Κύρωση της 93/81/ΕΥΡΑΤΟΜ, Ε.Κ.Α.Χ., Ε.Ο.Κ. απόφασης του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1993 για την τροποποίηση της πράξης που αφορά την εκλογή των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση καθολική ψηφοφορία, η οποία προσαρτάται στην απόφαση 76/787/Ε.Κ.Α.Χ., Ε.Ο.Κ., ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, εκλογή αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι Έλληνες πολίτες, σε συμμόρφωση προς την 93/109/ΕΚ Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τροποποίηση του Π.Δ. 353/1993 και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζεται στο άρθρο 28 του Συντάγματος, η Απόφαση 93/81/ΕΥΡΑΤΟΜ, Ε.Κ.Α.Χ., Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1993 για την τροποποίηση της Πράξης εκλογής αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση καθολική ψηφοφορία, που προσαρτάται στην Απόφαση 76/787/Ε.Κ.Α.Χ., Ε.Ο.Κ., ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 (Α. 170/1979), της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ(93/81/Ε.Κ.Α.Χ., Ε.Ο.Κ., ΕΥΡΑΤΟΜ) για την τροποποίηση της Πράξης που αφορά την εκλογή των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση καθολική ψηφοφορία, η οποία προσαρτάται στην Απόφαση (76/787/Ε.Κ.Α.Χ., Ε.Ο.Κ., ΕΥΡΑΤΟΜ) του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: το άρθρο 21, παράγραφος 3, της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, το άρθρο 138, παράγραφος 3, της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, το άρθρο 108, παράγραφος 3, της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1992 και ιδίως το σημείο 4 ΕΧΟΝΤΑΣ ΩΣ ΣΚΟΠΟ να θέσει σε εφαρμογή τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Εδιμβούργου, της 11ης και 12ης Δεκεμβρίου 1992, όσον αφορά την κατανομή των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από το 1994, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ενοποίηση της Γερμανίας και με την προοπτική της διεύρυνσης. ΘΕΣΠΙΖΕΙ τις ακόλουθες τροποποιήσεις της Πράξης που προσαρτάται στην Απόφαση 76/787/Ε.Κ.Α.Χ., Ε.Ο.Κ., ΕΥΡΑΤΟΜ της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 του Συμβουλίου , όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 της Πράξης Προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, των οποίων συνιστά την αποδοχή από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους συνταγματικούς τους κανόνες. Άρθρο 1 Το άρθρο 2 της Πράξης για την εκλογή αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση καθολική ψηφοφορία, η οποία προσαρτάται στην Απόφαση (76/787/Ε.Κ.Α.Χ., Ε.Ο.Κ., ΕΥΡΑΤΟΜ) του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 της Πράξης Προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Άρθρο 1 Ο αριθμός των εκλεγομένων σε κάθε κράτος μέλος αντιπροσώπων καθορίζεται ως εξής: ΒέλγιοΔανίαΓερμανίαΕλλάδαΙσπανίαΓαλλίαΙρλανδίαΙταλίαΛουξεμβούργοΚάτω ΧώρεςΠορτογαλίαΗνωμένο Βασίλειο Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμελλητί στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, σύμφωνα με τους συνταγματικούς τους κανόνες, για την αποδοχή των διατάξεων του άρθρου 1. Οι εν λόγω διατάξεις θα τεθούν σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήψη της τελευταίας από αυτές τις κοινοποιήσεις. Θα τεθούν σε εφαρμογή για πρώτη φορά κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 1994. Άρθρο 3 Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τίθεται σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής της. Έγινε στις Βρυξέλλες, την 1.11.1993 Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Ν. ΗΕLVΕG ΡΕΤΕRSΕΝ (1)Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. C 176 της 13ης Ιουλίου 1992. σ. 72. (2)Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 278 της 8ης Οκτωβρίου 1976. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΆσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι Έλληνες πολίτες, σε συμμόρφωση προς την 93/109/ΕΚ Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕL. 329 της 30.12.1993, σελ. 34).
Άρθρο 2
1.  
    Κατά τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου νοούνται ως: α. Εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση καθολική ψηφοφορία, σύμφωνα με την Πράξη της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 και την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. β. Εκλογική επικράτεια, ολόκληρη η ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την εκλογή των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. γ. Κράτος μέλος καταγωγής, το κράτος μέλος του οποίου ο πολίτης της Ένωσης είναι υπήκοος. δ. Κοινοτικός εκλογέας, κάθε πολίτης της Ένωσης που κατοικεί εντός της ελληνικής επικράτειας και έχει το δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. ε. Κοινοτικός εκλόγιμος, κάθε πολίτης της Ένωσης που είναι εκλόγιμος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. στ. Εκλογικός κατάλογος, ο επίσημος κατάλογος των εκλογέων που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν σε ορισμένο δήμο ή κοινότητα ή ενορία, όπου συντρέχει περίπτωση, ο οποίος ενημερώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη νομοθεσία για την εκλογή βουλευτών. ζ. Ημέρα αναφοράς, η ημέρα ή οι ημέρες κατά τις οποίες οι πολίτες της Ένωσης υποχρεούνται να πληρούν, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία για την εκλογή αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν ή του εκλέγεσθαι. η. Υπεύθυνη δήλωση, η πράξη που προέρχεται από τον ενδιαφερόμενο και το ανακριβές περιεχόμενο της οποίας συνεπάγεται κυρώσεις, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.
Άρθρο 3
1.  
    Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.Οι κοινοτικοί εκλογείς μπορούν να ασκούν στην Ελλάδα το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες και με την επιφύλαξη των οριζομένων στα επόμενα άρθρα. 2.Οι κοινοτικοί εκλογείς ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν είτε στην Ελλάδα είτε στο κράτος μέλος καταγωγής τους. Κανένας δεν μπορεί να ψηφίσει περισσότερο από μία φορά κατά τις ίδιες εκλογές. Κανένας δεν μπορεί να είναι υποψήφιος σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τις ίδιες εκλογές. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου αυτής υπόκειται στις ποινικές και λοιπές κυρώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία για την εκλογή αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Άρθρο 4
1.  
    Προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν 1. Οι κοινοτικοί εκλογείς πρέπει: α. Να είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου ή κοινότητας του ελληνικού κράτους και να είναι εφοδιασμένοι με εκλογικό βιβλιάριο. Η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους ενεργείται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 10 έως και 19 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ. 353/1993), με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. β. Να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και να μην έχουν στερηθεί από αυτό, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ.353/1993) και σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους καταγωγής τους. 2.Οι κοινοτικοί εκλογείς nοu επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν στην Ελλάδα, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 10 και 11 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ. 353/1993), προκειμένου να εγγραφούν σε εκλογικό κατάλογο δήμου ή κοινότητας της ελληνικής επικράτειας. Οι εκλογείς αυτοί δεν υποβάλουν το πιστοποιητικό του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος. 3.Ο κοινοτικός εκλογέας πρέπει επίσης: α. Να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση όπου θα προσδιορίζεται: Η ιθαγένειά του και ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος του δικαιώματος του εκλέγειν στο κράτος μέλος καταγωγής. Στην ίδια δήλωση θα προσδιορίζεται ο νομός, ο δήμος ή η κοινότητα και η ενορία, όπου συντρέχει περίπτωση, στον εκλογικό κατάλογο των οποίων είναι γραμμένος, τελευταία, στο κράτος μέλος καταγωγής, καθώς επίσης και η διεύθυνση της κατοικίας του στην Ελλάδα. β. Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών για την εγγραφή του στους εκλογικούς καταλόγους δήμου ή κοινότητας του ελληνικού κράτους να προσκομίσει ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.). γ. Να δηλώσει την ημερομηνία από την οποία κατοικεί στην Ελλάδα και ότι θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα μόνο σε αυτή. 4.Κάθε κοινοτικός εκλογέας μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη διαγραφή του από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Η διαγραφή ενεργείται κατά τη διαδικασία που ορίζεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών. 5.Για τους κοινοτικούς εκλογείς συντάσσονται ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι κατά δήμο, κοινότητα και ενορία, στους οποίους αναγράφονται τα στοιχεία της τρίτης περίπτωσης του εδαφίου στ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του π.δ. 353/1993, πλην του αριθμού δημοτολογίου ή μητρώων αρρένων, τα στοιχεία της δεύτερης περίπτωσης του εδαφίου α της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και το κράτος μέλος καταγωγής τους. Τα στοιχεία αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες. 6.Προκειμένου μόνο για το έτος 1994, το περιεχόμενο, η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης κ.λπ. των κοινοτικών εκλογέων, τα στοιχεία των ειδικών εκλογικών καταλόγων αυτών, ο τρόπος σύνταξής τους, η δημοσίευσή τους, η θεώρηση τους, ως και οι προθεσμίες υποβολής των ενστάσεων και η εκδίκασή τους, ορίζονται με προεδρικό διάταγμα. Με το ίδιο διάταγμα ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Δηλώσεις που έχουν υποβληθεί πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου θεωρούνται εμπρόθεσμες. 7.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου δέκατου του παρόντος νόμου έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 5
1.  
    Προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι 1.Οι πολίτες των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην ελληνική επικράτεια, μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, σύμφωνα με όσα ορίζονται για τους Έλληνες πολίτες από το Σύνταγμα και τη νομοθεσία για την εκλογή αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 2.Κατά την κατάθεση της δήλωσης υποψηφιότητας κάθε κοινοτικός εκλόγιμος οφείλει να υποβάλει, πέρα από τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα προσδιορίζεται: (1)η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας του στην ελληνική επικράτεια, (2) ο εκλογικός κατάλογος του δήμου ή της κοινότητας ή περιφέρειας ή ενορίας, όπου συντρέχει περίπτωση, στον οποίο είναι γραμμένος τελευταία στο κράτος μέλος καταγωγής του, (3)ότι δεν είναι υποψήφιος για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε άλλο κράτος μέλος αλλά και ούτε στην Ελλάδα σε συνδυασμό άλλου κόμματος ή συνασπισμό συνεργαζόμενων κομμάτων, (4)η ημερομηνία από την οποία είναι υπήκοος ενός κράτους μέλους. β. Βεβαίωση των αρμόδιων διοικητικών αρχών του κράτους καταγωγής του ότι δεν έχει εκπέσει του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στο κράτος αυτό ή ότι έκπτωση από το δικαίωμα αυτό δεν είναι γνωστή στις αρχές αυτές. Εάν δεν προσκομισθεί η βεβαίωση, η υποψηφιότητα κηρύσσεται απαράδεκτη. γ. Φωτοαντίγραφο ισχύοντος αποδεικτικού ταυτότητας (αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου, κ.λπ.).
Άρθρο 6
1.  
Αρμόδιο για την ανταλλαγή των αναγκαίων πληροφοριών με τα λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Άρθρο έβδομο Κατανομή εδρών Στο άρθρο 6 του ν. 1180/1981 (ΦΕΚ 188 Α) προστίθεται παράγραφος 5, που έχει ως εξής: 5. Κόμμα ή συνασπισμός συνεργαζόμενων κομμάτων που δεν συγκέντρωσε ποσοστό εγκύρων ψηφοδελτίων τουλάχιστον ίσο με το τρία τοις εκατό (3%) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, που έλαβαν σε ολόκληρη την επικράτεια τα κόμματα και οι συνασπισμοί συνεργαζόμενων κομμάτων, δεν δικαιούται έδρα αντιπροσώπου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρθρο όγδοο Ψηφοφορία ετεροδημοτών Οι εκλογείς που διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά σε δήμο ή κοινότητα άλλης εκλογικής περιφέρειας από εκείνη στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένοι, αποκαλούμενοι εφεξής ετεροδημότες, μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις εκλογές αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον τόπο διαμονής τους, κατά τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα του νόμου αυτού. Ειδικώς για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης ως εκλογική περιφέρεια νοείται ολόκληρος ο αντίστοιχος νομός.
Άρθρο 9
1.  
    Προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν 1.Οι ετεροδημότες πρέπει: α. Να είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου ή κοινότητας της χώρας. β. Να είναι εφοδιασμένοι με εκλογικό βιβλιάριο. γ. Να μην έχουν στερηθεί του δικαιώματος του εκλέγειν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 353/1993 (ΦΕΚ 152 Α). 2.Οι ετεροδημότες, που πρόκειται να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους, οφείλουν να υποβάλουν δια του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας της περιφέρειας διαμονής τους στον οικείο νομάρχη φωτοαντίγραφο του εκλογικού τους βιβλιαρίου, μαζί με υπεύθυνη δήλωση, που θα περιλαμβάνει: α. Το νομό, το δήμο ή την κοινότητα και την ενορία στους εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι εγγεγραμμένοι. β. Το νομό, το δήμο ή την κοινότητα, την ενορία και τη διεύθυνση διαμονής τους. γ. Εάν διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στον τόπο, στον οποίο επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. 3.Οι δηλώσεις που υποβάλλονται θεωρούνται και σφραγίζονται από τον οικείο δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας και στη συνέχεια μαζί με τα φωτοαντίγραφα των εκλογικών βιβλιαρίων παραδίδονται, με απόδειξη, στο νομάρχη στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα του τόπου διαμονής των ετεροδημοτών. Οι δηλώσεις των ετεροδημοτών που διαμένουν στην έδρα της οικείας νομαρχίας υποβάλλονται στο νομαρχιακό γραφείο εκλογικών καταλόγων αυτής, θεωρούνται δε και σφραγίζονται από αυτό. 4.Ο νομάρχης διαβιβάζει τις δηλώσεις και τα φωτοαντίγραφα των εκλογικών βιβλιαρίων που παραδόθηκαν σε αυτόν στο Υπουργείο Εσωτερικών για την κατάρτιση ειδικών εκλογικών καταλόγων ετεροδημοτών. Οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι θεωρούνται από το Διευθυντή Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών και οι κατ αυτών ενστάσεις εκδικάζονται από το Εφετείο Αθηνών. Το περιεχόμενο, οι προθεσμίες και ο τρόπος υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης, τα στοιχεία των ειδικών εκλογικών καταλόγων ετεροδημοτών, η δημοσίευσή τους, ως και οι προθεσμίες υποβολής των ενστάσεων και η εκδίκασή τους ορίζονται με προεδρικό διάταγμα. Με το ίδιο διάταγμα ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Δηλώσεις που έχουν υποβληθεί πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου θεωρούνται εμπρόθεσμες. Άρθρο δέκατο Τρόπος ψηφοφορίας ετεροδημοτών 1.Οι ετεροδημότες ψηφίζουν μαζί με τους λοιπούς εκλογείς στα εκλογικά τμήματα που ορίζει ο νομάρχης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του π.δ.353/1993. 2.Σε κανένα δεν μπορεί να επιτρέψει η εφορευτική επιτροπή να ψηφίσει, εάν δεν προσκομίσει το εκλογικό του βιβλιάριο. 3.Οι εκλογείς, που θα συμπεριληφθούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, δεν μπορούν να ψηφίσουν στο δήμο ή την κοινότητα στους εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι εγγεγραμμένοι. Για την αποφυγή διπλοψηφιών το Υπουργείο Εσωτερικών υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου οι εκλογικοί κατάλογοι των οικείων δήμων ή κοινοτήτων να φέρουν ειδική προς τούτο εγγραφή ετεροδημότης.κεφαλαίο δ λοιπές διατάξεις Άρθρο ενδέκατο 1.Η τρίτη περίπτωση του εδαφίου στ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του π.δ. 353/1993 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Σε όλες τις παραπάνω καταστάσεις αναγράφεται για κάθε εκλογέα: το επώνυμο, το κύριο όνομα, το όνομα του πατέρα, το όνομα της μητέρας, το όνομα του συζύγου και το γένος αν πρόκειται για έγγαμη γυναίκα που φέρει το επώνυμο του συζύγου, η ακριβής ημερομηνία γέννησης (ημέρα, μήνας, έτος) και εφόσον δεν υπάρχει, η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης (ενδεικτικά), το επάγγελμα, ο αριθμός δημοτολογίου ή μητρώου αρρένων, αν πρόκειται για άνδρες εκλογείς γραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους με βάση την εγγραφή τους στο μητρώο αυτό και η διεύθυνση κατοικίας (δήμος ή κοινότητα ή συνοικισμός, οδός και αριθμός). 2.Στην παρ. 1 του άρθρου 20 του π.δ. 353/1993, προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως ακολούθως: Στα τηρούμενα από το Υπουργείο Εσωτερικών μαγνητικά αρχεία των εκλογικών καταλόγων είναι δυνατή η καταχώριση συμπληρωματικών στοιχείων, πληροφοριών από τις οποίες να προκύπτει: α) η χρονολογία εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους (έτους αναθεώρησης), β) η αιτιολογία εγγραφής (εγγραφή για πρώτη φορά, μεταγραφή, διόρθωση, κ.λπ.), γ) η εγγραφή του εκλογέα σε ειδικούς καταλόγους ψηφοφορίας (μετανάστες, ετεροδημότες, δημόσιοι υπάλληλοι και στρατιωτικοί γενικά, κ.λπ.), δ) η συμμετοχή ή όχι του εκλογέα σε διενεργηθείσες εκλογές, ε) ο ταχυδρομικός κωδικός της διεύθυνσης διαμονής, τηλέφωνο, κ.λπ.. 3.Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 20 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ. 353/1993) προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής: Σε περίπτωση που είναι αδύνατο να διαπιστωθεί ποια από τις πολλαπλές εγγραφές είναι η χρονολογικά τελευταία, θεωρείται ως ισχυρή η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου ή της κοινότητας ή ενορίας με βάση την οποία ο εκλογέας ψήφισε τις τρεις συνεχείς τελευταίες εκλογές. 4.Οι εκλογικοί κατάλογοι δήμων, που προέρχονται από συνενώσεις κοινοτήτων, εξακολουθούν να καταρτίζονται ανά πρώην κοινότητα. 5.Στην παράγραφο 2 του άρθρου 108 του π.δ.353/1993, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Επίσης δεν εφαρμόζεται στις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόνο για τον εκλογέα που έχει περάσει το 70ό έτος της ηλικίας του, καθώς και για τον εκλογέα που θα βρίσκεται στο εξωτερικό. 6.Η περίπτωση δ του δεύτερου εδαφίου της παρ.του άρθρου 121 του π.δ. 353/1993 αντικαθίσταται ως εξής: δ. η διενέργεια κάθε εργασίας ή δαπάνης που εξυπηρετεί τους σκοπούς, που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου περιλαμβανομένης και της διαφώτισης και ενημέρωσης των Ελλήνων και κοινοτικών εκλογέων μόνο για τη διαδικασία άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες κ.λπ.). Η διάταξη αυτή ισχύει από 21ης Φεβρουαρίου 1994. Άρθρο δωδέκατο 1.Προκειμένου μόνο για την αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων του 1994 και ειδικά για την οριστικοποίηση των μεταβολών που προβλέπονται στο άρθρο 14 του π.δ. 353/1993 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (ΦΕΚ 152 Α), δηλαδή των αιτήσεων για μεταγραφή, διόρθωση ή αντικατάσταση στοιχείων εγγραφής εκλογέων, η προθεσμία που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ίδιου π.δ. 353/1993 για την έκδοση των αποφάσεων των πρωτοδικείων, ορίζεται από την 13η Ιουνίου μέχρι την 1η Ιουλίου 1994. 2.Η προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφοτου άρθρου 19 του ίδιου ανωτέρω π.δ. 353/1993 για την υποβολή στο Υπουργείο Εσωτερικών κυρωθέντων παραρτημάτων εκλογικών καταλόγων, που αφορούν τις μεταβολές της προηγούμενης παραγράφου, ορίζεται μέχρι την 15η Ιουλίου 1994. 3.Οι εκλογείς της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, οι οποίοι θα παραλάβουν από τα νομαρχιακά γραφεία εκλογικών καταλόγων τα κατατεθέντα εκλογικά βιβλιάρια της υφιστάμενης εγγραφής τους στους εκλογικούς καταλόγους για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιουνίου 1994, είναι υποχρεωμένοι να τα επιστρέψουν στα ίδια νομαρχιακά γραφεία το αργότερο μέχρι και την 17η Ιουνίου 1994. Η παράλειψη επιστροφής εκλογικού βιβλιαρίου μέσα στην προηγούμενη προθεσμία, η οποία ορίζεται ως αποκλειστική, καθιστά αυτοδικαίως άκυρη την εγγραφή του εκλογέα στην κατά το εδάφιο στ του άρθρου 16 του π.δ. 353/1993 αντίστοιχη κατάσταση μεταγραφής, διόρθωσης ή αντικατάστασης στοιχείων του εκλογέα αυτού και παραμένει ισχύουσα η υφιστάμενη εγγραφή του πριν από την υποβολή της αίτησης μεταγραφής, διόρθωσης ή αντικατάστασης στοιχείων αυτής. Τα νομαρχιακά γραφεία εκλογικών καταλόγων οφείλουν μέχρι την 22η Ιουνίου 1994 να παραδώσουν στον πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου τα εκλογικά βιβλιάρια που θα επιστραφούν σε αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής. Άρθρο δέκατο τρίτο 1.Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού. 2.Για όποιο θέμα δεν προβλέπεται ειδική ρύθμιση στα προηγούμενα άρθρα του νόμου αυτού, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των νόμων 1180/1981, 1427/1984 και 1907/1990, καθώς και του π.δ. 353/1993, όπως κάθε φορά τροποποιούνται, συμπληρώνονται ή αντικαθίστανται. Άρθρο δέκατο τέταρτο Εξουσιοδότηση 1.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, επιτρέπεται η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο όλων των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, που ισχύουν, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον παρόντα νόμο. Κατά την κωδικοποίηση αυτή είναι δυνατή η μεταβολή της σειράς και της αρίθμησης των κεφαλαίων, άρθρων. παραγράφων και εδαφίων και η εναρμόνιση των διατάξεων μεταξύ τους, με τις αναγκαίες φραστικές τυπικές προσαρμογές. 2.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, επιτρέπεται η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο και η διατύπωση στη δημοτική γλώσσα των διατάξεων του ν. 1180/1981 Περί εκλογής αντιπροσώπων εις την Συνέλευσιν των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον) και άλλων τινών διατάξεων (ΦΕΚ 188 Α), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, συμπληρώνονται και τροποποιούνται με τον παρόντα νόμο. Κατά την κωδικοποίηση αυτή είναι δυνατή η μεταβολή της σειράς και αρίθμησης των άρθρων, παραγράφων και εδαφίων και η εναρμόνιση των διατάξεων μεταξύ τους, με τις αναγκαίες φραστικές τυπικές προσαρμογές. Άρθρο δέκατο πέμπτο 1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1180/1981 αντικαθίσταται ως εξής: 1.Το κώλυμα της εκλογιμότητας ισχύει για τους βουλευτάς του Ελληνικού Κοινοβουλίου. 2.Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 1443/1984 εξακολουθεί να ισχύει. Άρθρο δέκατο έκτο Στο άρθρο 75 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών όπως αυτή κωδικοποιήθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 353/1993 προστίθεται παράγραφος 10 ως ακολούθως: ΊΟ. Οι Έλληνες ναυτικοί γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους δήμου ή κοινότητας του ελληνικού κράτους, οι οποίοι υπηρετούν σε πλοία με ελληνική ή ξένη σημαία, τα οποία εκτελούν διεθνείς πλόες και κατά την ημέρα των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ευρίσκονται ή καταπλέουν σε ελληνικό λιμάνι δήμου ή κοινότητας διάφορου αυτού στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι γραμμένοι, ψηφίζουν κατά τις πιο πάνω εκλογές χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 27, αλλά με βάση το εκλογικό τους βιβλιάριο και το ναυτικό τους φυλάδιο. Οι πιο πάνω εκλογείς ψηφίζουν σε εκλογικά τμήματα του δήμου ή της κοινότητας του λιμένος που βρίσκεται το πλοίο, τα οποία καθορίζονται από τον οικείο νομάρχη. Για τους εκλογείς αυτούς γίνεται ειδική μνεία στο βιβλίο πρακτικών της εφορευτικής επιτροπής και στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας. Οι σχετικές με το θέμα λεπτομέρειες και οδηγίες ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας. Άρθρο δέκατο έβδομο Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 1180/1981 αντικαθίσταται ως εξής: Όι έδρες που παραμένουν αδιάθετες, μετά την κατά την προηγούμενη παράγραφο κατανομή, παραχωρούνται ανά μία και μέχρις εξαντλήσεώς τους στους συνδυασμούς που έχουν το μεγαλύτερο κατά σειρά, μετά την πρώτη φάση, αχρησιμοποίητο υπόλοιπο εκλογικής δύναμης και αρχή γίνεται από τους συνδυασμούς οι οποίοι δεν χρησιμοποίησαν το υπόλοιπο αυτό για κατάληψη έδρας από τη δεύτερη φάση. Οι τυχόν αδιάθετες έδρες από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου παραχωρούνται ανά μια στους συνδυασμούς με το μεγαλύτερο κατά σειρά μετά την πρώτη φάση αχρησιμοποίητο υπόλοιπο εκλογικής δύναμης. Άρθρο δέκατο όγδοο Η παρ. 11 του άρθρου 9 του ν. 2130/1993 (ΦΕΚ 62 Α) καταργείται. Άρθρο δέκατο ένατο 1.Οι προθεσμίες των τριάντα (30) και είκοσι (20) ημερών των παραγράφων 14 και 15 αντιστοίχως του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 υπολογίζονται από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου. 2.Στην κατά την παρ. 2α του άρθρου 11 του ν. 1388/1983 έννοια των δημόσιων λειτουργών περιλαμβάνονται και οι δικαστικοί λειτουργοί. Άρθρο εικοστό 1.Μετά το α εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του ν. 2121/1993 Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα (ΦΕΚ 25 Α) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: Ο Οργανισμός μπορεί να αναφέρεται για λόγους συντομίας Οργανισμός Θεσσαλονίκη 97. 2.Στο τέλος της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: Ο Οργανισμός δεν υπάγεται στις διατάξεις που ισχύουν για το δημόσιο τομέα και ιδίως εκείνες που αναφέρονται στις προσλήψεις προσωπικού οποιασδήποτε φύσης, αμοιβές, υπηρεσιακή κατάσταση, στις διατάξεις που αφορούν τις προμήθειες και εκτέλεση έργων, καθώς και στην τήρηση του δημόσιου λογιστικού. 3.Η παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: 2. Το μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές ίσης αξίας, που αντιστοιχούν σε ισάριθμες ψήφους. Οι μετοχές αυτές ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο που εκπροσωπείται από τον εποπτεύοντα Υπουργό. Το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να μεταβιβάζει έως το 40% των μετοχών σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού του νομού Θεσσαλονίκης κατά προτεραιότητα και ακολούθως σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης των λοιπών περιοχών της Μακεδονίας. 4.Στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου προστίθενται στο τέλος τα ακόλουθα εδάφια: Ο Οργανισμός συνεχίζει τη δραστηριότητά του και μετά τη λήξη των πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων του 1997. Τα έργα υποδομής εντάσσονται σε μακροπρόθεσμο προγραμματισμό πολεοδομικής ανάπλασης και πολιτιστικής ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής. 5.Η παράγραφος 5 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως ακολούθως: 5. Όργανα διοίκησης του Οργανισμού είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού, που εποπτεύει τον Οργανισμό. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από: α. Τον εκάστοτε δήμαρχο της Θεσσαλονίκης ως Πρόεδρο. β. Τέσσερις δημοτικούς συμβούλους που προτείνονται ανά δύο από την πλειοψηφία και τη μείζονα μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. γ. Ένα δήμαρχο από τη μείζονα περιοχή της Θεσσαλονίκης, που προτείνεται από τους δημάρχους του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, οι οποίοι καλούνται για το σκοπό αυτόν από την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Θεσσαλονίκης. δ. Τρεις αναγνωρισμένες προσωπικότητες από τον καλλιτεχνικό, πνευματικό και επιστημονικό χώρο της Θεσσαλονίκης. ε. Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. στ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου που εποπτεύει τον Οργανισμό. ζ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού. η. Έναν εκπρόσωπο των παραγωγικών τάξεων και έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων της πόλης μέσω των θεσμικών οργάνων εκπροσώπησής τους. Σε περίπτωση που οι πιο πάνω φορείς δεν αποστείλουν τους εκπροσώπους τους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη σχετική επιστολή πρόσκληση του υπουργού που εποπτεύει τον Οργανισμό, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε νόμιμη σύνθεση με όσα μέλη έχουν ήδη προταθεί ή επιλεγεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόσκληση του Προέδρου του συνέρχεται μέσα σε μία (1) εβδομάδα από τον ορισμό του και εκλέγει το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού, ο οποίος συμμετέχει από της εκλογής του στο Διοικητικό Συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος ή αποχής του Προέδρου το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του πρώτου και κατόπιν των υπόλοιπων κατά σειρά σε αριθμούς ψήφων δημοτικούς συμβούλους του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. Ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να είναι πτυχιούχος ανώτατης σχολής και να έχει εμπειρία σε οικονομικά, τεχνικά, εμπορικά θέματα, καθώς και στην οργάνωση ή μελέτη ή εκτέλεση μεγάλων έργων ή στη Διοίκηση μεγάλων Οργανισμών του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα. 6.Η παράγραφος 6 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: 6. Με απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, που εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, καταρτίζεται το καταστατικό του Οργανισμού, με το οποίο καθορίζονται η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι αρμοδιότητες των οργάνων της διοίκησης και του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο τρόπος και η διαδικασία αναπλήρωσής τους, η νόμιμη εκπροσώπηση, ο τρόπος λειτουργίας και διαχείρισης του Οργανισμού, τα όργανα που γνωμοδοτούν ή αποφασίζουν σε θέματα έργων, προμηθειών, διαφημίσεων. οργανώσεων κ.λπ., οι πόροι του, εκτός των αναγραφομένων στην παρ. 7 του ίδιου άρθρου, η διάθεση των καθαρών κερδών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία του. Το καταστατικό του Οργανισμού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 7.Στην παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: α. Για τον πιο αποτελεσματικό συντονισμό των φορέων της πόλης στο καταστατικό του Οργανισμού προβλέπεται επίσης η σύσταση συμβουλευτικού για το Διοικητικό Συμβούλιο οργάνου με την επωνυμία Συντονιστικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκη 97, στο οποίο συμμετέχουν εκτός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι εκπρόσωποι, πρόεδροι ή διοικητές φορέων της μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης, που να εκπροσωπούν με τον πιο αντιπροσωπευτικό τρόπο την τοπική αυτοδιοίκηση, τα πνευματικά ιδρύματα, τον καλλιτεχνικό και πνευματικό κόσμο, τα οικονομικά, τεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, την Εκκλησία, καθώς και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν ή συμμετέχουν ενεργά στη ζωή της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας γενικότερα. Το Συντονιστικό Συμβούλιο χωρίζεται σε πέντε τμήματα: Ανάπτυξης, Τουρισμού, Πολιτισμού, Πολεοδομικής και Αρχιτεκτονικής Παρέμβασης και Νεολαίας. Το Συντονιστικό Συμβούλιο συνέρχεται σε ολομέλεια ή σε τμήματα, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και πρόσκληση του Προέδρου στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και οι εισηγητές. β. Συνιστάται θέση Καλλιτεχνικού Διευθυντή, ο οποίος εκλέγεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, στις συνεδριάσεις του οποίου μετέχει χωρίς ψήφο, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, των δραστηριοτήτων και των πρωτοβουλιών που έχουν σχέση με τα καλλιτεχνικά και πολιτιστικάθέματα, τιςδιεθνείς καλλιτεχνικές συμμετοχές και αντιπροσωπεύσεις, καθώς και το σύνολο των δραστηριοτήτων της προετοιμασίας της Θεσσαλονίκης στην περίοδο 1994-1997. 8.Η παράγραφος 9 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως ακολούθως: 9. Ο Οργανισμός διαλύεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού, που εποπτεύει τον Οργανισμό, με την τήρηση των καταστατικών διαδικασιών και των διατάξεων που ισχύουν για τις ανώνυμες εταιρίες. Η περάτωση των αναγκαίων έργων υποδομής και η οργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο του ορισμού της Θεσσαλονίκης ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το έτος 1997, δεν συνιστούν λόγο για τη διάλυση του Οργανισμού. 9.Στο άρθρο 75 του ίδιου νόμου προστίθενται παράγραφοι με αριθμούς 10 και 11 που έχουν ως εξής: ΊΟ. Απαλλάσσονται από κάθε άμεσο ή έμμεσο φόρο, τέλος, εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου και από το τέλος χαρτοσήμου όλες οι πράξεις του Οργανισμού, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και όλες οι αναγκαίες πράξεις ίδρυσής του. 11. Στον τακτικό προϋπολογισμό του αρμόδιου για τον οργανισμό υπουργείου εγγράφεται σχετικός κωδικός για την απαιτούμενη χρηματοδότηση του εγκεκριμένου προγράμματος έργων και πολιτιστικών εκδηλώσεων της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 1997. Άρθρο εικοστό πρώτο Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις αυτού, της δε κυρουμένης πράξεως από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων. που προβλέπονται στο άρθρο 2 αυτής. Παραγγέλλομετη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1981/1180 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1180 1981
ΝΟΜΟΣ 1983/1388 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1388 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1427 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1427 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/1443 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1443 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1907 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1907 1990
Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα. 1993/2121 1993
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της περιφερειακής διοίκησης, του κώδικα της Ελληνικής ιθαγένειας, του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα, των διατάξεων για τις προσόδους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξας. 1993/2130 1993
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Κωδικοποίηση σ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών. 1993/353 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης. 1997/2557 1997
Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1998/2623 1998
Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2008/3731 2008
Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις. 2014/4242 2014
Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις. 2014/4255 2014
Διαδικαστικές ρυθμίσεις για την άσκηση από τους κοινοτικούς εκλογείς του εκλογικού δικαιώματος στον τόπο διαμονής τους κατά τις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του Ιουνίου 1994. 1994/60 1994
Διαδικαστικές ρυθμίσεις για την άσκηση από τους ετεροδημότες του εκλογικού δικαιώματος στον τόπο διαμονής τους κατά τις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του Ιουνίου 1994. 1994/61 1994
Ορισμός ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας και της διάρκειας αυτής για την εκλογή αντιπροσώπων στη Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). 1994/93 1994
Διαδικαστικές ρυθμίσεις για την άσκηση από τους ετεροδημότες του εκλογικού δικαιώματος στον τόπο διαμονής τους κατά τις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Ιουνίου 1999. 1999/47 1999
Παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται από το άρθρο 2 παράγραφο 1 του Προεδρικού Διατάγματος αριθ. 47/1999 «Διαδικαστικές ρυθμίσεις για την άσκηση από τους ετεροδημότες του εκλογικού δικαιώματος στον τόπο διαμονής τους κατά τις εκλογές για την ανάδε[...]" 1999/62 1999
Ορισμός ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας και της διάρκειας αυτής για την εκλογή αντιπροσώπων στη Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). 1999/87 1999
Ορισμός ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας και της διάρκειας αυτής για την εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 2004/126 2004