ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/2187

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-02-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-02-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-02-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξωτερικό και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να δανείζεται ελευθέρως είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό σε αλλοδαπό νόμισμα
2.  
  Ο Υπουργός Οικονομικών συνάπτει τα ανωτέρω δάνεια και διαχειρίζεται για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου το εσωτερικό και εξωτερικό δημόσιο χρέος, συμπεριλαμβανομένων και των ήδη συναφθέντων από το Δημόσιο ως και των συναφθέντων από την Τράπεζα της Ελλάδος και εκχωρηθέντων στο Δημόσιο τοιούτων δανείων. Για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιεί οποιονδήποτε τρόπο δανεισμού και οποιαδήποτε τεχνική διαχείρισης προσφέρουν οι διεθνείς χρηματαγορές, όπως προπληρωμές δανείων, συμφωνίες ανταλλαγής νομίσματος ή και επιτοκίου, προθεσμιακές πράξεις, συμφωνίες χρηματοδοτικών δικαιωμάτων κ.ά.
3.  
  Κάθε σύμβαση δανείου ή τροποποίησης δανειακής σύμβασης, όπως και διαχείρισης του δημόσιου χρέους, υπογράφεται μόνο από τον Υπουργό Οικονομικών ή το από αυτόν ειδικά εξουσιοδοτημένο κρατικό όργανο. Για την υπογραφή της σύμβασης σύναψης δανείων από το εξωτερικό δύναται να εξουσιοδοτηθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ελληνικής ιθαγένειας.
4.  
  Με ειδική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να εξουσιοδοτείται η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως ενεργώντας ως εντολοδόχος του Ελληνικού Δημοσίου εξευρίσκει στις διεθνείς χρηματαγορές δάνεια σε αλλοδαπό νόμισμα για την κάλυψη των εκάστοτε αναγκών του και προβαίνει σε κάθε ενέργεια σχετική με τη διαχείριση ή τροποποίηση οποιουδήποτε όρου ή στοιχείου των δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εξωτερικό. Με την αυτή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και ενεργειών της Τράπεζας της Ελλάδος, ο τρόπος συνεργασίας της με τη Διεύθυνση Δημόσιου Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την υλοποίηση των ανωτέρω.
5.  
  Επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η παροχή εξουσιοδότησης προς την Τράπεζα της Ελλάδος να προβαίνει σε κάθε ενέργεια σχετική με τη διαχείριση ήδη συναφθέντων από αυτήν δανείων από το εξωτερικό σε ξένο νόμισμα διεπομένων από το ν.δ. 970/1971 (ΦΕΚ 187 Α) συμπεριλαμβανομένης και της τροποποίησης των σχετικών συμβάσεων. Ο Υπουργός Οικονομικών υπογράφει κάθε αναγκαία στη συνέχεια σύμβαση με την Τράπεζα της Ελλάδος για την εκχώρηση στο Ελληνικό Δημόσιο των προϊόντων των ως άνω πράξεων διαχείρισης ή τροποποίησης αυτών των δανείων της, καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές.
6.  
  Το ν.δ. 970/1971 παύει να ισχύει από 1.1.1994.
Άρθρο 2 "Ειδικός φόρος κατανάλωσης, ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών και φόρος προστιθέμενης αξίας"
1.  
  Οι συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης, της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α), όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 2093/1992 (ΦΕΚ 181 Α), ορίζονται ως ακολούθως: ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΥ Μέχρι και 900 κυβικά εκατοστά 10%Από 901 μέχρι 1400 κυβικά εκατοστά 20%Από 1401 μέχρι 1600 κυβικά εκατοστά 25%Από 1601 μέχρι 1800 κυβικά εκατοστά 35%Από 1801 μέχρι 2000 κυβικά εκατοστά 45%Από 2001 κυβικά εκατοστά και πάνω 75%.
2.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 2093/1992 αντικαθίσταται ως εξής: Ί. Τα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας φορτηγά αυτοκίνητοι ανεξαρτήτως καυσίμου και οι βάσεις τους, της δασμολογικής κλάσης 87.04 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, υποβάλλονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης επί της αξίας, ως εξής:.
 1. Φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόννους, ανεξάρτητα κυλινδρισμού, ποσοστό φόρου 5%
 2. Ανοικτά φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόννους,ανεξάρτητα κυλινδρισμού,ποσοστό φόρου 10%
 3. Κλειστά φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόννους:
 4. ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΥ Μέχρι και 900 κυβικά εκατοστά 8%Από 901 μέχρι 1400 κυβικά εκατοστά 15%Από 1401 μέχρι 1800 κυβικά εκατοστά 20%Από 1801 μέχρι 2000 κυβικά εκατοστά 25%Από 2001 κυβικά εκατοστά και πάνω 30%
 5. Βάσεις των φορτηγών των προηγούμενων περιπτώσεων 5%, για το χρονικό διάστημα από 1.9.1993 μέχρι 31.12.1993.
 6. Οι συντελεστές των προηγούμενων περιπτώσεων α έως και δ του παρόντος άρθρου προσαυξάνονται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) προκειμένου για αυτοκίνητα μη αντιρρυπαντικής τεχνολογίας..
3.  
  Ο Υπουργός Οικονομικών καθορίζει με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατώτατες τιμές λιανικής πώλησης των προϊόντων της παραγράφου 1, οι οποίες θα είναι τουλάχιστον ίσες με τις τιμές των προϊόντων αυτών που είχαν την 1.12.1993, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, προσαυξημένες κατά είκοσι τοις εκατό (20%). ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΥ Από 250 μέχρι 900 κυβικά εκατοστά 10%Από901 μέχρι 1400 κυβικά εκατοστά 15%Από 1401 μέχρι 1600 κυβικά εκατοστά 20%Από 1601 μέχρι 1800 κυβικά εκατοστά 24%Από 1801 μέχρι 2000 κυβικά εκατοστά 30%Από 2001 κυβικά εκατοστά και πάνω 50%Για την επιβολή του φόρου αυτού η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται ανάλογα με εκείνη των φορτηγών αυτοκινήτων κατ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 1477/1984 (ΦΕΚ 144 Α), όπως ισχύει. Σε περίπτωση κυκλοφορίας νέων τύπων, η κατώτατη λιανική τιμή τους 8α είναι ίση με την ισχύουσα για τον ποιοτικά πλησιέστερο τύπο που θα προβλέπεται από την παραπάνω υπουργική απόφαση. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται κατώτατες τιμές λιανικής πώλησης για τα πούρα ή σιγαρίλος, για το λεπτοκομμένο καπνό ο οποίος προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων και για τα άλλα καπνά για κάπνισμα.
4.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως καπνοβιομήχανος θεωρείται κάθε πρόσωπο που μεταποιεί τον καπνό σε επεξεργασμένα προϊόντα, τα οποία προορίζονται για λιανική πώληση
5.  
  Προκειμένου για αυτοκίνητα των οποίων οι παραλήπτες τους κατέχουν δικαιολογητικά απόσυρσης αυτοκινήτων συμβατικής τεχνολογίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 7 του άρθρου 20 του ν. 1921/1991 (ΦΕΚ 12 Α), όπως ισχύει, με την προϋπόθεση ότι μέχρι 31.12.1993 θα έχουν κατατεθεί πλήρη δικαιολογητικά στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές και ο τελωνισμός τους θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 31.1.1994. Για τον υπολογισμό του αναλογούντος ειδικού φόρου κατανάλωσης, λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές του φόρου αυτού που ίσχυαν την 31.12.1992.
6.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου 7, το υπό της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του ν. 2367/1953 (ΦΕΚ 82 Α), όπως ισχύει, οριζόμενο εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος, αυξάνεται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Από την αύξηση αυτή εξαιρούνται οι μοτοσυκλέτες.
7.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 363/1976 (ΦΕΚ 152 Α), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1. Για επιβατικά αυτοκίνητα, που τίθενται το πρώτο σε κυκλοφορία ως ιδιωτικής χρήσης, το κατά την παράγραφο 7 του άρθρου 15 του ν. 2367/1953, όπως ισχύει, εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος ορίζεται ως ποσοστό επί της φορολογητέας αξίας αυτών, ως ακολούθως:.
 1. Κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι και 1200 κυβικά εκατοστά σε 8%,
 2. κυλινδρισμού κινητήρα από 1201 μέχρι και 1800 κυβικά εκατοστά σε 12% και
 3. κυλινδρισμού κινητήρα από 1801 κυβικά εκατοστά και πάνω σε 16%.
 4. Ως φορολογητέα αξία για την επιβολή του εφάπαξ πρόσθετου ειδικού τέλους των προηγούμενων περιπτώσεων α, β και γ λαμβάνεται εκείνη που διαμορφώνεται για την επιβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης του ίδιου αυτοκινήτου..
8.  
  Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 6 και 7 δεν εφαρμόζονται για οχήματα, για τα οποία, μέχρι έναρξης ισχύος τους, είχαν εκδοθεί πιστοποιητικά ταξινόμησης
9.  
  Οι κατά τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 2127/1993 προβλεπόμενοι συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης των βιομηχανοποιημένων καπνών αυξάνονται από 15ης Ιανουαρίου 1994 ως εξής:.
 1. Στα τσιγάρα και τα προϊόντα που εξομοιώνονται με αυτά από 57% σε 57,5%
 2. Στα πούρα ή σιγαρίλος από 25% σε 26%
 3. Στο λεπτοκομμένο καπνό, ο οποίος προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων και στα άλλα καπνά για κάπνισμα από 57% σε 57,5%.
 4. Τα έσοδα από την αύξηση του φόρου αυτού θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της ασκούμενης πολιτικής για την υγεία και θα προστεθούν στο σχετικό κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού του 1995.
10.  
  Ο κατά την περίπτωση α της προηγούμενης παραγράφου συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης διαρθρώνεται σε έναν πάγιο φόρο, ο οποίος υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν. 2127/1993 και σε έναν αναλογικό φόρο, το ποσοστό του οποίου είναι 53,8625% υπολογιζόμενο με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου.
11.  
  Το άρθρο 45 του ν. 2127/1993 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Άρθρο 45 Καθορισμός της τιμής λιανικής πώλησης.
12.  
  Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 2127/1993, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: Ειδικά για τα βιομηχανοποιημένα καπνά οι όροι και προϋποθέσεις για την εποπτεία και τον έλεγχο των φορολογικών αποθηκών, θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών..
13.  
  Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) θέρμανσης ορίζεται από 25 Απριλίου 1993 μέχρι και 18 Οκτωβρίου του ίδιου έτους σε 39.000 δραχμές το χιλιόλιτρο.
14.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 2166/1993 αντικαθίσταται ως εξής: 1.0 ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών, που επιβάλλεται στα έσοδα των τραπεζών που προβλέπει η διάταξη της περίπτωσης β του άρθρου 7 του ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α) μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 1994 και καταλαμβάνει περιπτώσεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννάται από την ημερομηνία αυτή.
15.  
  Η παράγραφος 9 του άρθρου 15 του ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 9. Ειδικά στην πώληση καρτών τηλεπικοινωνίας, εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων των οποίων προβλέπεται η ακύρωση σε ειδικά μηχανήματα, καθώς και σε κάθε άλλη παρόμοια περίπτωση, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η τιμή λιανικής πώλησης αυτών χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας. Ο φόρος που αναλογεί για τις πωλήσεις αυτές καταβάλλεται από την επιχείρηση παροχής των υπηρεσιών κατά το χρόνο διάθεσης αυτών. Οι υποκείμενοι στο φόρο που μεσολαβούν στη διάθεση αυτών στο κοινό δεν έχουν τις υποχρεώσεις του νόμου αυτού για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για την προμήθεια που καταβάλλεται από διαχειριστές συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης σε άλλα πρόσωπα που μεσολαβούν για τη διάθεση καρτών στο κοινό. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και. σε κάθε περίπτωση προμήθειας για διάθεση πιστωτικών καρτών..
16.  
  Η παράγραφος 10 του άρθρου 15 του ν.1642/1986 αντικαθίσταται ως εξής: 10. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού*.
17.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 του ν.δ. 1642/1986, όπως ισχύει, προστίθεται νέα περίπτωση γ ως εξής:.
 1. Η παροχή νερού μη εμφιαλωμένου, καθώς και η αποχέτευση που πραγματοποιούνται απευθείας από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή συνδέσμους αυτών χωρίς τη μεσολάβηση δημοτικών επιχειρήσεων.
 2. Η διάταξη αυτή ισχύει από 25.11.1992 μέχρι την καθιέρωση ειδικού απλοποιημένου καθεστώτος επιβολής και απόδοσης Φ.Π.Α. από τα παραπάνω πρόσωπα.
 3. Τυχόν φόρος που καταβλήθηκε στο Δημόσιο κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται..
18.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν. 1642/1986 αντικαθίσταται ως εξής: Με τις προσωρινές δηλώσεις που υποβάλλονται για τις φορολογικές περιόδους που λήγουν από 31.1.1994 μέχρι και 31.12.1994 προκαταβάλλεται, έναντι του φόρου που οφείλεται την επόμενη φορολογική περίοδο, ποσό φόρου ίσο με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του χρεωστικού υπολοίπου.
19.  
  Απαλλάσσονται από το φόρο προστιθέμενης αξίας η εισαγωγή και η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών που πραγματοποιούνται από το ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, καθώς και η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς το ίδρυμα αυτό. Η απαλλαγή αυτή αφορά μόνο αγαθά και υπηρεσίες που προορίζονται για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων και τον πάγιο εξοπλισμό του επί της οδού Ρηγίλλης Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, σύμφωνα με τη με αριθμό 125/23.9.1992 (ΦΕΚ 160 Α) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.
Άρθρο 3 "Ρυθμίσεις επί θεμάτων ενδοκοινοτικής κυκλοφορίας ορισμένων προϊόντων"
1.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 2127/1993 αντικαθίσταται ως εξής: Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται τα προϊόντα που υπόκεινται σε φυσική απομείωση, τα ποσοστά της απομείωσης, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση των απωλειών αυτών.
2.  
  Η περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 2127/1993 αντικαθίσταται ως εξής: γ) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο μέχρι και 96,5 οκτανίων 27.10.00.33, 104.000 δραχμές το χιλιόλιτρο. Βενζίνη χωρίςμόλυβδο άνωτων 96,5οκτανίων 27.10.00.33, 114.000 δραχμές το χιλιόλιτρο.
3.  
  Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 79 του ν. 2127/1993 προστίθεται νέα παράγραφος 5, της μέχρι τούδε παραγράφου 5 αριθμουμένης 6:.
4.  
  Στο τέλος της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 88 του ν. 2127/1993 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να υπερβεί το ύψος των αναλογούντων στο μεταφορικό μέσο φόρων.
5.  
  Μετά την περίπτωση ε της παραγράφου 2 του άρθρου 88 του ν. 2127/1993 προστίθεται περίπτωση στ ως ακολούθως: στ) Σε περίπτωση εμπρόθεσμης υποβολής της ειδικής δήλωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 80 και εκπρόθεσμης καταβολής του αναλογούντος φόρου, πρόστιμο 1% επί του φόρου αυτού, για κάθε ημέρα καθυστέρησης μέχρι την ημερομηνία έναρξης επιβολής των τελών εκπρόθεσμης καταβολής.
6.  
  Μετά το άρθρο 90 του ν. 2127/1993 προστίθεται άρθρο 90Α ως ακολούθως:.
Άρθρο 4
1.  
  Η οριζόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 2166/1993 προθεσμία, ειδικά για τα χρέη που έγιναν ληξιπρόθεσμα από 12.8.1993 έως 31.10.1993, παρατείνεται μέχρι 31.12.1993. Η οριζόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 του ν. 2166/1993 προθεσμία για διακανονισμό εξόφλησης χρεών που έγιναν ληξιπρόθεσμα από 1.1.1993 έως 11.8.1993 παρατείνεται μέχρι 31.12.1993. Επίσης η υποβολή δήλωσης και σχετικής αίτησης για διακανονισμό οφειλών της παραγράφου 24 του άρθρου 22 του ν. 2166/1993 μπορεί να γίνει μέχρι 31.1.1994 και να περιλαμβάνει και τις βεβαιωμένες μέχρι 31.5.1993 οφειλές στις Δ.Ο.Υ., με υποχρέωση καταβολής της προκαταβολής και της πρώτης δόσης μέχρι 28.2.1994.
2.  
  Οι οφειλέτες που απώλεσαν το δικαίωμα διακανονισμού εξόφλησης των χρεών τους, που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1,2,3 και 4 του άρθρου 22 του ν. 2166/1993, λόγω καθυστέρησης καταβολής επί δίμηνο μιας δόσης, μπορούν να επανέλθουν σε αυτόν εφόσον καταβάλλουν μέχρι 31.12.1993 τις καθυστερημένες δόσεις, οι οποίες θα επιβαρυνθούν με προσαυξήσεις 3% επί του ρυθμιζόμενου κεφαλαίου της δόσης ανά μήνα καθυστέρησης.
3.  
  Στην παράγραφο 14 του άρθρου 22 του ν. 2166/ 1993 προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής: Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαγραφή αυτή αποτελεί η προσκόμιση, από το ενδιαφερόμενο Κ.Τ.Ε.Λ., βεβαίωσης του αρμόδιου δικαστηρίου, από την οποία να προκύπτει, ότι το Κ.Τ.Ε.Λ. παραιτείται δια παντός, από τυχόν ασκηθείσες αγωγές κατά του Δημοσίου, καθώς επίσης και από το δικαίωμα διεκδίκησης κατά του Δημοσίου απαιτήσεων, κατά την κρίσιμη περίοδο μέχρι 30 Απριλίου 1990, για την οποία διαγράφονται οι συγκεκριμένες οφειλές.
4.  
  Η παράγραφος 9 του άρθρου 22 του ν. 2166/1993 αντικαθίσταται ως εξής: 9. Εκτός από τους ως άνω τρόπους δεν επιτρέπεται άλλου είδους διακανονισμός των χρεών προς το Δημόσιο ή των χρεών που εισπράττονται μέσω των Δ.Ο.Υ., εξαιρουμένων των χρεών των επιχειρήσεων που ανήκουν στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, ο διακανονισμός των οποίων εξακολουθεί να γίνεται με .τις προγενέστερες διατάξεις.
5.  
  Παρατείνεται μέχρι 31.12.1994 ο χρόνος παραγραφής των βεβαιωμένων στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες χρεών, που παραγράφονται εντός του έτους 1993.
6.  
  Τα χρέη των οφειλετών των σεισμόπληκτων περιοχών του Νομού Ηλείας ρυθμίζονται ως ακολούθως:
 1. Χρέη προςτο Δημόσιο καθώςκαι χρέηπρος τρίτους που συμβεβαιώνονται και συνεισπράττονται με τα χρέη του Δημοσίου, βεβαιωμένα στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) Πύργου, Αμαλιάδας και Κρεστένων, που έγιναν ή θα γίνουν ληξιπρόθεσμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1993 και οφείλονται από μόνιμους κατοίκους ή επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους ή την κύρια εγκατάστασή τους στις περιοχές, οι οποίες επλήγησαν από τους σεισμούς του μηνός Μαρτίου 1993, ρυθμίζονται καικαταβάλλονται σε εξήντα (60)ίσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν σ αυτά.
 2. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών.
 3. Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται και τα χρέη των οφειλετών των ανωτέρω περιοχών, που προέρχονται από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 1993, η εκκαθάριση του οποίου έγινε από το ΚΕΠΥΟ, ανεξάρτητα του χρόνου κατά τον οποίο κατέστησαν ληξιπρόθεσμα.
 4. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή είναι η κατάθεση αίτησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και η καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
 5. Οι υπόλοιπες δόσεις της ρύθμισης θα καταβάλλονται την αντίστοιχη ημέρα των επόμενων μηνών.
 6. Η παράλειψη καταβολής δύο (2) εν συνεχεία δόσεων αυτής έχει ως συνέπεια την απώλεια του δικαιώματος της ρύθμισης και το υπόλοιπο ποσό επιβαρύνεται με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης.
 7. γ) Εξαιρούνται από τη ρύθμιση αυτή τα χρέη για τα οποία έχει γίνει πτωχευτικός ή εξωπτωχευτικός συμβιβασμός, τα τελωνειακά έσοδα, τα χρέη από λαθρεμπορία και τα χρέη από συμβάσεις εκτός των δανείων που έχουν χορηγηθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
 8. Η παραγραφή των χρεών, που θα υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή, αναστέλλεται για ολόκληρο το χρονικό διάστημα, το οποίο αφορά η ρύθμιση, ανεξάρτητα αν ο οφειλέτης θα είναι συνεπής με αυτή ή όχι.
 9. Μετά την παύση της αναστολής συνεχίζεται η παραγραφή και σε καμιά περίπτωση δεν συμπληρώνεται πριν περάσει ένα εξάμηνο.
 10. Οποιαδήποτε μέτρα έχουν ληφθεί για την είσπραξη των χρεών που θα υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι να εξοφληθούν τα χρέη. στ) Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση δεν εμποδίζει τη λήψη εξασφαλιστικών μέτρων για τα χρέη που ρυθμίζονται, καθώς και για τα χρέη που δεν υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση.
 11. Εφόσον ο οφειλέτης θα είναι συνεπής στη ρύθμιση αυτή αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κατά κινητών ή ακινήτων, καθώς και των μέτρων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 25 του ν. 1882/1990 και 7 του ν. 2120/1993 (ΦΕΚ 24 Α), με την προϋπόθεση ότι αυτή αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με την παρούσα.
 12. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων, τα αποδιδόμενα όμως ποσά θα λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης αυτής.
 13. Με τις διατάξεις αυτές δεν δημιουργείται καμία αξίωση κατά του Δημοσίου και υπέρ των οφειλετών που θα υπαχθούν στη ρύθμιση, λόγω καταβολής, πριν την ισχύ του νόμου αυτού, των χρεών που ρυθμίζονται.
 14. Επίσης δεν θίγονται ισχύουσες διατάξεις που απαιτούν την καταβολή ολόκληρης της οφειλής για τη διενέργεια ορισμένων πράξεων.
 15. Απαιτήσεις οφειλετών του Δημοσίου, που θα υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση και θα είναι ενήμεροι σε αυτή, δεν θα συμψηφίζονται με χρέη που ρυθμίζονται.
 16. Ο συμψηφισμός θα γίνεται για τα ληξιπρόθεσμα χρέη που δεν υπάγονται στη ρύθμιση αυτή.
 17. Εξαιρούνται οι απαιτήσεις από αχρεώστητη καταβολή φόρων, οι οποίες συμψηφίζονται υποχρεωτικά και λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης αυτής.
 18. Χρέη προς το Δημόσιο των αναφερόμενων οφειλετών στην περίπτωση α της παραγράφου αυτής, που έπρεπε να καταβληθούν από 20.3.1993 μέχρι και 31.12.1993 για κάθε είδους οφειλή με βάση δήλωση των υποχρέων, μπορούν να καταβληθούν σε έξι (6) άτοκες ίσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και μέχρι την 31.1.1994 και οι υπόλοιπες δόσεις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.
 19. Η παράλειψη καταβολής μιας δόσης έχει ως συνέπεια την απώλεια του δικαιώματος καταβολής σε δόσεις και την καταβολή του υπόλοιπου ποσού της οφειλής εφάπαξ, επιβαρυνομένου με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής από 1.2.1994.
 20. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών θα καθοριστούν οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής της περίπτωσης αυτής.
Άρθρο 5 "Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης, παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και καταβολή φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών"
1.  
  Ο πίνακας του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955 (ΦΕΚ 214 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Φορολογήσιμοι Ίπποι αυτοκινήτου Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης (σε δραχμές) μέχρι7 1.150.000 8 1.400.000 9 1.750.000 10 2.100.000 11 2.550.000 12 3.000.000 13 3.600.000 14 4.300.000 15 5.850.000 16 7.150.000 17 8.450.000 18 9.750.000 19 11.700.000 20 13.650.000 21 16.250.000 22 και άνω 19.500.000.
2.  
  Οι υποπεριπτώσεις ββ και γγ της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955 αντικαθίστανται ως εξής: ββ) είκοσι τοις εκατό (20%) για χρονικό διάστημα πάνω από δέκα (10) έτη και μέχρι δεκαπέντε (15) έτη, γγ) τριάντα τοις εκατό (30%) για χρονικό διάστημα πάνω από δεκαπέντε (15) έτη. Το ίδιο ποσοστό μείωσης υπολογίζεται για τη δαπάνη που προκύπτει με βάση το αυτοκίνητο που έχει αγοραστεί από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.), καθώς και για τη δαπάνη με βάση αυτοκίνητο που ανήκει στην κυριότητα του φορολογούμενου για χρονικό διάστημα πάνω από δέκα (10) έτη, εφόσον αυτός έχει ηλικία πάνω από εξήντα (60) ετών και αποκτά αποκλειστικώς εισοδήματα από συντάξεις ή και από ιδιοκατοίκηση κύριας και δευτερεύουσας κατοικίας..
3.  
  Η υποπερίπτωση αα της περίπτωσης ε της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής: αα. Για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι πέντε (5) μέτρα στο ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) δραχμών, που προσαυξάνεται με το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) δραχμών για κάθε μέτρο μήκους πάνω από τα πέντε (5) μέτρα .
4.  
  Εάν ο υπόχρεος καταβάλει εφάπαξ το σύνολο των ποσών που βεβαιώθηκαν στο όνομά του μέχρι τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της πρώτης μηνιαίας ή της δεύτερης τριμηνιαίας δόσης, εκπίπτεται ποσοστό 15%. ¦ Μήκος σκάφους Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης σε δραχμές Μέχρι 8 μέτρα 2.500.000 9 και 10 μέτρα 4.500.000 11 και 12 μέτρα 6.000.000 13 και 14 μέτρα 7.700.000 15 και 16 μέτρα 10.000.000 17 και 18 μέτρα 12.500.000 19 και 20 μέτρα 15.600.000 21 και 22 μέτρα 19.500.000 23 και 24 μέτρα 25.000.000 25 και 26 μέτρα 30.000.000 27 μέτρα και άνω 36.000.000.
5.  
  Οι υποπεριπτώσεις αα, ββ και γγ της περίπτωσης στ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955 αντικαθίστανται ως εξής: αα) Για αεροσκάφη με κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και στροβιλοελικοφόρα, καθώς και ελικόπτερα στο ποσό των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών για τους εκατόν πενήντα (150) πρώτους ίππους, που προσαυξάνεται με το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών για κάθε ίππο πάνω από τους εκατόν πενήντα (150) Ίππους του κινητήρα αυτών. ββ) Για αεροσκάφη αεριοπροωθούμενα (JΕΤ) στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) δραχμών για κάθε λίμπρα ώθησης. γγ) Για ανεμόπτερα στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) δραχμών..
6.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 αυτού του άρθρου ισχύουν για τα ποσά των δαπανών που πραγματοποιούνται από 1ης Ιανουαρίου 1993 και στο εξής
7.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 37α του ν.δ. 3323/1955 προστίθεται περίπτωση στ ως ακολούθως: στ) Δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δημόσιες επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις και νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου γενικά, κατά την προμήθεια κάθε είδους υλικών από επιχειρήσεις, οφείλουν να παρακρατούν κατά την καταβολή της αξίας αυτών φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) στο καθαρό ποσό της αξίας των υλικών.
8.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 82 του ν.δ. 118/1973 (ΦΕΚ 202 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 1. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου αυτού, ο φόρος που βεβαιώνεται σύμφωνα με το άρθρο 81 του παρόντος καταβάλλεται: α) μέχρι διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000) δραχμές, σε οκτώ ίσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη πρέπει να καταβληθεί μέχρι τη λήξη του επόμενου από τη βεβαίωσή του μήνα και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές, β) εφόσον υπερβαίνει τις διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000) δραχμές, σε οκτώ (8) ίσες έντοκες τριμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη πρέπει να καταβληθεί μέχρι τη λήξη του τριμήνου στο οποίο βεβαιώνεται και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές, με τον τόκο που ισχύει κάθε φορά στις καταθέσεις ταμιευτηρίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Τα τρίμηνα λογίζονται από Ιανουάριο έως Μάρτιο, από Απρίλιο έως Ιούνιο, από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο και από Οκτώβριο έως Δεκέμβριο κάθε έτους. Το επιτόκιο αυτό υπολογίζεται και στις ληξιπρόθεσμες δόσεις των φόρων, που είναι ήδη βεβαιωμένοι στη δημόσια οικονομική υπηρεσία, κατά την ημερομηνία λήξης τους. Προκειμένου για φόρο επικαρπίας ή περιοδικής παροχής, ο προϊστάμενος της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του, εφόσον πεισθεί ότι ο φορολογούμενος αδυνατεί να τον καταβάλλει στις τριμηνιαίες δόσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, να τις αυξήσει μέχρι δώδεκα (12).
9.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 82 του ν.δ. 118/1973 αντικαθίσταται ως εξής:.
10.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 82 του ν.δ. 118/1973 αντικαθίσταται ως εξής: 9. Αν η ασφάλεια δεν παρασχεθεί μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσης, το σύνολο του βεβαιωθέντος φόρου καταβάλλεται εφάπαξ από τον υπόχρεο, ο οποίος ειδοποιείται με απόδειξη γι αυτό από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ο υπόχρεος μπορεί να καταβάλει το χρέος του στις κατά την παράγραφο 1 του παρόντος τριμηνιαίες δόσεις με αίτησή του προς τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., που θα υποβάλει μέσα σε ένα μήνα από την ειδοποίηση του, με πληρωμή των μέχρι την υποβολή αυτής καταβλητέων δόσεων με τις νόμιμες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής αυτών και με την παροχή της κατά την προηγούμενη παράγραφο ασφάλειας. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, χάνεται αμετάκλητα το δικαίωμα του υπόχρεου για καταβολή του φόρου σε δόσεις.
11.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 8, 9 και 10 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις που η βεβαίωση του φόρου γίνεται μετά τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Άρθρο 6 "Ειδικό συντονιστικό όργανο ελέγχου των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση"
1.  
  Συνιστάται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ειδικό συντονιστικό όργανο, με σκοπό τη διευκόλυνση και μεθόδευση της διαδικασίας του ελέγχου των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτελούνται από Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Δημόσιες Επιχειρήσεις, Ν.Π.Ι.Δ., ιδιωτικούς φορείς, φυσικά πρόσωπα. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται η σύνθεση, οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας του.
2.  
  Στα προγράμματα που εκτελούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, ή φυσικά πρόσωπα και χρηματοδοτούνται μερικά ή ολικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δύναται να ασκείται διαχειριστικός έλεγχος από υπαλλήλους του Δημοσιονομικού Κλάδου του Υπουργείου Οικονομικών
3.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, μέσω του συντονιστικού οργάνου δύναται να ασκείται και .ουσιαστικός έλεγχος επί των ως άνω προγραμμάτων από υπαλλήλους του Δημοσιονομικού Κλάδου του Υπουργείου Οικονομικών και υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και του καθ ύλην αρμόδιου υπουργείου. Ο ουσιαστικός έλεγχος αναφέρεται μεταξύ των άλλων στην απορρόφηση των κονδυλίων και τη γενικότερη κανονική εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων.
4.  
  Η συγκρότηση των ελεγκτικών και διαχειριστικών ομάδων, ο καθορισμός των οδοιπορικών εξόδων και λοιπών αποζημιώσεων και αμοιβών για τη συμμετοχή τους στο ελεγκτικό και διαχειριστικό έργο, καθώς και κάθε σχετική με τον έλεγχο λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
5.  
  Τα διαχειριστικά και ελεγκτικά όργανα συντάσσουν εκθέσεις. Εάν διαπιστωθούν ατασθαλίες, οι εκθέσεις αυτές διαβιβάζονται, μέσω του συντονιστικού οργάνου, στον Υπουργό Οικονομικών για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.
6.  
  Από την ισχύ του νόμου αυτού καταργείται κάθε διάταξη που αντίκειται στο περιεχόμενο του άρθρου αυτού επιφυλασσομένων των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων
Άρθρο 7 "Πρόσθετη οικονομική ενίσχυση των πολιτικών κομμάτων και ειδική αποζημίωση που χορηγείται στο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος"
1.  
  Η πρόσθετη οικονομική ενίσχυση, που χορηγήθηκε στα πολιτικά κόμματα σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους τριών δισεκατομμυρίων (3.000.000.000) δραχμών, προς αντιμετώπιση των επιπλέον δαπανών τους κατά την εκλογική αναμέτρηση της 10ης Οκτωβρίου 1993, θεωρείται ότι έγινε νόμιμα.
2.  
  Η καταβολή της ειδικής αποζημίωσης που χορηγήθηκε στους στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, στο Αστυνομικό και Πυροσβεστικό προσωπικό, καθώς και στα όργανα του Λιμενικού Σώματος, ποσού σαράντα χιλιάδων (40.000) δραχμών, κατά δικαιούχο, για την πρόσθετη απασχόληση του κατά την περίοδο των βουλευτικών εκλογών της 10ης Οκτωβρίου 1993, θεωρείται ότι έγινε νόμιμα.
3.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57 Α) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Κατ εξαίρεση για το έτος 1993 το ύψος της συνολικής ετήσιας δαπάνης για τη χορήγηση της ανωτέρω ειδικής αποζημίωσης καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης..
4.  
  Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 2129/1993 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Κατ εξαίρεση για το έτος 1993 το ύψος της συνολικής ετήσιας δαπάνης για τη χορήγηση της ανωτέρω ειδικής αποζημίωσης καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας..
Άρθρο 8 "Παροχή εγγυήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο"
1.  
  Στην παράγραφο 7 του άρθρου 6 του ν. 2166/1993, που τροποποίησε το άρθρο 18 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α), προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Η εξουσιοδότηση του πρώτου εδαφίου του παρόντος στον Υπουργό Οικονομικών εκτείνεται και για την παροχή εγγυήσεως προς τα Ελληνικά Πιστωτικά Ιδρύματα για συναφθέντα ή συναφθησόμενα δάνεια προς την Παλαιστινιακή Εθνική Αρχή, που συνεστήθη από το Παλαιστινιακό Κεντρικό Συμβούλιο στη Συνοδό του από 10-12/10/1993 στην Τύνιδα.
Άρθρο 9
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 2079/1992 (ΦΕΚ 142 Α) προστίθενται διατάξεις που έχουν ως εξής: Στους παραπάνω καταργούμενους περιορισμούς δεν περιλαμβάνεται η υποχρέωση καταβολής εισφοράς για την εξαγορά του χρόνου απασχόλησης στις χώρες που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές. Απαραίτητη προϋπόθεση ισχύος και εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου είναι τα πρόσωπα αυτά να έχουν μόνιμη και συνεχή κατοικία στις χώρες που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές.
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 23 του ν. 2079/1992 (ΦΕΚ 142 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 3. Στα πρόσωπα που θα συνταξιοδοτηθούν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν. 1539/1985 (ΦΕΚ 64 Α). Σε περίπτωση απουσίας πλέον του εξαμήνου εκτός της χώρας κατοικίας η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται. Τα παραπάνω ισχύουν και για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί μέχρι την ισχύ του παρόντος άρθρου, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, εφόσον επιστρέψουν στις χώρες προέλευσης. Τα πρόσωπα που ανήκουν στην κατηγορία αυτή μπορούν να επιστρέφουν στην Ελλάδα χωρίς να αναστέλλεται η σύνταξη..
3.  
  Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού ανατρέχει στο χρόνο ισχύος του ν. 2079/1992.
Άρθρο 10
1.  
  Αξιώσεις του Δημοσίου ή φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α), κατά προσώπων που είχαν την ιδιότητα μέλους της Κυβέρνησης, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις των προσώπων αυτών, που έλαβαν χώρα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και χώρησε γι αυτές καταδίκη, κηρύσσονται παραγεγραμμένες, εφόσον χορηγήθηκε χάρις κατ άρθρο 47 παρ. 2 του Συντάγματος με άρση όλων των συνεπειών.
2.  
  Επίσης, κηρύσσονται παραγεγραμμένες αξιώσεις του Δημοσίου ή των αυτών ως άνω φορέων, εφόσον στρέφονται κατά προσώπων που είχαν την ιδιότητα είτε του δημοσίου υπαλλήλου γενικά είτε του προέδρου, διευθύνοντος συμβούλου ή άλλου μέλους του διοικητικού συμβουλίου και υπαλλήλου των φορέων αυτών, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις, που έλαβαν χώρα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εφόσον η ιστορική βάση ή η αιτία των αξιώσεων αυτών είναι η αυτή και έχουν κατηγορηθεί ή και καταδικασθεί ως συμμέτοχοι σε πράξεις ή παραλείψεις μέλους της Κυβέρνησης, στο οποίο χορηγήθηκε χάρις κατ άρθρο 47 παρ. 2 του Συντάγματος, για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
3.  
  Επί εκκρεμών ποινικών δικών κατά των προσώπων των προηγούμενων παραγράφων για τις αναφερόμενες σε αυτές πράξεις ή παραλείψεις, δεν χωρεί άσκηση ή παράσταση πολιτικής αγωγής εκ μέρους του Δημοσίου ή των ανωτέρω φορέων του δημόσιου τομέα, η δε σχετική αξίωση κηρύσσεται παραγεγραμμένη
4.  
  Καταργούνται όλες οι εκκρεμείς ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου δίκες, εφόσον προκλήθηκαν εξαιτίας καταλογιστικών πράξεων, αιτήσεων καταλογισμού, αγωγών ή άλλων νομικών ενεργειών και αφορούν στις αξιώσεις του παρόντος άρθρου. Επίσης, αίρονται αυτοδικαίως τα πάσης φύσεως μέτρα, ιδίως διοικητικά, δικονομικά ή αστικά, που έχουν ληφθεί για την αναγκαστική είσπραξη ή εξασφάλιση των ανωτέρω αξιώσεων.
5.  
  Αίρεται αυτοδικαίως οποιοδήποτε πειθαρχικό μέτρο έχει επιβληθεί στα πιο πάνω πρόσωπα για τις πιο πάνω αιτίες και καταργούνται όλες οι εκκρεμείς σε βάρος τους πειθαρχικές διαδικασίες
Άρθρο 11 "Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Λογιστών"
1.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 19 και 20 του άρθρου 27 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α) καταργούνται και η παράγραφος 15 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: 15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζονται, με τους αναπληρωματικούς τους, τα μέλη Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, αποτελούμενου από έναν ανώτατο δικαστικό ή καθηγητή Α.Ε.Ι., έναν εκπρόσωπο της κεντρικής διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, έναν ορκωτό λογιστή και δύο ανώτατους ή ανώτερους κρατικούς λειτουργούς ή ιδιώτες που έχουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία. Στο ανωτέρω Εποπτικό Συμβούλιο ανατίθενται οι αρμοδιότητες, που ορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 14 του ν.δ. 3329/1955 (ΦΕΚ 230 Α), σε σχέση με τις εργασίες που έχουν αναλάβει οι ορκωτοί λογιστές σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την 30ή Απριλίου 1993, ανεξάρτητα από το χρόνο περάτωσης των εργασιών αυτών. Με την ίδια ή όμοιες υπουργικές αποφάσεις ρυθμίζονται και όσα ειδικότερα θέματα σχετίζονται με την ομαλή μετάβαση του Σώματος Ορκωτών Λογιστών στο νέο θεσμικό πλαίσιο του άρθρου 75 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α). Η θητεία του ανωτέρω Εποπτικού Συμβουλίου λήγει μετά ένα έτος από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής υπουργικής απόφασης, δυνάμενη να ανανεώνεται με όμοια απόφαση μέχρι περάτωσης του ανατιθέμενου σε αυτό έργου.
2.  
  Τα πάσης φύσεως έσοδα των ορκωτών λογιστών, για τα οποία εκδόθηκαν ήδη τιμολόγια με βάση την καταργούμενη διάταξη της παραγράφου 19 του άρθρου 27 του ν. 2166/1993, κατατίθενται στον προβλεπόμενο από την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν.δ. 3329/1955 ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αντίγραφα των τιμολογίων αυτών υποβάλλονται στο Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Λογιστών μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος.
3.  
  Η προθεσμία καταβολής του οφειλόμενου Φ.Π.Α. επί των τιμολογίων του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, που εκδόθηκαν από το απελθόν Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος αυτού, παρατείνεται μέχρι την 31ή Μαρτίου 1994.
Άρθρο 12
1.  
  Το άρθρο 3 του ν. 2165/1993 (ΦΕΚ 127 Α) καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος.
2.  
  Το σύνολο των μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Δημοσία Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) και με αριθμό ΜΑΕ 18913/01 /Β/88/514 επιστρέφεται χωρίς αντάλλαγμα από το Ελληνικό Δημόσιο στην Ανώνυμη Εταιρεία Δημοσία Επιχείρηση Πετρελαίου Α.Ε. διατηρουμένων των κεφαλαίων της Δ.Ε.Π. Α.Ε. στο ποσό που ήταν πριν από τη μεταβίβαση στο Ελληνικό Δημόσιο των μετοχών της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.
3.  
  Η Δ.Ε.Π. έχει την υποχρέωση, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, να παραλάβει τις μετοχές της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. από το Ελληνικό Δημόσιο και να προβεί στις απαιτούμενες λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της, για την απεικόνιση της μεταβίβασης.
Άρθρο 13 "Κύρωση διατάξεων κοινής υπουργικής απόφασης"
1.  
  Κυρούνται και αποκτούν ισχύ νόμου οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 της κοινής απόφασης 60600/1993 (ΦΕΚ 280 Β’/1993) των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που έχουν ως εξής: Για κάθε παράβαση της παρούσας, ο οικείος νομάρχης, με απόφασή του, επιβάλλει μετά από ακρόαση του ενδιαφερομένου, ως διοικητική κύρωση, προκειμένου μεν για επιχειρήσεις χρηματική ποινή τριακοσίων χιλιάδων (300.000) μέχρι τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών και προαιρετική παύση λειτουργίας της επιχείρησης μέχρι τρείς (3) μήνες, προκειμένου δε για ιδιώτες χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων (50.000) μέχρι τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών. Ειδικά για το νομό Αττικής, οι παραπάνω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνιών. Κατά της απόφασης επιτρέπεται ενδικοφανής προσφυγή εντός δεκαπέντε (15) ημερών, η άσκηση της οποίας ή η προθεσμία της οποίας δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Σε περίπτωση υποτροπής, τα ως άνω ποσά διπλασιάζονται..
Άρθρο 14 "Τροποποίηση διατάξεων του από 27-11/14-12-26 προεδρικού διατάγματος όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του ν.1486/1984 (ΦΕΚΑ)"
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος της 27-11/14-12-26 περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 1486/1984, αντικαθίσταται ως εξής: 2. Η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. αποτελείται:.
 1. από 155 αιρετά μέλη,
 2. από τα μέλη των Επιστημονικών Επιτροπών των Ειδικοτήτων του άρθρου 10 και
 3. από τα πρόσωπα που έχουν διατελέσει εκλεγμένοι Πρόεδροι και Α Αντιπρόεδροι της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. στις αμέσως δύο προηγούμενες θητείες.
 4. Τα πρόσωπα αυτά δεν μπορούν να είναι και υποψήφιοι για τις προηγούμενες α και β περιπτώσεις, αν μέχρι την τελευταία ημέρα της υποβολής υποψηφιότητας δεν παραιτήθηκαν της ιδιότητας του αριστείνδην.
2.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 7 του ίδιου προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: Για την εφαρμογή της περίπτωσης γ της παρ. 2, εκλεγέντες θεωρούνται αυτοί που έχουν μείνει στο αξίωμα τουλάχιστον τα δύο τρίτα του χρόνου της θητείας.
3.  
  Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ίδιου προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία αφού εκλεγούν από την Αντιπροσωπεία ως ψηφολέκτες δύο μέλη της. Για την εκλογή της Διοικούσας Επιτροπής κατατίθενται στον Πρόεδρο, ύστερα από πρόσκλησή του, τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων που προτείνονται από πέντε τουλάχιστον παρόντα μέλη της Αντιπροσωπείας. Αφού λήξει η παράδοση των ψηφοδελτίων των υποψηφίων, γίνεται η εκλογή με απλή αναλογική κατά ψηφοδέλτιο υποψηφίων. Μετά την εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής, η Αντιπροσωπεία εκλέγει μεταξύ των μελών της Διοικούσας Επιτροπής, κατά σειρά, τον Πρόεδρο, τον Α και Β Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, με μυστική ψηφοφορία. Για την εκλογή κάθε μέλους του Προεδρείου, κατατίθενται στον Πρόεδρο, ύστερα από πρόσκλησή του, υποψηφιότητες προτεινόμενες από (10) τουλάχιστον μέλη. Αφού λήξει η υποβολή υποψηφιοτήτων, ανακοινώνονται οι υποψηφιότητες και ακολουθεί η ψηφοφορία. Τις θέσεις του Προεδρείου καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν ψήφους περισσότερους από το μισό του όλου αριθμού των μελών της Αντιπροσωπείας. Αν κάποιος υποψήφιος δεν συγκεντρώνει την πλειοψηφία αυτή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται με τους αυτούς ή νέους υποψήφιους, ακολουθεί ψηφοφορία και εκλέγονται για τις αντίστοιχες θέσεις οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.
4.  
  Οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 8 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τη Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τμήματος. Ανάκληση της Διοικούσας Επιτροπής ή μέλους του Προεδρείου από την ιδιότητα που κατέχει σε αυτό, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, μπορεί να αποφασισθεί από την Αντιπροσωπεία, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, με αίτηση, η οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας και υπογράφεται τουλάχιστον από το 1/3 των Μελών της. Η ανάκληση γίνεται δεκτή με πλειοψηφία του όλου αριθμού της Αντιπροσωπείας και επιπλέον για τα μέλη του Προεδρείουσεκαμίαπερίπτωση, με λιγότερες ψήφους από αυτές που έλαβαν κατά την εκλογή.
5.  
  Το εδάφιο β της παρ. 2 του άρθρου 12 του ίδιου προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει, καταργείται.
6.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ίδιου προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 4. Η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος στην πρώτη της συνεδρίαση εκλέγει από τα μέλη της πρώτα τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα της και μετά τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 13 του παρόντος.
7.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 13 του ίδιου προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: Η Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τμήματος αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα, που αποτελούν το Προεδρείο και από έξι μέλη. Ειδικά για Περιφερειακά Τμήματα με περισσότερα από 4.000 μέλη ο αριθμός των μελών της Διοικούσας Επιτροπής ορίζεται σε οκτώ (8). Η εκλογή γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8. Η εκλογή γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας, που πραγματοποιείται πέντε (5) ημέρες μετά την εκλογή της, με φροντίδα του προηγούμενου Προέδρου της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος.
8.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 13 του ίδιου προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:.
9.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 14 του ίδιου προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: Η Νομαρχιακή Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) μέλη.
10.  
  Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 16 του ίδιου προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής: 1. Η εκλογή για την ανάδειξη των αιρετών μελών των οργάνων του Τ.Ε.Ε. διενεργείται εντός του μηνός Μαρτίου, κάθε τρίτου έτους, σε μία ή δύο συνεχόμενες ημέρες, που καθορίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., ταυτόχρονα στις έδρες όλων των νομαρχιών και των επαρχιών της Χώρας, κάθε δε μέλος μπορεί να ψηφίζει στον τόπο που βρίσκεται την ημέρα της εκλογής. 4. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και οι Σύμβουλοι της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. και των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για όργανα των διοικητικών συμβουλίων συλλόγων ειδικοτήτων ανάλογων με εκείνες των μελών του Τ.Ε.Ε. ή άλλων παρεμφερών συνδικαλιστικών οργανώσεων, αν δεν παραιτηθούν από τη θέση τους μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής υποψηφιότητας. Μέλη των διοικητικών συμβουλίων των παραπάνω συλλόγων ή οργανώσεων δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. και των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων, αν δεν παραιτηθούν από τις θέσεις τους μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής υποψηφιότητας.
11.  
  Με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται όλα τα αναγκαία θέματα που προβλέπονται στο π.δ. 327/1987 (ΦΕΚ 151 Α), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 404/1990 (ΦΕΚ 159 Α) και άπτονται των τροποποιήσεων του άρθρου αυτού.
Άρθρο 15
1.  
  Ορισμένες διατάξεις της κυρωθείσας με το ν. 1839/1989 (ΦΕΚ 90 Α) απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών αριθμ. Δ 245/88, σε ό,τι αφορά τις οριστικές εισαγωγές προσωπικών ειδών από άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας, εφαρμόζονται, καθ όλον το χρόνο ισχύος της Οδηγίας 83/183/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 105/23.4.83), ως ακολούθως:.
 1. Η φράση ανά δωδεκάμηνο, που αναφέρεται στον τρίτο στίχο του στοιχείου (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της Δ 245/88 ΑΥΟ, αντικαθίσταται από τη φράση ανά ημερολογιακό έτος
 2. Από την παράγραφο 1 του άρθρου 4 της Δ 245/88 ΑΥΟ διαγράφεται η φράση τουλάχιστον κατά τα τελευταία δύο (2) δωδεκάμηνα
 3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 29 της Δ 245/88 ΑΥΟ, προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφια:
 4. Όι ιδιώτες αποδεικνύουν με οποιονδήποτε τρόπο τον τόπο της συνήθους κατοικίας τους, ιδίως με το δελτίο ταυτότητάς τους ή με οποιοδήποτε άλλο έγκυρο έγγραφο, περιλαμβανομένου του πιστοποιητικού της παραγράφου 1 ή 2 του παρόντος άρθρου.
 5. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την απόδειξη της συνήθους κατοικίας που γίνεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ή με σκοπό ορισμένους ειδικούς ελέγχους, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητούν κάθε συμπληρωματικό πληροφοριακό ή αποδεικτικό στοιχείο.
2.  
  Ορισμένες διατάξεις της κυρωθείσας με το ν. 1839/1989 (ΦΕΚ 90 Α) απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών αριθ. Δ 247/88, σε ό,τι αφορά τις προσωρινές εισαγωγές ορισμένων μεταφορικών μέσων ιδιωτικής χρήσης από άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας, εφαρμόζονται, καθ’ όλον το χρόνο ισχύος της Οδηγίας 83/182/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 105/23.4.83), ως ακολούθως:.
 1. Η φράση ανά δωδεκάμηνο, που αναφέρεται μεταξύ του δεύτερου και τρίτου στίχου, του άρθρου 3 της Δ 247/88 ΑΥΟ, αντικαθίσταται από τη φράση ανά ημερολογιακό έτος
 2. Από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 της Δ 247/88 ΑΥΟ διαγράφεται η ακόλουθη φράση που αναφέρεται μεταξύ τέταρτου και πέμπτου στίχου:
 3. το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών, ανάλογα με την απόσταση ή την κατάσταση του οχήματος
 4. Στο άρθρο 15 της Δ 247/88 ΑΥΟ προστίθενται τρίτο και τέταρτο εδάφια:
 5. Οι ιδιώτες αποδεικνύουν με οποιονδήποτε τρόπο τον τόπο της συνήθους κατοικίας τους, ιδίως με το δελτίο ταυτότητάς τους ή με οποιοδήποτε άλλο έγκυρο έγγραφο.
 6. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την απόδειξη της συνήθους κατοικίας, που γίνεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο ή με σκοπό ορισμένους ειδικούς ελέγχους, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητούν κάθε συμπληρωματικό πληροφοριακό ή αποδεικτικό στοιχείο.
Άρθρο 16 "Απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης"
1.  
  Απαλλάσσονται από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, καθώς και το εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος (Ε.Π.Ε.Τ.), τα αυτοκίνητα οχήματα που παραλαμβάνονται από τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, εφόσον έχει προηγηθεί έγκριση της Ιεράς Κοινότητας. Στην περίπτωση αυτή, καθώς και στα αυτοκίνητα που παραλαμβάνονται από τους δήμους και τις κοινότητες βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 8 του α.ν. 36/1968 (ΦΕΚ 285 Α) δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α).
Άρθρο 17
1.  
  Από την 1.9.1993 καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2093/1992.
2.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 32 του ν. 2162/1993 (ΦΕΚ 120 Α) καταργείται από την έναρξη της ισχύος της (26.7.1993).
3.  
  Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόμου αρχίζει:
 1. Των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2 από 1.9.1993.
 2. Των παραγράφων 6, 7 και 11 του άρθρου 2 και της παραγράφου 2 του άρθρου 3 από 1.1.1994.
 3. Της παραγράφου 15 του άρθρου 2 από 17.8.1993.
 4. Των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 από 9.11.1993.
 5. Της παραγράφου 3 του άρθρου 4 από 24.8.1993.
 6. Των λοιπών διατάξεων από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από αυτές.
 7. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο 90
7.  
  Πριν από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α) προστίθεται νέο εδάφιο, ως ακολούθως: Όι όροι και οι διατυπώσεις εφαρμογής των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών..
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1992/125 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/125 1992
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/60600 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/60600 1993
ΝΟΜΟΣ 1953/2367 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2367 1953
ΝΟΜΟΣ 1957/3686 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3686 1957
ΝΟΜΟΣ 1976/363 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/363 1976
ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1539 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1539 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1642 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1642 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1676 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1676 1986
ΝΟΜΟΣ 1989/1839 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1839 1989
ΝΟΜΟΣ 1990/1882 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1882 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1921 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1921 1991
Εταιρείες επενδύσεών χαρτοφυλακίου, αµοιβαία κεφάλαια, διατά. ξεις εκοαυγχρονισµού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγορας παι άλλες διατάξέις. 1991/1969 1991
Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις. 1992/2020 1992
Κατάργηση του Ταμείου Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών, υπαγωγή των ασφαλισμένων του στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις. 1992/2079 1992
Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις., 1992/2093 1992
Ρύθμιση σχέσεων κρότους και φορολογούμενων. 1993/2120 1993
Εναρμόνιση προς το κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλες διατάξεις. 1993/2127 1993
ΝΟΜΟΣ 1993/2129 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2129 1993
Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 419/1976 (ΦΕΚ 221 Α) και άλλες συναφείς διατάξεις. 1993/2162 1993
Ρύθμιση θεμάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και συναφείς διατάξεις. 1993/2165 1993
Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις. 1993/2166 1993
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1955/3323 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3323 1955
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1955/3329 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3329 1955
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/970 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/970 1971
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/118 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/118 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/1642 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1642 1986
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1968/36 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/36 1968
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/327 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/327 1987
Τροποποιηση και συµπληρωση του Π.Α/τος 327/1987 «Έχκλογές για την ανάδειξη αιρετών µελών οργάνων του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε), (ΦΕΚ Α΄ 151),. 1990/404 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις. 1994/2214 1994
Εξυγίανση της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. 1994/2271 1994
Συμβιβαστική επίλυση ιδιωτικών διαφορών - Επιτάχυνση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης - Σχεδιασμός και εφαρμογή Σωφρονιστικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις. 1995/2298 1995
Πληρωμή αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων μέσω τραπεζικού συστήματος και άλλες διατάξεις. 1995/2303 1995
Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις. 1996/2386 1996
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις. 1996/2443 1996
Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις. 1997/2459 1997
Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 2003/3130 2003
Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις. 2006/3481 2006
Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις. 2011/3965 2011
Συγκρότηση, αρμοδιότητες και καθορισμός της λειτουργίας του Ειδικού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 1994/393 1994
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 218/1996 (Οργανισμός του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος -Σ.Δ.Ο.Ε.). 1997/152 1997