Αύξηση συντάξεων Ο.Γ.Α. και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αύξηση συντάξεων Ο.Γ.Α."
1.  
  Οι μηνιαίες βασικές συντάξεις, οι οποίες καταβάλλονται από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α), σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4169/1961 (ΦΕΚ 81 Α). όπως ισχύουν σήμερα, ορίζονται από την 1η Ιανουαρίου 1994 σε είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσιες (22.500) δραχμές, είκοσι μία χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (21.750) δραχμές και είκοσι μία χιλιάδες (21.000) δραχμές, αντίστοιχα.
Άρθρο 2 "Επέκταση πολυτεκνικού επιδόματος"
1.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) προστίθενται τα εξής εδάφια: Το μηνιαίο επίδομα του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. α. Στον πατέρα που θεωρείται πολύτεκνος, σύμφωνα με ης διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (ΦΕΚ 229 Α) και της παραγράφου 7 του Ιδιου άρθρου, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α). β. Στον πατέρα που έχει τέσσερα τουλάχιστον τέκνα από διαφορετικούς γάμους και θεωρείται πολύτεκνος, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 860/1979, εφόσον έχει την αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων του και η μητέρα δεν λαμβάνει το επίδομα αυτό. γ. Στα απορφανισθέντα τέκνα για τα οποία προβλέπει η παράγραφος 6 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944.
Άρθρο 3 "Χορήγηση ισόβιας σύνταξης στη μητέρα με τέσσερα παιδιά"
1.  
  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής: Την ισόβια σύνταξη της παραγράφου αυτής δικαιούνται και όσες μητέρες δεν θεωρούνται πολύτεκνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 860/1979, υπό την προϋπόθεση να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή να είναι ελληνικής καταγωγής πρόσφυγες και σης δύο δε περιπτώσεις να μένουν μόνιμα στην Ελλάδα και να είχαν ή να έχουν τέσσερα τουλάχιστον στη ζωή τέκνα από νόμιμο γάμο ή τέκνα που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους.
2.  
  Για τη χορήγηση της ισόβιας σύνταξης της παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990, όπως συμπληρώνεται με ης διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, απαιτείται η υποβολή σχετικής αιτήσεως από την ενδιαφερόμενη μητέρα, ο τύπος της οποίας ορίζεται από τον Ο.Γ.Α. και πιστοποιητικό δημοτικής ή κοινοτικής αρχής περί της οικογενειακής κατάστασης αυτής, ο τύπος του οποίου ομοίως ορίζεται από τον Ο.Γ.Α.
3.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 και οι διατάξεις της Γ1α/440/1991 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία κυρώθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 2008/1992 (ΦΕΚ 167 Α). εφαρμόζονται και για ης παροχές ης οποίες προβλέπουν τα άρθρα 2 και 3 του νόμου αυτού, επιφυλασσομένων των διατάξεων της αμέσως προηγούμενης παραγράφου. 4 Τα τέκνα τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος λήψεως των παροχών των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990, όπως συμπληρώνονται αντίστοιχα με τα άρθρα 2 και 3 του νόμου αυτού, απαιτείται να έχουν την ελληνική υπηκοότητα.
5.  
  Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού και του άρθρου 2 του παρόντος νόμου αρχίζει από την 1η Οκτωβρίου 1993
Άρθρο 4 "Χορήγηση μηνιαίου επιδόματος τροφής"
1.  
  Στο πάσης φύσεως προσωπικό των προνοιακών ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα αρμοδιότητητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που παρέχουν κλειστή περίθαλψη και που δικαιούντο σιτίσεως πριν την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158 Α), αντί του δικαιώματος σίτισης, χορηγείται από τα ιδρύματα στα οποία υπηρετούν μηνιαίο επίδομα τεσσάρων χιλιάδων (4.000) δραχμών.
2.  
  Στα νομικά πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, που έχουν πολλαπλές δραστηριότητες, το αναφερόμενο επίδομα χορηγείται μόνο στο προσωπικό, που υπηρετεί στις μονάδες κλειστής περίθαλψης
Άρθρο 5 "Ειδικά επίδομα"
1.  
  Η ειδική αποζημίωση για πρόσθετη εργασία , η οποία χορηγήθηκε στους υπαλλήλους του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και στους στρατιωτικούς αποκλειστικά των Ενόπλων Δυνάμεων με τους ν. 1858/1989 (ΦΕΚ 148 Α), ν. 1859/1989 (ΦΕΚ 153 Α), ν. 1881/1990 (ΦΕΚ 42 Α), ν. 2019/1992 (ΦΕΚ 34 Α) και ν. 2109/1992 (ΦΕΚ 205 Α) και μετετράπη από 1.7.1992 με το άρθρο 41 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α) σε ειδικό επίδομα, χορηγείται από 1.7.1993 για τον ίδιο σκοπό και με τις ίδιες διακρίσεις και στο στρατιωτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού του Λιμενικού Σώματος και στο τακτικό προσωπικό του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων.
Άρθρο 6 "Συμμετοχή φορέων ασφάλισης ασθένειας στις δαπάνες ασθένειας συνταξιούχων"
1.  
  Οι φορείς ή κλάδοι ασφάλισης ασθένειας που ασφαλίζουν μόνο τους εργαζόμενους και όχι τους συνταξιούχους ορισμένης επαγγελματικής κατηγορίας μισθωτών ή αυτοαπασχολούμενων, οι οποίοι ασφαλίζονται στον Κλάδο Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας του Ι.Κ.Α., υποχρεούνται να αποδίδουν στο Ι.Κ.Α. ποσοστό επί των εσόδων τους, ως συμμετοχή στη δαπάνη νοσηλείας των συνταξιούχων. Το πιο πάνω ποσοστό καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Άρθρο 7
1.  
  Στο άρθρο 23 του ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143 Α) προστίθεται παραγρ. 6 ως εξής: 6. α. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα· από γνώμη του Κ.Ε.Σ.Υ., καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι για τη διεξαγωγή της έρευνας, την ανάθεση των ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών, τον τρόπο κατανομής των ειδικών πιστώσεων, τον καθορισμό των δικαιούχων και των υποχρεώσεών τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. β. Τροποποιείται το άρθρο 65 του β.δ/τος/7-11-1957 (ΦΕΚ 225 Α) καθόσον αφορά στις χρηματικές ποινές που επιβάλλονται από τα Πειθαρχικά Συμβούλια των ιατρικών συλλόγων στους ιατρούς, για πειθαρχικά παραπτώματα και ορίζεται ως κατώτατο πρόστιμο το 1/3 του βασικού μισθού του διευθυντή του Ε.Σ.Υ., από 0-3 χρόνια και ως ανώτατο πρόστιμο το 20πλάοτο του μισθού αυτού.
Άρθρο 8
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: Τα μη κερδοσκοπικά σωματεία, που έχουν συστήσει και λειτουργούν κινητές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ή θα συστήσουν στο μέλλον και παρέχουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν, δύνανται να επιχορηγούνται με εισφορές και πάσης φύσεως επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, τους δήμους και κοινότητες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
2.  
  Η ισχύς του τέταρτου εδαφίου της παραγ. 3 του άρθρου 67 του ν. 2071/1992 αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1995.
3.  
  Από την παράγραφο 2 του άρθρου 80 του ν. 2071/1992 και ειδικότερα από το στίχο 7 απαλείφεται η φράση, πλην νοσηλευτικής.
Άρθρο 9 "Προαγωγική εξέλιξη μόνιμων ιατρών Ι.ΚΑ."
1.  
  Το μόνιμο ιατρικό προσωπικό του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποτελείται:
 1. Από ιατρούς και οδοντιάτρους θεραπευτές, β) Από ιατρούς και οδοντιάτρους ελεγκτές, γ) Από υγειονομικούς διευθυντές, δ) Από τον υγειονομικό γενικό διευθυντή
2.  
  Το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου κατατάσσεται σε θέσεις κλίμακος αντιστοίχου της βαθμίδας των μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων του Ι.Κ.Α., όπως καθιερώνεται με τις διατάξεις του ν. 2085/1992, ως εξής:.
 1. Ιατροί θεραπευτές από το βαθμό του εισηγητή Β μέχρι το βαθμό του τμηματάρχη Α. β) Ιατροί ελεγκτές με το βαθμό του διευθυντή Β. γ) Ιατροί υγειονομικοί διευθυντές με το βαθμό του διευθυντή Α.
3.  
  Οι κενές θέσεις των ελεγκτών ιατρών πληρούνται με προαγωγές θεραπευτών ιατρών του Ιδρύματος κατεχόντων το βαθμό του τμηματάρχη Α επί τετραετία, των δε υγειονομικών διευθυντών με προαγωγή ελεγκτών κατεχόντων το βαθμό του διευθυντή Β επί τριετία
4.  
  Η κατά την προηγούμενη παράγραφο πλήρωση των θέσεων πραγματοποιείται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου του Ιδρύματος
5.  
  Η μισθολογική εξέλιξη των ως άνω ιατρών καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες για τους μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους του Ιδρύματος διατάξεις
6.  
  Διατάξεις που ρυθμίζουν διαφορετικά τα ως άνω θέματα καταργούνται
Άρθρο 10 "Συνταξιοδότηση μελών οικογένειας θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών"
1.  
  Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1977/1991 (ΦΕΚ 185 Α) και πριν από την προσθήκη, που έγινε στην παράγραφο αυτή με την παρ. 16 του άρθρου 20 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α), προστίθεται εδάφιο ως εξής: Ειδικά για τη συνταξιοδότηση των μελών οικογένειας δεν απαιτείται η προϋπόθεση της νομοθεσίας των ασφαλιστικών οργανισμών που προβλέπει τη συντήρηση τους από το θανόντα ασφαλισμένο ή συνταξιούχο..
Άρθρο 11 "Διαδικασία εκλογής αιρετής Διοίκησης Τ.Ε.Β.Ε."
1.  
  Οι περιπτώσεις β και γ της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 655/1977 (ΦΕΚ 217 Α) αντικαθίστανται ως ακολούθως: β) Από τους εκάστοτε προέδρους, ή σε περίπτωση κωλύματος αυτών από τους νόμιμους αναπληρωτές, των Επιμελητηρίων, όπως αυτά καθορίζονται από τις δαιτάξεις του ν. 2081/1992, με εξαίρεση τα αυτοτελή Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια.
 1. Από τα μέλη του Δ.Σ. της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. εφόσον αυτά καθώς και οι αναφερόμενοι στο ανωτέρω εδάφιο β πρόεδροι ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους είναι ασφαλισμένοι στο Τ.Ε.Β.Ε.
 2. Σε ενδεχόμενη συνδρομή στο αυτό πρόσωπο των ιδιοτήτων των περιπτώσεων β και γ της παρούσας παραγράφου, τούτο ψηφίζει μόνο, με την ιδιότητα του προέδρου του Επιμελητηρίου ή του αναπληρωτή του.
2.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 655/1977 (ΦΕΚ 217 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 3. Σε καθεμιά από τις ανωτέρω περιφέρειες οι εκλέκτορες εκλέγονται κατά το ήμισυ από τα ασφαλισμένα στο Τ.Ε.Β.Ε. μέλη των Δ.Σ. των αυτοτελών Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών Επιμελητηρίων ως και των επαγγελματικών και βιοτεχνικών τμημάτων των λοιπών Επιμελητηρίων του ν. 2081/1992, που εδρεύουν στην αυτή περιφέρεια, κατά το άλλο δε ήμισυ από τα ασφαλισμένα στο Τ.Ε.Β.Ε. μέλη των Δ. Σ. των Ομοσπονδιών Επαγγελματιών και Βιοτεχνών τοπικού χαρακτήρα και έκτασης, που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1712/1987, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2081/1992, αποκλειομένων των κλαδικών Ομοσπονδιών. Στις κατά τα ανωτέρω δύο περιπτώσεις η εκλογή γίνεται κατά το ήμισυ εκ των υποψήφιων βιοτεχνών και κατά το άλλο ήμισυ εκ των υποψήφιων επαγγελματιών. Η νομιμότητα λειτουργίας των Ομοσπονδιών αυτών, ελέγχεται από την προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 655/1977 Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Σύμβουλος Επιμελητηρίου, ο οποίος είναι συγχρόνως και Σύμβουλος Ομοσπονδίας ψηφίζει μόνο με την πρώτη του ιδιότητα. Το εκλογικό δικαίωμα ασκείται αυτοπροσώπως, αποκλεισμένης της άσκησης δια του πληρεξουσίου. Η ιδιότητα του ασφαλισμένου στο Τ.Ε.Β.Ε. αποδεικνύεται ενώπιον της οικείας Εφορευτικής Επιτροπής, κατά την ημέρα της ψηφοφορίας με το βιβλιάριο καταβολής εισφορών Τ.Ε.Β.Ε. Οι κατά τόπους υπηρεσίες του Τ.Ε.Β.Ε. αποστέλλουν μέσω της Διοικήσεως του Ταμείου στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή τα στοιχεία των εκλογέων, για τη σύνταξη των εκλογικών καταλόγων κατά περιφέρεια. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μετά από έλεγχο των στοιχείων συντάσσει τους εκλογικούς καταλόγους και αποστέλλει αυτούς, μέσω της Διοικήσεως του Ταμείου, στις οικείες Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές.
3.  
  Οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις των εδαφ. ά και β της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 655/1977.
Άρθρο 12 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-07-28 Αύξηση συντάξεων Ο.Γ.Α. και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/125
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/Γ1Α/440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/Γ1Α_440 1991
ΝΟΜΟΣ 1944/1910 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1944/1910 1944
ΝΟΜΟΣ 1961/4169 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/4169 1961
ΝΟΜΟΣ 1977/655 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/655 1977
ΝΟΜΟΣ 1979/860 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/860 1979
ΝΟΜΟΣ 1983/1397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1397 1983
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1989/1858 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1858 1989
ΝΟΜΟΣ 1989/1859 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1859 1989
Κύρωση απόφασης για κλιµάκωση του ποσοστού της Α.Τ.Α. στις συντάξεις και τα βοηθήµατα του Δηµοσίου από 1 Ιανουαρίου 1990 και άλλες διατάξεις. Εκδίδοµε τον σκόλουθο νόµο που ιψήφισε η Βουλή: ΆΑρθρο 1 1. Κυρώνεται και έχειισχύ νόµου η κοινή απόφαση των[...]" 1990/1881 1990
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1977 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1977 1991
ΝΟΜΟΣ 1992/2008 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2008 1992
Παρακράτηση φόρου και άλλες διατάξεις. 1992/2019 1992
Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις. 1992/2065 1992
Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας. 1992/2071 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας. 1992/2082 1992
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2085 1992
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδεύσεως, στρατολογίας, καταστάσεων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1992/2109 1992