Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
 1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2083/1992 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 2. Η Σύγκλητος έχει, ακόμη, όσες αρμοδιότητες δεν αναθέτει ο νόμος ειδικώς σε άλλα όργανα του Α.Ε.Ι..
 3. Το στοιχείο β της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2083/1992 καταργείται.
 4. Το στοιχείο β της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1268/1982 επαναφέρεται σε ισχύ και τοποθετείται στη θέση του στοιχείου που καταργείται και όπου προβλέπεται ΈΣΑΠ εννοείται ΣΑΠ.
 5. Στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2083/1992 προστίθεται στοιχ. γ ως ακολούθως:
 6. γ) Οι αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου κοινοποιούνται εντός μηνός στη Σύγκλητο και τα μέλη της.
2.  
  Στην παρ. 6 του άρθρου 4 του π. δ. 432/1981 (ΦΕΚ 118), όπως ισχύει με την τροποποίηση και επέκταση που έγινε, προστίθεται στοιχείο ιβ ως ακολούθως: Ίβ) Κάθε έξι μήνες ανακοινώνει στην οικεία Σύγκλητο ή Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. και στα μέλη τους, τις αποφάσεις της κατά το εξάμηνο που πέρασε και τους υποβάλλει πίνακες και στοιχεία των προγραμμάτων που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη.
3.  
 1. Τα στοιχεία β, γ και δ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2083/ 1992 (ΦΕΚ 159 Α) αντικαθίστανται ως ακολούθως:.
 2. Για την εκλογή πρύτανη και αντιπρυτάνεων καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο για κάθε συνδυασμό, στο οποίο περιλαμβάνονται ο υποψήφιος πρύτανης και οι υποψήφιοι αντιπρυτάνεις, τους οποίους αυτός επιλέγει και προτείνει για εκλογή.
 3. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο Πρυτανικό Συμβούλιο, με αίτηση των ενδιαφερομένων ή του 1/10 τουλάχιστον των μελών του εκλεκτορικού σώματος.
 4. Την ευθύνη διεξαγωγής της ψηφοφορίας έχει το Πρυτανικό Συμβούλιο, το οποίο για το σκοπό αυτόν διορίζει πενταμελήεφορευτική επιτροπήαπό μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Α.Ε.Ι.
 5. Η ψηφοφορία είναι μυστική.
 6. Αν κατά την πρώτη ψηφοφορία κανείς από τους συνδυασμούς δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων μελών του εκλεκτορικού σώματος ή αν υπάρξει ισοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα μεταξύ των δύο συνδυασμών που πλειοψήφησαν, οπότε εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους.
 7. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.
 8. Μετά το πέρας της διαδικασίας εκλογής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εκλογή του πρύτανη και των αντιπρυτάνεων..
4.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως: Η θητεία των παραπάνω μπορεί να ανανεωθεί ακόμη μία συνεχή φορά. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να επανεκλεγούν πριν περάσουν τρία χρόνια, για τους πρυτάνεις, αντιπρυτάνεις και κοσμήτορες σχολών και δύο για τους προέδρους τμημάτων, από τη λήξη της τελευταίας θητείας τους.
5.  
  Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 12 του άρθρου 9 του ν. 2083/1992 καταργούνται. Οι παράγραφοι 1, 4 και 9 του άρθρου 24 του ν. 1268/1982 επαναφέρονται σε ισχύ και τροποποιούνται ως ακολούθως: 1. Το πρόγραμμα σπουδών περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ επιλογή υποχρεωτικών και των προαιρετικών μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων. 4. Η κατανομή των εξαμηνιαίων μαθημάτων σε εξάμηνα είναι ενδεικτική και όχι υποχρεωτική για τους φοιτητές. Ανταποκρίνεται, πάντως, σε συνθήκες κανονικής φοίτησης, προσαρμοσμένης στον ελάχιστο δυνατό αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου και στην αλληλουχία των προαπαιτούμενων και εξαρτώμενων από προαπαιτούμενα μαθήματα. Με τη διαδικασία κατάρτισης του προγράμματος σπουδών ορίζονται τα προαπαιτούμενα και τα εξαρτώμενα από προαπαιτούμενα μαθήματα. Ο φοιτητής υποβάλλει τη δήλωση προτίμησης στη γραμματεία του τμήματος, στην αρχή κάθε εξαμήνου και σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη γενική συνέλευση. 9. Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα, ο φοιτητής υποχρεούται να το επαναλάβει σε επόμενο εξάμηνο.
6.  
 1. Οι διατάξεις των περιπτ.
 2. Α και Β του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 καταργούνται και οι περιπτώσεις Γ, Δ, Ε και ΣΤ μετονομάζονται σε Α, Β, Γ και Δ αντιστοίχως.
 3. Κατ εξαίρεση οι διαδικασίες προκήρυξης και πλήρωσης θέσεων Δ.Ε.Π., που αναφέρονται στο πρώτο έτος του τετραετούς προγραμματισμού, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις καταργούμενες αυτές διατάξεις.
 4. Η παρ. 1 της περίπτ.
 5. Γ του άρθρου 6 του ν. 2083/1992, όπως αυτή μετονομάσθηκε σε Α κατά τα ανωτέρω, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 6. Ί. Ο προγραμματισμός νέων θέσεων Δ.Ε.Π. στα Α.Ε.Ι. γίνεται σε ετήσια βάση.
 7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι διαδικασίες και οι σχετικές λεπτομέρειες, που αναφέρονται στον προγραμματισμό αυτόν και την υλοποίηση του.
 8. Οι πιστώσεις που χορηγούνται κάθε έτος από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πλήρωση θέσεων Δ.Ε.Π. κατανέμονται από τη Σύγκλητο των Α.Ε.Ι. στα τμήματα και από τις γενικές συνελεύσεις των τμημάτων στους τομείς.
 9. Από την παρ. 6 της περίπτ.
 10. Γ του άρθρου 6 του ν. 2083/1992, όπως αυτή μετονομάσθηκε σε Α κατά τα ανωτέρω, διαγράφονται οι λέξεις στο πλαίσιο του τετραετούς προγράμματος.
7.  
  Η παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 2083/1992 καταργείται.
8.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1966/1991 (ΦΕΚ 147 Α) προστίθεται στοιχ. γ ως ακολούθως: γ) Ειδικώς για τα ακαδημαϊκά έτη 1991-92, 1992-93 και 1993-94, θέσεις του 3ου ή 5ου εξαμήνου, που δεν καλύπτονται από τους επιτυχόντες του ενός εξαμήνου, πληρούνται από τους επιτυχόντες του άλλου εξαμήνου μέχρι του συνολικού ποσοστού και των δύο εξαμήνων.
9.  
 1. Οι φοιτητές ή σπουδαστές, που αναφέρονται στο άρθρο 47 του ν. 2109/1992 (ΦΕΚ 205 Α), οι οποίοι έλαβαν μέρος στις εξετάσεις μετεγγραφών που διενεργήθηκαν κατά το Φεβρουάριο και Δεκέμβριο του 1993 και δεν πέτυχαν να μετεγγραφούν, μπορούν με αίτηση τους να ζητήσουν εκ νέου μετεγγραφή χωρίς εξετάσεις σε αντίστοιχα τμήματα Α.Ε.Ι. ή ΤΕ.Ι., κατά περίπτωση, τα οποία λειτουργούν εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης και αν δεν λειτουργούν αντίστοιχα τμήματα σε άλλους νομούς, σε τμήματα που λειτουργούν στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.
 2. Η αίτηση ισχύει για το εξάμηνο σπουδών για το οποίο είχαν εξεταστεί για μετεγγραφή και υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, στην Κεντρική Επιτροπή Μετεγγραφών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης κατά περίπτωση, τα οποία συντάσσουν πίνακα αυτών που μετεγγράφονται, σύμφωνα με τη δήλωση προτίμησης τμημάτων, που εμπεριέχεται στην αίτηση τους.
 3. Η παρ. 6 του άρθρου 47 του ν. 2109/1992 εφαρμόζεται αναλόγως για κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
10.  
 1. Το άρθρο 63 παρ. 8 έως 10 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α ) καταργείται.
 2. Η με οποιαδήποτε ιδιότητα απασχόληση στο Ε.Σ.Υ. ή σε άλλη νοσηλευτική μονάδα νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενου από το κράτος, ιατρών μελών Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. είναι ομοιογενής με τα εκπαιδευτικά, ερευνητικά και διοικητικά τους καθήκοντα στο Πανεπιστήμιο, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι τα παρακωλύει και δεν υπόκειται στις διατάξεις περί παροχής άδειας κατοχής δεύτερης θέσης.
 3. Οι ιατροί, μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., οι οποίοι υπηρετούν στο Ε.Σ.Υ. ή στις ως άνω νοσηλευτικές μονάδες μπορούν να ασκούν στις κλινικές ή στα εργαστήριά τους τις διδακτικές και ερευνητικές τους δραστηριότητες, κατά τις κείμενες περί Α.Ε.Ι. διατάξεις, όπως και στις αντίστοιχες πανεπιστημιακές κλινικές και εργαστήρια, εφόσον από τη συγκεκριμένη αυτή ειδική θέση εξυπηρετείται το εκπαιδευτικό και ερευνητικό πανεπιστημιακό έργο.
 4. Η διαπίστωση της τελευταίας αυτής προϋπόθεσης γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής ή Νοσηλευτικής, με βάση το μέχρι τούδε ερευνητικό, συγγραφικό και διδακτικό έργο του αιτούντος μέλους του Δ.Ε.Π.
 5. Οι ανωτέρω λαμβάνουν με δική τους επιλογή αποδοχές της μιας μόνο από τις δύο θέσεις που κατέχουν και δικαιούνται κανονικής αμοιβής για υπερωριακή απασχόληση στο Ε.Σ.Υ. ή στις ως άνω νοσηλευτικές μονάδες βάσει των αποδοχών τους.
11.  
 1. Στο τέλος του στοιχ. αα της περίπτ. α και του στοιχ. αα της περίπτ. β του άρθρου 23 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α) προστίθεται η φράση ή 1η -6η θέση σε παγκόσμια πρωταθλήματα παίδων κορασίδων.
 2. Όπου στα άρθρα 22, 23 στοιχ. ββ και δδ της περίπτ. α και στοιχ. αα της περίπτ. β και 24 παρ. 1 περίπτ. α εδάφιο πρώτο του ν. 2009/1992 αναφέρεται ανδρών γυναικών, προστίθεται και η κατηγορία νέων ανδρών γυναικών..
 3. Στις ρυθμίσεις του στοιχ. γγ της περίπτωσης β του άρθρου 22 του ν. 2009/1992 περιλαμβάνονται και οι αθλητές, που ως μέλη της ελληνικής σχολικής ομάδας κατέκτησαν 1-3 νίκη στους Α Πανευρωπαϊκούς σχολικούς αγώνες στίβου του έτους 1992.
 4. Ειδικά για την εισαγωγή κατά το ακαδημαϊκό έτος 1993-94, οι αθλητές, που δικαιούνται κατά τα ανωτέρω να εγγραφούν, θα καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο τμήμα εισιτηρίων εξετάσεων της Κ.Υ. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός είκοσι ημερών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού..
12.  
  Από την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2083/1992 διαγράφονται οι λέξεις σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι καθηγητές εκλέγονται.
13.  
 1. Λέκτορες ή επίκουροι καθηγητές Α.Ε.Ι., επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου, προσληφθέντες σε θέσεις επιστημονικών συνεργατών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 815/1978 (ΦΕΚΑ) μονιμοποιούνται μετά από κρίση σε προσωποπαγείς θέσεις στις οποίες μετατρέπονται αυτοδικαίως οι θέσεις που ήδη κατέχουν.
 2. Οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 2083/1992 και 7 παρ. 1 στοιχείο α του ν. 1966/1991 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου.
14.  
  Μέλη ΔΕΠ της βαθμίδας του λέκτορα και του επίκουρου καθηγητή, των οποίων η θητεία έληγε στις 31.8.1992 και βρισκόταν σε διαδικασία εξέλιξής τους στην επόμενη βαθμίδα κατά τη δημοσίευση του ν. 2083/1992, εντάσσονται στις μεταβατικές διατάξεις του νόμου εφόσον υπέβαλαν αίτηση ως ο νόμος προβλέπει στο οικείο πανεπιστημιακό τμήμα, πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έτασσε το άρθρο 7 παρ. 2 του ίδιου νόμου ανεξάρτητα από την έκβαση της κρίσης τους στην ανώτερη κατά περίπτωση βαθμίδα. Οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 2158/1993 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα μέλη ΔΕΠ της κατηγορίας αυτής και η θητεία τους παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι 31 Αυγούστου 1994.
Άρθρο 2
1.  
  Η παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 7. α) Για την εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου ή αντιπροέδρων καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο για κάθε συνδυασμό, στο οποίο περιλαμβάνονται ο υποψήφιος πρόεδρος και ο υποψήφιος αντιπρόεδρος ή αντιπρόεδροι κατά περίπτωση, τους οποίους αυτός επιλέγει και προτείνει για εκλογή. Η σχετική πρόταση κατατίθεται από τον υποψήφιο πρόεδρο κάθε συνδυασμού ή το 1/10 τουλάχιστον των μελών του εκλεκτορικού σώματος στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. μία εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και συνοδεύεται από τις αιτήσεις των υποψηφίων. Η ψηφοφορία είναι μυστική. Αν κατά την πρώτη ψηφοφορία κανείς από τους συνδυασμούς δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων μελών του εκλεκτορικού σώματος ή αν υπάρξει ισοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μέσα σε τρεις ημέρες μεταξύ των δύο συνδυασμών που πλειοψήφησαν, οπότε εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.
 1. Για την εκλογή διευθυντών σχολών, προϊσταμένων τμημάτων και υπευθύνων Ο.Μ. εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν.
 2. Μοναδικοί συνδυασμοί ή υποψήφιοι δεν εκλέγονται, αν δεν συγκεντρώνουν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των ψήφων των εκλεκτόρων
 3. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για θέση, που προβλέπεται στην παράγραφο 1 και να εκλεγεί, εκείνος που αποχωρεί λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία γίνεται εκλογή
2.  
 1. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 2. Ή θητεία των προέδρων, αντιπροέδρων, διευθυντών σχολών και προϊσταμένων τμημάτων είναι τριετής.
 3. Όσοι διετέλεσαν πρόεδροι, αντιπρόεδροι, διευθυντές σχολών ή προϊστάμενοι τμημάτων μπορούν να επανεκλεγούν στην ίδια θέση, μέχρι μία ακόμη συνεχή φορά.
 4. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να επανεκλεγούν πριν περάσουν τρία χρόνια από τη λήξη της τελευταίας θητείας τους.
 5. Η ανωτέρω διάταξη, η οποία προβλέπει ως τριετή τη θητεία των διευθυντών σχολών και των προϊσταμένων τμημάτων, θα ισχύσει γι αυτούς που θα εκλεγούν στις θέσεις αυτές μετά τη λήξη της θητείας αυτών που τις κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου
3.  
  Οι παρ. 1 έως 9 του άρθρου 1 του ν. 2083/1992 εφαρμόζονται αναλόγως και για τα Τ.Ε.Ι. Όπου αναφέρεται Α.Ε.Ι., πρύτανης, αντιπρύτανης και σύγκλητος ή Πρυτανικό Συμβούλιο εννοείται Τ.Ε.Ι., πρόεδρος, αντιπρόεδρος και Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. αντίστοιχα.
4.  
 1. Στο εδάφ. α της παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 1404/1983, όπως αυτό προσετέθη με την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ε5/ 4509/9.8.1985 (ΦΕΚ 492 Β), η οποία κυρώθηκε με το στοιχ. ιζ της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α) διαγράφονται οι λέξεις επαγγελματικό ή και ή τίτλο ιατρικής ειδικότητας και τίθεται στο τέλος του αν το έργο αυτό είναι σχετικό με το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται.
 2. Αιτήσεις που εκκρεμούν για αντικατάσταση τίτλου σπουδών κατά τις παραπάνω διατάξεις, όπως αυτές ίσχυαν πριν την ανωτέρω τροποποίησή τους, τίθενται στο αρχείο.
 3. Εξαιρετικώς, εξετάζονται από ειδικές πενταμελείς επιτροπές κατά ειδικότητα, οι οποίες συνιστώνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αιτήσεις εκπαιδευτικών που έχουν κριθεί θετικά για εξέλιξη από οικεία εκλεκτορικά σώματα τμημάτων Τ.Ε.Ι. μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και ζητούν την αντικατάσταση στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής.
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να επιδοτούνται ερευνητικές δραστηριότητες των Τ.Ε.Ι. μέσω των Ειδικών Λογαριασμών. Η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 1404/1983 διατηρείται σε ισχύ, για κοινά προγράμματα των υπουργείων που αναφέρονται σ αυτήν.
6.  
  Για τα ερευνητικά και επιμορφωτικά προγράμματα που μετέχουν εκπαιδευτικοί των Τ.Ε.Ι. εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη της παρ. 16 του άρθρου 28 του ν. 2083/1992.
7.  
  Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1404/ 1983 η φράση από έναν εκπρόσωπο του Ε.Π. ή του Ε.Ε.Π. κάθε τμήματος αντικαθίσταται με τη φράση τους προϊσταμένους των τμημάτων.
8.  
  Η αύξηση που προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2083/1992 επεκτείνεται και στα μέλη του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. από 1.10.1994 και για ποσοστό που θα κυμαίνεται, με ανώτατο όριο αυτό που προβλέπεται από την παραπάνω διάταξη. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται αναλυτικώς οι κατηγορίες των μελών που δικαιούνται την αύξηση και η κλιμάκωση του ποσοστού κατά ομάδες ή κατηγορίες και ρυθμίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, οι όροι και ο τρόπος της χορήγησης, ως και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
9.  
  Στις θέσεις της παρ. 1 περίπτ. ΙΙ του άρθρου 23 του ν. 1404/1983 προστίθενται και δύο (2) θέσεις δικηγόρων στον Άρειο Πάγο ή το Εφετείο, με σύμβαση αορίστου χρόνου και πάγια μηνιαία αμοιβή, κατά τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται, ανά μία, στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας και το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με τη διαδικασία και τους όρους προκήρυξης και πλήρωσης των θέσεων αυτών και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. Οι δικηγόροι που κατέχουν τις θέσεις αυτές γνωμοδοτούν ύστερα από ερώτημα του Συμβουλίου και εκπροσωπούν το οικείο Τ.Ε.Ι. ενώπιον παντός δικαστηρίου και αρχής, με έγγραφη εντολή του προέδρου, που υπέχει θέση πληρεξουσίου εγγράφου.
10.  
 1. Απόφοιτοι Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων (Τ.Ε.Λ.), ημερήσιων και εσπερινών, δημόσιων και ιδιωτικών, που κρίθηκαν εισακτέοι, χωρίς γενικές εξετάσεις, κατά το ακαδημαϊκό έτος 1993-94, στο τμήμα φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εγγράφονται στο εαρινό εξάμηνο και άλλων τμημάτων Τ.Ε.Ι. της δεύτερης δέσμης του ίδιου ακαδημαϊκού έτους.
 2. Για την κάλυψη των παραπάνω θέσεων λαμβάνεται υπόψη η δήλωση προτίμησης των υποψηφίων στο μηχανογραφικό δελτίο και ο μέσος όρος του γενικού βαθμού του πτυχίου του Τ.Ε.Λ. και του γενικού βαθμού του απολυτηρίου του γενικού λυκείου, που τυχόν κατέχουν ή, αν δεν υπάρχει, του πτυχίου ή απολυτηρίου άλλου τμήματος Τ.Ε.Λ. ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) και γενικώς άλλου τύπου λυκείου ή, αν δεν υπάρχει κάτι σχετικό, του γενικού βαθμού προαγωγής από την προτελευταία τάξη του Τ.Ε.Λ.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ο αριθμός όσων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, εισάγονται κατά τμήμα.
 4. Για τους αποφοίτους εσπερινών Τ.Ε.Λ. ορίζεται χωριστός αριθμός.
 5. Αν προκύψουν κενές θέσεις, κατά την εφαρμογή του ανωτέρω στοιχ. β, επειδή δεν θα υπάρχει σχετική προτίμηση υποψηφίων, τότε γίνεται εισαγωγή στις θέσεις αυτές κατά τμήμα με τη σειρά που τα τμήματα αναγράφονται στην απόφαση του προηγούμενου στοιχ. γ και σύμφωνα με τη βαθμολογία των υποψηφίων.
 6. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται τριμελής επιτροπή κατανομής των υποψηφίων στα τμήματα, κυρώνεται ο πίνακας όσων εισάγονται και ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής.
 7. Από τον πίνακα αυτόν διενεργούνται από τα οικεία τμήματα Τ.Ε.Ι. οι εγγραφές στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1993-94.
 8. Οι διατάξεις του ανωτέρω στοιχ. β ισχύουν και για τον υπολογισμό του ποσοστού 25% του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α) για την εισαγωγή χωρίς εξετάσεις στα Τ.Ε.Ι. κατά το ακαδημαϊκό έτος 1994-95 των αποφοίτων από τμήματα ειδικότητας Τ.Ε.Λ., εφόσον ισοβαθμούν στη συνολική τους βαθμολογία ανεξαρτήτως αν κατά τη φοίτησή τους στα Τ.Ε.Λ. παρακολούθησαν πλήρες πρόγραμμα μαθημάτων ή μόνο μαθήματα ειδικότητας, ως κάτοχοι και τίτλου απόλυσης γενικού ή άλλου τύπου λυκείου.
 9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μέχρι 31.8.1994, καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι. αποφοίτων τμημάτων ειδικότητας Τ.Ε.Λ. από το ακαδημαϊκό έτος 1995-96 και μετά.
Άρθρο 3 "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
1.  
 1. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού λήγει αυτοδικαίως η θητεία των προϊσταμένων διευθύνσεων και γραφείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των προϊσταμένων γραφείων φυσικής αγωγής.
 2. Όσοι υπηρετούν στις θέσεις αυτές συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και να λαμβάνουν το επίδομα θέσης που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των προσωρινών προϊσταμένων που προβλέπονται παρακάτω στο στοιχ. γ.
 3. Εκκρεμείς διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων διευθύνσεων και γραφείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και προϊσταμένων γραφείων φυσικής αγωγής διακόπτονται σε όποιο στάδιο και αν βρίσκονται
 4. Μέχρι να οριστούν νέοι και πάντως όχι αργότερα από 31.8.1994, στις θέσεις προϊσταμένων διευθύνσεων και γραφείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και προϊσταμένων γραφείων φυσικής αγωγής τοποθετούνται προσωρινοί προϊστάμενοι, που επιλέγονται από το οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου αυτού.
 5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται:
 6. ι) οι προθεσμίες και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών όσων ενδιαφέρονται για επιλογή σε θέσεις προσωρινών προϊσταμένων διευθύνσεων και γραφείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και προϊσταμένων γραφείων φυσικής αγωγής, ιι) η διαδικασία κρίσης και επιλογής με βάση τα κριτήρια του στοιχ. α, περίπτ. ι της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου, ιιι) τα όργανα και η διαδικασία τοποθέτησης τους και ιν) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τα θέματα αυτά.
 7. Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις για τις θέσεις αυτές ή αν οι αιτήσεις δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, τότε τοποθετούνται στις θέσεις αυτές προσωρινοί αναπληρωτές προϊστάμενοι, με απόφαση του νομάρχη και πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.
 8. Το στοιχ. α, ως προς τη λήξη της θητείας, ισχύει και για τους διευθυντές και υποδιευθυντές των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.), τους διευθυντές και αναπληρωτές διευθυντές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και το διευθυντή και αναπληρωτή διευθυντή του παραρτήματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) Θεσσαλονίκης.
 9. Οι διατάξεις των άρθρων 1, 3, 4 και 5 του ν. 2043/1992 (ΦΕΚ 79 Α) για τους προϊσταμένους διευθύνσεων και γραφείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και προϊσταμένους γραφείων φυσικής αγωγής, ως και διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.) καταργούνται.
2.  
  Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού λήγει αυτοδικαίως η θητεία των μελών όλων των υπηρεσιακών συμβουλίων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εξαιρούνται τα αιρετά μέλη, των οποίων ο διορισμός γίνεται κατά τις κείμενες διατάξεις. Λήγει επίσης η θητεία των μελών συλλογικών οργάνων με οποιαδήποτε ονομασία και αν λειτουργούν (όπως συμβούλια, επιτροπές κρίσης, γνωμοδοτικές επιτροπές), των οποίων η θητεία δεν έληξε, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 1 του ν. 2173/1993 (ΦΕΚ 208 Α) και έχουν ως αντικείμενο θέματα διοικητικά, εκπαιδευτικά ή υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών και άλλων υπαλλήλων του Δημοσίου ή νομικών προσώπων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τη λήξη της θητείας, κατά τα ανωτέρω, δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αποζημίωση. Μέχρι να οριστούν νέα, τα μέλη που αναφέρονται παραπάνω συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντα τους και να λαμβάνουν την αποζημίωση, που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Ο ορισμός νέων μελών γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας που θα είχαν να διανύσουν τα μέλη, των οποίων λήγει η θητεία με τη διάταξη αυτή.
3.  
  Κατ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α), τα κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) και τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) συγκροτούνται ως ακολούθως:.
 1. Τα Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από :
 2. ι) δύο (2) εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης βαθμίδας, που ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές και έχουν δεκαπενταετή, τουλάχιστον, συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, βαθμό Α, επιστημονική και υπηρεσιακή κατάρτιση, γνώση των εκπαιδευτικών πραγμάτων και ικανότητα ανάληψης διοικητικών ευθυνών, ιι) έναν (1) εκπαιδευτικό με τον αναπληρωτή του, με τα ίδια παραπάνω προσόντα, για την επιλογή και το διορισμό του οποίου ζητείται η γνώμη του οικείου δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου των εκπαιδευτικών, που πρέπει να δοθεί εντός τριών (3) ημερών αφότου ζητηθεί και αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή αποφασίζει ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων , ιιι) από δύο (2) τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους του κλάδου των εκπαιδευτικών της αντίστοιχης βαθμίδας με ισάριθμους αναπληρωματικούς.
 3. Τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε., με απόφαση του οικείου νομάρχη, από:
 4. ι) δύο (2) εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης βαθμίδας, που έχουν τα προσόντα του εδαφ. ι του παραπάνω στοιχ. α, ιι) έναν (1) εκπαιδευτικό με τον αναπληρωτή του, με τα ίδια παραπάνω προσόντα, για την επιλογή και το διορισμό του οποίου ζητείται η γνώμη των οικείων πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, που πρέπει να δοθεί εντός τριών (3) ημερών αφότου ζητηθεί και αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή αποφασίζει ο νομάρχης, μ) από δύο (2) τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους του κλάδου των εκπαιδευτικών της αντίστοιχης βαθμίδας με ισάριθμους αναπληρωματικούς.
 5. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος κάθε συμβουλίου, από τα μέλη που αναφέρονται στο στοιχείο ι των παραπάνω περιπτώσεων α και β.
 6. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 75/1986 (ΦΕΚ 28).
4.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, μπορεί να τροποποιηθεί η σύνθεση και να ανακαθοριστούν οι αρμοδιότητες των Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
5.  
  Εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που απομακρύνθηκαν από την υπηρεσία λόγω συμμετοχής τους ως υποψηφίων στις βουλευτικές και δημοτικές εκλογές της περιόδου 1990-1993 επανέρχονται στην υπηρεσία με το βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά την αποχώρησή τους, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται εντός μηνός από την ισχύ αυτού του νόμου. Ο χρόνος παραμονής τους εκτός υπηρεσίας δεν προσμετράται ως συντάξιμος, ούτε λογίζεται για την απόληψη αναδρομικών αποδοχών. Σε κάθε περίπτωση η επάνοδος γίνεται μετά την πάροδο έτους από την απομάκρυνση.
6.  
 1. Η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές σε κύπριους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α), 10 του ν. 1966/1991 (ΦΕΚ 147 Α) και 30 του ν. 2083/1992 παρατείνεται μέχρι 31.8.1994.
 2. Από την ημερομηνία αυτή καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του ν. 1966/1991 και του άρθρου 30 παρ. 5 του ν. 2083/1992.
 3. Για τους εκπαιδευτικούς της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16, Κεφάλαιο Γ, παρ. 9 του ν. 1566/1985.
7.  
 1. Οι θέσεις των σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των προϊσταμένων διευθύνσεων και γραφείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των προϊσταμένων γραφείων φυσικής αγωγής των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σχολικών εργαστηριακών κέντρων (Σ.Ε.Κ.) και των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης πληρούνται με τετραετή θητεία.
 2. Οι θέσεις του συντονιστή συμβούλων εκπαίδευσης εξωτερικού και των συμβούλων εκπαίδευσης του εξωτερικού πληρούνται με διετή θητεία, που μπορεί να παρατείνεται μέχρι τη λήξη του διανυόμενου σχολικού έτους.
 3. Η θητεία των παραπάνω αρχίζει από την τοποθέτησή τους σε κενές ή κενούμενες θέσεις από τον αξιολογικό πίνακα επιλογής
 4. Με προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εντός τριών (3) μηνών από την ισχύ του παρόντος νόμου, θα καθορισθούν:
 5. αα) τα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής των κατά το στοιχείο α στελεχών της εκπαίδευσης, ββ) οι προθεσμίες και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων, γγ) η διαδικασία κρίσης, επιλογής, τοποθέτησης και μετάθεσης τους, δδ) τα κριτήρια και η διαδικασία τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών μετά τη λήξη της θητείας τους και εε) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τα θέματα αυτά
8.  
  Υποψήφιος, ο οποίος συμμετέχει στις γενικές εξετάσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επί τρία συνεχή ακαδημαϊκά έτη και κατά τα δύο πρώτα εξετάστηκε σε δύο διαφορετικές δέσμες, μπορεί το τρίτο έτος να κατοχυρώσει, κατά τις κείμενες διατάξεις, βαθμολογία σε μαθήματα της δέσμης εκείνης, στην οποία εξετάσθηκε κατά το αμέσως προηγούμενο δεύτερο έτος
9.  
  Κατεξαίρεση των διατάξεων του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α) τα θέματα συγγραφής, έκδοσης και κυκλοφορίας των διδακτικών βιβλίων, που διανέμονται δωρεάν εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του ν.δ. 749/1970 (ΦΕΚ 277). Το άρθρο 20 του ν. 2121/1993 διατηρεί την ισχύ του.
Άρθρο 4
1.  
  Οι διατάξεις των παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 1268/1982 και 5 του άρθρου 12 του ν. 1404/1983, όπως τροποποιούνται με τις διατάξεις των παρ. 4 του άρθρου 1 και 2α του άρθρου 2 αυτού του νόμου ισχύουν και για τους πρυτάνεις, αντιπρυτάνεις, κοσμήτορες σχολών και προέδρους τμημάτων Α.Ε.Ι., ως και τους προέδρους, αντιπροέδρους, διευθυντές σχολών και προϊσταμένους τμημάτων Τ.Ε.Ι., που διήνυαν, στις 31.12.1993, δεύτερη συνεχή θητεία.
2.  
  Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, πέραν αυτών που προβλέπονται στα επί μέρους άρθρα, καταργείται κάθε διάταξη αντίθετη προς τις διατάξεις του. Άρθρο S Έναρξη ισχύος του νόμου Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κρότους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-02-16 Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/18
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1978/815 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/815 1978
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1351 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1351 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1884 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1884 1990
Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι.. σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις. 1991/1966 1991
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Εποπτεία και διοίκηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1992/2043 1992
Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας. 1992/2071 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδεύσεως, στρατολογίας, καταστάσεων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1992/2109 1992
Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα. 1993/2121 1993
Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις. 1993/2158 1993
Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, Ιδρυση της Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας και άλλες διατάξεις. 1993/2173 1993
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/749 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/749 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/432 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/432 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/75 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/75 1986
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων εξετάσεων μετεγγραφών φοιτητών εξωτερικού και άλλες διατάξεις. 1994/2233 1994
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. 1995/2327 1995
Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1996/2413 1996
Ρύθμιση θεμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1997/2454 1997
Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1997/2517 1997
Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.) - Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και ά[...]" 1997/2530 1997
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1998/2621 1998
Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. 2001/2889 2001
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 2003/3194 2003
Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2009/3794 2009
Πλήρωση θέσεων δικηγόρων των ΤΕΙ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. 1994/124 1994
Μετατροπή κενής θέσης Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης. 1994/165 1994
Ίδρυση Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 1994/304 1994
Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Τμήματος Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. 1994/305 1994
Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Δυτικής Μακεδονίας. 1994/306 1994
Κατάργηση και ίδρυση θέσεων Ειδικού Διοικητικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΠ) - Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 1994/364 1994
Κατάργηση και ίδρυση θέσεων Ειδικού Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) σε Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1995/124 1995
Κατάργηση και ίδρυση θέσεων Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΠ) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 1995/215 1995
Κατάργηση και ίδρυση θέσεων Ειδικού Διοικητικού -Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΠ) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 1996/243 1996
Κατάτμηση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 1997/149 1997
Κατάργηση και ίδρυση θέσεων Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 1997/231 1997
Ίδρυση Ογκολογικής Κλινικής στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικούς της κανονισμού. 1998/104 1998
Ίδρυση θέσεων στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 1998/333 1998
Κατάργηση και σύσταση θέσεων Ειδικού Διοικητικού-Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 1998/391 1998
Κατάργηση και ίδρυση θέσεων Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 1998/70 1998
Ίδρυση καρδιοθωρακοχειρουργικής κλινικής στο τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού. 1999/130 1999
Ίδρυση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1999/38 1999
Ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Θεσσαλίας, Κρήτης, Πειραιά και Νήσων, Πελοποννήσου. 2001/143 2001
Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Ηπείρου και Ιονίων Νήσων. 2001/214 2001
Ίδρυση Παιδοχειρουργικής κλινικής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού. 2001/49 2001
Τροποποίηση Π.Δ. 124/1994 «Πλήρωση θέσεων δικηγόρων των Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Θεσσαλονίκης». 2001/91 2001
Αντικατάσταση του Π.Δ. 233/1990 «΄Ιδρυση και λειτουργία Κέντρου Τεχνολογικής ΄Ερευνας (ΚΤΕ) στην Πάτρα» (Α΄ 90). 2002/352 2002
Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. 2003/171 2003
Κατάτμηση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 2004/106 2004
Ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Θεσσαλονίκης, Σερρών, Καβάλας και τροποποίηση των Π.Δ. 306/1994, 143/2001, 214/2001 και 352/2002. 2004/36 2004
΄Ιδρυση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. 2009/160 2009
Ίδρυση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 2009/79 2009