ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/2206

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-04-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-04-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-04-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Επιτρέπεται η χορήγηση αδειών λειτουργίας δώδεκα (12) επιχειρήσεων καζίνων στην χώρα, που κατανέμονται στη χώρα ως ακολούθως:
 1. Δύο (2) στο νομό Αττικής, από τις οποίες η πρώτη στη θέση του Μον Παρνές στην Πάρνηθα και η δεύτερη εκτός δήμου Αθηναίων
 2. Μία (1) στο νομό Θεσσαλονίκης μέσα σε περιμετρική ζώνη δεκαπέντε (15) χιλιομέτρων από την πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης
 3. Μία (1) επιχείρηση στην Κρήτη, μία (1) στη Ρόδο, που θα λειτουργήσει στο ξενοδοχείο των Ρόδων, και μία (1) στην Κέρκυρα
 4. Μία (1) στις εγκαταστάσεις του Πόρτο Καρράς του νομού Χαλκιδικής
 5. Μία ( 1 ) στα όρια του δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας. στ) Μία (1) στο νομό Αχαΐας.
 6. Μία (1) στη νήσο Σύρο
 7. Μία (1) στο νομό Φλωρίνης
 8. Μία (1) στην περιοχή Δοϊράνης
 9. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού επιτρέπεται η χορήγηση δύο (2) ακόμη αδειών καζίνων ανά μία στη Θράκη και στην Ήπειρο.
 10. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα τέλη και τα έσοδα του Δημοσίου από τη χορήγηση των αδειών αυτών.
2.  
  Για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών δεν θα χορηγούνται άλλες άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων καζίνων
3.  
  Απαγορεύεται η μεταφορά των επιχειρήσεων της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου εκτός των ζωνών που ορίζονται στην ίδια παράγραφο, για όλη τη διάρκεια του χρόνου παραχώρησης της άδειας. Εξαιρετικά επιτρέπεται, μετά πάροδο τριετίας από τη χορήγηση της άδειας του άρθρου 1 παρ. 6, η μεταφορά της επιχειρήσεως του Μον Παρνές από την Πάρνηθα σε θέση εκτός των ορίων του Δήμου Αθηναίων.
4.  
  Η ακριβής θέση κάθε καζίνου, μέσα στα όρια των ανωτέρω περιοχών, η έγκριση των κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας τους καθορίζονται με την υπουργική απόφαση για τη χορήγηση της άδειας. Οι χορηγούμενες άδειες είναι οριστικές και δεν επιτρέπεται η χορήγηση προσωρινών αδειών ή οποιαδήποτε λειτουργία της επιχείρησης κατά παρέκκλιση από τους όρους που καθορίζονται στην άδεια.
5.  
  Σε περίπτωση που ο κάτοχος άδειας λειτουργίας καζίνου πρόκειται να αναπτύξει το καζίνο και τις συνοδευτικές αυτού πάσης φύσεως εγκαταστάσεις σε εκτός σχεδίου πόλεως έκταση, ισχύουν οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης που αφορούν στην ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων σε εκτός σχεδίου περιοχή
6.  
  Οι επιχειρήσεις του Ε.Ο.Τ., Καζίνο - Ξενοδοχείο και ΤελεφερίκΠάρνηθας, ΚαζίνοΡόδου καιΚαζίνο Κέρκυρας, μεταβιβάζονται, ξεχωριστά, όπως λειτουργούν στον πλειοδότη του διεθνούς διαγωνισμού με το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού τους. Στο παθητικό των επιχειρήσεων περιλαμβάνονται το σύνολο των συμβάσεων των εργαζομένων στις άνω επιχειρήσεις και τμήματα επιχειρήσεων οι οποίες από της μεταβιβάσεως θα συνεχίζονται καιθαδιέπονταιαπό τον ν.2112/1929, το β.δ. 16/18/7/1920 και το π.δ. 527/1988, ως συμβάσεις αορίστου χρόνου αναγνωριζομένου του συνολικού χρόνου προϋπηρεσίας τόσο στον Ε.Ο.Τ. όσο και στον προηγούμενο ανάδοχο. Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται: α) Οι μόνιμοι υπάλληλοι και όσοι έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μονιμοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, β) Όσοι υποβάλλουν αίτηση για μετάταξη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1943/1991 όπως ισχύουν σήμερα. Οι αιτήσεις μετάταξης πρέπει να υποβληθούν στην υπηρεσία από την έκδοση της υπουργικής απόφασης για την προκήρυξη του διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία εγκατάστασης των αναδόχων και ενάρξεως της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Μέχρι την ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου διατηρείται η εργασιακή σχέση των εργαζομένων με τον Ε.Ο.Τ. Οι μετατάξεις γίνονται εντός των ορίων. της τέως διοικήσεως πρωτευούσης όσον αφορά τους εργαζομένους στο συγκρότημα της Πάρνηθας, για δε τους εργαζομένους στις επιχειρήσεις Καζίνων Κέρκυρας και Ρόδου γίνονται στα όρια των αντίστοιχων νομών εκτός των περιπτώσεων που οι εργαζόμενοι ζητούν με την αίτησή τους να μεταταγούν σε άλλη περιοχή. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία των μετατάξεων οι εργαζόμενοι παραμένουν στην υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. και υποχρεωτικά εντός των ορίων του νομού. Οι παραπάνω διατάξεις των μετατάξεων θα ισχύουν και αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την μεταβίβαση της επιχείρησης και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος νόμου.
7.  
  Οι άδειες λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνων παραχωρούνται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού μετά από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό που διενεργείται από επταμελή Επιτροπή
8.  
  Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και αποτελείται:
 1. Από έναν αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρο
 2. Από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ.
 3. Από ένα διευθυντή ή ειδικό σύμβουλο ή ειδικό συνεργάτη της Τράπεζας της Ελλάδος, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της Τράπεζας
 4. Από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου
 5. Από έναν ορκωτό εκτιμητή του Δημοσίου. στ) Από ένα διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
 6. Από τον πρόεδρο της Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων του νομού για τον οποίο χορηγείται η άδεια.
 7. Το μέλος αυτό συμμετέχει στις εργασίες της Επιτροπής μόνο για τη χορήγηση της άδειας του νομού τον οποίο εκπροσωπεί.
 8. Στις εργασίες της Επιτροπής παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο νομικός σύμβουλος του Υπουργείου Τουρισμού.
9.  
  Τα μέλη της Επιτροπής υπό στοιχεία γ,δ και στ ορίζονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης, άλλως η Επιτροπή συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα χωρίς αυτά τα μέλη
10.  
  Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού η Επιτροπή επικουρείται από Γραμματεία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής, συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις σε οποιαδήποτε κατηγορία και βαθμό και ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την οργάνωση, τη σύνθεση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Γραμματείας. Οι συνιστώμενες θέσεις καλύπτονται είτε με απόσπαση υπαλλήλων είτε με πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου ή σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ίσου με τη διάρκεια του διαγωνισμού.
11.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού ορίζεται το ύψος της μηνιαίας αμοιβής των μελών της Επιτροπής κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και η αμοιβή του προσωπικού Γραμματείας
12.  
  Στο διαγωνισμό δικαιούνται να μετέχουν ανώνυμες εταιρείες ή κοινοπραξίες ανωνύμων εταιρειών που υπογράφουν για το σκοπό αυτόν καταστατικό που κατατίθεται στην Επιτροπή. Οι μετοχές των εταιρειών αυτών είναι ονομαστικές. Αν υπάρχει μέτοχος ελληνική ή αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία με ανώνυμες μετοχές, δηλώνεται υπευθύνως ο τελικός κύριος - κάτοχος των μετοχών.
13.  
  Το μετοχικό κεφάλαιο των ανωνύμων εταιρειών που μετέχουν στο διαγωνισμό ή το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών που μετέχουν σε κοινοπραξίες δεν μπορεί να είναι κατώτερο των δύο δις εκατομμυρίων (2.000.000.000) δραχμών που θα έχει καταβληθεί ολόκληρο πριν από τη χορήγηση της άδειας.
14.  
  Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση καθορίζονται:.
 1. Η ημερομηνία και ο τόπος υποβολής των προτάσεων των υποψήφιων επενδυτών
 2. Το περιεχόμενο των προτάσεων
 3. Τα έγγραφα, τα στοιχεία και γενικά οι πληροφορίες που πρέπει να τεθούν υπόψη της Επιτροπής
 4. Οι προθεσμίες εντός των οποίων θα γίνει η αξιολόγηση των προτάσεων από την Επιτροπή
 5. Η διαδικασία αξιολόγησης της κάθε προτάσεως και η πρόσκληση των υποψηφίων για την προφορική ανάπτυξη των προτάσεών τους, που γίνεται σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής
 6. Η προθεσμία διάσκεψης και έκδοσης αποφάσεως της Επιτροπής και εν γένει κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση για την απρόσκοπτη λειτουργία της
15.  
  Από τη ματαίωση του διαγωνισμού για οποιονδήποτε λόγο δεν προκύπτει δικαίωμα αποζημίωσης όσων έλαβαν μέρος
17.  
  Στην περίπτωση έγκρισης εποχικής λειτουργίας επιχείρησης καζίνο, συνεχίζουν να καταβάλλονται όλα τα προβλεπόμενα από την άδεια ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης, τη σχετική σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις οικονομικά δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου και των δικαιούχων φορέων του, η δε μη καταβολή τους επιφέρει τις συνέπειες που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις. Για κάθε μήνα της περιόδου διακοπής λειτουργίας του καζίνο, αντί της προβλεπόμενης από την άδεια, τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις, συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου και των φορέων του στα μικτά κέρδη παιγνίων, καταβάλλεται τέλος εποχικής λειτουργίας, το οποίο ισούται, για κάθε μήνα διακοπής της λειτουργίας, με το ποσό που προκύπτει όταν το ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου και των φορέων του στα μικτά κέρδη παιγνίων, όπως αυτό ορίζεται από την άδεια ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης, τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις, πολλαπλασιαστεί με το μέσο όρο των μικτών κερδών παιγνίων της επιχείρησης, των τελευταίων δύο, πριν την διακοπή λειτουργίας, μηνών. Το τέλος εποχικής λειτουργίας καταβάλλεται με τον τρόπο και τη διαδικασία που καταβάλλεται η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη παιγνίων. Ως προς το χρόνο, το ήμισυ του συνολικού ποσού του τέλους καταβάλλεται πριν την έκδοση απόφασης έγκρισης εποχιακής λειτουργίας και αποτελεί τυπική προϋπόθεση συζήτησης της υπόθεσης. Το υπόλοιπο ήμισυ του τέλους καταβάλλεται πριν την έκδοση της απόφασης επαναλειτουργίας του καζίνο και αποτελεί επίσης τυπική προϋπόθεση έκδοσης της απόφασης αυτής. Εάν, κατά τη λήξη της περιόδου διακοπής λειτουργίας, η απόφαση λειτουργίας του καζίνο δεν έχει εκδοθεί, διότι δεν καταβλήθηκε το υπολειπόμενο τέλος, συνεχίζεται η επιβολή του ανά ημέρα μη λειτουργίας. Μετά την πάροδο δύο μηνών από την ημερομηνία λήξης της περιόδου διακοπής, εφόσον το σύνολο του οφειλομένου τέλους δεν έχει καταβληθεί πλήρως και ολοσχερώς, ανακαλείται αυτοδικαίως και οριστικά η άδεια ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης. Η περίοδος διακοπής λειτουργίας προσδιορίζεται στην αίτηση που υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π. η αδειούχος επιχείρηση καζίνο και είναι χρονικά συνεχής. Η περίοδος διακοπής διαρκεί για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί χωρίς να επιτρέπεται, ενδιάμεσα, η αναστολή της. Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί κατά την κρίση της να δεχθεί, να απορρίψει ή να τροποποιήσει το ζητούμενο διάστημα της περιόδου διακοπής.
Άρθρο 2 "Διεξαγωγή του διαγωνισμού - Τέλη και έσοδα του Δημοσίου"
1.  
  Όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή ελληνικής ή αλλοδαπής τράπεζας ύψους διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών.
2.  
  Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σε δύο στάδια: Α. Κατά το πρώτο στάδιο θα επιλεγούν όσοι από τους υποψήφιους επενδυτές πληρούν κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής τις ακόλουθες προϋποθέσεις:.
 1. Άμεσο δημοσιονομικό όφελος
 2. Διακρίνονται για την επαγγελματική τους ικανότητα και την εμπειρία τους σε τουριστικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις καζίνων ή συναφείς δραστηριότητες
 3. Η προτεινόμενη χρηματοδότηση των υποψήφιων επενδυτών είναι επαρκής και προέρχεται από αδιάβλητη πηγή.
 4. Η Επιτροπή δύναται να απαιτήσει από τον προτεινόμενο χρηματοδότη συμπληρωματικές πληροφορίες ή διασφαλίσεις σε σχέση με την προτεινόμενη χρηματοδότηση, όπως επίσης κάθε συμπληρωματική πληροφορία για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κρίνει απαραίτητη για τη διαμόρφωση της κρίσης της.
 5. Β. Στο δεύτερο στάδιο της επιλογής μετέχουν όσοι κρίθηκαν ότι συγκεντρώνουν τις παραπάνω προϋποθέσεις και υπό τον όρο προηγούμενης καταθέσεως της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου.
 6. Οι προσφορές τους βαθμολογούνται από 0-5 στα ακόλουθα θέματα:.
 7. Διατήρηση των θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων που λειτουργούν
 8. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
 9. Ελάχιστη κοινωνική όχληση
 10. Πληρότητα και σαφήνεια της σχετικής προτάσεως και παροχή πρόσθετων εγγυήσεων (επιπλέον της εγγυητικής επιστολής) για την εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεων.
 11. Για όλες τις θέσεις των επιχειρήσεων ο βαθμός του άμεσου δημοσιονομικού οφέλους, των γενικότερων επιπτώσεων στην Εθνική Οικονομία, (δηλαδή του κριτηρίου (α) και (β)) πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 5.
 12. Για τις επιχειρήσεις καζίνων στις θέσεις Μον Παρνές, Κερκύρας και Ρόδου ο βαθμός στο θέμα διατήρησης θέσεων του τομέα (δηλαδή του κριτηρίου (δ)) πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 5.
 13. Σε όλες τις θέσεις ο βαθμός στο θέμα συμβολή στην τουριστική ανάπτυξη (δηλαδή του κριτηρίου (γ)) πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 3.
3.  
  Οι υποψήφιοι που θα συμμετέχουν στο β στάδιο θα πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το σύνολο της οικονομικής αξίας των υποχρεώσεών τους σε μετρητά για τη χορήγηση της άδειας
4.  
  Η βαθμολόγηση γίνεται σε μία μόνη συνεχή συνεδρίαση και δεν αναθεωρείται. Στο πρακτικό της Επιτροπής καταχωρούνται οι απόψεις όλων των μελών της, η αιτιολογία της βαθμολογίας από κάθε μέλος και υπογράφεται από όλα τα μέλη. Κατά τη χορήγηση της άδειας, ο Υπουργός ασκεί έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων της Επιτροπής.
5.  
  Το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεως του Υπουργού Τουρισμού δικαιούται να κρίνει άγονο το διαγωνισμό για μία ή περισσότερες θέσεις επιχειρήσεων και να αναθέσει στον Υπουργό Τουρισμού να προκηρύξει νέο διαγωνισμό
6.  
  Τα τέλη και έσοδα του Δημοσίου από τις επιχειρήσεις των καζίνων είναι τα ακόλουθα:
 1. Παράβολο για την υποβολή αίτησης δραχμών 2.000.000.
 2. Χρηματική προσφορά για την παραχώρηση της άδειας λειτουργίας
 3. Συμμετοχή στα μικτά κέρδη παιχνιδιών
 4. Ειδικό ετήσιο τέλος για την κατοχή άδειας λειτουργίας καζίνου
 5. Φόροι, τέλη και δικαιώματα που προβλέπονται από τους νόμους που αφορούν τη λειτουργία και τη δραστηριότητα ανωνύμων εταιρειών στην Ελλάδα
7.  
  Για την παραχώρηση της άδειας λειτουργίας θα προκαταβάλλεται χρηματική προσφορά που δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τα ακόλουθα για κάθε θέση ποσά:
 1. Σε δρχ. 5.500.000.000 για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας στη θέση του Μον Παρνές.
 2. Σε δρχ. 10.000.000.000 για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στη θέση εκτός περιμετρικής ζώνης του Δήμου Αθηναίων.
 3. Σε δρχ. 7.500.000.000 για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στον νομό Θεσσαλονίκης και Κρήτη.
 4. Σε δρχ. 1.500.000.000 για καθεμιά από τις άδειες λειτουργίας στις νήσους Ρόδο, Κέρκυρα, στον νομό Αχαΐας και σε δρχ. 1.000.000.000 στο Λουτράκι Περαχώρας.
 5. Σε δρχ. 1.000.000.000 για την άδεια στο Πόρτο Καρράς Χαλκιδικής και.
 6. Σε δρχ. 250.000.000 για την άδεια λειτουργίας στο νομό Φλωρίνης, στην νήσο Σύρο και στην περιοχή Δοϊράνης.
 7. Η χρηματική προσφορά για τις άδειες λειτουργίας του Μον Παρνές Πάρνηθας, Κέρκυρας και Ρόδου προστίθεται στο ποσό της προσφοράς για την εξαγορά των επιχειρήσεων που ήδη λειτουργούν.
8.  
  Η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη παιχνιδιών δεν μπορεί να είναι κατώτερη από:
 1. Τριάντα τοις εκατό (30%) για τις επιχειρήσεις καζίνων των νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης, των νήσων Κρήτης, Κέρκυρας, Ρόδου και του νομού Αχαΐας
 2. Είκοσι τοις εκατό (20%) στις υπόλοιπες επιχειρήσεις.
 3. Καταβάλλεται μηνιαία και εισπράττεται κατά τις διατάξεις για το φόρο προστιθέμενης αξίας.
9.  
  Το ειδικό ετήσιο τέλος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου καθορίζεται σε δρχ. 1.200.000.000 για καθένα από τα καζίνα των νομών Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Κρήτης και σε δρχ. 200.000.000 για καθένα από τα καζίνα των νήσων Ρόδου, Κέρκυρας και νομού Αχαΐας και σε δρχ. 50.000.000 για καθένα από τα υπόλοιπα, τα οποία ποσά αποδίδονται στον Ε.Ο.Τ.
10.  
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται εισιτήριο εισόδου στα καζίνα ορισμένων περιοχών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η τιμή εισιτηρίου και το ποσοστό που θα αποδίδεται στο Δημόσιο.
11.  
  Οι επιχειρήσεις καζίνων εξομοιώνονται ως προς την καταβολή τελών και δικαιωμάτων υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης με τις επιχειρήσεις ξενοδοχείων πολυτελείας
12.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού καθορίζονται όλα τα έγγραφα και μηχανικά μέσα για τη βεβαίωση κάθε φύσης εσόδων του Δημοσίου επιπλέον εκείνων που προβλέπονται από τις γενικές διατάξεις
13.  
 1. Οι προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 άδειες Καζίνο στη θέση Μοντ Παρνές στην Πάρνηθα και στην Κέρκυρα χορηγούνται στην Α.Ε. «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα».
 2. Για τη χορήγηση των εν λόγω αδειών εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία ρυθμίζονται και τα θέματα της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994.
 3. Πριν από την έκδοση της υπουργικής απόφασης η Α.Ε. «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα» θα καταβάλλει τα ποσά που προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2206/1994 για τα Καζίνο Πάρνηθας και Κέρκυρας αντίστοιχα.
 4. Τα εν λόγω χρηματικά ποσά αποδίδονται στον Ε.Ο.Τ.
 5. Τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2206/1994 ποσά από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου επί των μικτών κερδών για τα Καζίνο Κέρκυρας και Πάρνηθας διατίθενται στον Ε.Ο.Τ. σε ποσοστό 70% του συνολικού ποσού αποκλειστικά για τη διαφήμιση και προβολή του Ελληνικού Τουρισμού και σε ποσοστό 30% ως επιχορήγηση του τακτικού προϋπολογισμού του Ε.Ο.Τ., του Ελληνικού Φεστιβάλ και της Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης, που κατανέμεται μεταξύ αυτών με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης.
 6. Ειδικά για τις χρήσεις των ετών 2000 - 2001 στα ανωτέρω ποσά συμψηφίζονται τυχόν καταβολές που έγιναν υπέρ Ε.Ο.Τ. κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 2636/1998, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 2837/2000. 4.
Άρθρο 3
1.  
  Η λειτουργία των καζίνων υπόκειται στον έλεγχο του κράτους
2.  
  Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού παραμένει και λειτουργεί ως Επιτροπή εποπτείας της λειτουργίας των καζίνων
3.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από κοινή πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Τουρισμού, δημιουργείται στο Υπουργείο Τουρισμού διεύθυνση καζίνων που έχει σκοπό την επικουρία της επιτροπής και του Υπουργού Τουρισμού στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Με το ίδιο ή όμοιο προεδρικό διάταγμα συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις σε οποιαδήποτε κατηγορία ή βαθμό και ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την οργάνωση, τη σύνθεση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της διεύθυνσης καζίνων. Με το ίδιο ή όμοιο προεδρικό διάταγμα, υφιστάμενες οργανικές μόνιμες θέσεις του Υπουργείου Τουρισμού, καθώς και οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτές, μπορούν να μεταφέρονται στη διεύθυνση καζίνων.
4.  
 1. Ο διοικητικός έλεγχος ασκείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και περιλαμβάνει ενδεικτικά τον έλεγχο κτιρίων και εγκαταστάσεων, τη διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων, τα υλικά και τα μηχανήματα διεξαγωγής των παιγνίων και τη διαδικασία προμήθειάς τους, καθώς και την τήρηση των όρων χορήγησης της άδειας.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και τα όρια του διοικητικού ελέγχου.
 3. Με προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού είναι δυνατή η ανάθεση τεχνικής υποστήριξης του συστήματος ελέγχου σε φορείς του ιδιωτικού τομέα που έχουν διεθνή εμπειρία σε ανάλογες εργασίες υψηλής τεχνολογίας και εξειδίκευσης στον έλεγχο καζίνο.
 4. Ο οικονομικός έλεγχος, εκτός εκείνου της εφαρμογής των όρων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας, ασκείται από το Υπουργείο Οικονομικών.
 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία του οικονομικού ελέγχου, καθώς και οι λεπτομέρειες κάθε απαιτούμενης συνεργασίας των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης.
 6. Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων στα προηγούμενα εδάφια υπουργικών αποφάσεων ισχύουν οι κανονισμοί ελέγχου που έχουν εκδοθεί και εφαρμόζονται.
Ο διοικητικός έλεγχος ασκείται από το Υπουργείο Τουρισμού και περιλαμβάνει τον έλεγχο κτιρίων, τη διεξαγωγή παιχνιδιών, τα υλικά και τα μηχανήματα διεξαγωγής των παιχνιδιών και την προμήθειά τους, καθώς και την τήρηση των όρων χορήγησης της άδειας
5.  
  Σε περίπτωση παράβασης των όρων λειτουργίας, η Επιτροπή με αιτιολογημένη απόφασή της:
 1. Επιβάλλει πρόστιμο από δρχ. 1.000.000 μέχρι δρχ. 500.000.000 για κάθε παράβαση και σε περίπτωση υποτροπής μέχρι το διπλάσιο των ποσών αυτών.
 2. Ανακαλεί προσωρινά μέχρι τρεις (3) μήνες ή οριστικά την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.
 3. Οι αποφάσεις των περιπτώσεων (α) και (β) είναι αμέσως εκτελεστές και δεν υπόκεινται σε αναστολή.
6.  
  Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με κάθε αναγκαίο έλεγχο τήρησης της δημόσιας τάξης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Δημόσιας Τάξης και σύμφωνα με εισήγηση της Επιτροπής καθορίζονται τα δικαιολογητικά των προσλαμβανομένων για εργασία στα καζίνα, ως και κάθε άλλος αναγκαίος έλεγχος τηρήσεως της δημόσιας τάξης
7.  
  Τα παιχνίδια που επιτρέπεται να παίζονται στα καζίνα είναι τα ακόλουθα:
 1. Μπλάκ-Τζακ ή είκοσι ένα. β. Γαλλική Ρουλέττα. γ. Αμερικάνικη Ρουλέττα. δ. Μπακαράς. ε. Μπάγκο-Πούντο. στ.
 2. Ζάρια.
 3. Μηχανήματα με νομίσματα χωρίς οθόνη. η. Μηχανήματα με νομίσματα με οθόνη. θ. Σεμέν-ντε-Φερ.
8.  
  Τα παιχνίδια εντός των καζίνων διεξάγονται με μάρκες, πλάκες, κέρματα ή άλλα μέσα ή με τραπεζογραμμάτια της Ελληνικής Δημοκρατίας και κανονισμούς που καθορίζει υπουργική απόφαση. Με την ίδια υπουργική απόφαση ρυθμίζεται η λήψη φιλοδωρημάτων από το προσωπικό.
9.  
  Ως προς τα παιχνίδια ή στοιχήματα που διεξάγονται εντός των καζίνων, σύμφωνα με τους κανόνες και τις προϋποθέσεις που έχει θεσπίσει απόφαση του Υπουργού Τουρισμού δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 844 του Αστικού Κώδικα
10.  
  Στο καζίνο επιτρέπεται η είσοδος ατόμων που έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους. Η διεύθυνση του καζίνου υποχρεούται να καταχωρεί την ταυτότητα κάθε εισερχομένου στο χώρο των παιχνιδιών σε ειδικά θεωρημένα βιβλία και δικαιούται να απαγορεύει την είσοδο ή να επιβάλει την αποχώρηση οποιουδήποτε προσώπου κρίνει, χωρίς να έχει υποχρέωση να δικαιολογήσει την απόφασή του αυτή.
11.  
  Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και κατόπιν εισηγήσεως επιτροπής καθορίζεται η διαδικασία ελέγχου των μηχανημάτων, των προμηθευτών, των κατασκευαστών ή διανομέων των μέσων και υλικών διεξαγωγής των παιχνιδιών περιλαμβανομένων των μηχανημάτων με νομίσματα. Τις άδειες καταλληλότητας χορηγεί η επιτροπή κατόπιν ελέγχου των υποβαλλόμενων αιτήσεων. Επίσης επιτρέπεται να καθορίζονται, συμπληρώνονται ή τροποποιούνται οι προδιαγραφές των μηχανημάτων, τα επιτρεπόμενα παιχνίδια, οι ασκούμενοι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις των αρμόδιων οργάνων.
12.  
  Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης, σύστασης ενεχύρου, σύστασης επικαρπίας ή άλλης πράξης διαθέσεως εν ζωή μετοχών κατόχου άδειας λειτουργίας καζίνου, οαποκτών έχειυποχρέωση ναυποβάλλει αίτηση για χορήγηση σχετικής άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η μεταβίβαση, σύσταση ενεχύρου, σύσταση επικαρπίας ή άλλη πράξη διαθέσεως εν ζωή θα θεωρείται έγκυρη και θα παράγει έννομες συνέπειες μόνο μετά τη χορήγηση της σχετικής άδειας.
13.  
  Αν στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου ο αποκτών είναι ανήλικος, τελεί υπό επιτροπεία, δικαστική ή νόμιμη απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, την υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου έχουν οι ασκούντες τη γονική μέριμνα ή ο επίτροπος ή ο δικαστικός αντιλήπτορας κατά περίπτωση
14.  
  Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών κατόχου άδειας λειτουργίας καζίνου λόγω κληρονομικής διαδοχής, οι κληρονόμοι ή ασκούντες τη γονική μέριμνα ανήλικου -κληρονόμου ή ο επίτροπος ή ο δικαστικός αντιλήπτορας του τελούντος υπό επιτροπεία, δικαστική ή νόμιμη απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη κληρονόμου έχουν υποχρέωση να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου
15.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 12, 13 και 14 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση κατόχου άδειας λειτουργίας καζίνου, του οποίου οι μετοχές είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή
16.  
  Κάθε συγχώνευση κατόχου άδειας λειτουργίας καζίνου με άλλο νομικό πρόσωπο οποιουδήποτε τύπου ή απορρόφηση του κατόχου άδειας λειτουργίας καζίνου από άλλο νομικό πρόσωπο οποιουδήποτε τύπου ή απορρόφηση αυτού από τον κάτοχο άδειας λειτουργίας καζίνου σε περισσότερα νομικά πρόσωπα εξαρτάται ως προς το κύρος από τη χορήγηση γραπτής άδειας. Η χορήγηση άδειας μπορεί να εξαρτηθεί από οποιουσδήποτε όρους συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας να απαιτηθεί από κάθε ως άνω νομικό πρόσωπο να υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
17.  
  Η συγχώνευση, απορρόφηση ή διάσπαση είναι έγκυρη και παράγει έννομες συνέπειες μόνο μετά τη λήψη της γραπτής άδειας και εφόσον έχουν επιβληθεί όροι, μετά την εκπλήρωση των όρων αυτών
18.  
  Εφόσον στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου ο αποκτών ή ασκών γονική μέριμνα ανηλίκου ή επίτροπος ή δικαστικός αντιλήπτορας ή κληρονόμος είναι μέτοχος κατόχου άδειας λειτουργίας καζίνου ή στην περίπτωση της παρ. 16 του παρόντος άρθρου το αποκτών ή απορροφούν νομικό πρόσωπο καζίνου, υποχρεούται να υποβάλει αίτηση για έγκριση της μεταβίβασης ή της συγχώνευσης ή της απορρόφησης ή της διάσπασης και όχι για έκδοση νέας άδειας λειτουργίας καζίνου.
19.  
  Σε κάθε περίπτωση υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας κατά τις διατάξεις του παρόντος, η Επιτροπή μπορεί να αναβάλλει την έκδοση απόφασης για το λόγο ότι ένας ή περισσότεροι μέτοχοι ή εταίροι ή μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή διαχειριστές ή διευθύνοντες σύμβουλοι ή ανώτερα στελέχη ή υπάλληλοι του αιτούντος δεν έχουν τα νόμιμα προσόντα και να τάξει προθεσμία στον αιτούντα, εντός της οποίας είτε να μεταβληθεί η μετοχική ή εταιρική της σύνθεση είτε να προβεί στην καταγγελία της συμβατικής σχέσης που συνδέει τον αιτούντα με τα εν λόγω μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή διαχειριστές ή διευθύνοντες συμβούλους ή ανώτερα στελέχη ή υπαλλήλους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αιτούντος απορρίπτεται η αίτηση.
20.  
  Όλες οι αιτήσεις για τη χορήγηση των αδειών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο υποβάλλονται στην Επιτροπή που ασκεί εποπτεία. Οι άδειες χορηγούνται με απόφασή της, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Τουρισμού.
21.  
  Η λειτουργία της επιχειρήσεως καζίνου εξαιρείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ωραρίων ομοειδών επιχειρήσεων
Άρθρο 4 "Περιορισμοί και απαγορεύσεις, ποινικές κυρώσεις και καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Απαγορεύεται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, είτε έναντι ανταλλάγματος είτε όχι, μεμονωμένα ή σε συνεργασία με οποιοδήποτε άλλο, εκτός αν λάβει άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, να πράττει ο,τιδήποτε από τα ακόλουθα:
 1. Να θέτει σε λειτουργία, διατηρεί ή εκθέτει προς διεξαγωγή παιχνιδιού οποιοδήποτε μέσο ή υλικό διεξαγωγής παιχνιδιού ή μηχάνημα με νομίσματα για την απόκτηση χρηματικού κέρδους
 2. Να εισπράττει άμεσα ή έμμεσα οποιαδήποτε αμοιβή, αντάλλαγμα, ποσοστό ή μερίδιο των χρημάτων ή αντικειμένων που διακυβεύονται κατά τη διάρκεια παιχνιδιού ή κατά τη λειτουργία μέσου ή υλικού διεξαγωγής παιχνιδιού ή μηχανήματος με νομίσματα οποιουδήποτε είδους
 3. Να επιτρέπει ή ανέχεται τη λειτουργία, διατήρηση ή έκθεση οποιουδήποτε μέσου ή υλικού διεξαγωγής παιχνιδιού ή μηχανήματος με νομίσματα οποιουδήποτε είδους, έναντι χρημάτων ή περιουσιακών αντικειμένων, εντός της κατοικίας του ή καταστήματος εργασίας του ή κλειστού ή υπαίθριου χώρου, του οποίου έχει την κυριότητα, νομή ή κατοχή.
 4. Δεν απαγορεύεται η διατήρηση μέσου ή υλικού διεξαγωγής παιχνιδιού από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο εντός της κατοικίας του αποκλειστικά για διακοσμητικούς σκοπούς.
 5. Να πωλεί, παραχωρεί, εκμισθώνει, διανέμει ή παραδίδει τη χρήση οποιουδήποτε μέσου ή υλικού διεξαγωγής παιχνιδιού, συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων με νομίσματα για την απόκτηση χρηματικού κέρδους
2.  
  Οι απαγορεύσεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου ισχύουν και προκειμένου για πλοία ή πλωτά ναυπηγήματα με ελληνική ή ξένη σημαία κάθε τύπου και χωρητικότητας, εφόσον αυτά βρίσκονται σε λιμάνια ή σε εσωτερικά ή χωρικά ύδατα της ελληνικής επικράτειας. Σε επιβατηγά πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες διάρκειας άνω των δώδεκα (12) ωρών επιτρέπεται, μετά από άδεια του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας η λειτουργία καζίνου κατά τη διάρκεια του εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων τμήματος του πλου, σύμφωνα με τους όρους, τη διαδικασία και τις προϋποθέοεις που καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.
3.  
  Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε κάτοχο άδειας λειτουργίας καζίνου να προσλάβει οποιονδήποτε υπάλληλο παιχνιδιών πριν αυτός λάβει δελτίο καταλληλότητας, σύμφωνα με υπουργική απόφαση του άρθρου 3 παρ. 6. Οι υπάλληλοι παιχνιδιών οφείλουν να φέρουν το δελτίο καταλληλότητάς τους καθ όλη τη διάρκεια της εργασίας τους.
4.  
  Απαγορεύεται στους υπαλλήλους των κατόχων άδειας λειτουργίας καζίνου, καθώς επίσης και σε κάθε μέλος διοικητικού συμβουλίου, διευθύνοντα σύμβουλο ή μέτοχο των κατόχων αδειών λειτουργίας καζίνου, να μετέχουν σε παιχνίδια, στοιχήματα ή είσπραξη κερδών, είτε άμεσα είτε έμμεσα δι άλλων προσώπων εντός του καζίνου, με το οποίο τελούν σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω σχέσεις
5.  
  Όποιος παραβιάζει τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου τιμωρείται με χρηματική ποινή από διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές μέχρι πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δραχμές. Σε περίπτωση υποτροπής τα ποσά αυτά μπορούν να διπλασιαστούν.
6.  
  Όποιος παραβιάζει τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου τιμωρείται με χρηματική ποινή από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές μέχρι πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δραχμές. Σε περίπτωση υποτροπής τα ποσά αυτά μπορούν να διπλασιαστούν.
7.  
  Όποιος ανακοινώνει ή γνωστοποιεί ή καθιστά καθ οιονδήποτε τρόπο προσιτά σε τρίτους πληροφορίες ή στοιχεία, που αφορούν τις οικονομικές και άλλες δραστηριότητες των αιτούντων ή κατόχων αδειών, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Η παραβίαση του απορρήτου τιμωρείται και αν τελέστηκε μετά τη λήξη της θητείας, αποχώρηση από την υπηρεσία ή τερματισμό της σχέσης του παραβάτη με την αρμόδια υπηρεσία.
8.  
  Τα μέσα, υλικά και υλικοί φορείς πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των παραπάνω αξιόποινων πράξεων ή τα προϊόντα από αυτές δημεύονται
9.  
  Κάθε διάταξη που θεσπίζει οποιοδήποτε προνόμιο ή προνομιακή μεταχείριση υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου σε σχέση με την ίδρυση και λειτουργία καζίνου καταργείται. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται το Κεφάλαιο Β του ν. 2160/1993, πλην του άρθρου 8 παρ. 1 και παρ. 2 εδάφ. α, β, γ, δ.
Άρθρο 5
1.  
  Όπου στην παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α) αναφέρεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας αντικαθίσταται από τον Υπουργό Τουρισμού.
2.  
  Όπου στην παρ. 5 εδ. δ, ε, στ, ζ, θ, ι, ια και παρ. 6 εδ. η, του ίδιου άρθρου του ίδιου νόμου αναγράφεται το ποσό των εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (120.000.000) δραχμών αντικαθίσταται από το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών.
3.  
  Όπου στην παρ. 2 και 3 του άρθρου 30 του ίδιου νόμου αναφέρεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας αντικαθίσταται από τον Υπουργό Τουρισμού. Όπου αναφέρεται Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας αντικαθίσταται από το Γενικό Γραμματέα ή τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού.
Άρθρο 6
1.  
  Οι παρατάσεις μισθώσεων ακινήτων ιδιοκτησίας του Ε.Ο.Τ. που αποφασίσθηκαν και υπεγράφησαν από τα αρμόδια όργανα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κατά τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο 1993, χωρίς να έχει λήξει η συμβατική διάρκεια των αρχικών μισθώσεων, είναι άκυρες και οι διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν για την έγκριση και τη σύναψη τους ανακαλούνται αυτοδικαίως με απόφαση του εκδόντος οργάνου.
Άρθρο 7
1.  
  Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 1746/1988 προστίθεται το εξής εδάφιο: Εάν οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, η μεταβίβασή τους μπορεί να γίνεται και με τη διαδικασία μεταβίβασης ονομαστικών μετοχών ανωνύμων εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, των άρθρων 33 και επόμενα του ν. 1806/1988 Τροποποίηση της Νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών και της λοιπής χρηματιστηριακής νομοθεσίας, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. Η Εταιρεία Αποθετηρίων υποχρεούται να θέτει στη διάθεση εκπροσώπων του Υπουργείου Εμπορίου, της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών, της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, το Αρχείο Μετόχων, Αποθετηρίων Εγγράφων και Τίτλων Αποθετηρίων, που κατά νόμο τηρεί, ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος και η παρακολούθηση της διακίνησης των μετοχών αυτών, καθώς και να παρέχει στους παραπάνω κάθε σχετική πληροφορία. Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών ανωνύμων εταιρειών που είναι ιδιοκτήτριες εφημερίδων ή περιοδικών ή ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών, καθώς και οι περιορισμοί στη συγκέντρωση μετοχών ανωνύμων εταιρειών που είναι ιδιοκτήτες τηλεοπτικών σταθμών, εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να ισχύουν, η δε παράβασή τους επιφέρει τις προβλεπόμενες διοικητικές και άλλες κυρώσεις. Ειδικά ως προς τις εταιρείες που είναι ιδιοκτήτριες τηλεοπτικών σταθμών, όποιος αποκτά μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε (25%) του μετοχικού κεφαλαίου τους, στερείται του δικαιώματος παράστασης και ψήφου στις γενικές συνελεύσεις μετόχων καθώς και οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων της πλειοψηφίας ή της μειοψηφίας ως προς τις μετοχές που υπερβαίνουν το πιο πάνω ποσοστό. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης επιβάλλει πρόστιμο ίσο με το πεντηκονταπλάσιο της χρηματιστηριακής αξίας των μετοχών που υπερβαίνουν το παραπάνω όριο ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διοικητική κύρωση.
Άρθρο 8
1.  
  Στην παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: Σε περίπτωση κατά την οποία η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ή το δευτεροβάθμιο ή πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο δεν υποδείξει μέλος για τις επιτροπές της παρούσας παραγράφου και της παραγράφου 3 του άρθρου 25, μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης, το αντίστοιχο μέλος ορίζεται από τον κατά περίπτωση αρμόδιο υπουργό ή με απόφαση του μονομελούς οργάνου διοίκησης στα ν.π.δ.δ. και του διοικητικού συμβουλίου στα ν.π.ι.δ..
Άρθρο 9
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-04-20 Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/62
2001-06-25 Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
 • Οι προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 άδειες Καζίνο στη θέση Μοντ Παρνές στην Πάρνηθα και στην Κέρκυρα χορηγούνται στην Α.Ε. «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα».
 • Για τη χορήγηση των εν λόγω αδειών εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία ρυθμίζονται και τα θέματα της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994.
 • Πριν από την έκδοση της υπουργικής απόφασης η Α.Ε. «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα» θα καταβάλλει τα ποσά που προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2206/1994 για τα Καζίνο Πάρνηθας και Κέρκυρας αντίστοιχα.
 • Τα εν λόγω χρηματικά ποσά αποδίδονται στον Ε.Ο.Τ.
 • Τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2206/1994 ποσά από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου επί των μικτών κερδών για τα Καζίνο Κέρκυρας και Πάρνηθας διατίθενται στον Ε.Ο.Τ. σε ποσοστό 70% του συνολικού ποσού αποκλειστικά για τη διαφήμιση και προβολή του Ελληνικού Τουρισμού και σε ποσοστό 30% ως επιχορήγηση του τακτικού προϋπολογισμού του Ε.Ο.Τ., του Ελληνικού Φεστιβάλ και της Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης, που κατανέμεται μεταξύ αυτών με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης.
 • Ειδικά για τις χρήσεις των ετών 2000 - 2001 στα ανωτέρω ποσά συμψηφίζονται τυχόν καταβολές που έγιναν υπέρ Ε.Ο.Τ. κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 2636/1998, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 2837/2000. 4.
 • Προσθήκη
 • Ο διοικητικός έλεγχος ασκείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και περιλαμβάνει ενδεικτικά τον έλεγχο κτιρίων και εγκαταστάσεων, τη διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων, τα υλικά και τα μηχανήματα διεξαγωγής των παιγνίων και τη διαδικασία προμήθειάς τους, καθώς και την τήρηση των όρων χορήγησης της άδειας.
 • Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και τα όρια του διοικητικού ελέγχου.
 • Με προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού είναι δυνατή η ανάθεση τεχνικής υποστήριξης του συστήματος ελέγχου σε φορείς του ιδιωτικού τομέα που έχουν διεθνή εμπειρία σε ανάλογες εργασίες υψηλής τεχνολογίας και εξειδίκευσης στον έλεγχο καζίνο.
 • Ο οικονομικός έλεγχος, εκτός εκείνου της εφαρμογής των όρων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας, ασκείται από το Υπουργείο Οικονομικών.
 • Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία του οικονομικού ελέγχου, καθώς και οι λεπτομέρειες κάθε απαιτούμενης συνεργασίας των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης.
 • Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων στα προηγούμενα εδάφια υπουργικών αποφάσεων ισχύουν οι κανονισμοί ελέγχου που έχουν εκδοθεί και εφαρμόζονται.
 • Αντικατάσταση
  A/2001/128
  2013-12-31 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
  Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με κάθε αναγκαίο έλεγχο τήρησης της δημόσιας τάξης.
  Αντικατάσταση
  A/2013/287
  2014-05-05 Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
  Στην περίπτωση έγκρισης εποχικής λειτουργίας επιχείρησης καζίνο, συνεχίζουν να καταβάλλονται όλα τα προβλεπόμενα από την άδεια ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης, τη σχετική σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις οικονομικά δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου και των δικαιούχων φορέων του, η δε μη καταβολή τους επιφέρει τις συνέπειες που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις.
  Για κάθε μήνα της περιόδου διακοπής λειτουργίας του καζίνο, αντί της προβλεπόμενης από την άδεια, τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις, συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου και των φορέων του στα μικτά κέρδη παιγνίων, καταβάλλεται τέλος εποχικής λειτουργίας, το οποίο ισούται, για κάθε μήνα διακοπής της λειτουργίας, με το ποσό που προκύπτει όταν το ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου και των φορέων του στα μικτά κέρδη παιγνίων, όπως αυτό ορίζεται από την άδεια ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης, τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις, πολλαπλασιαστεί με το μέσο όρο των μικτών κερδών παιγνίων της επιχείρησης, των τελευταίων δύο, πριν την διακοπή λειτουργίας, μηνών.
  Το τέλος εποχικής λειτουργίας καταβάλλεται με τον τρόπο και τη διαδικασία που καταβάλλεται η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη παιγνίων.
  Ως προς το χρόνο, το ήμισυ του συνολικού ποσού του τέλους καταβάλλεται πριν την έκδοση απόφασης έγκρισης εποχιακής λειτουργίας και αποτελεί τυπική προϋπόθεση συζήτησης της υπόθεσης.
  Το υπόλοιπο ήμισυ του τέλους καταβάλλεται πριν την έκδοση της απόφασης επαναλειτουργίας του καζίνο και αποτελεί επίσης τυπική προϋπόθεση έκδοσης της απόφασης αυτής.
  Εάν, κατά τη λήξη της περιόδου διακοπής λειτουργίας, η απόφαση λειτουργίας του καζίνο δεν έχει εκδοθεί, διότι δεν καταβλήθηκε το υπολειπόμενο τέλος, συνεχίζεται η επιβολή του ανά ημέρα μη λειτουργίας.
  Μετά την πάροδο δύο μηνών από την ημερομηνία λήξης της περιόδου διακοπής, εφόσον το σύνολο του οφειλομένου τέλους δεν έχει καταβληθεί πλήρως και ολοσχερώς, ανακαλείται αυτοδικαίως και οριστικά η άδεια ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης.
  Η περίοδος διακοπής λειτουργίας προσδιορίζεται στην αίτηση που υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π. η αδειούχος επιχείρηση καζίνο και είναι χρονικά συνεχής.
  Η περίοδος διακοπής διαρκεί για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί χωρίς να επιτρέπεται, ενδιάμεσα, η αναστολή της.
  Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί κατά την κρίση της να δεχθεί, να απορρίψει ή να τροποποιήσει το ζητούμενο διάστημα της περιόδου διακοπής.
  Προσθήκη
  A/2014/107
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΝΟΜΟΣ 1988/1746 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1746 1988
  ΝΟΜΟΣ 1988/1806 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1806 1988
  ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
  Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1993/2160 1993
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
  ΝΟΜΟΣ 1994/2206 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/2206 1994
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/527 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/527 1988
  ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1920/2112/1929Β.Δ.16/18/7 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2112_1929Β_Δ_16_18_7 1920
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις. 1994/2225 1994
  Τροποποίηση του Ν. 1703/1987 και του Ν. 813/1978. 1994/2235 1994
  Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις. 2001/2919 2001
  Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις. 2001/2941 2001
  Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρωση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2001/2954 2001
  Απαγόρευση παιγνίων. 2002/3037 2002
  Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα. 2002/3065 2002
  Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις. 2003/3105 2003
  Ρυθμίσεις για τα καζίνα Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις. 2003/3139 2003
  Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις. 2003/3190 2003
  Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις. 2004/3220 2004
  Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις. 2004/3229 2004
  Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού. 2004/3270 2004
  Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 2005/3310 2005
  Τροποποίηση του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατη­γήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβά­σεων» (ΦΕΚ 30/Α΄/14.2.2005). 2005/3414 2005
  Πολιτιστική Χορηγία. 2007/3525 2007
  Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015. 2012/4038 2012
  Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις. 2013/4109 2013
  Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις. 2013/4182 2013
  Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις. 2013/4223 2013
  Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις. 2014/4255 2014
  Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις. 2014/4261 2014
  Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμέ[...]" 2016/4403 2016
  Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. 2017/4499 2017
  Έγκριση εισαγωγής κεφαλαίων από το εξωτερικό βάσει του Ν.Δ. 2687/1953 από την Εταιρεία «ΗΥΑΤΤ RΕGΕΝCΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Ε.». 1995/290 1995
  Γνωμοδοτική Επιτροπή Παιγνίων (Γ.Ε.Π.). 1997/338 1997
  Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 2001/142 2001