ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/2151

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Αποφάσεως υπ αριθ. 40 του Συμβουλίου Διοικητών του Οργανισμού Πολυμερούς Ασφάλισης Επενδύσεων (ΜΙGΑ), περί μετατάξεως της Ελλάδος από Χώρα μέλος της Κατηγορίας ΙΙ ως Χώρα μέλος της Κατηγορίας Ι της Σύμβασης Ίδρυσης του Οργανισμού Πολυμερούς Ασφάλισης Επενδύσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Κυρούται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Απόφαση υπ αριθ. 40 του Συμβουλίου Διοικητών του Οργανισμού Πολυμερούς Ασφάλισης Επενδύσεων (ΜΙGΑ), η οποία υιοθετήθηκε στην Ουάσιγκτων στις 24 Σεπτεμβρίου 1992, της οποίας το κείμενο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: Μultilateral Ιnνestment Guarantee Αgency Washingtοn. D.C. 20433, U.S.Α. CΟUΝCΙL ΟF GΟVΕRΝΟRS Reclassificatiοn οf Greece RΕSULVΕD:ΤΗΑΤ Schedule Α tο the ΜΙGΑ Cοnνentiοn is hereby amended by reclassifying Greece as a Categοry Οne member. Αdοbted οn September 24 1992 During the 1992 Αnnual Μeetings ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ουάσιγκτων, D.C. 20433, Η.Π.Α. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Απόφαση Νο. 40 Νέα Κατάταξη της Ελλάδος ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: ΟΤΙ το Προσάρτημα Α της Σύμβασης του Οργανισμού Πολυμερούς Ασφάλισης Επενδύσεων (ΜΙGΑ) δια της παρούσης τροποποιείται με τη νέα κατάταξη της Ελλάδος ως μέλους της Κατηγορίας Ι. Εγκρίθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου, 1992 Κατά τη διάρκεια των Ετησίων Συνόδων του 1992.
Άρθρο 2
1.  
    Για την καταβολή των ποσών της συμμετοχής της Ελλάδος στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Πολυμερούς Ασφάλισης Επενδύσεων εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο τρίτο του Ν. 1831 /6.2.89 «Κύρωση της Σύμβασης Ίδρυσης του Οργανισμού Πολυμερούς Ασφάλισης Επενδύσεων (ΜΙGΑ) και των συνημμένων δύο (2) Παραρτημάτων και δύο (2) Προσαρτημάτων».
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της δε κυρουμένης Αποφάσεως από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 60 της Συμβάσεως Ίδρυσης του Οργανισμού Πολυμερούς Ασφάλισης Επενδύσεων (ΜΙGΑ). Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΝΟΜΟΣ 1989/1831 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1831 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία