ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/2162

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-07-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-07-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-07-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 419/1976 (ΦΕΚ 221 Α) και άλλες συναφείς διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποιήσεις - συμπληρώσεις διατάξεων του ν. 419/1976 Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Α Προαγωγές Άρθρο 1 Το άρθρο 97 του ν. 419/1976, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 1. Οι προαγωγές ενεργούνται: α) κατ απόλυτη εκλογή, β) κατ εκλογή, γ) κατ αρχαιότητα. 2.Ως προακτέοι, κατ απόλυτη εκλογή, χαρακτηρίζονται οι υπάλληλοι που έχουν σε άριστο επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσιώσεως στο καθήκον, της επιστημονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσεως του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας, της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση, απόλυτα και με ταχύτητα και ευστοχία, κάθε υπηρεσιακού θέματος και ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. 3.Ως προακτέοι, κατ εκλογή, χαρακτηρίζονται οι υπάλληλοι που έχουν σε πολύ καλό επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσιώσεως στο καθήκον της επιστημονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσεως του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας, της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση, πλήρως και με ταχύτητα και ευστοχία, κάθε υπηρεσιακού θέματος και ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. 4.Ως προακτέοι, κατ αρχαιότητα, χαρακτηρίζονται οι υπάλληλοι που έχουν σε καλό επίπεδο τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσιώσεως στο καθήκον, της επιστημονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσεως του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας, της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση, επαρκώς, των υπηρεσιακών θεμάτων και ανταποκρίνονται επαρκώς στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. 5.Ως μη προακτέοι χαρακτηρίζονται οι υπάλληλοι οι οποίοι δεν έχουν τα ανωτέρω προσόντα και δεν μπορούν να εκτελέσουν τα καθήκοντα του ανωτέρου βαθμού. 6.Η κρίση προς προαγωγή γίνεται κατά συνεκτίμηση των ουσιαστικών προσόντων του υπαλλήλου καθ όλη τη σταδιοδρομία του και ιδιαίτερα στον κατεχόμενο βαθμό. 7.Στις περιπτώσεις που οι προαγωγές γίνονται κατ απόλυτη εκλογή και κατ εκλογή, το υπηρεσιακό συμβούλιο υποβάλλει σε κρίση όλους όσους έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα και κατ εκτίμηση των ουσιαστικών προσόντων, που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, τους χαρακτηρίζει ως προακτέους κατ απόλυτη εκλογή και κατ εκλογή. Μετέπειτα, προκειμένου να επιλέξει τους καταλληλότερους για την πλήρωση των κενών θέσεων, προβαίνει σε συγκριτική εκτίμηση των προσόντων τους και προκρίνει κατ αξιολογική σειρά τους καταλληλότερους προς προαγωγή στις κενές θέσεις. Αν οι κενές θέσεις δεν καλυφθούν με προακτέους κατ απόλυτη εκλογή, το υπηρεσιακό συμβούλιο προχωρεί σε σύγκριση των ουσιαστικών προσόντων των κατ εκλογή προακτέων και επιλέγει κατά τον ίδιο τρόπο μεταξύ αυτών τους καταλληλότερους για την προαγωγή τους στις θέσεις που απέμειναν. Στην περίπτωση αυτήν όλοι οι προακτέοι κατ εκλογή έπονται στη σειρά των κριθέντων προακτέων κατ απόλυτη εκλογή. 8.Στις περιπτώσεις που οι προαγωγές γίνονται κατ εκλογή και κατ αρχαιότητα το υπηρεσιακό συμβούλιο μετά την κρίση των εχόντων τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, ως προακτέων κατ εκλογή και κατ αρχαιότητα, προβαίνει σε σύγκριση των ουσιαστικών προσόντων όσων κρίθηκαν κατ εκλογή προακτέοι και προκρίνει τους καταλληλότερους κατ αξιολογική σειρά για την προαγωγή τους στις κενές θέσεις. Αν δεν πληρωθούν όλες οι κενές θέσεις με τον τρόπο αυτόν, το υπηρεσιακό συμβούλιο προχωρεί στη συμπλήρωση των κενών θέσεων με προακτέους κατ αρχαιότητα και τους προάγει κατά σειρά κατατάξεως τους στην επετηρίδα. Και στην περίπτωση αυτήν οι κριθέντες κατ αρχαιότητα προακτέοι έπονται όλων των προακτέων κατ εκλογή. 9.Το υπηρεσιακό συμβούλιο έχει υποχρέωση να αιτιολογήσει την πρόκριση των καταλληλότερων προς προαγωγή, καθώς και την παράλειψη των αρχαιοτέρων ή την προαγωγή των αρχαιοτέρων σε κατώτερη σειρά. Άρθρο 2 Το άρθρο 98 του ν. 419/1976, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 1. Η προαγωγή των υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου στον αμέσως ανώτερο βαθμό, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, ενεργείται από του βαθμού του ακολούθου πρεσβείας μέχρι και του βαθμού του συμβούλου πρεσβείας Α τάξεως με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου ως εξής: α) Από του βαθμού του ακολούθου πρεσβείας στο βαθμό του γραμματέως πρεσβείας Γ τάξεως κατά σειρά αρχαιότητος, παραλειπομένων των υπό του υπηρεσιακού συμβουλίου κρινόμενων ως μη προακτέων. Ο διορισμός, η μονιμοποίηση και η προαγωγή των ακολούθων πρεσβείας ενεργείται με υπουργική απόφαση. β) Από του βαθμού του γραμματέως πρεσβείας Γ τάξεως στο βαθμό του γραμματέως πρεσβείας Β τάξεως κατ εκλογή ή κατ αρχαιότητα, παραλειπομένων των υπό του υπηρεσιακού συμβουλίου κρινόμενων ως μη προακτέων. γ) Από του βαθμού του γραμματέως πρεσβείας Β τάξεως στο βαθμό του γραμματέως πρεσβείας Α τάξεως κατ εκλογή. δ) Από του βαθμού του γραμματέως πρεσβείας Α τάξεως μέχρι και του βαθμού του συμβούλου πρεσβείας Α τάξεως κατ απόλυτη εκλογή ή κατ εκλογή. 2.Οι κρινόμενοι ως μη προακτέοι δεν μπορούν να επανακριθούν πριν από την παρέλευση έτους από την προηγούμενη κρίση. Άρθρο 3 Το άρθρο 100 του ν. 419/1976, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 100 1.Η προαγωγή σε πρεσβευτικούς βαθμούς ενεργείται, εφόσον υπάρχει κενή θέση, κατ απόλυτη εκλογή, με προεδρικό διάταγμα μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και προκειμένου περί προαγωγής στο βαθμό του πληρεξούσιου υπουργού Β τάξεως, κατ απόλυτη εκλογή και μετά από προηγούμενη γνώμη του ανώτατου υπηρεσιακού συμβουλίου. 2. 1)Στο βαθμό του πληρεξούσιου υπουργού Β τάξεως προάγεται, κατ απόλυτη εκλογή, ο έχων ..τουλάχιστον τριετή πραγματική ευδόκιμη υπηρεσία στο βαθμό του συμβούλου πρεσβείας Α τάξεως και διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στην Κεντρική Υπηρεσία με βαθμό γραμματέως πρεσβείας Α τάξεως ή συμβούλου πρεσβείας Α ή Β τάξεως, διετή τουλάχιστο στους αυτούς βαθμούς υπηρεσία στην Εξωτερική Υπηρεσία, σε πρεσβευτική αρχή ή μόνιμη αντιπροσωπεία. Η διετής αυτή υπηρεσία σε πρεσβευτική αρχή ή μόνιμη αντιπροσωπεία λαμβάνεται υπόψη στους υπαλλήλους που, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νομοσχεδίου, έχουν βαθμό μέχρι και γραμματέως πρεσβείας Α τάξεως, εφεξής δε, σε όλους τους νεοεισερχόμενους υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου. 2)Σύμβουλοι πρεσβείας Α τάξεως υπηρετούντες ως κατ απονομή πρέσβεις σε αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας μπορούν να προαχθούν στο βαθμό του πληρεξούσιου υπουργού Β τάξεως με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και χωρίς την προϋπόθεση της διετούς προϋπηρεσίας στην Κεντρική Υπηρεσία στους κατά την περ. α της παρούσας παραγράφου αναφερόμενους βαθμούς. 3)Για την προαγωγή στο βαθμό του πληρεξούσιου υπουργού Β τάξεως συνεκτιμάται η παρακολούθηση, * από του βαθμού του γραμματέως πρεσβείας Ρ έως και του συμβούλου πρεσβείας Α, προγράμματος επιμόρφωσης του Κέντρου Διπλωματικών Σπουδών ή εκπαιδευτικού σεμιναρίου στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, συναφούς προς την αποστολή των διπλωματικών υπαλλήλων. Η διάταξη του εδαφίου αυτού έχει εφαρμογή για τους εφεξής εισαγόμενους στο Υπουργείο Εξωτερικών διπλωματικούς υπαλλήλους. 3.Στο βαθμό του πληρεξούσιου υπουργού Α τάξεως προάγεται, κατ απόλυτη εκλογή, ο έχων τριετή πραγματική ευδόκιμη υπηρεσία στο βαθμό του πληρεξούσιου υπουργού Β τάξεως. 4.Στο βαθμό του πρέσβεως προάγεται, κατ απόλυτη εκλογή, ο έχων τριετή πραγματική ευδόκιμη υπηρεσία στο βαθμό του πληρεξούσιου υπουργού Α τάξεως. 5.Προκειμένου περί προαγωγής από του βαθμού του συμβούλου πρεσβείας Α τάξεως και άνω. δεν χωρεί επανάκριση των κριθέντων ως μη προακτέων πριν από την παρέλευση έτους. Άρθρο 4 Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 51 του ν. 419/ 1976, όπως ισχύουν, τροποποιούνται ως εξής: 4. Οι μονιμοποιούμενοι ως εμπειρογνώμονες Β τάξεως, μετά διετή ευδόκιμη υπηρεσία από της μονιμοποιήσεώς τους, προάγονται, μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, στο βαθμό του εμπειρογνώμονα Α τάξεως, κατ απόλυτη εκλογή ή κατ εκλογή. 5.Οι εμπειρογνώμονες Α τάξεως, μετά από οκταετή ευδόκιμη υπηρεσία στο βαθμό αυτόν και μετά από γνώμη του ανώτατου υπηρεσιακού συμβουλίου, προάγονται, κατ απόλυτη εκλογή, σε κενές θέσεις του βαθμού του εμπειρογνώμονα-πρεσβευτή-συμβούλου Β τάξεως του κλάδου των εμπειρογνωμόνων, του οποίου εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα. 6.Οι εμπειρογνώμονες πρεσβευτές-σύμβουλοι Β τάξεως, μετά από τριετή ευδόκιμη υπηρεσία στο βαθμό αυτόν και μετά από γνώμη του ανώτατου υπηρεσιακού συμβουλίου, προάγονται, κατ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του εμπειρογνώμονα πρεσβευτή-συμβούλου Α τάξεως. Άρθρο 5 1.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν. 419/1976, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 1. Η προαγωγή του επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας (Ε.Ν.Υ.) στον αμέσως ανώτερο βαθμό ενεργείται με απόφαση του Υπουργού από του βαθμού του γραμματέως της Ε.Ν.Υ. μέχρι και του βαθμού του ειδικού νομικού συμβούλου Β, τάξεως, κατ εκλογή, μετά από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, από δε του βαθμού του ειδικού νομικού συμβούλου Β τάξεως στο βαθμό του ειδικού νομικού συμβούλου Α τάξεως κατ απόλυτη εκλογή μετά από απόφαση του ανώτατου υπηρεσιακού συμβουλίου, ως ακολούθως: 2.Το αυτό ισχύει και για την προαγωγή του επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ν.Υ.ΕΚ). Άρθρο 6 1.Το στοιχείο α της παραγράφου 1 του άρθρου 102 του ν. 419/1976, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: α. Η προαγωγή των υπαλλήλων του διοικητικού κλάδου γενικών καθηκόντων στον αμέσως ανώτερο βαθμό, ενεργείται από του βαθμού του γραμματέως Β τάξεως στο βαθμό του γραμματέως Α τάξεως με απόφαση του Υπουργού κατά σειρά αρχαιότητας, μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, παραλειπομένων των κρινόμενων ως μη προακτέων. Στους επόμενους βαθμούς οι προαγωγές των υπαλλήλων αυτών ενεργούνται δια πράξεως του Υπουργού μετά σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, εφόσον υφίστανται κενές θέσεις ως εξής: Από του βαθμού του γραμματέως Α τάξεως μέχρι και του βαθμού του τμηματάρχη Α τάξεως κατ εκλογή ή κατ αρχαιότητα, παραλειπομένων των υπό του υπηρεσιακού συμβουλίου κρινόμενων ως μη προακτέων. Από του βαθμού του τμηματάρχη Α τάξεως μέχρι και του βαθμού του διευθυντή Α τάξεως κατ απόλυτη εκλογή ή κατ εκλογή. Από του βαθμού του διευθυντή Α τάξεως στο βαθμό του γενικού διευθυντή κατ απόλυτη εκλογή. 2.Το στοιχείο β της παραγράφου 1 του άρθρου 102 του ν.419/1976, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: β. Οι υπάλληλοι του κλάδου αυτού αποκτούν τα προς προαγωγή τυπικά προσόντα μέχρι του βαθμού του τμηματάρχη Β τάξεως μετά τριετή ευδόκιμη υπηρεσία στον προηγούμενο βαθμό, από του βαθμού δε αυτού και άνω μετά διετή και ευδόκιμη υπηρεσία σε κάθε βαθμό. Στο βαθμό του γενικού διευθυντή μπορεί να προάγεται διευθυντής Α τάξεως μετά εξαετή ευδόκιμη παραμονή στο βαθμό αυτόν από την οποία τουλάχιστον τετραετή υπηρεσία να έχει διανύσει ως προϊστάμενος Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών. 3.Το στοιχείο α της παραγράφου 2 του άρθρου 102 του ν.419/1976, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 2. Η προαγωγή των υπαλλήλων του κλάδου διοικητικών γραμματέων στον αμέσως ανώτερο βαθμό ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου ως εξής: 1)Από του βαθμού του διοικητικού γραμματέα ΣΤ στο βαθμό του διοικητικού γραμματέα Ε κατ αρχαιότητα, παραλειπομένων των κρινομένων ως μη προακτέων. Από του βαθμού του διοικητικού γραμματέα Ε μέχρι και του βαθμού του διοικητικού γραμματέα Γ κατ εκλογή ή κατ αρχαιότητα, παραλειπομένων των κρινόμενων ως μη προακτέων. Από του βαθμού του διοικητικού γραμματέα Γ μέχρι και του βαθμού του διοικητικού γραμματέα Α κατ απόλυτη εκλογή ή κατ εκλογή. 4.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 102, του ν. 419/1976, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 3. Οι υπάλληλοι του κλάδου τεχνικών επικοινωνιών προάγονται με απόφαση του Υπουργού μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου από του βαθμού του γραμματέα Β τάξεως στο βαθμό του γραμματέα Α τάξεως μετά τριετή ευδόκιμη υπηρεσία κατά αρχαιότητα, παραλειπομένων των κρινόμενων ως μη προακτέων, από του βαθμού του γραμματέα Α τάξεως στο βαθμό του τμηματάρχη Β τάξεως μετά τριετή ευδόκιμη υπηρεσία, κατ εκλογή ή κατ αρχαιότητα, παραλειπομένων των κρινομένων ως μη προακτέων, από του βαθμού του τμηματάρχη Β τάξεως στο βαθμό του τμηματάρχη Α τάξεως μετά διετή ευδόκιμη υπηρεσία, κατ εκλογή ή κατ αρχαιότητα, παραλειπομένων των κρινομένων ως μη προακτέων, από του βαθμού του τμηματάρχη Α τάξεως στο βαθμό του διευθυντή Β τάξεως μετά τριετή ευδόκιμη υπηρεσία στο βαθμό του τμηματάρχη Α τάξεως κατ απόλυτη εκλογή ή κατ εκλογή και από του βαθμού του διευθυντή Β τάξεως στο βαθμό του διευθυντή Α τάξεως μετά τριετή ευδόκιμη υπηρεσία στο βαθμό του διευθυντή Β τάξεως κατ απόλυτη εκλογή. Άρθρο 7 Η παράγραφος 5 του άρθρου 103 του ν. 419/1976, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 5. Η προαγωγή των υπαλλήλων του βοηθητικού προσωπικού από του βαθμού του κλητήρα Α τάξεως μέχρι και του ταξινόμου Α ενεργείται κατ απόλυτη εκλογή ή κατ εκλογή και από του βαθμού του ταξινόμου Α στο βαθμό του αρχιταξινόμου κατ απόλυτη εκλογή. Άρθρο 7α Η σύγκληση του υπηρεσιακού συμβουλίου για την προαγωγή των υπαλλήλων όλων των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών είναι υποχρεωτική και η προαγωγή ενεργείται με απόφαση του Υπουργού εντός τριών (3) μηνών από της δημιουργίας κενής θέσεως και της υπάρξεως υπαλλήλων εχόντων τα τυπικά προσόντα για την προαγωγή. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Β Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Άρθρο 8 1. Το β εδ. του άρθρου 63 του ν. 419/1976 αναδιατυπώνεται ως εξής: β. Οι θέσεις τεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 63 του ν. 419/1976 που ήταν κενές κατά την έναρξη ισχύος του ν. 1476/1984 (ΦΕΚ 136 Α) ή κενώθηκαν για οποιονδήποτε λόγο μεταγενεστέρως, διατηρούνται και εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του ν. 419/1976. Στις θέσεις αυτές προστίθενται δύο (2) θέσεις διπλωματούχων πολιτικών μηχανικών, δύο (2) θέσεις διπλωματούχων αρχιτεκτόνων , δύο (2) θέσεις ηλεκτρολόγων-μηχανολόγων και μία (1) θέση αρχιτέκτονος-διακοσμητού. 2. Στο άρθρο 63 του ν. 419/1976 προστίθεται εδάφιο γ ως εξής: γ. Μέχρι πέντε (5) άτομα από τους εργαζομένους στο ξενοδοχειακό συγκρότημα ΑΣΤΗΡ, με ειδικότητες α) ηλεκτρολόγου, δύο (2), β) κηπουρού, ένας (1) και γ) υδραυλικού, δύο (2), προσλαμβάνονται, μετά από διαδικασία επιλογής και απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, λόγω της ειδικεύσεώς τους, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Υπουργείο Εξωτερικών, αναγνωριζομένου του χρόνου προϋπηρεσίας τους στο ως άνω συγκρότημα για κάθε συνέπεια. Οι θέσεις του επί συμβάσει προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας αυξάνονται, αντιστοίχως. 3. Στις θέσεις οικονόμων του άρθρου 66 του ν. 419/1976, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την ισχύ του ν. 1933/1991 (ΦΕΚ 20 Α) προστίθενται δύο (2) θέσεις. 4. Στις θέσεις ελέγχου ασφάλειας κτιρίων του άρθρου 66 του ν. 419/1976, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την ισχύ του ν.1933/1991, προστίθενται δύο (2) θέσεις. 5. Οι θέσεις των ιδιαιτέρων γραμματέων της Εξωτερικής Υπηρεσίας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, (άρθρο 68 του ν. 419/1976) αυξάνονται κατά πέντε (5). 6. Οι θέσεις του βοηθητικού προσωπικού της εξωτερικής υπηρεσίας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αυξάνονται κατά δεκαοκτώ (18). 7. Οι θέσεις φυλάκων-θυρωρών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αυξάνονται κατά δεκαέξι (16). 8. Οι θέσεις των ανωτέρω υπ αριθμ. 5, 6, και 7 παραγράφων του παρόντος άρθρου κατανέμονται στις διπλωματικές και προξενικές αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας με αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών. Για την περαιτέρω ανακατανομή των θέσεων αυτών σε άλλες διπλωματικές και προξενικές αρχές τηρείται η διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 419/1976. Άρθρο 9 Για την πρόσληψη ιδιαιτέρων γραμματέων προϊσταμένων των διπλωματικών αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας του άρθρου 85 του ν. 419/1976 και στενοδακτυλογράφων ξένων γλωσσών του άρθρου 86 του ίδιου νόμου απαιτείται η συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας. Άρθρο 10 Στο άρθρο 67 του ν. 419/1976, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος με αριθμό 5 με το εξής περιεχόμενο: 5. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών επιτρέπεται με σύμβαση μισθώσεως έργου η ανάθεση του έργου τραπεζοκόμου σε δύο (2) άτομα και μαγείρου σε ένα (1) άτομο. Η αμοιβή και οι λοιποί εν γένει όροι εκτελέσεως του ανατιθέμενου έργου καθορίζονται με την σχετική σύμβαση. Άρθρο 11 Το προσωπικό περί του οποίου οι διατάξεις των άρθρων 62 παρ. 2, 68, 69 και 70 του ν. 419/1976 που υπηρετεί στην αλλοδαπή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ασφαλίζεται, από 1.1.1993 και εφεξής ως ακολούθως : Οι Έλληνες πολίτες μπορούν, με αίτηση τους, να υπαχθούν στην ελληνική νομοθεσία περί κοινωνικών ασφαλίσεων ή να ασφαλισθούν σε επιτόπιο ασφαλιστικό φορέα, αν παρέχεται αυτή η δυνατότητα. Οι αλλοδαποί διέπονται από την επιτόπια ασφαλιστική νομοθεσία. Το ποσοστό του ασφάλιστρου που αναλογεί στον εργοδότη βαρύνει σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό Δημόσια. Άρθρο 12 1.Στο άρθρο 70 του ν. 419/1976, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος με αριθμό 3, ως εξής: 3. Οι κατά τα ανωτέρω προσλαμβανόμενοι εξαιρούνται των περί ανωτάτου ορίου ηλικίας διατάξεων, δεν μπορούν όμως να προσληφθούν οι έχοντες υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας τους και απολύονται με τη συμπλήρωση του 65ου έτους, ενώ ως κατώτερο όριο εισόδου ορίζεται το 21ο έτος. 2.Στο ν. 419/1976 προστίθεται άρθρο με αριθμό 70α, με το εξής περιεχόμενο : Αρθρο 70α 1.Σε κάθε πρεσβευτική αρχή και μόνιμη αντιπροσωπεία συνιστώνται για τις ανάγκες της πρεσβευτικής κατοικίας ανά δύο (2) θέσεις οικιακών βοηθών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 2.Οι θέσεις αυτές πληρούνται με πρόσληψη κατά προτίμηση Ελλήνων ή υπηκόων των κρατών-μελών της Ε.Ο.Κ. και, εν ελλείψει αυτών, αλλοδαπών που πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 60ό έτος και απολύονται με τη συμπλήρωση του 65ου έτους. 3.Η σύναψη της συμβάσεως προσλήψεως των οικιακών βοηθών καθώς και η καταγγελία αυτής γίνεται από τον προϊστάμενο της αρχής στην οποία προσλαμβάνονται. 4.Οι κατά τα ανωτέρω προσλαμβανόμενοι ασφαλίζονται από 1.1.1993. Οι Έλληνες πολίτες μπορούν, με αίτησή τους, να υπαχθούν στην ελληνική νομοθεσία περί κοινωνικών ασφαλίσεων ή να ασφαλισθούν σε επιτόπιο ασφαλιστικό φορέα, αν παρέχεται η δυνατότητα. Οι αλλοδαποί διέπονται από την επιτόπια ασφαλιστική νομοθεσία. Το ποσοστό του ασφάλιστρου που αναλογεί στον εργοδότη βαρύνει, σε κάθε περίπτωση, το Ελληνικό Δημόσιο. 5.Οι αποδοχές των οικιακών βοηθών καθορίζονται, μετά από πρόταση του προϊσταμένου της προσλαμβάνουσας αρχής, με πράξη του Υπουργού Εξωτερικών και δεν μπορούν να υπερβαίνουν, κατ ανώτατο όριο, το 35% του καταβαλλόμενου, στη χώρα που υπηρετούν, επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής. Άρθρο 13 Το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής του επί συμβάσει προσωπικού, που υπηρετεί στην αλλοδαπή, μπορεί να μειώνεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, εφόσον η μείωση δικαιολογείται από τις επιτόπιες συνθήκες. Άρθρο 14 1.Οι θέσεις επιστημονικών συνεργατών της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1893/1990 (ΦΕΚ 106 Α) προκηρύσσονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Η προκήρυξη περιλαμβάνει τον αριθμό των προς πλήρωση θέσεων, τα απαιτούμενα προσόντα, τα μετά των αιτήσεων υποβλητέα δικαιολογητικά, την ημερομηνία επιλογής των υποψηφίων από την Επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 1893/1990. Η περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθοριζόμενη ημερομηνία συνεδριάσεως της Επιτροπής Επιλογής σε δύο εφημερίδες της Αθήνας και δύο της Θεσσαλονίκης. 2.Η ανάθεση έργου πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη με δυνατότητα ανανέωσης. 3.Οι επιστημονικοί συνεργάτες δύνανται να διατίθενται για την εκτέλεση του έργου τους στις Νομαρχίες της Βορείου Ελλάδος (Μακεδονίας-Θράκης) με απόφαση του αρμόδιου οργάνου. 4.Με την απόφαση της παρ. 2 προσδιορίζεται το συγκεκριμένο έργο που θα εκτελεσθεί, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση του έργου, το συνολικό ποσό αμοιβής του αναδόχου, ο τόπος που θα εκτελεσθεί το έργο, η τυχόν επιβαλλόμενη παρακολούθηση εκτέλεσής του, καθώς και ότι το έργο αφορά εργασίες που δεν ανάγονται στον κύκλο καθηκόντων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών. Η σύμβαση μίσθωσης έργου περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195 Α). ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Γ Οικονομικά θέματα Άρθρο 15 Η παράγραφος 3 του άρθρου 93 του ν. 419/1976, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 3. Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης εισαγωγής σε νοσοκομείο υπαλλήλου υπηρετούντος στην Εξωτερική Υπηρεσία του Υπουργείου ή μελών της οικογένειας του, καταβάλλονται οι δαπάνες εισαγωγής από την πάγια προκαταβολή ή τις προξενικές εισπράξεις. Σε περίπτωση που αυτές δεν επαρκούν, ζητείται η αποστολή εμβάσματος από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών ή από άλλη Αρχή του Εξωτερικού. Υπόχρεος για την απόδοση του καταβληθέντος ποσού έναντι του διαχειριστού της πάγιας προκαταβολής ή των προξενικών εισπράξεων παραμένει ο υπάλληλος, ο οποίος υποχρεούται να επιστρέψει το καταβληθέν ποσό, ευθύς ως του αποσταλούν τα έξοδα νοσηλείας από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Άρθρο 16 Στο επιστημονικό προσωπικό της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ν.Υ.Ε.Κ.) χορηγείται το προβλεπόμενο, από το άρθρο 131 του ν. 419/ 1976 και μεταγενέστερες διατάξεις, μηνιαίο επίδομα ξενίας και παραστάσεως βάσει της μισθολογικής αντιστοιχίας του προσωπικού αυτού με τους διπλωματικούς υπαλλήλους, τους εμπειρογνώμονες και το επιστημονικό προσωπικό της Ε.Ν.Υ.. Άρθρο 17 Στην παράγραφο 8 του άρθρου 133 του ν. 419/1976 προστίθεται στοιχείο θ ως εξής: θ) Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών συνιστάται επιτροπή η οποία θα γνωμοδοτεί για την έγκριση μεταφοράς των οικοσκευών των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. Η σύνθεση, ο τρόπος λειτουργίας της ανωτέρω επιτροπής και ο τρόπος εγκρίσεως των σχετικών δαπανών, εφαρμοζομένων αναλόγως των σχετικών δημοσιολογιστικών διατάξεων, θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Άρθρο 18 Στην παράγραφο 3 του άρθρου 134 του ν. 419/1976, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: Δαπάνες παρελθόντων ετών, που κατεβλήθησαν για την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων που υπηρετούσαν ή είχαν αποσπασθεί ή ευρίσκοντο με ειδική αποστολή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία Ο.Η.Ε., όλων των κλάδων και κατηγοριών προσωπικού κατά τη διάρκεια γενικών συνελεύσεων του Ο.Η.Ε. θεωρούνται νόμιμες. Άρθρο 19 Στο άρθρο 139 του ν. 419/1976, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος υπ αριθμ. 16 ως εξής : 16. Οι δαπάνες φύλαξης των γραφείων των Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας και των κατά τόπους πρεσβευτικών και προξενικών κατοικιών βαρύνουν το Δημόσιο εφόσον, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, επιτόπιες συνθήκες ή λόγοι ασφάλειας επιβάλλουν την ανάγκη φύλαξης από επιτόπιο προσωπικό ασφάλειας κατόπιν προτάσεως του Πρέσβεως και εγκρίσεως της Κεντρικής Υπηρεσίας. Άρθρο 20 Η παράγραφος 3 του άρθρου 141 του ν. 419/1976, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής : 3 Η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής του Υ Υπουργείου ανατίθεται σε υπάλληλο που φέρει βαθμό τουλάχιστον τμηματάρχη Α, των δε διπλωματικών αρχών στους προϊσταμένους αυτών. Οι τελευταίοι έχουν τη δυνατότητα, υπό ιδίαν αυτών ευθύνη, να αναθέτουν τη διαχείριση σε έναν από τους υπηρετούντες σε αυτές διπλωματικούς ή διοικητικούς υπαλλήλους. Άρθρο 21 Στο άρθρο 142 του ν. 419/1976, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 4. Στις ανωτέρω δαπάνες της παραγράφου 1 δεν περιλαμβάνονται επίσης έξοδα λειτουργίας γενικώς των φωτοτυπικών και υπολογιστικών μηχανών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας τα οποία βαρύνουν το Δημόσιο. Άρθρο 22 Η παράγραφος 2 του άρθρου 145 του ν. 419/1976, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 2. Οι ανωτέρω δαπάνες εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και μετά από γνώμη της κατά το άρθρο 12 του ν. 419/1976 Επιτροπής Ειδικών Δαπανών. Άρθρο 23 1.Η παράγραφος 2 του άρθρου 146 του ν.419/1976, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 2. Προμήθειες που γίνονται στην Ελλάδα για λογαριασμό των αρχών του εξωτερικού και μέχρι ποσού δραχμών μεταλλικών, κατά τα στην προξενική διατίμηση προβλεπόμενα, είκοσι χιλιάδων (20.000) ενεργούνται, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού, άνευ ουδεμίας ετέρας διαδικασίας. Για προμήθειες πέραν του ανωτέρω ποσού και μέχρι του ποσού δραχμών μεταλλικών είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) απαιτείται, άνευ ετέρας διαδικασίας, η σύμφωνη γνώμη τριμελούς επιτροπής από ανωτέρους υπαλλήλους του Υπουργείου, οριζομένους, κατά περίπτωση, από τον Υπουργό. Η επιτροπή επιλέγει τα κατά την κρίση της κατάλληλα για τις αρχές του εξωτερικού απαιτούμενα είδη και επιμελείται για την επιτυχία των καλύτερων τιμών. Για προμήθειες πέραν του ανωτέρω ποσού εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 1797/1988 (ΦΕΚ 164 Α). 2.Το εδάφιο γ της παρ. 5 του άρθρου 146 του ν. 419/1976, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 5. γ. Η κινητή περιουσία του Δημοσίου που υπάρχει στις αρχές του εξωτερικού εκποιείται, όταν υπόκειται σε φθορά ή πλεονάζει, μετά από έγκριση του Υπουργού. Η εκποίηση γίνεται κατά τον τρόπο που κρίνει προσφορότερο και συμφερότερο ο προϊστάμενος της αρχής, το δε τίμημα κατατίθεται από αυτόν στις προξενικές εισπράξεις, με έκδοση σχετικού γραμματείου. Άρθρο 24 1.Χρηματικά εντάλματα προπληρωμής, που εκδίδονται στο όνομα μόνιμων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών και αφορούν σε δαπάνες εκτέλεσης εργασιών επισκευής, ανακαινίσεως των κτιρίων, που στεγάζονται τα γραφεία και οι κατοικίες των προϊσταμένων των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, λήγουν ένα χρόνο μετά την έκδοσή τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ειδικά αιτιολογημένες, η διαδικασία απόδοσης των χρηματικών αυτών ενταλμάτων πληρωμής μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 2.Στους ιδιώτες μεταφραστές-διερμηνείς, που συνοδεύουν σε υπηρεσιακά ταξίδια τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών και τους Υφυπουργούς Εξωτερικών καταβάλλονται τα ποσά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και πρόσθετη εφάπαξ αποζημίωση σε συνάλλαγμα που θα ορίζεται κάθε φορά με τη σχετική υπουργική απόφαση. Άρθρο 25 Το άρθρο 33 του ν. 2080/1992 (ΦΕΚ 153 Α), όπως ισχύει , τροποποιείται ως εξής: Στο άρθρο 2 του ν. 962/1979 (ΦΕΚ 202 Α) προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως εξής: 4. Η αποζημίωση του προέδρου, των μελών και του γραμματέως του εκπαιδευτικού συμβουλίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των ν. 1256/ 1982 (ΦΕΚ 65 Α) και 1505/1984 (ΦΕΚ 194 Α). Η ισχύς της απόφασης αυτής ανατρέχει στις 29.11. 1991. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Δ Άρθρο 26 Το άρθρο 59 του ν. 419/1976, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 59 1.Οι θέσεις του κλάδου βοηθητικού προσωπικού διακρίνονται σε : 1)Θέσεις βοηθητικού προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας. 2)Θέσεις βοηθητικού προσωπικού της Εξωτερικής Υπηρεσίας. 2.Οι ανωτέρω θέσεις κατατάσσονται στους ακόλουθους βαθμούς κατά την ακόλουθη αντιστοιχία της διοικητικής ιεραρχίας: Αρχιταξινόμος προς τον του Επιμελητή Α Ταξινόμος Α τάξεως προς τον του Επιμελητή Β Ταξινόμος Β τάξεως προς τον του Επιμελητή Γ Αρχικλητήρας προς τον του Βοηθού Α Κλητήρας Α τάξεως προς τον του Βοηθού Β Κλητήρας Β τάξεως προς τον του Βοηθού Γ. 3.Οι θέσεις των βαθμών κλητήρα Β μέχρι και ταξινόμου Α της Κεντρικής Υπηρεσίας είναι ενιαίες. 4.Οι θέσεις του βοηθητικού προσωπικού της Εξωτερικής Υπηρεσίας διαβαθμίζονται από του βαθμού του κλητήρα Α μέχρι και του βαθμού του ταξινόμου Α, είναι ενιαίες και πληρούνται από προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 69 του παρόντος. 5.Οι θέσεις του στοιχείου α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ορίζονται ως εξής: πέντε (5) θέσεις αρχιταξινόμων και εκατόν επτά (107) θέσεις των βαθμών κλητήρα Β τάξεως μέχρι και ταξινόμου Α τάξεως. 6.Οι υπάλληλοι του κλάδου βοηθητικού προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας, εφόσον έχουν τα κατά το άρθρο 78 του ν. 419/1976 ειδικά προσόντα υπαλλήλων του κλάδου διοικητικών γραμματέων και επιτύχουν σε σχετικό εσωτερικό διαγωνισμό, μπορούν να μετατάσσονται σε κενές θέσεις του κλάδου αυτού μέχρι και του βαθμού του διοικητικού γραμματέα Γ τάξεως, σύμφωνα με το χρόνο υπηρεσίας τους στον κλάδο βοηθητικού προσωπικού. 7.Ο διαγωνισμός ενεργείται σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 56 παρ. 4 και 78 του ν. 419/1976, ενώ η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που δημοσιεύεται περιληπτικά στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 8.Οι μετατασσόμενοι, διατηρούντες τη μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας στο βαθμό που μετατάγησαν, τίθενται στο αριστερό των υπαλλήλων του βαθμού αυτού και εξελίσσονται εφεξής σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τους υπαλλήλους του κλάδου διοικητικών γραμματέων. 9.Εκείνοι που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στον κλάδο διοικητικών γραμματέων, σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 78 του ν. 419/1976 κατά το χρόνο διορισμού τους στον κλάδο βοηθητικού προσωπικού, δεν δικαιούνται να μεταταγούν πριν περάσει τετραετία από το χρόνο διορισμού τους στον κλάδο βοηθητικού προσωπικού. 10. 1)Υπάλληλοι του κλάδου βοηθητικού προσωπικού, οι οποίοι έχουν μεταταγεί στον κλάδο διοικητικών γραμματέων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βάσει μόνο του βαθμού τους, μετατάσσονται εκ νέου στον κλάδο αυτόν με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, σύμφωνα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους στους κλάδους βοηθητικού προσωπικού και διοικητικών γραμματέων με τα προσόντα του κλάδου διοικητικών γραμματέων. 2)Οι εκ νέου κατά τα ανωτέρω μετατασσόμενοι τοποθετούνται στο αριστερό των ομοιοβάθμων τους που υπηρετούν κατά την ημερομηνία δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της περί εκ νέου μετατάξεώς τους απόφασης και παίρνουν από την ίδια ημερομηνία, τα πάσης φύσεως επιδόματα του νέου τους βαθμού. Άρθρο 27 1. 1)Στις θέσεις μορφωτικών συμβούλων Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του ν. 419/1976, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την ισχύ των ν. 1933/1991 και 2021/1992 (ΦΕΚ 36 Α) προστίθενται τρεις (3) θέσεις 2)Οι θέσεις αυτές, που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν. 419/1976, συνιστώνται, ανά μία, στις Πρεσβείες Αρμενίας. Ουκρανίας και Γεωργίας. 2.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 84 του ν. 419/1976, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: Οι ανωτέρω, εκτός από τα γενικά προσόντα, με εξαίρεση το για την είσοδο όριο ηλικίας το οποίο καθορίζεται στο 60ό έτος, πρέπει να έχουν: 3.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Πολιτισμού, κατόπιν εισηγήσεως των οικείων Αρχών, δύνανται να συνιστώνται θέσεις μορφωτικών συμβούλων σε Πρεσβευτικές και Προξενικές Αρχές ή σε Διπλωματικές Αντιπροσωπείες. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 84 του ν. 419/1976. Άρθρο 28 1.Το στοιχείο α του άρθρου 78 του ν. 419/1976 αντικαθίσταται ως εξής: α) Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης μέσης σχολής γενικής εκπαιδεύσεως ή ισοτίμου αλλοδαπής και καλή γνώση της γαλλικής ή της αγγλικής γλώσσας, ή άλλης καθοριζομένης με προεδρικό διάταγμα, ελληνική δακτυλογραφία, δακτυλογραφία στην εξεταζόμενη ξένη γλώσσα, καθώς και χειρισμό προγράμματος επεξεργασίας κειμένου. 2.Το στοιχείο α του άρθρου 79 του ν. 419/1976, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: α) Πτυχίο τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τμήματος ηλεκτρονικής ή τμήματος ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων ή ισότιμο πτυχίο σχολών της αλλοδαπής. 3.1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν. 962/1976 καταργείται. 2.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 962/1976 αντικαθίσταται ως εξής: Δεν μπορεί να παρακολουθήσει για δεύτερη φορά τον κύκλο των μαθημάτων του Κέντρου, όποιος, μετά το τέλος της φοιτήσεως, απέτυχε στις τελικές εξετάσεις ή δεν προσήλθε. Άρθρο 29 Στην παράγραφο 1 του άρθρου 80 του ν. 419/1976, όπως ισχύει, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: Ο διορισμός ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών κατόπιν επιλογής από ειδική επιτροπή, η οποία συγκροτείται με υπουργική απόφαση. Άρθρο 30 Η παράγραφος 2 του άρθρου 91 του ν. 419/1976, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν είναι δυνατόν να χορηγηθεί άδεια ενός μηνός κατ έτος, άνευ αποδοχών. Κατ εξαίρεση καταβάλλεται το ήμισυ του συνόλου των αποδοχών στους υπηρετούντες στο εξωτερικό. Άρθρο 31 Η παράγραφος 3 του άρθρου 105 του ν. 419/1976, όπως ισχύει, καταργείται. Άρθρο 32 1.Η παράγραφος 2 του άρθρου 106 του ν. 419/1976 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 2. α. Οι τοποθετήσεις των υπαλλήλων πραγματοποιούνται από του μηνός Ιουνίου μέχρι Οκτωβρίου προκειμένου περί χωρών του βορείου ημισφαιρίου και Νοεμβρίου μέχρι Ιανουαρίου για το νότιο. Για εξαιρετικούς λόγους και μετά σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, πλήρως αιτιολογημένη, δύναται να γίνει μετάθεση υπαλλήλων εκτός των ανωτέρω ορίων. 1)Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των μεταθέσεων η Διεύθυνση Προσωπικού γνωστοποιεί εγγράφως μέχρι 15 Ιανουαρίου εκάστου έτους τις θέσεις της Εξωτερικής Υπηρεσίας που προβλέπεται να κενωθούν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Οι αιτήσεις υπαλλήλων για συμπλήρωση των θέσεων αυτών υποβάλλονται μέχρι 15 Απριλίου. 2)Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά τη διαμόρφωση της γνώμης για τις μεταθέσεις λαμβάνει υπόψη του: 1) Την αίτηση του υπαλλήλου. 2) Τις υπηρεσιακές ανάγκες. 3) Την εναλλαγή στις θέσεις των διαφόρων κατηγοριών των χωρών του Εξωτερικού κατά τρόπο αποσκοπούντα στην απόκτηση ποικίλης εμπειρίας καθώς και την ιδιαιτερότητα κάθε θέσεως. Η υπηρεσία στο Κέντρο λαμβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη. 4) Την ικανότητα και εργατικότητα του υπαλλήλου. 3)Οι χώρες των διαφόρων κατηγοριών της υποπαραγράφου γ της παραπάνω παραγράφου καθορίζονται δι αποφάσεως του Υπουργού των Εξωτερικών κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 2.Η παράγραφος 3 του άρθρου 106 του ν. 419/1976, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 3. Υπάλληλοι του διοικητικού κλάδου γενικών καθηκόντων του Υπουργείου με βαθμό διευθυντή Β και Α δύνανται να τοποθετούνται σε θέσεις της Εξωτερικής Υπηρεσίας μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. « 3.Το άρθρο 133 παρ. 2 υποπαράγραφος δ του ν. 419/1976 αντικαθίσταται ως ακολούθως: δ. Το ανωτέρω ποσοστόν υπολογίζεται δια τον υπάλληλον και τρία επί πλέον το πολύ μέλη της οικογενείας του εκ των κατά την παράγραφον 5 του παρόντος άρθρου δικαιουμένων προσώπων. Δικαιούνται επίσης οδοιπορικών εξόδων και μεταφοράς οικοσκευής και τα μέλη της οικογενείας του θανόντος στην αλλοδαπή υπαλλήλου, ανεξαρτήτως των ετών υπηρεσίας. 4.Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών οι οποίοι, κατά το χρονικό διάστημα από 4.2.1983, ημερομηνία εφαρμογής του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 1326/1983 (ΦΕΚ 19/τ.Α74.2.1983), μέχρι και 31.10.1986, ημερομηνία εφαρμογής της υπ αριθμ. 1063/156/24.10.1986 Αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 755/τ.Β/ 31.10.1986), υποχρεώθηκαν να εκτελωνίσουν το επιβατικό αυτοκίνητο τους, σε περίπτωση νέας μετακινήσεως τους από το εξωτερικό στην Κεντρική Υπηρεσία, δύνανται να εκτελωνίσουν ή να εισάγουν σε ελευθέρα χρήση εκ νέου το εισαγόμενο αυτοκίνητο τους με την ισχύουσα το χρόνο εισόδου τους στην Ελλάδα νομοθεσία για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών. Άρθρο 33 Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του ν. 419/1976, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: Η απόσπαση ενεργείται με απόφαση του Υπουργού, εάν δε προβλέπεται παράταση αυτής πέραν του τριμήνου και μέχρις εξαμήνου απαιτείται γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Ο αριθμός των ούτως αποσπωμένων δεν δύναται να υπερβαίνει τους είκοσι (20) υπαλλήλους από το διπλωματικό κλάδο, τους πέντε (5) από τον κλάδο εμπειρογνωμόνων, τους δέκα (10) από τον κλάδο τεχνικών επικοινωνιών, τους δέκα (10) από τον κλάδο γενικών καθηκόντων και τους δέκα (10) από τον κλάδο διοικητικών γραμματέων. - Άρθρο 34 Το άρθρο 109 του ν. 419/1976, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: Οι ειδικές στο εσωτερικό ή εξωτερικό αποστολές, για υπηρεσιακούς λόγους αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών αποφασίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών από τον οποίο εγκρίνονται και οι σχετικές δαπάνες. Άρθρο 35 Η παράγραφος 1 του άρθρου 118 του ν. 419/1976, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 1. Ο Υπουργός επιβάλλει σε όλους τους υπό τη δικαιοδοσία του υπαλλήλους απευθείας τις ποινές της προφορικής επιτιμήσεως, της εγγράφου επιπλήξεως και του πρόστιμου μέχρι του ημίσεως του βασικού μισθού για ένα μήνα. Άρθρο 36 1.Για το διορισμό σε μόνιμη θέση του κλάδου μεταφραστών-διερμηνέων της Κεντρικής Υπηρεσίας (ΔΕ), που συστήθηκε βάσει του ν. 1476/1984 (ΦΕΚ 136 Α), εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 419/ 1976, του ανώτατου ορίου ηλικίας οριζομένου στο 35ο έτος. 2.Οι μόνιμες θέσεις του κλάδου μεταφραστών-διερμηνέων της Κεντρικής Υπηρεσίας (ΠΕ) που συστήθηκε βάσει του ν. 1476/1984, κενούμενες για οποιονδήποτε λόγο, μεταφέρονται στον κλάδο μεταφραστών-διερμηνέων της Κεντρικής Υπηρεσίας (ΔΕ) και πληρούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 3.Ο διορισμός σε μόνιμη θέση των κλάδων καθαριστριών της Κεντρικής Υπηρεσίας και τεχνικών της Κεντρικής Υπηρεσίας γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν επιλογής από ειδική επιτροπή. Η σύνθεση της επιτροπής, τα απαιτούμενα προσόντα καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Άρθρο 37 Οι θέσεις των φυλάκων-θυρωρών του Γενικού Προξενείου Βρυξελλών, που συνεστήθη με το άρθρο 14 του ν. 2080/1992, μειώνονται κατά δύο (2). Άρθρο 38 Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εξωτερικών, Πολιτισμού και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών και μετά προηγούμενη γνώμη της διοικήσεως του οικείου φορέα, επιτρέπεται η απόσπαση χωρίς χρονικό περιορισμό μόνιμων ή επί συμβάσει υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα στο Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση των αποσπώμενων για κάθε συνέπεια. Η μισθοδοσία των αποσπώμενων βαρύνει τις υπηρεσίες και τους φορείς από τους οποίους αποσπώνται. Άρθρο 39 Η Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Βιέννη στις Διασκέψεις Ευρωπαϊκής Ασφάλειας (ΜΒFR) μετονομάζεται σε Μόνιμη Αντιπροσωπεία στη ΔΑΣΕ και λοιπές Διασκέψεις Ασφαλείας στην Ευρώπη. Άρθρο 40 Α. 1. Με κοινές αποφάσεις εκδιδόμενες από τον Υπουργό Εξωτερικών και τον κατά περίπτωση αρμόδιο υπουργό μπορούν να αποσπώνται στο Γενικό Προξενείο του Λονδίνου τρεις (3) υπάλληλοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, δυο (2) υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και δύο (2) υπάλληλοι του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αποκλειστική απασχόληση την τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής νοσηλειών. Η απόσπαση αυτή κάθε φορά γίνεται για δύο χρόνια και δύναται να παραταθεί για έναν ακόμη χρόνο. 2.Στους υπαλλήλους που αποσπώνται καταβάλλεται, εκτός από τις αποδοχές εσωτερικού, και επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής που ορίζεται με τις αποφάσεις της παρ. 1. 3.Αποσπάσεις υπαλλήλων που έχουν γίνει από 16 Μαρτίου 1990 μέχρι την ισχύ του παρόντος νόμου για την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου θεωρούνται νόμιμες. Β. Οι υπάλληλοι διαφόρων υπουργείων που αποσπώνται ή τοποθετούνται σε Ελληνικές Διπλωματικές ή Προξενικές Αρχές στο εξωτερικό μισθοδοτούνται ως εξής: 1)Από το υπουργείο στο οποίο ανήκουν οργανικά λαμβάνουν τις αποδοχές εσωτερικού και 2)Από το Υπουργείο Εξωτερικών λαμβάνουν το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής ενισχυομένων αναλόγως των σχετικών πιστώσεων του Υπουργείου αυτού από πιστώσεις των οικείων υπουργείων. Άρθρο 41 Οι θέσεις του διοικητικού κλάδου γενικών καθηκόντων του Υπουργείου Εξωτερικών με βαθμό διευθυντή Α -Β τάξεως αυξάνονται κατά δέκα (10) και των τμηματαρχών Α- Β τάξεως κατά δεκαπέντε (15). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Σύσταση Αρχών Άρθρο 42 Σύσταση έμμισθου Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Λειψία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας 1.Συνιστάται έμμισθο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Λειψία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. 2.Στο άρθρο 154 του ν. 419/1976 και στο τέλος του πίνακα Β, στοιχείο Α, προστίθεται η εξής διάταξη: Γενικό Προξενείο Λειψίας: -Γενικός Πρόξενος - Σύμβουλος πρεσβείας Α ή Β τάξεως -Πρόξενος - Γραμματέας πρεσβείας Α ή Β τάξεως -Δύο (2) διοικητικοί υπάλληλοι γενικών καθηκόντων -Τρεις (3) διοικητικοί γραμματείς -Δύο (2) θέσεις βοηθητικού προσωπικού -Φύλακας-θυρωρός 3.Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του ως άνω Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Λειψία εκτείνεται επί των ομόσπονδων κρατιδίων Σαξωνίας (SΑCΗSΕΝ), Σαξωνίας - ΑΝΧΑΛΤ (SΑCΗSΕΝ-ΑΝΗΑLΤ) και Θουριγγίας (ΤΗUΕRΙΝGΕΝ). 4.Στις οργανικές θέσεις του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθενται οι ακόλουθες : -Μία (1) θέση συμβούλου πρεσβείας Β τάξεως -Μία (1) θέση γραμματέως πρεσβείας Α τάξεως -Δύο (2) θέσεις του διοικητικού κλάδου γενικών καθηκόντων με βαθμό γραμματέα Β τάξεως -Τρεις (3) θέσεις του κλάδου διοικητικών γραμματέων -Δύο (2) θέσεις βοηθητικού προσωπικού της Εξωτερικής Υπηρεσίας -Μία (1) θέση φύλακα-θυρωρού της Εξωτερικής Υπηρεσίας. Άρθρο 43 Σύσταση Πρεσβείας της Ελλάδας στη Νέα Ζηλανδία 1.Ιδρύεται Πρεσβεία της Ελλάδας στη Νέα Ζηλανδία με έδρα την Ουέλλιγκτων. 2.Στο άρθρο 154 του ν. 419/1976, στο τέλος του πίνακα Α, προστίθεται η εξής διάταξη : Πρεσβεία Ουέλλιγκτων -Πρέσβυς ή Πληρεξούσιος Υπουργός Α ή Β τάξεως -Σύμβουλος πρεσβείας Α ή Β τάξεως -Γραμματέας πρεσβείας Α ή Β τάξεως -Διοικητικός υπάλληλος γενικών καθηκόντων -Δύο (2) διοικητικοί γραμματείς -Τεχνικός επικοινωνιών -Ιδιαιτέρα γραμματεύς πρέσβεως -Δύο (2) θέσεις βοηθητικού προσωπικού -Οδηγός -Φύλακας-θυρωρός 3.Στις οργανικές θέσεις του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθενται οι ακόλουθες: -Μία (1) θέση Πληρεξουσίου Υπουργού Β τάξεως -Μία (1) θέση συμβούλου πρεσβείας Β τάξεως -Μία (1) θέση γραμματέως πρεσβείας Α τάξεως -Μία (1) θέση του διοικητικού κλάδου γενικών καθηκόντων με βαθμό γραμματέα Β τάξεως -Δύο (2) θέσεις του κλάδου διοικητικών γραμματέων -Μία (1) θέση του κλάδου τεχνικών επικοινωνιών με βαθμό γραμματέα Β τάξεως -Μία (1) θέση ιδιαιτέρας γραμματέως της Εξωτερικής Υπηρεσίας -Δύο (2) θέσεις βοηθητικού προσωπικού -Μία (1) θέση οδηγού της Εξωτερικής Υπηρεσίας -Μία (1) θέση φύλακα-θυρωρού της Εξωτερικής Υπηρεσίας. Άρθρο 44 Σύσταση έμμισθου Προξενείου της Ελλάδας στην Οδησσό της Ουκρανίας 1.Συνιστάται έμμισθο Προξενείο της Ελλάδας στην Οδησσό της Ουκρανίας. 2.Στο άρθρο 154 του ν. 419/1976 προστίθεται η εξής διάταξη: Προξενείο Οδησσού: -Πρόξενος-Γραμματέας πρεσβείας Α ή Β τάξεως. -Διοικητικός υπάλληλος γενικών καθηκόντων -Δύο (2) διοικητικοί γραμματείς -Μεταφραστής -Μία (1) θέση βοηθητικού προσωπικού -Φύλακας-θυρωρός 3.Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του ως άνω Προξενείου της Ελλάδας στην Οδησσό εκτείνεται επί των περιοχών Οδησσού, Αυτόνομης Δημοκρατίας Κριμαίας και Ντάνιεσκ. 4.Στις οργανικές θέσεις του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθενται οι ακόλουθες: -Μία (1) θέση γραμματέως πρεσβείας Α τάξεως -Μία (1) θέση του διοικητικού κλάδου γενικών καθηκόντων με βαθμό γραμματέα Β τάξεως -Δύο (2) θέσεις του κλάδου διοικητικών γραμματέων -Μία (1) θέση μεταφραστή της Εξωτερικής Υπηρεσίας -Μία (1) θέση βοηθητικού προσωπικού της Εξωτερικής Υπηρεσίας -Μία (1) θέση φύλακα-θυρωρού της Εξωτερικής Υπηρεσίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Αύξηση οργανικών θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών. Μεταβολή συνθέσεως διπλωματικών κα προξενικών αρχών Άρθρο 45 1.Στις οργανικές θέσεις του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθενται οι εξής : -Δύο (2) θέσεις Πληρεξούσιων Υπουργών Β τάξεως -Δέκα (10) θέσεις συμβούλων πρεσβείας Α-Β τάξεως -Δεκαέξι (16) θέσεις γραμματέων πρεσβείας Α τάξεως -Εννέα (9) θέσεις γραμματέων πρεσβείας Γ τάξεως -Πέντε (5) θέσεις εμπειρογνωμόνων -Δεκαεννέα (19) θέσεις του κλάδου γενικών καθηκόντων με βαθμό γραμματέα Β τάξεως -Είκοσι πέντε (25) θέσεις του κλάδου διοικητικών γραμματέων -Δύο (2) θέσεις του κλάδου τεχνικών επικοινωνιών με βαθμό γραμματέα Β τάξεως -Έξι (6) θέσεις μεταφραστών της Εξωτερικής Υπηρεσίας -Δύο (2) θέσεις βοηθητικού προσωπικού της Εξωτερικής Υπηρεσίας -Δύο (2) θέσεις φυλάκων-θυρωρών της Εξωτερικής Υπηρεσίας 2.Οι θέσεις αυτές κατανέμονται μεταξύ των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας ως εξής: Πρεσβεία Άγκυρας -Πρεσβευτής - Σύμβουλος Πρεσβεία Βατικανού -Διοικητικός υπάλληλος γενικών καθηκόντων -Διοικητικός γραμματέας Πρεσβεία Βιέννης -Σύμβουλος πρεσβείας Α ή Β τάξεως -Διοικητικός υπάλληλος γενικών καθηκόντων -Εμπειρογνώμων Πρεσβεία Βουδαπέστης -Σύμβουλος πρεσβείας Α ή Β τάξεως Πρεσβεία Βρυξελλών -Σύμβουλος πρεσβείας Α ή Β τάξεως -Γραμματέας πρεσβείας Α ή Β τάξεως -Μεταφραστής (Φλαμανδικά) Πρεσβεία Δουβλίνου -Διοικητικός γραμματέας Πρεσβεία Ελσίνκι -Σύμβουλος πρεσβείας Α ή Β τάξεως -Διοικητικός γραμματέας Πρεσβεία Καΐρου -Διοικητικός υπάλληλος γενικών καθηκόντων -Μεταφραστής Πρεσβεία Καμπέρας -Διοικητικός υπάλληλος γενικών καθηκόντων Πρεσβεία Λισσαβώνας -Διοικητικός γραμματέας Πρεσβεία Μαδρίτης -Διοικητικός γραμματέας Πρεσβεία Μόσχας -Γραμματέας πρεσβείας Α ή Β τάξεως -Διοικητικός υπάλληλος γενικών καθηκόντων -Διοικητικός γραμματέας -Μεταφραστής Πρεσβεία Μπανγκόκ -Διοικητικός υπάλληλος γενικών καθηκόντων -Διοικητικός γραμματέας Πρεσβεία Οσλο -Γραμματέας πρεσβείας Α ή Β τάξεως Πρεσβεία Πράγας -Σύμβουλος πρεσβείας Α ή Β τάξεως -Διοικητικός υπάλληλος γενικών καθηκόντων Ποεσβεία Πρετόριας -Σύμβουλος πρεσβείας Α ή Β τάξεως Πρεσβεία Ραμπάτ -Γραμματέας πρεσβείας Α ή Β τάξεως Πρεσβεία Ριάντ -Γραμματέας πρεσβείας Γ τάξεως Πρεσβεία Ρώμης -Πρεσβευτής - Σύμβουλος -Γραμματέας πρεσβείας Α ή Β τάξεως Πρεσβεία Σόφιας -Γραμματέας πρεσβείας Α ή Β τάξεως Πρεσβεία Τριπόλεως -Γραμματέας πρεσβείας Γ τάξεως Πρεσβεία Τύνιδας -Γραμματέας πρεσβείας Γ τάξεως -Διοικητικός γραμματέας -Μεταφραστής Πρεσβεία Χάγης -Διοικητικός υπάλληλος γενικών καθηκόντων Μόνιμη Αντιπροσωπεία στη Γενεύη -Γραμματέας πρεσβείας Α ή Β τάξεως -Διοικητικός υπάλληλος γενικών καθηκόντων Μόνιμη Αντιπροσωπεία στον Ο.Η.Ε. στη Ν. Υόρκη -Γραμματέας πρεσβείας Α ή Β τάξεως -Διοικητικός υπάλληλος γενικών καθηκόντων Μόνιμη Αντιπροσωπεία ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες -Γραμματέας πρεσβείας Α ή Β τάξεως -Διοικητικός υπάλληλος γενικών καθηκόντων Μόνιμη Αντιπροσωπεία στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες -Τρεις (3) σύμβουλοι πρεσβείας Α ή Β τάξεως -Έξι (6) γραμματείς πρεσβείας Α ή Β τάξεως -Τρεις (3) γραμματείς πρεσβείας Γ τάξεως -Τέσσερις (4) εμπειρογνώμονες -Τέσσερις (4) διοικητικοί υπάλληλοι γενικών καθηκόντων -Δέκα (10) διοικητικοί γραμματείς -Τεχνικός επικοινωνιών Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην Ουνέσκο στο Παρίσι -Γραμματέας πρεσβείας Α ή Β τάξεως -Διοικητικός γραμματέας Μόνιμη Αντιπροσωπεία στο Διεθνή Οονανισυό Πολιτικής Αεροπορίας (ΙCΑΟ) Μόντρεαλ -Διοικητικός υπάλληλος γενικών καθηκόντων -Διοικητικός γραμματέας Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στη Βιέννη στη Διεθνή Διετή Διάσκεψη για μείωση των στρατιωτικών δυνάμεων στην Κεντρική Ευρώπη (ΜΒFR) -Σύμβουλος πρεσβείας Α τάξεως -Διοικητικός υπάλληλος γενικών καθηκόντων -Διοικητικός γραμματέας -Τεχνικός επικοινωνιών Γενικό Προξενείο Βεγγάζης -Γραμματέας πρεσβείας Γ τάξεως Γενικό Προξενείο Γενεύης -Διοικητικός γραμματέας Γενικό Προξενείο Μιλάνου -Γραμματέας πρεσβείας Γ τάξεως Γενικό Προξενείο Νεαπόλεως -Γραμματέας πρεσβείας Γ τάξεως Γενικό Προξενείο Ρόττερνταμ -Διοικητικός υπάλληλος γενικών καθηκόντων Γενικό Προξενείο Φιλιππουπόλεως -Διοικητικός γραμματέας Γενικό Προξενείο Χόνγκ-Κόνγκ -Διοικητικός υπάλληλος γενικών καθηκόντων -Δύο (2) θέσεις βοηθητικού προσωπικού -Δύο (2) θέσεις φυλάκων-θυρωρών -Μία (1) θέση μεταφραστή Προξενείο Αδριανουπόλεως -Διοικητικός γραμματέας Προξενείο Ατλάντας -Διοικητικός γραμματέας Προξενείο Λιέγης -Μεταφραστής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Κλάδοι Πληροφορικής Άρθρο 46 1.Συνιστώνται στο Υπουργείο Εξωτερικών οι ακόλουθοι κλάδοι μόνιμων υπαλλήλων : 1)Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής Κεντρικής Υπηρεσίας β. Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Κεντρικής Υπηρεσίας. 2. 1)Ο Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής ΚΥ περιλαμβάνει τις ειδικότητες: 1) Επιστήμης των υπολογιστών ββ. Μηχανικών Η/Υ 2)Ο Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ ΚΥ περιλαμβάνει την ειδικότητα χειριστών Η/Υ. 3.Κατά την προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση θέσεων των ανωτέρω κλάδων καθορίζεται ο αριθμός των προσλαμβανομένων κατά κλάδο και ειδικότητα. 4.Οι προσλαμβανόμενοι διορίζονται στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου με διετή δοκιμαστική υπηρεσία, κατά τη διάρκεια της οποίας μπορούν να απολυθούν μετά από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, για λόγους που ανάγονται στην υπηρεσία. Εντός σαράντα πέντε ημερών από της συμπληρώσεως της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας το Υπηρεσιακό Συμβούλιο υποχρεούται να αποφασίσει αν οι διορισθέντες είναι κατάλληλοι για μονιμοποίηση. Οι κρινόμενοι μονιμοποιητέοι μονιμοποιούνται με απόφαση του Υπουργού. Οι μη μονιμοποιητέοι απολύονται. Άρθρο 47 Προσόντα διορισμού στους Κλάδους Πληροφορικής Για το διορισμό σε θέση του εισαγωγικού βαθμού των κλάδων του προηγούμενου άρθρου απαιτούνται εκτός των γενικών προσόντων του άρθρου 71 του ν. 419/1976 και τα εξής ειδικά προσόντα: 1.Για τον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής ΚΥ: 1)για την ειδικότητα Επιστήμης των Υπολογιστών, πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης των Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Πληροφορικής (SΟFΤWΑRΕ) Α.Ε.Ι, της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, 2)για την ειδικότητα Μηχανικών Η/Υ, πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΑRDWΑRΕ) Α.Ε.Ι, της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των θέσεων από υποψηφίους με τα παραπάνω προσόντα επιτρέπεται ο διορισμός με πτυχίο ή δίπλωμα Α.ΕΙ. της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής και επιπλέον τίτλο ή πιστοποιητικό σπουδών Α.Ε.Ι. ή Τ.ΕΙ. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, σε θέματα αντίστοιχης, κατά περίπτωση, ειδικότητας (SΟFΤWΑRΕ ή ΗΑRDWΑRΕ). Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των θέσεων από υποψηφίους με τίτλο ή πιστοποιητικό σπουδών ΑΕΙ. ή Τ.ΕΙ. επιτρέπεται ο διορισμός με πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. και σχετική, κατά περίπτωση ειδικότητας, εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών. 2.Για τον Κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ ΚΥ, απολυτήριο ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου κλάδου πληροφορικής ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου τομέα πληροφορικής ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας πληροφορικής ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη θέσεων από υποψηφίους με τα παραπάνω προσόντα, επιτρέπεται ο διορισμός με τυπικό προσόν απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή ισότιμου σχολείου ανεξάρτητα από ειδικότητα και σχετική εμπειρία σε χειρισμό Η/Υ δύο τουλάχιστον ετών. Η εμπειρία αποδεικνύεται σύμφωνα με την παρ. 4 εδ.1 του άρθρου 24 του π.δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84/Γ76.5.1988). 3.Για όλους τους ανωτέρω κλάδους απαιτείται η πολύ καλή γνώση της γαλλικής ή της αγγλικής ή της γερμανικής γλώσσας. 4.Για το διορισμό διενεργείται διαγωνισμός, χωριστά κατά κλάδο και ειδικότητα, του οποίου οι λεπτομέρειες καθώς και τα εξεταστέα μαθήματα ορίζονται με προεδρικό διάταγμα. Με το αυτό προεδρικό διάταγμα καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και ο χρόνος υποβολής τους. Άρθρο 48 1.Οι θέσεις, που συστήθηκαν με το άρθρο 4 του π.δ. 302/1991 (ΦΕΚ 105/Α74.7.91), εντάσσονται στους κλάδους της παρ. 1 του άρθρου 43, ως εξής: α. Σαράντα (40) θέσεις στον Κλάδο Πληροφορικής ΚΥ, Κατ. ΠΕ. 1)Τριάντα (30) θέσεις στον Κλάδο Προσωπικού Η/Υ ΚΥ, Κατ. ΔΕ. 2.Καταργείται ο Κλάδος Χειριστών Η/Υ Κεντρικής Υπηρεσίας που συστήθηκε με την Π10ΜΟΝ-20254/ ΑΣ 10230/30.11.1990 (ΦΕΚ 202/Γ711.12.1990) απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1476/1984. Η μοναδική θέση του καταργούμενου κλάδου μεταφέρεται στον Κλάδο Προσωπικού Η/Υ ΚΥ, Κατ. ΔΕ και εξακολουθεί να κατέχεται από τη μονιμοποιηθείσα στη θέση αυτήν υπάλληλο, με ειδικότητα Χειριστού Η/Υ με το βαθμό που έχει. Άρθρο 49 1.Οι υπάλληλοι των Κλάδων Πληροφορικής ΚΥ Κατ. ΠΕ κατατάσσονται στους ακόλουθους βαθμούς : Γραμματέα Β τάξης Γραμματέα Α τάξης Τμηματάρχη Β τάξης Τμηματάρχη Α τάξης Διευθυντή Β τάξης , Διευθυντή Α τάξης 2.Οι θέσεις του Κλάδου Πληροφορικής ΚΥ, Κατ. ΠΕ ορίζονται ως εξής: 1)Τρεις (3) θέσεις διευθυντών Α ή Β τάξης 2)Δεκαπέντε (15) θέσεις τμηματαρχών Α ή Β τάξης 3)Είκοσι δύο (22) θέσεις γραμματέων Α ή Β τάξης 3.Οι υπάλληλοι του Κλάδου Προσωπικού Η/Υ ΚΥ Κατ. ΔΕ κατατάσσονται στους κατωτέρω βαθμούς με την ακόλουθη αντιστοιχία: Χειριστής Η/Υ ΣΤ τάξης την του Διοικητ. Γραμματέα ΣΤ Ε Ε Δ Δ Γ Γ Β Β Α Α Οι θέσεις είναι ενιαίες σε όλους τους βαθμούς του κλάδου αυτού. 4.Για την εξέλιξη και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων των Κλάδων της Πληροφορικής εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν το υπηρεσιακό καθεστώς των υπαλλήλων των Κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών της αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας, ως ακολούθως: 1)Για τους υπαλλήλους του Κλάδου Πληροφορικής ΚΥ, Κατ. ΠΕ, οι διατάξεις που διέπουν τους υπαλλήλους του Διοικητικού Κλάδου Γενικών Καθηκόντων. 2)Για τους υπαλλήλους του Κλάδου Προσωπικού Η/Υ ΚΥ, Κατ. ΔΕ, οι διατάξεις που διέπουν τους υπαλλήλους του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων. 3)Για τους ως άνω υπαλλήλους δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 102 του ν. 419/1976. Άρθρο 50 1.Της Διευθύνσεως Πληροφορικής προΐσταται διπλωματικός υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστο συμβούλου πρεσβείας Α τάξεως. 2.Των Τμημάτων της Διεύθυνσης Πληροφορικής προΐστανται υπάλληλοι με βαθμό τουλάχιστο τμηματάρχη Β του Κλάδου Πληροφορικής ΚΥ, Κατ. ΠΕ. 3.Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος άρθρου ως προϊστάμενοι των Τμημάτων Πληροφορικής μπορεί να τοποθετούνται υπάλληλοι που δεν πληρούν την προϋπόθεση του βαθμού. 4.Η παράγραφος 4 του άρθρου 47 του ν. 419/1976, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 2080/1992, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 4. Των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών, τόσον εν τω κέντρω, όσον και εν τω εξωτερικώ, προΐστανται υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου, πλην της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας και των Διευθύνσεων της ΣΤ. Γενικής Διευθύνσεως Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Διαβιβάσεων - Τηλεπικοινωνιών της Ε5 Διευθύνσεως και όπου άλλως ορίζεται εις τον παρόντα νόμο. Άρθρο 51 Κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει τα ίδια θέματα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου καταργείται. Άρθρο 52 1.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 52 του ν. 419/1976 προστίθεται εδάφιο δ ως εξής: δ) Οι θέσεις των εμπειρογνωμόνων πρεσβευτών συμβούλων Α και Β τάξεως είναι ενιαίες. 2.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του ν. 419/1976 αντικαθίσταται ως εξής: 1.Για το διορισμό σε θέση εμπειρογνώμονα Β τάξεως του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών απαιτούνται, εκτός από τα γενικά προσόντα του άρθρου 71, εξαιρουμένου του περιορισμού της ηλικίας που ορίζεται από 35 έως 45 ετών, και τα εξής ειδικά προσόντα: 1)Ακαδημαϊκοί τίτλοι, ημεδαπής ή ξένης ανώτατης σχολής, μεταπτυχιακό δίπλωμα, κατά προτίμηση διδακτορικό, ανάλογα προς την ειδικότητα στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ο διοριζόμενος αυξημένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, καθώς και ανάλογη ειδική εμπειρία. Άρθρο 53 Στους υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και στους υπαλλήλους της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας και της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του Υπουργείου Εξωτερικών χορηγείται από 1.8.1993 επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου ανερχόμενο σε ποσοστό 15% επί των τακτικών μηνιαίων αποδοχών εκάστου, όπως αυτές προσδιορίζονται με το άρθρο 1 παρ. α, β, γ, δ και η της υπ αριθμ. 4391/2.8.82 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται όπως και οι αποδοχές με τις μισθολογικές καταστάσεις, υπόκειται στις κρατήσεις των επιδομάτων, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των επιδομάτων εορτών και άδειας, ενώ δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της Α.Τ.Α.. Άρθρο 54 Οι έκτακτοι μεταφραστές, οι εργαζόμενοι με σύμβαση μισθώσεως έργου (κατά τη νομολογία) βάσει του άρθρου 65 παρ.. 3 του ν. 419/1976, ασφαλίζονται από το Υπουργείο, η δε κράτηση 10%, που γίνεται από το Υπουργείο στην αμοιβή τους, θα χρησιμεύσει ως εισφορά για την ασφάλιση τους. Οι ως τώρα απασχολούμενοι ως έκτακτοι μεταφραστές του Υπουργείου Εξωτερικών δύνανται να αναγνωρίσουν την προϋπηρεσία τους βάσει αποφάσεως του Υπουργού Εξωτερικών που θα καθορίζει του όρους εξαγοράς της. Άρθρο 55 Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από της δημοσιεύσεως του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-07-26 Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 419/1976 (ΦΕΚ 221 Α) και άλλες συναφείς διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/120
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξωτερικό και άλλες διατάξεις. 1994/2187 1994
Σύσταση διπλωματικών αρχών και άλλες διατάξεις. 1994/2197 1994
Ρυθμίσεις για το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. 1997/2524 1997
Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις. 2003/3196 2003
Οργάνωση του συστήματος επίσημης μετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί μεταφραστές και άλλες διατάξεις. 2008/3712 2008
Σύσταση θέσεως Μορφωτικού Συμβούλου στην Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα 1995/210 1995
Προαγωγή του Έμμισθου Προξενείου της Ελλάδος στην Οδησσό σε Έμμισθο Γενικό Προξενείο. 1997/393 1997