ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/2178

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-12-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-12-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-12-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση του Γενικού Προϋπολογισμού του Κράτους και των Προϋπολογισμών ορισμένων Ειδικών Ταμείων και Υπηρεσιών για το οικονομικό έτος 1994.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Κυρώνεται ο Γενικός Προϋπολογισμός του Κράτους του οικονομικού έτους 1994 που τα έσοδα και έξοδα του ορίζονται σύμφωνα με τους συναπτόμενους πίνακες και κατανέμονται ως ακολούθως: α. ΕΣΟΔΑ Τακτικός Προϋπολογισμός. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Δρχ 10.305.040.000.000 - Τακτικά Εσωτερικού. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.955.000.000.000 - από Ευρωπαϊκή Ένωση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105.000.000.000 -Πιστωτικά. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.245.040.000.000 Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000.000.000 - Ίδια Έσοδα 10.000.000.000 - Από Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . δρχ. 250.000.000.000 (ΜΟΠ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000.000.000 - (FΕΟGΑ - Προσ/μός κ.λπ.). . . . . . 55.000.000.000 - (Τ. Συνοχής). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.000.000.000- (ΕΚΤ. Λοιπά). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000.000.000 - Πιστωτικά Εξωτερικού. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616.000.000.000 Σύνολο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.305.040.000.000β. ΕΞΟΔΑ Τακτικός Προϋπολογισμός.:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Δρχ. 10.305.040.000.000 - Τακτικά. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.015.040.000.000 - Ευρωπαϊκής Ένωσης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290.000.000.000 Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000.000.000 - Δαπάνες Επενδύσεων ενταγμένες στο Πρόγραμμα. . . . . . . 1.000.000.000.000 Σύνολο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.305.040.000.000.
Άρθρο 2
1.  
    Τα έδοσα και τα έξοδα των παρακάτω Ταμείων και Υπηρεσιών για το οικονομικό έτος 1994 ορίζονται σύμφωνα με τους συναπτόμενους πίνακες και είναι συνολικά κατά Ταμείο και Υπηρεσία ως ακολούθως: Έσοδα Έξοδα 1) Ταμείο Εθνικής Αμυνας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Δρχ. 2.400.000.000 2.400.000.000 2) Ταμείο Εθνικού Στόλου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.700.000.000 2.700.000.000 3) Ταμείο Αεροπορικής Αμυνας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260.000.000 260.000.000 4) Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177.390.300.000 177.390.300.000 5) Εθνικά Κληροδοτήματα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.501.184.000 2.501.184.000 6) Υπηρεσία Κρατικών Λαχείων. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.814.000.000 85.814.000.000 7) Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.138.000.000 17.138.000.000 8) Κεφάλαια Σποροπαραγωγής (Α Παράρτημα Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740.900.000 740.900.000 9) Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων (Β Παράρτημα Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.875.000.000 1.875.000.000 10) Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.011.980.000.000 1.011.980.000.000 11) Λογαριασμός Πετρελαιοειδών. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104.631.000.000 66.000.000.000 Σύνολο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.407.430.384.000 1.368.799.384.000 Παραγγέλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία