Σύσταση διπλωματικών αρχών και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
1.  
  Οι παράγραφοι 7, 8 και 9 του άρθρου 97 του ν. 419/1976 (ΦΕΚ 221 Α), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2162/1993 (ΦΕΚ 20 Α) τροποποιούνται ως εξής: 7α. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προαγωγές διενεργούνται κατ απόλυτο εκλογή το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, ανάλογα με τον αριθμό των προς πλήρωση κάθε φορά θέσεων, υποβάλλει σε κρίση, τους έχοντες τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους και τους κρίνει ως προακτέους κατ απόλυτο εκλογή ή ως μη προακτέους με βάση τα ουσιαστικά προσόντα, όπως αυτά αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους. Οι κενές θέσεις πληρούνται από τους κριθέντες ως κατ απόλυτο εκλογή προακτέους οι οποίοι και προάγονται με βάση τη μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας.
 1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προαγωγές διενεργούνται κατ απόλυτο εκλογή ή κατ εκλογή, το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, ανάλογα με τον αριθμό των προς πλήρωση κάθε φορά θέσεων, υποβάλλει σε κρίση τους έχοντες τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους και τους κρίνει ως προακτέους, κατ απόλυτο εκλογή, κατ εκλογή ή ως μη προακτέους με βάση τα ουσιαστικά προσόντα, όπως αυτά αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.
 2. Οι κενές θέσεις πληρούνται κατά προτεραιότητα από τους κρινόμενους ως κατ απόλυτο εκλογή προακτέους, οι οποίοι και προάγονται με βάση τη μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας.
 3. Οι θέσεις, οι οποίες παραμένουν κενές, πληρούνται με υπαλλήλους οι οποίοι κρίθηκαν ως κατ εκλογή προακτέοι, οι οποίοι και προάγονται με βάση τη μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας.
 4. Στην περίπτωση αυτή, οι κατ εκλογή προαγόμενοι, έπονται στην επετηρίδα των κατ απόλυτη εκλογή προαγομένων.
8.  
  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προαγωγές διενεργούνται κατ εκλογή ή κατ αρχαιότητα, το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, ανάλογα με τον αριθμό των προς πλήρωση κάθε φορά θέσεων, υποβάλλει σε κρίση τους έχοντες τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους και τους κρίνει ως προακτέους κατ εκλογή, κατ αρχαιότητα ή ως μη προακτέους, με βάση τα ουσιαστικά προσόντα, όπως αυτά αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους. Οι κενές θέσεις πληρούνται κατά προτεραιότητα από τους κρινόμενους ως κατ εκλογή προακτέους, οι οποίοι και προάγονται με βάση τη μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας. Οι θέσεις οι οποίες παραμένουν κενές πληρούνται με υπαλλήλους, οι οποίοι κρίθηκαν ως κατ αρχαιότητα προακτέοι. Στην περίπτωση αυτή, οι κατ αρχαιότητα προαγόμενοι έπονται στην επετηρίδα των κατ εκλογή προαγόμενων.
9.  
  Σε κάθε περίπτωση, το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο υποχρεούται να αιτιολογεί τις κρίσεις του, ειδικότερη δε αιτιολογία απαιτείται για τις κρίσεις, οι οποίες συνεπάγονται την παράλειψη υπαλλήλου από προαγωγή ή τη δυσμενή μεταβολή της σειράς αρχαιότητάς του στην επετηρίδα
Άρθρο 3 "α. Για τους υπηρετούντες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών, αποφοίτους των Α, Β, Γ, Δ και Ε εκπαιδευτικών σειρών του Τμήματος Διπλωματικής Κατεύθυνσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, [...]"
1.  
  Γραμματέα Πρεσβείας Γ Τάξεως χωρίς δικαίωμα αναδρομικής λήψης διαφοράς αποδοχών. β. Ο πέρα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών χρόνος φοίτησης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης των ανωτέρω υπαλλήλων συνυπολογίζεται για την προαγωγή τους από το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Γ Τάξεως στον επόμενο βαθμό. γ. Οι αναφερόμενοι στην παρ. α του παρόντος άρθρου υπάλληλοι προάγονται αναδρομικά στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Β Τάξεως αυτοδικαίως από τότε που υπήρξε κενή οργανική θέση στον εν λόγω βαθμό, κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους. δ. Οι σπουδαστές της Γ εκπαιδευτικής σειράς του Κέντρου Διπλωματικών Σπουδών, όπως αυτό λειτουργεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, διορίζονται, ως Ακόλουθοι Πρεσβείας, μετά επιτυχή δοκιμασία στις τελικές εξετάσεις στα μαθήματα που προβλέπονται στο προεδρικό διάταγμα 63/27.2.1992 (άρθρα 15 και 16), χωρίς τη συνδρομή της προϋπόθεσης της εννεάμηνης διάρκειας φοίτησης στο Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών. Η διετής δοκιμαστική υπηρεσία τους ως Ακολούθων Πρεσβείας αρχίζει την 1.7.1993.
Άρθρο 4
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του ν. 2162/1993 (ΦΕΚ 120 Α) τροποποιείται ως εξής: 2. Στο άρθρο 63 του ν. 419/1976 προστίθεται εδάφιο γ ως εξής: γ. Μέχρι έξι (6) άτομα από τους εργαζόμενους στο Ξενοδοχειακό Συγκρότημα ΑΣΤΗΡ με ειδικότητες: α) ηλεκτρολόγου, δύο (2), β) εργοδηγού - συντηρητή κτιρίων, ένας (1). γ) μηχανικού - ψυκτικού, ένας (1), δ) υδραυλικού, ένας (1) και ε) κηπουρού, ένας (1) προσλαμβάνονται μετά από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, λόγω της ειδικεύσεώς τους, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Υπουργείο Εξωτερικών, αναγνωριζομένου του χρόνου προύπηρεσίας τους στο ως άνω συγκρότημα για κάθε συνέπεια του δε δικαιώματος λήψεων αποδοχών τους από 1.4.1993. Οι θέσεις του επί συμβάσει προσωπικού της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών αυξάνονται αντιστοίχως.
Άρθρο 5
1.  
  Στο Υπουργείο Εξωτερικών συνιστώνται, για τις ανάγκες της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δέκα (10) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Για την πλήρωση των θέσεων της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά την 31.12.1993, καθώς και οι σχετικές διατάξεις του π.δ. 194/1988.
Άρθρο 6
1.  
  Α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. 1640/1986 (ΦΕΚ 122 Α), η οποία προσετέθη ως παράγραφος 2α στο άρθρο 47 του ν. 419/1976 (ΦΕΚ 221 Α), αντικαθίσταται ως εξής: 2α. Στο Υπουργείο Εξωτερικών συνιστάται Ειδική Νομική Υπηρεσία για θέματα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ν.Υ.Ε.Κ.), το προσωπικό της οποίας διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 419/1976. Η Ειδική Νομική Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι αρμόδια για: α. την αντιμετώπιση των νομικών ζητημάτων τα οποία ανακύπτουν από την εν γένει εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου στην Ελλάδα, β. τη γνωμοδότηση επί θεμάτων ερμηνείας και εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, γ. το χειρισμό των ζητημάτων εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, τα οποία ανακύπτουν κατά τις διαδικασίες συνδιαλλαγής μεταξύ των αρμόδιων οργάνων της Ελληνικής Δημοκρατίας και των οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ. το χειρισμό των αναφυόμενων διαφορών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ενώπιον των αρμόδιων οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ε. την υπεράσπιση των υποθέσεων και την εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον των δικαστηρίων ή άλλων δικαστικών ή διοικητικών αρχών των κρατών-μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, επί υποθέσεων που αφορούν στην ερμηνεία και εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου ή σε θέματα που σχετίζονται με αυτό, στ. την εν γένει νομική υποστήριξη της μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, ζ. τη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας του Συμβουλίου και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κατά την επεξεργασία προτάσεων οδηγιών και κανονισμών που αναφέρονται σε κοινοτικά νομικά θέματα. Β. Μετά το άρθρο 47 του ν. 419/1976 προστίθεται άρθρο 47 Α ως εξής:.
Άρθρο 7
1.  
  Στο άρθρο 7α του ν. 2162/1993 (ΦΕΚ 120 Α) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Για τους υπαλλήλους, τους έχοντες συμπληρώσει τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα μέχρι 31.12.1993 και μόνο, οι συντελούμενες προαγωγές ανατρέχουν στην ημερομηνία συμπλήρωσης των τυπικών προσόντων των κρινομένων προς προαγωγή και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης κενής θέσης τηρουμένης της σειράς αρχαιότητας στην επετηρίδα και χωρίς δικαίωμα λήψης αναδρομικά αποδοχών σε κάθε περίπτωση.
2.  
  Το Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήμων και Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων (Ε.Ι.Α.Π.Ο.Ε.) διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά, τα οποία ορίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λήγει η θητεία του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος.
Άρθρο 8
1.  
  Για τη σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος εξ οιασδήποτε αιτίας επί ακινήτων υπέρ ξένων κρατών, πλην εκείνων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, προς εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως αναγκών τους (κατοικιών κ.λπ.), απαιτείται του λοιπού η προτέρα έκδοση βεβαιώσεως παρά του Υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία θα πιστοποιείται ότι, βάσει της αμοιβαιότητας, παρέχεται η αντίστοιχη δυνατότητα στο Ελληνικό Δημόσιο στην οικεία χώρα. Η έκδοση της βεβαιώσεως αυτής πρέπει να μνημονεύεται, επί ποινή απόλυτης ακυρότητας στο κείμενο της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξεως. Οι αρμόδιοι υποθηκοφύλακες υποχρεούνται να αρνούνται τη μεταγραφή των συμβολαιογραφικών πράξεων της ανωτέρω κατηγορίας, σε περίπτωση μη συνδρομής της προαναφερθείσης προϋποθέσεως. Τα ανωτέρω ισχύουν επίσης κατ αναλογίαν και στις περιπτώσεις αιτήσεων εκδόσεων οικοδομικών αδειών ανεγέρσεως ή επισκευών κτιρίων που ανήκουν σε ξένες Αρχές που λειτουργούν στην Ελλάδα. Στις περιπτώσεις αυτές οι αρμόδιες πολεοδομικές Αρχές υποχρεούνται, όπως του λοιπού, ζητούν την προσκόμιση της σχετικής βεβαιώσεως του Υπουργείου Εξωτερικών, μερίμνη των ενδιαφερομένων, προ της εκδόσεως οιασδήποτε αδείας ανεγέρσεως ή επισκευής κτιρίων της προεκτεθείσης κατηγορίας.
Άρθρο 9 "Το άρθρο 22 του ν. 2162/1993 (ΦΕΚ 120 Α) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: Άρθρο 22 Η παράγραφος 2 του άρθρου 145 του ν. 419/1976 αντικαθίσταται ως εξής:"
2.  
 1. Οι ανωτέρω δαπάνες της παραγράφου 1 στοιχεία α, γ, δ, η και θ εγκρίνονται, μετά γνώμη της κατά το άρθρο 12 του ν. 419/1976 επιτροπής, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
 2. Οι ανωτέρω δαπάνες της παραγράφου 1 στοιχεία ε, στ και ζ εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών
 3. Η δαπάνη της παραγράφου 1 στοιχείο β εγκρίνεται μετά γνώμη της κατά το άρθρο 12 του ν. 419/1976 επιτροπής με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και Οικονομικών.
Άρθρο 10
1.  
  Κάθε διάταξη αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου καταργείται
Άρθρο 11
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο 47Α
1.  
  Στην αρμοδιότητα της Ε.Ν.Υ.Ε.Κ. υπάγεται επίσης η εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ο χειρισμός των υποθέσεων στις οποίες η Ελληνική Δημοκρατία είναι ή καθίσταται διάδικος. Οι διοικητικές αρχές οφείλουν να παρέχουν κάθε αναγκαία προς τούτο συνδρομή στην Ε.Ν.Υ.Ε.Κ. με τη διαβίβαση σε αυτήν όλων των αναγκαίων στοιχείων και πληροφοριών.
2.  
  Κατά τις ενώπιον του Δικαστηρίου Ε.Κ. δίκες δύνανται να παρίστανται ως πληρεξούσιοι της Ελληνικής Δημοκρατίας τα μέλη της Ε.Ν.Υ.Ε.Κ., μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κατά τις διέπουσες αυτό διατάξεις, νομικοί σύμβουλοι και συνεργάτες των καθ ύλην αρμόδιων υπουργείων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, μέλη του διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι., καθώς και δικηγόροι. Ο πληρεξούσιος της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον του Δ.Ε.Κ. ορίζεται για κάθε υπόθεση ξεχωριστά με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ή του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών. Με όμοια απόφαση δύναται, κατ εξαίρεση, να διορίζονται ως πληρεξούσιοι της Ελληνικής Δημοκρατίας, σε υποθέσεις που απαιτούν εξειδικευμένη αντιμετώπιση και αλλοδαποί δικηγόροι ή νομικοί σύμβουλοι με αντίστοιχη εξειδίκευση. Στην περίπτωση που ως πληρεξούσιοι ενώπιον του Δ.Ε.Κ. ορίζονται δικηγόροι δύναται, με τις ως άνω αποφάσεις, να καθορίζεται και σχετική αμοιβή τους. Ως τεχνικοί σύμβουλοι των ανωτέρω δύνανται να παρίστανται υπάλληλοι των καθ ύλην αρμόδιων υπουργείων.
3.  
  Εκκρεμείς δίκες και υποθέσεις ενώπιον του Δ.Ε.Κ. ή άλλων κοινοτικών οργάνων που διεξάγονται ήδη από το Ν.Σ.Κ. συνεχίζονται, ένα μήνα μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του παρόντος νόμου, από την Ε.Ν.Υ.Ε.Κ. σε συνεργασία με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του ν. 1640/1986, όπως προστέθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του ν. 1791/1988 (ΦΕΚ 141 Α), καταργείται. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 και το άρθρο 4 του ν. 1640/1986 καταργούνται Δ. Το άρθρο 3 του ν. 2077/1992 (ΦΕΚ 136 Α) τροποποιείται ως εξής:
4.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 1947/1991 κατά το μέτρο που ρυθμίζουν, κατά τρόπο διαφορετικό, θέματα εκπροσωπήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον του Δ.Ε.Κ. ή Δικαστηρίων των κρατών - μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επί υποθέσεων που αφορούν στην ερμηνεία και εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου ή σε θέματα που σχετίζονται με αυτό, καθώς και κάθε διάταξη αντίθετη προς τις ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού καταργούνται. Γ. 1. Οι θέσεις του επιστημονικού προσωπικού της Ε.Ν.Υ.Ε.Κ. αυξάνονται ως ακολούθως: α. Δύο (2) θέσεις ειδικών νομικών συμβούλων Β τάξης β. Δύο (2) θέσεις βοηθών ειδικών νομικών συμβούλων γ. Τρεις (3) θέσεις νομικών συνεργατών Α τάξης δ. Τρεις (3) θέσεις νομικών συνεργατών Β τάξης ε. Τέσσερις (4) θέσεις γραμματέων της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας για θέματα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 2. Α. Οι υπό στοιχεία α, β, γ και δ θέσεις του επιστημονικού προσωπικού της Ε.Ν.Υ.Ε.Κ., όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 1640/1986, καθώς και στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, μπορεί να καλύπτονται:.
 1. Κατά προτεραιότητα, με την προαγωγή στον αμέσως ανώτερο βαθμό υπαλλήλων της Ε.Ν.Υ.Ε.Κ. που έχουν τα προς τούτο τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και,.
 2. κατά δεύτερο λόγο, με διορισμό είτε υπαλλήλων της Ε.Ν.Υ.Ε.Κ. του αμέσως κατώτερου βαθμού είτε προσώπων εκτός Ε.Ν.Υ.Ε.Κ., εφόσον και στις δύο περιπτώσεις οι υποψήφιοι έχουν τα κατά νόμο τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
 3. Στις υπό στοιχείο β περιπτώσεις, ο διορισμός γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και κατόπιν επιλογής από επιτροπή της οποίας η συγκρότηση, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας καθορίζονται με απόφαση του ίδιου Υπουργού.
 4. Για την επιλογή γίνεται προκήρυξη από τον Υπουργό Εξωτερικών, η οποία δημοσιεύεται τριάντα (30) ημέρες πριν από την οριζόμενη ως ημερομηνία επιλογής, σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και τοιχοκολλάται στο κατάστημα του Υπουργείου Εξωτερικών.
 5. Με την προκήρυξη καθορίζονται κάθε φορά ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής, καθώς και τα απαιτούμενα ειδικά προσόντα.
 6. Β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν. 1640/ΪΘ86 (ΟΕΚ 122 Α) διατηρείται σε ισχύ.
 7. Γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 76α του ν. 419/1976, όπως αυτό προστέθηκε στο νόμο αυτόν με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1640/1986, αντικαθίσταται ως εξής:
 8. 2.
 9. Ο διορισμός γίνεται ύστερα από σχετικό διαγωνισμό.
 10. Τα εξεταζόμενα θέματα, ο τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού, η σύνθεση της εξεταστικής επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
Άρθρο Άρθρο1
1.  
  Σύσταση και σύνθεση της πρεσβείας της Ελλάδος στη Σλοβενία
 1. Συνιστάται πρεσβεία της Ελλάδος στη Σλοβενία με έδρα τη Λουμπλιάνα
 2. Στο άρθρο 154 του ν. 419/1976 (ΦΕΚ 221 Α) και στο τέλος του πίνακα Α προστίθεται η εξής διάταξη:
 3. Πρεσβεία Λουμπλιάνας:
 4. -Πρέσβυς ή πληρεξούσιος υπουργός Α ή Β τάξεως -Σύμβουλος πρεσβείας Α ή Β τάξεως -Γραμματέας πρεσβείας Α ή Β τάξεως -Διοικητικός υπάλληλος γενικών καθηκόντων -Δύο (2) διοικητικοί γραμματείς -Τεχνικός Επικοινωνιών -Ιδιαιτέρα γραμματεύς πρέσβεως -Δύο (2) θέσεις βοηθητικού προσωπικού -Μεταφραστής-Οδηγός -Φύλακας - Θυρωρός.
2.  
  Σύσταση και σύνθεση πρεσβείας της Ελλάδος στην Κροατία. a. Συνιστάται πρεσβεία της Ελλάδος στην Κροατία με έδρα το Ζάγκρεμπ.
 1. Στο άρθρο 154 του ν. 419/1976 και στο τέλος του πίνακα Α προστίθεται η εξής διάταξη:
 2. Πρεσβεία Ζάγκρεμπ:
 3. -Πρέσβυς ή πληρεξούσιος υπουργός Α ή Β τάξεως -Σύμβουλος πρεσβείας Α ή Β τάξεως -Γραμματέας πρεσβείας Α ή Β τάξεως -Διοικητικός υπάλληλος γενικών καθηκόντων -Δύο (2) διοικητικοί γραμματείς -Τεχνικός επικοινωνιών -Ιδιαιτέρα γραμματεύς πρέσβεως -Δύο (2) θέσεις βοηθητικού προσωπικού -Μεταφραστής-Οδηγός -Φύλακας - Θυρωρός.
3.  
  Σύσταση έμμισθου γενικού προξενείου της Ελλάδος στην Ποτγκορίτσα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία-Μαυροβούνιο)
 1. Συνιστάται έμμισθο γενικό προξενείο της Ελλάδος στην Ποτγκορίτσα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία-Μαυροβούνιο)
 2. Στο άρθρο 154 του ν. 419/1976 και στο τέλος του πίνακα Β προστίθεται η εξής διάταξη:
 3. Γενικό προξενείο Ποτγκορίτσας:
 4. -Γενικός πρόξενος σύμβουλος πρεσβείας Α ή Β τάξεως -Πρόξενος - γραμματέας πρεσβείας Α ή Β τάξεως-Δύο (2) διοικητικοί υπάλληλοι γενικών καθηκόντων -Δύο (2) διοικητικοί γραμματείς -Δύο (2) θέσεις βοηθητικού προσωπικού -Μεταφραστής-Φύλακας Θυρωρός.
 5. Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του ως άνω Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στην Ποτγκορίτσα εκτείνεται επί όλης της Ομοσπόνδου Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου
4.  
  Στις οργανικές θέσεις του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθενται οι ακόλουθες: -Δύο (2) θέσεις πληρεξουσίου υπουργού Β τάξεως -Τρεις (3) θέσεις συμβούλου πρεσβείας Β τάξεως -Τρεις (3) θέσεις γραμματέα πρεσβείας Α τάξεως -Τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου γενικών καθηκόντων με βαθμό γραμματέα Β τάξεως -Έξι (6) θέσεις του κλάδου διοικητικών γραμματέων -Δύο (2) θέσεις του κλάδου τεχνικών επικοινωνιών με βαθμό γραμματέα Β τάξεως -Δύο (2) θέσεις ιδιαιτέρας γραμματέως της εξωτερικής υπηρεσίας -Έξι (6) θέσεις βοηθητικού προσωπικού της εξωτερικής υπηρεσίας -Τρεις (3) θέσεις μεταφραστή της εξωτερικής υπηρεσίας -Δύο (2) θέσεις οδηγού της εξωτερικής υπηρεσίας -Τρεις (3) θέσεις φύλακα-θυρωρού της εξωτερικής υπηρεσίας
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-03-22 Σύσταση διπλωματικών αρχών και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/42
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1976/419 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/419 1976
ΝΟΜΟΣ 1986/1640 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1640 1986
ΝΟΜΟΣ 1988/1791 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1791 1988
ΝΟΜΟΣ 1991/1947 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1947 1991
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 419/1976 (ΦΕΚ 221 Α) και άλλες συναφείς διατάξεις. 1993/2162 1993
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία