ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/2170

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-09-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-09-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-09-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Ν.Δ. 400/1970 «Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α*) Άρθρο 1 1.Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια, που έχουν ως εξής: Ασφαλιστικές επιχειρήσεις μπορούν προς εκπλήρωση του σκοπού τους να ιδρύουν και ανώνυμες εταιρίες, που δεν έχουν ως αντικείμενο ασφαλιστικές εργασίες. Ειδικότερα οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ζωής μπορούν να διαθέτουν από τα ίδια κεφάλαια τους ποσοστό μέχρι του ενός τρίτου για την ίδρυση ανωνύμων εταιριών με σκοπό χρηματοπιστωτικές εργασίες και μέχρι του ενός πέμπτου αντίστοιχα για την ίδρυση ανωνύμων εταιριών με άλλο σκοπό. Οι ως άνω δυνατότητες, σε περίπτωση ασφαλιστικών επιχειρήσεων ζημιών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων που ασκούν συγχρόνως εργασίες ζημιών και ζωής, περιορίζονται συνολικά στο ένα πέμπτο των ιδίων κεφαλαίων τους. 2. 1)Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν.δ.400/1970, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 3. Οι ημεδαπές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς και οι νόμιμοι αντιπρόσωποι των αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των μεσιτών του Λλόυδς Λονδίνου μπορούν να εδρεύουν μόνο στην περιφέρεια της πρώην Διοίκησης της Πρωτεύουσας, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στη Λάρισα, στην Καβάλα και στο Ηράκλειο. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορίου, μπορούν να ορισθούν και άλλες πόλεις ως έδρα ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα για την έδρα αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών που πληρούν τους όρους του άρθρου 35 παρ. 3 ισχύουν οι διατάξεις της περί αστικών συνεταιρισμών νομοθεσίας. 8.Η παράγραφος 6 του άρθρου 3 του ν.δ. 400/1970 αντικαθίσταται ως εξής: 6. Τριάντα ημέρες μετά την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης θεωρούνται αυτοδίκαια λυμένες όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις της, εκτός από αυτές των ασφαλίσεων ζωής, εφόσον μέσα στην πιο πάνω προθεσμία δεν έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Εμπορίου τυχόν αίτηση άλλης ασφαλιστικής επιχείρησης περί αναδοχής του ασφαλιστικού της χαρτοφυλακίου. Τα καταβληθέντα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα επιστρέφονται. Τυχόν καταβληθείσες νόμιμες προμήθειες επιστρέφονται ή αναζητούνται από τον εκκαθαριστή. 1)Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του ν.δ. 400/1970 προστίθενται παράγραφοι 7 και θ, που έχουν ως εξής: 7. Με την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης ανακαλείται αυτοδίκαια η άδεια σύστασης και επέρχεται η λύση της. 8.Ασφαλιστική ανώνυμη εταιρία μπορεί να μετατραπεί σε άλλου είδους εμπορική ανώνυμη εταιρία μετά από απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αν έχουν λήξει όλα τα ασφαλιστήριά της και δεν υπάρχουν εκκρεμείς δίκες και απαιτήσεις κατ αυτής με αντικείμενο ασφαλιστικές παροχές (ασφάλισμα) ή έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 59 του παρόντος η μεταφορά όλων των ασφαλιστηρίων της μετά των συναφών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σε άλλη ασφαλιστική επιχείρηση ή άλλη ασφαλιστική επιχείρηση που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα αναλάβει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις της. Στην περίπτωση αυτήν δεν εφαρμόζεται η παρ. 7 του παρόντος άρθρου. 3.Μετά το άρθρο 4 του ν.δ. 400/1970 προστίθεται. άρθρο 4α, που έχει ως εξής: Αρθρο 4α 1.Στο Υπουργείο Εμπορίου συνιστάται Επιτροπή Ιδιωτικής Ασφάλισης η οποία αποτελείται από: 1)Εναν καθηγητή Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο το Εμπορικό Δίκαιο, ως πρόεδρο. 2)Έναν επιστήμονα εξειδικευμένο σε θέματα ασφαλίσεων. 3)Έναν επιστήμονα εξειδικευμένο σε θέματα αναλογιστικής. 4)Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και ε) Έναν εκπρόσωπο των οργανώσεων των διαμεσολαβούντων στις ασφαλιστικές εργασίες προσώπων. 2.Ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο Γραμματέας της Επιτροπής, υπάλληλος του Υπουργείου Εμπορίου, ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου με τριετή θητεία. Τα υπό στοιχεία α, β και γ της προηγούμενης παραγράφου πρόσωπα επιλέγονται από τον Υπουργό Εμπορίου, τα υπό στοιχείο δ υποδεικνύονται από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και τα υπό στοιχείο ε επιλέγονται, μετά από ψηφοφορία μεταξύ τους, από τους προέδρους των Διοικητικών Συμβουλίων των Συνδέσμου Συντονιστών Παραγωγών Ασφαλίσεων Ελλάδος, Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων, Πανελληνίου Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ασφαλιστών, Συνδέσμου Παραγωγών Ασφαλίσεων Ελλάδος και Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος. 3.Σε περίπτωση καθυστέρησης της υπόδειξης των υπό στοιχεία δ και ε της παρ. 1 του παρόντος άρθρου προσώπων πέραν των 30 ημερών από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης του Υπουργείου Εμπορίου, η Επιτροπή Ιδιωτικής Ασφάλισης συγκροτείται και συνεδριάζει και χωρίς τα μέλη της αυτά. Μετά την τυχόν καθυστερημένη υπόδειξη συμπληρώνεται η απόφαση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 4.Χρέη εισηγητή της Επιτροπής εκτελεί ένα μέλος της οριζόμενο κατά περίπτωση από τον πρόεδρο της. 5.Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. 6.Έργο της Επιτροπής είναι: 1)Η γνωμοδότηση για ειδικά θέματα που αφορούν τις ιδιωτικές ασφαλίσεις, μετά από σχετικό ερώτημα του Υπουργού Εμπορίου. 2)Η γνωμοδότηση για τη χορήγηση και την ανάκληση άδειας λειτουργίας σε ασφαλιστική επιχείρηση. 3)Η υποβολή προτάσεων, μετά από αντίστοιχο ερώτημα του Υπουργού Εμπορίου, για ειδικά μέτρα που αφορούν τη βελτίωση της λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς, τη δημιουργία συστημάτων εκπαίδευσης των απασχολούμενων στην ασφαλιστική αγορά, τη σύνταξη Κώδικα Δεοντολογίας των Ασφαλιστικών Εταιριών και Επαγγελμάτων, την ενημέρωση του καταναλωτή για θέματα ιδιωτικών ασφαλίσεων και κάθε ζήτημα σχετιζόμενο με τις ιδιωτικές ασφαλίσεις. 7.Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Ιδιωτικής Ασφαλίσεως. Άρθρο 2 Μετά το άρθρο 5 του ν.δ. 400/1970 προστίθεται άρθρο 5α, που έχει ως εξής: Αρθρο 5α 1.Ο λογαριασμός εκμετάλλευσης ασφαλίσεων ζημιών, όπου αναφέρεται στο π.δ. 148/1984 (ΦΕΚ 47 Α), διαχωρίζεται σε λογαριασμό εκμετάλλευσης ασφαλίσεων κλάδου 10 (αστική ευθύνη από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα) και σε λογαριασμό εκμετάλλευσης ασφαλίσεων λοιπών κλάδων ζημιών. 2.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων περιλαμβάνουν, πέραν των προβλεπομένων στο άρθρο 42α του κ.ν. 219071920 και τις εξής καταστάσεις που δημοσιεύονται υποχρεωτικά: ο) την κατάσταση του λογαριασμού εκμετάλλευσης ασφαλίσεων ζωής, 1)την κατάσταση του λογαριασμού εκμετάλλευσης ασφαλίσεων του κλάδου 10 (αστική ευθύνη από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα) και 2)την κατάσταση του λογαριασμού εκμετάλλευσης ασφαλίσεων λοιπών κλάδων ζημιών. Άρθρο 3 Τα άρθρα 7 και 8 του ν.δ. 400/1970 αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 7 1.Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να σχηματίζουν αποθέματα για τις ασφαλίσεις που συνάπτουν (τεχνικά αποθέματα). 2.Τα τεχνικά αποθέματα είναι τα εξής: Α! Τεχνικά αποθέματα ασφαλίσεων κατά ζημιών: ο) Οι υποχρεώσεις του ασφαλιστή για ζημίες που δεν εξοφλήθηκαν είτε έχουν αναγγελθεί είτε όχι (απόθεμα εκκρεμών ζημιών). 1)Οι προβλέψεις για κάλυψη των κινδύνων και εξόδων που αναλογούν σε κάθε ασφαλιστήριο για την περίοδο από το κλείσιμο του ισολογισμού μέχρι τη λήξη της περιόδου για την οποία υπολογίστηκε το ασφάλιστρο (απόθεμα κινδύνων σε ισχύ). Β) Τεχνικά αποθέματα ασφαλίσεων ζωής: α) Η διαφορά της παρούσας αξίας των υποχρεώσεων που έχουν αμοιβαία αναληφθεί από την ασφαλιστική επιχείρηση και τον ασφαλισμένο και το απόθεμα των ποσών που διανέμονται ή επιστρέφονται στους ασφαλισμένους αντίστοιχα κατά τις διατάξεις του άρθρου 12α του παρόντος (μαθηματικό απόθεμα). 1)Το απόθεμα των εκκρεμών και λοιπών πληρωτέων παροχών. 3)Το απόθεμα κινδύνων που ισχύουν για ασφαλίσεις του στοιχείου 1.3 της περίπτωσης 2 ασφαλίσεις ζωής του άρθρου 13 του παρόντος (σωματικών βλαβών) που συνάπτονται συμπληρωματικά με ασφαλίσεις ζωής. 3.Τα τεχνικά αποθέματα για το σύνολο των ασφαλιστικών κινδύνων σχηματίζονται από τους πρωτασφαλιστές. 4.Τα τεχνικά αποθέματα αντικρύζονται από ισοδύναμα ή εκφρασμένα στο ίδιο νόμισμα περιουσιακά στοιχεία. 5.Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις τηρούν ειδικό μητρώο των περιουσιακών στοιχείων των τεχνικών αποθεμάτων ασφαλίσεων ζωής, ειδικό μητρώο των περιουσιακών στοιχείων των αποθεμάτων ασφαλίσεων αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων και ειδικό μητρώο των περιουσιακών στοιχείων των αποθεμάτων λοιπών ασφαλίσεων κατά ζημιών. 6.Με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορίου που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να εισάγεται υποχρέωση σχηματισμού τεχνικών αποθεμάτων καταστροφικών κινδύνων, τεχνικών αποθεμάτων εξισορρόπησης του τεχνικού αποτελέσματος και τεχνικών αποθεμάτων μη ληξάντων κινδύνων. 7.Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται η μέθοδος και ο τρόπος υπολογισμού των τεχνικών αποθεμάτων, καθώς και ο τρόπος απόσβεσης των προμηθειών που καταβάλλονται. Άρθρο θ 1.Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις υποχρεούνται σε ασφαλιστική τοποθέτηση που συνίσταται στη διάθεση στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περιουσιακών στοιχείων με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων των δικαιούχων οποιασδήποτε παροχής από ασφαλιστική σύμβαση (ασφάλισμα). Σε ασφαλιστική τοποθέτηση διατίθενται τα περιουσιακά στοιχεία που απαρτίζουν τα τεχνικά αποθέματα, καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία της περίπτωσης δ του εδαφίου Α της παραγράφου 3 του άρθρου 20. 2.Η ασφαλιστική τοποθέτηση διακρίνεται σε: α) ασφαλιστική τοποθέτηση ασφαλίσεων ζωής, 1)ασφαλιστική τοποθέτηση ασφαλίσεων αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων, και 2)ασφαλιστική τοποθέτηση λοιπών ασφαλίσεων κατά ζημιών. Τα περιουσιακά στοιχεία που απαρτίζουν την ασφαλιστική τοποθέτηση διατίθενται σύμφωνα με την ως άνω διάκριση. 3.Την ασφαλιστική τοποθέτηση αποτελούν μόνο τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία: Α) Κατάθεση στο άνομα της ασφαλιστικής επιχείρησης σε τράπεζα της επιλογής της, μεταξύ αυτών που λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περιουσιακών στοιχείων ως εξής: 1)Μετρητά σε δραχμές ή συνάλλαγμα. 2)Τραπεζικά πιστοποιητικά καταθέσεων οποιασδήποτε τράπεζας που λειτουργεί σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 3)Έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου ή του Δημοσίου άλλων κρατών-μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 4)Ομολογίες Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή δημόσιων ή δημοτικών επιχειρήσεων ή ανωνύμων εταιριών, εφόσον αυτές έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλοςτων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και είναι εισηγμένες σε ελληνικό χρηματιστήριο ή σε χρηματιστήριο οποιουδήποτε άλλου κράτους-μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 5)Ομόλογα τραπεζικά οποιασδήποτε τράπεζας που λειτουργεί σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή εισηγμένα σε ελληνικό χρηματιστήριο ή σε χρηματιστήριο οποιουδήποτε άλλου κρά-τους-μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 6)Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων οποιασδήποτε εταιρίας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων που λειτουργεί σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και μετοχές ανωνύμων εταιριών επενδύσεων εισηγμένες σε ελληνικό χρηματιστήριο ή σε χρηματιστήριο οποιουδήποτε άλλου κράτους-μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 7)Μετοχές ανωνύμων εταιριών εισηγμένες σε ελληνικό χρηματιστήριο ή σε χρηματιστήριο οποιουδήποτε άλλου κράτους-μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 8)Μετοχές ανωνύμων εταιριών εισηγμένες στην παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή σε παρόμοια αγορά σε χρηματιστήριο οποιουδήποτε άλλου κράτους-μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 9)Μη ειοηγμένες σε ελληνικό χρηματιστήριο ή σε χρηματιστήριο άλλου κράτους-μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μετοχές ανωνύμων εταιριών, οι οποίες μπορούν να γίνουν δεκτές προς ασφαλιστική τοποθέτηση, μετά από αίτηση ασφαλιστικής επιχείρησης, με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου που εκδίδεται και μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην ως άνω απόφαση θα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος αποτίμησης αυτών, καθώς και κάθε συναφής λεπτομέρεια, επιφυλασσομένων κατά περίπτωση των διατάξεων της επόμενης παραγράφου. Β) Ακίνητα, εφόσον είναι ελεύθερα από κάθε βάρος. Γ) Απαιτήσεις από ενυπόθηκα δάνεια που χορηγούνται με πρώτη υποθήκη ή με συνδυασμό προσημείωσης με πρώτη υποθήκη σε ακίνητα. Δ) Δάνεια επί ασφαλιστηρίων που χορηγήθηκαν σε ασφαλισμένους με ασφαλιστήρια ζωής. Ε) Απαιτήσεις κατά ασφαλισμένων από ασφάλιστρα που καταχωρήθηκαν και δεν έχουν εισπραχθεί στη διάρκεια της χρήσης που έληξε, μετά από αφαίρεση των απαιτητών ασφαλίστρων κατά την προηγούμενη χρήση από τα ασφάλιστρα της χρήσης που έληξε. Με προεδρικά διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορίου, μπορεί να ορίζεται ότι τα τεχνικά αποθέματα των ασφαλίσεων κατά ζημιών και των ασφαλίσεων ζωής μπορεί να επενδύονται και σε απαιτήσεις κατά αντασφαλιστών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, που θα καθορίζονται σ αυτό. 4. 1)Η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Υπουργείο Εμπορίου τα περιουσιακά στοιχεία, που διαθέτει σε ασφαλιστική τοποθέτηση έναντι των οποίων δεν ισχύει το απόρρητο των καταθέσεων. Η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Υπουργείο Εμπορίου κάθε μεταβολή των στοιχείων της ασφαλιστικής τοποθέτησης μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες. Για τα ακίνητα και ενυπόθηκα δάνεια η γνωστοποίηση πρέπει να γίνεται τρεις ημέρες πριν από τη μεταβολή. 2)Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρείται η διάκριση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 5.Για τον υπολογισμό των περιουσιακών στοιχείων, που διατίθενται σε ασφαλιστική τοποθέτηση, ισχύουν τα ακόλουθα: 1)Τα ακίνητα γίνονται δεκτά στο ογδόντα πέντε εκατοστά (85%) της αξίας της αποτίμησής τους. 2)Απαιτήσεις από ενυπόθηκα δάνεια γίνονται δεκτά στο σύνολό τους, εφόσον η αξία των ακινήτων προς διασφάλισή τους είναι τουλάχιστον διπλάσια του δανείου. 3)Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, κατά την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων γ έως και η του εδαφίου Α της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, που διατίθενται σε ασφαλιστική τοποθέτηση, λαμβάνεται η μέση τιμή του τελευταίου μήνα της χρήσης. Η αξία των ως άνω ακινήτων εκτιμάται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του κ.ν. 219071920 και καταχωρίζεται στο μητρώο των ασφαλιστικών ανωνύμων εταιριών. 6.Η αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται σε άλλα κράτη-μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στα κατά περίπτωση κράτη-μελη. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορίου, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τρόπος καταχώρισης των στοιχείων αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη-μελη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο μητρώο των ασφαλιστικών ανωνύμων εταιριών για τη διασφάλιση της δημοσιότητας. 7.Τα περιουσιακά στοιχεία που διατίθενται σε ασφαλιστική τοποθέτηση γίνονται δεκτά με τους ακόλουθους περιορισμούς για κάθε κατηγορία της παραγράφου 2: Α) Για τις ασφαλίσεις ζωής, εκτός από τον κλάδο 5 (διαχείριση ομαδικών συνταξιοδοτικών ταμείων): 1)Μετρητά σε δραχμές, ή συνάλλαγμα και σε τραπεζικά πιστοποιητικά καταθέσεων μέχρι τα πενήντα εκατοστά (50%) των αντίστοιχων αποθεμάτων. 2)Ακίνητα μέχρι τα πενήντα εκατοστά (50%) των αντίστοιχων αποθεμάτων, 3)Ενυπόθηκα δάνεια μέχρι τα δέκα εκατοστά 10%) των αντίστοιχων αποθεμάτων. 4)Μετοχές ανωνύμων εταιριών μέχρι τα δέκα εκα-τοστά(10%)των αντίστοιχων αποθεμάτων για μετοχές κάθε εταιρίας και μέχρι ποσοστού που συνολικά δεν υπερβαίνει τα τριάντα εκατοστά (30%) των αντίστοιχων αποθεμάτων. 5)Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και μετοχές ανωνύμων εταιριών επενδύσεων μέχρι ποσοστού που συνολικό δεν υπερβαίνει τα τριάντα εκατοστά (30%) των αντίστοιχων αποθεμάτων. 6)Έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου μέχρι ποσοστού που συνολικά δεν υπερβαίνει τα δέκα εκατοστά (10%) των αντίστοιχων αποθεμάτων. 7)Απαιτήσεις από ασφάλιστρα μέχρι δέκα εκατοστά (10%) των αντίστοιχων αποθεμάτων και όχι περισσότερο από δεκαπέντε εκατοστά (15%) των ασφαλίστρων της χρήσης. Β) Για τις ασφαλίσεις κατά ζημιών: 1)Μετρητά σε δραχμές ή συνάλλαγμα και πιστοποιητικό καταθέσεων μέχρι τα πενήντα εκατοστά (50%) των αντίστοιχων αποθεμάτων. 2)Ακίνητα μέχρι τα σαράντα εκατοστά (40%) των αντίστοιχων αποθεμάτων. 3)Ενυπόθηκα δάνεια μέχρι τα δέκα εκατοστά (10%) των αντίστοιχων αποθεμάτων. 4)Μετοχές ανωνύμων εταιριών μέχρι τα δέκα εκατοστά (10%) των αντίστοιχων αποθεμάτων για μετοχές κάθε εταιρίας και μέχρι ποσοστού που συνολικά δεν υπερβαίνει τα τριάντα εκατοστά (30%) των αντίστοιχων αποθεμάτων. 5)Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και μετοχές ανωνύμων εταιριών επενδύσεων μέχρι ποσοστού που συνολικά δεν υπερβαίνει τα τριάντα εκατοστά (30%) των αντίστοιχων αποθεμάτων. 6)Έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου μέχρι ποσοστού που συνολικά δεν υπερβαίνει τα δέκα εκατοστά (10%) των αντίστοιχων αποθεμάτων. 7)Απαιτήσεις από ασφάλιστρα μέχρι δεκαπέντε εκατοστά (15%) των αντίστοιχων αποθεμάτων και όχι περισσότερο από δεκαπέντε εκατοστά (15%) των ασφαλίστρων της χρήσης. 8.Η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στα μητρώα της παραγράφου 5 του άρθρου 7, στο μέτρο που έχουν διατεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση, πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον προς το ύψος των τεχνικών αποθεμάτων που υποχρεούται να σχηματίζει η ασφαλιστική επιχείρηση. Η ασφαλιστική επιχείρηση συμπληρώνει μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες την ασφαλιστική τοποθέτηση κατά το ποσό που μειώνεται είτε εξαιτίας αναγκαστικής εκτέλεσης είτε εξαιτίας υποτίμησης περισσότερο από είκοσι πέντε εκατοστά (25%) της τρέχουσας τιμής των περιουσιακών στοιχείων των περιπτώσεων γ έως και η του εδαφίου Α της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, σε σύγκριση με την τιμή κατάθεσης τους ή εφόσον η ως άνω μείωση υπερβαίνει τα δεκαπέντε εκατοστά (15%) του συνόλου της ασφαλιστικής τοποθέτησης. Ως τιμή κατάθεσης των ως άνω περιουσιακών στοιχείων θεωρείται, για όσα αποκτήθηκαν μέσα στη χρήση κατάθεσης τους, η αξία κτήσης και, για όσα αποκτήθηκαν σε προγενέστερες χρήσεις, η μέση τιμή του τελευταίου μήνα της τελευταίας χρήσης. Σε περίπτωση απαλλοτρίωσης ή σύστασης εμπραγμάτου βάρους σε ένα από τα περιουσιακά στοιχεία της ασφαλιστικής τοποθέτησης, η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να τα συμπληρώσει εντός επτά ημερών. 9.Η διάθεση των τεχνικών αποθεμάτων σε ασφαλιστική τοποθέτηση γίνεται υποχρεωτικά μέχρι το τέλος Οκτωβρίου της επόμενης χρήσης. 10.Για την εφαρμογή του άρθρου 10 δεν είναι απόρρητες οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, διατίθενται σε ασφαλιστική τοποθέτηση. 11.Όλες οι περιπτώσεις τοποθετήσεων κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μπορεί να πραγματοποιούνται και σε κατά περίπτωση επενδύσεις στην Κύπρο. Άρθρο 4 1. 1)Το άρθρο 11 του ν.δ. 400/1970 αντικαθίσταται ως εξής και αριθμείται ως άρθρο 9 παράγραφος 1. Άρθρο 9 1.Αν η ασφαλιστική επιχείρηση παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 και των υπουργικών αποφάσεων, που προβλέπονται σ αυτά, ο Υπουργός Εμπορίου μπορεί με απόφαση του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να χαρακτηρίζει ως ασφαλιστική τοποθέτηση μέρος ή το σύνολο της ελεύθερης περιουσίας της, να απαγορεύει την ελεύθερη διάθεση μέρους ή και του συνόλου της περιουσίας της, να ανακαλεί προσωρινό ή οριστικά την άδεια λειτουργίας ορισμένων ή Ολων των κλάδων που ασκεί και να λαμβάνει κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων ως και κάθε άλλου δικαιούχου ασφαλίσματος. 1)Το άρθρο 9 του ν.δ. 400/1970 αντικαθίσταται ως εξής και αριθμείται ως άρθρο 9 παράγραφος 2. 2. Η απαγόρευση της ελεύθερης διάθεσης του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων ασφαλιστικής επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, σημειώνεται κατά περίπτωση στα οικεία βιβλία μεταγραφών ή υποθηκών ή στα βιβλία της τράπεζας, όπου υπάρχει η σχετική κατάθεση, ύστερα από αίτηση του Υπουργείου Εμπορίου. Η ως άνω απαγόρευση αίρεται μερικά ή ολικά με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην απόφαση πρέπει να αναφέρονται και οι όροι της άρσης. 2.Το άρθρο 10 του ν.δ. 400/1970 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 10 1.Οι δικαιούχοι ασφαλίσματος και οι καθολικοί και ειδικοί τους διάδοχοι έχουν προνόμιο στην ασφαλιστική τοποθέτηση που προηγείται από κάθε άλλο γενικά ή ειδικό προνόμιο, εκτός από το προνόμιο της παραγράφου 8 του άρθρου 12 β. Το προνόμιο αυτό ασκείται αποκλειστικά από τους δικαιούχους ασφαλίσεων ζωής, από τους δικαιούχους ασφαλίσεων αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων και από τους δικαιούχους των λοιπών ασφαλίσεων κατά ζημιών, στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν διατεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση αντίστοιχα για καθεμιά από τις ασφαλίσεις αυτές. Το ως άνω προνόμιο ισχύει και μετά τη λύση της ασφαλιστικής επιχείρησης. 2.Κατάσχεση ασφαλιστικής τοποθέτησης στα χέρια της ασφαλιστικής επιχείρησης ή τρίτου - επιτρέπεται μόνο υπέρ των δικαιούχων της προηγούμενης παραγράφου 1 με βάση τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή εκτελεστή απόφαση διαιτητικού δικαστηρίου. Αντίγραφο του κατασχετηρίου επιδίδεται με ποινή ακυρότητας της κατάσχεσης στο Υπουργείο Εμπορίου. 3.Σε περίπτωση ασφαλιστικής εκκαθάρισης ή πτώχευσης ασφαλιστικής επιχείρησης ο, κατά το άρθρο 12β του παρόντος, επόπτης εκκαθάρισης ή πτώχευσης καλεί μέσα σε δέκα ημέρες από το διορισμό του τους δικαιούχους ασφαλίσματος, με ανακοίνωση, που δημοσιεύεται μια φορά την εβδομάδα, επί τρεις συνεχείς εβδομάδες σε πέντε ημερήσιες, ευρείας κυκλοφορίας, εφημερίδες, από τις οποίες μια τουλάχιστον εκδίδεται στην έδρα της επιχείρησης και μια οικονομική, να του αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους με όλα τα δικαιολογητικά τους στοιχεία μέσα σε τρεις μήνες από την τελευταία δημοσίευση. Δεν καλούνται οι δικαιούχοι ασφαλίσεων αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων, καθώς και οι δικαιούχοι ασφαλίσεων ζωής, για τους οποίους δεν έχει επέλθει ασφαλιστική περίπτωση. Η επαλήθευση των απαιτήσεων γίνεται από τα ως άνω όργανα, αρχίζει το αργότερο μέσα σε τρεις ημέρες από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας και ολοκληρώνεται στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Γίνονται δεκτές οι απαιτήσεις που δεν αμφισβητούνται από τα ως άνω όργανα ή έχουν επιδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή εκτελεστή απόφαση διαιτητικού δικαστηρίου. Ο επόπτης εκκαθάρισης και ο εκκαθαριστής ή ο επόπτης πτώχευσης και ο σύνδικος υποβάλλουν στο Υπουργείο Εμπορίου κατάσταση των δικαιούχων ασφαλίσματος μέσα σε δύο μήνες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αναγγελιών. Στην κατάσταση αυτήν περιλαμβάνονται, εφόσον έχουν επαληθευθεί οι απαιτήσεις τους: α) οι δικαιούχοι ασφαλίσματος ασφαλίσεων ζωής, β) οι δικαιούχοι ασφαλίσματος ασφαλίσεων κατά ζημιών εκτός ασφαλίσεων αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων, που έχουν δηλώσει την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης και έχει καταχωρισθεί η δήλωση στα βιβλία της ασφαλιστικής επιχείρησης και γ) όσοι αναγγέλθηκαν μέσα στην ως άνω προθεσμία. Για τις απαιτήσεις που αμφισβητούνται δικαστικά ή εξώδικα γίνεται χωριστή μνεία, στην οποία αναφέρεται το ποσά που εκτιμά ο επόπτης εκκαθάρισης και ο εκκαθαριστής ή ο επόπτης πτώχευσης και ο σύνδικος και το ποσό που διεκδικεί ο δικαιούχος ασφαλίσματος. Στην κατάσταση καταχωρίζονται και οι τυχόν διαφωνίες κατά την επαλήθευση μεταξύ επόπτη και εκκαθαριστή ή συνδίκου. Η κατάσταση καταχωρίζεται αμέσως στο μητρώο ασφαλιστικών επιχειρήσεων και η ανακοίνωση της καταχώρισής της δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ευρείας κυκλοφορίας ημερήσιες εφημερίδες, από τις οποίες η μία τουλάχιστον εκδίδεται στην έδρα της επιχείρησης, μία φορά την εβδομάδα επί τρεις συνεχείς εβδομάδες. Αντιρρήσεις κατά της πιο πάνω κατάστασης ασκούνται με ανακοπή στο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της επιχείρησης μέσα σε σαράντα πέντε ημέρες από την τελευταία δημοσίευση και εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Έφεση κατά της απόφασης του πρωτοδικείου εκδικάζεται από το αρμόδιο εφετείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση του εφετείου δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο. 4.Με αίτηση του εκκαθαριστή ή του συνδίκου, ο Υπουργός Εμπορίου μπορεί να επιτρέψει την αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν διατεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση ασφαλίσεων ζωής και λοιπών ασφαλίσεων κατά ζημιών, σύμφωνα με τη διάκριση της παραγράφου 2 του άρθρου 8. Ο εκκαθαριστής ή ο σύνδικος ικανοποιεί από το προϊόν της εκποίησης τους δικαιούχους ασφαλίσματος συμμέτρως. Με αίτηση του κατά τον κ.ν. 489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου ο Υπουργός Εμπορίου μπορεί να επιτρέψει στον επόπτη εκκαθάρισης ή στον εκκαθαριστή, καθώς και στον επόπτη πτώχευσης ή στο σύνδικο την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων που έχουν διατεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων για να ικανοποιηθεί ο Λογαριασμός Αρωγής Ασφαλισμένων στο μέτρο που έχει εξοφλήσει τους δικαιούχους ασφαλίσματος. Η εκποίηση ακινήτων γίνεται ύστερα από εκτίμηση της επιτροπής του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920. Η μεταβίβαση ολόκληρου ή μέρους χαρτοφυλακίου γίνεται ύστερα από άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία καθορίζονται και οι όροι της κατά παρέκκλιση του άρθρου 59. 5.Σε περίπτωση άρνησης για οποιονδήποτε λόγο του εκκαθαριστή ή του συνδίκου να προβεί χωρίς καθυστέρηση στις ενέργειες που εκτελεί από κοινού με τον αντίστοιχο επόπτη, σύμφωνα με την παράγραφο 3, οι ενέργειες αυτές εκτελούνται έγκυρα από μόνο τον επόπτη, ο οποίος προβαίνει σε σχετική μνεία της άρνησης. Άρθρο 5 1, Το άρθρο 12 του ν.δ. 400/1970 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 12 1.Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν ασφαλίσεις ζωής έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν ασφαλίσεις ζωής σε δραχμές με ρήτρα συναλλάγματος ή ρήτρα ευρωπαϊκής λογιστικής μονάδας ή ρήτρα χρεωγράφων ή ρήτρα μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ελληνικών ή αλλοδαπών. 2.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι όροι εφαρμογής της κατά περίπτωση ρήτρας της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία διατίθενται τα αντίστοιχα αποθέματα. Αν τα αποθέματα δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν με περιουσιακά στοιχεία της περίπτωσης α του παρόντος, η κάλυψη με άλλα περιουσιακά στοιχεία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου κατά παρέκκλιση από τους περιορισμούς των άρθρων 7 και 8. 2.Μετά το άρθρο 12 του ν.δ. 400/1970 προστίθενται άρθρα 12α και 12β που έχουν ως εξής: Αρθρο 12α 1.Οι επιχειρήσεις που ασκούν ασφαλίσεις ζωής μπορούν να διανέμουν στους ασφαλισμένους τους μέρος από τα κατά τον ισολογισμό κέρδη που πραγματοποιούν κάθε χρόνο. Το συνολικό ποσοστό κέρδους προς διανομή καθορίζεται κάθε φορά από τη γενική συνέλευση των μετόχων της επιχείρησης και αποδίδεται στους δικαιούχους κατ αναλογία του μαθηματικού αποθέματος κάθε συμβολαίου, ή όπως αλλιώς εγκριθεί με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Η διανομή πραγματοποιείται με έναν από τους εξής τρόπους: 1)σε μετρητά, 2)με ελάττωση των επόμενων δόσεων των ασφαλίστρων, 3)με αύξηση του ασφαλισμένου κεφαλαίου (ασφαλιστικού ποσού), και 4)με πίστωση σχετικού λογαριασμού του ασφαλισμένου εντόκως. 2.Επίσης μπορούν να συνάπτουν ασφαλιστήρια ζωής, σύμφωνα με εγκρινόμενα κατά τα άρθρα 15 και 30 του παρόντος προγράμματα, τα οποίο προβλέπουν την, ανεξάρτητα από την πραγματοποίηση ετήσιων κερδών, υποχρεωτική επιστροφή στους ασφαλισμένους, ανάλογα με το μαθηματικό απόθεμα κάθε ασφαλιστηρίου, το οποίο υποχρεωτικά γίνεται γνωστό στους ασφαλισμένους ή όπως αλλιώς εγκριθεί με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, ποσοστού από την προς διάθεση απόδοση των επενδύσεων των μαθηματικών αποθεμάτων, η οποία (απόδοση) πραγματοποιείται πέραν από το εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο. Η επιστροφή πραγματοποιείται, με τους ίδιους τρόπους που προβλέπονται στην παράγραφο Ι του παρόντος. Άρθρο 12β 1.Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης για παράβαση νόμου, καθώς και σε κάθε περίπτωση λύσης του νομικού προσώπου ασφαλιστικής επιχείρησης στην οποία έχει απαγορευθεί η ελεύθερη διάθεση περιουσιακών της στοιχείων, ακολουθεί το στάδιο ασφαλιστικής εκκαθάρισης. 2.Ο Υπουργός Εμπορίου διορίζει και ανακαλεί ως επόπτη της ασφαλιστικής εκκαθάρισης πρόσωπο με ειδικές γνώσεις και πείρα σε θέματα λειτουργίας ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή πιστωτικών ιδρυμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και η αμοιβή του επόπτη. Ο επόπτης υποβάλει μέσα σε τρεις ημέρες από την επίδοση του διορισμού του, αίτηση διορισμού εκκαθαριστή στο αρμόδιο δικαστήριο. Μέχρι, το διορισμό εκκαθαριστή ο επόπτης ασκεί Ολες τις, εξουσίες του εκκαθαριστή. Μετά το διορισμό εκκαθαριστή ο επόπτης παρακολουθεί τις επί μέρους εργασίες της εκκαθάρισης γνωματεύει, εφόσον το ζητήσει ο εκκαθαριστής, σε θέματα της εκκαθάρισης, ενημερώνει γραπτά τον Υπουργό Εμπορίου για την πορεία της εκκαθάρισης τουλάχιστον ανά δίμηνο και όποτε άλλοτε του ζητηθεί και υποβάλλει έκθεση μετά τη λήξη της ασφαλιστικής εκκαθάρισης. Ο επόπτης, μπορεί επίσης να παρεμβαίνει πρόσθετα σε δίκες που διεξάγει ο εκκαθαριστής. Τυχόν ακυρότητα του διορισμού του επόπτη δεν θίγει το κύρος των πράξεων του κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 3.Σε περίπτωση ασφαλιστικής εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής διορίζεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 739 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αντίθετες διατάξεις των καταστατικών δεν ισχύουν. Εκκαθαριστής διορίζεται πρόσωπο με ειδική γνώση και πείρα σε θέματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή πιστωτικών ιδρυμάτων από κατάλογο 30 τουλάχιστον προσώπων που καταρτίζεται και τηρείται στο Υπουργείο Εμπορίου, μετά από πρόταση της επιτροπής ιδιωτικής ασφάλισης. Το δικαστήριο οφείλει να δικάσει την αίτηση μέσα σε πέντε ημέρες και να εκδώσει την απόφασή του το αργότερο μέσα σε πέντε ημέρες. Αναστολή της ισχύος της απόφασης δεν χωρεί. 4.Κατά το χρονικό διάστημα που η ασφαλιστική επιχείρηση βρίσκεται σε ασφαλιστική εκκαθάριση αναστέλλεται κάθε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της και σε βάρος των ασφαλισμένων της ασφαλίσεων αστικής ευθύνης, μέχρι το ποσό για το οποίο ευθύνεται σε ολόκληρο η ασφαλιστική επιχείρηση. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλονται οι ατομικές διώξεις των δικαιούχων ασφαλίσματος κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης. 5.Με τη θέση της επιχείρησης σε ασφαλιστική εκκαθάριση οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων με πρωτοβουλία των δικαιούχων ασφαλίσματος ή του επόπτη εκκαθάρισης και του εκκαθαριστή ή του επόπτη πτώχευσης και του συνδίκου. Εκκρεμείς διαφορές στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας εισάγονται, με κλήση οποιουδήποτε νομιμοποιουμένου, στο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της επιχείρησης ανεξάρτητα από το ποσό. 6.Ο εκκαθαριστής μπορεί να συνάπτει δάνεια με πιστωτικά ιδρύματα με σκοπό να εξοφλεί δικαιούχους ασφαλίσματος. Οι απαιτήσεις από τα δάνεια αυτά έχουν το προνόμιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10. 7.Η αίτηση πτώχευσης ασφαλιστικής επιχείρησης πρέπει για το παραδεκτό της συζήτησης να έχει κοινοποιηθεί προ δέκα ημερών στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Εμπορίου. Ο γραμματέας του δικαστηρίου που κηρύσσει την πτώχευση κοινοποιεί απόσπασμα της σχετικής απόφασης στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε πέντε ήμερες από τη δημοσίευση της. Ο Υπουργός Εμπορίου διορίζει αμέσως επόπτη (επόπτης πτώχευσης) για τον οποίο εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις οι σχετικές με τον επόπτη εκκαθάρισης. 8.Οι αμοιβές και τα έξοδα του επόπτη εκκαθάρισης ή πτώχευσης και του εκκαθαριστή της ασφαλιστικής εκκαθάρισης έχουν προνόμιο που προηγείται από κάθε άλλο γενικής ή ειδικής κατηγορίας σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Οι αμοιβές και τα έξοδα του συνδίκου για τις εργασίες εκκαθάρισης του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου έχουν το ίδιο προνόμιο. 9.Ύστερα από αίτηση μετόχων ή εταίρων που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από πενήντα εκατοστά (50%) του κεφαλαίου ασφαλιστικής επιχείρησης, του εκκαθαριστή ή του επόπτη, ο Υπουργός Εμπορίου μπορεί, εφόσον έχει περατωθεί η εκκαθάριση του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου να κηρύξει τη λήξη της ασφαλιστικής εκκαθάρισης. Η εκκαθάριση δοσοληψιών εκτός ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου συνεχίζεται κατά τις διατάξεις που διέπουν την εκκαθάριση του νομικού προσώπου της επιχείρησης (κοινή εκκαθάριση). Ανεξάρτητα από την υπαγωγή της επιχείρησης στο καθεστώς της ασφαλιστικής εκκαθάρισης, η περαίωση των εκτός του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου εκκρεμών υποθέσεων συνεχίζεται κατά τις διατάξεις της κοινής εκκαθάρισης. 10.Λύση του νομικού προσώπου ασφαλιστικής επιχείρησης, που επέρχεται για οποιονδήποτε λόγο εκτός από πτώχευση και από τους λόγους της παραγράφου 1, γνωστοποιείται αμέσως στο Υπουργείο Εμπορίου. Ο Υπουργός Εμπορίου μπορεί με απόφασή του, που εκδίδεται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες, να θέσει την επιχείρηση σε ασφαλιστική εκκαθάριση. Απαγορεύεται και είναι άκυρη κάθε απαλλοτρίωση περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα από τη λύση του νομικού προσώπου μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης του Υπουργού ή τη λήξη της ως άνω προθεσμίας. 11.Ο Υπουργός Εμπορίου μπορεί με απόφαση του να υπάγει στις διατάξεις για την ασφαλιστική εκκαθάριση ασφαλιστική επιχείρηση που βρίσκεται σε κοινή εκκαθάριση. 12.Ο εκκαθαριστής και επόπτης της εκκαθάρισης δεν υπέχουν ποινική ευθύνη ούτε προσωποκρατούνται για χρέη της ασφαλιστικής επιχείρησης, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. 13.Ειδικά το χαρτοφυλάκιο κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων που βρίσκεται σε ασφαλιστική ή κοινή εκκαθάριση ή πτώχευση, διαχειρίζεται από κοινού με τα άλλα αρμόδια όργανα το κατ άρθρο 19 του ν. 489/ 1976 Επικουρικό Κεφάλαιο, το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της ασφαλιστικής επιχείρησης. Άρθρο 6 1.Η παράγραφος 1 του άρθρου 13α του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει μετά τη συμπλήρωσή του από το π.δ. 103/1990 (ΦΕΚ 47 Α) αντικαθίσταται ως εξής; 1.Ο κλάδος βοήθειας περιλαμβάνει τη βοήθεια που παρέχεται σε πρόσωπα τα οποία περιέρχονται σε δυσχερή θέση είτε κατά τη διάρκεια μετακινήσεων ή απουσίας από την κατοικία ή από τον τόπο της μόνιμης διαμονής τους είτε υπό άλλες περιστάσεις ανεξάρτητα από μετακίνηση ή απουσία. Δεν περιλαμβάνει τις υπηρεσίες συντήρησης ή διατήρησης, την εξυπηρέτηση μετά την πώληση, καθώς και την υπό μορφή μεσολάβησης απλή υπόδειξη ή παροχή συνδρομής. 2.Το άρθρο 16 του ν.δ. 400/1970 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 16 1.Το διοικητικά συμβούλιο κάθε ελληνικής ασφαλιστικής εταιρίας αποτελείται κατά πλειοψηφία από έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλων κρατών-μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 2.Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να διοριστούν γενικοί διευθυντές, διευθύνοντες, εντεταλμένοι σύμβουλοι, αναπληρωτές γενικοί διευθυντές και διευθυντές ασφαλιστικών επιχειρήσεων, μέλη διοικητικού συμβουλίου ελληνικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς και νόμιμοι αντιπρόσωποι αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων πρόσωπα που έχουν καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, χρεωκοπία, λαθρεμπορία, καθώς επίσης πρόσωπα που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή έχουν διατελέσει μέλη διοικητικού συμβουλίου ανωνύμων ασφαλιστικών εταιριών που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση. Οι πιο πάνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν και στο πρόσωπο των ιδρυτών, μετόχων με κυριαρχική θέση, εκκαθαριστών και εποπτών εκκαθάρισης και πτώχευσης ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Το κώλυμα αποδεικνύεται από απόσπασμα ποινικού μητρώου. 3.Στην παρ.1 του άρθρου 17γ του ν.δ. 400/1970 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων εταιρικών χρήσεων αυτής έχει υποχρέωση να υποβάλλει στο Υπουργείο Εμπορίου ανά εξάμηνο τα προβλεπόμενα από το άρθρο 19 παρ. 1 και 2 του παρόντος στοιχεία προς έλεγχο της οικονομικής της κατάστασης σε συνδυασμό με το υποβληθέν πρόγραμμα δραστηριότητάς της. 4.Στα τέλος του εδαφίου γ της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν.δ. 400/1970 προστίθενται τα εξής: καθώς και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα και σε μία ημερήσια οικονομική, σύμφωνα με το άρθρο 26 του κν. 2190/1920. Άρθρο 7 1.Στο τέλος του άρθρου 30 του ν.δ. 400/1970 προστίθεται παράγραφος 8, που έχει ως εξής: 8. Το σύνολο των προμηθειών που καταβάλλονται στα πρόσωπα που διαμεσολαβούν με οποιονδήποτε τρόπο στη σύναψη κάθε ασφάλισης ζωής δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το κόστος πρόσκτησης που έχει υπολογισθεί στο ασφάλιστρο ζωής, όπως εγκρίνεται από τον Υπουργό Εμπορίου. Όσοι παραβαίνουν άμεσα ή έμμεσα τις διατάξεις της παραγράφου αυτής τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50. 2.Η παράγραφος 1 του άρθρου 33 του ν.δ. 400/1970 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Τα ασφάλιστρα των από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εκδιδόμενων ασφαλιστηρίων καταβάλλονται σε μετρητά είτε κατά το χρόνο σύναψης της ασφάλισης εφάπαξ είτε κατ ελάχιστο με μηνιαίες ισόποσες τμηματικές καταβολές. Κάθε τμηματική καταβολή γίνεται στις καθοριζόμενες στο ασφαλιστήριο ημερομηνίες. Η τυχόν καθυστέρηση τμηματικής καταβολής πέρα από τον οριζόμενο στο ασφαλιστήριο χρόνο καθιστά το ασφαλιστήριο άκυρο. Η ασφαλιστική επιχείρηση μπορεί να επικαλεσθεί την ακυρότητα μόνο αφού προηγουμένως ειδοποιήσει αποδεδειγμένα τον ασφαλισμένο με επιστολή, πριν από τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες, χωρίς να επιτρέπεται αντίθετη συμφωνία στο σημείο αυτό. 4 3. Η δεύτερη περίοδος της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Ή γνωστοποίηση γίνεται στην κατοικία ή διαμονή του ασφαλισμένου ή αντισυμβαλλόμενου με επιστολή του ασφαλιστή προς αυτόν. 4.Η τρίτη περίοδος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Οι αστυνομικοί, τελωνειακοί και λιμενικοί υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να απαγορεύουν την έξοδο εφόσον το αυτοκίνητο δεν είναι εφοδιασμένο με το ανωτέρω πιστοποιητικό. Άρθρο β 1.Το άρθρο 43 του ν.δ. 400/1970 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 43 1.Με φυλάκιση και χρηματική ποινή μέχρι το οf. δραχμές ισόποσο των 17.000 ΕCU τιμωρείται όποιος με γνώση του προβαίνει σε ψευδείς δηλώσεις προς: 1)την εποπτική Αρχή με σκοπό να επιτύχει την άδεια λειτουργίας ιδιωτικής ασφαλιστικής επιχείρησης, την παράταση της άδειας ή την έγκριση του καταστατικού της, των τιμολογίων, των όρων των ασφαλιστικών εργασιών ή κλάδου αυτής, 2)το κοινό με δημοσιεύματα (εντύπων ή δακτυλογραφημένων) ή κάθε άλλου μέσου με σκοπό την παραπλάνηση ταυ. 2.Ο Υπουργός Εμπορίου μπορεί να επιβάλει χρηματικό πρόσημο μέχρι: 1)το σε δραχμές ισόποσο 4.000 ΕCU σε ασφαλιστική επιχείρηση που δεν υποβάλλει έγκαιρα ή υποβάλλει πλημμελώς στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 7, 8, 11, 17α, 17β, 17γ, 19 και 23 στοιχεία, καθώς και αυτά του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920, 2)το σε δραχμές ισόποσο 6.000 ΕCU σε κάθε ασφαλιστική εταιρία που δεν γνωστοποιεί απόφαση της γενικής συνέλευσης της, εντός τριμήνου από τη σύγκλησή της, σύμφωνα με το άρθρο 4 7 του κ ν. 2190/1920, και 3)το σε δραχμές ισόποσο 19.000 ΕCU σε περίπτωση που η ασφαλιστική επιχείρηση δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις των άρθρων 7, 8, 11 και 17γ και των προς εκτέλεση αυτών υπουργικών αποφάσεων. 2.Το άρθρο 44 του ν.δ. 400/1970 αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 44 Με φυλάκιση και με χρηματική ποινή μέχρι το σε δραχμές ισόποσο 4.000 ΕCU τιμωρείται κάθε πρόσωπο που άμεσα ή έμμεσα ασκεί διοίκηση ή διαχείριση σε ασφαλιστική επιχείρηση ή αλληλασφαλιστικό συνεταιρισμό, όταν με γνώση του έπραξε τα εξής: 1)Πρότεινε ή επέτρεψε τη διανομή μερίσματος κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού περί σχηματισμού αποθεματικού. 2)Παραβίασε τις διατάξεις περί υπολογισμού και διαχείρισης των τεχνικών αποθεμάτων και περιθωρίου φερεγγυότητας. 3)Συνέταξε ή ενέκρινε ισολογισμό κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου ή του καταστατικού της ασφαλιστικής επιχείρησης και 4)Παραβίασε τις διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού σχετικά με τη διάθεση της εγγύησης ή την γ κατανομή των κατά τα άρθρα 6 έως 9, 15, 17, 17α, 17β, 17γ, 18, 21, 24 και 36 διατιθέμενων χρηματικών ποσών. 3.Το άρθρο 45 του ν.δ. 400/1970 αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 45 Με φυλάκιση και με χρηματική ποινή μέχρι το σε δραχμές ισόποσο 4.000 ΕCU τιμωρείται όποιος άμεσα ή έμμεσα κατά τον έλεγχο του ισολογισμού των μαθηματικών αποθεμάτων στις ασφαλίσεις ζωής ή στις ασφαλίσεις ατυχημάτων με γνώση του προβαίνει σε ψευδείς δηλώσεις. 4.Το άρθρο 47 του ν.δ. 400/1970 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 47 Με φυλάκιση και με χρηματική ποινή μέχρι το σε δραχμές ισόποσο 4.000 ΕCU τιμωρείται: 1)Όποιος χωρίς άδεια ασκεί στην ημεδαπή ιδιωτική ασφαλιστική επιχείρηση. 2)Όποιος, ως αντιπρόσωπος ή πληρεξούσιος, συνάπτει ή μεσολαβεί στη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης στην ημεδαπή από ασφαλιστή ο οποίος δεν έχει άδεια λειτουργίας ιδιωτικής ασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα. Ο ασφαλιζόμενος δεν τιμωρείται. 3)Όποιος κλήθηκε με αιτιολογημένη πράξη της εποπτικής Αρχής να αποκαταστήσει την κατά νόμο, τα προς εκτέλεση αυτού διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις, το καταστατικό της ασφαλιστικής επιχείρησης και την κατά τις ασφαλιστικές αρχές τάξη, και αρνήθηκε ή αμέλησε να συμμορφωθεί μέσα στην ταχθείσα σ αυτόν τριανκονθήμερη κατ ελάχιστο προθεσμία. 4)Όποιος παραβιάζει τις απαγορεύσεις του όρθρου 53 του παρόντος. 5.Το άρθρο 49 του ν.δ. 400/1970 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 49 Με φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια και με χρηματική ποινή μέχρι το σε δραχμές ισόποσο 4.000 ΕCU τιμωρείται όποιος παραβιάζει τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 3 και 5 στοιχ. Δ, 29 και 33 παρ. 2 του παρόντος. 6.Το άρθρο 50 του ν.δ. 400/1970 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 50 Με φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια και με χρηματική ποινή μέχρι το σε δραχμές ισόποσο 4.000 ΕCU τιμωρείται οποίος παραβαίνει τις αποφάσεις που καθορίζουν προμήθειες κατά τις διατάζεις του άρθρου 32 του παρόντος. 7.Τα ποσό των χρηματικών ποινών και προστίμων που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου μπορεί να αναπροσαρμόζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορίου, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 9 1.Η παράγραφος 4 του άρθρου 52 του ν.δ. 400/1970 αντικαθίσταται ώς εξής: Οι καταβαλλόμενες εισφορές εργοδοτών για ομαδικές ασφαλίσεις ζωής ή θανάτου ή κατά κινδύνων τυχαίων συμβεβηκότων των εργατοϋπαλλήλων που απασχολούνται σε αυτούς θεωρούνται δαπάνες των αντίστοιχων επιχειρήσεων. 2.Στο τέλος του άρθρου 52β του ν.δ. 400/1970 προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως εξής: 4. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορούν να ορίζονται κανόνες διάσπασης των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της ασφαλιστικής επιχείρησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την πραγματοποίηση της χωριστής διαχείρισης. Άρθρο 10 1.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 53 του ν.δ. 400/1970 καταργείται. 2.Το άρθρο 54 του ν.δ. 400/1970 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 54 Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ως προς τη συνεργασία ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που διαμεσολαβούν στην ιδιωτική ασφάλιση με νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στις χρηματοπιστωτικές εργασίες κυρίως ως προς τη διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων, χωρίς να παραβιάζονται οι κείμενες διατάξεις περί ανταγωνισμού, 3.Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 55 του ν.δ 400/1970 προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής: 3. Στον τακτικό έλεγχο των κατά τα άρθρα 36 του κ.ν 2190/1920 και 3 του π.δ 226/1992 Περί συστάσεως οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή ελληνικών και αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα και ασκούν ασφαλίσεις ζωής, συμμετέχει υποχρεωτικά αναλογιστής που έχει τα εκ του νόμου απαιτούμενα προσόντα και ασκεί το επάγγελμά του χωριστά από τους ανωτέρω Ορκωτούς Ελεγκτές κατά τις διατάξεις που ισχύουν στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ο οποίος βεβαιώνει την ορθότητα του υπολογισμού των μαθηματικών αποθεμάτων ισολογισμού. 4.Το άρθρο 56 του ν.δ. 400/1970 αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 56 Ο Υπουργός Εμπορίου ύστερα από πρόταση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος μπορεί να εγκρίνει τύπους γενικών όρων ασφαλιστηρίων για έναν ή περισσότερους κλάδους ασφαλίσεων, με απόφαση του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 5.Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 59 του ν.δ. 400/1970 αντικαθίστανται ως εξής: 1. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα μπορούν, ύστερα από απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζουν ή να εισφέρουν ολόκληρο ή μέρος του χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων τους με τα συναφή δικαιώματα και υποχρεώσεις ή κι ολόκληρο κλάδο ή κλάδους ασφαλίσεων με τα αντίστοιχα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού σε άλλη ή άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις. 2.Η μεταβίβαση ή εισφορά εγκρίνεται κατά την προηγούμενη παράγραφο, εφ όσον δεν θίγει τα συμφέροντα των ασφαλισμένων και των πιστωτών της επιχείρησης και η επιχείρηση προς την οποία γίνεται η μεταβίβαση κατέχει το αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας, αφού ληφθεί υπόψη και η μεταβίβαση. 1)Στο τέλος του άρθρου 59 του ν.δ. 400/1970 προστίθεται παράγραφος 5. που έχει ως εξής: *5. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου μπορεί να καθορίζονται η διαδικασία και οι κανόνες εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων, που μεταβιβάζονται ή εισφέρονται, σύμφωνα με το άρθρο αυτό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του ν. 1569/1985 Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης κ.λπ. Άρθρα 11 1. Το άρθρο 1 του ν. 1569/1985 (ΦΕΚ 183 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο Ι Διαμεσολάβηση για τη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων Διαμεσολάβηση στη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού ασκούν οι ασφαλιστικοί πράκτορες, οι μεσίτες ασφαλίσεων, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (τέως παραγωγοί ασφαλίσεων) καθώς και οι συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων. Η τοποθέτηση εργασιών μεταξύ ασφαλιστικών επιχειρήσεων υποκαταστημάτων ή νόμιμων αντιπροσώπων αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων επιτρέπεται και δεν αποτελεί διαμεσολάβηση. 2. Το άρθρο 2 του ν. 1569/1985 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 2 Ασφαλιστικός πράκτορας 1. Ασφαλιστικός πράκτορας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει ως αποκλειστικά έργο την ανάληψη με σύμβαση, έναντι προμήθειας, ασφαλιστικών εργασιών στο όνομα και για λογαριασμό μιας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Ο ασφαλιστικός πράκτορας παρουσιάζει, προτείνει, προπαρασκευάζει, προσυπογράφει ή συνάπτει ο ίδιος ή διαμέσου άλλων διαμεσολαβούντων για λογαριασμό μιας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων ασφαλιστικές συμβάσεις. Επίσης παρέχει στον ασφαλισμένο κάθε αναγκαία συνδρομή κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης και ιδιαίτερα μετά την επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης. 2. Με την πρακτοριακή σύμβαση μπορεί να περιορίζεται το δικαίωμα του ασφαλιστικού πράκτορα να συνάπτει σύμβαση πρακτόρευσης και με άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις. 3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 1569/1985 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Για την άσκηση του Επαγγέλματος του ασφαλιστικού πράκτορα απαιτείται εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο οικείο επιμελητήριο κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του παρόντος νόμου. 4. α) Τα τρίτο και τέταρτο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 1569/1985 αντικαθίστανται ως εξής: Η ασφαλιστική εταιρία γνωστοποιεί επίσης τη λήξη της πρακτοριακής σύμβασης με δύο συνεχείς δημοσιεύσεις σε μία εφημερίδα της περιφέρειας, όπου ήταν εγκατεστημένος ο ασφαλιστικός πράκτορας και με μία δημοσίευση σε μία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και σε μια οικονομική εφημερίδα. Όποιος συνάπτει ασφαλιστικές συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό ασφαλιστικής επιχείρησης με την οποία έχει λήξει η πρακτοριακή του σύμβαση τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 30 μηνών. Η ασφαλιστική επιχείρηση δεν μπορεί να προβάλει τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης έναντι του καλόπιστου καταναλωτή. β) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν. 1569/1985 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, που έχει ως εξής: Σε περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας του ασφαλιστικού πράκτορα, η ασφαλιστική επιχείρηση καταβάλλει στα πρόσωπα που ο πράκτορας όρισε ειδικά ως δικαιούχους ή ανάλογα με τη συμφωνία, στον ίδιο ή, αν δεν όρισε δικαιούχους για την περίπτωση θανάτου, στους μέχρι τέταρτου βαθμού συγγενείας κληρονόμους του για τέσσερα χρόνια την προμήθεια που εδικαιούτο και αναλογούσε στην παραγωγή του, κατά την τάξη της κληρονομικής διαδοχής, εφόσον εξακολουθεί γι αυτό το διάστημα να παραμένει στην ασφαλιστική επιχείρηση. 5. Το άρθρο 5 του ν. 1569/1985 αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 5 Εγγραφή στο Επιμελητήριο Για να ασκήσει το επάγγελμά του, ο ασφαλιστικός πράκτορας είναι υποχρεωμένος να εγγραφεί, υπό την ιδιότητά του αυτή, στο αμιγές Επαγγελματικό Επιμελητήριο ή στο Επαγγελματικό Τμήμα του ενιαίου Επιμελητηρίου της έδρας του. 6. Η τελευταία περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 1569/1985 αντικαθίσταται ως εξής: Τα μητρώα ασφαλιστικών πρακτόρων τηρούνται από τα Επιμελητήρια, που είναι τοπικώς αρμόδια κατά το άρθρο 5 του παρόντος νόμου. 7. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου καταργούνται. 8. Το άρθρο 7 του ν. 1569/1985 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 7 Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά 1, Προκειμένου να εγγραφεί, ως ασφαλιστικός πράκτορας, στο κατά το άρθρο 5 του παρόντος τοπικώς αρμόδιο Επιμελητήριο, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει στο Επιμελητήριο αυτό τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου ή ισοδύναμου σχολείου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. β) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία. γ) Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη. δ) Πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως. ε) Έγγραφα που να πιστοποιούν ότι ο ενδιαφερόμενος κατέχει γενικές εμπορικές ή επαγγελματικές γνώσεις και έχει εργασθεί: Α) 1) είτε τέσσερα χρόνια ως διευθύνων σε εμπορική επιχείρηση και κατά προτίμηση με εξοικείωση σε θέματα ιδιωτικής ασφάλισης, είτε ως μεσίτης ασφαλίσεων ή ως συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων ή ασφαλιστικός σύμβουλος ή ως υπάλληλος στις επιχειρήσεις ασφαλιστικής μεσιτείας και συντονισμού ασφαλιστικών συμβούλων η ως υπάλληλος ελληνικής ή αλλοδαπής ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης ή επιχείρησης ασφαλιστικής πρακτόρευσης, 2) είτε για τρία τουλάχιστον χρόνια με τις πιο πάνω ιδιότητες, εφόσον έχει ειδική εκπαίδευση τουλάχιστον ενός χρόνου σε ασφαλιστικά θέματα, 3) είτε για δύο χρόνια με τις πιο πάνω ιδιότητες, εφόσον είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της Ελλάδας ή αναγνωρισμένης ισοτίμου η ισοδυνάμου σχολής του εξωτερικού, 4) είτε για ένα χρόνο ως ανεξάρτητος επαγγελματίας, αν έχει και μεταπτυχιακή εκπαίδευση τουλάχιστον ενός χρόνου σε ασφαλιστικά θέματα, 5) είτε για δύο χρόνια ως νόμιμος αντιπρόσωπος ή ως εκπρόσωπος ή διαχειριστής εταιρίας που είναι νόμιμος αντιπρόσωπος αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή γενικός διευθυντής ασφαλιστικής επιχείρησης. Β) Δεν οφείλει σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή σε ασφαλισμένο χρέη από ασφαλιστικές εργασίες τα οποία έχουν καταψηφιστεί σε βάρος του με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Για τη συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986. 2. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος άλλου κράτους-μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ως πιστοποιητικό ποινικού μητρώου θεωρείται το πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους-μέλους καταγωγής ή προέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 του π δ. 530/1991 (ΦΕΚ 205 Α). 3. Η εγγραφή γίνεται εφόσον το αρμόδιο Επιμελητήριο διαπιστώσει την πληρότητα των δικαιολογητικών των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου. 9. Το άρθρο 8 του ν. 1569/1985 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 8 Δεν γίνονται δεκτό έγγραφα των περιπτώσεων β, γ, δ και ε στοιχ. Β του άρθρου 7 αν έχουν εκδοθεί σε χρόνο που απέχει περισσότερο από τρεις μήνες από την ημερομηνία που προσκομίζονται. 10. Το άρθρο 9 του ν. 1569/1985 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 9 Ασυμβίβαστα Η ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα, του μεσίτη ασφαλίσεων του ασφαλιστικού συμβούλου και του συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων, είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του γενικού διευθυντή ή διευθυντή ή εκπροσώπου ασφαλιστικής επιχείρησης. 11. Ο τίτλος του άρθρου 10 του ν. 1569/1988 αντικαθίσταται ως εξής: Εταιρίες ασφαλιστικής πρακτόρευσης. 12. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 του ν.1569/1985 αντικαθίστανται ως εξής: 1. Οι εταιρίες ασφαλιστικής πρακτόρευσης καταχωρίζονται σε ειδική μερίδα του μητρώου ασφαλιστικών πρακτόρων. Σης προσωπικές εταιρίες ασφαλιστικής πρακτόρευσης όλοι οι ομόρρυθμοι εταίροι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ασφαλιστικών πρακτόρων. Στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης πρέπει, σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων διαχειριστών, ο ένας να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο. Ο διαχειριστής αυτός δεν μπορεί να υποκαθίσταται από άλλον τυχόν συνδιαχειριστή που δεν είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο. 2. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιριών ασφαλιστικής πρακτόρευσης είναι ονομαστικές, ο δε διευθύνων σύμβουλος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ασφαλιστικών πρακτόρων. Αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου που αφορούν ασφαλιστικές πρακτοριακές εργασίες λαμβάνονται έγκυρα μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του ως άνω μέλους. 13. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του ν. 1569/1985 καταργείται και οι παράγραφοι 4, 5 και 6 αριθμούνται ως 3, 4 και 5. 14. Η παράγραφος 5 του άρθρου 10 του ν. 1569/1985, κατά την αρίθμηση της προηγούμενης παραγράφου, αντικαθίσταται ως εξής: 5. Για τον έγκυρο διορισμό μελών του διοικητικού συμβουλίου, γενικών διευθυντών, διευθυνόντων κλάδων, εντεταλμένων συμβούλων, αναπληρωτών γενικών διευθυντών και διευθυντών εταιριών ασφαλιστικής πρακτόρευσης, απαιτείται απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για τις πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περίπτωση β του άρθρου 7 του παρόντος νόμου. 15. Το άρθρο 13 του ν. 1569/1985 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 13 Ανανέωση δικαιολογητικών 1. Ο ασφαλιστικός πράκτορας που έχει εγγραφεί στο μητρώο ασφαλιστικών πρακτόρων, μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε τρίτου έτους, λαμβάνοντας ως αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους αμέσως μετά την εγγραφή του, υποβάλλει στο αρμόδιο Επιμελητήριο νέα πιστοποιητικά των περιπτώσεων β, γ και δ στοιχείο Β της παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου. 2. Αν τα πιστοποιητικά της προηγούμενης παραγράφου δεν είναι πλήρη, ο ασφαλιστικός πράκτορας διαγράφεται από το Επιμελητήριο. 16. Το άρθρο 14 του ν. 1569/1985 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο Άρθρο 14 Κοινοποίηση διαγραφής 1.Η απόφαση για τη διαγραφή κατα την παρ. 2 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στις επιχειρήσεις που αυτός πρακτορεύει με επιμέλεια του αρμόδιου Επιμελητηρίου. 2.Οι εκπρόσωποι των ασφαλιστικών επιχειρήσεων οφείλουν μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την κοινοποίηση της προηγούμενης παραγράφου να καταγγείλουν τη σύμβαση τους με τον ασφαλιστικό πράκτορα, ο οποίος διαγράφηκε από το Επιμελητήριο. Οι παραβάτες της παραγράφου αυτής τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι τρία έτη και χρηματική ποινή το σε δραχμές ισόποσο των 1.100 ΕCU. Λόγω της καταγγελίας δεν οφείλεται αποζημίωση στον ασφαλιστικό πράκτορα. Άρθρο 12 Μετά το άρθρο 15 του ν. 1569/1985, όπως ισχύει προστίθενται άρθρα 15α, 15β, 15γ, 15δ και 15ε, που έχουν ως εξής: Άρθρο 15 1.Μεσίτης ασφαλίσεων είναι το πρόσωπο, το οποίο έχει ως αποκλειστικό έργο, κατ εντολή του ασφαλιζόμενου, χωρίς να δεσμεύεται ως πρός την επιλογή της ασφαλιστικής επιχείρησης, έναντι προμήθειας που καταβάλλεται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, να φέρει σε επαφή ασφαλιζόμενους και ασφαλιστικές επιχειρήσεις, να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για τη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων, να λαμβάνει την αποδοχή από την ασφαλιστική επιχείρηση και την έγκριση του ασφαλιζόμενου και να βοηθά κατά περίπτωση τη διαχείριση και την εκτέλεση τους, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. 2.Για την άσκηση του επαγγέλματος του μεσίτη ασφαλίσεων απαιτείται εγγραφή του ενδιαφερόμενου, με την ιδιότητα του αυτή, στο αμιγές Επαγγελματικό Επιμελητήριο ή στο Επαγγελματικό Τμήμα του ενιαίου Επιμελητηρίου της έδρας του. 3.Προκειμένου να εγγραφεί ως μεσίτης ασφαλίσεων στο κατά την προηγούμενη παράγραφο Επιμελητήριο, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει στο Επιμελητήριο αυτό τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1)Απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμου ή ισοδύναμου σχολείου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 2)Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία. 3)Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη. 4)Πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως. 5)Έγγραφα που να πιστοποιούν ότι έχει εργασθεί: Α) 1) είτε για τέσσερα χρόνια ως πράκτορας ή ως συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων ή ως διευθυντής γραφείου πωλήσεων ασφαλίσεων ή ως διευθυντικό στέλεχος στις επιχειρήσεις αυτές ή ως διευθυντικό στέλεχος ελληνικής ή αλλοδαπής ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης ή επιχείρησης μεσιτείας ασφαλίσεων, 2) είτε για τρία χρόνια με τις πιο πάνω ιδιότητες, εφόσον έχει ειδική εκπαίδευση τουλάχιστον ενός χρόνου σε ασφαλιστικά θέματα, 3) είτε για δύο χρόνια με τις πιο πάνω ιδιότητες, εφόσον είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της Ελλάδας ή αναγνωρισμένης ισότιμης ή ισοδύναμης σχολής του εξωτερικού, 4) είτε για ένα χρόνο με τις πιο πάνω ιδιότητες, αν έχει και μεταπτυχιακή εκπαίδευση, 5) είτε για δύο χρόνια ως νόμιμος αντιπρόσωπος ή ως εκπρόσωπος ή διαχειριστής εταιρίας που είναι νόμιμος αντιπρόσωπος ασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή αντιπρόσωπος μεσίτη Λλόϋδς Λονδίνου ή γενικός διευθυντής ασφαλιστικής επιχείρησης. Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων του στοιχείου Α της περίπτωσης ε του άρθρου 7 εφαρμόζονται και για το μεσίτη ασφαλίσεων. Β) Δεν οφείλει σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή σε ασφαλισμένο χρέη από ασφαλιστικές εργασίες τα οποία έχουν καταψηφιστεί σε βάρος του με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. . 4. Προκειμένου για υπήκοο άλλου κράτους-μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η συνδρομή των προϋποθέσεων που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, αποδεικνύεται από πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια Αρχή ή οργανισμό του κράτους-μέλους καταγωγής ή προέλευσης του ενδιαφερομένου και υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου. 5.Αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος άλλου κράτους-μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ως πιστοποιητικό ποινικού μητρώου θεωρείται το πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους-μέλους καταγωγής ή προέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 του π.δ. 530/1991 (ΦΕΚ 205 Α). 6.Η εγγραφή γίνεται εφόσον το αρμόδιο Επιμελητήριο διαπιστώσει την πληρότητα των δικαιολογητικών των παρ. 3. 4 και 5 του παρόντος άρθρου. 7.Βεβαιώσεις που προορίζονται για τις αρμόδιες Αρχές κρατών-μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αφορούν τις δραστηριότητες στην Ελλάδα των μεσιτών ασφαλίσεων, χορηγούνται από το Υπουργείο Εμπορίου, μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους. 8.Οι διατάξεις του άρθρου 8 εφαρμόζονται και για τους μεσίτες αοφαλίσεων. - 9. Ο μεσίτης ασφαλίσεων πρέπει να έχει δεσμεύσει περιουσία ύψους ίσου με το σε δραχμές ισόποσο των 84.000 ΕCU χάριν της καλής εκτέλεσης των εργασιών του. Η δέσμευση μπορεί να περιορισθεί στο σε δραχμές ισόποσο των 42.000 ΕCU, αν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής επαγγελματικής ευθύνης που προέρχεται από λάθη και παραλείψεις από την άσκηση του επαγγέλματος του με όριο κάλυψης τουλάχιστον το σε δραχμές ισόποσο των 50.000 ΕCU. Στη δεσμευμένη περιουσία οι ασφαλισμένοι αντισυμβαλλόμενοι έχουν προνόμιο που προηγείται κάθε άλλου γενικού ή ειδικού προνομίου. Με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορίου, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζονται ο τρόπος εφαρμογής της ως άνω δέσμευσης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της ασφάλισης αστικής επαγγελματικής ευθύνης του μεσίτη ασφαλίσεων. 10.Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να επιβάλλεται η υποχρέωση υποβολής στο Υπουργείο Εμπορίου στοιχείων της δραστηριότητας των επιχειρήσεων μεσιτείας ασφαλίσεων. 11.Τα μητρώα μεσιτών ασφαλίσεων τηρούνται από τα Επιμελήτρια που είναι τοπικώς αρμόδια κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 15 1.Στις προσωπικές εταιρίες μεσιτείας ασφαλίσεων όλα οι ομόρρυθμοι εταίροι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μεσιτών ασφαλίσεων. Στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης μεσιτείας ασφαλίσεων πρέπει, σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων διαχειριστών, ο ένας να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο. Ο διαχειριστής αυτός δεν μπορεί να υποκαθίσταται από άλλον τυχόν συνδιαχειριστή που δεν είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο. 2.Οι μετοχές των ανωνύμων εταιριών μεσιτείας ασφαλίσεων είναι ονομαστικές και ο διευθύνων σύμβουλος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο μεσιτών ασφαλίσεων. Αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου που αφορούν εργασίες μεσιτείας ασφαλίσεων λαμβάνονται έγκυρα μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του ως άνω μέλους. 3.Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και στις εταιρίες μεσιτείας ασφαλίσεων. Άρθρο 15 1.Ο μεσίτης ασφαλίσεων, μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε τρίτου έτους, με αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους μετά την εγγραφή του στο μητρώο μεσιτών ασφαλίσεων, υποβάλλει στο αρμόδιο Επιμελητήριο νέα πιστοποιητικά των περιπτώσεων, β, γ, δ και ε στοιχείο Β της παρ.2 του άρθρου 15α του παρόντος νόμου. 2.Αν τα πιστοποιητικά της προηγούμενης παραγράφου είναι πλήρη και ο μεσίτης ασφαλίσεων έχει πραγματοποιήσει μέση ετήσια παραγωγή ύψους ίσου με το σε δραχμές ισόποσο των 105.000 ΕCU κατά τη διαδραμούσα τριετία, γίνεται σχετική μνεία στο μητρώο μεσιτών ασφαλίσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, ο μεσίτης ασφαλίσεων διαγράφεται από το Επιμελητήριο και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος νόμου. Άρθρο 15 2.Ο μεσίτης ασφαλίσεων εκδίδει πιστοποιητικό ασφάλισης με βάση τα στοιχεία που συμφώνησε με την ασφαλιστική εταιρία, το οποίο παραδίδει στον ασφαλισμένο. Ο μεσίτης αντικαθιστά το πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης χωρίς υπαίτια βραδύτητα με το ασφαλιστήριο. 3.Οι διατάξεις του άρθρου 51 του ν.δ. 400/1970 εφαρμόζονται και για ασφαλίσεις που συνάπτονται μέσω αναγνωρισμένων μεσιτών ασφάλισης, οι οποίοι διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Άρθρο 15 ε Ευθύνη έναντι ασφαλιζόμενου Η ευθύνη του μεσίτη έναντι του ασφαλιζόμενου περιορίζεται στη σωστή τήρηση και εφαρμογή των έγγραφων εντολών του δεύτερου. Άρθρο 13 1.Το άρθρο 16 του ν. 1569/1985 αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 16 Ασφαλιστικοί σύμβουλοι 1.Ασφαλιστικός σύμβουλος είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο μελετά την αγορά, παρουσιάζει και προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών με ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών, με βάση σύμβαση, έναντι προμήθειας, για την πρόσκτηση εργασιών. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα υπογραφής ασφαλιστηρίων. Η σχέση που συνδέει τον ασφαλιστικό σύμβουλο με την ασφαλιστική επιχείρηση ή τον ασφαλιστικό πράκτορα ή το μεσίτη ασφαλίσεων είναι σύμβαση έργου. 2.Δεν αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού συμβατικός όρος, με τον οποίο περιορίζεται το δικαίωμα του ασφαλιστικού συμβούλου να συνάπτει σύμβαση και με άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τη συμβαλλόμενη ασφαλιστική επιχείρηση μόνο για τους κλάδους που ασκεί. 3.Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης του ασφαλιστικού συμβούλου από ασφαλιστική επιχείρηση ή σε περίπτωση θανάτου ή ολικής ανικανότητας του ασφαλιστικού συμβούλου. 4.Η ασφαλιστική επιχείρηση μπορεί να αναθέτει στον ασφαλιστικό σύμβουλο την είσπραξη ασφαλίστρων. Στην περίπτωση αυτήν του καταβάλλει επιπλέον προμήθεια, το ύψος της οποίας καθορίζεται από τα μέρη με τη σχετική σύμβαση. 5.Σε περίπτωση καταγγελίας της ασφαλιστικής σύμβασης ή θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας συνεχίζεται η καταβολή των προμηθειών του ασφαλιστικού συμβούλου, μέχρι τη λήξη των αντίστοιχων συμβολαίων. 2.Το άρθρο 17 του ν. 1569/1985 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 17 Εγγραφή ασφαλιστικού συμβούλου στο Επιμελητήριο 1.Για να ασκήσει το επάγγελμα του, ο ασφαλιστικός σύμβουλος είναι υποχρεωμένος να εγγραφεί, υπό την ιδιότητα του αυτή, στο αμιγές Επαγγελματικό Επιμελητήριο ή στο Επαγγελματικό Τμήμα του ενιαίου Επιμελητηρίου της έδρας του. 2.Προκειμένου να εγγραφεί ως ασφαλιστικός σύμβουλος, στο κατά την προηγούμενη παράγραφο τοπικώς αρμόδιο Επιμελητήριο, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει στο Επιμελητήριο αυτό τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1)Απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμου ή ισοδύναμου σχολείου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 2)Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δόλιο χρεωκοπία και λαθρεμπορία. 3)Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη, δ) Πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως. 3.Αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος άλλου κράτους-μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ως πιστοποιητικό ποινικού μητρώου θεωρείται το πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους-μέλους καταγωγής ή προέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 του π.δ. 530/1991 (ΦΕΚ 205 Ά). η εγγραφή γίνεται εφόσον το αρμόδιο Επιμελητήριο διαπιστώσει την πληρότητα των δικαιολογητικών των παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου. 4.Τα μητρώα των ασφαλιστικών συμβούλων τηρούνται στα κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αρμόδια Επιμελητήρια. 5.Οι διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και για τους ασφαλιστικούς συμβούλους. Άρθρα 14 1.Το όρθρο 19 του ν. 1569/1985 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 19 Ασφαλιστικοί υπάλληλοι 1.Υπάλληλοι ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων ασφαλιστικής πρακτόρευσης ή εταιριών μεσιτείας ασφαλίσεων μπορούν να ασκούν διαμεσολάβηση στη σύναψη ασφαλίσεων για λογαριασμό των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται ή άλλων συνδεδεμένων με αυτές, μετά από έγκριση του εργοδότη τους, χωρίς τις προϋποθέσεις του άρθρου 17. 2.Η σχέση του ασφαλιστικού υπαλλήλου με τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις, για λογαριασμό των οποίων διαμεσολαβεί κατά τα ανωτέρω, είναι σύμβαση έργου και ανεξάρτητη από τη σύμβαση εργασίας. 3.Η ιδιότητα του ασφαλιστικού υπαλλήλου είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ασφαλιστικού συμβούλου. 2.Το άρθρο 20 του ν. 1569/1985 αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 20 Συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων 1.Συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο για λογαριασμό μιας ασφαλιστικής επιχείρησης ζωής ή και μιας μόνο ασφαλιστικής επιχείρησης ασφαλίσεων κατά ζημιών, έναντι προμήθειας διαμεσολαβεί στη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων διαμέσου ομάδας ασφαλιστικών συμβούλων, τους οποίους επιλέγει, εκπαιδεύει και εποπτεύει. Η σχέση που συνδέει το συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων με την ασφαλιστική επιχείρηση είναι σύμβαση έργου, η οποία καταρτίζεται εγγράφως. Σε περίπτωση ύπαρξης επιπλέον σύμβασης εξαρτημένης εργασίας του συντονιστή ως διευθυντή γραφείου πωλήσεων ασφαλίσεων, η σύμβαση έργου παραμένει ανεξάρτητη και δεν απορροφάται από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. 2.Για την ανάθεση έργου συντονιστή απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 17. Για τους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ασκούντες το επάγγελμα του συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων και διευθυντών γραφείων υποκαταστημάτων ασφαλίσεων, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου. 3.Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως και για τους συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων.Αρθρο 15 Μετά το άρθρο 21 του ν. 1569/1985 προστίθεται νέο άρθρο 21α, που έχει ως εξής: Αρθρο 21α Ποινικές κυρώσεις Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος νόμου τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα (1) έτος και με χρηματική ποινή ίση με το σε δραχμές ισόποσο των 4.000 ΕCU, εάν δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του κ.ν. 489/1976 (ΦΕΚ 331 Α) Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης Αρθρο 16 1. Η παράγραφος 2 του όρθρου 4 του κ.ν. 489/1976 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας εξεύρεσης ασφαλιστικού καλύμματος λόγω αυξημένου κινδύνου ή ανεπάρκειας του ασφαλίστρου, σε τιμολογημένο ή μη κλάδο ασφάλισης κατά περίπτωση, ο υπόχρεος, σύμφωνα με το όρθρο 2, υποβάλλει αμέσως αίτηση καθορισμού ασφαλίστρου και όρων ασφάλισης σε μόνιμη ειδική επιτροπή τιμολόγησης. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου στην οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες λειτουργίας της. Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής του Υπουργείου Εμπορίου, αναπληρούμενος από το νόμιμο αναπληρωτή του και μέλη ένας αναλογιστής της οικείας διεύθυνσης και δύο εκπρόσωποι της Ένωσης των Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Η επιτροπή καθορίζει ειδικά ασφάλιστρα και ενδεχομένως ειδικούς όρους ασφάλισης εκτιμώντας τη φύση, τη συχνότητα, το ύψος και κάθε άλλο περιστατικό που αφορά τον κίνδυνο. Η επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Η απόφαση αυτή ισχύει αφότου εγκριθεί από τον Υπουργό Εμπορίου. Αν η επιτροπή δεν εκδώσει απόφαση μέσα σε δέκα (10) ημέρες, αποφασίζει ο Υπουργός Εμπορίου. Μετά την υποβολή της αίτησης στη μόνιμη ειδική επιτροπή, ο αιτών υποβάλλει αμέσως αίτηση ασφάλισης στην ασφαλιστική επιχείρηση που επιλέγει, γνωστοποιώντας της και την έναρξη της διαδικασίας ειδικής τιμολόγησης. Η ασφαλιστική αυτή επιχείρηση δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την ασφαλιστική κάλυψη, η οποία παρέχεται από το χρόνο υποβολής της αίτησης ασφάλισης, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται με την ως άνω διαδικασία. 2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του κ ν.489/1976 καταργείται. 3. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του κ.ν. 489/1976 προστίθενται τα εξής: Ο ασφαλιστής μπορεί να συμφωνήσει την απαλλαγή του σε περίπτωση δόλιας παράβασης των ως άνω υποχρεώσεων. Άρθρο 17 1.Το άρθρο 12 του κ.ν. 489/1976 αντικαθίσταται ως εξής: Ο κύριος ή κάτοχος του αυτοκινήτου που το θέτει σε κυκλοφορία ή ανέχεται να το κυκλοφορεί άλλος χωρίς να είναι τούτο ασφαλισμένο κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού, τιμωρείται με φυλάκιση από δύο (2) μέχρι δώδεκα (12) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον ίση με το σε δραχμές ισόποσο των 300 ΕCU. Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και όποιος θέτει σε κυκλοφορία αυτοκίνητο που δεν ανήκει σ αυτόν και 5εν είναι ασφαλισμένο κατά ας διατάξεις του παρόντος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 2094/1992 (ΦΕΚ 182 Α). 2.Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του κ.ν. 489/1976 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 12 του παρόντος, ο οδηγός αυτοκινήτου υποκείμενου στην υποχρεωτική ασφάλιση του νόμου αυτού, ο οποίος κατά την κυκλοφορία του δεν επιδεικνύει έγγραφο που να αποδεικνύεται η ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης, όταν αυτό ζητείται από αστυνομικό ή άλλο εντεταλμένο όργανο, τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του όρθρου 100 του ν. 2094/1992. Άρθρο 18 1.Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 του κ.ν. 489/1976 καταργείται. 2.Το άρθρο 20 του κ.ν. 489/1976, αντικαθίσταται ως εξής: Ί. α) Για την εκπλήρωση του σκοπού του Επικουρικού Κεφαλαίου επιβάλλεται εισφορά υπέρ αυτού, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και δεν δύναται να υπερβαίνει το 2% επί των καθαρών ασφαλίστρων του κλάδου αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα. Η εισφορά αυτή βαρύνει κατά 70% τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και κατά 30% τους ασφαλισμένους. Η εισφορά των ασφαλισμένων εμφανίζεται στο ασφαλιστήριο και απαλλάσσεται παντός φόρου ή άλλης φορολογικής επιβάρυνσης εκτός των τελών χαρτοσήμου. Η απόδοση του τέλους χαρτοσήμου γίνεται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάζεις του π.δ. 160/1978 (ΟΕΚ 34 Α). 1)Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήξη κάθε ημερολογιακού διμήνου οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις αποδίδουν στο Επικουρικό Κεφάλαιο τις εισφορές οι οποίες αναλογούν στα ασφαλιστήρια συμβόλαια που συνήψαν ή ανανέωσαν κατά το δίμηνο που έληξε, ανεξάρτητα από το αν οι εισφορές αυτές έχουν εισπραχθεί ή όχι. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής η εισφορά προσαυξάνεται κατά το επιτόκιο υπερημερίας που ισχύει. Οι εν λόγω εισφορές εξαιρουμένων των απαιτουμένων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Επικουρικού Κεφαλαίου χρηματικών ποσών, επενδύονται, με ευθύνη της Διαχειριστικής Επιτροπής αυτού ή κατατίθενται σε έντοκο λογαριασμό τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 2)Ο Υπουργός Εμπορίου μπορεί να μεταβάλει το ποσοστό εισφοράς υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, χωρίς όμως σε περίπτωση αύξησης, αυτή να υπερβαίνει το όριο που ορίζεται στο στοιχείο α της παρούσας παραγράφου. 2.Από την εισφορά της παραγράφου 1 ποσοστό είκοσι εκατοστά (20%) διατίθεται υποχρεωτικά για τις αποζημιώσεις της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, το οποίο τηρείται σε ειδικό λογαριασμό υπό τον τίτλο Λογαριασμός Αρωγής Ασφαλισμένων και το οποίο τηρεί και διαχειρίζεται ξεχωριστά η Διαχειριστική Επιτροπή του Επικουρικού Κεφαλαίου. Το μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου συγκεντρωθέν ποσό υπέρ του Λογαριασμού Αρωγής προσαυξημένο κατά τις προσόδους αυτού, διατίθεται υποχρεωτικά για τις αποζημιώσεις της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου. Το χρηματικά ποσά από την κατά την παρούσα παράγραφο διαχείριση του Λογαριασμού Αρωγής επενδύονται με ευθύνη της Διαχειριστικής Επιτροπής ή κατατίθενται σε έντοκο λογαριασμό τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα. 3.Για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του το Επικουρικό Κεφάλαιο μπορεί να συνάπτει δάνεια και να εκχωρεί ή ενεχυριάζει σε ασφάλεια του δανείου, απαιτήσεις του ληξιπρόθεσμες ή και μελλοντικές εισφορές υπέρ αυτού, μέχρι του 1/3 του συνόλου τους. 4.Το Επικουρικό Κεφάλαιο έχει δικαίωμα αγωγής κατά των μελών του για την είσπραξη των εισφορών τους. 3.Η περίπτωση α του άρθρου 23 του κ.ν. 489/1976 καταργείται και οι περιπτώσεις β. γ, δ. ε λαμβάνουν τα στοιχεία α, β, γ, δ αντίστοιχα. 4.Η παράγραφος 5 του άρθρου 33 του κ.ν. 489/1976 αντικαθίσταται ως εξής: 5. Κατά τα λοιπά για το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 21, 22, 23, 24 και 25. 5.Το άρθρο 34 του κ.ν. 489/1976 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 34 Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, που εκδίδεται μετά γνώμη της συνέλευσης των μελών του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται 1)Οι εισφορές που πρέπει να καταβάλλει κάθε μέλος του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και ο τρόπος υπολογισμού αυτών για την κάλυψη των υποχρεώσεων και εγγυήσεων που καταβάλλονται από αυτό, καθώς και των εξόδων λειτουργίας του. 2)Η σύνθεση, σύγκληση, λειτουργία και οι αρμοδιότητες της, κατά το άρθρο 33, Διαχειριστικής Επιτροπής. 3)Ο χρόνος και ο τρόπος σύγκλησης, η απαρτία, ο τρόπος λήψης αποφάσεων και λειτουργίας της συνέλευσης των μελών αυτού. 4)Η τυχόν επιστροφή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αυτού χρηματικών ποσών προς τα μέλη. 5)Κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για τη λειτουργία του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης. Άρθρο 1S 1.Η παράγραφος 1 του άρθρου 38 του κ.ν. 489/1976 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Η μη συμμόρφωση ασφαλιστικής επιχείρησης προς τις διατάξεις του νόμου αυτού και των προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται για την εφαρμογή του, έχει σαν αποτέλεσμα την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από τα ατυχήματα αυτοκινήτων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Λοιπές διατάξεις Άρθρο 20 Στο τέλος του άρθρου 6 του ν.δ. 551/1970 Περί Ασφάλισης Πλοίων και Αεροσκαφών (ΦΕΚ 114 Α ) προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής: 3. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν τις ασφαλίσεις του άρθρου 1 σχηματίζουν τεχνικά αποθέματα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου, Εμπορικής Ναυτιλίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση μπορεί να προβλέπονται και οι κανόνες επένδυσης των τεχνικών αποθεμάτων. Άρθρο 21 Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορίου, αριθμούνται εκ νέου, μεταγλωττίζονται και κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις που αφορούν την επιχείρηση ιδιωτικής ασφάλισης, τη διαμεσολάβηση στην ιδιωτική ασφάλιση και την ασφάλιση αυτοκινήτου. Άρθρο 22 1.Οι παράγραφοι 13 και 14 του άρθρου 61 του ν. 1541/1935 (ΦΕΚ 68 Α), όπως αριθμήθηκαν με το άρθρο 32 παρ. 11 του ν. 1644/1986 (ΦΕΚ 131 Α), καταργούνται. 2.Το άρθρο 2 και η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του ν. 1380/1983 (ΦΕΚ 101 Α) καταργούνται. Άρθρο 23 V Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου, από της ισχύος τους και μόνο στην έκταση που εκτελέσθηκαν, οι ακόλουθες συμβάσεις: α) Η από 17-1-1989 σύμβαση, μεταξύ του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών και της Ανώνυμης Εταιρείας με έδρα την Παιανία Αττικής και με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε., που αφορά την προμήθεια 5 συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών μετά λογισμικού, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ Αθήνα, σήμερα την 17η μηνός Ιανουαρίου του Ετους 1989 ήμερα Τρίτη, μεταξύ αφ ενός του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας που θα καλείται στο εξής το ΒΕΑ νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον πρόεδρο του Γεώργιο Κυριόπουλο καθώς και από τον Γενικό του Γραμματέα Ν. Σγουμπόπουλο και αφ ετέρου της Εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ με έδρα στην Παιανία Αττικής που θα καλείται στο εξής η Εταιρεία και νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Ν. Μπεζεριάνο συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα; 1.- Υστερα από την 45745/28-12-88 απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 9/11/88, στην Εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ, η Εταιρεία ανακοίνωσε: Α. Την προμήθεια πέντε (5) συστημάτων Η/Υ μετά του απαραίτητου λογισμικού συστήματος (SΥSΤΕΜ SΟFΤWΑRΕ) που κατανέμονται ως εξής: - Ενα σύστημα Η/Υ για το Βιοτεχνικό Επιμ/ριο Αθήνας - Ένα σύστημα Η/Υ για το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμ/ριο Αθήνας - Ένα σύστημα Η/Υ για το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης - Ένα σύστημα Η/Υ για το Εμπορικό και Βιομ. Επιμ/ριο Ηρακλείου και - Ένα σύστημα αποτελούμενο από 2 Η/Υ τύπου ΗΡ 3.000 για τον ΕΚΑΠ ΑΕ με έδρα την Πάτρα. Η αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού αναγράφεται στο παράρτημα Α που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της σύμβασης. Β. Την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του παραπάνω εξοπλισμού και του λογισμικού συστήματος, που κοστολογείται σύμφωνα με το παράρτημα Β που αποτελεί επίσης αναπόσπαστο μέρος αυτής της σύμβασης. Γ. Την ανάπτυξη του απαραίτητου λογισμικού εφαρμογών (ΑΡΡLΙCΑΤΙΟΝ SΟFΤWΑRΕ). Δ. Την διαμόρφωση, όπου απαιτείται, των χώρων εγκατάστασης Η/Υ και σύνδεση των σταθμών εργασίας. Ε. Την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης προσωπικού. 2.Γενικοί όροι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο Άρθρο 1 1.ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 1.Η παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού θα γίνει με ευθύνη και έξοδα της Εταιρείας στους παρακάτω χώρους: - Ο Η/Υ για το Βιοτεχνικό Αθήνας στο κτίριο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. - Ο Η/Υ για το ΕΒΕ Αθήνας στο κτίριο του ΕΒΕ Αθηνών. - Ο Η/Υ για το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης στο κτίριο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. - Ο Η/Υ για το ΕΒΕ Ηρακλείου στο κτίριο του ΕΒΕ Ηρακλείου. - Ο Η/Υ του ΕΚΑΠ ΑΕ στο κτίριο του ΕΚΑΠ ΑΕ στην ΠΑΤΡΑ. Η παράδοση του εξοπλισμού πρέπει να γίνει το αργότερο εντός τριμήνου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η παράδοση μέσα στο συγκεκριμένο τρίμηνο μπορεί να γίνει και τμηματικά. Με τον όρο τμηματικά εννοούμε την δυνατότητα παράδοσης του συνόλου του εξοπλισμού καθενός από τα τέσσερα Επιμελητήρια ή του ΕΚΑΠ ΑΕ. Ο εξοπλισμός που απαιτείται για τη διαμόρφωση των χώρων μπορεί να παραδοθεί και εγκατασταθεί ανεξάρτητα από τον υπόλοιπο εξοπλισμό. Σ αυτήν την περίπτωση η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδώσει τον εξοπλισμό αυτόν συνολικά ανά εγκατάσταση. 2.Οι προτεραιότητες που τίθενται στην παράδοση του εξοπλισμού, τις οποίες η Εταιρεία οφείλει να ακολουθήσει είναι; 1.Ο εξοπλισμός για το ΒΕΑ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σαν επιμελητήριο πιλότος για την ανάπτυξη του λογισμικού εφαρμογών. 2.Ο εξοπλισμός του ΕΚΑΠ ΑΕ, στον οποίον θα γίνει η επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων της δοκιμασίας Επίδοσης όπως προβλεπόταν από το κεφ. 1 παρ. 1.1 της διακήρυξης. 3.Ο εξοπλισμός του ΕΒΕΑ. 4.Ο εξοπλισμός των ΕΒΕΗ & ΕΒΕΘ. 3.Το ΒΕΑ διατηρεί το δικαίωμα αν κριθεί τεχνικά σκόπιμο, να ζητήσει την παράδοση και εγκατάσταση μέρους του εξοπλισμού που ανήκει σε μια εγκατάσταση σε μια άλλη, ενημερώνοντας έγκαιρα την Εταιρεία. Άρθρο 2 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Την Εταιρεία βαρύνουν: α. τα μεταφορικά κ.λπ. έξοδα μέχρι τον τόπο της εγκατάστασης β. τα έξοδα εγκατάστασης και σύνδεσης του εξοπλισμού, εκτός των σταθμών εργασίας, μέχρι να διαπιστωθεί η απρόσκοπτη λειτουργία των γ. τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον τύπο δ. οι νόμιμες κρατήσεις δηλ. ΜΤΠΥ 3% και 2,4% χαρτόσημο επί του ΜΤΠΥ ε. το χαρτόσημο της σύμβασης. Άρθρο 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να εγκαταστήσει με δική τους ευθύνη και να παραδώσει έτοιμα για πλήρη, ομαλή και αποδοτική λειτουργία τα προτεινόμενα συστήματα στα κτίρια που αναφέρονται στο άρθρο 1. Η Εταιρεία πρέπει να γνωστοποιήσει στο ΒΕΑ την οριστική και τέλεια εγκατάσταση του κάθε συστήματος Η/Υ με έγγραφο που θα έχει θέση πιστοποιητικού ετοιμότητας λειτουργίας. Η ημερομηνία παραλαβής του πιστοποιητικού αυτού στο ΒΕΑ ορίζεται ως η ημερομηνία εγκατάστασης. Η αρμόδια επιτροπή του ΒΕΑ εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία εγκατάστασης του κάθε συστήματος και με βάση το πιστοποιητικό ετοιμότητας θα παραλάβει προσωρινά το σύστημα. Αν για οποιοδήποτε λόγο, που αποδεδειγμένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας, καθυστερήσει η προσωρινή παραλαβή πέραν των 15 εργασίμων ημερών, τότε θεωρείται ως γενομένη. Η προσωρινή παραλαβή θα γίνει με την υπογραφή πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και η ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου αυτού θα οριστεί ως η ημερομηνία προσωρινής παραλαβής. Στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής αναγράφονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία των μονάδων του ΗΑRDWΑRΕ και SΟFΤWΑRΕ. Η οριστική παραλαβή των συστημάτων θα έχει περατωθεί σε 1 μήνα το αργότερο μετά από την προσωρινή παραλαβή του κάθε συστήματος και εφ όσον αποδειχθεί ότι τα συστήματα λειτουργούν άψογα σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Η οριστική παραλαβή θα γίνει με την υπογραφή αντίστοιχου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. Κατά την φάση της οριστικής παραλαβής και για το σύστημα του ΕΚΑΠ ΑΕ η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να επαναλάβει σε πραγματικό περιβάλλον την ίδια δοκιμασία επίδοσης, που είχε εκτελέσει κατά τη φάση αξιολόγησης των προσφορών. Αν τα αποτελέσματα της νέας δοκιμασίας επίδοσης υπολείπονται των παλαιών αποτελεσμάτων κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 10% τότε κηρύσσεται ο προμηθευτής έκπτωτος και 1) επιστρέφει το ποσόν που έχει καταβληθεί σ αυτόν. 2) καταβάλει τη διαφορά τιμής εξοπλισμού ανάμεσα σ αυτόν και στον επόμενο μειοδότη. Σαν επόμενος μειοδότης δεν νοείται η δεύτερη λύση της μειοδότριας Εταιρείας. 3) καταβάλει τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης που προέβλεπε ο δεύτερος μειοδότης. 4) καταβάλει ποινή ίση με 200.000 δρχ. την ημέρα για κάθε ημέρα απο την ημερομηνία προσωρινής παραλαβής μέχρι και την ημερομηνία της εκτέλεσης της δοκιμασίας επίδοσης. Το ΒΕΑ έχει το δικαίωμα να μη παραλάβει είτε τα μέρη εκείνα των συστημάτων που στο στάδιο των δοκιμών δεν πληρούν τις συμβατικές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές είτε ολόκληρα τα συστήματα αν μία ή περισσότερες μονάδες ή SΟFΤWΑRΕ προϊόντα παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του όλου συστήματος. Στην περίπτωση αυτή το ΒΕΑ έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση μέρους ή ολόκληρης μονάδας και τα έξοδα οποιασδήποτε αντικατάστασης θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τον υπεύθυνο προμηθευτή. Άρθρο 4 ΟΡΟ! ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η συνολική αξία του εξοπλισμού και του λογισμικού των συστημάτων είναι: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (215.285.000 ΔΡΧ.), στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται ο νόμιμος ΦΠΑ. ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧ-ΜΕΣ(65.000.000 ΔΡΧ.), θα καταβληθεί στην Εταιρεία με την υπογραφή της σύμβασης, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής που θα επιστραφεί με την παράδοση του εξοπλισμού. Ποσό ίσο με 42% περίπου δηλ. ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧΜΕΣ (90.000.000 δρχ.) θα καταβληθεί με την υπογραφή των πρωτοκόλλων προσωρινής παραλαβής. Το υπόλοιπο ποσό (28% περίπου) δηλ. ΕΞΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (60.285.000 δρχ.) θα καταβληθεί εντός 10 ημερών μετά την σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. Οι πληρωμές θα γίνονται με επιταγές σε διαταγή του προμηθευτή στην Τράπεζα της Ελλάδας και σε εξόφληση κανονικού τιμολογίου με ταυτόχρονη προσκόμιση πιστοποιητικού ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. Στην περίπτωση τμηματικής προσωρινής παραλαβής σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1, με κάθε πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής εξοπλισμού για κάθε εγκατάσταση καταβάλλεται το 42% της αντίστοιχης αξίας όπως αυτή προκύπτει από τον ΠΙΝΑΚΑ Α, λαμβανομένου υπόψη του ποσού της έκπτωσης. Με την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του κάθε χώρου (UΡS, έπιπλα, κλιματιστικά κ.λπ.) υπογράφεται σχετικό πρακτικό παραλαβής και εξοφλείται το σύνολο της αντίστοιχης δαπάνης όπως αυτή εμφανίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Άρθρο 5 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η σύμβαση συντήρησης-υποστήριξης ισχύει για αρχική περίοδο 2 ετών, μετά την παρέλευση της οποίας η ισχύς της θα ανανεώνεται αυτόματα και καθε φορά για ένα χρόνο με αμοιβαία συμφωνία, εκτός εάν το ΒΕΑ 1 μήνα πριν τη λήξη της μονοετούς κάθε φοράς ισχύος, ειδοποιήσει με έγγραφο την Εταιρεία για λύση της σύμβασης συντήρησης. Την δυνατότητα λύσης της σύμβασης συντήρησης με προειδοποίηση ενός μήνα έχει το ΒΕΑ και κατά τη διάρκεια ισχύος της διετούς σύμβασης συντήρησης. Άρθρο 6 ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Τους 3 πρώτους μήνες από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού η συντήρηση είναι δωρεάν. Για το επόμενο εννεάμηνο μετά τη λήξη του τριμήνου δωρεάν συντήρησης το σύνολο της μηνιαίας συντήρησης ανέρχεται στο ποσό των 1.055.000 δρχ., όπως αναλυτικά εμφανίζεται στον πίνακα Β, και παραμένει σταθερό. Για το επόμενο δωδεκάμηνο μετά τη λήξη του πρώτου 12μήνου, το σύνολο της μηνιαίας συντήρησης ανέρχεται στο ποσό των 1.166.363 δρχ. όπως αναλυτικά εμφανίζεται στον πίνακα Β και η καταβολή του ποσού της συντήρησης θα γίνεται τέσσερις φορές για κάθε δωδεκάμηνο (μία για κάθε τρίμηνο), με την αποστολή από την Εταιρεία των σχετικών τιμολογίων, και την ύπαρξη βεβαίωσης του ΒΕΑ ότι παρεσχέθηκαν από την Εταιρεία οι υπηρεσίες συντήρησης και επισκευές των μηχανημάτων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, και πάντως όχι αργότερα των 15 ημερών μετά το πέρας του κάθε τριμήνου συντήρησης. - Για κάθε επόμενο δωδεκάμηνο το ποσό της συντήρησης θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΣΥΕ. Άρθρο 7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ α) Η Εταιρεία συμφωνεί να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής για όλο τον εξοπλισμό που αναφέρεται στον ΠΙΝΑΚΑ Β της παρούσας, στον τόπο εγκατάστασής τους. β) Το προσωπικό συντήρησης της Εταιρείας θα έχει ελεύθερη πρόσβαση στα μηχανήματα κατά το χρονικό διάστημα, που έχει αμοιβαία συμφωνηθεί, και θα παρέχεται σ αυτό κάθε δυνατή ευκολία για την περάτωση της εκτελούμενης εργασίας συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων. Η παρεχόμενη από την Εταιρεία συντήρηση περιλαμβάνει: α) Προληπτική διάγνωση και συντήρηση η οποία θα γίνεται σε ημέρα και ώρες που θα συνφωνούν και τα δύο μέρη. Τα ΤΕSΤS ελέγχου θα εκτελούνται σύμφωνα με το σύστημα τηλεδιάγνωσης του κατασκευαστή. Για τον σκοπό αυτό η Εταιρεία θα διαθέσει δωρεάν τον απαραίτητο εξοπλισμό για το σύστημα τηλεδιάγνωσης. Το ΒΕΑ θα διαθέσει για το σκοπό αυτό ανεξάρτητη τηλεφωνική γραμμή για κάθε εγκατάσταση. Το σύστημα τηλεδιάγνωσης θα λειτουργεί μόνο μετά από άδεια του υπεύθυνου της εγκατάστασης ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης ασφάλεια των πληροφοριών. β) Επισκευή ή αντικατάσταση με επιλογή της Εταιρείας των μερών που υπέστησαν βλάβη. Η Εταιρεία υποχρεούται να καλύπτει την προληπτική και κατασταλτική συντήρηση και επισκευή με υπηρεσίες και ανταλλακτικά που η αξία τους περιλαμβάνεται στη συμφωνηθείσα μηνιαία αμοιβή. Για την καλύτερη παρακολούθηση του έργου της συντήρησης θα συντάσσεται από τους τεχνικούς της Εταιρείας μετά από κάθε επέμβασή τους στα μηχανήματα, το μητρώο συντήρησης για τις εργασίες που έγιναν και θα προσυπογράφεται από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης. Και για τα δύο είδη συντήρησης των προηγούμενων παραγράφων (α) και (β) η Εταιρεία θα εκπαιδεύσει από έναν υπάλληλο του ΒΕΑ- για κάθε εγκατάσταση, του οποίου η Εταιρεία θα υποδείξει τα προσόντα. Ο υπάλληλος αυτός θα είναι ο υπεύθυνος της εγκατάστασης και θα παρακολουθεί την τήρηση των όρων της παρούσας σύμβασης που αφορούν την συντήρηση του εξοπλισμού. Η εκπαίδευση θα στοχεύει να δώσει στον υπάλληλο τις απαραίτητες γνώσεις για να επιτελέσει το έργο του, καθώς και τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για την επισκευή μικρών βλαβών για γρήγορη αποκατάσταση του συστήματος, κάτω από την τεχνική καθοδήγηση της Εταιρείας. Άρθρο 8 ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η απόδοση κάθε μονάδας του συστήματος πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 95%. Η περίοδος μέτρησης είναι ένα ημερολογιακό 3μηνο και για το χρονικό διάστημα από 8 00 έως 16.00 κάθε εργάσιμης ημέρας. Το ποσοστό της απόδοσης κάθε εγκατάστασης δίδεται από τον τύπο: ΧΑ - ΧΒ α .-----------. 100 ΧΑ όπου α = απόδοση μονάδας ΧΑ = χρόνος λειτουργίας της μονάδας ΧΒ = χρόνος βλάβης της μονάδας Σαν χρόνος λειτουργίας της μονάδας ορίζεται το άθροισμα των χρονικών διαστημάτων από 8.00 έως 16.00 των εργασίμων ημερών εκτός του χρόνου της προγραμματισμένης προληπτικής συντήρησης. Σαν χρόνος βλάβης ορίζεται το άθροισμα των χρονικών διαστημάτων ( 8.00 έως 16.00 ) κατά τη διάρκεια του τριμήνου από τη στιγμή αναγγελίας της βλάβης μέχρι την αποκατάσταση της και παράδοσης της στον υπεύθυνο χειριστή του συστήματος. Από αυτό το χρόνο αφαιρείται ο χρόνος άφιξης του μηχανικού ο οποίος ορίζεται ως εξής: 1 ώρα για τις εγκαταστάσεις ΒΕΑ, ΕΒΕΑ 24 ώρες για τις εγκαταστάσεις ΕΒΕΗ, ΕΒΕΘ 12 ώρες για τον ΕΚΑΠ ΑΕ Εάν ο χρόνος άφιξης είναι μικρότερος από μία ώρα τότε αφαιρείται μόνο το χρονικό διάστημα οπό τη στιγμή αναγγελίας της βλάβης μέχρι την άφιξη του μηχανικού. Εάν σε μία μονάδα το ποσοστό απόδοσης κατά τη διάρκεια ενός τριμήνου είναι κάτω του 95% τότε για κάθε ποσοστό κάτω του 95% αφαιρείται το 3% της μηνιαίας συντήρησης της μονάδας. Εάν το ποσοστό απόδοσης είναι κάτω του 70% τότε δε καταβάλλεται αμοιβή για συντήρηση της μονάδας, μέχρι αποκατάστασης της βλάβης. Ο χρόνος βλάβης μιας μονάδας που επηρεάζει άλλες μονάδες που εξαρτάται η λειτουργία τους από αυτή είναι χρόνος βλάβης και για τις παρασυρόμενες μονάδες (π.χ. μνήμη παρασύρει όλο το σύστημα, CΟΝΤRΟLLΕR δίσκων παρασύρει όλους τους δίσκους. Άρθρο 9 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Επειδή τα συστήματα θα χρησιμοποιηθούν και για ΟΝ-LΙΝΕ / RΕΑL-ΤΙΜΕ εφαρμογές, ορίζεται η ελάχιστη σύνθεση (ΜΙΝ - CΟΝFΙGURΑΤΙΟΝ) ως εξής: - Συστήματα ΒΕΑ, ΕΒΕΑ, ΒΕΘ και ΕΒΕΗ. 1) 1 CΡU ΗΡ3000 και SΥSΤΕΜ - CΟΝSΟLΕ 2) 1 DΙSC - UΝΙΤ 3) 4 τερματικά για το ΕΒΕΗ και από 10 για ΒΕΑ, ΒΕΘ, ΕΒΕΑ 4) 2 ΜΑΤRΙΧ εκτυπωτές για ΕΒΕΗ και 5 ΜΑΤRΙΧ εκτυπωτές για ΒΕΑ, ΒΕΘ, ΕΒΕΑ - Σύστημα ΕΚΑΠ ΑΕ. 1) 1 CΡU ΗΡ3000 και SΥSΤΕΜ CΟΝSΟLΕ 2) 4 DiSC - UΝΙΤS 3) 1 ΜΑGΝΕΤΙC ΤΑΡΕ 4) 1 LΙΝΕ ΡRΙΝΤΕR και 15 τερματικά. Ο τύπος που καθορίζει την διαθεσιμότητα του συστήματος είναι: ΜΧΜΒ δ----------------------100 ΜΧΜΒ + ΜΧΕΒ δ = διαθεσιμότητα της ελάχιστης σύνθεσης ΜΧΜΒ = μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών ΜΧΕΒ = μέσος χρόνος επιδιόρθωσης βλαβών. Το όριο (ποσοστό) ανεκτής διαθεσιμότητας ορίζεται σε 96% για ΕΒΕΑ, ΒΕΘ, ΒΕΑ, ΕΒΕΗ και 99% για ΕΚΑΠ ΑΕ. Και για τη μέτρηση της διαθεσιμότητας ισχύει ο ίδιος τρόπος υπολογισμού του χρόνου άφιξης του μηχανικού όπως και στην απόδοση των μονάδων του συστήματος και για το διάστημα της ημέρας. Άρθρο 10 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1) Το ΒΕΑ έχει το δικαίωμα διακοπής της συντήρησης, ύστερα από επιλογή, μηχανημάτων του συστήματος ή γιατί βγαίνουν εκτός παραγωγικής διαδικασίας είτε για λόγους δημοσίου συμφέροντος με ανάλογες οικονομικές μειώσεις από το μηνιαίο κόστος συντήρησης. 2) Το ΒΕΑ έχει το δικαίωμα κατόπιν συμφωνίας, με την Εταιρεία να επεκτείνει τον κατάλογο των συντηρουμένων μηχανών ώστε να συμπεριληφθούν οι πιθανές επεκτάσεις του εξοπλισμού. Στη σύμβαση συντήρησης δεν περιλαμβάνονται: α) Ηλεκτρικές εργασίες εξωτερικά των μηχανιμάτων. β) Αλλαγή ή αναδιαμόρφωση των μηχανημάτων, εκτός εάν τούτο έχει προηγούμενα συμφωνηθεί και από τα δύο μέρη. γ) Παροχή βοηθητικών υλικών ή αναλωσίμων (π.χ. χαρτί εκτυπωτού, ταινίες, χαρτοταινίες, φίλτρα δίσκων κ.λπ.). δ) Επισκευή ή συντήρηση που καθιστάται αναγκαία είτε από ατύχημα, κακή χρήση, λάθος ή αμέλεια της Υπηρεσίας, των υπαλλήλων, αντιπροσώπων, εργοληπτών επισκευών, σφάλμα χειριστού ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας που δεν μπορεί να ελεγχθεί από την Εταιρεία πέρα από τη φυσιολογική χρήση, σύμφωνα όμως με τις οδηγίες της Εταιρείας. ε) Αντικατάσταση ειδών όπως μελανοταινίες , ταινίες, κεφαλές εκτύπωσης και μηχανισμοί εκτύπωσης (σφυριά, DRUΜ) των ΡRΙΝΤΕRS. Στις παραπάνω περιπτώσεις η Εταιρεία θα εκτελέσει τις επισκευές ή συντηρήσεις που γίνονται αναγκαίες, εφ όσον τούτο ζητηθεί από το ΒΕΑ, με τις τρέχουσες τιμές της Εταιρείας για τις σχετικές συντηρήσεις και επισκευές όπως επίσης και για κάθε ανταλλακτικό. Άρθρο 11 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ Το ΒΕΑ δικαιούται να προβαίνει ελεύθερα σε συνδέσεις ή προσθήκες στο σύστημα, περιφερειακών, τερματικών άλλων κατασκευαστών, της Εταιρείας υποχρεούμενης να παρέχει κάθε συνδρομή, εφόσον της ζητηθεί. Οι οικονομικοί όροι για την πρόσθετη εργασία θα καθορισθούν μετά από συμφωνία της Εταιρείας με το ΒΕΑ. Τυχόν βλάβη λόγω τέτοιας σύνδεσης προκαλούμενη σε μονάδες του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία θα αποκαθίσταται έναντι πρόσθετης αμοιβής που θα υπολογίζεται βάσει του κόστους υλικών και εργασίας. Σε περίπτωση μεταφοράς των συντηρουμένων μηχανών σ άλλους χώρους η Εταιρεία υποχρεούται να συμμετάσχει τουλάχιστον με τεχνική παρακολούθηση στη μετεγκατάσταση και με συμφωνημένη κοστολόγηση. Η ισχύς της σύμβασης συντήρησης διατηρείται και μετά τη λειτουργία των μεταφερομένων μηχανών στους νέους χώρους, εφόσον το κόστος συντήρησης για την Εταιρεία δεν μεταβάλλεται. Σε περίπτωση που προκύπτει ανάγκη προσδιορισμού νέου κόστους συντήρησης λόγω της μεταφοράς αυτό γίνεται μετά από κοινή συμφωνία των δύο μερών. Άρθρο 12 Η Εταιρεία* οφείλει με την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει κατάλογο με τα ονόματα των τεχνικών της που θα είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των υποχρεώσεων της Εταιρείας. Ο αρχικός ορισμός γίνεται μετά από αιτιολογημένη πρόταση της Εταιρείας. Η μελλοντική αντικατάσταση των τεχνικών γίνεται μετά από απολογημένη πρόταση της Εταιρείας και την προϋπόθεση συνέχισης ομαλής λειτουργίας των συστημάτων Η/Υ. Το ΒΕΑ θα ορίσει τους εκπροσώπους του (υπεύθυνους εγκατάστασης) με τους οποίους θα συνεννοείται η Εταιρεία για τεχνικά θέματα. Άρθρο 13 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Για όλα τα προϊόντα του λογισμικού (S/W) που θα είναι εγκαταστημένα στα συστήματα η Εταιρεία παρέχει τεχνική υποστήριξη για τη διερεύνηση και επίλυση πιθανών προβλημάτων και παροχή συμβουλών προς τον υπεύθυνο της κάθε εγκατάστασης. Η Εταιρεία εγγυάται ότι τα εγκατεστημένα προϊόντα S/W ανταποκρίνονται πλήρως προς τις προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα τεχνικά εγχειρίδια (που απαραιτήτως τα συνοδεύουν) και είναι εναρμονισμένα πλήρως. Επί πλέον η Εταιρεία οφείλει να κάνει τις ενημερώσεις του λογισμικού (S/W) με νέες πιθανώς εκδόσεις (RΕVΙSΙΟΝS) και να εκπαιδεύει το προσωπικό του ΒΕΑ στη χρήση και τις διαδικασίες λειτουργίας των νέων προϊόντων που θα εγκαθίστανται. Το κόστος τούτο περιέχεται στο κόστος της μηνιαίας συντήρησης. Η Εταιρεία οφείλει να παρέχει τεχνικές πληροφορίες και συμβουλές και αν ζητηθεί συγκεκριμένη εργασία έναντι αμοιβής σ ότι αφορά την ορθολογική οργάνωση των πληροφοριών στο σύστημα και την αύξηση της αποδοτικότητας του σύμφωνα με τις ανάγκες του ΒΕΑ. Άρθρο 14 ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (S/W) Τα προϊόντα που εγκαθιστά στο σύστημα η Εταιρεία περιέρχονται στη νομή του πελάτη (δικαιώματα χρήσης). Το ΒΕΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαφυλάττει τα προϊόντα λογισμικού της Εταιρείας και να τα χρησιμοποιεί αποκλειστικά μόνον στο δικό του μηχανογραφικό εξοπλισμό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΑΡΡLΙCΑΤΙΟΝ S/W) Άρθρο 15 Τα δύο μέρη δεσμεύονται σε διάστημα 2 μηνών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης να συντάξουν ειδικό παράρτημα Γ, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης και θα καλύπτει τους όρους της ανάπτυξης του λογισμικού εφαρμογών. Το διάστημα αυτό κρίθηκε απαραίτητο γιατί χρειάζεται ο απαραίτητος χρόνος για να αναλυθούν σε βάθος οι προδιαγραφές του Λογισμικού Εφαρμογών, που στην διακήρυξη εκ των πραγμάτων περιγράφονται μόνον περιληπτικά. Στο παράρτημα αυτό θα εξειδικευθούν, οι αντίστοιχες παράγραφοι της διακήρυξης που αναφέρονται: -Στον τρόπο και χρόνο παράδοσης. -Στην εγκατάσταση, παράδοση και παραλαβή του λογισμικού εφαρμογών. -Στις φύσεις ανάπτυξης του έργου. -Στον τρόπο πληρωμής. Στις προδιαγραφές των δύο κύριων πληροφορικών Συστημάτων που περιγράφονται στη διακήρυξη (κεφ. 2, παρ. Β 1.1 / Β.2.1). Οι βασικοί άξονες για την εξειδίκευση αυτή είναι οι αντίστοιχοι παράγραφοι 2.2, 2.4, 2.5, και Β του κεφ.2 και το κεφ.3 της διακήρυξης και οι δεσμεύσεις της Έταιρείας που προκύπτουν από την προσφορά της. Οι βασικοί αυτοί άξονες δεν μπορούν να αλλοιωθούν. Το ποσό αμοιβής της Εταιρείας για την ανάπτυξη του λογισμικού εφαρμογών είναι ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧΜΕΣ (48 000.000 δρχ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΟΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η/Υ Αρθρο 16 1.Το ΒΕΑ αναλαμβάνει εντός 1 μηνός από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης να υποδείξει στην Εταιρεία τους συγκεκριμένους χώρους εγκατάστασης των συστημάτων Η/Υ. Στη συνέχεια και μέσα σε δύο εβδομάδες η Εταιρεία θα συντάξει και θα υποβάλει στο ΒΕΑ τεχνική μελέτη για την εγκατάσταση των συστημάτων Η/Υ. Οι χώροι που θα υποδείξει το ΒΕΑ θα πρέπει: α) Να είναι 15-20 τ.μ. για τα 4 Επιμελητήρια. β) Να είναι 25-30 τ.μ. για τους Η/Υ του ΕΚΑΠ Α.Ε.. γ) Να μην υπόκεινται όσο το δυνατόν σε μεγάλες αυξομειώσεις της θερμοκρασίας (π.χ. μεγάλος αριθμός παραθύρων - μεγάλη επιφάνεια παραθύρων κ.λπ). δ) Να διαθέτουν απόληξη παροχής ρεύματος σύμφωνα με την τεχνική μελέτη της Εταιρείας. Το ΒΕΑ για κάθε μία εγκατάσταση θα πρέπει να εξασφαλίσει τους απαραίτητους αποθηκευτικούς χώρους, που θα χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση της ειδικής ταινιοθήκης, των εντύπων κλπ. σε κατάλληλη απόσταση ασφαλείας, από τα κεντρικά συστήματα. Το ΒΕΑ θα υποδείξει στην Εταιρεία τις θέσεις που θα τοποθετηθούν τα τερματικά και τα ΡCS και θα μεριμνήσει για την εξασφάλιση τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος. 2. Η Εταιρεία μέσα σε διάστημα 3 μηνών, αναλαμβάνει να εκτελέσει τις εξής απαραίτητες εργασίες για κάθε σύστημα: α) Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στο χώρο των Η/Υ. β) Κλιματιστικά Μηχανήματα. γ) Ασφάλεια χώρων (κλειδαριές ασφαλείας - Σύστημα πυρανίχνευσης). δ) Εξοπλισμό γραφείων (γραφεία και καρέκλες) για την τοποθέτηση των αντίστοιχων τερματικών και ΡCS. ε) Εγκατάσταση συστήματος UΡS. ζ) Εγκατάσταση μιας ταινιοθήκης για 200 ταινίες ή CΑΤRΙDGΕS περίπου για κάθε Επιμελητήριο. Εγκατάσταση μιας ταινιοθήκης για 600 ταινίες περίπου για το ΕΚΑΠ Α.Ε.. στ) Προμήθεια 50 ταινιών 2.400 ποδών των 1.600 για τα τρία Επιμελητήρια. Προμήθεια 50 ταινιών CΑΤRΙDGΕS για το ΕΒΕΑ. Προμήθεια 100 ταινιών για το ΕΚΑΠ ΑΕ. 3. Οι εργασίες και τα υλικά που θα απαιτηθούν για τη σύνδεση των τερματικών και ΡCS θα επιβαρύνουν το ΒΕΑ και η πληρωμή τους θα γίνει με την προσκόμιση των σχετικών τιμολογίων. 4. Η τεχνική μελέτη που θα υποβάλλει η Εταιρεία θα ορίζει τις πιθανά απαιτούμενες βελτιώσεις των χώρων που θα τοποθετηθούν οι Η/Υ. Οι βελτιώσεις αυτές αφορούν την ποιότητα και εμφάνιση των δαπέδων και των τοίχων (βαψίματα, τοποθέτηση μοκεττών κ.λπ.). Η Εταιρεία αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών αυτών, η δε αμοιβή θα συμφωνηθεί μετά από συνεννόηση μεταξύ των δύο μερών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Άρθρο 17 ΤΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σον τόπος εκπαίδευσης ορίζονται τα γραφεία της Εταιρείας ή οι εγκαταστάσεις των Επιμελητηρίων περιοχής Αθηνών. Αρθρο 18 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης όπως περιγράφεται στο άρθρο 19 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 6 μήνες οπό την υπογραφή της σύμβασης. Μέσα στο πρώτα δίμηνο από την υπογραφή της σύμβασης κάθε ένα οπό τα Επιμελητήρια ΒΕΑ, ΒΕΟ, ΕΒΕΑ και ΕΒΕΗ και το ΕΚΑΠ ΑΕ θα ορίσουν δύο (2) τουλάχιστον στελέχη Πληροφορικής, που θα συμμετάσχουν στην εκπαίδευση. Άρθρο 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η Εταιρεία θα εκπαιδεύσει το προσωπικό στα εξής μαθήματα: α) Εισαγωγή και Οδηγίες χειρισμού των συστημάτων, ΗΡ3000. β) Σύστημα διαχείρισης βάσεων Δεδομένων ΑLLΒΑSΕ. γ) Σύστημα 4ης γενιάς ΑLLΒΑSΕ/4GL. δ) Εισαγωγή στα συστήματα επικοινωνιών. Η διάρκεια των παραπάνω μαθημάτων είναι 5 εβδομάδες και θα γίνει σε δύο φάσεις ως εξής: Τα μαθήματα (α), διάρκειας μιάς εβδομάδας θα προηγηθούν των υπόλοιπων και προσφέρονται δωρεάν. Τα μαθήματα (β), (γ), και (δ) θα έχουν διάρκεια 4 εβδομάδες. Το κόστος της εκπαίδευσης ανέρχεται στο ποσό των 400.000 δρχ. / εβδομάδα (πλέον Φ.Π.Α.) και για συμμετοχή μέχρι 10 ατόμων. Το ΒΕΑ έχει το δικαίωμα να στέλνει τα άτομα που χρειάζονται να εκπαιδευθούν στα προγραμματισμένα σεμινάρια εκπαίδευσης της κατασκευάστριας Εταιρείας, τα οποία θα κοινοποιούνται στο ΒΕΑ με την αρχή κάθε χρόνου. Το κόστος συμμετοχής είναι το καθοριζόμενο κάθε φορά από τα προγράμματα εκπαίδευσης. Η πληρωμή του κόστους εκπαίδευσης θα γίνεται με το πέρας κάθε ενότητας και εντός 10 ημερών από την υποβολή των σχετικών τιμολογίων της Εταιρείας. Άρθρο 20 Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη εφόσον ζητηθεί από το ΒΕΑ να διοργανώνει σεμινάρια εκπαίδευσης για τα στελέχη των Επιμελητηρίων και του ΕΚΑΠ ΑΕ. Το κόστος θα συμφωνείται μεταξύ της Εταιρείας και του ΒΕΑ με βάση την τιμή των 7.000 δρχ. την ώρα σαν αμοιβή του εκπαιδευτή πλέον ΦΠΑ. Η τιμή αυτή για τα επόμενα έτη θα αναπροσαρμόζεται με τον Δ.Τ.Κ. της ΕΣΥΕ, και η πληρωμή γίνεται όπως αναφέρεται στο Άρθρο Αρθρο 19. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Αρθρο 21 ΕΓΓΥΗΣΗ Η Εταιρεία κατέθεσε τις παρακάτω εγγυητικές επιστολές: α) Την εγγυητική επιστολή της ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Α-60675.070 δρχ. ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ που αντιπροσωπεύει περίπου το 29% της συμβατικής αξίας αγοράς του εξοπλισμού Η/W και λογισμικού S/W, για την πληρωμή της προκαταβολής. Η πιό πάνω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί, με έγγραφη ανακοίνωση του ΒΕΑ την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού. β) Την εγγυητική επιστολή της ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ Α-60674.070 δρχ. ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ που αντιπροσωπεύει περίπου το 10% της ολικής συμβατικής αξίας εξοπλισμού, και λογισμικού συστήματος για την καλή εκτέλεση της σύμβασης Η εγγυητική αυτή επιστολή θα επιστραφεί μετά την ημερομηνία του πρωτοκόλλου της οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού. γ) Η εγγυητική επιστολή της ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ Α-60677.070 δρχ. ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ που αντιπροσωπεύει το 10% της συμβατικής αξίας του Λογισμικού Εφαρμογών, για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης της ανάπτυξης του λογισμικού εφαρμογών Η εγγυητική επιστολή θα αντικαθίσταται με άλλη μικρότερης αξίας σύμφωνα με τις παραδόσεις και παραλαβές του Λογισμικού Εφαρμογών. δ) Την εγγυητική επιστολή της ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ Λ-60676.070 δρχ. ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣ1ΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (2.900.000 δρχ.) που αντιπροσωπεύει το 10% της αξίας συντήρησης του εξοπλισμού για δύο χρόνια. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα αντικατασταθεί με άλλη ελαττωμένη κατά 50% μετά την παρέλευση ενός έτους. Άρθρο 22 ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ Σε περίπτωση που η Εταιρεία καθυστερήσει την παράδοση του εξοπλισμού πέραν του προβλεπόμενου στο άρθρο 1 χρόνου, το ΒΕΑ έχει το δικαίωμα να επιβάλλει χρηματική ποινή ίση με το 1/1000 της αξίας του μη παραδοθέντος εξοπλισμού για κάθε μέρα καθυστέρησης και μέχρι 8% της συνολικής αξίας του εξοπλισμού. 1 Άρθρο Αρθρο 23 ΔΙΚΑΙΟ- ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 1.Η σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του ΒΕΑ και της Εταιρείας, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια δικαστήρια τα οποία θα δικάζουν αμετάκλητα. 2.Το ΒΕΑ μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει την παρούσα σύμβαση ή μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση αυτής χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας, σε οποιοδήποτε άλλον φορέα. Ο καθολικός διάδοχος της Εταιρείας που προκύπτει είτε λόγω συγχώνευσης είτε από τον Νόμο είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και ο φορέας διάδοχος του ΒΕΑ αποκτούν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αντίστοιχα που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. 3.Εκτός από τους ειδικά αναφερόμενους όρους της παρούσας σύμβασης, ισχύουν και όλα α άρα που αναφέρονται στην 3990/14.10.88 διακήρυξη. 4.Σε περίπτωση τεχνικών διαφορών μεταξύ του ΒΕΑ και της Εταιρείας είναι δυνατόν να ορισθεί τεχνική διαιτησία κοινής αποδοχής από μέλη της Ε.Π.Υ. Πέραν τούτου σε περίπτωση μη τελικής συμφωνίας αρμόδια αρχή είναι τα Ελληνικά πολιτικά δικαστήρια. Άρθρο Αρθρο 24 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΩΝ 1.Η Εταρεία εγγυάται ότι όλος ο εξοπλισμός που θα εγκαταστήσει θα είναι καινούργιος και δεν θα υπάρχουν κρυμμένα ελαττώματα στο υλικό και το λογισμικό και θα είναι αρίστης ποιότητας και προέλευσης Ε Ο.Κ., τύπου ΗΡ3000. Άρθρο 25 ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ -ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ Η Εταιρεία αμύνεται, με δική της δαπάνη, κατά παραβάσεων ή ενδεχομένων παραβάσεων που αφορούν β) Η από 17-1-1989 σύμβαση μεταξύ του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών και της Ανώνυμης Εταιρείας, με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΑΜSΤRΑD ΗΕLLΑS Λ.Ε.8.Ε., το κείμενο της οποίας έχει ως εξής: ΣΥΜΒΑΣΗ Για την προμήθεια είκοσι (20) συστημάτων μικροϋπολογιστών για τα Επιμελητήρια. Αθήνα σήμερα την 17 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 1989, ημέρα Τρίτη, μεταξύ αφ ενός μεν του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας που θα καλείται στο εξής ΒΕΑ νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο του Γεώργιο Κυριόπουλο καθώς και από τον Γενικό του Γραμματέα Ν. Σγουμπόπουλο και αφ ετέρου η εταιρεία ΑΜSΤRΑD ΗΕLLΑS ΑΕΒΕ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πολυτεχνείου 12, που θα καλείται στο εξής η Εταιρεία και νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Συμεών Ν. Καραϊωσηφίδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο (πρακτικό 41/30-6-88) συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 1.Ύστερα από την 45/45/28-12-88 απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 9-11-88, στην εταιρεία ΑΜSΤRΑD ΗΕLLΑS ΑΕΒΕ, η εταιρεία αναλαμβάνει την προμήθεια 20 συστημάτων μικροϋπολογιστών για τα Επιμελητήρια με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες τους οποίους δέχεται ανεπιφύλακτα. 2.Η προμήθεια που συμφωνείται με την παρούσα σύμβαση αφορά την παράδοση εκ μέρους της Εταιρείας στο ΒΕΑ είκοσι (20) μικροϋπολογιστών, Αγγλικής προέλευσης του οίκου ΑΜSΤRΑD L.Τ.D., στην συνολική τιμή των δραχμών 12.292.000 πλέον ΦΠΑ, για εμπόρευμα που θα παραδοθεί ΕΛΕΥΘΕΡΟ. Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνεται η αξία του είδους, υλικά συσκευασίας, ασφάλιστρα, δασμοί, τα έξοδα μεταφοράς μέχρι τους χώρους εγκαταστάσεως του ΒΕΑ, τα έξοδα για την συναρμολόγηση του υλικού και παράδοση του σε λειτουργία στους χώρους που θα υποδείξει το ΒΕΑ. Η συνολική του τιμή συμπεριλαμβανομένης και της Επιβάρυνσης του ΦΠΑ συμφωνήθηκε στο ποσό των 14.258.952 (Δεκατέσσερα Εκατομμύρια Διακόσιες Πενήντα Οκτώ Εννιακόσιες Πενήντα Δύο) Δραχμών. 3.Τα υπό προμήθεια είδη (συστήματα μικροϋπολογιστών) θα είναι καινούργια, τελείως αμεταχείριστα, απολύτως όμοια και καθ όλα σύμφωνο με την προσφορά του προμηθευτή (ΔΠ. 4294/9-11-88) και των προσπέκτους που έχουν υποβληθεί με αυτήν και ειδικότερα όπως αναφέρεται πιο κάτω: 1)Είκοσι (20) μικροϋπολογιστές τύπου ΑΜSΤRΑD ΡC-2286 αποτελούμενους έκαστος από: Βασική - Κεντρική Μονάδα (CΡU) συμβατό με ΙΒΜ ΑΤ ΡS/2 RΑΜ με DΙSΚ DRΙVΕ 3 1/2 για δισκέττες 1,4 ΜΒ με σκληρό δίσκο 40 ΜΒ, με οθόνη VGΑ με επεξεργαστή 80286 της ΙΝΤΕL 12 ΜΗΖ, με RΕΑL ΤΙΜΕ CLΟCΚ (ΒΑΤΤΕRΥ ΒΑCΚ-UΡ), με CΟΝΤRΟLLΕR για ΤΑΡΕ SΤRΕΑΜΕR παράλληλη και σειριακή πόρτα 5 χ 16 ΒΙΤS θέσεις επέκτασης με ανεμιστήρα ψύξης πλήρες ελληνολατινικό πληκτρολόγιο των 102 πλήκτρων με 12 πλήκτρα λειτουργιών με ΜΙCRΟSΟFΤ συμβατό ΜΟUSΕ με κλειδαριά ασφαλείας μοναδική για κάθε σύστημα - δύο κλειδιά -και το λειτουργικό σύστημα ΜSDΟS 4.0 με τα ΜS-WΙΝDΟWS 286, την SW-ΒΑSΙC και με πλήρη σειρά εγχειριδίων. Επίσης τις εφαρμογές ΝΟΤΕΡΑD, CΑRDFΙLΕ, CΑLΕΝDΑR, CΑLCULΑΤΟR, CLΟCΚ, RΕVΕRSΙ, ΤΕRΜΙΝΑL καθώς και τα ΜΙCRΟSΟFΤ WRΙΤΕ & ΜΙCRΟ SΟFΤ ΡΑΙΝΤ. 2)Είκοσι εκτυπωτές ΑΜSΤRΑD LQ 5000 Dl, 300 CΡS DRΑFΤ & 80 CΡS LQ. 3)Είκοσι ΤΑΡΕ SΤRΕΑΜΕRS ΜΑΟUΝΤΑΙΝ 40 ΜΒ. Εξωτερικό συμβατά με ΡC. ΑΤ, ΡS/2 - 30, ΡS/2 - 50, ΡS/2 - 60 που να συνδέονται με τους αντίστοιχους CΟΝΤRΟLLΕRS. 4)Είκοσι δισκέττες FΙLΕLΟCΚ με πρόγραμμα κλειδώματος προγραμμάτων και αρχείων για μη εξουσιοδοτημένη χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που τα Επιμελητήρια διαθέτουν δισκέττες με προγράμματα 5 1/4 και χρειάζεται κάποια μετατροπή για την μεταφορά τους σε δισκέττες 3 1/2 η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να κάνει αυτή την μετατροπή - αντιγραφή με δικά της μέσα και έξοδα. 4.ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο προμηθευτής εγγυάται την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία του είδους για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής των στην Ελλάδα και εγκατάστασής των στο ΒΕΑ, υποχρεούμενος μετά την σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας που αφορά την εν λόγω προμήθεια όπως αντικαταστήσει αμέσως με δική της φροντίδα και δαπάνη κάθε εξάρτημα που θα φθαρεί και θα πάθει βλάβη υπό τον όρο της καλής χρήσεως και συντηρήσεώς του. 5) ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΕΚΓΑΤΑΣΤΑΣΗ Η παράδοση του είδους θα γίνει μέσα στο πρώτα τρίμηνο του 1989 και συγκεκριμένα από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Σαν τόπος παράδοσης ορίζεται το Υπουργείο Εμπορίου, ο προμηθευτής όμως είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει και εγκαταστήσει με δικά της έξοδα τους μικροϋπολογιστές σε ισάριθμα Επιμελητήρια της χώρας που θα του υποδειχτούν από το Υπουργείο Εμπορίου (Δ/νση Εμπορικών Οργανώσεων). 6.ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η συνολική αξία της εν λόγω προμήθειας είναι 14.258.952 δραχμές συμπεριλαμβανομένης και της επιβάρυνσης του ΦΠΑ. Η πληρωμή του εν λόγω ποσού θα γίνει με επιταγή σε διαταγή του προμηθευτή στην Τράπεζα της Ελλάδας και σε εξόφληση κανονικού τιμολογίου με ταυτόχρονη προσκόμιση πιστοποιητικού ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας και την σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των από την αρμόδια επιτροπή παραλαβών. 7.ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Την Εταιρεία βαρύνουν: 1)Τα μεταφορικά μέσα κλπ. έξοδα μέχρι τον τόπο εγκατάστασης. 2)Τα έξοδα εγκατάστασης και σύνδεσης των συστημάτων μέχρι να διαπιστωθεί η απρόσκοπτη λειτουργία των. 3)Οι νόμιμες κρατήσεις δηλαδή ΜΤΥ 3% και 2,4% χαρτόσημο επί του μετοχικού. 4)Το χαρτόσημο της σύμβασης. 8.ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης αυτής ο προμηθευτής κατέθεσε την υπ αριθμ. 12066- 3 εγγυητική επιστολή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α Ε., ποσού δραχμών 1.230.000 (ένα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα χιλιάδες). 9.Η Εταιρεία κατέθεσε επιστολή της κατασκευάστριας εταιρείας ΑΜSΤRΑD LΤD (ΑΠ. 716/14-2-89) που σ αυτήν δηλώνεται ανάληψη της εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης. Η πιό πάνω εγγύηση έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης. 10.Κατά τα άλλα ισχύει η διακήρυξη αρ. πρωτ. 3990/14-10-88, εφ όσον δεν τροποποιείται από τους όρους της παρούσας σύμβασης. 11.Η παρούσα σύμβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δύο αντίτυπα, τα οποίο χαρτοσημάνθηκαν νόμιμα. Από τα δύο αντίτυπα το ένα κατατέθηκε στο ΒΕΑ και το άλλο έλαβε η Εταιρεία. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΒΕΑ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν. ΣΓΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Γ.ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ.ΚΑΡΑΪΟΣΗΦΙΔΗΣ 2.Τα συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και οι μικροϋπολογιστές, περί των οποίων οι κυρούμενες με το παρόν συμβάσεις, περιέρχονται στα Επιμελητήρια που προβλέπει η συμφωνηθείσα κατανομή. Κατ εξαίρεση, το σύστημα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών εκ της υπό στοιχείο α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου συμβάσεως, το προοριζόμενο για το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία ΕΚΑΠ Α.Ε. το οποίο δεν συστήθηκε, περιέρχεται στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. 3.Για την αντιμετώπιση της δαπάνης του συμφωνηθέντος, για τη προμήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των μικροϋπολογιστών, τιμήματος, θα εκταμιευθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και από τον ΚΑ. 26279/0 με τίτλο ΥΠΕΜ Λογαριασμός για την προώθηση των σκοπών των Επιμ/ρίων το ποσό, το οποίο προέβλεπε η απόφαση Κ1-1126/25-12-88 του Υπουργού Εμπορίου. 4.Το άρθρο 17 του ν. 1746/1966 καταργείται. Αρθρο 24 Ο νόμος αυτός αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.