ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/2158

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρύθμιση θεμάτων Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Αρθρο 1 Σκοπός του Ι.Κ.Υ. 1. Το Ι.Κ.Υ. είναι ο εθνικός φορέας υποτροφιών. Σκοποί του είναι: α) η χορήγηση υποτροφιών και οικονομικών ενισχύσεων, σης οποίες συμπεριλαμβάνονται δάνεια και βραβεία, σε Έλληνες, ομογενείς και αλλοδαπούς βάσει προγραμμάτων που συντάσσονται από το διοικητικό συμβούλιο του Ι-Κ.Υ. και εγκρίνονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, β) η χορήγηση υποτροφιών και οικονομικών ενισχύσεων στο πλαίσιο Των προγραμμάτων ευρωπαϊκής συνεργασίας καθώς και άλλων φορέων που αναθέτουν στο Ι.Κ.Υ. την απονομή ή τη διαχείριση υποτροφιών, γ) η συγκέντρωση και διάδοση πληροφοριών για όλες τις χορηγούμενες υποτροφίες και οικονομικές ενισχύσεις σε Έλληνες πολίτες ή για ελληνικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η παροχή διευκολύνσεων προς τους φορείς που τις χορηγούν, δ) η πραγματοποίηση ή η ανάθεση σε τρίτους, έναντι αμοιβής, ερευνών, μελετών ή εκδόσεων σχετικών με τους σκοπούς του. 2. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών μπορούν να ιδρύονται παραρτήματα του Ι.Κ.Υ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Άρθρο 2 1.Οργανα διοίκησης του Ι.Κ.Υ. είναι το διοικητικό συμβούλιο και ο γενικός διευθυντής. 2.Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από επτά τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, που διορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τετραετή θητεία από το μέλη του διδακτικού προσωπικού των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και από διακεκριμένους επιστήμονες ή προσωπικότητες. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ.. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας διάταξης, η οποία συμπίπτει με τη λήξη της θητείας του παρόντος Δ.Σ., τέσσερα τακτικά μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά διορίζονται με διετή θητεία. 3. 1)Γενικός διευθυντής τοποθετείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εκπαιδευτικός λειτουργός ή υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ μετά από κρίση και πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του ΙΧ.Υ.. Η θητεία του γενικού διευθυντή είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. για δύο ακόμη τριετίες. Πρόωρη λήξη της θητείας του γενικού διευθυντή επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Δ.Σ του Ι.Κ.Υ. για λόγους ακαταλληλότητας ή αδυναμίας εκπληρώσεως των καθηκόντων του. Ο γενικός διευθυντής μετά τη λήξη της θητείας του επίστρεφα αυτοδικαίως στην οργανική του θέση, η οποία παραμένει κενή καθ όλη τη διάρκεια της θητείας του. 2)Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τοποθέτηση στη θέση του γενικού διευθυντή έχουν μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., ή ΕΠ. των Τ.Ε.Ι. ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Δημόσιος Εκπαίδευσης και διοικητικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ των υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Ι.Κ.Υ., οι οποίοι έχουν τουλάχιστο δεκαπενταετή υπηρεσία και επαρκή γνώση μιάς ξένης γλώσσας. Για την τοποθέτηση λαμβάνοντα υπόψη οι τυχόν μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που συνδέοντα με τις δραστηριότητες του Ι.Κ.Υ.. 3)Ο γενικός διευθυντής προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού του Ι.Κ.Υ., συντονίζει, ελέγχει και εποπτεύει το έργο τους, μετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς ψήφο και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών του. 4.Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται μηνιαία κατ αποκοπήν αποζημίωση στον πρόεδρο και αντιπρόεδρο του ΔΧ του Ι.Κ.Υ. και α μηνιαίες αποδοχές του γενικού διευθυντή. Άρθρο 3 Κατηγορίες υποτροφιών και ασφάλιση υποτρόφων 1.Το Ι.Κ.Υ. χορηγεί υποτροφίες και οικονομικές ενισχύσεις ως εξής: α) σε πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για μεταπτυχιακές σπουδές ή μετεκπαίδευση ή εξειδίκευση, β) σε φοιτητές των Α.Ε.Ι. υπό τη μορφή υποτροφιών επίδοσης και υποτροφιών και δανείων ενίσχυσης που προβλέπονται στο άρθρο 23 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α), γ) σε σπουδαστές των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δ) σε διδάκτορες για μεταδιδακτορική έρευνα, ε) σε διδάσκοντες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, στ) σε αλλοδαπούς και ομογενείς για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και την εξοικείωση με τον ελληνικό πολιτισμό, ζ) σε αλλοδαπούς και ομογενείς που υπάγονται σε ειδικά προγράμματα. Στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το Ι.Κ.Υ. χορηγεί υποτροφία ή βραβείο. 2.Στο τέλος της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α) προστίθενται τα εξής: Υποτροφίες επίδοσης και υποτροφίες και δάνεια ενίσχυσης χορηγούνται και στους πρωτοετείς φοιτητές με βάση την επίδοση τους στις Γενικές Εξετάσεις. Δεν χορηγούνται οποιασδήποτε φύσης υποτροφίες με βάση την επίδοση στο τελευταίο έτος σπουδών. 3. 1)Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών μπορούν να ορίζονται οι όροι και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών και οικονομικών ενισχύσεων σε ομογενείς Κυπρίους και άλλους, οι οποίοι φοιτούν σε ελληνικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 2)Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία χορήγησης και επιστροφής του δανείου. 4.Η υγειονομική περίθαλψη των μη ασφαλισμένων μεταπτυχιακών υποτρόφων του !.Κ.Υ. ανατίθεται στα οικεία Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και παρέχεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ειδικά για τους υποτρόφους εσωτερικού, οι οποίοι δεν μπορούν να εγγραφούν σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, οικείο θεωρείται το Α.Ε.Ι. ή το Τ.Ε.Ι. στο οποίο υπηρετεί ο επόπτης των σπουδών τους. 5.Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1993 σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α). Άρθρο 4 Πόροι του Ι.Κ.Υ. Οι πόροι του Ι.Κ.Υ. προέρχονται: α) από τις πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικά προϋπολογισμό των υπουργείων και επιπλέον στον προϋπολογισμό δημόσιων επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, β) από τις επιχορηγήσεις διεθνών οργανισμών και ειδικότερα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποιωνδήποτε συνεργαζόμενων με αυτές φορέων για την εκτέλεση κοινοτικών και άλλων προγραμμάτων, γ) από δωρεές, κληροδοτήματα και πάσης Φύσεως χορηγίες, ημεδαπές και αλλοδαπές, δ) από έσοδα από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ε) από προσόδους της περιουσίας του. Άρθρο 5 1.Η διάρθρωση των υπηρεσιών και η σύσταση των αναγκαίων θέσεων του Ι.Κ.Υ. ρυθμίζονται με προεδρικό διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργοί Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα επιτρέπεται η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο όλων των ισχυουσών διατάξεων για το Ι.Κ.Υ. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας, τη συγκρότηση επιτροπών πάσης φύσεως και με τις αποζημιώσεις των απασχολουμένων στις εξετάσεις του Ι.Κ.Υ. ως και τις υποχρεώσεις και την εποπτεία των υποτρόφων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. Οι προβλεπόμενες από την προηγούμενη παράγραφο αποφάσεις για σύσταση θέσεων και αποζημιώσεις των απασχολουμένων στις εξετάσεις του Ι.Κ.Υ. υπογράφονται και από τον Υπουργό Οικονομικών. 2.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται οι κατηγορίες των μη δικαιουμένων χορήγησης δανείων, καθώς και θέματα σχετικά με τις κατηγορίες υποτροφιών και τον τρόπο χορήγησης τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Ρύθμιση θεμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τριτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιος εκπαίδευσης ΆρθρΟ 6 θέματα του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.ΕΚ.) 1. Στο τέλος της παραγρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: Με όμοιες αποφάσεις που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ.: α. Καθιερώνεται η υποχρέωση συγγραφής σημειώσεων από τους εκπαιδευτές των Ι.Ε.Κ. και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αποζημίωσης αυτών. β. Ιδρύονται δανειστικές Βιβλιοθήκες στα Ι.ΕΚ. και καθορίζονται οι όροι και α προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών, ο τρόπος προμήθειας των απαιτούμενων βιβλίων, οι όροι δανεισμού των βιβλίων στους εκπαιδευόμενους και οι υποχρεώσεις αυτών, καθώς και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια. 2. Στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α) προστίθεται εδάφια ως εξής: Ο Ο.Ε.Ε.Κ. προς επίτευξη του σκοπού, προαγωγή και ανάπτυξη του έργου του οργανώνει, συμμετέχει ή προβαίνει σε εκπαιδευτικές ανταλλαγές, εκθέσεις, συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, διαλέξεις, συναντήσεις εργασίας, δεξιώσεις, φιλοξενίες και λοιπές συναφείς εκδηλώσεις, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις και δραστηριότητες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προσκαλεί Έλληνες και ξένους για να συμμετέχουν στις παραπάνω δραστηριότητες και αναπτύσσει δημόσιες και διεθνείς σχέσεις. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή των διατάξων της παραγράφου αυτής βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ο.Ε.Ε.Κ.. 3. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: Ο Ο.Ε.Ε.Κ. μπορεί να προβαίνει στην αγορά ή αποδοχή δωρεάς, κληρονομιάς και κληροδοσίας οικοπέδων και κτιρίων, στην πραγματοποίηση ή ανάθεση εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων εφαρμοζομένων κατ αναλογία των σχετικών διατάξεων του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, για τη στέγαση των υπηρεσιών του και των Ι.Ε.Κ. 4. Εκπαιδευτικοί, που περιλαμβάνονται στους πίνακες διευθυντών σχολείων και ορίζονται ως διευθυντές ή αναπληρωτές διευθυντές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), μετά την αποχώρηση τους από τη θέση αυτήν επανεγγράφονται στη σειρά που είχαν στον οικείο πίνακα και τοποθετούνται μετά από αίτηση τους και με βάση τη σειρά αυτή για όσο χρόνο ισχύουν οι πίνακες σε κενή θέση διευθυντή σχολείου της οικείας περιφέρειας. Αν δεν υπάρχει κενή θέση της προτιμήσεως τους παραμένουν στη διάθεση της οικείας διεύθυνσης μέχρι κενώσεως σχετικής θέσεως, στην οποία τοποθετούνται με αίτησή τους. Ο χρόνος υπηρεσίας τους σε θέση διευθυντή ή αναπληρωτή διευθυντή Ι.Ε.Κ. λογίζεται ως χρόνος σε θέση διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής : 5. Τη θέση του προέδρου ή αντιπροέδρου μπορούν να κατέχουν και δημόσιοι υπάλληλοι, δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η υπηρεσία της οργανικής θέσης θεωρείται συνεχής. Οι αποδοχές της προηγούμενης παραγράφου συμπληρώνουν τις αποδοχές της οργανικής θέσης. 6. Είναι δυνατή η λειτουργία κυλικείων στα Ι.Ε.Κ. και στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.). Οι όροι, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εκμετάλλευσης και η ανάθεση σε ιδιώτες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 7. Στους διευθυντές και υποδιευθυντές των Π.Ε.Κ. χορηγούνται από 1.1.1993 έξοδα παραστάσεως και κινήσεως, το ύφος των οποίων είναι το εκάστοτε προβλεπόμενο για το γενικό διευθυντή υπουργείου. 8. Στο τέλος της περίττωσης ι της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α) προστίθενται τα ακόλουθα: καθώς και των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων και του προσωπικού που υπηρετεί στον Ο.ΕΕ.Κ. 9. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 4, 5 και 8 του άρθρου αυτού ισχύουν αναδρομικά από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α). 10. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1943/1991 εφαρμόζονται και για την αποζημίωση μελών και γραμματέων που μετέχουν στα συλλογικά όργανα, στις επιτροπές και ομάδες εργασίας του όρθρου 10 του ν. 2009/1992. Η διαδικασία καθορισμού του ύψους της αποζημίωσης και ο τρόπος καταβολής γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 2009/1992. Αρθρο 7 Θέματα τριτοβάθμιος εκπαίδευσης 1. Η θητεία των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή και του λέκτορα, τα οποία έχουν υποβάλει- σχετικές αιτήσεις για εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα χωρίς να έχει ακόμα ολοκληρωθεί η αντίστοιχη διαδικασία κρίσης, παρατείνεται από το χρόνο που έληξε κατά τις κείμενες διατάξεις ο μέγιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμίδα μέχρι την 31η Αυγούστου 1994. Όσοι από τους ανωτέρω κριθούν θετικά υπάγονται εφεξής στις διατάξεις του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α), ενώ όσοι κριθούν αρνητικά αποχωρούν υποχρεωτικώς από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κρίσης τους. 2. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α) εφαρμόζεται και στο συσταθέν με το π.δ. 420/1991 (ΦΕΚ 153 Α) Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. 3. Η παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 7. Για δαπάνες που δεν προβλέπονται ειδικώς από διατάξεις νόμων και αποσκοπούν στην εκπλήρωση της ευρύτερης κοινωνικής, πολιτιστικής και αναπτυξιακής αποστολής των Α.Ε.Ι., επιτρέπεται η εγγραφή πίστωσης σε συγκεκριμένο ΚΑΕ του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί το 2% του ύψους της κρατικής επιχορήγησης για λειτουργικές ανάγκες του αντίστοιχου οικονομικού έτους. 4α. Στο τέλος της περίπτωσης α της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α) προστίθενται τα ακόλουθα: Σε περίπτωση συνεργασίας τριών (3) ή περισσότερων τμημάτων του αυτού ή άλλου Α.Ε.Ι. για την ίδρυση Ε.Π.Ι., ο αριθμός των μελών Δ.Ε.Π. κάθε τμήματος και η διαδικασία ορισμού καθορίζεται με το αντίστοιχο διάταγμα ίδρυσης. Σε κάθε περίπτωση κάθε τμήμα θα εκπροσωπείται τουλάχιστον από ένα μέλος Δ.Ε.Π.. β. Όπου από τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α) προβλέπεται η λήψη απόφασης ή η παροχή γνώμης ή η υποβολή πρότασης ή εισήγησης Συγκλήτου Α.Ε.Ι., η Σύγκλητος συντίθεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παρ. 1 (α) του ίδιου νόμου. 5. Οι υποψήφιοι που έλαβαν μέρος στις Γενικές Εξετάσεις το έτος 1992 για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των φυσικώς αδυνάτων, ως πάσχοντες από χονδροπλαστικό νανισμό, έχουν το δικαίωμα κατά το αμέσως επόμενο έτος να κατοχυρώσουν τη βαθμολογία τους σε ένα ή περισσότερα μαθήματα της δέσμης τους και να επαναλάβουν την εξέταση στα υπόλοιπα, ανεξάρτητα από την τυχόν συμμετοχή τους στις Γενικές Εξετάσεις της ίδιος ή άλλης δέσμης σε προηγούμενα έτη. 6. Οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 28 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α) ισχύουν και νια τους προέδρους και αντιπροέδρους των Τ.Ε.Ι.. Μετά την πρώτη παράγραφο της απόφασης 2078521/ 9027/0022/6-10-89 (ΦΕΚ 753 Β), που κυρώθηκε με το ν.1881/Φ42/αρ.11, αριθμός απόφασης 22, προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως ακολούθως: Από την 1η Οκτωβρίου 1993 οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό των Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τα ποσοστά που καθορίζονται στο ν.1404/1983, άρθρο 20 περίπτωση Η. 7. Στις ρυθμίσεις της παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α) υπάγονται και οι κάτοχοι τίτλου απόλυσης από ενιαία πολυκλαδικά λύκεια (Ε.Π.Λ.) ή τεχνικά και επαγγελματικά λύκεια (Τ.ΕΛ.). που αποφοιτούν από τμήματα ειδικότητας των τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων (Τ.Ε.Λ.) της παρ.7 του άρθρου 111 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄) και της παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α). 8. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 25 του ν. 1474/1984 (ΦΕΚ 128 Α) ισχύουν και για τους φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Σχολής Επιστημών Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 9. Αντικαθίσταται η πρώτη πρόταση της δεύτερης περιόδου της περίπτωσης γ της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2083/1992 ως εξής: Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη Δ.Ε.Π. που μπορεί να δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να εγκατασταθούν στον τόπο της έδρας του τμήματος ή του Α.Ε.Ι. δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 1/3 του συνόλου των μελών Δ.Ε.Π. του αντίστοιχου τμήματος*. 10. Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. που έχουν ανανεώσει καθ οιονδήποτε τρόπο τη θητεία τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δύνανται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, ύστερα από αίτηση τους προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων να μεταταγούν σε κενή, οργανική θέση ερευνητικού προσωπικού των Εθνικών Ερευνητικών Κέντρων ή Ανεξάρτητων Ερευνητικών Κέντρων του ν. 1514/1985, εντασσόμενα αναλόγως επί θητεία ή ως μόνιμοι σε κενή θέση αντίστοιχης βαθμίδας ή σε θέση του Δημοσίου με βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο αντίστοιχο των τυπικών προσόντων και της προϋπηρεσίας τους κατ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 25 του ν. 2085/1992, η οποία συνιστάται αυτοδικαίως με την απόφαση μετάταξης. 11. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2083/1992 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Κατ* εξαίρεση τα ανωτέρω μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους και αποκλειστικής απασχολήσεως δύνανται να παρέχουν διδακτικό ή διευθυντικό έργο στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα, στις Σχολές Προαιρετικής Επιμόρφωσης, στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 12. Από 1.7.1993 Το επίδομα διδακτορικού που καταβάλλεται στα μέλη Ε.ΕΠ. των Α.Ε.Ι. εξισώνεται με αυτό του επίκουρου καθηγητή των Τ.Ε.Ι.. 13. Το δεύτερο και Τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ν. 741/1977 (ΦΕΚ 314 Α), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 76 του ν. 1566/1985, αντικαθίστανται ως εξής: Σε αμφισβητούμενες περιπτώσεις νια το ομοταγές των ξένων πανεπιστημίων και την αντιστοιχία, καθώς και την ισοτιμία του τίτλου σπουδών σχολών της αλλοδαπής, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΙ. Κ.Α.Τ.Σ.Α. μετά γνώμη της οικείας τριμελούς επιτροπής. 14. Η δουλεία υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με την οποία βαρύνονται τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 2009/1992, επεκτείνεται και για τη χρησιμοποίηση τους για τη στέγαση μονάδων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 15. α) Οι μετεγγραφές του άρθρου 1, παρ. 1, εδάφιο β του ν. 1966/1991 διενεργούνται μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994. β) Οι διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 2109/1992 (ΦΕΚ 205 Α) έχουν ισχύ και για το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994, πλην της προθεσμίας της παραγράφου 5 και της παραγράφου 7. 16. α. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκδιδομένης κατόπιν αποφάσεως της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών, είναι δυνατή η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων εκκαθαρίσεως των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών στον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας ή στον ασκούντα σχετικά καθήκοντα. β. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2083/1992 προστίθενται τα εξής: καθώς και στον προϊστάμενο γραμματείας και στους προϊσταμένους των λοιπών διοικητικών οργανικών μονάδων του Α.Ε.Ι.. 17. Όπου στο α εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 17 του ν. 2083/21-9-1992 αναφέρεται καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής, προστίθεται και ομότιμος καθηγητής. Άρθρο 8 Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1.Στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, δημόσιας και ιδιωτικής, καταβάλλεται από 1.10.1993 επίδομα βιβλιοθήκης πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών μηνιαίως, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Από 1.1.1994 καταργείται η με αριθ. 2062315/5506/ 0022/25.9.91 (ΦΕΚ 854 Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που κυρώθηκε με το άρθρο 41 του ν. 2008/1992 (ΦΕΚ 16 Α), όπως και κάθε άλλη σχετική διάταξη που προβλέπει χορήγηση ποσού για την προμήθεια βιβλίων του παραπάνω προσωπικού. 2.Η αποζημίωση των δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας και μέσης εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, καθώς και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 και της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν.1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α), από την έναρξη του διδακτικού έτους 1993-1994 είναι ίση με το ένα εξηκοστό (1/60) των κάθε είδους μηνιαίων αποδοχών του εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου του αντίστοιχου κλάδου, χωρίς επίδομα οικογενειακών βαρών, για κάθε ώρα πρόσθετης απασχόλησης και υπολογίζεται επί των αποδοχών της τελευταίας ημέρας κάθε διδακτικού τριμήνου. 3.Για το συντονισμό του έργου των σχολικών συμβούλων, κατά εκπαιδευτικές περιφέρειες και κατά Βαθμίδα εκπαίδευσης, ορίζεται ως συντονιστής τους ο σχολικός σύμβουλος που συγκέντρωσε κατά την επιλογή τις περισσότερες συνολικά αξιολογικές μονάδες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται κατά σειρά: Ο κάτοχος: α) διδακτορικού διπλώματος, β) διπλώματος Μaster, γ) πτυχίου μετεκπαίδευσης διετούς διάρκειας, δ) δεύτερου πανεπιστημιακού πτυχίου και ε) ο αρχαιότερος στην υπηρεσία. Τα ειδικότερα καθήκοντα των συντονιστών σχολικών συμβούλων καθώς και α εκπαιδευτικές περιφέρειες ευθύνης τους ορίζοντα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στους συντονιστές σχολικών συμβούλων και για άσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα αυτά καταβάλλονται οι πάσης φύσεως αποδοχές μόνιμου παρέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 4.Η προθεσμία καταρτίσεως νέων πινάκων προϊσταμένων διευθύνσεων και γραφείων εκπαίδευσης και προϊσταμένων γραφείων φυσικής αγωγής του άρθρου 47 του ν. 2093/1992 (ΦΕΚ 181 Α) παρατείνεται μέχρι 30 Ιουνίου 1993. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2043/1992 (ΦΕΚ 79 Α). 5.Στους απόφοιτους των μουσικών λυκείων, που διέπονται από την 3345/2.9.1988 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α), χορηγούνται πτυχία μουσικής ειδικότητας, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του βασιλικού διατάγματος της 11.11.1957 (ΦΕΚ 229 Α) περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσ/νίκης. Τα προσόντα των καθηγητών-εξεταστών των μουσικών μαθημάτων, η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και η εξεταστέα ύλη για τη χορήγηση των παραπάνω πτυχίων ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα χορηγούμενα πτυχία είναι ισότιμα με τα χορηγούμενα από τα ωδεία και τις μουσικές σχολές. 6.Στα θέματα που ρυθμίζονται με το κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 του ν.1566/1985 προεδρικό διάταγμα περιλαμβάνεται και η σύσταση νέων οργανικών θέσεων κύριου προσωπικού. Με τη σύσταση των θέσεων αυτών καθορίζεται και η ειδικότητα τους. 7.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό του Ο.Α.Ε.Δ.. 8.Στις σχολικές επιτροπές της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 ως πρόεδρος ορίζεται ο διευθυντής του οικείου σχολείου. Στα δε συστεγαζόμενα σχολεία ο αρχαιότερος διευθυντής αυτών. 9.Στις ρυθμίσεις της περιπτώσεως γ της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α) περιλαμβάνονται και όσα εισήχθησαν στην ΠΑ.ΤΕ.Σ/Σ.Ε. ΛΕ.Τ.Ε κατά το ακαδημαϊκό έτος 1989-1990, έλαβαν νόμιμη αναβολή φοίτησης και πήραν το πτυχίο της ΠΑ.ΤΕ.Σ. το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991. 10.Οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 1566/1985 εφαρμόζονται αναλόγως και για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών αποφοίτων της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης για τις διδακτικές ανάγκες των μειονοτικών σχολείων Θράκης. Η πρόσληψη αυτή γίνεται με απόφαση του οικείου νομάρχη, μετά από πρόταση του συντονιστή μειονοτικών σχολείων. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1.4.1993. 11.Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΔΕΙ, ΤΈ1 ΠΕ17, ΠΕ18του άρθρου 14 του ν. 1566/1985, α οποία έχουν ή αποκτούν τα τυπικά προσόντα άλλου κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας εκπαιδευτικού προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μπορεί με αίτηση τους να μετατάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις του κλάδου αυτού, εφόσον δεν υπάρχουν υποψήφιοι νια διορισμό στον κλάδο αυτόν με χρονολογία λήψης του πτυχίου προγενέστερη από τη χρονολογία λήψης του πτυχίου του μετατασσόμενου. 12.Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α) προστίθενται εδάφια ως εξής: Κάθε έτος μπορούν να καταρτίζονται χωριστές, κατά δυσπρόσιτες ή νησιωτικές περιοχές, καταστάσεις υποψηφίων για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η πρόσληψη για τους εκπαιδευτικούς κάθε καταστάσεως θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι ειδικότερες αυτές περιοχές κάθε νομού, που θα καλύπτοντα από τις παραπάνω καταστάσεις υποψηφίων, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 13.Για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το προβλεπόμενα ανώτατο όριο ηλικίας από την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α), ισχύει και για την προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 38 του ίδιου νόμου συμμετοχή τους σε προγράμματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. 14.Όσοι εκπαιδευτικοί απέσυραν τα δικαιολογητικά εγγραφής τους στην επετηρίδα διορισθέντων, κατ εφαρμογήν των διατάξεων του π.δ. 158/1984 και τα επανυπέβαλαν πριν από την έναρξη των παρατάσεων, που δόθηκαν με τους νόμους 1566/1985, 1674/1986, 179/1989, θεωρούνται ότι έχουν την αρχική σειρά εγγραφής τους στην επετηρίδα διορισθέντων πριν από την εκπνοή του π.δ. 158/1984. 15.Κατ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων, στην επετηρίδα διοριστέων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προτάσσονται εκπαιδευτικοί εγγεγραμμένοι στην επετηρίδα, οι οποίοι είναι σύζυγοι ή τέκνα θανόντων από τρομοκρατικές ενέργειες. Αρθρο 9 Καταργούμενες διατάξεις Καταργούνται οι διατάξεις: α) του άρθρου 1 παρ. 2 του αν.1825/1951. όπως αντικαταστάθηκε αρχικώς με τον α.ν.1859/1951, εν συνεχεία με το άρθρο 51 του ν.δ. 3971/1959 (ΦΕΚ 187/59) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ. 4434/1964, 6) του άρθρου 3 και η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του ν. 1825/1951, γ) του άρθρου 7. παρ. 3, 4, 5 και 7 του ν. 1825/1951, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 79 παρ. 8 του ν. 1566/ 1985 κατά το μέρος που αφορά υποτροφίες φοιτητών Α.Ε.Ι., δ) του άρθρου 10 και το πρώτο εδάφιο του όρθρου 15 του ν. 1825/1951. Άρθρο 10 Έναρξη ισχύος του νόμου Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευσή του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κρότους. Αθήνα, 28 lουνίου 1993 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΣΤ. ΜΑΝΟΣ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣ/ΤΩΝ ΕΜΠ. ΒΙΟΜ. ΕΝΕΡΓ. & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ Β. ΚΟΝΤΟΓΙΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 28 Ιουνίου 1993 Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΦΑΡΟΥΑΛ-ΜΠΕΝΑΚΗ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-06-28 Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/109
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1994/2188 1994
Πληρωμή αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων μέσω τραπεζικού συστήματος και άλλες διατάξεις. 1995/2303 1995
Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1996/2413 1996
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές δια­τάξεις. 2005/3404 2005
Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2006/3475 2006
Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2009/3794 2009
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. 2013/4186 2013
Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις. 2015/4325 2015
Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις. 2017/4452 2017
Σύσταση θέσεως μονίμου Παρέδρου στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 1993/307 1993
Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Επιταχυντικών Συστημάτων και Εφαρμογών (ΙΕΣΕ). 1994/168 1994
Καθορισμός κατηγοριών φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μη δικαιουμένων χορήγησης υποτροφίας και δάνειο ενίσχυσης. 1994/188 1994
Σύσταση ειδικής προσωρινής θέσης στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 1994/362 1994
Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου με την επωνυμία «Νευροχειρουργικό Ινστιτούτο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων». 1995/134 1995
(1) Ρύθμιση αλιείας οστράκων στους Κόλπους Καλλονής και Γέρας του Νομού Λέσβου. 1995/17 1995
Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Στατιστικής Τεκμηρίωσης, Ανάλυσης και Έρευνας. 1995/432 1995
Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού. 1995/452 1995
Διορισμός και τοποθέτηση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 1996/154 1996
Προσαρμογή του Ακαδημαϊκού Ερευνητικού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής, στις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2083/92. 1996/217 1996
Ίδρυση ΕρευνητικούΠανεπιστημιακού Ινστιτούτου (Ε.Π.Ι.) Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας. 1996/39 1996
Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. 1996/52 1996
Προσαρμογή του Π.Δ. 272/1989 «Ίδρυση Ακαδημαϊκού Ερευνητικού Ινστιτούτου Ελληνικής Συνταγματικής Ιστορίας και Συνταγματικής Επιστήμης» στις διατάξεις του Νόμου 2083/1992 και τροποποίηση ορισμένων διατάξεών του. 1998/322 1998
Τροποποίηση του π.δ. 452/1995 «Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού» (Α~ 265). 1998/369 1998
Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού» 2007/155 2007
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά. 2009/164 2009