ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/2152

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφ ενός και της Ρουμανίας αφ ετέρου μετά των Παραρτημάτων. Πρωτοκόλλων, Τελικής Πράξης, των Συμφωνιών υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών και δηλώσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Βιομηχανικά προϊόντα 9-18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Γεωργία 19-22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΙΙ Αλιεία 23-24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV Κοινές διατάξεις 25-37 ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 38 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Κυκλοφορία εργαζομένων 38-44 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Εγκατάσταση 45-55 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΙΙ Παροχή υπηρεσιών 56-58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV Γενικές διατάξεις 59 ΤΙΤΛΟΣ V ΠΛΗΡΩΜΕΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ 60 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Τρέχουσες πληρωμές και κυκλοφορία κεφαλαίων 60-63 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Ανταγωνισμός και άλλες οικονομικές διατάξεις 64-68 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΙΙ Προσέγγιση νομοθεσιών 69-71 ΤΙΤΛΟΣ VΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 72-98 ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 99 ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 100-105 ΤΙΤΛΟΣ ΙΧ ΘΕΣΜΙΚΕΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 106-126 CΕ/RΟ/L1/gr 1 ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για την ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, της συνθήκης για την ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ και της συνθήκης για την ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, που καλούνται εφεξής κράτη μέλη, και CΕ/RΟ/gr 2 η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ, που καλούνται εφεξής Κοινότητα, αφενός, και η ΡΟΥΜΑΝΙΑ, αφετέρου, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη τη σπουδαιότητα των υφιστάμενων παραδοσιακών δεσμών μεταξύ της Κοινότητας, των κρατών μελών της και της Ρουμανίας και των κοινών αξιών τους, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Κοινότητα και η Ρουμανία επιθυμούν να ενισχύσουν αυτούς τους δεσμούς καινά δημιουργήσουν στενές και μόνιμες σχέσεις, βάσει της αρχής της αμοιβαιότητας, οι οποίες θα επιτρέψουν στη Ρουμανία να συμμετάσχει στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ενισχύοντας και διευρύνοντας, κατ αυτόν τον τρόπο, τις σχέσεις που είχαν καθιερωθεί στο παρελθόν, ιδίως με τη συμφωνία για το εμπόριο και την εμπορική και οικονομική συνεργασία, που υπεγράφη στις 22 Οκτωβρίου 1990, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ευκαιρία που παρουσιάζεται για να δοθεί μια νέα ποιότητα στις σχέσεις τους χάρις στην εμφάνιση μιας νέας δημοκρατίας στη Ρουμανία, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη δέσμευση της Κοινότητας και των κρατών μελών της και της Ρουμανίας να ενισχύσουν τις πολιτικές και οικονομικές ελευθερίες που αποτελούν την κύρια βάση της σύνδεσης, CΕ/RΟ/gr 3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί, με τη βοήθεια της Κοινότητας, η μετάβαση της Ρουμανίας προς ένα νέο πολιτικό και οικονομικό σύστημα το οποίο σέβεται τους κανόνες του δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, εφαρμόζει πολυκομματικό σύστημα με ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές και προβλέπει την ελευθέρωση της οικονομίας με σκοπό την καθιέρωση οικονομίας της αγοράς, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη σταθερή προσήλωση της Κοινότητας και των κρατών μελών της και της Ρουμανίας στην πλήρη εφαρμογή όλων των αρχών και των διατάξεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΔΑΣΕ), τα τελικά κείμενα της Βιέννης και της Μαδρίτης, το Χάρτη των Παρισίων για μία νέα Ευρώπη, το έγγραφο της ΔΑΣΕ του Ελσίνκι Οι προκλήσεις της αλλαγής, καθώς και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας, ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της σπουδαιότητας της παρούσας συμφωνίας για την οικοδόμηση και τη μεγένθυση στην Ευρώπη ενός συστήματος σταθερότητας που θα βασίζεται στη συνεργασία, με την Κοινότητα ως έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους, ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ότι πρέπει να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ, αφενός, της πλήρους εφαρμογής της σύνδεσης και, αφετέρου, της συνέχισης της πραγματικής ολοκλήρωσης των πολιτικών, οικονομικών και νομικών μεταρρυθμίσεων στη Ρουμανία, καθώς και της εισαγωγής των παραγόντων που είναι αναγκαίοι για τη συνεργασία και την πραγματική προσέγγιση μεταξύ των συστημάτων των μερών, ιδίως υπό το πρίσμα των συμπερασμάτων της διάσκεψης ΔΑΣΕ της Βόννης, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερώσουν και να αναπτύξουν τακτικό πολιτικό διάλογο για τα διμερή και διεθνή θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, CΕ/RΟ/gr 4 ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την επιθυμία της Κοινότητας να παράσχει αποφασιστική στήριξη για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης και να βοηθήσει τη Ρουμανία να αντιμετωπίσει τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της διαρθρωτικής αναπροσαρμογής, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ, περαιτέρω, την επιθυμία της Κοινότητας να θεσπίσει μέσα συνεργασίας και οικονομικής, τεχνικής και χρηματοδοτικής βοήθειας σε σφαιρική και πολυετή βάση, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη δέσμευση της Κοινότητας και της Ρουμανίας για το ελεύθερο εμπόριο, και ιδίως για την τήρηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου, ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της ανάγκης να δημιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ελευθερία εγκαταστάσεως, την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις οικονομικές και κοινωνικές διαφορές μεταξύ της Κοινότητας και της Ρουμανίας και αναγνωρίζοντας συνεπώς ότι οι στόχοι αυτής της σύνδεσης πρέπει να επιτευχθούν μέσω κατάλληλων διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ότι η παρούσα συμφωνία θα δημιουργήσει νέο κλίμα στις οικονομικές τους σχέσεις, και ιδίως στην ανάπτυξη του εμπορίου και των επενδύσεων, μέσα που είναι απαραίτητα για την οικονομική αναδιάρθρωση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ την καθιέρωση πολιτιστικής συνεργασίας και την ανάπτυξη της ανταλλαγής πληροφοριών, CΕ/RΟ/gr 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι τελικός στόχος της Ρουμανίας είναι να καταστεί μέλος της Κοινότητας, και ότι η παρούσα σύνδεση, κατά την άποψη των μερών, θα βοηθήσει τη Ρουμανία στην επίτευξη αυτού του στόχου, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να συνάψουν την παρούσα συμφωνία και, για τον σκοπό αυτό, όρισαν ως Πληρεξουσίους, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ : ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ : Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ : Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ : Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ : Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ : ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ : Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ : Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ : Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ : οι οποίοι, μετά την ανταλλαγή των πληρεξουσίων εγγράφων τους, που βρέθηκαν εντάξει, CΕ/RΟ/gr 6 ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ : Άρθρο 1 Θεσπίζεται σύνδεση μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ρουμανίας, αφετέρου. Στόχοι της σύνδεσης αυτής είναι : να παράσχει κατάλληλο πλαίσιο για τον πολιτικό διάλογο μεταξύ των μερών που θα επιτρέψει την ανάπτυξη στενών πολιτικών σχέσεων, να προωθήσει την επέκταση του εμπορίου και των αρμονικών οικονομικών σχέσεων μεταξύ των μερών, και με τον τρόπο αυτό να ευνοήσει την οικονομική ανάπτυξη στη Ρουμανία, να θέσει τη βάση για την οικονομική, κοινωνική, χρηματοδοτική και πολιτιστική συνεργασία, να ενισχύσει τις προσπάθειες της Ρουμανίας για την ανάπτυξη της οικονομίας της και να ολοκληρώσει τη μετάβαση προς την οικονομία της αγοράς, και να εδραιώσει τη δημοκρατία της, να δημιουργήσει τους κατάλληλους θεσμούς ώστε να καταστεί αποτελεσματική η σύνδεση, να παράσχει ένα πλαίσιο για τη σταδιακή ένταξη της Ρουμανίας στην Κοινότητα. Για το σκοπό αυτό, η Ρουμανία πρέπει να εργαστεί για την εκπλήρωση των αναγκαίων προϋποθέσεων.CΕ/RΟ/gr 7 ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Άρθρο 2 Καθιερώνεται τακτικός πολιτικός διάλογος μεταξύ των μερών, τον οποίο τα μέρη προτίθενται να αναπτύξουν και να ενισχύσουν. Ο διάλογος αυτός πρέπει να συνοδεύει και να παγιώνει την προσέγγιση μεταξύ της Κοινότητας και της Ρουμανίας, να στηρίζει τις πολιτικές και οικονομικές αλλαγές που συντελούνται στη χώρα αυτή και να συμβάλλει στη δημιουργία νέων δεσμών αλληλεγγύης και νέων μορφών συνεργασίας. Ο πολιτικός διάλογος : θα διευκολύνει την πλήρη ένταξη της Ρουμανίας στην κοινότητα των δημοκρατικών εθνών και την προοδευτική προσέγγιση με την Κοινότητα. Η οικονομική προσέγγιση που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη πολιτική σύγκλιση θα οδηγήσει σε αυξημένη σύγκλιση των θέσεων επί διεθνών θεμάτων, και ιδίως των θεμάτων εκείνων που θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές επιπτώσεις σε κάποιο από τα μέρη θα συμβάλει στην προσέγγιση των θέσεων των μερών επί θεμάτων ασφάλειας και θα αυξήσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άρθρο 3 1.Όταν συντρέχει λόγος, διεξάγονται διαβουλεύσεις μεταξύ των μερών στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο. CΕ/RΟ/gr 8 2.Σε υπουργικό επίπεδο, ο πολιτικός διάλογος πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης το οποίο έχει τη γενική ευθύνη για όλα τα θέματα που τυχόν επιθυμούν να του υποβάλλουν τα μέρη. Άρθρο 4 Τα μέρη θεσπίζουν άλλες διαδικασίες και μηχανισμούς για τον πολιτικό διάλογο, ιδίως υπό τις ακόλουθες μορφές : συνεδριάσεις σε επίπεδο ανωτάτων κρατικών λειτουργών (πολιτικοί διευθυντές) μεταξύ, αφενός, κρατικών λειτουργών της Ρουμανίας και, αφετέρου, της Προεδρίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· πλήρης αξιοποίηση όλων των διπλωματικών οδών· συμμετοχή της Ρουμανίας στην ομάδα των χωρών που λαμβάνουν τακτικές πληροφορίες για θέματα που εξετάζονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας καθώς και ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 2· οποιοδήποτε άλλο μέσο που θα συμβάλει στην παγίωση, την ανάπτυξη και την επιτάχυνση του διαλόγου αυτού. Άρθρο 5 Ο πολιτικός διάλογος σε κοινοβουλευτικό επίπεδο πραγματοποιείται στα πλαίσια της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σύνδεσης. CΕ/RΟ/gr 9 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 6 Ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ορίζεται από την Τελική Πράξη του Ελσίνκι και τον Χάρτη των Παρισίων για μία Νέα Ευρώπη, καθώς και οι αρχές που διέπουν την οικονομία της αγοράς, εμπνέουν τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές των μερών και αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της παρούσας σύνδεσης. Άρθρο 7 1.Η σύνδεση περιλαμβάνει μεταβατική περίοδο μεγίστης διάρκειας δέκα ετών που υποδιαιρείται σε δύο διαδοχικά στάδια, καθένα από τα οποία διαρκεί καταρχήν πέντε έτη. Το πρώτο στάδιο αρχίζει με τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης, έχοντας υπόψη ότι οι αρχές της οικονομίας της αγοράς και η στήριξη που παρέχει η Κοινότητα μέσω της παρούσας συμφωνίας, είναι ουσιαστικής σημασίας για την παρούσα σύνδεση, εξετάζει σε τακτικά διαστήματα την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και την πρόοδο που σημειώνει η Ρουμανία ως προς τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις που συντελούνται βάσει των αρχών του προοιμίου. 3.Κατά τη διάρκεια των δώδεκα μηνών που προηγούνται της λήξης του πρώτου σταδίου, το Συμβούλιο Σύνδεσης συνέρχεται για να αποφασίσει τη μετάβαση στο δεύτερο στάδιο καθώς και τις μεταβολές που είναι δυνατόν να επέλθουν όσον αφορά τις διατάξεις που διέπουν το δεύτερο στάδιο. Για το σκοπό αυτό, λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της εξέτασης που αναφέρεται στην παράγραφο 2. CΕ/RΟ/gr 10
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία