ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/2150

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

0) Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Ίδρυση Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας (Ε.Ι.Ε.) και έδρα την Αθήνα. Το Ε.Ι.Ε. έχει οικονομική, διοικητική και λειτουργική αυτοτέλεια. Άρθρο 2 Σκοποί Σκοποί του Ε.Ι.Ε. είναι: α) Η μελέτη και η έρευνα της εργασίας, ως μέσου βιοπορισμού και ως συντελεστή της παραγωγής και της κοινωνικής προόδου. β) Η μελέτη και η έρευνα της ελληνικής αγοράς εργασίας από την άποψη ειδικότερα των εθνικών, κοινοτικών και διεθνών εξελίξεων και τάσεων (οικονομικών, κοινωνικών κ.λπ.) και των επιπτώσεων τους σ αυτήν, ιδίως εν όψει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα η μελέτη και η έρευνα της προσφοράς και ζήτησης επαγγελμάτων και ειδικοτήτων, σύμφωνα με τις μεσο-μακροπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. γ) Η παρακολούθηση των χαρακτηριστικών και η ανάλυση των δομών της άτυπης επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα, καθώς επίσης η εκπόνηση και προώθηση προτάσεων για την ενίσχυση και τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας. δ) Η οργάνωση, χρηματοδότηση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης για το σχεδιασμό, διαχείριση και έλεγχο των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και ιδίως σε θέματα εργασίας, απασχόλησης, εργασιακών σχέσεων, εισοδημάτων, συνθηκών εργασίας και συνδικαλισμού σε συνεργασία ή μη με φορείς εργαζομένων και εργοδοτών και άλλους φορείς. ε) Η αξιολόγηση δραστηριοτήτων στη χώρα μας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στ) Η τεχνική στήριξη κοινοτικών δράσεων που αναφέρονται στο ανθρώπινο δυναμικό. ζ) Η δημιουργία τράπεζας πληροφοριών και τεκμηρίωσης, που να καλύπτει την ελληνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία, νομολογία και βιβλιογραφία, σε σχέση με τους σκοπούς του Ε.Ι.Ε.. η) Η διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων ή άλλων ενημερωτικών εκδηλώσεων, καθώς επίσης, η έκδοση εντύπων ή άλλες συναφείς ενέργειες προβολής και ενημέρωσης στα πλαίσια των σκοπών του Ε.Ι.Ε.. θ) Η προώθηση πρόσφορων μέτρων για την εδραίωση και ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου εργαζομένων και εργοδοτών. ι) Η συνεργασία με συναφείς εθνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού, που έχουν τους αυτούς ή ανάλογους σκοπούς, η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών και η ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων. ια) Η συστηματική κατάταξη, συνολικά η κατα τμήματα, της εργατικής και της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας, που ισχύει στην Ελλάδα. Άρθρο 3 1.Το Ε.Ι.Ε. διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) που αποτελείται από : 1)Τον πρόεδρο. 2)Τρεις (3) εκπροσώπους της αντιπροσωπευτικότερης τριτοβάθμιας οργάνωσης των εργαζομένων. 3)Τρεις (3) εκπροσώπους των εργοδοτικών οργανώσεων, που συμμετέχουν στη σύναψη της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.). 4)Τέσσερις (4) εκπροσώπους του Κράτους, δύο (2) του Υπουργείου Εργασίας, έναν (1) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και έναν (1) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑ.ΕΑ). 2.Για τον ορισμό των μελών των περιπτώσεων β και γ ο Υπουργός Εργασίας καλεί εγγράφως τις διοικήσεις των αντίστοιχων οργανώσεων να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους και τους αναπληρωτές τους μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την παράδοση της πρόσκλησης. Οι εκπρόσωποι αυτοί πρέπει να έχουν επαρκή εξειδίκευση ή πείρα στα θέματα εργασίας. Τα υπό στοιχείο δ μέλη και οι αναπληρωτές τους ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας. Πρέπει να είναι επιστήμονες, ειδικευμένοι σε θέματα που ανάγονται στους σκοπούς του Ε.Ι.Ε.. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ο αναπληρωτής του προτείνονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 3.Σε περίπτωση που οι προαναφερόμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών δεν υποδείξουν εκπροσώπους τους μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, ο Υπουργός Εργασίας διορίζει ελευθέρως τους εκπροσώπους αυτούς τακτικούς και αναπληρωματικούς. 4.Ως πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ι.Ε. επιλέγεται επιστήμονας αναγνωρισμένου κύρους, με τεκμηριωμένη ικανότητα και εμπειρία οργάνωσης και συντονισμού επιστημονικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μεταξύ τριών (3) επιστημόνων, τους οποίους προτείνει ο Υπουργός Εργασίας. 5.Οι προαναφερόμενοι εκπρόσωποι της παρ. 1 περ. β και γ μετά την υπόδειξη τους από τους αρμόδιους φορείς και πριν από τη συγκρότηση του Δ.Σ. καλούνται από τον Υπουργό Εργασίας να συνέλθουν σε ορισμένο χρόνο και τόπο για να προτείνουν υποψήφιο πρόεδρο από τον κατάλογο των τριών (3) προτεινομένων. Σε περίπτωση μη συμφωνίας καλείται να εξαιρέσει η κάθε πλευρά έναν (1) από τους τρεις (3) προταθέντες υποψήφιους. Ο απομένων υποψήφιος γίνεται πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ι.Ε.. Σε περίπτωση εξαίρεσης του ιδίου υποψήφιου ή εξαίρεσης ενός (1) μόνο υποψήφιου, ο Υπουργός επιλέγει μεταξύ των δυο (2) που απομένουν. Σε περίπτωση που δεν εξαιρεθεί κανένας υποψήφιος, ο Υπουργός επιλέγει μεταξύ των τριών (3). 6.Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής του, ο οποίος είναι μέλος του Δ.Σ. και δύο (2) αντιπρόεδροι, ο καθένας από τους οποίους ανήκει στους εκπροσώπους του αντίστοιχου κοινωνικού εταίρου. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής. Κατ εξαίρεση οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται μετά διετή θητεία, υστέρα από πρόταση των αντίστοιχων φορέων. 7.Το Δ.Σ. συνέρχεται στην Αθήνα και στο κατάστημα όπου εδρεύει το Ε.Ι.Ε.. 8.Το Δ.Σ. προσωρινά μπορεί να συνέρχεται στο κατάστημα του Υπουργείου Εργασίας ή οργανισμού του δημόσιου τομέα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας. 9.Το ΔΣ. αποφασίζει, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 2 εδάφια α, γ και ζ, με απλή πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Για τις τελευταίες αυτές τρεις περιπτώσεις απαιτείται ειδική πλειοψηφία επτά (7) ψήφων. Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον επτά (7) μελών του Δ.Σ.. Στο Δ.Σ. συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο διευθυντής του Ε.Ι.Ε.. 10.Χρέη γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του Ε.Ι.Ε. που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον πρόεδρο. Μέχρι τη στελέχωση του Ε.Ι.Ε. χρέη προσωρινού γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας, οριζόμενος από τον Υπουργό Εργασίας. Ο υπάλληλος αυτός, συντάσσει και πρακτικό για τη διαδικασία της ανωτέρω παρ. 5. Άρθρο 4 Αρμοδιότητες διοικητικού συμβουλίου 1.Το Δ.Σ. είναι γενικά αρμόδιο σε θέματα αναγόμενα στη διοίκηση του Ε.Ι.Ε., τη διαχείρηση των πόρων και της περιουσίας του και τη λήψη κάθε μέτρου για την εκπλήρωση των σκοπών του. 2.Ειδικότερα το Δ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και τον απολογισμό του Ε.Ι.Ε., τους οποίους υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Εργασίας. 1)Εγκρίνει τα επιστημονικά, ερευνητικά και επιμορφωτικά προγράμματα του Ε.Ι.Ε.. 2)Επιλέγει και προσλαμβάνει το Διευθυντή του Ε.Ι.Ε. Επίσης αποφασίζει και προσλαμβάνει τους προϊσταμένους των τμημάτων και το λοιπό προσωπικό, μετά από εισήγηση του διευθυντή. 3)Συνιστά υπηρεσιακές μονάδες, ομάδες εργασίας, επιτροπές και παραρτήματα στα πλαίσια των σκοπών του. Τα παραρτήματα διοικούνται κατά το πρότυπο του Ε.Ι.Ε.. 4)Πραγματοποιεί δαπάνες βάσει του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 5)Μεταβιβάζει αρμοδιότητες στον πρόεδρο, στους αντιπροέδρους, τα μέλη του, το διευθυντή του Ε.Ι.Ε, και τους προϊσταμένους των τμημάτων. 6)Αναθέτει ειδικά καθήκοντα στα ανωτέρω πρόσωπα. 7)Ορίζει τα καθήκοντα του αναπληρωτή του προέδρου του Δ.Σ. και του διευθυντή. 8)Καταρτίζει τους κανονισμούς του άρθρου 11. Άρθρο 5 Διευθυντής και προϊστάμενοι τμημάτων 1.Ο διευθυντής του Ε.Ι.Ε. πρέπει να είναι επιστήμονας ειδικός στον τομέα της αγοράς εργασίας και της επαγγελματικής κατάρτισης και, γενικά, σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς του Ε.Ι.Ε., να είναι δε και κάτοχος της αγγλικής και της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας. Οι προϊστάμενοι των τμημάτων πρέπει να είναι επίσης επιστήμονες ειδικοί σε τομείς σχετικούς με τους σκοπούς του Ε.Ι.Ε., κάτοχοι τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας και με τεκμηριωμένη ικανότητα και εμπειρία οργάνωσης και συντονισμού επιστημονικών, ερευνητικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων. 2.Ο διευθυντής του Ε.Ι.Ε. έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) Μετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. άνευ ψήφου, εισηγείται για κάθε θέμα φερόμενο προς συζήτηση στο Δ.Σ. και επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων αυτού, β) Προΐσταται των υπηρεσιών του Ε.Ι.Ε. και συντονίζει το έργο των τμημάτων του. 1)Εισηγείται στο Δ.Σ. τα ερευνητικά, επιστημονικά, επιμορφωτικά και άλλα σχετικά προγράμματα του Ε.Ι.Ε. με βάση τις προτάσεις των τμημάτων. 2)Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στο Δ.Σ. τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και τον απολογισμό του Ε.Ι.Ε.. 3)Επιμελείται την πραγματοποίηση των δαπανών του Ε.Ι.Ε. στα πλαίσια του προϋπολογισμού και των αποφάσεων του Δ.Σ.. 4)Υπογράφει τα γραμμάτια είσπραξης, τα εντάλματα πληρωμής και τις επιταγές και κάθε έγγραφο, που αφορά την οικονομική διαχείριση στα πλαίσια των κανονισμών της λειτουργίας του Ε.Ι.Ε.. 5)Εισηγείται στο Δ.Σ. κάθε θέμα, που αφορά τη λειτουργία του Ε.Ι.Ε. και την εκτέλεση του επιστημονικού και επιμορφωτικού του έργου και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα και ειδικό καθήκον, που του αναθέτει το Δ.Σ.. 6)Εκπροσωπεί το Ε.Ι.Ε. δικαστικώς και εξωδίκως, εκτός αν άλλως ορίζει.το Δ.Σ.. 3.Οι προϊστάμενοι των τμημάτων διευθύνουν το τμήμα τους και ασκούν κάθε αρμοδιότητα, που τους αναθέτει το Δ.Σ., ο διευθυντής του Ε.Ι.Ε. ή ο Κανονισμός του άρθρου 11. Αρθρο 6 Διοικητικές υπηρεσίες Οι υπηρεσίες του Ε.Ι.Ε. περιλαμβάνουν τα εξής τμήματα: 1)Τμήμα Μελετών και Ερευνών, β) Τμήμα Προώθησης κοινωνικού διαλόγου, Κατάρτισης, Επιμόρφωσης και Εκπαίδευσης, γ) Τμήμα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης, δ) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης. Αρθρο 7 Πόροι Πόροι του Ε.Ι.Ε. είναι: 1)Κοινοτικοί πόροι, που διατίθενται για ενέργειες τεχνικής υποστήριξης και προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, απασχόλησης, πληροφόρησης, προώθησης του κοινωνικού διαλόγου, ερευνών, μελετών και άλλων σχετικών ενεργειών. 3)Χρηματοδοτήσεις από το Π.Δ.Ε. ως εθνική συμμετοχή στη χρηματοδότηση των ανωτέρω υπό στοιχεία (α) ενεργειών και προγραμμάτων. γ) Πρόσοδοι από την περιουσία του, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε είδους τακτικές ή έκτακτες εισφορές ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων. 4)Έσοδα από την πώληση εκδόσεων του και αμοιβές από την εκτέλεση ερευνών, μελετών και κάθε είδους υπηρεσιών οτα πλαίσια των σκοπών του για λογαριασμό τρίτων (Δημοσίου, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και ιδιωτών). 5)Ειδική εισφορά προβλεπόμενη στον ετήσιο προϋπολογισμό του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.), η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη του ένα τοις εκατό (1%) και να υπερβαίνει το δύο τοις εκατό (2%) του συνόλου των ετήσιων εσόδων του Ο.Ε.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, μετά από γνώμη των Δ.Σ. του Ε.Ι.Ε. και του Ο.Ε.Ε., προσδιορίζεται η ειδική αυτή εισφορά. Άρθρο 8 1.Το οικονομικό έτος του Ε.Ι.Ε. αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Το πρώτο οικονομικό έτος αρχίζει την ημέρα ίδρυσης του Ε.Ι.Ε. και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού. 2.Ο ετήσιος ισολογισμός του Ε.Ι.Ε. καταρτίζεται με τη λήξη του οικονομικού έτους και συνοδεύεται από λεπτομερή έκθεση του Δ.Σ., στην οποία περιλαμβάνονται εκθέσεις των τμημάτων του για τη διαχείριση και την οικονομική απόδοση των δραστηριοτήτων του κατά το οικονομικό έτος, καθώς και τις προβλέψεις για το μέλλον. Ομοίως με τη λήξη του οικονομικού έτους καταρτίζεται και ο προϋπολογισμός και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων για το επόμενο έτος. 3.Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Ε.Ι.Ε. γίνεται από ορκωτό ελεγκτή οριζόμενο κατ έτος από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ι.Ε.. Ο ελεγκτής υποβάλλει την έκθεση του στο Δ.Σ. του Ινστιτούτου μέσα στο δίμηνο από τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. Την έκθεση αυτήν κοινοποιεί και στον Υπουργό Εργασίας. Άρθρο 9 1.Στο Ε.Ι.Ε. συγκροτείται Επιστημονική Επιτροπή, αποτελούμενη από το διευθυντή του, ως πρόεδρο και τους προϊσταμένους των τμημάτων, ως μέλη. Έργο της Επιτροπής είναι η εισήγηση προς το Δ.Σ.: 1)Για την επιλογή των επιστημόνων - ερευνητών, καθώς και των επιστημονικών - ερευνητικών φορέων στους οποίους το Ε.Ι.Ε. αναθέτει το έργο διεξαγωγής ερευνών και μελετών. 2)Για τον προσδιορισμό των σκοπών για τους οποίους θα διεξαχθεί η έρευνα ή η μελέτη. 3)Για την αξιολόγηση των εν λόγω ερευνών -μελετών. 4)Για την κατάρτιση των επιστημονικών, ερευνητικών, επιμορφωτικών, ενημερωτικών και άλλων σχετικών προγραμμάτων του Ε.Ι.Ε., καθώς και την οργάνωση σεμιναρίων, συναντήσεων κ.λπ. στα πλαίσια των σκοπών του. 5)Για τη μετάκληση επιστημόνων από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού ή αντίστοιχα ερευνητικά κέντρα ή διεθνείς ή κοινοτικούς οργανισμούς για να συμμετάσχουν στο ερευνητικό, εκπαιδευτικό ή άλλο σχετικό έργο του Ε.Ι.Ε.. 2.Οι εισηγήσεις της Επιτροπής προς το Δ.Σ. γίνονται από το διευθυντή του Ε.Ι.Ε.. Άρθρο 10 1.Το προσωπικό του Ε.Ι.Ε., του οποίου η κατάσταση ρυθμίζεται από τον Κανονισμό του άρθρου 11 παρ. 1 περ. στ, μπορεί κατ εξαίρεση να προέρχεται και από αποσπάσεις από το Δημόσιο ή από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως οριοθετείται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 εφόσον πρόκειται για πρόσωπα με εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις. Οι αποσπάσεις γίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ι.Ε. και σύμφωνη γνώμη του αποσπωμένου. Η απόσπαση γίνεται για διάστημα μέχρι πέντε (5) ετών, με δυνατότητα παράτασης. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση για κάθε συνέπεια. Η μισθοδοσία τους εν γένει βαρύνει την υπηρεσία από την οποία αποσπώνται. 2.Το Ε.Ι.Ε. συνεργάζεται με επιστήμονες και ερευνητές ή και με επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς για την κατάρτιση και την εκτέλεση επιστημονικών, ερευνητικών ή επιμορφωτικών προγραμμάτων, καθώς και για την εκπόνηση μελετών. Ο τρόπος κοστολόγησης των εργασιών και καταβολής των σχετικών δαπανών ρυθμίζονται με τον Κανονισμό του άρθρου 11 παρ. 1 περ. α του παρόντος νόμου. 3.Διατάξεις, που εφαρμόζονται σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα, δεν έχουν εφαρμογή στο Ε.Ι.Ε., εκτός αν άλλως ορίζεται στον παρόντα νόμο. Άρθρο 11 1.Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζονται οι ακόλουθοι Κανονισμοί: 1)Εκτέλεσης για τρίτους ή ανάθεσης σε τρίτους επιστημονικών ή ερευνητικών προγραμμάτων, διεξαγωγής μελετών και γενικά παροχής υπηρεσιών. 2)Κατάρτισης και εφαρμογής επιμορφωτικών και άλλων σχετικών προγραμμάτων και καθορισμού των σχετικών δαπανών. 3)Οργάνωσης, λειτουργίας, διάρθρωσης και στελέχωσης του Ε.Ι.Ε. και των τμημάτων. Με τον Κανονισμό αυτόν καθορίζονται και τα θέματα συνεργασίας του Ε.Ι.Ε. με εθνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς φορείς, που σχετίζονται με το αντικείμενό του. 4)Λειτουργίας του Δ.Σ. και της Επιστημονικής Επιτροπής του Ε.Ι.Ε.. 5)Οικονομικής διαχείρισης, προμηθειών και θεμάτων διοικητικής μέριμνας. 6)Κατάστασης προσωπικού, που ρυθμίζει και θέματα πειθαρχικής ευθύνης. 2.Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, εκδιδόμενες μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Ι.Ε. και δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για τη διεκπεραίωση του έργου του Ε.Ι.Ε. στα πλαίσια των σχετικών νόμων και κανονισμών. Άρθρο 12 Άτομα με ειδικές ανάγκες της πρώην Ε.Α.Σ. 1.Επιτρέπεται η πρόσληψη σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ίσχυε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α), που εποπτεύονται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, ατόμων με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 εδάφ. πρώτο του ν. 1648/1986 (ΦΕΚ 147 Α) Προστασία πολεμιστών αναπήρων και θυμάτων πολέμου και μειονεκτούντων προσώπων πρώην εργαζομένων της διαλυθείσης με το ν. 2078/1992 (ΦΕΚ 139 Α) πρώην Επιχείρησης Αστικών Συγκοινωνιών (Ε.Α.Σ.), καθώς και όσων εκ των ανωτέρω έχουν τέκνα με βαριά ηθικά, ψυχοσωματικά προβλήματα, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 2.Όσοι από τους αναφερομένους στην προηγούμενη παράγραφο του άρθορυ τούτου ήταν αποσπασμένοι κατά το χρόνο διάλυσης της Επιχείρησης Αστικών Συγκοινωνιών (Ε.Α.Σ.) σε δημόσιες υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ. ή σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, προσλαμβάνονται από την υπηρεσία, τον οργανισμό ή την επιχείρηση ή Ν.Π.Δ.Δ. που ήταν αποσπασμένοι. 3.Οι προσλαμβανόμενοι κατά τις παραγράφους 1 και 2 δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 64ο έτος της ηλικίας τους. 4.Οι ιδιότητες των ως άνω κατηγοριών προκύπτουν είτε από το γεγονός της πρόσληψής τους στην πρώην Ε.Α.Σ. με τη διαδικασία του ν. 1648/1986 (ΦΕΚ 147 Α) ή προγενέστερων σχετικών διατάξεων είτε από σχετικά έγγραφα στοιχεία με ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη της απόλυσης τους. 5.Η πρόσληψη γίνεται στο μεν Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. σε κενές οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους δε οργανισμούς και επιχειρήσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε θέσεις ειδικότητας αντίστοιχης των τυπικών τους προσόντων ή ειδικότητας που καθορίζεται με την πράξη πρόσληψης. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, συνιστώνται αυτοδικαίως με την πράξη πρόσληψης. Οι συνιστώμενες θέσεις είναι προσωποπαγείς και καταργούνται αυτοδικαίως με την αποχώρηση από την υπηρεσία κατά οιονδήποτε τρόπο των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Για το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε δημόσιες υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ. έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 14 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 17 του άρθρου 20 του ν. 1735/1987. 6.Η πρόσληψη γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων. Η αίτηση υποβάλλεται στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Στην αίτηση αυτή επισυνάπτεται η σχετική απόφαση της αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας με την οποία είχαν τοποθετηθεί στην πρώην, Ε.Α.Σ. ως άτομα με ειδικές ανάγκες ή άλλο σχετικό έγγραφο στοιχείο με ημερομηνία έκδοσης προγενέστερης της απόλυσης τους ή η γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του Δημοσίου, με την οποία κρίνονται ως άτομα με ειδικές ανάγκες τα τέκνα αυτών. 7.Δικαίωμα αίτησης έχουν όσοι από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου απολύθηκαν και δεν τακτοποιήθηκαν με τις διατάξεις του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 139 Α). 8.Ο αριθμός των εργαζόμενων ατόμων με ειδικές ανάγκες στην πρώην Ε.Α.Σ., που θα προσληφθούν κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εκτός των αποσπασμένων της κατηγορίας αυτής σε άλλες υπηρεσίες, οργανισμούς ή επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα (50) άτομα. Αν ο αριθμός των ενδιαφερομένων υπερβαίνει τον αριθμό αυτόν, η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας και σε περιπτώσεις ιδίου ποσοστού, με βάση τη μεγαλύτερη ηλικία. Άρθρο 13 Στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ .Τ.) δύναται ο Υπουργός Εργασίας με αποφάνσεις του να καθορίζει αφ ενός τα κριτήρια επιλογής των προγραμμάτων που εντάσσονται σε εθνικό και περιφερειακό σκέλος, καθώς και αυτών που εντάσσονται στις κοινοτικές πρωτοβουλίες, αφ ετέρου τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις υποχρεώσεις τήρησης δικαιολογητικών και παραστατικών στοιχείων που απαιτούνται για την υλοποίηση των χρηματοδοτουμένων από το Ε.Κ.Τ.. Επίσης ο Υπουργός Εργασίας δύναται να ρυθμίζει με αποφάσεις του λεπτομέρειες εφαρμογής κανονισμών, οδηγιών ή αποφάσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικών με το Ε.Κ.Τ.. Άρθρο 14 Στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 1849/1989 (ΦΕΚ 113 Α) προστίθεται εδάφιο 10 ως εξής: Με την ίδια ως άνω διαδικασία και για τους ίδιους σκοπούς, μπορεί να διατεθεί από τον Ο.Ε.Ε. χρηματικό ποσό και στο Ταμείο των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας. Άρθρο 15 Στο άρθρο 2 του ν. 678/1977 (ΦΕΚ 246 Α) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί Οργανισμού Εργατικής Εστίας και άλλων διατάξεων και μετά τις λέξεις ....... συνταξιούχους μισθωτούς, ....... προστίθενται οι λέξεις ......τους τυφλούς με τους συνοδούς αυτών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, το προσωπικό του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και του Υπουργείου Εργασίας. Άρθρο 16 1.Οι φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορούν, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. αυτών που εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να αναθέτουν απευθείας στη Διεύθυνση Εργασιών Ασφαλιστικών Οργανισμών της Τράπεζας της Ελλάδος, ιδίως τις ακόλουθες εργασίες: 1)Το κλείσιμο των ισολογισμών - απολογισμών και τη λογιστική εν γένει ενημέρωση των λογιστικών τους βιβλίων. 2)Τη μελέτη σκοπιμότητας για μηχανοργάνωση -μηχανογράφηση, καθώς και αυτή την ίδια μηχανοργάνωση - μηχανογράφηση των υπηρεσιών τους. 3)Την ενημέρωση των ασφαλιστικών μερίδων των ασφαλισμένων και εργοδοτών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να ανατίθενται και άλλες εργασίες στη Διεύθυνση Εργασιών Ασφαλιστικών Οργανισμών της Τράπεζας της Ελλάδος με την ίδια ως άνω διαδικασία. 3.Η ανάθεση γίνεται με σύμβαση μίσθωσης έργου η οποία συνάπταται μεταξύ των νόμιμων εκπροσώπων του ασφαλιστικού φορέα και της Τράπεζας της Ελλάδος αντίστοιχα. 4.Με τη σύμβαση ανάθεσης καθορίζεται η περιγραφή του ανατιθέμενου έργου, το ύψος της αμοιβής, το οποίο εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την ίδια ως άνω απόφαση, ο τρόπος πληρωμής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση του έργου. Άρθρο 17 Εφάπαξ αποζημίωση ανταποκριτών Ο.Γ.Α. Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 4159/1961 (ΦΕΚ 81 Α), που προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1140/1981 (ΦΕΚ 681 Α ) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1393/1983 (ΦΕΚ 126 Α), προστίθενται εδάφια τα οποία έχουν ως ακολούθως: Οι δημοτικοί και κοινοτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι απομακρύνονται καθ οιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία τους μετά την 1-1-1993 και δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο, αν άσκησαν καθήκοντα ανταποκριτή του Ο.Γ.Α., δικαιούνται από τον Οργανισμό αυτόν εφάπαξ αποζημίωση, ίση με μία ετήσια πάγια αποζημίωση ανταποκριτή του Ο.Γ.Α., η οποία καταβάλλεται κατά το χρόνο της εξόδου από την υπηρεσία του, για κάθε τέσσερα (4) έτη πραγματικής απασχόλησης του ως ανταποκριτή του Ο.Γ.Α.. Σε περίπτωση θανάτου δημοτικού ή κοινοτικού υπαλλήλου, ο οποίος άσκησε καθήκοντα ανταποκριτή του Ο.Γ.Α., την αποζημίωση, που προβλέπει το προηγούμενο εδάφιο, δικαούνται ο σύζυγος ή η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους. Δημοτικοί και κοινοτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν εξέλθει από την υπηρεσία τους, κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος και δικαιούνται από το Δημόσιο σύνταξη, εφόσον εξακολουθούν να ασκούν καθήκοντα ανταποκριτή του Ο.Γ.Α., δικαιούνται την αποζημίωση, που προβλέπουν οι διατάξεις των δύο αμέσως προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής, υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ο.Γ.Α. ορίζονται τα απαραίτητα για τη λήψη της αποζημιώσεως δικαιολογητικά. Άρθρο 18 Ρύθμιση μισθολογικών θεμάτων γιατρών Ι.Κ.Α. με σύμβαση. Παροχή κινήτρων στους υπαλλήλους του Ι.Κ.Α. 1.Οι υπηρετούντες στο Ι.Κ.Α. γιατροί με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή με ειδική σύμβαση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εξομοιώνονται μισθολογικά με τους μόνιμους θεραπευτές γιατρούς του Ιδρύματος. Ο χρόνος υπηρεσίας τους στο Ι.Κ.Α. υπολογίζεται για τη μισθολογική εξέλιξη τους. 2.Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ως προς τα καθήκοντα, τις πάσης φύσεως άδειες, το ωράριο εργασίας, τις τοποθετήσεις - μετακινήσεις - αποσπάσεις - μεταθέσεις και τα πειθαρχικά αδικήματα που ισχύουν για τους μόνιμους γιατρούς του Ι.Κ.Α. στο εξής θα ισχύουν και για τους γιατρούς όπως αυτοί αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 3.Στις παραπάνω ρυθμίσεις δεν υπάγονται: 1)Οι με ειδική σύμβαση γιατροί οι οποίοι κατέχουν και δεύτερη θέση ή είναι συνταξιούχοι του Δημοσίου. 2)Οι με ειδική σύμβαση γιατροί των οποίων η μηνιαία αποζημίωση είναι μεγαλύτερη από τις μηνιαίες αποδοχές που προκύπτουν από τη ρύθμιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εκτός αν με αίτηση τους επιλέξουν τη ρύθμιση αυτή. Για τους γιατρούς των περιπτώσεων α και β εξακολουθεί να ισχύει το εργασιακό και μισθολογικό καθεστώς των άρθρων 5 και 10 του ν.δ. 1204/1972 (ΦΕΚ 123 Α). Αποζημιώσεις γιατρών Ι.Κ.Α. με ειδική σύμβαση του άρθρου 10 του ν.δ. 1204/1972 και του ν. 1057/1980 για τις οποίες χορηγήθηκε προκαταβολή ή εκκρεμεί η πληρωμή τους μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού θεωρούνται νόμιμες. 4.Για τους προσλαμβανομένους στο εξής στο Ι.Κ.Α. γιατρούς, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.δ. 1204/1972, θα ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού. Κατ εξαίρεση σε ειδικές περιπτώσεις όπως προσλήψεις γιατρών για κάλυψη αναγκών σε προβληματικές, άγονες και παραμεθόριες περιοχές ή για κάλυψη αναγκών σε ειδικότητες, όπου δεν υπάρχει προσφορά ενδιαφερομένων για πρόσληψη γιατρών, θα ισχύουν ως προς το εργασιακό καθεστώς και τον καθορισμό της αποζημίωσης οι διατάξεις των άρθρων 5 και 10 του ν.δ. 1204/1972. Ο αριθμός των γιατρών αυτών συνολικά σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το 2% του συνόλου των εκάστοτε προβλεπόμενων οργανικών θέσεων για τον κλάδο γιατρών στο Ι.Κ.Α.. 5.Από το παρακρατούμενο βάσει της κείμενης νομοθεσίας κατά περίπτωση ποσό, από τη βεβαίωση και είσπραξη των υπέρ τρίτων εσόδων για την κάλυψη των συναφών δαπανών του Ι.Κ.Α., διατίθεται από 1-7-1993 μέρος για την παροχή κινήτρων στους διοικητικούς και υγειονομικούς υπαλλήλους του Ι.Κ.Α. με άμεσο στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ι.Κ.Α. καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ποσοστό απόδοσης σαν οικονομικού κινήτρου, καθώς επίσης και ο τρόπος ελέγχου και διασφάλισης των προσδοκόμενων αποτελεσμάτων. Άρθρο 19 1.Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α) προστίθεται διάταξη, που έχει ως εξής: Σε περίπτωση επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας ανώτερης της πρώτης δεν λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε κράτηση επί αμοιβών για παρεχόμενες υπηρεσίες ή καταβολή ποσών με ένσημα που γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 2084/1992, όπως συμπληρώνεται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 2.Μετά το πρώτο εδάφιο, της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 2084/1992 προστίθενται εδάφια δεύτερο, τρίτο και τέταρτο ως εξής: Διατάξεις φορέων επικουρικής ασφάλισης, που προβλέπουν την καταβολή εισφορών ανάλογα με την αξία ή τα κέρδη ή την ποσότητα επί των αγοραζόμενων ή πωλούμενων προϊόντων, ή τα εισοδήματα από ασφαλιστικές εργασίες, έχουν εφαρμογή και για τους από 1-1-1993 υπαγομένους για πρώτη φορά στην ασφάλιση. Για τον υπολογισμό της σύνταξης, οι ασφαλισμένοι του προηγούμενου εδαφίου κατατάσσονται με βάση τα καταβαλλόμενα με τον παραπάνω τρόπο ποσά, στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, εφόσον καλύπτεται η εισφορά της κατηγορίας αυτής. Στην περίπτωση που δεν καλύπτεται η εισφορά της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο στο τέλος κάθε έτους συμπληρωματική εισφορά και μέχρι του ποσού εισφοράς της κατηγορίας αυτής. Οι ίδιοι ασφαλισμένοι μπορούν με δήλωσή τους να επιλέγουν άλλη, εκτός της πρώτης, ασφαλιστική κατηγορία, επιβαρυνόμενοι με την επιπλέον εισφορά η οποία αντιστοιχεί στην κατηγορία που επιλέγουν. Η διάταξη αυτή έχει ανάλογη εφαρμογή και στους αναβάτες και προπονητές, που ασφαλίζονται για κύρια σύνταξη στο Ταμείο Προνοίας και Επικουρικής Ασφάλισης Ιπποδρομιών καθώς και στους ασφαλισμένους του Ταμείου Συντάξεως Εκτελωνιστών για τα καταβαλλόμενα σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου ποσά με ένσημα. 3.Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α) προστίθεται διάταξη ως εξής: Η κατά τα ανωτέρω διαμόρφωση της εισφοράς, για τους ασφαλισμένους του Ταμείου Νομικών ολοκληρώνεται την 1/1/1996. Για τα έτη 1993 και 1994, το ποσό της εισφοράς που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, καταβάλλεται μειωμένο κατά το 1/2 και κατά το έτος 1995 μειωμένο κατά το 1/4. Η σταδιακή αυτή ολοκλήρωση των εισφορών ισχύει αναλόγως και για τον Κ.Ε.Α.Δ., καθώς και τα λοιπά ταμεία των δικηγόρων. Ο υπολογισμός της εισφοράς αυτής καθώς και της εισφοράς των λοιπών αυτοτελώς απασχολούμενων προσώπων είναι δυνατόν να γίνεται και επί ετήσιας βάσεως, εφόσον ο τρόπος αυτός υπολογισμού προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις των φορέων για τους μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένους. 4.Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α) προστίθεται διάταξη, που έχει ως εξής: Οι διατάξεις του δεύτερου και επόμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής, καθώς και των προβλεπόμενων από αυτήν προεδρικών διαταγμάτων, που εκδόθηκαν κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών για τους μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένους, εφαρμόζονται από 1-1-1993 και για τους υπαγόμενους από την ίδια αυτή ημερομηνία για πρώτη φορά στην ασφάλιση. Ειδικά για τους από 1-1-1993 και μετά νεοεισερχόμενους στο επάγγελμα δικηγόρους, που υπάγονται στην ασφάλιση του Ταμείου Νομικών και στους οικείους κλάδους ή φορείς επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και ασθένειας, καθώς και στους νεοεισερχόμενους από την ίδια αυτή ημερομηνία ασφαλισμένους στο Τ.Ε.Β.Ε., ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται επί της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας μειωμένης κατά ποσοστό 30% για το Τ.Ε.Β.Ε. και 50% για τους λοιπούς φορείς ασφάλισης, για μια πενταετία από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση. Αν γίνει επιλογή ανώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας, η καταβολή των εισφορών γίνεται στο ακέραιο. Επίσης από την προβλεπόμενη από την παρ. 1 του άρθρου 37 του νόμου αυτού εισφορά για τους από 1/1/1993 και μετά ασφαλιζόμενους στα Ταμεία Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Επαρχιών, Δικαστικών Επιμελητών και Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων αφαιρούνται τα ποσά που προβλέπονται από τις καταστατικές διατάξεις των φορέων αυτών και προέρχονται από την καταβολή ποσών με ένσημα που προκύπτουν από το ασφαλιστικό βιβλιάριο ή από αναλογικά δικαιώματα των συμβολαιογράφων. 1)Οι διατάξεις της περ. δ της παρ. 5 του άρθρου 48 του ν. 2084/1992 εφαρμόζονται και στο Επικουρικό Ταμείο Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος και Ευβοίας και στο Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου- Ηπείρου-Νήσων. 6.Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 47 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α) προστίθεται διάταξη ως εξής: Οι διατάξεις της τελευταίας περίπτωσης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή σε κάθε περίπτωση που θεμελιώνεται δικαίωμα σύνταξης σε περισσότερους του ενός φορείς κύριας ασφάλισης ταυτόχρονα ή μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών, από την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης από τον πρώτο φορέα. Για τα πρόσωπα που συνταξιοδοτήθηκαν πριν από την ισχύ του παρόντος ή πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν από τον πρώτο φορέα μέχρι το έτος 1998 είναι δυνατή η συνταξιοδότηση τους λόγω γήρατος και πριν από το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής όριο ηλικίας, εφόσον θεμελιώνουν από τον δεύτερο αυτόν φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του δικαίωμα σύνταξης με μικρότερη ηλικία των 65 ετών μέχρι τις 31.12.1997 διαφυλασσομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των παρ. 9 και 10 του άρθρου 47 του ανωτέρω νόμου. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 7-101992. Άρθρο 20 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-06-16 0) Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/98
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συγχώνευση του κλάδου σύνταξης του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων (Τ.Ε.Α.-Π.Ε.Λ.) στον Τομέα Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (Ι.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.Μ.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης. 1995/2335 1995
Ρύθμιση θεμάτων εποπτευόμενων οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας και άλλες διατάξεις. 1995/2336 1995
Δαπάνες κίνησης των μετακινούμενων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις 1995/2346 1995
Καθιέρωση της 3ης Δεκεμβρίου ως Ημέρας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. θέσπιση του θεσμού της κάρτας αναπηρίας και άλλες διατάξεις. 1996/2430 1996
Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις. 1998/2643 1998
Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2874 2000
Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις 2002/3050 2002
Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. 2004/3232 2004
Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις,ρυ­θμί­σεις στις εργασιακές σχέσεις. 2010/3863 2010
Σύσταση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε κάθε ένα από τα γραφεία Προέδρου και των δύο Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας. 1996/272 1996