ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/2225

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-07-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-07-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-07-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αποστολή και συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής"
1.  
  Ιδρύεται Εθνική Επιτροπή Προστασίας του Απορρήτου των Επικοινωνιών. Η Επιτροπή εξυπηρετείται από δική της γραμματεία στην οποία προΐσταται ο πρόεδρος της Επιτροπής.
2.  
  Αποστολή της Επιτροπής είναι: α) η προστασία του απορρήτου των επιστολών και της τηλεφωνικής και κάθε άλλης μορφής τηλεπικοινωνιακής ανταπόκρισης ή επικοινωνίας κατά το άρθρο 19 του Συντάγματος, β) ο έλεγχος της τήρησης των όρων άρσης του απορρήτου που έθεσε η δικαστική αρχή
3.  
  Η Επιτροπή συγκροτείται:
 1. από έναν αντιπρόεδρο της Βουλής, ως πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο της Βουλής, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος
 2. από ένα βουλευτή - εκπρόσωπο κάθε κόμματος που διαθέτει κοινοβουλευτική ομάδα κατά τον Κανονισμό της Βουλής.
 3. Ο εκπρόσωπος ορίζεται από τον αρχηγό του κάθε κόμματος με έγγραφη δήλωση που διαβιβάζεται στον Πρόεδρο της Βουλής και τον πρόεδρο της Επιτροπής,.
 4. από ένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και με ειδικές γνώσεις σε θέματα επικοινωνιών, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο της Βουλής.
 5. Η θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί όσο και η βουλευτική περίοδος στη διάρκεια της οποίας ορίσθηκαν.
4.  
  Οι αναπληρωτές του προέδρου της Επιτροπής και των άλλων μελών της ορίζονται όπως και τα τακτικά μέλη της
5.  
  Ευθύς μετά τη γνωστοποίηση του ορισμού αντιπροέδρων της Βουλής ως προέδρου και αναπληρωτή προέδρου της Επιτροπής, ρ ορισθείς πρόεδρος απευθύνει ερώτημα στους αρχηγούς των κομμάτων για να του γνωρίσει έκαστος τον εκπρόσωπο του αντίστοιχου κόμματος μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, μετά την πάροδο της οποίας η Επιτροπή συγκροτείται κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο. 6. Η Επιτροπή συγκροτείται εφόσον έχουν ορισθεί: α) ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος (ή του μεγαλύτερου από τα κόμματα που συγκροτούν τυχόν κυβερνητικό συνασπισμό) και β) του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή όλων των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ο ορισμός των εκπροσώπων δύο τουλάχιστον κομμάτων, από τα οποία το ένα δεν μετέχει στην Κυβέρνηση ούτε της παρέχει την εμπιστοσύνη ή την ανοχή του κατά την έννοια του άρθρου 84 του Συντάγματος, εκτός εάν όλα τα κόμματα του Κανονισμού της Βουλής παρέχουν την εμπιστοσύνη τους η την ανοχή τους, οπότε απαιτείται ο ορισμός των εκπροσώπων τουλάχιστον δύο κομμάτων. Για τη συγκρότηση της Επιτροπής συντάσσεται πρακτικό κατά την πρώτη συνεδρίαση της, χωρίς να απαιτείται ή έκδοση διαπιστωτικής πράξης. Ο πρόεδρος της Επιτροπής γνωστοποιεί τη συγκρότηση και σύνθεσή της στον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής και τους Υπουργούς Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης και Μεταφορών και Επικοινωνιών.
7.  
  Συγκρότηση νέου κόμματος, συγχώνευση κομμάτων ή μεταβολή της κομματικής σύνθεσης της συμπολίτευσης, κατά τη διάρκεια της ίδιας βουλευτικής περιόδου, συνεπάγεται αντίστοιχη ανασύνθεση της Επιτροπής, με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 5 και 6 του παρόντος νόμου.
8.  
  Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εφόσον:
 1. παρίστανται περισσότερα μέλη της από αυτά που απουσιάζουν και
 2. μεταξύ των παρόντων μελών της περιλαμβάνεται ο πρόεδρος της Επιτροπής ή ο αναπληρωτής του και ένα τουλάχιστον μέλος της που έχει ορισθεί από κόμμα της αντιπολίτευσης
9.  
  Η Επιτροπή συγκαλείται από τον πρόεδρό της, όταν αυτός το κρίνει αναγκαίο ή όταν το ζητήσει μέλος της. Τα μέλη προσκαλούνται από τον πρόεδρο της Επιτροπής με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
10.  
  Οι εκπρόσωποι των κομμάτων μπορούν να συνοδεύονται στις συνεδριάσεις και τις άλλες ενέργειες της Επιτροπής από ειδικούς τεχνικούς συμβούλους. Κάθε εκπρόσωπος κόμματος έχει δικαίωμα να ορίζει έναν ειδικό τεχνικό σύμβουλο, μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση στον πρόεδρο της Επιτροπής του ονόματος, της ιδιότητας και των ειδικών προσόντων που διαθέτει ο οριζόμενος, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στα συγκεκριμένα καθήκοντά του. Ο πρόεδρος. της Επιτροπής ενημερώνει τους εκπροσώπους των κομμάτων για τους ορισθέντες τεχνικούς συμβούλους. Σε περίπτωση που υπάρχουν αντιρρήσεις για ορισθέντα τεχνικό σύμβουλο και ζητείται η αντικατάστασή του, αποφασίζει ο πρόεδρος της Επιτροπής μετά από συνεννόηση με τον εκπρόσωπο του κόμματος του οποίου η επιλογή αμφισβητείται.
11.  
  Η τελική συζήτηση της Επιτροπής για τη διαμόρφωση και για τη λήψη των αποφάσεων διεξάγεται χωρίς την παρουσία τεχνικών συμβούλων. Οι τεχνικοί σύμβουλοι, δεν έχουν αρμοδιότητα εκπροσώπησης, ούτε μπορούν να προβαίνουν ατομικά σε οιαδήποτε προβλεπόμενη από το νόμο ενέργεια επικαλούμενοι γενική ή ειδική εντολή του αντίστοιχου μέλους της Επιτροπής.
Άρθρο 2
1.  
  Για την εκπλήρωση της κατά το άρθρο 1 παρ. 2 αποστολής της και μόνο, η Επιτροπή, ύστερα από σχετική απόφασή της, προβαίνει σε κάθε απαραίτητη για την επιτέλεση των καθηκόντων της ενέργεια και ιδίως:.
 1. Επιθεωρεί χωρίς προειδοποίηση τις σχετικές με το έργο της εγκαταστάσεις, αρχεία και έγγραφα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος και άλλων δημόσιων επιχειρήσεων, επιχειρήσεων που βρίσκονται υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο του Δημοσίου, καθώς και ιδιωτικών επιχειρήσεων που προσφέρουν υπηρεσίες σχετικές με ανταπόκριση ή επικοινωνία, όπως οι επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας ή οι τράπεζες δεδομένων
 2. Ζητεί από τις υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και από τους προϊστάμενους ή εποπτεύοντες υπουργούς, κάθε πληροφορία χρήσιμη κατά την κρίση της για την επιτέλεση της αποστολής της
 3. Καλεί σε ακρόαση, με απόφασή της, το διοικητή ή τους υποδιοικητές της Ε.Υ.Π., τον πρόεδρο ή το γενικό διευθυντή του Ο.Τ.Ε., καθώς και κάθε πρόσωπο. το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην εκπλήρωση του έργου της.
 4. Εφόσον οι παρεχόμενες κατά το προηγούμενο εδάφιο πληροφορίες και εξηγήσεις δεν κριθούν επαρκείς ή ικανοποιητικές ερευνά αρχεία εγγράφων αναφερόμενων στο προστατευόμενο απόρρητο
 5. Προβαίνει σε ακροάσεις προσώπων και ζητεί από αρμόδια δικαστική αρχή την κατάσχεση μέσων παραβίασης του απορρήτου που υποπίπτουν στην αντίληψή της
 6. Διατυπώνει συστάσεις για την αποτελεσματικότερη οργάνωση της προστασίας του απορρήτου, τις οποίες απευθύνει σε κάθε υπηρεσία ή επιχείρηση του εδαφίου α.
 7. Για τον ίδιο σκοπό μπορεί, μετά από αίτηση των παραπάνω υπηρεσιών ή επιχειρήσεων, να εκδίδει γνωμοδοτήσεις ή να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για θέματα της αρμοδιότητάς της.
2.  
  Στις περιπτώσεις των άρθρων 3, 4 και 5 του παρόντος η Επιτροπή υπεισέρχεται μόνο στον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων για την άρση του απορρήτου, χωρίςέλεγχο τηςκρίσης των αρμόδιων δικαστικών οργάνων
3.  
  Η Επιτροπή ενεργεί συλλογικώς, δύναται όμως να αποφασίζει τη διενέργεια συγκεκριμένων ελεγκτικών πράξεων από κλιμάκιο αποτελούμενο από τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη της. Η σχετική απόφαση μπορεί να προβλέπει ότι η Επιτροπή ή τα εξουσιοδοτημένα μέλη της συνοδεύονται από τους αντίστοιχους ειδικούς τεχνικούς συμβούλους.
4.  
  Οι Υπουργοί, οι προϊστάμενοι κάθε δημόσιας αρχής, υπηρεσίας, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, καθώς και η διοίκηση κάθε νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, που παρέχει στο κοινό υπηρεσίες επικοινωνίας ή ανταπόκρισης, είναι υποχρεωμένοι να παράσχουν στην Επιτροπή κάθε διευκόλυνση στο έργο τους, κάθε πληροφορία ή έγγραφο σχετικά με το προστατευόμενο απόρρητο και τις προϋποθέσεις άρσης του, καθώς και κάθε εξήγηση ή κατάθεση χρήσιμες για την εκπλήρωση της κατά το άρθρο 1 παρ. 2 αποστολής της. Κάθε άρνηση ή κωλυσιεργία μνημονεύεται ειδικώς στην έκθεση που συντάσσεται σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.
5.  
  Για κάθε έλεγχο που πραγματοποιεί, και ειδικά για κάθε παραβίαση του άρθρου 19 του Συντάγματος, την οποία διαπιστώνει, η Επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση. Επίσης στο τέλος κάθε χρόνου υποβάλλει στη Βουλή έκθεση πεπραγμένων,στην οποίαπεριγράφει και αξιολογείτο έργοτης, διατυπώνειγενικότερες παρατηρήσεις, επισημαίνει παραλείψεις και προτείνει τη λήψη μέτρων για την προστασία του απορρήτου. Στις παραπάνω εκθέσεις καταχωρίζονται και οι παρατηρήσεις των μελών που τυχόν διαφωνούν. Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται στον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Ι Βουλής, τους κατά περίπτωση αρμόδιους υπουργούς και τους αρχηγούς των κομμάτων και κοινοποιούνται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τις δικές του Ι ενέργειες.
6.  
  Η Επιτροπή αποφασίζει για τις ενέργειές της με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Σε Ι περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
7.  
  Υποχρεώσεις σεβασμού του απορρήτου ανταποκρίσεων και επικοινωνιών δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων. ή διοικήσεων, υπαλλήλων και εργαζομένων σε επιχειρήσεις, που υπόκεινται στον έλεγχο της Επιτροπής του παρόντος νόμου, για πληροφορίες ή έγγραφα που περιέχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. καθώς και οι αντίστοιχες ποινικές κυρώσεις, ισχύουν για τα μέλη της Επιτροπής, καθώς και για τον γραμματέα, τους τεχνικούς συμβούλους και το κάθε κατηγορίας προσωπικό του άρθρου 6 του Ι παρόντος νόμου, για το οποίο ισχύουν και οι οικείες πειθαρχικές κυρώσεις.
Άρθρο 3 "Άρση του απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας"
1.  
  Αίτηση για άρση του απορρήτου μπορεί να υποβάλλει μόνο δικαστική ή άλλη πολιτική, στρατιωτική ή αστυνομική δημόσια αρχή στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το θέμα εθνικής ασφάλειας που επιβάλλει την άρση
2.  
  Η αίτηση υποβάλλεται προς τον Εισαγγελέα Εφετών του τόπου της αιτούσας αρχής ή του τόπου, όπου; πρόκειται να επιβληθεί η άρση. Ο Εισαγγελέας Εφετών αποφασίζει μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες για την άρση ή όχι του απορρήτου με διάταξη του στην οποία περιέχονται τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 5 στοιχεία. Αν κατά την κρίση του, μετά από εισήγηση της αιτούσας αρχής, ειδικές περιστάσεις εθνικής ασφάλειας επιβάλουν την παράλειψη ή τη συνοπτική παράθεση ορισμένων από τα στοιχεία αυτά, γίνεται ειδική μνεία στη διάταξη.
Άρθρο 4
1.  
  Η άρση του απορρήτου είναι επιτρεπτή για τη διακρίβωση των κακουργημάτων που προβλέπονται από
 1. τα άρθρα 134, 135 παράγραφοι 1, 2, 135Α, 137Α, 137Β, 138, 139, 140, 143, 144, 146, 148 παρ. 2, 150, 151, 157 παρ. 1, 159 παρ. 3, 168 παρ. 1, 187 παράγραφοι 1, 2, 187Α παρ. 1 και 4, 207, 208 παρ. 1, 235 παρ. 2, 236 παρ. 2, 237 παρ. 2 και 3β΄, 264 περιπτώσεις β΄ και γ΄, 270, 272, 275 περίπτωση β΄, 291 παρ. 1 εδάφια β΄ και γ΄, 299, 322, 323Α παράγραφοι 1, 2, 4, 5 και 6, 324 παράγραφοι 2 και 3, 342 παράγραφοι 1 και 2, 348Α παρ. 4, 351 παράγραφοι 1, 2, 4 και 5, 374, 380, 385 παρ.1 εδάφια α΄ και β΄ του Ποινικού Κώδικα.
 2. τα άρθρα 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 63, 64,76, 93 και 97 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα,
 3. το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 2168/1993, .
 4. τα άρθρα 20, 22 και 23 του ν. 4139/2013, .
 5. το άρθρο 157 παρ.1γ΄ του ν. 2960/2001, .
 6. το άρθρο 3 περίπτωση ιε΄ του ν. 3691/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο δεύτερο του ν. 2656/1998, .
 7. το άρθρο τρίτο παρ. 2 του ν. 2803/2000, .
 8. το άρθρο 45 παρ. 1 περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ του ν. 3691/2008.
 9. το άρθρο 28 του ν. 1650/1986.
 10. Επίσης, επιτρέπεται η άρση του απορρήτου για τη διακρίβωση των προπαρασκευαστικών πράξεων για το έγκλημα της παραχάραξης νομίσματος κατά το άρθρο 211 του Ποινικού Κώδικα, καθώς επίσης και για τα εγκλήματα της παραγράφου 3 του άρθρου 342, του άρθρου 348 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 348Α του Π.Κ.
Η άρση του απορρήτου είναι επιτρεπτή για τη διακρίβωση των κακουργημάτων που προβλέπονται από:
τα άρθρα 134, 135 παρ. 1,2, 135Α, 137Α, 137Β, 138, 139, 140, 143, 144, 146, 148 παρ. 2, 150, 151, 157 παρ.1, 168, παρ.1, 207, 208 παρ.1, 264 παρ. β, γ, 265 παρ. 3, 270, 272, 275 παρ. β, 291 παρ. 1, εδ. β, γ, 299, 322, 324 παρ. 2, 3, 374, 380, 385 του Ποινικού Κώδικα,.
τα άρθρα 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 63, 64, 76, 93 και 97 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα,
το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 2168/1993,.
τα άρθρα 5, 6, 7 και 8 του ν. 1729/1987.
τα άρθρα 89, 90 και 93 του ν. 1165/1968. Επίσης, επιτρέπεται η άρση του απορρήτου για τη διακρίβωση των προπαρασκευαστικών πράξεων για το έγκλημα της παραχάραξης νομίσματος κατά το άρθρο 211 του Ποινικού Κώδικα.
1β.  
  Επιτρέπεται, επίσης, η άρση του απορρήτου για τη διακρίβωση των κακουργημάτων που προβλέπονται από το ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153 Α΄), όπως ο νόμος αυτός εκάστοτε ισχύει.
2.  
  Η άρση στις περιπτώσεις αυτές είναι επιτρεπτή μόνο αν αιτιολογημένα το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο διαπιστώσει ότι η διερεύνηση της υπόθεσης ή η εξακρίβωση του τόπου διαμονής του κατηγορουμένου είναι αδύνατη ή ουσιωδώς δυσχερής χωρίς αυτήν
2.  
 1. Επιτρέπεται, επίσης, η άρση του απορρήτου για τη διακρίβωση της προσβολής που τελείται στο διαδίκτυο σε βαθμό κακουργήματος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων που προβλέπονται στο ν. 2121/1993 (Α΄ 25).
3.  
  Η άρση στρέφεται μόνο κατά συγκεκριμένου προσώπου ή προσώπων που έχουν σχέση με την υπόθεση που ερευνάται ή για τα οποία, βάσει συγκεκριμένων περιστατικών, προκύπτει ότι λαμβάνουν ή μεταφέρουν συγκεκριμένα μηνύματα που αφορούν ή προέρχονται από τον κατηγορούμενο ή χρησιμοποιούνται ως σύνδεσμοι του
4.  
  Η άρση του απορρήτου στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου επιβάλλεται με διάταξη του Συμβουλίου Εφετών ή Πλημμελειοδικών στην καθ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η διακρίβωση του συγκεκριμένου εγκλήματος με το οποίο σχετίζεται η άρση
5.  
  Την αίτηση για την άρση υποβάλλει στο Συμβούλιο ο καθ ύλην και κατά τόπο αρμόδιος εισαγγελέας, ο οποίος εποπτεύει ή ενεργεί προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση και ο ανακριτής, ο οποίος ενεργεί τακτική ανάκριση για τα πιο πάνω εγκλήματα. Το Συμβούλιο αποφασίζει μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες για την άρση ή όχι του απορρήτου, με διάταξή του, στην οποία περιέχονται τα κατά την παρ. 2 του άρθρου 5 στοιχεία.
6.  
  Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις την άρση μπορεί να διατάξει ο εισαγγελέας που ενεργεί την προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση και ο ανακριτής που ενεργεί την τακτική ανάκριση. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο εισαγγελέας ή ο ανακριτής υποχρεούνται να εισαγάγουν το ζήτημα με σχετική αίτησή τους στο Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών. Η ισχύς της διάταξης του Εισαγγελέα ή του ανακριτή για την άρση παύει αυτοδικαίως με τη λήξη της τριήμερης αυτής προθεσμίας ή, αν το ζήτημα εισαχθεί εμπροθέσμως, από την έκδοση της σχετικής διάταξης του Συμβουλίου.
7.  
  Στις περιπτώσεις εγκλημάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα των στρατιωτικών δικαστηρίων την άρση του απορρήτου επιβάλλει, με απόφασή του, το δικαστικό συμβούλιο του καθ ύλην και κατά τόπο αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου μετά από αίτηση του ασκούντος την ποινική δίωξη ή του ανακριτή που ενεργεί τακτική ανάκριση
Άρθρο 5
1.  
  Η διάταξη που επιβάλλει την άρση του απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος νόμου περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
 1. το όργανο που διατάσσει την άρση,
 2. τη δημόσια αρχή ή τον εισαγγελέα ή τον ανακριτή που ζητούν την επιβολή της άρσης,
 3. το σκοπό της επιβολής της άρσης,
 4. τα μέσα ανταπόκρισης ή επικοινωνίας στα οποία επιβάλλεται η άρση,
 5. την εδαφική έκταση εφαρμογής και τη χρονική διάρκεια της άρσης,
 6. την ημερομηνία έκδοσης της διάταξης
2.  
  Η διάταξη που επιβάλλει την άρση του απορρήτου για διακρίβωση εγκλημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος νόμου, περιλαμβάνει, εκτός των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου, και τα εξής:
 1. το όνομα του προσώπου ή των προσώπων κατά των οποίων λαμβάνεται το μέτρο της άρσης και τη διεύθυνση διαμονής τους, εφόσον είναι γνωστή,
 2. την αιτιολογία επιβολής της άρσης
3.  
  Διάταξη που απορρίπτει αίτημα άρσης του απορρήτου περιέχει μόνο:
 1. το όργανο που αποφασίζει,
 2. τη δημόσια αρχή που είχε ζητήσει την επιβολή της άρσης. γ) την ημερομηνία έκδοσης της διάταξης.
4.  
  Απόσπασμα της διάταξης, που περιλαμβάνει το διατακτικό της. παραδίδεται με απόδειξη, μέσα σε κλειστό φάκελο, στις ακόλουθες αρχές:.
 1. στον πρόεδρο ή το διοικητικό συμβούλιο ή το γενικό διευθυντή του νομικού προσώπου στο οποίο υπάγεται το μέσο ανταπόκρισης ή επικοινωνίας
 2. στον υπουργό που εποπτεύει το νομικό αυτό πρόσωπο ή, κατά περίπτωση, στον υπουργό που είναι προϊστάμενος της οικείας δημόσιας υπηρεσίας, για τις επιβαλλόμενες ενέργειές του.
 3. Αντίγραφο της διάταξης κοινοποιείται στον πρόεδρο της Επιτροπής.
 4. Η σχετική αλληλογραφία είναι απόρρητη και τηρείται σε ειδικό εμπιστευτικό αρχείο, στο οποίο έχει πρόσβαση μόνο ο Πρόεδρος της Βουλής ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν.
 5. Ο Πρόεδρος της Βουλής ενημερώνει τους αρχηγούς των κομμάτων.
5.  
  Για την εκτέλεση της διάταξης συντάσσονται μία ή περισσότερες, κατά τις περιστάσεις, εκθέσεις από την οικεία υπηρεσία. Οι εκθέσεις υπογράφονται από το εντεταλμένο όργανο της αιτούσας αρχής και σε αυτές αναφέρονται:.
 1. οι ενέργειες που έγιναν για την εκτέλεση της διάταξης,
 2. ο τόπος, η ημερομηνία και ο τρόπος εκτέλεσης των πιο πάνω ενεργειών,
 3. τα ονοματεπώνυμα των υπαλλήλων που τις διενέργησαν, εφόσον το κρίνει αναγκαίο το όργανο που εξέδωσε τη διάταξη.
 4. Αντίγραφα των εκθέσεων αυτών διαβιβάζονται με απόδειξη, μέσα σε κλειστό φάκελο, στην αιτούσα αρχή, στη δικαστική αρχή που εξέδωσε τη διάταξη και στον πρόεδρο της Επιτροπής.
6.  
  Η χρονική διάρκεια της άρσης του απορρήτου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. Παρατάσεις της διάρκειας αυτής, οι οποίες δεν υπερβαίνουν κάθε φορά τους δύο (2) μήνες, μπορούν να διαταχθούν με τη διαδικασία, που προβλέπεται κατά περίσταση, για την επιβολή του μέτρου και υπό τον όρο ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι της άρσης. Σε κάθε περίπτωση οι παρατάσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά τη διάρκεια των δέκα (10) μηνών. Το ανώτατο αυτό χρονικό όριο· δεν ισχύει στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η άρση διατάσσεται για λόγους εθνικής ασφάλειας.
7.  
  Μετά τη λήξη της διάρκειας της άρσης, ή μετά τη λήξη του επιτρεπόμενου ανώτατου χρονικού ορίου της, παύει αυτοδικαίως η άρση του απορρήτου
8.  
  Με διάταξη του οργάνου που επέβαλε την άρση μπορεί να διαταχθεί η παύση της και πριν από την πάροδο της ορισμένης διάρκειας της, αν εκπληρώθηκε ο σκοπός ή έλειψαν οι λόγοι επιβολής του μέτρου
9.  
  Μετά τη λήξη του μέτρου της άρσης και υπό την αναγκαία προϋπόθεση ότι δεν διακινδυνεύεται ο σκοπός για τον οποίο διατάχθηκε, μπορεί η Επιτροπή να αποφασίζει τη γνωστοποίηση της επιβολής του στους θιγόμενους. Τα στοιχεία που είχαν συλλέγει ή κατασχεθεί και το υλικό που εγγράφηκε ή αποτυπώθηκε σε εκτέλεση της διάταξης για την άρση του απορρήτου σε περίπτωση διακρίβωσης εγκλημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 4, επισυνάπτονται στη δικογραφία, αν συνιστούν αποδεικτικά μέσα για την ποινική δίωξη κατά την κρίση της αρχής που εξέδωσε τη διάταξη. Αν δεν συντρέχει αυτή η περίπτωση καταστρέφονται ενώπιον της αρχής που εξέδωσε τη διάταξη και συντάσσεται έκθεση για την καταστροφή. Υποχρεωτικώς καταστρέφεται το υλικό που δεν έχει σχέση με το λόγο επιβολής του μέτρου.
10.  
  Το περιεχόμενο της ανταπόκρισης ή επικοινωνίας, το οποίο έγινε γνωστό λόγω της άρσης του απορρήτου. καθώς και κάθε άλλο σχετικό με αυτή στοιχείο απαγορεύεται, με ποινή ακυρότητας, να χρησιμοποιηθεί και να ληφθεί υπόψη ως άμεση ή έμμεση απόδειξη σε άλλη ποινική, πολιτική, διοικητική και πειθαρχική δίκη και διοικητική διαδικασία για σκοπό διαφορετικό από εκείνον που είχε καθορισθεί με τη διάταξη. Κατ εξαίρεση η αρχή που εξέδωσε τη διάταξη μπορεί, κατά την αιτιολογημένη κρίση της, να επιτρέψει με νεότερη διάταξή της να χρησιμοποιηθούν και να ληφθούν υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, αν χρησιμεύουν για τη διακρίβωση άλλου ιδιαιτέρως σοβαρού εγκλήματος από αυτά που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, καθώς και για υπεράσπιση κατηγορουμένου σε ποινική δίκη για πλημμέλημα ή κακούργημα. 11 Υπάλληλος της υπηρεσίας, στην οποία ανήκει το μέσο ανταπόκρισης ή επικοινωνίας για το οποίο επιβλήθηκε η άρση, αν, παρότι είναι αρμόδιος, δεν παρέχει στο εντεταλμένο όργανο πληροφορία σχετική με το περιεχόμενο της διάταξης και τεχνική ή υπηρεσιακή γενικά συνδρομή για την εκτέλεσή της τιμωρείται, με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Αν ανακοινώνει σε τρίτους ή χρησιμοποιεί το περιεχόμενο των κάθε είδους μηνυμάτων, πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση του λόγω της άρσης του απορρήτου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών.
Άρθρο 6
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Δικαιοσύνης, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, μπορεί:
 1. Να προβλέπεται ο τρόπος οργάνωσης της γραμματείας και της τεχνικής υποστήριξης της Επιτροπής
 2. Να καθορίζεται ο αριθμός των θέσεων του κάθε είδους προσωπικού και ο τρόπος πλήρωσής τους που γίνεται και με διάθεση ή απόσπαση δικαστικών ή δημοσίων υπαλλήλων ή υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ν.Π.Ι.Δ. οποιασδήποτε μορφής που βρίσκονται υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο του Κράτους και να ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση και τις αμοιβές του προσωπικού αυτού.
 3. Να προβλέπεται ο τρόπος τήρησης του αρχείου της Επιτροπής και η διάθεση των τεχνικών μέσων που απαιτούνται για την εκπλήρωση της αποστολής της
 4. Να ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος νόμου
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του τυχόν συναρμόδιου υπουργού αποσπάται ως γραμματέας της Επιτροπής υπάλληλος υπουργείου ή Ν.Π.Δ.Δ. με βαθμό Α ή Β της κατηγορίας ΠΕ, τον οποίο προτείνει ο πρόεδρος της Επιτροπής.
3.  
  Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της προηγούμενης παραγράφου η Επιτροπή χρησιμοποιεί την τεχνική υποδομή που της παρέχει ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, σύμφωνα με σχετικές πράξεις του προέδρου της Επιτροπής
4.  
  Η Επιτροπή, ως προς την υπηρεσιακή στελέχωση και υποδομή της, υπάγεται στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης και ο προϋπολογισμός της εντάσσεται στις δαπάνες του ίδιου Υπουργείου
Άρθρο 7
1.  
  Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
 1. Το ν.δ. 792/1971 (ΦΕΚ1 Α).
 2. Το άρθρο 1 παρ. 1 περ. ιβ του α.ν 511/1947 (ΦΕΚ 299 Α), που κυρώθηκε με το ν. 539/1948.
 3. Το άρθρο 3 του ν. 4277/1929 (ΦΕΚ 265 Α), που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 52 παρ. 3 του ν.δ. 165/1973 (ΦΕΚ 228 Α).
 4. Το άρθρο 3 περ. α του Τηλεφωνικού Κανονισμού, που έχει εγκριθεί με την απόφαση 1130/1969 του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε. (ΦΕΚ 820 Β) και το άρθρο 5 παρ. 4 εδάφιο 2 του ίδιου Κανονισμού, όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση 1198/1971 του παραπάνω Συμβουλίου (ΦΕΚ 797 Β), όπως ισχύουν μετά την απόφαση 1845/1984του ίδιου Συμβουλίου (ΦΕΚ 678 Β).
 5. Το άρθρο 88β τηο απόφασης 103782/16.05.1960 του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 310 Β).
 6. Το άρθρο 3α του Νέου Τηλεγραφικού Κανονισμού Εσωτερικού που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β799/1971 με την πράξη 737655/301112/1.9.1971 του Διοικητή και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Τ.Ε., το άρθρο 5 παρ. 7, 8, 9, του ίδιου Κανονισμού και το άρθρο 17 παρ. 1, 2, 3. 4 και 5 του ίδιου Κανονισμού, όπως η παράγραφος 3 έχει τροποποιηθεί με την απόφαση 1277/ 1973 του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1122/1973 τεύχος Β με την πράξη 301, 122/3091/ 75/28.8.1973 του Διοικητή και Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε., όπως ισχύουν μετά την απόφαση 1852/18.9.1984 του ίδιου Συμβουλίου (ΦΕΚ 823 Β).
 7. Τα άρθρα 33 παρ. 1, 34, 35, 36 και 37 του Κανονισμού Ταχυδρομικής Υπηρεσίας - Επιστολικού Ταχυδρομείου (1953) κατά. το μέρος τους που αναφέρονται στις κατά το άρθρο 19 του Συντάγματος επιστολές. ,.
 8. Κάθε άλλη διάταξη νόμου, γενική ή ειδική, που αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο
Άρθρο 8
1.  
  Συνιστάται Επιτροπή Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας κατά το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγματος. Έργο της Επιτροπής είναι η κατάρτιση σύγχρονου Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
2.  
  Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης από έναν Καθηγητή Διοικητικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών ως Πρόεδρο και έως 15 επιστήμονες κατόχους διδακτορικού διπλώματος στο δημόσιο δίκαιο ως μέλη. Οι επιστήμονες αυτοί μπορεί να είναι και μέλη ΔΕΠ Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Εισηγητές ή Πάρεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στην Επιτροπή αυτή μπορεί να αποσπώνται ή να διατίθενται, με κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του καθ ύλην αρμόδιου υπουργού, ως υπεράριθμα μέλη της Επιτροπής, υπάλληλοι του Δημοσίου ή νομικών προσώπων και οργανισμών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείτο πριν τη θέση σε ισχύ του άρθρου 51 παρ. 1 του ν. 1892/1990. Με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής ορίζεται και ο χρόνος περάτωσης του έργου, ο οποίος σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να παρατείνεται με όμοια απόφαση.
3.  
  Η γραμματεία της Επιτροπής απαρτίζεται από υπαλλήλους του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης ή αποσπώμενους με κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του καθ ύλην αρμόδιου υπουργού από το δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείτο πριν τη θέση σε ισχύ του άρθρου 51 παρ. 1 του ν. 1892/1990.
4.  
  Η αμοιβή των μελών της Επιτροπής, η οποία θα εργαστεί ως ομάδα εργασίας, και της Γραμματείας, καθώς και ο τρόπος καταβολής της αμοιβής καθορίζονται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης
5.  
  Στο άρθρο 9 του ν. 301/1976 (ΦΕΚ 91 Α-) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3: 3. Η διάθεση επ αμοιβή όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή φωτοαντιγράφων φύλλων αυτής, των βιβλίων και εντύπων, μπορεί να γίνεται και από νομαρχίες, μετά από κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών, στην οποία θα ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο διάθεση γίνεται από υπάλληλο της οικείας νομαρχίας, ο οποίος με απόφαση του νομάρχη ορίζεται ταυτοχρόνως υπόλογος διαχειριστής. Το Εθνικό Τυπογραφείο παρέχει στις οικείες νομαρχίες τον απαιτούμενο για το ανωτέρω έργο τεχνικό εξοπλισμό. Τα έσοδα αποδίδονται στο Εθνικό Τυπογραφείο κατά 80%. Το 20% των εσόδων παρακρατείται από την οικεία νομαρχία για την αντιμετώπιση των σχετικών λειτουργικών δαπανών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου.
6.  
  Για τη συγκρότηση των επιτροπών των άρθρων 25 παρ. 3 και 26 παρ. 4 του ν. 2190/1994 σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εδρεύουν στον ίδιο νομό και εποπτεύονται από το ίδιο υπουργείο, εφόσον δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ κάθε νομικού προσώπου, συγκροτείται μία ενιαία επιτροπή κατά νομό ή για κάθε νομαρχία του νομού Αττικής, με απόφαση του οικείου νομάρχη για όλα τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, από υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. ή δημόσιους υπαλλήλους.
7.  
  Υπάλληλοι οι οποίοι κατ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 56 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α) και 18 του ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43 Α) μετατάγηκαν ή μεταφέρθηκαν, ως πλεονάζοντες, σε θέσεις κατώτερης κατηγορίας ή σε θέσεις εκπαιδευτικής βαθμίδας κατώτερης εκείνης στην οποία ανήκαν, κατατάσσονται με πράξεις του οικείου υπουργού σε κενές θέσεις αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας που ανήκαν πριν από τη μετάταξη ή μεταφορά τους. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν κενές θέσεις στις υπηρεσίες που υπηρετούν, μπορεί να γίνει με αίτηση του υπαλλήλου μετάταξη ή μεταφορά σε κενές θέσεις άλλης υπηρεσίας, εντός του ίδιου νομού, με κοινή απόφαση των οικείων υπουργών. Εάν δεν υπάρχουν κενές θέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων, ο υπάλληλος κατατάσσεται στην πρώτη θέση που θα κενωθεί, κλάδου ή ειδικότητας εκπαιδευτικής βαθμίδας αντίστοιχης με εκείνη που ανήκε πριν από τη μετάταξη ή μεταφορά.
8.  
  Την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται οι τυχόν συμβάσεις ή άλλες πράξεις απόσπασης και οι πράξεις ανάθεσης ή παράλληλης άσκησης καθηκόντων στις κατά το άρθρο 9 παρ. 2 εδάφ. α του ν. 1388/1983 (ΦΕΚ 113 Α) και το άρθρο 45 παρ. 1 περίπτ. α του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.), χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης. Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, μετά γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ. μπορεί να τίθεται ανώτατο ετήσιο όριο ωρών διδασκαλίας κατά διδάσκοντα στα προγράμματα των εκπαιδευτικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ. και των μονάδων εκπαίδευσης των υπουργείων και Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και ειδικό ωράριο για διδάσκοντες που είναι και δημόσιοι υπάλληλοι.
9.  
  Στο προτελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2198/1994, μετά τη λέξη από προστίθενται οι λέξεις ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς,. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2190/1994, μετά τη λέξη απασχόλησης τίθεται κόμμα και προστίθενται οι λέξεις με την επιφύλαξη της διάταξης του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
10.  
 1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
 2. Όταν προκηρύσσεται πλήρωση θέσεων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων σε μία μόνο νομαρχία ή σε περισσότερες,, αλλά όχι πάνω από δέκα νομαρχίες, η δημοσίευση της προκήρυξης γίνεται σε δύο μόνο ημερήσιες κατά προτίμηση, εφημερίδες της έδρας του κάθε νομού.
 3. Αν δεν εκδίδονται δύο εφημερίδες, στην έδρα του νομού, η προκήρυξη δημοσιεύεται σε μία, αλλά δύο φορές.
 4. Στην παρ. 4 του άρθρου 16 προστίθεται δεύτερο εδάφιο που έχει ως εξής:
 5. Με την προκήρυξη μπορεί να ορίζεται προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων μικρότερη των είκοσι (20) ημερών, αλλά όχι κάτω των δεκαπέντε (15) ημερών.
 6. Στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:
 7. Η κύρια διαδικασία κατάρτισης των πινάκων προτεραιότητας αρχίζει την επομένη της λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων.
 8. Στο άρθρο 18 του ν. 2190/1994 προστίθεται παράγραφος 15, η οποία έχει ως εξής:
 9. 15.
 10. Οι διοριζόμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 14 (παλιννοστούντες Πόντιοι ομογενείς), της παρ. 8 του άρθρου 17 και της παρ. 9 του παρόντος άρθρου (μόνιμοι κάτοικοι των νομών της Θράκης και των νησιών των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κυκλάδων, Καβάλας και Δωδεκανήσου), οι οποίοι αναλαμβάνουν με δήλωσή τους την υποχρέωση παραμονής τους επί ορισμένο χρονικό διάστημα στον τόπο διορισμού τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός της αντίστοιχης περιοχής πριν συμπληρωθεί c χρόνος υποχρεωτικής παραμονής τους σε αυτή.
 11. Κάθε πράξη μετάθεσης ή απόσπασης- τους, χωρίς καμιά εξαίρεση, είναι αυτοδικαίως άκυρη και θεωρείται ως ουδέποτε εκδοθείσα.
 12. Η απαγόρευση της παρούσας παραγράφου δεν ισχύει αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση εισαγωγής υπαλλήλου στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.
 13. Η παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
 14. 5.
 15. Προϊστάμενοι υπηρεσιών ή άλλα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των παραγράφων 1-4, 8,9 και 15 του παρόντος άρθρου, διώκονται για παράβαση καθήκοντος κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα αυτεπαγγέλτως και παραπέμπονται υποχρεωτικά στην αρμόδια πειθαρχική δικαιοδοσία.
 16. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 οι λέξεις το 50ό, αντικαθίστανται από τότε που ίσχυσε ο νόμος αυτός (3.4.1994) με τις λέξεις το 60ό και στο τέλος της αυτής παραγράφου προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
 17. Με τηνκατά τηνπαρ.του παρόντοςάρθρου ανακοίνωση μπορεί να ορίζεται ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης μικρότερο του 60ού έτους, ανάλογα με το είδος των εργασιών για τις οποίες γίνεται η πρόσληψη.
 18. Στο τέλος της περίπτωσης α της παρ. 11 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) προστίθεται:
 19. Οι υπαγόμενοι στην παρούσα διάταξη καταλαμβάνουν μέχρι το 40% του αριθμού των προσλαμβανομένων σε κάθε ειδικότητα.
 20. Στην περίπτωση β της παρ. 11 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 μετά τις λέξεις και ούτω καθεξής, προστίθενται οι λέξεις μη υπαγομένων στην παρούσα διάταξη όσων έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους.
 21. Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
 22. Μόνιμοι κάτοικοι των νομών της Θράκης και των νησιών των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κυκλάδων, Καβάλας και Δωδεκανήσου, προτάσσονται, επί ίσοις όροις, των υποψηφίων της αυτής κατηγορίας προτεραιότητας (α,β,γ,δ) κατά την πρόσληψη προσωπικού κατά το παρόν άρθρο από υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα της κατά τα ανωτέρω περιοχής τους ή για ανάγκες αυτής.
 23. Κατά την πρόσληψη προσωπικού του παρόντος άρθρου, από δήμους ή κοινότητες, οι υποψήφιοι που είναι κάτοικοι και δημότες του δήμου ή της κοινότητας που θα προσλάβει προσωπικό προηγούνται, επί ίσοις όροις, των υποψηφίων της αυτής κατηγορίας προτεραιότητας (α,β,γ,δ).
 24. Αν είναι δημότες και κάτοικοι άλλου δήμου ή κοινότητας, αλλά της ίδιας επαρχίας στην οποία ανήκει ο ανωτέρω δήμος ή κοινότητα, έπονται των υποψηφίων του προηγούμενου εδαφίου, αλλά προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων της αυτής κατηγορίας προτεραιότητας (α,β,γ,δ).
 25. Στην περίπτωση α της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
 26. Προκειμένου για τον ορισμό μελών των κοινών υπηρεσιακών συμβουλίων Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύουν σε νομό, πλην του νομού Αττικής, ως έδρα νοείται ο νομός.
 27. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2116/1993 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:
 28. Κατ εξαίρεση, για τους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύουν στο νομό Θεσσαλονίκης μπορεί να συνιστώνται περισσότερα του ενός κοινά υπηρεσιακά συμβούλια.
 29. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 2190/1994 προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, εδάφιο που έχει ως εξής:
 30. Περαιτέρω παράταση μέχρι 880 ώρες ακόμη επιτρέπεται μόνο για ωρομίσθιο προσωπικό που καλύπτει πάγιες ανάγκες των Ο.Τ.Α., εφόσον θα έχει συμπληρώσει δεκαοκτώ (18) μήνες συνεχούς απασχόλησης μέχρι 30 Ιουνίου 1994.
 31. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 41 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) οι λέξεις και στη συνέχεια απασχολήθηκαν σε αυτό επί 24 μήνες αντικαθίστανται με τις λέξεις εφόσον κατά την απόλυση τους είχαν συμπληρώσει συνολική υπηρεσία στη ΔΕΠΑΝΟΜ και στο ανωτέρω νοσοκομείο δεκαοκτώ (18) μηνών.
Άρθρο 9
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2207/1994 τροποποιείται ως εξής: 1. Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Κ. Πολ. Δ.) το ποσό των δύο εκατομμυρίων δραχμών, που έχει οριστεί με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2145/1993 ως ανώτατο όριο της αρμοδιότητας των μονομελών πρωτοδικείων, αυξάνεται σε πέντε εκατομμύρια δραχμές.
Άρθρο 10
1.  
  Οι προκαταρκτικές εξετάσεις των Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών και Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων υπόκεινται σε ένα ενιαίο επιλογικό σύστημα που περιλαμβάνει:
 1. Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες. β. Υγειονομικές εξετάσεις. γ. Αθλητικές δοκιμασίες.
2.  
  Οι διαδικασίες για καθεμία από τις ανωτέρω εξετάσεις είναι ενιαίες για όλες τις Σχολές. Ο κάθε υποψήφιος εξετάζεται από τη Σχολή της πρώτης προτιμήσεώς του. Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι που επέλεξαν Σχολή, για την οποία στην εγκύκλιο προκηρύξεως των εξετάσεων προβλέπεται ειδική απαίτηση - δοκιμασία θα εξετάζονται και από τη Σχολή αυτή στην εν λόγω απαίτηση - δοκιμασία. Τα κριτήρια επιλογής όλων των Σχολών, που καθορίζονται στους οικείους οργανισμούς και τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ισχύουν για όλα τα Γενικά Επιτελεία.
3.  
  Τυχόν άλλες διαδικαστικές λεπτομέρειες θα ρυθμίζονται από τη σχετική εγκύκλιο προκήρυξης των εξετάσεων
Άρθρο 12
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο Άρθρο11
1.  
  Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 1746/ 1988 προστίθενται τα εξής δύο εδάφια: Όι περιορισμοί αυτοί δεν ισχύουν για ημεδαπής ή κοινοτικής προέλευσης οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), που προβλέπονται από την Οδηγία του Συμβουλίου 85/611/ΕΟΚ και τη σχετική εθνική νομοθεσία, όπως ισχύουν. Στην περίπτωση αυτή το σύνολο των μετοχών της ιδιοκτήτριας εταιρείας, που ανήκουν στους κατά το αμέσως παραπάνω εδάφιο εξαιρούμενους από τον περιορισμό της ονομαστικοποίησης οργανισμούς και εταιρείες, δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για όλους μαζί και ποσοστό μεγαλύτερο του δυόμισι τοις εκατό (2,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για τον καθένα. Αν κατά την προεγγραφή οι επενδυτές αυτής της κατηγορίας καλύπτουν ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) συνολικά και του δυόμισι τοις εκατό (2,5%) ο καθένας, οι μετοχές που αναλαμβάνει ο καθένας από αυτούς μειώνονται αναλόγως, έτσι ώστε να τηρούνται τα παραπάνω όρια. Τράπεζες ή ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρείες, που προσφέρουν κατά τις διατάξεις του π.δ. 350/1985, όπως ισχύει, υπηρεσίες αναδόχου της έκδοσης των μετοχών εταιρειών που είναι ιδιοκτήτριες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών και εισάγονται στο χρηματιστήριο, εφόσον καθίστανται κάτοχοι ονομαστικών μετοχών των παραπάνω εταιρειών λόγω της μη διάθεσής τους σε επενδυτές, δεν μπορούν να ασκούν το δικαίωμα ψήφου σης γενικές συνελεύσεις ούτε να αντιπροσωπεύονται με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτές και προβαίνουν σε σχετική δήλωση παραίτησης από την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στις αρμόδιες χρηματιστηριακές αρχές πριν την έναρξη της εγγραφής. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παραγράφου αυτής η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού.
2.  
  Το εδάφιο στ της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ν. 1746/1988, όπως αυτό ισχύει μετά το άρθρο 7 του ν. 2206/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Με την επιφύλαξη των εδαφίων β και γ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών ανώνυμων εταιρειών που είναι ιδιοκτήτριες εφημερίδων ή περιοδικών ή ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών, καθώς και οι περιορισμοί στη συγκέντρωση μετοχών ανώνυμων εταιρειών που είναι ιδιοκτήτριες τηλεοπτικών σταθμών, εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να ισχύουν, η δε παράβασή τους επιφέρει τις προβλεπόμενες στο άρθρο αυτό κυρώσεις που εφαρμόζονται κάθε φορά ως και κάθε άλλη προβλεπόμενη διοικητική ή άλλης φύσεως κύρωση .
3.  
  Η ισχύς των δύο προηγούμενων παραγράφων ανατρέχει στο χρόνο ισχύος του άρθρου 7 του ν. 2206/1994.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-07-20 Για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/121
2008-04-22 Μέτρα για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Επιτρέπεται, επίσης, η άρση του απορρήτου για τη διακρίβωση των κακουργημάτων που προβλέπονται από το ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153 Α΄), όπως ο νόμος αυτός εκάστοτε ισχύει.
Προσθήκη
A/2008/70
2013-10-11 Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Η άρση του απορρήτου είναι επιτρεπτή για τη διακρίβωση των κακουργημάτων που προβλέπονται από
 • τα άρθρα 134, 135 παράγραφοι 1, 2, 135Α, 137Α, 137Β, 138, 139, 140, 143, 144, 146, 148 παρ. 2, 150, 151, 157 παρ. 1, 159 παρ. 3, 168 παρ. 1, 187 παράγραφοι 1, 2, 187Α παρ. 1 και 4, 207, 208 παρ. 1, 235 παρ. 2, 236 παρ. 2, 237 παρ. 2 και 3β΄, 264 περιπτώσεις β΄ και γ΄, 270, 272, 275 περίπτωση β΄, 291 παρ. 1 εδάφια β΄ και γ΄, 299, 322, 323Α παράγραφοι 1, 2, 4, 5 και 6, 324 παράγραφοι 2 και 3, 342 παράγραφοι 1 και 2, 348Α παρ. 4, 351 παράγραφοι 1, 2, 4 και 5, 374, 380, 385 παρ.1 εδάφια α΄ και β΄ του Ποινικού Κώδικα.
 • τα άρθρα 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 63, 64,76, 93 και 97 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα,
 • το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 2168/1993, .
 • τα άρθρα 20, 22 και 23 του ν. 4139/2013, .
 • το άρθρο 157 παρ.1γ΄ του ν. 2960/2001, .
 • το άρθρο 3 περίπτωση ιε΄ του ν. 3691/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο δεύτερο του ν. 2656/1998, .
 • το άρθρο τρίτο παρ. 2 του ν. 2803/2000, .
 • το άρθρο 45 παρ. 1 περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ του ν. 3691/2008.
 • το άρθρο 28 του ν. 1650/1986.
 • Επίσης, επιτρέπεται η άρση του απορρήτου για τη διακρίβωση των προπαρασκευαστικών πράξεων για το έγκλημα της παραχάραξης νομίσματος κατά το άρθρο 211 του Ποινικού Κώδικα, καθώς επίσης και για τα εγκλήματα της παραγράφου 3 του άρθρου 342, του άρθρου 348 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 348Α του Π.Κ.
 • Αντικατάσταση
  A/2013/215
  2016-09-06 Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) (ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/ L 257) και άλλες διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
  Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1α και 1γ του άρθρου 4 τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται επιπλέον κατά τη διοικητική διαδικασία για τη διαπίστωση της παράβασης των άρθρων 3 έως 7, 29 και 30 του ν. 3340/2005 (Α΄112) και του άρθρου 93α του ν. 4099/2012 (Α΄250) και επισυνάπτονται στη σχετική δικογραφία κατά τη διαδικασία ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. .
  Αντικατάσταση
  A/2016/160
  2017-07-20 Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
  Τροποποίηση Τύπος
 • Επιτρέπεται, επίσης, η άρση του απορρήτου για τη διακρίβωση της προσβολής που τελείται στο διαδίκτυο σε βαθμό κακουργήματος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων που προβλέπονται στο ν. 2121/1993 (Α΄ 25).
 • Προσθήκη
  A/2017/100
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1960/88ΒΤΗΟΑΠΟΦΑΣΗΣ103782 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/88ΒΤΗΟΑΠΟΦΑΣΗΣ103782 1960
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1971/1198 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/1198 1971
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1984/1845 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1845 1984
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1984/1852 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1852 1984
  ΝΟΜΟΣ 1929/4277 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1929/4277 1929
  ΝΟΜΟΣ 1948/539 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1948/539 1948
  ΝΟΜΟΣ 1968/1165 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/1165 1968
  ΝΟΜΟΣ 1976/301 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/301 1976
  ΝΟΜΟΣ 1983/1388 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1388 1983
  ΝΟΜΟΣ 1986/1650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1650 1986
  ΝΟΜΟΣ 1987/1729 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1729 1987
  ΝΟΜΟΣ 1988/1746 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1746 1988
  ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
  ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
  Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
  Επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δάνειων σε δικαιούχους στεγαστικής συνδρομής και άλλες διατάξεις. 1993/2116 1993
  ΝΟΜΟΣ 1993/2121 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2121 1993
  Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως πάνων, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων 1993/2145 1993
  ΝΟΜΟΣ 1993/2168 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2168 1993
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
  Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων, υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή (Άθλοι Τίτλοι) και άλλες διατάξεις. 1994/2198 1994
  Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις. 1994/2206 1994
  Προσωρινή κράτηση και έλεγχος της διάρκειάς της, αναστολή ποινών, απόλυση υπό όρο, επιτάχυνση διαδικασίας πολιτικών υποθέσεων και άλλες διατάξεις. 1994/2207 1994
  ΝΟΜΟΣ 1998/2656 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/2656 1998
  ΝΟΜΟΣ 2000/2803 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2803 2000
  ΝΟΜΟΣ 2001/2960 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/2960 2001
  ΝΟΜΟΣ 2002/3028 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/3028 2002
  ΝΟΜΟΣ 2005/3340 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/3340 2005
  ΝΟΜΟΣ 2008/3691 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2008/3691 2008
  ΝΟΜΟΣ 2012/4099 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/4099 2012
  ΝΟΜΟΣ 2013/4139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2013/4139 2013
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/792 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/792 1971
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/165 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/165 1973
  ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1947/511 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1947/511 1947
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/350 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/350 1985
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Ρυθμίσεις θεμάτων συστήματος προσλήψεων. 1994/2247 1994
  Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις. 1995/2328 1995
  Ρύθμιση θεμάτων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και ειδικών θεμάτων προσωπικού και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις 1995/2349 1995
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. 1997/2527 1997
  Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. 1999/2713 1999
  Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα. 1999/2774 1999
  Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις 2001/2913 2001
  Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις. 2001/2935 2001
  Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. 2003/3115 2003
  Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 2005/3310 2005
  Τροποποίηση του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατη­γήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβά­σεων» (ΦΕΚ 30/Α΄/14.2.2005). 2005/3414 2005
  Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσωνκαι άλλες διατάξεις. 2007/3606 2007
  Μέτρα για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις. 2008/3658 2008
  Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα 2008/3666 2008
  Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις 2009/3783 2009
  Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε[...]" 2011/3917 2011
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμη­θειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 2011/3978 2011
  Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις. 2013/4198 2013
  Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις. 2014/4267 2014
  Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελλ[...]" 2016/4411 2016
  Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) (ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/ L 257) και άλλες διατάξεις. 2016/4416 2016
  Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 2017/4481 2017
  Οργανισμός Εθνικού Τυπογραφείου 1996/188 1996
  Οργάνωση της Γραμματείας και της Τεχνικής Υποστήριξης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας του Απορρήτου των Επικοινωνιών. 1999/137 1999
  Διαδικασίες καθώς και τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και για τη διασφάλισή του. 2005/47 2005
  Οργανισμός Σχολής Ικάρων. 2013/151 2013