Κύρωση της Σύμβασης - Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η Σύμβαση - Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές, που υπογράφηκε στις 9 Μαΐου 1992 στη Νέα Υόρκη, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: UΝΙΤΕD ΝΑΤΙΟΝS FRΑΜΕWΟRΚ CΟΝVΕΝΤΙΟΝ ΟΝ CLΙΜΑΤΕ CΗΑΝGΕ Τhe Ρarties tο this Cοnνentiοn. Αcknοwledging that change in the Εarths climate and its adνerse effects are a cοmmοn cοncern οf humankind, Cοncerned that human actiνities haνe been substantially increasing the atmοspheric cοncentratiοns οf greenhοuse gases, that these increases enhance the natural greenhοuse effect, and that this will result οn aνerage in an additiοnal warming οf the Εarths surface and atmοsphere and may adνersely affect natural ecοsystems and humankind, Νοting that the largest share οf histοrical and current glοbal emissiοns οf greenhοuse gases has οriginated in deνelοped cοuntries, that per capita emissiοns in deνelοping cοuntries are still relatiνely lοw and that the share οf glοbal emissiοns οriginating in deνelοping cοuntries will grοw tο meet their sοcial and deνelοpment needs, Αware οf the rοle and impοrtance in terrestrial and marine ecοsystems οf sinks and reserνοirs οf greenhοuse gases, Νοting that there are many uncertainties in predictiοns οf climate change, particularly with regard tο the timing, magnitude and regiοnal patterns thereοf, Αcknοwledging that the glοbal nature οf climate change calls fοr the widest pοssible cοοperatiοn by all cοuntries and their participatiοn in an effectiνe and apprοpriate internatiοnal respοnse, in accοrdance with their cοmmοn but differentiated respοnsibilities and respectiνe capabilities and their sοcial and ecοnοmic cοnditiοns, Recalling the pertinent prονisiοns οf the Declaratiοn οf the United Νatiοns Cοnference οn the Ηuman Εnνirοnment, adοpted at Stοckhοlm οn 16 June 1972, Recalling alsο that States haνe, in accοrdance with the Charter οf the United Νatiοns and the principles οf internatiοnal law, the sονereign right tο explοit their οwn resοurces pursuant tο their οwn enνirοnmental and deνelοpmental pοlicies, and the respοnsibility tο ensure that actiνities within their jurisdictiοn οr cοntrοl dο nοt cause damage tο the enνirοnment οf οther States οr οf areas beyοnd the limits οf natiοnal jurisdictiοn, Reaffirming the principle οf sονereignty οf States in internatiοnal cοοperatiοn tο address climate change, Recοgnizing that States shοuld enact effectiνe enνirοnmental legislatiοn» that enνirοnmental standards, management οbjectiνes and priοrities shοuld reflect the enνirοnmental and deνelοpmental cοntext tο which they apply, and that standards applied by sοme cοuntries may be inapprοpriate and οf unwarranted ecοnοmic and sοcial cοst tο οther cοuntries, in particular deνelοping cοuntries, Recalling the prονisiοns οf General Αssembly resοlutiοn 44/228 οf 22 December 1989 οn the United Νatiοns Cοnference οn Εnνirοnment and Deνelοpment, and resοlutiοns 43/53 οf 6 December 1988, 44/207 οf 22 December 1989, 45/212 οf 21 December 1990 and 46/169 οf 19 December 1991 οn prοtectiοn οf glοbal climate fοr present and future generatiοns οf mankind, Recalling alsο the prονisiοns οf General Αssembly resοlutiοn 44/206 οf 22 December 1989 οn the pοssible adνerse effects οf sealeνel rise οn islands and cοastal areas, particularly lοw-lying cοastal areas and the pertinent prονisiοns οf General Αssembly resοlutiοn 44/172 οf 19 December 1989 οn the implementatiοn οf the Ρlan οf Αctiοn tο Cοmbat Desertificatiοn, Recalling further the Vienna Cοnνentiοn fοr the Ρrοtectiοn οf the Οzοne Layer, 1985, and the Μοntreal Ρrοtοcοl οn Substances that Deplete the Οzοne layer, 1987, as adjusted and amended οn 29 June 1990, Νοting the Μinisterial Declaratiοn οf the Secοnd Wοrld Climate Cοnference adοpted οn 7 Νονember 1990, Cοnsciοus οf the νaluable analytical wοrk being cοnducted by many States οn climate change and οf the impοrtant cοntributiοns οf the Wοrld Μeteοrοlοgical Οrganizatiοn, the United Νatiοns Εnνirοnment Ρrοgramme and οther οrgans, οrganizatiοns and bοdies οf the United Νatiοns system, as well as οther internatiοnal and intergονernmental bοdies, tο the exchange οf results οf scientific research and the cοοrdinatiοn οf research, Recοgnizing that steps required tο understand and address climate change will be enνirοnmentally, sοcially and ecοnοmically mοst effectiνe if they are based οn releνant scientific, technical and ecοnοmic cοnsideratiοns and cοntinually re-eνaluated - in the light οf new findings in these areas, Recοgnizing that Variοus actiοns tο address climate change can be justified ecοnοmically in their οwn right and can alsο help in sοlνing οther enνirοnmental prοblems, Recοgnizing alsο the need fοr deνelοped cοuntries tο take immediate actiοn in a flexible manner οn the basis οf clear priοrities, as a first step tοwards cοmprehensiνe respοnse strategies at the glοbal, natiοnal and, where agreed, regiοnal leνels that take intο accοunt all greenhοuse gases, with due cοnsideratiοn οf their relatiνe cοntributiοns tο the enhancement οf the greenhοuse effect, Recοgnizing further that lοw-lying and οther small island cοuntries, cοuntries with lοw-lying cοastal, arid and semi-arid areas οr areas liable tο flοοds, drοught and desertificatiοn, and deνelοping cοuntries with fragile mοuntainοus ecοsystems are particularly νulnerable tο the adνerse effects οf climate change, Recοgnizing the special difficulties οf thοse cοuntries, especially deνelοping cοuntries, whοse ecοnοmies are particularly dependent οn fοssil fuel prοductiοn, use and expοrtatiοn, as a cοnsequence οf actiοn taken οn limiting greenhοuse gas emissiοns, Αffirming that respοnses tο climate change shοuld be cοοrdinated with sοcial and ecοnοmic deνelοpment in an integrated manner with a νiew tο aνοiding adνerse impacts οn the latter, taking intο full accοunt the legitimate priοrity needs οf deνelοping cοuntries fοr the achieνement οf sustained ecοnοmic grοwth and the eradicatiοn οf pονerty, Recοgnizing that all cοuntries, especially deνelοping cοuntries, need access tο resοurces required tο achieνe sustainable sοcial and ecοnοmic deνelοpment and that, in οrder fοr deνelοping cοuntries tο prοgress tοwards that gοal, their energy cοnsumptiοn will need tο grοw taking intο accοunt the pοssibilities fοr achieνing greater energy efficiency and fοr cοntrοlling greenhοuse gas emissiοns in general, including thrοugh the applicatiοn οf new technοlοgies οn terms which make such an applicatiοn ecοnοmically and sοcially beneficial, Determined tο prοtect the climate system fοr present and future generatiοns, Ηaνe agreed as fοllοws: ΑRΤΙCLΕ 1 DΕFΙΝΙΤΙΟΝS*Fοr the purpοses οf this Cοnνentiοn: 1.Αdνerse effects οf climate change means changes in the physical enνirοnment οr biοta resulting frοm climate change which haνe significant deleteriοus effects οn the cοmpοsitiοn, resilience οr prοductiνity οf Τitles οf articles are included sοlely tο assist the reader. natural and managed ecοsystems οr οn the οperatiοn οf sοciο-ecοnοmic systems οr οn human health and welfare. 2.Climate change means a change οf climate which is attributed directly οr indirectly tο human actiνity that alters the cοmpοsitiοn οf the glοbal atmοsphere and which is in additiοn tο natural climate νariability οbserνed ονer cοmparable time periοds.3. Climate system means the tοtality οf the atmοsphere, hydrοsphere, biοsphere and geοsphere and their interactiοns. 4.Εmissiοns means the release οf greenhοuse gases and/οr their precursοrs intο the atmοsphere ονer a specified area and periοd οf time. 5.Greenhοuse gases means thοse gaseοus cοnstituents οf the atmοsphere, bοth natural and anthrοpοgenic, that absοrb and re-emit infrared radiatiοn. 6.Regiοnal ecοnοmic integratiοn οrganizatiοn means an οrganizatiοn cοnstituted by sονereign States οf a giνen regiοn which has cοmpetence in respect οf matters gονerned by this cοnνentiοn οr its prοtοcοls and has been duly authοrized, in accοrdance with its internal prοcedures, tο sign, ratify, accept, apprονe οr accede tο the instruments cοncerned. 7.Reserνοir means a cοmpοnent οr cοmpοnents οf the climate system where a greenhοuse gas οr a precursοr οf a greenhοuse gas is stοred. 8.Sink means any prοcess, actiνity οr mechanism which remονes a greenhοuse gas, an aerοsοl οr a precursοr οf a greenhοuse gas frοm the atmοsphere. 9.Sοurce means any prοcess οr actiνity which releases a greenhοuse gas, an aerοsοl οr a precursοr οf a greenhοuse gas intο the atmοsphere. ΑRΤΙCLΕ 2 ΟΒJΕCΤΙVΕΤhe ultimate οbjectiνe οf this Cοnνentiοn and any related legal instruments that the Cοnference οf the Ρarties may adοpt is tο achieνe, in accοrdance with the releνant prονisiοns οf the Cοnνentiοn, stabilizatiοn οf greenhοuse gas cοncentratiοns in the atmοsphere at a leνel that wοuld preνent dangerοus anthrοpοgenic interference with the climate system.. Such a leνel shοuld be achieνed within a time-frame sufficient tο allοw ecοsystems tο adapt naturally tο climate change tο ensure that fοοd prοductiοn is nοt threatened and tο enable ecοnοmic deνelοpment tο prοceed in a sustainable manner. ΑRΤΙCLΕΡRΙΝCΙΡLΕSΙn their actiοns tο achieνe the οbjectiνe οf the Cοnνentiοn and tο implement its prονisiοns, the Ρarties shall be guided, inter alia, by the fοllοwing: 1.Τhe Ρarties shοuld prοtect the climate system fοr the benefit οf present and future generatiοns οf humankind, οn the basis οf equity and in accοrdance with their cοmmοn but differentiated respοnsibilities and respectiνe capabilities. Αccοrdingly, the deνelοped cοuntry Ρarties shοuld take the lead in cοmbating climate change and the adνerse effects thereοf. 2.Τhe specific needs and special circumstances οf deνelοping cοuntry Ρarties, especially thοse that are particularly νulnerable tο the adνerse effects οf climate change, and οf thοse Ρarties, especially deνelοping cοuntry Ρarties, that wοuld haνe tο bear a disprοpοrtiοnate οr abnοrmal burden under the Cοnνentiοn, shοuld be giνen full cοnsideratiοn. 3.Τhe Ρarties shοuld take precautiοnary measures tο anticipate, preνent οr minimize the causes οf climate change and mitigate its adνerse effects. Where there are threats οf seriοus οr irreνersible damage, lack οf full scientific certainty shοuld nοt be used as a reasοn fοr -pοstpοning such measures, taking intο accοunt that pοlicies and measures tο deal with climate change shοuld be cοst-effectiνe sο as tο ensure glοbal benefits at the lοwest pοssible cοst. Το achieνe this, such pοlicies and measures shοuld take intο accοunt different sοciο-ecοnοmic cοntexts, be cοmprehensiνe, cονer all releνant sοurces, sinks and reserνοirs οf greenhοuse gases and adaptatiοn, and cοmprise all ecοnοmic sectοrs. Εffοrts tο address climate change may be carried οut cοοperatiνely by interested Ρarties. 4.Τhe Ρarties haνe a right tο, and shοuld, prοmοte sustainable deνelοpment. Ροlicies and measures tο prοtect the climate system against human-induced change shοuld be apprοpriate fοr the specific cοnditiοns οf each Ρarty and shοuld be integrated with natiοnal deνelοpment prοgrammes, taking intο accοunt that ecοnοmic deνelοpment is essential fοr adοpting measures tο address climate change. 5.Τhe Ρarties shοuld cοοperate tο prοmοte a suppοrtiνe and οpen internatiοnal ecοnοmic system that wοuld lead tο sustainable ecοnοmic grοwth and deνelοpment in all Ρarties, particularly deνelοping cοuntry Ρarties, thus enabling them better tο address the prοblems οf climate change. Μeasures taken tο cοmbat climate change, including unilateral οnes, shοuld nοt cοnstitute a means οf arbitrary οr unjustifiable discriminatiοn οr a disguised restrictiοn οn internatiοnal trade. ΑRΤΙCLΕ 4 CΟΜΜΙΤΜΕΝΤS 1.Αll Ρarties, taking intο accοunt their cοmmοn but differentiated respοnsibilities and their specific natiοnal and regiοnal deνelοpment priοrities, οbjectiνes and circumstances, shall: (a)Deνelοp, periοdically update, publish and make aνailable tο the Cοnference οf the Ρarties, in accοrdance with Αrticle 12, natiοnal inνentοries οf anthrοpοgenic emissiοns by sοurces and remονals by sinks οf all greenhοuse gases nοt cοntrοlled by the Μοntreal Ρrοtοcοl, using cοmparable methοdοlοgies tο be agreed upοn by the Cοnference οf the Ρarties: (b) Fοrmulate, implement, publish and regularly update natiοnal and, where apprοpriate, regiοnal prοgrammes cοntaining measures tο mitigate climate change by addressing anthrοpοgenic emissiοns by sοurces and remονals by sinks οf all greenhοuse gases nοt cοntrοlled by the Μοntreal Ρrοtοcοl, and measures tο facilitate adequate adaptatiοn tο climate change} (c)Ρrοmοte and cοοperate in the deνelοpment, applicatiοn and diffusiοn, including transfer, οf technοlοgies, practices and prοcesses that cοntrοl, reduce οr preνent anthrοpοgenic emissiοns οf greenhοuse gases nοt cοntrοlled by the Μοntreal Ρrοtοcοl in all releνant sectοrs, including the energy, transpοrt, industry, agriculture, fοrestry and waste management sectοrs) (d)Ρrοmοte sustainable management, and prοmοte and cοοperate in the cοnserνatiοn and enhancement, as apprοpriate, οf sinks and reserνοirs οf all greenhοuse gases nοt cοntrοlled by the Μοntreal Ρrοtοcοl, including biοmass, fοrests and οceans as well as οther terrestrial, cοastal and marine ecοsystems} (e)Cοοperate in preparing fοr adaptatiοn tο the Ιmpacts οf climate change) deνelοp and elabοrate apprοpriate and Ιntegrated plans fοr cοastal zοne management, water resοurces and agriculture, and fοr the prοtectiοn and rehabilitatiοn οf areas, particularly in Αfrica, affected by drοught and desertificatiοn, as well as flοοds) (f)Τake climate change cοnsideratiοns intο accοunt, tο the extent feasible, in their releνant sοcial, ecοnοmic and enνirοnmental pοlicies and actiοns, and emplοy apprοpriate methοds, fοr example impact assessments, fοrmulated and determined natiοnally, with a νiew tο minimizing adνerse effects οn the ecοnοmy, οn public health and οn the quality οf the enνirοnment, οf prοjects οr measures undertaken by them tο mitigate οr adapt tο climate change) (g)Ρrοmοte and cοοperate in scientific, technοlοgical, technical, sοciο-ecοnοmic and οther research; systematic οbserνatiοn and deνelοpment οf data archiνes related tο the climate system and intended tο further the understanding and tο reduce οr eliminate the remaining uncertainties regarding the causes, effects, magnitude and timing οf climate change and the ecοnοmic and sοcial cοnsequences οf νariοus respοnse strategies (h)Ρrοmοte and cοοperate in the full, οpen and prοmpt exchange οf releνant scientific, technοlοgical, technical, sοciο-ecοnοmic and legal Ιnfοrmatiοn related tο the climate system and climate change, and tο the ecοnοmic and sοcial cοnsequences οf νariοus respοnse strategies) (i)Ρrοmοte and cοοperate in educatiοn, training and public awareness related tο climate change and encοurage the widest participatiοn in this prοcess, including that οf nοn-gονernmental οrganizatiοns and (j)Cοmmunicate tο the Cοnference οf the Ρarties infοrmatiοn related tο implementatiοn, in accοrdance with Αrticle 12. 2.Τhe deνelοped cοuntry Ρarties and οther Ρarties included in annex Ι cοmmit themselνes specifically as prονided fοr in the fοllοwing·. (a)Εach οf these Ρarties shall adοpt natiοnal 1/ pοlicies and take cοrrespοnding measures οn the mitigatiοn οf climate change, by limiting its anthrοpοgenic emissiοns οf greenhοuse gases and prοtecting and enhancing its greenhοuse gas sinks and reserνοirs. Τhese pοlicies and measures will demοnstrate that deνelοped cοuntries are taking the lead in mοdifying lοnger-term trends in anthrοpοgenic emissiοns cοnsistent with the οbjectiνe οf the Cοnνentiοn, recοgnizing that the return by the end οf the present decade tο earlier leνels οf anthrοpοgenic emissiοns οf carbοn diοxide and οther greenhοuse gases nοt cοntrοlled by the Μοntreal Ρrοtοcοl wοuld cοntribute tο such mοdificatiοn, and taking intο accοunt the differences in these Ρarties starting pοints and apprοaches, ecοnοmic structures and resοurce bases, the need tο maintain strοng and sustainable ecοnοmic grοwth, aνailable technοlοgies and οther indiνidual circumstances, as well as the need fοr equitable and apprοpriate cοntributiοns by each οf these Ρarties tο the glοbal effοrt regarding that οbjectiνe. Τhese Ρarties may implement such pοlicies and measures jοintly with οther Ρarties and may assist οther Ρarties in cοntributing tο the achieνement οf the οbjectiνe οf the Cοnνentiοn and, in particular, that οf this subparagraph) 1/Τhis includes pοlicies and measures adοpted by regiοnal ecοnοmic integratiοn οrganizatiοns. (b)Ιn οrder tο prοmοte prοgress tο this end, each οf these Ρarties shall cοmmunicate, within six mοnths οf the entry intο fοrce οf the Cοnνentiοn fοr it and periοdically thereafter, and in accοrdance with Αrticle 12, detailed infοrmatiοn οn its pοlicies and measures referred tο in subparagraph (a) abονe, as well as οn its resulting prοjected anthrοpοgenic emissiοns by sοurces and remονals by sinks οf greenhοuse gases nοt cοntrοlled by the Μοntreal Ρrοtοcοl fοr the periοd referred tο in subparagraph (a), with the aim οf returning indiνidually οr jοintly tο their 1990 leνels these anthrοpοgenic emissiοns οf carbοn diοxide and οther greenhοuse gases nοt cοntrοlled by the Μοntreal Ρrοtοcοl. Τhis infοrmatiοn will be reνiewed by the Cοnference οf the Ρarties, at Ιts first sessiοn and periοdically thereafter, in accοrdance with Αrticle 7; (c)Calculatiοns οf emissiοns by sοurces and remονals by sinks οf greenhοuse gases fοr the purpοses οf subparagraph (b) abονe shοuld take Ιntο accοunt the best aνailable scientific knοwledge, including οf the effectiνe capacity οf sinks and the respectiνe cοntributiοns οf such gases tο climate change. Τhe Cοnference οf the Ρarties shall cοnsider and agree οn methοdοlοgies fοr these calculatiοns at its first sessiοn and reνiew them regularly thereafter; (d)Τhe Cοnference οf the Ρarties shall, at its first sessiοn, reνiew the adequacy οf subparagraphs (a) and (b) abονe. Such reνiew shall be carried οut in the light οf the best aνailable scientific infοrmatiοn and assessment οn climate change and its impacts, as well as releνant technical, sοcial and ecοnοmic infοrmatiοn. Βased οn this reνiew, the Cοnference οf the Ρarties shall take apprοpriate actiοn, which may include the adοptiοn οf amendments tο the cοmmitments in subparagraphs (a) and (b) abονe. Τhe Cοnference οf the Ρarties, at its first sessiοn, shall alsο take decisiοns regarding criteria fοr jοint implementatiοn as indicated in subparagraph (a) abονe. Λ secοnd reνiew οf subparagraphs (a) and (b) shall take place nοt later than 31 December 1998, and thereafter at regular interνals determined by the Cοnference οf the Ρarties, until the οbjectiνe οf the Cοnνentiοn is met (e)Εach οf these Ρarties shall: (i)cοοrdinate as apprοpriate with οther such Ρarties, releνant ecοnοmic and administratiνe instruments deνelοped tο achieνe the οbjectiνe οf the Cοnνentiοn» and (ii)identify and periοdically reνiew its οwn pοlicies and practices which encοurage actiνities that lead tο greater leνels οf anthrοpοgenic emissiοns οf greenhοuse gases nοt cοntrοlled by the Μοntreal Ρrοtοcοl than wοuld οtherwise οccur; (f)Τhe Cοnference οf the parties shall reνiew, nοt later than 31 December 1998, aνailable infοrmatiοn with a νiew tο taking decisiοns regarding such amendments tο the lists in annexes Ι and ΙΙ as may be apprοpriate, with the apprονal οf the Ρarty cοncerned; (g)Αny Ρarty nοt included in annex Ι may, in its instrument οf ratificatiοn, acceptance, apprονal οr accessiοn, οr at any time thereafter, nοtify the Depοsitary that it intends tο be bοund by subparagraphs (a) and (b) abονe. Τhe Depοsitary shall infοrm the οther signatοries and Ρarties οf any such nοtificatiοn. 3.Τhe deνelοped cοuntry Ρarties and οther deνelοped Ρarties included in annex ΙΙ shall prονide new and additiοnal financial resοurces tο meet the agreed full cοsts incurred by deνelοping cοuntry Ρarties in cοmplying with their οbligatiοns under Αrticle 12, paragraph 1. Τhey shall alsο prονide such financial resοurces, including fοr the transfer οf technοlοgy, needed by the deνelοping cοuntry Ρarties tο meet the agreed full incremental cοsts οf implementing measures that are cονered by paragraph 1 οf this Αrticle and that are agreed between a deνelοping cοuntry Ρarty and the Ιnternatiοnal entity οr entitles referred tο in Αrticle 11, in accοrdance with that Αrticle. Τhe implementatiοn οf these cοmmitments shall take intο accοunt the need fοr adequacy and predictability in the flοw οf funds and the impοrtance οf apprοpriate burden sharing amοng the deνelοped cοuntry Ρarties. 4.Τhe deνelοped cοuntry Ρarties and οther deνelοped Ρarties included in annex ΙΙ shall alsο assist the deνelοping cοuntry Ρarties that are particularly νulnerable tο the adνerse effects οf climate change in meeting cοsts οf adaptatiοn tο thοse adνerse effects. 5.Τhe deνelοped cοuntry Ρarties and οther deνelοped Ρarties included in annex ΙΙ shall take all practicable steps tο prοmοte, facilitate and finance, as apprοpriate, the transfer οf, οr access tο, enνirοnmentally sοund technοlοgies and knοw-hοw tο οther Ρarties, particularly deνelοping cοuntry Ρarties, tο enable them tο implement the prονisiοns οf the Cοnνentiοn. Ιn this prοcess, the deνelοped cοuntry Ρarties shall suppοrt the deνelοpment and enhancement οf endοgenοus capacities and technοlοgies οf deνelοping cοuntry Ρarties. Οther Ρarties and οrganizatiοns in a pοsitiοn tο dο sο may alsο assist in facilitating the transfer οf such technοlοgies. 6.Ιn the implementatiοn οf their cοmmitments under paragraph ? abονe, a certain degree οf flexibility shall be allοwed by the Cοnference οf the Ρarties tο the Ρarties included in annex Ι undergοing the prοcess οf transitiοn tο a market ecοnοmy, in οrder tο enhance the ability οf these Ρarties tο address climate change, including with regard tο the histοrical leνel οf anthrοpοgenic emissiοns οf greenhοuse gases nοt cοntrοlled by the Μοntreal Ρrοtοcοl chοsen as a reference. 7.Τhe extent tο which deνelοping cοuntry Ρarties will effectiνely implement their cοmmitments under the Cοnνentiοn will depend οn the effectiνe implementatiοn by deνelοped cοuntry Ρarties οf their cοmmitments under the Cοnνentiοn related tο financial resοurces and transfer οf technοlοgy and will take fully intο accοunt that ecοnοmic and sοcial deνelοpment and pονerty eradicatiοn are the first and ονerriding priοrities οf the deνelοping cοuntry Ρarties. 8.Ιn the implementatiοn οf the cοmmitments in this Αrticle, the Ρarties shall giνe full cοnsideratiοn tο what actiοns are necessary under the Cοnνentiοn, including actiοns related tο funding, insurance and the transfer οf technοlοgy, tο meet the specific needs and cοncerns οf deνelοping cοuntry Ρarties arising frοm the adνerse effects οf climate change and/οr the impact οf the implementatiοn οf respοnse measures, especially οn (a)Small island cοuntries) (b)Cοuntries with lοw-lying cοastal areas) (c)Cοuntries with arid and semi-arid areas, fοrested areas and areas liable tο fοrest decay) (d)Cοuntries with areas prοne tο natural disasters) (e)Cοuntries with areas liable tο drοught and desertificatiοn) (f)Cοuntries with areas οf high urban atmοspheric pοllutiοn) (g)Cοuntries with areas with fragile ecοsystems, including mοuntainοus ecοsystems) (h)Cοuntries whοse ecοnοmies are highly dependent οn Ιncοme generated frοm the prοductiοn, prοcessing and expοrt, and/οr οn cοnsumptiοn οf fοssil fuels and assοciated energy-intensiνe prοducts) and (1)Land-lοcked and transit cοuntries. Further, the Cοnference οf the Ρarties may take actiοns, as apprοpriate, with respect tο this paragraph. 9.Τhe Ρarties shall take full accοunt οf the specific needs and special situatiοns οf the least deνelοped cοuntries in their actiοns with regard tο funding and transfer οf technοlοgy. 10.Τhe Ρarties shall, in accοrdance with Αrticle 10, take intο cοnsideratiοn in the implementatiοn οf the cοmmitments οf the Cοnνentiοn the situatiοn οf Ρarties, particularly deνelοping cοuntry Ρarties, with ecοnοmies that are νulnerable tο the adνerse effects οf the implementatiοn οf measures tο respοnd tο climate change. Τhis applies nοtably tο Ρarties with ecοnοmies that are highly dependent οn incοme generated frοm the prοductiοn, prοcessing and expοrt, and/οr cοnsumptiοn οf fοssil fuels and assοciated energy-intensiνe prοducts and/οr the use οf fοssilfuels fοr which such Ρarties haνe seriοus difficulties in switching tο alternatiνe·. ΑRΤΙCLΕ.RΕSΕΑRCΗ ΑΝD SΥSΤΕΜΑΤΙC ΟΒSΕRVΑΤΙΟΝ Ιn carrying οut their cοmmitments under Αrticle 4, paragraph 1*(g), the Ρarties shells (a)Suppοrt and further deνelοp, as apprοpriate, internatiοnal and intergονernmental prοgrammes and netwοrks οr οrganizatiοns aimed at defining, cοnducting, assessing and financing research, data cοllectiοn and systematic οbserνatiοn, talking intο accοunt the need tο minimize duplicatiοn οf effοrt) (b)Suppοrt internatiοnal and intergονernmental effοrts tο strengthen systematic οbserνatiοn and natiοnal scientific and technical research capacities and capabilities, particularly in deνelοping cοuntries, and tο prοmοte access tο, and the exchange οf, data and analyses thereοf οbtained frοm areas beyοnd natiοnal jurisdictiοn and (c)Τake intο accοunt the particular cοncerns and needs οf deνelοping cοuntries and cοοperate in imprονing their endοgenοus capacities and capabilities tο participate in the effοrts referred tο in subparagraphs (a) and (b) abονe. ΑRΤΙCLΕ 6 ΕDUCΑΤΙΟΝ, ΤRΑΙΝΙΝG ΑΝD ΡUΒLΙC ΑWΑRΕΝΕSS Ιn carrying οut their cοmmitments under Αrticle 4, paragraph 1 (i), the Ρarties shall: (a)Ρrοmοte and facilitate at the natiοnal and, as apprοpriate, subregiοnal and regiοnal leνels, and in accοrdance with natiοnal laws and regulatiοns, and within their respectiνe capacities: (i)the deνelοpment and implementatiοn οf educatiοnal and public awareness prοgrammes οn climate change and its effects) (il)public access tο infοrmatiοn οn climate change and its effects) (ill)public participatiοn in addressing climate change and its effects and deνelοping adequate respοnses) and (iν)training οf scientific, technical and managerial persοnnel. (b)Cοοperate in and prοmοte, at the internatiοnal leνel, and, where apprοpriate, using existing bοdies: (i)the deνelοpment and exchange οf educatiοnal and public awareness material οn climate change and its effects) and (ii)the deνelοpment and implementatiοn οf educatiοn and training prοgrammes, including the strengthening οf natiοnal institutiοns and the exchange οr secοndment οf persοnnel tο train experts in this field, in particular fοr deνelοping cοuntries. ΑRΤΙCLΕ 7 CΟΝFΕRΕΝCΕ ΟF ΤΗΕ ΡΑRΤΙΕS 1.Α Cοnference οf the Ρarties is hereby established. 2.Τhe Cοnference οf the Ρarties, as the supreme bοdy οf this Cοnνentiοn, shall keep under regular reνiew the implementatiοn οf the Cοnνentiοn and any related legal instruments that the Cοnference οf the Ρarties may adοpt, and shall make, within its mandate, the decisiοns necessary tο prοmοte the effectiνe implementatiοn οf the Cοnνentiοn. Το this end, it shall: (a)Ρeriοdically examine the οbligatiοns οf the Ρarties and the institutiοnal arrangements under the Cοnνentiοn, in the light οf the οbjectiνe οf the Cοnνentiοn, the experience gained in its implementatiοn and the eνοlutiοn οf scientific and technοlοgical knοwledge; (b)Ρrοmοte and facilitate the exchange οf infοrmatiοn οn measures adοpted by the Ρarties tο address climate change and its effects, taking intο accοunt the differing circumstances, respοnsibilities and capabilities οf the Ρarties and their respectiνe cοmmitments under the Cοnνentiοn) (c)Facilitate, at the request οf twο οr mοre Ρarties, the cοοrdinatiοn οf measures adοpted by them tο address climate change and its effects, talking intο accοunt the differing circumstances, respοnsibilities and capabilities οf the Ρarties and their respectiνe cοmmitments under the Cοnνentiοn} (d)Ρrοmοte and guide, in accοrdance with the οbjectiνe and prονisiοns οf the Cοnνentiοn, the deνelοpment and periοdic refinement οf cοmparable methοdοlοgies, tο be agreed οn by the Cοnference οf the Ρarties, Ιnter alia, fοr preparing inνentοries οf greenhοuse gas . emissiοns by sοurces and remονals by sinks, and. fοr eνaluating the effectiνeness οf measures tο limit the emissiοns and enhance the remονals οf these gases) (e)Αssess οn the basis οf all infοrmatiοn made aνailable tο it in accοrdance with the prονisiοns οf the Cοnνentiοn, the implementatiοn οf the Cοnνentiοn by the Ρarties, the ονerall effects οf the measures taken pursuant tο the Cοnνentiοn, in particular enνirοnmental, ecοnοmic and sοcial effects as well as their cumulatiνe impacts and the extent tο which prοgress tοwards the οbjectiνe οf the Cοnνentiοn is being achieνed) (f)Cοnsider and adοpt regular repοrts οn the implementatiοn οf the Cοnνentiοn and ensure their publicatiοn» (g)Μake recοmmendatiοns οn any matters necessary fοr the Ιmplementatiοn οf the Cοnνentiοn (h)Seek tο mοbilize financial resοurces in accοrdance with Αrticle 4, paragraphs 3, 4 and 5, and Αrticle 11) (i)Εstablish such subsidiary bοdies as are deemed necessary fοr the implementatiοn οf the Cοnνentiοn) (j)Reνiew repοrts submitted by its subsidiary bοdies and prονide guidance tο them) (k)Αgree upοn and adοpt, by cοnsensus, rules οf prοcedure and financial rules fοr itself and fοr any subsidiary bοdies; (1)Seek and utilize, where apprοpriate, the serνices and cοοperatiοn οf, and infοrmatiοn prονided by, cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns and intergονernmental and nοn-gονernmental bοdies) and (m)Εxercise such οther functiοns as are required fοr the achieνement οf the οbjectiνe οf the Cοnνentiοn as well as all οther functiοns assigned tο it under the Cοnνentiοn. 3.Τhe Cοnference οf the Ρarties shall, at its first sessiοn, adοpt its οwn rules οf prοcedure as well as thοse οf the subsidiary bοdies established by the Cοnνentiοn, which shall include decisiοn-making prοcedures fοr matters nοt already cονered by decisiοn-making prοcedures stipulated in the Cοnνentiοn. Such prοcedures may include specified majοrities required fοr the adοptiοn οf particular decisiοns. 4.Τhe first sessiοn οf the Cοnference οf the Ρarties shall be cοnνened by the interim secretariat referred tο in Αrticle 21 and shall take place nοt later than οne year after the date οf entry intο fοrce οf the Cοnνentiοn. Τhereafter, οrdinary sessiοns οf the Cοnference οf the Ρarties shall be held eνery year unless οtherwise decided by the Cοnference οf the Ρarties. 5.Εxtraοrdinary sessiοns οf the Cοnference οf the Ρarties shall be held at such οther times as may be deemed necessary by the Cοnference, οr at the written request οf any Ρarty, prονided that, within six mοnths οf the request being cοmmunicated tο the Ρarties by the secretariat, it is suppοrted by at least οne-third οf the Ρarties. 6.Τhe United Νatiοns, its specialized agencies and the Ιnternatiοnal Αtοmic Εnergy Αgency, as well as any State member thereοf οr οbserνers theretο nοt Ρarty tο the Cοnνentiοn, may be represented at sessiοns οf the Cοnference οf the Ρarties as οbserνers. Αny bοdy οr agency, whether natiοnal οr internatiοnal, gονernmental οr nοn-gονernmental, which is qualified in matters cονered by the Cοnνentiοn, and which has infοrmed the secretariat οf its wish tο be represented at a sessiοn οf the Cοnference οf the Ρarties as an οbserνer, may be sο admitted unless at least οne-third οf the Ρarties present οbject. Τhe admissiοn and participatiοn οf οbserνers shall be subject tο the rules οf prοcedure adοpted by the Cοnference οf the Ρarties. ΑRΤΙCLΕ 8 SΕCRΕΤΑRΙΑΤ 1.Α secretariat is hereby established. 2.Τhe functiοns οf the secretariat shall be: (a)Το make arrangements fοr sessiοns οf the Cοnference οf the Ρarties and its subsidiary bοdies established under the Cοnνentiοn and tο prονide them with serνices as required) (b)Το cοmpile and transmit repοrts submitted tο it) (c)Το facilitate assistance tο the Ρarties, particularly deνelοping cοuntry Ρarties, οn request, in the cοmpilatiοn and cοmmunicatiοn οf infοrmatiοn required in accοrdance with the prονisiοns οf the Cοnνentiοn) (d)Το prepare repοrts οn its actiνities and present them tο the Cοnference οf the Ρarties) (e)Το ensure the necessary cοοrdinatiοn with the secretariats οf οther releνant- internatiοnal bοdies) (f)Το enter, under the ονerall guidance οf the Cοnference οf the Ρarties, intο such administratiνe and cοntractual arrangements as may be required fοr the effectiνe discharge οf its functiοns} and (g)Το perfοrm the οther secretariat functiοns specified in the Cοnνentiοn and in any οf its prοtοcοls and such οther functiοns as may be determined by the Cοnference οf the Ρarties. 3.Τhe Cοnference οf the Ρarties, at its first sessiοn, shall designate a permanent secretariat and make arrangements fοr its functiοning. ΑRΤΙCLΕ 9 SUΒSΙDΙΑRΥ ΒΟDΥ FΟR SCΙΕΝΤΙFΙC ΑΝD ΤΕCΗΝΟLΟGΙCΑL ΑDVΙCΕ 1.Α subsidiary bοdy fοr scientific and technοlοgical adνice is hereby established tο prονide the Cοnference οf the Ρarties and, as apprοpriate, its οther subsidiary bοdies with timely infοrmatiοn and adνice οn scientific and technοlοgical matters relating tο the Cοnνentiοn. Τhis bοdy shall be οpen tο participatiοn by all Ρarties and shall be multidisciplinary. Ιt shall cοmprise gονernment representatiνes cοmpetent in the releνant field οf expertise. Ιt shall repοrt regularly tο the Cοnference οf the Ρarties οn all aspects οf its wοrk. 2.Under the guidance οf the Cοnference οf the Ρarties, and drawing upοn existing cοmpetent internatiοnal bοdies, this bοdy shall: (a)Ρrονide assessments οf the state οf scientific knοwledge relating tο climate change and its effects) (b)Ρrepare scientific assessments οn the effects οf measures taken in the implementatiοn οf the Cοnνentiοn} (c)Ιdentify innονatiνe, efficient and state-οf-the-art technοlοgies and knοw-hοw and adνise οn the ways and means οf prοmοting deνelοpment and/οr transferring such technοlοgies} (d)Ρrονide adνice οn scientific prοgrammes, internatiοnal cοοperatiοn in research and deνelοpment related tο climate change, as well as οn ways and means οf suppοrting endοgenοus capacity-building in deνelοping cοuntries} and (e)Respοnd tο scientific, technοlοgical and methοdοlοgical questiοns that the Cοnference οf the Ρarties and its subsidiary bοdies may put tο the bοdy. 3.Τhe functiοns and terms οf reference οf this bοdy may be further elabοrated by the Cοnference οf the Ρarties. ΑRΤΙCLΕ 10 SUΒSΙDΙΑRΥ ΒΟDΥ FΟR ΙΜΡLΕΜΕΝΤΑΤΙΟΝ 1.Α subsidiary bοdy fοr implementatiοn is hereby established tο assist the Cοnference οf the Ρarties in the assessment and reνiew οf the effectiνe implementatiοn οf the Cοnνentiοn. Τhis bοdy shall be οpen tο participatiοn by all Ρarties and cοmprise gονernment representatiνes whο are experts οn matters related tο climate change. Ιt shall repοrt regularly tο the Cοnference οf the Ρarties οn all aspects οf its wοrk. 2.Under the guidance οf the Cοnference οf the Ρarties, this bοdy shall: (a)Cοnsider the infοrmatiοn cοmmunicated in accοrdance with Αrticle 12, paragraph 1, tο assess the ονerall aggregated effect οf the steps taken by the Ρarties in the light οf the latest scientific assessments cοncerning climate change» (b)Cοnsider the infοrmatiοn cοmmunicated in accοrdance with Αrticle 12, paragraph 2, in οrder tο assist the Cοnference οf the Ρarties in carrying οut the reνiews required by Αrticle 4, paragraph 2 (d), and (c)Αssist the Cοnference οf the Ρarties, as apprοpriate, in the preparatiοn and implementatiοn οf its decisiοns. ΑRΤΙCLΕ 11 FΙΝΑΝCΙΑL ΜΕCΗΑΝΙSΜ 1.Α mechanism fοr the prονisiοn οf financial resοurces οn a grant οr cοncessiοnal basis, including fοr the transfer οf technοlοgy, is hereby defined. it shall functiοn under the guidance οf and be accοuntable tο the Cοnference οf the Ρarties, which shall decide οn its pοlicies, prοgramme priοrities and eligibility criteria related tο this Cοnνentiοn. Ιts οperatiοn shall be entrusted tο οne οr mοre existing internatiοnal entities. 2.Τhe financial mechanism shall haνe an equitable and balanced representatiοn οf all Ρarties within a transparent system οf gονernance. ..3.Τhe Cοnference οf the Ρarties and the entity οr entities entrusted with the οperatiοn οf the financial mechanism shall agree upοn arrangements tο giνe effect tο the abονe paragraphs, which shall include the fοllοwing: (a)Μοdalities tο ensure that the funded prοjects tο address climate change are in cοnfοrmity with the pοlicies, prοgramme priοrities and eligibility criteria established by the Cοnference οf the Ρarties; (b)Μοdalities by which a particular funding decisiοn may be recοnsidered in light οf these pοlicies, prοgramme priοrities and eligibility criteria» (c)Ρrονisiοn by the entity οr entities οf regular repοrts tο the Cοnference οf the Ρarties οn its funding οperatiοns, which is cοnsistent with the requirement fοr accοuntability set οut in paragraph 1 abονe; and (d)Determinatiοn in a predictable and identifiable manner οf the amοunt οf funding necessary and aνailable fοr the implementatiοn οf this Cοnνentiοn and the cοnditiοns under which that amοunt shall be periοdically reνiewed. 4.Τhe Cοnference οf the Ρarties shall make arrangements tο implement the abονe-mentiοned prονisiοns at its first sessiοn, reνiewing and taking intο accοunt the interim arrangements referred tο in Αrticle 21, paragraph 3, and shall decide whether these interim arrangements shall be maintained. Within fοur years thereafter, the Cοnference οf the Ρarties shall reνiew the financial mechanism and take apprοpriate measures. 5.Τhe deνelοped cοuntry Ρarties may alsο prονide and deνelοping cοuntry Ρarties aνail themselνes οf, financial resοurces related tο the implementatiοn οf the Cοnνentiοn thrοugh bilateral, regiοnal and οther multilateral channels. ΑRΤΙCLΕ 12 CΟΜΜUΝΙCΑΤΙΟΝ ΟF ΙΝFΟRΜΑΤΙΟΝ RΕLΑΤΕD ΤΟ ΙΜΡLΕΜΕΝΤΑΤΙΟΝ 1.Ιn accοrdance with Αrticle Α, paragraph 1, each Ρarty shall cοmmunicate tο the Cοnference οf the Ρarties, thrοugh the secretariat, the fοllοwing elements οf infοrmatiοn: (a)Α natiοnal inνentοry οf anthrοpοgenic emissiοns by sοurces and remονals by sinks οf all greenhοuse gases nοt cοntrοlled by the Μοntreal Ρrοtοcοl, tο the extent its capacities permit, using cοmparable methοdοlοgies tο be prοmοted and agreed upοn by the Cοnference οf the Ρarties (b)Α general descriptiοn οf steps taken οr enνisaged by the Ρarty tο implement the Cοnνentiοn) and (c)Αny οther infοrmatiοn that the Ρarty cοnsiders releνant tο the achieνement οf the οbjectiνe οf the Cοnνentiοn and suitable fοr inclusiοn in its cοmmunicatiοn, including, if feasible, material releνant fοr calculatiοns οf glοbal emissiοn trends. 2.Εach deνelοped cοuntry Ρarty and each οther Ρarty included in annex Ι shall incοrpοrate in its cοmmunicatiοn the fοllοwing elements οf infοrmatiοn: (a)Α detailed descriptiοn οf the pοlicies and measures that it has adοpted tο implement its cοmmitment under Αrticle 4, paragraphs 2 (a) and 2 (b) and(b)Α specific estimate οf the effects that the pοlicies and measures referred tο in subparagraph (a) immediately abονe will haνe οn anthrοpοgenic emissiοns by its sοurces and remονals by its sinks οf greenhοuse gases during the periοd referred tο in Αrticle 4, paragraph 2 (a). 3.Ιn additiοn, each deνelοped cοuntry Ρarty and each οther deνelοped Ρarty included in annex ΙΙ shall incοrpοrate details οf measures taken in accοrdance with Αrticle 4, paragraphs 3,. 4 and 5. 4.Deνelοping cοuntry Ρarties may, οn a νοluntary basis, prοpοse prοjects fοr financing, including specific technοlοgies, materials, equipment, techniques οr practices that wοuld be needed tο implement such prοjects, alοng with, if pοssible, an estimate οf all incremental cοsts, οf the reductiοns οf emissiοns and increments οf remονals οf greenhοuse gases, as well as an estimate οf the cοnsequent benefits. 5.Εach deνelοped cοuntry Ρarty and each οther Ρarty included in annex Ι shall make its initial cοmmunicatiοn within six mοnths οf the entry intο fοrce οf the Cοnνentiοn fοr that Ρarty. Εach Ρarty nοt sο listed shall make its initial cοmmunicatiοn within three years οf the entry intο fοrce οf the Cοnνentiοn fοr that Ρarty, οr οf the aνailability οf financial resοurces in accοrdance with Αrticle 4, paragraph 3. Ρarties that are least deνelοped cοuntries may make their initial cοmmunicatiοn at their discretiοn. Τhe frequency οf subsequent cοmmunicatiοns by all Ρarties shall be determined by the Cοnference οf the Ρarties, taking intο accοunt the differentiated timetable set by this paragraph. 6.Ιnfοrmatiοn cοmmunicated by Ρarties under this Αrticle shall be transmitted by the secretariat as sοοn as pοssible tο the Cοnference οf the Ρarties and tο any subsidiary bοdies cοncerned. Ιf necessary, the prοcedures fοr the cοmmunicatiοn οf infοrmatiοn may be further cοnsidered by the Cοnference οf the Ρarties. 7.Frοm its first sessiοn, the cοnference οf the Ρarties shall arrange fοr the prονisiοn tο deνelοping cοuntry Ρarties οf technical and financial suppοrt, οn request, in cοmpiling and cοmmunicating infοrmatiοn under this Αrticle, as well as in identifying the technical and financial needs assοciated with prοpοsed prοjects and respοnse measures under Αrticle 4. Such suppοrt may be prονided by οther Ρarties, by cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns and by the secretariat, as apprοpriate. 8.Αny grοup οf Ρarties may, subject tο guidelines adοpted by the Cοnference οf the Ρarties, and tο priοr nοtificatiοn tο the Cοnference οf the Ρarties, make a jοint cοmmunicatiοn in fulfilment οf their οbligatiοns under this Αrticle, prονided that such a cοmmunicatiοn includes infοrmatiοn οn the fulfilment by each οf these Ρarties οf its indiνidual οbligatiοns under the cοnνentiοn. 9.Ιnfοrmatiοn receiνed by the secretariat that is designated by a Ρarty as cοnfidential, in accοrdance with criteria tο be established by the Cοnference οf the Ρarties, shall be aggregated by the secretariat tο prοtect its cοnfidentiality befοre being made aνailable tο any οf the bοdies inνοlνed in the cοmmunicatiοn and reνiew οf infοrmatiοn. 10.Subject tο paragraph 9 abονe, and withοut prejudice tο the ability οf any Ρarty tο make public its cοmmunicatiοn at any time, the secretariat shall make cοmmunicatiοns by Ρarties under this Αrticle publicly aνailable at the time they are submitted tο the Cοnference οf the Ρarties. ΑRΤΙCLΕ 13 RΕSΟLUΤΙΟΝΟF QUΕSΤΙΟΝSRΕGΑRDΙΝG ΙΜΡLΕΜΕΝΤΑΤΙΟΝΤhe Cοnferenceοf theΡarties shall,at itsfirst sessiοn,cοnsider the establishmentοf amultilateral cοnsultatiνeprοcess, aνailabletο Ρarties οntheir request,fοr theresοlutiοn οfquestiοns regardingthe implementatiοn οf the Cοnνentiοn. ΑRΤΙCLΕSΕΤΤLΕΜΕΝΤ ΟF DΙSΡUΤΕS 1.Ιn the eνent οf a dispute between any twο οr mοre Ρarties cοncerning the interpretatiοn οr applicatiοn οf the Cοnνentiοn, the Ρarties cοncerned shall seek a settlement οf the dispute thrοugh negοtiatiοn οr any οther peaceful means οf their οwn chοice. 2.When ratifying, accepting, apprονing οr acceding tο the Cοnνentiοn, οr at any time thereafter, a Ρarty which is nοt a regiοnal ecοnοmic integratiοn οrganizatiοn may declare in a written instrument submitted tο the Depοsitary that, in respect οf any dispute cοncerning the interpretatiοn οr applicatiοn οf the Cοnνentiοn, it recοgnizes as cοmpulsοry ipsο factο and withοut special agreement, in relatiοn tο any Ρarty accepting the same οbligatiοn: (a)Submissiοn οf the dispute tο the Ιnternatiοnal Cοurt οf Justice, and/οr (b)Αrbitratiοn in accοrdance with prοcedures tο be adοpted by the Cοnference οf the Ρarties as sοοn as practicable, in an annex οn arbitratiοn. Α Ρarty which is a regiοnal ecοnοmic integratiοn οrganizatiοn may make a declaratiοn with like effect in relatiοn tο arbitratiοn in accοrdance . with the prοcedures referred tο in. subparagraph (b) abονe. 3.Α declaratiοn made under paragraph 2 abονe shall remain in fοrce until it expires in accοrdance with its terms οr until three mοnths after written nοtice οf its reνοcatiοn has been depοsited with the Depοsitary. 4.Α new declaratiοn, a nοtice οf reνοcatiοn οr the expiry οf a declaratiοn shall nοt in any way affect prοceedings pending befοre the Ιnternatiοnal Cοurt οf Justice οr the arbitral tribunal, unless the parties tο the dispute οtherwise agree. 5.Subject tο the οperatiοn οf paragraph 2 abονe, if after twelνe mοnths fοllοwing nοtificatiοn by οne Ρarty tο anοther that a dispute exists between them, the Ρarties cοncerned haνe nοt been able tο settle their dispute thrοugh the means mentiοned in paragraph 1 abονe, the dispute shall be submitted, at the request οf any οf the parties tο the dispute, tο cοnciliatiοn. 6.Α cοnciliatiοn cοmmissiοn shall be created upοn the request οf οne οf the parties tο the dispute. Τhe cοmmissiοn shall be cοmpοsed οf an equal number οf members appοinted by each party cοncerned and a chairman chοsen jοintly by the members appοinted by each party. Τhe cοmmissiοn shall render a recοmmendatοry award, which the parties shall cοnsider in gοοd faith. 7.Αdditiοnal prοcedures relating tο cοnciliatiοn shall be adοpted by the Cοnference οf the Ρarties, as sοοn as practicable, in an annex οn cοnciliatiοn. 1)Τhe prονisiοns οf this Αrticle shall apply tο any related legal instrument which the Cοnference οf the Ρarties may adοpt, unless the instrument prονides οtherwise. ΑRΤΙCLΕ 15 ΑΜΕΝDΜΕΝΤS ΤΟ ΤΗΕ CΟΝVΕΝΤΙΟΝ 1.Αny Ρarty may prοpοse amendments tο the cοnνentiοn. 2.Αmendments tο the Cοnνentiοn shall be adοpted at an οrdinary sessiοn οf the Cοnference οf the Ρarties. Τhe text οf any prοpοsed amendment tο the Cοnνentiοn shall be cοmmunicated tο the Ρarties by the secretariat at least six mοnths befοre the meeting at which it is prοpοsed fοr adοptiοn. Τhe secretariat shall alsο cοmmunicate prοpοsed amendments tο the signatοries tο the Cοnνentiοn and, fοr infοrmatiοn, tο the Depοsitary. 3.Τhe Ρarties shall make eνery effοrt tο reach agreement οn any prοpοsed amendment tο the Cοnνentiοn by cοnsensus. Ιf all effοrts at cοnsensus haνe been exhausted, and nο agreement reached, the amendment shall as a last resοrt be adοpted by a three-fοurths majοrity νοte οf the Ρarties present and νοting at the meeting. Τhe adοpted amendment shall be cοmmunicated by the secretariat tο the Depοsitary, whο shall circulate it tο all Ρarties fοr their acceptance. 4.Ιnstruments οf acceptance in respect, οf an amendment shall be depοsited with the Depοsitary. Αn amendment adοpted in accοrdance with paragraph 3 abονe shall enter intο fοrce fοr thοse Ρarties haνing accepted it οn the ninetieth day after the date οf receipt by the Depοsitary οf an instrument οf acceptance by at least three-fοurths οf the Ρarties tο the Cοnνentiοn. 5.Τhe amendment shall enter intο fοrce fοr any οther Ρarty οn the ninetieth day after the date οn which that Ρarty depοsits with the Depοsitary its instrument οf acceptance οf the said amendment. 1)Fοr the purpοses οf this Αrticle, Ρarties present and νοting means Ρarties present and casting an affirmatiνe οr negatiνe νοte. ΑRΤΙCLΕ 16 ΑDΟΡΤΙΟΝ ΑΝD ΑΜΕΝDΜΕΝΤ ΟF ΑΝΝΕΧΕS ΤΟ ΤΗΕ CΟΝVΕΝΤΙΟΝ 1.Αnnexes tο the cοnνentiοn shall fοrm an integral part thereοf and, unless οtherwise expressly prονided, a reference tο the Cοnνentiοn cοnstitutes at the same time a reference tο any annexes theretο. Withοutprejudice tο the prονisiοns οf Αrticle 14, paragraphs 2(b) and 7, such annexes shall be restricted tο lists, fοrms and any οther material οf a descriptiνe nature that is οf a scientific, technical, prοcedural οr administratiνe character. 2.Αnnexes tο the Cοnνentiοn shall be prοpοsed and adοpted in accοrdance with the prοcedure set fοrth in Αrticle 15, paragraphs 2, 3, and 4. 3.Αn annex that has been adοpted in accοrdance with paragraph 2 abονe shall enter intο fοrce fοr all Ρarties tο the Cοnνentiοn six mοnths after the date οf the cοmmunicatiοn by the Depοsitary tο such Ρarties οf the adοptiοn οf the annex, except fοr thοse Ρarties that haνe nοtified the Depοsitary, in writing, within that periοd οf their nοn-acceptance οf the annex. Τhe annex shall enter intο fοrce fοr Ρarties which withdraw their nοtificatiοn οf nοn-acceptance οn the ninetieth day after the date οn which withdrawal οf such nοtificatiοn has been receiνed by the Depοsitary. 4.Τhe prοpοsal, adοptiοn and entry intο fοrce οf amendments tο annexes tο the Cοnνentiοn shall be subject tο the same prοcedure an that fοr the prοpοsal, adοptiοn and entry intο fοrce οf annexes tο the Cοnνentiοn in accοrdance with paragraphs 2 and 3 abονe. 5.Ιf the adοptiοn οf an annex οr an amendment tο an annex inνοlνes an amendment tο the Cοnνentiοn, that annex οr amendment tο an annex shall nοt enter intο fοrce until such time as the amendment tο the Cοnνentiοn enters intο fοrce. ΑRΤΙCLΕ 17 ι ΡRΟΤΟCΟLS1., Τhe Cοnference οf the Ρarties may, at any οrdinary sessiοn, adοpt prοtοcοls tο the Cοnνentiοn. 2.Τhe text οf any prοpοsed prοtοcοl shall be cοmmunicated tο the Ρarties by the secretariat at least six mοnths befοre such a sessiοn. 3.Τhe requirements fοr the entry intο fοrce οf any prοtοcοl shall be established by that instrument. 4.Οnly Ρarties tο the Cοnνentiοn may be Ρarties tο a prοtοcοl. 5.Decisiοns under any prοtοcοl shall be taken οnly by the Ρarties tο the prοtοcοl cοncerned. ΑRΤΙCLΕ 18 RΙGΗΤ ΤΟ VΟΤΕ 1.Εach Ρarty tο the Cοnνentiοn shall haνe οne νοte, except as prονided fοr in paragraph 2 belοw. 2.Regiοnal ecοnοmic integratiοn οrganizatiοns, in matters within their cοmpetence, shall exercise their right tο νοte with a number οf νοtes equal tο the number οf their member States that are Ρarties tο the Cοnνentiοn. Such an οrganizatiοn shall nοt exercise it9 right tο νοte if any οf its member States exercises its right, and νice νersa. ΑRΤΙCLΕ 19 DΕΡΟSΙΤΑRΥΤhe Secretary-General οf the United Νatiοns shall be the Depοsitary οf the Cοnνentiοn and οf prοtοcοls adοpted in accοrdance with Αrticle 17. ΑRΤΙCLΕ 20 SΙGΝΑΤURΕΤhis Cοnνentiοn shall be οpen fοr signature by States Μembers οf the United Νatiοns οr οf any οf its specialized agencies οr that are Ρarties tο the Statute οf the Ιnternatiοnal Cοurt οf Justice and by regiοnal ecοnοmic integratiοn οrganizatiοns at Riο de Janeirο, during the United Νatiοns Cοnference οn Εnνirοnment and Deνelοpment, and thereafter at United Νatiοns Ηeadquarters in Νew Υοrk frοm 20 June 1992 tο 19 June 1993. ΑRΤΙCLΕ 21 ΙΝΤΕRΙΜ ΑRRΑΝGΕΜΕΝΤS 1.Τhe secretariat functiοns referred tο in Αrticle Β will be carried οut οn an interim basis by the secretariat established by the General Αssembly οf the United Νatiοns in its resοlutiοn 45/212 οf 21 December 1990, until the cοmpletiοn οf the first sessiοn οf the Cοnference οf the Ρarties. 2.Τhe head οf the interim secretariat referred tο in paragraph 1 abονe will cοοperate clοsely with the Ιntergονernmental Ρanel οn Climate Change tο ensure that the Ρanel can respοnd tο the need fοr οbjectiνe scientific and technical adνice. Οther releνant scientific bοdies cοuld alsο be cοnsulted. 3.Τhe Glοbal Εnνirοnment Facility οf the United Νatiοns Deνelοpment Ρrοgramme, the United Νatiοns Εnνirοnment Ρrοgramme and the Ιnternatiοnal Βank fοr Recοnstructiοn and Deνelοpment shall be the internatiοnal entity entrusted with the οperatiοn οf the financial mechanism referred tο in Αrticle 11 οn an interim basis. Ιn this cοnnectiοn, the Glοbal Εnνirοnment Facility shοuld be apprοpriately restructured and its membership made uniνersal tο enable it tο fulfil the requirements οf Αrticle 11. ΑRΤΙCLΕ 22 RΑΤΙFΙCΑΤΙΟΝ, ΑCCΕΡΤΑΝCΕ, ΑΡΡRΟVΑL ΟR ΑCCΕSSΙΟΝ 1.Τhe Cοnνentiοn shall be subject tο ratificatiοn, acceptance, apprονal οr accessiοn by States and by regiοnal ecοnοmic integratiοn οrganizatiοns. Ιt shall be οpen fοr accessiοn frοm the day after the date οn which the Cοnνentiοn is clοsed fοr signature. Ιnstruments οf ratificatiοn, acceptance, apprονal οr accessiοn shall be depοsited with the Depοsitary. 2.Αny regiοnal ecοnοmic integratiοn οrganizatiοn which becοmes a Ρarty tο the Cοnνentiοn withοut any οf its member States being a Ρarty shall be bοund by all the οbligatiοns under the Cοnνentiοn. Ιn the case οf such οrganizatiοns, οne οr mοre οf whοse member States is a Ρarty tο the Cοnνentiοn, the οrganizatiοn and its member States shall decide οn their respectiνe respοnsibilities fοr the perfοrmance οf their οbligatiοns under the Cοnνentiοn. Ιn such cases, the οrganizatiοn and the member States shall nοt be entitled tο exercise rights under the Cοnνentiοn cοncurrently. 3.Ιn their instruments οf ratificatiοn, acceptance, apprονal οr accessiοn, regiοnal ecοnοmic integratiοn οrganizatiοns shall declare the extent οf their cοmpetence with respect tο the matters gονerned by the Cοnνentiοn. Τhese οrganizatiοns shall alsο infοrm the Depοsitary, whο shall in turn infοrm the Ρarties, οf any substantial mοdificatiοn in the extent οf their cοmpetence. ΑRΤΙCLΕ 23 ΕΝΤRΥ ΙΝΤΟ FΟRCΕ 1.Τhe Cοnνentiοn shall enter intο fοrce οn the ninetieth day after the date οf depοsit οf the fiftieth instrument οf ratificatiοn, acceptance, apprονal οr accessiοn. 2.Fοr each State οr regiοnal ecοnοmic integratiοn οrganizatiοn that ratifies, accepts οr apprονes the Cοnνentiοn οr accedes theretο after the depοsit οf the fiftieth instrument οf ratificatiοn, acceptance, apprονal οr accessiοn, the Cοnνentiοn shall enter intο fοrce οn the ninetieth day after the date οf depοsit by such State οr regiοnal ecοnοmic integratiοn οrganizatiοn οf its instrument οf ratificatiοn, acceptance, apprονal οr accessiοn. 3.Fοr the purpοses οf paragraphs 1 and 2 abονe, any instrument depοsited by a regiοnal ecοnοmic integratiοn οrganizatiοn shall nοt be cοunted as additiοnal tο thοse depοsited by States members οf the οrganizatiοn. ΑRΤΙCLΕ 24 RΕSΕRVΑΤΙΟΝS Μο reserνatiοns may be made tο the Cοnνentiοn. ΑRΤΙCLΕ 25 WΙΤΗDRΑWΑL 1.Αt any time after three years frοm the date οn which the cοnνentiοn has entered intο fοrce fοr a Ρarty, that Ρarty may withdraw frοm the Cοnνentiοn by giνing written nοtificatiοn tο the Depοsitary. 2.Αny such withdrawal shall take effect upοn expiry οf οne year frοm the date οf receipt by the Depοsitary οf the nοtificatiοn οf withdrawal, οr οn such later date as may be specified in the nοtificatiοn οf withdrawal. 3.Αny Ρarty that withdraws frοm the Cοnνentiοn shall be cοnsidered as alsο haνing withdrawn frοm any prοtοcοl tο which it is a Ρarty. ΑRΤΙCLΕ 26 ΑUΤΗΕΝΤΙC ΤΕΧΤS Τhe οriginal οf this Cοnνentiοn, οf which the Αrabic, Chinese, Εnglish, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be depοsited with the Secretary-General οf the United Νatiοns. ΙΝ WΙΤΝΕSS WΗΕRΕΟF the undersigned, being duly authοrized tο that effect, haνe signed this Cοnνentiοn. DΟΝΕ at Νew Υοrk this ninth day οf Μay οne thοusand nine hundred and ninety-twο, ΑΝΝΕΧ Ι ΑustraliaΑustria Βelarus a/ ΒelgiumΒulgaria a/ Canada Czechοslονakia a/ DenmarkΕurοpean Cοmmunity Εstοnia a/ FinlandFrance GermanyGreece Ηungary a/ ΙcelandΙreland ΙtalyJapan Latνia a/ Lithuania a/ LuxembοurgΝetherlands Νew Ζealand ΝοrwayΡοland a/ Ροrtugal Rοmania a/ Russian Federatiοn a/ SpainSweden SwitzerlandΤurkey Ukraine a/ United Κingdοm οf Great Βritain and Νοrthern Ιreland United States οf Αmerica a/Cοuntries that are undergοing the prοcess οf transitiοn tο a market ecοnοmy. ΑΝΝΕΧΙΙ ΑustraliaΑustria ΒelgiumCanadaDenmarkΕurοpean Cοmmunity FinlandFranc· GermanyGreece ΙcelandΙreland ΙtalyJapan LuxembοurgΝetherlands Νew Ζealand ΝοrwayΡοrtugalSpainSweden SwitzerlandΤurkey United Κingdοm οf Great Βritain and Νοrthern Ιreland United States οf Αmerica ΣΥΜΒΑΣΗ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Τα Συμβαλλόμενα Μέρη της παρούσας Σύμβασης, Αναγνωρίζοντας ότι οι μεταβολές του κλίματος της Γης και οι δυσμενείς επιπτώσεις τους αποτελούν μέλημα όλης της ανθρωπότητας, Ανησυχώντας επειδή οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν αυξήσει σημαντικά τις συγκεντρώσεις αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα ότι οι αυξήσεις αυτές εντείνουν το φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου, καθώς και ότι ως εκ τούτων, θα προκύψει κατά μέσο όρο πρόσθετη αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας και της ατμόσφαιρας της Γης, που θα επιδράσει δυσμενώς στα φυσικά οικοσυστήματα και την ανθρωπότητα, Σημειώνοντας ότι το μεγαλύτερο μερίδιο των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά το παρελθόν και επί του παρόντος προέρχεται από τις ανεπτυγμένες χώρες, ότι οι κατά κεφαλήν εκπομπές των αναπτυσσομένων χωρών είναι σχετικά χαμηλές και ότι θα αυξάνεται το μερίδιο των συνολικών εκπομπών που προέρχονται από τις αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να καλυφθούν οι κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες, Αναγνωρίζοντας το ρόλο και τη σημασία που έχουν οι καταβόθρες και οι ταμιευτήρες των αερίων θερμοκηπίου για τα χερσαία και θαλάσσια οικοσυστήματα, Σημειώνοντας ότι επικρατεί μεγάλη αβεβαιότητα στις προβλέψεις για την αλλαγή του κλίματος, και ιδιαίτερα σχετικά με το χρόνο, την έκταση και την εμφάνισή της κατά περιοχές, Αναγνωρίζοντας ότι ο παγκόσμιος χαρακτήρας της αλλαγής του κλίματος επιβάλλει την ευρύτερη δυνατή συνεργασία όλων των χωρών και τη συμμετοχή τους σε μια αποτελεσματική και ενδεδειγμένη διεθνή αντιμετώπιση, σύμφωνα με τις κοινές αλλά διαφοροποιημένες ευθύνες τους και τις αντίστοιχες δυνατότητές τους, καθώς και με τις κοινωνικές και οικονομικές προϋποθέσεις τους, Υπενθυμίζοντας τις σχετικές διατάξεις της Δήλωσης της Συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το ανθρώπινο περιβάλλον που εγκρίθηκε στη Στοκχόλμη στις 16 Ιουνίου 1972, Υπενθυμίζοντας ότι τα κράτη διαθέτουν, σύμφωνα με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές του διεθνούς δικαίου, το κυρίαρχο δικαίωμα να εκμεταλλεύονται τους πόρους τους, εφαρμόζοντας τη δική τους περιβαλλοντική και αναπτυξιακή πολιτική, και έχουν το καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες που ασκούνται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας ή του ελέγχου τους δεν προκαλούν βλάβη στο περιβάλλον άλλων κρατών ή περιοχών πέραν των ορίων της εθνικής δικαιοδοσίας, Επιβεβαιώνοντας την αρχή της εθνικής κυριαρχίας κατά τη διεθνή συνεργασία για την αντιμετώπιση των κλιματικών μεταβολών, Εκτιμώντας ότι εμπίπτει στα κράτη να θεσπίσουν αποτελεσματική περιβαλλοντική νομοθεσία, ότι τα περιβαλλοντικά πρότυπα οι διαχειριστικοί στόχοι και οι προτεραιότητες πρέπει να αντικατοπτρίζουν το περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό πλαίσιο στο οποίο εφαρμόζονται και ότι τα πρότυπα που εφαρμόζουν ορισμένες χώρες μπορεί να είναι ακατάλληλα και να προκαλούν αδικαιολόγητες οικονομικές και κοινωνικές δαπάνες σε άλλες χώρες, και ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες, Υπενθυμίζοντας τις διατάξεις του ψηφίσματος 44/228 της Γενικής Συνέλευσης της 22ας Δεκεμβρίου 1989, για τη Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, καθώς και των ψηφισμάτων 43/53 της 6ης Δεκεμβρίου 1988, 44/207 της 22ας Δεκεμβρίου 1989, 45/212 της 21ης Δεκεμβρίου 1990 και 46/169 της 19ης Δεκεμβρίου 1991 για την προστασία του κλίματος του πλανήτη για τις παρούσες και τις μέλλουσες γενεές της ανθρωπότητας. Υπενθυμίζοντας επίσης τις διατάξεις του ψηφίσματος 44/206 της Γενικής Συνέλευσης της 22ας Δεκεμβρίου 1989 για τις ενδεχόμενες δυσμενείς επιπτώσεις από την άνοδο της στάθμης των θαλασσών στα νησιά και στις παράκτιες περιοχές και ιδιαίτερα στις πεδινές παράκτιες περιοχές, και τις σχετικές διατάξεις του ψηφίσματος 44/172 της Γενικής Συνέλευσης της 19ης Δεκεμβρίου 1989 σχετικά , με την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση της απερήμωσης, Υπενθυμίζοντας περαιτέρω τη Σύμβαση της Βιέννης για την προστασία της στοιβάδας του όζοντος. 1985, και το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος, 1987, όπως προσαρμόστηκε και τροποποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 1990, Σημειώνοντας την υπουργική Δήλωση της δεύτερης Συνδιάσκεψης για το Κλίμα του Πλανήτη, που εγκρίθηκε στις 7 Νοεμβρίου 1990, Αναγνωρίζοντας την πολύτιμη αναλυτική εργασία που διεξάγουν πολλά κράτη, για την αλλαγή του κλίματος και την σημαντική συμβολή του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας, του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον και άλλων οργάνων, οργανισμών και φορέων του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και άλλων διεθνών και διακυβερνητικών φορέων, στην ανταλλαγή των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας και στο συντονισμό της έρευνας, Αναγνωρίζοντας ότι τα απαιτούμενα μέτρα για την κατανόηση και την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος θα είναι αποτελεσματικότερα από περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική άποψη, εάν βασίζονται σε σχετικές επιστημονικές, τεχνικές και οικονομικές μελέτες και επαναξιολογούνται συνεχώς υπό το φως νέων ανακαλύψεων στους τομείς αυτούς, Γνωρίζοντας ότι διάφορα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος μπορεί να είναι οικονομικά συμφέροντα από μόνα τους και μπορεί, επίσης, να βοηθήσουν στην επίλυση άλλων περιβαλλοντικών προβλημάτων, Γνωρίζοντας επίσης ότι οι ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να αναλάβουν άμεση δράση με ευέλικτο τρόπο, βάσει σαφών προτεραιοτήτων, ως ένα πρώτο βήμα προς εκτεταμένες στρατηγικές αντιμετώπισης σε παγκόσμιο, εθνικό και όπου υπάρχει συμφωνία, σε περιφερειακό επίπεδο, που να συμπεριλαμβάνουν όλα τα αέρια θερμοκηπίου, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ανάλογη συμβολή τους στην αύξηση του φαινομένου του θερμοκηπίου, Γνωρίζοντας περαιτέρω ότι οι πεδινές και λοιπές μικρές νησιωτικές χώρες, οι χώρες με πεδινές παράκτιες, άνυδρες και ημι-άνυδρες περιοχές ή περιοχές που ενδέχεται να πληγούν από πλημμύρες, ξηρασία και απερήμωση, καθώς και αναπτυσσόμενες χώρες με ευπαθή ορεινά οικοσυστήματα, είναι ιδιαίτερα ευπρόσβλητες από τις δυσμενείς επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, Αναγνωρίζονται τις ειδικές δυσκολίες εκείνων των χωρών, και ιδίως των αναπυσσομένων χωρών, η οικονομία των οποίων βασίζεται ιδιαίτερα στην παραγωγή, χρήση και εξαγωγή ορυκτών καυσίμων, οι οποίες αποτελούν συνεπεία της αναληφθείσας δράσης για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, Επιβεβαιώνοντας ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος πρέπει να συντονίζονται στενά με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, με σκοπό να αποφεύγονται δυσμενείς αντίκτυπο στην ανάπτυξη, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις θεμιτές πρωταρχικές ανάγκες των αναπτυσσομένων χηρών για την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και την εξάλειψη της φτώχειας. Αναγνωρίζονται ότι όλες οι χώρες, και ιδιαίτερα οι αναπτυσσόμενες χώρες, πρέπει να έχουν πρόσβαση στους απαιτούμενους πόρους για την επίτευξη βιώσιμης κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και ότι, για να προχωρήσουν προς το σκοπό αυτό, οι αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να αυξήσουν την κατανάλωση ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες να επιτευχθεί μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και να ελέγχονται οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου εν γένει, ουμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής νέων τεχνολογιών υπό όρους που καθιστούν την εν λόγω εφαρμογή οικονομικά και κοινωνικά ωφέλιμη, Αποφασισμένοι να προστατεύσουν το κλιματικό σύστημα για τις παρούσες και τις μέλλουσες γενεές, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ : Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ (·) Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, νοούνται ως : 1.Δυσμενείς επιπτώσεις των κλιματικών μεταβολών* : οι αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον ή στους έμβιους πόρους, που είναι αποτέλεσμα της αλλαγής του κλίματος, οι οποίες έχουν σημαντικές επιβλαβείς επιπτώσεις στη σύνθεση, στην ανανέωση ή στην παραγωγικότητα των φυσικών και Οι τίτλοι των άρθρων αναγράφονται απλώς για να βοηθήσουν τον αναγνώστη. διαχειριζομένων οικοσυστημάτων ή στη λειτουργία κοινωνικοοικονομικών συστημάτων ή στην ανθρώπινη υγεία και ευημερία 2.Κλιματικές μεταβολές* : κλιματικές αλλαγές, οι οποίες αποδίδονται άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπινη δραστηριότητα που μεταβάλλει τη σύνθεση της ατμόσφαιρας του πλανήτη και η οποία προστίθεται στις φυσικές κλιματικές διακυμάνσεις που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια συγκρίσιμων χρονικών περιόδων. 3.Κλιματικό σύστημα : το σύνολο της ατμόσφαιρας, υδρόσφαιρας. βιόσφαιρας και γεώσφαιρας καθώς και τις αλληλεπιδράσεις τους. 4.Εκπομπές : η έκλυση αερίων του θερμοκηπίου και/ή των προδρόμων τους στην ατμόσφαιρα σε μια συγκεκριμένη περιοχή και χρονική περίοδο. 5.Αέρια του θερμοκηπίου : τα αεριώδη συστατικά της ατμόσφαιρας, είτε φυσικά, είτε ανθρωπογενή, που απορροφούν και επανεκπέμπουν υπέρυθρη ακτινοβολία 6.Περιφερειακός οργανισμός οικονομικής ολοκλήρωσης : ένας οργανισμός που αποτελείται από κυρίαρχα κράτη μιας δεδομένης περιοχής, ο οποίος έχει αρμοδιότητα σε θέματα που διέπονται από την παρούσα Σύμβαση ή τα πρωτοκολλά της και έχει εξουσιοδοτηθεί δεόντως, σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες του, να υπογράφει, να επικυρώνει, να αποδέχεται ή να εγκρίνει τα σχετικά έγγραφα, ή να προσχωρεί σ αυτά. 7.Ταμιευτήρας : μία συνιστώσα ή συνιστώσες του κλιματικού συστήματος όπου αποθηκεύεται ένα αέριο του θερμοκηπίου ή ένας πρόδρομος ενός αερίου θερμοκηπίου. 8.Καταβόθρα : κάθε διαδικασία δραστηριότητα ή μηχανισμός που αφαιρεί ένα αέριο του θερμοκηπίου, ένα αερόλυμα ή έναν πρόδρομο ενός αερίου θερμοκηπίου από την ατμόσφαιρα 9.Πηγή : κάθε διαδικασία ή δραστηριότητα που εκλύει ένα αέριο θερμοκηπίου, ένα αερόλυμα ή έναν πρόδρομο ενός αερίου θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα Άρθρο 2 ΣΤΟΧΟΣΟ απώτερος σκοπός της παρούσας Σύμβασης και κάθε σχετικής νομικής πράξης που μπορεί να εγκρίνει η Συνδιάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών είναι να επιτευχθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης, σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε επίπεδο που να αποτρέπει την επικίνδυνη ανθρωπογενή παρεμβολή στο κλιματικό σύστημα Το εν λόγω επίπεδο πρέπει να επιτευχθεί εντός επαρκούς χρονικού διαστήματος ώστε να μπορέσουν τα οικοσυστήματα να προσαρμοσθούν με φυσικό τρόπο στην αλλαγή του κλίματος, να εξασφαλισθεί ότι δεν απειλείται η παραγωγή τροφίμων και να κατορθώσει η οικονομική, ανάπτυξη να προχωρήσει κατά βιώσιμο τρόπο. Άρθρο 3 ΑΡΧΕΣΣτα μέτρα που λαμβάνουν για την επίτευξη του στόχου της Σύμβασης και την εφαρμογή των διατάξεων της, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα κατευθύνονται, μεταξύ άλλων, από τα εξής : 1.Εναπόκειται στα Συμβαλλόμενα Μέρη να προστατεύουν το κλιματικό σύστημα προς όφελος των ανθρωπίνων γενεών του παρόντος ,και του μέλλοντος, βάσει του δικαίου και σύμφωνα με τις κοινές αλλά διαφοροποιημένες ευθύνες τους και τις αντίστοιχες δυνατότητές τους. Κατ’ αναλογία εμπίπτει στις Συμβαλλόμενες ανεπτυγμένες χώρες να αναλάβουν το προβάδισμα στην αντιμετώπιση των κλιματικών μεταβολών και των δυσμενών επιπτώσεών τους. 2.θα πρέπει να ληφθούν πλήρως υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες και οι ειδικές συνθήκες των Συμβαλλομένων αναπτυσσομένων χωρών, και ιδίως εκείνων που είναι ιδιαίτερα ευπρόσβλητες από τις δυσμενείς επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, καθώς και εκείνων των Συμβαλλομένων Μερών. ειδικότερα των Συμβαλλομένων αναπτυσσομένων χωρών, που θα πρέπει να αναλάβουν δυσανάλογη ή ασυνήθη επιβάρυνση σύμφωνα με τη Σύμβαση. 3.Εναπόκειται στα Συμβαλλόμενα Μέρη να λάβουν προληπτικά μέτρα για να προβλέπουν, να αποτρέπουν ή να περιορίζουν στο ελάχιστο τις αιτίες των κλιματικών μεταβολών και να μετριάζουν τις δυσμενείς επιπτώσεις τους. Όπου υπάρχουν απειλές σοβαρής ή ανήκεστης βλάβης, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η έλλειψη πλήρους επιστημονικής βεβαιότητας ως λόγος για την αναβολή των εν λόγω μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος πρέπει να είναι αποδοτικά, ώστε να εξασφαλίζονται παγκόσμια οφέλη με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, οι πολιτικές και τα μέτρα αυτά πρέπει να λαμβάνουν υπόψη διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά πλαίσια, να είναι σφαιρικά, να καλύπτουν όλες τις σχετικές πηγές, καταβόθρες και ταμιευτήρες αερίων του θερμοκηπίου και την προσαρμογή, καθώς και να συμπεριλαμβάνουν όλους τους οικονομικούς τομείς. Οι προσπάθειες για τη αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συντονισμένης δράσης των ενδιαφερομένων Συμβαλλομένων Μερών. 4.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δικαιούνται, και οφείλουν, να προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι πολιτικές και τα μέτρα για την προστασία του κλιματικού συστήματος από αλλαγές που προκαλούνται από τον άνθρωπο πρέπει να είναι ενδεδειγμένες για τις ειδικές συνθήκες κάθε Συμβαλλομένου Μέρους και πρέπει να ενσωματώνονται στα εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ανάπτυξη είναι ουσιώδης για την έγκριση μέτρων με τα οποία αντιμετωπίζονται οι κλιματικές μεταβολές. 5.Εναπόκειται στα Συμβαλλόμενα Μέρη να συνεργάζονται για την προώθηση ενός υποστηρικτικού και ανοικτού διεθνούς οικονομικού συστήματος που να οδηγεί σε βιώσιμη οικονομική πρόοδο και ανάπτυξη όλων των Μερών, και ιδιαίτερα των Συμβαλλομένων αναπτυσσομένων χωρών, που θα τους επιτρέψει να αντιμετωπίσουν καλύτερα τα προβλήματα της αλλαγής του κλίματος. Τα μέτρα που λαμβάνονται για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, συμπεριλαμβανομένων των μονομερών, δεν θα πρέπει να αποτελούν μέσο αυθαίρετης ή αδικαιολόγητης διάκρισης ή συγκαλυμμένο περιορισμό του διεθνούς εμπορίου. Άρθρο 4 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ1.Όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη, λαμβάνοντος υπόψη τις κοινές αλλά διαφοροποιημένες ευθύνες τους και τις ειδικές εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες, στόχους και συνθήκες τους : 1)Καταρτίζουν, ενημερώνουν περιοδικά, δημοσιεύουν και διαθέτουν στη Συνδιάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών, σύμφωνα με το άρθρο 12, εθνικούς καταλόγους ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές και απορροφήσεων από καταβόθρες όλων των αερίων θερμοκηπίου που δεν ελέγχονται από το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, χρησιμοποιώντας συγκρίσιμες μεθοδολογίες που πρόκειται να εγκριθούν από τη Συνδιάσκεψη των Μερών 2)Διαμορφώνουν, εφαρμόζουν, δημοσιεύουν και ενημερώνουν τακτικά τα εθνικά και όπου ενδείκνυται, τα περιφερειακά προγράμματα, τα οποία περιέχουν μέτρα για τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος, μέσω της ανπμετώπισης των ανθρωπογενών εκπομπών από τις πηγές τους και της απορροφήσεως από καταβόθρες όλων των αερίων θερμοκηπίου που δεν ελέγχονται από το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, καθώς και μέτρων που διευκολύνουν την κατάλληλη προσαρμογή στις κλιματικές μεταβολές. 3)Προωθούν και συνεργάζονται για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και διάδοση, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς τεχνολογιών, πρακτικών και διαδικασιών που ελέγχουν ή μειώνουν ή αποτρέπουν τις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν ελέγχονται από το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ σε όλους τους σχετικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της ενέργειας, των μεταφορών, της βιομηχανίας, της γεωργίας, της δασοκομίας και της διαχείρισης αποβλήτων. 4)Προάγουν την ορθολογιστική διαχείριση, ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν με τη συνεργασία τους τη διατήρηση και αύξηση, όπως ενδείκνυται, των καταβοθρών και ταμιευτήρων όλων των αερίων θερμοκηπίου που δεν ελέγχονται από το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, συμπεριλαμβανομένης της βιομάζας, των δασών και των ωκεανών, καθώς και άλλων χερσαίων, παρακτίων και θαλασσίων οικοσυστημάτων 5)Συνεργάζονται για την προετοιμασία της προσαρμογής στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος· αναπτύσσουν και επεξεργάζονται κατάλληλα και ολοκληρωμένα σχέδια για τη διαχείριση των παρακτίων ζωνών, των υδατικών πόρων και της γεωργίας, καθώς για την προστασία και την αποκατάσταση περιοχών, ιδιαίτερα στην Αφρική, που πλήττονται από ξηρασία και απερήμωση, όπως επίσης από πλημμύρες· 6)Λαμβάνουν υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, τις εκτιμήσεις που συνδέονται με την αλλαγή του κλίματος στις σχετικές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές πολιτικές και δράσεις τους και εφαρμόζουν ενδεδειγμένες μεθόδους, παραδείγματος χάρη εκτιμήσεις επιπτώσεων, που καταρτίζονται και καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, με σκοπό να περιορισθούν στο ελάχιστο οι δυσμενείς επιπτώσεις επί της οικονομίας, της δημόσιας υγείας και της ποιότητας του περιβάλλοντος λόγω έργων ή μέτρων που λαμβάνουν για τον μετριασμό των κλιματικών μεταβολών ή την προσαρμογή σ αυτές 7)Προωθούν και υποστηρίζουν με τη συνεργασία τους, επιστημονικές, τεχνολογικές, τεχνικές, κοινωνκο-οικονομικές και λοιπές έρευνες τη συστηματική παρατήρηση και την αρχειοθέτηση δεδομένων σχετικά με το κλιματικό σύστημα και με σκοπό να προαχθεί περαιτέρω η κατανόηση και να μειωθούν ή να αρθούν οι εναπομένουσες αβεβαιότητες σε ό,τι αφορά τις αιτίες, τα αποτελέσματα, την έκταση και το χρόνο της αλλαγής του κλίματος και τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες των διαφόρων στρατηγικών αντιμετώπισης· 8)Προωθούν και υποστηρίζουν με τη συνεργασία τους την πλήρη, ανοικτή και ταχεία ανταλλαγή σχετικών επιστημονικών, τεχνολογικών, τεχνικών, κοινωνικο-οικονομικών και νομικών πληροφοριών σχετικά με το κλιματικό σύστημα και την αλλαγή του κλίματος, καθώς και με τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες των διαφόρων στρατηγικών αντιμετώπισης· 9)Προάγουν και υποστηρίζουν με τη συνεργασία τους την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις κλιματικές μεταβολές και ενθαρρύνουν την ευρύτατη συμμετοχή στη διαδικασία αυτή, συμπεριλαμβανομένης εκείνης των μη κυβερνητικών οργανισμών· 10)Γνωστοποιούν στη Συνδιάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή, σύμφωνα με το άρθρο 12. 2.Οι Συμβαλλόμενες ανεπτυγμένες χώρες και τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη που αναφέρει το παράρτημα Ι αναλαμβάνουν τις ειδικότερες δεσμεύσεις που προβλέπονται κατωτέρω : 1)Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος εγκρίνει εθνικές (1) πολιτικές και λαμβάνει αντίστοιχα μέτρα για το μετριασμό της αλλαγής του κλίματος, περιορίζοντας τις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και προστατεύοντας και αυξάνοντας τις καταβόθρες και τους _1/ Συμπεριλαμβάνονται πολιτικές και μέτρα που εγκρίνουν οι περιφερειακοί οργανισμοί οικονομικής ολοκλήρωσης. ταμιευτήρες αερίων θερμοκηπίου. Οι εν λόγω πολιτικές και μέτρα θα καταδείξουν ότι οι ανεπτυγμένες χώρες αναλαμβάνουν το προβάδισμα για τη μεταβολή μακροπροθέσμων τάσεων στις ανθρωπογενείς εκπομπές, στα πλαίσια του σκοπού της Σύμβασης, αναγνωρίζοντας ότι η επάνοδος μέχρι το τέλος της παρούσας δεκαετίας, στα παλαιότερα επίπεδα ανθρωπογενών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων του θερμοκηπίου που δεν ελέγχονται από το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ θα συνέβαλε στη μεταβολή αυτή και λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές των Συμβαλλομένων Μερών ως προς τα σημεία εκκίνησης και τις προσεγγίσεις, τις οικονομικές δομές και τις βάσεις πόρων, την ανάγκη να διατηρηθεί ισχυρή και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, τις διαθέσιμες τεχνολογίες και άλλες ιδιαίτερες για κάθε περίπτωση περιστάσεις, καθώς και την ανάγκη για δίκαιη και ενδεδειγμένη συμβολή κάθε Συμβαλλομένου Μέρους στην παγκόσμια προσπάθεια που έχει αναληφθεί για την επίτευξη του στόχου αυτού. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να εφαρμόζουν τις εν λόγω πολιτικές και μέτρα από κοινού με άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη και μπορούν να συνδράμουν άλλα Μέρη, συμβάλλοντας στην επίτευξη του σκοπού της Σύμβασης, και ειδικότερα εκείνου του παρόντος εδαφίου. 2)Για να προάγει την πρόοδο προς την κατεύθυνση αυτή, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα υποβάλει, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης καθόσον το αφορά, και κατόπιν σε τακτά χρονικά διαστήματα, και σύμφωνα με το άρθρο 12, λεπτομερείς πληροφορίες για τις πολιτικές και τα μέτρα που αναφέρει το εδάφιο α), καθώς και για τις προκύπτουσες προβλεπόμενες ανθρωπογενείς εκπομπές από πηγές και απορροφήσεις από καταβόθρες αερίων του θερμοκηπίου που δεν ελέγχονται από το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, κατά την περίοδο που αναφέρει το εδάφιο α), με σκοπό να επαναφέρουν, το κάθε ένα χωριστά ή από κοινού, στα επίπεδα του 1990, αυτές τις ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων θερμοκηπίου που δεν ελέγχονται από το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ Οι πληροφορίες αυτές θα εξετασθούν από τη Συνδιάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών, κατά την πρώτη της σύνοδο, και μετέπειτα σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με το άρθρο 7. 3)Οι υπολογισμοί των εκπομπών από πηγές και των απορροφήσεων από καταβόθρες αερίων του θερμοκηπίου για τους σκοπούς του εδαφίου β), πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις καλύτερες διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις, συμπεριλαμβανομένης της πραγματικής χωρητικότητας των καταβόθρων και της αντίστοιχης συμβολής των εν λόγω αερίων στις κλιματικές μεταβολές. Η Συνδιάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών θα εξετάσει και θα συμφωνήσει τις μεθόδους που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς αυτούς, στην πρώτη της σύνοδο, και κατόπιν θα τις επανεξετάζει τακτικά 4)Η Συνδιάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών, στην πρώτη της σύνοδο, θα εξετάσει κατά πόσο είναι κατάλληλα τα εδάφια α) και β). Η εξέταση αυτή θα πραγματοποιηθεί υπό το φως των καλυτέρων διαθεσίμων επιστημονικών πληροφοριών και εκτιμήσεων για την αλλαγή του κλίματος και τις επιπτώσεις της, καθώς και σχετικών τεχνικών, κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων. Βάσει της εξέτασης αυτής, η Συνδιάσκεψη των Μερών θα λάβει κατάλληλα μέτρα τα οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνουν την έγκριση τροποποιήσεων των δεσμεύσεων που αναφέρονται στα εδάφια α) και β). Η Συνδιάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών, στην πρώτη της σύνοδο, θα λάβει επίσης, αποφάσεις σχετικά με κριτήρια για από κοινού εφαρμογή, όπως αναφέρει το εδάφιο α). Μια δεύτερη εξέταση των εδαφίων α) και β) θα λάβει χώρα όχι αργότερα από την 31η Δεκεμβρίου 1998, και κατόπιν σε τακτά χρονικά διαστήματα που θα καθορίσει η Συνδιάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών, μέχρις ότου εκπληρωθεί ο σκοπός της Σύμβασης. 5)Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος : i)συντονίζει, ανάλογα με τις ανάγκες, με τα άλλα ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Μέρη τα κατάλληλα οικονομικά και διοικητικά μέτρα που εκπονεί για την επίτευξη του σκοπού της Σύμβασης, και ii)προσδιορίζει και επανεξετάζει περιοδικά τις πολιτικές και πρακτικές του οι οποίες ενθαρρύνουν δραστηριότητες που οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα ανθρωπογενών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν ελέγχονται από το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ. 6)Η Συνδιάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών θα εξετάσει, όχι αργότερα από την 31η Δεκεμβρίου 1998, τις διαθέσιμες πληροφορίες, με σκοπό να λάβει αποφάσεις σχετικά με τις τροποποιήσεις των καταλόγων των παραρτημάτων Ι και ΙΙ, με τη συμφωνία του ενδιαφερομένου Συμβαλλομένου Μέρους. 7)Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος που δεν συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα Ι δύναται, στο έγγραφο επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, ή οιαδήποτε στιγμή εκ των υστέρων, να κοινοποιήσει στο θεματοφύλακα ότι σκόπευα να υπαχθεί στις διατάξεις των εδαφίων α) και β). Ο θεματοφύλακας ενημερώνει τους άλλους υπογράφοντες και τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη για κάθε σχετική κοινοποίηση. 3.Οι Συμβαλλόμενες ανεπτυγμένες χώρες και άλλα ανεπτυγμένα Μέρη που ανάφερα το παράρτημα ΙΙ παρέχουν νέους και επιπρόσθετους χρηματοδοτικούς πόρους για να καλύψουν τις συμφωνηθείσες πλήρεις δαπάνες στις οποίες έχουν υποβληθεί οι Συμβαλλόμενες αναπτυσσόμενες χώρες για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 1. Παρέχουν, επίσης, τους χρηματοδοτικούς πόρους, που χρειάζονται οι Συμβαλλόμενες αναπτυσσόμενες χώρες. ιδίως για τη μεταφορά τεχνολογίας, για να καλύψουν τις συμφωνηθείσες πλήρεις συμπληρωματικές δαπάνες για την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρει η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου και επί των οποίων έχουν συμφωνήσει η Συμβαλλόμενη αναπτυσσόμενη χώρα και η διεθνής οντότητα ή οντότητες που αναφέρει το άρθρο 11, σύμφωνα με το άρθρο αυτό. Κατά την εκτέλεση των δεσμεύσεων αυτών, λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη για επάρκεια και προβλεψιμότητα της ροής των κονδυλίων και η σπουδαιότητα της κατάλληλης κατανομής των επιβαρύνσεων μεταξύ των Συμβαλλομένων ανεπτυγμένων χωρών. 4.Οι Συμβαλλόμενες ανεπτυγμένες χώρες και τα άλλα ανεπτυγμένα Μέρη που αναφέρει το παράρτημα ΙΙ συνδράμουν, επίσης, τις Συμβαλλόμενες αναπτυσσόμενες χώρες που είναι ιδιαίτερα ευπρόσβλητες από τις δυσμενείς επιπτώσεις των κλιματικών μεταβολών, για την αντιμετώπιση των δαπανών προσαρμογής στις εν λόγω δυσμενείς επιπτώσεις. 5.Οι Συμβαλλόμενες ανεπτυγμένες χώρες και τα άλλα ανεπτυγμένα Μέρη που αναφέρει το παράρτημα ΙΙ λαμβάνουν κάθε εφικτό μέτρο για να προωθήσουν, να διευκολύνουν και να χρηματοδοτήσουν, όπως ενδείκνυται, τη μεταφορά σε άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη, και ιδιαίτερα σε Συμβαλλόμενες αναπτυσσόμενες χώρες, τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, ή την πρόσβασή τους σ αυτές, προκειμένου να μπορέσουν να εφαρμόσουν τις διατάξεις της Σύμβασης. Κατά τη διαδικασία αυτή, οι Συμβαλλόμενες ανεπτυγμένες χώρες υποστηρίζουν την ανάπτυξη και την αύξηση του ενδογενούς δυναμικού και των τεχνολογιών των Συμβαλλομένων αναπτυσσομένων χωρών. Τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη και οργανισμοί, που είναι σε θέση να πράξουν το ίδιο, δύνανται επίσης να διευκολύνουν τη μεταφορά των υπόψη τεχνολογιών. 6.Κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων τους σύμφωνα με την παράγραφο Ζ η Συνδιάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών παραχωρεί κάποιο βαθμό ευελιξίας στα Συμβαλλόμενα Μέρη που αναφέρει το παράρτημα Ι, τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία μετάβασης στην οικονομία της αγοράς, ώστε να αυξηθεί η ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν την αλλαγή του κλίματος, σε σχέση, ιδίως, με το επίπεδο κατά το παρελθόν των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν ελέγχονται από το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, που επιλέγεται ως σημείο αναφοράς. 7.Ο βαθμός στον οποίο οι Συμβαλλόμενες αναπτυσσόμενες χώρες θα εκτελούν πράγματι τις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια της Σύμβασης θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματική εκτέλεση, από πλευράς Συμβαλλομένων ανεπτυγμένων χωρών, των δεσμεύσεων τους σχετικά με τους χρηματοδοτικούς πόρους και τη μεταφορά τεχνολογίας και θα λαμβάνει πλήρως υπόψη ότι η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και η εξάλειψη της φτώχειας είναι οι πρώτες και προέχουσες προτεραιότητες των Συμβαλλομένων αναπτυσσομένων χωρών. 8.Κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων του παρόντος άρθρου, τα Συμβαλλόμενα Μέρη εξετάζουν τα μέτρα που σχετίζονται ιδίως με τη χρηματοδότηση, την ασφάλιση και τη μεταφορά τεχνολογίας, τα οποία πρέπει να ληφθούν στα πλαίσια της Σύμβασης, για να αντιμετωπισθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες και ανησυχίες των Συμβαλλομένων αναπτυσσομένων χωρών, που προκύπτουν από τις δυσμενείς επιπτώσεις των κλιματικών μεταβολών και/ή τον αντίκτυπο της εφαρμογής μέτρων αντιμετώπισης, ιδίως στις εξής Χώρες : 1)Μικρές νησιωτικές χώρες, 2)Χώρες με πεδινές παράκτιες περιοχές, 3)Χώρες με άνυδρες και ημι-άνυδρες περιοχές, δασώδεις περιοχές και περιοχές που ενδέχεται να υποστούν σήψη των δασών, 4)Χώρες με περιοχές όπου συμβαίνουν φυσικές καταστροφές, 5)Χώρες με περιοχές εκτεθειμένες στην ξηρασία και την απερήμωση, 6)Χώρες με περιοχές υψηλής αστικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 7)Χώρες με ευπαθή οικοσυστήματα, συμπεριλαμβανομένων των ορεινών οικοσυστημάτων, 8)Χώρες η οικονομία των οποίων βασίζεται κατά πολύ σε εισόδημα που αποφέρει η παραγωγή, η επεξεργασία και η εξαγωγή, καθώς και/ή η κατανάλωση, ορυκτών καυσίμων και συναφών προϊόντων εντατικής κατανάλωσης ενέργειας, και 9)Μεσόγειες χώρες και χώρες διέλευσης. Περαιτέρω. η Συνδιάσκεψη των Συμβαλλομένων Μέρων δύναται να λαμβάνει μέτρα όπως ενδείκνυται. σε ό,τι αφορά την παρούσα παράγραφο. 9.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις ειδικές συνθήκες των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, κατά τις δράσεις τους σχετικά με τη χρηματοδότηση και τη μεταφορά τεχνολογίας. 10.Τα Συμβαλλόμενο Μέρη, σύμφωνα με τα άρθρο 10, συνυπολογίζουν, κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση, την κατάσταση των Συμβαλλομένων Μερών, και ιδιαίτερα των Συμβαλλομένων αναπτυσσομένων χωρών, με οικονομίες ευπρόσβλητες από τις δυσμενείς επιπτώσεις μέτρων για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Αυτό ισχύει, κυρίως, για Μέρη με οικονομία που εξαρτάται κατά πολύ από εισόδημα που αποφέρει η παραγωγή, η επεξεργασία και η εξαγωγή, καθώς και/ή η κατανάλωση, ορυκτών καυσίμων και συναφών προϊόντων εντατικής κατανάλωσης ενέργειας και/ή η χρήση ορυκτών καυσίμων, σχετικά με την οποία τα εν λόγω Μέρη αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες να την αντικαταστήσουν με προϊόντα υποκατάστασης. Άρθρο 5 ΕΡΕΎΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών τους δυνάμει του άρθρου 4, παράγραφος 1 ζ), τα Συμβαλλόμενα Μέρη : α)Υποστηρίζουν και αναπτύσσουν περαιτέρω, όπως ενδείκνυται, διεθνή και διακυβερνητικά προγράμματα και δίκτυα ή οργανισμούς, με σκοπό τον καθορισμό, τη διεξαγωγή, την αξιολόγηση και τη χρηματοδότηση έρευνας, συλλογής δεδομένων και συστηματικής παρατήρησης λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να περιορισθεί στο ελάχιστο η επανάληψη των προσπαθειών. β)Υποστηρίζουν διεθνείς και διακυβερνητικές προσπάθειες για να ενισχυθεί το δυναμικό και οι δυνατότητες συστηματικής παρατήρησης και εθνικής επιστημονικής και τεχνικής έρευνας, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, και για να προαχθεί η πρόσβαση, όπως και η ανταλλαγή, σε δεδομένα και αναλύσεις που προκύπτουν εξ αυτών από περιοχές πέραν της εθνικής δικαιοδοσίας. Υ)Λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανησυχίες και ανάγκες των αναπτυσσομένων χωρών και συνεργάζονται για τη βελτίωση του ενδογενούς τους δυναμικού και δυνατοτήτων να συμμετάσχουν στις προσπάθειες που αναφέρουν τα εδάφια α) και β). ΑΡΘΡΟ β ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ Κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων τους δυνάμει του άρθρου 4, παράγραφος 1 θ), τα Συμβαλλόμενα Μέρη : α)Προωθούν και διευκολύνουν, σε εθνικό και ενδεχομένως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους και στα πλαίσια των αντιστοίχων δυνατοτήτων τους : i)Την κατάρτιση και την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης και ενημέρωσης του κοινού για τις κλιματικές μεταβολές και τις επιπτώσεις τους· Κ)Την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες για τις κλιματικές μεταβολές και τις επιπτώσεις τους iii)Τη συμμετοχή του κοινού στην εξέταση των κλιματικών μεταβολών και των επιπτώσεων τους και στην προετοιμασία κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση του θέματος και iν)Την κατάρτιση του επιστημονικού, τεχνικού και διευθυντικού προσωπικού. β)Υποστηρίζουν με τη συνεργασία τους και προάγουν σε διεθνές επίπεδο, και, όπου ενδείκνυται, μέσω των υφιστάμενων οργάνων : ί)Την προπαρασκευή και την ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού και υλικού ενημέρωσης του κοινού για τις κλιματικές μεταβολές και τις επιπτώσεις τους και ii)Την κατάρτιση και την εφαρμογή εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των εθνικών ιδρυμάτων και της ανταλλαγής ή απόσπασης προσωπικού για την εκπαίδευση εμπειρογνωμόνων στον τομέα αυτόν, ιδιαίτερα για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Άρθρο 7 ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ1.Συνιστάται Συνδιάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών. 2.Η Συνδιάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών, ως το ανώτατο όργανο της παρούσας Σύμβασης, εξετάζει τακτικά την εφαρμογή της Σύμβασης και κάθε σχετικής νομικής πράξης που μπορεί να εγκρίνει η Συνδιάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών και λαμβάνει, στα πλαίσια της εντολής της, τις αναγκαίες αποφάσεις για να προάγει την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης. Για το σκοπό αυτό : 1)Εγκρίνει και εκδίδει με συναίνεση, τον εσωτερικό κανονισμό και τους κανόνες δημοσιονομικής διαχείρισης για την ίδια και οιοδήποτε επικουρικό όργανο 2)Επιζητεί και χρησιμοποιεί όπου ενδείκνυται τις υπηρεσίες και τη συνδρομή, καθώς και τις πληροφορίες αρμοδίων διεθνών οργανώσεων και διακυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανισμών, 3)Ασκεί τα άλλα καθήκοντα που απαιτούνται για την επίτευξη του σκοπού της Σύμβασης, καθώς και όλα τα άλλα καθήκοντα που της ανατίθενται από τη Σύμβαση3. Η συνδιάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών, στην πρώτη της σύνοδο, εγκρίνει τον εσωτερικό της κανονισμό, καθώς και τον εσωτερικό κανονισμό των επικουρικών οργάνων, που συγκροτούνται από τη Σύμβαση στους εν λόγω κανονισμούς συμπεριλαμβάνεται η διαδικασία λήψεως αποφάσεων για θέματα που δεν καλύπτονται ήδη από τις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων που προβλέπει η Σύμβαση. Η εν λόγω διαδικασία δύναται να συμπεριλαμβάνει ειδικές πλειοψηφίες που απαιτούνται για την έγκριση συγκεκριμένων αποφάσεων. 4.Η πρώτη σύνοδος της Συνδιάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών συγκαλείται από την προσωρινή Γραμματεία που αναφέρει το άρθρο 21 και λαμβάνει χώρα όχι αργότερα από ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης. Εν συνεχεία οι τακτικές σύνοδοι της Συνδιάσκεψης των Μερών συγκαλούνται ετησίως, πλην αν άλλως αποφασίσει η Συνδιάσκεψη των Μερών. 5.Έκτακτες σύνοδοι της Συνδιάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών συγκαλούνται όποτε κρίνεται αναγκαίο από τη Συνδιάσκεψη ή κατόπιν γραπτού αιτήματος οιουδήποτε Μέρους, υπό τον όρο ότι το αίτημα αυτό υποστηρίζεται από το ένα τρίτο τουλάχιστον των Μερών, εντός έξι μηνών από τη γνωστοποίηση του αιτήματος στα Συμβαλλόμενα Μέρη από τη Γραμματεία 6.Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, οι ειδικευμένες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, καθώς και κάθε κράτος μέλος ή παρατηρητής αυτών που δεν είναι Συμβαλλόμενο Μέρος στη Σύμβαση, δύνανται να εκπροσωπούνται σε συνόδους της Συνδιάσκεψης των Μερών ως παρατηρητές. Κάθε φορέας ή οργανισμός, εθνικός ή διεθνής, κυβερνητικός ή μη κυβερνητικός, που είναι αρμόδιος στα θέματα που καλύπτει η Σύμβαση και που έχει ενημερώσει τη Γραμματεία ότι επιθυμεί να εκπροσωπηθεί σε σύνοδο της Συνδιάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών ως παρατηρητής, δύναται να γίνει δεκτός, με την ιδιότητα αυτή, εκτός εάν διαφωνεί το ένα τρίτο των παρόντων Μερών. Η αποδοχή και η συμμετοχή παρατηρητών διέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό που εγκρίνει η Συνδιάσκεψη των Μερών. Άρθρο 8 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 1.Συνιστάται Γραμματεία α)Εξετάζει περιοδικά τις υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων Μερών και τις θεσμικές ρυθμίσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση, σε συνάρτηση με τον σκοπό της Σύμβασης, την κτηθείσα εμπειρία κατά την εφαρμογή της και την εξέλιξη της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης· β)Προωθεί και διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν τα Συμβαλλόμενα Μέρη για να αντιμετωπίσουν τις κλιματικές μεταβολές και τις επιπτώσεις τους. λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες, ευθύνες και δυνατότητες των Μερών και των αντιστοίχων δεσμεύσεων του σύμφωνα με τη Σύμβαση· γ)Διευκολύνουν, μετά από αίτημα δύο ή περισσοτέρων Συμβαλλομένων Μερών, τον συντονισμό θεσπιζομένων από αυτά μέτρων για την αντιμετώπιση των κλιματικών μεταβολών και των επιπτώσεών τους, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες. ευθύνες και δυνατότητες των Μερών και των αντιστοίχων δεσμεύσεων τους σύμφωνα με τη Σύμβαση δ)Προωθούν και κατευθύνουν, σύμφωνα με τον σκοπό και τις διατάξεις της Σύμβασης, την κατάρτιση και την περιοδική επεξεργασία συγκρίσιμων μεθόδων, τις οποίες θα εγκρίνει η Συνδιάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών, με σκοπό ιδίως να προετοιμασθούν κατάλογοι των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από πηγές και απορροφήσεων από καταβόθρες και να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων για τον περιορισμό των εκπομπών και την αύξηση των απορροφήσεων των αερίων αυτών ε)Αξιολογεί, βάσει όλων των πληροφοριών που της γνωστοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης, την εφαρμογή της Σύμβασης από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, το συνολικό αποτέλεσμα των μέτρων που λαμβάνονται σύμφωνα με τη Σύμβαση, και ιδιαίτερα των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών αποτελεσμάτων, καθώς και τον σωρευτικό τους αντίκτυπο και τον βαθμό στον οποίο επιτελείται πρόοδος προς την επίτευξη του σκοπού της Σύμβασης στ)Εξετάζει και εγκρίνει τακτικές εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης και αναλαμβάνει τη δημοσίευσή τους ζ)Διατυπώνει συστάσεις για κάθε θέμα αναγκαίο για την εφαρμογή της Σύμβασης η)Επιζητεί να κινητοποιήσει χρηματοδοτικούς πόρους σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφοι 3, 4 και 5 και το άρθρο 11 θ)Συγκροτεί όσα επικουρικά όργανα κρίνει αναγκαία για την εφαρμογή της Σύμβασης ι)Εξετάζει τις εκθέσεις που υποβάλλονται από αυτά τα επικουρικά όργανα στα οποία δίνει οδηγίες 2.Τα καθήκοντα της Γραμματείας είναι τα ακόλουθα : 1)Να οργανώνει τις συνόδους της Συνδιάσκεψης των Μερών και των επικουρικών οργάνων της που συγκροτούνται σύμφωνα με τη Σύμβαση και να τους παρέχει τις απαιτούμενες υπηρεσίες 2)Να συντάσσει και να διαβιβάζει τις εκθέσεις που της υποβάλλονται· 3)Να διευκολύνει τα Μέρη, και ιδιαίτερα τις Συμβαλλόμενες αναπτυσσόμενες χώρες, κατόπιν αιτήματος, κατά τη συλλογή και τη γνωστοποίηση πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με τη Σύμβαση 4)να εκπονεί εκθέσεις για τις δραστηριότητές της και να τις υποβάλλει στην Συνδιάσκεψη των Μερών ε) Να εξασφαλίζει τον αναγκαίο συντονισμό με τις Γραμματείες άλλων αρμοδίων διεθνών φορέων*5)Να προβαίνει υπό την εποπτεία της Συνδιάσκεψης των Μερών, σε διοικητικές και συμβατικές ρυθμίσεις, οι οποίες μπορεί να απαιτούνται για την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων της* και 6)Να εκτελεί τα άλλα καθήκοντα Γραμματείας που καθορίζει η Σύμβαση και οιοδήποτε πρωτόκολλό της και τα λοιπά καθήκοντα τα οποία μπορεί να της αναθέσει η Συνδιάσκεψη των Μερών. 3.Η Συνδιάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών, στην πρώτη της σύνοδο, διορίζει μια μόνιμη Γραμματεία και θέσπιζα τις διατάξεις για τη λειτουργία της. Άρθρο 9 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ1.Συνιστάται Επικουρικό Όργανο Επιστημονικών και Τεχνολογικών Συμβουλών, με σκοπό να παρέχει στη Συνδιάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών και όπως ενδείκνυται, στα άλλα επικουρικά όργανα έγκαιρες πληροφορίες και συμβουλές για επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Το όργανο αυτό είναι ανοικτό για συμμετοχή όλων των Συμβαλλομένων Μερών και είναι πολυεπιστημονικό. Περιλαμβάνει κυβερνητικούς εκπροσώπους, ειδικευμένους στα σχετικά πεδία γνώσης. Υποβάλλει τακτικά στη Συνδιάσκεψη των Μερών έκθεση για όλες τις πτυχές των εργασιών του. 2.Υπό την καθοδήγηση της Συνδιάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών και βάσει των εργασιών αρμοδίων διεθνών οργάνων, το όργανο αυτό : 1)Πραγματοποιεί αξιολογήσεις για το επίπεδο των επιστημονικών γνώσεων σχετικά με τις κλιματικές μεταβολές και τις επιπτώσεις τους 2)Συντάσσει επιστημονικές αξιολογήσεις για τα αποτελέσματα των μέτρων που λαμβάνονται για την εφαρμογή της Σύμβασης 3)Επισημαίνει καινοτόμες και αποτελεσματικές τεχνολογίες και τεχνογνωσία στο τρέχον επίπεδο αναπτύξεως και παρέχει συμβουλές επί των τρόπων και των μέσων για την προώθηση της ανάπτυξης και/ή τη μεταφορά των τεχνολογιών αυτών 4)Παρέχει συμβουλές για επιστημονικά προγράμματα διεθνή συνεργασία στην έρευνα και την ανάπτυξη σχετικά με την αλλαγή του κλίματος, καθώς και για τα μέσα με τα οποία μπορεί να υποστηρίζεται η ανάπτυξη του ενδογενούς δυναμικού σε αναπτυσσόμενες χώρες 5)Απαντά σε επιστημονικές, τεχνολογικές και μεθολογικές ερωτήσεις που μπορεί να υποβάλλουν στο όργανο η Συνδιάσκεψη των Μερών και τα επικουρικά όργανά της. 3.Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του παρόντος οργάνου μπορούν να διευκρινιστούν περαιτέρω από τη Συνδιάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών. Άρθρο 10 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ1.Συνιστάται επικουρικό όργανο για την εφαρμογή, με σκοπό να σύνδρομα τη Συνδιάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών κατά την αξιολόγηση και την επανεξέταση της αποτελεσματικής εφαρμογής της Σύμβασης. Το όργανο αυτό είναι ανοικτό για συμμετοχή όλων των Συμβαλλομένων Μερών, και αποτελείται από κυβερνητικούς εκπροσώπους οι οποίοι είναι ειδικευμένοι σε θέματα σχετικά με την αλλαγή του κλίματος. Υποβάλλει τακτικά στη Συνδιάσκεψη των Μερών έκθεση για όλες τις πτυχές των εργασιών του. 2.Υπό την καθοδήγηση της Συνδιάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών, το όργανο αυτό: 1)Εξετάζει τις πληροφορίες που γνωστοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 1, με σκοπό να αξιολογεί τις συνολικές σωρευτικές επιπτώσεις των μέτρων που λαμβάνουν τα Συμβαλλόμενα Μέρη, υπό το φως των τελευταίων επιστημονικών αξιολογήσεων σε ό,τι αφορά τις κλιματικές μεταβολές 2)Εξετάζει τις πληροφορίες που γνωστοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2. με σκοπό να συνδράμει τη Συνδιάσκεψη των Μερών κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων που απαιτεί το άρθρο 4, παράγραφος 2, σημείο δ) και 3)Επικουρεί τη Συνδιάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών, όπως ενδείκνυται, κατά την προετοιμασία και εφαρμογή των αποφάσεών της. Άρθρο 11 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ1.Καθορίζεται ένας μηχανισμός για την παροχή δημοσιονομικών πόρων, βάσει επιχορηγήσεων ή παραχωρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των πόρων για τη μεταφορά τεχνολογίας. Ο μηχανισμός αυτός υπάγεται στη Συνδιάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών και είναι υπόλογος σε αυτήν, η οποία θα αποφασίζει για τις πολιτικές του, τις προτεραιότητες προγραμμάτων και τα κριτήρια επιλεξιμότητας που σχετίζονται με την παρούσα Σύμβαση. Η λειτουργία του ανατίθεται σε μία ή περισσότερες υπάρχουσες διεθνείς οντότητες. 2.Στο δημοσιονομικό μηχανισμό υπάρχει ισότιμη και σταθμισμένη εκπροσώπηση όλων των Συμβαλλομένων Μερών στα πλαίσια ενός διαφανούς συστήματος διοίκησης. 3.Η Συνδιάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών και η οντότητα ή οι οντότητες στις οποίες ανατίθεται η λειτουργία του δημοσιονομκού μηχανισμού συμφωνούν επί ρυθμίσεων για την εφαρμογή των ανωτέρω παραγράφων, στις οποίες περιλαμβάνονται τα εξής : 1)Λεπτομέρειες εφαρμογής που θα εξασφαλίζουν ότι τα χρηματοδοτούμενα έργα για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος είναι σύμφωνα με τις πολιτικές, τις προτεραιότητες προγραμμάτων και τα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζει η Συνδιάσκεψη των Μερών 2)Λεπτομέρειες εφαρμογής σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να αναθεωρείται μια συγκεκριμένη απόφαση χρηματοδότησης, υπό το φως των εν λόγω πολιτικών, προτεραιοτήτων προγραμμάτων και κριτηρίων επιλεξιμότητας 3)Υποβολή τακτικών εκθέσεων από την οντότητα ή τις οντότητες στη Συνδιάσκεψη των Μερών για τις χρηματοδοτήσεις τους σύμφωνα με την απαίτηση λογοδοσίας που αναφέρει η παράγραφος 1 4)Καθορισμό, κατά προβλέψιψο και αναγνωρίσιμο τρόπο, του ποσού χρηματοδότησης που είναι αναγκαίο και διαθέσιμο για την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης και των όρων σύμφωνα με τους οποίους το ποσό αυτό θα επανεξετάζεται περιοδικά. 4.Η Συνδιάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών καθορίζει ρυθμίσεις για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων κατά την πρώτη σύνοδό της, επανεξετάζοντας και λαμβάνοντας υπόψη τις προσωρινές ρυθμίσεις που αναφέρει το άρθρο 21, παράγραφος 3, και αποφασίζει για την ενδεχόμενη διατήρηση των εν λόγω διατάξεων. Εν συνεχεία, εντός 4 ετών, η Συνδιάσκεψη των Μερών επανεξετάζει τον δημοσιονομικό μηχανισμό και λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα 5.Οι Συμβαλλόμενες ανεπτυγμένες χώρες δύνανται, επίσης να παρέχουν και οι Συμβαλλόμενες αναπτυσσόμενες χώρες να κάνουν χρήση δημοσιονομικών πόρων που αφορούν την εφαρμογή της Σύμβασης, μέσω διμερών, περιφερειακών και άλλων πολυμερών διαδικασιών. Άρθρο 12 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1.Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1. κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος γνωστοποιεί στη Συνδιάσκεψη των μερών, μέσω της Γραμματείας, τις ακόλουθες πληροφορίες : 1)Έναν εθνικό κατάλογο ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές και απορροφήσεων από καταβόθρες όλων των αερίων θερμοκηπίου που δεν ελέγχονται από το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, στο μέτρο που του επιτρέπουν οι δυνατότητες του, χρησιμοποιώντας συγκρίσιμες μεθοδολογίες που πρόκειται να προάγει και να εγκρίνει η Συνδιάσκεψη των Μερών. 2)Μια γενική περιγραφή των μέτρων που έχει λάβει η προβλέπει να λάβει το Συμβαλλόμενο Μέρος για την εφαρμογή της Σύμβασης. 3)Κάθε άλλη πληροφορία που το Συμβαλλόμενο Μέρος θεωρεί χρήσιμη για την επίτευξη του σκοπού της Σύμβασης και κατάλληλη να συμπεριληφθεί στη γνωστοποίηση του, συμπεριλαμβάνοντας, εάν είναι εφικτά, χρήσιμα στοιχεία για τον υπολογισμό των τάσεων των παγκοσμίων εκπομπών. ΖΚάθε Συμβαλλόμενη ανεπτυγμένη χώρα και κάθε άλλο Μέρος που αναφέρει το Παράρτημα Ι συμπεριλαμβάνει στη γνωστοποίηση του τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία : 1)Λεπτομερή περιγραφή των πολιτικών και των μέτρων που έχει εγκρίνει για να συμμορφωθεί με τη δέσμευσή του κατά το άρθρο 4, παράγραφος 2, σημεία α) και β), και 2)Ειδική εκτίμηση των επιπτώσεων που θα έχουν οι πολιτικές και τα μέτρα που αναφέρει το εδάφιο α) στις ανθρωπογενείς εκπομπές από πηγές και στις απορροφήσεις από καταβόθρες αερίων του θερμοκηπίου κατά την περίοδο που αναφέρει το άρθρο 4, παράγραφος 2 α). 3.Επιπλέον, κάθε Συμβαλλόμενη ανεπτυγμένη χώρα και κάθε άλλο ανεπτυγμένο Μέρος πού αναφέρει το Παράρτημα Β συμπεριλαμβάνει λεπτομέρειες μέτρων που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφοι 3, 4 και 5. 4.Οι Συμβαλλόμενες αναπτυσσόμενες χώρες δύνανται, επί εκούσιας βάσεως, να προτείνουν έργα για χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων αδικών τεχνολογιών, υλικών, εξοπλισμού, τεχνικών ή πρακτικών που θα είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των έργων αυτών, μαζί με, εάν είναι δυνατόν, ένα υπολογισμό όλων των συμπληρωματικών δαπανών, των μειώσεων των εκπομπών και των αυξήσεων των απορροφήσεων αερίων θερμοκηπίου, καθώς και μια εκτίμηση των επακολουθών ωφελειών. 5.Κάθε Συμβαλλόμενη ανεπτυγμένη χώρα και κάθε άλλο Μέρος που αναφέρει το Παράρτημα Ι υποβάλλει την αρχική γνωστοποίησή του εντός έξη μηνών από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης για το Μέρος αυτό. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος που δεν συμπεριλαμβάνεται στις ανωτέρω κατηγορίες υποβάλλει την αρχική γνωστοποίησή του εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης για το Μέρος αυτό ή από τη διάθεση χρηματοδοτικών πόρων σύμφωνα με το άρθρο 4. παράγραφος 3. Επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των Συμβαλλομένων λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών πότε θα υποβάλουν την αρχική γνωστοποίησή τους. Η συχνότητα των επομένων γνωστοποιήσεων από όλα τα Μέρη καθορίζεται από τη Συνδιάσκεψη των Μερών, λαμβάνοντας υπόψη το διαφοροποιημένο χρονοδιάγραμμα που καθορίζει η παρούσα παράγραφος. 6.Οι πληροφορίες που ανακοινώνουν τα Συμβαλλόμενα Μέρη σύμφωνα με το παρόν άρθρο διαβιβάζονται από τη Γραμματεία το συντομότερο δυνατόν, στη Συνδιάσκεψη των Μερών και σε κάθε σχετικό επικουρικό όργανο. Εν ανάγκη, οι διαδικασίες για την γνωστοποίηση πληροφοριών μπορούν να εξετάζονται περαιτέρω από τη Συνδιάσκεψη των Μερών. 7.Από την πρώτη σύνοδο της, η Συνδιάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών θεσπίζει διατάξεις για την παροχή, σε Συμβαλλόμενες αναπτυσσόμενες χώρες, τεχνικής και χρηματοδοτικής στήριξης, κατόπιν αιτήματος, για τη συλλογή και γνωστοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με το παρόν άρθρο, καθώς και για την επισήμανση των τεχνικών και χρηματοδοτικών αναγκών που σχετίζονται με προτεινόμενα έργα και μέτρα αντιμετώπισης σύμφωνα με το άρθρο 4. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να παρέχεται από άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη, από αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και από τη Γραμματεία όπως ενδείκνυται 1)Οιαδήποτε ομάδα Συμβαλλομένων Μερών, υπό την επιφύλαξη συμμόρφωσης προς τις κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίνει η Συνδιάσκεψη των Μερών και κατόπιν εκ των προτέρων προειδοποίησης της Συνδιάσκεψης των Μερών, μπορεί να υποβάλλει από κοινού γνωστοποίηση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους κατά το παρόν άρθρο, υπό τον όρο η γνωστοποίηση αυτή να συμπεριλαμβάνει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, εξεπλήρωσε τις υποχρεώσεις του που του επιβάλλονται από τη Σύμβαση. 9.Οι πληροφορίες που λαμβάνει η Γραμματεία και έχουν χαρακτηρισθεί εμπιστευτικές από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος, σύμφωνα με κριτήρια που θα καθορίσει η Συνδιάσκεψη των Μερών, θα συνοψίζονται από τη Γραμματεία για να προστατεύεται η εμπιστευτικότητά τους, πριν διατεθούν σε οιοδήποτε από τα όργανα που συμμετέχουν στη λήψη και την εξέταση των πληροφοριών. 10.Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 9 και του δικαιώματος οιουδήποτε Συμβαλλομένου Μέρους να δημοσιεύει τη γνωστοποίησή του καθοιαδήποτε στιγμή, η Γραμματεία διαθέτει στο κοινό τις γνωστοποιήσεις των Συμβαλλομένων Μερών σύμφωνα με το παρόν όρθρο κατά το χρόνο που υποβάλλονται στην Συνδιάσκεψη των Μερών. Άρθρο 13 ΕΠΙΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ Η Συνδιάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών, κατά την πρώτη σύνοδό της, εξετάζει την καθιέρωση μιας πολυμερούς διαδικασίας διαβούλευσης, διαθέσιμης στα Συμβαλλόμενα Μέρη κατόπιν αιτήματός τους. για την επίλυση θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης. Άρθρο 14 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝΣε περίπτωση διαφοράς μεταξύ δύο ή περισσοτέρων Συμβαλλομένων Μερών σε ό,τι αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή της Σύμβασης, τα ενδιαφερόμενα Μέρη επιζητούν τη λύση της διαφοράς μέσω διαπραγματεύσεων ή άλλων ειρηνικών μέσων της επιλογής τους. 2.Κατά την επικύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση στη Σύμβαση, ή καθοιοδήποτε χρόνο εφεξής, ένα Συμβαλλόμενο Μέρος, που δεν περιφερειακός οργανισμός οικονομικής ολοκλήρωσης. δύναται να δήλωνα με έγγραφο που καταθέτει στο θεματοφύλακα, ότι σε σχέση με οιαδήποτε διαφορά σε ό,τι αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή της Σύμβασης, αναγνωρίζει ως υποχρεωτική εκ των ιδίων πραγμάτων και χωρίς ειδική συμφωνία, έναντι οιουδήποτε Συμβαλλομένου Μέρους που δέχεται την ιδία υποχρέωση : 1)την υποβολή της διαφοράς στο Διεθνές Δικαστήριο, 2)τη διαιτησία σύμφωνα με τη διαδικασία που θα εγκρίνει η Συνδιάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών, μόλις είναι δυνατόν, και η οποία θα συμπεριληφθεί σε ένα παράρτημα περί διαιτησίας. Ένα Συμβαλλόμενο Μέρος που είναι περιφερειακός οργανισμός οικονομικής ολοκλήρωσης μπορεί να υποβάλει δήλωση με ισοδύναμο αποτέλεσμα σχετικό με τη διαιτησία σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρει το εδάφιο β). 3.Η δήλωση που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 2. παραμένει εν ισχύ! μέχρις ότου λήξει σύμφωνα με τους όρους της ή μέχρι τη λήξη προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία έχει κατατεθεί στο θεματοφύλακα γραπτή κοινοποίηση για την ανάκληση της εν λόγω δήλωσης. 4.Η κατάθεση νέος δήλωσης, η κοινοποίηση της ανάκλησης ή η λήξη μιας δήλωσης δεν θίγει κατ ουδένα τρόπο εκκρεμή διαδικασία ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου ή του διαιτητικού δικαστηρίου, εκτός εάν άλλως συμφωνήσουν τα διάδικο μέρη. 5.Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2, εάν μετά πάροδο 12 μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία ένα Συμβαλλόμενο Μέρος κοινοποίησε σε άλλο ότι υφίσταται διαφορά μεταξύ τους, τα ενδιαφερόμενα Μέρη δεν έχουν καταλήξει σε διακανονισμό της διαφοράς τους με τα μέσα που αναφέρει η παράγραφος 1, η διαφορά υποβάλλεται μετά από αίτημα οιουδήποτε ενδιαφερομένου μέρους, σε συμβιβασμό. 6.Συνιστάται επιτροπή συμβιβασμού μετά από αίτημα ενός των διαδίκων μερών. Η Επιτροπή αποτελείται από ίσο αριθμό μελών που διορίζει κάθε ενδιαφερόμενο μέρος και από έναν πρόεδρο που επιλέγουν από κοινού τα μέλη που έχουν διορισθεί από τα Μέρη. Η επιτροπή εκδίδει σύσταση, την οποία τα Μέρη εξετάζουν καλή τη πίστει.Συμπληρωματική διαδικασία σχετικά με το συμβιβασμό θα εγκριθεί από τη Συνδιάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών, μόλις είναι δυνατόν, και θα συμπεριληφθεί σε ένα παράρτημα περί συμβιβασμού. 8.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για οιαδήποτε σχετική νομική πράξη δύναται να θεσπίσει η Συνδιάσκεψη των Μερών, εκτός εάν προβλέπεται άλλως από την πράξη. Άρθρο 15 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ1.Οιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να προτείνει τροποποιήσεις στη Σύμβαση. 2.Οι τροποποιήσεις στη Σύμβαση εγκρίνονται σε τακτική σύνοδο της Συνδιάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών. Το κείμενο κάθε προτεινομένης τροποποίησης της Σύμβασης γνωστοποιείται στα Μέρη από τη Γραμματεία τουλάχιστον έξη μήνες πριν από τη συνεδρίαση κατά την οποία προτείνεται για έγκριση. Η Γραμματεία γνωστοποιεί, επίσης, τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στους υπογράφοντες τη Σύμβαση και. για ενημέρωση στο θεματοφύλακα. 3.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτευχθεί συμφωνία επί οιασδήποτε προτεινόμενης τροποποιήσεως στη Σύμβαση, με συναίνεση. Εάν έχουν εξαντληθεί όλες οι προσπάθειες για συναίνεση και δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, η τροποποίηση, σε έσχατη ανάγκη, εγκρίνεται με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων και ψηφιζόντων Συμβαλλομένων Μερών. Η εγκριθείσα τροποποίηση γνωστοποιείται από τη Γραμματεία στο θεματοφύλακα, ο οποίος τη διαβιβάζει σε όλα τα Μέρη για αποδοχή. 4.Τα έγγραφα αποδοχής που αφορούν τροποποίηση κατατίθενται στο θεματοφύλακα Κάθε τροποποίηση που εγκρίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 αρχίζει να ισχύει για τα Μέρη που την απεδέχθησαν την εννενηκοστή ημέρα μετά την ημερομηνία παραλαβής, από τον θεματοφύλακα των εγγράφων αποδοχής των τριών τετάρτων τουλάχιστον των Συμβαλλομένων Μερών της Σύμβασης. 5.Η τροποποίηση τίθεται εν ισχύι έναντι οιουδήποτε άλλου Μέρους την εννενηκοστή ημέρα μετά την ημερομηνία κατά την οποία το εν λόγω Μέρος καταθέτει στο θεματοφύλακα το έγγραφο αποδοχής της προαναφερθείσας τροποποίησης. 6.Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, παρόντα και ψηφίζοντα Συμβαλλόμενα Μέρη σημαίνει Μέρη που είναι παρόντα και ψηφίζουν, υπέρ ή κατά. Άρθρο 16 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ1.Τα παραρτήματα της Σύμβασης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και, εκτός ρητής αντιθέτου διατάξεως, οιαδήποτε μνεία της Σύμβασης συναποτελεί ταυτοχρόνως μνεία οιουδήποτε εκ των παραρτημάτων της. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 14, παράγραφοι 2 (β) και 7, τα παραρτήματα περιορίζονται σε καταλόγους, έντυπα και οιοδήποτε άλλο περιγραφικό υλικό που έχει επιστημονικό, τεχνικό, διαδικαστικό ή διοικητικό χαρακτήρα 2.Τα παραρτήματα στη Σύμβαση προτείνονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρει το άρθρο 15. παράγραφοι 2, 3 και 4. 3.Κάθε παράρτημα που έχει εγκριθεί κατ εφαρμογή της παραγράφου 2 αρχίζει να ισχύει για όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη της Σύμβασης έξι μήνες μετά την ημερομηνία κοινοποίησης από το θεματοφύλακα στα εν λόγω Μέρη ότι το παράρτημα ενεκρίθη, εκτός για όσα Συμβαλλόμενα Μέρη έχουν κοινοποιήσει στο θεματοφύλακα εγγράφως, εντός της αυτής προθεσμίας, ότι δεν δέχονται το εν λόγω παράρτημα Το παράρτημα τίθεται σε ισχύ για τα Συμβαλλόμενα Μέρη τα οποία ανακαλούν την κοινοποίηση μη αποδοχής, την εννενηκοστή ημέρα μετά την ημερομηνία κατά την οποία έχει παραληφθεί από το θεματοφύλακα η κοινοποίηση της εν λόγω ανάκλησης. 4.Η πρόταση, η έγκριση και η έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων στα παραρτήματα της Σύμβασης, διέπονται από την ίδια διαδικασία όπως για την πρόταση, την έγκριση και την έναρξη ισχύος των παραρτημάτων της Σύμβασης, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 5.Εάν η έγκριση ενός παραρτήματος ή μιας τροποποιήσεως σε ένα παράρτημα απαιτεί τροποποίηση της Σύμβασης, το παράρτημα αυτό ή η τροποποίηση του παραρτήματος δεν αρχίζουν να ισχύουν μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ η τροποποίηση της Σύμβασης. Άρθρο 17 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ1.Η Συνδιάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών μπορεί, σε οιαδήποτε τακτική σύνοδο, να εγκρίνει πρωτόκολλα στη Σύμβαση. ΖΤο κείμενο οιουδήποτε προτεινόμενου πρωτοκόλλου γνωστοποιείται στα Συμβαλλόμενα Μέρη από τη Γραμματεία τουλάχιστον έξη μήνες πριν από τη σύνοδο. 3.Οι κανόνες γη την έναρξη ισχύος οιουδήποτε πρωτοκόλλου καθορίζονται από το ίδιο το πρωτόκολλο. 4.Μόνο Συμβαλλόμενα Μέρη της Σύμβασης δύνανται να είναι Συμβαλλόμενα Μέρη σε πρωτόκολλο. 5.Μόνο Συμβαλλόμενα Μέρη πρωτοκόλλου λαμβάνουν αποφάσεις δυνάμει του εν λόγω πρωτοκόλλου. Άρθρο 18 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ. 1.Έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος στη Σύμβαση διαθέτει μία ψήφο, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων που αναφέρει η παράγραφος 2. 2.Οι περιφερειακοί οργανισμοί οικονομικής ολοκλήρωσης, σε θέματα της αρμοδιότητός τους, ασκούν το δικαίωμα ψήφου με αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των κρατών μελών τους που είναι Συμβαλλόμενα Μέρη στη Σύμβαση. Οι οργανισμοί αυτοί δεν ασκούν το δικαίωμα ψήφου, εάν οιοδήποτε από τα κράτη μέλη τους ασκεί το δικαίωμά του, και αντιστρόφως. Άρθρο 19 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣΟ Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα είναι ο θεματοφύλακας της Σύμβασης και των πρωτοκόλλων που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 17. Άρθρο 20 ΥΠΟΓΡΑΦΗΗ παρούσα Σύμβαση θα παραμείνει ανοικτή για υπογραφή από τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών ή οιουδήποτε από τους ειδικευμένους οργανισμούς τους ή Μερών του Καταστατικού του Διεθνούς Δικαστηρίου και από περιφερειακούς οργανισμούς οικονομικής ολοκλήρωσης, στο Ρίο Ιανέϊρο, κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, και κατόπιν, στην Έδρα της Οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη, από τις 20 Ιουνίου 1992 μέχρι την 19η Ιουνίου 1993. Άρθρο 21 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ1.Τα καθήκοντα Γραμματείας που αναφέρε» το άρθρο 8 θα εκτελούνται επί προσωρινής βάσεως από τη Γραματεία που διόρισε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με το ψήφισμα της 45/212 της 21ης Δεκεμβρίου 1990, μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης συνόδου της Συνδιάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών. 2.Ο επικεφαλής της προσωρινής Γραμματείας που αναφέρει η παράγραφος 1 συνεργάζεται στενά με τη Διακυβερνητική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τη μελέτη των κλιματικών μεταβολών με σκοπό να εξασφαλίσει ότι η Επιτροπή μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για αντικειμενικές επιστημονικές και τεχνικές συμβουλές. Δύναται, επίσης, να ζητηθεί η γνώμη άλλων αρμόδιων επιστημονικών οργάνων. 3.Το Παγκόσμιο Περιβαλλοντικό Ταμείο του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη, το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και η Διεθνής Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη θα είναι η διεθνής οντότητα στην οποία θα ανατεθεί η λειτουργία του δημοσιονομικού μηχανισμού που αναφέρει το άρθρο 11, επί προσωρινής βάσεως. Στα πλαίσια αυτά, το Παγκόσμιο Περιβαλλοντικό Ταμείο πρέπει να αναδιαρθρωθεί κατάλληλα και η συμμετοχή μελών σε αυτό να καταστεί παγκόσμια ώστε να κατορθώσει να εκπληρώσει τις απαιτήσεις του άρθρου 11. Άρθρο 22 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ, ΑΠΟΔΟΧΗ, ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ 1.Η Σύμβαση είναι ανοικτή προς κύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση από κράτη ή από περιφερειακούς οργανισμούς οικονομικής ολοκλήρωσης, θα παραμείνει ανοικτή για προσχώρηση από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία λήγει η περίοδος υπογραφής της Σύμβασης. Τα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης κατατίθενται στο θεματοφύλακαΚάθε περιφερειακός οργανισμός οικονομικής ολοκλήρωσης, ο οποίος καθίσταται Συμβαλλόμενο Μέρος στη Σύμβαση, χωρίς κανένα από τα κράτη μέλη του να είναι Συμβαλλόμενο Μέρος, δεσμεύεται από όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση. Εάν, ένα η περισσότερα κράτη μέλη ενός τέτοιου οργανισμού είναι Συμβαλλόμενα Μέρη στη Σύμβαση, ο οργανισμός αυτός και τα κράτη μέλη του αποφασίζουν επί των αντιστοίχων ευθυνών τους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους κατά τη Σύμβαση. Στις περιπτώσεις αυτές, ο οργανισμός και τα κράτη μέλη του δεν δικαιούνται να ασκούν ταυτοχρόνως τα δικαιώματα που απορρέουν από τη Σύμβαση. 3.Στα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, οι περιφερειακοί οργανισμοί οικονομικής ολοκλήρωσης δηλώνουν την έκταση των αρμοδιοτήτων τους σχετικά με τα θέματα που διέπονται από τη Σύμβαση. Οι υπόψη οργανισμοί πληροφορούν, επίσης, τον θεματοφύλακα, ο οποίος με τη σειρά του πληροφορεί τα Συμβαλλόμενα Μέρη, γη οιαδήποτε ουσιώδη μεταβολή της έκτασης των αρμοδιοτήτων τους. Άρθρο 23 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 1.Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ την εννενηκοστή ημέρα από την ημερομηνία καταθέσεως του πεντηκοστού εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης. 2.Για κάθε κράτος ή περιφερειακό οργανισμό οικονομικής ολοκλήρωσης που επικυρώνει. αποδέχεται ή εγκρίνει τη Σύμβαση ή προσχωρεί σε αυτή μετά την κατάθεση του πεντηκοστού εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, η Σύμβαση αρχίζει να ισχύει την εννενηκοστή ημέρα μετά την ημερομηνία κατάθεσης από το εν λόγω κράτος ή τον περιφερειακό οργανισμό οικονομικής ολοκλήρωσης του εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης. 3.Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2. οιοδήποτε έγγραφο κατατίθεται από έναν περιφερειακό οργανισμό οικονομικής ολοκλήρωσης δεν προσμετράται σε εκείνα που καταθέτουν, τα κράτη μέλη του οργανισμού. Άρθρο 24 επιφυλάξειςΔεν δύνανται να διατυπωθούν επιφυλάξεις επί της παρούσας Συμβάσεως. Άρθρο 25 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ1.Μετά τη λήξη τριετούς προθεσμίας από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της Σύμβασης, για ένα Συμβαλλόμενο Μέρος, το Μέρος αυτό δύναται να την καταγγείλει, επιδίδοντας γραπτή κοινοποίηση στο θεματοφύλακα 2.Η καταγγελία αυτή παράγει αποτελέσματα μετά τη λήξη προθεσμίας ενός έτους από την ημερομηνία παραλαβής από το θεματοφύλακα της κοινοποίησης της καταγγελίας ή από μεταγενέστερη ημερομηνία που μπορεί να καθορίζεται στην εν λόγω κοινοποίηση. 3.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος που καταγγέλει τη Σύμβαση θεωρείται ότι καταγγέλει, επίσης, κάθε πρωτόκολλο στο οποίο είναι Συμβαλλόμενο Μέρος. Άρθρο 26 ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Το πρωτότυπο της παρούσας Σύμβασης, της οποίας το Αγγλικό, Αραβικό, Γαλλικό, Ισπανικό, Κινεζικό και Ρώσικο κείμενο είναι εξίσου αυθεντικά, θα κατατεθεί στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση. ΕΓΙΝΕ στη Νέα Υόρκη την ενάτη Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αυστραλία Αυστρία ΒέλγιοΒουλγαρία Γαλλία Γερμανία Δανία Ελβετία Ελλάδα Εσθονία Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας Ιαπωνία Ιρλανδία Ισλανδία Ισπανία Ιταλία Καναδάς Κάτω Χώρες Λεττονία Λευκορωσία Λιθουανία Λουξεμβούργο Νέα Ζηλανδία Νορβηγία Ουγγαρία Ουκρανία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Ρωσική Ομοσπονδία Σουηδία Τουρκία Τσεχοσλοβακία Φινλανδία Χώρες που βρίσκονται στη διαδικασία μετάβασης στην οικονομία της αγοράς. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑυστραλίαΑυστρία ΒέλγιοΓαλλία ΓερμανίαΔανία ΕλβετίαΕλλάδα Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας ΙαπωνίαΙρλανδία ΙσλανδίαΙσπανία ΙταλίαΚαναδάς Κάτω Χώρες ΛουξεμβούργοΝέα Ζηλανδία ΝορβηγίαΠορτογαλία ΣουηδίαΤουρκία Φινλανδία
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της δε Σύμβασης που κυρώνεται από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 23 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κρότους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-04-15 Κύρωση της Σύμβασης - Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές.
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/60
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία