Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας για συνεργασία στους τομείς ευημερίας Ι πρόνοιας και σε θέματα που αφορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας για συνεργασία στους τομείς ευημερίας / πρόνοιας και σε θέματα που αφορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, που υπογράφηκε στη Λευκωσία στις 28 Ιουνίου 1993, της οποίας το κείμενο, σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα, έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ / ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Άρθρο 1 Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργάζονται στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 2, τηρώντας τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν σε κάθε χώρα αντίστοιχα. Άρθρο 2 Χωρίς να αποκλείεται γενικότερη συνεργασία και σε άλλους συναφείς τομείς, η μεταξύ των δύο Συμβαλλόμενων Μερών συνεργασία περιλαβμάνει τους τομείς της κοινωνικής ευημερίας / πρόνοιας και θέματα που αφορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ειδικότερα, η συνεργασία περιλαμβάνει: (α) την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών ανάμεσα στις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες των Συμβαλλομένων Μερών πάνω σε μόνιμη βάση. (β) την συνεργασία για το Διεθνές Έτος Οικογένειας (1994) με ενημέρωση σχετικά με προγράμματα που πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά το έτος αυτό, πραγματοποίηση εκατέρωθεν επισκέψεων και ανταλλαγή σχετικού εντύπου πληροφοριακού υλικού. (γ) τη μελέτη της νομοθεσίας που αφορά την κοινωνική πρόνοια και τα άτομα με ειδικές ανάγκες των Συμβαλλομένων Μερών, με σκοπό τη βελτίωση και εναρμόνισή της προς τα διεθνώς κρατούντα. (δ) την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών των Συμβαλλομένων Μερών, με εκατέρωθεν επισκέψεις πάνω σε θέματα ευημερίας / πρόνοιας και θέματα σχετικά με τις αναπηρίες και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. (ε) την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων και ειδικών για τη _ μελέτη εξειδικευμένων θεμάτων κοινωνικής ευημερίας / πρόνοιας, καθώς και σχετικά με τις αναπηρίες και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. (στ) τη συμμετοχή λειτουργιών των αρμοδίων υπηρεσιών των Συμβαλλομένων Μερών σε κοινά προγράμματα ενημέρωσης, εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, συμπόσια, κ.α. και τη συνδιοργάνωση σεμιναρίων σε εξειδικευμένα θέματα. (ζ) τη συνεργασία εφαρμογής κοινών προγραμμάτων έρευνας, συλλογής πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων πάνω σε θέματα που θα επιλεγούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Συμβαλλομένων Μερών. (η) τη συμμετοχή εξειδικευμένων επιστημόνων από την Ελλάδα ως ομιλητών / εκπαιδευτών σε σεμινάρια του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. (θ) την τεχνική βοήθεια και καθοδήγηση από ειδικούς από την Ελλάδα για την οργάνωση και λειτουργία Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) στην Κύπρο. (ι) την τεχνική βοήθεια και την ενημέρωση από Κύπριους ειδικούς για την οργάνωση των εξής προγραμμάτων που ενδιαφέρουν το Υπουργείο της Ελλάδας. (α) κατ οίκον φροντίδα κ.λπ. (β) θετές οικογένειες με αμοιβή, (γ) ημερήσια φύλαξη παιδιών από μητέρες, (ια) τη σύνταξη και ανταλλαγή μελετών πάνω στα διάφορα θέματα που αφορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, (ιβ) Τη μελέτη και σχεδιασμό προγραμμάτων πρόληψης και κοινωνικής ένταξης ατόμων με ειδικές ανάγκες. (ιγ) τη διαμεσολάβηση για την οργάνωση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων για άτομα με αναπηρίες και χρήση των ειδικών εγκαταστάσεων, που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Συμβαλλόμενων Μερών, (ιδ) τη φιλοξενία ομάδων ατόμων με ειδικές ανάγκες ανάμεσα στα ιδρύματα του ενός συμβαλλόμενου Μέρους στο άλλο και τη διαμεσολάβηση των Συμβαλλόμενων Μερών σε άλλους φορείς για την εκατέρωθεμ προώθηση του συναφούς τουρισμού, (ιε) τη συμμετοχή, όπου κρίνεται σκόπιμο και εφικτό, ατόμων με ειδικές ανάγκες του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους σε προγράμματα του άλλου Μέρους, (ιζ) την ανταλλαγή πληροφοριών από τα Συμβαλλόμενα Μέρη πάνω στις εφαρμοζόμενες νέες τεχνικές και τεχνολογία, τα τεχνικά βοηθήματα, όργανα και τεχνητά μέλη για την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Άρθρο 3 Για την πιστή εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής και ιδιαίτερα την υλοποίηση των διατάξεων του Άρθρου 2, θα συγκροτηθούν ομάδες εργασίας από αντίστοιχες υπηρεσίες των Συμβαλλόμενων Μερών. Άρθρο 4 4.1.Η ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων και ειδικών, μέσα στα πλαίσια της Συμφωνίας αυτής, θα διενεργείται με βάση την ισότιμη φιλοξενία με τον ακόλουθο τρόπο: Το Μέρος που δέχεται τη φιλοξενία θα καλύπτει τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής και το Μέρος που παρέχει τη φιλοξενία θα καλύπτει τα έξοδα διαμονής, διατροφής και διακίνησης μέσα στην επικράτειά του. 4.2.Για την υλοποίηση της πιο πάνω διάταξης θα υπογράφονται από τα αντίστοιχα αρμόδια υπουργεία των Συμβαλλομένων Μερών ή τους υπαγόμενους σε αυτά οργανισμούς, μετά από έγκριση των αρμόδιων υπουργών, προγράμματα συνεργασίας με διετή ισχύ. Τα προγράμματα αυτά θα περιλαμβάνουν τους οικονομικούς και άλλους όρους, καθώς επίσης και τη διαδικασία εφαρμογής τους. Άρθρο 5 5.1. Η Συμφωνία αυτή υπόκειται σε έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν σε κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος. Η ισχύς της αρχίζει από τη μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών ανταλλαγή των επικυρώσεων της Συμφωνίας κατά τα ισχύοντα στις δύο χώρες. 5.2. Η Συμφωνία αυτή ισχύει για πέντε (5) χρόνια και ανανεώνεται αυτόματα για διαδοχικές περιόδους ενός χρόνου, εκτός αν ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη την καταγγείλλει γραπτώς έξι (6) μήνες από τη λήξη της. Έγινε και υπογράφηκε στη Λευκωσία στις 28 Ιουνίου 1993 σε δύο πρωτότυπα στην ελληνική γλώσσα. ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Δημήτρης Σιούφας Υπουργός ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ανδρέας Μουσιούττας Υπουργός
Άρθρο 2
1.  
    Τα προγράμματα συνεργασίας του άρθρου 4 της Συμφωνίας, με τα οποία θα ρυθμιστούν ειδικότερα θέματα λεπτομερειακού και τεχνικού χαρακτήρα, θα καταρτισθούν από τους αντιπροσώπους των αρμόδιων υπουργείων των Συμβαλλόμενων Μερών και θα υπογραφούν από τους αρμόδιους υπουργούς
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της δε Συμφωνίας που κυρώνεται μετά την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 5.1. αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.