Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας της Αλβανίας για τη συνεργασία μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για τη συνεργασία μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων που υπεγράφη στην Αθήνα στις 17 Μαΐου 1993 και της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αλβανίας, Αναγνωρίζοντας ότι οι παραβάσεις των τελωνειακών νόμων και κανονισμών επιφέρουν βλάβη στα οικονομικά, δασμοφορολογικά, κοινωνικά και στα άλλα συμφέροντα των χωρών τους, Έχοντας υπόψη τη σημασία της εξασφάλισης του ακριβούς υπολογισμού των δασμών, φόρων και άλλων επιβαρύνσεων, που εισπράττονται κατά την εισαγωγή ή την εξαγωγή εμπορευμάτων και άλλων ειδών και της σωστής εφαρμογής των απαγορεύσεων, των περιορισμών και των ελέγχων, Πεπεισμένες ότι η συνεργασία μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων, ιδιαίτερα εν όψει της ύπαρξης κοινών συνόρων μεταξύ των δύο χωρών τους, θα συμβάλει σε αποτελεσματικότερη δράση για την πρόληψη, διερεύνηση και καταστολή των τελωνειακών παραβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών, της παράνομης μεταφοράς δια των συνόρων όπλων, εκρηκτικών και πυρομαχικών, καθώς και αντικειμένων πολιτιστικής αξίας, Συμφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 ΟρισμοίΚατά την έννοια της παρούσας Συμφωνίας: α) Τελωνειακή νομοθεσία σημαίνει: το σύνολο των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, που εφαρμόζονται από τα Τελωνεία και ρυθμίζουν την εισαγωγή, εξαγωγή και διαμετακόμιση εμπορευμάτων, τη διακίνηση προσώπων και μεταφορικών μέσων, και την είσπραξη δασμών, φόρων και επιβαρύνσεων, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αφορά τελωνειακά θέματα. β) Τελωνειακή Διοίκηση σημαίνει: στην Ελληνική Δημοκρατία, τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, στη Δημοκρατία της Αλβανίας, τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών και Οικονομίας της Δημοκρατίας της Αλβανίας. γ) Τελωνειακή παράβαση σημαίνει: κάθε παράβαση ή απόπειρα παράβασης της Τελωνειακής νομοθεσίας. δ) Πρόσωπο σημαίνει: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. ε) Αντικείμενα πολιτιστικής αξίας σημαίνει: είδη πολιτιστικού, θρησκευτικού ή κοσμικού χαρακτήρα, που θεωρούνται ως σημαντικά λόγω της αρχαιολογικής, προϊστορικής, ιστορικής, λογοτεχνικής ή καλλιτεχνικής τους αξίας. Άρθρο 2 Συνεργασία στην Εκπαίδευση1.Τα Μέρη παρέχουν το ένα στο άλλο στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους κάθε συνδρομή, σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού των Τελωνειακών τους Διοικήσεων. Για το σκοπό αυτόν: Δύνανται να δέχονται στα εκπαιδευτικά ιδρύματά τους ή στις Τελωνειακές τους Αρχές προσωπικό της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους για εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση. Κατόπιν αιτήσεως ενός Μέρους, το άλλο Μέρος δύναται να αποστέλλει σ αυτό υπαλλήλους του για συμμετοχή σε σεμινάρια ή άλλες εκδηλώσεις, που αποσκοπούν στη βελτίωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων. 2.Τα Μέρη προωθούν την τεχνική συνεργασία για σκοπούς: - εκπαίδευσης του προσωπικού τους για την απόκτηση εξειδικευμένης εμπειρίας, ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών, που αφορούν τη χρήση μεθόδων και μέσων για πρόληψη, διερεύνηση και καταστολή των τελωνειακών παραβάσεων, ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων που διαθέτουν την κατάλληλη πείρα και ειδικές γνώσεις στη διερεύνηση και καταστολή τελωνειακών παραβάσεων, - ανταλλαγής επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών σχετικών με τους τελωνειακούς κανόνες και διαδικασίες, καθιέρωσης κάθε άλλης μορφής τεχνικής συνεργασίας που τα Μέρη μπορεί να θεωρούν πρόσφορη. Άρθρο 3 Έκταση Αμοιβαίας Συνδρομής1.Με την παρούσα Συμφωνία τα Μέρη καθιερώνουν συνεργασία και αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων. Κάθε συνδρομή που προβλέπεται από την παρούσα Συμφωνία, παρέχεται από το ένα ή το άλλο Μέρος με την τήρηση των διατάξεων της εσωτερικής του νομοθεσίας. 2.Στα πλαίσια της αρμοδιότητάς της η Τελωνειακή Διοίκηση ενός Μέρους παρέχει στην Τελωνειακή Διοίκηση του άλλου Μέρους, υπό τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, συνδρομή στην πρόληψη, διερεύνηση και καταστολή των τελωνειακών παραβάσεων. 3.Οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Μερών παρέχουν αμοιβαία όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για την εξασφάλιση του ακριβούς υπολογισμού των δασμών, φόρων και άλλων επιβαρύνσεων κατά την εισαγωγή και εξαγωγή. Άρθρο 4 Ελεγχόμενες Παραδόσεις1.Με τήρηση της εσωτερικής τους νομοθεσίας, οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Μερών μπορούν να συμφωνούν να εφαρμόζουν τη μέθοδο της ελεγχόμενης παράδοσης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών, με σκοπό την ανακάλυψη προσώπων που έχουν σχέση με την παράνομη διακίνηση τους. 2.Οι ελεγχόμενες παραδόσεις μπορούν να λαμβάνουν τη μορφή είτε να αφήνεται η αποστολή ανέπαφη, είτε να κατάσχεται η αποστολή σε ενδιάμεσο στάδιο, είτε να αφαιρείται ή να αντικαθίσταται η αποστολή εν όλω ή εν μέρει. 3.Τα Μέρη ρυθμίζουν μεταξύ τους τη μορφή και τον τρόπο της κατά περίπτωση εφαρμογής της ελεγχόμενης παράδοσης, καθώς και το θέμα των οικονομικών επιβαρύνσεων. 4.Τα αποτελέσματα της ελεγχόμενης παράδοσης κοινοποιούνται αμοιβαία το συντομότερο δυνατό. Άρθρο 5 Τήρηση Απορρήτου1.Οι επεξεργασμένες πληροφορίες, τα έγγραφα και άλλες πληροφορίες που λαμβάνονται συνεπεία της αμοιβαίας συνδρομής, μπορούν να χρησιμοποιούνται από το λαμβάνον Μέρος μόνο για τους σκοπούς τους οριζόμενους από την παρούσα Συμφωνία και μόνο από τα αρμόδια όργανα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τους κατά τις δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες. Αυτού του είδους οι επεξεργασμένες πληροφορίες, τα έγγραφα και άλλες πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς (ή να ανακοινοποιούνται από το λαμβάνον Μέρος σε τρίτους) μόνο εφόσον το παρέχον Μέρος συγκατατίθεται ρητά γι αυτό. 2.Κατόπιν αίτησης του παρέχοντος Μέρους, οι επεξεργασμένες πληροφορίες, έγγραφα και άλλες πληροφορίες που λαμβάνονται από το ένα ή το άλλο Μέρος, βάσει της παρούσας Συμφωνίας θεωρούνται απόρρητα από το λαμβάνον Μέρος. Οι λόγοι μιας τέτοιας αίτησης θα πρέπει να μνημονεύονται. 3.Επεξεργασμένες πληροφορίες, έγγραφα, ή άλλες πληροφορίες που παρέχονται βάσει της παρούσας Συμφωνίας υπάγονται στη χώρα παραλήπτη στον ίδιο βαθμό επισήμου απορρήτου που αυτή εφαρμόζει, όσον αφορά επεξεργασμένες πληροφορίες, έγγραφα και άλλες παρόμοιες πληροφορίες που αποκτώνται στο έδαφος της. Άρθρο 6 Εξαιρέσεις Αμοιβαίας ΣυνδρομήςΣτην περίπτωση που το Μέρος, προς το οποίο απευθύνεται αίτηση συνδρομής, θεωρεί ότι η ικανοποίηση της αίτησης δυνατόν να επιφέρει βλάβη στην κυριαρχία του, στην ασφάλεια, στην κοινωνική τάξη ή άλλους σημαντικούς τομείς των εθνικών συμφερόντων, μπορεί να αρνηθεί να παράσχει συνδρομή ή να υπαγάγει την ικανοποίηση της αίτησης στην τήρηση ορισμένων όρων. Άρθρο 7 Μορφή και Περιεχόμενο Αιτήσεων Συνδρομής1, Οι αιτήσεις συνδρομής που γίνονται βάσει της παρούσας Συμφωνίας υποβάλλονται εγγράφως. Εάν η αίτηση έχει επείγοντα χαρακτήρα είναι δυνατό να γίνεται δεκτή και προφορικά αλλά αργότερα επιβεβαιώνεται εγγράφως. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα έγγραφα τα απαραίτητα για την ικανοποίηση της. 2.Οι αιτήσεις περιλαμβάνουν: την Αρχή που υποβάλλει την αίτηση, το είδος της διαδικασίας (δικαστικής, διοικητικής κ.λπ.) για την οποία πρόκειται, το σκοπό και το λόγο της αίτησης, σύντομη περιγραφή της ουσίας της υπόθεσης και του νομικού της χαρακτηρισμού, τα ονόματα και τις διευθύνσεις προσώπων που ενδιαφέρονται για τις διαδικασίες, εάν είναι γνωστά. Άρθρο 8 Δίαυλοι Επικοινωνίας1.Η λειτουργία της αμοιβαίας συνδρομής πραγματοποιείται με άμεση επικοινωνία των αξιωματούχων, που ορίζονται από τους επικεφαλής των αντίστοιχων Τελωνειακών Διοικήσεων των Μερών. 2.Στην περίπτωση που η Τελωνειακή Υπηρεσία του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση δεν είναι αρμόδια να ανταποκριθεί στην αίτηση, παραπέμπει την αίτηση στην αρμόδια αρχή. Άρθρο 9 Ικανοποίηση της Αίτησης1.Η Τελωνειακή Διοίκηση προς την οποία απευθύνεται η αίτηση καταβάλλει τις απαιτούμενες προσπάθειες για την ικανοποίηση της αίτησης. 2.Η Τελωνειακή Διοίκηση του ενός Μέρους μπορεί, κατόπιν αίτησης της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους, να διεξάγει την απαραίτητη έρευνα ή να συγκεντρώνει τις πληροφορίες τις οποίες είναι αρμόδια να συγκεντρώσει, περιλαμβανομένης της εξέτασης εμπειρογνωμόνων, μαρτύρων και προσώπων που είναι ύποπτα για τελωνειακές παραβάσεις. 3.Η Τελωνειακή Διοίκηση του ενός Μέρους μπορεί, κατόπιν αίτησης της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους, να προβαίνει σε εξακρίβωση, έλεγχο και έρευνες με σκοπό τη διαπίστωση των γεγονότων σχετικά με τις υποθέσεις, για τις οποίες είναι αρμόδια η Τελωνειακή αυτή Διοίκηση και οι οποίες εμπίπτουν στην παρούσα Συμφωνία. 4.Κατόπιν αιτήσεως, το Μέρος, προς το οποίο αυτή απευθύνεται, μπορεί να επιτρέπει στους αξιωματούχους του αιτούντος Μέρους να παρίστανται στο έδαφός του και να παρέχουν πληροφορίες ή συνδρομή σχετικές με την υπόθεση. Τα πρόσωπα αυτά απολαύουν στην επικράτεια του άλλους Μέρους την εγγυημένη προστασία που προβλέπεται από τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς για τους αξιωματούχους του φιλοξενούντος Μέρους και εξομοιώνονται προς αυτούς, καθόσον αφορά τις ποινικές συνέπειες παραβάσεων διαπραττομένων εναντίον τους ή από αυτούς. 5.Η αίτηση Μέρους να ακολουθηθεί ορισμένη διαδικασία ικανοποιείται σύμφωνα με τους νόμους του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση. Το αιτούν Μέρος ενημερώνεται για το χρόνο και τον τόπο της ενέργειας που αναλαμβάνεται σε ανταπόκριση στην αίτησή του για την εξασφάλιση του συντονισμού της ενέργειας. Στην περίπτωση κατά την οποία η αίτηση δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, το αιτούν Μέρος πληροφορείται σχετικά με το γεγονός αυτό καθώς και για τους λόγους της άρνησης. 6.Η ικανοποίηση αίτησης συνδρομής, που υποβάλλεται βάσει του παρόντος άρθρου, γίνεται με την τήρηση των νόμων και κανονισμών του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση. Άρθρο 10 Φάκελλοι και Έγγραφα1.Πρωτότυπα των φακέλλων, των εγγράφων, και των άλλων στοιχείων, εφόσον είναι δυνατή η διάθεσή τους από τη Διοίκηση από την οποία ζητούνται, παρέχονται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν επαρκεί η χρήση αντιγράφων. Κατόπιν ειδικής αίτησης τα αντίγραφα των πρωτοτύπων αυτών των φακέλλων, των εγγράφων και των άλλων πληροφοριών θεωρούνται δεόντως. Τα πρωτότυπα των φακέλλων, των εγγράφων και των άλλων στοιχείων που παρέχονται, επιστρέφονται με την πρώτη ευκαιρία. 2.Κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν πρέπει να θίγονται τα δικαιώματα του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση ή τρίτων Μερών που έχουν σχέση με τη δεδομένη περίπτωση. Άρθρο 11 Μάρτυρες και Εμπειρογνώμονες1.Η Τελειωνειακή Διοίκηση του ενός Μέρους μπορεί να εξουσιοδοτεί τους αξιωματούχους της, κατόπιν αιτήσεως της Τελειωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους, να παρίστανται ως μάρτυρες ή εμπειρογνώμονες σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες στο έδαφος του άλλου Μέρους, καθώς και να δίνει τους φακέλλους, τα έγγραφα ή τα άλλα στοιχεία ή θεωρημένα αντίγραφα, όταν αυτό καταδεικνύεται αναγκαίο για τις διαδικασίες. 2.Όταν, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, αξιωματούχοι τους ενός Μέρους βρίσκονται στο έδαφος του άλλου Μέρους, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάζουν έγγραφη απόδειξη της επίσημης αρμοδιότητάς τους. Δεν πρέπει να φέρουν στολή ή όπλα. Άρθρο 12 Δαπάνες1.Τα Μέρη παραιτούνται των απαιτήσεων για την αποζημίωση των δαπανών στις οποίες υποβλήθηκαν κατά την εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας, εξαιρουμένων των δαπανών για τους μάρτυρες και τους εμπειρογνώμονες (Άρθρο 11 ), καθώς και των δαπανών των σχετικών με τις ελεγχόμενες παραδόσεις εμπορευμάτων (Άρθρο 4). 2.Οι δαπάνες για τη μετακίνηση και τη διαμονή των μαρτύρων και των εμπειρογνωμόνων καλύπτονται από το αιτούν Μέρος. Άρθρο 13 Ειδικές Περιπτώσεις Συνεργασίας1.Κατόπιν αιτήσεως, οι Τελειωνειακές Διοικήσεις των Μερών πληροφορούν η μία την άλλη σχετικά με το εάν εμπορεύματα και άλλα είδη που εξήχθησαν από το έδαφος του ενός Μέρους έχουν εισαχθεί νόμιμα στο έδαφος του άλλου Μέρους. Οι πληροφορίες συνοδεύονται στο μέτρο του δυνατού από τα τελωνειακά έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν στις τελωνειακές διαδικασίες. 2.Η Τελωνειακή Διοίκηση του ενός Μέρους, κατόπιν αιτήσεως της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους, στο μέτρο των δυνατοτήτων της εποπτεύει ιδιαιτέρως: - μεταφορικά μέσα για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι χρησιμοποιούνται σε παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας στο έδαφος του αιτούντος Μέρους, - εμπορεύματα και άλλα είδη οριζόμενα από το αιτούν Μέρος ως αντικείμενα παράνομων συναλλαγών που προορίζονται για είσοδο στο έδαφος του Μέρους αυτού, χώρους χρησιμοποιούμενους για την αποθήκευση εμπορευμάτων και άλλων ειδών υπό συνθήκες που δικαιολογούν κατά βάσιμο τρόπο την υπόνοια ότι ιδρύθηκαν με σκοπό τη διευκόλυνση τελωνειακών παραβάσεων, συγκεκριμένα πρόσωπα που το αιτούν Μέρος γνωρίζει ή υποπτεύεται ότι διαπράττουν παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας. 3.Οι Τελωνειακές Διοικήσεις των δύο Μερών κατόπιν αιτήσεως, παρέχουν αμοιβαία τις διαθέσιμες πληροφορίες τις σχετικές με δραστηριότητες που μπορούν να συνεπάγονται τελωνειακές παραβάσεις. 4.Πληροφορίες που αναφέρονται σε κίνδυνο σημαντικής ζημίας στην οικονομία, βλάβης της υγείας, της δημόσιας ασφάλειας ή άλλων τομέων ζωτικού συμφέροντος για το άλλο Μέρος, παρέχονται ακόμη και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση. Αυτό αφορά ιδιαίτερα την παράνομη διακίνηση όπλων, ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών, πρόδρομων και επικίνδυνων ειδών, καθώς και αντικειμένων πολιτιστικής αξίας. 5.Οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Μερών, κατόπιν αιτήσεως, παρέχουν τα έγγραφα που αφορούν την μεταφορά και την αποστολή των εμπορευμάτων και άλλων ειδών, αναφέροντας την αξία, τον τόπο στον οποίο βρίσκονται και τον τόπο προορισμού τους. Άρθρο 14 Εφαρμογή της ΣυμφωνίαςΗ Γενική Διεύθυνση Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών και Οικονομίας της Δημοκρατίας της Αλβανίας, μπορούν να έρχονται σε άμεση επαφή μεταξύ τους για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την παρούσα Συμφωνία και, εάν παραστεί ανάγκη, να πραγματοποιούν διαβουλεύσεις που αποσκοπούν στη ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής της. Καταβάλλουν επίσης κάθε προσπάθεια, ώστε με αμοιβαία συναίνεση να διευθετούν τα ερμηνευτικά ζητήματα nοn ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 15 Θέση σε ισχύ και λήξη του χρόνου ισχύοςΗ παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ μετά την παρέλευση εξήντα (60) ημερών από την ημέρα κατά την οποία τα μέρη ανταλλάσσουν ρηματικές διακοινώσεις που γνωστοποιούν ότι οι ενδοκρατικές διαδικασίες, αναγκαίες για να τεθεί η Συμφωνία σε ισχύ, έχουν εκπληρωθεί. Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται επ αόριστον. Μπορεί, πάντως, να τερματισθεί από καθένα από τα Μέρη με γραπτή γνωστοποίηση, μέσω της διπλωματικής οδού και θα παύσει να ισχύει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από τη λήψη της γνωστοποίησης. Έχει συνταχθεί στην Αθήνα, την 17η Μαΐου 1993 σε δύο αντίτυπα, στην ελληνική και αλβανική γλώσσα, το οποία έχουν την (δια ισχύ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΜΕΞΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της δε κυρουμένης Συμφωνίας από την ολοκλήρωσή των προϋποθέσεων του άρθρου 15 παρ. 1 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία