ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/2218

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-06-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-06-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-06-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο Άρθρο 1 Σύσταση Συνιστώνται, ως δεύτερη βαθμίδα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις (Ν.Α.). Οι Ν.Α. έχουν προορισμό την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους. Οι Ν.Α. δεν ασκούν εποπτεία στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας (Ο.Τ.Α.), και δεν θίγουν τις αρμοδιότητες τους. Μεταξύ των δύο βαθμίδων τοπικής αυτοδιοίκησης δεν υφίσταται ιεραρχική σχέση. Άρθρο 2 1.Οι Ν.Α. είναι αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 2.Η περιφέρεια κάθε Ν.Α. συμπίπτει με την περιφέρεια του νομού και έδρα της είναι η πρωτεύουσα του νομού. Η ονομασία κάθε Ν.Α. αποτελείται από τις λέξεις νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και το όνομα του αντίστοιχου νομού. Κατ εξαίρεση, οι Νομαρχίες Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιώς αποτελούν ξεχωριστές Ν.Α. με περιφέρεια, ονομασία και έδρα τις αντίστοιχες των νομαρχιών αυτών. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εφάπαξ με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μπορεί να συσταθούν Ν.Α. με χωρική αρμοδιότητα την περιφέρεια δύο ή περισσότερων νομών. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζεται η έδρα και η ονομασία των νομαρχιακών αυτών αυτοδιοικήσεων. 3.Η σφραγίδα της Ν.Α. αποτελείται από τρεις επάλληλους και ομόκεντρους κύκλους, από τους οποίους ο εξωτερικός έχει διάμετρο 0,04μ.. Στον εσωτερικό κύκλο τίθεται το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 48/1975 (ΦΕΚ 108 Α), στο δεύτερο κύκλο αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα το όνομα της Ν.Α. και στον εξωτερικό οι λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Άρθρο 3 1.Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων νομαρχιακού επιπέδου ανήκει στις ΝΑ.. Στις ΝΑ περιέρχονται όλες οι αρμοδιότητες των νομαρχών και των νομαρχιακών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες σε θέματα δημόσιας περιουσίας και τις αρμοδιότητες: 1)Των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Οικονομικών και Δικαιοσύνης. 2)Της εποπτείας των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών. 3)Της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 4)Των Συνοριακών Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (Σ.Υ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Γεωργίας. 2.Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, μπορούν να μεταβιβάζονται στις Ν.Α. αρμοδιότητες της κρατικής διοίκησης εκτός των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, οι οποίες εναρμονίζονται με το χαρακτήρα, τη φύση και την αποστολή τους, καθώς και οι αναγκαιούντες πόροι για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται από τις Ν.Α. μόνο μέσα στα εδαφικά τους όρια. Με όμοια διατάγματα και με τις ίδιες προϋποθέσεις, αρμοδιότητες που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς κοινής ωφέλειας μπορεί να μεταβιβάζονται στη Ν.Α. μετά από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου τους. 3.Διατάξεις της νομοθεσίας, που προβλέπουν τη γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 1, εφαρμόζονται αναλόγως για την άσκηση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων από τις Ν.Α.. Η συγκρότηση των συλλογικών οργάνων γίνεται από τα αρμόδια όργανα της Ν.Α. με ανάλογη εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού, μπορεί να καταργούνται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις που προβλέπουν τη σύσταση, τη σύνθεση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των ανωτέρω γνωμοδοτικών οργάνων. 4.Οι Ν.Α. μπορούν να αναθέτουν την άσκηση αρμοδιοτήτων τους σε Ο.Τ.Α. ή σε συμβούλια περιοχής, ύστερα από αίτησή τους. Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου (Ν.Σ.) που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του. Με την απόφαση ανάθεσης μπορεί να καθορίζονται όροι για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΟΡΓΑΝΑ - ΕΚΛΟΓΗ Άρθρο 4 1.Όργανα των Ν.Α. είναι το νομαρχιακό συμβούλιο (Ν.Σ.), οι νομαρχιακές επιτροπές (Ν.Ε.) και ο νομάρχης. 2.Τα μέλη του Ν.Σ. εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. 0 αριθμός των μελών του Ν.Σ.. είναι 21 για όσες Ν.Α. έχουν πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους, 25 για όσες έχουν από 100.001 έως 150.000 Κατοίκους, 31 για όσες έχουν από 150.001 έως 200.000 κατοίκους και 37 για όσες έχουν περισσότερους από 200.000 κατοίκους. Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνεται ο νομάρχης. Ο αριθμός των μελών κάθε Ν.Σ. προσδιορίζεται με βάση τον πραγματικό πληθυσμό της Ν.Α., όπως αυτός προκύπτει από την τελευταία απογραφή. Κατ εξαίρεση ο αριθμός των μελών των Ν.Σ. των Ν.Α. Δωδεκανήσου και Κυκλάδων είναι 41. Η θητεία των μελών του Ν.Σ. είναι τετραετής. 3.Ο αριθμός των Ν.Ε. είναι 3,4,5 ή 6, αντίστοιχα, για τις Ν.Α. με 21 μέλη, 25 μέλη, 31 μέλη και 37 μέλη του Ν.Σ.. Το Ν.Σ. μπορεί με απόφασή του, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία 3/5 του όλου αριθμού των μελών του, να περιορίζει τον αριθμό των Ν.Ε. όχι όμως κάτω των τριών (3). Κάθε Ν.Ε. αποτελείται από τον πρόεδρό της και 2 ή 4 μέλη, που καθορίζονται με απόφαση του Ν.Σ.. Πρόεδρος κάθε Ν.Ε. ορίζεται από το νομάρχη ένα από τα μέλη του Ν.Σ.. Η θητεία του προέδρου της Ν.Ε. είναι διετής. Τα υπόλοιπα μέλη των Ν.Ε. εκλέγονται από το Ν.Σ. μεταξύ των μελών του. Τα μισά από τα εκλεγόμενα μέλη προέρχονται από τη μειοψηφία του Ν.Σ.. Η θητεία των μελών των Ν.Ε. είναι διετής. Τα μέλη της Ν.Ε., εκτός του προέδρου της, μπορούν να ανακληθούν με απόφαση του Ν.Σ. ύστερα από πρόταση του νομάρχη ή αριθμού μελών του Ν.Σ., ίσου με το διπλάσιο του αριθμού των μελών της αντίστοιχης Ν.Ε.. Ο Πρόεδρος της Ν.Ε. μπορεί να ανακληθεί με απόφαση του Ν.Σ. ύστερα από εισήγηση του νομάρχη. 4.Νομάρχης εκλέγεται ο υποψήφιος νομάρχης του επιτυχόντος συνδυασμού. Η θητεία του νομάρχη είναι τετραετής. 5.Σε κάθε Ν.Α. λειτουργεί ως γνωμοδοτικό όργανο οικονομική και κοινωνική επιτροπή, που συγκροτείται από εκπροσώπους: 1)Της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων. β. Των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων. γ. Των Επιμελητηρίων και των επιστημονικών οργανώσεων. δ. Των συνεταιριστικών οργανώσεων. ε. Των εργαζομένων στη Ν.Α.. 6.Η οικονομική και κοινωνική επιτροπή: 1)Γνωμοδοτεί στο νομαρχιακό συμβούλιο για το μεσοχρόνιο και το ετήσιο νομαρχιακό αναπτυξιακό πρόγραμμα. 2)Εξετάζει τα προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του νομού και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών. 3)Μελετά θέματα σχετικά με την ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης και διατυπώνει γνώμη για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και 4)διατυπώνει γνώμη στα θέματα που παραπέπονται σε αυτήν για γνωμοδότηση από το νομαρχιακό συμβούλιο. 7.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ορίζονται τα θέματα εκπροσώπησης των Οργανώσεων της παρ. 5, της εκλογής και του χρόνου έναρξης και λήξης της θητείας τους, της ανακλήσεως ή αντικαταστάσεώς τους, της συγκροτήσεως σε σώμα και της λειτουργίας της επιτροπής, της αποζημιώσεως των μελών της για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της. Άρθρο 5 1.Οι εκλογές για την ανάδειξη του νομάρχη και των μελών του Ν.Σ. γίνονται κάθε τέσσερα (4) χρόνια ταυτόχρονα με τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές και τους ίδιους αντιπροσώπους και εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής. Οι εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την επικράτεια. 2.Η εγκατάσταση του νομάρχη και των μελών του Ν.Σ. γίνεται την 1η Ιανουαρίου του επόμενου, από την εκλογή, έτους και η θητεία τους λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του τέταρτου έτους. Αν έως την ημέρα εγκατάστασης δεν έχει επικυρωθεί τελεσίδικα η εκλογή, η εγκατάσταση γίνεται την 11η π.μ. ώρα της 10ης ημέρας από την επικύρωση των αποτελεσμάτων της εκλογής. Η θητεία των παλαιών αρχών παρατείνεται ώσπου να αναλάβουν οι νέες. 3.Εκλογικό δικαίωμα έχουν οι δημότες εκλογείς των δήμων και των κοινοτήτων, που περιλαμβάνονται στην περιφέρεια της Ν.Α.. Κατά τα λοιπά, για την απόκτηση, τη στέρηση, την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, τις κυρώσεις για τη μη άσκηση του, καθώς και για τους εκλογικούς καταλόγους ισχύουν οι διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας. 4.Εκλογείς κοινοτήτων, που τις διάφορες εποχές του χρόνου αλλάζουν ομαδικά διαμονή, είτε μέσα στην περιφέρεια της ίδιας Ν.Α. είτε στην περιφέρεια άλλης ΝΑ, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο ή στην κοινότητα που διαμένουν την ημέρα της ψηφοφορίας και ψηφίζουν τους συνδυασμούς και υποψήφιους συμβούλους της Ν.Α., στην περιφέρεια της οποίας υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα, στους εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι γραμμένοι, κατ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 45 του προεδρικού διατάγματος 353/1993 (ΦΕΚ 152) Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών. 5.Νομάρχης και μέλος του Ν.Σ. μπορεί να εκλεγεί δημότης εκλογέας δήμου ή κοινότητας της περιφέρειας της Ν.Α. που έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα της διενέργειας των εκλογών. Ειδικά για την υποβολή υποψηφιότητας επιτρέπεται η μεταδημότευση σε Ο.Τ.Α. της περιφέρειας της Ν.Α. στης οποίας τους εκλογικούς καταλόγους είναι γραμμένος ο υποψήφιος χωρίς τη συνδρομή της προϋπόθεσης της διετούς κατοικίας. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα της λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. Άρθρο 6 1.Βουλευτές, δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι νομάρχες ή νομαρχιακοί σύμβουλοι. Δημόσιοι υπάλληλοι, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς, υπάλληλοι νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 1 του ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α), καθώς και υπάλληλοι Ν.Α. δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι νομάρχες ή νομαρχιακοί σύμβουλοι στη Ν.Α., στην περιφέρεια της οποίας υπηρέτησαν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας κατά τη διάρκεια του έτους διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των αρχών της Ν.Α.. Υποψηφιότητα και στους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης δεν επιτρέπεται. Σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο της ιδιότητας αιρετού οργάνου στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση αποκλείεται. Επανεκλογή του ίδιου προσώπου στο αξίωμά του νομάρχη επιτρέπεται μία φορά μόνο. 2.Όσοι συνδέονται με τη Ν.Α. με οποιαδήποτε σύμβαση που έχει οικονομικό περιεχόμενο δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι νομάρχες ή μέλη Ν.Σ.. Το κώλυμα αυτό υπάρχει και για τα μέλη της διοίκησης ή συμβούλους εμπορικών εταιρειών ή επιχειρήσεων που συνδέονται με τη Ν.Α. με οποιαδήποτε σύμβαση. Το κώλυμα εκλογιμότητας και το ασυμβίβαστο της παραγράφου αυτής δεν ισχύει για τους αντιπροσώπους της Ν.Α. σε επιχειρήσεις στις οποίες αυτή μετέχει με οποιονδήποτε τρόπο. 3.Το αξίωμα του νομάρχη δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου. Οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα του νομάρχη αναστέλλεται κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του. 4.Το κώλυμα που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 παύει να υπάρχει, αν τα πρόσωπα στα οποία συντρέχει, παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ημέρα της ανακηρύξεως των υποψηφίων ή πριν, από την 1η Ιανουαρίου του έτους διενέργειας των εκλογών, αν πρόκειται για υπαλλήλους, προϊστάμενους οργανικών μονάδων. Η παραίτηση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον πρόεδρο πρωτοδικών, ο οποίος την αποστέλλει αμέσως στην αρχή ή το όργανο που είναι αρμόδιο να την αποδεχθεί. Η παραίτηση θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτή από τη στιγμή της επίδοσης της. Ειδικές διατάξεις νόμων, που απαγορεύουν την υποβολή ή την αποδοχή της παραιτήσεως των προσώπων που προβλέπει η παράγραφος 1 ή που περιορίζουν το δικαίωμα τους να παραιτηθούν ή την αρμοδιότητα της αρχής να αποδεχθεί την παραίτησή τους, δεν θίγονται από τις διατάξεις αυτής της παραγράφου. 5.Νομάρχης ή μέλος Ν.Σ., που αποδέχεται οποιοδήποτε από τα καθήκοντα ή έργα που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο ή καθίσταται δημότης σε δήμο ή κοινότητα άλλης νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα του. Η διαπίστωση της ύπαρξης του ασυμβίβαστου και η έκπτωση γίνεται με πράξη του γενικού γραμματέα της οικείας περιφέρειας. Άρθρο 7 Υποψηφιότητες - Κατάρτιση και ανακήρυξη συνδυασμών 1.Η εκλογή του νομάρχη και των μελών του Ν.Σ. γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται. Κανείς δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερους από έναν συνδυασμούς. 2.Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει έναν υποψήφιο νομάρχη και υποψήφιους για μέλη του Ν.Σ.. Ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των μελών του νομαρχιακού συμβουλίου. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί κατά τριάντα τοις εκατό (30%) το πολύ. Το κλάσμα που προκύπτει δεν λαμβάνειν υπόψη. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει έναν τουλάχιστον υποψήφιο από κάθε επαρχία. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κατανέμονται στις επαρχίες, ανάλογα με τον πραγματικό πληθυσμό τους, όπως αυτός προκύπτει από την τελευταία απογραφή. Μέτρο για τον υπολογισμό του αριθμού υποψηφίων κάθε επαρχίας είναι το πηλίκο της διαίρεσης του πραγματικού πληθυσμού των κατοίκων της Ν.Α. δια του συνολικού αριθμού των μελών του Ν.Σ., που προκύπτει μετά την αφαίρεση αριθμού υποψηφίων ίσου με τον αριθμό των επαρχιών. Το πηλίκο της διαίρεσης του πραγματικού πληθυσμού κάθε επαρχίας δια του μέτρου υπολογισμού των υποψηφίων αποτελεί τον αριθμό των υποψηφίων που αναλογεί σε κάθε επαρχία. Οι θέσεις υποψηφίων που απομένουν αδιάθετες προστίθενται ανά μία, ώσπου να συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός των μελών του Ν.Σ. στις επαρχίες που παρουσιάζουν, κατά σειρά, το μεγαλύτερο υπόλοιπο. Σε περίπτωση ίσου αριθμού υπολοίπου ενεργείται κλήρωση. Ο αριθμός των υποψηφίων κάθε επαρχίας ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται μέχρι 10 Σεπτεμβρίου του έτους διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των αρχών της Ν.Α.. Υποψήφιος επαρχίας μπορεί να είναι μόνο δημότης εκλογέας δήμου ή κοινότητας της επαρχίας αυτής. 2α.Κατ εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου στις Ν.Α. με επαρχεία οι συνδυασμοί περιλαμβάνουν για κάθε επαρχείο αριθμό υποψήφιων συμβούλων ως εξής: Τρεις (3) για όσα έχουν πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκους, πέντε (5) για όσα έχουν πληθυσμό από 5.001 μέχρι 20 000 κατοίκους και εφτά (7) για όσα έχουν πληθυσμό 20.001 κατοίκους και άνω. Ο αριθμός αυτός των υποψηφίων μπορεί να αυξάνεται μέχρι ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Οι υπόλοιποι υποψήφιοι μέχρι τη συμπλήρωση του συνολικού αριθμού υποψηφίων της Ν.Α. κατανέμονται μόνο στις υπόλοιπες επαρχίες της, ανάλογα με τον πραγματικό πληθυσμό τους. 3.Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση, που υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν. Στη δήλωση του συνδυασμού η σειρά των υποψηφίων καθορίζεται με τον εξής τρόπο: Πρώτος γράφεται ο υποψήφιος νομάρχης και ακολουθούν, με αλφαβητική σειρά, προηγουμένου του επωνύμου τους, οι λοιποί υποψήφιοι του συνδυασμού. Δίπλα ή κάτω από το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου νομάρχη γράφεται σχετική ένδειξη. Αν δεν αναγραφεί ένδειξη, ο πρώτος υποψήφιος του συνδυασμού θεωρείται υποψήφιος νομάρχης. Στη δήλωση επισυνάπτεται για κάθε υποψήφιο του συνδυασμού: 1)Πιστοποιητικό εγγραφής στο γενικό μητρώο των δημοτών (δημοτολόγιο) και στον εκλογικό κατάλογο δήμου ή κοινότητας της Ν.Α. στην οποία είναι υποψήφιος, 2)υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, ότι δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής για την οποία θέτει υποψηφιότητα και 3)έντυπο παράβολο ή διπλότυπο είσπραξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. που να αποδεικνύει κατάθεση χρηματικού ποσού δραχμών είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000). 4.Η δήλωση επιδίδεται από τον υποψήφιο νομάρχη ή με δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία των προσώπων που την υποβάλλουν ή του υποψήφιου νομάρχη στο γραμματέα του αρμόδιου πρωτοδικείου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία. Έως τη λήξη αυτής της προθεσμίας επιτρέπεται μόνο να συμπληρωθεί ο συνδυασμός έως τον επιτρεπόμενο αριθμό των υποψήφιων συμβούλων, με συμπληρωματική δήλωση του υποψήφιου νομάρχη. Στη δήλωση αυτή επισυνάπτονται τα στοιχεία που προβλέπει η παράγραφος 3, καθώς και γραπτή αποδοχή του προσώπου που προτείνεται. Μετά τη λήξη της εικοσαήμερης προθεσμίας που απαιτείται για την επίδοση στο πρωτοδικείο, καμία μεταβολή της δήλωσης δεν επιτρέπεται, εκτός από την αντικατάσταση προσώπων που πέθαναν. Αρμόδιο πρωτοδικείο είναι το μοναδικό πολυμελές πολιτικό πρωτοδικείο της Ν.Α. ή το πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της. Το Πρωτοδικείο Αθηνών είναι αρμόδιο και για τις Ν.Α. Ανατολικής και Δυτικής Αττικής. 5.Στη δήλωση μπορεί να ορίζεται όνομα και έμβλημα του συνδυασμού. Απαγορεύεται να ορίζεται ή να χρησιμοποιείται ως όνομα ή ως έμβλημα οποιοδήποτε σύμβολο θρησκευτικής λατρείας, η σημαία ή άλλο παρόμοιο σύμβολο κράτους ή σημείο ιδιαίτερης ευλάβειας, όνομα ή έμβλημα πολιτικής οργανώσεως, φωτογραφία προσώπου που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό και κάθε έμβλημα που χρησιμοποιείται ή χρησιμοποιήθηκε από το κράτος. Αν γίνουν περισσότερες δηλώσεις με το ίδιο όνομα ή έμβλημα, δικαίωμα χρήσεως έχει όποιος το έχει δηλώσει πρώτος. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω διατάξεων και εφόσον η παράβαση βεβαιωθεί από το αρμόδιο πρωτοδικείο, τότε η δήλωση είναι απαράδεκτη. 6.Αν δεν έχει τηρηθεί κάποια από τις διατυπώσεις ή δεν υπάρχει κάποια από τις προϋποθέσεις ή κάποιο από τα στοιχεία που προβλέπουν οι παράγραφοι 2 και 3 και αυτό βεβαιωθεί από το αρμόδιο πρωτοδικείο, η δήλωση είναι απαράδεκτη. Ειδικότερα, αν έχει συνταχθεί η δήλωση του συνδυασμού, που προβλέπει η παράγραφος 3, με διαφορετικό τρόπο, δεν είναι απαράδεκτη. ! εφόσον περιλαμβάνει ρητή δήλωση που ορίζει τον Ι υποψήφιο νομάρχη. Απαράδεκτη είναι και η εκπρόθεσμη δήλωση, καθώς και η δήλωση που περιλαμβάνει λιγότερους υποψήφιους από το ελάχιστο όριο. 7.Τη δέκατη πέμπτη ημέρα πριν από την ψηφοφορία το αρμόδιο πρωτοδικείο ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους συνδυασμούς που έχουν δηλωθεί νόμιμο και έγκαιρα. Το πρωτοδικείο κοινοποιεί αμέσως τις σχετικές αποφάσεις στο νομάρχη, ο οποίος στέλνει αμέσως σε κάθε δήμο ή κοινότητα πίνακα των συνδυασμών που έχουν ανακηρυχθεί. 8.Υποψήφιος σύμβουλος που πέθανε, επιτρέπεται να αντικατασταθεί με δήλωση του υποψήφιου νομάρχη ακόμη και αν έχει περάσει η προθεσμία της παρ. 4 Στη δήλωση επισυνάπτονται τα στοιχεία που ορίζει η παρ. 3, καθώς και η γραπτή αποδοχή του προσώπου που προτείνεται. Το αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει αμέσως τον αντικαταστάτη υποψήφιο. 9.Σε περίπτωση θανάτου υποψήφιου νομάρχη, τη θέση του στο συνδυασμό καταλαμβάνει είτε νέος υποψήφιος είτε ένας από τους υποψήφιους συμβούλους του συνδυασμού, ύστερα από δήλωση της πλειοψηφίας των υποψηφίων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλογικό η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου. Τη θέση υποψήφιου νομάρχη που δεν αντικαταστάθηκε, καταλαμβάνει όποιος σύμβουλος του συνδυασμού λάβει τις περισσότερες ψήφους προτιμήσεως. 10.Συνδυασμός, που περιέχει αριθμό υποψήφιων συμβούλων μικρότερο από το ελάχιστο όριο, εξαιτίας θανάτου υποψηφίων του, μετέχει στην εκλογή. 11.Κάθε συνδυασμός έχει δικαίωμα να ορίσει έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του σε κάθε εκλογικό τμήμα, με γραπτή δήλωση του υποψήφιου νομάρχη. Επίσης, κάθε συνδυασμός έχει δικαίωμα να διορίζει πληξερούσιο με συμβολαιογραφική δήλωση του υποψήφιου νομάρχη. Ο πληρεξούσιος ενεργεί για λογαριασμό του συνδυασμού ο,τιδήποτε μπορεί, σύμφωνα με το νόμο, να ενεργήσει ο υποψήφιος νομάρχης κατά τη διεξαγωγή της εκλογής. Στην περίπτωση του τρίτου εδαφίου της παρ. 9 ο διορισμός των αντιπροσώπων και ! του πληρεξουσίου γίνεται με δήλωση της πλειοψηφίας των υποψηφίων του συνδυασμού. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των συνδυασμών και οι αναπληρωτές τους έχουν δικαίωμα να είναι παρόντες κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας της εκλογής μέχρι να σφραγιστούν οι σάκοι και να υποβάλλουν κάθε είδους παρατηρήσεις και ενστάσεις. 12.Δεν μπορούν να διοριστούν ως αντιπρόσωποι ή πληρεξούσιοι συνδυασμών, νομάρχες, δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων, μέλη νομαρχιακού συμβουλίου, δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι, όποιοι δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν, και όλοι όσοι δεν μπορούν να εκλεγούν σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 6, εκτός αν παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ημέρα της ανακηρύξεως των συνδυασμών. Για την παραίτηση και την αποδοχή της εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6. 13.Στις προθεσμίες που προβλέπονται στο νόμο αυτόν δεν υπολογίζεται η ημέρα της ψηφοφορίας. Η προθεσμία λήγει την 24.00 ώρα της τελευταίας ημέρας της, έστω και αν είναι ημέρα αργίας. Άρθρο 8 Ψηφοδέλτια - Φάκελοι - Εφαρμογή διατάξεων νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών 1.Τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται από λευκό χαρτί, έχουν σχήμα ορθογώνιο, είναι μόνο έντυπα με τυπογραφικά στοιχεία μελανής απόχρωσης και οι διαστάσεις τους καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Ψηφοδέλτιο που δεν είναι έντυπο είναι άκυρο. 2.Οι συνδυασμοί οφείλουν να τυπώσουν τα ψηφοδέλτια και να παραδώσουν στο νομάρχη οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία, με απόδειξη, σε αριθμό επαρκή για τις ανάγκες των εκλογικών τμημάτων της περιφέρειάς τους. Ο νομάρχης οφείλει να εφοδιάσει κάθε εφορευτική επιτροπή των εκλογικών τμημάτων της περιφέρειάς του με ψηφοδέλτια, που υπερβαίνουν τον αριθμό των εκλογέων που είναι γραμμένοι στο εκλογικό τμήμα κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον. Οι διατάξεις του άρθρου 67 του π.δ. 353/1993 εφαρμόζονται αναλόγως και στις εκλογές της Ν.Α.. 3.Στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου σημειώνεται το έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού που έχουν δηλωθεί και κάτω από αυτά το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του υποψήφιου νομάρχη και στη συνέχεια το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο των υποψήφιων συμβούλων με αλφαβητική σειρά και η επαρχία ή το επαρχείο για την οποία ή το οποίο είναι υποψήφιος. Δίπλα ή και κάτω από το επώνυμο του υποψήφιου νομάρχη σημειώνεται η σχετική ένδειξη. Εγγραφές και διαγραφές δεν επιτρέπονται και αν γίνουν έχουν ως αποτέλεσμα την ακυρότητα του ψηφοδελτίου. 4.Ο εκλογέας στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις με 21μελή και 25μελή νομαρχιακά συμβούλια εκφράζει την προτίμηση του προς έναν ή δύο υποψηφίους. Στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις με 31μελή νομαρχιακά συμβούλια ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του προς έναν, δύο ή τρεις υποψηφίους. Στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις με 37μελή και άνω νομαρχιακά συμβούλια, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του προς έναν, δύο, τρεις ή τέσσερις υποψηφίους. Η προτίμηση του εκλογέα εκφράζεται με σταυρό, που σημειώνεται με μολύβι μαύρης ή γαλάζιας απόχρωσης ή με μελάνι των ίδιων αποχρώσεων, δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου. Σταυρός προτίμησης που σημειώνεται με διαφορετικό τρόπο δεν λαμβάνεται υπόψη και η εγκυρότητα του ψηφοδελτίου ελέγχεται, σύμφωνα με τη διάταξη της περιπτώσεως γ της επόμενης παραγράφου. Ψηφοδέλτιο που δεν φέρει σταυρό προτίμησης ή περιέχει περισσότερους σταυρούς προτίμησης, θεωρείται έγκυρο, δεν λαμβάνεται όμως υπόψη κανένας σταυρός. Για τον υποψήφιο νομάρχη δεν χρειάζεται σταυρός προτίμησης και, αν σημειωθεί, δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου. 5.Εκτός από τις περιπτώσεις ακυρότητας, τις οποίες προβλέπουν οι παρ.και 3 του άρθρου αυτού, το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1)Αν έχει σχήμα ή διαστάσεις που διαφέρουν κατά τρόπο εμφανή από αυτά που ορίζει η απόφαση, την οποία προβλέπει η παρ. 1., 2)αν έχει τυπωθεί σε χαρτί ή με μελάνι του οποίου το χρώμα να διαφέρει κατά τρόπο εμφανή από αυτό που ορίζεται στην παρ. 1, 3)αν έχουν σημειωθεί σε οποιαδήποτε πλευρά του λέξεις, φράσεις, υπογραμμίσεις, στίγματα ή άλλα σημεία, εφόσον αυτά αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα που παραβιάζουν με τρόπο προφανή το απόρρητο της ψηφοφορίας, 4)αν βρεθεί στον ίδιο φάκελο μαζί με άλλα ψηφοδέλτια του ίδιου ή άλλου συνδυασμού και 5)αν βρεθεί μέσα σε φάκελο ο οποίος δεν πληροί τους όρους του νόμου. 6.Οι διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, οι οποίες αφορούν το πρόγραμμα εκλογής, τα εκλογικά τμήματα και τα καταστήματα ψηφοφορίας, τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών, τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους εφόρους τους, την προσωπική κράτηση οφειλετών, τις δαπάνες για την επισκευή των καλπών και την προμήθεια γραφικής ύλης για τις εφορευτικές επιτροπές, τους εκλογικούς φακέλους, την ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας, την τήρηση της τάξης στον τόπο της ψηφοφορίας, την ατέλεια των εκλογικών πράξεων και εγγράφων, τα δικαιώματα των δικαστικών επιμελητών ως προς τις επιδόσεις και τις κοινοποιήσεις, την τοιχοκόλληση και τη διανομή φωτογραφιών, τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, τη διαλογή των ψήφων και την τήρηση βιβλίων, πρακτικών και πινάκων, τη ματαίωση της ψηφοφορίας, καθώς και οι πειθαρχικές και ποινικές διατάξεις της ίδιας νομοθεσίας, εφαρμόζονται και στις εκλογές της Ν.Α., εφόσον δεν είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του νόμου αυτού. Το αποτέλεσμα της διαλογής των ψήφων ανακοινώνεται όπως προβλέπουν οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 84 του π.δ. 353/1993 στο γενικό γραμματέα της περιφέρειας και στο νομάρχη, στους οποίους διαβιβάζεται και αντίγραφο της πράξης που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 86 του ίδιου διατάγματος. 7.Κατά την ψηφοφορία χρησιμοποιούνται ιδιαίτερες κάλπες που φέρουν κατάλληλο διακριτικό γνώρισμα. Το διακριτικό αυτό γνώρισμα και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά το μέγεθος, το σχήμα κ.λπ. των καλπών, καθώς και τα θέματα που ανακύπτουν από την ταυτόχρονη διενέργεια των εκλογών των δημοτικών και κοινοτικών αρχών και των αρχών της Ν.Α. και οι αναγκαίες λεπτομέρειες καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών. Άρθρο 9 1.Στις εκλογές για την ανάδειξη των αρχών της Ν.Α. θεωρείται επιτυχών συνδυασμός αυτός που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων και επιλαχόντες συνδυασμοί όσοι έλαβαν έστω και μία έδρα, σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις. 2.Από το σύνολο των εδρών της Ν.Α. τα 3/5 ανήκουν στον επιτυχόντα συνδυασμό και τα 2/5 στους επιλαχόντες, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε καθένας από αυτούς σε ολόκληρη την περιφέρεια της ΝΑ.. 3.Αν ο επιτυχών συνδυασμός συγκεντρώνει ποσοστό έγκυρων ψηφοδελτίων πάνω από εξήντα τοις εκατό (60%), τότε η κατανομή όλων των εδρών γίνεται αναλογικά μεταξύ όλων των συνδυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές. 4.Αν κατά τον υπολογισμό των 3/5 και των 2/5 του αριθμού των εδρών προκύπτει κλάσμα μικρότερο της μονάδας, στην περίπτωση των 3/5 στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα και στην περίπτωση των 2/5 το κλάσμα δεν υπολογίζεται. Με βάση αυτά, οι έδρες που αναλογούν στα 3/5 και στα 2/5 έχουν αντίστοιχα ως εξής: στα 21μελή 13 και 8, στα 25μελή 15 και 10, στα 31μελή 19 και 12, στα 37μελή 23 και 14 και στα 41 μελή 25 και 16. 5.Η αναλογική κατανομή των εδρών στην περίπτωση της παραγράφου 2 γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σε όλα τα εκλογικά τμήματα όλοι μαζί οι συνδυασμοί, που συμμετείχαν στις εκλογές, εκτός από τον επιτυχόντα, διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχεί στα 2/5 αυξημένο κατά μία μονάδα. Το πηλίκο που προκύπτει, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαιρέσεως. Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι διάφοροι επιλαχόντες συνδυασμοί με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα, κατά σειρά, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν. Αν οι συνδυασμοί αυτοί έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων γίνεται κλήρωση. Έδρες που παραμένουν αδιάθετες και μετά τη διανομή με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα, κατανέμονται ανά μία κατά σειρά, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε επιλαχών συνδυασμός. Αν έχει απομείνει προς διάθεση μία μόνο έδρα, την έδρα αυτή καταλαμβάνει ο επιλαχών συνδυασμός που έχει καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα και παρουσιάζει το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο. Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με το εκλογικό μέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από το συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση από το αρμόδιο πρωτοδικείο. 6.Η αναλογική κατανομή των εδρών στην περίπτωση της παραγράφου 3 γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων, που έλαβαν σε όλα τα εκλογικά τμήματα όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές, διαιρείται με τον αριθμό των εδρών αυξημένο κατά μία μονάδα. Το πηλίκο που προκύπτει, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσο και το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαιρέσεως. Στην περίπτωση αυτή ο επιτυχών συνδυασμός μπορεί να λάβει αριθμό εδρών που ξεπερνά το ποσοστό των 3/5 Συνδυασμός που δεν συγκεντρώνει το εκλογικό μέτρο δεν παίρνει έδρα. Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμοντα ανά μία μεταξύ όλων αυτών των συνδυασμών, ανάλογο με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν. Αν ο συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων γίνεται κλήρωση. Έδρες που παραμένουν αδιάθετες και μετά τη διανομή με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα κατανέμονται ανά μία ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός. Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με το εκλογικό μέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από το συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση από το αρμόδιο πρωτοδικείο. 7.Σε περίπτωση που έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός υποψηφίων, ο νομάρχης και οι σύμβουλο εκλέγονται από το μοναδικό αυτό συνδυασμό. Οι πρώτα κατά σειρά, σε ψήφους προτιμήσεως, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του νομαρχιακού συμβουλίου, εκλέγονται τακτικοί σύμβουλοι και οι υπόλοιπα αναπληρωματικοί. 8.Αν έχουν ανακηρυχθεί δύο μόνο συνδυασμοί και ισοψηφίσουν, το αρμόδιο πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού.. Οι έδρες των συμβούλων στην περίπτωση αυτή κατανέμονται κατά τα 3/5 στον επιτυχόντα συνδυασμό και κατά το 2/5 στον επιλαχόντα συνδυασμό. 9.Ως τακτικοί σύμβουλοι εκλέγονται από τους υποψήφιους καθενός από τους συνδυασμούς, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους προτιμήσεως. Οι υποψήφιοι νομάρχες των επιλαχόντων συνδυασμών θεωρούνται πρώτοι επιτυχόντες σύμβουλο των συνδυασμών τους. Οι λοιποί υποψήφιοι του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων τους, με τη σειρά των ψήφων προτιμήσεως. Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφίσουν, το αρμόδιο πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση. 10.Κάθε επαρχία εκπροσωπείται στο Ν.Σ., με έναν τουλάχιστον σύμβουλο. Σε περίπτωση που, σύμφωνο με την ανωτέρω κατανομή εδρών, ορισμένες επαρχίες δεν εκπροσωπούνται στο Ν.Σ.., εκλέγεται ο πρώτος οι σταυρούς προτίμησης υποψήφιος, της επαρχίας αυτής από τον επιτυχόντα συνδυασμό και αναπληρωματικός ο αμέσως επόμενος. Δεν εκλέγεται ο τελευταίος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος της επαρχίας που εκλέγει τους περισσότερους υποψηφίους του ίδιου συνδυασμού. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται διαδοχικά μέχρι τη συμπλήρωση ενός τουλάχιστον εκλεγόμενου συμβούλου για κάθε επαρχία. Σε περίπτωση επαρχιών που εκλέγουν ίσο αριθμό συμβούλων ενεργείται κλήρωση. 11.Κατ εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, επαρχεία με πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκους εκπροσωπούνται στο Ν.Σ. με τρεις (3) νομαρχιακούς συμβούλους, επαρχεία με πληθυσμό από 5.001 μέχρι 20.000 κατοίκους εκπροσωπούνται με πέντε (5) νομαρχιακούς συμβούλους και επαρχεία με πληθυσμό από 20.001 και άνω κατοίκους εκπροσωπούνται με επτά (7) νομαρχιακούς συμβούλους. Από το σύνολο των εδρών του επαρχείου τα 3/5 των εδρών ανήκουν στον επιτυχόντα συνδυασμό και τα 2/5 στον επιλαχόντα. Ο υπολογισμός των 3/5 και των 2/5 γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4. Αν κατά τον υπολογισμό των 3/5 των εδρών κάθε επαρχείου προκύπτει αριθμός εδρών μεγαλύτερος από τον αριθμό που προκύπτει από τον υπολογισμό των 3/5 στο σύνολο των εδρών της Ν.Α., οι επιπλέον έδρες αφαιρούνται από τις έδρες των επαρχιών με το μεγαλύτερο αριθμό εδρών του επιτυχόντος συνδυασμού. Η κατανομή των εδρών του επαρχείου μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών γίνεται ανάλογα με το συνολικό αριθμό των εδρών που καταλαμβάνει κάθε συνδυασμός στη Ν.Α.. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την αναλογική αυτή κατανομή ενεργείται κλήρωση. Άρθρο 10 1.Αν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, που απαιτεί το άρθρο 9 παρ. 1, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους νομάρχες των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος νομάρχης και ο συνδυασμός του που συγκέντρωσε στην επαναληπτική ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων. Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία οι δύο αυτοί συνδυασμοί ισοψηφίσουν, το αρμόδιο πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού. 2.Οι έδρες του νομαρχιακού συμβουλίου διανέμονται, σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, στους συνδυασμούς που συμμετέχουν στις εκλογές, σε δύο φάσεις, που ονομάζονται κατανομές. Στην πρώτη (Α) κατανομή διανέμονται οι μισές έδρες. Το κλάσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα. Στη δεύτερη (Β) κατανομή διανέμονται οι υπόλοιπες. Με βάση τον αριθμό των εδρών των νομαρχιακών συμβουλίων, οι έδρες που αναλογούν σε καθεμία από τις δύο αυτές κατανομές έχουν ως εξής: Για τα 21μελή συμβούλια οι έδρες της Α κατανομής είναι 11 και της Β 10, για τα 25μελή 13 και 12, για τα 31μελή 16 και 15 και για τα 37μελή 19 και 18 αντίστοιχα. 3.Οι έδρες της Α κατανομής διανέμονται αναλογικά στους συνδυασμούς που συμμετέχουν στις εκλογές με την ακόλουθη διαδικασία: Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων, που έλαβαν σε όλα τα εκλογικά τμήματα όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές στην αρχική ψηφοφορία, διαιρείται με τον αριθμό των εδρών της Α κατανομής αυξημένο κατά μία μονάδα. Το πηλίκο που προκύπτει, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο της Α κατανομής. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο και το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαιρέσεως. Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι διάφοροι συνδυασμοί με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες της Α κατανομής, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9. 4.Για τη διανομή των εδρών της Β κατανομής υπολογίζεται, αρχικά, πόσες από τις έδρες αυτές πρέπει να προσκυρωθούν στον επιτυχόντα συνδυασμό, έτσι ώστε να συγκεντρώσει συνολικά, συνυπολογιζομένων και των εδρών που του απονεμήθηκαν από την Α κατανομή, τα 3/5 του όλου αριθμού των εδρών. Οι έδρες της Β κατανομής που θα απομείνουν προς διάθεση, μετά την παραχώρηση των εδρών στον επιτυχόντα συνδυασμό, παραχωρούνται στο δεύτερο συνδυασμό που πήρε μέρος στην επαναληπτική ψηφοφορία. Στην περίπτωση όπου, λόγω - του μικρού αριθμού εδρών που του έχουν απονεμηθεί από την Α κατανομή, ο επιτυχών συνδυασμός δεν μπορεί να συμπληρώσει τον αριθμό των 3/5 του συνόλου των εδρών, προσκυρώνονται σε αυτόν όλες οι έδρες της Β κατανομής και δεν γίνεται καμία μεταβολή στην κατανομή των εδρών της Α κατανομής ανάμεσα στους υπόλοιπους συνδυασμούς. 5.Σε περίπτωση ισοψηφίας στην πρώτη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία δύο ή περισσότερων συνδυασμών, στην επαναληπτική ψηφοφορία μετέχουν οι υποψήφιοι νομάρχες όλων των συνδυασμών που ισοψήφισαν. 6.Σε περίπτωση ισοψηφίας στη δεύτερη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία δύο ή περισσότερων συνδυασμών, στην επαναληπτική ψηφοφορία μετέχουν ο υποψήφιος νομάρχης του πρώτου σε αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων συνδυασμού και οι υποψήφιοι νομάρχες των συνδυασμών που ισοψήφισαν στη δεύτερη θέση. 7.Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6, επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος νομάρχης και ο συνδυασμός του που έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία. Αν στην ψηφοφορία αυτή ισοψηφίσουν δύο υποψήφιοι νομάρχες, το αρμόδιο πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος νομάρχη και του συνδυασμού του. Αν ισοψηφίσουν περισσότεροι από δύο υποψήφιοι νομάρχες, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος νομάρχη και του συνδυασμού του και εκείνου που θα συμμετάσχει στη δεύτερη κατανομή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4. 8.Αν κανείς από τους συνδυασμούς που συμμετέχουν στις εκλογές στην αρχική ψηφοφορία δεν συγκεντρώσει το εκλογικό μέτρο ή αν μόνο ένας συνδυασμός το έχει συγκεντρώσει, τότε στην Α κατανομή συμμετέχουν οπωσδήποτε οι δύο συνδυασμοί που έχουν λάβει το μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων. Οι υποψήφιοι νομάρχες των δύο συνδυασμών συμμετέχουν και στην επαναληπτική ψηφοφορία. 9.Οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι εκλέγονται με βάση την πρώτη ψηφοφορία, σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε καθένας στην ψηφοφορία αυτή. 10.Κατά την επανάληψη της ψηφοφορίας ο υποψήφιος νομάρχης μπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του. Ή παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωσή του, που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή παραδίδεται με απόδειξη στο πρωτοδικείο την τρίτη ημέρα, το αργότερο, πριν από την επαναληπτική ψηφοφορία. 11.Αν ένας υποψήφιος νομάρχης παραιτηθεί ή πεθάνει, η πλειοψηφία των υποψηφίων του συνδυασμού του δηλώνει άλλον υποψήφιο νομάρχη. 12.Αν εκείνος που δηλωθεί ως υποψήφιος νομάρχης είναι υποψήφιος σύμβουλος του συνδυασμού, η θέση του ως συμβούλου μένει κενή. 13.Η δήλωση για το νέο υποψήφιο νομάρχη επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή παραδίδεται με απόδειξη στο πρωτοδικείο τη δεύτερη ημέρα πριν από την ψηφοφορία, το αργότερο. Το πρωτοδικείο ανακηρύσσει το νέο υποψήφιο σε δημόσια συνεδρίαση ακόμη και την παραμονή της ψηφοφορίας. 14.Αν δεν υποβληθεί η δήλωση δεν ανακηρύσσεται κανένας υποψήφιος και ως υποψήφιος νομάρχης του συνδυασμού θεωρείται ο υποψήφιος σύμβουλος με τις περισσότερες ψήφους προτιμήσεως κατά την πρώτη ψηφοφορία. 15.Η επαναληπτική ψηφοφορία γίνεται με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές και τους ίδιους δικαστικούς αντιπροσώπους. Άρθρο 11 Εξαγωγή και δημοσίευση αποτελεσμάτων εκλογής Έλεγχος και εκδίκαση κύρους εκλογών 1.Η εφορευτική επιτροπή και ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής είναι υποχρεωμένοι, αμέσως μετά τον τερματισμό της διαλογής, να κλείσουν ασφαλώς μέσα σε σάκο το πρωτόκολλο της ψηφοφορίας, το βιβλίο πρακτικών, τους πίνακες διαλογής και όσα άλλα εκλογικά έγγραφα υπάρχουν, καθώς και τα δέματα των ψηφοδελτίων τακτοποιημένα κατά συνδυασμούς με τη σειρά που αριθμήθηκαν και να σφραγίσουν το σάκο. Στο σάκο έχουν το δικαίωμα να βάλουν τη σφραγίδα τους οι υποψήφιοι ή οι αντιπρόσωποι τους. Το σάκο παραλαμβάνει ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής, τον μεταφέρει ο ίδιος και τον παραδίνει στον πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου. Σε περίπτωση που χαθεί ο σάκος, το αρμόδιο πρωτοδικείο, αφού διαπιστώσει την απώλεια, με πρόταση του εισαγγελέα του και με απόφαση του, που εκδίδεται σε δημόσια συνεδρίαση, διατάζει με την ίδια απόφαση να προσκομιστεί το αντίγραφο της πράξης της εφορευτικής επιτροπής, που διαβιβάστηκε στο γενικό γραμματέα της περιφέρειας ή στο νομάρχη. Με βάση το αντίγραφο αυτό γίνεται η συγκέντρωση και κατάταξη των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις. 2.Αρμόδιο πρωτοδικείο για τις ενέργειες που προβλέπονται στις παρ. 1 έως 6 του άρθρου αυτού είναι το πολιτικό πρωτοδικείο που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 7. Ο πρόεδρος πρωτοδικών, μόλις συγκεντρωθούν τα αποτελέσματα όλων των εφορευτικών επιτροπών της Ν.Α., καταρτίζει πίνακα των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας και εξάγει το γενικό αποτέλεσμα, το οποίο δημοσιεύει αμέσως με τοιχοκόλληση στο κατάστημα της Ν.Α.. Ο πίνακας περιέχει: α) τον αριθμό των γραμμένων εκλογέων, β) το συνολικό αριθμό των ψηφισάντων, γ) τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων, δ) τον αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων, ε) τον αριθμό των λευκών ψηφοδελτίων, στ) την εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού, δηλαδή το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων τα οποία έλαβε κάθε συνδυασμός. Στον πίνακα προτάσσονται οι συνδυασμοί σύμφωνα με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης. Κάτω από τον πίνακα συντάσσεται πράξη, στην οποία αναγράφονται ολογράφως τα πιο πάνω στοιχεία για κάθε περίπτωση και υπογράφεται από τον πρόεδρο. Κατά την κατάρτιση του πίνακα μπορεί να παρίσταται ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό. 3.Επικυρωμένο αντίγραφο του πιο πάνω πίνακα στέλνεται αμέσως από τον πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου στο Υπουργείο Εσωτερικών, το γενικό γραμματέα της περιφέρειας και το νομάρχη. 4.Ο πρόεδρος πρωτοδικών εκθέτει τα πρακτικά της εκλογής και τον πίνακα των αποτελεσμάτων στο κατάστημα του πρωτοδικείου επί πέντε (5) ημέρες και συντάσσει για την έκθεση αυτή πρακτικό, που τοιχοκολλείται επίσης έξω από το δικαστικό κατάστημα. Στο διάστημα αυτό οι εκλογείς μπορούν να λάβουν γνώση του πίνακα και των λοιπών στοιχείων της εκλογής και να ασκήσουν ενστάσεις κατά του κύρους της. 5.Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις, το πολυμελές πρωτοδικείο επικυρώνει με απόφασή του το αποτέλεσμα της εκλογής και ανακηρύσσει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, το νομάρχη και τους τακτικούς και αναπληρωματικούς νομαρχιακούς συμβούλους κάθε συνδυασμού που εκλέγονται. Οι σύμβουλοι κατατάσσονται με τη σειρά της εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτιμήσεως που έχουν λάβει, και, αν δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά. Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου αναρτά αντίγραφο της απόφασης στο κατάστημα του δικαστηρίου επί τρείς (3) συνεχείς ημέρες και αποστέλλει αντίγραφό της στο νομάρχη και στο γενικό γραμματέα της περιφέρειας. 6.Η κατάθεση των ενστάσεων κατά του κύρους της εκλογής γίνεται στο γραμματέα του αρμόδιου πολιτικού δικαστηρίου, ο οποίος δίνει σχετική απόδειξη. Ο γραμματέας, χωρίς αναβολή, διαβιβάζει την ένσταση μαζί με όλα τα σχετικά με την εκλογή έγγραφα και λοιπά στοιχεία και το πρακτικό της παρ. 4 στο αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο. Οι ενστάσεις μπορούν να αναφέρονται είτε σε παραβάσεις των διατάξεων νόμου και γενικά σε πλημμέλειες της εκλογής είτε σε έλλειψη προσόντων ή σε κωλύματα εκλογιμότητας των προσώπων που έχουν εκλεγεί. Στην περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, οι ενστάσεις μπορούν να αφορούν είτε ολόκληρη την εκλογή είτε την πρώτη ή την επαναληπτική ψηφοφορία. 7.Οι ενστάσεις που έχουν υποβληθεί κατά του κύρους των εκλογών εκδικάζονται από το αρμόδιο τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο. Η ημέρα και η ώρα της συζήτησης των ενστάσεων ορίζονται σε έκθεμα, που συντάσσει ο πρόεδρος του οικείου διοικητικού πρωτοδικείου και τοιχοκολλείται στο ακροατήριο, μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από τη λήξη του πενθήμερου που προβλέπει η παράγραφος 4. Η συζήτηση πρέπει να γίνει αφού περάσουν τρείς (3) αλλά όχι περισσότερες από πέντε (5) ημέρες από την ημέρα που τοιχοκολλήθηκε το έκθεμα. 8.Για την εκδίκαση των ενστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι γενικές διαδικαστικές διατάξεις και α διατάξεις περί εκδικάσεως των ενστάσεων κατά του κύρους των βουλευτικών εκλογών του νόμου 345/1976 περί κυρώσεως του Κώδικος περί του κατά το άρθρο 100 του Συντάγματος Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, όπως ισχύει κάθε φορά. Όπου με τις διατάξεις αυτές γίνεται παραπομπή σε διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, νοούνται οι αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1406/1983. Οι προθεσμίες των άρθρων 28 και 30 παρ.1 του ν. 345/1976 είναι τριών (3) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της παρ. 4. Η οριστική απόφαση του δικαστηρίου εκδίδεται οκτώ (8) ημέρες το αργότερο μετά τη συζήτηση. Αν όμως το δικαστήριο θεωρεί ότι, για τη διαμόρφωση της κρίσεώς του, είναι αναγκαία η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων ή η εξέταση μαρτύρων, μπορεί με ιδιαίτερη απόφαση να παρατείνει για δέκα (10) ημέρες την προθεσμία της εκδόσεως της οριστικής αποφάσεώς του. 9.Το δικαστήριο αποφασίζει ότι η εκλογή είναι άκυρη, αν διαπιστώσει ότι: α) τα πρόσωπα που έχουν εκλεγεί δεν είχαν τα νόμιμα προσόντα ή είχαν κάποιο κώλυμα εκλογιμότητας, β) υπάρχει παράβαση νόμου ή πλημμέλεια της εκλογής. Στη δεύτερη περίπτωση το δικαστήριο ακυρώνει την εκλογή, μόνον εφόσον δημιουργούνται αμφιβολίες για το ότι το συνολικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα ήταν διαφορετικό, αν δεν συνέβαιναν οι παραβάσεις και οι πλημμέλειες που διαπιστώθηκαν. Το δικαστήριο, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ακυρώσει ολόκληρη την εκλογή ή μόνον την επαναληπτική είτε για όλα είτε για ορισμένα εκλογικά τμήματα. 10.Αν το δικαστήριο κηρύξει άκυρη την εκλογή τακτικών συμβούλων, επειδή δεν είχαν τα νόμιμα προσόντα ή είχαν κώλυμα εκλογιμότητας, ανακηρύσσει ως εκλεγόμενους τους επόμενους, κατά τη σειρά των ψήφων προτιμήσεως που έχουν λάβει. 11.Αν βεβαιωθεί λάθος σχετικό με την αρίθμηση των ψήφων, το δικαστήριο ανακηρύσσει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, καθώς και τους συμβούλους που εκλέγονται, σύμφωνα με τη σωστή αρίθμηση. 12.Αν απορριφθούν οι ενστάσεις, καθώς και στις περιπτώσεις των παραγράφων 10 και 11 αυτού του άρθρου, το δικαστήριο επικυρώνει το αποτέλεσμα της εκλογής και εφαρμόζει την παράγραφο 5. 13.Κάθε εκλογέας δημότης δήμου ή κοινότητας της περιφέρειας της Ν.Α. έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της αποφάσεως του πρωτοδικείου ή του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου στο τριμελές διοικητικό εφετείο, μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών που αρχίζει από την παρέλευση του τριημέρου που προβλέπει η παράγραφος 5 ή, σε περίπτωση που κηρυχθεί άκυρη η εκλογή, από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης. Η έφεση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή παραδίδεται με απόδειξη στον πρόεδρο του δικαστηρίου που έχει εκδώσει την απόφαση και αυτός τη διαβιβάζει χωρίς αναβολή, μαζί με ολόκληρη τη δικογραφία, στο αρμόδιο δικαστήριο. Για την εκδίκαση της εφέσεως εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 7 έως 12. 14.Διόρθωση των αποφάσεων που κρίνουν τις ενστάσεις ή τις εφέσεις επιτρέπεται να γίνει από τα δικαστήρια που τις έχουν εκδώσει, ύστερα από αίτηση ενός εκλογέα ή αυτεπαγγέλτως, μόνο για να συμπληρωθούν ατέλειες και να ερμηνευθούν ασάφειες ή αοριστίες ή για να διορθωθούν προφανή λάθη, που έγιναν κατά την αρίθμηση των ψήφων ή κατά τον καθορισμό της σειράς των προσώπων που έχουν εκλεγεί. Το δικαστήριο στέλνει αντίγραφο των αποφάσεων που αφορούν ενστάσεις ή εφέσεις χωρίς καθυστέρηση στο νομάρχη. 15.Το τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο αποφασίζει και μετά την επικύρωση της εκλογής, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε εκλογέα, αν υπήρχε πριν από την εκλογή ανικανότητα ή κώλυμα εκλογιμότητας προσώπου που έχει εκλεγεί νομάρχης ή σύμβουλος, εφόσον αυτό δεν κρίθηκε κατά την εκδίκαση του κύρους της εκλογής. Αν διαπιστωθεί με την απόφαση του δικαστηρίου ότι υπήρχε κώλυμα εκλογιμότητας, το πρόσωπο που έχει εκλεγεί εκπίπτει αυτοδικαίως και εκδίδεται σχετική πράξη του γενικού γραμματέα της περιφέρειας. Η έκθεση της απόφασης του δικαστηρίου και η έφεση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 τελευταίο εδάφιο και της παραγράφου 13. 16.Κατά των αποφάσεων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις παρ. 13 και 14 χωρεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση του τριημέρου που ορίζεται στην παρ. 13. Για την εκδίκαση της αιτήσεως αναιρέσεως εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ.· 7, 8 εκτός από το εδάφιο τρίτο και 9 έως 14. 17.Αν ακυρωθεί εκλογή, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία ανάμεσα στους ίδιους υποψήφιους που είχαν ανακηρυχθεί νόμιμα. 18.Ο νομάρχης και οι νομαρχιακοί σύμβουλοι, πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους, δίνουν στο κατάστημα της Ν.Α. και σε δημόσια συνεδρίαση τον ακόλουθο όρκο: Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Για την ορκωμοσία συντάσσεται πρακτικό, που υπογράφεται από το νομάρχη και όλους τους παρευρισκόμενους συμβούλους. 19.Αποποίηση της εκλογής νομάρχη ή νομαρχιακού συμβούλου γίνεται με έγγραφη δήλωση, που επιδίδεται στο γενικό γραμματέα της περιφέρειας έως την παραμονή της εγκατάστασης των οργάνων της Ν.Α.. Όποιος δεν αποποιηθεί την εκλογή και δεν δώσει τον όρκο που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμά του. 20.Παραίτηση νομάρχη και νομαρχιακών συμβούλων υποβάλλεται στο γενικό γραμματέα της περιφέρειας και γίνεται οριστική από την αποδοχή της. Αν ο γενικός γραμματέας δεν την αποδεχθεί μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της, η παραίτηση γίνεται οριστική από την εκ νέου επίδοσή της με δικαστικό επιμελητή. Άρθρο 12 Αναπλήρωση συμβούλων Αναπληρωματικές εκλογές 1.Τις έδρες νομαρχιακών συμβούλων, που για οποιονδήποτε λόγο μένουν κενές, καταλαμβάνουν οι αναπληρωματικοί του ίδιου συνδυασμού. Ο νομάρχης καλεί αμέσως τους αναπληρωματικούς συμβούλους με τη σειρά της εκλογής τους και αυτοί οφείλουν να, παρουσιαστούν ενώπιόν του για ορκωμοσία μέσα σε οκτώ (8) ημέρες αφότου τους επιδόθηκε η πρόσκληση. Αν δεν παρουσιαστούν μέσα στην προθεσμία αυτή, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμα. Αν εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών του συνδυασμού αυτού, καλούνται να καταλάβουν τις θέσεις, που έμειναν κενές για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρωματικοί από άλλους συνδυασμούς, με τη σειρά της εκλογικής δύναμης των συνδυασμών και με τη σειρά που έχουν ανακηρυχθεί οι αναπληρωματικοί του κάθε συνδυασμού. Στην περίπτωση θέσεως σε αργία μελών νομαρχιακού συμβουλίου, εάν ο αριθμός των μελών που απομένουν είναι μικρότερος από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την απαρτία, ο νομάρχης, για το μέχρι λήξεως της αργίας χρόνο, καλεί αναπληρωματικούς συμβούλους από το συνδυασμό στον οποίο ανήκουν αυτοί που έχουν τεθεί σε αργία, με τη σειρά της εκλογής τους. 2.Αν μείνουν κενές έδρες συμβούλων των συνδυασμών και δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί κανενός συνδυασμού, ο νομάρχης προκηρύσσει σε δύο (2) μήνες, το αργότερο, την εκλογή τόσων συμβούλων όσες είναι οι κενές έδρες και ισάριθμων αναπληρωματικών 3.Στην αναπληρωματική εκλογή εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις που αφορούν την έκθεση υποψηφιότητας και τους συνδυασμούς. Οι κενές θέσεις κατανέμονται ανάμεσα στους συνδυασμούς που συγκέντρωσαν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων, αναλόγως με την εκλογική δύναμη του καθενός από αυτούς. 4.Στο τελευταίο έτος της νομαρχιακής περιόδου γίνεται εκλογή μόνον αν οι σύμβουλοι που έχουν μείνει δεν είναι αρκετοί για να σχηματίσουν απαρτία. 5.Το νομαρχιακό συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα έστω και με ελλιπή σύνθεση, που δεν μπορεί πάντως να είναι κατώτερη από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την απαρτία, σε όλες τις περιπτώσεις που μέλη του συμβουλίου αποποιηθούν την εκλογή τους, παραιτηθούν, πεθάνουν, εκπέσουν ή τεθούν σε αργία ή αν οι έδρες μείνουν κενές για οποιονδήποτε άλλο λόγο και μέχρι οι κενές θέσεις να συμπληρωθούν με αναπλήρωση ή με εκλογές ή με τη λήξη του χρόνου της αργίας. 6.Για τη λήψη αποφάσεως νομαρχιακού συμβουλίου η απαρτία και οι απαραίτητες πλειοψηφίες υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των συμβούλων που έχουν ορκιστεί και εγκατασταθεί. 7.Όποτε το συμβούλιο δεν μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα, επειδή υπάρχει έλλειψη μελών του, αναστέλλονται κάθε είδους προθεσμίες, των οποίων η τήρηση εξαρτάται από απόφαση του συμβουλίου, ώσπου να μπορέσει να λειτουργήσει νόμιμα το συμβούλιο. 8.Αν ένα συμβούλιο διαλυθεί, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 20, ο γενικός γραμματέας της οικείας περιφέρειας προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη νέου συμβουλίου, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη διάλυση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ Άρθρο Άρθρο 13 Αρμοδιότητες του νομαρχιακού συμβουλίου 1.Το νομαρχιακό συμβούλιο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της Ν.Α., εκτός από αυτές που ανήκουν στο νομάρχη ή στις νομαρχιακές επιτροπές. Το νομαρχιακό συμβούλιο είναι αρμόδιο ιδίως για: 1)Τον κανονισμό των εργασιών του, τον κανονισμό των εργασιών των νομαρχιακών επιτροπών και τον οργανισμό των υπηρεσιών της ΝΑ. 2)Την εφαρμογή της διαδικασίας του δημοκρατικού προγραμματισμού. 3)Τον προϋπολογισμό και απολογισμό της Ν.Α. και των νομικών προσώπων της Ν.Α.. 4)Την επιβολή φόρων, τελών, εισφορών και δικαιωμάτων. 5)Την απαλλοτρίωση ακινήτων. 6)Την εκποίηση, ανταλλαγή και δωρεά ακινήτων, καθώς και τη σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων. 7)Την παραχώρηση της χρήσης και την εκμίσθωση κινητών και ακινήτων. 8)Την αγορά και μίσθωση κινητών και ακινήτων. 9)Τη σύναψη δανείων και την αποδοχή δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών. 10)Το πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων και προμηθειών. 11)Την προστασία και αξιοποίηση περιοχών. 12)Τη μελέτη, την κατασκευή και τη συντήρηση έργων, 13)Την ίδρυση κέντρων παροχής πολιτιστικών g κοινωνικών υπηρεσιών. ιδ. Την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών και της εκτέλεσης εργασιών ή προγραμμάτων. 14)Την ίδρυση νομικών προσώπων και επιχειρήσει·, ή τη συμμετοχή σε επιχειρήσεις. 15)Την ανάθεση της άσκησης δραστηριοτήτων στο κράτος ή σε νομικά πρόσωπα. 16)Τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 17)Τον ορισμό του αριθμού των νομαρχιακών επιτροπών. 18)Την εκλογή των μελών των νομαρχιακών επιτροπών. 19)Την ανάκληση των προέδρων των Ν.Ε.. 20)Την εξόφληση χρεών προς τη Ν.Α. σε δόσεις. 21)Την έντοκη κατάθεση των εσόδων της Ν.Α.. 22)Τη σύσταση πάγιας προκαταβολής. 23)Την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. 24)Την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων προσωπικού της Ν.Α.. 2.Το νομαρχιακό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του, εκτός από αυτές των περιπτώσεων α-ε, ι, ιγ, ιε- κβ και κε στις νομαρχιακές επιτροπές ή στο νομάρχη. . 3.Το νομαρχιακό συμβούλιο εκδίδει κανονιστικές αποφάσεις για τα θέματα που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες, οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 3 ανήκουν ή μεταβιβάζονται στη Ν.Α.. Παράβαση των αποφάσεων αυτών τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 459 του Ποινικού Κώδικα, εκτός αν από άλλες διατάξεις προβλέπεται βαρύτερη ποινή. Άρθρο 14 Συγκρότηση και λειτουργία του νομαρχιακού συμβουλίου 1.Στον πρώτο και στον τρίτο χρόνο της νομαρχιακής περιόδου, την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου, το νομαρχιακό συμβούλιο συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού, που έχε εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Αν για οποιονδήποτε λόγο το συμβούλιο δεν προσκληθεί σε συνεδρίαση, τότε συνέρχεται αυτεπαγγέλτως την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου στις 11 το πρωί. 2.Στην ανωτέρω συνεδρίαση, στην οποία προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο και αν αυτός απουσιάζει ένας σύμβουλος του ίδιου συνδυασμού, κατά τη σειρά της επιτυχίας που προκύπτει από την απόφαση του δικαστηρίου, το συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και το γραμματέα του. Εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Αν δεν επιτυγχάνεται αποτέλεσμα ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες, εκλέγεται όποιος λάβει στην τρίτη ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο, ή περισσότεροι λάβουν ίσο αριθμό ψήφων, ο σύμβουλος που προεδρεύει ενεργεί ανάμεσά τους κλήρωση. Καθήκοντα ειδικού γραμματέα στη συνεδρίαση αυτή του συμβουλίου ασκεί ο νεότερος στην ηλικία σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού. 3.Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται πρόεδρος, αντιπρόεδρος και γραμματέας, ανάλογα με την περίπτωση: α) αν πρόκειται για την πρώτη διετία της νομαρχιακής περιόδου, οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού που έλαβαν κατά σειρά τις περισσότερες ψήφους προτίμησης, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση που τους ανακήρυξε και β) αν πρόκειται για τη δεύτερη διετία, εκείνοι που είχαν τα αξιώματα αυτά την προηγούμενη διετία. 4.Τα πρακτικά της εκλογής αποστέλλονται, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών στο γενικό γραμματέα της περιφέρειας, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή ενός δημότη δήμου ή κοινότητας της περιφέρειας της Ν.Α. κρίνει μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα παραλαβής των πρακτικών αν είναι νόμιμη η εκλογή. Αν ακυρωθεί κάποια εκλογή, επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή πέντε (5) ημέρες μετά την παραλαβή της ακυρωτικής αποφάσεως. 5.Η παραίτηση από το αξίωμα του προέδρου, του αντιπροέδρου και του γραμματέα του συμβουλίου υποβάλλεται στο συμβούλιο και οριστικοποιείται αφότου το συμβούλιο την αποδεχθεί. Για το σκοπό αυτόν το συμβούλιο, όταν έχει παραιτηθεί ο πρόεδρός του, προσκαλείται σε συνεδρίαση από το σύμβουλο του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας από εκείνον που είναι γραμμένος πρώτος, κατά σειρά, στην απόφαση του δικαστηρίου και, αν αυτός κωλύεται, από τον αμέσως · επόμενο. Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο και, αν αυτός δεν παρίσταται, ο αμέσως επόμενος κατά την πιο πάνω σειρά. Σε κάθε περίπτωση η παραίτηση θεωρείται ότι γίνεται αποδεκτή μετά την παρέλευση -ενός μήνα από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης στο γενικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας. Ο παραιτούμενος παραμένει σύμβουλος και δεν μπορεί να επανεκλεγεί στο ίδιο αξίωμα μέσα στην ίδια διετία. Στην ίδια συνεδρίαση το συμβούλιο, μετά την αποδοχή της παραίτησης, προβαίνει κατά περίπτωση στην εκλογή νέου προέδρου, αντιπροέδρου ή γραμματέα. 6.Το νομαρχιακό συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Οι συνεδριάσεις του συμβουλίου γίνονται πάντοτε στο κατάστημα της Ν.Α. και είναι δημόσιες. Το συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει σε άλλο τόπο μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του νόμιμου αριθμού των μελών του. Το συμβούλιο, με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 4/5 του συνολικού αριθμού των μελών και απαγγέλεται σε δημόσια συνεδρίαση μπορεί να συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών. 7.Ο πρόεδρος καλεί το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στο κατάστημα της Ν.Α. και επιδίδεται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Οι σύμβουλοι οφείλουν αμέσως μετά την εγκατάστασή τους να δηλώσουν στον πρόεδρο του Ν.Σ. τη διεύθυνση κατοικίας τους και να ορίσουν με την ίδια δήλωση στην έδρα της Ν.Α. αντίκλητο, στον οποίο θα επιδίδονται οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του συμβουλίου. Αν δεν ορίζεται αντίκλητος αρκεί η δημοσίευση της πρόσκλησης στο κατάστημα της Ν.Α.. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί την ημέρα της συνεδριάσεως. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται για ποιο λόγο η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων. 8.Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο, όποτε το ζητήσει ο νομάρχης ή η νομαρχιακή επιτροπή ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας ή του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού με γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Κατά τον υπολογισμό του ενός τρίτου (1/3), κλάσμα μικρότερο της μονάδας στρογγυλοποιείται στην επόμενη μεγαλύτερη μονάδα. Αν ο πρόεδρος δεν το συγκαλέσει μέχρι και την έκτη ημέρα από την υποβολή της αιτήσεως, το συμβούλιο συνέρχεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7, ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή του. 9.Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου καλείται ο νομάρχης, αλλιώς η συνεδρίαση είναι άκυρη. Ο νομάρχης μετέχει στις συζητήσεις του συμβουλίου χωρίς ψήφο και έχει το δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του κατά προτεραιότητα. Στις συνεδριάσεις του νομαρχιακού συμβουλίου καλούνται οι βουλευτές της εκλογικής περιφέρειας ή των περιφερειών. 10.Ο πρόεδρος του Ν.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, στην οποία αναγράφει υποχρεωτικά όλα τα θέματα που προτείνει ο νομάρχης. Θέματα που είναι κατεπείγοντα συζητούνται πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μόνο αν συναινέσει ο νομάρχης. Αν ο πρόεδρος του Ν.Σ. απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Αν απουσιάζει ή κωλύεται και ο αντιπρόεδρος, όποιος από τους παρόντες συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, όποιος είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση του δικαστηρίου, ασκεί τα καθήκοντα του προέδρου. 11.Το συμβούλιο έχει απαρτία εφόσον τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. 12.Το συμβούλιο αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που να ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση «ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων υπάρχει όταν οι παρόντες είναι περισσότεροι από τους απόντες. 13.Ο πρόεδρος του Ν.Σ., μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις υπαλλήλους της Ν.Α. ή υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών και νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, καθώς και ιδιώτες για τη διατύπωση απόψεων ή παροχή στοιχείων και πληροφοριών για τις υποθέσεις της Ν.Α.. 14.Ο πρόεδρος του συμβουλίου διευθύνει τη συζήτηση, παίρνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης και μπορεί να διατάξει την αποβολή από την αίθουσα κάθε προσώπου από το ακροατήριο που διαταράσσει τη συνεδρίαση. 15.Στη συνεδρίαση του νομαρχιακού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που είτε γράφονται σε ειδικό βιβλίο, αριθμημένο και μονογραφημένο από τον πρόεδρο του συμβουλίου, είτε καταρτίζονται με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής συσκευής. Στα πρακτικά καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβουλίου και η γνώμη της μειοψηφίας. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται μαγνητοφωνική συσκευή, δεν τηρείται ειδικό βιβλίο πρακτικών, αλλά ο πρόεδρος του νομαρχιακού συμβουλίου αριθμεί και μονογράφει τα φύλλα χαρτιού που περιέχουν τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα. Στο τέλος του έτους, τα πρακτικά αυτά βιβλιοδετούνται, με ευθύνη του προέδρου και του γραμματέα του συμβουλίου. Αν σε κάποια συνεδρίαση δεν χρησιμοποιηθεί μαγνητοφωνική συσκευή, τηρούνται πρόχειρα πρακτικά, τα οποία αντιγράφονται σε φύλλα χαρτιού που φέρουν τη μονογραφή του προέδρου. Τα φύλλα αυτά αριθμούνται και η αρίθμηση αυτή αποτελεί συνέχεια της αριθμήσεως των απομαγνητοφωνημένων κειμένων και βιβλιοδετούνται μαζί με τα κείμενα αυτά. Τα πρακτικά, όταν δε χρησιμοποιείται μαγνητοφωνική συσκευή, υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση. Όταν ένας σύμβουλος αρνείται να υπογράψει, η άρνηση και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά. Τα πρακτικά κάθε συνεδριάσεως παίρνουν ιδιαίτερο αύξοντα αριθμό. Κάθε χρόνο αρχίζει νέα αρίθμηση. Πρακτικό συντάσσεται και όταν η συνεδρίαση ματαιώνεται για οποιονδήποτε λόγο. Κάθε απόφαση του συμβουλίου αριθμείται ιδιαιτέρως και στην αρχή κάθε χρόνου γίνεται νέα αρίθμηση και των αποφάσεων αυτών. Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση του συμβουλίου δημοσιεύεται πίνακας, στον οποίο σημειώνονται τα θέματα που συζητήθηκαν, ο αριθμός των αποφάσεων και περίληψη του περιεχομένου τους. Ο πίνακας αυτός τοιχοκολλείται στο κατάστημα της Ν.Α., εκτός αν άλλες διατάξεις προβλέπουν ειδικό τρόπο για τη δημοσίευση των αποφάσεων του συμβουλίου. Οι κανονιστικού περιεχομένου αποφάσεις του συμβουλίου δημοσιεύονται ολόκληρες, με ανάρτηση σε εμφανές μέρος του καταστήματος της Ν.Α.. Για τις δημοσιεύσεις συντάσσεται αποδεικτικό από υπάλληλο της Ν.Α.. 16.Οι σύμβουλοι υποχρεούνται να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του συμβουλίου και όλων των επιτροπών, στις οποίες τους έχει εκλέξει το συμβούλιο, καθώς και να εκτελούν τα λοιπά καθήκοντά τους που προβλέπει ο νόμος. Επίσης είναι υποχρεωμένοι, μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων τους, να εκτελούν με επιμέλεια κάθε εργασία που τους αναθέτει νόμιμα το συμβούλιο. Ο σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει με απόλυτη ελευθερία. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις μπορεί να τεθεί σε αργία και, σε περίπτωση υποτροπής, μπορεί να τιμωρηθεί με την ποινή της έκπτωσης. Σύμβουλος που επιθυμεί να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες, πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου. Σύμβουλος που δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος. Σύμβουλος δεν μπορεί να πάρει μέρος στη συζήτηση θέματος ή στη λήψη απόφασης του συμβουλίου, αν ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. Απόφαση που λαμβάνεται κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Ο σύμβουλος που έλαβε μέρος σε συνεδρίαση μπορεί να τιμωρηθεί με την ποινή της αργίας και, σε περίπτωση υποτροπής, με την ποινή της έκπτωσης. Άρθρο Άρθρο 15 Νομαρχιακές επιτροπές - Αρμοδιότητες Λειτουργία 1.Τον Ιανουάριο του πρώτου και του τρίτου χρόνο. της νομαρχιακής περιόδου, το νομαρχιακό συμβούλιο μετά την εκλογή του προεδρείου του, αποφασίζει γιο τον αριθμό των νομαρχιακών επιτροπών, τον αριθμό των μελών κάθε επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 4 και ορίζει τον τομέα αρμοδιότητας κάθε επιτροπής καθ ύλη και κατά τόπο. Στη συνέχεια εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία, τα μέλη των νομαρχιακών επιτροπών μεταξύ των μελών του, εκτός από τον πρόεδρό τους. Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν μέλη των νομαρχιακών, επιτροπών ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος ψηφίζει υποψήφιους ισάριθμους με τα μέλη κάθε νομαρχιακής επιτροπής. Εκλέγονται όσοι λάβουν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για τις θέσεις για τις οποίες δεν επιτυγχάνεται απόλυτη πλειοψηφία. Αν δεν επιτυγχάνεται απόλυτη πλειοψηφία και στη δεύτερη ψηφοφορία, γίνεται τρίτη ψηφοφορία οπότε εκλέγονται όσοι λάβουν τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο πρόεδρος του συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση. Στην ίδια συνεδρίαση και με τον ίδιο τρόπο εκλέγονται και ισάριθμα με τα τακτικά αναπληρωματικά μέλη, τα οποία με τη σειρά της εκλογής τους, παίρνουν τις θέσεις των τακτικών μελών που μένουν κενές κατά τη διάρκεια της διετίας. Αναπληρώνουν επίσης τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος. Το ίδιο μέλος μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μία νομαρχιακές επιτροπές. 2.Οι περιορισμοί της παρ. 3 του άρθρου 4 για τον ανώτατο αριθμό των Ν.Ε. δεν ισχύουν για τις Ν.Α. στις οποίες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού έχουν συσταθεί επαρχεία, τα οποία, από την έναρξη λειτουργίας των Ν.Α. αποτελούν νομαρχιακά διαμερίσματα σύμφωνα, με τις διατάξεις των άρθρων 30 παρ. 3 και 39 παρ. 3. Για κάθε νομαρχιακό διαμέρισμα της ανωτέρω περίπτωσης συνιστάται μια Ν.Ε., μέλη της οποίας είναι όλοι οι νομαρχιακοί σύμβουλοι της αντίστοιχης επαρχίας Πρόεδρος της νομαρχιακής αυτής επιτροπής είναι ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης νομαρχιακός σύμβουλος του επαρχείου από τον επιτυχόντα συνδυασμό και αναπληρωτής του ο δεύτερος σύμβουλος του ίδιου συνδυασμού. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται κλήρωση. 3.Κάθε νομαρχιακή επιτροπή έχει στον τομέα ευθύνης της τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1)Προετοιμάζει τις υποθέσεις αρμοδιότητας του νομαρχιακού συμβουλίου. 2)Καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού, επεξεργάζεται τον απολογισμό και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ν.Σ.. 3)Αποφασίζει για τη διάθεση των γραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό. 4)Καταρτίζει τις διακηρύξεις διαγωνισμών για την εκτέλεση έργων, εργασιών, προγραμμάτων και προμηθειών και την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών και διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες. 5)Αποφασίζει για την έγερση αγωγών, παραιτήσεων από αυτές ή για συμβιβασμό, καθώς και για την άσκηση ενδίκων μέσων. 6)Αποφασίζει για την υποβολή διοικητικών προσφυγών στις διοικητικές αρχές. 7)Έχει τις αρμοδιότητες που της μεταβιβάζει το νομαρχιακό συμβούλιο. Η νομαρχιακή επιτροπή μπορεί να παραπέμπει οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς της στο νομαρχιακό συμβούλιο για τη λήψη αποφάσεως, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη, σοβαρότητα . του θέματος. Μπορεί επίσης να μεταβιβάζει αρμοδιότητές της, των περιπτώσεων γ, δ, και στ, στον πρόεδρό της ή σε προϊσταμένους υπηρεσιών. 4.Η νομαρχιακή επιτροπή συνεδριάζει, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου της, τουλάχιστον δύο φορές το μήνα. Η νομαρχιακή επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν. Στις τριμελείς επιτροπές απαιτείται η παρουσία όλων των μελών. Η επιτροπή αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Αν σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις δεν επιτυγχάνεται απαρτία ή απόλυτη πλειοψηφία, το σχετικό θέμα παραπέμπεται στο νομαρχιακό συμβούλιο για λήψη αποφάσεως, με ευθύνη του προέδρου της νομαρχιακής επιτροπής. Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο πρόεδρος της νομαρχιακής επιτροπής, προεδρεύει ο πρόεδρος άλλης νομαρχιακής επιτροπής που ορίζεται από το νομάρχη. Αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά. Άρθρο Άρθρο 16 Αρμοδιότητες νομάρχη - Αναπλήρωση Εκλογή νέου νομάρχη 1.Ο νομάρχης εκδίδει όλες τις πράξεις μη κανονιστικού χαρακτήρα. Ο νομάρχης έχει επίσης τις κατωτέρω αρμοδιότητες: 1)Εκτελεί τις αποφάσεις του νομαρχιακού συμβουλίου και των νομαρχιακών επιτροπών. 2)Εκπροσωπεί τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση δικαστικώς και εξωδίκως και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. 3)Είναι προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. 4)Προΐσταται του προσωπικού της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, αποφασίζει για το διορισμό του και εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου. 5)Διατάσσει την είσπραξη των εσόδων της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και αποφασίζει για τη διάθεση των πιστώσεων του προύπολογισμού. 6)Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. 7)Ασκεί τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται από το νόμο. 8)Συνιστά επιτροπές και ομάδες εργασίας από μέλη του Ν.Σ., υπαλλήλους της Ν.Α., υπαλλήλους του δημόσιου τομέα ή ιδιώτες για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων της Ν.Α., καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους. Ο νομάρχης μπορεί κατ εξαίρεση να λάβει μέτρα για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Ν.Ε., όταν δημιουργείται άμεσος κίνδυνος βλάβης των συμφερόντων της Ν.Α.. Τα μέτρα τα οποία αποφασίστηκαν υποβάλλονται αμέσως στην αρμόδια Ν.Ε. για έγκριση. Τα καθήκοντα του νομάρχη, όταν τα συμφέροντά του συγκρούονται με αυτά της Ν.Α., ασκεί ο πρόεδρος της Ν.Ε. που ορίζεται από το Ν.Σ.. Ο νομάρχης μεταβιβάζει με απόφασή του μέρος των αρμοδιοτήτων του στους προέδρους των Ν.Ε.. Μπορεί επίσης να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε προϊσταμένους υπηρεσιών της Ν.Α.. Ο πρόεδρος που τοποθετείται επικεφαλής νομαρχιακού διαμερίσματος είναι προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών και του προσωπικού του διαμερίσματος και εκτελεί τις αποφάσεις της Ν.Ε.. 2.Το νομάρχη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή έχει τεθεί σε αργία, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο πρώτος στο διορισμό πρόεδρος Ν.Ε.. 3.Αν ο νομάρχης μετά την εγκατάσταση των οργάνων της παραιτηθεί, εκπέσει, πεθάνει, αν ακυρωθεί η εκλογή του ή αν η θέση του μείνει κενή για οποιονδήποτε λόγο, τα καθήκοντά του ασκεί, ώσπου να εκλεγεί νέος πρόεδρος, ένας από τους προέδρους των Ν.Ε. με τη σειρά που έχουν ορισθεί. 4.Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου κενώθηκε η θέση, οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού αυτού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους προτιμήσεως και σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των συμβούλων του συνδυασμού έναν από αυτούς νομάρχη. Στη συνεδρίαση προεδρεύει εκείνος που συγκάλεσε το συμβούλιο. Η πρόσκληση επιδίδεται με οποιοδήποτε δημόσιο όργανο ή όργανο της Ν.Α. ή των Ο.Τ.Α., ακόμη και την παραμονή της συνεδριάσεως. . 5.Αν ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες κανείς δεν συγκεντρώνει την πλειοψηφία που απαιτεί η παράγραφος 4 γίνεται τρίτη ψηφοφορία, κατά την οποία θεωρείται ότι εκλέγεται όποιος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία. Όλες οι ψηφοφορίες γίνονται στην ίδια συνεδρίαση. Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι έλαβαν ίσο αριθμό ψήφων γίνεται κλήρωση ανάμεσά τους. Για την εκλογή αυτή γίνεται λεπτομερής μνεία στα πρακτικά. 6.Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή αν η συνεδρίαση ματαιωθεί, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή και εφαρμόζονται όσα ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5. 7.Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγεται απευθείας ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους προτιμήσεως και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνος που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. 8.Η απόφαση για την εκλογή του νομάρχη υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών στο γενικό γραμματέα της περιφέρειας, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της νομιμότητάς της και εκδίδει απόφαση πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου την έλαβε. Αν δεν έχει επιτευχθεί η εκλογή ή έχει ματαιωθεί η συνεδρίαση, επειδή δεν έγινε απαρτία, τα σχετικά πρακτικά υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών. Αν ο γενικός γραμματέας ακυρώσει την εκλογή του νομάρχη οι σύμβουλοι συνέρχονται πάλι για να εκλέξουν νομάρχη την πρώτη Κυριακή, δύο (2) ημέρες τουλάχιστον μετά την παραλαβή της ακυρωτικής αποφάσεως, οπότε τηρείται από την αρχή η απαιτούμενη διαδικασία. 9.Αν αυτός που έχει εκλεγεί νομάρχης αποποιηθεί την εκλογή του, πεθάνει ή ακυρωθεί η εκλογή του ή η θέση του μείνει κενή για οποιονδήποτε λόγο, στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την εγκατάσταση των αρχών της Ν.Α., τα καθήκοντά του εκτελεί, μέχρι να εκλεγεί νέος νομάρχης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 έως 7, ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνος που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Η προθεσμία της παρ. 4 για την εκλογή νέου νομάρχη αρχίζει από την ημερομηνία εγκατάστασης των αρχών της Ν.Α.. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις ο γενικός γραμματέας της περιφέρειας εκδίδει διαπιστωτική πράξη. 10.Ο νομάρχης και ο αναπληρωτής νομάρχης, ως προϊστάμενοι των υπηρεσιών, υπόκεινται ως προς το προσωπικό τους νομικό καθεστώς στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, στο μέτρο που αυτές δεν αντιφάσκουν με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Άρθρο Άρθρο 17 Αποζημιώσεις - Έξοδα παράστασης και* κίνησης 1.Στο νομάρχη καταβάλλεται μηνιαίως, για όσο χρόνο έχει την ιδιότητα αυτή, ως έξοδα παράστασης, ποσό ίσο με τις αποδοχές, τα επιδόματα και τα έξοδα παράστασης και κίνησης, που προβλέπει κάθε φορά η νομοθεσία για γενικό γραμματέα της περιφέρειας, έγγαμο με δύο παιδιά. Στους προέδρους των Ν.Ε., καθώς και στα μέλη του Ν.Σ. που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου νομαρχιακού διαμερίσματος, καταβάλλεται το 1/2 των εξόδων παράστασης του νομάρχη. Ο πρόεδρος της ΝΕ. που αναπληρώνει το νομάρχη, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του μηνός, λαμβάνει το σύνολο των εξόδων παράστασης του νομάρχη. Στον πρόεδρο του Ν.Σ. καταβάλλεται το 1/5 των εξόδων παράστασης του νομάρχη, πέραν της αποζημίωσης για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του οργάνου αυτού, που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου αυτού. 2.Στο νομάρχη, στον πρόεδρο και στα μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου και των νομαρχιακών επιτροπών καταβάλλονται, για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους για εκτέλεση υπηρεσίας, ημερήσια αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνησης (αντίτιμο εισιτηρίου ή χιλιομετρική αποζημίωση), που καθορίζονται με απόφαση του Ν.Σ.. Με απόφαση του Ν.Σ. καταβάλλεται επίσης ημερήσια αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνησης για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Ν.Σ. και των ΝΕ. των μελών, των οποίων η κατοικία βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 30 χιλιομέτρων από την έδρα της Ν.Α. ή σε νησιά εκτός της έδρας της Ν.Α. ανεξαρτήτως αποστάσεως. 3.Ο νομάρχης και οι πρόεδροι των Ν.Ε. δεν δικαιούνται έξοδα κίνησης για τις μετακινήσεις τους μέσα στο νομό, με εξαίρεση Ν.Α. με περισσότερα από ένα νησιά. 4.Στον πρόεδρο και στα μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου και των νομαρχιακών επιτροπών καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των οργάνων αυτών. Η αποζημίωση για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις αυτές είναι για τον πρόεδρο και τα μέλη του Ν.Σ. ίση με ποσοστό δύο τοις Ι εκατό (2%) και για τα μέλη των Ν.Ε. ένα τοις εκατό (1%) στα έξοδα παράστασης του νομάρχη, όπως αυτό προσδιορίζονται στην παρ. 1 για κάθε συνεδρίαση. Άρθρο Άρθρο 18 Έλεγχος των πράξεων 1.Οι πράξεις όλων των οργάνων της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης είναι εκτελεστές αφότου εκδοθούν. 2.Όλες οι πράξεις του νομαρχιακού συμβουλίου, των Ι νομαρχιακών επιτροπών και των διοικητικών συμβουλίων και εκτελεστικών επιτροπών των Ν.Π.Δ.Δ. και ιδρυμάτων Ι της Ν.Α. αποστέλλονται στο γενικό γραμματέα της περιφέρειας, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση, μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης. 3.Ο γενικός γραμματέας της περιφέρειας παραπέμπει, αιτιολογημένα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών αφότου έλαβε τη σχετική πράξη, στην επιτροπή της παρ. 4 τις πράξεις που θεωρεί μη νόμιμες κοινοποιώντας το παραπεμπτικό έγγραφο στη Ν.Α. ή στο νομικό της πρόσωπο που την εξέδωσε. 4.Στην έδρα κάθε Ν.Α. συνιστάται τριμελής επιτροπή που αποτελείται από: 1)Έναν πρωτοδίκη, ως πρόεδρο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον πρόεδρο πρωτοδικών. 2)Έναν ανώτερο δημόσιο υπάλληλο αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και εφόσον δεν υπάρχει άλλου υπουργείου ή Ν.Π.Δ.Δ που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το γενικό γραμματέα της περιφέρειας. 3)Ένα μέλος του Ν.Σ. που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Ν.Σ.. Δεν μπορεί να οριστεί μέλος της επιτροπής ο πρόεδρος του Ν.Σ. και ο πρόεδρος Ν.Ε.. 5.Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του γενικού γραμματέα της περιφέρειας για όλη τη διάρκεια της νομαρχιακής περιόδου. Η θητεία των μελών της επιτροπής λήγει πάντοτε με την ανάληψη καθηκόντων από τα νέα μέλη της επιτροπής. Καθήκοντα γραμματέα της επιτροπής, ασκεί υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών ή αν δεν υπάρχει υπάλληλος άλλου υπουργείου ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής. 0 υπάλληλος που ορίζεται μέλος και γραμματέας της επιτροπής και οι αναπληρωτές τους λογίζονται για όσο χρόνο έχουν την ιδιότητα αυτήν αποσπασμένοι στην επιτροπή, κατά παρέκκλιση των διατάξεων για τις αποσπάσεις. Οι αναπληρωτές κατά το χρόνο που δεν ασκούν καθήκοντα αναπληρωτή επικουρούν τους αναπληρούμενους στην άσκηση των καθηκόντων τους. 6.Η επιτροπή αποτελεί ανεξάρτητη δημόσια αρχή, με δική της σφραγίδα και γραμματειακή υποστήριξη που Ι συγκροτείται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Η Επιτροπή υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών. 7.Η επιτροπή συνέρχεται με πρόσκληση του προέδρου ; της, συνεδριάζει παρόντων όλων των μελών της και αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Για τη συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά από το γραμματέα της επιτροπής. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της επιτροπής. Στον πρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα της επιτροπής παρέχονται κάθε μήνα κατ αποκοπήν έξοδα κινήσεως που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. 8.Έργο της επιτροπής είναι: α) η άσκηση ελέγχου νομιμότητας στις πράξεις του νομαρχιακού συμβουλίου, των νομαρχιακών επιτροπών και των διοικητικών συμβουλίων και εκτελεστικών επιτροπών των νομικών τους προσώπων, οι οποίες παραπέμπονται στην επιτροπή από το γενικό γραμματέα της περιφέρειας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 και β) η εκδίκαση των προσφυγών της παραγράφου 9. 9.Προσφυγή κατά των πράξεων των ανωτέρω οργάνων της Ν.Α. για παράβαση νόμου μπορεί να ασκήσει οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, αφότου οι πράξεις αυτές δημοσιεύθηκαν. Η προσφυγή κατατίθεται στο γραμματέα της επιτροπής της παραγράφου 4 και κοινοποιείται στη Ν.Α. ή το Ν.Π. που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη με φροντίδα του γραμματέα της επιτροπής. 10.Η επιτροπή αποφασίζει αιτιολογημένα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήψη του παραπεμπτικού εγγράφου μαζί με τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά για την έκδοσή της, ακυρώνοντας την πράξη ή αποφαινόμενη ότι νομίμως εξεδόθη Αν η επιτροπή δεν αποφανθεί μέσα στην προθεσμία, θεωρείται ότι η πράξη είναι νόμιμη. Η επιτροπή αποφασίζει επί των προσφυγών της παραγράφου 9 μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου έλαβε την προσβαλλόμενη πράξη μαζί με τα προβλεπόμενα για την έκδοσή της δικαιολογητικά. Αν δεν αποφανθεί μέσα στην εικοσαήμερη προθεσμία, θεωρείται ότι απέρριψε την προσφυγή. 11.Οι αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται στο γενικό γραμματέα της περιφέρειας και στη Ν.Α. ή τα Ν.Π αυτής. Οι αποφάσεις αυτές δημοσιεύονται με τοιχοκόλληση στο κατάστημα του οργανισμού, η πράξη του οποίου έχει προσβληθεί. Για τις δημοσιεύσεις αυτές συντάσσεται αποδεικτικό ενώπιον δύο μαρτύρων. 12.Κατά των αποφάσεων του νομάρχη επιτρέπεται, σε οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, προσφυγή για παράβαση νόμου στο γενικό γραμματέα της περιφέρειας. Η προσφυγή ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση ή αν η απόφαση δεν δημοσιεύεται από την κοινοποίηση ή διαφορετικά αφότου, έλαβε γνώση. Η προσφυγή κατατίθεται στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή στο γενικό γραμματέα της περιφέρειας με απόδειξη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως, όπως ισχύει κάθε φορά. 13.Κατά των, κατά τα ανωτέρω, αποφάσεων της επιτροπής της παραγράφου 4 και των κατά την παράγραφο 12 αποφάσεων του γενικού γραμματέα της περιφέρειας μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στον καθ ύλην αρμόδιο υπουργό, για παράβαση νόμου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως, όπως ισχύει κάθε φορά. 14.Οι Ν.Α., όταν ασκούν αρμοδιότητες για την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόκεινται και στους ελέγχους που προβλέπονται από τη νομοθεσία αυτή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Άρθρο 19 1.Ο νομάρχης και τα μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου και των νομαρχιακών επιτροπών ευθύνονται για κάθε θετική ζημία, που προξένησαν σε βάρος της περιουσίας της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης από δόλο ή βαριά αμέλεια. 2.Η ζημία καταλογίζεται στα πρόσωπα αυτά με αιτιολογημένη πράξη τριμελούς επιτροπής που συγκροτείται στην έδρα κάθε περιφέρειας με απόφαση του γενικού γραμματέα και αποτελείται από: α) τον πρόεδρο πρωτοδικών της έδρας της περιφέρειας ή τον αναπληρωτή του που ορίζει ο ίδιος, β) από έναν ανώτερο υπάλληλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατηγορίας ΠΕ που ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γ) ένα μέλος του νομαρχιακού συμβουλίου της έδρας της περιφέρειας που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, από το νομαρχιακό συμβούλιο. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της περιφέρειας που ορίζεται από το γενικό γραμματέα. Η επιτροπή εξετάζει τις υποθέσεις ύστερα από αίτηση της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή του γενικού γραμματέα που ενεργεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε δημότη δήμου ή κοινότητας της Ν.Α. και αποφασίζει, αφού διενεργήσει έρευνα και καλέσει τα πρόσωπα που ενέχονται για τη ζημία να δώσουν εξηγήσεις, μέσα σε εύλογο διάστημα. Κατά των πράξεων της επιτροπής επιτρέπεται προσφυγή από τη Ν.Α., το γενικό γραμματέα και το πρόσωπο σε βάρος του οποίου έγινε ο καταλογισμός, στο αρμόδιο κατά τόπο τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο, μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης καταλογισμού σε αυτούς. Κατά των αποφάσεων του δικαστηρίου επιτρέπεται να ασκηθεί μέσα σε τριάντα (30) ημέρες έφεση στο τριμελές διοικητικό εφετείο. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης της επιτροπής. Όταν η επιτροπή πρόκειται να εκδώσει πράξη για τον καταλογισμό ζημίας στο νομάρχη ή στα μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου ή στις νομαρχιακές επιτροπές της Ν.Α. της έδρας της περιφέρειας, μετέχει ως τρίτο μέλος ένα μέλος του νομαρχιακού συμβουλίου άλλης νομαρχιακής αυτοδιοίκησης της περιφέρειας, που ορίζεται με απόφαση του γενικού γραμματέα. 3.Η αίτηση για καταλογισμό ζημίας είναι απαράδεκτη μετά την πάροδο τριών (3) ετών από τη λήξη της νομαρχιακής περιόδου μέσα στην οποία έγινε η πράξη ή η παράλειψη που προκάλεσε τη ζημία. Άρθρο 20 1.Στο νομάρχη και στα μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις της αργίας και της έκπτωσης, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του νόμου αυτού. 2.Ο γενικός γραμματέας της περιφέρειας μπορεί να επιβάλλει στο νομάρχη και στα μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου τη διοικητική κύρωση της αργίας έως τριών (3) μηνών, αν έχουν διαπράξει σοβαρή παράβαση των καθηκόντων τους ή υπέρβαση της αρμοδιότητάς τους από δόλο ή βαριά αμέλεια. 3.Οι διοικητικές κυρώσεις της αργίας και της έκπτωσης που προβλέπονται από το νόμο αυτόν ή άλλες ειδικές διατάξεις επιβάλλονται με τήρηση των κατωτέρω εγγυήσεων και διαδικασιών. 4.Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του γενικού γραμματέα, αφού κληθεί ο εγκαλούμενος εγγράφως και με αποδεικτικό, να απολογηθεί μέσα σε ορισμένη προθεσμία. Για την επιβολή των κυρώσεων απαιτείται σύμφωνη γνώμη συμβουλίου που αποτελείται από τον πρόεδρο του διοικητικού εφετείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, δύο εφέτες διοικητικών δικαστηρίων, έναν ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου Εσωτερικών κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το γενικό γραμματέα της περιφέρειας και ένα μέλος του νομαρχιακού συμβουλίου της έδρας της περιφέρειας, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το νομαρχιακό συμβούλιο, ως μέλη. Σε περίπτωση που το νομαρχιακό συμβούλιο δεν ορίσει εκπρόσωπό του, το συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νομίμως με τα υπόλοιπα μέλη. Τα δικαστικά μέλη του συμβουλίου προτείνονται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Η πρόταση περιλαμβάνει και αναπληρωματικά μέλη, εφόσον ο αριθμός αυτών που υπηρετούν είναι επαρκής. Το συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του γενικού γραμματέα. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της περιφέρειας, τον οποίο ορίζει μαζί με τον αναπληρωτή του ο γενικός γραμματέας. Η προθεσμία για την απολογία του εγκαλουμένου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες από την επίδοση του εγκλητήριου εγγράφου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο εγκαλούμενος τιμωρείται αναπολόγητος. Όταν το συμβούλιο πρόκειται να γνωμοδοτήσει για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο νομάρχη και στα μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου της Ν.Α. της έδρας της περιφέρειας, μετέχει ως τρίτο μέλος στη συγκρότηση του συμβουλίου ένα μέλος του νομαρχιακού συμβουλίου άλλης νομαρχιακής αυτοδιοίκησης της περιφέρειας, που ορίζεται με απόφαση του γενικού γραμματέα. 5.Ο εγκαλούμενος μπορεί να εμφανίζεται στο συμβούλιο αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο δικηγόρο ή να εκπροσωπείται από πληρεξούσιο δικηγόρο. Το συμβούλιο συνεδριάζει σε δημόσια συνεδρίαση, για την οποία συντάσσονται πρακτικά και μπορεί να εξετάζει και μάρτυρες. Το συμβούλιο αποφασίζει, ύστερα από μυστική διάσκεψη, μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παραπέμφθηκε η υπόθεση σε αυτό. 6.Κατά της απόφασης του γενικού γραμματέα μπορεί να ασκηθεί από τον τιμωρηθέντα προσφυγή στον Υπουργό Εσωτερικών μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Ο Υπουργός μπορεί να ακυρώσει την απόφαση η να επιβάλει επιεικέστερη ποινή ή να απορρίψει την προσφυγή. 7.Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης που έχει επιβάλλει την κύρωση. 8.Ο ενδιαφερόμενος μπορεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών του κοινοποιήθηκε, να προσφύγει κατά της αποφάσεως αυτής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο κρίνει την υπόθεση και κατά την ουσία. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής αναστέλλει την εκτέλεση της αποφάσεως που επιβάλλει την ποινή. Αν ασκηθεί προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η επιτροπή αναστολών, που προβλέπουν οι σχετικές με το δικαστήριο αυτό διατάξεις, χορηγεί, ύστερα από αίτηση του προσφεύγοντος, αναστολή, εκτός αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι εθνικού ή δημόσιου συμφέροντος. Οταν υποβληθεί τέτοια αίτηση, η ποινή που έχε, επιβληθεί δεν εκτελείται, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση της επιτροπής αναστολών. 9.Ο νομάρχης, και τα μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμά τους: α) αν στερηθούν τη διαχείριση της περιουσίας τους με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, β) αν στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, γ) αν καταδικαστούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή στα πλημμελήματα της παραχάραξης, της κιβδηλείας, της πλαστογραφίας, της ψευδούς βεβαίωσης, της δωροδοκίας, της εκβίασης, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της απιστίας, της απάτης, της καταπίεσης, της αιμομιξίας, της μαστροπίας, της σωματεμπορίας, της παράβασης της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά ή για το λαθρεμπόριο, καθώς και της παράβασης καθήκοντος, εφόσον το τελευταίο στρέφεται κατά νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή νομικών προσώπων της. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του γενικού γραμματέα της περιφέρειας. 10.Ο νομάρχης και τα μέλη του Ν.Σ. τίθενται υποχρεωτικά σε αργία από το γενικό γραμματέα της περιφέρειας, αν έχουν παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα ή με απευθείας κλήση για κακούργημα ή με αμετάκλητο βούλευμα για πλημμέλημα από αυτά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο ή έχουν καταδικαστεί για τα αδικήματα αυτά. Η αργία παύει αυτοδικαίως, όταν εκδοθεί απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου. 11.Ο νομάρχης και τα μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου επιτρέπεται να απολυθούν για σοβαρούς λόγους εθνικού ή δημόσιου συμφέροντος με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από εμπεριστατωμένη έκθεση του αρμόδιου γενικού γραμματέα και σύμφωνη γνώμη συμβουλίου, που αποτελείται από έναν πρόεδρο εφετών Αθηνών, ως πρόεδρο, δύο εφέτες, που έχουν τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στο βαθμό αυτόν, ένα γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών και τον πρόεδρο της Ενώσεως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος, με έναν αναπληρωτή που υποδεικνύει το διοικητικό συμβούλιό της. Τα δικαστικά μέλη του συμβουλίου ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Από τον Υπουργό Εσωτερικών ορίζεται το μέλος της επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών με τον αναπληρωτή του. Καθήκοντα γραμματέα του συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Υπουργού. Εσωτερικών. 12.Για τον ίδιο λόγο και με την ίδια διαδικασία, μπορεί να διαλυθεί ένα νομαρχιακό συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή γίνεται νέα εκλογή. 13.Οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5, 7 και 8 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις των παραγράφων 11 και 12. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Άρθρο 21 1.Οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις μπορούν να συνιστούν ιδρύματα, λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και επιχειρήσεις. Μπορούν επίσης να μετέχουν σε επιχειρήσεις. 2.Τα ιδρύματα (όπως νοσοκομεία, βρεφοκομεία, Κέντρα Παιδικής Μέριμνας, γηροκομεία κ.λπ.), συνιστώνται, ύστερα από απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου, με προεδρικό διάταγμα που ορίζει τα όργανα της διοίκησης, το σκοπό, τους πόρους, την περιουσία και το όνομα του ιδρύματος. Το διάταγμα, εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου καθ ύλην Υπουργού, αφού τηρηθούν και οι ειδικές για κάθε κατηγορία ιδρυμάτων διατάξεις. Τα ιδρύματα είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και υπάγονται στην εποπτεία των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων που τα συνιστούν. 3.Τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου συνιστώνται με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην απόφαση ορίζονται το όνομα, ο σκοπός, τα όργανα της διοίκησης, οι πόροι και η περιουσία που αφιερώνεται σε αυτά. Αυτά τα νομικά πρόσωπα συνιστώνται για την οργάνωση ορισμένης υπηρεσίας της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη ικανοποίηση τοπικών αναγκών νομαρχιακού ενδιαφέροντος. 4.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ρυθμίζονται τα σχετικά με τη φύση των ιδρυμάτων και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που μπορούν να συνιστώνται από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, το σκοπό, τη διοίκηση, την εκλογή και τον ορισμό των οργάνων, τις αρμοδιότητες αυτών και τη λειτουργία τους τους πόρους, την περιουσία, την οργάνωση και την εποπτεία, το προσωπικό, την οικονομική διοίκηση και τη διαχείριση, τα έργα, τις μελέτες και τις προμήθειες, τους κανονισμούς, τις δωρεές και τις σχέσεις των δωρητών με το ίδρυμα, τις κληροδοσίες και κληρονομίες, την κατάργηση αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 5.Οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις μπορούν να συνιστούν δικές τους επιχειρήσεις ή να μετέχουν σε επιχειρήσεις που συνιστούν μαζί με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή σε επιχειρήσεις που ήδη υπάρχουν: 1)Για την εκτέλεση έργων που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού, καθώς και για την οικονομική εκμετάλλευση των έργων αυτών. 2)Για την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού. 3)Για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σκοπό την πραγματοποίηση εσόδων. 6.Δύο ή περισσότερες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις μπορούν να συνιστούν κοινές επιχειρήσεις και να συμμετέχουν σε υφιστάμενες όμοιες επιχειρήσεις. 7.Η σύσταση αμιγούς επιχείρησης από νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή η συμμετοχή σε τέτοια επιχείρηση γίνεται μετά από πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη και απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελεί το καταστατικό της επιχείρησης και σε περίπτωση συστάσεως εμπράγματων δικαιωμάτων μεταγραπτέο τίτλο στο υποθηκοφυλακείο. 8.Στην απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου για τη σύσταση αμιγούς επιχείρησης αναφέρονται η επωνυμία, ο σκοπός, η διάρκεια και η έδρα της επιχείρησης, η διοίκηση, το κεφάλαιο, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο κατά την κρίση του νομαρχιακού συμβουλίου. 9.Οι παραπάνω επιχειρήσεις των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από αυτό το νόμο. 10.Η ευθύνη νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, που συνιστά ή συμμετέχει σε αμιγή επιχείρηση, περιορίζεται στο ποσό της συμμετοχής της στο κεφάλαιο της επιχείρησης. 11.Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ρυθμίζονται τα σχετικά με τη διοίκηση των αμιγών νομαρχιακών ή διανομαρχιακών επιχειρήσεων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, τα όργανα των επιχειρήσεων αυτών, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία τους, την εκλογή και τον ορισμό αυτών, την οικονομική διοίκηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο αυτής, την ταμιακή υπηρεσία, τις αποσβέσεις, την οργάνωση και την εποπτεία, τους κανονισμούς, το προσωπικό, τα έργα, τις μελέτες και προμήθειες, τη διάθεση των εσόδων, τη λύση και εκκαθάριση αυτών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Οι διατάξεις του π.δ. 520/1988 (ΦΕΚ 236 Α) εφαρμόζονται αναλόγως και στις αμιγείς επιχειρήσεις των Ν.Α.. 12.Η σύσταση ή η συμμετοχή σε επιχείρηση που δεν είναι αμιγής, της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, γίνεται ύστερα από πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη, με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η επωνυμία, ο σκοπός, η διάρκεια και η έδρα της επιχείρησης, τα περιουσιακά στοιχεία που εισφέρονται, το ποσό συμμετοχής στο κεφάλαιο της επιχείρησης και η εκπροσώπηση της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στα όργανα της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις αυτής της παραγράφου λειτουργούν με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας ή της εταιρείας μικτής οικονομίας ή της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Με την ίδια διαδικασία είναι δυνατή η συμμετοχή νομαρχιακής αυτοδιοίκησης σε κοινοπραξία. 13.Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις μπορούν να συνιστούν ανώνυμες εταιρείες με συνεταιρισμούς, είτε μόνες τους είτε με δήμους, κοινότητες και τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12, εφαρμοζομένων κατ αναλογία των διατάξεων του άρθρου 272 του π.δ. 323/1989 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας. 14.Οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις μπορούν να συνιστούν εταιρείες λαϊκής βάσης, μαζί με άλλους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεταιρισμούς και άλλο νομικά ή φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12, εφαρμοζομένων κατ αναλογία των διατάξεων του άρθρου 273 του π.δ. 323/1989 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, πλην της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου. Οι επιχειρήσεις αυτές καλούνται εταιρείες λαϊκής βάσης της αυτοδιοίκησης. 15.Οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις μπορούν να συνιστούν 1)Ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 274 παρ 1α του Π.δ 323/1989 και 2)Επιχειρήσεις του άρθρου 274 παρ. 1β του π.δ. 323/1989 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας ή να μετέχουν σε αυτές. 16.Δεν επιτρέπεται η επιχορήγηση από νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, δήμο ή κοινότητα, οποιασδήποτε επιχείρησης που αυτοί συνιστούν ή συμμετέχουν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28 του π.δ. 323/1989. 17.Αμιγής νομαρχιακή επιχείρηση, που παρέχει αποκλειστικώς υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, για λογαριασμό της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης που την έχει συστήσει, μπορεί να επιβάλλει, βεβαιώνει και εισπράττει τα αντίστοιχα ανταποδοτικά τέλη. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης για την επιβολή του τέλους εγκρίνεται από το αντίστοιχο νομαρχιακό συμβούλιο Για τις επιχειρήσεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται και οι διατάξεις που αφορούν αμιγή δημοτική ή κοινοτική επιχείρηση του άρθρου 26 παρ. 3 του ν. 2130/1993. 18.Για τις επιχειρήσεις των παρ 6, 7, 13, 14 και 15 του παρόντος εφαρμόζονται αναλογικά και οι διατάξεις των άρθρων 28 και 274 παρ. 2, 5, 6, 7, και 8 του π.δ. 323/1989, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αφορά τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Άρθρο 22 1.Τα έσοδα της Ν.Α. είναι: 1)Τακτικά, που προέρχονται από: (1) φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές, (2) εισοδήματα από εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας, (3) ειδική ετήσια οικονομική ενίσχυση του τακτικού προϋπολογισμού για την κάλυψη του κόστους άσκησης κρατικών αρμοδιοτήτων, οι οποίες μεταβιβάζονται στη Ν.Α., (4) κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, (5) πιστώσεις του προϋπολογισμού δημόσιων επενδύσεων, (6) τέλη, δικαιώματα και εισφορές ανταποδοτικού χαρακτήρα. 2)Έκτακτα, που προέρχονται από: (1) έσοδα από τέλη για χρήση έργων που γίνονται με δανεισμό, (2) δάνεια, δωρεές, κληροδοσίες και κληρονομίες, (3) επιχορηγήσεις φορέων του δημόσιου τομέα, (4) εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και (5) χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών, (6) κάθε άλλη πηγή. 2.Με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου μπορεί να επιβάλλονται τέλη, δικαιώματα ή εισφορές για υπηρεσίες ή έργα που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και στην ανάπτυξη της περιφέρειας της ΝΑ.. Τα τέλη, τα δικαιώματα και οι εισφορές αυτές έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα. Το ύψος των τελών ή εισφορών, οι υπόχρεοι στην καταβολή τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με την απόφαση τα νομαρχιακού συμβουλίου. 3.Σε περίπτωση εκτέλεσης έργων με δανεισμό, το νομαρχιακό συμβούλιο μπορεί να επιβάλλει τέλη χρήσης των έργων για την εξασφάλιση των τοκοχρεωλυτικών δόσεων των δανείων και έως ότου εξοφληθούν. 4.Η επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών των Ν.Α. γίνεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν γιο τους δήμους, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως. 5.Η βεβαίωση των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών ενεργείται από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις μέσα σε αποσβεστική προθεσμία πέντε (5) ετών από τη λήξη του οικονομικού έτους στο οποίο ανάγοντα Κατ εξαίρεση, είναι δυνατή η βεβαίωση, μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας, αν: α) είναι άγνωστος ο υπόχρεος, β) έχει ακυρωθεί μετά την πάροδο της πενταετίας η φορολογική εγγραφή για το λόγο ότι ο υπόχρεος δεν έλαβε γνώση της εγγραφής, γ) η βεβαίωση έγινε σε πρόσωπο που δεν είχε μερική ή ολική φορολογική υποχρέωση και δ) η βεβαίωση έγινε για οικονομικό έτος διάφορο από αυτό που αφορά η φορολογική υποχρέωση. 6.Ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των ΝΑ είναι είκοσι (20) έτη και αρχίζει από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκαν αυτές οριστικά. Κατ εξαίρεση, οι προερχόμενες από φόρους τέλη, δικαιώματα και εισφορές, παραγράφονται μετά πενταετία, η οποία αρχίζει όπως ανωτέρω. 7.Αξιώσεις για την επιστροφή ποσών που πληρώθηκαν στις Ν.Α. χωρίς να οφείλονται, παραγράφονται μετά τρία (3) χρόνια από το τέλος του έτους κατά το οποίο έγινε η πληρωμή. 8.Χρηματικά ποσά που πληρώθηκαν από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις χωρίς να οφείλονται, αναζητούνται από αυτές μέσα σε μια πενταετία από τη λήξη του οικονομικού έτους κατά το οποίο έγινε η πληρωμή. 9.Τα χρέη προς τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις υπόκεινται σε προσαύξηση λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει κάθε φορά 10.Τα πρόστιμα, που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κανονιστικές αποφάσεις, επιβάλλονται υποχρεωτικώς με αιτιολογημένη απόφαση του νομάρχη με βάση σχετική έκθεση οργάνου της και εισπράττονται όπως και τα λοιπά έσοδα. Η απόφαση επιβολής προστίμου μαζί με αντίγραφο της εκθέσεως κοινοποιείται στον υπόχρεο. 11.Για την επίλυση των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων, για τη βεβαίωση ή την επιστροφή ή την ανάκληση δηλώσεως ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς και προστίμου μεταξύ νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και φορολογουμένων ή ενοικιαστού και φορολογουμένων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 505/1976 περί υπαγωγή; εις τα τακτικά φορολογικά δικαστήρια των φορολογικών διαφορών δήμων και κοινοτήτων και της μετονομασίας τούτων εις Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, όπως ισχύει κάθε φορά. 12.Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής από φορολογούμενο. βεβαιώνεται σε βάρος του ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) στο αμφισβητούμενο ποσό. Η βεβαίωση του ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) δεν ενεργείται όταν η βεβαίωση και η είσπραξη των προσόδων έχει ανατεθεί σε ενοικιαστή. Άρθρο 23 1.Ο προϋπολογισμός της Ν.Α., στον οποίο γράφονται όλα τα έσοδα και οι δαπάνες, καταρτίζεται για ένα οικονομικό έτος. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού κάθε οικονομικού έτους παρατείνεται: 1) ένα (1) μήνα για την είσπραξη των εσόδων που έχουν βεβαιωθεί έως τη λήξη του και 2) δύο (2) μήνες για την πληρωμή των εξόδων, για τα οποία οι σχετικές υποχρεώσεις έχουν αναληφθεί έως τη λήξη του. Την εκκαθάριση και εντολή πληρωμής των εξόδων των Ν.Α ενεργούν οι Υπηρεσίες Εντελλομένων Εξόδων, που λειτουργούν στις Ν.Α. και υπάγονται στον Υπουργό Οικονομικών. 2.Οι νομαρχιακές επιτροπές συντάσσουν για τον τομέα αρμοδιότητάς τους το σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και το υποβάλλουν στο νομαρχιακό συμβούλιο έως το τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους. Κάθε εγγραφή στο σχέδιο του προϋπολογισμού πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη. Το νομαρχιακό συμβούλιο, έως το τέλος Νοεμβρίου του ίδιου έτους, ψηφίζει ισοσκελισμένο τον προϋπολογισμό. Σε ξεχωριστό τμήμα του προϋπολογισμού αναγράφονται οι πιστώσεις που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση του προγράμματος επενδύσεων της Ν.Α.. Για τον τύπο και το περιεχόμενο του προϋπολογισμού εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ρυθμίζουν τον τύπο και το περιεχόμενο του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται τα κριτήρια, τα οποία θα βασίζονται στις δημογραφικές, γεωγραφικές, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και οικιστικές συνθήκες κάθε περιοχής, καθώς και η διαδικασία και οι λοιπές λεπτομέρειες για την κατανομή του προϋπολογισμού της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στα νομαρχιακά διαμερίσματα. 3.Αν το σχέδιο του προϋπολογισμού δεν καταρτιστεί και δεν υποβληθεί, όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο ή αν ο πρόεδρος του νομαρχιακού συμβουλίου δεν μεριμνήσει για να συγκληθεί το συμβούλιο έως το τέλος Νοεμβρίου, το συμβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή στις 11 π.μ. μετά την ημερομηνία αυτήν και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφιση του προϋπολογισμού. 4.Έως την έναρξη της ισχύος του νέου προϋπολογισμού, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει. Μετά την πάροδο του τριμήνου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον προϋπολογισμό του περασμένου έτους. 5.Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους επιτρέπεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού, με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου. Όλες οι τροποποιήσεις του προϋπολογισμού γίνονται απαραίτητα μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου, το οποίο αυξομειώνεται αντίστοιχα. 6.Το αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμό δεν μπορεί να υπερβαίνει το τέσσερα τοις εκατό (4%) του συνόλου των τακτικών εσόδων που είναι γραμμένα στον προϋπολογισμό. 7.Έως το τέλος Απριλίου η αρμόδια, σύμφωνα με τον Οργανισμό, υπηρεσία της Ν.Α. υποβάλλει στις νομαρχιακές επιτροπές, για τον τομέα ευθύνης τους, τους λογαριασμούς του οικονομικού έτους που έληξε. Οι νομαρχιακές επιτροπές ελέγχουν τους λογαριασμούς και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου τους παρέλαβαν, υποβάλλουν στο νομαρχιακό συμβούλιο έκθεση μαζί με τους λογαριασμούς. Το συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου παρέλαβε τον απολογισμό και την έκθεση των νομαρχιακών επιτροπών, αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση του απολογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν. Ο απολογισμός, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα σε ένα (1) μήνα αφότου εκδόθηκε η πράξη του νομαρχιακού συμβουλίου. 8.Ευθύς μόλις λήξει το οικονομικό έτος, η αρμόδια υπηρεσία της ΝΑ. καταρτίζει συνοπτική κατάσταση των εσόδων και των εξόδων, που υποβάλλει στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο γενικό γραμματέα της περιφέρειας, καθώς και απολογιστικό πίνακα, που υποβάλλει στην υπηρεσία στατιστικής του Υπουργείου Εσωτερικών. Άρθρο 24 1.Η ταμιακή υπηρεσία των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων διεξάγεται από ειδική υπηρεσιακή μονάδα. 2.Για την είσπραξη των εσόδων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την είσπραξη των δημόσιων εσόδων. Τα ταμιακά όργανα ασκούν αντιστοίχως όλες τις αρμοδιότητες και έχουν όλες τις ευθύνες που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές. Οφείλουν επίσης να παρέχουν κάθε πληροφορία που ζητά ο γενικός γραμματέας της περιφέρειας ή ο Υπουργός Εσωτερικών, οι οποίοι, αν συντρέχει ειδική περίπτωση, μπορούν να διατάξουν και έλεγχο της διαχειρίσεως τους. Τον έλεγχο διενεργούν οι επιθεωρητές που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι επιθεωρητές αυτοί έχουν, ως προς τον έλεγχο, όλες τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες των οικονομικών επιθεωρητών δημόσιων υπολόγων. 3.Όλες οι εισπράξεις εσόδων της Ν.Α. κατατίθενται έντοκα και σε λογαριασμούς, που ορίζει το νομαρχιακό συμβούλιο, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε άλλη Τράπεζα. Σε βάρος των λογαριασμών αυτών αναλαμβάνονται τα ποσά που απαιτούνται για την πληρωμή των εξόδων. 4.Οι διατάξεις, οι σχετικές με την αναστολή της εξοφλήσεως χρεών προς το Δημόσιο δεν εφαρμόζονται για χρέη προς νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Εκείνοι που διεξάγουν την ταμιακή υπηρεσία μπορούν να παρέχουν στους οφειλέτες τις διευκολύνσεις που επιτρέπονται για τους οφειλέτες του Δημοσίου, με εξαίρεση τους οφειλέτες βάσει συμβάσεων. 5.Η εξόφληση των χρεών προς νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις μπορεί, για εξαιρετικούς λόγους, να ορίζεται σε δόσεις ή προθεσμίες. Σύμφωνα με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου, ο χρόνος για την καταβολή μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο που επιτρέπεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι οφειλέτες από συμβάσεις. 6.Κάθε είδους χρέη προς τη Ν.Α. μπορούν να διαγραφούν μερικά ή ολικά: α) όταν οι οφειλέτες πέθαναν χωρίς να αφήσουν καμιά περιουσία και οι κληρονόμοι τους αποποιήθηκαν την κληρονομία, β) όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της εισπράξεως δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα επί τρία (3) χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν, γ) όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον οι προσπάθειες, που έγιναν επί μία τριετία για την ανεύρεση της διαμονής τους, δεν έφεραν αποτέλεσμα και δ) όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογούμενου, ή όταν έγινε κατά λάθος πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου. 7.Ύστερα από απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου, οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις μπορούν να καταθέτουν εντόκως τα έσοδά τους, που προέρχονται από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων ή από δωρεές και κληροδοτήματα, που προορίζονται αποκλειστικά για την εκτέλεση κοινωφελών έργων, σε ιδιαίτερο λογαριασμό, στο όνομά τους, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα, για το διάστημα που μεσολαβεί έως την έναρξη της εκτελέσεως των έργων αυτών. 8.Με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου ή της αρμόδιας καθ ύλη νομαρχιακής επιτροπής, μπορεί να εγκρίνεται η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών γενικά, εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη η απρόσφορη ή δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του δικαιούχου. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα υπαλλήλων της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. 9.Με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου μπορεί να παρέχεται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού. Με την απόφαση χορήγησης πάγιας προκαταβολής ορίζονται: 1)Οι δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή και το ύψος τους, στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού. 2)Το ποσό της προκαταβολής που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξάνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 3)Ο υπάλληλος, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές, σύμφωνα με έγγραφες εντολές του νομάρχη. Ο νομάρχης, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την αρμόδια λογιστική υπηρεσία, εκδίδει ισόποσα χρηματικά εντάλματα σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού για κάθε δαπάνη, ώστε να παραμένει πάντοτε στα χέρια του υπόλογου το αρχικό ποσό της πάγιας προκαταβολής. Τα χρηματικά εντάλματα εκδίδονται στο όνομα του δικαιούχου και σημειώνεται σε αυτά ότι η πληρωμή έγινε από την πάγια προκαταβολή. 10.Οι Ν.Α. μπορούν να χρηματοδοτούν το- κόστος παροχής κοινωνικών εξυπηρετήσεων στους κατοίκους της περιοχής τους. 11.Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κανονίζονται τα θέματα τα σχετικά με τη βεβαίωση των εσόδων, την ανάληψη υποχρεώσεων, την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων, την ευθύνη και τον καταλογισμό σε βάρος των προσώπων που τα εκδίδουν και τα προσυπογράφουν, τη διαδικασία και το περιεχόμενο του ελέγχου των χρηματικών ενταλμάτων, τη χρηματική διαχείριση της ταμιακής υπηρεσίας, τη λογοδοσία των υπαλλήλων που ασκούν καθήκοντα ταμιών, τα βιβλίο που πρέπει να τηρούν οι ταμιακές υπηρεσίες και γενικά την οικονομική διοίκηση και το λογιστικό των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. Μέχρι να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα για το λογιστικό των Ν.Α., εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204 Α), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και οι διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή του. Άρθρο 25 1.Οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις μπορούν να συνομολογούν δάνεια με το κράτος, με αναγνωρισμένο πιστωτικά ιδρύματα και τράπεζες του εσωτερικού, με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και με κάθε είδους δημόσιους οργανισμούς, για την πραγματοποίηση του σκοπού τους. Μπορούν επίσης να εκδίδουν ομολογιακά δάνεια ύστερα από έγκριση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς. 2.Δάνεια συνάπτονται ύστερα από απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται το ύψος, ο σκοπός, οι όροι και η τοκοχρεωλυτική δόση. Για να συναφθεί δάνειο για την εκτέλεση έργων ή προμηθειών, πρέπει να υπάρχει προκαταρκτική μελέτη ή προμελέτη ή οριστική μελέτη των έργων ή των προμηθειών, για τα οποία θα συνομολογηθεί το δάνειο, που να έχει συνταχθεί και εγκριθεί από τα αρμόδιο όργανα. 3.Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί το δάνειο για σκοπό άλλον από εκείνον για τον οποίο συνομολογήθηκε. Επιτρέπεται εξαιρετικά σε περίπτωση αδυναμίας χρησιμοποίησης του για το σκοπό που συνομολογήθηκε, να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλου έργου, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του συμβουλίου. 4.Οι διατάξεις, που επιβάλλουν την παράσταση δικηγόρων κατά τη σύνταξη δανειστικών συμβολαιογραφικών εγγράφων, δεν εφαρμόζονται για τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Οι συμβάσεις για τη συνομολόγηση των δανείων δεν επιβαρύνονται με τέλη και δικαιώματα υπέρ τρίτων. 5.Τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα στις συμβάσεις συνομολόγησης δανείων εκ μέρους Ν.Α. μειώνονται στο ένα δεύτερο. Τα κάθε είδους δικαιώματα εμμίσθων ή αμίσθων υποθηκοφυλάκων, για την εγγραφή υποθήκης προσημειώσεως ή κατασχέσεως σε βάρος της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, μειώνονται επίσης στο ένα δεύτερο. 6.Εγγυήσεις του Δημοσίου για τη σύναψη δανείων παρέχονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. Η εγγύηση μπορεί να παρέχεται με όρους πού αφορούν τη χρονική διάρκεια, τις προϋποθέσεις για την παροχή και εξόφληση του δάνεια και τις ασφάλειες που πρέπει να παράσχει ο δανειζόμενος, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται και η εκχώρηση πόρων. 7.Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή και για τα ιδρύματα και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που συνιστώνται από τις Ν.Α.. 8.Η διάρκεια και η είσπραξη των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών που εκχωρούν οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των δανείων, παρατείνεται αυτοδικαίως έως την πλήρη εξόφληση των δανείων αυτών. 9.Οι διατάξεις του π.δ. 256/1984 (ΦΕΚ 101 Α) Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης δανείων στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε άλλους φορείς από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων εφαρμόζονται αναλόγως και για τη χρηματοδότηση των Ν.Α., των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των ιδρυμάτων και επιχειρήσεων των Ν.Α.. Άρθρο 26 1.Οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις οφείλουν να διατηρούν και να προστατεύουν την περιουσία τους και να τη διαχειρίζονται με τρόπο επιμελή και αποδοτικό. 2.Ακίνητα και κινητά πράγματα, αξίες και ο,τιδήποτε ανήκει στην περιουσία των Ν.Α. καταγράφεται σε βιβλία, ο τύπος και το περιεχόμενο των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Για τα ακίνητα οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις οφείλουν να καταρτίζουν και τηρούν κτηματολόγιο. 3.Η ακίνητη περιουσία των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την προστασία της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου. 4.Οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις μπορούν να αποκτούν ή να διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία, για την εκπλήρωση του σκοπού τους. 5 Διατάξεις της νομοθεσίας που προβλέπουν την παραχώρηση της χρήσης ή τη μεταβίβαση της κυριότητας κινητών ή ακινήτων του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σε Ο.Τ.Α. εφαρμόζονται αναλόγως και στις ΝΑ.. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί επίσης να παραχωρούνται κατά χρήση ή να μεταβιβάζονται κατά κυριότητα στις Ν.Α. ακίνητα ή κινητά που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, ύστερα από απόφαση του συλλογικού οργάνου διοίκησης του νομικού πρόσωπο 6.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος καταρτίσεως και τηρήσεως κτηματολογίου της Ν.Α., τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο κτηματολόγιο, οι προϋποθέσεις, ρ τρόπος, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την αγορά και μίσθωση κινητών ή ακινήτων, την αποδοχή δωρεών κινητών ή ακινήτων και την εκποίηση, δωρεά, παραχώρηση της χρήσης ή εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΕΡΓΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ Άρθρο 27 1.Το νομαρχιακό συμβούλιο καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα έργων, προμηθειών και εργασιών για το επόμενο έτος. 2.Η κατάρτιση και η ανάθεση των μελετών και η εκτέλεση των έργων των Ν.Α. που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα που έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα τους, πραγματοποιείται με εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για την κατάρτιση μελετών και εκτέλεση έργων του Δημοσίου. 3.Προμήθειες υλικών, αναλώσιμων ή μη, καθώς και αναθέσεις εκτέλεσης εργασιών, εγκατάστασης, συντήρησης, μεταφοράς, ως και άλλων εργασιών, που σχετίζονται με την προμήθεια υλικών, διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις για τις προμήθειες του Δημοσίου με ανάλογη εφαρμογή αυτών. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Εμπορίου, γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές των διατάξεων αυτών και ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια. 4.Η Ν.Α μπορεί, σύμφωνα με τη μελέτη του έργου και με όρο που αναγράφεται στη διακήρυξη ή στη συγγραφή υποχρεώσεων, να προμηθεύεται χωριστά τα αναγκαία για την εκτέλεση του έργου υλικά με διαγωνισμό ή απευθείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου αυτού. 5.Εργασίες που δεν θεωρούνται ως: 1)Μελέτες, κατά την έννοια της παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 716/1977 περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών (ΦΕΚ 295 Α). 2)Έργα, κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23 Α). 3)Προμήθειες, κατά την έννοια της παρ.2 του άρθρου 1 του ν. 1797/1988 Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 164 Α). 4)Καλλιτεχνικά εικαστικά έργα ή εργασίες πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν κάθε φορά, εκτελούνται με σύμβαση που συνάπτεται ύστερα από δημοσίευση περιλήψεως δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με γραπτές προσφορές. Η περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σε μια εφημερίδα της έδρας της Ν.Α. και μια εφημερίδα δημοπρασιών. Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση. Το περιεχόμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζεται με απόφαση της αρμόδιας Ν.Ε.. 6.Ο νομάρχης μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει, απευθείας την εκτέλεση εργασιών της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.. Με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης, με την οποία η Ν.Α. αναθέτει σε επιχείρηση οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου ή δεύτερου βαθμού την κατάρτιση μελέτης, την εκτέλεση έργου ή προμήθειας ή εργασιών της προηγούμενης παραγράφου, αν ο προϋπολογισμός καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών. Τα ποσά της παραγράφου αυτής μπορεί να αυξάνονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 7.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζεται η διαδικασία για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών και ειδικότερα: 1)Οι όροι της συμμετοχής, το περιεχόμενο των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ο τρόπος δημοσιότητας. 2)Η διαδικασία διεξαγωγής των επιλογών και η έγκριση του αποτελέσματος. γ. Η διαδικασία κατάρτισης των συμβάσεων. δ. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση εκτελέσεως των συμβάσεων. 3)Οι κυρώσεις για τις περιπτώσεις μη εκτελέσεως ή εκπροθέσμου εκτελέσεως των συμβάσεων. 4)Η διαδικασία παραλαβής των εργασιών. ζ. Η διαδικασία της διοικητικής και δικαστικής επιλύσεως των διαφορών που δημιουργούνται. 5)Η σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία των αναγκαίων για τα ανωτέρω θέματα συλλογικών οργάνων γνωμοδοτικής ή αποφασιστικής αρμοδιότητας και θ. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 8. Επιτρέπεται η εκτέλεση, με βάση τις διατάξεις του παρόντος, εργασίας ή μεταφοράς και η διενέργεια προμήθειας από νομαρχιακή αυτοδιοίκηση για λογαριασμό νομικού προσώπου που έχει συστήσει, μετά από σχετική απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου του, με μεταφορά και της αντίστοιχης πίστωσης στον προϋπολογισμό της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Άρθρο 28 Εικαστικά έργα Εργασίες πολιτιστικού χαρακτήρα 1.Ως εικαστικό έργο για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του νόμου, νοείται κάθε έργο εικαστικής τέχνης, ή περισσότερα έργα της ίδιας ή διαφορετικών εικαστικών τεχνών, τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο και τοποθετούνται στον ίδιο χώρο. 2.Η δημιουργία του εικαστικού έργου, ύστερα από τον καθορισμό του είδους, της δαπάνης, των διαστάσεων και του χώρου τοποθέτησής του, ανατίθεται σε καλλιτέχνη. Η ανάθεση γίνεται απευθείας με απόφαση του νομάρχη ύστερα από γνώμη της επιτροπής της παραγράφου 4, εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι μικρότερη από δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές ή ο πανελλήνιος καλλιτεχνικός διαγωνισμός αποβεί δύο φορές άγονος. Αν η δαπάνη υπερβαίνει το ποσό αυτό, προκηρύσσεται πανελλήνιος καλλιτεχνικός διαγωνισμός για την ανάθεση δημιουργίας του. 3.Τοποθέτηση εικαστικών έργων μπορεί να γίνει και με αγορά έργου που έχει δημιουργηθεί. Η αγορά γίνεται μόνο από τον καλλιτέχνη δημιουργό ή από το νόμιμο κάτοχό του. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού. 4.Σε κάθε Ν.Α. συνιστάται επιτροπή κρίσης εικαστικών έργων η οποία αποτελείται από: 1)Δύο εκπροσώπους του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (Ε.Ε.Τ.Ε.). 2)Έναν αρχιτέκτονα εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε.. 3)Ένα νομαρχιακό σύμβουλο και 4)Έναν αρχιτέκτονα υπάλληλο της Ν.Α.. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του νομάρχη με την οποία ορίζονται και τα μέλη των περιπτ. γ και δ με τους αναπληρωτές τους. Τα μέλη των περιπτ. α και β υποδεικνύονται από τις οργανώσεις τους. Αν η υπόδειξη δεν γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήψη του σχετικού ερωτήματος, ορίζονται από το νομάρχη ως μέλη δύο καλλιτέχνες εικαστικών τεχνών και ένας αρχιτέκτονας μέλος του Τ.Ε.Ε. που δεν έχουν υπαλληλική σχέση με τη Ν.Α.. Η θητεία των μελών είναι διετής, και οπωσδήποτε λήγει με τη λήξη της νομαρχιακής περιόδου. Μέλος της επιτροπής που δεν συμμετέχει σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις ή χάνει την ιδιότητα του μέλους του φορέα που εκπροσωπεί ή την υπαλληλική του ιδιότητα, αντικαθίσταται. Κάθε νέο μέλος ορίζεται με την ίδια διαδικασία και η θητεία του διαρκεί όσο το υπόλοιπο της θητείας τα παλιού μέλους. Με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής ορίζεται και ο πρόεδρός της. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται με απόφαση του νομάρχη υπάλληλος της ΝΑ. 5.Έργο της επιτροπής είναι: 1)Η κατάρτιση και εισήγηση στο Ν.Σ. του ετήσιου προγράμματος αγοράς ή δημιουργίας και τοποθέτησης εικαστικών έργων σε δημόσιους χώρους και κτίρια και ετήσιου προγράμματος εργασιών πολιτιστικού χαρακτήρα. Το πρόγραμμα αγοράς ή δημιουργίας και τοποθέτησης εικαστικών έργων περιέχει, ιδίως, τα είδη των εικαστικών έργων που θα αγορασθούν ή θα δημιουργηθούν (ζωγραφικά, χαρακτικά, γλυπτά κ.λπ.), τους χώρους τοποθέτησης κάθε έργου, τις διαστάσεις του, κατά προσέγγιση και την προϋπολογιζόμενη δαπάνη. 2)Η εισήγηση στο Ν.Σ. για το ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης των εικαστικών έργων που έχουν ήδη τοποθετηθεί. 3)Η εισήγηση στο νομάρχη για το συγκεκριμένο καλλιτέχνη, τον καθορισμό χρονικών ορίων και κάθε θέμα σχετικό με την απευθείας ανάθεση ή αγορά εικαστικού έργου. 4)Η θέσπιση προδιαγραφών για την προκήρυξη πανελλήνιου καλλιτεχνικού διαγωνισμού για δημιουργία και τοποθέτηση εικαστικού έργου. ε. Η εισήγηση στο Ν.Σ. ή στο νομάρχη, ανάλογα με το ύψος της δαπάνης για τις προδιαγραφές και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την ανάθεση εργασιών πολιτιστικού χαρακτήρα. 7.Οι καλλιτεχνικοί διαγωνισμοί διενεργούνται από πενταμελή κριτική επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του νομάρχη και αποτελείται από: 1)Δύο εκπροσώπους του Ε.ΕΤ.Ε.. 2)Ένα νομαρχιακό σύμβουλο. 3)Έναν αρχιτέκτονα της Ν.Α.. 4)Το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας της περιοχής που πρόκειται να τοποθετηθεί το εικαστικό έργο ή εκπρόσωπο του. Η απόφαση της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμοί επικυρώνεται από το νομαρχιακό συμβούλιο. Ενστάσεις κατά της απόφασης της επιτροπής από καλλιτέχνες, που πήραν μέρος στο διαγωνισμό και αφορούν μόνο σε διαδικαστικά θέματα, εξετάζονται πριν από την επικύρωση από την επιτροπή της παραγράφου 4, η οποία εισηγείται την επικύρωση της απόφασης ή την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, προτείνοντας νέα κριτική επιτροπή. Τα έξοδα της προκήρυξης του καλλιτεχνικού διαγωνισμού βαρύνουν το ποσό που διατίθεται για το καλλιτεχνικό έργο. Οι αμοιβές των μελών των επιτροπών βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ν.Α. και καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 8.θέματα που αφορούν στη λειτουργία και στο έργο των επιτροπών, καθώς και στην προκήρυξη της δημιουργίας και τοποθέτησης εικαστικών έργων με απευθείας ανάθεση ή πανελλήνιο καλλιτεχνικό διαγωνισμό ρυθμίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Πολιτισμού. 9.Ως εργασία πολιτιστικού χαρακτήρα νοείται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κάθε δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης και ιδίως τα γραπτά ή προφορικά κείμενα, οι μουσικές συνθέσεις με κείμενο ή χωρίς, τα θεατρικά έργα με μουσική ή χωρίς, οι χορογραφίες και οι παντομίμες, τα οπτικοακουστικά έργα, οι φωτογραφίες, τα έργα των εφαρμοσμένων τεχνών, οι εικονογραφήσεις, οι χάρτες, τα τρισδιάστατα έργα που αναφέρονται στη γεωγραφία, την τοπογραφία, την αρχιτεκτονική. 10.Η ανάθεση εκτέλεσης εργασιών πολιτιστικού χαρακτήρα γίνεται απευθείας με σύμβαση που συνάπτεται: 1)Με απόφαση του νομάρχη ύστερα από γνώμη της επιτροπής της παραγράφου 4, εφόσον η προϋπολογισμένη δαπάνη δεν είναι μεγαλύτερη από δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές. 2)Με απόφαση του Ν.Σ., ύστερα από γνώμη της ίδιας επιτροπής, αν η δαπάνη είναι μεγαλύτερη από δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές. 11.Τα χρηματικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο αυτό νοούνται χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. και μπορεί να αυξάνονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Άρθρο 29 1.Επιτρέπεται να απαλλοτριωθούν αναγκαστικά, υπέρ των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, για λόγους δημόσιας ωφέλειας, αστικά ή αγροτικά ακίνητα ή να συσταθούν εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά: 1)Για τη διάνοιξη, διεύρυνση, διαμόρφωση και κατασκευή επαρχιακών οδών και συναφών τεχνικών έργων. 2)Για την εκτέλεση έργων γενικού ενδιαφέροντος και έργων για την ανάπτυξη της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, των δασών, της βιοτεχνίας, της βιομηχανίας, του τουρισμού. 3)Για την κατασκευή κάθε νομαρχιακού κτιριακού έργου και κάθε άλλου έργου που ο σκοπός του βρίσκεται μέσα στις αρμοδιότητες της Ν.Α.. 4)Για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 2.Αναγνωρίζεται δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων απέναντι σε άλλους δημόσιους φορείς, σε περίπτωση εξαγοράς επιχειρήσεων της περιφέρειας τους ή αναγκαστικής συμμετοχής σε αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 παρ. 3 έως 5 του Συντάγματος. 3.Η κήρυξη της απαλλοτρίωσης ακινήτου ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε αυτό, γίνεται με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Η απόφαση αυτή πρέπει να περιέχει επί ποινή ακυρότητας σαφή προσδιορισμό του ακινήτου που απαλλοτριώνεται ή του εμπράγματου δικαιώματος που συνιστάται και της δημόσιας ωφέλειας, για την οποία γίνεται η απαλλοτρίωση ή η σύσταση δικαιώματος. 4.Για να εκδοθεί η απόφαση που κηρύσσει την απαλλοτρίωση ή συνιστά εμπράγματο δικαίωμα, απαιτούνται: 1)Κτηματολογικό διάγραμμα που απεικονίζει την απαλλοτριωτέα έκταση ή την έκταση που επιβαρύνεται με το εμπράγματο δικαίωμα, καθώς και τις επί μέρους ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν. 2)Κτηματολογικός πίνακας στον οποίο εμφαίνονται οι εικαζόμενοι ιδιοκτήτες των ακινήτων, το εμβαδόν κάθε ακινήτου και τα κύρια προσδιοριστικά στοιχεία των κατασκευών που βρίσκονται σε αυτό και των λοιπών συστατικών του. 3)Μελέτη ή προμελέτη ή προκαταρκτική μελέτη του έργου που τυχόν πρόκειται να εκτελεστεί. 4)Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του άρθρου 4 του ν. 1650/1986, εφόσον το έργο για το οποίο θα κηρυχθεί η απαλλοτρίωση περιλαμβάνεται μεταξύ των αναφερομένων στην 69269/5387/25.10.1990 κοινή απόφαση (ΦΕΚ 67 Β). 5.Ο νομέας ή κάτοχος του ακινήτου, του οποίου προετοιμάζεται η απαλλοτρίωση, υποχρεούται να επιτρέπει την εκτέλεση των προπαρασκευαστικών εργασιών για την καταμέτρηση και σύνταξη των πιο πάνω διαγραμμάτων και μελετών. Η εκτέλεση των εργασιών αυτών πρέπει να μην εμποδίζει τη χρήση και κάρπωση του ακινήτου. Η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση υποχρεούται να αποκαταστήσει τις βλάβες ή φθορές που προκλήθηκαν από την εκτέλεση των παραπάνω προπαρασκευαστικών εργασιών. 6.Η απόφαση με την οποία κηρύσσεται η απαλλοτρίωση ή συνιστάται εμπράγματο δικαίωμα, κοινοποιείται στον καθ ου η απαλλοτρίωση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος, εφόσον είναι γνωστός, με όργανο της Ν.Α. ή δημόσιο ή δημοτικό ή κοινοτικό όργανο, που συντάσσει αποδεικτικό κοινοποίησης. Αν είναι άγνωστος, η κοινοποίηση γίνεται κατά τις διατάξεις του κώδικα πολιτικής δικονομίας. 7.Ο καθ ου έχει δικαίωμα προσφυγής στην επιτροπή του άρθρου 18 για παράβαση νόμου μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ( 10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου. Κατά της απορριπτικής απόφασης της επιτροπής ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή στον Υπουργό Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955. Αν οι προθεσμίες για την άσκηση προσφυγών περάσουν χωρίς να ασκηθεί προσφυγή ή οι προσφυγές που ασκήθηκαν απορριφθούν, η απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου δημοσιεύεται με φροντίδα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού. Αν στο νομό δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα, η δημοσίευση γίνεται σε δύο εβδομαδιαίες ή δισεβδομαδιαίες. Με τη δημοσίευση της απόφασης του νομαρχιακού συμβουλίου ολοκληρώνεται η διαδικασία κήρυξης της απαλλοτρίωσης ή σύστασης εμπράγματου δικαιώματος, η δε πραγματοποίηση της απαλλοτριώσεως και της συστάσεως του εμπράγματου δικαιώματος ολοκληρώνεται με την καταβολή της πλήρους αποζημιώσεως στο δικαιούχο. 8.Οι διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις του Δημοσίου, εκτός από την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 797/1971 (ΦΕΚ 1 Α), εφαρμόζονται και στις απαλλοτριώσεις ή τις συστάσεις εμπράγματων δικαιωμάτων, υπέρ νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, εφόσον δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του παρόντος. 9.Οι κύριοι ή κάτοχοι ακινήτων κτημάτων υποχρεούνται να ανέχονται τη διενέργεια δοκιμαστικών γεωτρήσεων και εκσκαφών μέσα στα κτήματά τους από τη ΝΑ., όταν προβλέπεται τούτο από τεχνική ή γεωλογική μελέτη ή έκθεση για την ανεύρεση υδάτων, την καλλιέργεια υφιστάμενων πηγών ή την τοποθέτηση σωλήνων ή αγωγών. Η μετατόπιση των σωλήνων ή αγωγών, που τοποθετούνται, γίνεται ύστερα από* αίτηση του κυρίου ή του κατόχου του ακινήτου, με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου, που εκδίδεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες. Στην περίπτωση αυτή η σχετική δαπάνη επιβαρύνει τη Ν.Α.. Αν προκληθεί ζημία από τις ενέργειες, αυτές, η οφειλόμενη αποζημίωση ορίζεται με πρωτόκολλο της τεχνικής υπηρεσίας της Ν.Α.. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει στο μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας του ακινήτου αίτηση για αύξηση του ποσού της οφειλόμενης αποζημιώσεως. Η αίτηση αυτή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου το πρωτόκολλο κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο και εκδικάζεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Άρθρο 30 1.Το Ν.Σ. καταρτίζει τον εσωτερικό Οργανισμό οργάνωσης και λειτουργίας της Ν.Α.. Με τον Οργανισμό αυτόν καθορίζονται οι υπηρεσιακές μονάδες της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, η διάρθρωση σε οργανικές μονάδες (γενικές διευθύνσεις, διευθύνσεις, τμήματα, αυτοτελή γραφεία), ο τίτλος, οι αρμοδιότητες και η έδρα κάθε μονάδας, οι οργανικές θέσεις κατά κατηγορίες, κλάδους, ειδικότητες και βαθμούς του μόνιμου προσωπικού, οι θέσεις του προσωπικού ειδικών θέσεων, οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού και του τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού, που μπορεί να προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι κατηγορίες και οι κλάδοι του προσωπικού, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων. Οι διατάξεις του π.δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84 Α) Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις των δημοσίων υπηρεσιών και. νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, εφαρμόζονται και στο προσωπικό των Ν.Α.. 2.Οι θέσεις των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) του προσωπικού κατατάσσονται σε πέντε συνολικά βαθμούς ως ακολούθως: Βαθμός Α Βαθμός Β Βαθμός Γ Βαθμός Δ Βαθμός Ε Οι θέσεις της κατηγορίας Ειδικών θέσεων (ΕΟ) κατατάσσονται στους βαθμούς 1ο και 2ο. Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατατάσσονται στους βαθμούς Δ, Γ, Β και Α από τους οποίους κατώτερος είναι ο Δ και ανώτερος ο Α. Οι θέσεις της κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται στους βαθμούς Ε, Δ, Γ και Β από τους οποίους κατώτερος είναι ο Ε και ανώτερος ο Β. Εισαγωγικός βαθμός των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ είναι ο βαθμός Δ και της κατηγορίας ΥΕ ο βαθμός Ε. Για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης εισαγωγικός βαθμός είναι ο Β. Οι θέσεις όλων των βαθμών των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ είναι σε κάθε κατηγορία οργανικά ενιαίες Μεταξύ υπαλλήλων του ίδιου βαθμού δεν υπάρχει αρχαιότητα. 3.Ο Οργανισμός των Ν.Α. που η περιφέρειά τους εκτείνεται σε περισσότερους του ενός νομούς, καθώς και των Ν.Α. στις οποίες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού λειτουργούν επαρχεία, προβλέπει τη λειτουργία ισάριθμων τουλάχιστον με τους νομούς ή τα επαρχεία νομαρχιακών διαμερισμάτων. Τα νομαρχιακά διαμερίσματα αποτελούνται από αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Ν.Α. στις οποίες τοποθετείται ως προϊστάμενος, με απόφαση του νομάρχη πρόεδρος Ν.Ε. ή άλλο μέλος του Ν.Σ.. Οι υπηρεσιακές μονάδες του νομαρχιακού διαμερίσματος, η διάρθρωση, οι αρμοδιότητες και οι οργανικές θέσεις καθορίζονται με τον Οργανισμό της παραγράφου 1. Τα νομαρχιακά διαμερίσματα που προέρχονται από τη μετατροπή επαρχείων έχουν ως τίτλο την επωνυμία ΕΠΑΡΧΕΙΟ.......... και το όνομα της αντίστοιχης επαρχίας. 4.Ο Οργανισμός της Ν.Α. ψηφίζεται από το νομαρχιακό συμβούλιο, ύστερα από γνώμη της αντιπροσωπευτικότερης συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων στη Ν.Α. και η σχετική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το νομαρχιακό συμβούλιο ψηφίζει τον Οργανισμό με βάση πλήρη μελέτη οργάνωσης των υπηρεσιών της Ν.Α.. Για την κατάρτιση της μελέτης λαμβάνονται υπόψη ιδίως οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι, η έκταση, ο πληθυσμός και οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της περιφέρειας της Ν.Α.. Τα ειδικότερα κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπόψη προσδιορίζονται με την απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου με την οποία αποφασίζεται η κατάρτιση της μελέτης. 5.Τροποποίηση του Οργανισμού της Ν.Α. γίνεται με την ανωτέρω διαδικασία. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση Οργανισμού κατά το τελευταίο έτος της νομαρχιακής περιόδου. Άρθρο 31 1.Η πλήρωση κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού, καθώς και ειδικού επιστημονικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου και προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για κάλυψη περιοδικών αναγκών αποφασίζεται από την αρμόδια Ν.Ε.. Η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών αποφασίζεται από το νομάρχη. Ουδεμία, πρόσληψη ενεργείται αν η απόφαση της Ι πρόσληψης δεν συνοδεύεται από βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας ότι έχει εξασφαλισθεί η αναγκαία πίστωση για την κάλυψη της οικονομικής επιβάρυνσης Ι που συνεπάγεται η πρόσληψη. Υπάλληλος που βεβαιώνει ψευδώς την ύπαρξη πιστώσεως τιμωρείται πειθαρχικώς για παράβαση καθήκοντος και ποινικώς με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών. 2.Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται με το σύστημα που προβλέπουν οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα. 3.Ο διορισμός ενεργείται με απόφαση του νομάρχη. Η απόφαση διορισμού τακτικού προσωπικού δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανακοινώνεται στον ενδιαφερόμενο. 4.Οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΕΘ διορίζονται και απολύονται με απόφαση του νομάρχη, που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι υπάλληλοι αυτοί παύουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και απολύονται αυτοδίκαια αμέσως μόλις ο νομάρχης που τους προσέλαβε χάσει την ιδιότητά του για οποιονδήποτε λόγο. 5.Οι θέσεις των δικηγόρων με μηνιαία αντιμισθία των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων συστήνονται με τον εσωτερικό Οργανισμό οργάνωσης και λειτουργίας της Ν.Α.. Η πρόσληψη γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων, όπως ισχύει κάθε φορά με απόφαση του νομάρχη. Αυτοί που προσλαμβάνονται συνδέονται με τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση με σχέση έμμισθης εντολής. . 6. Οι δικηγόροι που προσλαμβάνονται σε νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις παρέχουν τις νομικές τους υπηρεσίες συγχρόνως στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και στα νομικά πρόσωπα της ίδιας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, χωρίς να δικαιούνται ιδιαίτερη αμοιβή. 7.Οι διατάξεις του Κώδικα .Δικηγόρων, όπως ισχύει κάθε φορά, εφαρμόζονται και για τις αμοιβές των δικηγόρων της Ν.Α. με μηνιαία αντιμισθία. 8.Οι δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν τις υπηρεσίες στο κατάστημα της Ν.Α., τις εργάσιμες μέρες και ώρες, κατά τις οποίες δεν υπάρχει ανάγκη παράστασής τους για υποθέσεις της Ν.Α. ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών. 9.Για τη λύση της σχέσης έμμισθης εντολής δικηγόρου απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του νομάρχη. 10.Οι δικηγόροι έχουν το δικαίωμα να απέχουν από την άσκηση των καθηκόντων τους λόγω νόσου, σύμφωνα με αυτά που ισχύουν κάθε φορά για τους μόνιμους υπαλλήλους της Ν.Α.. Η αποχή αυτή δεν αποτελεί λόγο λύσης της σύμβασης, εφόσον δεν υπερβαίνει τα χρονικά όρια που ισχύουν για τους μόνιμους υπαλλήλους της ΝΑ.. Άρθρο 32 1.Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων γενικής διεύθυνσης, διεύθυνσης τμήματος, αυτοτελούς τμήματος, αυτοτελούς γραφείου ή τυχόν ενδιάμεσου επιπέδου διοίκησης τοποθετούνται υπάλληλοι με βαθμό Α των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Σε υπηρεσιακές μονάδες στις οποίες απασχολείται ειδικό επιστημονικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και έχουν ως αντικείμενο την άσκηση επιστημονικού έργου, επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένου σε υπαλλήλους ειδικού επιστημονικού προσωπικού. 2.Η τοποθέτηση των προϊσταμένων γίνεται με πράξη του νομάρχη. Προϊστάμενος μη αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου μη αυτοτελούς οργανικής μονάδας ορίζεται από τον προϊστάμενο της αμέσως υπερκείμενης οργανικής μονάδας από τους υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτόν, χωρίς επιλογή από υπηρεσιακό συμβούλιο. 3.Το αρμόδιο για τον ορισμό του προϊσταμένου όργανο, μπορεί να ορίσει με απόφαση του ως αναπληρωτή προϊσταμένου διεύθυνσης, τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας, τον προϊστάμενο άλλης οργανικής μονάδας του ίδιου επιπέδου. 4.Η τοποθέτηση των υπαλλήλων της Ν.Α. στις οργανικές μονάδες και θέσεις γίνεται από το νομάρχη. 5.Μετακίνηση προϊσταμένου οργανικής μονάδας γίνεται μόνο σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας αντίστοιχου επιπέδου, με πράξη του αρμόδιου για την τοποθέτηση οργάνου. 6.Μετακίνηση υπαλλήλου από θέση σε θέση της ίδιας διεύθυνσης γίνεται με απόφαση προϊσταμένου της διεύθυνσης, σε θέση άλλης διεύθυνσης της ίδιας γενικής διεύθυνσης με απόφαση του προϊσταμένου της γενικής διεύθυνσης και σε θέση άλλης γενικής διεύθυνσης με απόφαση του νομάρχη. Η μετακίνηση γίνεται πάντοτε σε ισόβαθμη θέση και εφόσον για την κατάληψή της απαιτούνται τα ίδια τυπικά προσόντα που απαιτούνται και για τη θέση από την οποία γίνεται η μετακίνηση.. 7.Μετάθεση υπαλλήλων σε υπηρεσίες της Ν.Α. γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του υπαλληλικού κώδικα. Το προεδρικό διάταγμα, που προβλέπεται από την παράγραφο 14 του άρθρου 32 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών. Άρθρο 33 1.Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων Ν.Α. σε υπηρεσίες του Δημοσίου ή από μία Ν.Α. σε άλλη, καθώς και υπαλλήλων Ν.Α. σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού ή συμβούλια περιοχής και αντίστροφα. Η μετάταξη γίνεται με αίτηση των ενδιαφερομένων. 2.Η μετάταξη υπαλλήλων Ν.Α. σε υπηρεσίες του Δημοσίου γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου υπουργού. Σε κάθε άλλη περίπτωση η μετάταξη γίνεται με απόφαση του γενικού γραμματέα της περιφέρειας, αν πρόκειται για μετάταξη μέσα στην περιφέρεια ή διαφορετικά με κοινή απόφαση των αρμόδιων γενικών γραμματέων. Η μετάταξη γίνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων και των αρμόδιων συλλογικών οργάνων διοίκησης, αν πρόκειται για μετάταξη από ή σε νομικό πρόσωπο. 3.Οι μετατασσόμενοι πρέπει να κατέχουν τα γενικά και ειδικά προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσονται. Η μετάταξη γίνεται σε κενή θέση. 4.Η μετάταξη γίνεται με το βαθμό και με το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει ο μετατασσόμενος με την τυχόν διατηρούμενη σε αυτό προσωπική διαφορά. 5.Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, που είχαν πριν από τη μετάταξή τους. Άρθρο 34 1.Ο υπάλληλος λαμβάνει το μισθό της θέσης του. Απαγορεύεται και αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα η μη είσπραξη των αποδοχών εκ μέρους του υπαλλήλου. 2.Το μόνιμο προσωπικό των Ν.Α. ακολουθεί ως προς το μισθό, τα επιδόματα κάθε μορφής, την αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα, την αμοιβή για υπερωριακή εργασία, τις αποζημιώσεις για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές, τις αποζημιώσεις και τα οδοιπορικά για κίνηση εκτός έδρας, το χρόνο καταβολής των αποδοχών και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν οφείλεται μισθός, το καθεστώς των δημόσιων υπαλλήλων. 3.Οι αποδοχές του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων καθορίζονται με εθνική συλλογική σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ εκπροσώπων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και της αντιπροσωπευτικότερης πανελλήνιας οργάνωσης των υπαλλήλων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Κάθε Ν.Α. μπορεί, να αυξάνει μέχρι ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) το ύψος του μισθού και των επιδομάτων που προβλέπει η σύμβαση αυτή ή μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%), αν πρόκειται για ειδικό επιστημονικό προσωπικό με εξειδικευμένα προσόντα. Άρθρο 35 1.Στο προσωπικό των Ν.Α. εφαρμόζονται, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά στις διατάξεις των άρθρων 30 έως 34 και στις επόμενες παραγράφους αυτού του άρθρου, όλες οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και οι διατάξεις νόμων που συμπληρώνουν τον Υ.Κ., όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά για τους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ.. 2.Για τους υπαλλήλους της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης δεν υφίστανται κωλύματα εντοπιότητας. 3.Υπάλληλος της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης που κρίνεται ικανός για μονιμοποίηση από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο μονιμοποιείται με απόφαση του νομάρχη. 4.Η πράξη για τη θέση υπαλλήλου της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης σε αργία ή την επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία εκδίδεται, μετά από απόφαση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, από το νομάρχη. 5.Πειθαρχική δικαιοδοσία στους υπαλλήλους της Ν.Α. ασκούν: 1)Οι πειθαρχικώς προϊστάμενοι του υπαλλήλου. β. Το νομαρχιακό συμβούλιο. γ. Τα υπηρεσιακά πειθαρχικά συμβούλια και δ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας. 6.Πειθαρχικώς προϊστάμενοι είναι: 1)Ο νομάρχης σε όλους τους υπαλλήλους της Ν.Α.. 2)Ο πρόεδρος της ΝΕ. στους υπαλλήλους του τομέα του από τον προϊστάμενο διεύθυνσης και κάτω. 3)Ο προϊστάμενος γενικής διεύθυνσης και ο προϊστάμενος διεύθυνσης στους υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτούς ανεξάρτητα από το βαθμό που αυτοί φέρουν. 7.Όλοι οι πειθαρχικοί προϊστάμενοι μπορούν να επιβάλουν την ποινή της επίπληξης. Την ποινή του προστίμου μπορούν να επιβάλουν: 1)Ο νομάρχης μέχρι και. τις αποδοχές ενός μηνός. 2)Ο πρόεδρος της Ν.Ε. μέχρι και το μισό των αποδοχών ενός μηνός. 3)Ο προϊστάμενος γενικής διεύθυνσης μέχρι και το ένα τρίτο των αποδοχών ενός μηνός. 4)Ο προϊστάμενος διεύθυνσης μέχρι και το ένα έκτο των αποδοχών ενός μηνός. 8.Η παραπομπή στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο γίνεται από το νομάρχη. 9.Η έκπτωση από την υπηρεσία υπαλλήλου της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης που απώλεσε την ελληνική ιθαγένεια, απαγγέλλεται με πράξη του νομάρχη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 10.Η αποδοχή της παραιτήσεως υπαλλήλων της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, η απόλυση και ο υποβιβασμός τους για πειθαρχικούς λόγους ή για υπηρεσιακή ανεπάρκεια που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά τους γίνεται με πράξη του νομάρχη που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 11.Όπου στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα προβλέπεται ως αρμόδιο όργανο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που θεσπίζονται με τις διατάξεις αυτές ο αρμόδιος Υπουργός ή το διοικητικό συμβούλιο νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, νοείται για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών στις Ν.Α. ο νομάρχης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΑΜΕΙΩΝ Άρθρο 36 1.Τα νομαρχιακά ταμεία, τα ταμεία γεωργίας, κτηνοτροφίας και δασών και τα ταμεία προστασίας ελαιοπαραγωγής καταργούνται αυτοδικαίως, με την έναρξη - της λειτουργίας της Ν.Α.. Για την κατάργηση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον αρμόδιο νομάρχη. 2.Οι αρμοδιότητες των ταμείων αυτών περιέρχονται μετά την κατάργηση τους, στην αρμόδια κατά τόπο νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. 3.Οι πόροι των ταμείων αυτών μετά την κατάργησή τους είναι πόροι των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. 4.Οι θέσεις του προσωπικού και το προσωπικό που υπηρετεί στα παραπάνω ταμεία, κατά το χρόνο κατάργησής τους, μεταφέρονται αυτοδικαίως στην οικεία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Στον Οργανισμό των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, περιλαμβάνονται υποχρεωτικά α πιο πάνω θέσεις, στις οποίες εντάσσεται το προσωπικό με την ίδια σχέση με την οποία υπηρετούσε στα καταργούμενα ταμεία. 5.Το προσωπικό των ταμείων που καταργούνται εξακολουθεί να υπάγεται υποχρεωτικά στα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας που υπαγόταν και πριν από την κατάργηση. 6.Η κινητή και ακίνητη περιουσία των καταργούμενων ταμείων περιέρχεται στις οικείες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Ύστερα από αίτηση της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, στο βιβλίο των μεταγραφών σημειώνεται, προκειμένου για ακίνητα, η μεταβολή που επέρχεται με το νόμο αυτόν. Εκκρεμείς δίκες των ταμείων που καταργούνται δεν διακόπτονται και συνεχίζονται στο όνομα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργούμενων ταμείων. Οφειλές των νομαρχιακών ταμείων από επισκευές μηχανημάτων, χορήγηση ανταλλακτικών και επιχορηγήσεις με τον τύπο προκαταβολής του άρθρου 4 του ν.δ. 328/1969 (ΦΕΚ 219 Α) προς το Υπουργείο Εσωτερικών, διαγράφονται από της καταργήσεως των νομαρχιακών ταμείων. 7.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζονται ο τρόπος διαχείρισης των ταμείων που καταργούνται μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού. 8. 1)Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και υπογράφονται από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Εσωτερικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. τα λιμάνια της χώρας κατατάσσονται σε λιμάνια τοπικής νομαρχιακής και εθνικής σημασίας με κριτήρια λειτουργικά, οικονομικά, αναπτυξιακά, ασφαλείας και άμυνας της χώρας. 2)Οι αρμοδιότητες των λιμενικών ταμείων στα λιμάνια τοπικής σημασίας, ως και οι πόροι που προέρχονται από την άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων περιέρχονται στους οικείους Ο.Τ.Α. ή στα συμβούλια περιοχής ή στα νομαρχιακά διαμερίσματα ή στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. 3)Με τα ίδια προεδρικά διατάγματα μπορεί να καταργούνται λιμενικά ταμεία λιμένων τοπικής σημασίας ως νομικά πρόσωπα, να ρυθμίζονται τα θέματα του προσωπικού και της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους και να συνιστώνται νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. ή Ν.Α. για την επίτευξη των σκοπών τους, μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων τους. 4)Όταν ρυθμίζονται θέματα προσωπικού τα προεδρικά διατάγματα υπογράφονται και από τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης. 9.Με όμοια προεδρικά διατάγματα μεταφέρονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και στα συμβούλια περιοχής του άρθρου 47 του νόμου αυτού, τα λιμενικά ταμεία των οποίων η σημασία περιορίζεται στην τοπική αρμοδιότητα Ο.Τ.Α. ή συμβουλίου περιοχής ή Ν.Α. αντίστοιχα. Η μεταφορά ι γίνεται μετά από απόφαση του συλλογικού οργάνου διοίκησης του Ο.Τ.Α. ή του συμβουλίου περιοχής ή της Ν.Α. και υποβολή σχετικής αίτησης. Στην απόφαση προσδιορίζεται και ο τρόπος λειτουργίας του μεταφερόμενου λιμενικού ταμείου ως υπηρεσίας ή νομικού προσώπου. Με το προεδρικό διάταγμα της μεταφοράς ρυθμίζονται τα θέματα των πόρων, της περιουσίας και του προσωπικού των λιμενικών ταμείων που μεταφέρονται και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 37 Ειδική άδεια για την άσκηση καθηκόντων αιρετών οργάνων Ν.Α. 1.Στο νομάρχη και στους προέδρους των Ν.Ε., που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, χορηγείται από την υπηρεσία τους ειδική άδεια για όλο το διάστημα που ασκούν τα καθήκοντα τους. 2.Χορηγείται επίσης άδεια έως εξήντα (60) και τριάντα (30) ημερών το χρόνο αντίστοιχα (α) στον πρόεδρο του νομαρχιακού συμβουλίου και τα μέλη των νομαρχιακών επιτροπών, και (β) στα λοιπά μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου, που έχουν την ιδιότητα της προηγούμενης παραγράφου. Η άδεια αυτή χορηγείται τμηματικά σε ημέρες και ώρες που προσδιορίζονται με αίτηση των δικαιούχων. 3.Η παραπάνω άδεια θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπαλληλική, εργασιακή και ασφαλιστική τους σχέση. Άρθρο 38 1.Οι Ν.Α., τα ιδρύματα και λοιπά νομικά πρόσωπα του άρθρου 21, οι αμιγείς επιχειρήσεις των περιπτώσεων α και β της παρ. 5 του άρθρου 21 του παρόντος έχουν τις ίδιες φορολογικές απαλλαγές, που ισχύουν κάθε φορά για τους δήμους και τις κοινότητες και όλες ανεξαιρέτως τις ατέλειες και τα δικαστικά, διοικητικά προνόμοια που παρέχονται στο Δημόσιο. Επίσης, απαλλάσονται από κάθε επιβαλλόμενο από τις ίδιες φόρο, ή λιμενικό φόρο, τέλος, χαρτόσημο, δικαστικό ένσημο και εισφορά οποιουδήποτε ταμείου, εισφορά υπέρ της Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε., από κρατήσεις από δικαστικό τέλος στις δίκες τους. Οι διατάξεις των παραγράφων 13,14 και 15 του άρθρου 19 του ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α) Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία εφαρμόζονται αναλόγως και στις Ν.Α.. Απαλλαγές, που προβλέπονται υπέρ του Δημοσίου, από το παράβολο για άσκηση ενδίκων μέσων, για την εισφορά υπέρ του ταμείου χρηματοδότησης δικαστικών κτιρίων, για το δικαστικό ένσημα αντιγράφων και για τα δικαιώματα υπέρ των έμμισθων υποθηκοφυλάκων, ισχύουν και για τις Ν.Α., τα ιδρύματα και λοιπά νομικά πρόσωπα αυτών. Δεν απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο υπέρ του Δημοσίου τα επιβατικά αυτοκίνητα που εισάγουν οι οργανισμοί αυτοί, τα καύσιμα και τα λιπαντικά αυτών. 2.Τα προνόμια και οι ειδικές προστατευτικές διατάξεις που θεσπίζονται για το Δημόσιο από τους αστικούς εν γένει νόμους και τις ουσιαστικές διατάξεις του Κώδικα Νόμων Δικών Δημοσίου εφαρμόζονται αναλόγως και για τις Ν.Α., εφόσον δεν προβλέπεται γι αυτές από άλλες διατάξεις αντίστοιχη ευρύτερη ή ευνοϊκότερη ρύθμιση. Άρθρο 39 1.Ο Οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας των Ν.Α.. που προβλέπεται στο άρθρο 30, καταρτίζεται μέσα σε προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών από την έναρξη λειτουργίας της Ν.Α.. 2.Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού δημόσιες πολιτικές υπηρεσίες που συγκροτούν τη νομαρχία καθώς και τα επαρχεία και οι διοικητικές τους υπηρεσίες καταργούνται αυτοδικαίως με την έναρξη λειτουργίας της Ν.Α., εκτός από: 1)Τις Υπηρεσίες Στατιστικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 2)Τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και 3)Τους Συνοριακούς Σταθμούς Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου του Υπουργείου Γεωργίας. Ακίνητα που ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες που καταργούνται για τη στέγαση τους, καθώς και τα κινητά πράγματα και ο εξοπλισμός των υπηρεσιών αυτών περιέρχονται αυτοδικαίως στη Ν.Α., στην περιφέρεια της οποίας βρίσκονται. Ύστερα από αίτηση της Ν.Α. σημειώνονται στο βιβλίο μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου οι μεταβολές που επέρχονται. Από της καταργήσεως των ανωτέρω υπηρεσιών οι Ν.Α. υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Δημοσίου που προήλθαν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων υπηρεσιών. Εκκρεμείς σχετικές δίκες συνεχίζονται στο όνομα της οικείας Ν.Α.. 3.Οι δημόσιες υπηρεσίες των νομαρχιών από της καταργήσεώς τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, λογίζονται, για τη λειτουργία και μόνο των Ν.Α. μέχρι τη σύνταξη των οργανισμών τους, ως υπηρεσίες των Ν.Α. και συγκροτούν τον προσωρινό οργανισμό τους. Οι δημόσιες υπηρεσίες των νομών που οι περιφέρειές τους αποτελούν μία Ν.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 2 και οι δημόσιες υπηρεσίες των επαρχείων συγκροτούν τον προσωρινό οργανισμό αντίστοιχου νομαρχιακού διαμερίσματος. Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών αυτών, μέχρι την έκδοση αποφάσεων μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από το νομάρχη και τις Ν.Ε. ασκούν τις αρμοδιότητες που είχαν ως προϊστάμενοι των νομαρχιακών υπηρεσιών, εφόσον οι αρμοδιότητες αυτές ανήκουν, σύμφωνα με το άρθρο 3 στη ΝΑ.. 4.Το προσωπικό των υπηρεσιών που καταργούνται προσφέρει εφεξής τις υπηρεσίες του στην οικεία Ν.Α. και καταλαμβάνει τις θέσεις του προσωρινού οργανισμού της τις οποίες κατείχε και στις καταργούμενες υπηρεσίες. Το προσωπικό αυτό θεωρείται αποσπασμένο στην οικεία Ν.Α. κατά παρέκκλιση των διατάξεων για τα χρονικά όρια της απόσπασης δημόσιων υπαλλήλων και μετά την έκδοση των νέων οργανισμών των Ν.Α., εφόσον δεν μεταταγούν στις νέες θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου. Για την απόσπαση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από το νομάρχη, που κοινοποιείται στο υπουργείο στο οποίο ανήκει ο υπάλληλος. Μετακινήσεις του προσωπικού αυτού από θέση σε θέση της ίδιας υπηρεσίας ή υπηρεσιών, που έχουν την ίδια έδρα, καθώς και τοποθετήσεις σε κενές θέσεις προϊσταμένων γίνονται με απόφαση του νομάρχη. Μετακινήσεις προσωπικού από υπηρεσία της έδρας της Ν.Α. σε υπηρεσίες εκτός της έδρας ή από υπηρεσία εκτός της έδρας σε άλλη υπηρεσία (της έδρας ή εκτός της έδρας) γίνεται με απόφαση του νομάρχη ύστερα από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού. Από τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού εξαιρείται το εκπαιδευτικό προσωπικό της προσχολικής, της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η τοποθέτηση και μετακίνηση του προσωπικού αυτού μέσα στην εδαφική περιφέρεια της Ν.Α. γίνεται από το νομάρχη μετά από πρόταση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Εκπαίδευσης. Οι προτάσεις των Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. διατυπώνονται ύστερα από ερώτημα του νομάρχη. Στις εξαιρέσεις αυτές περιλαμβάνονται όσοι ασχολούνται με την επιμόρφωση ενηλίκων στις Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.). 5.Οι θέσεις που θα συσταθούν με τον Οργανισμό της Ν.Α. καλύπτονται κατά προτεραιότητα με μετατάξεις από το προσωπικό που κατέλαβε τις θέσεις του προσωρινού οργανισμού. Οι μετατάξεις γίνονται ύστερα από αίτηση των υπαλλήλων με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου Υπουργού και είναι υποχρεωτικές για την υπηρεσία. Σε περίπτωση που οι θέσεις που προβλέπει ο Οργανισμός δεν καλύπτουν όσους υποβάλλουν αίτηση, η μετάταξη γίνεται με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος, η οποία μεταφέρεται αυτοδικαίως με την απόφαση της μετάταξης και εντάσσεται στις θέσεις της οικείας κατηγορίας και κλάδου ή σε συνιστώμενο κλάδο. Ίσος αριθμός θέσεων με αυτές που μεταφέρονται καταργείται κάθε φορά που αποχωρούν με οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία υπάλληλοι μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των θέσεων που μεταφέρθηκαν. Οι οργανικές θέσεις των υπουργείων στα οποία ανήκουν οι υπηρεσίες που, σύμφωνα με την παράγραφο 1 καταργούνται, μειώνονται κατά τον αριθμό των υπαλλήλων, οι οποίοι, μετά την έναρξη λειτουργίας της Ν.Α., αποχωρούν από τις υπηρεσίες αυτές με οποιονδήποτε τρόπο και μέχρι τη συμπλήρωση του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων των υπηρεσιών που καταργούνται. 6.Η μετάταξη γίνεται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει ο μετατασσόμενος, με την τυχόν διατηρούμενη σε αυτό διαφορά. 7.Οι μετατασσόμενοι και μετά τη μετάταξή τους: α. Υπάγονται στα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας που υπάγονταν και πριν από τη μετάταξη. 1)Ακολουθούν το μισθολογικό καθεστώς και λαμβάνουν όλα τα επιδόματα που έχουν οι υπάλληλοι του Υπουργείου από το οποίο προέρχονται. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνουν τις αποδοχές με όλα τα επιδόματα που προβλέπει το καθεστώς της Ν.Α. για υπαλλήλους με τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και την ίδια εργασία, εφόσον αυτές είναι ανώτερες. 8.Το υπηρεσιακό συμβούλιο για την ένταξη των μετατασσομένων στις κατηγορίες, στους κλάδους και στους βαθμούς, που προβλέπει ο οργανισμός της ΝΑ, συγκροτείται, κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου από τους υπαλλήλους που θεωρούνται αποσπασμένοι στη Ν.Α. κατά την παράγραφο 4. 9.Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού, που με βάση τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων μετατάσσονται στις Ν.Α., βαρύνει, μέχρι την αποχώρησή του με οποιονδήποτε τρόπο, τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 10.Υπάλληλοι της παραγράφου 4 μπορούν με αίτησή τους να επιλέξουν αντί της ΝΑ, τη μετάταξή τους σε συμβούλιο περιοχής. Η ένταξη των υπαλλήλων αυτών στις οργανικές θέσεις του συμβουλίου περιοχής γίνεται από αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο. Κατά τα λοιπά για τις μετατάξεις των υπαλλήλων αυτών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 5 έως 7 και 9 του άρθρου αυτού. 11.Αιτήσεις υπαλλήλων δημόσιων υπηρεσιών, που ζητούν, από τη δημοσίευση του νόμου αυτού μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Ν.Α., μετάθεση από την κεντρική υπηρεσία σε περιφερειακές υπηρεσίες ή από μία περιφερειακή υπηρεσία σε άλλη, είναι υποχρεωτικές για την υπηρεσία εφόσον ο αιτών ζητάει μετάθεση σε προβληματική περιοχή ή για τη κάλυψη κενής οργανικής θέσης υπηρεσίας νομαρχίας και δηλώνει υπεύθυνα ότι θα μεταταγεί στην οικεία Ν.Α. μετά την κατάρτιση του οριστικού οργανισμού της. Οι μεταθέσεις αυτές πραγματοποιούνται από τα αρμόδια για την πραγματοποίηση της μετάθεσης όργανα της υπηρεσίας του υπαλλήλου, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης. 12.Μέχρι να καταρτισθεί η συλλογική σύμβαση, που προβλέπεται στο άρθρο 34 παρ. 3, το προσωπικό των Ν.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ακολουθεί το μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου. 13.Κενές θέσεις του προσωρινού οργανισμού της Ν.Α., εφόσον δε μπορούν να καλυφθούν με απόσπαση, καλύπτονται με πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων μόνο ως προς τον ανώτατο χρόνο απασχόλησης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο δημόσιο τομέα. Η διάρκεια της σύμβασης αυτής δε μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες από την κατάρτιση του οριστικού οργανισμού της Ν.Α.. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού γίνεται με πράξη του νομάρχη ύστερα από απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου. Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού αυτού βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 14.Από της καταργήσεως των υπηρεσιών της παραγρ. 2 ο προϋπολογισμός τους για το έτος 1995 καθίσταται προϋπολογισμός της Ν.Α. και εκτελείται από τις Υπηρεσίες Εντελλομένων Εξόδων. Ο προϋπολογισμός των Ν.Α. για το έτος 1996 θα επιχορηγηθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με το συνολικό ύψος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του έτους 1995 των ανωτέρω υπηρεσιών, προσαυξημένο κατά το ποσοστό αύξησης των λειτουργικών (λοιπών) δαπανών τακτικού Προϋπολογισμού σε σχέση με το 1995. 15.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία ειδικής ταμιακής και λογιστικής υπηρεσίας των Ν.Α. για τη διεκπεραίωση των λογιστικών και ταμιακών εργασιών της Ν.Α. μέχρι τη σύνταξη του οργανισμού της. Η στελέχωση της υπηρεσίας αυτής γίνεται από το προσωπικό που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου αυτού. 16.Όπου στις διατάξεις του νόμου αυτού αναφέρεται έναρξη λειτουργίας της Ν.Α. νοείται ο χρόνος κατά τον οποίο έχουν εκλεγεί και συγκροτηθεί τα όργανα, που προβλέπονται στην παράγρ. 1 του άρθρου 4. Ο ακριβής χρόνος προσδιορίζεται με διαπιστωτική πράξη των νομαρχών που προβλέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου. 17.Οι θέσεις των νομαρχών και επάρχων και τα νομαρχιακά και επαρχιακά συμβούλια, που προβλέπονται από τις διατάξεις, που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, καταργούνται, με την έναρξη λειτουργίας της Ν.Α.. 18.Μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Ν.Α. η δημοσίευση, που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 11, γίνεται στο κατάστημα της νομαρχίας. Στις Ν.Α. με περιφέρεια την περιφέρεια δύο νομών αρμόδιος νομάρχης για όλα τα θέματα διενέργειας των πρώτων εκλογών για την εκλογή των οργάνων της Ν.Α. είναι ο νομάρχης της έδρας της Ν.Α. και ή ανωτέρω δημοσίευση γίνεται στο κατάστημα της νομαρχίας της έδρας της Ν.Α.. Αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο για την εκδίκαση των ενστάσεων κατά του κύρους των εκλογών είναι το διοικητικό πρωτοδικείο της έδρας της Ν.Α. ή το διοικητικό πρωτοδικείο που έχει αρμοδιότητα στο νομό που είναι η έδρα της Ν.Α., αν δεν υφίσταται σε αυτή διοικητικό πρωτοδικείο. 19.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων προσαρμόζονται οι διατάξεις των ν. 1515/1985 και 1561/1985, που αναφέρονται στις αρμοδιότητες και στα όργανα διοίκησης των Οργανισμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και στη διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης των αναπτυξιακών προγραμμάτων, με σκοπό την εναρμόνιση με τις ρυθμίσεις, που προβλέπει ο νόμος αυτός. 20.Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συγκροτείται επιτροπή από έναν εκπρόσωπο καθενός από τα Υπουργεία Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έναν εκπρόσωπο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., για τη μελέτη και την υποβολή προτάσεων για το συνταξιοδοτικό καθεστώς και την υγειονομική περίθαλψη των υπαλλήλων των Ν.Α.. Με κατεύθυνση την εξέταση της δυνατότητας εφαρμογής ενός συστήματος αντίστοιχου εκείνου που ισχύει για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού και επιπλέον της μελέτης του τρόπου υπαγωγής των υπαλλήλων των Ν.Α. στο Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων και στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Εκπρόσωποι των υπουργείων στην επιτροπή ορίζονται από τους αρμόδιους υπουργούς δημόσιοι υπάλληλοι ή επιστήμονες που έχουν γνώση και εμπειρία στα σχετικά θέματα. Στον πρόεδρο, στα μέλη και στο γραμματέα της επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών κατά παρέκκλιση των διατάξεων των ν. 1256/1982 και 1505/1984, όπως κάθε φορά ισχύουν. 21.Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, το κώλυμα του δεύτερου εδαφίου της παραγρ. 1 του άρθρου 6 δεν ισχύει για τους υπηρετούντες νομάρχες οι οποίοι θα παραιτηθούν σαράντα (40) ημέρες πριν από την ημέρα διενέργειας των εκλογών και για τους υπαλλήλους οι οποίοι θα παραιτηθούν από τη θέση προϊσταμένου μέσα στην ίδια προθεσμία. Άρθρο 40 Ειδικές ρυθμίσεις για τις Ν.Α. με περιφέρεια δύο ή περισσότερους νομούς Στις Ν.Α. των οποίων η Περιφέρεια περιλαμβάνει δυο ή περισσότερους νομούς εφαρμόζονται οι πιο κάτω ειδικές ρυθμίσεις: 1.Κάθε νομός αποτελεί Νομαρχιακό Διαμέρισμα της ενιαίας Ν.Α.. Έδρα του Νομαρχιακού Διαμερίσματος είναι η έδρα του αντίστοιχου νομού στην οποία βρίσκεται και το κατάστημά του. Σε κάθε Νομαρχιακός Διαμέρισμα εκλέγεται αριθμός. Νομαρχιακών Συμβούλων ανάλογος με τον πληθυσμό του, κατά τις διακρίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4. Ο συνολικός αριθμός των μελών του Ν.Σ. είναι ίσος με το άθροισμα του αριθμού των μελών των Συμβουλίων των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων. 2.Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει έναν υποψήφιο νομάρχη, ισάριθμους με τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα αναπληρωτές νομάρχες και υποψήφιους για μέλη του Ν.Σ.. Ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων του Συμβουλίου κάθε Διαμερίσματος είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των νομαρχιακών συμβούλων που εκλέγει και μπορεί να αυξηθεί μέχρι 30%. Στον αριθμό των νομαρχιακών συμβούλων δεν περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι αναπληρωτές νομάρχες. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 7 για την κατανομή των υποψήφιων συμβούλων κάθε συνδυασμού στις επαρχίες της ΝΑ. εφαρμόζεται χωριστά σε κάθε Διαμέρισμα με βάση τον πληθυσμό του Διαμερίσματος. 3.Η δήλωση της παραγράφου 3 του άρθρου 7 περιλαμβάνει για κάθε υποψήφιο αναπληρωτή νομάρχη και νομαρχιακό σύμβουλο και ένδειξη του Νομαρχιακού Διαμερίσματος για το οποίο είναι υποψήφιος. 4.Στα ψηφοδέλτια, μετά το επώνυμο, το όνομα και το όνομα πατέρα των υποψηφίων αναπληρωτών νομαρχών και υποψηφίων συμβούλων αναγράφεται το Νομαρχιακό Διαμέρισμα για το οποίο είναι υποψήφιοι. Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του μέχρι και προς πέντε υποψηφίους συμβούλους της Ν.Α.. 5.Ο υπολογισμός των 3/5 και των 2/5 των εδρών της Ν.Α. που ανήκουν στον επιτυχόντα συνδυασμό και στους επιλαχόντες συνδυασμούς αντίστοιχα γίνεται χωριστά για κάθε Διαμέρισμα ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός σε ολόκληρη την περιφέρεια της Ν.Α.. 6.Η αναλογική κατανομή των εδρών στις περιπτώσεις του άρθρου 9 παράγραφοι 5 και 6, καθώς και η κατανομή των εδρών στις περιπτώσεις του άρθρου 10 παράγραφοι 2, 3 και 4 γίνεται χωριστά σε κάθε Διαμέρισμα με βάση όμως τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων σε ολόκληρη την περιφέρεια της Ν.Α.. 7.Όργανα του Νομαρχιακού Διαμερίσματος είναι το Συμβούλιο του Διαμερίσματος, που αποτελείται από όλους τους συμβούλους του Διαμερίσματος, οι Νομαχιακές Επιτροπές του Διαμερίσματος και ο αναπληρωτής νομάρχης του Διαμερίσματος. 8.Με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, που λαμβάνεται στην αρχή της Νομαρχιακής Περιόδου, κατόπιν προτάσεως του νομάρχη και των αναπληρωτών νομαρχών καθορίζονται οι αρμοδιότητες που ασκούνται από το ίδιο και οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στα Συμβούλια των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων. 9.Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Συμβουλίου του Νομαρχιακού Διαμερίσματος εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 14, με τις κατωτέρω διαφοροποιήσεις: 1)Το Συμβούλιο του Νομαχιακού Διαμερίσματος συνέρχεται για τη συγκρότησή του σε σώμα την τρίτη Κυριακή του Ιανουαρίου του πρώτου και του τρίτου χρόνου της νομαρχιακής περιόδου και, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν προσκληθεί σε συνεδρίαση, συνέρχεται χωρίς πρόσκληση την αμέσως επόμενη Κυριακή στις 11 το πρωί. 2)Ο σύμβουλος ή οι σύμβουλοι που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 είναι σύμβουλος ή σύμβουλοι του Νομαρχιακού Διαμερίσματος. 3)Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 δεν ισχύει για το Νομαρχιακό Συμβούλιο των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του άρθρου αυτού. 10.Αναπληρωτές νομάρχες εκλέγονται οι υποψήφιοι του επιτυχόντος συνδυασμού και δεν ανακαλούνται. 11.Νομαρχιακές Επιτροπές συνιστώνται μόνο στα Ν.Δ.. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 και των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 15 εφαρμόζονται αναλόγως για τις Νομαχιακές Επιτροπές των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων. 12.Ο αναπληρωτής νομάρχης ορίζει τους προέδρους των Ν.Ε. του Διαμερίσματος με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 4 και γενικά ασκεί, για την Περιφέρεια του Διαμερίσματος, όλες τις αρμοδιότητες του Νομάρχη. Τα καθήκοντα του αναπληρωτή νομάρχη όταν τα συμφέροντά του συγκρούονται με τα συμφέροντα του Διαμερίσματος ασκεί ο πρόεδρος της Ν.Ε. που ορίζεται από το Συμβούλιο του Διαμερίσματος. 13.Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο νομάρχης αναπληρούται από τον αναπληρωτή νομάρχη της έδρας της Ν.Α. και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον αναπληρωτή νομάρχη του άλλου Διαμερίσματος. 14.Ο αναπληρωτής νομάρχης, όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρούται από έναν από τους προέδρους των Ν.Ε. με τη σειρά που αυτός έχει ορίσει. 15.Ο αναπληρωτής νομάρχης λαμβάνει τα έξοδα παράστασης που λαμβάνει και ο νομάρχης. Η αποζημίωση της παραγράφου 4 του άρθρου 17 για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου καταβάλλεται και για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Νομαρχιακού Διαμερίσματος. 16.Οι πράξεις των οργάνων του Νομαρχιακού Διαμερίσματος είναι εκτελεστές αφότου εκδοθούν. Οι διατάξεις του άρθρου 18 για τον έλεγχο των πράξεων των οργάνων της Ν.Α. εφαρμόζονται αναλόγως και για τον έλεγχο των πράξεων των οργάνων του Νομαρχιακού Διαμερίσματος. 17.Ο Προϋπολογισμός εκτός από το γενικό μέρος περιλαμβάνει και παραρτήματα, αντίστοιχα με τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα, στα οποία γράφονται τα έσοδα και τα έξοδα ξεχωριστά για κάθε Διαμέρισμα. Ποσοστό των εσόδων κάθε Διαμερίσματος, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Ν.Σ., αποτελεί έσοδο του γενικού μέρους του Προϋπολογισμού. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Άρθρο 41 1.Τα άρθρα 24 και 25 και η παρ. 3 του άρθρου 26 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (π.δ. 323/1989 Φ ΕΚ 146 Α ) καταργούνται και το άρθρο 23 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Η διοίκηση όλων των τοπικών υποθέσεων ανήκει στην αρμοδιότητα των δήμων και των κοινοτήτων, κύρια μέριμνα των οποίων αποτελεί η προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων, καθώς και των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων της. Στην αρμοδιότητα των δήμων και των κοινοτήτων ανήκουν ιδίως: 1)η κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία: ι) συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτικών έργων, έργων δημοτικής και κοινοτικής οδοποιίας, πλατειών, γεφυρών και έργων ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων. 1) χώρων πρασίνου, βοσκοτόπων, υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων, κοιμητηρίων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης και αναψυχής και ιιι) δημοτικών, κοινοτικών και λαϊκών αγορών, 2)η λειτουργία των εμποροπανηγύρεων, 3)η καθαριότητα και η διαχείριση των απορριμάτων, η κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία λουτρών και αποχωρητηρίων, 4)η ίδρυση και η λειτουργία παιδικών, βρεφικών, βρεφονηπιακών σταθμών και νηπιαγωγείων, κέντρων ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, Κ.ΑΠ.Η., και κέντρων υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες και η μελέτη και εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, 5)η ίδρυση, κατασκευή και λειτουργία πολιτιστικών και πνευματικών/κέντρων, σχολών διδασκαλίας μουσικής, χορού, ζωγραφικής και κέντρων επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων, 6)η εξασφάλιση στέγης και η δημιουργία θερέτρων, 7)η μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης, 8)η προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, η προστασία της ζωής και της υγείας των κατοίκων και η κατάρτιση ειδικών προγραμμάτων πρόληψης, άμεσης βοήθειας και θεραπείας, 9)Να ιδρύει και να φροντίζει για τη λειτουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, όπως βιβλιοθήκες, μουσεία, πινακοθήκες, φιλαρμονικές, θέατρα, να αναλαμβάνει την επισκευή και συντήρηση παραδοσιακών ή ιστορικών κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή κοινωνικές και πολιτιστικές λειτουργίες και σε συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς να συντηρεί και να φροντίζει τη λειτουργία αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής. 10)η κατασκευή, επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, 11)η κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και διαχείριση των δημοτικών και κοινοτικών σταδίων, των γυμναστηρίων και των αθλητικών κέντρων, ιβ) η προστασία, η αξιοποίηση και εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών, των ιαματικών πηγών και των ήπιων μορφών ενέργειας, 12)η υλοποίηση του πολεοδομικού σχεδιασμού, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), καθώς και κάθε άλλο σχέδιο χωροταξικού επιπέδου και η τήρηση των δεδομένων του κτηματολογίου της περιοχής τους, όπως αυτά προκύπτουν από το συνολικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη διαχείριση του Εθνικού Κτηματολογίου, 13)η ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας ο προσδιορισμός και η λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων, η ονομασία των οδών και των πλατειών και η τοποθέτηση πινακίδων, η αρίθμηση των κτισμάτων καθώς και η διοίκηση της αστικής συγκοινωνίας, 14)ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την καθαριότητα, την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων, την οικοδόμηση, την ύδρευση, την άρδευση, την αποχέτευση την ηχορρύπανση, τη ρύπανση των θαλασσών από πηγές ξηράς, την προστασία των επίγειων και υπόγειων υδάτινων αποθεμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος, 15)ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την λειτουργία των πάσης φύσεως επιτηδευμάτων και επαγγελμάτων, 16)η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών ή κοινοτικών εργαστηρίων και ο έλεγχος των υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων, της ρύπανσης των υδάτων και της θάλασσας, 17)η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας των οποίων καθορίζονται από υγειονομικές διατάξεις, 18)η χορήγηση αδειών μικροπωλητών και η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση περιπτέρων και κυλικείων εντός κοινόχρηστων χώρων, και) η χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων, που προβλέπονται από τους α.ν 445/1937 και 446/1937, 19)η χορήγηση των αδειών λειτουργίας μουσικής σε δημόσια κέντρα, που προβλέπονται από αστυνομικές διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85 υγειονομική διάταξη (Β - 593), 20)η χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδιών, που προβλέπονται από αστυνομικές διατάξεις και δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 2000/1991, 21)η διαχείριση της δημοτικής ή κοινοτικής περιουσίας και η κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία δημοτικών ή κοινοτικών καταστημάτων, 22)η μελέτη, εκτέλεση και εκμετάλλευση βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες που καθορίζονται στα πλαίσια του πολεοδομικού και του χωροταξικού σχεδιασμού, 23)η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής τους, 24)η αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία υγρών και αερίων καυσίμων, 25)η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων, 26)η έκδοση κανονιστικών αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 30. 2.Για την άσκηση της αρμοδιότητας της περίπτωσης ιδ της παραγρ. 1 ο δήμος ή η κοινότητα μπορεί να προβλέπει στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας τη συγκρότηση ειδικής υπηρεσίας. Η απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. 3.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού των Εσωτερικών, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος, καθορίζονται οι αρμοδιότητες και ο τρόπος άσκησής τους, τα προσόντα, τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των οργάνων της ειδικής υπηρεσίας, της παραγρ.2. 2.Το άρθρο 12 του π.δ. 323/1989 (ΦΕΚ 46 Α) διατηρείται σε ισχύ. Οι αρμοδιότητες του νομάρχη που αναφέρονται σε αυτό ασκούνται από το Γενικό Γραμματέα της περιφέρειας. . Άρθρο 42 1.Κρατικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί που λειτουργούν με τις διατάξεις του από 2.11.1935 α.ν. (ΦΕΚ 527 Α) μεταβιβάζονται στους δήμους, εφόσον έχουν πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων ή στα Συμβούλια Περιοχής στη διοικητική περιφέρεια των οποίων λειτουργούν, εφόσον δεν υπάρχουν δήμοι με τον πληθυσμό αυτό και λειτουργούν ως δημοτικά νομικά πρόσωπα του άρθρου 187 του π.δ. 323/1989 (Δ.Κ.Κ.). 2.Η μεταβίβαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου του δήμου ή της κοινότητας στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί ο παιδικός ή βρεφονηπιακός σταθμός και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3.Από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης ο παιδικός ή βρεφονηπιακός σταθμός λειτουργεί ως δημοτικό ή κοινοτικό νομικό πρόσωπο του άρθρου 187 του π.δ. 323/1989 και ο δήμος ή η κοινότητα οφείλει να προσαρμόζει τη συστατική του πράξη στις διατάξεις του Δ.Κ.Κ.. 4.Από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στα νέα νομικά πρόσωπα περιέρχεται και η κινητή και ακίνητη περιουσία την οποία χρησιμοποιούσε ο κρατικός σταθμός. Σε περίπτωση κατάργησης του νομικού προσώπου η περιουσία περιέρχεται στον οικείο Ο.Τ.Α.. Με την επιμέλεια του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ενεργείται απογραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στο νομικό πρόσωπο εντός εξαμήνου από την μετατροπή του σε δημοτικό ή κοινοτικό νομικό πρόσωπο. Απόσπασμα της εκθέσεως απογραφής που περιγράφει τα αποκτώμενα από το νέο νομικό πρόσωπο ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα, με την περίληψη, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καταχωρείται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. 5.Το προσωπικό, που υπηρετεί στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, που περιέρχονται στους Ο.Τ.Α. με τη διαδικασία των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος, διατίθεται αυτοδικαίως και εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι την έξοδό του από την υπηρεσία, στα νέα νομικά πρόσωπα, χωρίς να αλλάζει το καθεστώς της υπηρεσιακής και ασφαλιστικής του κατάστασης μέχρι της καθοιονδήποτε τρόπο εξόδου από την υπηρεσία. 6.Με απόφαση των οικείων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, συντάσσονται νέοι κανονισμοί λειτουργίας των σταθμών της παραγράφου 2 του παρόντος , με βάση πρότυπο κανονισμό που συντάσσεται από τα Υπουργεία Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εσωτερικών. Μέχρι τη σύνταξη νέου κανονισμού, εξακολουθεί να ισχύει ο προηγούμενος κανονισμός λειτουργίας. 7.Τα νομικά πρόσωπα του άρθρου αυτού επιχορηγούνται υποχρεωτικά κάθε έτος από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας, τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και την αγορά εξοπλισμού. Άρθρο 43 Ανάθεση αρμοδιοτήτων Το άρθρο 29 του π.δ. 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: Οι δήμοι και οι κοινότητες μπορούν, κατ εξαίρεση, να αναθέτουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα την άσκηση ορισμένης αρμοδιότητάς τους στο κράτος ή σε άλλο νομικό πρόσωπο. Η ανάθεση της αρμοδιότητας αποφασίζεται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού αριθμού των μελών του. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι όροι άσκησης της αρμοδιότητας και η χρονική διάρκεια της ανάθεσής της. Σε κάθε περίπτωση οι όροι αυτοί διασφαλίζουν τη διοίκηση της υπόθεσης από το δήμο ή την κοινότητα. Όταν η ανάθεση της αρμοδιότητας γίνεται σε άλλο. εκτός από το κράτος, νομικό πρόσωπο μπορεί να περιληφθεί στους όρους της και η εκπροσώπηση του δήμου ή της κοινότητας στο όργανο που διοικεί το νομικό πρόσωπο, καθώς και ο τρόπος της εκπροσώπησης. Μετά την ανάθεση η αρμοδιότητα ασκείται από το κράτος ή το νομικό πρόσωπο προς το οποίο έγινε η μεταβίβασή της και τα όργανά τους ασκούν τις προβλεπόμενες από το νόμο δραστηριότητες για λογαριασμό του δήμου ή της κοινότητας, εκτός εάν το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο περιέλαβε στους όρους της ανάθεσης διαφορετική ρύθμιση. Σε όλα τα έγγραφα και τις πράξεις που εκδίδονται στα πλαίσια της άσκησης της αρμοδιότητας αυτής από τον αναλαμβάνοντα την αρμοδιότητα, σημειώνεται υποχρεωτικά ότι η έκδοσή τους γίνεται για λογαριασμό του δήμου ή της κοινότητας και αναγράφονται τα στοιχεία της απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου με την οποία έγινε η ανάθεση. Άρθρο 44 Το άρθρο 30 του π.δ. 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: 1.Το δημοτικό ή το κοινοτικό συμβούλιο μπορεί να εκδίδει τοπικές κανονιστικές αποφάσεις με τις οποίες: 1)Καθορίζονται οι όροι για τη χρήση και τη λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών και των τόπων αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των συστημάτων υδρεύσεως, αρδεύσεως και αποχετεύσεως, των αλσών και των κήπων, των κοιμητηρίων, των αθλητικών εγκαταστάσεων, των κέντρων νεότητας, των παιδικών χαρών, των παιδικών και βρεφικών σταθμών, των υγειονομικών σταθμών και των κέντρων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, των πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, των δημοτικών ή κοινοτικών λαϊκών κατοικιών, θερέτρων και τουριστικών εγκαταστάσεων, των πεζοδρομίων, των πλατειών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων. 2)Ρυθμίζονται θέματα κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων, ειδικών όρων δόμησης, καθαριότητας, προστασίας των κατοίκων από την ηχορρύπανση, προστασίας των θαλασσών, των υπόγειων και των επίγειων υδάτινων αποθεμάτων από τη ρύπανση και 3)Ορίζονται οι όροι λειτουργίας των ψυχαγωγικών παιδιών των θεάτρων, των κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων, των νυκτερινών κέντρων, των μπαρ και των συναφών καταστημάτων. Ειδικά για τη λειτουργία εμποροπανηγύρεων γενικότερης τοπικής σημασίας που έχουν καθιερωθεί εθιμικά ή με διάταγμα, ισχύει ο τόπος, ο χρόνος και ο τρόπος του τελευταίου έτους λειτουργίας, αν το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο δεν εκδώσει κανονιστική απόφαση 2.Με τις κανονιστικές αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να καθορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα και να ορίζεται το ύψος του προστίμου για κάθε περίπτωση. 3.Οι διατάξεις, που προβλέπει η παρ. 1, δημοσιεύοντο με ανάρτηση στις πινακίδες του δήμου ή της κοινότητα για την οποία συντάσσεται αποδεικτικό. Οι διατάξει: αυτές παραμένουν συνεχώς εκτεθειμένες σε χώρο τα δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, που είναι προσιτός στο κοινό 4.Όποιος παραβαίνει τις προαναφερόμενες διατάξεις τιμωρείται, σύμφωνα με το άρθρο 459 του Ποινικού Κώδικα. Άρθρο 45 1.Η παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 1416/1984 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 1900/1990 (ΦΕΚ 125 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 2.Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα όργανα της υπηρεσίας της παρ. 2 του άρθρου 23 του π.δ. 323/1989 ή του νομικού προσώπου που ασκεί την αρμοδιότητα κατά το άρθρο 29 του ίδιου προεδρικού διατάγματος ή από υπαλλήλους του δήμου ή της κοινότητας που ορίζονται με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου κοινότητας. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ρυθμίζονται τα ειδικότερα διαδικαστικά και τεχνικά θέματα της βεβαίωσης των παραβάσεων. 2.Ακινητοποίηση οχημάτων εντός των χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2094/1992 (ΦΕΚ 182 Α) μπορούν να ενεργούν και τα όργανα της προηγούμενης παραγράφου. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ορίζεται ο τρόπος πληρωμής των προστίμων κατά τις εργάσιμες και μη εργάσιμες ώρες, η διαδικασία ακινητοποίησης του οχήματος και τα έξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς με τα οποία επιβαρύνεται ο παραβάτης καθώς και ο τρόπος πληρωμής τους. 3.Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται στους παραβάτες των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2094/1992) εισπράττονται μαζί με τα τέλη κυκλοφορίας του οχήματος και αποδίδονται στους δικαιούχους Ο.Τ.Α.. Η διαδικασία απόδοσης των ποσών, οι τεχνικές λεπτομέρειες της είσπραξης και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. 4.Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για τα πρόστιμα του άρθρου 4 του ν. 1900/1990. Η μη καταβολή των προστίμων αυτών δεν αποτελεί πταισματική παράβαση από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Άρθρο 46 1.Δήμοι, κοινότητες, σύνδεσμοι, νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της αυτοδιοίκησης μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις με τις οποίες ανατίθεται η άσκηση αρμοδιοτήτων του ενός φορέα στον άλλο. Στην ανάθεση μπορεί να περιλαμβάνεται η αρμοδιότητα επιβολής, βεβαίωσης και είσπραξης τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. 2.Οι συμβαλλόμενοι φορείς μπορεί να χρηματοδοτούνται για την εκτέλεση των συμβάσεων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων ή τους προϋπολογισμούς άλλων φορέων του δημόσιου τομέα. 3.Δήμοι, κοινότητες, σύνδεσμοι, νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της αυτοδιοίκησης, μπορούν να αναθέτουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες, την παροχή υπηρεσιών ή την εκτέλεση προγραμμάτων, με τη διενέργεια διαγωνισμού. 4.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. ρυθμίζονται το πεδίο εφαρμογής του άρθρου αυτού, τα σχετικά με τις προϋποθέσεις, τους βασικούς όρους της προκήρυξης, τη διαδικασία και τα όργανα διενέργειας του διαγωνισμού, τους όρους που πρέπει να πληρούν οι ανάδοχοι και τους βασικούς όρους των συμβάσεων ανάθεσης, την εκδίκαση των ενστάσεων, την επίλυση των διαφορών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 5.Διατάξεις που αφορούν την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών ή προγραμμάτων διατηρούνται σε ισχύ. Άρθρο 47 Έλεγχος των πράξεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 1.Ο έλεγχος σκοπιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α. καταργείται. 2.Κάθε δημότης και ο οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει στην επιτροπή του άρθρου 18 και να προσβάλει τις πράξεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, για παράβαση νόμου, μέσα σε δέκα (10) ημέρες, αφότου οι πράξεις αυτές δημοσιεύθηκαν. Στην ίδια επιτροπή και με τις ίδιες προϋποθέσεις προσβάλλονται και οι πράξεις των δημάρχων, προέδρων κοινοτήτων και μονομελών οργάνων των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α.. 3.Η επιτροπή με αιτιολογημένη απόφαση της ακυρώνει για παράβαση νόμου πράξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της πράξης μαζί με τα έγγραφα που προβλέπει η νομοθεσία για την έκδοσή της. Αν περάσει η προθεσμία, χωρίς να εκδοθεί ακυρωτική απόφαση, θεωρείται ότι η σχετική πράξη έχει νόμιμα εκδοθεί. Μέσα στην ίδια προθεσμία η επιτροπή αποφασίζει για τις προσφυγές του δεύτερου εδαφίου της παρ.2, ακυρώνοντας τη σχετική πράξη ή αποφαινόμενη ότι νόμιμα εκδόθηκε. 4.Για τον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων των οργάνων των Ο.Τ.Α. και την εκδίκαση των προσφυγών κατά των πράξεων αυτών, μετέχει στην επιτροπή του άρθρου 18 ως τρίτο μέλος, αντί του ,εκπροσώπου της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, ένας αιρετός εκπρόσωπος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του νομού, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη διοικούσα επιτροπή της Τ.Ε.Δ.Κ. του νομού. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού ο αντιπρόσωπος της Τ.Ε.Δ.Κ. στην επιτροπή ορίζεται μέχρι 31.12.1994 με έγγραφό της προς το γενικό γραμματέα της περιφέρειας. Αν η Τ.Ε.Δ.Κ. δεν υποδείξει εκπρόσωπο, ορίζεται από το γενικό γραμματέα της περιφέρειας με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής ένα από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της. 5.Κατά των αποφάσεων της επιτροπής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στον αρμόδιο υπουργό, για παράβαση του νόμου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως, όπως ισχύει κάθε φορά. 6.Οι διατάξεις αυτού του άρθρου πλην του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 τίθενται σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 1995. Άρθρο 48 1.Σε κάθε νομό συνιστώνται με το νόμο αυτό κατά το άρθρο 102 παρ.3 του Συντάγματος, σύνδεσμοι των οποίων η εδαφική περιφέρεια προσδιορίζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εφάπαξ με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Η έδρα των συνδέσμων αυτών και η ονομασία τους ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα. Της ονομασίας του συνδέσμου προτάσονται οι λέξεις συμβούλιο περιοχής και ακολουθεί το όνομα. Για την έκδοση του διατάγματος αυτού λαμβάνονται υπόψη οι συγκοινωνιακές, πληθυσμιακές και δημογραφικές, γεωγραφικές, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και οικιστικές συνθήκες. 2.Αναπτυξιακοί σύνδεσμοι που βρίσκονται μέσα στα όρια συμβουλίου περιοχής καταργούνται αυτοδικαίως τρεις (3) μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας του συμβουλίου περιοχής (εγκατάσταση όλων των οργάνων του) και το συμβούλιο περιοχής καθίσταται καθολικός διάδοχος του αναπτυξιακού συνδέσμου. Το προσωπικό του αναπτυξιακού συνδέσμου καθίσταται προσωπικό του συμβουλίου περιοχής. 3.Οι Ο.Τ.Α., που βρίσκονται μέσα στην περιφέρεια του κάθε συμβουλίου περιοχής, του οποίου αποτελούν μέλη, ορίζουν, μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του πρώτου έτους της δημοτικής περιόδου, τους εκπροσώπους τους στο διοικητικό του συμβούλιο. Στην ίδια συνεδρίαση καθορίζουν και το ύψος της ετήσιας υποχρεωτικής εισφοράς τους στο συμβούλιο περιοχής σε ποσοστό των εσόδων του προϋπολογισμού κάθε Ο.Τ.Α., μέλους, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του ελάχιστου ποσοστού που ορίζεται με απόφαση του. Υπουργού Εσωτερικών. Στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, που χρηματοδοτούνται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους κατά το άρθρο 25 του ν. 1828/1989, περιλαμβάνονται και τα συμβούλια περιοχής. 4.Τα συμβούλια περιοχής έχουν σκοπό το σχεδιασμό και προγραμματισμό της ανάπτυξης της περιοχής τους, την εκτέλεση έργων και πραγματοποίηση προμηθειών, την παροχή υπηρεσιών για την κοινή εξυπηρέτηση των Ο.Τ.Α. - μελών τους και των κατοίκων της περιοχής. Για την εκπλήρωση του σκοπού τους ασκούν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1)Καταρτίζουν τα μεσοχρόνια και τα ετήσια τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα της περιοχής σύμφωνα με το ν. 1622/1986. 2)Συμμετέχουν στη διαδικασία κατάρτισης των μεσοχρόνιων νομαρχιακών αναπτυξιακών προγραμμάτων με σχετικές προτάσεις. 3)Διαχειρίζονται τις χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από τους πόρους των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορούν την περιοχή τους. 4)Υλοποιούν τον πολεοδομικό σχεδιασμό στα πλαίσια των εγκεκριμένων Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) ή των Ειδικών Χωροταξικών Μελετών και τηρούν τα δεδομένα του Κτηματολογίου της περιοχής τους, όπως αυτά προκύπτουν από το συνολικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη διαχείριση του Εθνικού Κτηματολογίου. 5)Παρέχουν οργανωτική και διοικητική υποστήριξη στους Ο.Τ.Α. - μέλη τους. 6)Μεριμνούν για την εκτέλεση και λειτουργία διακοινοτικών και διαδημοτικών έργων τεχνικής υποδομής και κοινωνικού εξοπλισμού. 7)Μεριμνούν για την προστασία του περιβάλλοντος σε θέματα διακοινοτικής ή διαδημοτικής σημασίας. 8)Αξιοποιούν τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους διακοινοτικής ή διαδημοτικής σημασίας. 9)Ασκούν όσες άλλες αμροδιότητες ανατίθενται στο συμβούλιο περιοχής από τους Ο.Τ.Α. - μέλη τους ή από τη Ν.Α. Το συμβούλιο περιοχής δεν ασκεί τις αρμοδιότητες με στοιχεία α, β, γ, δ και ε της παραγράφου αυτής, για την εδαφική περιφέρεια δήμου ή κοινότητας με πληθυσμό μεγαλύτερο από 5.000 κατοίκους, εκτός αν τις αναθέσει με απόφασή του, το συμβούλιο του δήμου ή της κοινότητας αυτής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εφαρμογής ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, μπορεί, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών να μειωθεί το όριο των 5.000 κατοίκων σε 3.000 κατοίκους και ειδικά για νησιωτικές περιοχές σε 2.000 κατοίκους. Ειδικά στους νομούς με περισσότερα από ένα νησιά τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού μπορούν να καθορίζουν αρμοδιότητες της ΝΑ τις οποίες θα ασκεί το συμβούλιο περιοχής (συμβούλιο νησιού) και τα όργανα άσκησής τους. 5.Όργανα του συμβουλίου περιοχής είναι: το διοικητικό συμβούλιο, η εκτελεστική επιτροπή και ο πρόεδρος. 6.Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται από αιρετούς εκπροσώπους του κάθε δήμου ή της κάθε κοινότητας, που υποδεικνύονται από τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλιά τους, ανάλογα με τον πληθυσμό τους, με βάση τον πληθυσμό του μικρότερου δήμου ή της μικρότερης κοινότητας, που εκπροσωπείται με έναν αντιπρόσωπο. Ο αριθμός των εκπροσώπων του καθενός από τους λοιπούς δήμους και κοινότητες, που μετέχουν στο σύνδεσμο, βρίσκεται με τη διαίρεση του πληθυσμού του δια του πληθυσμού του μικρότερου από αυτούς Αν τυχόν απομένει κλάσμα μεγαλύτερο από μισή μονάδα, υπολογίζεται ως μονάδα. 7.Αν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνο με τον υπολογισμό του προηγούμενου εδαφίου είναι περισσότερα από είκοσι πέντε (25), κάθε δημοτικό και κοινοτικό συμβούλιο εκλέγει αντιπροσώπους για το διοικητικό συμβούλιο ως εξής: Ο συνολικός πραγματικός πληθυσμός των Ο.Τ.Α. του συμβουλίου περιοχής διαιρείται με τον αριθμό δεκαεννέα (19) και προκύπτει το μέτρο υπολογισμού των αντιπροσώπων. Κάθε ΟΤΑ υποδεικνύει αριθμό αντιπροσώπων ίσο με το πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσμού του με το μέτρο αυτό. Ανεξαρτήτως του πηλίκου, κάθε Ο.Τ.Α. υποδεικνύει τουλάχιστον έναν αντιπρόσωπο. Αν τυχόν απομένει κλάσμα μεγαλύτερο από μισή μονάδα, υπολογίζεται ως μονάδα 8.Το διοικητικό συμβούλιο έχει τις αρμοδιότητες τα δημοτικού συμβουλίου και ο πρόεδρος του τις αρμοδιότητες του δημάρχου και του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Η εκτελεστική επιτροπή έχει τις αρμοδιότητες της δημαρχιακής επιτροπής και όσες αρμοδιότητες της αναθέτει το διοικητικό συμβούλιο. Δεν μεταβιβάζονται στην εκτελεστική επιτροπή οι αρμοδιότητες για τον κανονισμό των εργασιών του διοικητικού συμβουλίου, τον κανονισμό των εργασιών της εκτελεστικής επιτροπής, τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του συνδέσμου, τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό και το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων. Οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τους δήμους εφαρμόζονται αναλόγως ως προς τη διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία του συμβουλίου περιοχής. 9.Οι διατάξεις των άρθρων 190 έως 195 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, π.δ.323/1989 (ΦΕΚ 146 Α), καθώς και κάθε άλλη που αφορά συνδέσμους δήμων και κοινοτήτων εφαρμόζονται ανάλογα και για τα συμβούλια περιοχής, εφόσον δεν είναι αντίθετες προς τις διατάξεις αυτού του άρθρου. 10.Στους πόρους του συμβουλίου περιοχής περιλαμβάνονται και οι χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 11.Τα συμβούλια περιοχής από την έναρξη λειτουργίας τους υποκαθιστούν τους αναπτυξιακούς συνδέσμους στην εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1622/1986 για το δημοκρατικό προγραμματισμό. Από 1.1.1995 δεν επιτρέπεται η σύσταση αναπτυξιακών συνδέσμων. 12.Το μόνιμο προσωπικό των συμβουλίων περιοχής υπάγεται στις διατάξεις του πρώτου μέρους του ν. 1188/1981 περί κυρώσεως του κώδικος περί καταστάσεως προσωπικού οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. 13.Τα συμβούλια περιοχής, από την έναρξη λειτουργίας τους, καταρτίζουν, με απόφαση του διοικητικού τους συμβουλίου, τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1188/1981, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου του άρθρου 4 του ίδιου νόμου. Στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας μπορεί να προβλέπεται ειδική ταμιακή υπηρεσία. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άρθρο 49 Διοικητική διαίρεση του κράτους Οι περιφέρειες στις οποίες διαιρείται η χώρα σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 1622/1986 για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό της περιφερειακής ανάπτυξης είναι και διοικητικές περιφέρειες και αποτελούν μονάδα διοίκησης του κράτους. Άρθρο 50 1.Το γενικό γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο προϊστάμενος δημόσιας υπηρεσίας της περιφέρειας που ορίζεται από το γενικό γραμματέα και αν δεν ορισθεί, καθώς και όταν η θέση του είναι κενή, από τον ανώτερο και μεταξύ ισόβαθμων τον αρχαιότερο προϊστάμενο δημόσιας υπηρεσίας της έδρας της περιφέρειας. 2.Ο αναπληρωτής του γενικού γραμματέα, κατά το χρόνο αναπλήρωσης εξομοιούται πλήρως με το γενικό γραμματέα, έχει τις υποχρεώσεις, ασκεί τις αρμοδιότητες και τα δικαιώματα αυτού και λαμβάνει τα μισά έξοδα παράστασης. 3.Ο γενικός γραμματέας όταν απουσιάζει ή κωλύεται εξακολουθεί να λαμβάνει τα έξοδα παράστασης. Άρθρο 51 1.Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται περιφερειακό συμβούλιο που αποτελείται από: 1)το γενικό γραμματέα της περιφέρειας, ως πρόεδρο, 2)τους νομάρχες της περιφέρειας, 3)έναν εκπρόσωπο από κάθε τοπική ένωση δήμων και κοινοτήτων που περιλαμβάνει η περιφέρεια, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τη διοικούσα επιτροπή της Τ.Ε.Δ.Κ.. 4)έναν εκπρόσωπο της περιφερειακής οργάνωσης καθενός των παρακάτω φορέων: των επιμελητηρίων των παραγωγικών τάξεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. της Γ.Σ.Ε.Ε.. Όπου δεν υφίσταται περιφερειακή οργάνωση ή η τοπική αρμοδιότητά της καλύπτει μέρος μόνο της χωρικής αρμοδιότητας της περιφέρειας, οι εκπρόσωποι ορίζονται από τις νομαρχιακές οργανώσεις του φορέα. Ο τρόπος και η διαδικασία ορισμού καθορίζονται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διοίκησης του κάθε φορέα. 2.Κατ εξαίρεση της παραγράφου 1 το περιφερειακό συμβούλιο της περιφέρειας Αττικής αποτελείται από τα μέλη που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και επιπλέον από: 1)τους δημάρχους Αθηναίων και Πειραιώς, β. τον πρόεδρο της εκτελεστικής επιτροπής του οργανισμού Αθήνας, γ. έναν .εκπρόσωπο: 1) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας, 2) του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας και 3) του Συνδέσμου Βιομηχάνων Αττικής και Πειραιώς. Στις συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου καλούνται να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου από ένας εκπρόσωπος των Υπουργείων Εσωτερικών, Εθνικής οικονομίας, Πολιτισμού, Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στις συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου καλούνται οι βουλευτές των εκλογικών περιφερειών. 3.Το περιφερειακό συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του γενικού γραμματέα της περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας του συμβουλίου και ο αναπληρωτής του από τους υπαλλήλους των φορέων του δημόσιου τομέα της έδρας του περιφερειακού συμβουλίου. 4.Το περιφερειακό συμβούλιο έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 63 του ν. 1622/1986. 5.Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών ορίζεται η αποζημίωση των μελών του περιφερειακού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, καθώς και η εκτός έδρας αποζημίωση και οι δαπάνες μετακίνησης των μελών, που η κατοικία τους δεν βρίσκεται στον τόπο που συνεδριάζει το συμβούλιο. 6.Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1995. Άρθρο 52 1.Υπουργεία των οποίων ο οργανισμός δεν προβλέπει διανομαρχική υπηρεσία στις περιφέρειες στις οποίες διαιρείται η χώρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 1622/1986, μπορούν να συστήσουν υπηρεσία στην έδρα της περιφέρειας με τοπική αρμοδιότητα τον χώρο της περιφέρειας. Η σύσταση γίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού. Με το διάταγμα αυτό καθορίζεται η διάρθρωση της υπηρεσίας, οι αρμοδιότητές της, οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι θέσεις του προσωπικού της. Για τη στελέχωση της υπηρεσίας μεταφέρεται με το ίδιο προεδρικό διάταγμα ο αναγκαίος αριθμός οργανικών θέσεων από άλλες υπηρεσίες του ίδιου ή και άλλων υπουργείων. 2.Με την ίδια διαδικασία περιφερειακές υπηρεσίες υπουργείων αναδιαρθρώνονται και η τοπική αρμοδιότητα τους, η έδρα τους και η οργάνωση τους προσδιορίζονται με βάση την περιφερειακή διοικητική διαίρεση της χώρας. 3.Όλες οι πολιτικές διοικητικές υπηρεσίες της περιφέρειας με εξαίρεση τις υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και οι νομαρχιακές υπηρεσίες που δεν καταργούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 39, αποτελούν υπηρεσίες της περιφέρειας. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και των αρμόδιων υπουργών μπορεί να ορίζεται η οργάνωση της περιφέρειας ως ενιαίας οργανικής μονάδας, να καταργούνται, ενοποιούνται, διαχωρίζονται ή μετονομάζονται υπηρεσίες, να ανακαθορίζεται η τοπική αρμοδιότητά τους και να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της. 4.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για τη σύσταση και την αναδιάρθρωση των περιφερειακών υπηρεσιών και των λοιπών φορέων του δημόσιου τομέα, η οποία γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τους φορείς αυτούς. 5.Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας, μπορεί για ειδικούς λόγους, να εξαιρούνται φορείς του δημόσιου τομέα από τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου. 6.Οι αρμοδιότητες των υπουργών σε θέματα των υπηρεσιών, που σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 39 εξαιρούνται από την κατάργηση, οι οποίες ανήκαν ή είχαν ματαβιβαστεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος στους νομάρχες, ανήκουν στο γενικό γραμματέα της περιφέρειας και θεωρούνται ότι έχουν μεταβιβαστεί αυτοδικαίως στα αρμόδια όργανα των υπηρεσιών αυτών. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών μπορεί να αναλαμβάνεται από το γενικό γραμματέα της περιφέρειας. 7.Με απόφαση του γενικού γραμματέα της περιφέρειας, μετά από πρόταση φορέα του δημόσιου τομέα που δεν έχει περιφερειακή υπηρεσία, μπορεί να ανατίθεται η άσκηση αρμοδιοτήτων του φορέα αυτού σε άλλη υπηρεσία της περιφέρειας. 8.Στην έδρα κάθε περιφέρειας καθώς και στα Υπουργεία Μακεδονίας Θράκης και Αιγαίου συγκροτούνται Γραφεία Τύπου και Πληροφοριών (Γ.Γ.Τ.Π.). Με τον Οργανισμό της Γ.Γ.Τ.Π. ρυθμίζονται τα σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη διάρθρωση του προσωπικού των Γραφείων αυτών. Το προσωπικό που υπηρετεί στα νομαρχιακά γραφώ Τύπου εσωτερικού της Γ.Γ.Τ.Π. με οποιαδήποτε έννομη σχέση μπορεί ύστερα από αίτηση του, είτε να αποσπασθεί και στη συνέχεια να μεταταχθεί ή να τοποθετηθεί στα Γραφεία Τύπου των Περιφερειών ή των Υπουργείων Μακεδονίας Θράκης και Αιγαίου ή στην Κεντρική Υπηρεσία της Γ.Γ.Τ.Π.. Σε κάθε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή σε κάθε νομαρχιακό διαμέρισμα Ν.Α. με περιφέρεια περισσότερους νομούς, ιδρύεται μία θέση δημοσιογράφου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου που διαρκεί όσο και η θητεία του νομάρχη ή του αναπληρωτή νομάρχη αντίστοιχα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 53 1.Συνιστάται στην έδρα κάθε περιφέρειας νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης...... το οποίο φέρει το όνομα της περιφέρειας και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών. 2.Σκοπός και αρμοδιότητες του περιφερειακού Ταμείου ανάπτυξης είναι: 1)Η διαχείριση, σύμφωνα με τις αποφάσεις του περιφερειακού συμβουλίου πιστώσεων του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων φορέων του δημόσιου τομέα και άλλων νομικών προσώπων χρηματοδοτήσεων προερχόμενων από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και λοιπών φορέων του εξωτερικού, οι οποίες αφορούν τα περιφερειακά, τα νομαρχιακά, τα τοπικά και τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα της περιοχής της περιφέρειας. 2)Η κατανομή των ανωτέρω πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων στους φορείς εκτέλεσης των προγραμμάτων, σύμφωνα με τις αποφάσεις του περιφερειακού συμβουλίου. 3)Η επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υπέρ του ταμείου, μετά από έγκριση του περιφερειακού συμβουλίου. 4)Η άσκηση της ταμειακής διαχείρισης της περιφέρειας. 5)Η συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκή Ένωσης. 6)Η σύναψη δανείων με χρηματοδοτικούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού για την εκτελεί έργων, την παροχή υπηρεσιών και την εφαρμογή προγραμμάτων. 7)Η ενίσχυση του επιτελικού έργου της περιφέρειας στο στρατηγικό σχεδιασμό, τη χάραξη, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της πολιτικής στους τομείς ευθύνης της, η υποβοήθηση του έργου της, η τεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών της περιφέρειας στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και ειδικότερα η εκπόνηση και η εφαρμογή των περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων, η εφαρμογή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών. 8)Η παροχή υπηρεσιών, η εκτέλεση εργασιών και διεξαγωγή ερευνών, η εκπόνηση αναπτυξιακών, τεχνικοοικονομικών, οργανωτικών μελετών και η εκπόνηση, παρακολούθηση και εφαρμογή προγραμμάτων που αναθέτει στο ταμείο η περιφέρεια ή άλλοι φορείς. 9)Η διεξαγωγή ερευνών και η εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων για τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, δήμους, κοινότητες, συνδέσμους και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της αυτοδιοίκησης, εφαρμοζομένων ανάλογα των διατάξεων του άρθρου 274 παρ. 4 του π.δ. 323/1989, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Όμοιες δραστηριότητες μπορεί να αναπτύσσει και για λογαριασμό συνεταιριστικών ή ιδιωτικών φορέων. Στην ανάθεση έργου των εδαφίων η και θ προβλέπονται οι όροι ανάθεσής του και η αμοιβή του ταμείου. Άρθρο 54 1.Το ταμείο διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο και τον πρόεδρο. Το διοικητικό συμβούλιο, συγκροτείται με απόφαση του γενικού γραμματέα της περιφέρειας για τετραετή θητεία και αποτελείται από: α. Το γενικό γραμματέα της περιφέρειας, ως πρόεδρο, β. έναν εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας, γ. έναν εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερης βαθμίδας, δ. έναν εκπρόσωπο προερχόμενο από τις εργοδοτικές οργανώσεις, ε. έναν εκπρόσωπο προερχόμενο από τις εργατικές οργανώσεις και στ. δύο προϊστάμενους υπηρεσιών της περιφέρειας οριζόμενους από το γενικό γραμματέα της περιφέρειας. Οι με στοιχεία β, γ, δ, ε, ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, από το γενικό γραμματέα μεταξύ των μελών του περιφερειακού συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένα από τα μέλη του Δ.Σ. ως αντιπρόεδρος. 2.Το διοικητικό συμβούλιο επιμελείται των υποθέσεων και των συμφερόντων του ταμείου και το διοικεί. Αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του ταμείου, εκτός από τα θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του προέδρου. 3.Ο πρόεδρος του ταμείου: Εκπροσωπεί το ταμείο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στο ταμείο. Εκτελεί τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, Είναι προϊστάμενος του προσωπικού του ταμείου, αποφασίζει για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου, σύμφωνα με τον οικείο κανονισμό και εκδίδει τις σχετικές πράξεις. Διατάζει την είσπραξη των εσόδων του ταμείου και εκδίδει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει το ταμείο. Ασκεί όσες αρμοδιότητες του ανατίθενται από το νόμο ή άλλες διατάξεις, από τον κανονισμό και με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Μπορεί με απόφασή του να αναθέτει στον αντιπρόεδρο και σε στελέχη του ταμείου την εξουσία να υπογράφουν, με εντολή αυτού, αποφάσεις, έγγραφα, εντάλματα, ή άλλες πράξεις της αρμοδιότητάς του. Άρθρο 55 1.Πόροι του ταμείου είναι: 1)Ποσοστό από τις χρηματοδοτήσεις τις οποίες διαχειρίζεται, προσδιοριζόμενο με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών. 2)Έσοδα από την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. 3)Έσοδα από τη συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4)Έσοδα από τη σύναψη δανείων. 5)Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση εργασιών τη διεξαγωγή ερευνών και την εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων. 6)Έσοδα από κάθε είδους επιχορηγήσεις. 7)Έσοδα από δωρεές, κληροδοτήματα, κληρονομίες. 8)Έσοδα από την περιουσία του ταμείου. 9)Έσοδα από κάθε άλλη πηγή. 2.Η οικονομική διαχείριση του ταμείου γίνεται με το δικό του προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων. Το οικονομικό έτος συμπίπτει με το ημερολογιακό. Το ταμείο έχει δική του ταμιακή υπηρεσία και διατάκτης των δαπανών του είναι ο πρόεδρος, αναπληρούμενος από το νόμιμο αναπληρωτή του. 3.Σε όσους κάνουν χρήση σημαντικών έργων τα οποία εκτελούνται με δαπάνες του ταμείου ή υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται με μέριμνα και δαπάνες του ταμείου, το ταμείο δικαιούται να επιβάλει τέλη ή δικαιώματα τα οποία ορίζονται με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου. Άρθρο 56 1.Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού ταμείου, καταρτίζεται ο κανονισμός προσωπικού του ταμείου, με τον οποίο καθορίζονται οι θέσεις του προσωπικού, οι θέσεις ειδικών επιστημόνων που μπορεί να προσλαμβάνονται με θητεία, τα προσόντα, ο τρόπος πρόσληψης του προσωπικού, το μισθολόγιο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Οι ειδικοί επιστήμονες που προσλαμβάνονται με θητεία αποχωρούν αυτοδίκαια με τη λήξη της θητείας του διοικητικού συμβουλίου που τους προσέλαβε, χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη αξίωση. 2.Με απόφαση, επίσης, του Υπουργού Εσωτερικών, καταρτίζεται ο κανονισμός της οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης, της επιβολής, βεβαίωσης και είσπραξης των τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, καθώς και του τακτικού και έκτακτου οικονομικού ελέγχου των ταμείων. 3.Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ταμείου μπορεί να συντάσσονται και άλλοι κανονισμοί, που κρίνονται απαραίτητοι για τη λειτουργία του. 4.Με απόφαση του γενικού γραμματέα της περιφέρειας μπορεί να αποσπώνται στο ταμείο υπάλληλοι του Δημοσίου ή νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα που υπηρετούν εντός των ορίων της περιφέρειας. Η απόσπαση γίνεται για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) ετών και μπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόμη έτος. Στο προσωπικό που αποσπάται στο ταμείο μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. να χορηγείται πρόσθετη αμοιβή εφόσον έχει ειδικές γνώσεις και εμπειρία. 5.Για το προσωπικό που προσλαμβάνεται ή αποσπάται για την εφαρμογή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών μπορεί να εφαρμοστούν πρόσθετοι όροι για τα προσόντα και τη διαδικασία πρόσληψης και να δοθούν μεγαλύτερες αποδοχές, εφόσον αυτά προβλέπονται στο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας. Οι αποσπάσεις και οι συμβάσεις του προσωπικού αυτού λήγουν αυτοδικαίως με τη λήξη του προγράμματος. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 57 1.Για πταίσματα ή πλημμελήματα των αιρετών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, που διαπράττονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και εξαιτίας αυτών δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 409 - 413 και 417 - 429 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 2.Επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση αναγκών των δημοτικών και κοινοτικών υπηρεσιών, των οποίων οι δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τα πραγματοποιούμενα έσοδα των αντίστοιχων τελών. Για το απαιτούμενο προσωπικό, το χρόνο απασχόλησης και την τυχόν απαιτούμενη εμπειρία αποφασίζει η δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο, μετά από εισήγηση του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας με την οποία αιτιολογείται η υπηρεσιακή ανάγκη και τεκμηριώνεται πλήρως η συνδρομή της οικονομικής προϋπόθεσης του προηγούμενου εδαφίου. Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου. Οι διατάξεις του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 31 εφαρμόζονται αναλόγως και για τις προσλήψεις της παραγράφου αυτής. 3.Οι εκλογές για την ανάδειξη των αρχών στους δήμους που προήλθαν από συνένωση κατά τη διαδικασία των διατάξεων των παραγράφων 15 έως 18 του άρθρου 4 του π.δ. 323/1989, ορίζεται να διενεργηθούν στις 16 Οκτωβρίου 1994, μαζί με τις γενικές δημοτικές και κοινοτικές εκλογές. 4.Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 1.Στην έδρα του νομού, εκτός από το νομό Αττικής, λειτουργεί νομαρχιακή αστυνομική επιτροπή, που αποτελείται από ένα δικαστή της έδρας του νομού, ως πρόεδρο, που ορίζεται από τον οικείο πρόεδρο πρωτοδικών, έναν εκπρόσωπο του νομαρχιακού συμβουλίου, που ορίζει το συμβούλιο αυτό με απόφαση του και τον αστυνομικό διευθυντή του νομού, ως μέλη και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Όταν η επιτροπή επιλαμβάνεται θεμάτων αρμοδιότητας πυροσβεστικού σώματος, εισηγείται σε αυτήν ο προϊστάμενος της οικείας πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της επιτροπής γίνεται με μέριμνα του αστυνομικού διευθυντή. 5.Για την εφαρμογή των διατάξεων του β.δ. 269/1972 (ΦΕΚ 59 Α) Περί εγκρίσεως του κανονισμού διαλύσεως δημοσίων συναθροίσεων δεν απαιτείται από 1.1.1995 η παρουσία και η γνώμη εκπροσώπου της διοικητικής αρχής. 6.Οι αρμοδιότητες του Υπουργού Δημόσιας Τάξης που προβλέπονται από τις διατάξεις των α.ν. 445/1937 Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί κινηματογράφου διατάξεων και 446/1937 Περί θεάτρων ασκούνται από το γενικό γραμματέα της περιφέρειας. 7.Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α 191) αντικαθίσταται ως εξής: 1. Το αντικείμενο των επιχειρήσεων μπορεί να διευρυνθεί και να περιλάβει, εκτός από την ύδρευση και αποχέτευση και τα έργα της συγκέντρωσης, μεταφοράς και διάθεσης απορριμμάτων, καθώς και τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων τηλεθέρμανσης (Τ/Θ) για την περιοχή της αρμοδιότητας τους, με απόφαση των οικείων δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων, οι οποίες εγκρίνονται με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών. Με το ίδιο διάταγμα ρυθμίζονται τα της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων, πόρων και συναφών θεμάτων αναγκαίων για την εκτέλεση των έργων συγκέντρωσης, μεταφοράς και διάθεσης ή άλλης επεξεργασίας απορριμμάτων καθώς και της μελέτης, κατασκευής, συντήρησης, εκμετάλλευσης, διοίκησης και λειτουργίας των δικτύων τηλεθέρμανσης (Τ/Θ). ¦ 8.Διαδικασίες διορισμού σε μοναδική θέση γραμματέα κοινότητας που άρχισαν από το έτος 1993 με προκήρυξη του νομάρχη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 5 του νόμου 2130/1993 (ΦΕΚ 62 Α) και, για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχουν περατωθεί μέχρι σήμερα με τη δημοσίευση της σχετικής πράξης του διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι άκυρες. 9.Οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 1400/1983 (ΦΕΚ 156 Α), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 57 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α), μπορούν να εφαρμόζονται και για τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ.. Προς τούτο απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας, Πρόνοιας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. (10} Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 1416/1984, όπως τροποποιήθηκε με μεταγενέστερους νόμους, αντικαθίσταται ως εξής: Συνιστώνται στους δήμους ισάριθμες με τους αντιδημάρχους θέσεις ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργάτών η επιστημονικών συνεργατών. 11. Με προεδρικό διάναγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών μέσα σε (2) μήνες από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, κοινότητες που έχουν πληθυσμό, κατά την απογραφή του 1991, τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, αναγνωρίζονται σε δήμους. 12.Επιτρέπεται η μετάταξη του μόνιμου αδιαβάθμιστου προσωπικού συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων, στους οποίους μετέχουν περισσότεροι από εκατό (100) Ο.Τ.Α.. στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ., όταν οι σύνδεσμοι αυτοί έχουν παύσει να λειτουργούν τουλάχιστον για ένα έτος πριν από τη δημοσίευση του παρόντος καθώς και ΐ) μετάταξη υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. σε Ο.Τ.Α.. Η διαπίστωση της μη λειτουργίας των συνδέσμων γίνεται με απόφαση του νομάρχη. Η μετάταξη ενεργείται με αίτηση των ενδιαφερομένων, που υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, ύστερο από απόφαση των οικείων Υπουργών μετά από γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση της ίδιας κατηγορίας και ειδικότητας ή με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος. η οποία μεταφέρεται αυτοδίκαια με την απόφαση μετάταξης και εντάσσονται στον εισαγωγικό βαθμό της οικείας θέσης. Για τις μετατάξεις σε Ν.Π.Δ.Δ. ή από Ν.Π.Δ.Δ. οι Ο.Τ.Α. απαιτείται και γνώμη του συλλογικού οργάνου διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. και του Ο.Τ.Α.. Το προσωπικό που μετατάσσεται σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής εξακολουθεί και μετά τη μετάταξή του να διέπεται από το ίδιο συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό καθεστώς. 13.Το Υπουργείο Γεωργίας μετά από γνώμη του τεχνικού Συμβουλίου Δασών, εγκρινόμενη υπό του Υπουργού Γεωργίας, μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 29 του π.δ. 323/1989 για τη μελέτη, κατασκευή και εκτέλεση έργων, εργασιών και προμηθειών από τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 του ν. 998/1979. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από την οικεία προγραμματική σύμβαση προβλέπεται φορέας εκτέλεσης των ανωτέρω έργων, εργασιών, προμηθειών ή μελετών, οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, εφαρμόζεται η νομοθεσία, που διέπει το φορέα αυτόν, υπό την επιφύλαξη των περί εγκρίσεως των μελετών, εποπτείας και επίβλεψης των εκτελούμενων δασοτεχνικών έργων κειμένων διατάξεων. 14.Η περίπτ. β της παρ. 3 του άρθρου 12 του β.δ. -από 24.9/20.10.1958, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 1828/1989 αντικαθίσταται ως εξής: β) Να καταβάλλει υπέρ του δήμου ή της κοινότητας δικαίωμα που καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου από 0.30 έως 0,60 δραχ. ανά λίτρο νερού και από 0.30 έως 0.50 δραχ. όταν γίνεται πρόσμιξη του νερού με χυμούς. Οταν το νερό που διατίθεται ανήκει σε δήμους και κοινότητες το δικαίωμα καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου 15.Στο άρθρο 112 του ν. 2094/1992 (ΦΕΚ 182 Α) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: 8.Οι διατάξεις του άρθρου 13 του β.δ. 24.9/20.10.1958, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 3 του ν. 1080/1980, δεν θίγονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. Η άδεια των δημοτικών ή κοινοτικών αρχών για την κατάληψη οδού ή πεζοδρόμου χορηγείται με τις προϋποθέσεις του άρθρου 48 του ν. 2094/1992. 16.Η εξασφάλιση κατοικίας των εκπροσώπων του Κράτους που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 1832/1989 (ΦΕΚ 54Α) μπορεί να γίνεται μέσα στο νομό της έδρας της περιφέρειας για το Γενικό Γραμματέα και στην περιφέρεια των νομών και των επαρχείων για τους νομάρχες και επάρχους. 17.Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού αίρονται αυτοδικαίως τα διοικητικά μέτρα αργίας που έχουν επιβληθεί κατά την τρέχουσα δημοτική και κοινοτική περίοδο σε αιρετά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης με αποφάσεις νομαρχών για παράβαση καθήκοντος, σύμφωνα με το άρθρο 172 του Δ.Κ.Κ., εφόσον δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση. 18.Οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό της 20.12.1986 για την πλήρωση εξήντα δύο (62) κενών οργανικών θέσεων κλάδου ΔΕ, 23 με εισαγωγικό βαθμό Γ της ειδικής υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον πίνακα, επιτυχίας που είχε κυρωθεί από το Νομάρχη Θεσσαλονίκης, προσλαμβάνονται υποχρεωτικά. Τη σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Η πρόσληψή τους δεν έχει αναδρομική ισχύ. 19.Το άρθρο 88 του ν. 1943/1991 αντικαθίσταται ως εξής: Στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων Περιφερειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης και στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας δύνανται να τοποθετούνται ως Γενικοί Διευθυντές και στελέχη εκ του κλάδου επιστημονικών ερευνητών του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (Κ.Ε.Π.Ε.), κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου τουλάχιστον ΜΑΣΤΕΡ με δεκαετή εμπειρία σε θέματα αρμοδιότητας των εν λόγω Γενικών Διευθύνσεων. Επίσης, στη Διεύθυνση Νομισματικών και Πιστωτικών Υποθέσεων και στη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του ίδιου Υπουργείου δύνανται να τοποθετούνται ως προϊστάμενοι διευθύνσεων και στελέχη εκ του κλάδου επιστημονικών ερευνητών του Κ.Ε.Π.Ε., κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τουλάχιστον ΜΑΣΤΕΡ, με πενταετή εμπειρία σε θέματα αρμοδιότητας των εν λόγω διευθύνσεων. 20.Τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε επιχειρήσεις που εκδίδουν εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης εφημερίδες ή περιοδικά, διαγράφονται. Οι εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου καταπίπτουν και κατά το αντίστοιχο ποσό μειώνεται το μέρισμα του Ελληνικού Δημοσίου. Η μείωση αυτή επιμερίζεται σε τρεις ετήσιες χρήσεις. 21.Στο Νομό Ιωαννίνων ο οικισμός εργατικές κατοικίες Κάτω Νεοχωρόπουλου και ο χώρος μεταξύ των εργατικών κατοικιών και των ορίων του Δήμου Ιωαννιτών, που βρίσκεται στη διοικητική περιφέρεια της κοινότητας Νεοχωρόπουλου αποσπάται από την κοινότητα αυτή και προσαρτάται στο Δήμο Ιωαννιτών. Τα όρια του οικισμού αυτού αρχίζουν από τη Γέφυρα Λαγκάτσας του Οικισμού Σεισμοπλήκτων, όπου είναι τα όρια του Δήμου Ιωαννιτών, ακολουθούν την οδό Ιωαννίνων Νεοχωρόπουλου κατηφορικά έως τη συμβολή ασφαλτοστρωμένης οδού που οδηγεί στις εργατικές κατοικίες Κάτω Νεοχωρόπουλου. Στη συνέχεια στρίβει αριστερά και οδηγεί νότια τη νότια οδό των εργατικών κατοικιών Κάτω Νεοχωρόπουλου έως τα όρια Λαγκάτσας που βρίσκεται στη δυτική πλευρά των εργατικών κατοικιών. Από εκεί στρίβει δεξιά ακολουθώντας τα όρια της Λαγκάτσας και της ασφαλτοστρωμένης δυτικής οδού των εργατικών κατοικιών έως τη Βόρεια οδό των εργατικών κατοικιών και συνεχίζει ευθεία ακολουθώντας τα όρια της Λαγκάτσας και τη χωμάτινη οδό έως τη συμβολή της άλλης Λαγκάτσας και της οδού Τσιφλικοπούλου Κάτω Μαρμάρων, όπου υπάρχει ανώνυμη γέφυρα. Από εκεί στρίβει δεξιά ακολουθώντας τη Λαγκάτσα η οποία είναι στα όρια του Δήμου Ιωαννιτών έως τη Γέφυρα Σεισμοπλήκτων της οδού Ιωαννίνων Νεοχωρόπουλου. 22.Ο Συνοικισμός Μεταλλικόν αποσπάται από την Κοινότητα Μεγάλης Βρύσης της Επαρχίας και του Νομού Κιλκίς στην οποία υπάγεται και προσαρτάται στο Δήμο Κιλκίς της ίδιας επαρχίας και του ίδιου Νομού. Άρθρο 58 1.Η Ν.Α. έχει, στα πλαίσια του δημοκρατικού προγραμματισμού, τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 22 παρ. 1 του ν. 1622/1986 και τις ασκεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72-74 του ίδιου νόμου. 2.Οι υπηρεσίες νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, εκτός των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, καθώς και οι υπηρεσίες δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφελείας, υποχρεούνται να ενημερώνουν τη ΝΑ. για τα έργα που προγραμματίζουν ή εκτελούν στην περιφέρειά της και να υποβάλλουν στοιχεία ή πληροφορίες που τους ζητούνται. 3.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, μπορεί να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο νόμου οι διατάξεις του ν. 1622/1986 για την περιφέρεια, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με μεταγενέστερους νόμους και με το νόμο αυτόν. Με την ίδια διαδικασία κωδικοποιούνται και οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια των ισχυουσών διατάξεων, νέα διάρθρωση, όπως διάσπαση ή συγχώνευση άρθρων, προσθήκη νέων και νέα κατάστρωση αυτών ή απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και διορθώσεις στη φραστική διατύπωση. 4.Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών μπορούν να ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής του νόμου αυτού. 5.Με απόφαση του Πρωθυπουργού συγκροτείται στο Υπουργείο Εσωτερικών διϋπουργική επιτροπή από τους υπουργούς ή εκπροσώπους των υπουργείων των οποίων αρμοδιότητες περιέρχονται στις Ν.Α.. Έργο της επιτροπής της οποίας προεδρεύει ο Υπουργός Εσωτερικών είναι η επίλυση των προβλημάτων που θα παρουσιαστούν κατά τη λειτουργία των νέων θεσμών Που δημιουργούνται με τις διατάξεις του νόμου. Οι εκπρόσωποι των υπουργείων στην επιτροπή ορίζονται από τους αρμόδιους Υπουργούς. 6.Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συγκροτείται στο Υπουργείο Εσωτερικών ομάδα εργασίας από υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι έχουν γνώση και εμπειρία στα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έργο της ομάδας εργασίας είναι η προετοιμασία και η υποβοήθηση της λειτουργίας των νέων θεσμών, η μελέτη των προβλημάτων που ανακύπτουν και η εισήγηση στην ανωτέρω διυπουργική επιτροπή των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. 7.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών συγκροτείται στο Υπουργείο Εσωτερικών επιτροπή από εκπροσώπους της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., υπαλλήλους των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών και ειδικούς επιστήμονες. Έργο της επιτροπής είναι η μελέτη και η εισήγηση λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. 8.Στον πρόεδρο, στα μέλη και στο γραμματέα των | επιτροπών και της ομάδας εργασίας του άρθρου αυτού καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των ν. 1256/1982 και 1505/1984, όπως κάθε φορά ισχύουν. 9.Το προσωπικό που προσλήφθηκε στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης από 1.1.1994 μέχρι 31.3. 1994 με σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1735/1987, μπορεί να καταταγεί με απόφαση του αρμόδιου για την πρόσληψη οργάνου σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν περιλαμβάνει το διοικητικό και καλλιτεχνικό προσωπικό, ως και τους επιστημονικούς συνεργάτες. Η κατάταξη του ως άνω προσωπικού σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου γίνεται με την ειδικότητα η οποία αναφέρεται στη σύμβαση του ή άλλη παρεμφερή ειδικότητα. Όσοι επιθυμούν να καταταγούν πρέπει να υποβάλουν αίτηση εντός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και να έχουν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία προσόντα διορισμού εκτός του ορίου ηλικίας που δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το 21ο έτος και ανώτερο του 50ού έτους. Η κατάταξη γίνεται σε υφιστάμενες οργανικές θέσεις αορίστου χρόνου και εφόσον δεν υπάρχουν, σε. προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται αυτοδικαίως με την πράξη κατάταξης και καταργούνται με την αποχώρησή τους, με οποιονδήποτε τρόπο. Άρθρο 59 Συμπλήρωση της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία 1.Τα στοιχεία γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 2121/1993 Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα (ΦΕΚ 25 Α) αντικαθίστανται ως εξής: 1)επιτρέπεται και όλα τα μέλη του συνεταιρισμού να είναι νομικά πρόσωπα, δ) το καταστατικό των συνεταιρισμών αυτών μπορεί να προβλέπει: αα) όρους, εσωτερικές διαδικασίες και όργανα που αποφασίζουν για την εισδοχή, την αποχώρηση ή τον αποκλεισμό συνεταίρου, κατά παρέκκλιση από τους όρους, τις διαδικασίες και τα όργανα που προβλέπονται στις παραγράφους 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 2 του ν. 1667/1986, ββ) ότι, στην περίπτωση αποχώρησης ή αποκλεισμού συνεταίρου ή μη απόκτησης της ιδιότητας του συνεταίρου από τους κληρονόμους, δεν υπάρχει αξίωση του συνεταίρου ή των κληρονόμων για απόδοση των συνεταιριστικών τους μερίδων ή καταβολή της αξίας αυτών ή ότι υπάρχει αξίωση για απόδοση μόνο της ονομαστικής αξίας των μερίδων, γγ) τη δυνατότητα απόκτησης απεριόριστου αριθμού προαιρετικών μερίδων από τους συνεταίρους, δδ) το εν ζωή αμεταβίβαστο των συνεταιριστικών μερίδων, εε) κατηγορίες συνεταίρων είτε χωρίς δικαίωμα ψήφου είτε με αριθμό ψήφων ανά συνεταίρο ανεξάρτητο από τον αριθμό των υποχρεωτικών ή προαιρετικών μερίδων του κάθε συνεταίρου, στστ) τον περιορισμό του δικαιώματος του β εδαφίου της·παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1667/1986 για λόγους προστασίας των θεμιτών συμφερόντων των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, ζζ) ότι οι νέοι συνεταίροι δεν έχουν καθόλου ή έχουν για ορισμένο μόνο χρόνο μετά την ίδρυση του συνεταιρισμού,, υποχρέωση καταβολής, εκτός από το ποσό της μερίδας τους, και εισφοράς ανάλογης προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού . 2.Μετά το στοιχείο δ) του εδαφίου 7 της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 2121/1993 Πνευματική ιδιοκτησία. συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα (ΦΕΚ 25 Α) προστίθενται νέα στοιχεία ε) και στ) ως εξής: 1)οι συνεταιρισμοί αυτοί είναι πάντοτε περιορισμένης ευθύνης και οι συνεταίροι δεν ευθύνονται προσωπικά για τα χρέη των συνεταιρισμών. 2)Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού μπορούν να ρυθμίζονται τα θέματα των άρθρων 5, 6, 7 και 8 του ν, 1667/1986, καθώς και εν γένει θέματα εσωτερικών σχέσεων των συνεταιρισμών αυτών, ανάλογα προς τα ισχύοντα στα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης που λειτουργούν με αντίστοιχη ή παρεμφερή μορφή. Άρθρο 60 1.Στη διανομή, του ποσού της κρατικής οικονομικής ενίσχυσης προς τα πολιτικά κόμματα, αρχής γενομένης από αυτήν του έτους 1994, μετέχουν επίσης, στην κατανομή του κατά το άρθρο 3, παρ. 1 εδαφ. α του ν. 1443/1984 ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) και τα κόμματα εκείνα τα οποία εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που προήλθε από τις εκλογές του Ιουνίου 1989 και εντεύθεν, με έναν τουλάχιστον βουλευτή. Ευρωβουλευτές που εκλέχθηκαν με συνδυασμούς συνασπιμών συνεργαζόμενων κομμάτων, οι οποίοι (συνασπισμοί) διασπάσθηκαν, εκπροσωπούν σήμερα τα κόμματα στα οποία έχουν προσχωρήσει. Τα δικαιούχα κόμματα θα προσδιοριστούν με πράξη του Προέδρου της Βουλής που θα εκδοθεί μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. 2.Η προθεσμία της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1443/1984 ορίζεται σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 61 1.Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα τη Θεσσαλονίκη και με την επωνυμία Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. Σκοπός του Κέντρου είναι η ενίσχυση και προαγωγή της πολιτιστικής ζωής και καλλιτεχνικής παιδείας και δημιουργίας στο νομό Θεσσαλονίκης. Το Κέντρο λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και εποπτεύεται από το Νομάρχη Θεσσαλονίκης. Το Κέντρο έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρίας. Ως προς τη λειτουργία του διέπεται από τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρίες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο αυτόν και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται σε εκτέλεσή του. 2.Το μετοχικό κεφάλαιο του κέντρου ανέρχεται στο ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών, που καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης και διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές ίσης αξίας, που αντιστοιχούν σε ισάριθμες ψήφους. Με απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης ορίζεται ο αριθμός των μετοχών. Οι μετοχές ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο. 3.Στις αρμοδιότητες του Κέντρου ανήκουν ιδίως: α) η ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων, β) η διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, γ) η διενέργεια ερευνών για πολιτιστικά θέματα του νομού Θεσσαλονίκης, δ) η διαμόρφωση δικτύου ενημέρωσης για θέματα πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ε) η πραγματοποίηση προγραμμάτων πολιτιστικής ανάπτυξης μορφωτικών ανταλλαγών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στ) η διενέργεια μελετών για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, ζ) η πραγματοποίηση εκδόσεων και κάθε μορφής ντοκουμέντων ανάλογου περιεχομένου, η) η συνεργασία για την πραγματοποίηση των στόχων του με πολιτιστικούς καλλιτεχνικούς, επιστημονικούς οργανισμούς φορείς ή ιδρύματα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. 4.Το κέντρο στεγάζεται σε κτίριο της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου, που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Πλούτωνος στη Θεσσαλονίκη και επιχορηγείται από τον τακτικό προϋπολογισμό της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης των Υπουργείων Εσωτερικών και Πολιτισμού, καθώς και από το ΛΟΤΤΟ, τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς ή κάθε άλλο αρμόδιο φορέα για την εκτέλεση εξειδικευμένων προγραμμάτων. 5.Όργανα διοίκησης του Κέντρου είναι η γενική συνέλευση των μετόχων, το διοικητικό συμβούλιο και ο διευθύνων σύμβουλος. 6.Στη γενική συνέλευση των μετόχων, το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Εσωτερικών. Η γενική συνέλευση εκλέγει το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο είναι επταμελές. Η σύνθεση, η συγκρότηση και οι κανόνες λειτουργίας του πρώτου διοικητικού συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης. Η θητεία του πρώτου διοικητικού συμβουλίου διαρκεί μέχρι την εκλογή διοικητικού συμβουλίου από την πρώτη τακτική γενική συνέλευση. 7.Το καταστατικό του Κέντρου καταρτίζεται από το διοικητικό του συμβούλιο και εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στο καταστατικό, μεταξύ άλλων, ορίζονται: α) η διάρκεια της θητείας και οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου και των μελών του, β) οι αρμοδιότητες του διευθύνοντος συμβούλου, γ) η νόμιμη εκπροσώπηση του Κέντρου και δ) η διαδικασία διάλυσης του Κέντρου. 8.Από την έναρξη λειτουργίας στο νομό Θεσσαλονίκης της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου μεταβιβάζεται στο νομαρχιακό συμβούλιο, οι προβλεπόμενες στο νόμο αυτό αρμοδιότητες του Νομάρχη, στον αιρετό Νομάρχη και η οριζόμενη επιχορήγηση της παραγράφου 4 αποδίδεται στο νομαρχιακό συμβούλιο αποκλειστικώς για την επιχορήγηση του Κέντρου. Άρθρο 62 1.Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού και της λοιπής σχετικής προς τις αρχαιρεσίες νομοθεσίας, οι ποδοσφαιρικές ενώσεις μέλη της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Την πρώτη, στην οποία ανήκουν οι ιδρύτριες ενώσεις Αθηνών, Πειραιώς και Μακεδονίας, καθώς και η Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων εταιριών (Ε.Π.Α.Ε.) και η Ομοσπονδία Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδας (Ο.Δ.Π.Ε.) και η δεύτερη στην οποία ανήκουν όλες οι άλλες. 2.Το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Π.Ο. αποτελείται από είκοσι πέντε (25) μέλη. Από αυτά πέντε (5) είναι εκπρόσωποι της Ε.Π.Α.Ε. και ένα (1) της Ο.Δ.Π.Ε., επιλεγόμενα με τους αναπληρωματικούς τους από τα διοικητικά τους συμβούλια. Ειδικά ο εκπρόσωπος της Ο.Δ.Π.Ε. επιλέγεται μεταξύ των τριών πρώτων πλειοψηφισάντων, για τους οποίους προβλέπει η διάταξη του άρθρου 65 παρ. 6 του ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α). Τα υπόλοιπα μέλη εκλέγονται από τη γενική συνέλευση της Ε.Π.Ο., μεταξύ των υποψηφίων που υποδεικνύονται με τους αναπληρωματικούς τους, από τα διοικητικά συμβούλια των ενώσεων μελών της. 3.Κάθε σωματείο μέλος ένωσης διαθέτει σε αυτή μία ψήφο. Κάθε ένωση πρώτης κατηγορίας διαθέτει στη γενική συνέλευση της Ε.Π.Ο. τέσσερις ψήφους, κάθε δε ένωση της δεύτερης κατηγορίας μία ψήφο. Οι ενώσεις αποκτούν δικαίωμα ψήφου μετά διετία από την εγγραφή τους στη δύναμη της Ε.Π.Ο.. Η Ε.Π.Α.Ε. και η Ο.Δ.Π.Ε. εκπροσωπούνται στη γενική συνέλευση της Ε.Π.Ο. με δύο (2) αντιπροσώπους. Οι ενώσεις, που εκπροσωπούνται στη γενική συνέλευση της Ε.Π.Ο. με δύο (2) αντιπροσώπους, οφείλουν στην απόφαση διορισμού να ορίζουν και εκείνον που θα κάνει χρήση του δικαιώματος ψήφου. 4.Οι ενώσεις της πρώτης κατηγορίας, πλην της Ε.Π.Α.Ε. και της Ο.Δ.Π.Ε., υποδεικνύουν για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Π.Ο. δύο (2) υποψηφίους με τους αναπληρωματικούς τους. Οι ενώσεις της δεύτερης κατηγορίας υποδεικνύουν έναν (1) υποψήφιο με τον αναπληρωματικό του. Απαγορεύεται η υπόδειξη των μελών της γενικής συνέλευσης της Ε.Π.Ο., καθώς και των μελών του διοικητικού συμβουλίου ενώσεως μέλους αυτής ως υποψήφιων μελών του διοικητικού συμβουλίου της ΕΠΟ.. Η υπόδειξη των υποψηφίων γίνεται εγγράφως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, που συνέρχεται για τις αρχαιρεσίες των οργάνων της διοίκησης. Το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Π.Ο. οφείλει να ανακηρύξει με ανακοίνωσή του όλους τους υποψηφίους. Η ανακοίνωση αυτή γίνεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Ενστάσεις κατά των υποψηφιοτήτων κατατίθενται στο διοικητικό συμβούλιο μία ( 1 ) ημέρα πριν από τη γενική συνέλευση και κρίνονται από αυτή. Η εκλογή διεξάγεται με ψηφοδέλτιο που περιέχει κατ αλφαβητική σειρά τα ονόματα όλων των υποψηφίων (ενιαίο ψηφοδέλτιο). Αν ομάδα υποψηφίων θέλει να καταθέσει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, τα ονόματα των μελών της δεν μπορούν να περιλαμβάνονται στο ενιαίο ή σε άλλο ψηφοδέλτιο. Η κατάθεση του ψηφοδελτίου ομάδας γίνεται τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από την εκλογή. Σε κάθε περίπτωση οι σταυροί προτίμησης δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους δεκαεννέα (19). 5.Σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου εκλέγονται ως τακτικά μέλη οι δεκαεννέα (19) πρώτοι από αυτούς που συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψηφοδελτίων, ως αναπληρωματικά δε οι υπόλοιποι κατά σειρά, είτε συγκέντρωσαν την απόλυτη είτε τη σχετική πλειοψηφία. Σε ισοψηφία διενεργείται κλήρωση. Αν με την πρώτη εκλογή δεν εκλεγούν όλα τα τακτικά μέλη, αυτή επαναλαμβάνεται την ίδια ώρα της επόμενης ημέρας, οπότε αρκεί και σχετική πλειοψηφία. Τα μέλη που εκλέχτηκαν με την πρώτη εκλογή προηγούνται εκείνων που εκλέχτηκαν με τη δεύτερη. Σε περίπτωση περισσότερων ψηφοδελτίων εκλέγεται ο συνδυασμός που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψηφοδελτίων. Ο συνδυασμός αυτός εκλέγει τους δεκαπέντε (15) συμβούλους και ο επόμενος τους τέσσερις (4) κατά σειρά επιτυχίας. Οι υπόλοιποι είναι αναπληρωματικοί κάθε συνδυασμού. Αν κανείς συνδυασμός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαμβάνεται την ίδια ώρα της επόμενης ημέρας μεταξύ των δύο (2) πρώτων συνδυασμών. 6.Εντός οκτώ (8) ημερών από την ημέρα της διεξαγωγής της τελευταίας εκλογής συνέρχεται, υπό την προεδρία του μεγαλύτερου σε ηλικία συμβούλου, το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ε.Π.Ο. σε σώμα και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρο, τον πρώτο και το δεύτερο αντιπρόεδρο, το γενικό γραμματέα και τον ταμία, καθώς και τους προέδρους των επιτροπών. 7.Τα διοικητικά συμβούλια των ενώσεων ποδοσφαιρικών σωματείων συγκροτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των καταστατικών τους. Ο αριθμός των μελών τους δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των δεκαπέντε (15) και μικρότερος των εννές (9). 8.Το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Π.Ο. που θα προέλθε. από τις πρώτες αρχαιρεσίες, κατά τις διατάξεις τα παρόντος, υποχρεούται μέσα σε προθεσμία έξι (6ι μηνών να εναρμονίσει πλήρως το καταστατικό της Ε.Π.Ο. με τις διατάξεις του καταστατικού της F.Ι.F.Α (Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου). 9.Στο τέλος του άρθρου 20 παρ. 2 του ν. 423/1975 (ΦΕΚ 223 Α), όπως ισχύει τώρα μετά την αντικατάσταση εδαφίων του με το άρθρο 2 στοιχ. γ του ν. 1070/1980 (ΦΕΚ 204 Α), η φράση Υπό του Ο.Π.Α.Π. δύναται να πραγματοποιούνται δαπάναι προς κάλυψιν λειτουργικών εν γένει αναγκών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού τροποποιείται ως εξής: Από τον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (Ο.Π.Α.Π.) μπορούν να πραγματοποιούνται δαπάνες προς κάλυψη λειτουργικών γενικά αναγκών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μετά από έγκριση για τη νομιμότητα και τη σκοπιμότητά τους των αρμόδιων υπηρεσιών αυτής. 10.Στο άρθρο 10 παρ. 1 του π.δ. 56/1976 (ΦΕΚ 17 Α), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 363/1991 (ΦΕΚ 129 Α), πριν από τη φράση μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του μηνός Αυγούστου προστίθεται η φράση με ποινή ακυρότητας. 11.Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 11, 13, 15 και 16 του π.δ. 56/1976, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των π.δ. 417/1985 (ΦΕΚ 145 Α) και 363/1991, καθώς και κάθε άλλη διάταξη αντικείμενη στις διατάξεις του παρόντος. 12.Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Άρθρο 63 1.Οι οργανικές κενές ή κενούμενες θέσεις υπαλλήλων Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστοι χρόνου των ειδικοτήτων ΔΕ12 - δασοφυλάκων, ΔΕ24 - ηλεκτρολόγων, ΔΕ25 - μηχανοδηγών, ΔΕ26 - μηχανοτεχνιτών αυτοκινήτων, ΔΕ27 - ηλεκτροτεχνιτών αυτοκινήτων ΔΕ28 - χειριστών μηχανημάτων έργων, ΔΕ29 - οδηγών αυτοκινήτων, ΔΕ30 - τεχνιτών. ΔΕ32 - μαγείρων, ΔΕ35 - δενδροανθοκηπουρών - δενδροκόμων - κηπουρών - ανθοκόμων, ΥΕ3 - δασοφυλάκων, ΥΕ14 - βοηθητικού προσωπικού, ΥΕ15 - οικογενειακών βοηθών και ΥΕ16 - προσωπικού καθαριότητας, που προβλέπονται από τις διατάξεις των π.δ. 37α/1987 (ΦΕΚ 11 Α) και 22/1990 (ΦΕΚ 7 Α) μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις τακτικών υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου. Οι διατάξεις των παρ. 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 12 του ν. 2130/1993 (ΦΕΚ 62 Α) καταργούνται. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν 2085/1992 έχουν εφαρμογή και για τις υπαλλήλους του Α μέρους και του Κεφαλαίου Α του Β μέρους του ν. 1188/1981. Οι διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 32 του ν 2190/1994 ισχύουν και για το προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Η τρίμηνη προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος. 2.Οι διατάξεις του άρθρου 33 του παρόντος ισχύουν και για τη μετάταξη κοινωνικών λειτουργών υπαλλήλων του Δημοσίου σε δήμους. Η μετάταξη γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου υπουργού. Άρθρο 64 1.Από την έναρξη λειτουργίας των Ν.Α. καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1235/1982 (ΦΕΚ 26 Α). 2.Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νόμου αυτού καταργούνται οι διατάξεις: 1)Των άρθρων 19 έως 21, 23 έως 60, 62 εκτός από την παράγραφο 3, 64 παράγραφος 1, και 68 παράγραφοι 1 έως 4 του ν. 1622/1986 (ΦΕΚ 92 Α). 2)Του άρθρου 32 και της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 1832/1989 (ΦΕΚ 54 Α) 3)Των άρθρων 1, 3 και 4 του ν. 1878/1990 (ΦΕΚ 33 Α). 4)Η παρ. 2 του άρθρου 11 και οι περιπτώσεις 3, 4 και 5 της παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 2130/1993 (ΦΕΚ 62 Α). 5)Η παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 2158/1993 (ΦΕΚ 109 Α). Άρθρο 65 Έναρξη ισχύος Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 53 έως 55 αρχίζει την 1η Απριλίου 1995. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του νόμου, εφόσον σε αυτές δεν ορίζεται διαφορετικά, αρχίζει ένα μήνα μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Παραχώρηση στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, κατά κυριότητα και με τίμημα, κοινόχρηστης έκτασης 132.500 τ.μ. που εμπίπτει στο υπ’ αριθμ. 1280ια Χερσολείβαδο κοινό, της συμπληρωματικής διανομής αγροκτήματος Ιμέρων, έτους 1987, για τουριστική αξιοπο[...]" 2002/9_24-1-2002 2002
Παραχώρηση στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης (Νομαρχιακό Διαμέρισμα Καβάλας) κατά κυριότητα και με τίμημα, διαθέσιμης εποικιστικής έκτασης, συνολικού εμβαδού 130.541 τ.μ., του αγροκτήματος Νέας Καρβάλης Καβάλας, για την υλοποίηση [...]" 2004/30_8-11-2004 2004
Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1994/2240 1994
Εθνικό Θέατρο, Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος και άλλες διατάξεις. 1994/2273 1994
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων και άλλες διατάξεις. 1995/2322 1995
Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις. 1995/2323 1995
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1564/1985 και άλλες διατάξεις 1995/2325 1995
Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις. 1995/2328 1995
Ρύθμιση θεμάτων εποπτευόμενων οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας και άλλες διατάξεις. 1995/2336 1995
Οργάνωση πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις. 1995/2344 1995
Ρύθμιση θεμάτων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και ειδικών θεμάτων προσωπικού και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις 1995/2349 1995
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 1995/2366 1995
Υλοποίηση της εισοδηματικής πολιτικής έτους 1996 για μισθούς και συντάξεις και άλλες διατάξεις. 1996/2399 1996
Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων - Δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης πολιτικών, κρατικών λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και ε[...]" 1996/2429 1996
Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις. 1997/2459 1997
Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1997/2465 1997
Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις. 1997/2508 1997
Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων στρατιωτικών και άλλες διατάξεις. 1997/2512 1997
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1998/2623 1998
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
Παλλαϊκή Άμυνα και άλλες διατάξεις. 1998/2641 1998
Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. 1998/2646 1998
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1998/2647 1998
Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις. 1998/2664 1998
Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. 1999/2702 1999
Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας - Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις. 1999/2778 1999
Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 2001/2880 2001
Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. 2001/2910 2001
Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 2001/2945 2001
Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις.. 2001/2946 2001
Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρωση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2001/2954 2001
Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις 2002/3051 2002
Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις. 2002/3074 2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση των νόμων 2308/1995 και 2664/1998 για την Κτηματογράφηση και το Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις. 2003/3127 2003
Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις. 2003/3147 2003
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις. 2003/3208 2003
Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις. 2004/3220 2004
Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. 2004/3274 2004
Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων. 2005/3345 2005
Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2006/3448 2006
Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις. 2011/3937 2011
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. 2011/3986 2011
Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις. 2012/4061 2012
Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις. 2014/4255 2014
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμι[...]" 2017/4483 2017
Αναγνώριση σε Δήμο των Κοινοτήτων Αγίου Στεφάνου, Αρτέμιδος, Γλυκών Νερών, Καλυβίων Θορικού, Λυκόβρυσης, Ραφήνας και Ν. Περάμου του Νομού Αττικής. 1994/217 1994
Αναγνώριση σε Δήμο της Κοινότητας Ν. Αγχιάλου του Νομού Μαγνησίας. 1994/224 1994
Αναγνώριση σε Δήμο των Κοινοτήτων Αρχαγγέλου και Αφάντου του Νομού Δωδεκανήσου. 1994/225 1994
Αναγνώριση σε Δήμο των Κοινοτήτων Οινοφύτων και Σχηματαρίου του Νομού Βοιωτίας. 1994/228 1994
Αναγνώριση σε Δήμο της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων του Νομού Κορινθίας. 1994/232 1994
Αναγνώριση σε Δήμο της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου του Νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας. 1994/233 1994
Αναγνώριση σε Δήμο της Κοινότητας Βασιλικού του Νομού Ευβοίας. 1994/234 1994
Αναγνώριση σε Δήμο των κοινοτήτων Αγιου Αθανασίου, Επανομής, Θέρμης και Ωραιοκάστρου του Νομού Θεσσαλονίκης. 1994/236 1994
Αναγνώριση σε Δήμο της Κοινότητας Τυμπακίου του Νομού Ηρακλείου. 1994/246 1994
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης του Νομού Κοζάνης. 1995/12 1995
Εδαφική Περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Νομού Τρικάλων, άρθρου 48 του Ν. 2218/1994 (90 Α). 1995/142 1995
Εδαφική Περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Νομού Χαλκιδικής, άρθρου 48 του Ν. 2218/1994 (90 Α). 1995/143 1995
Εδαφική Περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Νομού Αργολίδας, άρθρου 48 του Ν. 2218/1994 (90 Α). 1995/144 1995
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Νομού Ζακύνθου άρθρου 48 του Ν. 2218/94 (90Α). 1995/145 1995
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Νομού Καρδίτσας άρθρου 48 του Ν. 2218/94 (90Α). 1995/146 1995
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Ν. Καστοριάς, του άρθρου 48 Ν. 2218/94 (Α 90). 1995/147 1995
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Ν. Πρεβέζης, άρθρου 48 Ν. 2218/94 (Α 90). 1995/148 1995
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων συμβουλίων περιοχής του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, άρθρου 48 ν. 2218/1994 (Α 90). 1995/154 1995
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του νομού Κέρκυρας, άρθρου 48 του Ν. 2218/1994 (90 Α). 1995/166 1995
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1995/167 1995
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του νομού Λευκάδος, άρθρου 48 του Ν. 2218/1994 (90 Α). 1995/168 1995
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Ν. Θεσσαλονίκης, άρθρου 48 του Ν. 2218/1994 (90 Α). 1995/169 1995
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Νομού Βοιωτίας άρθρου 48 του Ν. 2218/94 (90Α·). 1995/170 1995
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Νομού Άρτας άρθρου 48 του Ν. 2218/94 (90Α). 1995/171 1995
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Νομού Ροδόπης άρθρου 48 του Ν. 2218/94 (90Α·). 1995/172 1995
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Ν. Φωκίδας, του άρθρου 48 του Ν. 2218/94 (90 Α). 1995/173 1995
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Νομού Κιλκίς, άρθρο 48 Ν. 2218/94 (Α 90). 1995/174 1995
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Νομού Λακωνίας, άρθρου 48 του Ν. 2218/94 (90 Α). 1995/177 1995
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Νομού Μαγνησίας άρθρου 48 του Ν. 2218/1994 (90 Α). 1995/274 1995
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Νομού Κεφαλληνίας άρθρου 48 του Ν. 2218/1994 (90 Α). 1995/275 1995
Εδαφική περιφέρεια έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Ν. Ηλείας άρθρου 48 του Ν. 2218/94 (90Α). 1995/276 1995
(1 ) Τρόπος διαχείρισης των Νομαρχιακών Ταμείων, των Ταμείων Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών και των Ταμείων Προστασία Ελαιοπαραγωγής μέχρι τη λήξη του Οικονομικού έτους 1995 και λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 36 του Ν. 2218/1994. 1995/285 1995
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων συμβουλίων περιοχής του Ν. Ξάνθης, άρθρου 48 του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90/Α). 1995/298 1995
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων συμβουλίων περιοχής του Νομού Κυκλάδων, άρθρου 48 του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90/Α). 1995/299 1995
Εδαφική Περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Νομού Μεσσηνίας, άρθρου 48 του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90/Α). 1995/300 1995
Εδαφική Περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Νομού Σάμου, άρθρου 48 του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90/Α). 1995/301 1995
Εδαφική περιφέρεια έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Νομού Ευβοίας, άρθρου 48 του Ν. 2218/94 (Α90). 1995/304 1995
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Ν. Χανίων, άρθρου 48 του Ν. 2218/94(90 Α). 1995/305 1995
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Νομού Κοζάνης, άρθρου 48 του Ν. 2218/94 (90 Α). 1995/306 1995
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Νομού Χίου, άρθρου 48 του Ν. 2218/94 (90 Α). 1995/307 1995
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Ν. Αχαΐας, άρθρου 48 του Ν. 2218/94 (90 Α). 1995/308 1995
(1 ) Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Νομού Ιωαννίνων, άρθρου 48 του Ν. 2218/94 (90Α). 1995/347 1995
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης, συγκέντρωσης, μεταφοράς και διάθεσης απορριμμάτων με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ του Νομού ΕΥΒΟΙΑΣ. 1995/350 1995
(1 ) Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του νομού Αρκαδίας, άρθρου 48 του Ν. 2218/1994 (90 Α). 1995/442 1995
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του νομού Σερρών, άρθρου 48 του Ν. 2218/1994 (90 Α). 1995/443 1995
Συγκρότηση και λειτουργία της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής του άρθρου 4 του Ν. 2218/1994. 1995/57 1995
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Δ.) και των Νομικών προσώπων και επιχειρήσεών τους. 1996/186 1996
Σύσταση και λειτουργία ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα. 1996/198 1996
Σύσταση Οικονομικών Επιθεωρήσεων 1996/211 1996
Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. 1996/242 1996
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 551/88 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών) (Α 259)». 1997/217 1997
Διατήρηση εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου καίου (Ν.Π.Δ.Δ.) από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας. 1997/369 1997
Μεταφορά έδρας Κοινότητας Καλουδίου της Επαρχίας Τριχωνίδας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. 1997/48 1997
Σύσταση Νομαρχιακού Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα στήριξης ογκολογικών ασθενών - Η ΕΛΠΙΔΑ» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας. 1998/239 1998
Κτηματολόγιο των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 2001/341 2001
Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες» (Β΄ 781) και 19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής υπουργική[...]" 2004/115 2004
Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ ΕΚ «γι[...]" 2004/116 2004
Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικ[...]" 2004/117 2004
Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β~40).» Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 2004/82 2004
Διαίρεση Δήμου Καλλιθέας Νομού Αττικήςσε δημοτικά διαμερίσματα. 2006/176 2006