ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/2156

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμπλήρωση του Ν. 1703/1987 «Ρύθμιση μισθώσεων κατοικιών» και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 2 1.Οι μισθώσεις του άρθρου 2 του ν. 1953/1991 Τροποποίηση του ν. 1703/1987 Ρύθμιση μισθώσεων κατοικιών παρατείνονται μέχρι 30-9-1994. Ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει από 1-9-1993 το κατά την 30-6-1993 νόμιμα καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα, προσαυξημένο κατά ποσοστό 4% και από την 1-1-1994 το νόμιμα καταβαλλόμενο την 31-12-1993 μηνιαίο μίσθωμα, προσαυξημένο κατά ποσοστό επίσης 4%. 2.Για τις μισθώσεις που ο χρόνος λήξης τους επέρχεται μετά την 1-7-1993 το κατά την προηγούμενη παράγραφο καθοριζόμενο μίσθωμα καταβάλλεται μετά τη λήξη τους. Άρθρο 3 1.Το εδάφιο γ του άρθρου 3 του ν. 1953/1991 αντικαθίσταται ως εξής: γ) Κατοικίες που αποκτήθηκαν αποδεδειγμένα με εισαγωγή συναλλάγματος, το οποίο αντιστοιχεί τουλάχιστον στα 2/3 της αξίας τους. 2.Μετά την περίπτωση στ του άρθρου 3 του ν. 1953/1991 προστίθεται εδάφιο ζ, ως εξής: ζ) Μισθώσεις κατοικιών, στις οποίες ο μισθωτής ή ο δικαιοπάροχος του έχει συμπληρώσει στη χρήση του μισθίου διάρκεια τουλάχιστον δώδεκα ετών 3.Στις περιπτώσεις των παρ.1 και 2 του παρόντος άρθρου, εάν ο εκμισθωτής επιθυμεί την απόδοση μισθίου λόγω λήξης της μίσθωσης, η καταγγελία της μίσθωσης δεν μπορεί να γίνει πριν από την 1-1-1994 και η αγωγή απόδοσης μισθίου δεν μπορεί να ασκηθεί πριν από την 1η Μαΐου 1994. Μέχρι την απόδοση του μισθίου το καταβαλλόμενα μίσθωμα προσδιορίζεται κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου. Άρθρο 4 1.Τα ιδιωτικά σχολεία της Γενικής και Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τα κάθε είδους φροντιστήρια, τα Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών και οι ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί υποχρεούνται να γνωστοποιούν εγγράφως στους γονείς των μαθητών τους ή στους ενήλικους μαθητές τους. καθώς και στις διευθύνσεις ή τα τμήματα Εμπορίου των κατά τόπους αρμόδιων νομαρχιών, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου κάθε έτους, το ύψος των ετήσιων διδάκτρων τα οποία οφείλουν να καταβάλουν κατά το σχολικό έτος που αρχίζει τον επόμενο της γνωστοποίησης Σεπτέμβριο. Στην έννοια του όρου δίδακτρα περιλαμβάνονται και τα κάθε φύσης ποσά, που εισπράττονται για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών που συνδέονται με την εκπαιδευτική υπηρεσία, όπως τροφεία, έξοδα μεταφοράς, δαπάνες για εκμάθηση ξένων γλωσσών, μουσικής, χορού ή για τα φροντιστηριακά μαθήματα κ,λπ.. 2.Ειδικό κατά το σχολικό έτος 1993-1994 τα καταβαλλόμενα ετήσια δίδακτρα, υπό την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, στα ιδιωτικά σχολεία Γενικής και Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στα κάθε είδους φροντιστήρια, στα Εργαστήρια Ελευθερών Σπουδών και στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς διατιμούνται στο ύψος των καταβαλλόμενων κατά περίπτωση κατά το σχολικό έτος 1932-1993. Προκαταβολές που έχουν δοθεί με την προοπτική αύξησης θεωρούνται ότι έχουν δοθεί έναντι των ετήσιων ποσών που προκύπτουν κατά την παρούσα παράγραφο. 3.Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται μόνο για παροχές που παρέχονταν από υφιστάμενες εκπαιδευτικές μονάδες και κατά το σχολικό έτος 1992-1993 και όχι παροχές νέες ως προς τη φύση ή το περιεχόμενο παρεχόμενες από υφιστάμενες εκπαιδευτικές μονάδες ή εκπαιδευτικές μονάδες που λειτουργούν για πρώτη φορά ή σχολεία ή φροντιστήρια ξένων γλωσσών που λειτουργούν με βάση διμερείς μορφωτικές συμβάσεις ή συμφωνίες ή εφαρμόζουν μόνο ξένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και δέχονται προς φοίτηση μόνο μαθητές ξένης υπηκοότητας. 4.Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 του Αγορανομικού Κώδικα. Αρθρο 5 Η προθεσμία του άρθρου 15Α του ν. 2000/1991, παρατείνεται από τη λήξη της για ένα χρόνο ακόμη. Με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για άλλον ένα χρόνο. Άρθρο 6 1.Μετά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 39α του ν. 2190/1320 Περί Ανωνύμων Εταιρειών προστίθεται παρ. 3, που έχει ως εξής: 3. Αρμόδιοι υπάλληλοι της προηγούμενης παραγράφου νοούνται α υπάλληλοι του Υπουργείου Εμπορίου, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, που συμπληρώνουν οκταετή υπηρεσία και κατηγορίας ΔΕ, που συμπληρώνουν δεκαεπταετή υπηρεσία. Η αμοιβή των ελεγκτών της παραγράφου αυτής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και καταβάλλεται υποχρεωτικά από την εταιρεία, στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος. 2.Με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορίου ή Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας κατά περίπτωση, μπορεί να συνιστώνται ειδικές επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την εξέταση και εισήγηση επί θεμάτων αρμοδιότητας του αντίστοιχου Υπουργείου. Με ης αποφάσεις αυτές καθορίζονται η συγκρότηση, το συγκεκριμένο έργο, ο χρόνος και ο τρόπος λειτουργίας των συνιστώμενων επιτροπών ή ομάδων εργασίας. Η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 1943/1991, που ρυθμίζει τον τρόπο αποζημίωσης των επιτροπών του άρθρου 12 του. νόμου αυτού, εφαρμόζεται ανάλογα και για την αποζημίωση των προέδρων, μελών και γραμματέων των επιτροπών ή ομάδων εργασίας της παρούσας παραγράφου. Ο καθορισμός του ύψους της αποζημίωσης, καθώς και ο τρόπος καταβολής της, γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου ή Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας κατά περίπτωση. Άρθρο 7 Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από την 1 η Ιουλίου 1993. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κρότους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-06-28 Συμπλήρωση του Ν. 1703/1987 «Ρύθμιση μισθώσεων κατοικιών» και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/109
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 1994/2227 1994
Κατάργηση διατάξεων που περιορίζουν την ελεύθερη άσκηση των ρυμουλκικών, λεμβουχικών εργασιών θαλασσίων ταξί. 1993/387 1993