ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/2160

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-07-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-07-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-07-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Τροποποίηση της νομοθεσίας για τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και άλλες διατάξεις
Άρθρο 1 "Εποπτεία, τουριστική πολιτική, διοίκηση Ε.Ο.Τ."
1.  
  Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με έδρα την Αθήνα, τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.
2.  
  Περιεχόμενο της εποπτείας είναι
 1. Η έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ε.Ο.Τ. των περιπτώσεων β, γ, δ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, ια, ιβ, ιγ, και ιδ της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, καθώς και η έγκριση πράξεων οργάνων του Ε.Ο.Τ. όπου προβλέπεται από άλλες διατάξεις.
 2. Η εντολή διενέργειας διαχειριστικού ελέγχου και από ορκωτό ελεγκτή
3.  
  Κύριος σκοπός του, Ε.Ο.Τ. είναι η οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού στην Ελλάδα με την αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων δυνατοτήτων της χώρας. Προς το σκοπό αυτόν, ο Ε.Ο.Τ.:.
 1. Υποβάλλει προτάσεις στην Κυβέρνηση για τη χάραξη της τουριστικής πολιτικής
 2. Υλοποιεί την τουριστική πολιτική που χαράσσει η Κυβέρνηση
 3. Συντονίζει τις ενέργειες των συναρμόδιων φορέων για την εξυπηρέτηση των τουριστικών σκοπών
 4. Μελετά, εκτελεί και εποπτεύει έργα τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης και καταρτίζει σχετικά προγράμματα περιλαμβανόμενης της τουριστικής αξιοποίησης λουτροπόλεων και ιαματικών πηγών
 5. Καταρτίζει και εκτελεί το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της χώρας στο εσωτερικό και εξωτερικά και μεριμνά για την ανάπτυξη της τουριστικής συνειδήσεως
 6. Κατασκευάζει και εκμεταλλεύεται κάθε κατηγορίας τουριστικές εγκαταστάσεις και άλλες εγκατασταθείς τουριστικής υποδομής
 7. Έχει την ευθύνη της τουριστικής επιμόρφωσης
 8. Εποπτεύει και ελέγχει τις τουριστικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες οποιασδήποτε κατηγορίας
 9. Ενισχύει δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων οι ενέργειες αποβλέπουν στην προώθηση των στόχων του Ε.Ο.Τ.,.
 10. Διοργανώνει περιηγήσεις, εορτές και παραστάσεις για την τόνωση του τουρισμού
 11. Αναλαμβάνει κάθε άλλη δραστηριότητα ή ενέργεια που αποβλέπει στην οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού, μεταξύ των οποίων και οι αναφερόμενες στο άρθρο 2 του νδ. 4109/1960 (ΦΕΚ 153 Α).
4.  
  Στον Ε.Ο.Τ. υφίσταται εννεαμελες Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, επτά μέλη και το Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. που διορίζονται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση, ένα από τα μέλη ορίζεται Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Παρατείνεται η θητεία του υφιστάμενου Δ.Σ., που συμπληρώνεται με δύο μέλη, και του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., κατά τρία έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.
5.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Τ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:.
 1. Εισηγείται την τουριστική πολιτική
 2. Αποφασίζει για τον ετήσιο τακτικό προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Οργανισμού, τον προϋπολογισμό επενδύσεων, τον απολογισμό της ετήσιας διαχείρισης και τον ισολογισμό του, τον οποίο παραπέμπει προς έλεγχο σε ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύει μέχρι 30 Ιουνίου του επόμενου έτους
 3. Αποφασίζει για το πρόγραμμα των πάσης φύσεως έργων και ενεργειών προς υλοποίηση της τουριστικής πολιτικής
 4. Εγκρίνει τη δαπάνη προγραμμάτων τουριστικής προβολής, διαφήμισης, δημόσιων σχέσεων και τουριστικών εκδηλώσεων καθώς και προγραμμάτων συμπαραγωγής και συνδιαφήμισης στην ημεδαπή και αλλοδαπή από κοινού με οργανισμούς, επιμελητήρια και άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής
 5. Εγκρίνει την αγορά, εκποίηση, εκμίσθωση ακινήτων του Ε.Ο.Τ., ή μίσθωση ακινήτων τρίτων, ανεξάρτητα από την αξία τους.
 6. Εγκρίνει τις προμήθειες αξίας μεγαλύτερης των εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (120.000.000) δραχμών.
 7. Εγκρίνει την καταβολή αποζημιώσεως αξίας μεγαλύτερης των εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (120.000.000) δραχμών.
 8. Εγκρίνει την ανάληψη υποχρεώσεων εκ μέρους του Ε.Ο.Τ. για οποιαδήποτε αιτία, αξίας μεγαλύτερης των εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (120.000.000) δραχμών.
 9. Εγκρίνει την από το Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. έκδοση, οπισθογράφηση και αποδοχή ή τριτεγγύηση συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν ή παροχή εγγυήσεων υπέρ των τουριστικών επιχειρήσεων που συνιστά ή συμμετέχει ο Ε.Ο.Τ., αξίας μεγαλύτερης των εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (120.000.000) δραχμών. 0 Εγκρίνει τη συνομολόγηση δανείων προς εκπλήρωση συγκεκριμένων σκοπών τουριστικής ανάπτυξης και τη χορήγηση δανείων στις επιχειρήσεις που συμμετέχει ο Ε.Ο.Τ., αξίας μεγαλύτερης των εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (120.000.000) δραχμών. ία) Εγκρίνει τη συνομολόγηση συμβιβασμών αξίας μεγαλύτερης των εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (120.000.000) δραχμών.
 10. Εγκρίνει ειδικές χορηγίες υπέρ του προσωπικού για κατασκηνώσεις και επετειακές εκδηλώσεις
 11. Εγκρίνει τη δαπάνη για την ενίσχυση δραστηριοτήτων δημόσιων υπηρεσιών, Ο.Τ.Α., φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίες αποβλέπουν στην προώθηση των στόχων του Ε.Ο.Τ.
 12. Εγκρίνει τη συνομολόγηση συμφωνητικών διαιτησίας
6.  
  Ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Ο.Τ. έχει κάθε διοικητική αρμοδιότητα, προΐσταται του προσωπικού του Ε.Ο.Τ., έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του και ασκεί αρμοδιότητες όπως:.
 1. Μεριμνά για την εκτέλεση του εγκριθέντος τουριστικού προγράμματος
 2. Εισηγείται τον ετήσιο προϋπολογισμό του Οργανισμού τον οποίο υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση
 3. Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του Ε.Ο.Τ. και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής των προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό δαπανών.
 4. Εισηγείται προς το Δ.Σ. τα θέματα της αρμοδιότητας του Δ.Σ. και κάθε άλλο ζήτημα κατά την κρίση του και εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ.
 5. Συντονίζει τους συναρμόδιους φορείς για εφαρμογή τουριστικής πολιτικής
  • Εκπροσωπεί τον Ε.Ο.Τ. ενώπιον των αντισυμβαλλομένων, οιωνδήποτε τρίτων, των δικαστηρίων και κάθε αρχής.
 6. Συγκροτεί επιτροπές για θέματα αρμοδιότητας του Ε.Ο.Τ., και εγκρίνει τις σχετικές δαπάνες εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
 7. Διενεργεί τις εγκρίσεις της παραγράφου 5 από το στοιχείο στ έως και ιγ εφόσον αυτές αφορούν ποσό μέχρι εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (120.000.000) δραχμών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη διαχειριστική πράξη μέχρι του ίδιου ποσού, όπου δεν ορίζεται άλλως.
 8. Μεταβιβάζει σε γενικούς διευθυντές και σε προϊσταμένους υπηρεσιών αρμοδιότητες, καθώς και το δικαίωμα υπογραφής εντολή Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ., με απόφαση του η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 9. Ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Ο.Τ. μπορεί να ασκεί παραλλήλως μέρος των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων, τις οποίες προσδιορίζει στην απόφαση.
 10. Αποφασίζει για την άσκηση κάθε ένδικου μέσου ή την παραίτηση από αυτό
 11. Παρέχει τη δικαστική πληρεξουσιότητα σε δικηγόρους προσωπικού του Ε.Ο.Τ. και σε άλλους δικηγόρους για την άσκηση των ένδικων μέσων και την παραίτηση από αυτά.
7.  
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
 1. συγκαλεί το Συμβούλιο, διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού και κατευθύνει τις εργασίες του,
 2. παρακολουθεί τις επί των αποφάσεων του Συμβουλίου εν γένει ενέργειες του Οργανισμού, ενημερούμενος προς τούτο από το Γενικό Γραμματέα,
 3. εκπροσωπεί τον Οργανισμό στις σχέσεις αυτού μετά των συναφών οργανώσεων και ιδρυμάτων της αλλοδαπής, επικουρούμενος προς τούτο από την αρμόδια υπηρεσία.
 4. Αν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος του Δ.Σ., αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.
 5. Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο Αντιπρόεδρος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από ένα μέλος που ορίζει το Δ.Σ.
8.  
  Πρόεδρος του Δ.Σ. καθώς και Γενικός Γραμματέας του Ε.Ο.Τ. διορίζονται πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους που διαθέτουν διοικητική πείρα.
9.  
  Ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Ο.Τ. έχει το βαθμό και τις αποδοχές γενικού γραμματέα υπουργείου και κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να ασκεί ιδιωτική επιχείρηση ή άλλο ελεύθερο επάγγελμα.
10.  
  Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, και τα μέλη του Δ.Σ. διαρκούσας της θητείας τους μπορεί να απολύονται μόνο σε περίπτωση σοβαρής παράβασης ή αμέλειας περί την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Λόγο άμεσης απόλυσης συνιστά και η μη έγκαιρη δημοσίευση του ισολογισμού. •11. Ο Ε.Ο.Τ. μπορεί να αγοράσει ή να κατασκευάσει οικήματα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή για τη στέγαση των υπηρεσιών του.
12.  
  Πέρα από τα προνόμια του άρθρου 12 του α.ν. 1565/1950, που κυρώθηκε με το V. 1624/1951 (ΦΕΚ 7 Α) και της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3909/1958 (ΦΕΚ 198 Α), όπως ισχύουν, ο Ε.Ο.Τ. έχει και όλα τα δικονομικά προνόμια του Δημοσίου, καθώς και εκείνα της εκτελέσεως, σαν να ήταν το ίδιο Δημόσιο.
13.  
 1. Στην έδρα κάθε νομού συνιστάται Επιτροπή Τουριστικής Προβολής, σκοπός της οποίας είναι ο καταρτισμός προγραμμάτων τουριστικής προβολής της περιοχής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, καθώς και η εκτέλεση τους, υστέρα από έγκριση του Ε.Ο.Τ.
 2. Η Επιτροπή Τουριστικής Προβολής συνιστάται με απόφαση του νομάρχη, είναι επταμελής και αποτελείται από εκπροσώπους της Δημόσιας Διοίκησης, των Ο.Τ.Α. και των τουριστικών παραγωγικών τάξεων, β) Τα προγράμματα τουριστικής προβολής του προηγούμενου εδαφίου χρηματοδοτούνται μέχρι ποσοσοτού 50% από τον Ε.Ο.Τ. και κατά το υπόλοιπο από υποχρεωτικές εισφορές των Ο.Τ.Α. και όλων των παραγωγικών τάξεων της περιοχής του νομού, που καθορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση του οικείου νομάρχη, ανάλογα με τις αιτήσεις ανάγκης χρηματοδότησης των περιφερειακών προγραμμάτων προβολής και πάντως μέσα στα όρια προϋπολογισμού της δαπάνης των προγραμμάτων που εγκρίνει ο Ε.Ο.Τ.
Άρθρο 2
1.  
  Τουριστικά καταλύματα. Τουριστικά καταλύματα είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις που υποδέχονται τουρίστες και παρέχουν σε αυτούς διαμονή και άλλες συναφείς προς τη διαμονή υπηρεσίες, όπως εστίαση, ψυχαγωγία, αναψυχή, άθληση και διακρίνονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση 530992/1987 του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. με θέμα τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 557 Β), ως εξής: Α. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα:.
 1. Ξενοδοχεία κλασικού τύπου, β. Ξενοδοχεία τύπου ΜΟΤΕΛ, γ. Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, δ. Ξενοδοχεία κλασικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων.
 2. Β. Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα:.
 3. Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ή κατοικίες, γ. Ενοικιαζόμενα δωμάτια σε συγκρότημα μέχρι 10 δωματίων.
 4. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα.
 5. Ξενοδοχεία που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην κατηγορία του ξενώνα, κατατάσσονται σε αντίστοιχες κατηγορίες των ξενοδοχείων κλασικού τύπου.
 6. Δ. Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (cοndο hοtels) Είναι ξενοδοχειακά καταλύματα της παραγράφου 1Α του παρόντος άρθρου, κατηγορίας 3 ή 4 ή 5 αστέρων, επί των οποίων, με τη μορφή δωματίων ή διαμερισμάτων επιτρέπεται η σύσταση οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών και η σύσταση ή μεταβίβαση ενοχικών και εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ’ αυτών σε τρίτους.
 7. Η μακροχρόνια μίσθωση συνομολογείται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών.
2.  
  Ξενώνες νεότητος. Ξενώνες νεότητος είναι καταλύματα που ανήκουν οε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και διαθέτουν χώρους και εγκαταστάσεις υποδοχής και διαμονής ή και εστίασης προσώπων νεαρής ηλικίας εφοδιασμένων με την ειδική κάρτα που εκδίδουν ενώσεις ή σωματεία, μέλη Διεθνών Ομοσπονδιών Νεότητος. Οι ξενώνες νεότητος υπάγονται στην εποπτεία του Ε.Ο.Τ. Ξενώνες νεότητος που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του, μέσα σε δύο χρόνια από τη δημοσίευση του, άλλως επιλέγουν την ένταξή τους σε μία από τις κατηγορίες καταλυμάτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
3.  
  Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής. Κάθε μορφή τουρισμού, όπως ο συνεδριακός, ο θαλάσσιος, ο αθλητικός, ο αγροτικός, ο πολιτιστικός, ο θεραπευτικός ή άλλοι, υπάγεται στην αρμοδιότητα του Ε.Ο.Τ. Οι εγκαταστάσεις για συνεδριακά κέντρα, χιονοδρομικά κέντρα, κέντρα ιππικού τουρισμού, αεροθεραπευτήρια και υδροθεραπευτήρια, οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις, όπως καταλύματα, χώροι άθλησης τουριστικών εγκαταστάσεων, μεθοριακοί σταθμοί, κέντρα εστίασης και αναψυχής, ως και εγκαταστάσεις οποιασδήποτε μορφής καθώς και γραφεία εκμετάλλευσης σκαφών αναψυχής υπάγονται στην εποπτεία του Ε.Ο.Τ. Για την κατασκευή πάσης φύσεως χερσαίων κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, που απαιτούνται νια τη δημιουργία, λειτουργία, τουριστική ανάπτυξη, αξιοποίηση και οικονομική βιωσιμότητα των ανωτέρω εγκαταστάσεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 51 του ν.998/1979 (ΦΕΚ 289 Α), η προβλεπόμενη παραχώρηση δε στον Ε.Ο.Τ. διενεργείται διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
4.  
  Τουριστικά γραφεία. Τουριστικά είναι τα γραφεία κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (ΦΕΚ 199 Α).5. Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων. Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων είναι επιχειρήσεις ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων των οποίων οι όροι και προϋποθέσεις συστάσεως και λειτουργίας ορίζονται στην απόφαση αριθ. 532253/26-2.8.1976 (ΦΕΚ 1001 Β). Οι ανωτέρω επιχειρήσεις εντάσσονται στις τουριστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 1 του β.δ 436/1961 (ΦΕΚ 111 Α).
6.  
  Τουριστικά καταστήματα. Τουριστικά καταστήματα είναι τα καταστήματα κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. β και στ του β.δ. 436/1961 (ΦΕΚ 111 Α).
7.  
  Δεν θεωρούνται τουριστικά καταλύματα τα ακίνητα, τα οποία αποδεδειγμένα εκμισθώνονται εν όλω ή εν μέρει για προσωρινή διαμονή του ίδιου του μισθωτή με μίσθωμα που ορίζεται κατά μήνα, είτε συνολικά για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, εφόσον η μίσθωση υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να υπάγονται στις τουριστικές επιχειρήσεις και να προσδιορίζονται εννοιολογικώς και άλλα είδη τουριστικών καταλυμάτων και γενικά τουριστικών επιχειρήσεων.
8.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. ορίζονται οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ίδρυση και λειτουργία των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, οι σχετικές αρμοδιότητες των οργάνων του Ε.Ο.Τ. και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
9.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας, που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ. και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως, γίνεται η χωροθέτηση των κατασκηνώσεων των φορέων κοινωνικού χαρακτήρα.
Άρθρο 3
1.  
  Για την ανέγερση, μετατροπή ή επέκταση ξενοδοχείου, τουριστικού καταλύματος ή άλλης τουριστικής επιχείρησης εκ των αναφερόμενων στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, απαιτείται προ της υποβολής της μελέτης στην πολεοδομική υπηρεσία, προηγούμενη έγκριση από τον ΕΟΤ. της αρχιτεκτονικής μελέτης του κτιρίου της τουριστικής εγκατάστασης μόνο ως προς το σύμφωνο αυτής με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές του ΕΟΤ. Οι διαδικασίες ελέγχου, περατώνονται εντός τριών (3) μηνών από της υποβολής της αιτήσεως και του πλήρους Φακέλου δικαιολογητικών, η δε τυχόν απορριπτική απόφαση πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και οι παρατηρήσεις να τίθενται και επί των υποβαλλόμενων σχεδίων. Σε περίπτωση παρελεύσεως άπρακτου του χρόνου των τριών (3) μηνών, ο πλήρης φάκελος παραπέμπεται σε τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από το Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., το Διευθυντή Εφαρμογής Προγραμμάτων και το Διευθυντή Εγκαταστάσεων του Ε.Ο.Τ., η. οποία αποφασίζει εντός 15 ημερών για τη χορήγηση της έγκρισης. Αίτηση, η οποία δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θεωρείται απαράδεκτη. Η διαδικασία ελέγχου, τα σχετικά δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διατάξεως της παρούσας παραγράφου, καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.
2.  
  Προ της ενάρξεως λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων των αναφερόμενων στο άρθρο 2 του παρόντος, υποβάλλεται στον Ε.Ο.Τ. δήλωση επέχουσα θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/ 1986 (ΦΕΚ 75 Α) με όλες τις σχετικές συνέπειες, η οποία αφορά ιδίως την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών για τουριστικές επιχειρήσεις και πάντως τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) της δηλούμενης επιχείρησης. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. ορίζονται οι διαδικασίες και το περιεχόμενο δήλωσης των τουριστικών επιχειρήσεων για λόγους διοικητικής ή στατιστικής ενημέρωσης.
3.  
  Ο Ε.Ο.Τ. τηρεί μητρώο των τουριστικών επιχειρήσεων του άρθρου 2 του παρόντος, με αύξοντα αριθμό τον οποίο αναγράφει σε ειδικό σήμα λειτουργίας που χορηγεί σε όλες τις ανωτέρω επιχειρήσεις. Στο ίδιο σήμα αναγράφεται επίσης και ο Α.Φ.Μ της επιχείρησης. Το ειδικό σήμα λειτουργίας αντικαθιστά την άδεια λειτουργίας επιχειρήσεως που χορηγεί ο Ε.Ο.Τ. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. καθορίζονται οι διαδικασίες έκδοσης και χορήγησης του σήματος, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια νια την εφαρμογή της διατάξεως αυτής. Όπου κατά τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας τουριστικής επιχείρησης νοείται εφεξής και η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση του ειδικού σήματος.
4.  
  Όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος υποχρεούνται εντός εννέα (9) μηνών από την έκδοση των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου να υποβάλουν τη δήλωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και να παραλάβουν από τον Ε.Ο.Τ. το ανωτέρω ειδικό σήμα λειτουργίας.
5.  
  Για τη χορήγηση του ανωτέρω σήματος απαιτούνται; α) Παράβολα υπέρ του Ε.Ο.Τ., και υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως και Προνοίας Προσωπικού Ελληνικής Ραδιοφωνίας - Τηλεόρασης και Τουρισμού (Τ.Ε.Α.Π.Π.Ε.Ρ.Τ.Τ.) για τον κλάδο συντάξεως.
 1. Βεβαίωση του ΕΟΤ, και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του αιτούντος ότι δεν υφίσταται οφειλή από τα σε βάρος του αιτούντος βεβαιωθέντα οριστικά ποσά υπέρ του Ε.Ο.Τ. από επιβολή προστίμων καθώς και από ληξιπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις προς τον Ε.Ο.Τ.
 2. Βεβαίωση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος περί ενημερότητας των προς αυτό υποχρεώσεων από μηνιαίες εισφορές εφόσον πρόκειται για τις τουριστικές επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου
 3. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας
 4. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του καταλύματος.
 5. Επιπλέον των ανωτέρω απαιτούνται και οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργάς των τουριστικών επιχειρήσεων.
 6. Από την έναρξη της χορήγησης του ειδικού σήματος λειτουργίας παύει η χορήγηση αδειών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και η χορήγηση αδειών κτιρίου για τα τουριστικά καταλύματα.
 7. Από την παρέλευση της προθεσμίας των εννέα μηνών της παραγράφου 4 παύει η ισχύς των χορηγηθεισών αδειών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων:.
6.  
  Στις τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ή κατοικίες, καθώς και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια σε συγκρότημα μέχρι δέκα (10) κυρίων δωματίων, το ειδικό σήμα λειτουργίας χορηγείται για τρία (3) έτη. Πέραν των άλλων προβλεπόμενων προϋποθέσεων, η ανανέωση του εξαρτάται από την εξασφάλιση ορίου μέσης κατώτερης πληρότητας κατά την προηγούμενη τριετία, η οποία αποδεικνύεται από τα επίσημα φορολογικά στοιχεία. Τα όρια της κατώτερης πληρότητας ανά περιοχή ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., μετά από γνώμη της Τοπικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων, του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τουριστικών Μονάδων Αυτοεξυπηρέτησης (Π.Ο.Τ.Μ.Α.).
7.  
  Η αλλαγή χρήσης οποιουδήποτε κτιρίου σε τουριστικό κατάλυμα επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση της τήρησης της υποχρέωσης της παραγράφου Ι του παρόντος. Εξαιρετικώς, τουριστικά καταλύματα οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας τα οποία έχουν ανεγερθεί με οικοδομική άδεια ή έχουν εξαιρεθεί από κατεδάφιση και κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λειτουργούν χωρίς την κατά νόμο απαιτούμενη άδεια του Ε.Ο.Τ., δύνανται να αποκτήσουν το ειδικό σήμα λειτουργίας ακόμη κι αν έχουν ανεγερθεί σε κορεσμένες περιοχές.Η λειτουργία τους αποδεικνύεται από τη δήλωση ενάρξεως ασκήσεως επιτηδεύματος, η οποία πρέπει να έχει υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το αργότερο μέχρι και την 31η Αυγούστου 1993. Για την απόκτηση του ανωτέρω σήματος λειτουργίας από τους ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευόμενους τα καταλύματα αυτά, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω παραγράφους. Επιπλέον τα καταλύματα πρέπει να πληρούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στην απόφαση 530992/ 1987 (ΦΕΚ 557 Β), του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. και οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευόμενοι αυτά να υποστούν τις οικονομικές επιβαρύνσεις που καθορίζονται σε απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
8.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι οικονομικές επιβαρύνσεις, η διαδικασία, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την κατά τις διατάξεις του παρόντος απόκτηση του ειδικού σήματος λειτουργίας από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν σήμερα με προσωρινές άδειες. Η απόφαση αυτή εκδίδεται άπαξ και τροποποιείται μόνο μία φορά.
Άρθρο 4 "Ελεγκτικές αρμοδιότητες - Κυρώσεις"
1.  
  Υπάλληλοι του Ε.Ο.Τ. εφοδιασμένοι με ειδικές υπηρεσιακές ταυτότητες επιθεωρητή τουρισμού καθίστανται αρμόδιοι να διενεργούν ελέγχους στις τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 2 και σε επιχειρήσεις οι οποίες εξυπηρετούν τουρίστες, οπουδήποτε της χώρας, ακόμα και αν αυτά στεγάζονται σε εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, όπως σε αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, σταθμούς αυτοκινήτων, μεθοριακούς σταθμούς, προκειμένου να διαπιστώσουν τη συμμόρφωση τους με τις υποχρεώσεις της τουριστικής νομοθεσίας, της υγιεινής, της καθαριότητας, καθώς και με τις διατάξεις που αφορούν στην ηχορύπανση, και γενικά κάθε διάταξης που αποβλέπει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ή στην προστασία των τουριστών.
2.  
  Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, ύστερα από γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., ορίζεται το είδος και το περιεχόμενο των παραπάνω ελέγχων, οι επιχειρήσεις και καταστήματα, η εκπαίδευση των οργάνων του Ε.Ο.Τ. σε θέματα αγορανομικού και υγειονομικού ελέγχου, οι κυρώσεις που επιβάλλει ο Ε.Ο.Τ. κατά των παραβατών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια3. α) Όποιος παροτρύνει και παρενοχλεί πρόσωπο ή ομάδα προσώπων να δεχτεί ή να αποκρούσει ταξιδιωτική ή μεταφορική υπηρεσία, υπηρεσίες εστίασης ή ψυχαγωγίας ή τουριστικού καταλύματος ή προϊόντα εμπορικού καταστήματος, τιμωρείται με τη διάταξη του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.
 1. Με την ίδια διάταξη τιμωρείται και όποιος, χωρίς άδεια ασκήσεως του οικείου επαγγέλματος, συναλλάσσεται με πρόσωπο ή ομάδα προσώπων ή διαπραγματεύεται ή μεσολαβεί, με σκοπό να κατευθύνει πελατεία σε υπηρεσίες ή καταστήματα της προηγούμενης παραγράφου
4.  
 1. Σε όποιον λειτουργεί τουριστική επιχείρηση έναντι· ανταλλάγματος, χωρίς να είναι καταχωρημένη στο ειδικό μητρώο του Ε.Ο.Τ. επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) δρχ. ανά κλίνη, εφόσον πρόκειται για κατάλυμα της παρ. 1 του άρθρου 2.
 2. Εξαιρετικά για τους χώρους οργανωμένης κατασκήνωσης με ή χωρίς οικίσκους καθώς και για τις επιχειρήσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 2, επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών.
 3. Τουριστικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε κατηγορίας, που λειτουργούν χωρίς προβλεπόμενο από τις διατάξεις του παρόντος ειδικό σήμα λειτουργίας, λόγω λήξης της ισχύος του ή ανάκλησης ή αφαίρεσης, μπορεί να σφραγίζονται, ύστερα από απόφαση του Ε.Ο.Τ. και από όργανα αυτού με τη συνδρομή της αστυνομικής αρχής.
 4. Όποιος παραβιάζει τις σφραγίδες τιμωρείται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα.
 5. Ο εκμεταλλευόμενος τουριστική επιχείρηση ή ο υπεύθυνος της λειτουργίας καταλύματος υποχρεούται να αναρτά το ειδικό σήμα σε εμφανές και προσιτό στον επισκέπτη σημείο του κοινόχρηστου χώρου υποδοχής του καταλύματος ή άλλως στο πλησιέστερο εμφανές προς την κύρια είσοδο του καταλύματος σημείο.
 6. Στον παραβάτη της διατάξεως του εδαφίου αυτού, επιβάλλεται πρόστιμο διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών,.
 7. Πρόστιμο, ύψους ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δρχ., επιβάλλεται και στα γραφεία γενικού ή εσωτερικού τουρισμού και στους εκπροσώπους αλλοδαπών επιχειρήσεων, καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους συνομολογούν συμβάσεις με τις τουριστικές επιχειρήσεις ίου άρθρου 2 του παρόντος νόμου, οι οποίες δεν έχουν το ειδικό σήμα λειτουργίας, ή που αποστέλλουν τουριστική πελατεία σε καταλύματα που λειτουργούν χωρίς αυτό.
5.  
  Στον επιχειρηματία κάθε κατηγορίας τουριστικών επιχειρήσεων επιβάλλεται:
 1. Αυτοτελώς πρόστιμο ύψους εκατό χιλιάδων (100.000) δρχ. νια κάθε παράβαση, εξαιτίας της οποίας τουρίστας στερήθηκε των υπηρεσιών του ξενοδοχείου λόγω εκμίσθωσης κλινών περισσότερων από τη δυναμικότητα των κλινών του ξενοδοχείου.
 2. Πρόστιμο δεν επιβάλλεται αν ο επιχειρηματίας εξασφάλισε έγκαιρα τη στέγαση του σε ξενοδοχείο της περιοχής του της ίδιας τουλάχιστον κατηγορίας.
 3. Πρόστιμο ύψους μέχρι διακοσίων χιλιάδων (200.000) δρχ. στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 4. Αν λόγω ελλείψεως ή βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης ή στο αποχετευτικό δίκτυο ή στις εγκαταστάσεις γενικά του καταλύματος ρυπαίνεται ο χώρος παροχής υπηρεσιών ή ο περιβάλλων χώρος ξενοδοχείου και κάθε είδους καταλύματος.
 5. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του υπόχρεου, μέσα σε τριάντα ημέρες από την επίδοση της απόφασης, μπορεί να επιβάλλεται ως μέτρο το άμεσο κλείσιμο του ξενοδοχείου ή καταλύματος, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., μέχρι εξάλειψης της ρύπανσης.
 6. Στην περίπτωση αυτήν η άσκηση οποιουδήποτε ένδικου μέσου ή βοηθήματος δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
 7. Το μέτρο αίρεται με όμοια απόφαση μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και διαπίστωση της υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. ότι εξέλειπαν οι λόγοι που το προκάλεσαν.
 8. Αν ο εκμεταλλευόμενος τουριστική επιχείρηση παραλείπει να προσφέρει στην πελατεία του υπηρεσίες, ανέσεις ή αγαθά τα οποία υποσχέθηκε ή διαφήμισε εγγράφως ή αν οι προσφερόμενες υπηρεσίες, ανέσεις ή αγαθά είναι προδήλως κατώτερης κατηγορίας ή ποιότητας.
6.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν. 392/1976 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Στους έχοντες άδεια λειτουργίας χώρων οργανωμένης κατασκήνωσης επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου: Πρόστιμο ύψους μέχρι πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δρχ. ή προσωρινή αφαίρεση της άδειας για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών και εφόσον έχουν επιβληθεί τρεις τουλάχιστον ποινές πρόστιμου μέσα σε διάστημα δεκαοκτώ συνεχών μηνών ή οριστική αφαίρεση της άδειας, εφόσον έχει επιβληθεί δύο φορές τουλάχιστον προσωρινή αφαίρεση εντός τριετίας..
7.  
  Οι εκμεταλλευόμενοι τουριστικές επιχειρήσεις διαμορφώνουν ελευθέρα τα τιμολόγια τους και υποχρεούνται κάθε χρόνο να τα υποβάλλουν στον Ε.Ο.Τ. αναλυτικά και να τα τηρούν αμετάβλητα για διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών από της υποβολής τους. Οι δηλούμενες τιμές δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις οριζόμενες κατ έτος με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. που εκδίδεται, ύστερα από πρόταση των οικείων φορέων υποβαλλόμενη το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου του προηγούμενου έτους, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους μέχρι πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται ο χρόνος υποβολής των τιμολογίων στον Ε.Ο Τ., οι περιπτώσεις που επιτρέπονται εκπτώσεις στα παραπάνω τιμολόγια και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
8.  
  Όποιος λειτουργεί τουριστική επιχείρηση χωρίς την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του παρόντος νόμου καταχώρηση στον Ε.Ο.Τ., ανεξάρτητα από την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, τιμωρείται με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.
9.  
  Στις συμβάσεις που συνομολογούν οι εκμεταλλευόμενοι τουριστικά καταλύματα με τουριστικούς πράκτορες, απαιτείται να αναγράφεται η κατηγορία, ο αριθμός μητρώου και ο Α.Φ.Μ. του καταλύματος. Σε τουριστικούς πράκτορες, που διαφημίζουν τουριστικές εγκαταστάσεις διαφορετικού είδους από αυτά που αναγράφονται στις συμβάσεις που έχουν συνομολογήσει, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους μέχρι πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών.
10.  
  Τα διοικητικά πρόστιμα, που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, καθώς και τα πρόστιμα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 ίου V. 642/1977 (ΦΕΚ 200 Α), του άρθρου 11 του ν. 393/1976 (ΦΕΚ 199 Α) και του άρθρου 15 του ν, 711/1977 (ΦΕΚ 284 Α) αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
11.  
  Όπου κατά τις κείμενες διατάξεις ή κατά τις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου από τον Ε.Ο.Τ., τούτο επιβάλλεται υπέρ του Ε.Ο.Τ, με απόφαση του Γ ενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., βεβαιώνεται στην αρμόδια κατά περίπτωση Δ.Ο.Υ. και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί Κ.Ε.Δ.Ε. όπως εκάστοτε ισχύουν (ν.δ. 356/1974). Σε περίπτωση υποτροπής οποιασδήποτε παράβασης του παρόντος άρθρου το ανώτατο προβλεπόμενο όριο προστίμου διπλασιάζεται και σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής το προβλεπόμενο ανώτατο όριο προστίμου τριπλασιάζεται. Οι διοικητικές κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, επιβάλλονται πέραν και ανεξαρτήτως των κυρώσεων, που τυχόν προβλέπονται από άλλες διατάξεις.
12.  
  Απαγορεύεται η εγκατάσταση σκηνών ή στάθμευση τροχόσπιτων σε αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλούς, παραλίες, παρυφές δημόσιων δασών, δάση, και εν γένει κοινόχρηστους χώρους, καθώς και η φιλοξενία πέραν του ενός τροχόσπιτου από καταστηματάρχες ή ιδώτες. Οι παραβάτες τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι τρεις (3) μήνες ή με χρηματική ποινή η και με τις δύο ποινές, εφόσον δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλη διάταξη, διατασσόμενης συγχρόνως υπό του δικαστηρίου της βίαιης αποβολής τους. Διαδικασία τηρείται η οριζόμενη από τα άρθρα 417 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την ανάκριση και εκδίκαση των επ αυτοφόρω πλημμμελημάτων.
13.  
  Προ της επιβολής οποιασδήποτε διοικητικής κύρωσης, που επιβάλλει ο Ε.Ο.Τ., καλείται, επί αποδείξει, ο υπόχρεος της παράβασης να δώσει εξηγήσεις και σχετικές διευκρινίσεις μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την παραλαβή της σχετικής κλήσης. Κατά των πράξεων επιβολής των διοικητικών κυρώσεων, που επιβάλλει ο Ε.Ο.Τ., επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της επιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 642/1977 (ΦΕΚ 200 Α) για τις τουριστικές επιχειρήσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του παρόντος και ενώπιον της Επιτροπής της παραγράφου 3 του αρθρου 11 του ν. 393/1976 (ΦΕΚ 199 Α ) για τις λοιπές τουριστικές επιχειρηθείς. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται η ανασύνθεση των επιτροπών εκδικάσεως των προσφυγών, και μπορεί να ρυθμίζεται η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
14.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο Τ , ποσοστό μέχρι 50% των παραβόλων που εισπράτονται υπερ του Ε.Ο.Τ. δύναται να διατίθεται ως επίδομα παραγωγικότητας στους μόνιμους υπαλλήλους του Ε Ο.Τ.
Άρθρο 5 "θέματα προσωπικού Ε.Ο.Τ. και άλλες ρυθμίσεις"
1.  
  Στους μόνιμους υπαλλήλους του Ε.Ο.Τ. που υπηρετούν σε υπηρεσίες εξωτερικού του Ε.Ο.Τ., παρέχεται, πέραν των τακτικών τους αποδοχών, επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, μετά των εκάστοτε προσαυξήσεων τούτου, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα για τους διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών. Το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής των υπαλλήλων του ΕΟΤ. ορίζεται σε ποσοστά επί του καταβαλλόμενου κάθε φορά επιδόματος του προϊσταμένου πρέσβεως υπαλλήλου Του Υπουργείου Εξωτερικών, ανάλογα με τον τόπο, όπου υπηρετεί ο υπάλληλος, ως ακολούθως: α. στους έχοντες βαθμό διευθυντή Α ή Β. το 75%, β. στους έχοντες βαθμό τμηματάρχη Α ή Β, το 65%, γ. στους έχοντες βαθμό εισηγητή Α ή Β, γραμματέα Α ή Β και δόκιμου γραμματέα, το 60%. δ. στους έχοντες βαθμό γραφέα Α ή Β και δόκιμου γραφέα, το 50%. Το επίδομα τούτο συνυπολογίζεται για την ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση των υπαλλήλων αυτών κατά τις περιπτώσεις μετακίνησης τους για εκτέλεση υπηρεσίας, αλλά δεν συνυπολογίζεται στα επιδόματα εορτών και άδειας. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται και στους υπαλλήλους επί θητεία που υπηρετούν σε υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ. στο εξωτερικό, ανάλογα με το βαθμό, το χρόνο υπηρεσίας και τα τυπικά τους προσόντα. Οι επί θητεία και οι τακτικοί υπάλληλοι του Ε.Ο.Τ προϊστάμενοι των διευθύνσεων και γραφείων Ε.Ο.Τ. εξωτερικού λαμβάνουν το επίδομα του διευθυντή Α ή Β εφόσον τους έχει ανατεθεί η άσκηση των καθηκόντων προϊσταμένων.
2.  
  Το επιτόπιο προσωπικό των υπηρεσιών του εξωτερικού του Ε.Ο.Τ., ανεξάρτητα από την υπηκοότητα του, προσλαμβάνεται επιτοπίως σε εξαιρετικές περιπτώσεις για ειδικές ανάγκες των υπηρεσιών, ύστερα από έγκριση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., στην οποία καθορίζεται και η αμοιβή σε αλλοδαπό νόμισμα. Η σχέση του επιτόπιου προσωπικού με τον Ε.Ο.Τ. διέπεται από το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της η υπηρεσία του εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. που το προσλαμβάνει. Το επιτόπιο προσωπικό δεν δικαιούται επίδομα αλλοδαπής και δεν καταλαμβάνει οργανικές θέσεις του Ε.Ο.Τ. Τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης των τοποθετούμενων ή μετατιθέμενων τακτικών ή με θητεία υπαλλήλων του Ε.Ο.Τ. σε χώρες του εξωτερικού ως και των ανακαλούμενων σε υπηρεσίες του εσωτερικού, καθώς και οι δαπάνες ταριχεύσεως, σορού και κηδείας των αποβιούντων στην αλλοδαπή σε υπηρεσία υπαλλήλων, καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Τ.
3.  
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζεται ο τρόπος παροχής ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των μόνιμων και επί θητεία υπαλλήλων του Ε.Ο.Τ. που υπηρετούν στις υπηρεσίες του Ε.Ο Τ. στο εξωτερικό, κατά τρόπο ανάλογο με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις για το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, που υπηρετεί στην αλλοδαπή, εφόσον η παραπάνω περίθαλψη δεν καλύπτεται με διακρατικές συμφωνίες.
4.  
  Τα τυπικά προσόντα, μόνιμου ή επί θητεία υπαλλήλου Ε.Ο.Τ., προκειμένου να καταλάβει θέση προϊστάμενου διευθύνσεως ή γραφείου εξωτερικού είναι τα ακόλουθα:.
 1. Άριστη γνώση δύο τουλάχιστον ξένων γλωσσών, η οποία θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικά σπουδών
 2. Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή πτυχίο Τ.Ε.Ι. Τουριστικών Επαγγελμάτων ή πτυχίο της Ανωτέρας Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου ή ισότιμο της αλλοδαπής.
 3. Διετής εμπειρία στο χώρο του τουρισμού
5.  
  Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούντες επί θητεία υπάλληλοι του Ε.Ο.Τ., που υπηρετούσαν σ αυτόν και πριν την έναρξη ισχύος του ν. 1476/1984 (ΦΕΚ 136 Α) περί μονιμοποιήσεως εκτάκτων και δεν υπήχθησαν στις διατάξεις του, εντάσσονται σε οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων, εφόσον υποβάλλουν αίτηση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και έχουν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία προσόντα διορισμού εκτός από το ανώτατο όριο ηλικίας. Η ένταξη γίνεται με αυτοδίκαιη μετατροπή των επί θητεία θέσεων που κατέχουν σε θέσεις μόνιμων υπαλλήλων. Την ένταξη ενεργεί ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Ο.Τ., ύστερα από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη τα τυπικά προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας με τα προσόντα αυτά. Οι μονιμοποιούμενοι δεν μπορούν να ενταχθούν σε βαθμό ανώτερο των ήδη υπηρετούντων μόνιμων υπαλλήλων μη προερχόμενων εκ μετατάξεως, με τα αυτά τυπικά προσόντα και τον ίδιο χρόνο υπηρεσίας και τίθενται στο αριστερό των ήδη υπηρετούντων ομοιοβάθμων τους.
6.  
  Το επίδομα, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1586/1986 (ΦΕΚ 37 Α), καταβάλλεται και στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του Ε.Ο.Τ., ανεξάρτητα από την έκδοση του νέου Οργανισμού του.
7.  
  Οι τακτικοί υπάλληλοι της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου, υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει
8.  
 1. Καταργούνται οι 37 θέσεις νομικών συνεργατών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και οι σχέσεις τους με το Δημόσιο λύονται αυτοδικαίως ένα μήνα μετά τη δημοσίευση του παρόντος, χωρίς καμία διατύπωση.
 2. Στους δικηγόρους, των οποίων λύονται έτσι οι σχέσεις, καταβάλλεται η αποζημίωση, που προβλέπεται από τον Κώδικα περι Δικηγόρων (ν.δ. 3024/1954, όπως ισχύει σήμερα).
 3. Εντός της ανωτέρω προθεσμίας του ενός μηνός οι 37 εκ των ανωτέρω καταργούμενες θέσεις νομικών συνεργατών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας μπορούν να διατηρηθούν και να κατανεμηθούν μεταξύ των λοιπών Υπουργείων και των υπ αυτών εποπτευόμενων Ν.Π.Δ.Δ. με κοινή απόφαση του αρμόδιου υπουργού και του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης μόνον εφόσον υποβληθεί προς τούτο αίτημα απολυόμενου κατά το εδάφιο α του παρόντος άρθρου.
 4. Στις ούτως δημιουργούμενες θέσεις προσλαμβάνονται με σχέση παροχής υπηρεσιών με πάγια αντιμισθία οι ανωτέρω υπό απόλυση νομικοί συνεργάτες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας,.
 5. Συνιστώνται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας δέκα (10) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού για θέματα παρακολούθησης και υποβοήθησης της προσαρμογής του εσωτερικού δικαίου προς το κοινοτικά, οι οποίες καλύπτονται από προσωπικά μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ν. 993/1979) ή, προκειμένου για δικηγόρους, με σχέση παροχής υπηρεσιών με πάγια αντιμισθία.
 6. Η πρόσληψη του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου γίνεται κατά τις διατάξεις περί προσλήψεως στο Δημόσιο Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, εκτός αν πρόκειται για δικηγόρους, των οποίων λύθηκε η σύμβαση κατά το εδάφιο α του παρόντος.
 7. Η επιλογή και πρόσληψη των τελευταίων γίνεται κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη με Υπουργική Απόφαση.
 8. Οι αποδοχές του προσωπικού του εδαφίου γ του παρόντος άρθρου ορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
9.  
  Οι Αντιπρόεδροι της Κυβερνήσεως δύνανται, να αναθέτουν με απόφασή τους αμισθί σε λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα, όπως οριοθετείτο πριν από την ισχύ του άρθρου 51 του ν. 1892/1985 (ΦΕΚ 101 Α) που δεν κατέχουν τις προβλεπόμενες στο ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α), όπως ισχύει σήμερα, θέσεις ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών ή διευθυντών ή μετακλητών υπαλλήλων στα πολιτικά γραφεία Αντιπροέδρων της Κυβερνήσεως και Υπουργών ή Υφυπουργών, ειδικά καθήκοντα ή εργασίες παράλληλα με τα κύρια καθήκοντα τους, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη περί ασυμβίβαστου, αναστολής ασκήσεως καθηκόντων ή κωλυμάτων και χωρίς προηγούμενη άδεια ή υπόδειξη της υπηρεσίας στην οποία ανήκουν. Στην ίδια απόφαση περιγράφονται τα ανατιθέμενα σ αυτούς καθήκοντα και οι όροι της παράλληλης απασχόλησης τους.
Άρθρο 6 "Μεταβατικές, εξουσιοδοτικές, τελικές και καταργούμενες διατάξεις"
2.  
  Οι οικοδομικές άδειες των κτιριακών εγκαταστάσεων που ανεγείρονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και ανήκουν στον Ε.Ο.Τ. ή σε εταιρείες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει στον Ε.Ο.Τ., εκδίδονται από τον Ε.Ο.Τ. Για την έκδοση των αδειών αυτών, καταβάλλεται μόνο τέλος χαρτοσήμου μειωμένο στο 1/4 του προβλεπόμενου από τη διάταξη του άρθρου 23 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), ορίζονται οι όροι και η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών για τις κτιριακές εγκαταστάσεις της προηγούμενης παραγράφου και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
3.  
  Εξαιρετικώς, ενοικιαζόμενα δωμάτια λειτουργούντα, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν να βρίσκονται σε συγκροτήματα έως 15 δωματίων Εάν ο ιδιοκτήτης αυτός δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ανάκληση ή δεν απαντήσει μέσα σε τρεις μήνες από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης, δεν δύναται μεταγενεστέρως να ασκήσει το δικαίωμα για ανάκλαση εάν το απαλλοτριωμένο ακίνητο δεν χρησιμοποιηθεί μέσα στην πενταετή προθεσμία. Η ανάκληση δύναται να γίνει οποτεδήποτε, εφόσον συναινούν ο υπέρ ου και ο καθ οu η απαλλοτρίωση.
4.  
  Η κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ολική ή μερική ανάκληση της απαλλοτρίωσης γίνεται, με απόφαση της αρχής ή οποία την έχει κηρύξει και με τη διαδικασία, που ορίζεται από το άρθρο 1, ύστερα από επιστροφή στο βαρυνόμενο με τη δαπάνη της απαλλοτρίωσης της αποζημίωσης που καταβλήθηκε. Ο καθορισμός της επιστρεπτέας αποζημίωσης γίνεται: α) με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών, εάν η απαλλοτρίωση έχει κηρυχθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ή για την κήρυξή της έχει συμπράξει ο Υπουργός Οικονομικών, και β) με απόφαση της αρχής που κήρυξε την απαλλοτρίωση σε κάθε άλλη περίπτωση. Η αναπροσαρμογή της επιστρεπτέας αποζημίωσης με βάση το δείκτη τιμών καταναλωτή, που καταρτίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, και εξευρίσκεται δια πολλαπλασιασμού της αποζημίωσης που εισπράχθηκε από τον καθ ου η απαλλοτρίωση επί το λόγο (Τ2/Τ1) του δείκτη τιμών καταναλωτή του χρόνου της έκδοσης της απόφασης καθορισμού της επιστρεπτέας αποζημίωσης (Τ2) και του χρόνου εισπράξεως της αποζημίωσης από το δικαιούχο (ΤΙ). Εάν ο καθ ου η απαλλοτρίωση δεν έχει εισπράξει την αποζημίωση που έχει παρακατατεθεί, ως επιστρεπτέο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσό καθορίζεται μόνο το ποσό της αποζημίωσης που έχει παρακατατεθεί, χωρίς αναπροσαρμογή. Επίσης, εάν ο καθ ου η απαλλοτρίωση δεν έχει εισπράξει την αποζημίωση για την οποία έχει εκδοθεί χρηματικό ένταλμα πληρωμής κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 7, ως επιστρεπτέο ποσό καθορίζεται μόνο το ποσό της αποζημίωσης του οποίου έχει ενταλθεί η πληρωμή χωρίς αναπροσαρμογή.
5.  
  Η αποζημίωση επιστρέφεται εφάπαξ μέσα σε έξι μήνες από την επίδοση στον καθ ου η απαλλοτρίωση ιδιοκτήτη της κατά την προηγουμένη παράγραφο απόφασης. Εάν η συνολική κατά ακίνητο επιστρεπτέα αποζημίωση υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές, δύναται, ύστερα από αίτηση του υπόχρεου, να επιστραφεί σε τέσσερις ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέσα σε έξι μήνες από την επίδοση στον υπόχρεο της απόφασης καθορισμού της επιστρεπτέας αποζημίωσης. Εάν παρέλθουν άπρακτες οι κατά τα προηγούμενα εδάφια προθεσμίες, η αρμόδια για τον καθορισμό της επιστρεπτέας αποζημίωσης αρχή δύναται να εκδώσει, ύστερα από αίτηση του υπόχρεου, νέα απόφαση με νέα αναπροσαρμογή ή να κηρύξει, με απόφαση της, ματαιωθείσα την ανάκληση της απαλλοτρίωσης. Με την απόφαση που κηρύσσεται η ματαίωση διατάσσεται και η απόδοση στον υπόχρεο των ποσών, που τυχόν έχει επιστρέψει, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
6.  
  Η απόφαση ανάκλησης της απαλλοτρίωσης μεταγράφεται, με επιμέλεια κάθε ενδιαφερόμενου, στα βιβλία μεταγραφών. Κατά την κωδικοποίηση αυτή επιτρέπεται, νέα διάρθρωση του νομοθετικού υλικού, διάσπαση ή συγχώνευση άρθρων, νέα κατάστρωση τους, απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητώς ή σιωπηρώς, διορθώσεις στη φραστική διατύπωση, καθώς και μεταγλώττιση στη δημοτική. Για τη μεταγραφή της απόφασης ανάκλησης της απαλλοτρίωσης δεν απαιτείται καταβολή οποιωνδήποτε τελών! Φόρων ή δικαιωμάτων υπέρ Δημοσίου ή τρίτων. 2 Ο Ειδικός για την πώληση και μεταβίβαση του ενεργητικού της. Για τη σύνταξη των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας μπορεί, με απόφαση του, να συνιστά επιτροπές ή ομάδες εργασίας από ειδικούς. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η αποζημίωση των μελών και των γραμματέων των επιτροπών ή ομάδων εργασίας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 46 α του ν. 1892/ 1990. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπογραφεί η σύμβαση μεταβίβασης της ανωτέρω επιχείρισης εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εφαρμόζεται η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ.11 του άρθρου 46 α του ν. 1892/1990.
7.  
  Οι διατάξεις του άρθρου έκτου του ν. 1747/1988 (ΦΕΚ 6 Α) εφαρμόζονται αναλογικά και για τη συνομολόγηση από τον Ε.Ο.Τ. συμβάσεων παροχής υπηρεσιών στους τομείς που αφορούν στην προβολή, στη διαφήμιση, στη συνδιαφήμιση, στη συμπαραγωγή, στην παραγωγή και προώθηση διαφημιστικού υλικού, στις δημόσιες σχέσεις, στην οργάνωση και εκτέλεση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Ε.Ο.Τ , στην πληροφορική. στην παροχή υπηρεσιών οργανώσεως, ελέγχου και έρευνας αγοράς (marketing), στην εκπόνηση οικονομικών μελετών, στην τήρηση οικονομικών στοιχείων, στην παραγωγή του ειδικού σήματος λειτουργίας καθώς και στην κωδικοποίηση και εκτύπωση της τουριστικής νομοθεσίας. Συμβάσεις εκτέλεσης εργασιών του προηγούμενου εδαφίου και των σχετικών με αυτές προμηθειών, που έγιναν από της ισχύος της Υ.Α. 2043748/519/0026/ 1989 (ΦΕΚ 388 Β) του Υπουργού Οικονομικών που κυρώθηκε με το ν. 1881/1990 (ΦΕΚ 42 Α) μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, με βάση τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού του Ε.Ο.Τ., β.δ. 25 Σεπτεμβ./5 Οκτωβ. 1957 (ΦΕΚ 199 Α), είναι ισχυρές.
8.  
  Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται: Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν.δ. 3016/1954 (ΦΕΚ 218 Α). του άρθρου 21 του ν. 1320/1983 (ΦΕΚ 6 Α), της παραγρ. 1 του άρθρου 2 και των άρθρων 8, 9, 10 και 11 του α.ν. 1565/1950, των παραγρ. 3, 5, 7, 9 και 10 του άρθρου 5 του ν.δ. 4109/1960 (ΦΕΚ 153 Α), της παραγρ. 1 του άρθρου 1 και των άρθρων 2 και 3 του ν.δ. 201/1974, του άρθρου 9 του ν. 1583/1985, του π.δ. 472/1987 (ΦΕΚ 218 Α), του άρθρου 20 του ν.δ. 3430/1955, ως και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.
9.  
  Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις λειτουργίας τουριστικών γραφείων, οι εγγυήσεις καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη τροποποιούμενων αναλόγως των ισχυουσών διατάξεων της νομοθεσίας
10.  
  Οι εγγυήσεις, που προβλέπονται στην περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 393/1976; αναπροσαρμόζονται, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που εκδίδεται με πρόταση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
11.  
  Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναπροσαρμόζονται ανά διετία τα ισχύοντα παράβολα υπέρ του Ε.Ο.Τ. και Τ.Ε.Α.Π.Π.Ε.Ρ.Τ.Τ.
12.  
  Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 438/1976 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής. Μηχανοκίνητα σκάφη ολικού μήκους έως 8 μέτρα μπορούν να εκτελούν πλόες με ολική ναύλωση χωρίς μόνιμο πλήρωμα για αναψυχή ή αθλητικό ψάρεμα (game fishing), εφόσον τουλάχιστον ένας εκ των ναυλωτών είναι κάτοχος αναγνωρισμένου πτυχίου ικανότητας ή άλλου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ναυτική ικανότητα και εμπειρία του.
13.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η υποχρέωση δημοσίευσης και ελέγχου του ισολογισμού του Ε.Ο.Τ. ισχύει για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 1993 έως 31 Δεκεμβρίου 1993.
14.  
  Η συσταθείσα με το ν. 376/1976 (ΦΕΚ 173 Α) Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμία Τουριστικαί Επιχειρήσεις Ελλάδος ΞΕΝΙΑ Α.Ε. και σε συντομογραφία ΞΕΝΙΑ Α.Ε. διαλύεται από την ισχύ του παρόντος. Όλα τα ακίνητα που έχουν μεταβιβασθεί κατά κυριότητα ή παραχωρηθεί κατά χρήση ή εισφερθεί από τον Ε.Ο.Τ. στην Ξενία Α.Ε. επανέρχονται αυτοδικαίως στην κυριότητα ή χρήση του ΕΟ.Τ. αντίστοιχα συμπεριλαμβανόμενων και των πάσης φύσεως δικαιωμάτων της ΞΕΝΙΑ Α.Ε. επί κτισμάτων εγκαταστάσεων. Στα οικεία υποθηκοφυλακεία μεταγράφεται σχετική δήλωση του Γενικού. Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. για την πραγματοποίηση των. παραπάνω αναφερόμενων μεταβιβάσεων, συνοδευόμενη από σχετική περίληψη μεταγραφής των εν λόγω ακινήτων. Η μεταβίβαση των ακινήτων από την ΞΕΝΙΑ Α.Ε. στον Ε.Ο.Τ. και μεταγραφή των σχετικών δηλώσεων του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. στα οικεία υποθηκοφυλακεία, ως και κάθε πράξη εκκαθάρισης απαλλάσσονται από κάθε φόρο μεταβίβασης ακινήτου, τέλος χαρτοσήμου ή άλλο φόρο ή τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, Ν.Π.Δ.Δ. και γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. Ο Ε.Ο.Τ. υποκαθιστά σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις την ΞΕΝΙΑ Α.Ε. έναντι οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.
15.  
 1. Στο Τέλος της παραγράφου 1 του άρθορυ 2 του ν. 973/1979 (ΦΕΚ 226 Α) περί συστάσεως Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου προστίθεται νέα περίπτωση με στοιχείο η ως εξής:
 2. η. Η αξιοποίηση δημόσιων εκτάσεων με την ανάθεση σε τρίτους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, μελετών πολεοδόμησης για οικιστικές και λοιπές χρήσεις.
 3. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του ν. 1947/1991 (ΦΕΚ 70 Α) προστίθεται εδάφιο β ως εξής:
 4. β. Το Δημόσιο δύναται αντί της κατά τα ανωτέρω ενιαίας εκποίησης να προβαίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 973/1979 και τους όρους της απόφασης της οικιστικής καταλληλότητας στην ολοκλήρωση της πολεοδόμησης της έκτασης και ακολούθως στη διαχείριση και αξιοποίησή της.
 5. Στην παρ. 9 του άρθρου 28 του ν. 1947/1991, όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2052/1992, προστίθεται νέο εδάφιο με το ακόλουθο περιεχόμενο. Κατ εξαίρεση των διατάξεων των άρθρων 28 και 29 του παρόντος και όσον αφορά στις εκτάσεις, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 28 και στην παρ. 1 του άρθρου 29, επιτρέπεται μεταβίβαση κυριότητος οικοδομήσιμων ή μη τμημάτων ή κτιρίων ή ιδιοκτησίας κατ ορόφους ως και η σύσταση πράξεων διηρημένης ιδιοκτησίας εντός των κατά το παρόν εκτάσεων, μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και προ της ολοκλήρωσης εκτέλεσης των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδομής, εφόσον ο ιδιοκτήτης της έκτασης καταθέσει υπέρ του ΕΤΕΡΠΣ εγγυητική επιστολή ισόποση προς τη δαπάνη υλοποίησης των ως άνω έργων και διάρκειας μέχρι την ολοκλήρωση των έργων αυτών.
 6. Το ύψος της εγγυήσεως αυτής προσδιορίζεται από το γινόμενο της συνολικά πολεοδομούμενης έκτασης επί το ποσό των 4.000.000 δραχμών ανά στρέμμα, όπως αυτό αναπροσαρμόζεται τον Ιανουάριο έκαστου έτους με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
16.  
  Ελικοδρόμια Εάν εντός της περιοχής υπάρχουν εκτάσεις που έχουν χαρακτηρισθεί οριστικώς ως δασικές ή αναδασωτέες με πράξη του αρμόδιου δασαρχείου ή τελεσίδικη πράξη του αρμόδιου νομάρχη, αυτές παραμένουν εκτός σχεδίου. Η έγκριση της οικιστικής καταλληλότητας και των όρων και περιορισμών δομήσεως της υπόλοιπης έκτασης πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, το δε προεδρικό διάταγμα έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος παύει η ισχύς του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 1 της αποφάσεως 71076/7351/1991 (ΦΕΚ 429 ΑΤ17. Επιτρέπεται η μακροχρόνια μίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας του Ε.Ο.Τ., καθώς και ακινήτων που διαχειρίζεται η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.) για διάρκεια μέχρι 99 χρόνια, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 610 του Α.Κ. Η ανωτέρω σύμβαση απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα Δημοσίου ή τρίτων. Τα δικαιώματα και οι αμοιβές συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και υποθηκοφυλάκων για τη σύμβαση και κάθε άλλη προς πραγμάτωση αυτής πράξη περιορίζονται στο 10% αυτών.
17.  
  Καζίνα
18.  
  Γήπεδα γκολφ
 1. Στις περιπτώσεις του άρθρου 8 του π.δ. 3/6.3.87 (ΦΕΚ 166 Α) προστίθενται νέες περιπτώσεις 15, 16, 17, 18, 19 ως ακολούθως:
 2. 15.
 3. Συνεδριακά κέντρα.
19.  
  Οι παράγραφοι 2 έως 9 του άρθρου 12 του ν.δ. 797/1971 αντικαθίστανται ως εξής: 2. Συντελεσμένη αναγκαστική απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε υπέρ: α) του Δημοσίου, β) νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, γ) επιχειρήσεων που ανήκουν αποκλειστικά στο Δημόσιο και σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου και δ) οργανισμών κοινής ωφέλειας, δύναται να ανακληθεί ολικώς ή μερικώς, εφόσον η αμόδια υπηρεσία κρίνει άτι δεν είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του αρχικού ή άλλου σκοπού που χαρακτηρίζεται από το νόμο ως δημόσιας ωφέλειας και αποδέχεται την ανάκληση ο καθ ου η απαλλοτρίωση ιδιοκτήτης. Το απαλλοτριωμένο ακίνητο δύναται να διατεθεί ελευθέρως, εάν ο καθ ου η απαλλοτρίωση ιδιοκτήτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ανάκληση ή δεν απαντήσει μέσα σε τρεις μήνες από τη λήψη σχετικής πρόσκλησης. Εάν το απαλλοτριωμένο ακίνητο χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό που απαλλοτριώθηκε και μεταγενεστέρως μόνον έπαψε για οποιονδήποτε λόγο να χρησιμοποιείται, τότε θεωρείται ότι εκπληρώθηκε ο σκοπός της απαλλοτρίωσης και δεν είναι δυνατή η ανάκληση αυτής. Στην περίπτωση αυτή το ακίνητο δύναται να διατεθεί ελευθέρως.
 1. ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
 2. Οι ρυθμίσεις αυτές για καθεμία περίπτωση που χωροθετείται εμφαίνονται σε πρωτότυπα διαγράμματα με κλίμακες 1:500 ή 1:1000 ή 15000 ή 1:5000 που δημοσιεύονται στο άρθρο 41 του παρόντος νόμου.
 3. Οι ανωτέρω θέσεις και περιοχές είναι:.
 4. ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ
 5. Οι πιο πάνω μελέτες θα πρέπει να έχουν εκπονηθεί και να είναι υπογεγραμμένες από αδειούχους μηχανικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων.
 6. Αντίγραφα θεωρημένα των συστατικών πράξεων του φορέα διαχείρισης και των νομιμοποιητικών του εγγράφων
 7. Για την πολεοδομική ανάπτυξη της έκτασης αυτής με σκοπό τη δημιουργία του ανωτέρω κέντρου, καθορίζονται κατηγορίες χρήσεων γης και ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης ως ακολούθως:
 8. Επιτρεπόμενες κατηγορίες χρήσεων γής:
 9. πολεοδομικό κέντρο-κεντρικές λειτουργίες πόλης μη οχλούσα βιομηχανία-βιοτεχνία χονδρεμπόριοτουρισμός-αναψυχή γενική κατοικία ελεύθεροι χώροι-αστικό πράσινο κοινωφελείς εξυπηρετήσεις ελεύθερη τελωνειακή ζώνη ελικοδρόμιο συνεδριακό κέντρο.
 10. Συντελεστής Δομήσεως υπολογιζόμενος επί του συνόλου της εκτάσεως, τέσσερα δέκατα (0, 4).
 11. Μέγιστο ύψος κτιρίων δεκαέξι (16) μ. με εξαίρεση τμήμα αυτών σε ποσοστό 10% της συνολικής καλυπτόμενης επιφάνειας για το οποίο ορίζεται μέγιστο ύψος 27 μ.
 12. Η εκτέλεση όλων των έργων που απαιτούνται για τη δημιουργία, λειτουργία, εκμετάλλευση και οικονομική βιωσιμότητα των περιοχών ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ, ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ, ΚΑΡΑΘΩΝΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ και ΛΑ ΓΟΝΗ ΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ μπορεί να παραχωρείται σε επιχείρηση ή επιχειρήσεις (δημόσιες ή ιδιωτικές) ή σε όμιλο επιχειρήσεων (δημόσιων ή ιδιωτικών) εφεξής αποκαλούμενου φορέα διαχείρισης.
 13. Η παραχώρηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από πρόσκληση του Υπουργού για εκδήλωση ενδιαφέροντος με δημόσιο διαγωνισμό.
 14. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού και η διαδικασία μέχρι την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως.
 15. Επιτροπή του διαγωνισμού είναι το Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ.
 16. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ. και απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 17. Εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο καθορίζεται με τη σύμβαση παραχώρησης, ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται να υποβάλει στον Ε.Ο.Τ. τα πιο κάτω έγγραφα και δικαιολογητικά:.
 18. ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΑΧΑΪΑΣ
 19. Εγγύηση καλής εκτέλεσης από τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα είτε στην Ελλάδα είτε σε χώρα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
 20. Το ύψος της εγγύησης αυτής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού ΕθνικήςΟικονομίας.
 21. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 22. ΟΕ.Ο.Τ. προωθεί εντός τριάντα (30) ημερών τις υποβαλλώμενες από το φορέα διαχείρισης μελέτες και σχέδια, που αναφέρονται στα πάσης φύσεως έργα, στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες προκειμένου να εκδοθούν οι απαραίτητες οικοδομικές και λοιπές άδειες για τη δημιουργία της τουριστικής ζώνης.
 23. Οι άδειες χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες εντός δίμηνου, από την υποβολή των σχετικών μελετών κοι σχεδίων από τον Ε.Ο.Τ.
 24. Για την παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης των τουριστικών ζωνών, την υπογραφή της συμβάσεως, το περιεχόμενο και τους όρους της συμβάσεως, τη χρονική διάρκεια της παραχώρησης, τον έλεγχο της πραγματοποίησης των έργων, τα δικαιώματα και ης υποχρεώσεις του φορέα διαχείρισης εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 31, καθώς και το άρθρο 33 του παρόντος νόμου.
 25. Αρμόδιος για τον έλεγχο της πραγματοποίησης των έργων είναι ο Ε.Ο.Τ.
 26. Για να εκτελεσθούν τα έργα που απαιτούνται για τη δημιουργία, λειτουργία, εκμετάλλευση και οικονομική βιωσιμότητα του δημόσιου κτήματος ΑΒΚ 2653 και της περιοχής ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΑΧΑΪΑΣ, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο με επιτροπή το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ. ή άλλως, η Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.) διαχειρίζεται τις εκτάσεις αυτές.
21.  
  Η παράγραφος 7 του άρθρου 60 του π.δ. της 11/12 Νοεμβρίου 1929 (ΦΕΚ 399 Α), όπως τροποποιήθηκε από το όρθρο 12 του ν. 1539/193Θ (ΦΕΚ 488 Α), αντικαθίσταται ως ακολούθως: Δι αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών, εκδιδομένης κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μετά γνώμην της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων, εις ην μετέχει ειδικώς δια την περίπτωσιν ταύτην και αντιπρόσωπος του προτείνοντος Υπουργείου, εις τους έχοντας ή προτιθεμένους να ιδρύσουν επί ιδιωτικών χώρων εμπορικός επιχειρήσεις χύδην φορτίου εργοστάσια ή άλλας βιομηχανικός επιχειρήσεις ή εις τους εκμεταλλευόμενους μεταλλεία ή λατομεία, επιτρέπεται η άνευ δημοπρασίας απευθείας παραχώρηση του δικαιώματος χρήσεως αιγιαλού προς κατασκευή προβλητών ή άλλων έργων, προοριζομένων δια την εξυπηρέτησιν των εμπορικών επιχειρήσεων χύδην φορτίου, βιομηχανιών, βιοτεχνιών, μεταλλείων και λατομείων αυτών ή τρίτων που διακινούν όμοιο φορτίο και αντί ετησίας αποζημιώσεως καθοριζομένης ανά πενταετία κατά την διαδικασίαν του άρθρου 5 του ν. 5895/1933 του υπό τούτου προβλεπόμενου πρωτοκόλλου γνωμοδοτήσεως συντασσομένου παρά διμελούς επιτροπής εκ δημοσίων υπαλλήλων της αρμοδιότητος ενός εκάστου των Υπουργείων Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας οριζομένων υπό των οικείων υπουργών. Η κατασκευή των τοιούτων έργων ενεργείται τηρουμένων των οικείων περί λιμένων διατάξεων, ως και των περί σχεδίων πόλεων και κωμών. Αδειες κατασκευής και χρήσεως λιμενικών έργων που έχουν χορηγηθεί με βάση την ως άνω αντικαθισταμένη διάταξη, ισχύουν και για όλες τις παραπάνω χρήσεις.
22.  
  Με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση από δημόσιους φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση, συλλογικό φορέα, ιδιώτη ή συνδυασμό των παραπάνω, είναι δυνατό να δημιουργούνται μέχρι δύο ράμπες πρόσβασης στη θάλασσα και ανά μία σε κάθε παραθαλάσσια Κοινότητα, με έγκριση των τεχνικών υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ.
23.  
  Κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί προστασίας της επαγγελματικής στέγης, « μισθώσεις ακινήτων που ανήκουν κατά κυριότητα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού) ή τελούν υπό τη διοίκηση και διαχείριση αυτού ή ανήκουν στην περιουσία του Ν.Π.Ι.Δ. ή έχουν παραχωρηθεί σε Ο.Τ.Α. και εφόσον τα ακίνητα αυτά είναι οικοπεδικές εκτάσεις (υπαίθριοι χώροι), που υπάγονται στο Υπουργείο£θνικής Οικονομίας (πρώην Υπουργείο Τουρισμού) και η χρήση τους δεν είναι συνδεδεμένη λειτουργικά με ξενοδοχειακές μονάδες, μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου από την έναρξη της δεν υπόκεινται σε παράταση αλλά οι μισθωτές αποχωρούν μετά 3μηνον από τη δημοσίευση του παρόντος, χωρίς καμία άλλη ενόχληση.
24.  
  Οι χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης με ή χωρίς οικίσκους εξομοιώνονται με τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της παρ. 1Α του άρθρου 2 του νόμου αυτού, όσον αφορά στην εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 4377/1929 και με τους ίδιους όρους και διαδικασία που ισχύει προκειμένου περί ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Το αυτό ισχύει και όσον αφορά στη δυνατότητα παραχώρησης της χρήσης αιγιαλού, που ευρίσκεται στο θαλάσσιο μέτωπο των επιχειρήσεων αυτών, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 13 του α.ν. 1540/1938 (ΦΕΚ 488 Α΄).
1.  
 1. Θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες όλες οι τουριστικές εγκαταστάσεις (κτιριακές και λιμενικές) που έχουν ανεγερθεί από τον Ε.Ο.Τ. ή τρίτο για λογαριασμό του μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 2837/2000 (Α΄ 178), χωρίς την κατά νόμο άδεια.
 2. Για τη νομιμότητα των λιμενικών και των κτιριακών εγκαταστάσεων εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Ε.Ο.Τ., μετά από εισήγηση της τεχνικής του υπηρεσίας, εφόσον αποδεικνύεται από μελέτες, διαγράμματα, εργολαβικές συμβάσεις ή άλλα πρόσφορα στοιχεία, ότι τα κτίσματα ανεγέρθηκαν από τον Ε.Ο.Τ. ή τρίτο για λογαριασμό του.
 3. Με την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, οι εγκαταστάσεις, όπως αυτές περιγράφονται και αποτυπώνονται στο διάγραμμα που τη συνοδεύει, θεωρείται ότι πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοση οικοδομικής άδειας επισκευής, συντήρησης, εκσυγχρονισμού ή επέκτασης και οι αρμόδιες Πολεοδομικές Υπηρεσίες υποχρεούνται στη χορήγησή της, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
 4. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993 καταργείται.
 5. Η εκτέλεση εργασιών επισκευής, συντήρησης ή ανακαίνισης επί των εγκαταστάσεων του προηγούμενου εδαφίου είναι δυνατή με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., μετά από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση της τεχνικής του Υπηρεσίας.
 6. Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία υποχρεούται στην έκδοση της σχετικής άδειας.
Οι κτιριακές τουριστικές εγκαταστάσεις, που έχουν ανεγερθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου από τον Ε.Ο.Τ. χωρίς την κατά νόμον οικοδομική άδεια και ανήκουν στον Ε.Ο.Τ. ή στη θυγατρική του εταιρεία ΞΕΝΙΑ ΑΕ, καθίστανται νόμιμες Η νομιμότητα της κτιριακής εγκατάστασης διαπιστώνεται με σχετική απόφαση του Ε.Ο.Τ., η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. Η απόφαση περιέχει την τοποθεσία και τεχνική περιγραφή της κτιριακής εγκατάστασης, καθώς και τα στοιχεία των σχετικών διαγραμμάτων, που τηρούνται στο αρχείο του Ε.Ο.Τ. Με την έκδοση της απόφασης του Ε.Ο.Τ. η κτιριακή εγκατάσταση, ως έχει και ευρίσκεται, λογίζεται ότι πληροί άλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοση οικοδομικής άδειας για περαιτέρω προσθήκες και γενικά οποιεσδήποτε οικοδομικές εργασίες.
Άρθρο 7 "Διατάξεις περί του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων"
1.  
  Αν παραιτηθεί, αποβιώσει ή εκπέσει αντιπρόσωπος ξενοδοχείων μιας περιφέρειας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου ορίζει ως αντιπρόσωπο τον πρώτο επιλαχόντα κατά τις εκλογές υποψήφιο αντιπρόσωπο της οικείας περιφέρειας και κατηγορίας ξενοδοχείων για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα έως τις εκλογές. Αν δεν υπάρχει επιλαχών υποψήφιος, το Διοικητικά Συμβούλιο ορίζει άλλον αντιπρόσωπο της ίδιας περιφέρειας και κατηγορίας ξενοδοχείων για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα έως τις εκλογές. Με τον ίδιο τρόπο αντικαθίστανται αντιπρόσωποι στο Διοικητικό Συμβούλιο που απουσίασαν για οποιονδήποτε λόγο σε περισσότερες από τέσσερις συνεδριάσεις και δεν αντιπροσωπεύονται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 1. ένα διευθυντή του εποπτεύοντος υπουργείου, ο οποίος διορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας,
 2. ένα διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος διορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,
 3. από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Τουριστικών Εγκαταστάσεων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ,), με αναπληρωτή τον προϊστάμενο του τμήματος ξενοδοχείων του Ε.Ο.Τ,.
 4. από είκοσι έξι (26) εκλεγμένους αντιπροσώπους των ξενοδοχείων, ξενοδοχείων τύπου μπαγκαλόους ή μοτέλ, επιπλωμένων διαμερισμάτων, ξενώνων, οικοτροφείων όλης της χώρας, που εκλέγονται όπως καθορίζεται στη επόμενη παράγραφο
2.  
  Για την εκλογή των αντιπροσώπων, τα ξενοδοχεία της χώρας, που αναφέρονται στην περίπτωση δ της παραγράφου 1, διαιρούνται σε εννέα ομάδες. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να διαμένουν πέρα από την ακτίνα αυτήν, ο ορισμός γίνεται μεταξύ αυτών που υπέβαλαν υποψηφιότητα. Αν η άδεια λειτουργίας έχει εκδοθεί στο όνομα περισσότερων από ένα προσώπων, δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχει το ένα από τα πρόσωπα αυτά, το οποίο ορίζεται εγγράφως από τα λοιπά. Η τρίτη, εκείνα που λειτουργούν στη Θεσσαλία, Ήπειρο, το νησί των Τρικέρων, τις Σποράδες και τη Σκύρο Η τέταρτη, εκείνα που λειτουργούν στα Ιόνια Νησιά και τα Κύθηρα. Η πέμπτη, εκείνα που λειτουργούν στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θάσο. Η έκτη, εκείνα που λειτουργούν στις Κυκλάδες και στα νησιά του Αιγαίου. Η έβδομη εκείνα που λειτουργούν στην Κρήτη. Η όγδοη, εκείνα που λειτουργούν στα Δωδεκάνησα και η ένατη, εκείνα που λειτουργούν στις αναγνωρισμένες λουτροπόλεις. Στα ξενοδοχεία των οκτώ πρώτων τάξεων δεν περιλαμβάνονται αυτά που λειτουργούν στις αναγνωρισμένες λουτροπόλεις. Η κάθε ομάδα εκλέγει τους εξής αντιπροσώπους: Η πρώτη ομάδα εκλέγει έξι αντιπροσώπους, δηλαδή έναν από κάθε τάξη ξενοδοχείων, πολυτελείας, Α, Β, Γ, Δ και Ε. Αυτοί που έχουν δικαίωμα ψήφου από κάθε τάξη ψηφίζουν χωριστά και εκλέγουν τον αντιπρόσωπο τους. Η δεύτερη, η τρίτη και η τέταρτη ομάδα εκλέγουν από δυο αντιπροσώπους καθεμιά, από τους οποίους ένας εκλέγεται με χωριστή ψηφοφορία από αυτούς που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τα ξενοδοχεία των τάξεων πολυτελείας, Α και Β και ένας εκλέγεται από εκείνους που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τα ξενοδοχεία των τάξεων Γ, Δ και Ε, επίσης με χωριστή ψηφοφορία. Η πέμπτη και η έκτη εκλέγουν από τρεις αντιπροσώπους καθεμιά, από τους οποίους, ένας εκλέγεται με χωριστή ψηφοφορία από εκείνους που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τα ξενοδοχεία πολυτελείας, Α και Β, ένας εκλέγεται με χωριστή ψηφοφορία από εκείνους που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τα ξενοδοχεία της τάξης Γ και ένας εκλέγεται από αυτούς που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τα ξενοδοχεία των τάξεων Δ και Ε, με χωριστή επίσης ψηφοφορία. Η έβδομη εκλέγει τέσσερις αντιπροσώπους από τους οποίους, ένας εκλέγεται με χωριστή ψηφοφορία από εκείνους που έχουν δικαίωμα ψήφου* και εκπροσωπούν τα ξενοδοχεία των τάξεων πολυτελείας και Α, ένας εκλέγεται με χωριστή ψηφοφορία από εκείνους που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τα ξενοδοχεία της τάξης Β, ένας εκλέγεται με χωριστή ψηφοφορία από εκείνους που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τα ξενοδοχεία της τάξης Γ και ένας εκλέγεται από εκείνους που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τα ξενοδοχεία των τάξεων Δ και Ε, με χωριστή επίσης ψηφοφορία. Η όγδοη ομάδα εκλέγει τρεις αντιπροσώπους, από τους οποίους ένας εκλέγεται με χωριστή ψηφοφορία από εκείνους που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τα ξενοδοχεία των τάξεων πολυτελείας και Α. ένας εκλέγεται με χωριστή ψηφοφορία από εκείνους που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τα ξενοδοχεία των τάξεων Β και Γ, και ένας εκλέγεται από εκείνους που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τα ξενοδοχεία των τάξεων Δ και Ε με χωριστή επίσης ψηφοφορία. Η ένατη ομάδα εκλέγει έναν αντιπρόσωπο από αυτούς που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τα ξενοδοχεία όλων των τάξεων, με καθολική ψηφοφορία.
3.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που εκδίδονται, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μεταβάλλεται η ομαδοποίηση των ξενοδοχείων της προηγούμενης παραγράφου, σε περίπτωση διαφοροποιήσεως ή μεταβολής του τρόπου κατάταξης των ξενοδοχείων ή δημιουργίας άλλων κατηγοριών ξενοδοχειακών καταλυμάτων, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την υπαγωγή των ξενοδοχείων στις ομάδες της προηγούμενης παραγράφου ως και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
4.  
  Σης ανώνυμες εταιρείες, το δικαίωμα του εκλέγειν ασκείται από το διευθυντή ή το μέτοχο της εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Ό Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τα μέλη αυτού για χρόνο ίσο με το χρόνο θητείας των μελών του.. Αν δεν υπάρχει μέτοχος που να ασκεί τέτοια καθήκοντα, δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχει ο μέτοχος που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μεταξύ εκείνων που οι μετοχές τους αντιπροσωπεύουν ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5.  
  Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από τη διενέργεια των πρώτων μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων των ξενοδοχείων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχει ο εταίρος που ορίζεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μεταξύ εκείνων που έχουν την ιδιότητα του διαχειριστή. Αν δεν υπάρχει εταίρος διαχειριστής, δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχει ο εταίρος που ορίζεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, μεταξύ εκείνων των οποίων η μερίδα συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%).
 1. Κάθε φυσικό πρόσωπο που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, μόνο γη ένα ξενοδοχείο
6.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να παρατείνεται η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος μία μόνο φορά και μέχρι έξι μήνες*. Αρθρο 5.
7.  
  Οι διατάξεις του ν. 1712/1987 (ΦΕΚ 115 Α) δεν έχουν εφαρμογή στις οργανώσεις των ξενοδοχειακών επιχειρηματιών της χώρας. Δεν επιτρέπεται να ανακηρυχθεί υποψήφιος και να γίνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όποιος: α) δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας,.
 1. έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η αποστέρηση,
 2. δεν είναι Έλληνας, ομογενής ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
8.  
 1. Η τελευταία περίοδος του εδαφίου στ* της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2081/1992 καταργείται.
 2. Η τρίτη περίοδος της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2081/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
 3. Ωσαύτως προτείνει προς τον Υπουργό Εμπορίου το ποσοστό επί των συνδρομών που καταβάλλουν προς τα Επιμελητήρια τα μέλη τους. το οποίο πρέπει να αποτελεί τον πόρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.
 4. Η δεύτερη περίοδος της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 2081/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
 5. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται, μετά γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, με πρόταση του Υπουργού Εμπορίου καθορίζεται το ποσοστό επί των συνδρομών που καταβάλλουν στα Επιμελητήρια, τα μέλη τους, το οποίο καταβάλλεται από αυτά στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και αποτελεί πόρο τους.
 6. Στο άρθρο 7 του ν. 2081/1992 προστίθεται η ακόλουθη παρ. 8:
 7. 8.
 8. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων υπεισέρχεται αυτοδικαίως, από τη δημοσίευση του ν. 2081/1992, σε όλα τα δικαιώματα, ης υποχρεώσεις και την περιουσία των Περιφερειακών Ενώσεων Επιμελητηρίων που προβλέπονταν από το άρθρο 13 του ν. 1746/1988 και καταργούνται με την παρ 5 του παρόντος άρθρου.
 9. Με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων μπορεί να μεταβιβάζεται η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σε Επιμελητήριο ή Επιμελητήρια της Περιφέρειας που κάλυπτε η κατά περίπτωση Περιφερειακή Ένωση Επιμελητηρίων/.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ιδρυση, οργάνωση, λειτουργία και έλεγχος καζίνων
Άρθρο 8
1.  
  Οι βασικές αρχές που διέπουν την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και τον έλεγχο των καζίνων συνίστανται ιδίως:
 1. Στην εντιμότητα και ανταγωνιστικότητα των φορέων λειτουργίας των καζίνων
 2. Στον αυστηρό έλεγχο όλων των προσώπων, χώρων, φορέων, δραστηριοτήτων και συνθηκών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη λειτουργία των καζίνων ώστε η λειτουργία αυτή να είναι απαλλαγμένη από ύποπτα, επικίνδυνα ή εγκληματικά στοιχεία
 3. Στον αυστηρό έλεγχο των κατασκευαστών, προμηθευτών και διανομέων των διαφόρων μέσων και υλικών διεξαγωγής παιχνιδιού που προμηθεύονται τα καζίνα
 4. Στην ελευθερία πρόσβασης του κοινού στα καζίνα με τη δυνατότητα επιβολής απαγορεύσεων ή περιορισμών για λόγους δημόσιου ή κοινωνικού συμφέροντος
2.  
  Κατά την έννοια του παρόντος νόμου:
 1. καζίνο νοείται ο χώρος εντός του οποίου διεξάγονται τυχερά ή μη παιχνίδια μετά από χορήγηση άδειας εγκριθεί από την Ε.Κ. ως αποδεικτικό χρέους που οφείλεται από οποιονδήποτε παίκτη προς κάτοχο άδειας λειτουργίας καζίνου και εκδίδεται κατά το χρόνο δημιουργίας του χρέους,.
 2. παίκτης νοείται το φυσικό πρόσωπο το οποίο συμμετέχει νόμιμα σε παιχνίδι διακυβεύοντας χρηματικές καταβολές έναντι άλλου παίκτη ή παικτών, χρηματικού κεφαλαίου (μπάγκου) ή μηχανήματος με νομίσματα,
 3. ακαθάριστα έσοδα από παιχνίδια νοούνται το σύνολο των:
 4. α) μετρητών που εισπράττουν οι κάτοχοι αδειών λειτουργίας καζίνου από τη συμμετοχή τους στα παιχνίδια που διεξάγονται εντός αυτού β) μετρητών που εισπράττουν οι κάτοχοι αδειών λειτουργίας καζίνου σε εξόφληση πιστώσεων που χορηγούν σε παίκτες για το σκοπό διεξαγωγής παιχνιδιών και γ) μετρητών που εισπράττουν οι κάτοχοι αδειών λειτουργίας καζίνου ως αντάλλαγμα για τη διεξαγωγή παιχνιδιών στα οποία το καζίνο δεν συμμετέχει στο στοίχημα.
 5. Στα ακαθάριστα έσοδα από παιχνίδια δεν συμπεριλαμβάνονται τα εξής:
 6. α) πλαστά ή κίβδηλα νομίσματα ή μάρκες β) αλλοδαπά μεταλλικό νομίσματα που ενδεχομένως εισάγονται στα μέσα διεξαγωγής παιχνιδιού και γ) μετρητά που αφαιρούνται από τους κατόχους αδειών λειτουργίας καζίνου ως προϊόν εγκλήματος που διαπράττεται κατ αυτών εκτός αν αποζημιωθούν ή αναλάβουν το σχετικό ποσό από το δράστη ή από τρίτο που υπέχει σχετική υποχρέωση, συμπεριλαμβανομένης ασφαλιστικής αποζημίωσης τους και από το χρονικό σημείο της είσπραξης,.
 7. κέρδη νοούνται τα ακαθάριστα έσοδα από παιχνίδια αφαιρουμένου του συνόλου των μετρητών που καταβάλλουν οι κάτοχοι αδειών λειτουργίας καζίνου στους παίκτες από τη διεξαγωγή των παιχνιδιών
Άρθρο 9
1.  
  Η Ε.Κ. είναι ανεξάρτητη κρατική αρχή που εδρεύει στην Αθήνα. Έχει ως σκοπό την επίβλεψη όλου του πλαισίου λειτουργίας των καζίνων και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών. Περιεχόμενο της εποπτείας είναι: α) η έγκριση πράξεων της ή άλλη διατύπωση, όπου τούτο προβλέπεται στον παρόντα νόμο, β) η κίνηση πειθαρχικής διαδικασίας κατά των μελών της και γ) η εντολή διενέργειας τακτικού ή έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή.
2.  
  Η Ε.Κ. συγκροτείται από πέντε (5) μέλη, ήτοι τον πρόεδρο, τον ταμία, τον επιθεωρητή και δύο ακόμη μέλη.
3.  
  Τα μέλη της Ε.Κ. απολαμβάνουν πλήρους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδησή τους, έχουν δε υποχρέωση να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας.
4.  
  Τα μέλη της Ε.Κ. διορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών για πενταετή (5ή) θητεία η οποία μπορεί να ανανεωθεί για μία φορά μόνο. Εξαιρετικά, η πρώτη θητεία των μελών της Ε.Κ. είναι. Πρόεδρος: πέντε (5) έτη Ταμίας: τέσσερα (4) έτη Επιθεωρητής: τρία (3) έτη Μέλη: δύο (2) έτη το ένα μέλος και ένα (1) έτος το άλλο μέλος.
5.  
  Σε κάθε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας μέλους της Ε.Κ. ο αντικαταστάτης του διορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθιστά.
6.  
  Τα μέλη της Ε.Κ. πρέπει να διακρίνονται για το ήθος, το κύρος και τις διοικητικές ικανότητες τους. Μέλη της Ε.Κ. δύνανται να διορίζονται και δικηγόροι χωρίς τα καθήκοντα τους αυτά να δημιουργούν ασυμβίβαστο ασκήσεως του δικηγορικού λειτουργήματος κατά τον Κώδικα περί Δικηγόρων.
7.  
  Τα μέλη της Ε.Κ. πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: α. Ο πρόεδρος της Ε.Κ. πρέπει να είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι. και να έχει τουλάχιστον δεκαετή (10ή) επαγγελματική εμπειρία στο δικαστικό κλάδο ή ως δικηγόρος ή ως διευθυντικό στέλεχος επιχειρήσεων.
 1. Ο ταμίας πρέπει να είναι ορκωτός ελεγκτής ή ελεγκτής λογιστής με τουλάχιστον πέντε (5) έτη ελεγκτική πείρα ή ειδικευμένος στον τομέα της οικονομικής ή λογιστικής επιχειρήσεων με τουλάχιστον ισόχρονη σχετική πείρα
 2. Ο επιθεωρητής πρέπει να έχει τουλάχιστον δέκα (10) έτη εμπειρία ως δικαστής ή ως δικηγόρος με ειδίκευση στα ποινικά θέματα ή ως αξιωματικός της Αστυνομίας
 3. Τα δύο μέλη πρέπει να είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και να έχουν τουλάχιστον δεκαετή (10ή) επαγγελματική εμπειρία.
8.  
  Τα μέλη της Ε.Κ. δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε καταστατικά όργανα πολιτικών κομμάτων.
9.  
  Μέλη της Ε.Κ. δεν διορίζονται όσοι έχουν σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού ή έκπτωση δημόσιου υπαλλήλου σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα μέλη της Ε.Κ. εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμα τους σε περίπτωση που εκδοθεί παρόμοια απόφαση κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
10.  
  Τα μέλη της Ε.Κ. απαγορεύεται να έχουν ενεργό συμμετοχή ή να εξαρτούν συμφέρον άμεσα ή έμμεσα από διεξαγωγή παιχνιδιών σε καζίνο ή να είναι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού με φυσικά πρόσωπα κατόχους αδειών ως και μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διευθύνοντες συμβούλους οποιασδήποτε εταιρίας κατόχου άδειας λειτουργίας καζίνου ή εξαρτημένης με αυτήν εταιρίας. Επίσης τα μέλη της Ε.Κ. απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της θητείας τους να καταστούν μέτοχοι, εταίροι, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διευθύνοντες σύμβουλοι, διαχειριστές ή τεχνικοί σύμβουλοι οποιασδήποτε εταιρίας κατόχου άδειας ή εξαρτημένης εταιρίας. Εφόσον τα μέλη της Ε.Κ. κατέχουν ήδη κατά το διορισμό τους μετοχές ή εταιρικά μερίδια των προαναφερόμενων εταιριών, οφείλουν να τα μεταβιβάσουν σε τρίτους μη συγγενείς αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού ή συζύγους αυτών πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, ενώ εάν αποκτούν αυτά κατά τη διάρκεια της θητείας τους από κληρονομική διαδοχή οφείλουν να τα μεταβιβάσουν σε τρίτους μη συγγενείς αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού ή συζύγους αυτών εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών οπό την αποδοχή της κληρονομίας.
11.  
  Οι υποχρεώσεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και για τους συζύγους των μελών της Ε.Κ.
12.  
  Απαγορεύεται στα μέλη της Ε.Κ. και στα στελέχη της Γραμματείας και Νομικής Υπηρεσίας της να λάβουν δάνεια, πιστώσεις, εγγυήσεις υπέρ αυτών ή άλλες διευκολύνσεις, δωρεές κάθε είδους ή άλλα ωφελήματα από κάθε κάτοχο άδειας ή επάρκειας ή καταλληλότητας ή από εξαρτημένη εταιρία, μέλος διοικητικού συμβουλίου ή διευθύνοντα σύμβουλο ή διαχειριστή ή μέτοχο ή εταίρο ή κύριο υπαλληλικό στέλεχος αυτών. Η απαγόρευση περιλαμβάνει και συζύγους ή συγγενείς των παραπάνω προσώπων σε ευθεία γραμμή ή εκ πλαγίου μέχρι και τον τρίτο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.
13.  
  Απαγορεύεται στα μέλη της Ε.Κ. και στα στελέχη της Γραμματείας και Νομικής Υπηρεσίας της να αποκτούν ή διατηρούν κάθε άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της απόκτησης ή λήψης ως ενέχυρο μετοχών, ομολογιών ή εμπράγματων δικαιωμάτων σε περιουσιακά στοιχεία οποιουδήποτε κατόχου άδειας ή επάρκειας ή καταλληλότητας ή εξαρτημένης αυτού εταιρίας. Η απαγόρευση περιλαμβάνει και συζύγους ή συγγενείς των παραπάνω προσώπων σε ευθεία γραμμή ή εκ πλαγίου μέχρι και τον τρίτο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.
14.  
  Ή παραβίαση των υποχρεώσεων των παραγράφων 9, 10, 11 και 12 του παρόντος άρθρου αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα για το μέλος της Ε.Κ. με ποινή την έκπτωση του. *;.
15.  
  Ο πρόεδρος, ο ταμίας και ο επιθεωρητής της Ε.Κ. έχουν τις εξής αρμοδιότητες:.
 1. Ο πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Ε.Κ., συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις της και εκπροσωπεί αυτήν δικαστικά και εξώδικα.
 2. Ο ταμίας επιθεωρεί και ελέγχει όλες τις οικονομικές συναλλαγές της Ε.Κ. των κατόχων αδειών και των κατόχων επάρκειας ή καταλληλότητας.
 3. Ο επιθεωρητής ελέγχει τα προσόντα και την επιχειρηματική πρακτική των αιτούντων και των κατόχων αδειών, επάρκειας, καταλληλότητας ή έγκρισης.
 4. Σε περίπτωση κωλύματος του προέδρου, τα καθήκοντα του ασκεί το μέλος της Ε.Κ. που έχει υποδείξει ο πρόεδρος, άλλως τα ασκεί ο ταμίας.
 5. Η Ε.Κ. μπορεί να ορίσει με απόφασή της το μέλος ή υπάλληλο της που την εκπροσωπεί για συγκεκριμένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή ενεργειών.
16.  
  Ως προς τυχόν δυσμενείς εκφράσεις, κρίσεις και εκδηλώσεις μέλους ή μελών της Ε.Κ. κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 367 του Ποινικού Κώδικα.
17.  
  Οι αποδοχές των μελών της Ε.Κ. ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με τους περιορισμούς του ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α). Κατ εξαίρεση, κατά τα πέντε (5) πρώτα έτη λειτουργίας της Ε.Κ., οι αποδοχές των μελών της Ε.Κ. μπορεί να ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.
18.  
  Τα μέλη της Ε.Κ δεν θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα συντάξεως, αλλά η ασφαλιστική τους κάλυψη συνεχίζεται με τον προηγούμενο προ του διορισμού τους στην Ε.Κ. φορέα και με τους ίδιους όρους και ο χρόνος της θητείας τους συνυπολογίζεται για την τελική συνταξιοδότησή τους.
19.  
  Τα μέλη της Ε.Κ. υποβάλλουν κατ έτος στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, την προβλεπόμενη από το ν. 1738/1987 (ΦΕΚ 200 Α) δήλωση περιουσιακής κατάστασης.
20.  
  Τα μέλη της Ε.Κ. έχουν πειθαρχική ευθύνη σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δημοσίων Υπαλλήλων. Τα πειθαρχικά αδικήματα των μελών της Ε.Κ. εκδικάζονται από πενταμελές ειδικό πειθαρχικό συμβούλιο, συγκροτούμενο από τους Προέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των τμημάτων νομικών επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αναπληρούμενων νομίμως, υπό την εναλλασσόμενη κατ έτος προεδρία ενός εκ των δικαστών μελών του συμβουλίου τούτου. Σε περίπτωση κατά την οποία προεδρεύει του ειδικού πειθαρχικού συμβουλίου δικαστής νεότερος των λοιπών δικαστικών μελών ταυ, ο αρχαιότερος δικαστής αναπληρώνεται από αντιπρόεδρο του οικείου δικαστηρίου.
21.  
  Η Ε.Κ. υποβάλλει κατ έτος προς τον Υπουργό Οικονομικών έκθεση των πεπραγμένων της.
Άρθρο 10
1.  
  Η Ε.Κ. λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της τον οποίο εκδίδει εντός έξι (6) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.
2.  
  Η Ε.Κ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία (3} τουλάχιστον μέλη της. Οι αποφάσεις της Ε.Κ. παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.
3.  
  Σε περίπτωση που μέλος της Ε.Κ. απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις, πρέπει να συγκληθεί η Ε.Κ. και να αποφασίσει την έκπτωση του μέλους που απουσιάζει αδικαιολόγητα. Στην περίπτωση αυτήν εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών προεδρικό διάταγμα για την έκπτωση του παραπάνω μέλους της Ε.Κ. και το διορισμό αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο της θητείας του. Σε περίπτωση που ματαιωθεί η παραπάνω συνεδρίαση της Ε.Κ. για οποιονδήποτε λόγο, το θέμα αναφέρεται υποχρεωτικά στην αμέσως επόμενη τακτική συνεδρίαση της Ε.Κ. Αν και η τακτική αυτή συνεδρίαση ματαιωθεί, ο Υπουργός Οικονομικών πιστοποιεί την αδικαιολόγητη απουσία του μέλους κατά τις παραπάνω τρεις (3) τακτικές συνεδριάσεις και στη συνέχεια εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών προεδρικό διάταγμα για έκπτωση του παραπάνω μέλους της Ε.Κ. και διορισμό αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο της θητείας του.
4.  
  Η Ε.Κ. συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις έγκυρα και όταν μία ή δυο θέσεις μελών της είναι κενές για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον βρίσκεται σε απαρτία, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
5.  
  Με υπουργικές αποφάσεις εκδιδόμενες από τον Υπουργό Οικονομικών και τους κατά περίπτωση συναρμόδιους υπουργούς καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 9 και 10 του παρόντος νόμου
Άρθρο 11
1.  
  Η Ε.Κ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες;.
 1. Ερευνά τα προσόντα κάθε αιτούντος πριν από τη χορήγηση άδειας ή επάρκειας ή καταλληλότητας ή έγκρισης
 2. Μετά την έρευνα των προσόντων του αιτούντος χορηγεί την αιτούμενη άδεια ή επάρκεια ή καταλληλότητα ή έγκριση θέτοντας οποιουσδήποτε όρους, προϋποθέσεις ή περιορισμούς κρίνει πρόσφορους ή απορρίπτει την αίτηση ή αναστέλλει ή τροποποιεί ή ανακαλεί ή δεν ανανεώνει τη χορηγηθείσα άδεια ή επάρκεια ή καταλληλότητα ή έγκριση
 3. Διεξάγει την όλη διαδικασία επιλογής των νομικών προσώπων στα οποία θα επιτραπεί να ιδρύσουν καζίνα, στις προβλεπόμενες θέσεις μετά από σχετική απόφαση της, όπως προβλέπεται από το άρθρο 16 του παρόντος νόμου.
 4. Ενδεικτικά, προκαλεί τις σχετικές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών, εξετάζει, αξιολογεί και επαληθεύει το περιεχόμενο των προσφορών που κατατίθενται, επιλέγει τα νομικά πρόσωπα και καθορίζει τους τυχόν όρους υπό τους οποίους επιτρέπεται σε αυτά να υποβάλουν αίτηση καθώς και τους τυχόν όρους της σχετικής άδειας λειτουργίας καζίνου, όπως προβλέπεται στα άρθρα 17 και 18 του παρόντος νόμου.
 5. Επισκέπτεται, επιθεωρεί και εξετάζει όλους τους χώρους κύριους ή βοηθητικούς, όπου διεξάγονται ή πρόκειται να διεξαχθούν τα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο παιχνίδια και όπου μέσα ή υλικά διεξαγωγής παιχνιδιού κατασκευάζονται, πωλούνται, διανέμονται ή είναι εγκατεστημένα
 6. Επισκέπτεται, επιθεωρεί και εξετάζει οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις, έπιπλα, εφόδια και υλικά στους παραπάνω χώρους ή σε βοηθητικούς αυτών χώρους
 7. Σφραγίζει και απομακρύνει από τους παραπάνω χώρους οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις, μηχανήματα, υλικά, έγγραφα ή αρχεία για το σκοπό επιθεώρησης και εξέτασής τους
 8. Επισκέπτεται, επιθεωρεί και εξετάζει οποιουσδήποτε χώρους διοίκησης, εργασίας ή αποθήκευσης ή άλλους χώρους των κατόχων αδειών και απαιτεί την επίδειξη ή παράδοση πρωτοτύπων ή αντιγράφων και επιθεωρεί, εξετάζει και ελέγχει όλα τα έγγραφα, βιβλία και αρχεία, συμβατικά ή ηλεκτρονικά, οποιουδήποτε αιτούντος ή κατόχου άδειας στην έδρα του ή στην έδρα της Ε.Κ.
 9. Απαιτεί την επίδειξη ή παράδοση πρωτοτύπων ή αντιγράφων και επιθεωρεί, εξετάζει και ελέγχει όλα τα έγγραφα, βιβλία και αρχεία, συμβατικά ή ηλεκτρονικά, οποιασδήποτε εξαρτημένης εταιρίας για την οποία η Ε.Κ. πιστεύει ότι συμμετέχει στη χρηματοδότηση, διαχείριση ή εκμετάλλευση του εν λόγω αιτούντος ή κατόχου άδειας.
 10. Απαιτεί από τους κατόχους αδειών να παρέχουν περιοδικές καταστάσεις και αναφορές ως προς οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τις εργασίες και την οικονομική κατάσταση των κατόχων αδειών.
 11. Απαιτεί την πραγματοποίηση ή επιθεώρηση από ορκωτούς ελεγκτές λογιστικών ελέγχων ή άλλων μορφών αναφορών των οικονομικών καταστάσεων οποιουδήποτε κατόχου άδειας σε οποιαδήποτε χρονικά διαστήματα
2.  
  Η Ε.Κ. διατηρεί τις αρμοδιότητες των περ. ζ και η της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου για πρώην κατόχους αδειών για χρονική περίοδο ενός έτους μετά την ημερομηνία λήξης, ανάκλησης ή παραίτησης από την άδεια. Ο πρώην κάτοχος άδειας έχει την υποχρέωση έναντι της Ε.Κ. να διατηρεί όλα του τα βιβλία, έγγραφα και αρχεία κατά την εν λόγω περίοδο.
3.  
  Τα μέλη και οι υπάλληλοι του Γραφείου Τάξης της Ε.Κ., εφόσον έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι., έχουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και σε σχέση με εγκλήματα περί τη διεξαγωγή παιχνιδιών, όπως προβλέπονται στον παρόντα νόμο, όλα τα δικαιώματα και καθήκοντα του ειδικού προανακριτικού υπαλλήλου, σύμφωνα με τα άρθρα 243 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
4.  
  Η Ε.Κ. επιβάλλει, κατά των παραβατών των διατάξεων του παρόντος νόμου ή των Κανονισμών που θα εκδοθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, χρηματικά πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος νόμου.
5.  
  Η Ε.Κ. έχει την εξουσία είσπραξης των τελών και εξόδων που επιβάλλονται με τις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος νόμου.
6.  
  Τα μέλη και οι υπάλληλοι των Γραφείων Ερευνών και Τάξης της Επιτροπής Καζίνων, εφόσον έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι., δικαιούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να λαμβάνουν γνώση των φορολογικών στοιχείων, δηλώσεων και φακέλων των αιτούντων ή κατόχων αδειών με αίτηση τους προς τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., ο οποίος είναι υποχρεωμένος να παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες και στοιχεία. Επίσης, οι ως άνω δικαιούνται, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, να λαμβάνουν γνώση των κάθε μορφής καταθέσεων των αιτούντων ή κατόχων αδειών σε πιστωτικά ιδρύματα, μη δεσμευόμενοι από το απόρρητο του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971. (ΦΕΚ 270 Α), όπως ισχύει.
7.  
  Κατά την ενάσκηση των ως άνω αρμοδιοτήτων και όσων άλλων προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, η Ε.Κ. μπορεί να ζητεί τη συνδρομή των αρμόδιων δικαστικών, αστυνομικών, λιμενικών και άλλων κρατικών αρχών, οι οποίες έχουν υποχρέωση να την παράσχουν.
Άρθρο 12
1.  
  Την Ε.Κ. για την εκτέλεση της αποστολής της βοηθεί αυτοτελής Γραμματεία, η οποία συγκροτείται από τα ακόλουθα Γραφεία:.
 1. Διοικητικό Γραφείο
 2. Γραφείο Τάξης
 3. Γραφείο Ερευνών
 4. Γραφείο Οικονομικών Υποθέσεων
 5. Τεχνικό Γραφείο
2.  
  Το Διοικητικό Γραφείο εισπράττει όλα τα ειδικά τέλη και έξοδα που επιβάλλονται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου και καταρτίζει όλες τις απαραίτητες δηλώσεις ή έντυπα για το σκοπό αυτόν. Το Διοικητικό Γραφείο συντάσσει οικονομικές αναλύσεις, αναφορές και εκθέσεις ως προς τα έσοδα των κατόχων αδειών λειτουργίας καζίνου και δημοσιεύει αυτά σε ελληνικές και αλλοδαπές ειδικές εκδόσεις. Το Γραφείο συντονίζει τις καθημερινές εργασίες της Γραμματείας και φροντίζει για την εφαρμογή των αποφάσεων της Ε.Κ. Το Διοικητικό Γραφείο αναφέρεται στον πρόεδρο της Ε.Κ. ή στο υποδειχθησόμενο από αυτόν μέλος της Ε.Κ.
3.  
  Το Γραφείο Τάξης επιβλέπει την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου και διασφαλίζει ότι όλα τα παιχνίδια και μέσα ή υλικά διεξαγωγής παιχνιδιού που λειτουργούν στα καζίνα πληρούν τις προδιαγραφές που καθορίζουν οι Κανονισμοί της Ε.Κ. Το Γραφείο Τάξης επιτελεί έργο γραμματείας της Ε.Κ. κατά την άσκηση των ανακριτικών εξουσιών της Ε.Κ. ως προς εγκλήματα περί τη διεξαγωγή παιχνιδιών. Το Γραφείο επιθεωρεί και ελέγχει όλα τα μέσα και υλικά διεξαγωγής παιχνιδιού και αναφέρεται απευθείας στον επιθεωρητή.
4.  
  Το Γραφείο Ερευνών διεξάγει έρευνες προσόντων αιτούντων, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για άδεια ή επάρκεια ή καταλληλότητα ή έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Το Γραφείο Ερευνών επιβλέπει την οικονομική κατάσταση, αλλαγές στη μετοχική σύνθεση, συγχωνεύσεις, απορροφήσεις κ.λπ. αναφορικά με αιτούντες ή κατόχους αδειών ή εξαρτημένες εταιρίες. Το Γραφείο Ερευνών αναφέρεται στον πρόεδρο της Ε.Κ. ή στο υποδειχθησόμενο από αυτόν μέλος της Ε.Κ.
5.  
  Το Γραφείο Οικονομικών Υποθέσεων προβαίνει σε περιοδικούς λογιστικούς ελέγχους των κατόχων αδειών λειτουργίας καζίνου, όπως ορίζεται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι αδειών λειτουργίας καζίνου ακολουθούν κατάλληλη λογιστική πρακτική και υποβάλλουν αληθείς δηλώσεις ως προς τα ειδικά τέλη που είναι καταβλητέα στην Ε.Κ. Το Γραφείο Οικονομικών Υποθέσεων παρακολουθεί τη ρευστότητα των κατόχων αδειών λειτουργίας καζίνου, ελέγχει τα μέσα λογιστικής παρακολούθησης και βοηθεί έρευνες οικονομικών θεμάτων που διεξάγονται από άλλα Γραφεία της Ε.Κ. Το Γραφείο Οικονομικών Υποθέσεων αναφέρεται απευθείας στον ταμία.
6.  
  Το Τεχνικό Γραφείο διενεργεί πλήρη έρευνα των υποβληθέντων μέσων ή υλικών διεξαγωγής παιχνιδιού και αναφέρει στην Ε.Κ. ως προς το εάν ένα μέσο ή υλικό πληροί τις καθορισμένες από την Ε.Κ. προδιαγραφές. -Το Γραφείο επίσης επιθεωρεί μέσα ή υλικά διεξαγωγής παιχνιδιού που χρησιμοποιούνται στα καζίνα σε συσχετισμό με έρευνες που διενεργούνται από άλλα Γραφεία της Ε.Κ. Το Γραφείο αυτό αναφέρεται στο μέλος της Ε.Κ. που ορίζεται από τον πρόεδρο.
7.  
  Συνιστώνται εξήντα (60) συνολικά θέσεις για τη στελέχωση της Γραμματείας της Ε.Κ. Οι θέσεις αυτές διακρίνονται σε είκοσι (20) θέσεις μόνιμου προσωπικού και σαράντα (40) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, κατανέμονται οι θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα και ορίζονται τα προσόντα κατά κατηγορία, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα, ο τρόπος πρόσληψης και αμοιβής των προσλαμβανομένων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Ειδικά επιδόματα ή επιδόματα ειδικών καθηκόντων χορηγούνται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής διάταξης.
8.  
  Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού της Γραμματείας της Ε.Κ. πρέπει να είναι αντίστοιχα προς το κύριο αντικείμενο της υπηρεσιακής απασχόλησης του. Όσοι από το προσωπικό έχουν πανεπιστημιακή και τεχνική μόρφωση πρέπει αποδεδειγμένα να είναι κάτοχοι τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας σε άριστο βαθμό και όσοι έχουν δευτεροβάθμια μόρφωση της αγγλικής γλώσσας σε υψηλό βαθμό.
9.  
  Το προσωπικό επιλέγεται και προσλαμβάνεται από την Ε.Κ. κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 1943/ 1991 (ΦΕΚ 50 Α) ή άλλων σχετικών διατάξεων.
10.  
  Κατά την έναρξη λειτουργίας της Ε.Κ. η κάλυψη των υφιστάμενων νομοθετημένων θέσεων μόνιμου προσωπικού είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί ανάλογα με ης υπηρεσιακές ανάγκες και δια μετατάξεων υπαλλήλων αυξημένων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και εμπειρίας των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Εξωτερικών, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου.
11.  
  Για το προσωπικό της Γραμματείας της Ε.Κ. ισχύουν, αναλόγως, τα ίδια υπηρεσιακά κωλύματα, ασυμβίβαστα και υποχρεώσεις, γενικότερα, που ισχύουν και για τα μέλη της.
12.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών, μπορούν να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου
Άρθρο 13
1.  
  Συνιστώνται τρεις (3) θέσεις νια τη στελέχωση της Νομικής Υπηρεσίας της Ε.Κ. Οι θέσεις αυτές περιλαμβάνουν το νομικό σύμβουλο της Ε.Κ. και δύο δικηγόρους. Η Νομική Υπηρεσία είναι ανεξάρτητη από τη Γραμματεία της Ε.Κ. Μέρος του προσωπικού της Γραμματείας διατίθεται για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας.
2.  
  0 νομικός σύμβουλος της Ε.Κ. πρέπει να είναι δικηγόρος με συνολική προϋπηρεσία δέκα (10) τουλάχιστο χρόνων. Οι δικηγόροι πρέπει να έχουν ασκήσει δικηγορία επί τρία (3) τουλάχιστο χρόνια. Τα μέλη της Νομικής Υπηρεσίας πρέπει αποδεδειγμένα να κατέχουν τουλάχιστον την αγγλική γλώσσα σε άριστο βαθμό. Οι δικηγόροι είναι αποκλειστικής απασχόλησης.
3.  
  Για τα μέλη της Νομικής Υπηρεσίας της Ε.Κ. ισχύουν τα ίδια υπηρεσιακά κωλύματα, ασυμβίβαστα και υποχρεώσεις που ισχύουν και για τα μέλη της Ε.Κ.
4.  
  Ο πρόεδρος της Ε.Κ. μπορεί να συνιστά ειδικές επιτροπές, στις οποίες κατά περίπτωση συμμετέχουν ο ίδιος, μέλη της Ε.Κ. ο νομικός σύμβουλος και οι επικεφαλής των Γραφείων της Ε.Κ. για την εξέταση ειδικότερων θεμάτων της αρμοδιότητας της Ε.Κ. Επίσης ο πρόεδρος μπορεί να καλεί μέλη αλλοδαπών επιτροπών καζίνων ή αντίστοιχων σωμάτων ή άλλους ειδικούς για να παραστούν στις συνεδριάσεις οποιασδήποτε επιτροπής και διατυπώσουν τις απόψεις τους επί θεμάτων, που μπορεί να ζητήσει η επιτροπή.
5.  
  Οι επιτροπές μπορούν να συνιστούν υπο-επιτροπές οπό τα μέλη τους κατά περίπτωση με συμβουλευτική αρμοδιότητα
6.  
  Η Ε.Κ. μπορεί να αναθέτει με σύμβαση έργου σε τεχνικούς, οικονομικούς ή άλλους συμβούλους ημεδαπούς ή αλλοδαπούς τη συγκέντρωση τεχνικών, οικονομικών ή άλλων πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν τις δραστηριότητες των αιτούντων ή κατόχων αδειών λειτουργίας καζίνου.
Άρθρο 14
1.  
  Η Ε.Κ. μπορεί κατά περίπτωση να εκδίδει Κανονισμούς για κάθε ζήτημα που αφορά την εξειδίκευση και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου ή που σχετίζεται με το έργο και τη λειτουργία της. Έχει επίσης την εξουσία να τροποποιεί, καταργεί, συμπλήρωνα και κωδικοποιεί τους Κανονισμούς αυτούς.
2.  
  Οι Κανονισμοί της προηγούμενης παραγράφου και τυχόν τροποποιήσεις, καταργήσεις, συμπληρώσεις και κωδικοποιήσεις αυτών εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών
3.  
  Οι Κανονισμοί των προηγούμενων παραγράφων μπορούν, ενδεικηκά, να αφορούν τα εξής: α· Τον τύπο και τη διαδικασία υποβολής της αίτησης που πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει οποιοσδήποτε αιτών
 1. Τα στοιχεία και τα συνοδευτικά έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει οποιοσδήποτε αιτών ή υπάλληλος του ή οποιοσδήποτε μέτοχος, μέλος διοικητικού συμβουλίου, διευθύνων σύμβουλος ή ανώτερο στέλεχος, όπως και πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση και ης επαγγελματικές τους δραστηριότητες.
 2. Προκειμένου περί φυσικών προσώπων το ποινικό μητρώο τύπου Β ή το έγγραφο που προβλέπεται από το άρθρο 2 του π.δ. 530/1991 (ΦΕΚ 205 Α) εφαρμοζομένου αναλόγως και επί υπηκόων κρατών μη μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και όποια άλλα στοιχεία κρίνονται απαραίτητα.
 3. Τα στοιχεία και τα συνοδευτικά έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει οποιοσδήποτε αιτών άδεια λειτουργίας καζίνου σχετικά με τα γήπεδα, τις εγκαταστάσεις, το προσωπικό του και οποιονδήποτε άλλο τομέα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του αναφορικά με τη λειτουργία του καζίνου
 4. Τη διαδικασία και τα μέσα της έρευνας που θα διεξάγει η Ε.Κ. σε σχέση με οποιονδήποτε αιτούντα ή κάτοχο άδειας ή επάρκειας ή καταλληλότητας ή έγκρισης, τον τρόπο υπολογισμού των εξόδων της έρευνας αυτής, τον τρόπο είσπραξης τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
 5. Τον τρόπο υπολογισμού, τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των τελών και εξόδων που επιβάλλονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και κάθε σχετική λεπτομέρεια
 6. Τον τρόπο υπολογισμού, λογιστικής απεικόνισης και εμφάνισης των ακαθάριστων εσόδων από παιχνίδια και των κερδών κάθε κατόχου άδειας λειτουργίας καζίνου
 7. Τη χωροταξική κατανομή και τις προδιαγραφές κάθε καζίνου, τις ώρες και τον κανονισμό λειτουργίας του, τα επιτρεπόμενα παιχνίδια και μέσα και υλικά διεξαγωγής παιχνιδιού και τους κανόνες και τον τρόπο διεξαγωγής αυτών
 8. Τη χορήγηση πίστωσης προς τους παίκτες υπό οποιουσδήποτε όρους, τον τρόπο και τη διαδικασία χορήγησης πίστωσης και τον τύπο των πιστωτικών εγγράφων που θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτόν
 9. Τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται η είσπραξη φιλοδωρημάτων από τους υπαλλήλους παιχνιδιών, καθώς και τον επιτρεπόμενο τρόπο κατανομής ή διανομής των φιλοδωρημάτων μεταξύ των εν λόγω υπαλλήλων παιχνιδιών και των κατόχων αδειών λειτουργίας καζίνων και κάθε σχετική λεπτομέρεια
 10. Τους λόγους και προϋποθέσεις για την ανάκληση ή αναστολή ή μη ανανέωση χορηγηθείσας άδειας ή επάρκειας ή καταλληλότητας ή έγκρισης. ία.
 11. Τις προϋποθέσεις που κατ ελάχιστον πρέπει να τηρούνται από κάθε κάτοχο άδειας σε σχέση με τη διαχείριση και τον έλεγχο των οικονομικών υποθέσεων αυτού συμπεριλαμβανομένου του τρόπου καταγραφής των εσόδων, των μετρητών, των εν γένει περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβανομένων χρεωγράφων και τιμαλφών, καθώς και τον τρόπο τήρησης αξιόπιστων αρχείων, λογαριασμών και εκθέσεων συμβάντων και πεπραγμένων και της μορφής των εκθέσεων και αναφορών προς την Ε.Κ.
 12. Τη μορφή με την οποία θα ανακοινώνονται οι ισολογισμοί, τα οικονομικά αποτελέσματα και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία οικονομικής φύσης από κάθε κάτοχο άδειας λειτουργίας καζίνου καθώς και τα χρονικά διαστήματα ανακοίνωσης των παραπάνω
 13. Την κατάρτιση ομοιογενούς λογιστικού συστήματος για χρησιμοποίηση από κάθε κάτοχο άδειας λειτουργίας καζίνου ώστε να διασφαλιστεί η αληθής, ακριβής και συνεπής καταγραφή των οικονομικών στοιχείων των κατόχων αδειών
 14. Ειδικές ρυθμίσεις αναφορικά με μετόχους αιτούντων ή κατόχων αδειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή
Άρθρο 15
1.  
  Τα παιχνίδια που επιτρέπεται να παίζονται στα καζίνα είναι τα ακόλουθα:
 1. Μπλακ-Τζακ ή είκοσι ένα
 2. Γαλλική Ρουλέττα
 3. Αμερικανική Ρουλέττα
 4. Μπακαράς
 5. Μπάγκο-Πούντο
 6. Ζάρια
 7. Μηχανήματα με νομίσματα χωρίς οθόνη η. Μηχανήματα με νομίσματα με οθόνη θ. Σεμέν-ντε-Φερ l Παιχνίδια με παιγνιόχαρτα τα οποία καθορίζει η Ε.Κ.
2.  
  Η Ε.Κ. μπορεί να επιτρέψει τη διεξαγωγή και άλλων παιχνιδιών ή να εξαιρέσει ορισμένα από τα παραπάνω με την έκδοση Κανονισμών του προηγούμενου όρθρου.
3.  
  Τα παιχνίδια εντός των καζίνων διεξάγονται με μάρκες, πλάκες, κέρματα ή άλλα μέσα, ο τύπος και οι προδιαγραφές των οποίων καθορίζονται από την Ε.Κ. ή με τραπεζογραμμάτια της Ελληνικής Δημοκρατίας σε όσες περιπτώσεις επιτρέψει αυτό η Ε.Κ.
4.  
  Η Ε.Κ. επιθεωρεί, ελέγχει και εγκρίνει τα μέσα ή υλικά διεξαγωγής παιχνιδιού συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων με νομίσματα πριν την προμήθεια, εγκατάσταση και χρησιμοποίησή τους στα καζίνα κατ αίτηση των κατασκευαστών, προμηθευτών η διανομέων κατόχων αδειών.
5.  
  Η είσοδος στα καζίνα είναι ελεύθερη σε Έλληνες ή αλλοδαπούς, οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους. Πρόσωπα κάτω των 23 ετών δεν προσλαμβάνονται ως υπάλληλοι παιχνιδιών ούτε επιτρέπεται να συμμετέχουν σε παιχνίδια, στοιχήματα ή είσπραξη κερδών, είτε άμεσα είτε έμμεσα δι άλλων προσώπων.
6.  
  Η Ε.Κ, μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ειδικές και τοπικές συνθήκες, με απόφασή της που εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών να επιβάλει περιορισμούς στην είσοδο σε ορισμένο ή ορισμένα καζίνα όλων ή κατηγοριών των δημοτών των δήμων και κοινοτήτων του νομού στην περιφέρεια του οποίου είναι εγκατεστημένο το καζίνο. Αλλοι περιορισμοί ως προς την είσοδο στα καζίνα άλλων κατηγοριών προσώπων ή μεμονωμένων ατόμων μπορούν να επιβληθούν μόνο με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης μετά από ειδικά αιτιολογημένη πρόταση της Ε.Κ.
7.  
  Ως προς παιχνίδια ή στοιχήματα που διεξάγονται εντός των καζίνων, σύμφωνα με τους κανόνες και τις προϋποθέσεις που έχει θεσπίσει η Ε.Κ., δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 844 του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 16
1.  
  Η Ε.Κ. διεξάγει διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να επιλέξει τα νομικά πρόσωπα στα οποία θα επιτραπεί να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας καζίνου κατά τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 1 του παρόντος νόμου.
2.  
  Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος διεξάγεται από την Ε.Κ. υπό όρους, προϋποθέσεις και εντός προθεσμιών που καθορίζει η ίδια με ειδική απόφαση της με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 2 του ν. 2129/1993 και μπορούν ενδεικτικά να περιλαμβάνουν: (α) τον καθορισμό ειδικών προδιαγραφών για τα ιδρυθησόμενα καζίνα ή μερικά από αυτά, (β) την καταβολή μαζί με την υποβολή της σχετικής προκαταρκτικής πρότασης των συμμετεχόντων χρηματικού ποσού ίσου προς το ποσό του τέλους της παρ. 2 του άρθρου 22 (περίπτωση παρ. 1 του άρθρου 17) του παρόντος νόμου, το ποσό αυτό θα συμψηφίζεται με το παραπάνω τέλος στην περίπτωση των νομικών προσώπων στα οποία θα επιτραπεί να υποβάλουν αίτηση άδειας λειτουργίας καζίνου σύμφωνα με την παράγραφο Ι του παρόντος άρθρου, (γ) την πρόκριση ορισμένων από τους ως άνω συμμετέχοντες, με όρους και κριτήρια που καθορίζονται στην παραπάνω ειδική απόφαση της Ε.Κ. και (δ) την υποβολή αναλυτικών επενδυτικών προτάσεων καθώς και χρηματικών προσφορών από τους προκριθέντες συμμετέχοντες, κατώτατα όρια των οποίων δύναται να καθορίσει η Ε.Κ. και οι οποίες καταβάλλονται στην Ε.Κ. σε περίπτωση χορήγησης της άδειας, είτε ως αυτοτελές τέλος είτε ως προκαταβολή έναντι του τέλους της παρ. 5 του άρθρου 22 του παρόντος νόμου είτε ως συνδυασμός αυτών, όπως ειδικότερα προβλέπονται από την Ε.Κ. Η χρηματική προσφορά που καταβάλλεται ως προκαταβολή έναντι του τέλους της παρ. 5 του άρθρου 22 του παρόντος νόμου, εκπίπτει από το φορολογούμενο εισόδημα του κατόχου άδειας λειτουργίας καζίνου, όπως αυτό προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου θ του ν.δ. 3843/1958, κατά το χρόνο συμψηφισμού της με το τέλος αυτό. Η χρηματική προσφορά που καταβάλλεται ως αυτοτελές τέλος δεν εκπίπτει από το εν λόγω φορολογούμενο εισόδημα.
3.  
  Κατά τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η Ε.Κ. συνεκτιμά το ύψος της προτεινόμενης συνολικής επένδυσης, τα χαρακτηριστικά του φορέα της, τη βιωσιμότητα της, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την επίτευξη ικανοποιητικών εσόδων για το Δημόσιο, την προσδοκώμενη ωφέλεια των οικείων δήμων και κοινοτήτων, όπου θα εγκατασταθούν τα καζίνα και τις εν γένει προοπτικές ανάπτυξης του τουρισμού, όπως αναλυτικά προβλέπεται στην ειδική απόφαση της της προηγούμενης παραγράφου.
4.  
  Η Ε.Κ. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο έχει ευρύτατη διακριτική ευχέρεια περί την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων, των χρηματικών προσφορών και της εν γένει καταλληλότητας των συμμετεχόντων στη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
5.  
  Οι αποφάσεις της Ε.Κ. περί επιλογής ορισμένων από τους συμμετέχοντες δεν απαιτείται να έχουν ειδική αιτιολογία, αρκεί να προκύπτει ότι ελήφθησαν υπόψη και συνεκτιμήθηκαν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των επενδυτικών προτάσεων και των χρηματικών προσφορών όλων των συμμετεχόντων στη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Άρθρο 17 "Χορήγηση αδειών, Επάρκειας ή καταλληλότητας"
1.  
  Η Ε.Κ. επιλαμβάνεται αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας καζίνου σε αιτούντες, που έχουν λάβει μέρος στη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έχουν επιλεγεί, όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος νόμου.
2.  
  Η Ε.Κ. επιλαμβάνεται αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών που υποβάλλουν κατασκευαστές, προμηθευτές ή διανομείς μέσων και υλικών διεξαγωγής παιχνιδιού συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων με νομίσματα.
3.  
  Η Ε.Κ. μπορεί να απαιτήσει εγγράφως από τα κατωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα, είτε ημεδαπά είτε αλλοδαπά, να υποβάλουν αίτηση για επάρκεια:.
 1. Πρόσωπα που παρέχουν αγαθά ή υπηρεσίες σε κατόχους αδειών
 2. Χρηματοδότες κατόχων αδειών, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών και πιστωτικών ιδρυμάτων
 3. Εκμισθωτές ή παραχωρούντες τη χρήση των γηπέδων, κτιρίων ή άλλων ακίνητων εγκαταστάσεων των καζίνων
 4. Ανώτερα στελέχη ή υπαλλήλους κατόχων αδειών εκτός των υπαλλήλων παιχνιδιών,
 5. Κάθε άλλον τρίτο, που τελεί σε οποιαδήποτε σχέση με τη λειτουργία και εκμετάλλευση των καζίνων και μπορεί, κατά την κρίση της Ε.Κ., να επηρεάσει ουσιωδώς την εν λόγω λειτουργία ή εκμετάλλευση.
4.  
  Η Ε.Κ. χορηγεί δελτίο καταλληλότητας σε κάθε υπάλληλο παιχνιδιών κατόχου άδειας λειτουργίας καζίνου, πριν αυτός προσληφθεί μετά από αίτησή του.
Άρθρο 18 "Διαδικασία χορήγησης αδειών, επάρκειας ή καταλληλότητας"
1.  
  Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας καζίνου υποβάλλεται σε έντυπα τα οποία χορηγεί η Ε.Κ. και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:.
 1. Την επωνυμία του αιτούντος, την έδρα και τυχόν υποκαταστήματα ή γραφεία
 2. Τα ονόματα των μετόχων, μελών του διοικητικού συμβουλίου, διευθυνόντων συμβούλων και ανώτερων στελεχών του αιτούντος
 3. Την προτεινόμενη θέση και τεχνικές προδιαγραφές του καζίνου
 4. Στοιχεία οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης
 5. Τα παιχνίδια, μέσα ή υλικά διεξαγωγής παιχνιδιού που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν
 6. Δήλωση από την οποία να προκύπτει αν ο αιτών ή εξαρτημένη εταιρία είναι ήδη κάτοχος άδειας λειτουργίας καζίνου στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή
 7. Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης λειτουργίας καζίνου η οποία συνάπτεται μεταξύ του αιτούντος και του μετόχου του ή εξαρτημένης μ αυτόν εταιρίας της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 19 του παρόντος νόμου.
2.  
  Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας κατασκευαστή, προμηθευτή ή διανομέα υποβάλλεται σε έντυπα τα οποία χορηγεί η Ε.Κ. και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:.
 1. Το όνομα ή την επωνυμία του αιτούντος, την κατοικία ή έδρα και τυχόν υποκαταστήματα ή γραφεία
 2. Τα ονόματα των ανώτερων στελεχών και, επί νομικού προσώπου, τα ονόματα των μετόχων ή εταίρων, μελών του διοικητικού συμβουλίου, διευθυνόντων συμβούλων ή διαχειριστών του αιτούντος
 3. Στοιχεία οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης
 4. Τα μέσα ή υλικά διεξαγωγής παιχνιδιού τα οποία κατασκευάζει, προμηθεύει ή διανέμει ο αιτών
 5. Δήλωση από την οποία να προκύπτει αν ο αιτών είναι ήδη κάτοχος άδειας κατασκευαστή, προμηθευτή ή διανομέα στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή
3.  
  Μετά την υποβολή των αιτήσεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών ή συμπληρωματικών πληροφοριών ή δικαιολογητικών που μπορεί να ζητηθούν, η Ε.Κ. προβαίνει σε πλήρη έρευνα των προσόντων των αιτούντων.
4.  
  Η έρευνα διεξάγεται με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του παρόντος νόμου. Στα πλαίσια της έρευνας η Ε Κ. μπορεί να ζητήσει τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων οποιουδήποτε μετόχου, εταίρου, μέλους διοικητικού συμβουλίου, διευθύνοντος συμβούλου ή διαχειριστή ή ανώτερου στελέχους ή υπαλλήλου οποιουδήποτε αιτούντος ή κατόχου άδειας ή επάρκειας ή καταλληλότητας ή έγκρισης. Η λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων προϋποθέτει τη συναίνεση του ατόμου που υποβάλλεται σε αυτήν και διεξάγεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή μέσα σε προθεσμία την οποία τάσσει η Ε.Κ. Εντός της ίδιας προθεσμίας η αρμόδια αστυνομική αρχή υποχρεούται να προβεί σε παραβολή των δακτυλικών αποτυπωμάτων και ανακοινώσει στην Ε.Κ. τα αποτελέσματα της παραβολής και εάν το άτομο που υποβλήθηκε στη δακτυλοσκόπηση διώκεται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
5.  
  Η Ε.Κ. περατώνει την έρευνα όσο το δυνατό γρηγορότερα με γνώμονα την προστασία του δημόσιου συμφέροντος.
6.  
  Μετά την περάτωση της έρευνας η Ε.Κ. καλεί εγγράφως τον αιτούντα να παραστεί σε συνεδρίαση στην έδρα της Ε.Κ. τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει η τελική αξιολόγηση του αιτούντος. Η Ε.Κ. μπορεί να καλέσει εγγράφως στη συνεδρίαση οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα θεωρεί απαραίτητα, τηρώντας προθεσμία δέκα (10) τουλάχιστον ημερών πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
7.  
  Κατά τη συνεδρίαση η Ε.Κ. εξετάζει την αίτηση αξιολογώντας τα αποτελέσματα της έρευνας που προηγήθηκε, το φάκελο της υπόθεσης και τα στοιχεία που προσκομίζει ο απών ή προκύπτουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Η Ε.Κ. εξετάζει μάρτυρες, έγγραφα και στοιχεία κάθε είδους, χωρίς να δεσμεύεται από δικονομικούς κανόνες και γενικά πράττει κάθε τι που μπορεί να οδηγήσει στην εξακρίβωση των προσόντων του αιτούντος σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του παρόντος νόμου. Οι μάρτυρες εξετάζονται ενόρκως ή ανωμοτί κατά την κρίση της Ε.Κ. και υποχρεούνται να προσέλθουν και καταθέσουν εφόσον κλητευθούν από την Ε.Κ.
 1. Η συνεδρίαση της Ε.Κ. είναι δημόσια και διεξάγεται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο στην έδρα της Ε.Κ.
 2. Οι διατάξεις των άρθρων 113 και 114 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζονται αναλόγως.
 3. Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο πρόεδρος της Ε.Κ. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
 4. Οι αιτούντες παρίστανται αυτοπροσώπως εκτός αν ο πρόεδρος της Ε.Κ. επιτρέψει τη μη αυτοπρόσωπη εμφάνιση.
 5. Σε κάθε περίπτωση μπορούν να παρίστανται μέχρι δύο (2) πληρεξούσιοι δικηγόροι για κάθε αιτούντα.
 6. Οι αιτούντες και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους έχουν το δικαίωμα να αναπτύσσουν προφορικά τις απόψεις τους, να προτείνουν και εξετάζουν μέχρι δύο (2) μάρτυρες, να προσκομίζουν έγγραφα και στοιχεία και να υποβάλλουν υπομνήματα.
9.  
  Μετά τη συνεδρίαση, η Ε.Κ. διασκέπτεται και εκδίδει την απόφαση της με την οποία η αίτηση γίνεται δεκτή εξ ολοκλήρου ή εν μέρει ή γίνεται δεκτή με οποιουσδήποτε όρους ήθελε καθορίσει η Ε.Κ. ή απορρίπτεται. Η Ε.Κ. μπορεί να αναβάλει την απόφαση της, αν το κρίνει απαραίτητο, μέχρις ότου ανεύρει ή προσκομιστούν σε αυτήν συμπληρωματικά στοιχεία.
10.  
  Στην άδεια λειτουργίας καζίνου μπορούν να περιλαμβάνονται και όροι που διασφαλίζουν την ακριβή τήρηση των όρων των προσφορών που υποβλήθηκαν κατά τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος του άρθρου 16 του παρόντος νόμου, καθώς και την ακριβή τήρηση των όρων της χορηγούμενης άδειας λειτουργίας καζίνου
11.  
  Η Ε.Κ. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της προς χορήγηση αδειών έχει ευρύτατη διακριτική ευχέρεια περί την εκτίμηση των προσόντων, ικανοτήτων και εν γένει της καταλληλότητας του αιτούντος.
12.  
  Η απόφαση της Ε.Κ. δεν απαιτείται να έχει ειδική αιτιολογία, αρκεί να προκύπτει ότι ελήφθησαν υπόψη και εκτιμήθηκαν ία προσόντα του αιτούντος.
13.  
  Ο αιτών μπορεί, μετά την υποβολή της αίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθ οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την έκδοση της απόφασης της Ε.Κ. να ζητήσει γραπτώς από την Ε.Κ. να επιτρέψει την ανάκληση της αίτησης του. Η Ε.Κ. έχει τη διακριτική ευχέρεια να αρνηθεί την ανάκληση.
14.  
  Ο αιτών που υπέβαλε αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας καζίνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και αυτή απορρίφθηκε ή υπέβαλε αίτηση ανάκλησης της αίτησής του σύμφωνα με την διάταξη της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου και η αίτηση έγινε δεκτή, δεν έχει δικαίωμα να υποβάλει νέα αίτηση πριν παρέλθει ένα (1) έτος από την απόρριψη ή ανάκληση της προηγούμενης. Τυχόν νέα αίτηση που υποβάλλεται πριν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
15.  
  Τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου οφείλουν να υποβάλουν αίτηση για παροχή επάρκειας μέσα σε τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την Ε.Κ. Για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, έρευνα του αιτούντος και χορήγηση της επάρκειας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 9 και 11 έως 12 του παρόντος άρθρου. Αν εκπνεύσει η παραπάνω προθεσμία χωρίς να υποβληθεί αίτηση ή αν η σχετική αίτηση απορριφθεί ή η. επάρκεια οποιουδήποτε από τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου ανακληθεί από την Ε.Κ., η Ε.Κ. μπορεί να απαιτήσει εγγράφως όπως ο ενδιαφερόμενος ή οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι άδειας λειτουργίας καζίνου καταγγείλουν την οποιαδήποτε σύμβαση, συναλλαγή ή άλλη σχέση έχουν με τον εν λόγω τρίτο πάραυτα. Αν ο ενδιαφερόμενος ή οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι άδειας λειτουργίας καζίνου δεν συμμορφωθούν με την απαίτηση της Ε.Κ. μέσα σε εύλογη προθεσμία που καθορίζει η Ε.Κ. στο σχετικό έγγραφο της, η Ε.Κ. μπορεί να προβεί σε επιβολή διοικητικών ποινών κατ αυτού σύμφωνο με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος νόμου.
16.  
  Για τη χορήγηση δελτίου καταλληλότητας σε υπάλληλο παιχνιδιών η Ε.Κ. προβαίνει σε έρευνα του αιτούντος η οποία αφορά τα προσόντα του, προηγούμενη ή προηγούμενες απασχολήσεις και εντιμότητα. Η Ε.Κ. μπορεί να απαιτήσει την εμφάνιση του αιτούντος πριν εκδόσει την απόφασή της.
17.  
  Η χορηγηθείσα καταλληλότητα του υπαλλήλου παιχνιδιών ισχύει μέχρις ότου ανακληθεί από την Ε.Κ. μετά από νεότερη έρευνα που διεξάγει η Ε.Κ. είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελίας.
18.  
  Ο τύπος της αίτησης δελτίου καταλληλότητας, τα σχετικό δικαιολογητικά και τα στοιχεία του δελτίου καταλληλότητας ρυθμίζονται με Κανονισμό της Ε.Κ. του άρθρου 14 του παρόντος νόμου.
19.  
  Η διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο και η οποία άφορα την χορήγηση της άδειας λειτουργίας καζίνου εφαρμόζεται και για την τροποποίηση χορηγηθείσας άδειας
Άρθρο 19 "Προϋποθέσεις αδειών, επάρκειας ή καταλληλότητας"
1.  
  Ο κάτοχος άδειας λειτουργίας καζίνου είναι ανώνυμη εταιρία. Το μετοχικό ή εταιρικά κεφάλαιο της εν λόγω ανώνυμης εταιρίας δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το δραχμικό ισόποσο των τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) Ευρωπαϊκών Νομισματικών Μονάδων (Ε.C.U.) και πρέπει να έχει ολοσχερώς καταβληθεί Οι μετοχές της ανώνυμης αυτής εταιρίας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές.
2.  
  Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας ή επάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του παρόντος νόμου γίνεται δεκτή εφόσον η Ε.Κ. κρίνει ότι πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:.
 1. Ο αιτών και. προκειμένου για νομικό πρόσωπο, κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και κάθε διευθύνων σύμβουλος ή διαχειριστής και κάθε μέτοχος ή εταίρος και κάθε ανώτερο στέλεχος του αιτούντος:.
  • Διαθέτει ήθος και εντιμότητα
  • Διακρίνεται για την επαγγελματική ικανότητα του και την εμπειρία του στο χώρο των επιχειρήσεων, κατά προτίμηση σε επιχειρήσεις καζίνων ή συναφείς δραστηριότητες
  • Κρίνεται ότι ο κάτοχος άδειας δεν υπάρχει κίνδυνος να αναπτύξει παράνομη και αθέμιτη δραστηριότητα κατά τη λειτουργία και εκμετάλλευση του καζίνου και τη διενέργεια εντός αυτού παιχνιδιών.
  • Κατά την κρίση αυτή λαμβάνεται υπόψη το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του άρθρου 14 του παρόντος νόμου και οι προηγούμενες δραστηριότητες του αιτούντος.
 2. Η προτεινόμενη χρηματοδότηση του αιτούντος είναι επαρκής και προέρχεται από αδιάβλητη πηγή.
 3. Η Ε.Κ. δύναται να απαιτήσει από τον προτεινόμενο χρηματοδότη ή πιστωτικό ίδρυμα να υποβάλει αίτηση για επάρκεια και εάν αυτό δεν γίνει μέσα στην προθεσμία, που καθορίζεται στο άρθρο 18 παρ. 15 του παρόντος νόμου, τότε η Ε.Κ. απορρίπτει την αίτηση, εκτός αν ο αιτών εν τω μεταξύ υποβάλει τροποποιημένη αίτηση καθορίζοντας αδιάβλητη πηγή χρηματοδότησης.
 4. Ειδικά ως προς τον αιτούντα άδεια λειτουργίας καζίνου, ή ένας τουλάχιστον μέτοχος ή εξαρτημένη με αυτόν εταιρία είναι κάτοχος άδειας λειτουργίας καζίνου από πενταετίας τουλάχιστον είτε η πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ανώτερων στελεχών ενός τουλάχιστον μετόχου νομικού προσώπου έχουν πενταετή τουλάχιστον εμπειρία στη λειτουργία, διεύθυνση ή έλεγχο καζίνου.
 5. Ο παραπάνω μέτοχος ή εξαρτημένη μ αυτόν εταιρία αναλαμβάνει και να επιμελείται της λειτουργίας και διεύθυνσης του καζίνου.
 6. Η διάταξη αυτή παύει να ισχύει πέντε (5) έτη μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
3.  
  Προϋποθέσεις για τη χορήγηση δελτίου καταλληλότητας σε υπάλληλο παιχνιδιών είναι η εν γένει εντιμότητα και προϋπηρεσία του αιτούντος
Άρθρο 20
1.  
  Απαγορεύεται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, είτε έναντι ανταλλάγματος είτε όχι, μεμονωμένα ή σε συνεργασία με οποιονδήποτε άλλο, εκτός αν λάβει άδεια από την Ε.Κ. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, να πράττει οτιδήποτε από τα ακόλουθα:.
 1. Να θέτει σε λειτουργία, διατηρεί ή εκθέτει προς διεξαγωγή παιχνιδιού οποιοδήποτε μέσο ή υλικό διεξαγωγής παιχνιδιού ή μηχάνημα με νομίσματα οποιουδήποτε είδους συμπεριλαμβανομένων των παιχνιδιών και μέσων και υλικών διεξαγωγής παιχνιδιού που απαριθμούνται στο άρθρο 15 του παρόντος νόμου ή οποιωνδήποτε άλλων ήθελε εγκρίνει μελλοντικά η Ε.Κ. με έκδοση Κανονισμού.
 2. Να εισπράττει άμεσα ή έμμεσα οποιαδήποτε αμοιβή, αντάλλαγμα, ποσοστό ή μερίδιο των χρημάτων ή αντικειμένων που διακυβεύονται κατά τη διάρκεια παιχνιδιού, ή κατά τη λειτουργία μέσου ή υλικού διεξαγωγής παιχνιδιού ή μηχανήματος με νομίσματα οποιουδήποτε είδους συμπεριλαμβανομένων των παιχνιδιών και μέσων και υλικών διεξαγωγής παιχνιδιού, που απαριθμούνται στο άρθρο 15 του παρόντος νόμου ή οποιωνδήποτε άλλων ήθελε εγκρίνει μελλοντικά η Ε.Κ. με έκδοση Κανονισμού.
2.  
  Απαγορεύεται σε κάθε φυσικά ή νομικό πρόσωπο υπό οποιαδήποτε ιδιότητα να επιτρέπει ή ανέχεται τη λειτουργία, διατήρηση ή έκθεση οποιουδήποτε μέσου ή υλικού διεξαγωγής παιχνιδιού ή μηχανήματος με νομίσματα οποιουδήποτε είδους συμπεριλαμβανομένων των παιχνιδιών και μέσων και υλικών διεξαγωγής παιχνιδιού, που απαριθμούνται στο άρθρο 15 του παρόντος νόμου ή οποιωνδήποτε άλλων ήθελε εγκρίνει μελλοντικά η Ε.Κ. με έκδοση Κανονισμού, προς το σκοπό διεξαγωγής παιχνιδιού, έναντι χρημάτων ή περιουσιακών αντικειμένων, εντός της κατοικίας του ή καταστήματος εργασίας του ή κλειστού ή υπαίθριου χώρου του οποίου έχει την κυριότητα, νομή ή κατοχή. Δεν απαγορεύεται η διατήρηση μέσου ή υλικού διεξαγωγής παιχνιδιού από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο εντός της κατοικίας του αποκλειστικά για διακοσμητικούς σκοπούς.
3.  
  Απαγορεύεται σε κάθε φυσικά ή νομικό πρόσωπο, είτε ημεδαπό είτε αλλοδαπό, να πωλεί, παραχωρεί, εκμισθώνει, διανέμει ή παραδίδει τη χρήση οποιουδήποτε μέσου ή υλικού διεξαγωγής παιχνιδιού, συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων με νομίσματα, εκτός αν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 1. Το εν λόγω πρόσωπο έχει λάβει άδεια κατασκευαστή, προμηθευτή ή διανομέα από την Ε.Κ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του παρόντος νόμου.
 2. Το είδος του μέσου ή υλικού διεξαγωγής παιχνιδιού συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων με νομίσματα, που πρόκειται να πωληθούν, παραχωρηθούν, εκμισθωθούν, διανεμηθούν ή παραδοθούν κατά χρήση, έχει προηγουμένως επιθεωρηθεί και εγκριθεί από την Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 4 του παρόντος νόμου.
 3. Το μέσο ή υλικό διεξαγωγής παιχνιδιού πωλείται, παραχωρείται, εκμισθώνεται, διανέμεται ή παραδίδεται κατά χρήση από κατασκευαστή, προμηθευτή ή διανομέα κάτοχο άδειας
4.  
  Εφόσον στη σχετική σύμβαση πώλησης, παραχώρησης, μίσθωσης, διανομής ή παράδοσης κατά χρήση συμπεριληφθεί όρος δυνάμει του οποίου οποιοδήποτε τίμημα, μίσθωμα ή αντάλλαγμα οφείλεται σε κατασκευαστή, προμηθευτή ή διανομέα κάτοχο άδειας είναι καταβλητέο σε αυτόν με τη μορφή μεριδίου ή ποσοστού συμμετοχής στα κέρδη του αντισυμβαλλόμενου κατόχου άδειας λειτουργίας καζίνου, ο όρος αυτός είναι ισχυρός χωρίς όμως να παραβλάπτεται το δικαίωμά της Ε.Κ. να εισπράττει από τον κάτοχο άδειας λειτουργίας καζίνου πλήρως οποιοδήποτε ποσό οφειλόμενο στην Ε.Κ. δυνάμει των διατάξεων του παρόντος νόμου.
5.  
  Οι απαγορεύσεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου ισχύουν και προκειμένου για αλλοδαπά πλοία ή πλωτά ναυπηγήματα κάθε τύπου και χωρητικότητας, εφόσον αυτά βρίσκονται σε λιμάνια ή σε εσωτερικά ή χωρικά ύδατα της ελληνικής Επικράτειας. Εφόσον υπάρχουν υπόνοιες ότι διαπράττεται ή έχει διαπραχθεί οποιαδήποτε παράβαση των απαγορεύσεων του παρόντος άρθρου επί του ως άνω αλλοδαπού πλοίου ή πλωτού ναυπηγήματος, η Ε.Κ. μπορεί να ασκήσει σε σχέση με αυτό τις εξουσίες που της παρέχονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
6.  
  Κάτοχος άδειας λειτουργίας καζίνου ή εξαρτημένη με αυτόν εταιρία δεν επιτρέπεται να συνάψει οποιαδήποτε σύμβαση ή να προβεί σε συναλλαγή ή να συνάψει άλλη σχέση με πρόσωπο από το οποίο ζήτησε η Ε.Κ. να υποβάλει αίτηση για επάρκεια και δεν το έπραξε ή υπέβαλε αίτηση αλλά αυτή απορρίφθηκε ή η χορηγηθείσα επάρκεια ανακλήθηκε από την Ε.Κ., εκτός αν λάβει την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Ε.Κ.
7.  
  Οποιαδήποτε σύμβαση για την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών ή για τη χρηματοδότηση κατόχου άδειας λειτουργίας καζίνου ή εξαρτημένης με αυτόν εταιρίας με πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει όρο δυνάμει του οποίου αν η Ε.Κ. απαιτήσει από το αντισυμβαλλόμενο πρόσωπο να υποβάλει αίτηση για επάρκεια και αυτό δεν το πράξει ή η αίτηση που υπέβαλε απορριφθεί ή η χορηγηθείσα σε αυτό επάρκεια ανακληθεί από την Ε.Κ., ο κάτοχος άδειας λειτουργίας καζίνου έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Η ύπαρξη του όρου αυτού τεκμαίρεται έστω και αν δεν έχει συμπεριληφθεί στη σχετική σύμβαση. Όταν ο κάτοχος άδειας λειτουργίας καζίνου ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, η σύμβαση λύεται και τα μέρη υποχρεούνται αμοιβαία να αποδώσουν τις τυχόν ληφθείσες παροχές κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Αποζημίωση για τυχόν ζημία του αντισυμβαλλόμενου προσώπου από τη μη εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλεται.
8.  
  Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε κάτοχο άδειας λειτουργίας καζίνου να προσλάβει οποιονδήποτε υπάλληλο παιχνιδιών πριν αυτός λάβει δελτίο καταλληλότητας σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του παρόντος νόμου. Οι υπάλληλοι παιχνιδιών οφείλουν να φέρουν το δελτίο καταλληλότητας τους καθ όλη τη διάρκεια της εργασίας τους.
9.  
  Απαγορεύεται στους υπαλλήλους των κατόχων άδειας λειτουργίας καζίνου καθώς επίσης και σε κάθε μέλος διοικητικού συμβουλίου, διευθύνοντα σύμβουλο ή μέτοχο των κατόχων αδειών λειτουργίας καζίνου, να συμμετέχουν σε παιχνίδια, στοιχήματα ή είσπραξη κερδών, είτε άμεσα είτε έμμεσα δι άλλων προσώπων, εντός του καζίνου με το οποίο τελούν σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω σχέσεις
Άρθρο 21
1.  
  Πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν τους αιτούντες ή κατόχους αδειών ή κατόχους επάρκειας ή καταλληλότητας ή έγκρισης είτε παρασχέθηκαν από αυτούς είτε περιήλθαν σε γνώση ή στην κατοχή της Ε.Κ. με οποιονδήποτε τρόπο, είναι απόρρητα και δεν ανακοινώνονται.
2.  
  Τα μέλη της Ε.Κ., στελέχη της Γραμματείας ή της Νομικής Υπηρεσίας, μέλη Επιτροπών ή Σύμβουλοι, ή άλλα πρόσωπα που εξετέλεσαν καθήκοντα ανατεθειμένα σε αυτούς από την Ε.Κ., εξεταζόμενα ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή αρμόδιας αρχής, έχουν υποχρέωση να αρνηθούν να αποκαλύψουν πληροφορίες και στοιχεία της παραγράφου 1, που περιήλθαν με οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση τους, εκτός αν το απόρρητο αρθεί με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου εφετών και αφού ακουστεί η γνώμη του προέδρου της Ε.Κ. Τα ίδια πρόσωπα υπέρ των οποίων ισχύει το απόρρητο έχουν υποχρέωση να αρνηθούν να αποκαλύψουν την πηγή των παραπάνω πληροφοριών ή στοιχεία τα οποία οδηγούν στην πηγή των πληροφοριών.
3.  
  Η Ε.Κ. έχει την ευχέρεια, όταν εξετάζει την αίτηση αιτούντος ο οποίος έχει, ο ίδιος ή μέτοχος του, λάβει αντίστοιχη άδεια ή επάρκεια στην αλλοδαπή, να ζητήσει από την αρμόδια αλλοδαπή επιτροπή καζίνων ή από άλλο αρμόδιο σώμα ή οργανισμό να παράσχουν πληροφορίες σε σχέση με τον αιτούντα ή το μέτοχο του, συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων ή αποσπασμάτων του σχετικού φακέλου του αιτούντος ή του μετόχου του που τηρεί η εν λόγω Επιτροπή Καζίνων ή άλλο αρμόδιο σώμα ή οργανισμός.
4.  
  Η Ε.Κ., εφόσον της υποβληθεί αίτηση από αρμόδια αλλοδαπή επιτροπή καζίνων ή από άλλο αρμόδιο σώμα ή οργανισμό για παροχή πληροφοριών σε σχέση με κάτοχο άδειας ή επάρκειας ή μέτοχο αυτού στην Ελλάδα, μπορεί να παράσχει τις πληροφορίες αυτές καθώς επίσης αντίγραφα ή αποσπάσματα από το σχετικό φάκελο του κατόχου άδειας ή επάρκειας ή μετόχου του τον οποίο τηρεί η Ε.Κ., εκτός αν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης υπαγορεύουν το αντίθετο.
Άρθρο 22
1.  
  Τα τέλη και έξοδα που επιβάλλονται σε οποιονδήποτε αιτούντα ή κάτοχο άδειας ή επάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι τα ακόλουθα:
 1. Τέλος για την υποβολή αίτησης. β. Έξοδα έρευνας της αίτησης, γ. Τέλος επί των κερδών.
 2. Τέλος για την κατοχή άδειας λειτουργίας καζίνου, ε. Τέλος υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων.
2.  
  Επιβάλλεται τέλος σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 24 του παρόντος νόμου. Το τέλος αυτό καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της αίτησης. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου το τέλος ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές, στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου το τέλος ανέρχεται σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές, στην περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου το τέλος ανέρχεται σε εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές, στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου το τέλος ανέρχεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές και στην περίπτωση των παραγράφων S έως 9 του άρθρου 24 του παρόντος νόμου το τέλος ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) δραχμές.
3.  
  Το ύψος των τελών της προηγουμένης παραγράφου μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανά διετία με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
4.  
  Ο απών κατά τις διατάξεις των άρθρων 17 και 24 του παρόντος νόμου καταβάλλει στην Ε.Κ. τα έξοδα που προϋπολογίζει η Ε.Κ. ότι θα απαιτηθούν για τη διεκπεραίωση της έρευνας των προσόντων του. Τα έξοδα-αυτά καταβάλλονται προκαταβολικά. Η Ε.Κ. μπορεί να επιβάλει συμπληρωματικά έξοδα σε οποιοδήποτε στάδιο της έρευνας. Μετά την έκδοση της απόφασής της επί της αίτησης, η Ε.Κ. παρέχει στον αιτούντα λογαριασμό των εξόδων του παρόντος άρθρου και καταλογίζει στον αιτούντα το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο ή αποδίδει σε αυτόν το τυχόν πλεόνασμα.
5.  
  Κάθε κάτοχος άδειας λειτουργίας καζίνου οφείλει τέλος που καθορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί των μηνιαίων κερδών του. που καταβάλλεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του μήνα. Η πρώτη καταβολή γίνεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του μήνα εντός του οποίου συμπίπτει η έναρξη λειτουργίας κάθε καζίνου.
6.  
  Επιβάλλεται ετήσιο τέλος σε κάθε κάτοχο άδειας λειτουργίας καζίνου, το οποία στις περιπτώσεις των καζίνων του άρθρου 27 παράγραφος 1 περ. α, β, Υ και δ ανέρχεται σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές και στις περιπτώσεις των υπόλοιπων καζίνων σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές. Το τέλος αυτό οφείλεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης με την οποία χορηγείται η άδεια και καταβάλλεται σε ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις.
7.  
  επιβάλλεται τέλος υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων το οποίο καθορίζεται σε ποσοστό δυο τοις εκατό (2%) επί των κερδών των κατόχων άδειας λειτουργίας καζίνου και καταβάλλεται στην Ε.Κ. μαζί με το τέλος της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και κατά τις ίδιες ημερομηνίες. Η Ε.Κ. αποδίδει το μισό του τέλους αυτού στο Δήμο ή στην Κοινότητα στην περιφέρεια της οποίας είναι εγκατεστημένο το αντίστοιχο καζίνο και το άλλο μισό στην οικεία Ένωση Δήμων ή Κοινοτήτων του αντίστοιχου νομού, που είναι εγκατεστημένο το καζίνο και μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την είσπραξή του. Με την καταβολή αυτήν ο κάτοχος άδειας λειτουργίας καζίνου απαλλάσσεται σε σχέση με την λειτουργία του καζίνου από κάθε τέλος, δημοτικό φόρο, εισφορά ή οποιαδήποτε άλλη συναφή επιβάρυνση προς τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.
8.  
  Τα παραπάνω τέλη και έξοδα εισπράττονται στο όνομα και για λογαριασμό της Ε.Κ. και διαχειρίζονται από αυτήν, κατατίθενται δε σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες με την κίνηση του λογαριασμού, καθώς και ο χρόνος και τρόπος απόδοσης των σχετικών ποσών στο Δημόσιο. Για την είσπραξη των τελών και εξόδων που επιβάλλονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η Ε.Κ. έχει όλες τις εξουσίες και τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, ΦΕΚ 90 Α).
9.  
  Οι δαπάνες λειτουργίας της Ε.Κ. καλύπτονται από την είσπραξη των τελών και εξόδων που θεσπίζονται υπέρ αυτής με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Στην Ε.Κ. περιέρχεται και αποδίδεται απ ευθείας ως έσοδο και κάθε άλλο ποσά το οποίο εισπράττεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος νόμου ή άλλων νομοθετημάτων ως χρηματική ποινή, διοικητικό πρόστιμο ή προϊόν δήμευσης σε σχέση με την άσκηση των δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
10.  
  Μετά την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της και την απόδοση των ποσών των παραγράφων 5 εδάφ. γ και 7 του παρόντος άρθρου που γίνεται δια του ως άνω ειδικού λογαριασμού, η Ε.Κ. μετά ένα μήνα από το κλείσιμο της οικονομικής διαχείρισης κάθε έτους αποδίδει το πλεόνασμα στο Δημόσιο, το οποίο εισάγεται στον Κρατικά Προϋπολογισμό.
11.  
  Ειδικά για το οικονομικό έτος έναρξης λειτουργίας της Ε.Κ. προβλέπεται η επιχορήγηση της για την κάλυψη των δαπανών έναρξης της λειτουργίας της με ποσό ύψους τετρακοσίων εκατομμυρίων (400.000.000) δραχμών το οποίο βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και ειδικότερα τα έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ε.Ο.Τ. (Κωδικός 3000). Το ποσό αυτό επιστρέφεται στον Ε.Ο.Τ. μόλις καταστεί δυνατόν και πάντως μέσα σε δυο (2) έτη από την έναρξη λειτουργίας της.
Άρθρο 23
1.  
  Η μη καταβολή των τελών και εξόδων που οφείλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου του παρόντος νόμου κατά τις οριζόμενες ημερομηνίες καταβολής τους συνεπάγεται την επιβάρυνση του οφειλέτη με τόκους υπερημερίας με το νόμιμο εκάστοτε επιτόκιο επί του οφειλόμενου ποσού
2.  
  Η μη καταβολή των εξόδων που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 22 του παρόντος νόμου έχει ως περαιτέρω συνέπεια να απέχει η Ε.Κ. από οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια σε σχέση με την αίτηση του αιτούντος. Η Ε.Κ. μπορεί να χορηγήσει στον αιτούντα προθεσμία για την καταβολή των εν λόγω εξόδων, μετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας η αίτηση απορρίπτεται με αιτιολογία τη μη καταβολή των εξόδων.
3.  
  Ο κάτοχος της άδειας, που δεν καταβάλλει τα τέλη που προβλέπονται στις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 22 του παρόντος νόμου, εκπίπτει αυτοδικαίως από την άδεια μετά την παρέλευση ολόκληρου του επόμενου διμήνου μετά το μήνα σε σχέση με τον οποίο οφειλόταν η πληρωμή. Η έκπτωση με τον τρόπο αυτόν δεν αποκλείει στον πρώην κάτοχο άδειας την υποβολή νέας αίτησης για χορήγηση άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και επόμενων του παρόντος νόμου.
4.  
  Εφόσον είτε η Ε.Κ. είτε ο ενδιαφερόμενος κάτοχος άδειας διαπιστώσει ότι εκ λογιστικού σφάλματος ή παραδρομής το τέλος επί των κερδών που καταβλήθηκε, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του παρόντος νόμου, είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από το ποσό που πραγματικά έπρεπε να είχε καταβληθεί, η Ε.Κ.:.
 1. Σε περίπτωση ελλειμματικής πληρωμής, εισπράττει το συμπληρωματικά ποσό τέλους που διαπιστώνεται ότι οφείλεται
 2. Σε περίπτωση πλεονασματικής πληρωμής, προβαίνει σε λογιστικό έλεγχο των βιβλίων του κατόχου άδειας για τη συγκεκριμένη περίοδο και αν αποδειχθεί άτι πράγματι υπήρξε πλεονασματική πληρωμή πιστώνει τον κάτοχο άδειας με οποιοδήποτε επιπλέον ποσό, το οποίο και συμψηφίζει με το καταβλητέο, από τον κάτοχο άδειας κατά την αμέσως επόμενη ημερομηνία πληρωμής, ποσά
5.  
  Σε περίπτωση που κάτοχος άδειας λειτουργίας καζίνου παύσει τις εργασίες του σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, η Ε.Κ. προβαίνει σε λογιστικό έλεγχο των βιβλίων του, προσδιορίζει το οφειλόμενο ποσό σε σχέση με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 22 του παρόντος νόμου τέλη για την αντίστοιχη περίοδο και:.
 1. Αν οφείλεται κάποιο ποσό από τον κάτοχο άδειας προβαίνει στην είσπραξη του ή
 2. Αν οφείλεται κάποιο ποσό προς τον κάτοχο άδειας προβαίνει σε καταβολή του