ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/2210

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-05-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-05-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-05-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 30 Ιουνίου 1993, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αναφερόμενες εφεξής Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, Επιθυμώντας να ενισχύσουν τους δεσμούς φιλίας μεταξύ των δύο χωρών τους, Αναγνωρίζοντας τη σημασία του Τουρισμού σαν παράγοντα προώθησης της αμοιβαίας κατανόησης, της καλής θέλησης και των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των λαών, Αποσκοπώντας στην καθιέρωση συνεργασίας στον τομέα του Τουρισμού όσο το δυνατόν πιο στενής και αποτελεσματικής, Βασιζόμενοι στην πλήρη ισότητα των δικαιωμάτων και των αμοιβαίων οφελών, Συμφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργασθούν στον τομέα του Τουρισμού για να προωθήσουν και να αναπτύξουν τουριστικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών τους και θα λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για μια παρόμοια συνεργασία μέσα στο πλαίσιο των αντίστοιχων νόμων και κανονισμών τους. Άρθρο 2 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα καταβάλουν προσπάθεια να αναπτύξουν την τουριστική κίνηση μεταξύ των δύο χωρών τους και θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των ταξιδιωτικών γραφείων τους, των οργανωτών κρουαζιερών, των δια αέρος, ξηράς και θάλασσας μεταφορέων και όλων των άλλων οργανώσεων που ενεργοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού. Άρθρο 3 Προκειμένου να καταστήσουν περισσότερο γνωστούς στο κοινό του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους τους τουριστικούς τους πόλους έλξης και να αυξήσουν τη διμερή τουριστική κίνηση, τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την αμοιβαία τουριστική προβολή μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, διαφημιστικών υλικών και υλικών προβολής, σύμφωνα με τους αντίστοιχους νόμους και κανονισμούς τους. Άρθρο 4 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για Έλληνες και Ρώσους επενδυτές στους αντίστοιχους τουριστικούς τομείς τους. Άρθρο 5 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν όλες τις δυνατές μορφές διμερούς τεχνικής συνεργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πρακτικής εμπειρίας μεταξύ οργανώσεων και ιδρυμάτων των χωρών τους που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού. Άρθρο 6 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα καταβάλλουν προσπάθειες για συνεργασία στην επαγγελματική κατάρτιση προσωπικού που απασχολείται στον τουριστικό τομέα, για ανταλλαγή επιστημονικού προσωπικού, δημοσιογράφων και εμπειρογνωμόνων και θα επιδιώξουν να αναπτύξουν επαφές και αμοιβαία δραστηριότητα μεταξύ οργανώσεων, που πραγματοποιούν ερευνητική εργασία στον τουριστικό τομέα. Άρθρο 7 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη διμερή συνεργασία μεταξύ των ταξιδιωτικών γραφείων τους και άλλων ειδικευμένων φορέων προκειμένου να προσελκύσουν και να προβάλουν ταξίδια από τρίτες χώρες. Άρθρο 8 Προς το σκοπό της εφαρμογής αυτής της Συμφωνίας, μέσω διμερών διαβουλεύσεων και μέσω της υποβολής συστάσεων στις αρμόδιες Αρχές τους, θα συσταθεί μία Μικτή Επιτροπή αποτελούμενη από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της κάθε χώρας. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να προσκαλούν εκπροσώπους και εμπειρογνώμονες από τον κρατικό και τον ιδιωτικό τουριστικό τομέα να λάβουν μέρος. Οι συναντήσεις της Επιτροπής θα πραγματοποιούνται σε καθεμία από τις δύο χώρες εναλλάξ σε χρόνο, που θα συμφωνείται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Κάθε συνάντηση θα προεδρεύεται από τον επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της χώρας στην οποία πραγματοποιείται. Άρθρο 9 Η Συμφωνία αυτή θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα έχουν γνωστοποιήσει το ένα προς το άλλο, δια της διπλωματικής οδού, την ολοκλήρωση των νομικών διατυπώσεων που απαιτούνται σε κάθε χώρα για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας. Άρθρο 10 Αυτή η Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ επί πέντε (5) χρόνια και εφεξής θα ανανεώνεται κάθε φορά για ετείς περιόδους, εκτός αν καταγγελθεί με γνωστοποίηση, δια της διπλωματικής οδού, από ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη έξι (6) μήνες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της κάθε περιόδου. Έγινε στην Αθήνα την 30ή Ιουνίου 1993 εις διπλούν στην ελληνική και ρωσική γλώσσα. Και τα δύο κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής της Ρωσικής Δημοκρατίας Ομοσπονδίας (υπογραφή) (υπογραφή) Άρθρο 2 Τα σε εκτέλεση της Συμφωνίας αυτής Πρωτόκολλα Πρακτικά, που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 8 αυτής, εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών. Άρθρο 3 Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της δε κυρουμένης Συμφωνίας από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 9 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία