ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/2220

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-07-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-07-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-07-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση των τροποποιήσεων, που υιοθετήθηκαν την 7η Νοεμβρίου 1991 και την 4η Νοεμβρίου 1993 από τη Συνέλευση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Δ.Ν.Ο. -Ι.Μ.Ο.) στη Διεθνή Σύμβαση «Περί Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού», που υπογράφηκε στη Γενεύη την 6η Μαρτίου 1948, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει μεταγενέστερα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ουγγρικής Δημοκρατίας περί συνεργασίας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, του οργανωμένου εγκλήματος και άλλων μορφών εγκληματικότητας, που υπεγράφη στη Βουδαπέστη στις 17 Φεβρουαρίου 1993, και της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ Μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Ουγγρικής Δημοκρατίας περί συνεργασίας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, του οργανωμένου εγκλήματος και άλλων μορφών εγκληματικότητας. ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ουγγρικής Δημοκρατίας, καλούμενες εφεξής τα Συμβαλλόμενα Μέρη, στο πνεύμα των παραδοσιακών φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο Χωρών, εκφράζουν την επιθυμία τους για συνεργασία σε θέματα που αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία. Σεβόμενα τις Διεθνείς Συμφωνίες και τις Νομοθεσίες που ισχύουν σε αμφότερα τα Κράτη και υπό την επιφύλαξη ανειλημμένων υποχρεώσεών τους, βάσει των διμερών και πολυμερών Συμφωνιών με τρίτα Κράτη, τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργάζονται και θα παρέχουν αμοιβαία βοήθεια στους εξής τομείς: α. Καταπολέμηση της τρομοκρατίας. β. Καταπολέμηση της παράνομης παραγωγής, διακίνησης και κατανάλωσης ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών. γ. Καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. δ. Καταπολέμηση της πλαστογραφίας εγγράφων και παραχάραξης χρήματος και άλλων αξιών. ε. Καταπολέμηση παράνομων δραστηριοτήτων, σε σχέση με όπλα, πυρομαχικά και εκρηκτικές ύλες. στ. Καταπολέμηση της οικονομικής εγκληματικότητας. ζ. Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου αντικειμένων ιστορικής και πολιτιστικής αξίας, πολύτιμων λίθων και μετάλλων, καθώς και άλλων πολύτιμων αντικειμένων. η. Καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 4. Άρθρο 2 Η συνεργασία μεταξύ των δύο Μερών θα επιτευχθεί με: α. Ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών στους προαναφερόμενους στο άρθρο 1 τομείς κοινού ενδιαφέροντος, που θα καλύπτει τους εγκληματίες, τις μεθόδους και τα μέσα διάπραξης των εγκλημάτων. β. Ανταλλαγή εντύπου υλικού, δειγμάτων εγγράφων και στοιχείων που αφορούν τη χρήση τους, καθώς και δημοσιευμάτων και αποτελεσμάτων επιστημονικών ερευνών σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Άρθρο 3 Στα πλαίσια της συνεργασίας στους τομείς που ορίζονται στο άρθρο 1, ειδικοί των Συμβαλλομένων Μερών θα πραγματοποιούν, κατόπιν συνεννοήσεως, συναντήσεις εργασίας για την προετοιμασία και προώθηση των αναγκαίων μέτρων. Άρθρο 4 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνεργάζονται στην καταπολέμηση κάθε μορφής παράνομης μετανάστευσης. Για το σκοπό αυτόν θα προχωρήσουν σε ειδική Συμφωνία Επανεισδοχής σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα. Άρθρο 5 Για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που θα παραδίδονται στην πορεία της συνεργασίας ισχύουν τα ακόλουθα: α. Το παραλαμβάνον Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία μόνο κάτω από τους όρους που θα καθορίζει το Συμβαλλόμενο Μέρος που τα παραδίδει. Για τη χρήση αυτών των στοιχείων και για το αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται, το παραδίδον Συμβαλλόμενο Μέρος θα ενημερώνεται κατόπιν σχετικού αιτήματος. β. Προσωπικά στοιχεία επιτρέπεται να παραδίδονται μόνο στις αρχές δίωξης του εγκλήματος και άλλες αρχές αρμόδιες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, των ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος. Τα στοιχεία μπορεί να κοινοποιούνται σε άλλες υπηρεσίες ή σε τρίτες χώρες μόνο με προηγούμενη άδεια της αρχής που τα παραδίδει. Άρθρο 6 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη διασφαλίζουν τη μυστικότητα των διαβαθμισμένων στοιχείων που παρέχονται. Έγγραφα, στοιχεία και μέσα μπορεί να διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα μόνο με την έγκριση της αρμόδιας αρχής του Συμβαλλόμενου Μέρους που τα παρέχει. Άρθρο 7 Η επικοινωνία των δύο Συμβαλλομένων Μερών, σε θέματα της παρούσας Συμφωνίας, θα πραγματοποιείται με τον πλέον πρόσφορο για κάθε Μέρος τρόπο. Τα Μέρη θα ανταλλάξουν κατάσταση των εξουσιοδοτημένων για επικοινωνία και συνεργασία υπηρεσιών. Άρθρο 8 Έκαστο των Συμβαλλομένων Μερών δύναται για λόγους εθνικής ασφάλειας, δημόσιας ασφάλειας ή άλλους σοβαρούς λόγους, να αναστέλλει εν όλω ή εν μέρει την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας. Η αναστολή αυτή και η λήξη της θα κοινοποιείται αμελλητί στο έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος, δια της διπλωματικής οδού, αναφερομένων των λόγων. Άρθρο 9 Η διάρκεια ισχύος της παρούσας Συμφωνίας είναι απεριόριστη. Έκαστο των Συμβαλλομένων Μερών δύναται να καταγγείλει τη Συμφωνία δια μέσου της διπλωματικής οδού. Η Συμφωνία παύει να ισχύει τρεις (3) μήνες από τη λήψη της καταγγελίας. Άρθρο 10 Η παρούσα Συμφωνία υπόκειται σε έγκριση και τίθεται σε ισχύ την τριακοστή ημέρα από την ημερομηνία ανταλλαγής των σχετικών διπλωματικών διακοινώσεων. Έγινε στη Βουδαπέστη την 17η Φεβρουαρίου 1993 σε δύο αυθεντικά αντίτυπα, στην ελληνική και ουγγρική γλώσσα, εκάστου επέχοντος ίση ισχύ. Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής της Ουγγρικής Δημοκρατίας Δημοκρατίας (υπογραφή) (υπογραφή) Νικόλαος Αναστ. Dr. Ρeter ΒΟRΟSS ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ Άρθρο 2 Η ισχύς αυτού του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της δε κυρούμενης Συμφωνίας από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 10 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία