ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/2181

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-02-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-02-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-02-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2169/1993 «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 1.Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2169/1993 (ΦΕΚ 149 Α) προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: Δεν επιτρέπεται η ίδρυση δεύτερου αγροτικού συνεταιρισμού μέσα στα όρια ενός δήμου ή κοινότητας. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία πρωτοβάθμιων αγροτικών συνεταιρισμών ειδικού σκοπού, ιδίως δασικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών, σηροτροφικών, μελισσοκομικών, ανθοκομικών, εκτροφής γουνοφόρων ζώων, αγροτικής βιοτεχνίας και οικοτεχνίας, μετά από πρόταση του Δ.Σ. της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. και έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Γεωργίας. Οι ήδη λειτουργούντες συνεταιρισμοί των οποίων οι περιφέρειες βρίσκονται μέσα στον ίδιο δήμο ή κοινότητα συνεχίζουν τη λειτουργία τους. 2.Η παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 2169/1993 αντικαθίσταται ως εξής: 2.Στη γενική συνέλευση κάθε μέλος έχει μία ψήφο. Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως. Άρθρο 2 Το άρθρο 23 του ν. 2169/1993 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 23 1.Οι εκλογές στις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις για την ανάδειξη του διοικητικού συμβουλίου, του εποπτικού συμβουλίου και των αντιπροσώπων γίνονται ταυτόχρονα. Διενεργούνται από εφορευτική επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μελών και αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστο μέλη. Στις εκλογές των δευτεροβάθμιων, τριτοβάθμιων κοινοπραξιών και της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. παρίσταται δικαστικός αντιπρόσωπος διοριζόμενος από το αρμόδιο δικαστήριο. 2.Δικαίωμα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες και εκλογής στα όργανα διοίκησης των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων έχουν όλα τα μέλη που έχουν εγγραφεί στο συνεταιρισμό τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την οριζόμενη εκάστοτε ημερομηνία σύγκλησης της γενικής συνέλευσης. Αποδοχή αίτησης εγγραφής μετά την πρόσκληση για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης και μέχρι την έναρξη των εργασιών δεν επιτρέπεται. 3.Οι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία με το σύστημα των συνδυασμών. Κάθε ψηφοδέλτιο συνδυασμού περιλαμβάνει κατά αλφαβητική σειρά τους υποψηφίους για το διοικητικό συμβούλιο και το εποπτικό συμβούλιο και τους υποψήφιους αντιπροσώπους. Στις εκλογές μπορούν να συμμετέχουν μεμονωμένοι υποψήφιοι και συνδυασμοί, ανεξάρτητα από τον αριθμό των υποψηφίων που περιλαμβάνουν. 4.Κάθε μέλος του συνεταιρισμού ψηφίζει όσους υποψηφίους του συνδυασμού της προτίμησης του επιθυμεί, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του εκλεγόμενου οργάνου, με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο όνομα κάθε υποψηφίου. Ψηφοδέλτια που δεν έχουν σταυρό προτίμησης ή έχουν σταυρούς περισσότερους από τον αριθμό των συμβούλων που θα εκλεγούν είναι έγκυρα και υπολογίζονται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι σταυροί προτίμησης. 5.Οι έδρες του διοικητικού συμβουλίου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του διοικητικού συμβουλίου. Το πηλίκο της διαίρεσης, και σε περίπτωση ύπαρξης κλάσματος ο πλησιέστερος προς το κλάσμα ακέραιος αριθμός, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Αν το κλάσμα ισούται με το μισό της μονάδας, ως εκλογικό μέτρο θεωρείται ο μεγαλύτερος ακέραιος αριθμός. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο διοικητικό συμβούλιο, όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Μεμονωμένος υποψήφιος εκλέγεται μόνο αν λάβει αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων ίσο τουλάχιστον με το εκλογικό μέτρο. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα και συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το ένα τρίτο (1/3) του εκλογικού μέτρου κατά τη σειρά του αριθμού των υπολοίπων. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και μετά την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων κατά τη σειρά της επιτυχίας. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση. 6.Από κάθε συνδυασμό εκλέγονται όσοι συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι του συνδυασμού είναι αναπληρωματικοί κατά τη σειρά του αριθμού των σταυρών προτίμησης που έλαβαν. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. 7.Η διάρκεια της θητείας του διοικητικού συμβουλίου, του εποπτικού συμβουλίου και των αντιπροσώπων είναι τριετής. 8.Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα αμέσως μετά την εκλογή του, εκλέγει μεταξύ των μελών του πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα και ταμία, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού. Κατά τη διάρκεια της θητείας του διοικητικού συμβουλίου, η από τα μέλη του απόφαση ανάκλησης και ανακατανομής αξιωμάτων μεταξύ των ίδιων προσώπων είναι δυνατή μόνο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του. 9.Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος στα όργανά των συνεταιριστικών οργανώσεων εκείνος που: 1)Καταδικάστηκε με αμετάκλητη απόφαση σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, απιστία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγής εγγράφου, λαθρεμπορία, κατοχή, χρήση και εμπορία ναρκωτικών. 2)Στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα, για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση. 3)Ασκεί ή μετέχει μέσω της συζύγου του ή των συνοικούντων τέκνων του σε επιχείρηση με σκοπούς όμοιους με εκείνους, που επιδιώκει ο συνεταιρισμός. 10.Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας των οργάνων των συνεταιριστικών οργανώσεων δημιουργηθεί σε μέλος του κώλυμα από τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, το μέλος αυτό εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμά του. Άρθρο 3 1.Η παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 2169/1993 αντικαθίσταται ως εξής: 3.Για τη σύσταση ένωσης αγροτικών συνεταιρισμών απαιτείται να συνταχθεί και υπογραφεί καταστατικό από τους εκπροσώπους των συνεταιρισμών που επιθυμούν τη σύσταση της ένωσης. Η εξουσιοδότηση για τη σύσταση της ένωσης και η υπογραφή του καταστατικού στηρίζεται σε απόφαση της γενικής συνέλευσης κάθε συνεταιρισμού που θα συμμετέχει στην ένωση. Σε κάθε νομό συνιστάται μόνο μία ένωση αγροτικών συνεταιρισμών. Κατ εξαίρεση μετά από πρόταση της ΠΑ. Σ.Ε.ΓΕ.Σ. και απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, συνεταιρισμοί ειδικού σκοπού μπορεί να συνιστούν ένωση αγροτικών συνεταιρισμών ειδικού σκοπού. Η περιφέρεια της ένωσης αυτής μπορεί να είναι ευρύτερη των ορίων ενός νομού. Οι ήδη λειτουργούσες ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών των οποίων οι περιφέρειες βρίσκονται μέσα στον ίδιο νομό συνεχίζουν τη λειτουργία τους. Η ένωση έχει έδρα ένα δήμο ή κοινότητα του νομού που ορίζεται από το καταστατικό της. Η περιφέρεια της ένωσης εκτείνεται στο σύνολο των περιφερειών των συνεταιρισμών που είναι μέλη της. 2.Το άρθρο 36 του ν. 2169/1993 τροποποιείται ως εξής: α) Η παρ.του άρθρουτου ν. 2169/1993 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Κάθε αντιπρόσωπος έχει μία (1) ψήφο. β) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 36 του ν. 2169/1993 καταργείται. 3.Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 2169/1993 καταργείται. 4.Η παρ. 6 του άρθρου -37 τροποποιείται ως εξής: 6. Ο καθορισμός του αριθμού των μερίδων κάθε μέλους στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών ή στην ΚΕ.Σ.Ε. γίνεται από έλεγχο των στοιχείων που υποβάλλει σε αυτή το διοικητικό συμβούλιο και το εποπτικό συμβούλιο με κοινή απόφαση τους, εφάπαξ αμέσως μετά την ισχύ του παρόντος και τη λειτουργία της Ε.Α.Σ. ή ΚΕ.Σ.Ε.. 5.Η παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 2169/1993 καταργείται και οι παρ. 2-5 αναριθμούνται σε παρ. 1-4 αντίστοιχα. Άρθρο 4 Η παράγραφος 1 του άρθρου 43 του ν. 2169/1993 αντικαθίσταται ως εξής: 1.Η ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. ενισχύεται οικονομικά από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α) με την καταβολή σε αυτή κάθε χρόνο δύο τοις εκατό (2%) από τα έσοδά του που πραγματοποιούνται, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 εδάφ. ά του ν. 1790/1988, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. Ομοίως ενισχύονται οικονομικά από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), η Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.) και η Γενική Συνομοσπονδία Δημοκρατικών Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΣΥ.Δ.Α.Σ.Ε.), με την καταβολή κάθε χρόνο στη ΓΕ.ΣΑ.Σ.Ε. ποσοστού 0,65% και στη ΣΥ.Δ.Α.Σ.Ε. ποσοστού 0,35% από τα ως άνω έσοδά του. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους, με βάση τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά τον προηγούμενο χρόνο από τον ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη. Άρθρο 5 1.Το εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 24α του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α), που προστέθηκε με το άρθρο 41 του ν. 2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α), αντικαθίσταται ως εξής: Επιτρέπεται η εγκατάσταση δομικών ή μηχανικών κατασκευών πάνω στις οποίες τοποθετούνται κεραίες, πομποί, αναμεταδότες, και άλλες συναφείς εγκαταστάσεις σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις ή σε πυρήνες εθνικών δρυμών, εφόσον δεν προκαλείται κίνδυνος πυρκαγιάς ή ζημιάς στο δάσος, ύστερα από άδεια του οικείου νομάρχη. 2.Στο εδάφιο β της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου προστίθενται τα εξής: Προσωρινή άδεια μπορεί να χορηγηθεί για την πραγματοποίηση δοκιμαστικών εκπομπών και σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς που υπέβαλαν αίτηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας, εφόσον η σχετική τεχνική μελέτη κρίνεται επαρκής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και ο υπόλοιπος φάκελος πλήρης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. Εφόσον στην περιοχή έχει ιδρυθεί πάρκο κεραιών οι άδειες της παραγράφου αυτής χορηγούνται μόνο για εγκατάσταση μέσα στο πάρκο κεραιών. Ως προς την εγκατάσταση των κεραιών, πομπών και αναμεταδοτών της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. ισχύουν και οι σχετικές ειδικές διατάξεις. Άρθρο 6 Στο άρθρο 11 παράγραφος 15 του ν. 2040/1992 Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 70 Α) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως ακολούθως: Οι υπουργικές αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του π.δ. 81/1993 Προϋποθέσεις όροι και διαδικασία καθιέρωσης ονομασιών προέλευσης γεωργικών προϊόντων (ΦΕΚ 36 Α) μπορεί να ρυθμίζουν κατά διάφορο τρόπο θέματα που έχουν σχέση και αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, καθώς και θέματα που έχουν σχέση με τα αρχικά γράμματα των στοιχείων ελέγχου που αναφέρονται στην περίπτωση στ της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του εν λόγω προεδρικού διατάγματος Άρθρο 7 Η παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 2169/1993 αντικαθίσταται από την παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 1541/1985, όπως ίσχυσε πριν την τροποποίησή του. Άρθρο 8 Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία