξης και αποδοχών.
3.  
  Για τις θέσεις των επιστημονικών συνεργατών και βοηθών του Ινστιτούτου Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων Θεσσαλονίκης απαιτείται πλήρης γνώση δύο ξένων γλωσσών, α) αγγλικής και β) γαλλικής ή γερμανικής. 2. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης μπορούν να υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος και οι μισθώσεις κατάλληλων κτιρίων για την εγκατάσταση σε αυτά ειδικά οριζόμενων υπηρεσιών, που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Για τη θέση του βιβλιοθηκάριου απαιτείται: α) πλήρης γνώση της αγγλικής γλώσσας και καλή γνώση της γαλλικής ή γερμανικής, β) αντί των ειδικών διατάξεων του π.δ. 522/1988 ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 194/1988.
4.  
  Η εκπόνηση μελετών καθώς και η εκτέλεση επισκευών, ανακαινίσεων ή διαρρυθμίσεων (περιλαμβανομένης και της κατασκευής ή επισκευής μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων) κτιρίων, που ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση ή είναι μισθωμένα από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για τη στέγαση υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, και έχουν κηρυχθεί διατηρητέα ή παρουσιάζουν πολιτιστικό ενδιαφέρον, μπορεί να πραγματοποιείται και από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, ύστερα από σχετικό αίτημα των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατ εξαίρεση της διατάξεως του εδ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 425/1976. ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 23.
5.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 181671989 προστίθεται περίπτωση δ με το ακόλουθο περιεχόμενο: δ) για την προμήθεια νομικών βιβλίων στα δικαστήρια της Χώρας.
Άρθρο 24 "Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 663/1977, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής και προστίθενται παράγραφοι με αριθμούς 3, 4 και 5 και οι παράγραφοι 3 και 4 παίρνουν αντίστοιχα τους αριθμούς 6 και 7: 1. Τα ποσά των επιβαλλόμενων σε χρήμα ποινών, [...]"
2.  
  Από τα εισπραττόμενα κατά την προηγούμενη παράγραφο ποσά που προέρχονται από χρηματικές ποινές ή από μετατροπή σε χρήμα των στερητικών της ελευθερίας ποινών με τις επ αυτών προσαυξήσεις, καθώς και από τα εισπραττόμενα ποσά εξόδων της ποινικής διαδικασίας, το Δημόσιο αποδίδει στους κατωτέρω τρίτους τα ακόλουθα ποσά; α) Στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων ποσοστό 25%
 1. Στο Ταμείο Νομικών 4,50%
 2. Στον Ο.Γ.Α. 0,25%.
 3. Στο Τ.Ε.Β.Ε. 0,21%.
 4. Στο Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων 0,04% στ) Στο Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών 0,85% ζ) Στο Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Πειραιώς 0,13% η)Στο Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης 0,13% θ) Στο Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών 0,36%
 5. Στο Ταμείο Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών ποσοστό 0,25% για τη νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των δικαστικών επιμελητών του Κράτους, ια) Στο Ελληνικό Ινστιτούτα Διεθνούς και Αλλοδαπού ποσοστό 0,35% Δικαίου
3.  
  Τα αναφερόμενα στην παρ. 2 ποσοστά μπορούν να αυξομειώνονται με αποφάσεις των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών.
4.  
  Από τα εισπραττόμενα σύμφωνα με την παρ. 2 από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ποσά, ποσοστό 20% διατίθεται για τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας των γραμματειών των πολιτικών- ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελέων και των διοικητικών δικαστηρίων της χώρας, καθώς και των υπηρεσιών του ΤΑ.Χ.Δί.Κ. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται εφάπαξ μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθορίζονται το είδος των αναγκών, ο τρόπος κατανομής και χορηγήσεως των ποσών και αποδόσεως λογαριασμού, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Στις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων υπάγονται και οι υπηρεσίες επιμελητών δικαστηρίων ανηλίκων. 5, Για τη δημιουργία υποδομής και την εξασφάλιση των προϋποθέσεων εφαρμογής των διατάξεων της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την επίτευξη των στόχων των σχετικών με τη συνεργασία στους τομείς της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων (τίτλος VΙ Άρθρο Κ) καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή της συμβάσεως Shengen, από τα εισπραττόμενα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ποσά, ποσοστό 0,8% διατίθεται για την αντιμετώπιση των προσθέτων αυτών αναγκών. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που εκδίδεται εφάπαξ μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθορίζονται το είδος των αναγκών, ο τρόπος κατανομής και χορηγήσεως των ποσών και αποδόσεως λογαριασμού, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.. Άρθρα 2S Η παρ. 12α του άρθρου 3 του ν. 1653/1986 (ΦΕΚ 173 Α) Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα των Συμβολαιογράφων και άλλες διατάξεις, εκτός από το πρώτοι εδάφιο αυτής, αντικαθίσταται ως ακολούθως: Ο διορισμός των φυλάκων ενεργείται από πίνακα επιτυχόντων που ισχύει για ένα έτος, ύστερα από διαγωνισμό, που γίνεται συγχρόνως για όλα τα καταστήματα (φυλακές) της χώρας, από τριμελή επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και αποτελείται από το Γενικό Διευθυντή Σωφρονιστικής Πολιτικής ως πρόεδρο, ένα διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ένα διευθυντή φυλακών. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Προσωπικού. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προφορική εξέταση των υποψηφίων, σε θέματα που αναφέρονται στον Κώδικα βασικών κανόνων για τη μεταχείριση των κρατουμένων (Σωφρονιστικός Κώδικας ν. 1851/1989). Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από τη βαθμολογία, που έλαβε ο υποψήφιος στην εξέταση. Η βαθμολογία κυμαίνεται από μηδέν μέχρι εκατό μονάδες. Ο τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού, τα ειδικότερα θέματα της εξεταστέας ύλης και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δικαιοσύνης. Για το διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό απαιτείται απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αρτιμέλεια και ανάστημα, χωρίς υποδήματα, οι άνδρες 1,75 του μέτρου και οι γυναίκες 1,65 τουλάχιστον. Αυτά διαπιστώνονται με ιατρική εξέταση ιατρών των φυλακών. Οι διοριζόμενοι, σύμφωνα με την πιο πάνω διαδικασία, μονιμοποιούνται κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν αποφοιτήσει με επιτυχία από τη Σχολή Σωφρονιστικών Υπαλλήλων. Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στην παρούσα, καθώς επίσης και η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων του τελευταίου διαγωνισμού, καταργούνται.
Άρθρο 26
1.  
  Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 294/1976 αντικαθίστανται ως εξής και η παρ. 3, όπως προστέθηκε με το άρθρο 8 παρ. 8 του ν, 1653/1988, λαμβάνει τον αριθμό 2: Ί. Ο διαγωνισμός που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 3 ενεργείται χωριστά κατά κατηγορίες υπαλλήλων ως ακολούθως: α) στο Συμβούλιο Επικρατείας γιο τον κλάδο των υπαλλήλων του, β) στο Πολιτικό Εφετείο Αθηνών για τον κλάδο των υπαλλήλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων του Κράτους και των εισαγγελιών και γ) στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών για τον κλάδο των υπαλλήλων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων του Κράτους. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα μόνο για μια θέση σε συγκεκριμένο πρωτοδικείο.
 1. στοιχεία Αστικού Δικαίου, γ) Οργανισμός Δικαστηρίων, δ) Κώδικας Κατάστασης Δικαστικών Υπαλλήλων και ε) στοιχεία Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου καθώς και Διοικητικής Δικονομίας για τους υποψηφίους του κλάδου των υπαλλήλων του Συμβουλίου Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων ή στ) στοιχεία Ποινικού Δικαίου, Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας για τους υποψηφίους του κλάδου των υπαλλήλων των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών
2.  
  Προκείμενου περί αποφοίτων λυκείου ή ισότιμων σχολών στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται: α) Έκθεση ιδεών, β) Οργανισμός δικαστηρίων και γ) Κώδικας Κατάστασης Δικαστικών Υπαλλήλων
3.  
  Για τους υποψήφιους των ανωτέρω κλάδων η γνώση γραφομηχανής και στενογραφίας ή ταχυγραφία αποτελεί πρόσθετο προσόν Αρθρο 24 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δικαιοσύνης καθορίζονται όλα τα θέματα που αφορούν την προκήρυξη του διαγωνισμού, τη δημοσίευση της προκηρύξεως, το έντυπο της αιτήσεως, την αρχή στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις και την προθεσμία για την υποβολή τους, τον έλεγχο των προσόντων των υποψηφίων, τη σύνθεση της εξεταστικής επιτροπής του διαγωνισμού, τον τρόπο εξετάσεως, τη βαθμολογία, την κατάρτιση των πινάκων επιτυχίας, τη δημοσιότητα αυτών, τον έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και την κύρωση των πινάκων, την εν γένει διεξαγωγή του διαγωνισμού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 27
1.  
  Συνιστώνται ειδικές επιτροπές για τη σύνταξη των ακόλουθων Κωδίκων:
 1. Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, β. Κώδικα Δικαίου Ανηλίκων,.
2.  
  Συνιστώνται ειδικές επιτροπές: α) για την αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και β) για την ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού του οικογενειακού δικαίου
3.  
  Τα μέλη των ανωτέρω επιτροπών ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης από καθηγητές πανεπιστημίου, δικαστικούς λειτουργούς εν ενεργεία ή όχι, δικηγόρους και υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
4.  
  Οι επιτροπές πρέπει να περατώσουν το έργα τους μέσα στην προθεσμία που καθορίζει η υπουργική απόφαση για τη συγκρότηση τους, Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί
5.  
  Οι Κώδικες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κυρώνονται κατά τη διαδικασία του άρθρου 76 παρ. 6 του Συντάγματος.
6.  
  Στους προέδρους, τα μέλη και τους γραμματείς των επιτροπών καταβάλλεται αποζημίωση που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών
Άρθρο 28
1.  
  Απαγορεύεται η ολική ή μερική μετάδοση από την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο, καθώς και η κινηματογράφηση και βιντεοσκόπηση δίκης ενώπιον πανικού, πολιτικού, διοικητικού ή ειδικού δικαστηρίου, εκτός αν επιτραπεί με απόφαση του δικαστηρίου και εφόσον συμφωνούν ο εισαγγελέας και οι διάδικοι
2.  
  Απαγορεύεται η μετάδοση από την τηλεόραση ή η κινηματογράφηση ή βιντεοσκόπηση των προσώπων, που προσάγονται ενώπιον των δικαστικών ή εισαγγελικών ή αστυνομικών και λοιπών αρχών
3.  
  Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή ενός εκατομμυρίου (1.000.000) μέχρι πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών.
Άρθρο 29
1.  
  Οι πάσης φύσεως ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί, καθώς και οι επιχειρήσεις ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, εθνικής ή τοπικής εμβέλειας, υποχρεούνται να τηρούν επί υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας πλήρη αντίγραφα του εκπεμπόμενου προγράμματος για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημέρα της εκπομπής. Κάθε πρόσωπο, που έχει έννομο συμφέρον, δικαιούται με απλή αίτηση και με δαπάνες του να λαμβάνει αντίγραφο της εκπομπής, η οποία τον θίγει στα έννομα συμφέροντα του. Σε περίπτωση άρνησης χορήγησης του αιτούμενου αντιγράφου εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη του άρθρου 25 παρ. 4 εδ. β του ν.1756/1938, όπως ισχύει. Η μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις των προηγούμενων εδαφίων του παρόντος άρθρου τιμωρείται με χρηματική ποινή.
2.  
  Απαγορεύεται στις εκπομπές ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών η ανάγνωση και τηλεοπτική προβολή αποσπασμάτων οποιασδήποτε έκτασης και εικόνων από τα περιεχόμενα εφημερίδων πριν από την ώρα της νόμιμης κυκλοφορίας τους. Στους παραβάτες των προηγούμενων εδαφίων επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) έως δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών. Η παράβαση βεβαιώνεται και το πρόστιμο επιβάλλεται από τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Η οικεία επαγγελματική οργάνωση, στην οποία υπάγεται η εφημερίδα, που αφορά η παράβαση, υποχρεούται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως να υποβάλει σε αυτόν τα στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν την παράβαση. Σε περίπτωση ανυπαρξίας στοιχείων δεν ενεργείται οποιαδήποτε διαδικασία και η υπόθεση τίθεται στο αρχείο με πράξη του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ράδιο τηλεοράσεως. Δημόσιος υπάλληλος ή λειτουργός ο οποίος αποφεύγει ή καθυστερεί αναιτιολόγητα τη βεβαίωση ή είσπραξη του προστίμου της προηγούμενης παραγράφου ευθύνεται για παράβαση καθήκοντος. Τα έσοδα από την είσπραξη των προστίμων του εδαφίου 2 του παρόντος άρθρου εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως και διατίθενται για τις ανάγκες της Λειτουργίας του, ιδίως δε για την ανάπτυξη ερευνητικού Εργου στο χώρο των μέσων μαζικής επικοινωνίας.
Άρθρο 30
1.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 62 του ν.δ. 3026/ 1954, όπως ισχύει περί του Κώδικα των Δικηγόρων προστίθενται εδάφια, που έχουν ως εξής: Δικηγόροι που έχουν εκλεγεί Βουλευτές ή ευρωβουλευτές τελούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους σε μερική αναστολή του λειτουργήματος τους, η οποία συνίσταται στην απαγόρευση παραστάσεως τους κατά την προδικασία και ενώπιον των δικαστηρίων για υποθέσεις ναρκωτικών (ν. 1729/1987) και οργανωμένου εγκλήματος (ν. 1916/1990). Καθώς και στην απαγόρευση παραστάσεως ενώπιον των κάθε φύσεως δικαστηρίων μονομελούς συνθέσεως. Η ανωτέρω αναστολή δεν ισχύει, αν πρόκειται για υποθέσεις των ιδίων, των συζύγων τους ή συγγενών τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και το δεύτερο βαθμό. Δικηγόροι που απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς, των οποίων είναι μέλος η Ελλάδα, τελούν σε αναστολή ασκήσεως του δικηγορικού λειτουργήματος ή τους δίνεται υποχρεωτικά άδεια για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η απασχόληση τους.
2.  
  Η όλη ποινική διαδικασία κατά βουλευτών, των οποίων αίρεται η ασυλία με απόφαση της Βουλής, πρέπει να περατώνεται εντός ενός έτους από τη διαβίβαση της δικογραφίας από τη Βουλή στην οικεία εισαγγελία πλημμελειοδικών. Για το σκοπό αυτόν όλες οι αντίστοιχες διαδικαστικές πράξεις ενεργούνται από τα αρμόδια όργανα κατά προτίμηση.
Άρθρο 31
1.  
  Στο άρθρο 1 παρ. 2 του β.δ. 6/1961 Περί Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του ν.δ. 736/1970 και επανήλθε σε ισχύ με το άρθρο 39 του ν. 1884/1990, διαγράφεται η πριν από το. στοιχείο ε λέξη : και και προστίθενται περιπτώσεις στ, ζ και η. οι οποίες έχουν ως εξής: στ) Η διενέργεια όλων των δικαστικών πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 της κυρωθείσας δια του ν.δ. 4421/1961 Πολυμερούς Συμβάσεως περί διεκδικήσεως διατροφής εις την αλλοδαπήν και ανάγονται στα καθήκοντα του Υπουργείου Δικαιοσύνης,.
 1. Η διεξαγωγή όλων των δικαστικών πράξεων που προβλέπονται στις διεθνείς συμβάσεις δικαστικής αρωγής επί ποινικών, αστικών και εμπορικών υποθέσεων, στις οποίες η Ελλάδα είναι συμβαλλόμενο μέρος και συνιστούν καθήκοντα του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως κεντρικής αρχής και
 2. Η εν γένει νομική υποστήριξη της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
2.  
  Το άρθρο 29 του ν. 1478/1984 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις καταργείται.
3.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, μπορούν να αυξάνονται μέχρι δύο (2) οι οργανικές θέσεις των Νομικών Συμβούλων, μέχρι δύο (2) οι οργανικές θέσεις των παρέδρων και μέχρι δύο (2) οι θέσεις των δικαστικών ανππροσώπων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) για την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών, που προκύπτουν από την ανάθεση αρμοδιοτήτων αυτού του άρθρου.
Άρθρο 32 "1, Για το παραδεκτό της ασκήσεως ένδικων μέσων ενώπιον των δικαστηρίων μπορεί να ορίζεται με κοινές κάθε φορά αποφάσεις των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ότι πρέπει να καταβάλλεται παράβολο. Τ [...]"
2.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να αναπροσαρμόζονται κάθε φορά: α) τα δικαστικά έξοδα πάσης φύσεως των δικαστικών εγγράφων και όλων των εγγράφων που υποβάλλονται σε υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή εκδίδονται από αυτές και β) τα ποσά που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. ΤΠΟΗ/1912 περί δικαστικού ενσήμου.
Άρθρο 33
1.  
  Το προσωπικό πάσης φύσεως των συμβολαιογραφικών συλλόγων της χώρας προσλαμβάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου συμβολαιογραφικού συλλόγου, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης
Άρθρο 34
1.  
  Οι αρμοδιότητες οι σχετικές με το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Κατάστασης, που ιδρύθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4475/1965, μεταφέρονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Εξωτερικών. Όπου στο νόμο γίνεται λόγος περί Υπουργού ή Υπουργείου Δικαιοσύνης, η αναφορά θεωρείται ότι γίνεται στον Υπουργό ή το Υπουργείο Εξωτερικών. Μέλη του Εθνικού Τμήματος μπορούν να γίνονται και ανώτατοι ή ανώτεροι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών.
Άρθρο 35
1.  
  Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 1816/1988 αντικαθίσταται ως εξής: β) Για την ίδρυση και λειτουργία εντευκτηρίων, κατασκηνώσεων και παιδικών σταθμών των δικαστικών υπαλλήλων.
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται η διαδικασία και οι ειδικότερες προϋποθέσεις για τη χορήγηση των παροχών της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1816/1988 και ασκείται εν γένει η διαχείριση του αντίστοιχου ειδικού λογαριασμού.
Άρθρο 36
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, μπορεί να ιδρυθεί υπηρεσία Δικαστικής Αστυνομίας στις εισαγγελίες πρωτοδικών της χώρας με τον τίτλο Δικαστική Αστυνομία, που τελεί υπό την άμεση διεύθυνση του οικείου εισαγγελέα πρωτοδικών
2.  
  Σκοπός της Δικαστικής Αστυνομίας είναι η υποβοήθηση του εισαγγελέα πρωτοδικών στα καθήκοντα του με τη διενέργεια :
 1. Προανακριτικών πράξεων
 2. Προκαταρκτικών εξετάσεων
 3. Συλλογής αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων για να βεβαιωθεί η τέλεση εγκλήματος και να ανακαλυφθεί ο δράστης
 4. Εκτελέσεως ποινικών δικαστικών αποφάσεων, ενταλμάτων συλλήψεως, προσωρινής κρατήσεως και βίαιης προσαγωγής, καθώς και κάθε άλλης διαδικαστικής πράξεως της ποινικής διαδικασίας κατά την κρίση του αρμόδιου εισαγγελέα
3.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν θίγουν τις ισχύουσες διατάξεις που ορίζουν την αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας και τη σχέση της με τις εισαγγελικές αρχές
4.  
  Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται ο αριθμός των οργανικών δέσεων του προσωπικού της Δικαστικής Αστυνομίας, η προέλευση, τα προσόντα, η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, ο τρόπος και η διάρκεια εκπαίδευσης, η βαθμολογική κλίμακα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αξιολογήσεως και προαγωγών, το πειθαρχικό δίκαιο, ο τρόπος εξόδου από την υπηρεσία και κάθε άλλο συναφές με την κατάσταση του προσωπικού αυτού θέμα, το ωράριο εργασίας, ο τρόπος εκτελέσεως των καθηκόντων, ο τύπος ειδικού δελτίου ταυτότητας και η δυνατότητα οπλοφορίας του προσωπικού αυτού, τα αναγκαία υλικοτεχνικά μέσα για την εκπλήρωση της αποστολής της Δικαστικής Αστυνομίας, ως και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια
5.  
  Μέχρις ότου ιδρυθεί υπηρεσία Δικαστικής Αστυνομίας με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, δύνανται να αποσπώνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, για την υποβοήθηση του Εισαγγελέα στα καθήκοντα του, αξιωματικοί, μέχρι και του Αστυνόμου Β, Ανθυπαστυνόμοι, Υπαξιωματικοί και Αστυφύλακες για χρονικό διάστημα δύο ετών. Ο συνολικός αριθμός αυτών δεν μπορεί να υπερβεί τους δεκαπέντε. Επίσης, με κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού δύνανται να αποσπώνται και πολιτικοί υπάλληλοι είτε ως ειδικοί προανακριτικοί υπάλληλοι, εφόσον έχουν την ιδιότητα αυτήν, είτε ως πραγματογνώμονες ή τεχνικοί σύμβουλοι. Οι αποσπώμενοι στην Εισαγγελία τελούν υπό την άμεση διεύθυνση του αρμόδιου εισαγγελέα και δεν επιτρέπεται να ανατίθενται σε αυτούς καθήκοντα ξένα προς την αποστολή τους. Η απόσπαση μπορεί να ανανεώνεται για δύο ακόμη χρόνια με τον ίδιο τρόπο, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και σύμφωνη πρόταση του αρμόδιου ε:οαγγελέα. Ανάκληση της απόσπασης επιτρέπεται μόνο ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου εισαγγελέα. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας συντάσσει εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους ιδιαίτερη έκθεση για τους αποσπασμένους υπαλλήλους στην εισαγγελία σχετικά με την ικανότητα και απόδοση τους κατά το προηγούμενο έτος. Οι εκθέσεις αυτές συντάσσονται με βάση τα κριτήρια και κατά τον τύπο που ισχύουν στην υπηρεσία του αξιολογούμενου. Αντίγραφο κάθε εκθέσεως υποβάλλεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης και στον κατά περίπτωση αρμόδιο υπουργό, επιδίδεται δε και στον αξιολογούμενο με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου, στο οποίο ανήκει οργανικώς. Ο αξιολογούμενος, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από της επιδόσεως σ αυτόν της έκθεσης, έχει δικαίωμα να προσφύγει και να ζητήσει τη διόρθωση της ενώπιον του συμβουλίου εφετών, εφαρμοζομένων αναλόγως κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 87 του Κώδικα οργανισμού των δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών. Για την αξιολόγηση του αστυνομικού προσωπικού, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 9, 15, 28 και 39 του π.δ. 15/1986 (ΦΕΚ 8 Α), όπως ισχύουν κάθε φορά. Σε περίπτωση κατά την οποία αυτοί που είχαν αποσπασθεί στην εισαγγελία παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν.1756/1988 Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και δικαστικών λειτουργών.
Άρθρο 37
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 1868/1989 αντικαθίσταται ως εξής: Το Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ., τα ν.π.ι.δ., καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούν δικηγόρους με έμμισθη εντολή ορισμένου ή αορίστου χρόνου, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις του ν. 3026/1S54 περί του Κώδικα Δικηγόρων έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στο Ταμείο Νομικών, το Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων και τον Κ.Ε Α.Δ. ποσοστό 2/3 της εκάστοτε ετήσιας ασφαλιστικής εισφοράς των απασχολούμενων σε αυτά δικηγόρων. Η υποχρέωση καταβολής του ποσοστού αυτού ασφαλίστρων αρχίζει από 1.1.93 και ισχύει για τους μέχρι 31.12.92 ασφαλισμένους στους ανωτέρω φορείς δικηγόρους.
2.  
  Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ν. 1868/1989 προστίθεται παράγραφος 4α, που έχει ως εξής: 4α. Ο εκτός υπηρεσίας χρόνος των δικηγόρων και νομικών συμβούλων, οι οποίοι επανήλθαν στην υπηρεσία τους με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 24 του ν. 1868/1989, αναγνωρίζεται από τα οικεία ασφαλιστικά ταμεία, κατόπιν αιτήσεως του ασφαλισμένου υποβαλλομένης εντός 6μήνου από της ισχύος του παρόντος. Η εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου γίνεται με την καταβολή του συνόλου των εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη των κλάδων κύριας και επικουρικής ασφάλισης και χορηγήσεως εφάπαξ παροχής (πρόνοιας), που ισχύουν κατά το χρόνο της επανόδου στην υπηρεσία. Οι εισφορές υπολογίζονται στις αποδοχές του χρόνου της επανόδου που υπόκεινται σε κράτηση και βαρύνουν τον εργοδότη. Η εξόφληση του ποσού της εξαγοράς γίνεται εφάπαξ, μέσα σε 3 μήνες από την κοινοποίηση της πράξης αναγνώρισης. Συντάξεις και εφάπαξ βοηθήματα που είχαν ληφθεί από εν ενεργεία δικηγόρους συνταξιούχους κλαδικών ταμείων, οι οποίοι επανήλθαν στην υπηρεσία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 1868/1939, δεν αναζητούνται. Για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος κατά την οριστική έξοδό τους από το ταμείο, λαμβάνεται υπόψη όλος ο χρόνος υπηρεσίας τους, συνυπολογιζομένου και του εκτός υπηρεσίας χρόνου. Για όσους εκ των ανωτέρω είχαν λάβει εφάπαξ βοήθημα κατά την απόλυση τους, από το ποσό του νέου βοηθήματος αφαιρείται το ποσό που αντιστοιχεί στο χρόνο που ελήφθη υπόψη κατά τον υπολογισμό του ληφθέντος εφάπαξ βοηθήματος, υπολογιζόμενου όμως με τις αποδοχές της οριστικής εξόδου τους από το ταμείο, βάσει των οποίων θα υπολογισθεί το νέο βοήθημα. Η αναγνώριση του χρόνου για τον οποίο επιστράφηκαν ασφαλιστικές εισφορές στους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους μετά την απόλυσή τους με τους νόμους 1232/1982 και 1400/1983 γίνεται με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1405/1983..
3.  
  Η παρ. 8 του άρθρου 10 του ν.δ. 4114/1960, που προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1512/1985, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 1759/1988 αντικαθίσταται ως εξής: 8. Από τη συνολική αμοιβή του δικηγόρου, που οφείλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161 του ν.δ. 3026/1954 (ΦΕΚ 235), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) περιέρχεται στο Ταμείο Νομικών, από το οποίο το επτά τοις εκατό (7%) δίδεται στον Κ.Ε.Α.Δ. Το ποσό αυτό αποδίδεται στο Ταμείο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 1759/1988.
Άρθρο 38
1.  
  Οι κατά το άρθρο 11 του Συμβάσεως της Βιέννης ταυ 1988 (ν. 1990/1991) των Ηνωμένων Εθνών αιτήσεις αλλοδαπών κρατών υποβάλλονται εγγράφως έστω και τηλεγραφικώς απευθείας ή και μέσω της ΙΝΤΕΡΠΟΛ προς τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, η οποία αφού ελέγξει τη νόμιμη προέλευση και το νομότυπο της αιτήσεως αναφέρει αμέσως στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών με εμπιστευτικό έγγραφο της, στο οποίο επισυνάπτει και αντίγραφο του τηλεγραφήματος ή τυχόν άλλου εγγράφου που περιέχει την αίτηση.
2.  
  Ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών, εφόσον οι παρεχόμενες από το αιτούν Κράτος εγγυήσεις διασφαλίζουν τον έλεγχο της μεταφοράς και τη σύλληψη των ενεχομένων στην υπόθεση προσώπων, ειδοποιεί αμέσως τους εισαγγελείς πλημμελειοδικών από τις περιφέρειες των οποίων προβλέπεται ότι θα γίνει η μεταφορά. Οι εισαγγελείς πλημμελειοδικών οφείλουν μετά την πιο πάνω ειδοποίηση να απόσχουν από την άσκηση ποινικής δίωξης και να ενεργήσουν ό,τι είναι αναγκαίο για να μη διακοπεί η μεταφορά.
3.  
  Η Δ.Δ.Α.Σ. του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης διαθέτει επαρκή δύναμη αστυνομικών οι οποίοι έχουν τον έλεγχο και την ευθύνη της πραγματοποιούμενης μεταφοράς καθ όλη τη διάρκεια της από την είσοδο δηλαδή μέχρι την έξοδο των ναρκωτικών από τη χώρα.
4.  
  Αμέσως μετά την έξοδο των ναρκωτικών από πι χώρα και το αργότερο εντός 48 ωρών, η ανωτέρω υπηρεσία συντάσσει έκθεση στην οποία αναγράφονται λεπτομερώς όλα τα σχετικά με τη διενεργηθείσα υπό τον έλεγχο μεταφορά, και ιδίως η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος εισόδου και εξόδου των ναρκωτικών από τη χώρα. Αντίγραφο της έκθεσης υποβάλλεται με εμπιστευτικό έγγραφο στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.
Άρθρο 39
1.  
  Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του α.ν. 92/1967 προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής και οι παράγραφοι 2 και 3 λαμβάνουν τους αριθμούς 3 και 4: 3. Εμπορεύματα ή προϊόντα, τα οποία εισάγονται στο ελληνικό έδαφος ή εξάγονται από αυτό ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταφέρονται μέσω αυτού κατά παράβαση των ανωτέρω διαταγμάτων, καθώς και το αντίστοιχα μεταφορικά μέσα, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους τελούσαν εν γνώσει της απαγορευόμενης μεταφοράς, κατάσχονται. Το αρμόδιο συμβούλιο των πλημμελειοδικών ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα μπορεί να διατάξει αμέσως τη δήμευση των κατασχεθέντων ανεξάρτητα από την άσκηση ή μη ποινικής δίωξης αφού καλέσει πριν από τρεις εργάσιμες ημέρες τον κάτοχο των κατασχεθέντων ή τον παραβάτη. Εντός του χρόνου αυτού μπορεί να παρουσιαστεί και να αναπτύξει τις αντιρρήσεις του στο συμβούλιο ο κύριος των κατασχεθέντων αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Τα δημευθέντα αντικείμενα παραδίδονται αμέσως στον Ο.Δ.Δ.Υ. ο οποίος τα εκποιεί ή τα διαθέτει σε άλλες υπηρεσίες χωρίς καθυστέρηση, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των σχετικών με τις διαδικασίες εκποιήσεως ή διαθέσεως κατασχεθέντων από τον Ο.Δ.Δ.Υ. διατάξεων. Αν μετά την εκποίηση διαταχθεί η διάθεση των κατασχεθέντων και η απόδοση τους στον ιδιοκτήτη, καταβάλλεται σ αυτόν ως αποζημίωση ποσό α) ίσο με το τίμημα που επιτεύχθηκε στη δημοπρασία, αν έχουν εκποιηθεί η β) ποσό ίσο με την αξία των κατασχεθέντων κατά το χρόνο της δήμευσης, όπως αυτή προσδιορίζεται σε έκθεση κοστολόγησης της αρμόδιας επιτροπής Ο.Δ.Δ.Υ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας..
Άρθρο 40
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του ν. 1647/1986 αντικαθίσταται ως εξής; 3. Οι φύλακες μεταγραφών και υποθηκών οφείλουν να αρνηθούν τη μεταγραφή κάθε συμβολαίου, δικαστικής αποφάσεως, διοικητικής πράξεως με την οποία συνίσταται, μετατίθεται, καταργείται ή αλλοιούται εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτων, εφόσον δεν φέρει βεβαίωση ενημέρωσης της Υπηρεσίας Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεως. Η εφαρμογή της παραγράφου αυτής αρχίζει από το χρόνο που θα ορίσει η κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποίο προσδιορίζει και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Η έναρξη εφαρμογής μπορεί να γίνεται και κατά περιοχές της Χώρας.
Άρθρο 41
1.  
  Αίτηση ενδιαφερομένου 28. Η εισφορά σε γη κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελείται από ποσοστό επιφανείας κάθε ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόμηση της, το οποίο υπολογίζεται κατά τον ακόλουθο τρόπο:. Ένας ή περισσότεροι πομποί ή δέκτες ή συνδυασμός πομπών και δεκτών μετά των πρόσθετων συσκευών και κεραιών, που είναι αναγκαίοι σε ορισμένη θέση για τη διεξαγωγή (διενέργεια) συγκεκριμένης υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας ή για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας. Κάθε σταθμός χαρακτηρίζεται από το είδος της υπηρεσίας στην οποία συμμετέχει και από το αν είναι μόνιμος ή προσωρινός.
 1. Για τμήμα ιδιοκτησίας μέχρι 250 τ.μ. ποσοστό 10%.
 2. Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 250 και μέχρι 500 τ.μ. ποσοστό 20%.
 3. Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 500 και μέχρι 1.000 τ.μ. ποσοστό 30%.
 4. Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 1.000 και μέχρι 2.000 τ.μ. ποσοστό 35%.
 5. Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 2.000 τ.μ. ποσοστό 40%.
 6. Εάν η ιδιοκτησία ρυμοτομείται κατά ποσοστό μεγαλύτερο του ποσοστού της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η μεταφορά συντελεστή δόμησης, που αντιστοιχεί στο επιπλέον αυτό ποσοστό, στην εναπομένουσα ιδιοκτησία, εφόσον είναι άρτια και οικοδομήσιμη, προσαυξανόμενου αναλόγως του συντελεστή δόμησης αυτής.
 7. Επιτρέπεται επίσης ο συντελεστής αυτός να μεταφερθεί σε οποιαδήποτε άλλη ιδιοκτησία της ίδιας περιοχής, με την προϋπόθεση ότι το ανώτατο όριο συντελεστή δόμησης του ωφελούμενου οικοπέδου, πέραν εκείνου που ισχύει κάθε φορά, που μπορεί να δομηθεί με την ως άνω μεταφορά συντελεστή δόμησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του ισχύοντος συντελεστή δόμησης της περιοχής.
 8. Η περιοχή για την εφαρμογή της διάταξης αυτής θεωρείται ως Ζώνη Αγοράς Συντελεστή, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ν. 880/1979 και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων.
 9. Ως εμβαδά ιδιοκτησιών για τον υπολογισμό της συμμετοχής σε γη και χρήμα κατά την πολεοδόμηση με τις διατάξεις της παραγράφου 3 λαμβάνοντα τα εμβαδά που είχαν οι ιδιοκτησίες κατά την έναρξη ισχύος της Ζ.Ο.Ε.
 10. Στην περίπτωση τήρησης της διαδικασίας άμεσης πολεοδομικής οργάνωσης, ως ιδιοκτησία νοείται το άθροισμα των ιδιοκτησιών γης ενός και του αυτού ιδιοκτήτη, μέσα σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο που περιλαμβάνεται στα άρια της προς ένταξη περιοχής.
 11. Εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν πριν από την παράγραφο αυτή, για πράξεις εφαρμογής που η σύνταξή τους έχει ανατεθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου.
 12. Οι αυτές επίσης διατάξεις εξακολουθούν να εφαρμόζονται και όταν ανασυντάσσονται πράξεις εφαρμογής που είχαν συνταχθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, εφόσον οι πράξεις αυτές ακυρώνονται ή αποδυναμώνονται συνεπεία ακυρώσεως των πολεοδομικών μελετών τις οποίες εφαρμόζουν.
 13. Επίσης εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν πριν από την παράγραφο αυτή για την περιοχή του Ελαιώνα, η οποία εντάχθηκε στο σχέδιο με το από 14-2-1991 π.δ. (Δ 74).
2.  
  Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται: Αρθρο 24α Εγκαταστάσεις κεραιών σταθμών στην ξηρά.
 1. Εάν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή του πρώην πανταχόθεν ελεύθερου συστήματος δόμησης, το κτίριο που θα ανεγερθεί, με μεταφορά συντελεστή δόμησης, να απέχει από τα κοινά όρια των γειτονικών οικοπέδων την απόσταση Δ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α), όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με το μέγιστο ύψος του.
 2. Εάν τα γειτονικά οικόπεδα είναι αδόμητα, το κτίριο επιτρέπεται να εφάπτεται των κοινών ορίων.
 3. Το ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου να μην υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσοστό που έχει καθοριστεί από τους όρους δόμησης της περιοχής ή του άρθρου 8 του ν.1577/1985, εάν είναι μικρότερο.
 4. Το μέγιστο ύψος του κτιρίου να μην υπερβαίνει τα τρία μέτρα από το ύψος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 9 του ν.1577/1985 σε συνάρτηση με τον πραγματοποιούμενο ολικό συντελεστή δόμησης του οικοπέδου.
 5. Ο αιτών τη μεταφορά συντελεστή δόμησης να καταβάλει στο δήμο ή την κοινότητα που βρίσκεται το οικόπεδο της παρ. 1 ή να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για λογαριασμό τους, ποσό δραχμών ίσο προς το δέκα τοις εκατό (10%) της αντικειμενικής αξίας του μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης.
 6. Το ποσό αυτό εγγράφεται υπό ίδιο κωδικό αριθμό στον προϋπολογισμό του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και διατίθεται αποκλειστικώς για την κάλυψη των πολεοδομικών αναγκών και για την εκτέλεση έργων αναβάθμισης του περιβάλλοντος.
 7. Η καταβολή του ποσού αυτού αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας οικοδομής.
3.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 42 του ν. 1337/1983, ως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων Κανονίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και διαδικασίες, με τις οποίες μπορεί να εγκρίνεται η πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας μέσα σε Ζ.Ο.Ε. και στα τμήματα που έχει προσδιοριστεί η χρήση της δεύτερης κατοικίας και να θεσπίζονται επίσης οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία άμεσης πολεοδομικής οργάνωσης των περιοχών αυτών. Με το ως άνω προεδρικό διάταγμα κανονίζονται για τις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής ειδικότεροι όροι και περιορισμοί και ποσοστά εισφοράς σε γη και σε χρήμα που μπορεί να είναι διαφορετικά με τα αντίστοιχα των επεκτάσεων του κεφαλαίου Α του νόμου αυτού και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Προϋπόθεση για την πολεοδόμηση νέων αδόμητων περιοχών δεύτερης κατοικίας μέσα σε Ζ.Ο.Ε. αποτελεί η έγκριση Σχεδίου Ανάπτυξης Περιοχών Δεύτερης Κατοικίας (ΣΧΑΠ) για τον καθορισμό των επιθυμητών προγραμματικών μεγεθών ανάπτυξης της κάθε περιοχής στα πλαίσια των δεδομένων χωροταξικών κατευθύνσεων της ευρύτερης περιοχής. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου αυτής καθορίζεται η διαδικασία σύνταξης και έγκρισης του ΣΧΑΠ. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται οι ειδικές προδιαγραφές εκπόνησης της πολεοδομικής μελέτης (άμεσης ή μη) των περιοχών δεύτερης κατοικίας, καθώς και οι προδιαγραφές σύνταξης του ΣΧΑΠ. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μπορεί να μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα έγκρισης των ως άνω πολεοδομικών μελετών δεύτερης κατοικίας στους γενικούς γραμματείς περιφέρειας, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων που διέπουν κάθε φορά την έγκριση των μελετών αυτών. Η παράγραφος 3 του άρθρου 33 του αυτού νόμου 1337/1983 δύναται να εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου.
 1. Εάν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή με ισχύοντα συντελεστή δόμησης έως και 0,6, ο ολικός συντελεστής δόμησης (άθροισμα ισχύοντος και μεταφερόμενου) δεν δύναται να υπερβαίνει το 1.00 μ.
 2. Εάν βρίσκεται σε περιοχή με ισχύοντα συντελεστή δόμησης μεγαλύτερο του 0,6, ο ολικός συντελεστής δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του ισχύοντος και όχι μεγαλύτερο του 2,4
4.  
  Απαγορεύεται, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, η μεταφορά συντελεστή δόμησης στο Λεκανοπέδιο Αττικής και στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης από άλλες περιοχές
5.  
  Η κατά το παρόν άρθρο μεταφορά συντελεστή δόμησης συντελείται με την έκδοση της οικοδομικής άδειας από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. Για την έκδοση της άδειας αυτής υποβάλλονται, εκτός από τα δικαιολογητικά που προβλέπουν οι διατάξεις, που ισχύουν κάθε φορά για την έκδοση των οικοδομικών αδειών και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 του π.δ. 510/1979 (ΦΕΚ 154 Α). Όπου όμως στο άρθρο αυτό αναφέρεται απόφαση προϊσταμένου της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας, νοείται, για την εφαρμογή του παρόντος, η άδεια οικοδομής.
 1. Επιτρέπεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών η κατασκευή οικίσκου στέγασης μηχανημάτων σταθμών ραδιοεπικοινωνίας πάνω από το μέγιστο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 1577/1985 και δομικών κατασκευών (μεταλλικών πυλώνων, ιστών, δικτυωμάτων κ.λπ.) για την τοποθέτηση κεραιών εκπομπής ή και λήψης ραδιοηλεκτρικών σημάτων πάνω από το μέγιστο ύψος και το ιδεατό στερεό, ως εξής:
 2. (1) Για τις εντός σχεδίου περιοχές:
 3. Σε άρπα οικόπεδα, σε δώμα κτιρίου, στο πέραν του υποχρεωτικώς αφιεμένου τμήματος του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου και εντός του κτιρίου.
 4. (2) Για τις εκτός σχεδίου περιοχές:
 5. Όπως στην περίπτωση (1) και σε γήπεδα ελάχιστου εμβαδού 500 τ.μ. και σε αποστάσεις από τα όρια των γηπέδων τουλάχιστον 5 μ.
 6. Το εμβαδόν του οικίσκου, όταν αυτός τοποθετείται σε δώμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25 τ.μ. και το ύψος του τα 2,40 μέτρα.
 7. Όταν αυτός τοποθετείται στο έδαφος, το εμβαδόν του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 35 τ.μ. και το ύψος του τα 3,5 μέτρα.
 8. Όταν ο οικίσκος και η δομική κατασκευή τοποθετούνται στο δώμα δεν περιλαμβάνοντα στο συντελεστή δόμησης και συντελεστή όγκου του οικοπέδου ή γηπέδου
 9. Για την έγκριση τοποθέτησης των παραπάνω εγκαταστάσεων σε εντός ή εκτός σχεδίου περιοχές ειδικής προστασίας (π.χ. περιοχές της παρ. 9 του άρθρου 9 και της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 1577/1985) απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των κατά περίπτωση αρμόδιων υπηρεσιών ή και της Ε.Π.Α.Ε.
 10. Για την κατά τα ανωτέρω τοποθέτηση των εν λόγω εγκαταστάσεων δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά έγκριση που χορηγείται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ύστερα από έλεγχο των παρακάτω δικαιολογητικών:
6.  
  Οι διατάξεις του ν. 880/1979 (ΦΕΚ 58 Α) και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων εξακολουθούν να ισχύουν. Εάν ζητηθεί η μεταφορά συντελεστή δόμησης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, τότε σι διατάξεις του ν. 880/1979 και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων εφαρμόζονται κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος ή δεν ρυθμίζουν διαφορετικά τα θέματα. Στις περιπτώσεις δε αιτήσεων μεταφοράς συντελεστή δόμησης που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, είτε έχουν εκδοθεί είτε δεν έχουν εκδοθεί τα σχετικά προεδρικά διατάγματα, είναι δυνατόν ύστερα από δήλωση των αιτούντων στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ότι επιθυμούν την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου και εφόσον συντρέχουν σύμφωνα με την αρχική αίτηση ή κατά τροποποίηση της οι προϋποθέσεις των διατάξεων του παρόντος, η άδεια οικοδομής να εκδίδεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
7.  
  Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να τροποποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και να καθορίζονται οι εφαρμοζόμενοι τεχνικοί κανονισμοί και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας έκδοσης των εγκρίσεων Άρθρα 43.
8.  
  Οι κατά το εδάφιο (δ) εγκρίσεις, όπου απαιτείται
9.  
  Στο άρθρο 25 του ν. 207571992 (ΦΕΚ 129 Α) προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως εξής: 4. Με φυλάκιση μέχρι δύο ετών τιμωρείται όποιος: α) Εμποδίζει ή παρενοχλεί τα αρμόδια όργανα να πραγματοποιήσουν έλεγχο των σταθμών και εγκαταστάσεων του πεδίου εφαρμογής αυτού του νόμου ή δεν παρέχει πληροφορίες που απαιτούνται ή παρέχει εσφαλμένες πληροφορίες εκ προθέσεως για την άσκηση του ελέγχου.
 1. Εγκαθιστά χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής κεραία..
10.  
  Προϋπολογισμό του έργου και σημειώματα πληρωμής φόρων, εισφορών και αμοιβών μηχανικών Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα από έκθεση των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιβάλλεται στους παραβάτες διοικητική ποινή προστίμου από πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) μέχρι πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών για την εγκατάσταση χωρίς άδεια κεραίας στην ξηρά. Μετά από κοινοποίηση της ως άνω έκθεσης στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή με πρωτοβουλία αυτής, διατάσσεται η κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής, σύμφωνα με τις διατάξεις περί αυθαιρέτων. Η επιβολή της ως άνω ποινής χρηματικού προστίμου δεν υποκαθιστά τυχόν άλλες ποινές που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και η είσπραξή της πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Τυχόν άσκηση προβλεπόμενων διοικητικών ή ενδίκων μέσων δεν αναστέλλει την είσπραξη του προστίμου. Αρθρο 42.
 1. Η σύνδεση των εγκαταστάσεων του εδαφίου (α) με τα δίκτυα των κοινωφελών οργανισμών επιτρέπεται ύστερα από βεβαίωση της πολεοδομικής υπηρεσίας ότι αυτές κατασκευάστηκαν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη
 2. Στις δημιουργούμενες ως άνω εγκαταστάσεις λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης του κοινού που καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
29.  
  Πάρκο κεραιών: Καθορισμένος χώρος, όπου επιτρέπεται η εγκατάσταση πυλώνων, στους οποίους είναι τοποθετημένα συμπλέγματα κεραιών εκπομπής και λήψης ραδιοηλεκτρικών σωμάτων μετά των αναγκαίων οικοδομικών κατασκευών..
Άρθρο 44 "1 Το τμήμα του υπ αριθμ. ΒΚ 150Ό ακινήτου του Δημοσίου που βρίσκεται στην Αθήνα και επί της οδού Ρηγίλης, το οποίον έχει παραχωρηθεί δωρεάν κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στο Ίδρυμα Βασιλείου και Ελίζας Γουλανδρή με την υπ αριθμ. 125/23.9.1992 Πράξη [...]"
2.  
  Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, αντικείμενη στα ανωτέρω, δεν εφαρμόζεται για το συγκεκριμένο ακίνητο
Άρθρο 45
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 114 του ν. 1892/1990 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Η απόφαση περί κατεδαφίσεως εκδίδεται μετά από κλήτευση προ δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών, του φερόμενου ως κυρίου ή νομέα ή κατόχου ή του εργολάβου της οικοδομής, του κτίσματος ή της εγκαταστάσεως. Η κλήτευση αυτή ενεργείται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας. Αν τα παραπάνω πρόσωπα είναι άγνωστα ή άγνωστης διαμονής, η κλήση τοιχοκολλάται στην είσοδο του κτίσματος. Κατά της αποφάσεως του νομάρχη περί κατεδαφίσεως επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του προέδρου του διοικητικού πρωτοδικείου της τοποθεσίας του ακινήτου, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της στον προσφεύγοντα ή από την τοιχοκόλλησή της στο κτίσμα. Η προθεσμία και η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της αποφάσεως του νομάρχη. Δύναται όμως ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει, εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας, από το μονομελές διοικητικό πρωτοδικείο την αναστολή της εκτελέσεως της αποφάσεως, εφόσον έχει ασκήσει προσφυγή. Εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας, η προσφυγή και η αίτηση αναστολής επιδίδονται, μαζί με την πράξη ορισμού δικασίμου και με επιμέλεια του προσφεύγοντος, στον εκδόσαντα την απόφαση κατεδαφίσεως νομάρχη, άλλως τα ένδικα αυτά βοηθήματα απορρίπτονται ως απαράδεκτα. Εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση αυτή ο νομάρχης υποχρεούται να καταρτίσει και αποστείλει στο δικαστήριο τον κατά το άρθρο 82 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας φάκελο. Στο φάκελο αυτόν περιλαμβάνεται υποχρεωτικά βεβαίωση της αρμόδιας δασικής αρχής περί του δασικού ή αναδασωτέου χαρακτήρα της εκτάσεως, επί της οποίας έχει ανεγερθεί το κτίσμα και περί της καταστροφής της από πυρκαγιά. Η προσφυγή και η αίτηση αναστολής είναι απαράδεκτες εάν ο ενδιαφερόμενος δεν καταθέσει, μέχρι την προτεραία της συζητήσεως της υποθέσεως, όλα τα αποδεικτικά έγγραφα. Δασικοί υπάλληλοι που προτείνονται από το Δημόσιο ως μάρτυρες εξετάζονται υποχρεωτικά. Η αναστολή χορηγείται εφόσον πιθανολογείται το βάσιμο των λόγων της προσφυγής. Η προσφυγή συζητείται υποχρεωτικά εντός εξήντα (60) ημερών από την κατάθεσή της και η οριστική απόφαση εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση και σε κάθε περίπτωση εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την κατάθεση της προσφυγής Η απόφαση κοινοποιείται με επιμέλεια της γραμματείας του δικαστηρίου εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της στους διαδίκους, στον οικείο δασάρχη και στον Υπουργό Οικονομικών, εφαρμοζομένου αναλόγως και για την κοινοποίηση αυτήν του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Οι επί της αιτήσεως αναστολής και επί της προσφυγής αποφάσεις δεν υπόκεινται σε ένδικα μέσα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ευθέως ή αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας..
2.  
  Η παράγραφος 5 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: 5. Από της κλητεύσεως και μέχρι την κατεδάφιση ο κύριος, ο νομέας ή ο κάτοχος υποχρεούνται, εις ολόκληρον έκαστος, στην καταβολή ειδικής αποζημιώσεως που επιβάλλεται με πρωτόκολλα του οικείου δασάρχη, από τα οποίο το πρώτο εκδίδεται και κοινοποιείται εφαρμοζόμενης αναλόγως και της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση στο δασάρχη της δικαστικής αποφάσεως της παραγράφου 3. Της υποχρεώσεως αυτής απαλλάσσονται οι παραπάνω, προκειμένου περί οικοδομών, κτισμάτων ή εγκαταστάσεων εντός των δημόσιων δασών ή εκτάσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον αυτά παραδοθούν οικειοθελώς στο Δημόσιο προς κατεδάφιση με τη σύνταξη από το δασάρχη πρωτοκόλλου παραδόσεως και παραλαβής. Κατά των πρωτοκόλλων επιβολής αποζημιώσεως, τα οποία εκδίδονται ανά τρίμηνο μέχρι την κατεδάφιση ή την ως άνω οικειοθελή παράδοση, χωρεί προσφυγή εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση τους, ενώπιον του μονομελούς διοικητικού πρωτοδικείου της τοποθεσίας του ακινήτου. Είναι απαράδεκτοι οι λόγοι προσφυγής κατά το μέρος που καλύπτονται από την απόφαση επί της προσφυγής κατά της πράξεως του νομάρχη περί κατεδαφίσεως, ως και εκείνοι που δεν αποδεικνύονται αμέσως. Η απόφαση αυτή του δικαστηρίου δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα. Τα ποσά των αποζημιώσεων που καθίστανται οριστικά, είτε γιατί δεν ασκήθηκε προσφυγή, είτε γιατί η ασκηθείσα απορρίφθηκε εν όλω ή εν μέρει, βεβαιώνονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974! και αποδίδονται ως έσοδο στο Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών. Το ύφος της αποζημιώσεως ανά τετραγωνικό μέτρο κτίσματος και ανά ημέρα διατηρήσεως αυτού ορίζεται σε διακόσιες (200) δραχμές. Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος της αποζημιώσεως και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παραγράφου αυτής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ευθέως ή αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας. Η υποχρέωση προς καταβολή της παραπάνω ειδικής αποζημιώσεως επί πράξεων κατεδαφίσεως, που έχουν ήδη εκδοθεί, αρχίζει μετά ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3.  
  Στο ίδιο άρθρο προστίθεται παράγραφος με αριθμό 8 έως εξής: 8. Η απόφαση του νομάρχη περί κατεδαφίσεως και τα πρωτόκολλα του δασάρχη περί επιβολής ειδικής αποζημιώσεως και περί παραδόσεως και παραλαβής κοινοποιούνται εντός δύο (2ί ημερών από την έκδοση τους στον αρμόδιο εισαγγελέα. Η μη τήρηση των ως άνω υποχρεώσεων αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και δεν επηρεάζει το κύρος της διαδικασίας.
Άρθρο 46
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 71 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής: Ί. Εργολάβοι, υπεργολάβοι, κατασκευαστές, οι εντολείς τους και κάθε τρίτος που επιχειρεί, άνευ δικαιώματος ή καθ υπέρβαση των υπό του παρόντος νόμου προβλεπόμενων εξαιρέσεων, την ανέγερση οποιουδήποτε κτίσματος ή κατασκευάσματος, οριστικής ή προσωρινής μορφής ή πραγματοποιεί οποιασδήποτε φύσεως εγκατάσταση, εντός δάσους ή δασικής εκτάσεως, δημόσιας ή ιδιωτικής, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και με χρηματική ποινή από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) μέχρι πέντε εκατομμύρια (5.000.0Ο0) δραχμές. Με τις ίδιες ποινές τιμωρούνται οι συμπράττοντες στην ανοικοδόμηση ή κατασκευή υπάλληλοι και εργάτες των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου, οι συνεργάτες αυτών και κάθε τρίτος που παρέχει άμεση ή έμμεση συνδρομή πριν ή κατά την ανέγερση του κτίσματος ή της κατασκευής. Η έφεση δεν αναστέλλει την .εκτέλεση των αποφάσεων των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου1.
2.  
  Η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: 3. Όποιος εκχερσώνει παράνομα δάσος ή δασική έκταση, όποιος καλλιεργεί έκταση που έχει εκχερσωθεί παράνομα ή παραβλάπτει καθ οιονδήποτε τρόπο την κατά προορισμό χρήση δάσους ή δασικής εκτάσεως, καθώς και όποιος ενεργεί επί εκχερσωθείσης παράνομα εκτάσεως πράξεις διακατοχής τιμωρείται με τις ποινές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Με τις ίδιες ποινές τιμωρούνται και εκείνοι κατ εντολή ή παρότρυνση ή οποιαδήποτε υποβοήθηση των οποίων τελέσθηκαν οι παραβάσεις αυτές. Η έφεση δεν αναστέλλει την εκτέλεση των αποφάσεων των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου. Κατά των παραβατών επιβάλλεται υποχρεωτικά δήμευση των προϊόντων των αξιόποινων αυτών πράξεων, καθώς και των αντικειμένων τα οποία χρησίμευσαν προς τέλεση τους,.
3.  
  Η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου καταργείται, οι δε παράγραφοι 5, 6 και 7 αναριθμούνται ως 4, 5 και 6 αντιστοίχως
4.  
  Στο άρθρο 35 του ίδιου νόμου προστίθενται παράγραφοι με τους αριθμούς 3 και 4 ως εξής: 3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και επί προσυμφώνων μεταβίβασης ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων.
Άρθρο 47
1.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 24 του α.ν. 1539/1938 Περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και οι συναφείς με αυτές υπέρ του Δημοσίου διατάξεις, εφαρμόζονται ανάλογα και στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων για την προστασία των κτημάτων του.
2.  
  Όπου στις παραπάνω διατάξεις αναφέρεται: α) Δημόσιο, β) Διεύθυνση Δημόσιων Κτημάτων, γ) Υπουργός ή Υπουργείο Οικονομικών, δ) Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημόσιων Κτημάτων και ε) Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου, Οικονομικός Έφορος ή Οικονομικός Υπάλληλος, νοείται αντίστοιχα: αα) το Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Κέντρου Χανίων, ββ) η Οικονομική Υπηρεσία του Πνευματικού Κέντρου Χανίων, γγ) ο Υπουργός ή το Υπουργείο Πολιτισμού, δδ) το Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Κέντρου Χανίων και εε) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Χανίων
Άρθρο 48
1.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 736/1977 (ΦΕΚ 316 Α), που έχει προστεθεί με την παράγραφο 3 του άρθρου 12 Του ν. 1948/1991 (ΦΕΚ 83 Α), προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής: στ) στην καταβολή της ειδικής αποζημίωσης στο φυλακτικό προσωπικό του Μ.Ε.Λ.Τ. -μόνιμο, με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή έργου- της οποίας το ύψος καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για κάθε ημέρα απασχόλησης πλέον του πενθημέρου την εβδομάδα.
Άρθρο 49
1.  
  Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού που υπηρετούν στη νήσο Δήλο λαμβάνουν ως κίνητρο προσέλευσης επίδομα 50% επί των αποδοχών τους, το οποίο καταβάλλεται από το ΤΑΠΑ. Μετά τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών υπηρεσίας στη Δήλο δικαιούνται μετάθεσης εκεί όπου επιθυμούν και αποχωρούν από τη θέση τους όταν τοποθετηθεί ο αντικαταστάτης τους.
Άρθρο 50
1.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 9 του με στοιχείο β του άρθρου 69 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α) εφαρμόζονται και στους υπηρετούντες, κατά τη δημοσίευση του παραπάνω νόμου και του κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντος προεδρικού διατάγματος αριθμ. 315/1992 (ΦΕΚ 160 Α), μουσικούς, οι οποίοι κατέχουν δεύτερη θέση ή απασχόληση στο δημόσιο η ιδιωτικό τομέα.
Άρθρο 51 "Στις διευθύνσεις και τα τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού δύνανται να προΐστανται και μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Λαογράφοι."
1.  
  Στο εδάφιο 9 της παραγράφου 1 του άρθρου μόνου του π,δ. 26/1989 (ΦΕΚ 15 Α) προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής: θ. Ειδικό Βραβείο Μετάφρασης.
2.  
  Μετά το δέκατο πέμπτο στοιχείο της παραγράφου 1 του άρθρου μόνου του π,δ. 2671989 (ΦΕΚ 15 Α) προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής: Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Αγοράς και Βράβευσης Λογοτεχνικών Μεταφράσεων, δύναται να απονέμεται μία φορά το χρόνο ένα ειδικό βραβείο μετάφρασης για την καλύτερη μετάφραση έργου της Ελληνικής Γραμματείας, από την Ελληνική σε ξένη γλώσσα.
Άρθρο 53
1.  
  Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου μπορεί να σχηματίζει ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων από τα αδιανέμητα κέρδη, εφόσον μέρος από την ετήσια επιχορήγηση, που παρέχει σ αυτό το Υπουργείο Πολιτισμού, δεν απορροφήθηκε στο χρονικά πλαίσιο της εταιρικής χρήσης για την οποία δόθηκε
2.  
  Το ύψος του παραπάνω αποθεματικού, το οποίο θα διατεθεί για νέες παραγωγικές επενδύσεις στην επόμενη διαχειριστική περίοδο αντιστοιχεί στο μέρος της επιχορήγησης που παραμένει αδιάθετο
3.  
  Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από το οικονομικό έτος 1992 (1/1/1992-31/12/1992)
Άρθρο 54
1.  
  Σε δίκες κατά υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού, που διώκονται γιατί ενήργησαν για το συμφέρον της Υπηρεσίας, μπορεί, μετά από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, να παρίσταται για την υπεράσπιση τους ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων εκπρόσωπος του Γραφείου Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Πολιτισμού ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
Άρθρο 55
1.  
  Η διάταξη του άρθρου 3, παράγραφος 2 του ν. 1183/1981 Περί τακτοποιήσεως υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών (ΦΕΚ 203 Α), σύμφωνα με την οποία στις ειδικότητες του άρθρου 82 του π.δ. 941/1977 προστίθενται οι προβλεπόμενες από τις συλλογικές συμβάσεις ειδικότητες α) αρχιτεχνίτων, β) ειδικευμένων τεχνιτών, γ) τεχνιτών, δ) βοηθών τεχνιτών και ε) ειδικευμένων εργατών, οι οποίες εντάσσονται σε ενιαία ειδικότητα εργατοτεχνικού προσωπικού όπου το προσωπικό εξελίσσεται κατά τα οριζόμενα δια π.δ/τος, έχει ανάλογη εφαρμογή και στο εργατοτεχνικό προσωπικά του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης (Μ.Ε.Λ.Τ.), που διορίστηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6, παράγραφος 3, εδάφιο β, περίπτωση β του ίδιου νόμου,.
2.  
  Στο παραπάνω προσωπικό του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης (Μ.Ε.Λ.Τ.) εφαρμόζονται ανάλογα και οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την εξέλιξη του εργατοτεχνικού προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού. Αρθρο 56 Το Σωματεία με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, που ιδρύθηκε το 1953 και εδρεύει στην Αθήνα, αναγνωρίζεται από της ιδρύσεως του το μόνο το οποίο δικαιούται να φέρει την επωνυμία αυτή. Ουδείς άλλος δικαιούται να χρησιμοποιεί την άνω επωνυμία με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός εάν ο ΣΦΜ επιτρέψει τούτο με ειδική απόφαση των αρμόδιων οργάνων του, στην οποία περιέχονται οι προϋποθέσεις και όροι χρήσεως της επωνυμίας αυτής. Αρθρο 57 Σωματείο, σύλλογοι, επαγγελματικές ενώσεις, ιδρύματα και αστικές εταιρείες, που σύμφωνα με το συστατικό τους έγγραφο επιδιώκουν και πολιτιστικούς σκοπούς, μπορούν να επιχορηγούνται ή να χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού, εφόσον η συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση διατίθεται για την εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών, καθώς και την υλοποίηση προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την (Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1 Δεκεμβρίου 1990.
Άρθρο 58
1.  
  Σε περίπτωση μη λειτουργίας σχολείων λόγω καταλήψεως παρατείνεται η διδασκαλία των μαθημάτων στα εν λόγω σχολεία για όσες ημέρες διήρκεσε η κατάληψη
2.  
  Εφόσον ο χρόνος της κατά τα ανωτέρω παράτασης επεκτείνεται και πέραν της ημερομηνίας ενάρξεως των Γενικών Εξετάσεων, τα μαθήματα διακόπτονται στα συγκεκριμένα σχολεία, για μεν τις τάξεις ή τμήματα μαθητών που παρακολουθούν δέσμες μαθημάτων γενικής αξιολόγησης πέντε (5) ημέρες προ της ενάρξεως αυτών, για δε τις υπόλοιπες τάξεις ή τμήματα των σχολείων κατά δύο (2) ημέρες πριν. Τα μαθήματα συνεχίζονται μετά το πέρας των Γενικών Εξετάσεων στα μαθήματα γενικής αξιολόγησης, μέχρι συμπληρώσεως του χρόνου παρατάσεως.
3.  
  Οι μαθητές της τελευταίας τάξης του λυκείου της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου μπορεί να λάβουν μέρος στις Γενικές Εξετάσεις, η συμμετοχή τους όμως θεωρείται ως μη γενομένη και η βαθμολογία τους ακυρώνεται εάν δεν καταθέσουν τον τίτλο απόλυσης τους το αργότερο μέχρι 10 Αυγούστου του ίδιου έτους
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ρυθμίζονται τυχόν λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού
5.  
  Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει από την 1η Φεβρουαρίου 1993. Κατ εξαίρεση για το σχολικό έτος 1992-93 μπορούν να αφαιρεθούν από το συνολικό αριθμό των ήμερων παράτασης μέχρι έξι (6) το πολύ μέρες κατά σχολείο, εφόσον οι αντίστοιχες διδακτικές ώρες αναπληρωθούν αποδεδειγμένα στο πλαίσιο της λειτουργίας του σχολείου.
Άρθρο 59
1.  
  Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α) προστίθεται παρ. 11 ως εξής: 11.α. Για τις παραβάσεις των όρων ασφαλείας που αναφέρονται στην 3015/32/1 α/29-4-85 (Β-241) Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης ή κάθε άλλης που θα τροποποιεί ή θα συμπληρώνει αυτήν ως προς τα ληπτέα μέτρα ασφαλείας των καταστημάτων που αναφέρονται στην παρ. 9 του παρόντος νόμου τιμωρούνται με πρόστιμο από δέκα έως ογδόντα εκατομμύρια δραχμές (10-80.000.000 δρχ.) που επιβάλλεται σε βάρος της περιουσίας της τράπεζας που ανήκει το κατάστημα στο οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση των μέτρων ασφαλείας και με προσωρινή μέχρις έξι (6) μηνών αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του παραπάνω καταστήματος ή με οριστική αφαίρεση της Ιδιας άδειας σε περίπτωση υποτροπής. β. Οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του γενικού αστυνομικού διευθυντή, προκειμένου για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, και του αστυνομικού διευθυντή του νομού, στην περιφέρεια των οποίων ευρίσκεται το κατάστημα. γ. Κατά της αποφάσεως αυτής επιτρέπεται προσφυγή από το διοικητή της τράπεζας στην οποία ανήκει το κατάστημα, του οποίου αφαιρέθηκε η άδεια λειτουργίας και από τον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας που προΐσταται του Κλάδου Αστυνομίας Ασφάλειας και Τάξης. Η παραπάνω προσφυγή κατατίθεται στη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, επί ποινή απαραδέκτου εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, αρχομένης από της κοινοποιήσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως. Επί της προσφυγής αποφαίνεται ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης εντός μηνός από της επομένης της καταθέσεως. Η άσκηση της προσφυγής αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλομένης αποφάσεως. δ. Οι διοικητές των τραπεζών και οι διευθυντές των τραπεζικών καταστημάτων, που δεν τηρούν τους Ορους ασφαλείας που έχουν καθοριστεί με την παραπάνω απόφαση ή με κάθε τροποποιητική ή συμπληρωματική αυτής, τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.
Άρθρο 60 "Για την επίσπευση του αρχικού συμβατικού χρόνου κατασκευής της σήραγγας Ευήνου - Μόρνου του έργου Κατασκευή έργων για την ενίσχυση της ύδρευσης της Πρωτεύουσας από τον Εύηνο - Υδραγωγείο Ευήνου κατά 8,5 μήνες, ώστε να πραγματοποιηθεί μέχρι την 28η Φε [...]"
1.  
  Οι μέχρι 28.2.1993 καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών. Ασφαλίσεων μαζί με τα αυτοτελή πρόσθετα τέλη, τόκους και λοιπές επιβαρύνσεις της ίδιας ημερομηνίας κεφαλαιοποιούνται. 2 Αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς τους οργανισμούς της προηγούμενης παραγράφου περιόδου από 1.3.1993 μέχρι 30.6-1993. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη και άλλες προσαυξήσεις ως και πράξεις επιβολής πρόσθετων επιβαρύνσεων οικοδόμων (ΠΕΠΕΟ).
3.  
  Οι εισφορές των προηγούμενων παραγράφων εξοφλούνται σε 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από το μήνα Φεβρουάριο του 1994. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 10.000 δρχ. Ειδικά για το Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλείας Υγειονομικών και το Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημόσιων Έργων οι προαναφερόμενες οφειλές μπορεί να καταβληθούν σε οκτώ εξαμηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται το μήνα Φεβρουάριο του 1994, ενώ οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται στη συνέχεια μέσα στο πρώτο δίμηνο της κάθε εξαμηνίας. Η αίτηση για το διακανονισμό πρέπει να υποβληθεί μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος άρθρου.
4.  
  Η μη εμπρόθεσμη καταβολή τριών δόσεων συνεπάγεται την αμετάκλητη απώλεια του παρεχόμενου με το άρθρο αυτό ευεργετήματος της τμηματικής εξόφλησης των οφειλόμενων εισφορών και καθιστά άμεσα απαιτητό το σύνολο του οφειλόμενου ποσού από κυρία εισφορά με τα αναλογούντα σ αυτήν κατά την ημέρα εξόφλησης πρόσθετα τέλη και λοιπές προσαυξήσεις. Για την καταβολή της κάθε δόσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προγενέστερη εξόφληση των απαιτητών τρεχουσών εισφορών.
5.  
  Στη ρύθμιση του άρθρου αυτού υπάγονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση σης σεισμόπληκτες περιοχές του Ν. Ηλείας καθώς και οι λοιποί εργοδότες ή ασφαλισμένοι που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σης περιοχές αυτές.
6.  
  Οι επιχειρήσεις που θα υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση, τόσο κατά το διάστημα της αναστολής όσο και κατά το διάστημα καταβολής των δόσεων και εφόσον τηρούν τους όρους του διακανονισμού, λαμβάνουν από το Ι.Κ.Α. βεβαιώσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 και αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων. Κατ εξαίρεση η συμμόρφωση με τους όρους του διακανονισμού δεν συνεπάγεται την άρση των κατασχέσεων και υποθηκών που έχουν επιβληθεί Το Ι.ΚΑ και οι άλλοι ασφαλιστικοί οργανισμοί κύριας ασφάλισης μισθωτών χορηγούν βεβαίωση ενημερότητας για τη δανειοδότηση - χρηματοδότηση επιχειρήσεων από τράπεζες ή οποιοδήποτε άλλα πιστωτικό ίδρυμα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 1236/1982, εφόσον η επιχείρηση έχει υπαχθεί στο διακανονισμό και τηρεί τους όρους της ρύθμισης. Σης επιχειρήσεις που θα υποβάλουν εμπρόθεσμα αίτηση για ρύθμιση και θα ζητήσουν ασφαλιστική ενημερότητα κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.1993 μέχρι 31.1.1994, αυτή θα χορηγείται, εφόσον έχουν καταβάλει ης τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές της αντίστοιχης περιόδου.
7.  
  Όπου από ης κείμενες διατάξεις απαιτείται ως προϋπόθεση για την απονομή σύνταξης από οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης η προηγούμενη εξόφληση των καθυστερούμενων οφειλών, λογίζεται ότι υπάρχει η προϋπόθεση αυτή στην περίπτωση υπαγωγής στο διακανονισμό του παρόντος άρθρου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή τριών δόσεων συνεπάγεται την αναστολή της καταβολής της σύνταξης μέχρι και το μήνα κατά τον οποίο θα εξοφληθεί ολόκληρο το ποσό των δόσεων που υπολείπεται, προσαυξημένο με τα αναλογούντα σ αυτές πρόσθετα τέλη.
8.  
  Τα εκ της ασφαλίσεως δικαιώματα των εργαζομένων την περίοδο της αναστολής δεν επηρεάζονται από την μη καταβολή των εισφορών εκ μέρους των επιχειρήσεων, με την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα αποδεχθούν τις σχετικές καταλογιστικές πράξεις
Άρθρο 62
1.  
  Σε όλους τους συνταξιούχους οργανισμών κύριας ασφάλισης Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που διαμένουν μόνιμα σε περιοχές του Ν. Ηλείας, που επλήγησαν από τους σεισμούς κατά το μήνα Μάρτιο του 1993, χορηγείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση των άμεσα επειγουσών αναγκών τους. Η παραπάνω οικονομική ενίσχυση χορηγείται από τους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, ανέρχεται στο ποσό μιας μηνιαίας σύνταξης και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 80.000 δρχ. Ειδικά για τους συνταξιούχους του Ο.Γ.Α. καταβάλλεται το ποσό των 20.000 δρχ.
Άρθρο 63
1.  
  Το αγγελιόσημο που εισπράττεται από τους κρατικούς και μη ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς για λογαριασμό των αναφερόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 1989/1991 (ΦΕΚ 192 Α) και στην παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 1866/1989 (ΦΕΚ 222 Α) Ασφαλιστικών Οργανισμών και Ενώσεων, κατατίθεται στους οικείους τραπεζικούς λογαριασμούς εντός τριών μηνών από το τέλος του μήνα που εκδόθηκε το σχετικό τιμολόγιο. Κάθε αντίθετη διάταξη σχετικά με το θέμα αυτό καταργείται. Η απόδοση του αγγελιοσήμου για τιμολόγια που εκδίδονται από 1-1-93 και μετά γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω.
Άρθρο 64
1.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 64 του π.δ. 774/1980, προστίθεται και εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής: Ως χρόνος υπηρεσίας Παρέδρου λογίζεται και ο διανυθείς στο βαθμό διευθυντή ή προϊσταμένου διευθύνσεως υπουργείων ή Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπολογιζόμενος για τη μισθολογική προαγωγή. Αρθρο 65 Για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας του λεκανοπεδίου Αττικής, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 1739/1987 Διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις η κατόπιν συμφωνίας της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (Ε.ΥΔ.Α.Π.) και ιδιωτών, μεταφορά και προμήθεια από την Ε.ΥΔ.Α.Π. νερού προς ενίσχυση των υδραγωγείων της: α. 600.000 Μ3/ημέρα από τη λίμνη Τριχωνίδα στον Ταμιευτήρα του Μόρνου, με αντλιοστάσια και σωληνώσεις, για χρονικό διάστημα δύο έως πέντε ετών. β. 150.000 έως 200.000 Μ3/ημέρα από τον ποταμό Αχελώο, με σωληνώσεις και ΤΑΝΚΕRS στον υδαταγωγό του Μόρνου και για διάστημα μέχρι δύο (2) ετών. Η μέτρηση των λαμβανόμενων ποσοτήτων νερού θα γίνεται τόσο στις πηγές λήψεως όσο και στα υδραγωγεία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Η διάθεση των λαμβανόμενων ποσοτήτων νερού για άλλη χρήση απαγορεύεται. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων υποχρεούται στην άμεση σύνταξη Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα άνω έργα, τα δε μέτρα που θα προκύψουν ότι επιβάλλονται για την προστασία της περιοχής των έργων και της ευρύτερης περιοχής που επηρεάζονται από αυτά θα εφαρμοσθούν αμέσως από την Ε.ΥΔ.Α.Π.
Άρθρο 66
1.  
  Ελληνικές τεχνιχές εταιρείες και κοινοπραξίες αυτών, που εκτελούν στη Λιβύη τεχνικά έργα, ως ανάδοχοι του Λιβυκού Δημοσίου ή άλλων Λιβυκών Αρχών και έχουν τη δραστηριότητα τους αποκλειστικά στη χώρα αυτή, δεν κηρύσσονται σε κατάσταση πτωχεύσεως όσο διαρκεί το ΕΜΒΑRGΟ του Ο.Η.Ε., που επιβλήθηκε στη Λιβύη με αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και έξι (6) μήνες μετά τη λήξη του. Τυχόν απορριφθείσες αντιρρήσεις εντός της τελευταίας διετίας πριν από τη δημοσίευση του παρόντος ως αόριστες, επανεισάγονται για νέα κρίση στο δικαστήριο που εξέδωσε την απορριπτική απόφαση με αίτηση του ενδιαφερομένου εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
2.  
  Αιτήσεις πτωχεύσεως εκκρεμείς σε κάθε βαθμό, κατά των εταιρειών αυτών, που ασκήθηκαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, απορρίπτονται επίσης ως απαράδεκτες
3.  
  Οι παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται εάν ο αιτών την κήρυξη της πτωχεύσεως έχει απαιτήσεις κατά των εταιρειών αυτών προερχόμενες από σύμβαση εργασίας.