ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/2190

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-03-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-03-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-03-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Πλήρωση θέσεων - Αρμόδια όργανα Δημόσιος τομέας 1.Η πλήρωση ιδρυόμενων ή υφιστάμενων θέσεων, ο αριθμός, οι κατηγορίες και οι κλάδοι ή ειδικότητες των προσλαμβανομένων αποφασίζονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και κανονισμούς, από τα αρμόδια όργανα της Κυβερνήσεως, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και από τις διοικήσεις των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, σε όσες περιπτώσεις δεν προσαπαιτείται εγκριτική απόφαση υπουργών ή του Πρωθυπουργού ή του Υπουργικού Συμβουλίου. Η πλήρωση των θέσεων που αποφασίζεται κατά την παρούσα παράγραφο υπάγεται στην αρμοδιότητα του Α.Σ.Ε.Π., με επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 14 του παρόντος. 2.Όπου στις κείμενες διατάξεις γίνεται γενική αναφορά στο δημόσιο τομέα, νοούνται για την εφαρμογή των διατάξεων των κεφαλαίων Β και Γ οι υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου. 3.Σε κάθε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 21, ισχύουν οι προϋποθέσεις και τα όρια ηλικίας διορισμού ή πρόσληψης, τα οποία προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές ή ειδικές διατάξεις και κανονισμούς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού Άρθρο 2 Σύσταση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού 1.Συνιστάται Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), το οποίο λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή. Το Α.Σ.Ε.Π. δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλη διοικητική αρχή και οι πράξεις του δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο ούτε από άποψη νομιμότητας, εκτός από εκείνες που αφορούν το κατά το άρθρο 7 προσωπικό. Το Α.Σ.Ε.Π. υπάγεται στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης. 2.Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού έχει ως αποκλειστική αποστολή την εφαρμογή των νόμων και κανονισμών που διέπουν την επιλογή των διοριστέων στις δημόσιες υπηρεσίες, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, όπως ειδικότερα ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις αυτού. Άρθρο 3 Αρμοδιότητες 1.Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων ή την πρόσληψη προσωπικού που αποφασίζεται κατά το άρθρο 1 του παρόντος νόμου, συγκροτεί τις απαιτούμενες επιτροπές και ασκεί όλες τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες για την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαγωνισμών ή επιλογών έως τον καθορισμό των διοριστέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους ως τακτικών ή μόνιμων υπαλλήλων ή συμβασιούχων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου. 2.Αν για την πλήρωση θέσεων, το διορισμό ή την πρόσληψη προσωπικού απαιτείται, κατά τις κείμενες διατάξεις, προγραμματισμός, έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, του Πρωθυπουργού ή του οικείου Υπουργού, το Α.Σ.Ε.Π. δεν προβαίνει στην αντίστοιχη προκήρυξη, εφόσον δεν διαπιστώσει τη συνδρομή της απαιτούμενης προϋπόθεσης. 3.Το Α.Σ.Ε.Π., εάν διαπιστώσει ότι έγκριση ή απόφαση για προσλήψεις προσωπικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου παραβιάζει στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος της τους περιορισμούς του άρθρου 103 παρ. 2 και 3 του Συντάγματος, εκφέρει τη γνώμη του προς το όργανο που ενέκρινε ή αποφάσισε τις προσλήψεις, εξηγείται αντίστοιχη τροποποίηση και τη γνωστοποιεί σε κάθε περίπτωση στον Πρωθυπουργό και στη Βουλή δια του Προέδρου της. 4.Για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, κοινοποιείται στο Α.Σ.Ε.Π. κάθε πράξη ή απόφαση έγκρισης ή προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή έγκρισης σύναψης συμβάσεων έργου με φυσικά πρόσωπα. Άρθρο 4 1.Το Α.Σ.Ε.Π. συγκροτείται από έντεκα μέλη με την ακόλουθη διαβάθμιση: Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Σύμβουλος (θέσεις εννιά). 2.Σύμβουλοι διορίζονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και επαγγελματικής επάρκειας, ιδία δε πρόσωπα, τα οποία είναι ή έχουν διατελέσει ανώτεροι ή ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί ή υπάλληλοι, καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι. ή ανώτατα στελέχη δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων ή νομικών προσώπων της παρ.1 του άρθρου 14. Η ιδιότητα του συνταξιούχου δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού και λήψεως πλήρων αποδοχών. Σύμβουλος και πρόεδρος ή αντιπρόεδρος δεν μπορεί να διορισθεί ούτε να υπηρετεί πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 70ό ή 75ο, αντίστοιχα, έτος της ηλικίας του. Η θητεία του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών του Α.Σ.Ε.Π. είναι εξαετής. Μέχρι τέσσερα (4) μέλη του Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να διορίζονται από καθηγητές Α.Ε.Ι. και ανώτατους υπαλλήλους εν ενεργεία με διατήρηση και των δύο θέσεων επί μία τριετία και επιλογή μεταξύ των δύο με τη λήξη της τριετίας. Στους ανωτέρω καταβάλλονται τα τυχόν προβλεπόμενα έξοδα κίνησης και παράστασης της θέσης που διατηρούν, άλλως το 1/4 των αποδοχών αυτής. 3.Οι σύμβουλοι επιλέγονται από την ολομέλεια του Συμβουλίου, μετά από δημόσια ανακοίνωση για υποβολή υποψηφιοτήτων. Η ανακοίνωση γίνεται εγκαίρως πριν την επικείμενη, λόγω ορίου ηλικίας ή λήξεως της θητείας, αποχώρηση συμβούλου ή συμβούλων. Οι αποχωρούντες σύμβουλοι ή σύμβουλος μετέχουν στην ολομέλεια για την επιλογή νέου ή νέων συμβούλων. Αν η θέση συμβούλου κενωθεί λόγω παραιτήσεως ή θανάτου, η επιλογή γίνεται από τα λοιπά μέλη με την απαρτία της ολομέλειας που θα προβλέπει η κατά την παρ. 2 του άρθρου 6 απόφαση. Ο επιλεγόμενος διορίζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης. 4.Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος εκλέγονται μεταξύ των μελών του Συμβουλίου από την ολομέλεια αυτού, αφού προηγουμένως καλυφθούν οι τυχόν κενές θέσεις συμβούλων. Η εκλογή προέδρου ή αντιπροέδρου γίνεται πριν την λόγω ορίου ηλικίας ή λήξεως της θητείας αποχώρηση του προέδρου ή αντιπροέδρου. Ο αποχωρών πρόεδρος ή αντιπρόεδρος μετέχει στην ολομέλεια για την εκλογή νέου προέδρου ή αντιπροέδρου. Η τοποθέτηση στη θέση του προέδρου και του αντιπροέδρου γίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης. 5.Με κανονιστική απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, που εκδίδεται μετά από πρόταση της ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η διαδικασία υποψηφιότητας και εκλογής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων 3 και 4. 6.Τα μέλη του Συμβουλίου είναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί αποκλειστικής απασχόλησης. Οι αποδοχές τους καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, κατ αντιστοιχία των αποδοχών του προέδρου, αντιπροέδρου και συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Για τα λοιπά θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των μελών του Συμβουλίου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και συμβούλους, αντίστοιχα, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται ο Υπουργός Οικονομικών, για την εφαρμογή του παρόντος και μόνο, νοείται ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης και όπου αναφέρεται ο πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, νοείται ο πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. 7.Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, πρόεδρος, αντιπρόεδρος και μέλη του Συμβουλίου διορίζονται πρόσωπα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 με την ακόλουθη διαδικασία: Πρώτον, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης υποβάλλει στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ενιαία πρόταση για τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο του Συμβουλίου. Για την έγκριση της ενιαίας πρότασης από τη Διάσκεψη απαιτείται πλειοψηφία 4/5. Εάν δεν υπάρξει αυτή η πλειοψηφία, ο Υπουργός υποβάλλει μέσα σε, οκτώ (8) ημέρες από τη γνωστοποίηση της σχετικής απόφασης της Διάσκεψης νέα ενιαία πρόταση, για την έγκριση της οποίας αρκεί απλή πλειοψηφία. Μετά την έγκριση της πρότασης οι προτεινόμενοι διορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης. Δεύτερον, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από το διορισμό τους ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου υποβάλλουν στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης κοινή πρόταση με, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον πρόσωπα. Μεταξύ αυτών ο Υπουργός επιλέγει τα εννέα (9) μέλη, τα οποία διορίζονται με προεδρικό διάταγμα, εκδιδόμενο με πρόταση του ιδίου. Άρθρο 5 1.Στον πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. ανήκει η ευθύνη της, σύμφωνα με το νόμο, τις κανονιστικές και άλλες αποφάσεις της ολομέλειας, λειτουργίας αυτού και ασκεί όλες τις προς τούτο αρμοδιότητες και ιδίως: 1)Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων και οδηγιών του Α.Σ.Ε.Π. και ενημερώνει την ολομέλεια. 2)Συντονίζει και κατευθύνει τις υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π.. 3)Καλεί, οσάκις κρίνει αναγκαίο, εκπροσώπους των υπηρεσιών και νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 για την παροχή οδηγιών προς τήρηση ενιαίων αρχών στα θέματα αρμοδιότητας του Α.Σ.Ε.Π.. 4)Υποβάλλει στον Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο της Βουλής την κατά το άρθρο 10 ετήσια έκθεση. 5)Είναι ο διοικητικός προϊστάμενος του προσωπικού του Α.Σ.Ε.Π. και ασκεί την επ αυτού πειθαρχική εξουσία. 2.Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται. Αν και ο αντιπρόεδρος ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, καθήκοντα προέδρου ασκεί ο αρχαιότερος των συμβούλων. 3.Ο πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π. με απόφασή του μπορεί να εξουσιοδοτεί συμβούλους - επιθεωρητές ή προϊσταμένους υπηρεσιών του Α.Σ.Ε.Π. να υπογράφουν με εντολή προέδρου έγγραφα, εντάλματα πληρωμής ή άλλες πράξεις. Άρθρο 6 1.Το Α.Σ.Ε.Π. δύναται να κατανέμει τις αρμοδιότητές του και σε τμήματα. 2.Η συγκρότηση των τμημάτων, η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ τους, η απαρτία της ολομέλειας και των τμημάτων, ο τρόπος λήψεως των αποφάσεων, η τήρηση πρακτικών και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, που εκδίδεται μετά από πρόταση της ολομέλειας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3.Για την πρώτη έκδοση των κατά τον παρόντα νόμο αποφάσεων της ολομέλειας, αυτή συγκροτείται από όλα τα μέλη της, βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τουλάχιστον εννιά μέλη, μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος και αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Χρέη γραμματέα, έως ότου εκδοθεί η κατά την παράγραφο 2 απόφαση, εκτελεί ο νεότερος σε ηλικία σύμβουλος. Άρθρο 7 1.Στο Α.Σ.Ε.Π. λειτουργεί Γραμματεία της οποίας προΐσταται γενικός διευθυντής, που επιλέγεται από την ολομέλεια του Συμβουλίου και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης. Η πλήρωση της θέσης του γενικού διευθυντή μπορεί, κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, να γίνει και με μετάταξη Γενικού Διευθυντή του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ. που επιλέγεται από την ολομέλεια του Συμβουλίου. Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του οικείου υπουργού. Ο διοριζόμενος ή μετατασσόμενος δεν πρέπει να έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του. 2.Η οργάνωση της Γραμματείας, οι αρμοδιότητες μεταξύ των υπηρεσιών της, ο αριθμός των θέσεων προσωπικού, η κατανομή τους σε κλάδους και ειδικότητες και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, ύστερα από εισήγηση της ολομέλειας του Συμβουλίου. Ο αριθμός των θέσεων του πάσης φύσεως προσωπικού δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30). Για την αύξηση του αριθμού των θέσεων απαιτείται πρόταση της ολομέλειας του Συμβουλίου και γίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης. 3.Η κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος πλήρωση των θέσεων διευθυντών και τμηματαρχών γίνεται με μετάταξη υπαλλήλων βαθμού Α του Δημοσίου, ν.π.δ.δ. ή ο.τ.α. ή με διορισμό, ύστερα από δημόσια ανακοίνωση για υποβολή υποψηφιοτήτων. Διορισμός γίνεται μόνο στις θέσεις που δεν θα καλυφθούν με μετάταξη. Η επιλογή των διοριζομένων ή μετατασσομένων γίνεται από την ολομέλεια του Συμβουλίου. Ο διορισμός των επιλεγομένων από το Α.Σ.Ε.Π. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και η μετάταξη με απόφαση του ίδιου και του οικείου υπουργού. Για τη μετάταξη απαιτείται και γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας από την οποία ο υπάλληλος μετατάσσεται. Αποκλείονται υποψήφιοι που έχουν υπερβεί, κατ αντιστοιχία των θέσεων του πρώτου εδαφίου, το 55ο και 50ό έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία της ανακοίνωσης. 4.Οι λοιπές θέσεις, κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, καλύπτονται με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της παρ. 3, εφόσον οι διοριζόμενοι ή μετατασσόμενοι δεν έχουν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας τους, προτιμωμένων αυτών που έχουν εμπειρία ιδίως σε υπηρεσίες του Δημοσίου, των ο.τ.α. και των νομικών προσώπων της παρ.1 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου. 5.Το υπηρεσιακό συμβούλιο των υπαλλήλων του Α.Σ.Ε.Π. συγκροτείται με απόφαση του προέδρου από τρεις (3) συμβούλους και δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες για τα υπηρεσιακά συμβούλια διατάξεις. Άρθρο 8 1.Στο Α.Σ.Ε.Π. λειτουργεί Γραφείο Επιθεώρησης, που έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1)Τον έλεγχο της πραγματοποίησης αυθαίρετων διορισμών ή προσλήψεων προσωπικού, που υπάγεται στον παρόντα νόμο. 2)Τον έλεγχο της τήρησης των περιορισμών του νόμου ως προς την επιτρεπόμενη διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού του άρθρου 103 παρ. 2 του Συντάγματος. 3)Τον έλεγχο της τήρησης των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού για κάλυψη παροδικής φύσεως αναγκών και γενικώς των διατάξεων που ρυθμίζουν την απασχόληση του προσωπικού αυτού. 4)Τη διενέργεια ερευνών και ελέγχων της τήρησης, από τους οπωσδήποτε και με οποιαδήποτε ιδιότητα μετέχοντες, των διατάξεων και κανονισμών, που διέπουν τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων ή πρόσληψης προσωπικού. Ο έλεγχος της περιπτώσεως α γίνεται μόνο μετά από ερώτημα του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης ή του οικείου υπουργού ή αρχηγού Κόμματος κατά τον Κανονισμό της Βουλής, με αναφορά των ενδείξεων που τεκμηριώνουν το σχετικό αίτημα τους και των περιπτώσεων β και γ είτε μετά από ερώτημα των ανωτέρω υπουργών είτε αυτεπαγγέλτως. Οι έρευνες και έλεγχοι της περιπτώσεως δ γίνονται μετά από ερώτημα των αυτών ως άνω υπουργών ή αυτεπαγγέλτως ή κατ αίτηση υποψηφίου. Τον έλεγχο των περιπτώσεων β και γ δύναται να ζητήσουν η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και η Γ.Σ.Ε.Ε. αναφέροντας τις ενδείξεις οι οποίες τεκμηριώνουν το σχετικό αίτημά τους. 2.Για τη λειτουργία του Γραφείου Επιθεώρησης τοποθετούνται με απόφαση του προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. ως επιθεωρητές τρεις από τους συμβούλους αυτού, με ετήσια θητεία δυνάμενη να ανανεώνεται, καθώς και το αναγκαίο διοικητικό προσωπικό. Σε κάθε επιθεωρητή μπορεί να τοποθετείται με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. βοηθός επιθεωρητής από το διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί στο Α.Σ.Ε.Π., ο οποίος δύναται να ενεργεί και συγκεκριμένες πράξεις επιθεώρησης κατ εξουσιοδότηση συμβούλου-επιθεωρητή. 3.Η έκθεση επιθεώρησης υποβάλλεται στον πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης και στον οικείο υπουργό. Εφόσον ανακύπτουν ευθύνες κατά συγκεκριμένων οργάνων, η έκθεση διαβιβάζεται και στην οικεία υπηρεσία. Αν το αρμόδιο όργανο ασκήσει πειθαρχική δίωξη, η έκθεση επιθεώρησης επέχει θέση ανακριτικού πορίσματος κατά τις οικείες πειθαρχικές διατάξεις. 4.Οι επιθεωρητές, κατά την άσκηση του έργου τους, έχουν τις αρμοδιότητες ανακριτικού υπαλλήλου κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. 5.Για τα θέματα που υπάγονται στον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. δεν έχει αρμοδιότητα το σώμα ελεγκτών δημόσιας διοίκησης. Άρθρο 9 Επικουρική ασφάλιση Τα μέλη και οι τακτικοί υπάλληλοι του Α.Σ.Ε.Π. υπάγονται ως προς την επικουρική τους ασφάλιση στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Εξωτερικών και Προεδρίας της Κυβέρνησης. Όσοι προέρχονται από άλλες υπηρεσίες διατηρούν το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης της προηγούμενης υπηρεσίας τους. Άρθρο 10 1.Το Α.Σ.Ε.Π. υποβάλλει το Μάρτιο κάθε έτους έκθεση στον Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο της Βουλής για τις εργασίες του, με γενικές και ειδικές παρατηρήσεις στα αντικείμενα της αρμοδιότητάς του και ειδικότερα σχετικά με τον αριθμό των υπαλλήλων που προσλήφθηκαν κατά το προηγούμενο έτος, των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν, τυχόν προβλήματα που διαπιστώθηκαν, την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και το συνολικό τους κόστος και τυχόν προτάσεις. 2.Η έκθεση κοινοποιείται στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης μετά την υποβολή της στον Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο της Βουλής. 3.Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται το Μάρτιο του επόμενου, από την έναρξη λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π., έτους. Άρθρο 11 1.Οι δαπάνες διεξαγωγής των διαδικασιών του παρόντος νόμου για την πλήρωση θέσεων ή πρόσληψη προσωπικού καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό του Α.Σ.Ε.Π. και ακολούθως επιμερίζονται με πράξη του προέδρου στις οικείες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα ανάλογα με τον αριθμό του προσωπικού που ζήτησαν να προσλάβουν. Με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών καθορίζονται οι διαδικασίες, τα όργανα και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την απόδοση των δαπανών στο Α.Σ.Ε.Π.. 2.Τον προϋπολογισμό του Α.Σ.Ε.Π. εισηγείται ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης. Άρθρο 12 Υποχρεώσεις υπηρεσιών Οι υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 υποχρεούνται να παρέχουν στο Α.Σ.Ε.Π. τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ζητεί για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την εκπλήρωση της αποστολής του. Άρθρο 13 1.Η έναρξη λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, μετά από πρόταση της ολομέλειας του Συμβουλίου. 0 Υπουργός δύναται να ζητήσει την επίσπευση λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π.. 2.Τρεις (3) μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π., όλες οι υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 14 υπάγονται στις οριζόμενες στα κεφάλαια Α, Β και Γ υποχρεώσεις, περιορισμούς και διαδικασίες. Ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης δύναται με απόφασή του να ορίσει ημερομηνία μερικής ή συνολικής υπαγωγής νωρίτερα του τριμήνου. 3.Από της συμπληρώσεως τριμήνου από της ενάρξεως λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. ή από της προγενέστερης ημερομηνίας, που τυχόν ορισθεί με την υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου και για όσες υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα αυτή αφορά, παύει αντιστοίχως η εφαρμογή των διατάξεων που καθορίζουν άλλα όργανα αρμόδια για την προκήρυξη ή ανακοίνωση πλήρωσης θέσεων ή πρόσληψης προσωπικού και τη διενέργεια των λοιπών διαδικασιών. 4.Διαδικασίες πλήρωσης θέσεων ή πρόσληψης προσωπικού, για τις οποίες η σχετική προκήρυξη ή ανακοίνωση είχε γίνει έως την ημερομηνία που ορίζεται στην παρ. 2, ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο της προκηρύξεως ή ανακοινώσεως. 5.Από του διορισμού των μελών του και μέχρι την έναρξη λειτουργίας του, το Α.Σ.Ε.Π. εξυπηρετείται από προσωπικό που αποσπάται προσωρινά σ αυτό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα η εκκαθάριση των δαπανών του γίνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Α.Σ.Ε.Π.. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Σύστημα προσλήψεων στο δημόσιο τομέα Άρθρο 14 1.Στις διατάξεις των κεφαλαίων Α, Β και του παρόντος (Γ) υπάγονται: α. Οι δημόσιες υπηρεσίες. β. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. γ. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού, συμπεριλαμβανομένης της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και των τοπικών ενώσεων δήμων και κοινοτήτων. δ. Οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι δημόσιοι οργανισμοί. ε. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου. 1)Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στα υπό στοιχεία β, γ, δ και ε νομικά πρόσωπα ή επιχορηγούνται από αυτά τακτικώς, κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή κατά τα οικεία καταστατικά ή που τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα κατέχουν το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου. 2.Εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου: 1)Το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της Βουλής των Ελλήνων. 2)Οι δικαστικοί λειτουργοί, το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και οι ιατροδικαστές. γ. Τα μέλη του προσωπικού των ανώτατων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, εκτός του διοικητικού προσωπικού, τα αντίστοιχα των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της δημόσιας εκπαίδευσης και το διδακτικό προσωπικό των Σχολών των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Εμπορικής Ναυτιλίας. 3)Το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών ή και τεχνολογικών κέντρων, ιδρυμάτων και ινστιτούτων. 4)Οι στρατιωτικοί, το μη πολιτικό. προσωπικό των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας και το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. στ. Οι υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου, του κλάδου εμπειρογνωμόνων, της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το προσωπικό του κλάδου τεχνικών επικοινωνιών του Υπουργείου Εξωτερικών και το επιτοπίως προσλαμβανόμενο προσωπικό του κλάδου της εξωτερικής υπηρεσίας του ίδιου Υπουργείου. 5)Το ιατρικό προσωπικό των φορέων, που απαρτίζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. 6)Το προσωπικό των νομικών προσώπων της Ορθοδόξου Εκκλησίας και των λοιπών Εκκλησιών, δογμάτων και των κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών. 7)Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις προσιδιάζουσες σ αυτή τους την ιδιότητα. 8)Οι πιλότοι της Ολυμπιακής Αεροπορίας, οι πλοηγοί, κυβερνήτες σκαφών και ναυτικοί της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και κάθε άλλης πλοηγικής υπηρεσίας και οι διαιτητές - μεσολαβητές του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας. 9)Οι μετακλητοί υπάλληλοι, ειδικοί σύμβουλοι και ειδικοί συνεργάτες. 10)Οι απευθείας διοριζόμενοι σε διευθυντικούς βαθμούς ή καθήκοντα. 11)Οι παρέχοντες υπηρεσίες με έμμισθη εντολή και όσοι δεν αποκτούν ιδιότητα υπαλλήλου ή σχέση εξαρτημένης εργασίας. Κάθε μετατροπή που προσδίδει ή υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας ή ιδιότητα υπαλλήλου είναι άκυρη και επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 15 του ν. 1735/1987. 12)Το προσωπικό των αμιγών ή μεικτών επιχειρήσεων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. 3.Ο διορισμός ή η πρόσληψη τακτικού προσωπικού και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου. χρόνου στις υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα της παρ.1 του παρόντος άρθρου γίνεται: 1)με γραπτό διαγωνισμό ή 2)με καθορισμένη σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που ορίζονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. 4.Για τράπεζες υπαγόμενες στο άρθρο 14 παρ. 1, περιπτ. ε και στ και τις θυγατρικές τους εταιρίες, οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται μόνο για προσλήψεις σε εισαγωγικό βαθμό όλων των κατηγοριών, για τις οποίες τα ζητούμενα προσόντα είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 1 του παρόντος νόμου. 5.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις ειδικές διατάξεις για τα προστατευόμενα άτομα (ν. 1648/1986), όπως εκάστοτε ισχύουν. 6.Ποσοστό 5% των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ και 10% των προκηρυσσόμενων θέσεων όμοιου προσωπικού της κατηγορίας ΥΕ για υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου στους νομούς της Θράκης και της Μακεδονίας, πλην του νομού Θεσσαλονίκης, καλύπτονται από παλινοστούντες Ποντίους ομογενείς, εφόσον δηλώσουν ότι θα υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές επί μία 10ετία τουλάχιστον. Άρθρο 15 1.Με γραπτό διαγωνισμό πληρούνται οι θέσεις τακτικού προσωπικού και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού απαιτείται οποιοσδήποτε των κατωτέρω αναφερόμενων τίτλων: 1)πτυχίο ή δίπλωμα νομικής ή πολιτικών ή οικονομικών επιστημών ή κοινωνιολογίας ή διοίκησης επιχειρήσεων ή αρχειονομίας και βιβλιοθηκονομίας ή φιλοσοφικών και παιδαγωγικών σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής 2)πτυχίο ή δίπλωμα διοίκησης επιχειρήσεων ή λογιστικής Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ή δίπλωμα της Σχολής Στατιστικής, που λειτούργησε υπό την εποπτεία της πρώην Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά 3)απολυτήριος τίτλος λυκείου γενικής κατεύθυνσης ή ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου χωρίς ειδικότητα ή τεχνικού ή επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικού - επαγγελματικού λυκείου χωρίς ειδικότητα ή εξατάξιου γυμνασίου ή τμήματος υπαλλήλων γραφείου (διοίκησης) ή τμήματος υπαλλήλων λογιστηρίου τεχνικού ή επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικού - επαγγελματικού λυκείου ή κλάδου διοικητικών υπηρεσιών γραμματέων ή κλάδου οικονομίας ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου. 2.Εάν στα κατά την προκήρυξη τυπικά προσόντα περιλαμβάνονται, εκτός των ανωτέρω, και τίτλοι σπουδών του άρθρου 18 παρ. 1, οι θέσεις πληρούνται επίσης με διαγωνισμό. 3.Με γραπτό διαγωνισμό και προφορική εξέταση σε ξένη γλώσσα πληρούνται οι θέσεις μεταφραστών, διερμηνέων και μεταφραστών διερμηνέων, οι θέσεις διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και οι θέσεις για τις οποίες εκτός του τίτλου σπουδών απαιτείται και ορθοφωνία. 4.Θέσεις των προηγούμενων παραγράφων για τις οποίες, εκτός του τίτλου σπουδών, απαιτούνται τυχόν πρόσθετα προσόντα, δεν εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων αυτών. 5.Οι υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπά της παρ.1 του άρθρου 14 δύναται να ζητούν από το Α.Σ.Ε.Π. τη διενέργεια διαγωνισμού και για κλάδους ή ειδικότητες για τους οποίους δεν απαιτείται διαγωνισμός. Επί του αιτήματος αποφασίζει το ΑΣ.Ε.Π.. 6.Οι διαγωνισμοί διακρίνονται σε κοινούς, για πλείονες υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14, σε διαγωνισμούς για ορισμένη υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο και σε ειδικούς για κλάδο ή ειδικότητα. 7.Ειδικώς, για την πλήρωση με διαγωνισμό θέσεων των ο.τ.α., οι κατά την προηγούμενη παράγραφο διαγωνισμοί γίνονται μόνο για ο.τ.α.. 8.Απαγορεύεται η λειτουργία ιδιωτικών φροντιστηρίων ή η οργάνωση προγραμμάτων ή μαθημάτων από ιδιωτικά φροντιστήρια ή ινστιτούτα ή σχολές, περιλαμβανομένων και εκείνων που λειτουργούν ως παραρτήματα ή κατ εξουσιοδότηση σχολών της αλλοδαπής, κάθε βαθμίδας και μορφής, για προετοιμασία συμμετοχής σε διαγωνισμούς καθιερούμενους ή προβλεπόμενους με τον παρόντα νόμο. Παράβαση της παρούσας διάταξης από σχολές, φροντιστήρια, ινστιτούτα, κέντρα κ.λπ. οποιασδήποτε ονομασίας, που λειτουργούν για υποψηφίους άλλων κατηγοριών, συνεπάγεται την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας, με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης οργανώνει ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για υποψηφίους διορισμού σε δημόσιες υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα του άρθρου 14 παρ. 1, για τους οποίους απαιτείται, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, διαγωνισμός. Σε όσους παρακολουθούν τα ανωτέρω προγράμματα δεν χορηγείται πτυχίο ή πιστοποιητικό σπουδών ούτε παρέχεται οποιοδήποτε τυπικό πλεονέκτημα. Άρθρο 16 1.Η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων με διαγωνισμό γίνεται από το Α.Σ.Ε.Π. ύστερα από απόφαση ή και έγκριση των κατά το άρθρο 1 παρ. 1 οργάνων ή διοικήσεων και περιλαμβάνει: 1)Τον αριθμό των θέσεων κατά κατηγορίες, κλάδους ή ειδικότητες και κατά υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο. 2)Την κατανομή των θέσεων κατά νομαρχία. 3)Τα προσόντα πρόσληψης (γενικά και ειδικά). 4)Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 5)Την εξεταστέα ύλη. 6)Την προθεσμία υποβολής αιτήσεων και τις αρχές στις οποίες υποβάλλονται οι αιτήσεις. 2.Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και μία της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε μία τοπική εφημερίδα της έδρας νομού για τις θέσεις του αντίστοιχου νομού. Η δημοσίευση γίνεται εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Επίσης, ολόκληρη η προκήρυξη αναρτάται στα καταστήματα των νομαρχιών και περιληπτική ανακοίνωση της γίνεται από τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Όταν προκηρύσσεται πλήρωση θέσεων των ο.τ.α. με ειδικό διαγωνισμό, η ανάρτηση της προκήρυξης γίνεται και στα καταστήματα των οικείων ο.τ.α.. Όταν προκηρύσσεται διαγωνισμός για συγκεκριμένη υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο, η κατά το δεύτερο εδάφιο προθεσμία μπορεί, σε επείγουσες περιπτώσεις, να συντέμνεται κατά την κρίση του Α.Σ.Ε.Π. ύστερα από αίτημα της οικείας υπηρεσίας ή νομικού προσώπου. 3.Δεν γίνεται προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, αν η κατά την παρ. 1 απόφαση και το αίτημα της οικείας υπηρεσίας ή νομικού προσώπου για την πλήρωση θέσεων δεν συνοδεύεται από βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας, ότι υπάρχουν εγκεκριμένες πιστώσεις για την πλήρωση των θέσεων αυτών. 4.Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού. 5.Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση σε μία μόνο νομαρχία για όλες τις θέσεις που είναι κατανεμημένες σ αυτήν . Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει υποχρεωτικώς και τη σειρά προτίμησης των υπηρεσιών και νομικών προσώπων, που επιθυμεί να διορισθεί. Αν παραλείψει τη δήλωση αυτή, ως σειρά προτίμησης λογίζεται η σειρά με την οποία αναγράφονται οι υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα στην προκήρυξη. Η δήλωση προτίμησης δεν ανακαλείται. Η υποβολή αίτησης και σε άλλες νομαρχίες συνεπάγεται ακύρωση αυτοδικαίως όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 6.Η αίτηση υποβάλλεται ατελώς. Το Α.Σ.Ε.Π. καθορίζει έντυπο αίτησης κατάλληλο για μηχανογραφική επεξεργασία. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. 7.Ως νομαρχία, για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 14-19 του παρόντος Κεφαλαίου, νοείται το σύνολο των υπηρεσιών του Δημοσίου και των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος, που εδρεύουν στον αντίστοιχο νομό ή στον εδαφικό χώρο αρμοδιότητας καθεμιάς νομαρχίας του νομού Αττικής. Σε όποια νομαρχία υπάρχει επαρχείο, για την εφαρμογή των άρθρων 15-19 του παρόντος στην περιοχή του, ως νομαρχία νοείται το επαρχείο. Άρθρο 17 Διενέργεια διαγωνισμού - πίνακες επιτυχίας Διορισμός 1.Το διαγωνισμό διενεργεί κεντρική επιτροπή, που συγκροτεί το Α.Σ.Ε.Π., εκ μελών του, εκ μονίμων δημοσίων υπαλλήλων ή δημοσίων λειτουργών ή και εξ ανωτέρων ή ανωτάτων στελεχών των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14, η οποία υποβοηθείται από τοπικές κατά νομαρχία επιτροπές, που συγκροτούνται κατά τον ίδιο τρόπο. Τα κείμενα των γραπτών του διαγωνισμού βαθμολογούνται από δύο βαθμολογητές και έναν αναβαθμολογητή, όπως θα ορίζεται με την κανονιστική απόφαση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Τα θέματα του διαγωνισμού καθορίζονται από την κεντρική επιτροπή το πρωί της ημέρας του διαγωνισμού και μεταδίδονται ή διαβιβάζονται ταυτόχρονα προς όλα τα εξεταστικά κέντρα. Οι τοπικές επιτροπές σε κάθε νομαρχία συγκροτούνται από υπαλλήλους άλλης νομαρχίας. Ομοίως, αν ορισθούν βαθμολογικά κέντρα κατά νομαρχίες, βαθμολογητές και αναβαθμολογητές δεν μπορεί να ορισθούν υπάλληλοι της νομαρχίας στην οποία ανήκει το βαθμολογικό κέντρο. Επίσης, υπεύθυνοι για την εποπτεία των διαγωνιζομένων και την παραλαβή των γραπτών ορίζονται υπάλληλοι άλλης πάντοτε νομαρχίας. 2.Τα αφορώντα τη σύνθεση και λειτουργία των επιτροπών, τη διεξαγωγή των διαγωνισμών και την επιτυχία σε αυτούς, τον καθορισμό της εξεταστέας ύλης, λαμβανομένων υπόψη και των προς κάλυψη αναγκών, τους βαθμολογητές και αναβαθμολογητές, τον τρόπο βαθμολόγησης των μαθημάτων, τη χρήση ή μη συντελεστών επί της βαθμολογίας και τη διασφάλιση του αδιάβλητου της όλης διαδικασίας και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με κανονιστική απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Α.Σ.Ε.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση και με την ίδια διαδικασία καθορίζονται τα αντίστοιχα θέματα της προφορικής εξέτασης της παρ. 3 του άρθρου 15. Για την κανονιστική απόφαση, το Α.Σ.Ε.Π. λαμβάνει υπόψη τους κανόνες και τις διαδικασίες, που ισχύουν κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. (π.δ. 197/1993, ΦΕΚ 71 Α) ή τις αντίστοιχες διατάξεις, που ισχύουν κάθε φορά για το ανωτέρω θέμα, με τις τροποποιήσεις και προσαρμογές που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. 3.Στα οριζόμενα από την επιτροπή θέματα περιλαμβάνονται πάντως και υπαγόμενα σε αντικείμενο (ύλη), που δύναται να υποδείξει η κινούσα τη διαδικασία υπηρεσία, οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1. 4.Οι επιτροπές διαγωνισμού ελέγχουν τα κατά το νόμο προσόντα των υποψηφίων και με αιτιολογημένη απόφαση αποκλείουν όσους δεν τα έχουν. Η απόφαση αποκλεισμού εκδίδεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό. 5.Αν ο υποψήφιος προσβάλει τον αποκλεισμό του ενώπιον δικαστηρίου πριν την ημέρα του διαγωνισμού, συμμετέχει σε αυτόν και αν επιτύχει, ο διορισμός του τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της αποδοχής της αιτήσεώς του από το δικαστήριο. 6.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Α.Σ.Ε.Π., καθορίζεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων των ν. 1256/1982 και ν. 1505/1984, ως εκάστοτε ισχύουν, κατ αποκοπή αποζημίωση στους προέδρους, μέλη, γραμματείς, βοηθούς γραμματείς, ειδικούς εισηγητές επιτροπών και σε όλους όσους μετέχουν στις διαδικασίες των διαγωνισμών. 7.Οι υποψήφιοι, που συγκεντρώνουν τη βαθμολογία της καθορισμένης βάσης και άνω, κατατάσσονται σε πίνακες επιτυχίας κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. _ 8. Αν μεταξύ των επιτυχόντων είναι συνταξιοδοτούμενοι ανάπηροι πολέμου και τέκνα αυτών, θύματα πολέμου συνταξιοδοτούμενα ή μη, στρατιωτικοί ανάπηροι ειρηνικής περιόδου (ν. 1370/1944), τραυματίες ή πολεμιστές, επί τετράμηνο τουλάχιστον, της ζώνης των πρόσσω και τέκνα αυτών ή αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και τέκνα αυτών, αγωνιστές και θύματα του εμφυλίου πολέμου, που αποκαταστάθηκαν με το ν. 1863/1989 και τέκνα αυτών, πολύτεκνοι και τέκνα αυτών, προστίθενται στο συνολικό βαθμό τον οποίο έλαβαν 10/100 αυτού. Αν μεταξύ των επιτυχόντων είναι γονέας ή σύζυγος ή τέκνο ή αδελφός ή αδελφή υπαλλήλου του Δημοσίου, ν.π.δ.δ., ο.τ.α. ή νομικού προσώπου της παρ. 1 του άρθρου 14, ο οποίος απεβίωσε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, προστίθενται στο συνολικό βαθμό τον οποίο έλαβαν 10/100 αυτού. Η προσαύξηση ισχύει για ένα μόνο μέλος της οικογένειας του αποβιώσαντος και η συνδρομή της απαιτούμενης προϋπόθεσης διαπιστώνεται κατά την προβλεπόμενη για την απονομή πολεμικών συντάξεων διαδικασία. Αν μεταξύ των επιτυχόντων είναι υποψήφιοι που έχουν μέχρι τρία τέκνα, προστίθενται στο συνολικό βαθμό τον οποίο έλαβαν 2/100 για κάθε τέκνο και σε περίπτωση άγαμης μητέρας 5/100 για κάθε τέκνο. Αν μεταξύ των επιτυχόντων περιλαμβάνονται κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής ή κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας φοίτησης, προστίθενται στο συνολικό βαθμό τον οποίο έλαβαν 15/100 και 5/100, αντίστοιχα, αυτού. Αν μεταξύ των επιτυχόντων περιλαμβάνονται υποψήφιοι, που δηλώνουν ότι δέχονται να υπηρετήσουν σε υπηρεσίες του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 στους νομούς της Θράκης και σε νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κυκλάδων, Καβάλας και Δωδεκανήσου επί πενταετία τουλάχιστον, προστίθενται στο συνολικό βαθμό, τον οποίο έλαβαν, 10/100 αυτού και, εάν για δεκαετία, 15/100, για την πλήρωση θέσεων υπηρεσιών των ανωτέρω περιοχών. Εάν οι δηλώνοντες την ανωτέρω αποδοχή είναι μόνιμοι κάτοικοι των αντίστοιχων νομών Θράκης ή νήσου για υπηρεσίες της οποίας προκηρύχθηκαν θέσεις, η προσαύξηση είναι 15/100 για πενταετία και 20/100 για δεκαετία. Αν μεταξύ επιτυχόντων σε διαγωνισμό για πλήρωση θέσεων ο.τ.α., περιλαμβάνονται υποψήφιοι που είναι κάτοικοι και δημότες δήμου ή κοινότητας πληθυσμού κάτω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, για τον οποίο και δηλώνουν προτίμηση, προστίθενται στο βαθμό τον οποίο έλαβαν 10/100 αυτού. Αν κατοικούν και είναι δημότες δήμου ή κοινότητας επαρχίας, στην οποία ανήκει ο ανωτέρω δήμος ή η κοινότητα, η κατά τα ανωτέρω προσαύξηση της βαθμολογίας ορίζεται στα 5/100. Η κατά την παρούσα παράγραφο προσαύξηση της βαθμολογίας λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό της σειράς κατάταξης των επιτυχόντων στους πίνακες επιτυχίας. 9.Οι πίνακες επιτυχίας καταρτίζονται από την κεντρική ή τις τοπικές επιτροπές διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου αυτού, κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα και νομαρχία. Για θέσεις, για την πλήρωση των οποίων απαιτούνται οι αυτοί τίτλοι σπουδών, καταρτίζεται ένας πίνακας επιτυχίας, ανεξάρτητα από την ονομασία του κλάδου ή ειδικότητας σε κάθε υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο. 10.Οι πίνακες επιτυχίας, μαζί με τα κείμενα του γραπτού διαγωνισμού, αποστέλλονται στην κεντρική επιτροπή διαγωνισμού, η οποία, αφού ελέγξει την ορθότητα των καταχωρίσεων των βαθμολογιών, τους υποβάλλει στο Α.Σ.Ε.Π. , το οποίο τους αποστέλλει για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αφού προηγουμένως ελέγξει τη νομιμότητα αυτών. Το Α.Σ.Ε.Π. αποφαίνεται για το κύρος του διαγωνισμού και μπορεί να μην τον κυρώσει, αν διαπιστώσει, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατ ένσταση ενδιαφερομένου, παράβαση νόμου ή κανονισμού κατά τη διεξαγωγή αυτού. Η ένσταση ασκείται με απλή αίτηση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από της τελευταίας ημέρας διεξαγωγής του τελικού σταδίου του διαγωνισμού. Το Α.Σ.Ε.Π., αν διαπιστώσει την παράβαση, μπορεί να αποφασίσει την επανάληψη του διαγωνισμού, ολικώς ή μερικώς, μεταξύ των αυτών υποψηφίων. Για παραλείψεις ή πλημμέλειες, που επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, μπορεί το Α.Σ.Ε.Π., αντί επαναλήψεως του διαγωνισμού, να αναθέσει στην επιτροπή διαγωνισμού τη συμπλήρωση ή διόρθωση των παραλείψεων ή πλημμελειών. 11.Οι πίνακες επιτυχίας ισχύουν μόνο για την πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν. 12.Οι επιτυχόντες υποψήφιοι διατίθενται με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π., κατά τη σειρά που έχουν στον οικείο πίνακα επιτυχίας σε συνδυασμό με τη δήλωση προτίμησής τους, στις οικείες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα για διορισμό. 13.Αν επιτυχών υποψήφιος έχει δηλώσει προτίμηση διορισμού του σε συγκεκριμένες μόνο υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα και δεν είναι δυνατή η διάθεσή του για διορισμό σε καμία από τις υπηρεσίες αυτές και σε κανένα από τα νομικά πρόσωπα αυτά, λόγω της σειράς επιτυχίας του στον οικείο πίνακα, διαγράφεται από τον πίνακα. Το ίδιο ισχύει και για επιτυχόντες, που δηλώσουν τυχόν εγγράφως, ότι δεν επιθυμούν το διορισμό τους στην υπηρεσία ή στο νομικό πρόσωπο στο οποίο, βάσει της σειράς επιτυχίας τους και της δήλωσης επιθυμίας τους, διατέθηκαν για διορισμό. Στην περίπτωση αυτή διατίθεται για διορισμό στην οικεία υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο ο πρώτος κατά σειρά αδιάθετος επιτυχών, που έχει διαλάβει στη δήλωση προτίμησής του τη συγκεκριμένη υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο. Αν κανένας από τους αδιάθετους επιτυχόντες δεν έχει δηλώσει τη συγκεκριμένη υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο, καλούνται οι επόμενοι, κατά τη σειρά που έχουν στον πίνακα επιτυχίας, να δηλώσουν αν επιθυμούν να διορισθούν σ αυτήν την υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο και σε καταφατική περίπτωση διατίθενται για διορισμό. 14.Αν θέσεις υπηρεσιών και νομικών προσώπων σε συγκεκριμένη νομαρχία δεν καλυφθούν από τους πίνακες επιτυχίας της νομαρχίας αυτής, μπορεί να καλύπτονται από πίνακα επιτυχίας του ίδιου διαγωνισμού νομαρχιών που γειτνιάζουν με αυτήν, εφόσον στους πίνακες επιτυχίας των νομαρχιών αυτών υπάρχουν αδιάθετοι επιτυχόντες. Η διάθεση γίνεται κατά τη σειρά βαθμολογίας, που προκύπτει από τη σύγκριση αυτών που δεν έχουν διατεθεί από τους πίνακες των. άλλων νομαρχιών. Με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται για κάθε νομαρχία ποίων άλλων νομαρχιών οι πίνακες επιτυχίας λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής. 15.Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη διάθεση των επιτυχόντων, κάθε υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο καλεί τους διατεθέντες σ αυτό να υποβάλουν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες τα απαιτούμενα, κατά τις οικείες διατάξεις, δικαιολογητικά διορισμού. 16.Ο διορισμός είναι υποχρεωτικός, πραγματοποιείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο. Διοριζόμενοι σε θέσεις ΔΕ και ΥΕ, οι οποίοι κατέχουν τίτλο σπουδών κατηγορίας ανώτερης, δεν μετατάσσονται στην ανώτερη αυτή κατηγορία πριν την παρέλευση οκτώ (8) ετών από το διορισμό τους. Άρθρο 18 Πλήρωση θέσεων βάσει προτεραιότητας Διαδικασία - Διορισμός 1.Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπάγονται: α) Οι διορισμοί ή προσλήψεις τακτικού προσωπικού και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε θέσεις για τις οποίες ως τυπικό προσόν απαιτείται τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συγκεκριμένης ειδικότητας ή κατεύθυνσης, ήτοι πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος συγκεκριμένης ειδίκευσης ή κλάδου απασχόλησης (π.χ. πτυχίο ή δίπλωμα αρχαιολόγου, κοινωνιολόγου, πολιτικού μηχανικού, χημικού, ηλεκτρολόγου μηχανικού, γεωπόνου, γεωλόγου ή γεωτεχνικού, γιατρού, ψυχολόγου, κτηνιάτρου, επόπτη δημόσιας υγείας, τεχνολόγου τροφίμων, οδοντοτεχνίτη, εργοδηγού, ενδεικτικώς αναφερομένων), για κατάληψη θέσης αντίστοιχης ειδικότητας ή κατεύθυνσης. 1)Οι διορισμοί ή προσλήψεις τακτικού προσωπικού και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε θέσεις για τις οποίες ως τυπικό προσόν αρκεί απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 2.Η προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, με εξαίρεση το εδάφιο για την εξεταστέα ύλη (παρ. 1, περίπτ. ε). 3.Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4-6 του άρθρου 16. 4.Για τη συγκρότηση των επιτροπών διεξαγωγής της όλης διαδικασίας εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 17. Για τη σύνθεση και λειτουργία των επιτροπών εφαρμόζονται αναλόγως οι παρ. 2 και 6 και η κανονιστική απόφαση του άρθρου 17. Για τον έλεγχο των προσόντων των υποψηφίων εφαρμόζονται αναλόγως οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 17. Τα μέλη των τοπικών επιτροπών του παρόντος άρθρου, οι οποίες δεν προβαίνουν σε βαθμολόγηση ή άλλη αξιολογική κρίση, επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι που υπηρετούν στην οικεία νομαρχία. 5.Οι υποψήφιοι του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 (τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιότητας, που καταρτίζονται σύμφωνα με την παρ. 9 και την κανονιστική απόφαση του άρθρου 17. 6.Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους πίνακες προτεραιότητας ορίζεται από το έτος κτήσεως του τίτλου σπουδών, ως ακολούθως: 1)Οι υποψήφιοι κατατάσσονται, με βάση το έτος κτήσεως του τίτλου σπουδών, σε ομάδες ανά ημερολογιακή τριετία. Η ομάδα της πρώτης ημερολογιακής τριετίας περιλαμβάνει τους υποψηφίους που έχουν αποκτήσει τον τίτλο σπουδών τα τρία παλαιότερα, έναντι των λοιπών υποψηφίων, έτη, με αφετηρία υπολογισμού το έτος κτήσεως του παλαιότερου τίτλου σπουδών υποψηφίου. Η ομάδα υποψηφίων της πρώτης ημερολογιακής τριετίας προηγείται της ομάδας υποψηφίων της δεύτερης και ούτω καθεξής. Η τελευταία ομάδα μπορεί να μην αποτελεί πλήρη ημερολογιακή τριετία. β) Μεταξύ των υποψηφίων της αυτής ημερολογιακής τριετίας προτάσσονται αυτοί που έχουν διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, ακολουθούν αυτοί που έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο όμοιο τίτλο της αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και έπονται οι λοιποί κατά τη σειρά του βαθμού του τίτλου σπουδών, προηγουμένου αυτού που έχει μεγαλύτερο βαθμό. 2)Μεταξύ των κατόχων διδακτορικού διπλώματος, προτάσσεται ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών και αν ο βαθμός συμπίπτει, αυτός που έχει τον αρχαιότερο, στην οικεία τριετία, με βάση την ημερομηνία κτήσεως, βασικό τίτλο σπουδών. Αν συμπίπτει και η ημερομηνία κτήσεως του βασικού τίτλου σπουδών, προτάσσεται ο υποψήφιος που έχει περισσότερα τέκνα και μεταξύ αυτών που έχουν ίδιο αριθμό τέκνων η άγαμη ή χήρα μητέρα ή διαζευγμένη μητέρα ή μητέρα που τελεί σε διάσταση, εφόσον στις δύο τελευταίες περιπτώσεις έχει την επιμέλεια των τέκνων και ακολουθεί ο μεγαλύτερος στην ηλικία. Μεταξύ αυτών που δεν έχουν τέκνα προτάσσεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία. 3)Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης εφαρμόζονται και για τη σειρά κατάταξης αα) μεταξύ των υποψηφίων που έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και ββ) μεταξύ των υποψηφίων που κατατάσσονται με βάση το βαθμό του τίτλου σπουδών, όταν αυτός συμπίπτει. Υποψήφιοι εμπίπτοντες στις κατηγορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του όρθρου 17 προηγούνται υπό τις αυτές προϋποθέσεις των υποψηφίων των περιπτώσεων β-δ της παρούσας παραγράφου και των υποψηφίων των παρ. 9 και 10 του παρόντος άρθρου και της παρ. 17 του άρθρου 21. 7.Όπου κατά τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται για συγκεκριμένο κλάδο ή ειδικότητα διαζευκτικώς είτε τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε ορισμένη εμπειρία, οι υποψήφιοι που έχουν μόνο εμπειρία έπονται στη σειρά αυτών που έχουν τίτλο σπουδών. Η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται βάσει του αριθμού των τέκνων και της ηλικίας, κατ εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης γ της προηγούμενης παραγράφου. 8.Ειδικώς, για τις θέσεις για τις οποίες απαιτείται απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης, η σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους πίνακες προτεραιότητας καθορίζεται ως ακολούθως: 1)Προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν τρία τέκνα και άνω, προηγουμένου αυτού που έχει περισσότερα τέκνα. Μεταξύ αυτών εκ των ανωτέρω που έχουν ίδιο αριθμό τέκνων προτάσσεται η άγαμη ή χήρα ή διαζευγμένη ή σε διάσταση μητέρα, εφόσον στις δύο τελευταίες περιπτώσεις έχει την επιμέλεια των τέκνων και ακολουθεί ο μεγαλύτερος στην ηλικία. Οι υποψήφιοι της παρούσας περίπτωσης καταλαμβάνουν μέχρι το 30% των προς πλήρωση θέσεων κατά κλάδο ή ειδικότητα. β. Μεταξύ των υπόλοιπων υποψηφίων προτάσσονται τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, προηγουμένου μεταξύ αυτών του υποψηφίου που ανήκει στην πολυμελέστερη, από άποψη αριθμού τέκνων, οικογένεια και ούτω καθεξής. Επί ίσου αριθμού τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, προτάσσεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία υποψήφιος. 2)Μεταξύ των λοιπών υποψηφίων προτάσσεται ο υποψήφιος που εμπίπτει στις αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 17 κατηγορίες, πλην των πολυτέκνων και τέκνων αυτών και ακολουθεί αυτός που έχει τον αρχαιότερο, ως προς την ημερομηνία κτήσεως, απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Αν συμπίπτει η ημερομηνία κτήσεως, προτάσσεται ο υποψήφιος που έχει δύο τέκνα και έπεται αυτού ο υποψήφιος που έχει ένα τέκνο. Επί ίσου αριθμού τέκνων, προτάσσεται η άγαμη ή χήρα ή διαζευγμένη ή σε διάσταση μητέρα, εφόσον στις δύο τελευταίες περιπτώσεις έχει την επιμέλεια των τέκνων και ακολουθεί ο μεγαλύτερος στην ηλικία υποψήφιος. Μεταξύ υποψηφίων με την ίδια ημερομηνία κτήσεως του απολυτηρίου τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν έχουν τέκνα, προτάσσεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία. Οι διατάξεις της παρ. 7 εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υπαγομένους στην παρούσα παράγραφο. 9. Υποψήφιοι που δηλώνουν ότι δέχονται να υπηρετήσουν σε υπηρεσίες του Δημοσίου και των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 επί οκταετία τουλάχιστον στους νομούς της Θράκης και σε νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κυκλάδων, Καβάλας και Δωδεκανήσου και είναι μόνιμοι κάτοικοι των αντίστοιχων νομών Θράκης ή νήσου για υπηρεσίες της οποίας προκηρύχθηκαν θέσεις, προτάσσονται, για την πλήρωση θέσεων υπηρεσιών των ανωτέρω περιοχών, των κατά την παρ. 6 του παρόντος άρθρου υποψηφίων που έχουν αποκτήσει τον οικείο τίτλο σπουδών κατά την αυτή ημερολογιακή τριετία και δεν έχουν διδακτορικό δίπλωμα και των κατά την παρ. 8 του παρόντος άρθρου υποψηφίων της αυτής κατηγορίας (α, β, γ) προτεραιότητας και έπονται προτασσόμενοι των λοιπών οι δηλώνοντες την ίδια περιοχή κάτοικοι άλλων νομών. 10.Υποψήφιοι για πλήρωση θέσεων ο.τ.α., που δηλώνουν προτίμηση για θέσεις δήμου ή κοινότητας πληθυσμού κάτω των 5.000 κατοίκων, του οποίου είναι δημότες και στον οποίο κατοικούν, προτάσσονται των κατά τις παρ. 6 και 9 υποψηφίων που έχουν αποκτήσει τον οικείο τίτλο σπουδών κατά την αυτή ημερολογιακή τριετία και δεν έχουν διδακτορικό δίπλωμα και των κατά τις παρ. 8 και 9 υποψηφίων της αυτής κατηγορίας (α, β, γ) προτεραιότητας. Αν είναι δημότες και κάτοικοι άλλου δήμου ή κοινότητας, αλλά της ίδιας επαρχίας στην οποία ανήκει ο ανωτέρω δήμος ή κοινότητα, έπονται των υποψηφίων του προηγούμενου εδαφίου και προτάσσονται των κατά τις παρ. 6 και 9 υποψηφίων που έχουν αποκτήσει τον οικείο τίτλο σπουδών κατά την αυτή ημερολογιακή τριετία και δεν έχουν διδακτορικό δίπλωμα και των κατά τις παρ. 8 και 9 υποψηφίων της αυτής κατηγορίας (α, β, γ) προτεραιότητας. 11.Το πλεονέκτημα της παρ. 8 για τους πολύτεκνους και τα τέκνα πολυτέκνων ισχύει για ένα μόνο μέλος κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου των πολυτέκνων, προηγείται χρονικώς, ως προς τη χρήση του πλεονεκτήματος, ο βαρυνόμενος, βάσει δικαστικής αποφάσεως ή συμβολαιογραφικής πράξεως, με τη διατροφή των τέκνων, άλλως αυτός που έχει την επιμέλεια των τέκνων. 12.Η παρ. 10 του άρθρου 17 εφαρμόζεται αναλόγως και για τους πίνακες προτεραιότητας του παρόντος άρθρου. Για την ισχύ των πινάκων αυτών εφαρμόζεται η παρ. 11 του άρθρου 17. 13.Η διάθεση για διορισμό των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στους πίνακες προτεραιότητας του άρθρου αυτού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων του παρόντος άρθρου και των άρθρων 19 και 21, με συνοπτική αναφορά των στοιχείων προτεραιότητας, αναρτώνται στην έδρα του Α.Σ.Ε.Π. και στην έδρα της οικείας νομαρχίας και είναι στη διάθεση των μέσων ενημέρωσης. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να λάβει γνώση των δικαιολογητικών από τα οποία καθορίστηκε η σειρά προτεραιότητας. 14.Για το διορισμό των διατιθεμένων εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 15 και 16 του άρθρου 17. Άρθρο 19 1.Για την πλήρωση θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού του άρθρου 103 παρ. 3 του Συντάγματος ή αντίστοιχου επιστημονικού προσωπικού των ν.π.ι.δ. της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 16 και 17 (παρ. 1, 2,4-6,9 έως 16), εξαιρουμένων εκείνων που η εφαρμογή τους προϋποθέτει διαγωνισμό. 2.Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιότητας. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους πίνακες αυτούς καθορίζεται ως ακολούθως: 1)Προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Μεταξύ αυτών προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν μεγαλύτερο βαθμό στο (βασικό) πτυχίο ή δίπλωμα. Μεταξύ των εχόντων τον αυτό βαθμό προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν τον αρχαιότερο, ως προς την ημερομηνία κτήσεως, (βασικό) τίτλο σπουδών. Αν συμπίπτει και η ημερομηνία κτήσεως του τίτλου σπουδών, προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν τέκνα, προηγουμένου αυτού που έχει το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων και ούτω καθεξής. Αν συμπίπτει και ο αριθμός των τέκνων, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία. Αν συμπίπτει ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσεως του τίτλου σπουδών και οι υποψήφιοι δεν έχουν τέκνα, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία. 2)Μεταξύ των υπολοίπων προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Για τη μεταξύ τους σειρά κατάταξης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου α. 3)Μεταξύ των λοιπών, η σειρά κατάταξης καθορίζεται από το βαθμό του τίτλου σπουδών, εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, αναλόγως, των διατάξεων του εδαφίου α. 3.Η πλήρωση θέσεων υπαλλήλων επί θητεία γίνεται με διαγωνισμό ή σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τα άρθρα 15-18, ανάλογα με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται ως τυπικό προσόν διορισμού. Άρθρο 20 1.Η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 103 παρ. 2 του Συντάγματος από τις δημόσιες υπηρεσίες, τα ν.π.δ.δ. και τους ο.τ.α., για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές. Για την αντιμετώπιση όμοιων αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων, από τα οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, η πρόσληψη επιτρέπεται μόνο εφόσον ο νομός ή συγκεκριμένη περιοχή αυτού κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 2.Η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη κατάστασης ανάγκης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου, ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύμβασης ή σύναψη νέας σύμβασης ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου, απαγορεύονται. Κατά τα λοιπά, για το προσωπικό του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 3.Αν βασίμως εκτιμάται, ότι οι ανάγκες που προέκυψαν από σεισμό θα συνεχισθούν και πέραν του τετραμήνου, η αρμόδια αρχή κινεί εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες προ της λήξεως του τετραμήνου, τη διαδικασία νέων προσλήψεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τηρουμένων αυστηρά των διατάξεων του άρθρου 21 (παρ. 8-15) του παρόντος νόμου, για αριθμό και διάρκεια που εγκρίνει ο γενικός γραμματέας της οικείας περιφέρειας. Στους πίνακες, που καταρτίζονται σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 21, μπορεί να περιληφθούν και απασχοληθέντες με σύμβαση της παρ. 2 του παρόντος. 4.Το Α.Σ.Ε.Π. ασκεί τον κατά την παρ. 1β του άρθρου 8 του παρόντος νόμου, έλεγχο, τόσο, ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων πρόσληψης προσωπικού κατά το παρόν άρθρο, όσο και ως προς την τήρηση των διατάξεων των παρ. 2 και 3 αυτού. Άρθρο 21 Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών 1.Οι δημόσιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων. 2.Η διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού της παρ. 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών. Στις περιπτώσεις προσωρινής πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, κατεπειγουσών αναγκών, λόγω απουσίας προσωπικού ή κένωσης θέσεων, η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες για το ίδιο άτομο. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες. 3.Κατ εξαίρεση, για το προσωπικό προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς ή ερευνητικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς, επιτρέπεται η διάρκεια των συμβάσεων να είναι μέχρι ένα έτος και να ανανεώνονται ή παρατείνονται έως το τέλος του προγράμματος ή έργου ή την εκπλήρωση της υποχρεώσεως, αποκλεισμένης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου. Οι υπαγόμενοι στην παρούσα παράγραφο, στην περίπτωση προκήρυξης πλήρωσης θέσεων κατά τις διατάξεις των άρθρων 15-19 του παρόντος νόμου, αν έχουν συνολική απασχόληση στο κατά το προηγούμενο εδάφιο πρόγραμμα ή έργο άνω των τριών (3) ετών, δικαιούνται προσαύξηση του βαθμού που λαμβάνουν σε διαγωνισμό κατά 10/100 αυτού, για τον καθορισμό της σειράς κατάταξής τους στους πίνακες επιτυχίας. Ομοίως, προηγούνται των κατά την παρ. 6 του άρθρου 18 υποψηφίων, που έχουν αποκτήσει τον οικείο τίτλο σπουδών κατά την αυτή ημερολογιακή τριετία και δεν έχουν διδακτορικό δίπλωμα και των κατά την παρ. 8 του ίδιου άρθρου και την παρ. 2 του άρθρου 19 υποψηφίων της αυτής κατηγορίας (α,β,γ) προτεραιότητας, επόμενοι πάντως των κατά τις παρ. 9 (Θράκη και λοιπές περιοχές) και 10 (ο.τ.α.) του άρθρου 18 υποψηφίων. Αν όμως εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 9 και 10 του άρθρου 18, προηγούνται των λοιπών υποψηφίων, που εμπίπτουν στις ίδιες διατάξεις. 4.Τα αρμόδια για την εκκαθάριση των αποδοχών όργανα υποχρεούνται να παύσουν την καταβολή αποδοχών σε προσωπικό που συμπλήρωσε την κατά τις προηγούμενες παραγράφους διάρκεια απασχόλησης, άλλως καταλογίζονται σε αυτά οι αποδοχές που καταβλήθηκαν. 5.Προϊστάμενοι υπηρεσιών ή άλλα αρμόδια όργανα, που ενεργούν κατά παράβαση των προηγούμενων παραγράφων, διώκονται για παράβαση καθήκοντος κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα αυτεπαγγέλτως και παραπέμπονται υποχρεωτικά στην αρμόδια πειθαρχική δικαιοδοσία. 6.Το προσωπικό του παρόντος άρθρου πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, να μην έχει υπερβεί το 50ό και να μην έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (π.δ. 611/1977). Αν δεν καλύπτεται ο απαιτούμενος αριθμός, επιτρέπεται η πρόσληψη, για τη συμπλήρωση του ελλείποντος αριθμού, μέχρι και του 63ου έτους της ηλικίας. Ειδικές διατάξεις ή κανονισμοί προσωπικού, που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και προβλέπουν κατώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης μικρότερο του 18ου έτους, διατηρούνται σε ισχύ. Ειδικώς, για προσωπικό αντιμετώπισης αναγκών κατασκηνώσεων, κατώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ορίζεται το 15ο έτος συμπληρωμένο. 7.Τα προσόντα για την απασχόληση προσωπικού του παρόντος άρθρου ορίζονται κάθε φορά με την ανακοίνωση, που προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο 8, ανάλογα με το είδος των εργασιών και τις ειδικότητες ή την εμπειρία που απαιτούνται σε σχέση με αυτές. 8.Για την πρόσληψη προσωπικού του παρόντος άρθρου, η κατά τόπο υπηρεσία εκδίδει ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικώς: 1)Ο αριθμός κατά ειδικότητα του προσωπικού. 2)Τα απαιτούμενα προσόντα. 3)Η υπηρεσία στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων. 4)Η προθεσμία μέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις. 9.Η ανακοίνωση αναρτάται στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας και στο κατάστημα του δήμου ή της κοινότητας, στην οποία αυτή εδρεύει και δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες. Για κάθε ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τον ενεργούντα την ανάρτηση και έναν ακόμη υπάλληλο της υπηρεσίας ή του δήμου ή κοινότητας. 10.Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων πρόσληψης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών. 11.Ο προϊστάμενος της κατά τόπο υπηρεσίας που εξέδωσε την ανακοίνωση καταρτίζει πίνακες κατά ειδικότητα, στους οποίους καταχωρίζει τους υποψηφίους για πρόσληψη με την ακόλουθη σειρά: 1)Προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν τέκνα, προηγουμένου αυτού που έχει περισσότερα τέκνα. Μεταξύ αυτών, εκ των ανωτέρω, που έχουν ίδιο αριθμό τέκνων, προτάσσεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία. 2)Μεταξύ των υπόλοιπων υποψηφίων προτάσσονται τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, προηγουμένου μεταξύ αυτών του υποψηφίου που ανήκει στην πολυμελέστερη, από άποψη αριθμού τέκνων, οικογένεια και ούτω καθεξής. Επί ίσου αριθμού τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, προτάσσεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία υποψήφιος. 3)Μεταξύ των λοιπών υποψηφίων προτάσσονται οι φοιτητές και σπουδαστές σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προηγουμένου του μεγαλύτερου στην ηλικία. 4)Μεταξύ των υπόλοιπων υποψηφίων προτάσσεται αυτός που έχει τον αρχαιότερο ως προς την ημερομηνία κτήσεως τίτλο σπουδών. Αν συμπίπτει η ημερομηνία κτήσεως, προτάσσεται ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό στον τίτλο σπουδών. Αν συμπίπτει και ο βαθμός, προτάσσεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία. 12.Αν για την πρόσληψη προσωπικού συγκεκριμένης ειδικότητας ορίζεται ως προσόν πρόσληψης είτε τίτλος σπουδών είτε εμπειρία, οι έχοντες μόνο εμπειρία, αν υπάγονται στις κατηγορίες των περιπτώσεων α και β της προηγούμενης παραγράφου, εντάσσονται στην οικεία σειρά των κατηγοριών αυτών, διαφορετικά έπονται των κατηγοριών γ και δ της ίδιας παραγράφου. Μεταξύ τους προτάσσεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία. 13.Αν προσληφθέντες αποχωρήσουν πριν τη λήξη της συμβάσεως τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 14.Αν για την πρόσληψη προσωπικού του παρόντος άρθρου απαιτούνται προσόντα ειδικού επιστημονικού προσωπικού, η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται κατ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του παρόντος. 15.Οι υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 14 κοινοποιούν υποχρεωτικώς στο Α.Σ.Ε.Π. κάθε ανακοίνωση κατά την παρ. 8 του παρόντος άρθρου και ακολούθως γνωστοποιούν το συνολικό αριθμό των αιτήσεων και αποστέλλουν τους πίνακες της παρ. 11 του παρόντος άρθρου που περιλαμβάνουν τους προσλαμβανόμενους, με ένδειξη και της χρονικής διάρκειας της απασχόλησής τους. Το Α.Σ.Ε.Π. δύναται επίσης να ζητεί από τα υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα κατάλογο των υπηρεσιών τους που απασχολούν προσωπικό του παρόντος άρθρου και να ενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους για την τήρηση από τους οικείους προϊσταμένους των διατάξεων αυτού. Τον έλεγχο διενεργούν οι επιθεωρητές του Α.Σ.Ε.Π.. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του παρόντος. 16.Από τη δημοσίευση του παρόντος, καταρτιζόμενες συμβάσεις έργου, που υποκρύπτουν συμβάσεις εργασίας, είναι άκυρες και επιβάλλονται οι κατά το άρθρο 15 του ν. 1735/1987 κυρώσεις. Το Α.Σ.Ε.Π. ελέγχει την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου και παραπέμπει στα αρμόδια όργανα κάθε περίπτωση συνεπαγόμενη την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. 17.Άνεργοι, που έχουν απολυθεί ή απολύονται λόγω κατάργησης υπηρεσιών του Δημοσίου, ν.π.δ.δ., ο.τ.α. ή ν.π.ι.δ. της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος, εφόσον είχαν συνεχή υπηρεσία δύο (2) τουλάχιστον ετών, προτάσσονται για διορισμό ή πρόσληψη των υποψηφίων με τους οποίους έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται στις παρ. 6, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 18, στην παρ. 2 του άρθρου 19, στα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 3 και στην παρ. 11 του παρόντος άρθρου 21. Η ιδιότητα του ανέργου πιστοποιείται με βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.. Η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται βάσει του συνολικού χρόνου υπηρεσίας, που είχαν κατά την απόλυσή τους, ως προκύπτει από σχετική βεβαίωση της υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου από το οποίο απολύθηκαν ή του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο υπάγονταν. Άρθρο 22 1.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του οικείου υπουργού, μπορεί να συνιστώνται έως τρεις θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στα γραφεία διοικητών, υποδιοικητών ή απευθείας διοριζόμενων γενικών διευθυντών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου της παρ.1 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου. 2.Η πρόσληψη στις θέσεις της προηγούμενης παραγράφου γίνεται από τα ανωτέρω όργανα χωρίς οποιαδήποτε διαδικασία. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό αποχωρεί αυτοδικαίως ταυτόχρονα με την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, του οργάνου που το προσέλαβε, χωρίς άλλη διαδικασία. Η παροχή υπηρεσίας στις θέσεις του παρόντος άρθρου δεν γεννά οιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη αξίωση, ούτε προνόμιο ή προτίμηση. Άρθρο 23 1.Από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι την ημερομηνία, που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 13, αν εγκριθούν νομίμως διορισμοί ή προσλήψεις προσωπικού για το οποίο προβλέπεται διαγωνισμός κατά τις διατάξεις του παρόντος, εφαρμόζονται τα ισχύοντα κατά την 31.12.1993 (ν. 1735/1987). Η συγκρότηση των απαιτούμενων επιτροπών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού. 2.Από τη δημοσίευση του παρόντος, για διορισμούς ή προσλήψεις προσωπικού, που εμπίπτουν στο άρθρο 18, εφαρμόζονται οι ισχύουσες κατά την 31.12.1993 διατάξεις (ν. 1735/1987). Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η επιλογή των διοριστέων ή προσληπτέων γίνεται με τα κριτήρια και τη σειρά προτεραιότητας, που ορίζονται στο ίδιο άρθρο (18). 3.Ειδικώς, για προσωπικό προς κάλυψη αναγκών του άρθρου 21, από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι την ημερομηνία, που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 13, εφαρμόζονται οι διατάξεις, που Ισχυαν κατά τη δημοσίευση του παρόντος. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφαρμόζονται τα κριτήρια και η σειρά προτεραιότητας του ίδιου άρθρου (21). Προσλήψεις ωρομίσθιου προσωπικού, που έχουν γίνει από τους ο.τ.α. εντός του έτους 1993 καθ υπέρβαση του κατ άτομο ορίου των 880 ωρών απασχόλησης, είναι νόμιμες, καθώς και η παράταση αυτών μέχρι 880 ώρες για το έτος 1994. 4.Συμβάσεις έργου, που υποκρύπτουν συμβάσεις εργασίας, μπορούν να καταγγέλλονται μονομερώς μετά από προειδοποίηση τριάντα (30) ημερών χωρίς να θεμελιώνεται οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης. Σε κάθε περίπτωση οι σχετικές αξιώσεις παραγράφονται. Υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και συμβάσεις έργου που υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία και δεν έχουν καταγγελθεί κατά το προηγούμενο εδάφιο μπορεί να παρατείνονται κατά τη λήξη τους μία φορά και μόνο και για διάρκεια μέχρι έξι (6) μηνών, εφόσον το αρμόδιο όργανο διαπιστώνει ότι η παράταση επιβάλλεται από τις ανάγκες για τις οποίες έχουν συναφθεί και υπό την απαράβατη προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας μετά από προειδοποίηση τριάντα (30) ημερών. Οποιαδήποτε νέα παράταση είναι άκυρη, τυχόν καταβολή αμοιβών είναι παράνομη και στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 15 του ν. 1735/1987. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν παρατείνονται συμβάσεις ωρομίσθιου προσωπικού του άρθρου 29 του ν. 1943/1991, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 2026/1992. Το προσωπικό αυτό αποχωρεί με τη λήξη της σύμβασής του. Αν δεν έχει συμπληρώσει το όριο των 880 ωρών, μπορεί οι σχετικές συμβάσεις να παρατείνονται μέχρι του ορίου αυτού. Επίσης, δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου οι αμειβόμενοι αποκλειστικώς με ποσοστά επί εισπράξεων; Άρθρο 24 Καταργούμενες διατάξεις Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται: α. Οι διατάξεις: α.α. Των άρθρων 28-50 του Υπαλληλικού Κώδικα (π.δ. 611/1977). β.β. Των άρθρων 14-24, 25 παρ.1 και 3, 26-28, 29 παρ.1-6, του ν. 1943/1991, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 2026/1992 και του άρθρου 30 του ν. 1943/1991, με επιφύλαξη των περιπτώσεων της παρ. 2 του άρθρου 14 του παρόντος και των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 23 του παρόντος. Δεν θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 1958/1991 και της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2026/1992. β. Κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Επανέλεγχος μεταβολών προσωπικού και ρύθμιση ειδικών θεμάτων Άρθρο 25 1.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται: 1)Στις δημόσιες υπηρεσίες. 2)Στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 3)Στις δημόσιες επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και στα λοιπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος εξ ολοκλήρου ή κατά το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου. 4)Στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στα υπό στοιχεία β και γ νομικά πρόσωπα. 5)Ειδικά ως προς τη Δ.Ε.Η. δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, αλλά του άρθρου 28 Α. 2.Με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων, επαναπροσλαμβάνονται συμβασιούχοι των υπηρεσιών και νομικών προσώπων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, που απολύθηκαν κατά τις διατάξεις του ν. 1882/1990, άρθρο 44 παρ. 1,7 και 8, εφόσον δεν επαναπροσλήφθηκαν σε υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο της παρ.1 του παρόντος άρθρου όπου και να υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν υπηρετούν με σχέση ωρομισθίου ή ημερομισθίου. 3.Ο ενδιαφερόμενος για την επαναπρόσληψη υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου ή νομικού προσώπου από το οποίο έγινε η απόλυση, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν η υπηρεσία ή το νομικό πρόσωπο αυτό έχει συγχωνευθεί με άλλη υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο, η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία ή το νομικό πρόσωπο με το οποίο έγινε η συγχώνευση. Οι επαναπροσλαμβανόμενοι καταλαμβάνουν υφιστάμενες κενές ή συνιστώμενες θέσεις τακτικού προσωπικού ή αορίστου χρόνου κατά το άρθρο 103 παρ. 3 του Συντάγματος ή, προκειμένου για ν.π.ι.δ., αντίστοιχες, για την κάλυψη διαρκών και πάγιων αναγκών της υπηρεσίας. Ο αριθμός των επαναπροσλαμβανομένων καθορίζεται από τις ανάγκες που είχαν προσδιορισθεί με τις σχετικές προτάσεις των κατά περίπτωση αρμόδιων οργάνων, κατ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 44 παρ. 3 του ν. 1882/1990 και όπως οι ανάγκες θα επανεκτιμηθούν με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, ο οποίος και εισηγείται. Όταν η κοινή υπουργική απόφαση αφορά νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, συμπράττει για την έκδοση της και ο Υπουργός Εργασίας. Οι προτάσεις του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού συνοδεύονται από εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η οποία συνιστάται και συγκροτείται σε κάθε υπουργείο με απόφαση του οικείου υπουργού, σε κάθε ν.π.δ.δ. με απόφαση του μονομελούς οργάνου διοίκησης και σε κάθε ν.π.ι,δ. με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Στις επιτροπές υπουργείων, ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. μετέχει υπάλληλος οριζόμενος από το οικείο δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο και αν δεν υπάρχει δευτεροβάθμιο από το οικείο πρωτοβάθμιο, εφόσον γνωστοποιηθούν μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης. Οι επιτροπές συγκροτούνται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος και περατώνουν το έργο της επανεκτίμησης μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη συγκρότησή τους. 4.Αν ο αριθμός των υφιστάμενων κενών θέσεων του οικείου κλάδου ή ειδικότητας είναι μικρότερος του αριθμού των επαναπροσλαμβανομένων που θα καθορισθεί με τις ανωτέρω κοινές υπουργικές αποφάσεις, ιδρύονται με απόφαση του οικείου υπουργού οι επιπλέον απαιτούμενες θέσεις ως προσωποπαγείς και καταργούνται, όταν για οποιονδήποτε λόγο κενωθούν. Αν οι αιτούντες υπερβαίνουν τον αριθμό των θέσεων, που προκύπτουν από την εκτίμηση των αναγκών, καταρτίζονται πίνακες κατά κλάδους ή ειδικότητες, όπως προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις ή κανονισμούς, με βάση τη σειρά αρχαιότητας στην υπηρεσία κατά το χρόνο απόλυσης και προσλαμβάνονται μόνο εκείνοι που αντιστοιχούν κατά σειρά προτεραιότητας στον αριθμό των κενών θέσεων. Αν μεταξύ των μη προσλαμβανομένων, λόγω υπέρβασης του αριθμού των θέσεων, υπάρχουν απολυθέντες των οποίων η αίτηση συνοδεύεται από ευνοϊκή γι αυτούς απόφαση πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, η δικαστική απόφαση εκτελείται και ιδρύονται, με απόφαση του οικείου υπουργού, οι απαιτούμενες επιπλέον θέσεις. Για τον υπολογισμό της αρχαιότητας, ο χρόνος των συμβάσεων υπολογίζεται αθροιστικά για όποιον είχε υπογράψει περισσότερες συνεχόμενες συμβάσεις ή και διακοπτόμενες με την ίδια ή και διαφορετικές υπηρεσίες, εφόσον μεταξύ αυτών δεν μεσολάβησε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα. 5.Σε κάθε περίπτωση οι υπαγόμενοι στην παρ. 2, των οποίων η αίτηση συνοδεύεται από ευνοϊκή για τον αιτούντα απόφαση πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου δικαστηρίου εκδοθείσα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, επαναπροσλαμβάνονται χωρίς έρευνα άλλης σχετικής προϋπόθεσης. Τελεσίδικες ευνοϊκές αποφάσεις εκδιδόμενες μετά τη δημοσίευση του παρόντος εκτελούνται με κατάταξη και επαναπρόσληψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4 και 10 του παρόντος άρθρου. 6.Ο χρόνος, τον οποίο οι απολυθέντες και επαναπροσληφθέντες κατά τη διαδικασία του παρόντος άρθρου διήνυσαν εκτός υπηρεσίας, λαμβάνεται υπόψη μόνο για τον υπολογισμό, κατά τις κείμενες διατάξεις ή κανονισμούς, της προϋπηρεσίας τους. Όλοι οι επαναπροσλαμβανόμενοι κατ εφαρμογή του παρόντος άρθρου και του επόμενου άρθρου 26 δεν λαμβάνουν οποιεσδήποτε αποδοχές ή αποζημίωση για το χρόνο από την απόλυσή τους έως την επαναπρόσληψη. Απαιτήσεις των οπωσδήποτε επαναπροσλαμβανομένων, κατ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και του επόμενου άρθρου 26, κηρύσσονται πάραγεγραμμένες. 7.Ο εκτός υπηρεσίας χρόνος των επαναπροσλαμβανομένων αναγνωρίζεται με εξαγορά, μετά από αίτησή τους που υποβάλλεται εντός εξαμήνου από την επαναπρόσληψη τους, ως συντάξιμος από τους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους υπάγονταν πριν από την απόλυσή τους, εφόσον δεν συμπίπτει με χρόνο ασφάλισης σε οποιονδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα. Υπόχρεοι για την καταβολή των εισφορών είναι οι οριζόμενοι από τις διατάξεις για την υποχρεωτική ασφάλιση κάθε ασφαλιστικού οργανισμού και κατά τα ποσοστά που τους αναλογούν. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα καθορισθεί κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραπάνω εδαφίων. 8.Στη διαδικασία των παρ. 3 και 4 του άρθρου αυτού υπάγονται και εκείνοι των οποίων αίτηση ή προσφυγή ενώπιον δικαστικής αρχής απορρίφθηκε σε πρώτο ή και δεύτερο βαθμό. 9.Στις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων υπάγονται και εκείνοι τους οποίους η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) υπήγαγε στις ρυθμίσεις του άρθρου 44 του ν. 1882/1990. Η Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται να προσλάβει εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ισχύ του παρόντος τα 2/3 τουλάχιστον των τριακοσίων είκοσι τριών (323) απολυθέντων υπαλλήλων της. Οι τυχόν υπόλοιποι, οι οποίοι δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους εκατό, θα προσληφθούν από τις άλλες τράπεζες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί πριν από την ισχύ του ν. 1892/1990, εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την ισχύ του παρόντος νόμου. 10.Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού ορίζεται η σταδιακή κατά εξάμηνο επαναπρόσληψη των υπαγομένων στις διατάξεις του παρόντος στα υπουργεία και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περατούμενη το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 1996. Με όμοιες υπουργικές αποφάσεις και μετά από εισήγηση των διοικήσεων, σταδιακή αποκατάσταση εφαρμόζεται και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υπαγόμενα στον παρόντα νόμο με ημερομηνία περατώσεως την 31η Δεκεμβρίου 1995. Για τη σειρά επαναπρόσληψης εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις οι διατάξεις της παρ. 4 του παρόντος. Οι προσάγοντες δικαστική απόφαση κατά το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 επαναπροσλαμβάνονται οπωσδήποτε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1994. 11.Σε όσες περιπτώσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παρ.1 του παρόντος άρθρου προσλήφθηκε προσωπικό για ανάγκες ή θέσεις που κάλυπταν οι απολυθέντες με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 1882/1990, το προσωπικό αυτό, εφόσον υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, μετά την επαναπρόσληψη κατά το παρόν άρθρο των απολυθέντων, θεωρείται πλεονάζον σε αριθμό αντίστοιχο του αριθμού των επαναπροσλαμβανομένων και μεταφέρεται σε υπηρεσίες του Δημοσίου ή των ν.π.δ.δ. ή σε άλλα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 πλην τραπεζών και θυγατρικών τους εταιρειών για κάλυψη αναγκών τους σε θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που συνιστώνται αυτοδικαίως με την πράξη της μεταφοράς. Ο καθορισμός των πλεοναζόντων γίνεται από το οικείο υπηρεσιακό ή διοικητικό συμβούλιο με τα κριτήρια της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 2085/1992. Η μεταφορά γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνησης και των οικείων υπουργών. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου για μεταφορά ισχύουν για τους υπηρετούντες που προσλήφθηκαν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία ανανεώθηκε ή παρατάθηκε με νόμο ή με σύμβαση δύο τουλάχιστον φορές. 12.Υπάλληλοι του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ. και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίοι απολύθηκαν κατά το από 1 Ιανουαρίου 1990 έως και 31 Οκτωβρίου 1993 χρονικό διάστημα και δεν υπάγονται στην περίπτωση των παραγράφων 2-5 του παρόντος άρθρου (άρθρο 44 του ν. 1882/1990), επαναπροσλαμβάνονται με αίτησή τους στη θέση από την οποία είχαν απολυθεί, εφόσον η αίτηση συνοδεύεται από ευνοϊκή για τον αιτούντα απόφαση πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, εκδοθείσα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, χωρίς έρευνα άλλης σχετικής προϋπόθεσης, με την επιφύλαξη του προτελευταίου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Η αίτηση υποβάλλεται σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, στην υπηρεσία από την οποία ο αιτών απολύθηκε. Η επαναπρόσληψη γίνεται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου. Αν δεν υπάρχει κενή θέση του οικείου κλάδου ή ειδικότητας, συνιστάται αυτοδικαίως με την απόφαση επαναπρόσληψης προσωποπαγής θέση που καταργείται επίσης αυτοδικαίως, όταν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί. Ο κατά περίπτωση αρμόδιος υπουργός ή και ο νομάρχης σε εκχωρημένες αντίστοιχες αρμοδιότητες, δύνανται να επαναπροσλαμβάνουν υπαγόμενους στις διατάξεις του παρόντος άρθρου με τοποθέτηση τους σε κενή θέση άλλης υπηρεσίας ή νομικού προσώπου (π.χ. ασφαλιστικού ταμείου) της αρμοδιότητας ή εποπτείας, του ιδίου υπουργείου, μετά από εκτίμηση των κατά το χρόνο της επαναπρόσληψης αναγκών και των οικονομικών δυνατοτήτων. Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου υπάγονται στην εφαρμογή της παρούσας παραγράφου εφόσον η συνολική συνεχόμενη απασχόληση, ή με διακοπή το πολύ ένα μήνα, ήταν τουλάχιστον 18 μηνών. Οι παράγραφοι 6 και 7 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου. 13.Απολυθέντες κατά το διάστημα από 1 Ιανουαρίου 1990 έως και 31 Οκτωβρίου 1993, μη υπαγόμενοι στις παραγράφους 2, 9 και 12 του παρόντος άρθρου, επαναπροσλαμβάνονται με αίτησή τους, εάν η απόλυσή τους κριθεί προδήλως αδικαιολόγητη ή καταχρηστική. Δυσμενής διακριτική μεταχείριση λόγω πολιτικών πεποιθήσεων, θεμελιώνει πάντοτε δικαίωμα επαναπρόσληψης. Ο αριθμός των θέσεων, υφισταμένων ή συσταθησομένων, που θα καλυφθούν με επαναπρόσληψη απολυθέντων της παρούσας παραγράφου, καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, ο οποίος και εισηγείται ευθύς μετά την υποβολή των αποφάσεων του άρθρου 26 παρ. 7 περίπτωση α. Οι θέσεις αυτές είναι επιπλέον των προβλεπομένων στις παραγράφους 3, 4 και 12 του παρόντος άρθρου. Η κατά την παρούσα παράγραφο επαναπρόσληψη γίνεται σταδιακά ανά εξάμηνο με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, συντασσομένων πινάκων με τη σειρά που ορίζεται στην παρ. 4. Ο αριθμός των ανά εξάμηνο επαναπροσλαμβανομένων καθορίζεται εν όψει των υφιστάμενων οικονομικών δυνατοτήτων και πάντως δεν μπορεί να είναι κατώτερος του 1% του συνόλου του απασχολούμενου κατά το αντίστοιχο εξάμηνο τακτικού προσωπικού. Με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών στους πίνακες επαναπροσληπτέων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και όλων των νομικών προσώπων των υπαγομένων στην αρμοδιότητα ή και εποπτεία του ίδιου Υπουργείου, εγγράφονται μετά από αίτηση τους οι απολυθέντες εντός του 1990 και 1991 από την ΟLΥΜΡΙC CΑΤΕRΙΝG, κατανεμόμενοι στις υπηρεσίες του Υπουργείου και των ανωτέρω νομικών προσώπων αναλόγως των αναγκών και των οικονομικών δυνατοτήτων. Η επαναπρόσληψη των απολυθέντων από την ΟLΥΜΡΙC CΑΤΕRΙΝG ολοκληρώνεται έως την 30ή Ιουνίου 1996 και με απόφαση των ιδίων υπουργών συνιστώνται με τυχόν απαιτούμενες θέσεις. Απολυθέντες από την ΟLΥΜΡΙC CΑΤΕRΙΝG κατά τα ανωτέρω, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου, προσλαμβάνονται και εντάσσονται στις 150 από τις υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, έπειτα από αίτησή τους. Για το σκοπό αυτό συνιστάται τριμελής επιτροπή με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, στην οποία μετέχουν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, ένας ανώτερος υπάλληλος του Ο.Α.Ε.Δ. και ένας εκπρόσωπος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.. Υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εγχωρίων Προϊόντων (Κ.Υ.Δ.Ε.Π.), οι οποίοι απολύθηκαν με τη θέση της Κ.Υ.Δ.Ε.Π. υπό εκκαθάριση, εγγράφονται μετά αίτηση τους στους πίνακες επαναπροσληπτέων του Υπουργείου Γεωργίας και των υπαγομένων σ αυτό νομικών προσώπων, περιλαμβανομένης της Αγροτικής Τράπεζας και των θυγατρικών της επιχειρήσεων, κατανεμόμενοι στις υπηρεσίες του Υπουργείου και στα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, αναλόγως των αναγκών και των οικονομικών δυνατοτήτων και η επαναπρόσληψη τους περατούται έως την 31η Δεκεμβρίου 1995. Οι διατάξεις που αφορούν στους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εγχωρίων Προϊόντων (Κ.Υ.Δ.Ε.Π.) εφαρμόζονται και στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που είχε προσληφθεί από την Κ.Υ.Δ.Ε.Π. κατόπιν εντολών του Υπουργείου Γεωργίας και αμειβόταν από τους λογαριασμούς Ειδικής Διαχείρισης Σπόρων της Κρατικής Σποροπαραγωγής και είχε διατεθεί στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας και στα εποπτευόμενα από αυτό ν.π.δ.δ.. Για τους επαναπροσλαμβανομένους εφαρμόζονται και οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου. Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου υπάγονται στην εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, εφόσον ανανεώθηκαν με νόμο ή με σύμβαση τουλάχιστον μία φορά και η συνολική διάρκεια συνεχόμενης απασχόλησης, ή με διακοπή ενός μηνός το πολύ, ήταν είκοσι τεσσάρων (24) τουλάχιστον μηνών (2 ετών), καθώς και συμβάσεις που δεν παρατάθηκαν ή δεν ανανεώθηκαν, εφόσον η συνολική διάρκεια συνεχόμενης απασχόλησης ήταν είκοσι τεσσάρων (24) τουλάχιστον μηνών (2 ετών). Συμβάσεις για ανάγκες προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς ή από το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων, υπαγόμενες στο άρθρο 59 του ν. 1759/1988 και με συνολική διάρκεια τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, οι οποίες δεν παρατάθηκαν, ή δεν ανανεώθηκαν, υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση αποτελεί εσφαλμένη εφαρμογή της προαναφερόμενης διάταξης η μη παράταση ή μη ανανέωση που συνιστά προδήλως δυσμενή διακριτική μεταχείριση. Απολυθέντες, οι οποίοι κατά το χρόνο της απόλυσης είχαν θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους συντάξεως, ή επαναπροσλήφθηκαν σε υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου όπου και να υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν υπηρετούν με σχέση ωρομισθίου ή ημερομισθίου, δεν δικαιούνται επαναπρόσληψη. Επίσης δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου οι απολυθέντες για πειθαρχικούς λόγους, εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των δύο πρώτων εδαφίων της παρούσας παραγράφου. Ως υπάλληλοι νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου νοούνται για την εφαρμογή του παρόντος και όσοι διέπονταν από σχέση έμμισθης εντολής, καθώς και οι δικηγόροι μέλη νομικών συμβουλίων νομικών προσώπων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 14.Για τις αιτήσεις της προηγούμενης παραγράφου, τις επιτροπές, καθώς και τις προθεσμίες, εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο (26) του παρόντος νόμου. 15.Απολυθέντες κατά το διάστημα που ορίζεται στην παράγραφο 13 του παρόντος, οι οποίοι κατά το χρόνο της απολύσεως είχαν την ιδιότητα μέλους διοικητικού συμβουλίου αναγνωρισμένου πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ανεξαίρετα, επαναδιορίζονται ή επαναπροσλαμβάνονται με αίτηση τους που υποβάλλεται στην επιτροπή του άρθρου 26, η οποία και διαπιστώνει τη συνδρομή των κατά την παρούσα διάταξη προϋποθέσεων. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου απόλυση θεωρείται και η μη ανανέωση σύμβασης ορισμένου χρόνου που έληξε κατά το αυτό χρονικό διάστημα. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και σε περίπτωση οριστικής ή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης εις βάρος του απολυθέντος, εάν δε η δικαστική απόφαση είναι αμετάκλητη, η επαναπρόσληψη έχει την έννοια νέας σύμβασης εργασίας υπό τους αυτούς όρους. 16.Στις διατάξεις των παρ. 13 και 14 του παρόντος άρθρου υπάγονται και οι απολυθέντες λόγω μη εμφανίσεως τους στη θέση στην οποία μετατέθηκαν, τοποθετήθηκαν, μετατάγηκαν ή μεταφέρθηκαν, εφόσον κριθεί ότι για τις υπηρεσιακές μεταβολές που οδήγησαν στην απόλυσή τους, συνέτρεχαν λόγοι προβλεπόμενοι στην παράγραφο 13. 17.Τακτικοί υπάλληλοι και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, πλην των ωρομισθίων, υπηρεσιών του Δημοσίου και των νομικών προσώπων της παρ. 1 του παρόντος στην περιοχή Θράκης, οι οποίοι είναι κάτοικοι της περιοχής αυτής και απελύθησαν κατά το από 1 Ιανουαρίου 1990 έως 31 Οκτωβρίου 1993 χρονικό διάστημα, υπαγόμενοι σε περιπτώσεις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, επαναπροσλαμβάνονται όλοι εντός του 1994. Για όλα τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι οικείες κατά περίπτωση διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 26. 18.Προσωπικό, που υπηρετούσε με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή έμμισθης εντολής στον Οργανισμό Υποψηφιότητας Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 96, είχε επιλεγεί με τη διαδικασία του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 1862/1989 (ΦΕΚ 203 Α) και το οποίο δεν επαναπροσλήφθηκε και δεν μετατάγηκε αλλά απολύθηκε, λόγω της διάλυσης του Οργανισμού αυτού, προσλαμβάνεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος, που αυτή εποπτεύει. Οι ενδιαφερόμενοι για επαναπρόσληψη υποβάλλουν αίτηση στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε προθεσμία ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Η επαναπρόσληψη γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού σε κενή θέση της οικείας ειδικότητας, που υφίσταται κατά τη δημοσίευση του παρόντος ή θα ανακύψει έως την 31η Δεκεμβρίου 1996. Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 6 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους επαναπροσλαμβανόμενους με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. 19.Υπάλληλοι μεταταγέντές στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 1735/1987, των οποίων οι μετατάξεις ανακλήθηκαν με κοινές υπουργικές αποφάσεις στις οποίες γίνεται επίκληση μη αναδρομικής ισχύος της κύρωσης με το άρθρο 78 στοιχ. β του ν. 1943/1991 της απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης ΔΙΔΑΔ/12/3/10279/25.4.1989 (ΦΕΚ 29867 25.4.1989), ή μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν ως πλεονάζον προσωπικό σε άλλες υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα, εφόσον κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος νόμου δεν είναι συνταξιούχοι ή δεν είναι ή δεν διετέλεσαν μέτοχοι Συγκοινωνιακών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Π.) ή κάτοχοι σχετικής άδειας, μπορούν να επανέλθουν στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης με τη σχέση εργασίας που είχαν κατά την ημερομηνία ανάκλησης της μετάταξής τους. Για την επαναφορά τους απαιτείται η υποβολή στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης, μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος, αίτησης των ενδιαφερομένων και έκδοση απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης. Ο εκτός υπηρεσίας χρόνος των ανωτέρω υπαλλήλων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης, χωρίς καταβολή αναδρομικών αποδοχών. Όσοι εκ των υπαγομένων στην παρούσα παράγραφο υπηρετούν ως μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου σε υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, επανέρχονται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού. Οι επαναφερόμενοι καταλαμβάνουν κενές θέσεις με την ίδια σχέση εργασίας και αν δεν υπάρχουν, συνιστώνται προσωποπαγείς θέσεις με την πράξη της επαναφοράς. 20.Για την επαναπρόσληψη σε άλλα , υπουργεία, ν.π.δ.δ. και ο.τ.α. των νομικών συνεργατών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, που απολύθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 8 (περίπτ. α) του άρθρου 5 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α), ορίζεται προθεσμία εφαρμογής των διατάξεων της περίπτωσης β της αυτής ως άνω παραγράφου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Συνιστώνται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας δέκα (10) θέσεις δικηγόρων, τις οποίες καταλαμβάνουν με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ισάριθμοι δικηγόροι του προηγούμενου εδαφίου. Η απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Όσοι εκ των ανωτέρω έχουν λάβει την προβλεπόμενη από την αυτήν ως άνω διάταξη αποζημίωση οφείλουν να την επιστρέψουν είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις ή με παρακράτηση εκ των αποδοχών τους. Με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού καθορίζεται ο αριθμός των δόσεων ή το ποσό της παρακράτησης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Άρθρο 26 Προσφυγή κατά αδικαιολόγητων μεταβολών υπηρεσιακής κατάστασης 1.Υπάλληλος του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του άρθρου 25 παρ. 1 του παρόντος, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ο οποίος από 1 Ιανουαρίου 1990 μέχρι 31 Οκτωβρίου 1993 υπέστη μετάθεση ή μεταθέσεις τις οποίες θεωρεί αδικαιολόγητες δύναται, με αίτησή του που υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία εντός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος, να ζητήσει την επαναφορά του στη θέση που κατείχε, όταν έγινε η κατά τη γνώμη του αδικαιολόγητη μετάθεση. Επανειλημμένες ακούσιες μεταθέσεις θεωρούνται σε κάθε περίπτωση ως δυσμενής μεταχείριση. 2.Η επανάκριση των μεταθέσεων γίνεται από το υπηρεσιακό συμβούλιο με εφαρμογή των κριτηρίων του άρθρου 8, του ν. 2085/1992 για τους υπαγόμενους σε αυτόν υπαλλήλους και των οικείων διατάξεων για τους λοιπούς. Τυχόν απορριπτική απόφαση πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη. Η απόφαση που δικαιώνει τον προσφεύγοντα προσδιορίζει επίσης και τη θέση, στην οποία κατά την κρίση της επιτροπής πρέπει ο προσφεύγων να επανέλθει. Εάν η θέση αυτή είναι κατειλημμένη, ο υπάλληλος τοποθετείται στην υπηρεσία σε προσωποπαγή θέση, που δημιουργείται αυτοδικαίως και που καταργείται αυτοδικαίως, όταν κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο. 3.Υπάλληλος της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ο οποίος ισχυρίζεται ότι κατά το ως άνω χρονικό διάστημα υπέστη μετάταξη ή μεταφορά αδικαιολόγητη ή καταχρηστική, δύναται με αίτησή του που υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία εντός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος, να ζητήσει από την επιτροπή της παρ. 4 την επαναφορά του στη θέση που κατείχε όταν έγινε η κατά τη γνώμη του αδικαιολόγητη ή καταχρηστική μετάταξη ή μεταφορά. Δυσμενής διακριτική μεταχείριση λόγω πολιτικών πεποιθήσεων θεμελιώνει δικαίωμα επαναφοράς του προσφεύγοντος στην προηγούμενη θέση του. Στην ίδια επιτροπή δύναται να προσφύγει και όποιος ισχυρίζεται ότι εξαναγκάσθηκε σε παραίτηση που αποδεικνύεται από προδήλως δυσμενή μετάταξη ή μεταφορά ή μετάθεση ή αδικαιολόγητη υπηρεσιακή μεταχείριση, εφόσον και μόνον προκύπτει από απόφαση πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου δικαστηρίου ή επέφερε ιδιαιτέρως επαχθείς προσωπικές συνέπειες αφορώσες σοβαρό πρόβλημα υγείας του ιδίου ή την οικογενειακή του κατάσταση λόγω εργαζόμενου ή εργαζόμενης συζύγου σε άλλη περιοχή και εφόσον κατά το χρόνο της παραίτησης δεν είχε θεμελιώσει πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των παραπάνω διατάξεων. Η μη θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος δεν συνιστά προϋπόθεση, εάν ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει την κατά τα ανωτέρω δικαστική απόφαση. 4.Σε κάθε υπουργείο και ν.π.δ.δ. συγκροτείται επιτροπή, η οποία επέχει θέση ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου και της οποίας η αποστολή λήγει με το πέρας του έργου της. Οι επιτροπές είναι τριμελείς και αποτελούνται από μόνιμους υπαλλήλους από τους οποίους ο ένας υποδεικνύεται από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.. Συγκροτούνται με αποφάσεις του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού με τις οποίες καθορίζεται και ο πρόεδρος της καθεμιάς. Προκειμένου περί ν.π.δ.δ., οι επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του μονομελούς οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζονται και οι γραμματείς των επιτροπών από μόνιμους υπαλλήλους. Στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οι τριμελείς επιτροπές των νομικών προσώπων αυτών συνιστώνται και συγκροτούνται με αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων και με συμμετοχή εκπροσώπου του αντίστοιχου δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου ή του πρωτοβάθμιου, αν δεν υπάρχει δευτεροβάθμιο. Αν σε νεοσυσταθέν υπουργείο δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι του για τη συγκρότηση της επιτροπής, ορίζονται ως μέλη αυτής υπάλληλοι του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης που προτείνονται από τον προϊστάμενό τους υπουργό. 5.Οι επιτροπές λαμβάνουν υπόψη όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που ο προσφεύγων επικαλείται για την απόδειξη των ισχυρισμών του, με την αίτηση του και τυχόν υπόμνημα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2. 6.Η υποβολή των αιτήσεων του παρόντος άρθρου μπορεί, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου τυχόν εκκρεμεί δίκη για το κύρος της προσβαλλόμενης πράξης, να δικαιολογήσει τη διακοπή της δίκης ή την αναβολή της εκδίκασης μέχρι την έκδοση της απόφασης της επιτροπής. Απόφαση της επιτροπής που δικαιώνει τον αιτούντα καταργεί τη δίκη, εκτός εάν ο προσφεύγων αποδεικνύει ιδιαίτερο έννομο συμφέρον στην έκδοση της δικαστικής απόφασης. Εάν η επιτροπή απορρίψει την αίτηση, η δίκη ενώπιον του Δικαστηρίου συνεχίζεται από το σημείο στο οποίο είχε τυχόν διακοπεί. 7.Αν οι αιτούντες σε κάθε υπουργείο, αυτοτελή υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο υπερβαίνουν τον αριθμό των 150, συγκροτείται με απόφαση του οικείου υπουργού ή του μονομελούς οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου και δεύτερη ή και τρίτη επιτροπή. Η κατά υπουργείο και νομικό πρόσωπο επιτροπή συγκροτείται εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Αν διαπιστωθεί η ανάγκη δεύτερης ή και τρίτης επιτροπής, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, αυτές συγκροτούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της μηνιαίας προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, με ταυτόχρονη κατανομή των υποθέσεων κατ αριθμό ή κατά κατηγορία, κατά την κρίση του οργάνου που τις συγκροτεί. Η σειρά προτεραιότητας των εξεταζόμενων αιτήσεων ορίζεται ως εξής: α) απολύσεις, β) μετατάξεις μεταφορές, γ) παραιτήσεις, δ) λοιπά θέματα. Η συμμετοχή στις επιτροπές αποτελεί την κύρια απασχόληση των υπαλλήλων που μετέχουν σε αυτές. Το συνολικό έργο των επιτροπών περατούται εντός 75 ημερών από τη συγκρότησή τους, αλλά οι αποφάσεις για καθεμία από τις παραπάνω β, γ και δ περιπτώσεις υποβάλλονται για εκτέλεση ευθύς ως περατωθούν, όλες δε εκτελούνται υποχρεωτικώς μέσα σε 20 ημέρες από την υποβολή τους στην αρμόδια υπηρεσία ή αρχή. > 8.Οι υπάλληλοι του Δημοσίου, ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. του άρθρου 25 παρ. 1 του παρόντος νόμου, οι οποίοι κατά την παραπάνω περίοδο μετατέθηκαν, μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν, επανατοποθετούνται με αίτησή τους, που υποβάλλεται στην οικεία υπηρεσία εντός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος, στη θέση από την οποία είχαν μετατεθεί ή από την οποία είχαν μεταταγεί ή μεταφερθεί, εφόσον έχει εκδοθεί ευνοϊκή γΓ αυτούς πρωτοβάθμια δικαστική απόφαση. Ως οικεία υπηρεσία για τους μεταταχθέντες ή μεταφερθέντες νοείται η υπηρεσία από την οποία μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν. Εάν η θέση στην οποία επανέρχεται ο υπάλληλος είναι κατειλημμένη, τοποθετείται στην υπηρεσία σε προσωποπαγή θέση που δημιουργείται αυτοδικαίως και που καταργείται αυτοδικαίως, όταν κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται, χωρίς την προϋπόθεση έκδοσης υπέρ αυτών δικαστικής απόφασης και για όσους υπάγονται στις διατάξεις του ν. 1648/1986, οι οποίοι κατά την παραπάνω περίοδο υπέστησαν αναγκαστική μετάταξη ή μεταφορά. 9.Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195 Α) ισχύουν και για υπαλλήλους δημόσιων επιχειρήσεων (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., κ.λπ.) σε περίπτωση παραίτησής τους από το βουλευτικό αξίωμα ή μη επανεκλογής τους. Στην αληθή έννοια του δημοσίου πολιτικού υπαλλήλου κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 18 του ν. 1735/1987 περιλαμβάνονται και οι δημόσιοι λειτουργοί (μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Α.Ε.Ι. κ.λπ.). 10.Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 1735/1987 εφαρμόζονται και για τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους που παραιτήθηκαν για να εκθέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα δημάρχου ή δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου. Η αίτηση για επαναφορά στην υπηρεσία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, με την προϋπόθεση ότι ο αιτών δεν έχει καταληφθεί από το όριο ηλικίας. Η επαναφορά λογίζεται γενομένη από την έναρξη της ισχύος (27-4-1989) του ν.1847/ 1989 (ΦΕΚ 105 Α), αφ ης ήρθη η υποχρέωση των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων να παραιτούνται, προκειμένου να είναι υποψήφιοι σε δημοτικές ή κοινοτικές εκλογές. Ο μετά ταύτα χρόνος της εκτός υπηρεσίας παραμονής των επαναφερομένων λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, χωρίς δικαίωμα λήψεως αναδρομικών αποδοχών. Ως προς την ασφαλιστική κάλυψη εφαρμόζεται η παρ. 7 του άρθρου 25 του παρόντος νόμου. Άρθρο 27 Μονιμοποίηση συμβασιούχων μετατροπή συμβάσεων 1.Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου οι διατάξεις των παρ. 1-5 και 7 του άρθρου 1 της πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 61 της 19ης Μαΐου 1989 (ΦΕΚ 125/19-5-89 τ. Α) Διορισμός σε μόνιμες θέσεις του Δημοσίου, ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α. και οι διατάξεις του άρθρου 1 της όμοιας πράξης αριθ. 76 της 15 Ιουνίου 1989 (ΦΕΚ 174/16-6-1989, τ.Α) Διορισμός σε μόνιμες θέσεις, που έχουν ως εξής: ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΑΞΗ 61 της 19ης Μαΐου 1989 Διορισμός σε μόνιμες θέσεις του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1558/1985. 2.Το γεγονός ότι η πρόωρη διακοπή των εργασιών της Βουλής δεν επέτρεψε τη συζήτηση και ψήφιση του κυρωτικού νόμου του Υπαλληλικού Κώδικα στον οποίο περιλαμβανόταν και άρθρο για τη μονιμοποίηση των με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. και συναφείς προς το θέμα διατάξεις καθώς και την επακολουθήσασα ματαίωση της επιψήφισης κατά τη συζήτηση των ιδίων διατάξεων ως προσθήκης τροπολογίας στο νομοσχέδιο Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα πολεμικών συντάξεων. 3.Το ότι εύλογα οι υπαγόμενοι στην προαναφερόμενη ρύθμιση υπάλληλοι κατέχονται από αίσθημα ανασφάλειας και αβεβαιότητας η οποία μπορεί να επηρεάσει την υπηρεσιακή τους απόδοση, καθώς και την αφοσίωσή τους στα καθήκοντά τους, αποφασίζει: Άρθρο 1 Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 1069/80, κατά τη δημοσίευση του ν. 1735/87, μπορεί να διορισθεί σε οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού. Οι κατά τα ανωτέρω υπάλληλοι των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) διορίζονται σε οργανικές θέσεις του αντίστοιχου Ο.Τ.Α. και αποσπώνται στη Δ.Ε.Υ.Α.. 2.Ο διορισμός γίνεται σε κενές οργανικές θέσεις, με εξαίρεση τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί για πλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1735/1987. Αν οι κενές οργανικές θέσεις δεν επαρκούν, συνιστώνται οργανικές θέσεις, με την απόφαση διορισμού, σε υφιστάμενους ή συνιστώμενους με την ίδια απόφαση κλάδους, με αυτοδίκαιη μετατροπή των θέσεων ιδιωτικού δικαίου που κατέχει το διοριζόμενο προσωπικό σε θέσεις μονίμων. Στους κλάδους που θα συσταθούν οργανικές θέσεις κατά μετατροπή θέσεων ιδιωτικού δικαίου, κάθε οργανική θέση που κενούται εφεξής καταργείται αυτοδικαίως έως τον αριθμό των θέσεων που συστάθηκαν επιπρόσθετα κατά μετατροπή. 3.Ο διορισμός γίνεται ύστερα από αίτηση, που υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της πράξης αυτής. 4.Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις του ν. 1476/84: 1)Το άρθρο 1 παρ. 2, όπως συμπληρώθηκε με το ν.1583/1985 (ΦΕΚ 222 Α) άρθρα 7 και 11 παρ. 1 και το ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), άρθρο 27. Η εξαίρεση της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1476/1984 ισχύει μόνο για το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και όλων των εποπτευόμενων από αυτό σχολών. β)Το άρθρο 2 παρ.1 περ. β και γ. 2)Το άρθρο 3 παρ.1, παρ. 2 εδάφ. πρώτο, δεύτερο και τρίτο παρ. 6, 7 και 8 . 5.Το προσωπικό που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στα υποθηκοφυλακεία που έγιναν έμμισθα με το ν. 1805/1988 (άρθρο 29) και υπηρετούσαν με την ίδια σχέση εργασίας στα ίδια υποθηκοφυλακεία την 31.12.1987, διορίζεται σε μόνιμες θέσεις των υποθηκοφυλακείων αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων. Ο χρόνος υπηρεσίας του πιο πάνω προσωπικού, που έχει διανυθεί στα άμισθα υποθηκοφυλακεία με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αποτελεί πραγματική δημόσια υπηρεσία για κάθε συνέπεια.......................................................... 7.Οι διατάξεις των παρ. 1-4 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για το προσωπικό με οποιαδήποτε άλλη σχέση εργασίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας, εφόσον υπηρετούσε την 31.12.1987. Για το ανωτέρω προσωπικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1476/84, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 47 του ν.1563/85................................................... ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Πράξη 76 της 15 Ιουνίου 1989 Διορισμός σε μόνιμες θέσεις ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137 τ.Α). 2.Τις διατάξεις της αριθ. 61 της 19-5-89 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου Διορισμός σε μόνιμες θέσεις του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ 125 τ.Α)· 3.Την πρόταση εισήγηση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, αποφασίζει: Άρθρο 1 1.Οι διατάξεις του άρθρου 1 της 61/19-5-89 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και για τους επιμελητές εισπράξεων ασφαλιστικών εισφορών των Ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με σύμβαση αορίστου χρόνου και έχουν υπαχθεί σ αυτή την κατηγορία κατ εφαρμογή του άρθρου 37 του ν. 1759/1988. 2.Όλες οι κυρούμενες με την προηγούμενη παράγραφο διατάξεις δεν έχουν αναδρομική ισχύ και ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται στο προσωπικό, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος εξακολουθεί να υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με εξαίρεση το προσωπικό το οποίο υπηρετεί σε θέσεις μόνιμων υπαλλήλων και το προσωπικό των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Το προσωπικό εκείνο που κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε άλλη υπηρεσία, λόγω μεταφοράς του από την υπηρεσία στην οποία υπηρετούσε τη 19η Μαΐου 1989, διορίζεται σε οργανική θέση μόνιμου υπαλλήλου της νέας του υπηρεσίας, εφόσον συντρέχουν όλες οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις. Η παρ. 7 της κυρούμενης ΠΥΣ αριθ. 61/19.5.1989 ισχύει και εφαρμόζεται και για τους υπηρετούντες την 31.12.1993. 3.Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, η κατά την περίπτωση ά της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.1476/1984 (ΦΕΚ 136 τ.Α) προθεσμία αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος. 4.Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, όπου στο ν.1476/1984 αναφέρονται οι κατηγορίες και κλάδοι ΑΤ, ΑΡ, ΜΕ και ΣΕ, και ο απαιτούμενος για προαγωγή χρόνος εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές ρυθμίσεις του κεφαλαίου Η του παρόντος. 5.Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου οι διατάξεις των άρθρων 1 -3 και 5 της κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών, Εργασίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αριθμ. 93956/ 29.5.1989 (ΦΕΚ 409/Β/29.5.1989) Μονιμοποίηση εκπαιδευτικού προσωπικού ΟΑΕΔ και ΣΔΣΤΕ, που έχουν ως εξής: Μονιμοποίηση εκπαιδευτικού προσωπικού ΟΑΕΔ και ΣΔΣΤΕ. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του νόμου 1585/85 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα. 2.Τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στις 13.5.1989 κατά την ομιλία του στην Καβάλα. 3.Την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας του παρεχομένου υπό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (ΣΔΣΤΕ) εκπαιδευτικού έργου, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας τους. 4.Τη δυσκολία έκδοσης νόμου σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1.Εκπαιδευτικοί όλων των κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων που κατά την έναρξη ισχύος της παρούσης έχουν προσληφθεί και υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με ωριαία αντιμισθία στις σχολές του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), μπορούν να μονιμοποιηθούν σε οργανικές θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών των παραπάνω σχολών. 2.Όσοι επιθυμούν να μονιμοποιηθούν πρέπει: 1)Να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία σχετική αίτηση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσης. 2)Να έχουν, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και κατά το χρόνο μονιμοποίησης, τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις γενικά προσόντα διορισμού εκτός από το ανώτατο όριο ηλικίας. 3)Να έχουν, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού της κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας στην οποία επιθυμούν να μονιμοποιηθούν εκτός από το πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., όπου αυτό απαιτείται. 4)Να έχουν, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για μονιμοποίηση, συμπληρώσει υπηρεσία τουλάχιστον δύο πλήρων διδακτικών ετών αθροιστικά και με δεκάωρη τουλάχιστον κατά μέσο όρο διδασκαλία την εβδομάδα για τα δύο αυτά έτη. Όσοι από αυτούς επιθυμούν να μονιμοποιηθούν σε κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στην οποία κατά τις κείμενες διατάξεις δεν απαιτείται ως τυπικό πρόσον διορισμού το πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών, να έχουν αρχικά προσληφθεί στις Σχολές του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) πριν από την εφαρμογή του ν.1566/1985, άρθρο 58, παρ.11 (ΦΕΚ 167). Μονιμοποιούνται επίσης οι ήδη υπηρετούντες εμπειροτεχνίτες, εφόσον έχουν συμπληρώσει υπηρεσία τουλάχιστον τεσσάρων πλήρων διδακτικών ετών αθροιστικά και με δεκάωρη τουλάχιστον κατά μέσο όρο διδασκαλία την εβδομάδα για τα τέσσερα αυτά έτη. 3.Η μονιμοποίηση γίνεται στον εισαγωγικό βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας αντίστοιχης με αυτήν στην οποία υπηρετούν και σε υπάρχουσες αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις. Αν οι θέσεις αυτές δεν επαρκούν, συνιστώνται προσωρινές οργανικές θέσεις , οι οποίες καταργούνται αυτοδικαίως οποτεδήποτε κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Οι κατέχοντες προσωρινές θέσεις καταλαμβάνουν τις πρώτες οργανικές θέσεις που κενώνονται στον οικείο κλάδο. 4.Η μονιμοποίηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου. Άρθρο 2 1.Εκπαιδευτικοί, που μονιμοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, τοποθετούνται οργανικά στις σχολές του Ο.Α.Ε.Δ. μετά από απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. 2.Οι εκπαιδευτικοί που μονιμοποιούνται εξελίσσονται βαθμολογικά και μισθολογικά σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς αντίστοιχων κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων των σχολών του Ο.Α.Ε.Δ.. 3.Για τα θέματα πειθαρχικού δικαίου και γενικότερης υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών που μονιμοποιούνται εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς των σχολών του Ο.Α.Ε.Δ.. Άρθρο 3 1.Όσοι από τους εκπαιδευτικούς της παραγράφου 1 του άρθρου 1 δεν επιθυμούν ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του ίδιου άρθρου για μονιμοποίηση προσλαμβάνονται ως εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με ωριαία αντιμισθία στις σχολές του Ο.Α.Ε.Δ. κατά προτεραιότητα έναντι των άλλων υποψηφίων. 2.Η σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών της προηγούμενης παραγράφου που υπηρετούν στις σχολές του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με ωριαία αντιμισθία και με δεκάωρη τουλάχιστον διδασκαλία την εβδομάδα μετατρέπεται, με απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας και μετά από αίτηση των, σε σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου. Για τα θέματα διάρκειας της σχέσης αυτής εργασίας και αποδοχών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α). Άρθρο 5 Οι διατάξεις της παρούσης εφαρμόζονται και για τους εκπαιδευτικούς της Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με ωριαία αντιμισθία, εφόσον έχουν αρχικά προσληφθεί πριν από την ισχύ του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167Α).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Παράταση της ισχύος της ΠΥΣ 236/1994 «Έγκριση διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα από 1 Αυγούστου 1994 έως 31 Ιουλίου 1995» ως ισχύει μετά την εφαρμογή των Π.Υ.Σ. 311/1994, 422/1994, 193/ 1995, 276/1995 και 258/1996 και των διατάξεων του άρθρο[...]" 1997/53_1-8-1997 1997
Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα. 2006/33_27-12-2006 2006
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων[...]" 2011/1_31.12.2011 2011
Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ[...]" 2012/1_12.12.2012 2012
Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας. 2012/1_31.12.2012 2012
«Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνική[...]" 2015/1_24.12.2015 2015
Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ[...]" 2015/1_30.12.2015 2015
Κύρωση της 93/81/ΕΥΡΑΤΟΜ, Ε.Κ.Α.Χ., Ε.Ο.Κ. απόφασης του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1993 για την τροποποίηση της πράξης που αφορά την εκλογή των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση καθολική ψηφοφορία, η οποία προσαρτάται στην απόφαση 7[...]" 1994/2196 1994
Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις. 1994/2206 1994
Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις. 1994/2214 1994
Για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις. 1994/2225 1994
Εφαρμογή του Κανονισμού (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 2079/1992, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1994/2237 1994
Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1994/2240 1994
Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις. 1.α) Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από οποιαδήποτε πηγή, καθώ[...]" 1994/2244 1994
Ρυθμίσεις θεμάτων συστήματος προσλήψεων. 1994/2247 1994
Συμβούλια κρίσης και επιλογής ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού και άλλες διατάξεις. 1994/2256 1994
Επέκταση διατάξεων του Ν. 1264/1982 «Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων» και στο αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. 1994/2265 1994
Εξυγίανση της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. 1994/2271 1994
Εθνικό Θέατρο, Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος και άλλες διατάξεις. 1994/2273 1994
Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλες διατάξεις. 1995/2297 1995
Πληρωμή αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων μέσω τραπεζικού συστήματος και άλλες διατάξεις. 1995/2303 1995
Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικό βιβλία και άλλες διατάξεις. 1995/2308 1995
Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου κατά το έτος 1995. ρύθμιση συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών θεμάτων και επαναχορήγηση των συντάξεων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης. 1995/2320 1995
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. 1995/2327 1995
Συγχώνευση του κλάδου σύνταξης του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων (Τ.Ε.Α.-Π.Ε.Λ.) στον Τομέα Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (Ι.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.Μ.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης. 1995/2335 1995
Ρύθμιση θεμάτων εποπτευόμενων οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας και άλλες διατάξεις. 1995/2336 1995
Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις 1995/2343 1995
Οργάνωση πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις. 1995/2344 1995
Ρύθμιση θεμάτων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και ειδικών θεμάτων προσωπικού και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις 1995/2349 1995
Εξυγίανση της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. (Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.) και άλλες διατάξεις. 1995/2359 1995
Σύσταση του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού. Εισαγωγή, μεταφορά, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις. 1995/2364 1995
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 1995/2366 1995
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις. 1996/2386 1996
Πρόσβαση της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε.) σε διοικητικές πηγές και διοικητικά αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου, ρύθμιση θεμάτων διενέργειας απογραφών και στατιστικών εργασιών, καθώς και θεμάτων τ[...]" 1996/2392 1996
Υλοποίηση της εισοδηματικής πολιτικής έτους 1996 για μισθούς και συντάξεις και άλλες διατάξεις. 1996/2399 1996
Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων και άλλες διατάξεις. 1996/2408 1996
Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις. 1996/2414 1996
Καθιέρωση της 3ης Δεκεμβρίου ως Ημέρας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. θέσπιση του θεσμού της κάρτας αναπηρίας και άλλες διατάξεις. 1996/2430 1996
Για την επέκταση των τιμητικών συντάξεων και άλλες διατάξεις. 1996/2435 1996
Τροποποίηση του ν. 711/1977 (ΦΕΚ 284 Α) «περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων» και άλλες διατάξεις». 1996/2446 1996
Συνήγορος του Πολίτη και Σώμα Επιθεωρητών -Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. 1997/2477 1997
Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, επιτάχυνση των δικών, δικονομικές απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις. 1997/2479 1997
Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις. 1997/2508 1997
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις. 1997/2519 1997
Μέτρα για τους νέους αγρότες, σύσταση Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης και άλλες διατάξεις. 1997/2520 1997
Ειδικό μισθολόγιο δικαστικών λειτουργών, μισθολόγια κύριου προσωπικού Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και ιατροδικαστών και άλλες διατάξεις. 1997/2521 1997
Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις. 1997/2525 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. 1997/2527 1997
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις. 1997/2545 1997
Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος. 1997/2548 1997
Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α. και άλλα θέματα. 1997/2556 1997
Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης. 1997/2557 1997
Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις. 1998/2576 1998
Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 1998/2579 1998
Μισθολογικές ρυθμίσεις διπλωματικών υπαλλήλων και άλλων συναφών κατηγοριών του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και των γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. 1998/2606 1998
Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις. 1998/2612 1998
Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1998/2623 1998
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις. 1998/2639 1998
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων και άλλες διατάξεις. 1998/2642 1998
Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις. 1998/2643 1998
Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. 1998/2646 1998
Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις. 1998/2648 1998
Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής. 1998/2667 1998
Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 1998/2668 1998
Οργάνωση και λειτουργία των Αστικών Συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων. 1998/2669 1998
Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις. 1998/2672 1998
Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1999/2690 1999
Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. 1999/2702 1999
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις, 1999/2716 1999
Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. 1999/2725 1999
Σχεδιασμός, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών Έργων και άλλες διατάξεις. 1999/2730 1999
Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις. 1999/2737 1999
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. 1999/2741 1999
Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 1999/2742 1999
Σύσταση προσωρινής υπηρεσίας για την αξιοποίηση και μετεγκατάσταση στρατοπέδων και άλλες διατάξεις. 1999/2745 1999
Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας -Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις. 1999/2773 1999
Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. 2001/2889 2001
Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. 2001/2910 2001
Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αεροπορίας - Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων, ρύθμισ[...]" 2001/2912 2001
Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις 2001/2913 2001
Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις. 2001/2919 2001
Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και άλλες διατάξεις. 2001/2920 2001
Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις. 2001/2935 2001
Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες δαιτάξεις. 2001/2940 2001
Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 2001/2945 2001
Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις.. 2001/2946 2001
Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενείας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις 2001/2947 2001
Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. 2001/2955 2001
Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις. 2001/2956 2001
Βιώσιμη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις 2001/2965 2001
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νομοθεσίας, ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισμένων κατηγοριών στρατευσίμων, ανυποτάκτων και οπλιτών, θέματα επαγγελματιών οπλιτών και άλλες διατάξεις. 2002/3036 2002
Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 2002/3044 2002
Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2002/3049 2002
Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις 2002/3051 2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις. 2002/3057 2002
Επιθεώρηση αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας, εκπαίδευση και αξιολόγηση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις. 2002/3072 2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2002/3075 2002
Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2002/3091 2002
Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις. 2003/3103 2003
Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις. 2003/3105 2003
Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. 2003/3106 2003
Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις. 2003/3144 2003
Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις. 2003/3146 2003
Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις. 2003/3147 2003
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις 2003/3148 2003
Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις 2003/3164 2003
Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ρυθμίσεις για τον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης. 2003/3166 2003
Μερική απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα. 2003/3174 2003
Τροποποίηση του Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α΄), εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) και άλλες διατάξεις. 2003/3185 2003
Αναμόρφωση της ποινικής νομοθεσίας ανηλίκων και άλλες διατάξεις. 2003/3189 2003
Το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.) 2003/3191 2003
Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις. 2003/3196 2003
Τροποποιήσεις του Ν. 1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης», ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις. 2003/3200 2003
Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις. 2003/3207 2003
Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις. 2004/3227 2004
Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις. 2004/3229 2004
Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις. 2004/3230 2004
Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. 2004/3232 2004
Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. 2004/3242 2004
Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις. 2004/3254 2004
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. 2004/3255 2004
Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. 2004/3274 2004
Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις. 2004/3293 2004
Κυβερνητική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού. 2005/3323 2005
Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις. 2005/3369 2005
Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίαςκαι λοιπές διατάξεις. 2005/3402 2005
Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις. 2005/3409 2005
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. 2005/3419 2005
Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης. 2006/3438 2006
Σύσταση «Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου» - Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. 2006/3444 2006
Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2006/3448 2006
Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις. 2006/3454 2006
Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2006/3467 2006
Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις 2006/3469 2006
Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2006/3475 2006
Σύσταση ινστιτούτου ναυτικής κατάρτισης με την επωνυμία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. 2006/3490 2006
Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2006/3491 2006
Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας καισυναφείς διατάξεις. 2007/3526 2007
Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις. 2007/3534 2007
Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2007/3536 2007
Σύσταση Ειδικού Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις. 2007/3552 2007
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2007/3613 2007
Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 –2013. 2007/3614 2007
Διοίκηση και διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους. 2008/3647 2008
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών καιάλλες διατάξεις. 2008/3689 2008
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετή­σιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροπο­ποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/Ε[...]" 2008/3693 2008
Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στις εταιρείες «Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.», «Ολυμπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. 2008/3717 2008
Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις. 2008/3728 2008
Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2008/3731 2008
Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις. 2009/3752 2009
Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις. 2009/3754 2009
Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις. 2009/3762 2009
Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις 2009/3812 2009
Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. 2010/3833 2010
Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις. 2010/3838 2010
Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις 2010/3846 2010
Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 2010/3851 2010
Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. 2010/3854 2010
Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 2010/3861 2010
Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις. 2010/3879 2010
Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων. 2010/3894 2010
Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας. 2010/3899 2010
΄Ιδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκό[...]" 2011/3907 2011
Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις. 2011/3920 2011
Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. 2011/3932 2011
Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις. 2011/3938 2011
Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών. 2011/3943 2011
Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού. 2011/3959 2011
Για την ηλεκτρονική διακυβέρνησηκαι λοιπές διατάξεις. 2011/3979 2011
Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις. 2011/3982 2011
Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις. 2011/4013 2011
Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015. 2012/4038 2012
Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.. 2012/4057 2012
Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 2012/4071 2012
Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις. 2013/4109 2013
Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις. 2013/4141 2013
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). 2013/4142 2013
Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις. 2013/4146 2013
Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις. 2013/4148 2013
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις. 2013/4155 2013
Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις. 2013/4182 2013
Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2013/4199 2013
Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις. 2013/4210 2013
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης στους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας. 2013/4214 2013
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις. 2013/4223 2013
Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις. 2014/4238 2014
Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις. 2014/4250 2014
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2014/4257 2014
Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 2014/4270 2014
Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση - Ρυθμ[...]" 2014/4272 2014
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις. 2014/4275 2014
Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις. 2014/4277 2014
Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις. 2014/4283 2014
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. 2014/4310 2014
Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών και άλλες διατάξεις. 2014/4312 2014
Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις. 2014/4315 2014
Ρυθμίσεις θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις. 2015/4324 2015
Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις. 2015/4325 2015
Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις. 2015/4331 2015
Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας- Τροποποίηση του Ν. 4251/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τ[...]" 2015/4332 2015
Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.). 2015/4334 2015
Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις. 2015/4351 2015
Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις. 2016/4369 2016
Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις. 2016/4373 2016
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ[...]" 2016/4375 2016
Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. 2016/4389 2016
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμέ[...]" 2016/4403 2016
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις. 2016/4407 2016
Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 2016/4415 2016
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις. 2016/4430 2016
Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις. 2016/4440 2016
Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες διατάξεις. 2016/4445 2016
Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 2016/4447 2016
Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις. 2017/4452 2017
Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 2017/4456 2017
Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε [...]" 2017/4465 2017
Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2017/4467 2017
Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις. 2017/4469 2017
Ι) Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομο[...]" 2017/4478 2017
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμι[...]" 2017/4483 2017
Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις. 2017/4485 2017
Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματ[...]" 2017/4504 2017
Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις. 2017/4505 2017
Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις. 2017/4509 2017
Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις. 2018/4519 2018
Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις. 2018/4521 2018
Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2018/4530 2018
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις. 2018/4532 2018
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις. 2018/4537 2018
Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις. 2018/4539 2018
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις. 2018/4546 2018
Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις. 2018/4568 2018
Ρύθμιση θεμάτων του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. 1994/100 1994
Σύσταση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή του ΟΣΕ. 1994/103 1994
Σύσταση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή των Η.Λ.Π.Α.Π. 1994/132 1994
Τροποποίηση του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ). 1994/146 1994
Τροποποίηση του Π.Δ. 248/1989 (ΦΕΚ 116 Α) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 179/1992 (ΦΕΚ 81 Α). 1994/147 1994
Σύσταση τριών (3) θέσεων, με σύμβαση εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, στο γραφείο Προέδρου του Ελληνικού Οργανισμού Μικρών - Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ). 1994/170 1994
Τροποποίηση Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. 1994/171 1994
Σύσταση θέσεων πολιτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. 1994/185 1994
«Οργάνωση της Γραμματείας του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)». 1994/187 1994
Ίδρυση Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 1994/304 1994
Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Τμήματος Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. 1994/305 1994
Τροποποίηση του υπ αρ. 26/4.2.91 Π.Δ. «Περί σύστασης Γενικών Διευθύνσεων στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού». 1994/307 1994
Καθορισμός κλάδων υπαλλήλων για επιλογή σε θέση Προϊσταμένου Δ/νσης στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (Κ.Ω.Θ.). 1994/319 1994
Μετατροπή του «Σουηδικού Οίκου Ευγηρίας Ηγουμενίτσας» σε «θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ηγουμενίτσας» και έγκριση του Οργανισμού διοίκησης και λειτουργίας του. 1994/357 1994
(1 ) Ίδρυση Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο» και έγκριση του οργανισμού αυτής. 1994/373 1994
(1 ) Τροποποίηση του Π.Δ/τος 12/1988 «Οργανισμός του Ταμείου Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιρικών Οργανώσεων» (ΦΕΚ 7/Α/ 88), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 120/89 (ΦΕΚ 57/ Α/89). 1994/374 1994
Σύσταση θέσεων Εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού. 1994/378 1994
Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 402/ 1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (Α 187). 1994/385 1994
Σύσταση Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - Υπουργείο Οικονομικών για το Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 1994/432 1994
Σύσταση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή του ΕΛ.ΤΑ. 1994/97 1994
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 138/1992 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 68/Α) όπως τροποποιήθηκε. 1995/109 1995
(1 ) Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 187/1994 (ΦΕΚ 124/Α) «Οργάνωση της Γραμματείας του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού». 1995/179 1995
Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (Α 172). 1995/189 1995
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 884/76 «Περί Κανονισμού Διαρθρώσεως των Υπηρεσιών και Καταστάσεως του Προσωπικού του ΕΟΤ». 1995/199 1995
Περί οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Φλώρινας. 1995/200 1995
Περί οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Άρτας. 1995/201 1995
Τροποποίηση του Π.Δ. 315/1993 «Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικού Εκσυγχρονισμού στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης. 1995/202 1995
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Καστοριάς. 1995/218 1995
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Κορίνθου. 1995/219 1995
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Ξάνθης. 1995/220 1995
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής. 1995/222 1995
Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 1995/224 1995
Σύσταση Γραφείου Μηχανογράφησης και κλάδων Προσωπικού αντίστοιχης ειδικότητας στο Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσ/νίκης (Ο.Λ.Θ.). 1995/277 1995
Σύσταση Ειδικού Γραφείου στο Υπουργείο Πολιτισμού. 1995/302 1995
Περί οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Τρικάλων. 1995/309 1995
Περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Αργολίδας. 1995/310 1995
Περί οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Ζακύνθου. 1995/311 1995
Περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Λακωνίας. 1995/317 1995
Περί οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. 1995/325 1995
Σύσταση θέσεων ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντού της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ). 1995/335 1995
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας. 1995/336 1995
Περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Κοζάνης 1995/337 1995
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 153/1991 «Οργανισμός Ταμείου Ασφαλίσεως Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 61/Α/30.4.91). 1995/345 1995
Περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ). 1995/353 1995
Αντικατάσταση και έγκριση του Οργανισμού της Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής που λειτουργεί στο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ. 1995/371 1995
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της. 1995/400 1995
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της. 1995/401 1995
Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην Υπηρεσιακή Κατάσταση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1995/417 1995
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 1995/428 1995
Σύσταση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στα Γραφεία Διοικητή και Υποδιοικητή του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.). 1995/63 1995
Σύσταση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου - Γεν. Διευθυντή του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ). 1995/83 1995
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΒΕΑ). 1996/129 1996
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της. 1996/137 1996
Οργανωτική διάρθωση των Υπηρεσιακών μονάδων της . Εθνικής Σχολής Δικαστών. 1996/165 1996
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτουμένων Δημοσίων Έργων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορισμός των αρμοδιοτήτων της και τροποποίηση και συμπλήρωση των Π.Δ. 69/1988 και 91/1991. 1996/166 1996
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α. 128) και συγκρότηση Γενικών Διευθύνσεων. 1996/167 1996
Σύσταση θέσεως με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή του ΕΛΤΑ. 1996/174 1996
Σύσταση Υπηρεσίας Μηχανογράφησης και θέσεων Προσωπικού στο Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (ΤΣΑΥ). 1996/178 1996
Οργανισμός Εθνικού Τυπογραφείου 1996/188 1996
Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α 168). 1996/191 1996
Σύσταση Τμήματος Επιθεώρησης στο Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων. 1996/193 1996
Σύσταση Τμήματος Μηχανογράφησης και μεταφορά θέσεων προσωπικού αντίστοιχης ειδικότητας στο Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών. 1996/194 1996
Τροποποίηση του Π. Δ/τος 501 /89 «Οργανισμός του Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)». 1996/195 1996
Οργανισμός της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 1996/20 1996
«Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών». 1996/203 1996
Οργανισμός του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.. 1996/218 1996
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Πιερίας. 1996/220 1996
(1) Έγκριση του Οργανισμού του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης. 1996/245 1996
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου. 1996/278 1996
Έγκριση του Οργανισμού του Επιμελητηρίου Έβρου. 1996/279 1996
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος. 1996/280 1996
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 1996/298 1996
Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Χαροκοπείου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Οικιακής Οικονομίας. 1996/299 1996
Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την Υπηρεσιακή Κατάσταση των Τηλεπικοινωνιακών υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών». 1996/304 1996
Οργανισμός της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. 1996/322 1996
Οργανισμός Διοίκησης και λειτουργίας του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου Κρήτης. 1996/330 1996
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. 1996/343 1996
Τροποποίηση του Π. Δ/τος 376/1988 «Οργανισμός Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας ΕΚΑΒ (ΦΕΚ 169/Α). 1996/348 1996
Οργανισμός του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 1996/356 1996
Ίδρυση Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. 1996/363 1996
Ίδρυση Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 1996/364 1996
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Έργων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 1996/49 1996
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της. 1996/59 1996
Τροποποίηση του Π.Δ. 351/1991 «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων που ισχύουν για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας» (ΦΕΚ 121/Α*) και προσαρμογή του στις διατάξεις το[...]" 1997/102 1997
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου. 1997/116 1997
Σύσταση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Διοικητή της ΑΤΕ Α.Ε. 1997/125 1997
Περί οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. 1997/129 1997
Περί εγκρίσεως του Οργανισμού του Επιμελητηρίου Σερρών. 1997/130 1997
Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων. 1997/136 1997
Τροποποίηση διατάξεων του Π. Δ/τος 382/90 «Τροποποίηση του Οργανισμού Διοίκησης και λειτουργίας του Οργανισμού Δημοσίας Αντίληψης Ζακύνθου». 1997/140 1997
Μετατροπή του Οργανισμού ΥδρεύσεωςΘεσ/νίκης (Ο.Υ.Θ.) σε Ανώνυμη Εταιρία και έγκριση του καταστατικού της. 1997/156 1997
Οργανισμός, Κανονισμός της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 1997/161 1997
Οργάνωση της Γραμματείας του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). 1997/165 1997
Έγκριση του Οργανισμού του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης. 1997/173 1997
Συμπλήρωση του Π.Δ/τος 339/4.10.1990 (ΦΕΚ 135/Τ. Α). 1997/194 1997
Σύσταση Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών (Α 128)». 1997/200 1997
Οργανισμός του Ταμείου Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής. 1997/23 1997
Διάρθρωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών (Ε.Ε.Τ.), κατηγορίες και προσόντα πρόσληψης του Προσωπικού της και μορφές συνεργασίας της με τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών (Γ.Γ.Ε.). 1997/269 1997
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 145/1980 (ΦΕΚ 41/Α) «Οργανισμός του Ταμείου Προνοίας και Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Ιπποδρομιών». 1997/27 1997
Διαδικασία εντάξεως έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα του τομέα ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, η εφαρμογή και η διαχείριση των οποίων έχει ανατεθεί σε ενδιάμεσο φορέα. 1997/322 1997
Οργάνωση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 1997/379 1997
Σύσταση θέσης ελεγκτού οδοντιάτρου στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προνοίας και Ασθενείας Λιμενεργατών Πειραιώς. 1997/38 1997
Σύσταση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. 1997/388 1997
Διοικητική Οργάνωση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ και Τουρισμού. 1997/44 1997
Περί του εκπαιδευτικού προσωπικού του Κέντρου Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Ραδιοηλεκτρονικών Ραδιοεπικοινωνιών (ΚΕΣΕΝ Ρ/Η-Ρ/Ε). 1997/50 1997
Διαφάνεια ως προς την απασχόληση σε Υπηρεσίες Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και την πραγματοποιηθείσα διαφημιστική δαπάνη του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. 1997/60 1997
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. 1997/61 1997
Ίδρυση τεχνικών-επαγγελματικών σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γεωργοκτηνοτροφικής και δασικής κατεύθυνσης. 1997/70 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 102/90 (ΦΕΚ 47/Α/90) «Οργανισμός Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων». 1997/81 1997
Οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) 1998/119 1998
Σύσταση τριών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ). 1998/125 1998
Σύσταση τριών (3) θέσεων στα γραφεία της Διοικήσεως της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ». 1998/139 1998
Σκοποί, συγκρότηση, σύνθεση, θητεία, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης πόροι και θέσεις προσωπικού του «Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (Ε.Κ.Ε.Π.). 1998/232 1998
Πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) 1998/255 1998
Αντιστοιχία των προβλεπομένων στην παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2160/93 κατηγοριών προσωπικού με αυτές του άρθρου 34 παρ. 1 του Ν. 2190/94 για τον υπολογισμό του καταβαλλομένου επιδόματος αλλοδαπής σε υπαλλήλους του ΕΟΤ. 1998/274 1998
Οργανισμός της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων. 1998/295 1998
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 1998/338 1998
«Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Πανεπιστημίου Κρήτης». 1998/358 1998
Οργάνωση της Γραμματείας του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) 1998/375 1998
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 1998/381 1998
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. 1998/396 1998
Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. 1998/46 1998
Ίδρυση πανεπιστημιακής Σχολής στην πόλη του Αγρινίου. 1998/96 1998
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Χανίων. 1999/10 1999
Οργάνωση της Γραμματείας και της Τεχνικής Υποστήριξης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας του Απορρήτου των Επικοινωνιών. 1999/137 1999
Τροποποίηση του Π.Δ. 63/1995 «Σύσταση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στα Γραφεία Διοικητή και Υποδιοικητή του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) (Α~ 47)». 1999/139 1999
Σύσταση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. 1999/147 1999
Σύσταση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο γραφείο του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών 1999/150 1999
Σύσταση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου της «ΟLΥΜΡΙC CΑΤΕRΙΝG S.Α.». 1999/184 1999
Ίδρυση τμημάτων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 1999/203 1999
Ίδρυση τμημάτων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 1999/204 1999
Ίδρυση τμήματος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 1999/205 1999
Ίδρυση τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών. 1999/206 1999
Ίδρυση τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 1999/207 1999
Ίδρυση τμημάτων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 1999/208 1999
Ίδρυση τμημάτων στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και κατάργηση του τμήματος Γεωλογίας. 1999/209 1999
Ίδρυση τμημάτων στο Χαροκόπειο Α.Ε.Ι. Οικιακής Οικονομίας. 1999/210 1999
Ίδρυση τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 1999/211 1999
Σύσταση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου στο Γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας Α.Ε. 1999/233 1999
Σύσταση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Τ.Ε. 1999/252 1999
Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Χανίων και έγκριση του Οργανισμού Διοίκησης και λειτουργίας του 1999/253 1999
Κανονισμός λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη. 1999/273 1999
Σύσταση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ της Ανώνυμης Συγκοινωνιακής Εταιρείας Θερμικών Λεωφορείων Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. 1999/58 1999
Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Πατρών. 1999/63 1999
Τροποποίηση και Συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 428/95 (ΦΕΚ Α/245/24.11.95) «Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 1999/81 1999
Σύσταση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. 2001/115 2001
Κατάτμηση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής, κατάργηση της Σχολής Τεχνολογικών Επιστημών, ίδρυση Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 2001/165 2001
Οργανισμός Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου 2001/18 2001
Σύσταση Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου και Ειδικού Λογιστηρίου και τροποποίηση διατάξεων των Π.Δ/των 284/88, 305/89, 141/92 και 200/97. 2001/206 2001
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Σύσταση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες λειτουργίας του Γραφείου του Διευθύνοντος Συμβούλου της Α.Ε. «Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών - Ο.Κ.Α.Α.» Π.Δ. 406/98 (ΦΕΚ 286/Α~/98). 2002/111 2002
Ίδρυση Σχολής και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 2002/138 2002
Οργάνωση - Διοίκηση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.). 2002/142 2002
Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών και προσωπικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Εξωτερικών και σύσταση Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας στο Υπουργείο Εξωτερικών. 2002/159 2002
Οργανισμός Διάρθρωσης και Λειτουργίας Οίκου Ναύτου. 2002/193 2002
Αρμοδιότητες, σύστημα πρόσληψης, προσόντα, καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. 2002/23 2002
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 2002/37 2002
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. 2002/74 2002
Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 2003/118 2003
Διοικητική οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος 2003/165 2003
Σύσταση θέσεων ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων (ΤΕΟ Α.Ε.). 2003/58 2003
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). 2003/84 2003
Οργάνωση και λειτουργία της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής. 2004/22 2004
Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. 2004/32 2004
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. 2005/11 2005
Οργανισμός του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. 2005/149 2005
Οργανισμός του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης 2005/167 2005
Τροποποίηση του π.δ. 193/2002 «Οργανισμός Διάρθρωσης και Λειτουργίας Οίκου Ναύτου» (Α΄ 177). 2005/174 2005
Οργανισμός του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)». 2006/154 2006
Σύσταση θέσεων ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» (Ε.ΔΙ.Σ.Υ. Α.Ε.). 2006/238 2006
Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 2006/96 2006
Αναδιάρθρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού του Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.). 2007/104 2007
Σύσταση θέσεων ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.)». 2007/229 2007
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 121/1999 «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών» (ΦΕΚ 127/Α΄). 2007/25 2007
Σύσταση τεσσάρων (4) οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς -Εθνική Χαρτοθήκη κατ’ εφαρμογή του π.δ. 164/2004. 2007/4 2007
Καθορισμός διαδικασίας και τρόπου διεξαγωγής διαγωνισμού για πρόσληψη υπαλλήλων κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού στο Υπουργείο Εξωτερικών. 2008/122 2008
΄Ιδρυση και Καταστατικό του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε. (Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε. Α.Ε.). 2008/191 2008
Οργανισμός της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. 2008/8 2008
Τροποποίηση του π.δ. 265/8.10.2002 «Οργανισμός του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών» (ΦΕΚ 233/Α΄). 2008/9 2008
Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) 2009/126 2009
Οργανισμός του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου (Θ.Χ.Π. Λασιθίου) 2009/153 2009
Οργανισμός του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Αθηνών (Θ.Χ.Π. Παιδιών Αθηνών) 2009/156 2009
Σύσταση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή του Ε.Κ.Ε.Μ. 2009/5 2009
Σύσταση θέσεων ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Διευθύνοντος Συµβούλου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Κτηµατική Εταιρεία του Δηµοσίου (ΚΕΔ). 2011/34 2011
Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 2012/123 2012
Οργανισμός του Μουσείου Ακρόπολης. 2013/64 2013
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών. 2017/142 2017
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ). 2017/78 2017
Σύσταση θέσεων ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εται­ρείας με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.». 2018/32 2018