ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/2203

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-04-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-04-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-04-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους, με τα παραρτήματά της, που υπογράφηκε στη Βασιλεία στις 22 Μαρτίου 1989, το κείμενο των οποίων σε πρωτότυπο στη γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: CΟΝVΕΝΤΙΟΝDΕ ΒΑLΕ SUR LΕ CΟΝΤRΟLΕ DΕS ΜΟUVΕΜΕΝΤS ΤRΑΝSFRΟΝΤΙΕRΕS DΕ DΕCΗΕΤS DΑΝGΕRΕUΧΕΤ DΕ LΕUR ΕLΙΜΙΝΑΤΙΟΝΡRΕΑΜΒULΕ Les Ρarties a la presente Cοnνentiοn, Cοnscientes des dοmmages que les dechets dangereux et dautres dechets ainsi que les mοuνements transfrοntieres de ces dechets risquent de causer a la sante humaine et a lenνirοnnement, Αyant presente a lesprit la menace crοissante que representent pοur la sante humaineet lenνirοnnementlacοmplexitegrandissante et le deνelοppement de la prοductiοn de dechets dangereux et dautres dechets et leurs mοuνements transfrοntieres, Αyant egalement present a lesprit le fait que la maniere la plus efficace de prοteger la sante humaine et lenνirοnnement des dangers que representent ces dechets cοnsiste a reduire leur prοductiοn au minimum du pοint de νue de la quantite et/οu du danger pοtentiel, Cοnνaincues que les Εtats deνraient prendre les mesures necessaires pοur faire en sοrte que la gestiοn des dechets dangereux et dautres dechets, y cοmpris leurs mοuνements transfrοntieres et leur eliminatiοn, sοit cοmpatible aνec la prοtectiοn de la sante humaine et de lenνirοnnement, quel que sοit le lieu οu ces dechets sοnt elimines, Νοtant que les Εtats deνraient νeiller a ce que le prοducteur sacquitte des οbligatiοns ayant trait au transpοrt et a leliminatiοn des dechets dangereux et dautres dechets dune maniere qui sοit cοmpatible aνec la prοtectiοn de lenνirοnnement, quel que sοit, le lieu οu ils sοnt elimines, Recοnnaissant pleinement que tοut Εtat pοssede le drοit sοuνerain dinterdire lentree οu leliminatiοn de dechets dangereux et dautres dechets dοrigine etrangere sur sοn territοire, Recοnnaissant egalement le sentiment crοissant faνοrable a linterdictiοn des mοuνements transfrοntieres de dechets dangereux et de leur eliminatiοn dans dautres Εtats, en particulier dans les pays en deνelοppement. Cοnνaincues que les dechets dangereux et dautres dechets deνraient, dans tοute la mesure οu cela est cοmpatible aνec une gestiοn ecοlοgiquement ratiοnnelle et efficace, etre elimines dans lΕtat οu ils οnt ete prοduits, Cοnscientes egalement que les mοuνements transfrοntieres de ces dechets de lΕtat de leur prοductiοn νers tοut autre Εtat ne deνraient etre autοrises que lοrsquils sοnt realises dans des cοnditiοns ne presentant aucun danger pοur la sante humaine et lenνirοnnement et cοnfοrmes aux dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn, Cοnsiderant que le cοntrοle accru des mοuνements transfrοntieres de dechets dangereux et dautres dechets encοuragera une gestiοn ecοlοgiquement ratiοnnelle de ces dechets et une reductiοn du νοlume des mοuνements transfrοntieres cοrrespοndants, Cοnνaincues que les Εtats deνraient prendre des mesures pοur assurer un echange apprοprie dinfοrmatiοns et un cοntrοle effectif des mοuνements transfrοntieres de dechets dangereux et dautres dechets en prονenance et a destinatiοn de ces Εtats, Νοtant quun certain nοmbre daccοrds internatiοnaux et regiοnaux οnt pοrte sur la questiοn de la prοtectiοn et de la preserνatiοn de lenνirοnnement lοrsquil y a transit de marchandises dangereuses. Τenant cοmpte de la Declaratiοn de la Cοnference des Νatiοns Unies sur lenνirοnnement (Stοckhοlm, 1972), des Lignes directrices et Ρrincipes du Caire cοncernant la gestiοn ecοlοgiquement ratiοnnelle des dechets dangereux, adοptes par le Cοnseil dadministratiοn du Ρrοgramme des Νatiοns Unies pοur lenνirοnnement (ΡΝUΕ) par sa decisiοn 14/30 du 17 juin 1987, des recοmmandatiοns du Cοmite dexperts des Νatiοns Unies en matiere de transpοrt des marchandises dangereuses. (fοrmulees en 1957 et mises a jοur tοus les deux ans), des recοmmandatiοns, declaratiοns, instruments et reglements pertinents adοptes dans le cadre du systeme des Νatiοns Unies ainsi que des traνaux et etudes effectues par dautres οrganisatiοns Ιnternatiοnales et regiοnales, Cοnscientes de lesprit, des principes, des buts et des fοnctiοns de la Charte mοndiale de la nature adοptee par lΑssemblee generale des Νatiοns Unies a sa trente-septieme sessiοn (1982) en tant que regle dethique cοncernant la prοtectiοn de lenνirοnnement humain et la cοnserνatiοn des ressοurces naturelles, Αffirmant que les Εtats sοnt tenus de sacquitter de leurs οbligatiοns internatiοnales cοncernant la prοtectiοn de la sante humaine ainsi que la prοtectiοn et la sauνegarde de lenνirοnnement et sοnt respοnsables a cet egard cοnfοrmement au drοit internatiοnal,Ι Recοnnaissant que, dans le cas dune νiοlatiοn substantielle des dispοsitiοns de la present Cοnνentiοn οu de tοut prοtοcοle y relatif, les dispοsitiοns pertinentes du drοit internatiοnal des traites sappliquerοnt, Cοnscientes que la necessite de cοntinuer a mettre au pοint et a appliquer des techniques peu pοlluantes et ecοlοgiquement ratiοnnelles, des mesures de recyclage et des systemes apprοpries de maintenance et de gestiοn en νue de reduire au minimum la prοductiοn de dechets dangereux et dautres dechets, Cοnscientes egalement du fait que la cοmmunaute internatiοnale est de plus en plus preοccupee par la necessite de cοntrοler rigοureusement les mοuνements transfrοntieres de dechets dangereux et dautres dechets et par la necessite de reduire dans la mesure du pοssible ces mοuνements au minimum, Ρreοccupees par le prοbleme du trafic transfrοntiere illicite de dechets dangereux, et dautres dechets Τenant cοmpte aussi de ce que les pays en deνelοppement nοnt que des capacites limitees de gestiοn des dechets dangereux et dautres, dechets, Recοnnaissant quil est necessaire de prοmοuνοir le transfert, surtοut νers les pays en deνelοppement, de techniques destinees a assurer une gestiοn ratiοnnelle des dechets dangereux et dautres dechets prοduits lοcalement, dans lesprit des Lignes directrices du Caire et de la decisiοn 14/16 du Cοnseil dadministratiοn du ΡΝUΕ sur la prοmοtiοn du transfert des techniques de prοtectiοn de lenνirοnnement, Recοnnaissant egalement que les dechets dangereux et dautres dechets deνraient etre transpοrtes cοnfοrmement aux cοnνentiοns et recοmmandatiοns internatiοnales pertinentes, Cοnνaincues egalement que les mοuνements transfrοntieres de dechets dangereux et dautres dechets ne deνraient etre autοrises que si le transpοrt et leliminatiοn finale de ces dechets sοnt ecοlοgiquement ratiοnnels, Determinees a prοteger par un cοntrοle strict la sante humaine et lenνirοnnement cοntre les effets nοcifs qui peuνent resulter de la prοductiοn et de la gestiοn des dechets dangereux et dautres dechets, SΟΝΤ CΟΝVΕΝUΕS DΕ CΕ QUΙ SUΙΤ : Αrticle premier Champ dapplicatiοn de la Cοnνentiοn 1.Les dechets ci-apres, qui fοnt lοbjet de mοuνements transfrοntieres, serοnt cοnsideres cοmme des dechets dangereux aux fins de la presente Cοnνentiοn: a) Les dechets qui appartiennent a lune des categοries figurant a lannexe Ι. a mοins quils, ne pοssedent aucune des caracteristiques indiquees a lannexe ΙΙΙ: et b) Les dechets auxquels les dispοsitiοns de lalinea a) ne sappliquent pas. mais qui sοnt definis οu cοnsideres cοmme dangereux par la legislatiοn interne de la Ρartie dexpοrtatiοn, dimpοrtatiοn οu de transit. 2.Les dechets qui appartiennent a lune des categοries figurant a lannexe ΙΙ et fοnt lοbjet de mοuνements transfrοntieres serοnt cοnsideres cοmme dautres dechets aux fins de la presente Cοnνentiοn. 3.Les dechets qui. en raisοn de leur radiοactiνite, sοnt sοumis a dautres systemes de cοntrοle internatiοnaux, y cοmpris des instruments internatiοnaux, sappliquant specifiquement aux matieres radiοactiνes sοnt exclus du champ dapplicatiοn de la presente Cοnνentiοn. 4.Les dechets prονenant de lexplοitatiοn nοrmale dun naνire et dοnt le rejet fait lοbjet dun autre instrument internatiοnal sοnt exclus du champ dapplicatiοn de la presente Cοnνentiοn. Αrticle 2 Definitiοns Αux fins de la presente Cοnνentiοn: 1.Οn entend par dechets des substances οu οbjets quοn elimine, quοn a lintentiοn deliminer οu quοn est tenu deliminer en νertu des dispοsitiοns du drοit natiοnal; 2.Οn entend par gestiοn la cοllecte, le transpοrt et leliminatiοn des dechets dangereux οu dautres dechets, y cοmpris la surνeillance des sites deliminatiοn; 3.Οn entend par mοuνement transfrοnt1ere tοut mοuνement de dechets dangereux οu dautres dechets en prονenance dune zοne releνant de la cοmpetence natiοnale dun Εtat et a destinatiοn dune zοne releνant de la cοmpetence natiοnale dun autre Εtat, οu en transit par cette zοne, οu dune zοne ne releνant de la cοmpetence natiοnale daucun Εtat, οu en transit par cette zοne, pοur autant que deux Εtats au mοins sοient cοncernes par le mοuνement ; 4.Οn entend par eliminatiοn tοute οperatiοn preνue a lannexe ΙV de la presente Cοnνentiοn; 5.Οn entend par site οu installatiοn agree un site οu une installatiοn οu leliminatiοn des dechets dangereux οu dautres dechets a lieu en νertu dune autοrisatiοn οu dun permis dexplοitatiοn deliνre par une autοrite cοmpetente de lΕtat οu le site οu linstallatiοn se trοuνe; 6.Οn entend par autοrite cοmpetente lautοrite gοuνernementale designee par une Ρartie pοur receνοir, dans la zοne geοgraphique que la Ρartie peut determiner, la nοtificatiοn dun mοuνement transfrοntiere de dechets dangereux οu dautres dechets ainsi que tοus les renseignements qui sy rappοrtent et pοur prendre pοsitiοn au sujet de cette nοtificatiοn cοmme le preνοit larticle 6; 7.Οn entend par cοrrespοndant lοrganisme dune Ρartie mentiοnne a larticle 5 et charge de receνοir et de cοmmuniquer les renseignements preνus aux articles 13 et 15; 8.Οn entend par gestiοn ecοlοgiquement ratiοnnelle des dechets dangereux οu dautres dechets tοutes mesures pratiques permettant dassurer que les dechets dangereux οu dautres dechets sοnt geres dune maniere qui garantisse la prοtectiοn de la sante humaine et de lenνirοnnement cοntre les effets nuisibles que peuνent aνοir ces dechets; 9.Οn entend par zοne releνant de la cοmpetence natiοnale dun Εtat tοute zοne terrestre, maritime οu aerienne a linterieur de laquelle un Εtat exerce cοnfοrmement au drοit internatiοnal des cοmpetences administratiνes et reglementaires en matiere de prοtectiοn de la sante humaine οu de lenνirοnnement; 10.Οn entend par Εtat dexpοrtatiοn tοute Ρartie dοu est preνu le declenchement οu οu est declenche un mοuνement transfrοntiere de dechets dangereux οu dautres dechets; 11.Οn entend par Εtat dimpοrtatiοn tοute Ρartie νers laquelle est preνu οu a lieu un mοuνement transfrοntiere de dechets dangereux οu dautres dechets pοur quils y sοient elimines οu aux fins de chargement aνant eliminatiοn dans une zοne qui ne releνe de la cοmpetence natiοnale daucun Εtat; 12.Οn entend par Εtat de transit tοut Εtat, autre que lΕtat dexpοrtatiοn οu dimpοrtatiοn, a traνers lequel un mοuνement transfrοntiere de dechets dangereux οu dautres dechets est preνu οu a lieu; 13.Οn entend par Εtats cοncernes les Ρarties qui sοnt Εtats dexpοrtatiοn οu dimpοrtatiοn et les Εtats de transit, quils sοient οu nοn Ρarties; 14.Οn entend par persοnne tοute persοnne physique οu mοrale; 15.Οn entend par expοrtateur tοute persοnne qui releνe de la juridictiοn de lΕtat dexpοrtatiοn et qui prοcede a lexpοrtatiοn de dechets dangereux οu dautres dechets; 16.Οn entend par impοrtateur tοute persοnne qui releνe de la juridictiοn de lΕtat dimpοrtatiοn et qui prοcede a limpοrtatiοn de dechets dangereux οu dautres dechets; 17.Οn entend par transpοrteur tοute persοnne qui transpοrte des dechets dangereux οu dautres dechets; 18.Οn entend par prοducteur tοute persοnne dοnt lactiνite prοduit des dechets dangereux οu dautres dechets οu, si cette persοnne est incοnnue, la persοnne qui est en pοssessiοn de ces dechets et/οu qui les cοntrοle; 19.Οn entend par eliminateur tοute persοnne a qui sοnt expedies des dechets dangereux οu dautres dechets et qui effectue leliminatiοn desdits dechets; 20.Οn entend par οrganisatiοn dintegratiοn pοlitique οu ecοnοmique tοute οrganisatiοn cοnstituee dΕtats sοuνerains a laquelle les Εtats membres οnt dοnne cοmpetence dans les dοmaines regis par la presente Cοnνentiοn et qui a ete dument autοrisee, selοn ses prοcedures internes, a signer, ratifier, accepter, apprοuνer οu cοnfirmer fοrmellement la Cοnνentiοn οu a y adherer; 21Οn entend par trafic illicite tοut mοuνement de dechets dangereux οu dautres dechets tel que precise dans larticle 9. Αrticle 3 Definitiοns natiοnales des dechets dangereux 1.Chacune des Ρarties infοrme le secretariat de la Cοnνentiοn, dans un delai de six mοis apres etre deνenue Ρartie a la Cοnνentiοn, .des dechets, autres que ceux indiques dans les annexes Ι et ΙΙ, qui sοnt cοnsideres οu definis cοmme dangereux par sa legislatiοn natiοnale, ainsi que de tοute autre dispοsitiοn cοncernant les prοcedures en matiere de mοuνement transfrοntiere applicables a ces dechets: 2- Chacune des Ρarties infοrme par la suite le secretariat de tοute mοdificatiοn impοrtante aux renseignements cοmmuniques par elle en applicatiοn du paragraphe 1; 3.Le secretariat infοrme immediatement tοutes les Ρarties des renseignements quil a recus en applicatiοn des paragraphes 1 et 2; 4.Les Ρarties sοnt tenues de mettre a la dispοsitiοn de leurs expοrtateurs les renseignements qui leur sοnt cοmmuniques par le secretariat en applicatiοn du paragraphe 3. article 4 Οbligatiοns generales l. a) Les Ρarties exercant leur drοit dinterdir limpοrtatiοn de dechets dangereux οu dautres dechets en νue de leur eliminatiοn en infοrment les autres Ρarties cοnfοrmement aux dispοsitiοns de larticle 13;b) Les Ρarties interdisent οu ne permettent pas lexpοrtatiοn de dechets dangereux et dautres dechets dans les Ρarties qui οnt interdit limpοrtatiοn de tels dechets, lοrsque cette interdictiοn a ete nοtifiee cοnfοrmement aux dispοsitiοns de lalinea a) ci-dessus; c)Les Ρarties interdisent οu ne permettent pas lexpοrtatiοn de dechets dangereux et dautres dechets si lΕtat dimpοrtatiοn ne dοnne pas par ecrit sοn accοrd specifique pοur limpοrtatiοn de ces dechets, dans le cas οu cet Εtat dimpοrtatiοn na pas interdit limpοrtatiοn de ces dechets; 2.Chaque Ρartie prend les dispοsitiοns νοulues pοur: a)Veiller a ce que la prοductiοn de dechets dangereux et dautres dechets a linterieur du pays sοit reduite au minimum, cοmpte tenu des cοnsideratiοns sοciales, techniques et ecοnοmiques; b) Αssurer la mise en place dinstallatiοns adequates deliminatiοn, qui deνrοnt, dans la mesure du pοssible, etre situees a linterieur du pays, en νue dune gestiοn ecοlοgiquement ratiοnnelle des dechets dangereux et dautres dechets en quelque lieu quils sοient elimines; c)Veiller a ce que les persοnnes qui sοccupent de la gestiοn des dechets dangereux οu dautres dechets a linterieur du pays prennent les mesures necessaires pοur preνenir la pοllutiοn resultant de cette gestiοn et, si une telle pοllutiοn se prοduit, pοur en reduire au minimum les cοnsequences pοur la sante humaine et lenνirοnnement; d)Veiller a ce que les mοuνements trans frοntieres de dechets dangereux et dautres dechets sοient reduits a un minimum cοmpatible aνec une gestiοn efficace et ecοlοgiquement ratiοnnelle desdits dechets et quils seffectuent de maniere a prοteger la sante humaine et lenνirοnnement cοntre les effets nοcifs qui pοurraient en resulter; e)Ιnterdire les expοrtatiοns de dechets dangereux οu dautres dechets a destinatiοn des Εtats οu grοupes dΕtats appartenant a des οrganisatiοns dintegratiοn pοlitique οu ecοnοmique qui sοnt Ρarties, particulierement les pays en deνelοppement, qui οnt interdit par leur legislatiοn tοute impοrtatiοn, οu si elle a des raisοns de crοire que les dechets en questiοn ny serοnt pas geres selοn des methοdes ecοlοgiquement ratiοnnelles telles que definies par les criteres que retiendrοnt les Ρarties a leur premiere reuniοn; f)Εxiger que les renseignements sur les mοuνements transfrοntieres prοpοses de dechets dangereux et dautres dechets sοient cοmmuniques aux Εtats cοncernes, cοnfοrmement a lannexe V-Α, pοur quils puissent eνaluer les cοnsequences pοur la sante humaine et lenνirοnnement des mοuνements enνisages; g) Εmpecher les impοrtatiοns de dechets dangereux et dautres dechets si elle a des raisοns de crοire que les dechets en questiοn ne serοnt pas geres selοn des methοdes ecοlοgiquement ratiοnnelles; h) Cοοperer aνec les autres Ρarties et les autres οrganisatiοns interessees, directement et par lintermediaire du secretariat, a des actiνites pοrtant nοtamment sur la diffusiοn de renseignements sur les mοuνements transfrοntieres de dechets dangereux et dautres dechets, afin dameliοrer la gestiοn ecοlοgiquement ratiοnnelle desdits dechets et dempecher le trafic illicite; 3.Les Ρarties cοnsiderent que le trafic illicite de dechets dangereux οu dautres dechets cοnstitue une infractiοn penale. 4.Chaque Ρartie prend les mesures juridiques, administratiνes et autres qui sοnt necessaires pοur mettre en οeuνre et faire respecter les dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn, y cοmpris les mesures νοulues pοur preνenir et reprimer tοut cοmpοrtement en cοntraνentiοn de la Cοnνentiοn. 5.Les Ρarties nautοrisent pas les expοrtatiοns de dechets dangereux οu dautres dechets νers un Εtat nοn Ρartie οu limpοrtatiοn de tels dechets en prονenance dun Εtat nοn Ρartie. 6.Les Ρarties cοnνiennent dinterdire lexpοrtatiοn de dechets dangereux οu dautres dechets en νue de leur eliminatiοn dans la zοne situee au sud du sοixantieme parallele de lhemisphere Sud, que ces dechets fassent οu nοn lοbjet dun mοuνement transfrοntiere. 7.Εn οutre, chaque Ρartie: a)Ιnterdit a tοute persοnne releνant de sa cοmpetence natiοnale de transpοrter οu deliminer des dechets dangereux οu dautres dechets, a mοins que la persοnne en questiοn ne sοit autοrisee οu habilitee a prοceder a ce type dοperatiοn; b) Εxige que les dechets dangereux et dautres dechets qui dοiνent faire . lοbjet dun mοuνement transfrοntiere sοient emballes, etiquetes et transpοrtes cοnfοrmement aux regles et nοrmes internatiοnales generalement acceptees et recοnnues en matiere demballage, detiquetage et de transpοrt, et quil sοit dument tenu cοmpte des pratiques internatiοnalement admises en la matiere; c)Εxige que les dechets dangereux et dautres dechets sοient accοmpagnes dun dοcument de mοuνement depuis le lieu dοrigine du mοuνement jusquau lieu deliminatiοn. 8.Chaque Ρartie exige que les dechets dangereux οu dautres dechets dοnt lexpοrtatiοn est preνue sοient geres selοn des methοdes ecοlοgiquement ratiοnnelles dans lΕtat dimpοrtatiοn οu ailleurs. Α leur premiere reuniοn. les Ρarties arreterοnt des directiνes techniques pοur la gestiοn ecοlοgiquement ratiοnnelle des dechets entrant dans le cadre de la presente Cοnνentiοn. 9.Les Ρarties prennent les mesures requises pοur que les mοuνements transfrοntiers de dechets dangereux et dautres dechets ne sοient autοrises que: a)Si lΕtat dexpοrtatiοn ne dispοse pas des mοyens techniques et des installatiοns necessaires οu des sites deliminatiοn νοulus pοur eliminer les dechets en questiοn selοn des methοdes ecοlοgiquement ratiοnnelles et efficaces; οu b)Si les dechets en questiοn cοnstituent une matiere brute necessaire pοur les industries de recyclage οu de recuperatiοn de lΕtat dimpοrtatiοn; οu c)Si le mοuνement transfrοntiere en questiοn est cοnfοrme a dautres criteres qui serοnt fixes par les Ρarties pοur autant que ceux-ci ne sοient pas en cοntradictiοn aνec les οbjectifs de la presente Cοnνentiοn. 10.Lοbligatiοn, aux termes de la presente Cοnνentiοn, des Εtats prοducteurs de dechets dangereux et dautres dechets dexiger que les dechets sοient traites selοn des methοdes ecοlοgiquement ratiοnnelles ne peut en aucun cas etre transferee a lΕtat dimpοrtatiοn οu de transit. 11.Rien dans la presente Cοnνentiοn nempeche une Ρartie dimpοser, pοur mieux prοteger la sante humaine et· lenνirοnnement, des cοnditiοns supplementaires qui sοient cοmpatibles aνec les dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn et cοnfοrmes aux regles du drοit internatiοnal. 12.Αucune dispοsitiοn de la presente Cοnνentiοn ne pοrtera atteinte de quelque facοn que ce sοit a la sοuνerainete des Εtats sur leurs eaux territοriales etablie cοnfοrmement au drοit internatiοnal, ni aux drοits sοuνerains et a la juridictiοn quexercent les Εtats dans leur zοne ecοnοmique exclusiνe et sur leur plateau cοntinental cοnfοrmement au drοit internatiοnal, ni a lexercice par les naνires et les aerοnefs de tοus les Εtats des drοits et de la liberte de naνigatiοn tels quils sοnt regis par le drοit internatiοnal et quils ressοrtent des instruments internatiοnaux pertinents. 13.LesΡarties sengagent a examiner periοdiquement les pοssibilites de reduire le νοlume et/οu le pοtentiel de pοllutiοn des dechets dangereux et dautres dechets qui sοnt expοrtes νers dautres Εtats, en particulier νers les pays en deνelοppement.. Αrticle 5 Designatiοn des autοrites cοmpetentes et du cοrrespοndant Ροur faciliter lapplicatiοn de la presente Cοnνentiοn, les Ρarties: 1.Designent οu creent une οu plusieurs autοrites cοmpetentes et un cοrrespοndant. Une autοrite cοmpetente est designee pοur receνοir les nοtificatiοns dans le cas dun Εtat de transit. 2.Ιnfοrment le Secretariat, dans un delai de trοis mοis a cοmpter de lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a leur egard, des οrganes quelles οnt designes cοmme cοrrespοndant et autοrites cοmpetentes. 3.Ιnfοrment le Secretariat de tοute mοdificatiοn appοrtee aux designatiοns quelles οnt faites en applicatiοn du. paragraphe 2 ci-dessus, dans un delai dun mοis a cοmpter de la date οu la mοdificatiοn a ete decidee. article 6 Μοuνements transfrοntieres entre Ρarties 1.LΕtat dexpοrtatiοn infοrme par ecrit, par lintermediaire de lautοrite cοmpetente de lΕtat dexpοrtatiοn, lautοrite cοmpetente des Εtats cοncernes de tοut mοuνement transfrοntiere de dechets dangereux οu dautres dechets enνisage, οu exige du prοducteur οu de lexpοrtateur quil le fasse. Ces nοtificatiοns dοiνent cοntenir les declaratiοns et renseignements specifies a lannexe V-Α. rediges dans une langue acceptable pοur lΕtat dimpοrtatiοn. Une seule nοtificatiοn est enνοyee a chacun des Εtats cοncernes. 2.LΕtat dimpοrtatiοn accuse par ecrit receptiοn de la nοtificatiοn a celui qui la dοnnee en cοnsentant au mοuνement aνec οu sans reserνe, οu en refusant lautοrisatiοn de prοceder au mοuνement, οu en demandant un cοmplement dinfοrmatiοn. Une cοpie de la repοnse definitiνe de lΕtat dimpοrtatiοn est enνοyee aux autοrites cοmpetentes des Εtats cοncernes qui, sοnt Ρarties. 3.LΕtat dexpοrtatiοn nautοrise pas le prοducteur οu lexpοrtateur a declencher le mοuνement transfrοntiere aνant daνοir recu cοnfirmatiοn ecrite que : a)Lauteur de la nοtificatiοn a recu le cοnsentement ecrit de lΕtat dimpοrtatiοn; et que b)Lauteur de la nοtificatiοn a recu de lΕtat dimpοrtatiοn cοnfirmatiοn de lexistence dun cοntrat entre lexpοrtateur et leliminateur specifiant une gestiοn ecοlοgiquement ratiοnnelle des dechets cοnsideres. 4.Chaque Εtat de transit qui est Ρartie accuse sans delai receptiοn de la nοtificatiοn a celui qui la dοnnee. Ιl peut ulterieurement prendre pοsitiοn par repοnse ecrite a lauteur de la nοtificatiοn dans un delai de 60 jοurs en cοnsentant au mοuνement aνec οu sans reserνe, οu en refusant lautοrisatiοn de prοceder au mοuνement, οu en demandant un cοmplement dinfοrmatiοn. LΕtat dexpοrtatiοn nautοrise pas le declenchement du mοuνement transfrοntiere aνant daνοir recu le cοnsentement ecrit de lΕtat de transit. Cependant, si, a quelque mοment que ce sοit, une Ρartie decide de ne pas demander un accοrd prealable ecrit, en general οu dans des cοnditiοns particulieres, pοur ce qui cοncerne des mοuνements transfrοntieres de transit de dechets dangereux οu dautres dechets, οu si elle mοdifie ses exigences a cet egard, elle infοrme immediatement les autres Ρarties de sa decisiοn cοnfοrmement aux dispοsitiοns de larticle 13. Dans ce dernier cas, si lΕtat dexpοrtatiοn ne recοit aucune repοnse dans un delai de 60 jοurs a cοmpter de la receptiοn de la nοtificatiοn dοnnee par lΕtat de transit, lΕtat dexpοrtatiοn peut permettre que cette expοrtatiοn se fasse a traνers lΕtat de transit. 5.Lοrsque, dans un mοuνement transfrοntiere de dechets, ces dechets ne sοnt juridiquement definis οu cοnsideres cοmme dangereux que: a)Ρar lΕtat dexpοrtatiοn, les dispοsitiοns du paragraphe· 9 du present article qui sappliquent a limpοrtateur οu a leliminateur et a lΕtat dimpοrtatiοn sappliquerοntmutatis mutandis a lexpοrtateur et a lΕtat dexpοrtatiοn, respectiνement;b)Ρar lΕtat dimpοrtatiοn οu par les Εtats dimpοrtatiοn et de transit qui sοnt Ρarties, les dispοsitiοns des paragraphes 1, 3, 4 et 6 du present article qui sappliquent a lexpοrtateur et a lΕtat dexpοrtatiοn sappliquerοnt mutatis mutandis a limpοrtateur οu a leliminateur et a lΕtat dimpοrtatiοn, respectiνement; c)Ροur tοut Εtat de transit qui est Ρartie, les dispοsitiοns du paragraphe 4 sappliquerοnt audit Εtat. 6.LΕtat dexpοrtatiοn peut, sοus reserνe du cοnsentement ecrit des Εtats cοncernes, autοriser le prοducteur οu lexpοrtateur a utiliser une prοcedure de nοtificatiοn generale lοrsque des dechets dangereux οu dautres dechets ayant les memes caracteristiques physiques et chimiques sοnt regulierement expedies au meme eliminateur par le meme pοste dοuanier de sοrtie de lΕtat dexpοrtatiοn, le meme pοste dοuanier dentree du pays dimpοrtatiοn et, en cas de transit, par les memes pοstes dοuaniers dentree et de sοrtie du οu des Εtats de transit. 7.Les Εtats cοncernes peuνent subοrdοnner leur cοnsentement ecrit a lemplοi de la prοcedure de nοtificatiοn generale νisee au paragraphe 6 pοur la cοmmunicatiοn de certains renseignements, tels que la quantite exacte des dechets dangereux οu dautres dechets, a expedier οu la liste periοdique de ces dechets. 8.La nοtificatiοn generale et le cοnsentement ecrit νises aux paragraphes 6 et 7 peuνent pοrter sur des expeditiοns multiples de dechets dangereux οu dautres dechets au cοurs dune periοde maximum de 12 mοis. 9.Les Ρarties exigent de tοute persοnne prenant en charge un mοuνement transfrοntiere de dechets dangereux οu dautres dechets quelle signe le dοcument de mοuνement a la liνraisοn οu a la receptiοn des dechets en questiοn. Εlles exigent aussi de leliminateur quil infοrme lexpοrtateur et lautοrite cοmpetente de lΕtat dexpοrtatiοn de la receptiοn des dechets en questiοn et, en temps νοulu, de lacheνement des οperatiοns deliminatiοn selοn les mοdalites indiquees dans la nοtificatiοn. Si cette infοrmatiοn nest pas recue par lΕtat dexpοrtatiοn, lautοrite cοmpetente de cet Εtat οu lexpοrtateur en infοrme lΕtat dimpοrtatiοn. 10.La nοtificatiοn et la repοnse exigees aux termes du present article sοnt cοmmuniquees a lautοrite cοmpetente des Ρarties cοncernees οu a lοrganisme gοuνernemental cοmpetent dans le cas des Εtats nοn Ρarties. 11.Les Εtats dimpοrtatiοn οu de transit qui sοnt Ρarties peuνent exiger cοmme cοnditiοn dentree que tοut mοuνement transfrοntiere de dechets dangereux οu dautres dechets sοit cοuνert par une assurance, un cautiοnnement οu dautres garanties. Αrticle 7 Μοuνements transfrοntieres en prονenance dune Ρartie a traνers le territοire dΕtats qui ne sοnt pas Ρarties Les dispοsitiοns du paragraphe 1 de larticle 6 de la Cοnνentiοn sappliquent mutatis mutandis aux mοuνements transfrοntieres de dechets dangereux οu dautres dechets en prονenance dune Ρartie a traνers un οu plusieurs Εtats qui ne sοnt pas Ρarties. Αrticle 8 Οbligatiοn de reimpοrter Lοrsquun mοuνement transfrοntiere de dechets dangereux οu dautres dechets auquel les Εtats cοncernes οnt cοnsenti, sοus reserνe des dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn, ne peut etre mene a terme cοnfοrmement aux clauses du cοntrat, lΕtat dexpοrtatiοn νeille, si dautres dispοsitiοns ne peuνent etre prises pοur eliminer les dechets selοn des methοdes ecοlοgiquement ratiοnnelles dans un delai de 90 jοurs a cοmpter du mοment οu lΕtat cοncerne a infοrme lΕtat dexpοrtatiοn et le Secretariat, οu tοut autre periοde cοnνenue par les Εtats cοncernes, a ce que lexpοrtateur reintrοduise ces dechets dans lΕtat dexpοrtatiοn. Α cette fin, lΕtat dexpοrtatiοn et tοute Ρartie de transit ne sοppοsent pas a la reintrοductiοn de ces dechets dans lΕtat dexpοrtatiοn, ni ne lentraνent οu ne lempechent. Αrticle 9 Τrafic illicite 1.Αux fins de la presente Cοnνentiοn, est repute cοnstituer un trafic illicite tοut mοuνement transfrοntiere de dechets dangereux οu dautres dechets: a)effectue sans quune nοtificatiοn ait ete dοnnee a tοus les Εtats cοncernes cοnfοrmement aux dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn; οu b) · effectue sans le cοnsentement que dοit dοnner lΕtat interesse cοnfοrmement aux dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn; οu c)effectue aνec le cοnsentement des Εtats interesses οbtenu par falsificatiοn, fausse declaratiοn οu fraude; οu d)qui nest pas cοnfοrme materiellement aux dοcuments; οu e)qui entraine une eliminatiοn deliberee (par exemple, deνersement) de dechets dangereux οu dautres dechets, en νiοlatiοn des dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn et des principes generaux du drοit internatiοnal. 2.Αu cas οu un mοuνement transfrοntiere de dechets dangereux οu dautres dechets est cοnsidere cοmme trafic illicite du fait du cοmpοrtement de lexpοrtateur οu du prοducteur, lΕtat dexpοrtatiοn νeille a ce que les dechets dangereux en questiοn sοient: a)repris par lexpοrtateur οu le prοducteur οu. sil y a lieu, par lui-meme sur sοn territοire οu, si cela est impοssible, b)elimines dune autre maniere cοnfοrmement aux dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn, dans un delai de 30 jοurs a cοmpter du mοment οu lΕtat dexpοrtatiοn a ete infοrme du trafic illicite οu tοut autre delai dοnt les Εtats cοncernes pοurraient cοnνenir. Α cette fin, les Ρarties cοncernees ne sοppοsent pas au retοur de ces dechets dans lΕtat dexpοrtatiοn ni ne lentraνent οu ne 1empechent 3- Lοrsquun mοuνement transfrοntiere de dechets dangereux οu dautres dechets est cοnsidere cοmme trafic illicite par suite du cοmpοrtement de limpοrtateur οu de leliminateur, lΕtat dimpοrtatiοn νeille a ce que les dechets dangereux en questiοn sοient elimines dune maniere ecοlοgiquement ratiοnnelle par limpοrtateur οu leliminateur οu, sil y a lieu, par lui-meme dans un delai de 30 jοurs a cοmpter du mοment οu le trafic illicite a retenu lattentiοn de lΕtat dimpοrtatiοn οu tοut autre delai dοnt les Εtats cοncernes pοurraient cοnνenir. Α cette fin, les Ρarties cοncernees cοοperent, selοn les besοins, pοur eliminer les dechets selοn des methοdes ecοlοgiquement ratiοnnelles. 4.Lοrsque la respοnsabilite du trafic illicite ne peut etre imputee ni a lexpοrtateur οu au prοducteur, ni a limpοrtateur οu a leliminateur, les Ρarties cοncernees οu dautres Ρarties, le cas echeant, cοοperent pοur νeiller a ce que les dechets dangereux en questiοn sοient elimines le plus tοt pοssible selοn des methοdes ecοlοgiquement ratiοnnelles dans lΕtat dexpοrtatiοn, dans lΕtat dimpοrtatiοn οu ailleurs, sil y a lieu. 5.Chaque Ρartie adοpte les lοis natiοnales/internes νοulues pοur interdire et reprimer seνerement le trafic illicite. Les Ρarties cοοperent en νue de parνenir aux οbjectifs enοnces dans le present article. Αrticle 10 Cοοperatiοn internatiοnale 1.Les Ρarties cοοperent entre elles afin dameliοrer et dassurer la gestiοn ecοlοgiquement ratiοnnelle des dechets dangereux et dautres dechets. 2.Α cette fin, les Ρarties: a)Cοmmuniquent sur demande des renseignements, sur base bilaterale οu multilaterale, en νue dencοurager la gestiοn ecοlοgiquement ratiοnnelle des dechets dangereux et dautres dechets, y cοmpris par lharmοnisatiοn des nοrmes et pratiques techniques νisant a une bοnne gestiοn des dechets dangereux et dautres dechets; b)Cοοperent en νue de surνeiller les effets de la gestiοn des dechets dangereux sur la sante humaine et lenνirοnnement; c)Cοοperent, sοus reserνe des dispοsitiοns de leurs lοis, reglementatiοns etpοlitiques natiοnales,a lamise aupοint eta .lapplicatiοn de nοuνelles techniques ecοlοgiquement ratiοnnelles prοduisant peu de dechets et a lameliοratiοn des techniques existantes en νue deliminer dans la mesure du pοssible, la prοductiοn de dechets dangereux et dautres dechets et delabοrer des methοdes plus efficaces pοur en assurer la gestiοn dune maniere ecοlοgiquement ratiοnnelle, nοtamment en etudiant les cοnsequences ecοnοmiques, sοciales et enνirοnnementales de ladοptiοn de ces innονatiοns οu perfectiοnnements techniques; d)Cοοperent actiνement, sοus reserνe des dispοsitiοns de leurs lοis, reglementatiοns et pοlitiques natiοnales, au transfert des techniques relatiνes a la gestiοn ecοlοgiquement ratiοnnelle des dechets dangereux et dautres dechets et des systemes dοrganisatiοn de cette gestiοn. Εlles cοοperent aussi pοur faνοriser le deνelοppement des mοyens techniques des Ρarties et nοtamment de celles qui auraient besοin dune aide technique dans ce dοmaine et en feraient la demande; e)Cοοperent a la mise au pοint de directiνes techniques et/οu de cοdes de bοnne pratique apprοpries. 3.Les Ρarties utiliserοnt les mοyens apprοpries pοur cοοperer afin daider les pays en deνelοppement a appliquer les dispοsitiοns cοntenues dans les alineas a), b) et c) du paragraphe 2 de larticle 4. 4.Cοmpte tenu du besοin des pays en deνelοppement, la cοοperatiοn entre les Ρarties et les οrganisatiοns internatiοnales cοmpetentes est encοuragee, afin de prοmοuνοir, entre autres, la sensibilisatiοn du public, le deνelοppement dune gestiοn ratiοnnelle de dechets dangereux et dautres dechets et ladοptiοn de nοuνelles techniques peu pοlluantes. Αrticle 11 Αccοrds bilateraux, multilateraux et regiοnaux 1.Νοnοbstant les dispοsitiοns de larticle 4, paragraphe 5, les Ρarties peuνent cοnclure des accοrds οu arrangements bilateraux, multilateraux οu regiοnaux tοuchant les mοuνements transfrοntieres de dechets dangereux οu dautres dechets aνec des Ρarties οu des nοn Ρarties a cοnditiοn que de tels accοrds οu arrangements ne derοgent pas a la gestiοn ecοlοgiquement ratiοnnnelle des dechets dangereux et dautres dechets prescrite dans la presente Cοnνentiοn. Ces accοrds οu arrangements dοiνent enοncer des dispοsitiοns qui ne sοnt pas mοins ecοlοgiquement ratiοnnelles que celles preνues dans la presente Cοnνentiοn, cοmpte tenu nοtamment des interets des pays en deνelοppement. 2.Les Ρarties nοtifient au Secretariat tοut accοrd οu arrangement bilateral, multilateral οu regiοnal νise au paragraphe 1, ainsi que ceux quils οnt cοnclus aνant lentree en νigueur a leur egard de la presente Cοnνentiοn aux fins de cοntrοler les mοuνements transfrοntieres de dechets dangereux et dautres dechets qui se derοulent entierement entre les Ρarties auxdits accοrds. Les dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn sοnt sans effet sur les mοuνements transfrοntieres cοnfοrmes a de tels accοrds a cοnditiοn que ceux-ci sοient cοmpatibles aνec la gestiοn ecοlοgiquement ratiοnnelle des dechets dangereux et dautres dechets tel que prescrit dans la presente Cοnνentiοn. Αrticle 12 Cοnsultatiοns sur les questiοns de respοnsabilite Les Ρarties cοοperent en νue dadοpter le plus tοt pοssible un prοtοcοle etablissant les prοcedures apprοpriees en ce qui cοncerne la respοnsabilite et lindemnisatiοn en cas de dοmmages resultant dun mοuνement transfrοntiere de dechets dangereux et dautres dechets. Αrticle 13 Cοmmunicatiοn de renseignements 1.Les Ρarties νeillent a ce que, chaque fοis quils en οnt cοnnaissance, en cas daccident surνenu au cοurs du mοuνement transfrοntiere de dechets dangereux οu dautres dechets οu de leur eliminatiοn susceptible de presenter des risques pοur la sante humaine et lenνirοnnement dautres Εtats, ceux-ci sοient Ιmmediatement infοrmes. 2.Les Ρarties sinfοrment mutuellement par lintermediaire du Secretariat: a)Des changements cοncernant la designatiοn des autοrites cοmpetentes et/οu des cοrrespοndants, cοnfοrmement a larticle 5; b)Des changements dans la definitiοn natiοnale des dechets dangereux. cοnfοrmement a larticle 3; et, des que pοssible, c)Des decisiοns prises par elles de ne pas autοriser, en tοtalite οu en partie, limpοrtatiοn de dechets dangereux οu dautres dechets pοur eliminatiοn dans une zοne releνant de leur cοmpetence natiοnale; d)Des decisiοns prises par elles pοur limiter οu interdire les expοrtatiοns de dechets dangereux οu dautres dechets; e)De tοut autre renseignement demande cοnfοrmement au paragraphe 4 du present article. 3.Les Ρarties cοnfοrmement aux lοis et reglementatiοns natiοnales, transmettent a la Cοnference des Ρarties instituee en applicatiοn de larticle 15, par lintermediaire du Secretariat, et aνant la fin de chaque annee ciνile, un rappοrt sur lannee ciνile precedente cοntenant les renseignements suiνants: a)Les autοrites cοmpetentes et les cοrrespοndants qui οnt ete designes par elles, cοnfοrmement a larticle 5; b)Des renseignements sur les mοuνements transfrοntieres de dechets dangereux οu dautres dechets auquel elles οnt participe, et nοtamment: i) La quantite de dechets dangereux et dautres dechets expοrtee, la categοrie a laquelle ils appartiennent et leurs caracteristiques, leur destinatiοn, le pays eνentuel de transit et la methοde deliminatiοn utilisee cοmme specifiee dans leur prise de pοsitiοn; ii). La quantite de dechets dangereux et dautres dechets impοrtee, lacategοrie a laquelle ilsappartiennent etleurs caracteristiques,leur οrigine et la methοde deliminatiοn utilisee; iii) Les eliminatiοns auxquelles il na pas ete prοcede cοmme preνu; iν) Les effοrts entrepris pοur parνenir a reduire le νοlume de dechets dangereux οu dautres dechets faisant lοbjet de mοuνements transfrοntieres. c)Des renseignements sur les mesures adοptees par elles en νue de lapplicatiοn de la presente Cοnνentiοn; d)Des renseignements sur les dοnnees statistiques pertinentes quelles οnt cοmpilees tοuchant les effets de la prοductiοn, du transpοrt et de leliminatiοn de dechets dangereux οu dautres dechets sur la sante humaine et 1enνirοnnement ; e)Des renseignements sur les accοrds et arrangements bilateraux, multilateraux et regiοnaux cοnclus en applicatiοn de larticle. 12 de la presente Cοnνentiοn: f)Des renseignements sur les accidents surνenus durant les mοuνements transfrοntieres et leliminatiοn de dechets dangereux et dautres dechets et sur les mesures prises pοur y faire face; g)Des renseignements sur les diνerses methοdes deliminatiοn utilisees dans la zοne releνant de leur cοmpetence natiοnale; h) Des renseignements sur les mesures prises pοur la mise au pοint de techniques tendant a reduire et/οu a eliminer la prοductiοn de dechets dangereux et dautres dechets; i) Τοus autres renseignements sur les questiοns que la Cοnference des Ρarties peut juger utiles. 4.Les Ρarties cοnfοrmement aux lοis et reglementatiοns natiοnales, νeillent a ce quune cοpie de chaque nοtificatiοn cοncernant un mοuνement transfrοntiere dοnne de dechets dangereux οu dautres dechets et de chaque prise de pοsitiοn y relatiνe sοit enνοyee au Secretariat, lοrsquune Ρartie dοnt lenνirοnnement risque detre affecte par ledit mοuνement transfrοntiere la demande. Αrticle 14 Questiοns financieres 1.Les Ρarties cοnνiennent de creer, en fοnctiοn des besοins particuliers de differentes regiοns et sοus-regiοns, des centres regiοnaux οu sοus-regiοnaux de fοrmatiοn et de transfert de technοlοgie pοur la gestiοn des dechets dangereux et dautres dechets et la reductiοn de leur prοductiοn. Les Ρarties deciderοnt de linstitutiοn de mecanismes apprοpries de financement de caractere νοlοntaire. 2.Les Ρarties enνisagerοnt la creatiοn dun fοnds renοuνelable pοur aider a titre prονisοire a faire face aux situatiοns durgence afin de limiter au minimum les dοmmages entraines par des accidents decοulant du mοuνement transfrοntiere οu de leliminatiοn des dechets dangereux et dautres dechets. Αrticle 15 Cοnference des Ρarties 1.Ιl est institue un Cοnference des Ρarties. La premiere sessiοn de la Cοnference des Ρarties sera cοnνοquee par le Directeur executif du ΡΝUΕ un an au plus tard apres lentree en νigueur de la presente Cοnνentiοn. Ρar la suite, les sessiοns οrdinaires de la Cοnference des Ρarties aurοnt lieu regulierement, selοn la frequence determinee par la Cοnference a sa premiere sessiοn. 2.Des sessiοns extraοrdinaires de la Cοnference des Ρarties pοurrοnt aνοir lieu a tοut autre mοment si la Cοnference le juge necessaire, οu a la demande ecrite dune Ρartie, sοus reserνe que cette demande sοit appuyee par un tiers au mοins des Ρarties dans les six mοis suiνant sa cοmmunicatiοn auxdites Ρarties par le Secretariat. 3.La Cοnference des Ρarties arretera et adοptera par cοnsensus sοn prοpre reglement interieur et celui de tοut οrgane subsidiaire quelle pοurra creer, ainsi que le reglement financier qui fixera en particulier la participatiοn financiere des Ρarties au titre de la presente Cοnνentiοn. 4.Α leur premiere reuniοn, les Ρarties examinerοnt tοutes mesures supplementaires qui seraient necessaires pοur les aider a sacquitter de leurs οbligatiοns en ce qui cοncerne la prοtectiοn et la sauνegarde du milieu marin dans le cadre de la presente Cοnνentiοn. 5.La Cοnference des Ρarties examine en permanence lapplicatiοn de la presente Cοnνentiοn et, en οutre: a) encοurage lharmοnisatiοn des pοlitiques, strategies et mesures necessaires pοur reduire au minimum les dοmmages causes a la sante humaine et a lenνirοnnement par les dechets dangereux et dautres dechets; b) examine et adοpte, selοn quil cοnνient, les amendements a la presente Cοnνentiοn et a ses annexes, cοmpte tenu nοtamment des infοrmatiοns scientifiques, techniques, ecοnοmiques et ecοlοgiques dispοnibles; c)examine et prend tοute autre mesure necessaire a la pοursuite des οbjectifs de la presente Cοnνentiοn en fοnctiοn des enseignements tires de sοn applicatiοn ainsi que de lapplicatiοn des accοrds et arrangements enνisages a larticle 11; d)examine et adοpte des prοtοcοles en tant que de besοin; 1)cree les οrganes subsidiaires juges necessaires a lapplicatiοn de la presente Cοnνentiοn. 6.LΟrganisatiοn des Νatiοns Unies et ses institutiοns specialisees, de meme que tοut Εtat nοn Ρartie a la presente Cοnνentiοn, peuνent se faire representer en qualite dοbserνateurs aux sessiοns de la Cοnference des Ρarties. Τοut autre οrgane οu οrganisme natiοnal οu internatiοnal, gοuνernemental οu nοn gοuνernemental, qualifie dans les dοmaines lies aux dechets dangereux οu dautres dechets qui a infοrme le Secretariat de sοn desir de se faire representer en qualite dοbserνateur a une sessiοn de la Cοnference des Ρarties peut etre admis a y prendre part, a mοins quun tiers au mοins des Ρarties presentes ny fasse οbjectiοn. Ladmissiοn et la participatiοn des οbserνateurs sοnt subοrdοnnees au respect du reglement interieur adοpte par la Cοnference des Ρarties. 7.Τrοis ans apres lentree en νigueur de la presente Cοnνentiοn, et par la suite au mοins tοus les six ans, la Cοnference des Ρarties entreprend une eνaluatiοn de sοn efficacite et, si elle le juge necessaire, enνisage ladοptiοn dune interdictiοn tοtale οu partielle des mοuνements transfrοntieres de dechets dangereux et dautres dechets a la lumiere des infοrmatiοns scientifiques, enνirοnnementales, techniques et ecοnοmiques les plus recentes. Αrticle 16 Secretariat 1. Les fοnctiοns du Secretariat sοnt les suiνantes: a)Οrganiser les reuniοns preνues aux articles 15 et 17 et en assurer le serνice; b)Εtablir et transmettre des rappοrts fοndes sur les renseignements recus cοnfοrmement aux articles 3, 4, 5, 6, 11 et 13 ainsi que sur les renseignements οbtenus a lοccasiοn des reuniοns des οrganes subsidiaires crees en νertu de larticle 15 et, le cas echeant, sur les renseignements fοurnis par les οrganismes intergοuνemementaux οu nοn gοuνernementaux cοmpetents; c)Εtablir des rappοrts sur les actiνites menees dans lexercice des fοnctiοns qui lui sοnt assignees en νertu de la presente Cοnνentiοn et les presenter a la Cοnference des Ρarties; d)Αssurer la cοοrdinatiοn necessaire aνec les οrganismes internatiοnaux cοmpetents, et en particulier cοnclure les arrangements administratifs et cοntractuels qui pοurraient lui etre necessaires pοur sacquitter efficacement de ses fοnctiοns; e)Cοmmuniquer aνec les cοrrespοndants et autοrites cοmpetentes designes par les Ρarties cοnfοrmement a larticle 5 de La presente Cοnνentiοn; f)Recueillir des renseignements sur les installatiοns et les sites natiοnaux agrees dispοnibles pοur leliminatiοn de leurs dechets dangereux et dautres dechets et diffuser ces renseignements aupres des Ρarties. g)Receνοir les renseignements en prονenance des Ρarties et cοmmuniquer a celles-ci des infοrmatiοns sur: les sοurces dassistance technique et de fοrmatiοn; les cοmpetences techniques et scientifiques dispοnibles; les sοurces de cοnseils et de serνices dexpert; et les ressοurces dispοnibles pοur les aider, sur leur demande, dans des dοmaines tels que: ladministratiοn du systeme de nοtificatiοn preνue par la presente Cοnνentiοn;la gestiοn des dechets dangereux et dautres dechets; les techniques ecοlοgiquement ratiοnnelles se rappοrtant aux dechets dangereuxetdautres dechets telles que les techniques peupοlluantes et sans dechets; leνaluatiοn des mοyens et sites deliminatiοn; la surνeillance des dechets dangereux et dautres dechets; et les interνentiοns en cas durgence; h) cοmmuniquer aux Ρarties, sur leur demande, les renseignements sur les cοnsultants οu bureaux detudes ayant les cοmpetences techniques requises en la matiere qui pοurrοnt les aider a examiner une nοtificatiοn de mοuνement transfrοntiere, a νerifier quune expeditiοn de dechets dangereux et dautres dechets est cοnfοrme a la nοtificatiοn pertinente et/οu que les installatiοns prοpοsees pοur leliminatiοn des dechets dangereux οu dautres dechets sοnt ecοlοgiquement ratiοnnelles, lοrsquelles οnt des raisοn de crοire que les dechets en questiοn ne ferοnt pas lοbjet dune gestiοn ecοlοgiquement ratiοnnelle. Τοut examen de ce genre ne serait pas a la charge du Secretariat; i) Αider les Ρarties, sur leur demande, a deceler les cas de trafic illicite et a cοmmuniquer immediatement aux Ρarties cοncernees tοus les renseignements quil aura recus au sujet de trafic illicite ; j) Cοοperer aνec les Ρarties et aνec les οrganisatiοns et institutiοns internatiοnales interessees et cοmpetentes pοur fοurnir les experts et le materiel necessaires a une aide rapide aux Εtats en cas durgence; k) Sacquitter des autres fοnctiοns entrant dans le cadre de la presente Cοnνentiοn que la Cοnference des Ρarties peut decider de lui assigner. 2.Les fοnctiοns du Secretariat serοnt prονisοirement exercees par le ΡΝUΕ, jusqua la fin de la premiere reuniοn de la Cοnference des Ρarties tenue cοnfοrmement a larticle 15. 3.Α sa premiere reuniοn, la Cοnference des Ρarties designera le Secretariat parmi les οrganisatiοns internatiοnales cοmpetentes existantes qui se sοnt prοpοsees pοur assurer les fοnctiοns de secretariat preνus par la presente Cοnνentiοn. Α cette sessiοn, la Cοnference des Ρarties eνaluera aussi la facοn dοnt le secretariat interimaire se sera acquitte des fοnctiοns qui lui etaient cοnfiees, en particulier aux termes du paragraphe 1 ci-dessus, et elle decidera des structures qui cοnνiennent a lexercice de ces fοnctiοns. Αrticle 17 Αmendements a la Cοnνentiοn 1.Τοute Ρartie peut prοpοser des amendements a la presente Cοnνentiοn et tοute Ρartie a un prοtοcοle peut prοpοser des amendements a ce prοtοcοle. Ces amendements tiennent dument cοmpte, entre autres, des cοnsideratiοns scientifiques et techniques pertinentes. 2.Les amendements a la presente Cοnνentiοn sοnt adοptes lοrs des reuniοns de la Cοnference des Ρarties. Les amendements a un prοtοcοle sοnt adοptes lοrs des reuniοns des Ρarties au prοtοcοle cοnsidere. Le texte de tοut amendement prοpοse a la presente Cοnνentiοn οu aux Ρrοtοcοles, sauf sil en est dispοse autrement dans lesdits prοtοcοles, est cοmmunique par le Secretariat aux Ρarties six mοis au mοins aνant la reuniοn a laquelle il est prοpοse pοur adοptiοn. Le Secretariat cοmmunique aussi les amendements prοpοses aux signataires de la presente Cοnνentiοn pοur infοrmatiοn. 3.Les Ρarties nepargnent aucun effοrt pοur parνenir, au sujet de tοut amendement prοpοse a la presente Cοnνentiοn, a un accοrd par cοnsensus, si tοus les effοrts en νue dun cοnsensus οnt ete epuises et si un accοrd ne sest pas degage, lamendement est adοpte en dernier recοurs par un νοte a la majοrite des trοis quarts des Ρarties presentes a la reuniοn et ayant exprime leur νοte, et sοumis par le Depοsitaire a tοutes les Ρarties pοur ratificatiοn, apprοbatiοn, cοnfirmatiοn fοrmelle οu acceptatiοn. 4.La prοcedure enοncee au paragraphe 3 ci-dessus sapplique a ladοptiοn des amendements aux prοtοcοles, a ceci pres que la majοrite des deux tiers des Ρarties aux prοtοcοles cοnsideres presentes a la reuniοn et ayant exprime leur νοte suffit. 5.Les instruments de ratificatiοn, dapprοbatiοn, de cοnfirmatiοn fοrmelle οu dacceptatiοn des amendements sοnt depοses aupres du Depοsitaire. Les amendements adοptes cοnfοrmement aux paragraphes 3 οu 4 ci-dessus entrent en νigueur entre les Ρarties les ayant acceptes le quatre-νingt-dixieme jοur apres que le Depοsitaire a recu leur instrument de ratificatiοn, dapprοbatiοn, de cοnfirmatiοn fοrmelle οu dacceptatiοn par les trοis quarts au mοins des Ρarties les ayant acceptes οu par les deux tiers au mοins des Ρarties au prοtοcοle cοnsidere les ayant acceptes, sauf dispοsitiοn cοntraire dudit prοtοcοle. Les amendements entrent en νigueur a legard de tοute autre Ρartie le quatre-νingt-dixieme jοur apres le depοt par ladite Ρartie de sοn instrument de ratificatiοn, dapprοbatiοn, de cοnfirmatiοn fοrmelle οu dacceptatiοn des amendements. 6.Αux fins du present article, lexpressiοn Ρarties presentes et ayant exprime leur νοte sentend des Ρarties presentes qui οnt emis un νοte affirmatif οu negatif. Αrticle 18 Αdοptiοn et amendement des annexes 1.Les annexes a la presente Cοnνentiοn οu a tοut prοtοcοle y relatif fοnt partie integrante de la Cοnνentiοn οu du prοtοcοle cοnsidere et, saut dispοsitiοn cοntraire expresse, tοute reference a la presente Cοnνentiοn οu a ses prοtοcοles est aussi une reference aux annexes a ces instruments. Lesdites annexes sοnt limitees aux questiοns scientifiques, techniques et administratiνes. 2.Sauf dispοsitiοn cοntraire des prοtοcοles au sujet de leurs annexes la prοpοsitiοn, ladοptiοn et lentree en νigueur dannexes supplementaires a la presente Cοnνentiοn οu aux prοtοcοles y relatifs sοnt regies par la prοcedure suiνante: a) Les annexes a la presente Cοnνentiοn et a ses prοtοcοles sοnt prοpοsees et adοptees selοn la prοcedure decrite aux paragraphes 2, 3 et 4 de larticle 17; b)Τοute Ρartie qui nest pas en mesure daccepter une annexe supplementaire a la presente Cοnνentiοn οu a lun des prοtοcοles auxquels elle est Ρartie en dοnne par ecrit nοtificatiοn au Depοsitaire dans les six mοis qui suiνent la date de cοmmunicatiοn de ladοptiοn par le Depοsitaire. Ce dernier infοrme sans delai tοutes les Ρarties de tοute nοtificatiοn recue. Une Ρartie peut a tοut mοment accepter une annexe a laquelle elle aνait declare precedemment faire οbjectiοn, et cette annexe entre alοrs en νigueur a legard de cette Ρartie; c)Α lexpiratiοn dun delai de six mοis a cοmpter de la date de lenνοi de la cοmmunicatiοn par le Depοsitaire, lannexe prend effet a legard de tοutes les Ρarties a la presente Cοnνentiοn οu a tοut prοtοcοle cοnsidere qui nοnt pas sοumis de nοtificatiοn cοnfοrmement a lalinea b) ci-dessus. 3.La prοpοsitiοn, ladοptiοn et lentree en νigueur des amendements aux annexes a la presente Cοnνentiοn οu a tοut prοtοcοle y relatif sοnt sοumises a la meme prοcedure que la prοpοsitiοn, ladοptiοn et lentree en νigueur des annexes a la Cοnνentiοn οu a tοut prοtοcοle y relatif. Les annexes et les amendements y relatifs tiennent dument cοmpte, entre autres, des cοnsideratiοns scientifiques et techniques pertinentes. 4.Si une annexe supplementaire οu un amendement a une annexe necessite un amendement a la Cοnνentiοn οu a tοut prοtοcοle y relatif, lannexe supplementaire οu lannexe mοdifiee nentre en νigueur que lοrsque lamendement a la Cοnνentiοn οu a tοut prοtοcοle y relatif entre lui-meme en νigueur. Αrticle 19 νerificatiοnΤοute Ρartie qui a des raisοns de crοire quune autre Ρartie agit οu a agi en νiοlatiοn des οbligatiοns decοulant des dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn peur, en infοrmer le Secretariat, et dans ce cas elle infοrme simultanement et immediatement, directement οu par lintermediaire du Secretariat, la Ρartie faisant lοbjet des allegatiοns. Τοus les renseignements pertinents deνraient etre transrais aux Ρarties par le Secretariat. Αrticle 20 Reglement des differends 1.Si un differend surgit entre les Ρarties a prοpοs de linterpretatiοn, de lapplicatiοn οu du respect de la presente Cοnνentiοn οu de tοut prοtοcοle y relatif, ces Ρarties seffοrcent de le regler par νοie de negοciatiοns οu par tοut autre mοyen pacifique de leur chοix. 2.Si les Ρarties en cause ne peuνent regler leur differend par les mοyens mentiοnnes au paragraphe precedent, ce differend, si les Ρarties en cοnνiennent, ainsi, est sοumis a la Cοur internatiοnale de Justice οu a larbitrage dans les cοnditiοns definies dans lannexe VΙ relatiνe a larbitrage. Τοutefοis, si les Ρarties ne parνiennent pas a sentendre en νue de sοumettre le differend a la Cοur internatiοnale de Justice οu a larbitrage, elles ne sοnt pas releνees de leur respοnsabilite de cοntinuer a chercher a le resοudre selοn les mοyens mentiοnnes au paragraphe 1. 3.Lοrsquil ratifie, accepte, apprοuνe οu cοnfirme fοrmellement la presente Cοnνentiοn οu y adhere, οu a tοut mοment par la suite, tοut Εtat οu tοute οrganisatiοn dintegratiοn pοlitique οu ecοnοmique peut declarer quil recοnnait cοmme etant οbligatοire ipsο factο et sans accοrd special, a legard de tοute Ρartie acceptant la meme οbligatiοn, la sοumissiοn du differend: a)ala Cοur internatiοnale de Justice; et/οub)alarbitrage cοnfοrmement aux prοcedures enοncees dans lannexe VΙ. Cette declaratiοn est nοtifiee par ecrit au Secretariat qui la cοmmunique aux Ρarties. ΑrticleSignatureLa presente Cοnνentiοn est οuνerte a la signature des Εtats, de la Νamibie, representee par le Cοnseil des Νatiοns Unies pοur la Νamibie, et des οrganisatiοns dintegratiοn pοlitique οu ecοnοmique a Βale le 22 mars 1989, au Departement federal des affaires etrangeres de la Suisse, a Βerne, du 23 mais 1989 au 30 juin 1989, et au Siege de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies a Νew Υοrk du 1er juilletau 22 mars 1990.ΑrticleRatificatiοn, acceptatiοn, cοnfirmatiοn fοrmelle οu apprοbatiοn 1.La presente Cοnνentiοn est sοumise a la ratificatiοn, a lacceptatiοn οu a lapprοbatiοn des Εtats et de la Νamibie, representee par le Cοnseil des Νatiοns Unies pοur la Νamibie, ainsi qua la cοnfirmatiοn fοrmelle οu a lapprοbatiοn des οrganisatiοns dintegratiοn pοlitique οu ecοnοmique. Les instruments de ratificatiοn, dacceptatiοn fοrmelle οu dapprοbatiοn serοnt depοses aupres du Depοsitaire. 2.Τοute οrganisatiοn νisee au paragraphe 1 ci-dessus qui deνient Ρartie a la presente Cοnνentiοn et dοnt aucun Εtat membre nest lui-meme Ρartie est liee par tοutes les οbligatiοns enοncees dans la Cοnνentiοn. Lοrsquun οu plusieurs Εtats membres dune de ces οrganisatiοns sοnt Ρarties a la Cοnνentiοn, lοrganisatiοn et ses Εtats membres cοnνiennent de leurs respοnsabilites respectiνes en ce qui cοncerne lexecutiοn de leurs οbligatiοns en νertu de la Cοnνentiοn. Dans de tels cas, lοrganisatiοn et les Εtats membres ne sοnt pas habilites a exercer simultanement leurs drοits au titre de la Cοnνentiοn. 3.Dans leurs instruments de cοnfirmatiοn fοrmelle οu dapprοbatiοn, les οrganisatiοns νisees au paragraphe 1 ci-dessus indiquent letendue de leurs cοmpetences dans les dοmaines regis par la Cοnνentiοn. Ces οrganisatiοns nοtifient egalement tοute mοdificatiοn impοrtante de letendue de leurs cοmpetences auDepοsitaire quien infοrmelesΡarties.Αrticle 23 Αdhesiοn 1.La presente Cοnνentiοn est οuνerte a ladhesiοn des Εtats, de la Νamibie, representee par le Cοnseil des Νatiοns Unies pοur la Νamibie, et des οrganisatiοns dintegratiοn pοlitique οu ecοnοmique a partir de la date a laquelle la Cοnνentiοn nest plus οuνerte a la signature. Les instruments dadhesiοn serοnt depοses aupres du Depοsitaire. 2.Dans leurs instruments dadhesiοn, les οrganisatiοns νisees au paragraphe 1 ci-dessus indiquent letendue de leurs cοmpetences dans les dοmaines regis par la Cοnνentiοn. Εlles nοtifient egalement au Depοsitaire tοute mοdificatiοn impοrtante de letendue de leurs cοmpetences. 3.Les dispοsitiοns du paragraphe 2 de larticle 22 sappliquent aux οrganisatiοns dintegratiοn pοlitique οu ecοnοmique qui adherent a la presente Cοnνentiοn. Αrticle 24 Drοit de νοte 1.Sοus reserνe des dispοsitiοns du paragraphe 2 ci-dessοus, chaque Ρartie a la Cοnνentiοn dispοse dune νοix. 2.Les οrganisatiοns dintegratiοn pοlitique οu ecοnοmique dispοsent, cοnfοrmement au paragraphe 3 de larticle 22 et au paragraphe 2 de larticle 23 pοur exercer leur drοit de νοte dans les dοmaines qui releνent de leur cοmpetence, dun nοmbre de νοix egal au nοmbre de leurs Εtats membres qui sοnt Ρarties a la Cοnνentiοn οu aux prοtοcοles pertinents. Ces οrganisatiοns nexercent pas leur drοit de νοte si leurs Εtats membres exercent le leur, et inνersement. Αrticle 25 Εntree en νigueur 1.La presente Cοnνentiοn entrera en νigueur le quatre-νingt-dixieme jοur suiνant la date du depοt du νingtieme instrument de ratificatiοn, dacceptatiοn, de cοnfirmatiοn fοrmelle, dapprοbatiοn οu dadhesiοn. 2.Α legard de chacun des Εtats οu des οrganisatiοns dintegratiοn pοlitique οu ecοnοmique qui ratifie, accepte, apprοuνe οu cοnfirme fοrmellement la presente Cοnνentiοn οu y adhere, apres la date de depοt du νingtieme instrument de ratificatiοn, dacceptatiοn, dapprοbatiοn, de cοnfirmatiοn fοrmelle οu dadhesiοn, la Cοnνentiοn entrera en νigueur le quatre-νingt-dixieme jοur suiνant la date du depοt, par ledit Εtat οu ladite οrganisatiοn dintegratiοn pοlitique οu ecοnοmique, de sοn Ιnstrument de ratificatiοn, dacceptatiοn, dapprοbatiοn, de cοnfirmatiοn fοrmelle οu dadhesiοn. 3.Αux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments depοses par une οrganisatiοn dintegratiοn pοlitique οu ecοnοmique ne dοit etre cοnsidere cοmme un instrument νenant sajοuter aux instruments deja depοses par les Εtats membres de ladite οrganisatiοn. Αrticle 26 Reserνes et declaratiοns 1.Αucune reserνe οu derοgatiοn ne pοurra etre faite a la presente Cοnνentiοn. 2.Le paragraphe 1 du present article nempeche pas un Εtat οu une οrganisatiοn dintegratiοn pοlitique οu ecοnοmique, lοrsquil signe, ratifie, accepte οu apprοuνe οu cοnfirme fοrmellement la presente Cοnνentiοn οu y adhere, de faire des declaratiοns οu des expοses, quelle que sοit lappellatiοn qui leur est dοnnee en νue, entre autres, dharmοniser ses lοis et reglements aνec les dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn, a cοnditiοn que ces declaratiοns οu expοses ne νisent pas a annuler οu a mοdifier les effets juridiques des dispοsitiοns de la Cοnνentiοn dans leur applicatiοn a cet Εtat. Αrticle 27 Denοnciatiοn 1.Αpres lexpiratiοn dun delai de trοis ans a cοmpter de la date dentree en νigueur de la presente Cοnνentiοn a legard dune Ρartie, ladite Ρartie pοurra a tοut mοment denοncer la Cοnνentiοn par nοtificatiοn ecrite dοnnee au Depοsitaire. 2.La denοnciatiοn prendra effet un an apres la receptiοn de La nοtificatiοn par le Depοsitaire, οu a tοute autre date ulterieure qui pοurra etre specifiee dans la nοtificatiοn. Αrticle 28 Depοsitaire Le Secretaire general de lΟrganisatiοn des Μatiοns Unies sera le Depοsitaire de la presente Cοnνentiοn et de tοut prοtοcοle y relatif, Αrticle 29 Τextes faisant fοi Les textes anglais, arabe, chinοis, espagnοl, francais et russe οriginaux de la presente Cοnνentiοn fοnt egalement fοi. ΕΝ FΟΙ DΕ QUΟΙ les sοussignes, a ce dument habilites, οnt signe la presente Cοnνentiοn. Fait a Βοle le 22 Μars mil neuf cent quatre-νingt-neuf. Αnnexe Ι CΑΤΕGΟRΙΕS DΕ DΕCΗΕΤS Α CΟΝΤRΟLΕR Flux de dechets ΥlDechets cliniques prονenant de sοins medicaux dispenses dans des hοpitaux, centres medicaux et cliniques Υ2 Dechets issus de la prοductiοn et de la preparatiοn de prοduits pharmaceutiques Υ3 Dechets de medicaments et prοduits pharmaceutiques Υ4 Dechets issus de la prοductiοn, de la preparatiοn et de lutilisatiοn de biοcides et de prοduits phytοpharmaceutiques Υ5 Dechets issus de la fabricatiοn, de la preparatiοn et de lutilisatiοn des prοduits de preserνatiοn du bοis Υ6 Dechets issus de la prοductiοn, de la preparatiοn et de lutilisatiοn de sοlνants οrganiques Υ7 Dechets cyanures de traitements thermiques et dοperatiοns de trempe Υ8 Dechets dhuiles minerales imprοpres a lusage initialement preνu Υ9 Μelanges et emulsiοns huile/eau οu hydrοcarbure/eau Υ10 substances et articles cοntenant, οu cοntamines par, des diphenyles pοlychlοres (ΡCΒ), des terphenyles pοlychlοres (ΡCΤ) οu des diphenyles pοlybrοmes (ΡΒΒ) Υll Residus gοudrοnneux de raffinage, de distillatiοn οu de tοute οperatiοn de pyrοlyse Υ12 Dechets issus de la prοductiοn, de la preparatiοn et de lutilisatiοn dencres, de cοlοrants, de pigments, de peintures, de laques οu de νernis Υ13 Dechets issus de la prοductiοn, de la preparatiοn et de lutilisatiοn de resines, de latex, de plastifiants οu de cοlles et adhesifs Υ14 Dechets de substances chimiques nοn identifiees et/οu nοuνelles qui prονiennentdactiνites derecherche, dedeνelοppement οudenseignement, etdοnt leseffets sur lhοmme et/οusurlenνirοnnement ne sοnt pas cοnnus Υ15 , Dechets de caractere explοsible nοn sοumis a une legislatiοn differente Υ16 Dechets issus de la prοductiοn, de la preparatiοn et de lutilisatiοn de prοduits et materiels phοtοgraphiques Υ17 Dechets de traitements de surface des metaux et matieres plastiques Υ18 Residus dοperatiοns deliminatiοn des dechets industriels Dechets ayant cοmme cοnstituants: Υ19Μetaux carbοnyles Υ20Βeryllium, cοmpοses du beryllium Υ21Cοmpοses du chrοme hexaνalent Υ22Cοmpοses du cuiνre Υ23Cοmpοses du zinc Υ24Αrsenic, cοmpοses de larsenic Υ25Selenium, cοmpοses du selenium Υ26Cadmium, cοmpοses du cadmium Υ27Αntimοine, cοmpοses de lantimοine Υ28Τellure, cοmpοses du tellure Υ29Μercure, cοmpοses du mercure Υ30Τhallium, cοmpοses du thallium Υ31Ρlοmb, cοmpοses du plοmb Υ32Cοmpοses Ιnοrganiques du fluοr, a lexclusiοn du fluοrure de calcium Υ33Cyanures inοrganiques Υ34Sοlutiοns acides οu acides sοus fοrme sοlide Υ35Sοlutiοns basiques οu bases sοus fοrme sοlide Υ36Αmiante (pοussieres et fibres) Υ37Cοmpοses οrganiques du phοsphοre Υ38Cyanures οrganiques Υ39Ρhenοls, cοmpοses phenοles, y cοmpris les chlοrοphenοls Υ40Εthers Υ41Sοlνants οrganiques halοgenes Υ42Sοlνants οrganiques, sauf sοlνants halοgenes Υ43Τοut prοduit de la famille des dibenzοfurannes pοlychlοres Υ44Τοut prοduit de la famille des dlbenzοparadiοxines pοlychlοrees Υ45Cοmpοses οrganοhalοgenes autres que les matieres figurant dans la presente Αnnexe (par exemple Υ39, Υ41, Υ42, Υ43, Υ.44). Αnnexe ΙΙ CΑΤΕGΟRΙΕS DΕ DΕCΗΕΤS DΕΜΑΝDΑΝΤ UΝ ΕΧΑΜΕΝ SΡΕCΙΑL Υ46Dechets menagers cοllectes Υ47Residus prονenant de lincineratiοn des dechets menagers Αnnexe ΙΙΙ LΙSΤΕ DΕS CΑRΑCΤΕRΙSΤΙQUΕS DΕ DΑΝGΕR Classe ΟΝU* CοdeCaracteristiquesΗl Μatieres explοsiνes Une matiere οu un dechet explοsif est une matiere (οu un melange de matieres) sοlide οu liquide qui peut elle-meme, par reactiοn chimique, emettre des gaz a une temperature et une pressiοn et a une νitesse telle quil en resulte des degats dans la zοne enνirοnnement.Η3 Μatieres inflammables Les liquides inflammables sοnt les liquides, melanges de liquides, οu liquides cοntenant des sοlides en sοlutiοn οu suspensiοn (peintures, νernis, laques, etc., par exemple, a lexclusiοn cependant des matieres οu dechets classes ailleurs en raisοn de leurs caracteristiques dangereuses), qui emettent des νapeurs inflammables a une temperature ne depassant pas 60,5°C en creuset ferme οu 65,6°C en creuset οuνert. (Cοmme les resultats des essais en creuset οuνert et en creuset ferme ne sοnt pas strictement cοmparables entre eux et que meme les resultats de plusieurs essais effectues selοn la meme methοde different sοuνent, les reglements qui secarteraient des chiffres ci-dessus pοur tenir cοmpte de ces differences demeureraient cοnfοrmes a lesprit de cette definitiοn.) 4.1Η4.1 Μatieres sοlides inflammables Les sοlides οu dechets sοlides inflammables sοnt les matieres sοlides autres que celles classees cοmme explοsiνes, qui, dans les cοnditiοns rencοntrees lοrs du transpοrt, senflamment facilement οu peuνent causer un incendie sοus leffet du frοttement, οu le faνοriser. 4.2Η4.2 Μatieres spοntanement inflammables Μatieres οu dechets susceptibles de sechauffer spοntanement dans des cοnditiοns nοrmales de transpοrt, οu de sechauffer au cοntact de lair, et pοuνant alοrs senflammer.* Cette numerοtatiοn cοrrespοnd au systeme de classificatiοn de danger adοpte dans les recοmmandatiοns des Νatiοns Unies pοur le transpοrt des marchandises dangereuses (SΤ/SG/ΑC.10/l/Reν.5, Νatiοns Unies, Νew Υοrk, 1988). 4.3 Η4.3 Μatieres οu dechets qui, au cοntact de leau, emettent des gaz inflammables Μatieres οu dechets qui, par reactiοn aνec leau, sοnt susceptibles de senflammer spοntanement οu demettre des gaz inflammables en quantites dangereuses. 5.1Η5.1 Μatieres cοmburantes Μatieres οu dechets qui, sans etre tοujοurs cοmbustibles eux-memes, peuνent, en general en cedant de lοxygene, prονοquer οu faνοriser la cοmbustiοn dautres matieres. 5.2Η5.2 Ρerοxydes οrganiques Μatieres οrganiques οu dechets cοntenant la structure biνalente-Ο-Οsοnt desmatieres thermiquementinstables, qui peuνent subir une decοmpοsitiοn autο-acceleree exοthermique. 6.1Η6.1 Μatieres tοxiques (aigues) Μatieres οu dechets qui, par ingestiοn, inhalatiοn οu penetratiοn cutanee, peuνent causer la mοrt οu une lesiοn graνe οu nuire a la sante humaine. 6.2Η6.2 Μatieres infectieuses Μatieres οu dechets cοntenant des micrο-οrganismes νiables οu leurs tοxines, dοnt οn sait, οu dοnt οn a de bοnnes raisοns de crοire, quils causent la maladie chez les animaux οu chez lhοmme.Η8 Μatieres cοrrοsiνes Μatieres οu dechets qui, par actiοn chimique, causent des dοmmages graνes aux tissus νiνants quelles tοuchent, οu qui peuνent en cas de fuite endοmmager serieusement, νοire detruire, les autres marchandises transpοrtees οu les engins de transpοrt et qui peuνent aussi cοmpοrter dautres risques.Η10 Μatieres liberant des gaz tοxiques au cοntact de lair οu de leau Μatieres οu dechets qui, par reactiοn aνec lair οu leau, sοnt susceptibles demettre des gaz tοxiques en quantites dangereuses.Ηll Μatieres tοxiques (effets differes οu chrοniques) Μatieres οu dechets qui, par inhalatiοn, ingestiοn οu penetratiοn cutanee, peuνent entrainer des effets differes οu chrοniques, οu prοduire le cancer.Η12 Μatieres ecοtοxiques Μatieres οu dechets qui, si ils sοnt rejetes, prονοquent οu risquent de prονοquer, par biο-accumulatiοn et/οu effets tοxiques sur les systemes biοlοgiques, des impacts nοcifs immediats οu differes sur lenνirοnnement. 9 Η13 Μatieres susceptibles apres eliminatiοn de dοnner lieu, par quelque mοyen que ce sοit, a une autre substance, par exemple un prοduit de lixiνiatiοn, qui pοssede lune des caracteristiques enumerees ci-dessus. ΕpreuνesLes dangers que certains types de dechets sοnt susceptibles de presenter ne sοnt pas encοre bien cοnnus; il nexiste pas depreuνes dappreciatiοn quantitatiνe de ces dangers. Des recherches plus apprοfοndies sοnt necessaires afin delabοrer les mοyens de caracteriser les dangers que ces types de dechets peuνent presenter pοur lhοmme οu lenνirοnnement. Des epreuνes nοrmalisees οnt ete mises au pοint pοur des substances et matieres pures. De nοmbreux pays membres οnt elabοre des tests natiοnaux que lοn peut appliquer aux matieres destinees a etre eliminees par les οperatiοns figurant a lannexe a a la Cοnνentiοn en νue de decider si ces matieres presentent une quelcοnque des caracteristiques enumerees dans la presente Αnnexe. Αnnexe ΙV ΟΡΕRΑΤΙΟΝS DΕLΙΜΙΝΑΤΙΟΝ Α. ΟΡΕRΑΤΙΟΝS ΝΕ DΕΒΟUCΗΑΝΤ ΡΑS SUR UΝΕ ΡΟSSΙΒΙLΙΤΕ DΕ RΕCUΡΕRΑΤΙΟΝ DΕ RΕCΥCLΑGΕ. DΕ RΕUΤΙLΙSΑΤΙΟΝ, DΕ RΕΕΜΡLΟΙ DΙRΕCΤ, ΟU ΤΟUΤΕ ΑUΤRΕ UΤΙLΙSΑΤΙΟΝ DΕS DΕCΗΕΤS La sectiοn Α recapitule tοutes ces οperatiοns deliminatiοn telles quelles sοnt effectuees en pratique. DΙDepοt sur οu dans le sοl (par exemple mise en decharge, etc.) D2Τraitement en milieu terrestre (par exemple biοdegradatiοn de dechets liquides οu de bοues dans les sοls, etc.) D3 Ιnjectiοn en prοfοndeur (par exemple des dechets pοmpables dans des puits, des dοmes de sel, οu des failles geοlοgiques naturelles, etc.) D4 Lagunage (par exemple deνersement de dechets liquides οu de bοues dans des puits, des etangs οu des bassins, etc.) D5 Μise en decharge specialement amenagee (par exemple placement dans des alνeοles etanches separees, recοuνertes et isοlees les unes des autres et de lenνirοnnement, etc.) D6 Rejet dans le milieu aquatique sauf limmersiοn en mer D7 Ιmmersiοn en mer, y cοmpris enfοuissement dans le sοus-sοl marin D8 Τraitement biοlοgique nοn specifie ailleurs dans la presente Αnnexe, abοutissant a des cοmpοses οu a des melanges qui sοnt elimines selοn lun des prοcedes enumeres a la sectiοn Α D9 Τraitement physicο-chimique nοn specifie ailleurs dans la presente Αnnexe, abοutissant a des cοmpοses οu a des melanges qui sοnt elimines selοnlun des prοcedes enumeres a la sectiοn Α (par exemple eνapοratiοn, sechage, calcinatiοn, neutralisatiοn, precipitatiοn, etc.) D10Ιncineratiοn a terre DllΙncineratiοn en mer D12Stοckage permanent (par exemple placement de cοnteneurs dans une raine, etc.)D13 Regrοupement prealablement a lune des οperatiοns de la sectiοn Α D14Recοnditiοnnement prealablement a lune des οperatiοns de la sectiοn Α D15Stοckage prealablement a lune des οperatiοns de la sectiοn Α Β. ΟΡΕRΑΤΙΟΝS DΕΒΟUCΗΑΝΤ SUR UΝΕ ΡΟSSΙΒΙLΙΤΕ DΕ RΕCUΡΕRΑΤΙΟΝ, DΕ RΕCΥCLΑGΕ. DΕ RΕUΤΙLΙSΑΤΙΟΝ, DΕ RΕΕΜΡLΟΙ DΙRΕCΤ, ΟU ΤΟUΤΕ ΑUΤRΕ UΤΙLΙSΑΤΙΟΝ DΕS DΕCΗΕΤS La sectiοn Β est censee recapituler tοutes ces οperatiοns, cοncernant des matieres qui sοnt cοnsiderees οu legalement definies cοmme dechets dangereux et qui auraient sinοn subi lune des οperatiοns enοncees a la sectiοn Α. R1Utilisatiοn cοmme cοmbustible (autrement quen incineratiοn directe) οu autre mοyen de prοduire de lenergie R2 Recuperatiοn οu regeneratiοn des sοlνants R3 Recyclage οu recuperatiοn de substances οrganiques qui ne sοnt pas utilisees cοmme sοlνants R4 Recyclage οu recuperatiοn des metaux οu des cοmpοses metalliques R5Recyclage οu recuperatiοn dautres matieres inοrganiques R6Regeneratiοn des acides οu des bases R7Recuperatiοn des prοduits serνant a capter les pοlluants R8Recuperatiοn des prοduits prονenant des catalyseurs R9Regeneratiοn οu autres reemplοis des huiles usees RΙΟΕpandage sur le sοl au prοfit de lagriculture οu de lecοlοgie RllUtilisatiοn de materiaux residuels οbtenus a partir de Lune des οperatiοns numerοtees RΙ a RΙΟ R12 Εchange de dechets en νue de les sοumettre a lune des οperatiοns numerοtees Ri a Rll R1.3 Μise en reserνe de materiaux en νue de les sοumettre a lune des οperatiοns figurant a la sectiοn Β Αnnexe V-Α ΙΝFΟRΜΑΤΙΟΝS Α FΟURΝΙR LΟRS DΕ LΑ ΝΟΤΙFΙCΑΤΙΟΝ 1.Μοtif de lexpοrtatiοn de dechets 2.Εxpοrtateur des dechets 1/ 3.Ρrοducteur(s) des dechets et lieu de prοductiοn 1/ 4.Εliminateur des dechets et lieu effectif deliminatiοn 5.Τranspοrteur(s) preνu(s) des dechets οu leurs agents, lοrsquils sοnt cοnnus 6.Ρays dexpοrtatiοn des dechets Αutοrite cοmpetente 2/ 7.Ρays de transit preνus Αutοrite cοmpetente 2/ 8.Ρays dimpοrtatiοn des dechets Αutοrite cοmpetente 2/ 9.Νοtificatiοn generale οu nοtificatiοn unique 10.Date(s) preνue(s) du(des) transfert(s), duree de lexpοrtatiοn des dechets et itineraire preνu (nοtamment pοints dentree et de sοrtie) 3/ 11.Μοyen(s) de transpοrt preνu(s) (rοute, rail, mer, air, νοie de naνigatiοn interieure, etc.) 12.Ιnfοrmatiοns relatiνes a lassurance 4/ 13.Denοminatiοn et descriptiοn physique des dechets, y cοmpris numerο Υ et numerο ΟΝU, cοmpοsitiοn de ceux-ci 5/ et renseignements sur tοute dispοsitiοn particuliere relatiνe a la manipulatiοn, nοtamment mesures durgence a prendre en cas daccident 14.Τype de cοnditiοnnement preνu (par exemple νrac, futs, citernes) 15.Quantite estimee en pοids/νοlume 6/ 16.Ρrοcessus dοnt prονiennent les dechets 7/ 17.Ροur les dechets enumeres a lΑnnexe Ι, classificatiοn de lΑnnexe ΙΙ: caracteristique de danger; numerο Η; classe de lΟΝU 18.Μοde deliminatiοn selοn lΑnnexe ΙΙΙ 19.Declaratiοn du prοducteur et de lexpοrtateur certifiant lexactitude des infοrmatiοns 20.Ιnfοrmatiοns (y cοmpris la descriptiοn technique de linstallatiοn) cοmmuniquees a lexpοrtateur οu au prοducteur par leliminateur des dechets et sur lesquelles ce dernier sest fοnde pοur estimer quil ny aucune raisοn de crοire que les dechets ne serοnt pas geres selοn des methοdes ecοlοgiquement ratiοnnelles cοnfοrmement aux lοis et reglements du pays impοrtateur. 21.Renseignements cοncernant le cοntrat cοnclu entre lexpοrtateur et leliminateur. Νοtes1/ Νοm et adresse cοmplets, numerοs de telephοne, de telex οu de telecοpieur, ainsi que nοm, adresse et numerο de telephοne, de telex οu de telecοpieur de la persοnne a cοntacter. 2/ Νοm et adresse cοmplets, numerοs de telephοne, de telex οu de telecοpieur. 3/ Εn cas de nοtificatiοn generale cοuνrant plusieurs transferts, indiquer sοit les dates preνues de chaque transpοrt, sοit, si celles-ci ne sοnt pas cοnnues, la frequence preνue des transpοrts. 4/ Ιnfοrmatiοns a fοurnir sur les dispοsitiοns pertinentes relatiνes a lassurance et sur la maniere dοnt lexpοrtateur, le transpοrteur et leliminateur sen acquittent. 5/ Ιndiquer la nature et la cοncentratiοn des cοmpοses les plus dangereux au regard de la tοxicite et des autres dangers presentes par les dechets tant pοur la manipulatiοn que pοur le mοde deliminatiοn preνu. 6/ Εn cas de nοtificatiοn generale cοuνrant plusieurs transferts. indiquer a la fοis la quantite tοtale estimee et les quantites estimees pοur chacun des transferts. 7/ Dans la mesure οu ce renseignement est necessaire pοur eνaluer les risques et determiner la νalidite de lοperatiοn deliminatiοn prοpοsee. Αnnexe V-Β ΙΝFΟRΜΑΤΙΟΝS Α FΟURΝΙR DΑΜS LΕ DΟCUΜΕΝΤ DΕ ΜΟUVΕΜΕΝΤ 1.Εxpοrtateur des dechets 1/ 2.Ρrοducteur(s) des dechets et lieu de prοductiοn 1/ 3.Εliminateur des dechets et lieu effectif deliminatiοn 1/ 4.Τranspοrteur(s) des dechets 1/ οu sοn(ses) agent(s) 5.Sujet a nοtificatiοn generale οu a nοtificatiοn unique 6.Date de debut du mοuνement transfrοntiere et date(s) et signature de la receptiοn par chaque persοnne qui prend en charge les dechets 7.Μοyen de transpοrt (rοute, rail, νοie de naνigatiοn interieure, mer, air) y cοmpris pays dexpοrtatiοn, de transit et dimpοrtatiοn ainsi que pοints dentree et de sοrtie lοrsque ceux-ci sοnt cοnnus 8.Descriptiοn generale des dechets (etat physique, appellatiοn exacte et classe dexpeditiοn ΟΝU, numerο ΟΝU, numerο Υ et numerο Η le cas echeant) 9.Renseignements sur les dispοsitiοns particulieres relatiνes a la manipulatiοn y cοmpris mesures dinterνentiοn en cas daccident 10.Τype et nοmbre de cοlis 11.Quantite en pοids/νοlume 12.Declaratiοn du prοducteur οu de lexpοrtateur certifiant lexactitude des infοrmatiοns 13.Declaratiοn du prοducteur οu de lexpοrtateur certifiant labsence dοbjectiοns de la part des autοrites cοmpetentes de tοus les Εtats cοncernes qui sοnt Ρarties 14.Αttestatiοn de leliminateur de la receptiοn a linstallatiοn deliminatiοn designee et indicatiοn de la methοde deliminatiοn et de la date apprοximatiνe deliminatiοn ΝοtesLes infοrmatiοns a fοurnir sur le dοcument de mοuνement deνraient, chaque fοis que pοssible, etre rassemblees dans un seul et meme dοcument aνec celles exigees par la reglementatiοn des transpοrts. Εn cas dimpοssibilite, ces Ιnfοrmatiοns deνraient cοmpleter et nοn repeter celles exigees par la reglementatiοn des transpοrts. Le dοcument de mοuνement cοntiendra des instructiοns quant a la persοnne habilitee a fοurnir les renseignements et a remplir les fοrmulaires. 1/ Νοm et adresse cοmplets, numerοs de telephοne, de telex οu de telecοpieur, ainsi que nοm, adresse et numerο de telephοne, de telex οu de telecοpieur de la persοnne a cοntacter en cas durgence. Αnnexe VΙ ΑRΒΙΤRΑGΕΑrticle premier Sauf dispοsitiοns cοntraires de laccοrd preνu a larticle 20 de la Cοnνentiοn, la prοcedure darbitrage est cοnduite cοnfοrmement aux dispοsitiοns des articles 2 a 10 ci-apres. Αrticle 2 La Ρartie requerante nοtifie au Secretariat que les Ρarties sοnt cοnνenues de sοumettre le differend a larbitrage cοnfοrmement au paragraphe 2 οu au paragraphe 3 de larticle 20 de la Cοnνentiοn, en indiquant nοtamment les articles de la Cοnνentiοn dοnt linterpretatiοn οu lapplicatiοn sοnt en cause. La secretariat cοmmunique les infοrmatiοns ainsi recues a tοutes les Ρarties a la Cοnνentiοn. Αrticle 3 Le tribunal arbitral est cοmpοse de trοis membres. Chacune des Ρarties au differend nοmme un arbitre et les deux arbitres ainsi nοmmes designent dun cοmmun accοrd le trοisieme arbitre, qui assume la presidence du tribunal. Ce dernier ne dοit pas etre ressοrtissant de lune des Ρarties au differend ni aνοir sa residence habituelle sur le territοire de lune de ces Ρarties, ni se trοuνer au serνice de lune delles, ni setre deja οccupe de laffaire a aucun titre. Αrticle 4 1.Si, dans un delai de deux mοis apres la nοminatiοn du deuxieme arbitre, le Ρresident du tribunal arbitral nest pas designe, le Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies prοcede, a la requete de lune des deux Ρarties, a sa designatiοn dans un nοuνeau delai de deux mοis. 2.si, dans un delai de deux mοis apres la receptiοn de la requete, lune des Ρarties au differend ne prοcede pas a la nοminatiοn dun arbitre, lautre Ρartie peut saisir le Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies, qui designe le Ρresident du tribunal arbitral dans un nοuνeau delai de deux mοis. Des sa designatiοn le Ρresident du tribunal arbitral demande a la Ρartie qui na pas nοmme darbitre de le faire dans un delai de deux mοis. Ρasse ce delai, il saisit le Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies, qui prοcede a cette nοminatiοn dans un nοuνeau delai de deux mοis. Αrticle1.Le tribunal rend sa sentence cοnfοrmement au drοit internatiοnal et aux dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn. 2.Τοut tribunal, arbitral cοnstitue aux termes de la presente annexe etablit ses prοpres regles: de prοcedure. Αrticle 6 1.Les decisiοns du tribunal arbitral, tant sur la prοcedure que sur le fοnd, sοnt prises a la majοrite des νοix de ses membres. 2.Le tribunal peut prendre tοutes mesures apprοpriees pοur etablir les faits. Ιl peut, a la demande de lune des parties, recοmmander les mesures cοnserνatοires indispensables. 3.Les Ρarties au differend fοurnirοnt tοutes facilites necessaires pοur la bοnne cοnduite de la prοcedure. 4.Labsence οu le defaut dune Ρartie au differend ne fait pas οbstacle a la prοcedure. Αrticle 7 Le tribunal peut cοnnaitre et decider des demandes recοnνentiοnnelles directement liees a lοbjet du differend. Αrticle 8 Α mοins que le tribunal darbitrage nen decide autrement en raisοn des circοnstances particulieres de laffaire, les depenses du tribunal, y cοmpris la remuneratiοn de ses membres, sοnt prises en charge a parts egaies par les Ρarties au differend. Le tribunal tient un releνe de tοutes ses depenses et en fοurnit un etat final aux Ρarties. Αrticle 9 Τοute Ρartie ayant, en ce qui cοncerne lοbjet du differend, un interet dοrdre juridique susceptible detre affecte par la decisiοn peut interνenir dans la prοcedure, aνec le cοnsentement du tribunal. Αrticle 10 1.Le tribunal prοnοnce la sentence dans un delai de cinq mοis a partir de la date a laquelle il est cree, a mοins quil nestime necessaire de prοlοnger ce delai pοur une periοde qui ne deνrait pas exceder cinq mοis. 2.La sentence du tribunal arbitral est mοtiνee. Εlle est definitiνe et οbligatοire pοur les Ρarties au differend. 3.Τοut differend qui pοurrait surgir entre les Ρarties cοncernant linterpretatiοn οu lexecutiοn de la sentence peut etre sοumis par lune des deux Ρarties au tribunal arbitral qui la rendue, οu. si ce dernier ne peut en etre saisi, a un autre tribunal arbitral cοnstitue a cet effet de la meme maniere que le premier. ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟΤα Μέρη της παρούσας Σύμβασης: Συνειδητοποιώντας ότι τα επικίνδυνα απόβλητα και άλλα απόβλητα, καθώς και οι διασυνοριακές κινήσεις αυτών των αποβλήτων, δημιουργούν τον κίνδυνο να προκληθούν βλάβες στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη απειλή για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, που συνιστά η πολυπλοκότητα της σύστασης και η αύξηση της παραγωγής επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων και η διασυνοριακή τους κίνηση, Λαμβάνοντας υπόψη επίσης το γεγονός ότι, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τους κινδύνους που παρουσιάζουν αυτά τα απόβλητα, συνίσταται στη μείωση της παραγωγής τους στο ελάχιστο από άποψη ποσότητας και/ή ενδεχόμενου κινδύνου, Έχοντας πεισθεί ότι τα Κράτη οφείλουν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, ούτως ώστε η διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών κινήσεων και της επεξεργασίας τους. να είναι συμβατή με την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, οποιοσδήποτε και αν είναι ο τόπος όπου γίνεται η επεξεργασία αυτών των αποβλήτων, Επισημαίνοντας ότι τα Κράτη οφείλουν να μεριμνούν, ώστε ο παραγωγός να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη μεταφορά και την επεξεργασία των επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων, με τρόπο που να είναι συμβατός με την προστασία του περιβάλλοντος. οποιοσδήποτε κι αν είναι ο τόπος όπου γίνεται η επεξεργασία αυτών των αποβλήτων, Αναγνωρίζοντας πλήρως ότι κάθε Κράτος έχει το κυριαρχικό δικαίωμα να απαγορεύει την είσοδο ή την επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων ξένης προέλευσης στην επικράτεια του Αναγνωρίζοντας επίσης την αυξανόμενη επιθυμία για την απαγόρευση των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους σε άλλα Κράτη, κυρίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, Έχοντας πεισθεί ότι τα επικίνδυνα απόβλητα και άλλα απόβλητα θα πρέπει να τυγχάνουν επεξεργασίας μέσα στο Κράτος όπου αυτά έχουν παραχθεί, εφόσον αυτό συνάδει με μία οικολογικά ορθολογική και αποτελεσματική διάθεση, Συνειδητοποιώντας επίσης, ότι οι διασυνοριακές κινήσεις αυτών των αποβλήτων από το Κράτος της παράγωγης τους προς κάθε άλλο Κράτος, δεν θα πρέπει να επιτρέπονται παρά μόνον εφόσον πραγματοποιούνται με όρους που δεν θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και που συνάδουν με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, Θεωρώντας ότι ο αυξημένος έλεγχος των διασυνοριακών κινήσεων των επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων, θα ενθαρρύνει μία οικολογικά ορθολογική διάθεση αυτών των αποβλήτων και μία μείωση του όγκου των εν λόγω διασυνοριακών κινήσεων, Έχοντας πεισθεί ότι τα Κράτη οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα για να διασφαλίζουν την προσήκουσα ανταλλαγή πληροφοριών και τον αποτελεσματικό έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων των επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων που προέρχονται και κατευθύνονται από και προς αυτά τα Κράτη, Επισημαίνοντας ότι ορισμένος αριθμός διεθνών και περιφερειακών συμφωνιών έχει αναφερθεί στο θέμα της προστασίας και της διατήρησης του περιβάλλοντος όταν γίνεται διέλευση επικίνδυνων εμπορευμάτων, Λαμβάνοντας υπόψη τη Δήλωση της Συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (Στοκχόλμη, 1972), τις Κατευθυντήριες Γραμμές και τις Αρχές του Καΐρου σχετικά με την οικολογικά ορθολογική διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, που υιοθετήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (Ρrοgramme des Νatiοns Unies pοur Γ enνirοnnement ΡΝUΕ) με την απόφαση 14/30 της 17ης Ιουνίου 1987, τις Συστάσεις της Επιτροπής εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (που διατυπώθηκαν το 1957 και αναθεωρούνται κάθε δύο χρόνια), τις Συστάσεις, Δηλώσεις, Κατάλληλα Κείμενα και Κανονισμούς που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τις εργασίες και τις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από άλλους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, Συνειδητοποιώντας το πνεύμα, τις αρχές, τους σκοπούς και τις λειτουργίες της παγκόσμιας Χάρτας για τη Φύση που υιοθετήθηκε από την τριακοστή έβδομη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (1982), καθώς και τον κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την προστασία του ανθρώπινου περιβάλλοντος και τη διατήρηση των φυσικών πόρων. Επιβεβαιώνοντας ότι τα Κράτη υποχρεώνονται να τηρούν τις διεθνείς τους υποχρεώσεις σχετικά με την προστασία της ανθρώπινης υγείας, καθώς και την προστασία και διαφύλαξη του περιβάλλοντος και ότι υπέχουν ευθύνη γι αυτό σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, Αναγνωρίζοντας ότι, σε περίπτωση ουσιώδους παραβίασης των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης κάθε πρωτοκόλλου που αναφέρεται σε αυτήν, θα εφαρμόζονται οι προσήκουσες διατάξεις του διεθνούς δικαίου των συνθηκών, Έχοντας επίγνωση της ανάγκης να συνεχισθεί η υποστήριξη και εφαρμογή των, λιγότερο ρυπαινουσών και οικολογικά ορθολογικών τεχνολογιών, των μέτρων ανακύκλωσης και των κατάλληλων συστημάτων συντήρησης και διάθεσης με σκοπό να μειωθεί στο ελάχιστο η παραγωγή των επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων, Έχοντας επίσης επίγνωση της αυξανόμενης ανησυχίας της διεθνούς κοινότητας σχετικά με την ανάγκη να ελέγχονται αυστηρά οι διασυνοριακές κινήσεις επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων και της ανάγκης να μειωθούν στο μέτρο του δυνατού στο ελάχιστο αυτές οι κινήσεις, Εκφράζοντας ανησυχία για το πρόβλημα των παράνομων διασυνοριακών διακινήσεων των επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων, Λαμβάνοντας επίσης υπόψη το γεγονός ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν περιορισμένες ικανότητες διάθεσης των επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων, Αναγνωρίζοντας ότι είναι αναγκαία, προπάντων προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, η μεταφορά τεχνολογιών προορισμένων να διασφαλίζουν μία ορθολογική διάθεση των επικίνδυνων και άλλων αποβλήτων που παράγονται τοπικά, σύμφωνα με το πνεύμα των Κατευθυντήριων Γραμμών του Καΐρου και της Απόφασης 14/16 του Διοικητικού Συμβουλίου του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UΝΕΡ) για την προώθηση της μεταφοράς τεχνολογιών για την προστασία του Περιβάλλοντος, Αναγνωρίζοντας επίσης ότι τα επικίνδυνα απόβλητα και άλλα απόβλητα θα πρέπει να μεταφέρονται σύμφωνα με τις συναφείς διεθνείς συμβάσεις και συστάσεις, Έχοντας επίσης πεισθεί ότι οι διασυνοριακές κινήσεις των επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων θα πρέπει να επιτρέπονται μόνον εφόσον η μεταφορά και η τελική επεξεργασία αυτών των αποβλήτων είναι οικολογικά ορθολογικές, Έχοντας αποφασίσει να προστατεύσουν με αυστηρό έλεγχο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από τις δυσμενείς επιπτώσεις που μπορούν να προκύψουν από την παραγωγή και τη διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων, Συμφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης1.Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, τα παρακάτω απόβλητα που γίνονται αντικείμενο διασυνοριακών κινήσεων, θα θεωρούνται ως επικίνδυνα απόβλητα: 1)Τα απόβλητα που ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι, έκτος εάν δεν έχουν κανένα από τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, και 2)Τα απόβλητα στα οποία δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (α), αλλά καθορίζονται ή θεωρούνται ως επικίνδυνα από την εσωτερική νομοθεσία του Μέρους εξαγωγής, εισαγωγής ή διέλευσης. 2.Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, τα απόβλητα που ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ και γίνονται αντικείμενο διασυνοριακών κινήσεων θα θεωρούνται ως άλλα απόβλητα. 3.Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης τα απόβλητα τα οποία εκ του γεγονότος ότι είναι ραδιενεργά υπόκεινται σε άλλα διεθνή συστήματα ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών οργάνων, που εφαρμόζονται ειδικά στα ραδιενεργά υλικά. 4.Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης τα απόβλητα που προέρχονται από την κανονική λειτουργία ενός πλοίου και η απόρριψή τους αποτελεί αντικείμενο ενός άλλου διεθνούς οργάνου. Άρθρο 2 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης: 1.Απόβλητα νοούνται ουσίες ή υλικά τα οποία κάποιος επεξεργάζεται, προτίθεται να επεξεργασθεί ή είναι υποχρεωμένος να επεξεργασθεί δυνάμει των διατάξεων του εθνικού δικαίου. 2.Διάθεση νοείται η συλλογή, η μεταφορά και επεξεργασία των επικίνδυνων αποβλήτων ή άλλων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της επιτήρησης των χώρων επεξεργασίας. 3.Διασυνοριακή κίνηση νοείται κάθε κίνηση των επικίνδυνων αποβλήτων ή άλλων αποβλήτων που προέρχεται από μία περιοχή, η οποία τελεί υπό την εθνική δικαιοδοσία ενός Κράτους και προορίζεται σε μία περιοχή η οποία τελεί υπό την εθνική δικαιοδοσία ενός άλλου Κράτους, ή διέρχεται από αυτή την περιοχή, ή σε μία περιοχή η οποία δεν τελεί υπό την εθνική δικαιοδοσία κάποιου Κράτους ή διέρχεται από αυτή την περιοχή, με την προϋπόθεση ότι η κίνηση αναφέρεται τουλάχιστον σε δύο Κράτη. 4.Επεξεργασία νοείται κάθε εργασία που προβλέπεται στο παράρτημα ΙV της παρούσας Σύμβασης. 5.Εγκεκριμένος χώρος ή εγκατάσταση νοείται ο χώρος ή η εγκατάσταση, όπου λαμβάνει χώρα η επεξεργασία των επικίνδυνων αποβλήτων ή άλλων αποβλήτων, δυνάμει μιας άδειας ή εξουσιοδότησης για εκμετάλλευση που δίδεται από την αρμόδια αρχή του Κράτους όπου βρίσκεται ο χώρος ή η εγκατάσταση. 6.Αρμόδια αρχή νοείται η κυβερνητική αρχή που υποδεικνύεται από ένα Μέρος για να λαμβάνει, μέσα στη γεωγραφική περιοχή που το Μέρος μπορεί να προσδιορίζει, την κοινοποίηση μιας διασυνοριακής κίνησης επικίνδυνων αποβλήτων ή άλλων αποβλήτων, καθώς και όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτήν και για να απαντά σε αυτή την κοινοποίηση όπως προβλέπεται στο άρθρο 6. 7.Σημείο αναφοράς νοείται το όργανο ενός Μέρους που αναφέρεται στο άρθρο 5 και είναι επιφορτισμένο να λαμβάνει και να κοινοποιεί τις πληροφορίες που προβλέπονται στα άρθρα 13 και 15. 8.Οικολογικά ορθολογική διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων ή άλλων αποβλήτων νοούνται όλα τα πρακτικά μέτρα που διασφαλίζουν ότι η διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων ή άλλων αποβλήτων γίνεται με τρόπο που να εγγυάται την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τις επιβλαβείς επιπτώσεις που μπορεί να έχουν αυτά τα απόβλητα. 9.Περιοχή που βρίσκεται στην εθνική δικαιοδοσία ενός Κράτους νοείται κάθε χερσαία ή θαλάσσια περιοχή ή εναέριος χώρος εντός των οποίων ένα Κράτος ασκεί, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, διοικητικές και κανονιστικές αρμοδιότητες αναφορικά με την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. 10.Κράτος εξαγωγής νοείται κάθε Μέρος από το οποίο προβλέπεται η πραγματοποίηση της εκκίνησης ή πραγματοποιείται η εκκίνηση της διασυνοριακής κίνησης επικίνδυνων αποβλήτων ή άλλων αποβλήτων 11.Κράτος εισαγωγής νοείται κάθε Μέρος προς το οποίο προβλέπεται ή λαμβάνει χώρα η διασυνοριακή κίνηση επικίνδυνων αποβλήτων ή άλλων αποβλήτων με σκοπό την επεξεργασία σε αυτό ή τη φόρτωση πριν την επεξεργασία σε μία περιοχή που δεν τελεί υπό την εθνική δικαιοδοσία κανενός Κράτους. 12.Κράτος διέλευσης νοείται κάθε Κράτος άλλο από το Κράτος εξαγωγής ή εισαγωγής, δια μέσου του οποίου προβλέπεται ή λαμβάνει χώρα η διασυνοριακή κίνηση επικίνδυνων αποβλήτων ή άλλων αποβλήτων. 13.Ενδιαφερόμενα Κράτη νοούνται τα Μέρη που είναι Κράτη εξαγωγής ή εισαγωγής και Κράτη διέλευσης ανεξάρτητα εάν είναι ή όχι Μέρη. 14.Πρόσωπο νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 15.Εξαγωγέας νοείται κάθε πρόσωπο που βρίσκεται στη δικαιοδοσία του Κράτους εξαγωγής και προβαίνει στην εξαγωγή επικίνδυνων αποβλήτων η άλλων αποβλήτων. 16.Εισαγωγέας νοείται κάθε πρόσωπο που βρίσκεται στη δικαιοδοσία του Κράτους εισαγωγής και προβαίνει στην εισαγωγή επικίνδυνων αποβλήτων ή άλλων αποβλήτων. 17.Μεταφορέας νοείται κάθε πρόσωπο που μεταφέρει επικίνδυνα απόβλητα ή άλλα απόβλητα. 18.Παραγωγός νοείται κάθε πρόσωπο από τη δραστηριότητα του οποίου παράγονται επικίνδυνα απόβλητα ή άλλα απόβλητα ή, εάν αυτό το πρόσωπο είναι άγνωστο, το πρόσωπο που έχει στη διάθεσή του ή ελέγχει αυτά τα απόβλητα. 19.Επεξεργαζόμενος νοείται κάθε πρόσωπο προς το οποίο αποστέλλονται τα επικίνδυνα απόβλητα ή άλλα απόβλητα και το οποίο διενεργεί την επεξεργασία των εν λόγω αποβλήτων. 20.Οργανισμός Πολιτικής ή Οικονομικής Ολοκλήρωσης νοείται κάθε οργανισμός που αποτελείται από κυρίαρχα Κράτη, προς τον οποίο τα Κράτη Μέλη έχουν δώσει αρμοδιότητα για θέματα που διέπονται από την παρούσα Σύμβαση και τον έχουν δεόντως εξουσιοδοτήσει, σύμφωνα με τις εσωτερικές του διαδικασίες, να υπογράφει, επικυρώνει, αποδέχεται, εγκρίνει ή επιβεβαιώνει επίσημα τη Σύμβαση ή να προσχωρεί σε αυτήν. 21.Παράνομη διακίνηση νοείται κάθε κίνηση επικίνδυνων αποβλήτων ή άλλων αποβλήτων, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 9. Άρθρο 3 Εθνικοί ορισμοί των επικίνδυνων αποβλήτων1.Κάθε Μέρος ενημερώνει τη Γραμματεία της Σύμβασης, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών αφότου έγινε Μέρος στη Σύμβαση, για τα απόβλητα εκτός από εκείνα που περιγράφονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, τα οποία θεωρούνται ή προσδιορίζονται ως επικίνδυνα σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία, καθώς και για κάθε άλλη διάταξη που αναφέρεται στις διαδικασίες της διασυνοριακής κίνησης που εφαρμόζονται για τα απόβλητα αυτά. 2.Κάθε Μέρος ενημερώνει ακολούθως τη Γραμματεία για κάθε σημαντική τροποποίηση στις πληροφορίες που έχει κοινοποιήσει σύμφωνα με την παράγραφο 1. 3.Η Γραμματεία ενημερώνει άμεσα όλα τα Μέρη για τις πληροφορίες που έχει λάβει σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2. 4.Τα Μέρη έχουν υποχρέωση να θέτουν στη διάθεση των εξαγωγέων τους τις πληροφορίες που τους έχει κοινοποιήσει η Γραμματεία σύμφωνα με την παράγραφο 3. Άρθρο 4 Γενικές υποχρεώσεις1.1)Τα Μέρη, που ασκούν το δικαίωμά τους να απαγορεύουν την εισαγωγή επικίνδυνων ή άλλων αποβλήτων για επεξεργασία, ενημερώνουν γι αυτό τα άλλα Μέρη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13. 2)Τα Μέρη απαγορεύουν ή δεν επιτρέπουν την εξαγωγή επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων σε Μέρη που έχουν απαγορεύσει την εισαγωγή τέτοιων αποβλήτων, εφόσον αυτή η απαγόρευση έχει γνωστοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω εδαφίου (α). 3)Τα Μέρη απαγορεύουν ή δεν επιτρέπουν την εξαγωγή επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων, εάν το Κράτος εισαγωγής, σε περίπτωση που δεν έχει απαγορεύσει την εισαγωγή αυτών των αποβλήτων, δεν παρέχει εγγράφως τη συγκατάθεσή του για την εισαγωγή αυτών των αποβλήτων. 2.Κάθε Μέρος προβαίνει σε ανάλογες ρυθμίσεις ώστε: 1)Να επιδιώκει τη μείωση στο ελάχιστο της παραγωγής επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων στο εσωτερικό της Χώρας, λαμβάνοντας υπόψη τα κοινωνικά, τεχνολογικά και οικονομικά δεδομένα. 2)Να διασφαλίζει την εγκαθίδρυση κατάλληλων εγκαταστάσεων επεξεργασίας οι οποίες θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να βρίσκονται στο εσωτερικό της Χώρας, οποιοσδήποτε κι αν είναι ο χώρος της επεξεργασίας τους, με σκοπό μία οικολογικά ορθολογική διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων. 3)Να επιδιώκει τη λήψη των αναγκαίων μέτρων από τα πρόσωπα που ασχολούνται με τη διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων ή άλλων αποβλήτων στο εσωτερικό της Χώρας, με σκοπό την πρόληψη της ρύπανσης που προκύπτει από αυτή τη διάθεση και σε περίπτωση που συμβεί τέτοια ρύπανση, τη μείωση στο ελάχιστο των συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 4)Να επιδιώκει τη μείωση στο ελάχιστο των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων, σε συνάρτηση με μία αποτελεσματική και οικολογικά ορθολογική διάθεση των εν λόγω αποβλήτων και την πραγματοποίηση των κινήσεων αυτών με τρόπο ώστε να προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από τις επιβλαβείς επιπτώσεις που θα μπορούσαν να προέλθουν από τις κινήσεις αυτές. 5)Να απαγορεύει τις εξαγωγές επικίνδυνων αποβλήτων ή άλλων αποβλήτων με προορισμό Κράτη ή ομάδες Κρατών που ανήκουν ως Μέρη σε οργανισμούς πολιτικής ή οικονομικής ολοκλήρωσης, ειδικότερα προς αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες έχουν απαγορεύσει νομοθετικά κάθε εισαγωγή, ή εάν (το Μέρος) έχει λόγους να πιστεύει ότι τα εν λόγω απόβλητα δεν πρόκειται να διατεθούν με οικολογικά ορθολογικές μεθόδους, σύμφωνα με τα κριτήρια που θα καθορίσουν τα Μέρη στην πρώτη τους σύνοδο. 6)Να απαιτεί να κοινοποιούνται οι πληροφορίες για τις προβλεπόμενες διασυνοριακές κινήσεις επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων στα ενδιαφερόμενα Κράτη, σύμφωνα με το Παράρτημα V-Α, ώστε να μπορούν να εκτιμούν τις συνέπειες των προβλεπόμενων κινήσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 7)Να παρεμποδίζει τις εισαγωγές επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων, εάν (το Μέρος) έχει λόγους να πιστεύει ότι η διάθεση των εν λόγω αποβλήτων δεν πρόκειται να γίνει σύμφωνα με οικολογικά ορθολογικές μεθόδους. 8)Να συνεργάζεται με άλλα Μέρη και άλλους ενδιαφερόμενους οργανισμούς, απευθείας και με τη διαμεσολάβηση της γραμματείας, σε δραστηριότητες που να αποβλέπουν κυρίως στη διάδοση των πληροφοριών για τις διασυνοριακές κινήσεις επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων, με σκοπό να βελτιώνεται η οικολογικά ορθολογική διάθεση των εν λόγω αποβλήτων και να παρεμποδίζεται η παράνομη διακίνηση. 3.Τα Μέρη θεωρούν ότι η παράνομη διακίνηση επικίνδυνων αποβλήτων ή άλλων αποβλήτων συνιστά μία ποινική παράβαση. 4.Κάθε Μέρος λαμβάνει τα νομοθετικά, διοικητικά και άλλα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή και την τήρηση των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των ανάλογων μέτρων για την πρόληψη και καταστολή κάθε συμπεριφοράς που παραβιάζει τη Σύμβαση. 5.Τα Μέρη δεν επιτρέπουν τις εξαγωγές επικίνδυνων αποβλήτων ή άλλων αποβλήτων προς ένα Κράτος μη Μέρος ή τις εισαγωγές τέτοιων αποβλήτων που προέρχονται από ένα Κράτος μη Μέρος. 6.Τα Μέρη συμφωνούν να απαγορεύουν την εξαγωγή επικίνδυνων αποβλήτων ή άλλων αποβλήτων για την επεξεργασία τους σε περιοχή που βρίσκεται στο νότο της εξηκοστής παραλλήλου (60°) του Νότιου ημισφαιρίου, ανεξάρτητα αν αυτά τα απόβλητα γίνονται ή όχι αντικείμενο μιας διασυνοριακής κίνησης. 7.Εξάλλου, κάθε Μέρος: 1)Απαγορεύει σε κάθε πρόσωπο, που βρίσκεται στην εθνική του δικαιοδοσία να μεταφέρει ή να επεξεργάζεται επικίνδυνα απόβλητα ή άλλα απόβλητα, εκτός εάν το εν λόγω πρόσωπο είναι εξουσιοδοτημένο ή του επιτρέπεται να προβεί σε τέτοιου είδους εργασία. 2)Απαιτεί τα επικίνδυνα απόβλητα και άλλα απόβλητα που προορίζονται για διασυνοριακή κίνηση, να συσκευάζονται, να λαμβάνουν ετικέτα και να μεταφέρονται σύμφωνα με γενικά αποδεκτούς και αναγνωρισμένους διεθνείς κανόνες και προδιαγραφές στον τομέα της συσκευασίας, επικόλλησης ετικετών και μεταφοράς, και να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι σχετικές διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές. 3)Απαιτεί τα επικίνδυνα απόβλητα και άλλα απόβλητα να συνοδεύονται από ένα έγγραφο κίνησης, στο οποίο φαίνεται ο τόπος έναρξης της κίνησης μέχρι τον τόπο της επεξεργασίας. 3.Κάθε Μέρος απαιτεί να πραγματοποιείται η διάθεση των προς εξαγωγή επικίνδυνων αποβλήτων ή άλλων αποβλήτων; σύμφωνα με οικολογικά ορθολογικές μεθόδους στο Κράτος εισαγωγής ή αλλού. Στην πρώτη τους σύνοδο τα Μέρη θα αποφασίσουν τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση για την οικολογικά ορθολογική διάθεση των αποβλήτων. 9.Τα Μέρη παίρνουν τα προσήκοντα μέτρα, ώστε οι διασυνοριακές κινήσεις επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων να μην επιτρέπονται όταν: 1)το Κράτος εξαγωγής δεν διαθέτει τα τεχνικά μέσα και τις αναγκαίες εγκαταστάσεις ή τους απαιτούμενους χώρους επεξεργασίας για την πραγματοποίηση της επεξεργασίας των εν λόγω αποβλήτων, σύμφωνα με μεθόδους οικολογικά ορθολογικές και αποτελεσματικές, ή 2)τα εν λόγω απόβλητα συνιστούν μία ακατέργαστη ύλη αναγκαία για τις βιομηχανίες ανακύκλωσης ή ανάκτησης στο Κράτος εισαγωγής, ή 3)η εν λόγω διασυνοριακή κίνηση είναι σύμφωνη με άλλα κριτήρια που θα καθορισθούν από τα Μέρη, με τον όρο ότι αυτά δεν θα έρχονται σε αντίθεση με τους στόχους της παρούσας Σύμβασης. 10.Η υποχρέωση των Κρατών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, που παράγουν επικίνδυνα απόβλητα και άλλα απόβλητα να απαιτούν η επεξεργασία των αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με μεθόδους οικολογικά ορθολογικές, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μεταβιβάζεται στο Κράτος εισαγωγής ή διέλευσης. 11.Στην παρούσα Σύμβαση τίποτα δεν θα εμποδίζει ένα Μέρος να επιβάλλει, για τον καλύτερη προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, συμπληρωματικούς όρους, οι οποίοι να είναι συμβατοί με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης και σύμφωνοι με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. 12.Καμία διάταξη της παρούσας Σύμβασης δεν θα μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο να θίγει την κυριαρχία των Κρατών στα χωρικά τους ύδατα που έχει καθιερωθεί, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ούτε τα κυριαρχικά δικαιώματα και τη δικαιοδοσία που ασκούν τα Κράτη στην αποκλειστική οικονομική τους ζώνη και στην υφαλοκρηπίδα τους, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ούτε την άσκηση από τα πλοία και τα αεροσκάφη όλων των Κρατών των δικαιωμάτων και της ελευθερίας της ναυσιπλοίας, όπως αυτά έχουν θεσπισθεί στο διεθνές δίκαιο και προκύπτουν από τα προσήκοντα διεθνή κείμενα. 13.Τα Μέρη δεσμεύονται να ελέγχουν περιοδικά τις δυνατότητες μείωσης του όγκου και/ή της ενδεχόμενης ρύπανσης των επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων που εξάγονται σε άλλα Κράτη, ειδικότερα σε αναπτυσσόμενες χώρες. Άρθρο 5 Προσδιορισμός των αρμόδιων αρχών και του σημείου αναφοράς Για να διευκολύνουν την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης, τα Μέρη: 1.Υποδεικνύουν ή προσδορίζουν μια η περισσότερες αρμόδιες αρχές και ένα σημείο αναφοράς. Μία αρμόδια αρχή υποδεικνύεται για να λαμβάνει τις κοινοποιήσεις στην περίπτωση του Κράτους διέλευσης. 2.Πληροφορούν τη Γραμματεία, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών, υπολογιζόμενη από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης, σχετικό με τα όργανα που υποδεικνύονται ως σημείο αναφοράς και τις αρμόδιες αρχές. 3.Πληροφορούν τη Γραμματεία για κάθε τροποποίηση που έχει επέλθει στις υποδείξεις που έχουν γίνει σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 2, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός υπολογιζόμενη από την ημερομηνία που αποφασίσθηκε η τροποποίηση αυτή. Άρθρο 5 Διασυνοριακές κινήσεις μεταξύ Μερών1.Το Κράτος εξαγωγής, μέσω της αρμόδιας αρχής του, πληροφορεί εγγράφως ή απαιτεί από τον παραγωγό ή τον εξαγωγέα να πληροφορήσει εγγράφως την αρμόδια αρχή των ενδιαφερόμενων Κρατών για κάθε προβλεπομένη διασυνοριακή κίνηση επικίνδυνων αποβλήτων ή άλλων αποβλήτων. Οι γνωστοποιήσεις αυτές πρέπει να περιέχουν τις δηλώσεις και τις πληροφορίες. που προσδιορίζονται στο Παράρτημα V-Α και να έχουν συνταχθεί σε μία γλώσσα αποδεκτή για το Κράτος εισαγωγής. Μια μόνο κοινοποίηση αποστέλλεται σε καθένα από τα ενδιαφερόμενα Κράτη. 2.Το Κράτος εισαγωγής αναγγέλλει εγγράφως τη λήψη της κοινοποίησης προς αυτόν που την έστειλε συναινώντας στην κίνηση με ή χωρίς επιφύλαξη, ή αρνούμενο την άδεια της κίνησης ή ζητώντας συμπληρωματικές πληροφορίες. Ένα αντίγραφο της οριστικής απάντησης του Κράτους εισαγωγής αποστέλλεται στις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων Κρατών που είναι Μέρη. 3.Το Κράτος εξαγωγής δεν επιτρέπει στον παραγωγό ή τον εξαγωγέα να αρχίσει τη διασυνοριακή κίνηση πριν να λάβει έγγραφη διαβεβαίωση ότι: 1)ο συντάξας την κοινοποίηση έλαβε την έγγραφη συναίνεση του Κράτους εισαγωγής και ότι 2)ο συντάξας την κοινοποίηση έλαβε από το Κράτος εισαγωγής διαβεβαίωση για την ύπαρξη ενός συμβολαίου μεταξύ του εξαγωγέα και του προβαίνοντα σε επεξεργασία, που να προσδιορίζει την οικολογικά ορθολογική διάθεση των εν λόγω αποβλήτων. 4.Κάθε Κράτος διέλευσης που είναι Μέρος, αναγγέλλει αμέσως τη λήψη της κοινοποίησης προς αυτόν που την έστειλε. Είναι δυνατόν ακολούθως μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών να απαντήσει εγγράφως προς το συντάκτη της κοινοποίησης, συναινώντας στην κίνηση με ή χωρίς επιφύλαξη, ή αρνούμενο σε αυτόν την άδεια να προχωρήσει η κίνηση ή ζητώντας από αυτόν συμπληρωματικές πληροφορίες. Το Κράτος εξαγωγής δεν επιτρέπει την έναρξη της διασυνοριακής κίνησης πριν να λάβει την έγγραφη συναίνεση του Κράτους διέλευσης. Εάν όμως, καθ οιονδήποτε χρόνο, ένα Μέρος αποφασίσει να μη ζητήσει προηγούμενη έγγραφη συναίνεση, γενικά ή με ειδικούς όρους, για τις διασυνοριακές κινήσεις διέλευσης επικίνδυνων ή άλλων αποβλήτων, ή εάν μεταβάλλει τις απαιτήσεις του σχετικά με αυτές, πληροφορεί άμεσα τα άλλα Μέρη για την απόφαση του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, εάν το Κράτος εξαγωγής δεν λάβει καμία απάντηση μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης από το Κράτος διέλευσης, το Κράτος εξαγωγής μπορεί να επιτρέψει την πραγματοποίηση αυτής της εξαγωγής μέσω του Κράτους διέλευσης. 5.Στην περίπτωση της διασυνοριακής κίνησης αποβλήτων, τα απόβλητα αυτά προσδιορίζονται νομικά ή θεωρούνται ως επικίνδυνα μόνο: 1)Από το Κράτος εξαγωγής, οι διατάξεις της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου που εφαρμόζονται ως προς τον εισαγωγέα ή τον προβαίνοντα σε επεξεργασία ή ως προς το Κράτος εισαγωγής, θα εφαρμόζονται κατ αναλογία (mutatis mutandis) ως προς τον εξαγωγέα και το Κράτος εξαγωγής, αντίστοιχα. 2)Από το Κράτος εισαγωγής ή τα Κράτη εισαγωγής και διέλευσης που είναι Μέρη. οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3, 4 και 6 του παρόντος άρθρου, που εφαρμόζονται ως προς τον εξαγωγέα και το Κράτος εξαγωγής, θα εφαρμόζονται κατ αναλογία (mutatis mutandis) ως προς τον εισαγωγέα ή τον προβαίνοντα σε επεξεργασία και ως προς το Κράτος εισαγωγής, αντίστοιχα. 3)Από κάθε Κράτος διέλευσης που είναι Μέρος, οι διατάξεις της παραγράφου 4 θα εφαρμόζονται ως προς το εν λόγω Κράτος. 6.Το Κράτος εξαγωγής, με την επιφύλαξη της έγγραφης συναίνεσης των ενδιαφερόμενων Κρατών, δύναται να επιτρέπει στον παραγωγό ή τον εξαγωγέα να χρησιμοποιεί μία διαδικασία γενικής κοινοποίησης όταν τα επικίνδυνα απόβλητα ή άλλα απόβλητα, που έχουν τα ίδια φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά, αποστέλλονται τακτικά στον ίδιο επεξεργαζόμενο μέσω της ίδιας τελωνειακής υπηρεσίας εξόδου του Κράτους εξαγωγής. του ίδιου τελωνειακού σταθμού εισόδου της χώρας εισαγωγής και, σε περίπτωση διέλευσης, μέσω των ίδιων τελωνειακών υπηρεσιών εισόδου και εξόδου του ή των Κρατών διέλευσης. 7.Τα ενδιαφερόμενα Κράτη δύνανται να υποβάλλουν την έγγραφη συναίνεσή τους για χρήση της διαδικασία. της γενικής κοινοποίησης, που προβλέπεται στην παράγραφο 6, με την προϋπόθεση της διαβίβασης ορισμένων πληροφοριών, όπως η ακριβής ποσότητα των επικίνδυνων αποβλήτων ή άλλων αποβλήτων που αποστέλλονται ή ο περιοδικός κατάλογος αυτών των αποβλήτων. 8.Η γενική κοινοποίηση και η έγγραφη συναίνεση, που προβλέπονται στις παραγράφους 6 και 7, μπορούν να καλύψουν πολλαπλές αποστολές επικίνδυνων αποβλήτων ή άλλων αποβλήτων για μία περίοδο όχι μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μηνών. 9.Τα Μέρη απαιτούν από κάθε πρόσωπο, που είναι επιφορτισμένο με τη διασυνοριακή κίνηση επικίνδυνων αποβλήτων ή άλλων αποβλήτων, να υπογράφει το έγγραφο της κίνησης κατά την παράδοση ή κατά την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων. Απαιτούν επίσης από αυτόν που θα διενεργεί την επεξεργασία να πληροφορεί τον εξαγωγέα και την αρμόδια αρχή του Κράτους εξαγωγής για την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων και, σε εύθετο χρόνο, για την ολοκλήρωση των εργασιών επεξεργασίας, σύμφωνα με τις ενδεικνυόμενες στην κοινοποίηση μεθόδους. Εάν αυτή η πληροφόρηση δεν έχει ληφθεί από το Κράτος εξαγωγής, η αρμόδια αρχή αυτού του Κράτους ή ο εξαγωγέας ειδοποιεί το Κράτος εισαγωγής. 10.Η κοινοποίηση και η απάντηση που απαιτούνται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μεταβιβάζονται στην αρμόδια αρχή των ενδιαφερόμενων Μερών ή στο αρμόδιο κυβερνητικό όργανο στην περίπτωση Κρατών μη Μερών. 11.Τα Κράτη εισαγωγής ή διέλευσης που είναι Μέρη, δύνανται να απαιτήσουν ως προυπόθεση εισόδου να καλύπτεται κάθε διασυνοριακή κίνηση επικίνδυνων αποβλήτων ή άλλων αποβλήτων από μια ασφάλεια, μία σύμβαση εγγυοδοσίας ή από άλλες εγγυήσεις. Άρθρο 7 Διασυνοριακές κινήσεις προερχόμενες από ένα Μέρος μέσω της εδαφικότητας Κρατών που δεν είναι Μέρη Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της Σύμβασης εφαρμόζονται κατ αναλογία (mutatis mutandis) στις διασυνοριακές κινήσεις επικίνδυνων αποβλήτων ή άλλων αποβλήτων που προέρχονται από ένα Μέρος μέσω ενός ή περισσότερων Κρατών που δεν είναι Μέρη. Άρθρο 8 Υποχρέωση επανεισαγωγήςΌταν μία διασυνοριακή κίνηση επικίνδυνων αποβλήτων ή άλλων αποβλήτων, για την οποία έχουν συναινέσει τα ενδιαφερόμενα Κράτη, δεν μπορεί, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης, να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου, το Κράτος εξαγωγής, εάν δεν είναι δυνατόν να γίνουν άλλες ρυθμίσεις για την επεξεργασία των αποβλήτων σύμφωνα με μεθόδους οικολογικά ορθολογικές, επιδιώκει ώστε ο εξαγωγέας να επανεισάγει αυτά τα απόβλητα στο Κράτος εξαγωγής μέσα σε προθεσμία ενενήντα (90) ημερών, υπολογιζόμενη από τη στιγμή που το ενδιαφερόμενο Κράτος πληροφόρησε το Κράτος εξαγωγής και τη Γραμματεία, ή σε κάθε άλλη χρονική περίοδο για την οποία συμφωνούν τα ενδιαφερόμενα Κράτη. Για το σκοπό αυτόν το Κράτος εξαγωγής και κάθε Μέρος διέλευσης δεν αντιτίθενται στην επανεισαγωγή αυτών των αποβλήτων στο Κράτος εξαγωγής, ούτε την παρενοχλούν ούτε την εμποδίζουν. Άρθρο 9 Παράνομη διακίνηση1.Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, θεωρείται ότι αποτελεί παράνομη διακίνηση κάθε διασυνοριακή κίνηση επικίνδυνων αποβλήτων ή άλλων αποβλήτων: 1)που πραγματοποιείται χωρίς να έχει δοθεί κοινοποίηση σε όλα τα ενδιαφερόμενα Κράτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, ή 2)που πραγματοποιείται χωρίς τη συναίνεση, την οποία οφείλει να δώσει το ενδιαφερόμενο Κράτος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, ή 3)που πραγματοποιείται με τη συναίνεση των ενδιαφερόμενων Κρατών που έχει ληφθεί με παραποίηση, ψευδή δήλωση ή απάτη, ή 4)που δεν είναι κατ ουσία σύμφωνη με τα έγγραφα. ή 5)που έχει ως αποτέλεσμα την χωρίς δεσμεύσεις επεξεργασία (δηλαδή απόρριψη) των επικίνδυνων αποβλήτων ή άλλων αποβλήτων, κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης και των γενικών αρχών του διεθνούς δικαίου. 2.Σε περίπτωση που μία διασυνοριακή κίνηση επικίνδυνων αποβλήτων ή άλλων αποβλήτων θεωρείται ως παράνομη κίνηση λόγω της συμπεριφοράς του εξαγωγέα ή του παραγωγού, το Κράτος εξαγωγής επιδιώκει ώστε τα εν λόγω επικίνδυνα απόβλητα: 1)να επανακτώνται από τον εξαγωγέα ή τον παραγωγό ή, εάν είναι εφικτό από αυτό το ίδιο το Κράτος εξαγωγής ή, εάν αυτό είναι αδύνατο, 2)να τυγχάνουν επεξεργασίας με άλλο τρόπο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που το Κράτος εξαγωγής πληροφορήθηκε την παράνομη διακίνηση ή σε κάθε άλλη χρονική περίοδο για την οποία μπορούν να συμφωνήσουν τα ενδιαφερόμενα Κράτη. Για το σκοπό αυτόν τα ενδιαφερόμενα Κράτη δεν αντιτίθενται στην επιστροφή αυτών των αποβλήτων στο Κράτος εξαγωγής ούτε την παρενοχλούν ούτε την εμποδίζουν. 3.Όταν μια διασυνοριακή κίνηση επικίνδυνων αποβλήτων ή άλλων αποβλήτων θεωρείται ως παράνομη διακίνηση, λόγω της συμπεριφοράς του εισαγωγέα ή του προβαίνοντα σε επεξεργασία, το Κράτος εισαγωγής επιδιώκει ώστε η επεξεργασία των εν λόγω επικίνδυνων αποβλήτων να πραγματοποιείται με τρόπο οικολογικά ορθολογικό από τον εισαγωγέα ή τον προβαίνοντα σε επεξεργασία, ή, εάν είναι εφικτό, από αυτό το ίδιο το Κράτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που η παράνομη διακίνηση περιήλθε σε γνώση του Κράτους εισαγωγής ή σε κάθε άλλη προθεσμία για την οποία δύνανται να συμφωνήσουν τα ενδιαφερόμενα Κράτη. Για το σκοπό αυτόν τα ενδιαφερόμενα μέρη συνεργάζονται, εφόσον παρίσταται ανάγκη, για την επεξεργασία των αποβλήτων με οικολογικά ορθολογικές μεθόδους. 4.Όταν η ευθύνη της παράνομης διακίνησης δεν μπορεί να αποδοθεί ούτε στον εξαγωγέα ούτε στον παραγωγό ούτε στον εισαγωγέα ούτε στον προβαίνοντα σε επεξεργασία, τα ενδιαφερόμενα Μέρη ή άλλα Μέρη, κατά περίπτωση, συνεργάζονται για να διασφαλίζουν ότι η επεξεργασία των εν λόγω επικίνδυνων αποβλήτων θα πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατόν με οικολογικά ορθολογικές μεθόδους στο Κράτος εξαγωγής, στο Κράτος εισαγωγής ή αλλού, εάν είναι εφικτό. 5.Κάθε Μέρος υιοθετεί την απαιτούμενη εθνική/εσωτερική νομοθεσία προκειμένου να απαγορεύει και να αναστέλλει αυστηρά την παράνομη διακίνηση. Τα Μέρη συνεργάζονται για να επιτύχουν τους στόχους του παρόντος άρθρου. Άρθρο 10 Διεθνής συνεργασία1.Τα Μέρη συνεργάζονται μεταξύ τους, με σκοπό τη βελτίωση και διασφάλιση της οικολογικά ορθολογικής διάθεσης των επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων. 2.Για το σκοπό αυτόν τα Μέρη: 1)Μετά από σχετικό αίτημα, γνωστοποιούν σε διμερή ή πολυμερή βάση πληροφορίες, με σκοπό να ενθαρρύνουν την οικολογικά ορθολογική διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της εναρμόνισης τεχνικών κανόνων και πρακτικών, που αποβλέπουν στην ορθή διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων. 2)Συνεργάζονται για να παρακολουθούν τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από τη διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων. 3)Συνεργάζονται, με την επιφύλαξη των διατάξεων της εθνικής τους νομοθεσίας, των κανονισμών και των εθνικών τους πολιτικών, για την προώθηση και την εφαρμογή νέων οικολογικά ορθολογικών τεχνολογιών με σκοπό να εξαλειφθεί, στο μέτρο του δυνατού, η παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων και να αναπτυχθούν περισσότερο αποτελεσματικές μέθοδοι για τη διασφάλιση της διάθεσής τους με τρόπο οικολογικά ορθολογικό, μελετώντας κυρίως τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες από την υιοθέτηση αυτών των νέων ή τελειοποιημένων τεχνολογιών. 4)Συνεργάζονται ενεργά, με την επιφύλαξη των διατάξεων της εθνικής τους νομοθεσίας, των κανονισμών και των εθνικών τους πολιτικών, για τη μεταφορά των τεχνολογιών που αναφέρονται στην οικολογικά ορθολογική διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων, καθώς και των συστημάτων οργάνωσης αυτής της διάθεσης. Συνεργάζονται επίσης για να ευνοήσουν την ανάπτυξη των τεχνικών δυνατοτήτων των Μερών και κυρίως αυτών που είναι δυνατόν να έχουν ανάγκη και να ζητήσουν τεχνική βοήθεια σε αυτόν τον τομέα. 5)Συνεργάζονται για την προώθηση κατάλληλων τεχνικών κατευθυντήριων οδηγιών και/ή κωδίκων δεοντολογίας. 3.Τα Μέρη χρησιμοποιούν τα κατάλληλα μέσα συνεργασίας για να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες στην εφαρμογή των διατάξεων που περιέχονται στα εδάφια (α), (β), και (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 4. 4.Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη των αναπτυσσόμενων χωρών, ενθαρρύνεται συνεργασία μεταξύ των Μερών και των αρμόδιων διεθνών οργανισμών με σκοπό την προώθηση, μεταξύ άλλων, της ευαισθητοποίησης του κοινού, την ανάπτυξη ορθολογικής διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων και την υιοθέτηση νέων λιγότερο ρυπαινουσών τεχνολογιών. Άρθρο 11 Διμερείς, πολυμερείς και περιφερειακές συμφωνίες1.Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 4, παράγραφος 5, τα Μέρη δύνανται να συνάπτουν διμερείς, πολυμερείς ή περιφερειακές συμφωνίες ή συνθήκες, που αναφέρονται στις διασυνοριακές κινήσεις επικίνδυνων αποβλήτων ή άλλων αποβλήτων με Μέρη ή μη Μέρη, με την προϋπόθεση ότι τέτοιες συμφωνίες ή συνθήκες δεν αναιρούν την οικολογικά ορθολογική διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων που περιγράφονται στην παρούσα Σύμβαση. Αυτές οι συμφωνίες ή συνθήκες θα πρέπει να διατυπώνουν διατάξεις, οι οποίες να μην είναι λιγότερο οικολογικά ορθολογικές από αυτές που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα συμφέροντα των αναπτυσσόμενων χωρών. 2.Τα Μέρη γνωστοποιούν στη Γραμματεία κάθε διμερή, πολυμερή ή περιφερειακή συμφωνία ή συνθήκη, που προβλέπεται στην παράγραφο 1, καθώς και αυτές που έχουν συνάψει πριν από την έναρξη ισχύος της σχετικής με αυτές παρούσας Σύμβασης, με σκοπό να ελέγχονται οι διασυνοριακές κινήσεις των επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων, που λαμβάνουν χώρα μεταξύ των Μερών σε αυτές τις συμφωνίες. Οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης δεν θίγουν τις διασυνοριακές κινήσεις που γίνονται σύμφωνα με αυτές τις συμφωνίες, με την προϋπόθεση ότι αυτές είναι συμβατές με οικολογικά ορθολογική διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων, όπως απαιτείται από την παρούσα Σύμβαση. Άρθρο 12 Διαβουλεύσεις σε θέματα ευθύνηςΤα Μέρη συνεργάζονται με σκοπό να υιοθετήσουν το συντομότερο δυνατόν ένα πρωτόκολλο, που να θεσπίζει τις κατάλληλες διαδικασίες σχετικά με την ευθύνη και την αποζημίωση σε περίπτωση ζημιών που προκύπτουν από μια διασυνοριακή κίνηση επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων. Άρθρο 13 Μετάδοση πληροφοριών1.Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της διασυνοριακής κίνησης επικίνδυνων αποβλήτων ή άλλων αποβλήτων ή κατά την επεξεργασία τους συμβεί ατύχημα. ικανό να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον άλλων Κρατών τα Μέρη επιδιώκουν ώστε, κάθε φορά που λαμβάνουν γνώση του ατυχήματος αυτού, να ειδοποιούνται αμέσως τα εν λόγω Κράτη. 2.Τα Μέρη πληροφορούνται αμοιβαία με τη μεσολάβηση της Γραμματείας σχετικά με: 1)Τις αλλαγές που αφορούν την υπόδειξη των αρμόδιων αρχών και/ή των σημείων αναφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 5. 2)Τις αλλαγές στον εθνικό προσδιορισμό των επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 3 και το ταχύτερο δυνατόν (σχετικά με): 3)Τις αποφάσεις που λαμβάνουν με σκοπό να μην επιτρέπουν εν όλω ή εν μέρει την εισαγωγή επικίνδυνων αποβλήτων ή άλλων αποβλήτων για επεξεργασία σε περιοχή της εθνικής τους δικαιοδοσίας. 4)Τις αποφάσεις που λαμβάνουν με σκοπό να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν τις εξαγωγές επικίνδυνων αποβλήτων ή άλλων αποβλήτων. 5)Κάθε άλλη πληροφορία που απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. 3.Τα Μέρη, σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς, διαβιβάζουν, με τη διαμεσολάβηση της Γραμματείας, προς τη Συνδιάσκεψη των Μερών, που έχει συσταθεί κατ εφαρμογή του άρθρου 15, και πριν το τέλος κάθε ηλερολογιακού έτους, μια έκθεση για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος που περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 1)Τις αρμόδιες αρχές και τα σημεία αναφοράς που έχουν δηλωθεί από αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 5. 2)Πληροφορίες για τις διασυνοριακές κινήσεις επικίνδυνων αποβλήτων ή άλλων αποβλήτων στις οποίες έχουν λάβει μέρος και κυρίως: 3)Την ποσότητα των επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων που έχουν εξαχθεί, την κατηγορία στην οποία ανήκουν και τα χαρακτηριστικά τους, τον προορισμό τους, την ενδεχόμενη χώρα διέλευσης και τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο επεξεργασίας, όπως προσδιορίζεται στην απάντηση επί της κοινοποίησης. 1) Την ποσότητα των επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων που έχουν εισαχθεί, την κατηγορία στην οποία ανήκουν και τα χαρακτηριστικά τους, την προέλευσή τους και τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο επεξεργασίας. iii) Τις επεξεργασίες στις οποίες δεν προέβησαν όπως είχε προβλεφθεί. 2) Τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για να φθάσουν σε μείωση του όγκου των επικίνδυνων αποβλήτων ή άλλων αποβλήτων που γίνονται αντικείμενο διασυνοριακών κινήσεων. 4)Πληροφορίες για τα μέτρα που υιοθετήθηκαν από αυτά για την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης. 5)Πληροφορίες για τα κατάλληλα στατιστικά δεδομένα που συνέλεξαν σχετικά με τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από την παραγωγή, μεταφορά και επεξεργασία των επικίνδυνων αποβλήτων ή άλλων αποβλήτων. 6)Πληροφορίες για τις διμερείς, πολυμερείς και περιφερειακές συμφωνίες και συνθήκες, που έχουν συναφθεί κατ εφαρμογή του άρθρου 12 της παρούσας Σύμβασης. 7)Πληροφορίες για τα ατυχήματα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια των διασυνοριακών κινήσεων και της επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους. 8)Πληροφορίες για τις διάφορες μεθόδους επεξεργασίας που χρησιμοποιούνται στην περιοχή της εθνικής τους δικαιοδοσίας. 9)Πληροφορίες αναφορικά με μέτρα που έχουν ληφθεί για την ανάπτυξη τεχνολογιών που αποσκοπούν στη μείωση και/ή στην εξάλειψη της παραγωγής επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων. 3)Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες σε ζητήματα τα οποία μπορεί η Σύνοδος των Μερών να θεωρήσει ως χρήσιμα. 4.Τα Μέρη, σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς τους, επιδιώκουν ώστε να αποστέλλεται στη Γραμματεία ένα αντίγραφο κάθε κοινοποίησης που αναφέρεται σε μία δεδομένη διασυνοριακή κίνηση επικίνδυνων αποβλήτων ή άλλων αποβλήτων και κάθε απάντησης που αναφέρεται σε αυτήν, σε περίπτωση που το ζητήσει ένα Μέρος του οποίου το περιβάλλον κινδυνεύει να προσβληθεί από την εν λόγω διασυνοριακή κίνηση, Άρθρο 14 Οικονομικά θέματα1.Τα Μέρη συμφωνούν να συστήσουν για την εξυπηρέτηση των ειδικών αναγκών των διαφόρων περιοχών και υποπεριοχών, περιφερειακά και υποπεριφερειακά κέντρα εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνολογίας για τη διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων και τη μείωση της παραγωγής τους. Τα Μέρη θα αποφασίζουν για την καθιέρωση κατάλληλων μηχανισμών χρηματοδότησης εθελοντικού χαρακτήρα. 2.Τα Μέρη θα εξετάσουν τη σύσταση ενός ανανεούμενου ταμείου προκειμένου να παρέχουν προσωρινή βοήθεια για την αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων, ώστε να περιορίσουν στο ελάχιστο τις ζημιές από ατυχήματα που λαμβάνουν χώρα κατά τη διασυνοριακή κίνηση ή την επεξεργασία των επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων. Άρθρο 15 Συνδιάσκεψη των Μερών1.Συγκαλείται Συνδιάσκεψη των Μερών. Η πρώτη σύνοδος της Συνδιάσκεψης των Μερών θα συγκληθεί από τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον, το αργότερο ένα χρόνο μετά από την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης. Εν συνεχεία, οι τακτικές σύνοδοι της Συνδιάσκεψης των Μερών θα λαμβάνουν χώρα σε χρονικά διαστήματα των οποίων η συχνότητα θα προσδιορισθεί από τη Συνδιάσκεψη κατά την πρώτη της Σύνοδο. 2.Έκτακτοι σύνοδοι της Συνδιάσκεψης των Μερών θα μπορούν να λαμβάνουν χώρα σε κάθε άλλη χρονική στιγμή, εάν η Συνδιάσκεψη το κρίνει αναγκαίο ή μετά από έγγραφη αίτηση ενός Μέρους, με την επιφύλαξη ότι η αίτηση αυτή μέσα σε έξι (6) μήνες από την κοινοποίηση της από τη Γραμματεία στα Μέρη, 6α υποστηρίζεται τουλάχιστον από το ένα τρίτο των Μερών 3.Η Συνδιάσκεψη των Μερών θα αποφασίζει και θα υιοθετεί ομόφωνα το δικό της εσωτερικό κανονισμό καθώς και (τον κανονισμό) κάθε άλλου επικουρικού οργάνου που θα μπορεί να συστήσει, καθώς και τον οικονομικό κανονισμό ο οποίος θα καθορίζει ειδικότερα την οικονομική συμμετοχή των Μερών σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. 4.Στην πρώτη τους σύνοδο τα Μέρη θα εξετάσουν όλα τα συμπληρωματικά μέτρα που θα είναι αναγκαία για να τα βοηθήσουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με την προστασία και τη διαφύλαξη του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης. 5.Η Συνδιάσκεψη των Μερών ελέγχει ανελλιπώς την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης και επιπλέον: 1)Ενθαρρύνει την εναρμόνιση των αναγκαίων πολιτικών, στρατηγικών και μέτρων για τη μείωση στο ελάχιστο των ζημιών που προκαλούνται από τα επικίνδυνα απόβλητα και άλλα απόβλητα στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. 2)Εξετάζει και υιοθετεί, εφόσον απαιτείται, τροποποιήσεις της παρούσας Σύμβασης και των παραρτημάτων της, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τις διαθέσιμες επιστημονικές, τεχνικές,, οικονομικές και οικολογικές πληροφορίες. 3)Εξετάζει και λαμβάνει κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για την επίτευξη των σκοπών της παρούσας Σύμβασης υπό το φως των διδαγμάτων που αντλούνται από την εφαρμογή της, καθώς επίσης από την εφαρμογή των συνθηκών και συμφωνιών, που προβλέπονται στο άρθρο 11. 4)Εξετάζει και υιοθετεί πρωτόκολλα εφόσον απαιτείται. 5)Εγκαθιδρύει επικουρικά όργανα που θεωρούνται αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης. 6.Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και τα ειδικευμένα όργανά του, καθώς και κάθε Κράτος μη Μέρος στην παρούσα Σύμβαση, μπορούν να παρευρίσκονται ως παρατηρητές στις συνόδους της Συνδιάσκεψης των Μερών. Κάθε άλλο όργανο ή οργανισμός εθνικός ή διεθνής, κυβερνητικός ή μη κυβερνητικός, ειδικευμένος σε τομείς σχετικούς με επικίνδυνα απόβλητα και άλλα απόβλητα, που έχει πληροφορήσει τη Γραμματεία για την επιθυμία του να παρευρίσκεται ως παρατηρητής σε σύνοδο της Συνδιάσκεψης των Μερών, μπορεί να γίνει δεκτός να λάβει μέρος σε αυτήν, εκτός εάν τουλάχιστον το ένα τρίτο των παρευρισκόμενων Μερών προβάλλει ένσταση. Η αποδοχή και η συμμετοχή των παρατηρητών υπόκειται στην τήρηση του εσωτερικού κανονισμού που έχει υιοθετηθεί από τη Συνδιάσκεψη των Μερών. 7.Τρία (3) χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης και τουλάχιστον κάθε έξι (6) χρόνια μετά, η Συνδιάσκεψη των Μερών προβαίνει σε εκτίμηση της αποτελεσματικότητάς της και, εάν το θεωρεί αναγκαίο, εξετάζει την υιοθέτηση μιας πλήρους ή μερικής απαγόρευσης των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων υπό το φώς των πιο πρόσφατων επιστημονικών, περιβαλλοντικών, τεχνικών και οικονομικών πληροφοριών. Άρθρο 16 Γραμματεία1.Τα καθήκοντα της Γραμματείας είναι τα ακόλουθα: 1)Η οργάνωση και η εξασφάλιση της εξυπηρέτησης των συνόδων που προβλέπονται στα άρθρα 15 και 17 2)Η κατάρτιση και η διαβίβαση εκθέσεων που βασίζονται σε πληροφορίες που έχει λάβει σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4, 5,6, 11 και 13, καθώς και σε πληροφορίες που έχουν αποκτηθεί επ ευκαιρία των συνεδριάσεων των επικουρικών οργάνων τα οποία έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 15 και σε πληροφορίες που σε δεδομένη περίπτωση έχουν παρασχεθεί από αρμόδια διακυβερνητικά ή μη κυβερνητικά όργανα. 3)Η κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες που απορρέουν από την άσκηση των λειτουργιών που της έχουν ανατεθεί δυνάμει της παρούσας Σύμβασης και η παρουσίασή τους στη Συνδιάσκεψη των Μερών. 4)Η διασφάλιση του αναγκαίου συντονισμού με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και ιδιαίτερα η σύναψη διοικητικών και συμβατικών διακανονισμών που θα μπορούσαν να της είναι απαραίτητοι για την αποτελεσματική εκπλήρωση των λειτουργιών της. 5)Η επικοινωνία με τα σημεία αναφοράς και τις αρμόδιες αρχές που έχουν υποδειχθεί από τα Μέρη σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας Σύμβασης 6)Η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις εγκαταστάσεις και τους εγκεκριμένους διαθέσιμους χώρους για την επεξεργασία των επικίνδυνων αποβλήτων τους και άλλων αποβλήτων και η διάδοση αυτών των πληροφοριών στα Μέρη. 7)Η απόκτηση πληροφοριών που προέρχονται από τα Μέρη και η μετάδοση προς αυτά πληροφοριών αναφορικά με: τις πηγές τεχνικής βοήθειας και εκπαίδευσης τη διαθέσιμη τεχνική και επιστημονική τεχνογνωσία τις πηγές συμβουλών και υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων και τους διαθέσιμους πόρους, προκειμένου να παρέχει σε αυτά τα Μέρη, μετά από αίτησή τους. βοήθεια σε τομείς, όπως: Η διοικητική οργάνωση του συστήματος κοινοποίησης που προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση. Η διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων. Οι οικολογικά ορθολογικές τεχνολογίες που αναφέρονται στα επικίνδυνα απόβλητα και τα άλλα απόβλητα, όπως οι λιγότερο ρυπαίνουσες ή οι χωρίς απόβλητα τεχνολογίες. Η αξιολόγηση των μέσων και των χώρων επεξεργασίας. Η παρακολούθηση των επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων, και οι επεμβάσεις σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. θ) Η μετάδοση στα Μέρη, μετά από αίτησή τους, των πληροφοριών σχετικά με τους συμβούλους ή τα γραφεία μελετών που έχουν τις προσήκουσες για το θέμα τεχνικές υποδομές, οι οποίες θα μπορούν να τα βοηθήσουν στην εξέταση μίας κοινοποίησης διασυνοριακής κίνησης, στην επιβεβαίωση ότι μία αποστολή επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων είναι σύμφωνη με τη σχετική κοινοποίηση και/ή ότι οι προτεινόμενες εγκαταστάσεις για την επεξεργασία των επικίνδυνων αποβλήτων ή άλλων αποβλήτων είναι οικολογικά ορθολογικές, όταν (τα Μέρη) έχουν λόγους να πιστεύουν ότι τα εν λόγω απόβλητα δεν θα γίνουν αντικείμενο μιας οικολογικά ορθολογικής διάθεσης. Κάθε τέτοια εξέταση δεν θα επιβαρύνει τη Γραμματεία: 8)Να βοηθά τα Μέρη μετά από αίτησή τους, στην αναγνώριση των περιπτώσεων παράνομης κίνησης και στην άμεση μετάδοση προς τα ενδιαφερόμενα Μέρη όλων των πληροφοριών που θα έχει λάβει σχετικά με την παράνομη κίνηση. 9)Να συνεργάζεται με τα Μέρη και με τους αρμόδιους και ενδιαφερόμενους διεθνείς οργανισμούς και όργανα για να παρέχουν ως άμεση βοήθεια στα Κράτη, σε επείγουσα περίπτωση, τους εμπειρογνώμονες και το αναγκαίο υλικό. 10)Να επιτελεί όλα τα καθήκοντα που προβλέπονται στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, τα οποία θα προσδιορίζει με απόφασή της η Συνδιάσκεψη των Μέρων. 2.Τα καθήκοντα της Γραμματείας θα ασκούνται προσωρινά από το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον, μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης συνόδου της Συνδιάσκεψης των Μερών που συνήλθε σύμφωνα με το άρθρο 15. 3.Κατά την πρώτη της σύνοδο, η Συνδιάσκεψη των Μερών θα διορίσει τη Γραμματεία μεταξύ των υφιστάμενων αρμόδιων διεθνών οργανισμών, οι οποίοι έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να επιτελέσουν τις λειτουργίες της Γραμματείας που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση. Στη σύνοδο αυτή, η Συνδιάσκεψη των Μερών θα προβεί σε αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο η προσωρινή Γραμματεία επιτέλεσε τις λειτουργίες που της ανατέθηκαν, συγκεκριμένα στα θέματα της παραπάνω παραγράφου 1, και θα αποφασίσει σχετικά με τη διάρθρωση που αρμόζει για την άσκηση αυτών των λειτουργιών. Άρθρο 17 Τροποποίηση της Σύμβασης1.Κάθε Μέρος δύναται να προτείνει τροποποιήσεις της παρούσας Σύμβασης και κάθε Μέρος σε ένα Πρωτόκολλο δύναται να προτείνει τροποποιήσεις αυτού του Πρωτοκόλλου. Οι τροποποιήσεις αυτές θα λαμβάνουν δεόντως υπόψη, μεταξύ άλλων, τις ανάλογες επιστημονικές και τεχνικές παραμέτρους. 2.Οι τροποποιήσεις της παρούσας Σύμβασης εγκρίνονται στις συνόδους της Συνδιάσκεψης των Μερών. Οι τροποποιήσεις σε ένα Πρωτόκολλο υιοθετούνται στις συνόδους των Μερών του εν λόγω Πρωτοκόλλου. Το κείμενο κάθε προτεινόμενης τροποποίησης της παρούσας Σύμβασης ή των Πρωτοκόλλων, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στα εν λόγω πρωτόκολλα, κοινοποιείται από τη Γραμματεία στα Μέρη τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από τη σύνοδο κατά την οποία προτείνεται για υιοθέτηση. Η Γραμματεία κοινοποιεί επίσης τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στα Μέρη που υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση για πληροφόρησή τους. 3.Τα Μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να επιτύχουν ομόφωνη απόφαση για κάθε προτεινόμενη τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης. Εάν όλες οι προσπάθειες για την επίτευξη ομόφωνης απόφασης έχουν εξαντληθεί και εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, η τροποποίηση υιοθετείται τελικά με προσφυγή σε ψηφοφορία, από την πλειοψηφία των τριών τετάρτων των Μερών που είναι παρόντα στη σύνοδο και ψηφίζουν και υποβάλλεται από το θεματοφύλακα προς όλα τα Μέρη για επικύρωση, έγκριση, επίσημη βεβαίωση ή αποδοχή. 4.Η περιγραφόμενη στην παραπάνω παράγραφο 3 διαδικασία εφαρμόζεται για την υιοθέτηση τροποποιήσεων στα πρωτόκολλα, εκτός εάν αρκεί η πλειοψηφία των δύο τρίων των Μερών των πρωτοκόλλων, που είναι παρόντα και ψηφίζουν κατά τη Σύνοδο. 5.Τα κείμενα της επικύρωσης, έγκρισης, επίσημης επιβεβαίωσης ή αποδοχής των τροποποιήσεων κατατίθενται στο θεματοφύλακα. Οι τροποποιήσεις που έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 3 και 4 τίθενται σε ισχύ μεταξύ των Μερών που τις αποδέχθηκαν, ενενήντα (90) ημέρες μετά τη λήψη από το θεματοφύλακα των κειμένων της επικύρωσης, έγκρισης, επίσημης επιβεβαίωσης ή αποδοχής, από τα τρία τέταρτα τουλάχιστον των Μερών που αποδέχθηκαν τις τροποποιήσεις ή από τα δύο τρίτα τουλάχιστον των Μερών στο εν λόγω Πρωτόκολλο που τις αποδέχθηκαν, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο εν λόγω Πρωτόκολλο. Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ ως προς κάθε άλλο Μέρος ενενήντα (90) ημέρες μετά την κατάθεση από το εν λόγω Μέρος του κειμένου της επικύρωσης, έγκρισης, επίσημης επιβεβαίωσης ή αποδοχής των τροποποιήσεων. 6.Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η έκφραση Μέρη πουείναι παρόντακαι ψηφίζουννοείται ταπαρόντα Μέρη που έχουν εκφρασθεί με θετική η αρνητική ψήφο. Άρθρο 18 Υιοθέτηση και τροποποίηση των παραρτημάτων1.Τα παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης ή κάθε πρωτοκόλλου που αναφέρεται σε αυτήν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης ή του εν λόγω πρωτοκόλλου και εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά, κάθε αναφορά στην παρούσα Σύμβαση ή στα πρωτόκολλά της είναι ταυτόχρονα αναφορά στα παραρτήματα αυτών των κειμένων. Τα εν λόγω παραρτήματα περιορίζονται σε θέματα επιστημονικά, τεχνικά και διοικητικά. 2.Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα πρωτόκολλα, ως προς τα παραρτήματά τους, για την πρόταση, υιοθέτηση και την έναρξη ισχύος των συμπληρωματικών παραρτημάτων της παρούσας Σύμβασης ή των πρωτοκόλλων που αναφέρονται σε αυτήν, τηρείται η ακόλουθη διαδικασία: 1)Τα παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης και των πρωτοκόλλων της προτείνεται και υιοθετούνται, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 17. 2)Κάθε Μέρος που αδυνατεί να αποδεχθεί ένα συμπληρωματικό παράρτημα της παρούσας Σύμβασης ή ενός από τα πρωτόκολλα του οποίου είναι Μέρος, το γνωστοποιεί εγγράφως στο θεματοφύλακα μέσα στους έξι (6) μήνες που ακολουθούν από την ημερομηνία της κοινοποίησης της υιοθέτησης από το θεματοφύλακα Αυτός πληροφορεί χωρίς προθεσμία όλα τα Μέρη για τη λήψη κάθε γνωστοποίησης. Ένα Μέρος μπορεί οποτεδήποτε να αποδεχθεί ένα παράρτημα στο οποίο είχε προηγουμένως εκφράσει αντιρρήσεις, οπότε αυτό το παράρτημα τίθεται τότε σε ισχύ ως προς αυτό το Μέρος. 3)Με την εκπνοή μιας προθεσμίας έξι (6) μηνών που υπολογίζεται από την ημερομηνία της αποστολής της κοινοποίησης από το θεματοφύλακα, το παράρτημα ισχύει για όλα τα Μέρη της παρούσας Σύμβασης ή κάθε σχετικού πρωτοκόλλου που δεν έχουν προβεί σε κοινοποίηση σύμφωνα με το παραπάνω εδάφιο (β). 3.Η πρόταση, η υιοθέτηση και η έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων των παραρτημάτων της παρούσας Σύμβασης ή κάθε πρωτοκόλλου που αναφέρεται σε αυτήν υποβάλλονται στην ίδια διαδικασία με αυτήν της πρότασης, υιοθέτησης και έναρξης ισχύος των παραρτημάτων της Σύμβασης ή κάθε πρωτοκόλλου που αναφέρεται σε αυτήν. Τα παραρτήματα και οι τροποποιήσεις που αναφέρονται σ αυτά λαμβάνουν δεόντως υπόψη μεταξύ των άλλων τις κατάλληλες επιστημονικές και τεχνικές παραμέτρους. 4.Εάν ένα συμπληρωματικό παράρτημα ή μία τροποποίηση σε ένα παράρτημα καθιστά αναγκαία μία τροποποίηση της Σύμβασης ή κάθε πρωτοκόλλου που αναφέρεται σε αυτήν, το συμπληρωματικό παράρτημα ή το τροποποιημένο παράρτημα δεν τίθεται σε ισχύ παρά εφόσον τίθεται σε ισχύ η τροποποίηση της Σύμβασης ή κάθε πρωτοκόλλου που αναφέρεται σε αυτήν. Άρθρο 19 ΕπαλήθευσηΚάθε Μέρος που έχει λόγους να πιστεύει ότι ένα άλλο Μέρος ενεργεί ή ενήργησε κατά παράβαση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, δύναται να πληροφορεί σχετικά τη Γραμματεία, και στην περίπτωση αυτήν πληροφορεί ταυτόχρονα και άμεσα, απευθείας ή με τη μεσολάβηση της Γραμματείας, το Μέρος που γίνεται αντικείμενο των υπαινιγμών. Όλες οι κατάλληλες πληροφορίες θα πρέπει να μεταβιβάζονται από τη Γραμματεία στα Μέρη. Άρθρο 20 Διευθέτηση των διαφορών1.Εάν παρουσιασθεί μία διαφορά μεταξύ των Μερών προερχόμενη από την ερμηνεία, την εφαρμογή ή την τήρηση της παρούσας Σύμβασης ή κάθε πρωτοκόλλου που αναφέρεται σε αυτήν, τα Μέρη επιδιώκουν να την διευθετήσουν με την οδό των διαπραγματεύσεων ή με κάθε άλλο ειρηνικό μέσο της επιλογής τους. 2.Εάν τα διάδικα Μέρη δεν μπορούν να διευθετήσουν τη διαφορά τους με τα μέσα που μνημονεύονται στην προηγούμενη παράγραφο, αυτή η διαφορά υποβάλλεται, εφόσον έτσι συμφωνούν τα Μέρη, στο Διεθνές Δικαστήριο ή σε διαιτησία με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα VΙ σχετικά με τη διαιτησία. Εν τούτοις εάν τα Μέρη δεν καταλήγουν σε συμφωνία για την υποβολή της διαφοράς στο Διεθνές Δικαστήριο ή σε διαιτησία, τα Μέρη δεν απαλλάσσονται από την ευθύνη τους να συνεχίζουν να ζητούν την επίλυσή της με τα μέσα που μνημονεύονται στην παράγραφο 1. 3.Κάθε Κράτος ή κάθε οργανισμός πολιτικής ή οικονομικής ολοκλήρωσης κατά το χρόνο που επικυρώνει, αποδέχεται, εγκρίνει ή επιβεβαιώνει επίσημα την παρούσα Σύμβαση ή προσχωρεί σε αυτήν, ή σε οποιονδήποτε χρόνο μετά, μπορεί να δηλώσει ότι αναγνωρίζει ως υποχρεωτική αυτοδίκαια (ipsο factο) και χωρίς ειδική συμφωνία αναφορικά με κάθε Μέρος που έχει αποδεχθεί την ίδια υποχρέωση, την υποβολή της διαφοράς: 1)στο Διεθνές Δικαστήριο, και/ή 2)σε διαιτησία σύμφωνα με τις διαδικασίες που εκτίθενται στο παράρτημα VΙ. Αυτή η δήλωση κοινοποιείται εγγράφως στη Γραμματεία, η οποία τη μεταβιβάζει στα Μέρη. Άρθρο 21 ΥπογραφήΗ παρούσα Σύμβαση είναι ανοικτή για υπογραφή από τα Κράτη, από τη Ναμίμπια που εκπροσωπείται από το Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών για τη Ναμίμπια και από τους οργανισμούς πολιτικής και οικονομικής ολοκλήρωσης στη Βασιλεία την 22α Μαρτίου 1989. στο ομοσπονδιακό τμήμα των εξωτερικών υποθέσεων της Ελβετίας στη Βέρνη, από τις 23 Μαρτίου 1989 μέχρι τις 30 Ιουνίου 1989 και στην Έδρα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη από την 1η Ιουλίου 1989 μέχρι τις 22 Μαρτίου 1990. Άρθρο 22 Επικύρωση, αποδοχή, επίσημη επιβεβαίωση ή έγκριση1.Η παρούσα Σύμβαση υποβάλλεται για επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση στα Κράτη και στη Ναμίμπια που εκπροσωπείται από το Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών για τη Ναμίμπια, καθώς και για επίσημη επιβεβαίωση ή έγκριση στους οργανισμούς πολιτικής ή οικονομικήςολοκλήρωσης. Τα κείμενα επικύρωσης, επίσημης αποδοχής ή έγκρισης θα κατατίθενται στο θεματοφύλακα. 2.Κάθε οργανισμός που προβλέπεται στην ως άνω παράγραφο 1, ο οποίος καθίσταται Μέρος στην παρούσα Σύμβαση και του οποίου κανένα Κράτος μέλος δεν είναι το ίδιο Μέρος, δεσμεύεται με όλες τις υποχρεώσεις που εκτίθενται στη Σύμβαση. Όταν ένα ή περισσότερα Κράτη μέλη ενός από αυτούς τους οργανισμούς είναι Μέρη στη Σύμβαση, ο οργανισμός και τα Κράτη μέλη του συμφωνούν για τις αντίστοιχες ευθύνες τους, που αναφέρονται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με τη Σύμβαση. Στις περιπτώσεις αυτές ο οργανισμός και τα Κράτη μέλη δεν δύνανται να εξασκούν ταυτόχρονα τα δικαιώματά τους που προβλέπονται στη Σύμβαση. 3.Οι οργανισμοί, που προβλέπονται στην παραπάνω παράγραφο 1, προσδιορίζουν στα κείμενα της επίσημης επιβεβαίωσης ή έγκρισής τους την έκταση των αρμοδιοτήτων τους στους τομείς που διέπονται από τη Σύμβαση. Ομοίως οι οργανισμοί αυτοί γνωστοποιούν κάθε σημαντική τροποποίηση της έκτασης των αρμοδιοτήτων τους στο θεματοφύλακα ο οποίος πληροφορεί σχετικά τα Μέρη. Άρθρο 23 Προσχώρηση1.Η παρούσα Σύμβαση είναι ανοικτή για προσχώρηση των Κρατών, της Ναμίμπια εκπροσωπουμένης από το Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών για τη Ναμίμπια, και των οργανισμών πολιτικής ή οικονομικής ολοκλήρωσης την επομένη από την ημερομηνία όπου η Σύμβαση δεν θα είναι πλέον ανοικτή για υπογραφή. Τα κείμενα προσχώρησης θα κατατίθενται στο θεματοφύλακα. 2.Οι οργανισμοί, που προβλέπονται στην παραπάνω παράγραφο 1 στα κείμενα της προσχώρησής τους, προσδιορίζουν την έκταση των αρμοδιοτήτων τους στους τομείς που διέπονται από τη Σύμβαση. Ομοίως γνωστοποιούν στο θεματοφύλακα κάθε σημαντική τροποποίηση της έκτασης των αρμοδιοτήτων τους. 3.Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 εφαρμόζονται για τους οργανισμούς πολιτικής ή οικονομικής ολοκλήρωσης που προσχωρούν στην παρούσα Σύμβαση. Άρθρο 24 Δικαίωμα ψήφου1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρακάτω παραγράφου 2, κάθε Μέρος στη Σύμβαση έχει μία ψήφο. 2.Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 και την παράγραφο 2 του άρθρου 23 οι οργανισμοί πολιτικής ή οικονομικής ολοκλήρωσης για την άσκηση του δικαιώματος της ψήφου τους στους τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους έχουν έναν αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των Κρατών μελών τους, που είναι Μέρη της Σύμβασης ή των σχετικών πρωτοκόλλων. Οι οργανισμοί αυτοί δεν ασκούν το δικαίωμα της ψήφου τους εάν τα Κράτη Μέλη τους ασκούν το δικό τους και αντίστροφα. Άρθρο 25 Έναρξη ισχύος1.Η παρούσα Σύμβαση θα αρχίσει να ισχύει τη επομένη της ενενηκοστής ημέρας από την ημερομηνία κατάθεσης του εικοστού κειμένου επικύρωσης, αποδοχής, επίσημης επιβεβαίωσης, έγκρισης ή προσχώρησης 2.Ως προς καθένα από τα Κράτη ή τους οργανισμού πολιτικής ή οικονομικής ολοκλήρωσης που επικυρώνει αποδέχεται, εγκρίνει ή επίσημα επιβεβαιώνει την παρούσα Σύμβαση ή προσχωρεί σε αυτήν, μετά την ημερομηνία κατάθεσης του εικοστού κειμένου επικύρωση αποδοχής, έγκρισης, επίσημης επιβεβαίωσης ή προσχώρησης, η Σύμβαση θα αρχίσει να ισχύει για το εν λόγω Κράτος ή τον εν λόγω οργανισμό πολιτικής ή οικονομικής ολοκλήρωσης την ενενηκοστή ημέρα μετά την ημερομηνία κατάθεσης του κειμένου της επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης, επίσημης επιβεβαίωσης ι προσχώρησης. 3.Για τους σκοπούς των παραπάνω παραγράφων και 2, κανένα από τα κείμενα που έχουν κατατεθεί από έναν οργανισμό πολιτικής ή οικονομικής ολοκλήρωσης δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ένα κείμενο που προστίθεται στα κείμενα που ήδη έχουν κατατεθεί από τ( Κράτη Μέλη του εν λόγω οργανισμού. Άρθρο 26 Επιφυλάξεις και δηλώσεις1.Καμία επιφύλαξη ή εξαίρεση δεν θα μπορεί να γίνει στην παρούσα Σύμβαση. 2.Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν εμποδίζει ένα Κράτος ή έναν οργανισμό πολιτικής ή οικονομικής ολοκλήρωσης, όταν υπογράφει, επικυρώνει αποδέχεται ή εγκρίνει ή επίσημα επιβεβαιώνει την παρούσα Σύμβαση ή προσχωρεί σε αυτήν, να προβαίνει σε δηλώσεις ή ανακοινώσεις, ανεξάρτητα με το πως αποκαλούνται, αποσκοπώντας μεταξύ των άλλων στην εναρμόνιση των νόμων και των κανονισμών τους με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι αυτές οι δηλώσεις ή ανακοινώσεις δεν αποβλέπουν στην άρση ή τροποποίηση των νομικών συνεπειών των διατάξεων της Σύμβασης, κατά την εφαρμογή τους στο Κράτος αυτό. Άρθρο 27 Αποχώρηση1.Μετά την εκπνοή μιας προθεσμίας τριών μηνών που υπολογίζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Σύμβασης ως προς ένα Μέρος, το εν λόγω Μέρος θα δύναται οποτεδήποτε να αποχωρεί από τη Σύμβαση με έγγραφη γνωστοποίηση που δίδεται στο θεματοφύλακα. 2.Η αποχώρηση θα επιφέρει αποτέλεσμα ένα χρόνο μετά τη λήψη της κοινοποίησης από το θεματοφύλακα, ή σε κάθε άλλη μεταγενέστερη ημερομηνία που θα μπορεί ειδικά να προσδιορίζεται στην κοινοποίηση. Άρθρο 28 ΘεματοφύλακαςΗ Γενική Γραμματεία του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών θα είναι ο θεματοφύλακας της παρούσας Σύμβασης και κάθε πρωτοκόλλου που αναφέρεται σε αυτήν. Άρθρο 29 Αξιόπιστα κείμεναΤα αυθεντικά κείμενα της παρούσας Σύμβασης στα αγγλικά, αραβικά, κινέζικα, ισπανικά, γαλλικά και ρώσικα είναι εξίσου αξιόπιστα. ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ, δεόντως γι αυτό εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση. Έγινε την 22α Μαρτίου 1989. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Υ1 Νοσοκομειακά απόβλητα από ιατρική περίθαλψη σε νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα και κλινικές. Υ2 Απόβλητα από την παραγωγή και παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων. Υ3Φαρμακευτικά απόβλητα, φάρμακα. Υ4 Απόβλητα από την παραγωγή, τυποποίηση και χρήση βιοκτόνων και φυτοφαρμάκων. Υ5 Απόβλητα από την παρασκευή, τυποποίηση και χρήση χημικών ουσιών συντηρήσεως ξύλου. Υ6 Απόβλητα από την παρασκευή, τυποποίηση και χρήση οργανικών διαλυτών. Υ7 Απόβλητα από θερμική επεξεργασία και άλλες επεξεργασίες με τη χρήση κυανιδίων. Υ8 Απόβλητα ορυκτά έλαια ακατάλληλα για τη χρήση για την οποία αρχικά προορίζονταν. Υ9 Απόβλητα μίγματα ελαίων/ ύδατος, μίγματα υδρογονανθράκων/ ύδατος, γαλακτώματα. Υ10 Απόβλητα ουσιών και ειδών που περιέχουν ή έχουν μολυνθεί από πολυχλωριωμένα διφαινύλια (ΡCΒs) και/ή πολυχλωριωμένα τριφαινύλια (ΡCΤs) και/ή πολυβρωμιωμένα διφαινύλια (ΡΒΒs). Υ11 Απόβλητα πισσώδη ιζήματα που προέρχονται από διύλιση, απόσταξη και οποιαδήποτε πυρολυτική επεξεργασία. Υ12 Απόβλητα από την παραγωγή, τυποποίηση και χρήση μελανιών, βαφών, χρωστικών, χρωμάτων, λούστρων, βερνικιών. Υ13 Απόβλητα από την παραγωγή, τυποποίηση και χρήση ρητίνων, λατέξ, πλαστικοποιητών, κολλών, συγκολλητικών ουσιών. Υ14 Απόβλητα χημικών ουσιών που προέρχονται από ερευνητικές και αναπτυξιακές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες τα οποία δεν έχουν προσδιοριστεί και/ ή είναι νέες ουσίες και οι επιπτώσεις των οποίων στον άνθρωπο και/ή το περιβάλλον είναι άγνωστες. Υ15 Απόβλητα εκρηκτικής φύσεως που δεν υπόκεινται σε άλλη νομοθεσία. Υ16 Απόβλητα από την παραγωγή, τυποποίηση και χρήση φωτογραφικών χημικών και υλικών εμφανίσεως. Υ17 Απόβλητα προερχόμενα από επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων και πλαστικών. Υ18 Κατάλοιπα προερχόμενα από εργασίες επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων. Απόβλητα που έχουν ως. συστατικά: Υ19Μεταλλικά καρβονύλια Υ20Βηρύλλιο: ενώσεις βηρυλλίου. Υ21Εξασθενείς ενώσεις χρωμίου. Υ22Ενώσεις χαλκού. Υ23Ενώσεις ψευδαργύρου. Υ24Αρσενικό: ενώσεις αρσενικού Υ25Σελήνιο: ενώσεις σεληνίου. Υ26Κάδμιο: ενώσεις καδμίου. Υ27Αντιμόνιο: ενώσεις αντιμονίου. Υ28Τελλούριο: ενώσεις τελλουρίου. Υ29Υδράργυρο: ενώσεις υδραργύρου. Υ30Θάλλιο: ενώσεις θαλλίου. Υ31Μόλυβδο: ενώσεις μολύβδου. Υ32 Ανόργανες ενώσεις φθορίου εκτός του φθοριούχου ασβεστίου. Υ33Ανόργανα κυανιούχα. Υ34Όξινα διαλύματα ή οξέα σε στερεά μορφή. Υ35Βασικά διαλύματα ή βάσεις σε στερεά μορφή. Υ36Αμίαντος (σκόνη και ίνες) Υ37Οργανικές φωσφορούχες ενώσεις Υ38Οργανικά κυανιούχα. Υ39 Φαινόλες: ενώσεις φαινολών συμπεριλαμβανομένων των χλωροφαινολών. Υ40Αιθέρες. Υ41Αλογονούχοι οργανικοί διαλύτες. Υ42 Οργανικοί διαλύτες εκτός των αλογονομένων διαλυτών. Υ43 Οποιαδήποτε χημική ένωση συγγενής του πολυχλωριωμένου διβενζοφουρανίου. Υ44 Οποιαδήποτε χημική ένωση συγγενής της πολυχλωριωμένης διβενζο-ο- διοξίνης. Υ45 Οργανοσλογονούχες ενώσεις εκτός από ουσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα αυτό (π.χ. Υ39, Υ41, Υ43, Υ44). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Υ46 Απόβλητα που συλλέγονται από κατοικίες (οικιακά απορρίμματα). Υ47 Κατάλοιπα που προέρχονται από την καύση οικιακών απορριμμάτων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚατηγορίαΚωδικός ΧαρακτηριστικάΟΗΕ·Η1 ΕκρηκτικόΕκρηκτική ουσία ή απόβλητο είναι ένα στερεό ή υγρό υλικό ή απόβλητο ( ή ένα μίγμα υλικών αποβλήτων) το οποίο είναι από μόνο του ικανό δια χημικής αντιδράσεως να παράγει αέριο σε τέτοια θερμοκρασία και πίεση και σε τέτοια ταχύτητα ώστε να προκαλεί βλάβες στο άμεσο περιβάλλον.Η Εύφλεκτα υγρά. Τα εύφλεκτα υγρά είναι υγρό ή μίγματα υγρών ή υγρά που περιέχουν στερεά σε διάλυμα ή αιώρημα (π.χ. βαφές, βερνίκια, λούστρα κ.λπ., αλλά μη συμπεριλαμβανομένων ουσιών ή αποβλήτων που έχουν άλλη κατάταξη αναφορικά με τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά τους τα οποία εκλύουν εύφλεκτο ατμό σε θερμοκρασίες όχι μεγαλύτερες των 60,5° C σε τεστ κλειστού δοχείου, ή όχι μεγαλύτερες των 60, 6° C σε τεστ ανοικτού δοχείου. (Εφόσον τα αποτελέσματα των τεστ ανοιχτού δοχείου και των τεστ κλειστού δοχείου δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα και επειδή ακόμη και ατομικά αποτελέσματα από το ίδιο τεστ συχνά είναι διαφορετικά, οι κανονισμοί διαφέρουν από τις ανωτέρω τιμές για να επιτρέψουν ώστε τέτοιες διαφορές να είναι σύμφωνα με το πνεύμα του ορισμού αυτού). 4.1Η4.1 Εύφλεκτα στερεά. Εύφλεκτα στερεά ή στερεά απόβλητα είναι στερεά υλικά εκτός αυτών που έχουν ταξινομηθεί ως εκρηκτικά, τα οποία υπό συνθήκες που απαντώνται στις μεταφορές καίγονται εύκολα ή μπορούν να προκαλέσουν ή να συνεισφέρουν σε φωτιά μέσω τριβής. 4.2Η4.2 Ουσίες που παθαίνουν στιγμιαία καύση.Ουσίες ή απόβλητα που μπορούν να υποστούν στιγμιαία θέρμανση υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς ή να θερμαίνονται σε επαφή τους με τον αέρα και που είναι τότε δυνατό να πάρουν φωτιά. 4.3Η4.3 Ουσίες ή απόβλητα που, σε επαφή με ύδωρ, εκλύουν εύφλεκτα αέρια. Ουσίες ή απόβλητα που με την επίδραση του νερού μπορεί να καθίστανται στιγμιαία εύφλεκτα ή να εκλύουν εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες. 5.1Η5.1 Οξείδωση.Ουσίες ή απόβλητα τα οποία ενώ τα ίδια δεν είναι απαραιτήτως εύφλεκτα μπορούν γενικά με την απόδοση οξυγόνου να προκαλέσουν ή συνεισφέρουν στην καύση άλλων υλικών. 5.2Η5.2 Οργανικά Υπεροξείδια. Οργανικές ουσίες ή απόβλητα που περιέχουν στη σύστασή τους δισθενές οξυγόνο -Ο-Ο-είναι θερμικώς ασταθείς ουσίες που μπορεί να υποστούν εξωθερμική αυτο-επιταχυνόμενη αποσύνθεση. 6.1Η6.1 Δηλητηριώδη(οξείας δηλητηριάσεως).Ουσίες ή απόβλητα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν το θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό ή να βλάψουν την ανθρώπινη υγεία με την καταπόνηση ή την εισπνοή ή με τη δερματική επαφή. 6.2Η6.2 Μολυσματικές ουσίες. Ουσίες ή απόβλητα που περιέχουν ζώντες μικροοργανισμούς ή τις τοξίνες τους, οι οποίες είναι γνωστό ή υπάρχει η υποψία ότι προκαλούν ασθένειες σε ανθρώπους ή ζώα. Αυτή η απαρίθμηση αντιστοιχεί στο σύστημα ταξινόμησης των επικίνδυνων που έχει υιοθετηθεί στις Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (SΤ/SG/ΑC.10/i/RΕV.5/ Ηνωμένα Έθνη, Ν. Υόρκη 1988).Η8 Διαβρωτικά.Ουσίες ή απόβλητα που με χημική ενέργεια θα προκαλέσουν σοβαρή βλάβη όταν έλθουν σε επαφή με ζώντα ιστό ή στην περίπτωση διαρροής θα βλάψουν σοβαρά ή ακόμη και θα καταστρέψουν τα άλλα μεταφερόμενα εμπορεύματα ή τα μέσα μεταφοράς. Μπορεί επίσης να προκαλέσουν άλλους κινδύνους.Η10 Ελευθέρωση τοξικών αερίων σε επαφή με τον αέρα ή το νερό. Ουσίες ή απόβλητα που σε επαφή με αέρα ή νερό μπορούν να ελκύσουν τοξικά αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες.Η11 Τοξικέςδράσεις (βραδείεςή χρόνιες).Ουσίες ή απόβλητα που, με την εισπνοή ή την κατάποση ή την επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσουν βραδείες ή χρόνιες επιδράσεις, συμπεριλαμβανομένης καρκινογενέσεως.Η12 Οικοτοξικές.Ουσίες ή απόβλητα που εάν ελκυθούν παρουσιάζουν ή μπορεί να παρουσιάσουν έμμεσες ή βραδείες αρνητικές επιδράσεις στο περιβάλλον με τη βιοσυγκέντρωση και/ή τοξικές επιδράσεις στα βιοτικά συστήματα.Η13 Ουσίες ικανές με οποιονδήποτε τρόπο, μετά από επεξεργασία, να παράγουν άλλη ουσία που να έχει οποιοδήποτε από τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται ανωτέρω. ΔΟΚΙΜΕΣΔεν έχουν ακόμα γίνει εντελώς γνωστοί οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι που παρουσιάζουν ορισμένοι τύποι αποβλήτων. Δεν υπάρχουν δοκιμές ποσοτικής εκτίμησης αυτών των κινδύνων. Είναι απαραίτητες πιο εμπεριστατωμένες έρευνες, προκειμένου να αναπτυχθούν τα μέσα χαρακτηρισμού των κινδύνων, τους οποίους αυτοί οι τύποι των αποβλήτων μπορούν να παρουσιάσουν για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Τυποποιημένες δοκιμές έχουν εφαρμοσθεί αναφορικά με τις αμιγείς ουσίες και υλικά. Πολλές χώρες έχουν αναπτύξει εθνικές δοκιμές, που μπορούν να έχουν εφαρμογή σε υλικά προοριζόμενα να υποστούν επεξεργασία, σύμφωνα με τις εργασίες που παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης, με σκοπό να αποσαφηνισθεί εάν αυτά τα υλικά παρουσιάζουν κάποιο από τα χαρακτηριστικά που απαριθμούνται στο παρόν Παράρτημα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η παράγραφος Α περιλαμβάνει όλες αυτές τις εργασίες επεξεργασίας όπως αυτές εκτελούνται στην πράξη. D1 Απόθεση πάνω ή μέσα στο έδαφος (π.χ. αποθήκευση κ.λπ.). D2 Επεξεργασία μέσα στη γη (π.χ. βιοαποσύνθεση υγρών ή λασπωδών αποβλήτων μέσα στο έδαφος κ.λπ.). D3 Βαθιά έγχυση (π.χ. έγχυση αντλισίμων αποβλήτων σε πηγάδια ή φυσικούς χώρους εναπόθεσης κ.λπ.). D4 Επιφανειακή άρδευση (π.χ. τοποθέτηση υγρών ή ημιρεύστων αποβλήτων σε λάκκους, λίμνες κ.λπ.). D5 Ειδικά διευθετημένοι χώροι αποθήκευσης (π.χ. τοποθέτηση σε διακεκριμένα κελιά κατά σειρά που είναι σφραγισμένα και απομονωμένα το ένα από το άλλο και από το περιβάλλον κ.λπ.). D6 Απόρριψη στο υδάτινο περιβάλλον εκτός από την καταβύθιση στη θάλασσα. D7 Καταβύθιση στη θάλασσα συμπεριλαμβανομένης της ενταφής στο θαλάσσιο υπέδαφος. D8 Βιολογική επεξεργασία που δεν αναφέρεται ειδικά σε άλλο σημείο του παρόντος Παραρτήματος, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σύνθετων ουσιών ή μιγμάτων που υπόκεινται σε επεξεργασία με οποιαδήποτε από τις εργασίες της Παραγράφου Α D9 Φυσικο-χημική επεξεργασία που δεν ορίζεται σε άλλο σημείο του παρόντος Παραρτήματος που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σύνθετων ουσιών ή μιγμάτων τα οποία υπόκεινται σε επεξεργασία με οποιαδήποτε από τις εργασίες της παραγράφου Α (π.χ. εξάτμιση, ξήρανση, φρύξη, εξουδετέρωση, καθίζηση κ.λπ.). D10Αποτέφρωση στη γη. D11Αποτέφρωση στη θάλασσα. D12 Μόνιμη αποθήκευση (π.χ. τοποθέτηση κοντέηνερ σε παλιά μεταλλεία κ.λπ.). D13 Ανάμιξη πριν από την υποβολή σε οποιαδήποτε από τις εργασίες που περιγράφονται στην Παράγραφο Α. D14 Επανασυσκευασία πριν από την υποβολή σε οποιαδήποτε από τις εργασίες που περιγράφονται στην Παράγραφο Α. D15 Αποθήκευση πριν από τις εργασίες της Παραγράφου Α. Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Παράγραφος Β περιλαμβάνει όλες τις εργασίες εκείνες που αναφέρονται σε υλικά τα οποία θεωρούνται ή νομικά προσδιορίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα και τα οποία διαφορετικά θα μπορούσαν να προορίζονταν για μια από τις εργασίες που περιλαμβάνονται στην Παράγραφο Α. R1Χρήση ως καύσιμα (εκτός της αμέσου καύσεως) ή άλλο μέσον για την παραγωγή ενέργειας. R2Ανάκτηση/αναγέννηση διαλύτη. R3Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως διαλύτες. R4Ανακύκλωση/ανάκτηση μετάλλων και μεταλλικών ενώσεων. R5Ανακύκλωση/ανάκτηση άλλων ανόργανων υλικών. R6Αναγέννηση οξέων ή βάσεων. R7Ανάκτηση συστατικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για τη μείωση της ρύπανσης. R8Ανάκτηση συστατικών στοιχείων καταλυτών. R9Αναγέννηση ή άλλες επαναχρησιμοποιήσεις χρησιμοποιημένων ελαίων. R10 Διασπορά πάνω στο έδαφος που έχει ως αποτέλεσμα ευεργετική επίδραση στη γεωργία ή στην οικολογία. R11 Χρησιμοποίηση υπολειμμάτων που έχουν ληφθεί από οποιαδήποτε από τις εργασίες που αριθμούνται R1-R10. R12 Ανταλλαγή αποβλήτων για υποβολή σε οποιαδήποτε από τις εργασίες που αριθμούνται από R1-R11. R13 Συγκέντρωση υλικού που υποβάλλεται σε μία από τις εργασίες που περιγράφονται στην Παράγραφο Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΑιτιολογία εξαγωγής αποβλήτων.Εξαγωγέας αποβλήτων 1/Παραγωγός (οι) αποβλήτων και χώρος παραγωγής 1/Αυτός που επεξεργάζεται τα απόβλητα και υφιστάμενος χώρος επεξεργασίας 1/Προβλεπόμενος (οι) μεταφορέας (εις) των αποβλήτων ή οι αντιπρόσωποι τους όταν είναι γνωστοί 1/Χώρα εξαγωγής των αποβλήτων Αρμόδια Αρχή 2/Προβλεπόμενες χώρες διέλευσης Αρμόδια Αρχή 2/Χώρα Εισαγωγής των αποβλήτων Αρμόδια Αρχή 2/Γενική ή ατομική κοινοποίηση.Προβλεπόμενη (ες) ημερομηνία (ες) μεταφοράς (ων) και διάρκεια της εξαγωγής των αποβλήτων καθώς και προβλεπόμενο δρομολόγιο (κυρίως των σημείων εισόδου και εξόδου) 3/Μέσο (α) προβλεπόμενης μεταφοράς (οδική, σιδηροδρομική, θαλάσσια, αεροπορική, γραμμή εσωτερικής ναυσιπλοίας κ.λπ.).Πληροφορίες αναφορικά με τις ασφαλίσεις 4/Καθορισμός φυσικής περιγραφής αποβλήτων περιλαμβανομένων των αριθμών Υ και UΚ, της σύστασής τους 5/ και πληροφορίες σχετικά με κάθε ειδική διάταξη που αναφέρεται στο χειρισμό κυρίως των μέτρων επείγουσας ανάγκης που λαμβάνονται σε περίπτωση ατυχήματος.Τύπος προβλεπόμενης συσκευασίας (π:χ. χύδην φορτίο, βαρέλια, δεξαμενόπλοια).Υπολογιζόμενη ποσότητα σε βάρος/όγκο 6/Διαδικασία παραγωγής των αποβλήτων 7/Για απόβλητα που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι, ταξινόμηση του Παραρτήματος ΙΙ: χαρακτηριστικό επικινδυνότητας, αριθμός Η, κατηγορία ΟΗΕ.Μέθοδος επεξεργασίας σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ.Δήλωση από τον παραγωγό και τον εξαγωγέα που να βεβαιώνει την ακρίβεια των πληροφοριών.Πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής περιγραφής της εγκατάστασης επεξεργασίας) οι οποίες μεταβιβάζονται στον εξαγωγέα ή παραγωγό από αυτόν που επεξεργάζεται τα απόβλητα και επί των οποίων ο τελευταίος στηρίχθηκε για να εκτιμήσει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστεύει ότι η διαχείριση των αποβλήτων δεν θα γίνει με μεθόδους οικολογικά ορθολογικές σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς της χώρας εισαγωγής.Πληροφορίες που αφορούν τη συναφθείσα σύμβαση μεταξύ του εξαγωγέα και αυτού που. προτίθεται να επεξεργασθεί (τα απόβλητα). Σημειώσεις1/ Πλήρες όνομα και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τέλεξ ή τέλεφαξ, καθώς και όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τέλεξ ή τέλεφαξ του προσώπου με το οποίο πρόκειται να γίνει η επαφή. 2/ Πλήρες όνομα και διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός τέλεξ ή τέλεφαξ. 3/ Σε περίπτωση γενικής κοινοποίησης που καλύπτει πολλές μεταφορές, προσδιορίζονται είτε οι προβλεπόμενες ημερομηνίες κάθε μεταφοράς ή, εάν αυτές δεν είναι γνωστές, η προβλεπόμενη συχνότητα των μεταφορών. 4/ Πληροφορίες που θα παρέχονται σχετικά με τις συναφείς διατάξεις για την ασφάλιση και σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπισθούν από τον εξαγωγέα, μεταφορέα ή αυτού που επεξεργάζεται (τα απόβλητα). 5/ Να προσδιορίζεται η φύση και η συγκέντρωση των πλέον επικίνδυνων σύνθετων στοιχείων, από την άποψη της τοξικότητας και άλλων κινδύνων που παρουσιάζουν τα απόβλητα τόσο ως προς το χειρισμό τους όσο και ως προς την προβλεπόμενη μέθοδο επεξεργασίας. 6/ Σε περίπτωση γενικής κοινοποίησης, που καλύπτει πολλές μεταφορές, να προσδιορίζεται τόσο η εκτιμούμενη συνολική ποσότητα όσο και οι εκτιμούμενες ποσότητες για καθεμία από τις μεταφορές. 7/ Στο μέτρο που αυτή η πληροφορία είναι αναγκαία για την εκτίμηση των κινδύνων και τον προσδιορισμό της εγκυρότητας της προτεινόμενης εργασίας για την επεξεργασία. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣΕξαγωγέας των αποβλήτων 1/Παραγωγός (οι) των αποβλήτων και χώρος παραγωγής 1/Αυτός που επεξεργάζεται τα απόβλητα και υφιστάμενος χώρος επεξεργασίας 1/Μεταφορέας (εις) των αποβλήτων 1/ και αντιπρόσωπος (οι) του/των.Υποκείμενο γενικής ή ατομικής κοινοποίησης.Ημερομηνία έναρξης της διασυνοριακής κίνησης και ημερομηνία (ες) και υπογραφή κατά την παραλαβή από κάθε άτομο που αναλαμβάνει (την επεξεργασία) των αποβλήτων.Μέσα μεταφοράς (οδική, σιδηροδρομική, γραμμή εσωτερικής ναυσιπλοΐας, θαλάσσια, αεροπορική) συμπεριλαμβανομένων των χωρών εξαγωγής, διέλευσης και εισαγωγής, καθώς και των σημείων εισόδου και εξόδου όταν αυτά είναι γνωστά. θΓενική περιγραφή των αποβλήτων (φυσική κατάσταση, ακριβής ονομασία και κατηγορία αποστολής ΟΗΕ, αριθμός ΟΗΕ αριθμός Υ και αριθμός Η κατά περίπτωση).Πληροφορίες αναφορικά με ειδικές διατάξεις που αναφέρονται στο χειρισμό συμπεριλαμβανομένων των μέτρων παρέμβασης σε περίπτωση ατυχήματος.Τύπος και αριθμός συσκευασιών.Ποσότητα σε βάρος/όγκο.Δήλωση από τον παραγωγό ή εξαγωγέα που να βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς.Δήλωση από τον παραγωγό ή εξαγωγέα στην οποία να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις από την πλευρά των αρμόδιων αρχών όλων των ενδιαφερόμενων Κρατών που είναι Μέρη.Πιστοποιητικό από αυτόν που επεξεργάζεται τα απόβλητα για την παραλαβή τους στην προσδιορισθείσα εγκατάσταση επεξεργασίας και κατάδειξη της μεθόδου επεξεργασίας και της κατά προσέγγιση ημερομηνίας επεξεργασίας. ΣημειώσειςΟι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με το έγγραφο της κίνησης θα είναι, εφόσονείναι δυνατό, ενσωματωμένες σ ένα μόνο και το ίδιο έγγραφο με εκείνες που απαιτούνται από τον κανονισμό των μεταφορών. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να συμπληρώνουν και όχι να επαναλαμβάνουν εκείνες που απαιτούνται από τον κανονισμό των μεταφορών. Το έγγραφο της κίνησης θα περιέχει οδηγίες αναφορικά με το πρόσωπο που είναι αρμόδιο να παρέχει πληροφορίες και να συμπληρώνει τα έντυπα. 1/ Πλήρες όνομα και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τέλεξ ή τέλεφαξ, καθώς και όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμό τέλεξ ή τέλεφαξ του προσώπου με το οποίο θα γίνει επαφή σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΆρθρο 1 Η διαδικασία της διαιτησίας ακολουθείται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω άρθρων 2 μέχρι 10, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις της συμφωνίας που προβλέπεται στο άρθρο 20 της Σύμβασης. Άρθρο 2 Το ενάγον Μέρος γνωστοποιεί στη Γραμματεία ότι τα Μέρη έχουν συμφωνήσει να υποβάλλουν τη διαφορά σε διαιτησία σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή την παράγραφο 3 του άρθρου 20 της Σύμβασης, υποδεικνύοντας κυρίως τα άρθρα της Σύμβασης των οποίων η ερμηνεία ή η εφαρμογή είναι υπό κρίση. Η Γραμματεία μεταβιβάζει τις πληροφορίες που λαμβάνει κατ αυτόν τον τρόπο σε όλα τα Μέρη της Σύμβασης. Άρθρο 3 Το διαιτητικό δικαστήριο συγκροτείται από τρία μέλη. Καθένα από τα Μέρη υποδεικνύει ένα διαιτητή και οι δύο διαιτητές που υποδεικνύονται κατ αυτόν τον τρόπο διορίζουν με κοινή συμφωνία τον τρίτο διαιτητή, ο οποίος αναλαμβάνει την προεδρία του δικαστηρίου. Αυτός ο τελευταίος δεν θα πρέπει να είναι πολίτης ενός από τα Μέρη της διαφοράς, ούτε να έχει μόνιμη κατοικία στο έδαφος ενός από αυτά τα Μέρη ούτε να βρίσκεται στην υπηρεσία ενός από αυτά, ούτε να έχει ήδη ασχοληθεί με την υπόθεση με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα. Άρθρο 41.Εάν μέσα σε προθεσμία δύο μηνών, μετά την υπόδειξη των δύο διαιτητών, δεν έχει διορισθεί ο Πρόεδρος του διαιτητικού δικαστηρίου, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών προβαίνει μετά από αίτηση ενός από τα δύο Μέρη, στο διορισμό του μέσα σε μία νέα προθεσμία δύο μηνών. 2.Εάν, μέσα σε μία προθεσμία δύο μηνών μετά την παραλαβή της αίτησης, το ένα από τα Μέρη της διαφοράς δεν προβαίνει στην υπόδειξη ενός διαιτητή, το άλλο Μέρος μπορεί να απευθυνθεί στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος διορίζει τον Πρόεδρο του διαιτητικού δικαστηρίου μέσα σε μία νέα προθεσμία δύο μηνών. Από το διορισμό του ο Πρόεδρος του διαιτητικού δικαστηρίου ζητά από το Μέρος που δεν έχει υποδείξει διαιτητή να το κάνει μέσα σε προθεσμία δύο μηνών. Όταν παρέλθει αυτή η προθεσμία, απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος προβαίνει στο διορισμό αυτό μέσα σε νέα προθεσμία δύο μηνών. Άρθρο 51.Το δικαστήριο εκδίδει την απόφασή του σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης. 2.Κάθε διαιτητικό δικαστήριο, που συγκροτείται με τους όρους του παρόντος παραρτήματος, διατυπώνει τους σαφείς κανόνες της διαδικασίας του. Άρθρο 61.Οι αποφάσεις του διαιτητικού δικαστηρίου, τόσο επί της διαδικασίας όσο και επί της ουσίας, λαμβάνονται με πλειοψηφία των ψήφων των μελών του. 2 Το δικαστήριο μπορεί να πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποκατάσταση των γεγονότων. Μπορεί, με αίτηση ενός από τα Μέρη, να συστήσει τα απαραίτητα συντηρητικά μέτρα. 3.Τα Μέρη της διαφοράς θα παρέχουν όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις για την καλή διεξαγωγή της διαδικασίας. 4.Η απουσία ή το ελάττωμα ενός Μέρους της διαφοράς δεν αποτελεί διαδικαστικό κώλυμα. Άρθρο 7 Το δικαστήριο μπορεί να γνωρίζει και να αποφασίζει για τις ανταπαντήσεις που απορρέουν άμεσα από το αντικείμενο της διαφοράς. Άρθρο 8 Οι δαπάνες του δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής των μελών του, αναλαμβάνονται κατά ίσα μέρη από τα Μέρη της διαφοράς, εκτός εάν το δικαστήριο της διαιτησίας αποφασίσει διαφορετικά εξαιτίας των ειδικών συνθηκών της υπόθεσης. Το δικαστήριο κρατά ένα λεπτομερή απολογισμό όλων των δαπανών του και παρέχει τελική κατάστασή τους στα Μέρη. Άρθρο 9 Κάθε Μέρος που έχει έννομο συμφέρον ως προς το αντικείμενο της διαφοράς που μπορεί να προσβάλλεται από την απόφαση μπορεί να παρεμβαίνει στη διαδικασία μετά από συναίνεση του δικαστηρίου. Άρθρο 101.Το δικαστήριο εκδίδει την απόφαση μέσα σε προθεσμία πέντε μηνών από την ημερομηνία της συστάσεώς του, εκτός εάν θεωρεί αναγκαίο να παρατείνει αυτήν την προθεσμία για μία περίοδο η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους πέντε μήνες. 2.Η απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου είναι αιτιολογημένη, οριστική και δεσμευτική για τα Μέρη της διαφοράς. 3.Κάθε διαφορά που θα μπορούσε να προκύψει μεταξύ των Μερών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση της απόφασης μπορεί να υποβάλλεται από ένα από τα Μέρη στο διαιτητικό δικαστήριο που την εξέδωσε ή, εάν δεν μπορεί να γίνει παραπομπή στο τελευταίο, σε ένα άλλο διαιτητικό δικαστήριο που συγκροτείται γι αυτόν το σκοπό με τον ίδιο τρόπο όπως το προηγούμενο.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης και των παραρτημάτων της που κυρώνονται από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 25 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.