Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αύξηση συντάξεων"
1.  
  Οι συντάξεις και τα βοηθήματα, που καταβάλλονται από το Δημόσιο, αυξάνονται μέχρι του ακαθάριστου ποσού των διακοσίων είκοσι χιλιάδων (220.000) δραχμών μηνιαίως, κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) από 1ης Ιανουαρίου 1994 και κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) ακόμη από 1ης Ιουλίου 1994, επί του ποσού αυτών, όπως έχει διαμορφωθεί την 31η Δεκεμβρίου 1993 και όπως θα διαμορφωθεί την 30ή Ιουνίου 1994 αντίστοιχα. Για τμήμα σύνταξης άνω των διακοσίων είκοσι χιλιάδων (220.000) δραχμών δεν χορηγείται αύξηση. Ως συντάξεις ή βοηθήματα νοούνται τα ποσά που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση της Α.Τ.Α., καθώς και οι ποσοστιαίες αυξήσεις που χορηγήθηκαν μετά την κατάργηση της Α.Τ.Α., σε εφαρμογή των νόμων περί εισοδηματικής πολιτικής.
2.  
  Οι αυξήσεις της προηγούμενης παραγράφου χορηγούνται και σε εκείνους που θα καταστούν συνταξιούχοι μετά την 1η Ιανουαρίου 1994. Η καταβολή τους αρχίζει από την ημερομηνία που αρχίζει και η σύνταξη. Διατάξεις που διέπουν την καταβολή της Α.Τ.Α. στους συνταξιούχους, που συγχρόνως απασχολούνται ως μισθωτοί, εξακολουθούν να ισχύουν.
3.  
  Εάν για οποιαδήποτε αιτία επέλθει μεταβολή στο ποσό της σύνταξης ή του βοηθήματος, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, μεταβάλλεται και το ποσό της αύξησης με βάση τη νέα σύνταξη ή το βοήθημα, από τη χρονολογία που επέρχεται η μεταβολή
4.  
  Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις συντάξεις των υπαλλήλων, που δεν συνταξιοδοτούνται μεν από το Δημόσιο, διέπονται όμως από το ίδιο νομοθετικό καθεστώς βάσει ιδιαίτερων νομοθετημάτων, που είτε παραπέμπουν στις διατάξεις των δημόσιων υπαλλήλων είτε επαναλαμβάνουν κατά βάση τις διατάξεις αυτές, καθώς και για τις συντάξεις των σιδηροδρομικών, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955 (ΦΕΚ 276 Α), όπως ισχύει.
5.  
  Οι αυξήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ισχύουν και για συντάξεις που καταβάλλουν οι φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης του πρώτου εδαφίου του άρθρου 66 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α), καθώς και το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ).
Άρθρο 2 "Συμπλήρωση διατάξεων των νόμων 1897/1990 και 1977/1991"
1.  
  Στο τέλος του άρθρου 1 του ν.1897/1990 (ΦΕΚ 120 Α) προστίθεται παρ. 4 με το ακόλουθο περιεχόμενο: 4. Η σύνταξη που κανονίζεται βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού καταβάλλεται στους δικαιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας.
2.  
  Στο τέλος του άρθρου 4 του ν. 1897/1990 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: 3. Προκειμένου για έμμισθους ή άμισθους δημόσιους λειτουργούς και υπαλλήλους που δεν μισθοδοτούνται με μισθολογικό κλιμάκιο ή βασικό μισθό βαθμού κάποιας ιεραρχίας, το επίδομα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού υπολογίζεται επί του βασικού μισθού που αποτελεί τη βάση υπολογισμού της σύνταξής τους, ο οποίος δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι ανώτερος του βασικού μισθού του Προέδρου του Αρείου Πάγου, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, καταβάλλεται δε για μεν τους έμμισθους από την υπηρεσία τους, για δε τους αμίσθους από το φορέα συνταξιοδότησής τους. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται από το φορέα συνταξιοδότησης του λειτουργού και πριν την έναρξη καταβολής της κύριας σύνταξης, λόγω μη συμπλήρωσης της ηλικίας συνταξιοδότησής του, εφόσον δεν ασκεί δημόσιο έμμισθο λειτούργημα. Το άθροισμα, πάντως, της κανονιζόμενης σύνταξης, μαζί με το επίδομα ανικανότητος, δεν δύναται σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνει το σύνολο της βουλευτικής αποζημίωσης, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, περιοριζομένου αναλόγως του επιδόματος ανικανότητας.
3.  
  Συντάξεις και επιδόματα ανικανότητας, που τυχόν έχουν κανονισθεί ή που χορηγούνται διαφορετικά από όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, ανακαθορίζονται οίκοθεν από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή διευθύνσεις συντάξεων του οικείου φορέα συνταξιοδότησης, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου, από την πρώτη του επόμενου μήνα της ισχύος του νόμου αυτού, ποσά δε, που τυχόν έχουν επιπλέον καταβληθεί, δεν αναζητούνται
4.  
  Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 1977/ 1991 (ΦΕΚ 185 Α) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Το επίδομα ανικανότητας της παραγράφου αυτής καταβάλλεται από τον οργανισμό κύριας ασφάλισης του ασφαλισμένου, έστω και αν ασφαλίστηκε σε αυτόν μετά την ανικανότητά του.
Άρθρο 3
1.  
  Το τέταρτο εδάφιο της περίπτ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ.1041/1979) (ΦΕΚ 292 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Προκειμένου για υπαλλήλους, οι οποίοι είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί, καθώς και για όσους πάσχουν από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και υποβάλλονται σε μετάγγιση, αρκεί δεκαπενταετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.
2.  
  Στο τέλος της περίπτ. α της παρ.1 του άρθρου 26 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται εδάφιο με το ακόλουθο περιεχόμενο: Προκειμένου για στρατιωτικούς, οι οποίοι είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί, καθώς και για όσους πάσχουν από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και υποβάλλονται σε μετάγγιση, αρκεί δεκαπενταετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.
3.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ.7 του άρθρου 15 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών συντάξεων αντικαθίσταται ως εξής: Η μηνιαία σύνταξη των παντελώς τυφλών, παραπληγικών και τετραπληγικών υπαλλήλων του τετάρτου εδαφίου της περίπτ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, καθώς και όσων πάσχουν από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, που υποβάλλονται σε μετάγγιση της ίδιας ως άνω διάταξης, ορίζεται στα ογδόντα τοις εκατό (80%) των κατά την παρ. 2 του άρθρου 9 αποδοχών, που λαμβάνουν κατά το χρόνο της εξόδου τους από την υπηρεσία, εφόσον εξέρχονται μετά τη συμπλήρωση δεκαπενταετούς πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ανεξαρτήτως αιτίας εξόδου.
4.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 42 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων αντικαθίσταται ως εξής: Η μηνιαία σύνταξη των παντελώς τυφλών, παραπληγικών και τετραπληγικών στρατιωτικών του τετάρτου εδαφίου της περίπτ. α της παρ. 1 του άρθρου 26 του παρόντος, καθώς και όσων πάσχουν από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% που υποβάλλονται σε μετάγγιση της ίδιας ως άνω διάταξης, ορίζεται στα ογδόντα τοις εκατό (80%) των κατά την παρ. 2 του άρθρου 34 αποδοχών, που λαμβάνουν κατά το χρόνο της εξόδου τους από την υπηρεσία, εφόσον εξέρχονται μετά τη συμπλήρωση δεκαπενταετούς πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ανεξαρτήτως αιτίας εξόδου.
5.  
  Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή και σε όσους προσλαμβάνονται στο Δημόσιο μετά την 1η Ιανουαρίου 1993
6.  
  Η αληθής έννοια των διατάξεων των παρ.7 του άρθρου 15, 6 του άρθρου 42 και 10 του άρθρου 54 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων είναι ότι η καταβολή, στους αναφερόμενους σε αυτές πολιτικούς και στρατιωτικούς της αυξημένης σύνταξης, επηρεάζει μόνο τη χορήγηση των τυχόν δικαιούμενων επιδομάτων ανικανότητας, που προβλέπονται από το άρθρο 54 του ως άνω Κώδικα, τα οποία κανονίζονται μαζί με τη σύνταξη και όχι τα επιδόματα, που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις, είτε αυτά βαρύνουν τα κοινωνικά προγράμματα του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είτε τους φορείς συνταξιοδότησής τους, προκειμένου για υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ.
7.  
  Οι διατάξεις των περιπτώσεων γ της παρ. 1 του άρθρου 1 και δ της παρ. 1 του άρθρου 26 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, αντίστοιχα, αντικαθίστανται ως εξής: Εάν απολυθεί λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας, η οποία δεν οφείλεται στην υπηρεσία και έχει πενταετή τουλάχιστον πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. Η ανικανότητα βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
8.  
  Όπου στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων αναγράφεται η λέξη δεκαετής υπηρεσία, για την απόκτηση δικαιώματος σύνταξης ή για τον υπολογισμό αυτής στον επιζώντα σύζυγο και τα τέκνα των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο πολιτικών υπαλλήλων και στρατιωτικών, που καθίστανται ανίκανοι ή αποβιώνουν στην υπηρεσία, αυτή αντικαθίσταται με τη λέξη πενταετής Το ίδιο ισχύει και για την καταβολή βοηθήματος αντί συντάξεως
9.  
  Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. β της παρ.1 του άρθρου 3 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών συντάξεων αντικαθίσταται ως εξής: Οι Ελληνες το γένος επιθεωρητές, διδάσκαλοι και νηπιαγωγοί, ως και διδάσκαλοι των ξένων γλωσσών, οι οποίοι διδάσκουν επί καθημερινής βάσεως σε ημερήσια πλήρη δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία Ελληνικών Κοινοτήτων της αλλοδαπής ή σε ημερήσια πλήρη δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία ιδρυμένα και συντηρούμενα από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας ή από ειδικά κληροδοτήματα ή επιχορηγούμενα από το Ελληνικό Δημόσιο. Ως ημερήσια πλήρη δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία θεωρούνται αυτά που λειτουργούν επί καθημερινής βάσεως και εφαρμόζουν με παρεκκλίσεις, ανάλογες των τοπικών συνθηκών, το πρόγραμμα των σχολείων της ημεδαπής.
10.  
  Στο τέλος της παρ.2 του άρθρου 5 του ν. 1863/ 1989 (ΦΕΚ 204 Α) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται ανάλογα και στα ανήλικα άγαμα τέκνα των αναφερόμενων στις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 προσώπων.
11.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 1881/1990 (ΦΕΚ 42 Α) και των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 7 του ν.1976/1991 (ΦΕΚ 184 Α) έχουν εφαρμογή και για αναφερόμενους σε αυτές πολιτικούς πρόσφυγες, οι οποίοι επαναπατρίστηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
Άρθρο 4
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 15 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 του ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: Προκειμένου για υπαλλήλους που προσλήφθηκαν για πρώτη φορά από 1ης Ιανουαρίου 1983 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992, η σύνταξη υπολογίζεται ως εξής:.
2.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 42 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 του ν. 1902/1990, αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: Προκειμένου για στρατιωτικούς που κατατάχθηκαν για πρώτη φορά από 1ης Ιανουαρίου 1983 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992, η σύνταξη υπολογίζεται ως εξής:.
3.  
  Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. β της παρ. 1 του άρθρου 56 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, όπως αντικαταστάθηκε με το πρώτο εδάφιο της περίπτ. β της παρ.3 του άρθρου 19 του ν. 2084/ 1992 (ΦΕΚ 165 Α), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1ης Ιανουαρίου 1998 και μετά, καθώς και για όσους προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1ης Ιανουαρίου 1983 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992, το πεντηκοστό (50ό) έτος της ηλικίας, συμπληρωμένο, για μητέρες που έχουν ανήλικα ή σωματικώς ή πνευματικώς ανίκανα παιδιά κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω ή για γυναίκες με ανίκανο σύζυγο κατά ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, το πεντηκοστό όγδοο (58ο) έτος συμπληρωμένο για τις λοιπές γυναίκες και το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας συμπληρωμένο προκειμένου για τους άνδρες.
4.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 2084/1992 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17 έχουν εφαρμογή για όσους προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1ης Ιανουαρίου 1983 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992, πράξεις δε ή αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί κατ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 έως 6 του ν. 1405/1983, για αναγνώριση προϋπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα, ανακαλούνται, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και εισφορές που έχουν αποδοθεί στο Δημόσιο επιστρέφονται στους υπαλλήλους, ύστερα από πράξη του αρμόδιου εκκαθαριστή αποδοχών, η δε παραγραφή της σχετικής αξίωσης αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της ανακλητικής πράξης.
Άρθρο 5
1.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 11 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, που προστέθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 20 του ν.2084/ 1992, αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως εξής: Επίσης, λογίζεται ως συντάξιμη με τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής η προϋπηρεσία του πάσης φύσεως μόνιμου προσωπικού των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, που παρασχέθηκε με οποιαδήποτε σχέση στο Ιδιο ή σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα κοινωφελούς χαρακτήρα προ της υπαγωγής του στις διατάξεις του ν.δ. 2592/1953 (ΦΕΚ 254 Α), σε οποιαδήποτε υπηρεσία των φορέων στους οποίους ανήκαν τα νοσηλευτικά ιδρύματα μέχρι τη δημοσιοποίησή τους, στο μαιευτήριο Μαρίκα Ηλιάδη μέχρι την ίδρυση του Μαιευτικού - Γυναικολογικού Κέντρου Αθήνας Έλενα Βενιζέλου, στο Νοσοκομείο Κ. Τσαγκάρη Α.Ε. και στο Υιοί Κ. Παπανικολάου Θεραπευτήριο Ζωοδόχου Πηγής Α.Ε. με οποιαδήποτε μορφή και ονομασία λειτουργούσαν αυτά μέχρι την ίδρυση του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Μελισσίων Α.Φλέμιγκ, καθώς και στους Ξενώνες της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας Αθήνας και Θεσσαλονίκης, πριν από την ίδρυση του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία Οίκος Ξενίας και Περιθάλψεως Ασθενών, ανεξαρτήτως αν το προσωπικό των ανωτέρω περιπτώσεων υπηρετεί στο ίδιο ή μετακινήθηκε σε άλλο δημοσιοποιημένο Ίδρυμα. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη και για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού αυτού.
2.  
  Στο τέλος της περίπτ. κθ της παρ.1 του άρθρου 12 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται εδάφιο ως εξής: Με τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, αναγνωρίζεται ως συντάξιμη και η υπηρεσία των καθηγητών σωματικής αγωγής που παρασχέθηκε σε δημοτικά σχολεία, είτε προβλέπονταν οργανικές θέσεις καθηγητών της ανωτέρω ειδικότητας στα σχολεία αυτά είτε όχι.
3.  
  Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 12 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών συντάξεων, προστίθεται περίπτωση να ως εξής: να) Η προγενέστερη υπηρεσία των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών ως αμίσθων υπαλλήλων σε άμισθες Προξενικές Αρχές, εφόσον μεταγενέστερα διορίσθηκαν σε έμμισθες θέσεις του Υπουργείου αυτού.
4.  
  Στο τέλος της περίπτ. ιβ της παρ. 2 του άρθρου 12 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθενται εδάφια ως εξής: Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου έχει εφαρμογή και για όσους διορίζονται μεταγενέστερα στο Δημόσιο, ως τακτικοί υπάλληλοι. Για τον υπολογισμό της υπηρεσίας της περίπτωσης αυτής, που παρέχεται με μειωμένο ωράριο εργασίας, εφαρμόζεται η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της περίπτ. β της παρ. 1 του άρθρου αυτού.
5.  
  Το πρώτο εδάφιο των παραγράφων 10 του άρθρου 12 και 8 του άρθρου 37 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: Επίσης,υπολογίζεται ως συντάξιμοςύστερα από συμπληρωματική εισφορά, και προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσίατου υπαλλήλου,ο χρόνοςτης προηγούμενης απασχόλησής του σε τομείς έξω από το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα άλλα Ν.Π.Δ.Δ., για τον οποίο ήταν ασφαλισμένος σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, καθώς και ο χρόνος απασχόλησης στην αλλοδαπή γενικά για τον οποίο μεταφέρονται οι ασφαλιστικές εισφορές σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης της Χώρας ή αναγνωρίζεται ο χρόνος αυτός ως χρόνος ασφάλισης στον εν λόγω οργανισμό βάσει ειδικών διατάξεων.
6.  
  Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 12 του Κώδικα Πολιτικώνκαι ΣτρατιωτικώνΣυντάξεων, προστίθεται περίπτ. ιζ ως εξής: ιζ. Η προϋπηρεσία των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού ως υπαλλήλων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενων από αυτήν, που παρασχέθηκε με απόσπαση σε θέσεις της εν λόγω Γραμματείας πριν το διορισμό ή τη μετάταξη τους με τις διατάξεις του β.δ. 624/1968 (ΦΕΚ 212 Α ) και των ν.665/1977 (ΦΕΚ 225 Α), ν.1070/ 1980 (ΦΕΚ 204 Α), ν. 1400/1983 (ΦΕΚ 156 Α), ν. 1476/ 1984 (ΦΕΚ 136 Α), ν. 1545/1985 (ΦΕΚ 91 Α) και ν. 1646/ 1986 (ΦΕΚ 138 Α), του χρόνου τούτου θεωρουμένου ως χρόνου πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια. Εισφορές, που έχουν καταβληθεί για τον αναγνωριζόμενο χρόνο σε άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ασφάλισης μισθωτών, αποδίδονται στο Δημόσιο προσαυξημένες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων του άρθρου 1 του ν. 1405/1983 (ΦΕΚ 180 Α).
Άρθρο 6
1.  
  Το τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτ. αα της περίπτ. β της παρ.1 του άρθρου 2 του Κώδικα Συντάξεων Προσωπικού Σιδηροδρόμων (π.δ.850/1980-ΦΕΚ 211 Α), αντικαθίσταται ως εξής: Ή ενηλικίωση των αρρένων τέκνων θεωρείται ότι γίνεται την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους. Όπου στον Κώδικα Συντάξεων Προσωπικού Σιδηροδρόμων αναφέρεται η φράση 20ού έτους για τη συνταξιοδότηση των αρρένων τέκνων, αυτή αντικαθίσταται με τη φράση 18ου έτους. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων δεν εφαρμόζονται για συντάξεις, που, κατά -την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, έχουν κανονιστεί με διαφορετικό όριο ηλικίας.
2.  
  Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 55 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων και το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 110 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων (π.δ. 1285/1981- ΦΕΚ 314 Α), όπως ήδη ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: Ως ποσό οικογενειακής σύνταξης ή βοηθήματος για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, νοείται και το μερίδιο που εναπομένει μετά την αναστολή μεριδίου συνδικαιούχου προσώπου, καθώς και το ποσό που αναγνωρίζεται κατά τις κείμενες διατάξεις στην πατρική οικογένεια κατά συμμετοχή, όχι όμως και το κατά χωρισμό καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης ή βοηθήματος.
3.  
  Στο τέλος του άρθρου 2 του ν. 1897/1990 (ΦΕΚ 120 Α) προστίθεται παράγραφος 5 με το ακόλουθο περιεχόμενο: 5. Το ποσό της σύνταξης, που προβλέπεται από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται σε ανάπηρο πολίτη από τον άμαχο πληθυσμό, ο οποίος φέρει ανικανότητα εκατό τοις εκατό (100%).
4.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1977/1991 (ΦΕΚ 186 Α), που προστέθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 20 του ν. 2084/1992, αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής : Το ποσό της σύνταξης, που προβλέπεται από την παράγραφο αυτή για τις οικογένειες όσων φονεύονται από τρομοκρατικές πράξεις, δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται σε ανάπηρο πολίτη από τον άμαχο πληθυσμό, ο οποίος φέρει ανικανότητα εκατό τοις εκατό (100%).
5.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 10 του άρθρου 23 και 13 του άρθρου 51 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, καθώς και της παραγράφου 10 του άρθρου 18 του ν.1974/1952 (ΦΕΚ 3 Α) καταργούνται.
6.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 58 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων αντικαθίσταται ως εξής: 11. Αν από το θάνατο υπαλλήλου ή συνταξιούχου γεννώνται υπέρ της οικογένειάς του περισσότερα από ένα δικαιώματα σύνταξης, που απορρέουν από δική του υπηρεσία ή πάθημά του ή από τις συνθήκες του θανάτου του, η οικογένειά του δικαιούται της μίας μόνο σύνταξης κατ επιλογή της.
7.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 113 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων αντικαθίσταται ως εξής: 3. Αν από το θάνατο συνταξιούχου γεννώνται υπέρ της οικογένειάς του περισσότερα από ένα δικαιώματα σύνταξης που απορρέουν από δική του υπηρεσία ή πάθημά του ή από τις συνθήκες του θανάτου του, η οικογένειά του δικαιούται της μίας μόνο σύνταξης κατ επιλογή της.
8.  
  Το άρθρο 125 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων αντικαθίσταται ως εξής: Ή ενηλικίωση των συνταξιοδοτούμενων αρρένων τέκνων θεωρείται ότι γίνεται την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για συντάξεις που, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, έχουν κανονισθεί με διαφορετικό όριο ηλικίας.
9.  
  Οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 20 του ν.2084/ 1992 έχουν εφαρμογή από 1ης Ιανουαρίου 1994 και για τις άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες των πολεμικών και εξομοιούμενων με αυτούς συνταξιούχων ή βοηθηματούχων, των οποίων το συνταξιοδοτικό δικαίωμα διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων.
10.  
  Η περίπτ. ε της παρ. 1 του άρθρου 13 του Καταστατικού του τέως Ταμείου Ασφαλίσεως Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος (Τ.Α.Κ.Ε.), αντικαθίσταται ως εξής : ε. Εάν απομακρυνθεί της υπηρεσίας λόγω καθαιρέσεως ή ισοβίου αργίας και συμπληρώνει χρόνο ασφάλισης είκοσι (20) πλήρων ετών και την ηλικία συνταξιοδότησης, που προβλέπεται για τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους κατά το χρόνο συμπλήρωσης της εικοσαετίας. Αν κατά το χρόνο της απομάκρυνσης δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία συνταξιοδότησης, η σύνταξη αναστέλλεται μέχρι τη συμπλήρωση της ηλικίας αυτής, οπότε καταβάλλεται αναπροσαρμοσμένη με όλες τις αυξήσεις που έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη καταβολής της.
11.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του Καταστατικού του τέως Ταμείου Ασφαλίσεως Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος (Τ.Α.Κ.Ε.) προστίθεται περίπτωση στ ως εξής: στ. Εάν αποχωρήσει της υπηρεσίας λόγω προαγωγής σε Επίσκοπο των Ορθοδόξων Πατριαρχείων σε Ιερές Μητροπόλεις του Εξωτερικού, εφόσον συμπληρώνει χρόνο ασφάλισης είκοσι πέντε (25) πλήρων ετών και την ηλικία συνταξιοδότησης, που προβλέπεται για τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους κατά το χρόνο συμπλήρωσης της εικοσιπενταετίας. Αν κατά το χρόνο της προαγωγής δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία του προηγούμενου εδαφίου, η σύνταξη αναστέλλεται μέχρι τη συμπλήρωσή της, οπότε καταβάλλεται αναπροσαρμοσμένη με όλες τις αυξήσεις που έχουν δοθεί μέχρι την έναρξη καταβολής της.
12.  
  Οι διατάξεις, που ισχύουν κάθε φορά για τη χορήγηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και της πρόσθετης μισής-σύνταξης στους πολιτικούς συνταξιούχους, εφαρμόζονται και για τους συνταξιοδοτούμενους από το Δημόσιο με το άρθρο 21 του ν.2084/1992 ασφαλισμένους του τέως Ταμείου Ασφαλίσεως Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος (Τ.Α.Κ.Ε.).
13.  
  Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.2084/ 1992, οι διατάξεις των παραγράφων 3 του άρθρου 5 του ν.1902/1990 και 2 του άρθρου 4 του ν.1976/ 1991 (ΦΕΚ 184 Α) έχουν εφαρμογή και για τους συνταξιοδοτούμενους από το Δημόσιο με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν.2084/1992 ασφαλισμένους του τέως Ταμείου Ασφαλίσεως Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος (Τ.Α.Κ.Ε.), καθώς και για τους υπαλλήλους που διέπονται από τον Κώδικα Συντάξεων Προσωπικού Σιδηροδρόμων (π.δ. 850/1980), που αποχώρησαν μετά την έναρξη ισχύος του ν. 1902/1990 ή θα αποχωρήσουν μελλοντικά. Η διάταξη αυτή ισχύει αναδρομικά από 1ης Ιουλίου 1989.
14.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 102 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων (π.δ. 1285/1981 - ΦΕΚ 314 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 2. Οι συνταξιοδοτούμενοι λόγω παντελούς απώλειας της οράσεως αμφοτέρων των οφθαλμών (εντελώς τυφλοί) ή λόγω ακρωτηριασμού των δύο άνω άκρων ή λόγω ακρωτηριασμού των δύο κάτω άκρων από του ύψους της κνήμης, λαμβάνουν προσαύξηση του κατά το προηγούμενο άρθρο καθοριζόμενου επιδόματος ανικανότητας κατά δραχμές 39.398.
15.  
  Η αληθής έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α) είναι ότι στην έννοια της σύνταξης, κύριας και επικουρικής, που περιορίζεται, περιλαμβάνεται μόνο η σύνταξη που καταβάλλεται από το Δημόσιο και οι επικουρικές συντάξεις που απορρέουν από υπηρεσίες της κύριας αυτής σύνταξης ή εξαρτώνται από αυτή και όχι οι συντάξεις που τυχόν δικαιούνται τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα από άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριες και επικουρικές, επί συρροής δε δύο συντάξεων από το Δημόσιο, για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών λαμβάνεται υπόψη η μικρότερη, όταν αμφότερες προέρχονται από μεταβίβαση, όταν δε η μία προέρχεται από ίδιο δικαίωμα και η άλλη από μεταβίβαση, λαμβάνεται υπόψη η από μεταβίβαση καθώς και οι τυχόν επικουρικές συντάξεις που απορρέουν ή εξαρτώνται από τις συντάξεις αυτές που περιορίζονται.
16.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 54 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α), 5 του ν. 1284/1982 (ΦΕΚ 114 Α), δεύτερου του ν. 1584/1985 (ΦΕΚ 16 Α) και 22 του ν. 1694/1987 (ΦΕΚ 35 Α), καθώς και οι όμοιες των άρθρων 6 του ν. 1379/1983 (ΦΕΚ 101 Α) και 17 του ν. 1489/1984 (ΦΕΚ 170 Α) εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την επαναοριοθέτηση του δημόσιου τομέα, για την εφαρμογή δε των διατάξεων αυτών ως δημόσιος τομέας νοείται πάντοτε αυτός που ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α), έστω και αν ορισμένες υπηρεσίες δεν περιλαμβάνονται στον τομέα αυτόν. κατόπιν των διατάξεων του άρθρου 51 του ν: 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) ή άλλων τυχόν διατάξεων που ισχύουν ή θα ισχύσουν μελλοντικά.
17.  
  Στο τέλος του άρθρου 59 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται παράγραφος 10, ο χρόνος ισχύος της οποίας ανατρέχει στο χρόνο ισχύος του ν. 2084/1992, ως εξής: ΊΟ. Από την μηνιαία κράτηση υπέρ συντάξεως των παραγράφων 1 και 9 εξαιρούνται οι τρίμηνες αποδοχές του άρθρου 57 του παρόντος. Κρατήσεις υπέρ συντάξεως, στις οποίες τυχόν υπεβλήθησαν οι τρίμηνες αποδοχές όσων απεχώρησαν ήδη της υπηρεσίας, επιστρέφονται στους δικαιούχους.
18.  
  Στο τέλος του άρθρου 19 του ν. 1543/1985 (ΦΕΚ 73 Α) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για τους φοιτητές των Καθηγητικών Πανεπιστημιακών Σχολών, που έχουν τις αναφερόμενες σε αυτές προϋποθέσεις. Οσοι εμπίπτουν στη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση, για την συνταξιοδοτική τους αποκατάσταση, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
19.  
  Στο τέλος του άρθρου 11 του Κώδικα Πολιτικών Συντάξεων (π.δ. 1041/1979) προστίθεται παράγραφος 13, που έχει ως εξής:.
20.  
  Όπου συντρέχει περίπτωση, οι διατάξεις του άρθρου αυτού, καθώς και των άρθρων 3, 4 και 5 του παρόντος, εφαρμόζονται ανάλογα και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο με τους δημόσιους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, που διέπεται από το συνταξιοδοτικό καθεστώς του π.δ. 850/1980. Επίσης, εφαρμόζονται και για τα πρόσωπα στα οποία έχουν συντρέξει οι προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών κατά το παρελθόν και έχουν εξέλθει της υπηρεσίας πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, καθώς και για τις οικογένειες όσων από αυτούς έχουν πεθάνει. Διαφορές ποσών συντάξεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων αυτών καταβάλλονται από την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο υποβάλλεται η σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κανονισμό, αύξηση ή ανακαθορισμό της σύνταξης. Για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 3, χρηματικά βοηθήματα, που τυχόν έχουν καταβληθεί αντί συντάξεως, αναζητούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 97 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, υπολογίζονται δε βάσει των αποδοχών του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού εξόδου, όπως αυτές ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για επιστροφή. Στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 20 του ν.2084/ 1992 υπάγονται και όσοι είχαν εξέλθει της υπηρεσίας κατά την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου.
Άρθρο 7
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 1 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων αντικαθίσταται ως. εξής: Ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, αποκτούν δικαίωμα σύνταξης από το Δημόσιο, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, εφόσον συμπληρώσουν πενταετή τουλάχιστον πλήρη πραγματική υπηρεσία σε θέση ιατρού του Ε.Σ.Υ. πλήρους και αποκλειστικής -απασχόλησης ή μερικής απασχόλησης αθροιστικά, η δε υπηρεσία σε θέση μερικής απασχόλησης υπολογίζεται σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της περίπτ. β της παρ. 1 του άρθρου 12 του παρόντος.
2.  
  Με επιφύλαξη των διατάξεων του ν.2084/1992, οι διατάξεις των άρθρων 38, 39 και της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 1813/1988 (ΦΕΚ 243 Α), έχουν εφαρμογή και στους ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι οποίοι διορίζονται σε θέσεις μερικής απασχόλησης ή ιατρούς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που μεταβάλλουν εργασιακή σχέση και γίνονται μερικής απασχόλησης.
3.  
  Ιατροί, που διορίστηκαν σε θέσεις του Κλάδου Ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας κατόπιν αποφύσεων διοικητικών δικαστηρίων ή ίων δευτεροβάθμιων συμβουλίων κρίσεως, θεωρούνται ως εν ενεργεία διατελέσαντες από την ημερομηνία του αναδρομικού διορισμού τους και ο διαδρομών εκτός υπηρεσίας χρόνος λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία σε θέση ιατρού του Ε.Σ.Υ. και συντάξιμη, μη εφαρμοζομένης της διατάξεως της περίπτ. γ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν.2071/ 1992 (ΦΕΚ 123 Α).
4.  
  Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και για όσους έχουν εξέλθει ήδη της υπηρεσίας, καθώς και για τις οικογένειες όσων από αυτούς έχουν πεθάνει, τα δε οικονομικά αποτελέσματα από τον κανονισμό ή την αύξηση των συντάξεών τους αρχίζουν από την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο υποβάλλεται η σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Άρθρο 8
1.  
  Στο τέλος του άρθρου 83 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 5. Το μόνιμο προσωπικό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθώς και το μόνιμο προσωπικό άλλων υπουργείων και Ν.Π.Δ.Δ. που μεταφέρεται στον Οργανισμό Αθήνας, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 1515/1985 (ΦΕΚ 18 Α), στον Οργανισμό Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 143 Α) καθώς και στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του ν. 1647/1986 (ΦΕΚ 141 Α), εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης, που είχε πριν από τη μεταφορά ή μετάταξη του και όλη η εφεξής υπηρεσία του στους παραπάνω οργανισμούς θεωρείται ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία που διανύθηκε στην υπηρεσία από την οποία μεταφέρεται ή μετατάσσεται. Το μεταφερόμενο στον Οργανισμό Αθήνας, στον Οργανισμό Θεσσαλονίκης και στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή άλλα υπουργεία ή Ν.Π.Δ.Δ. δύναται να διατηρεί το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης που είχε επιλέξει πριν από τη μεταφορά του στους παραπάνω οργανισμούς.
2.  
  Το προσωπικό που προσλαμβάνεται εφεξής ως τακτικό στον Ο.Κ.Χ.Ε., τον Οργανισμό Αθήνας και τον Οργανισμό Θεσσαλονίκης υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 4277/1962 (ΦΕΚ 191 Α) και για επικουρική ασφάλιση στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων. Ως τακτικό προσωπικό θεωρείται τόσο το διοικητικό, όσο και το τεχνικό προσωπικό, επιφυλασσομένων των διατάξεων του ν. 2084/1992.
3.  
  Στο τέλος του άρθρου 84 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής: 11.Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Ειδικής Αγωγής (Τ.Ε.Σ.Ε.Α.) του Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης Αναπήρων (Ε.Ι.Α.Α.-Ν.Π.Δ.Δ.) που μεταφέρεται και εντάσσεται σε οργανικές θέσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 125 Α) δικαιούται να επιλέξει την παραμονή του στο ασφαλιστικό καθεστώς του φορέα κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης, που υπάγονταν μέχρι τη μεταφορά του, αντί της αυτοδίκαιης υπαγωγής του, στο αντίστοιχο συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης του Δημοσίου.
4.  
  Το τακτικό διαβαθμισμένο προσωπικό Δήμων και Κοινοτήτων ή άλλων φορέων των οποίων το προσωπικό συνταξιοδοτείται με το καθεστώς των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, το οποίο μετατάσσεται σε υπηρεσίες. υδρεύσεως και αποχετεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α), εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης, που υπαγόταν μέχρι τη μετάταξή του και όλη η εφεξής υπηρεσία του στις υπηρεσίες που μετατάσσεται θεωρείται ως πραγματική και συντάξιμη που διανύθηκε στην υπηρεσία από την οποία μετατάσσεται.
5.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2042/1992 (ΦΕΚ 75 Α) έχουν εφαρμογή και για το προσωπικό που μετατάσσεται ή μεταφέρεται σύμφωνα με τις διατάξεις:.
 1. του άρθρου 13 του ν.2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α),.
 2. του άρθρου 14 και της παρ.4 του άρθρου 18 του ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43 Α),.
 3. των άρθρων 10 και 12 του ν. 2085/1992 (ΦΕΚ 170 Α) και.
 4. του άρθρου 13 του ν.2116/1993 (ΦΕΚ 18 Α).
6.  
  Η επιλογή του κατά τις προηγούμενες 1, 3 και 5 παραγράφους συνταξιοδοτικού φορέα γίνεται με αμετάκλητη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α). που υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου ή του νομικού προσώπου που υπάγεται ο υπάλληλος και μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών, που αρχίζει από τη μεταφορά ή μετάταξη του ή από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, για όσους έχουν ήδη μεταφερθεί ή μεταταγεί, θεωρούμενοι ότι ουδέποτε εξήλθαν από την ασφάλιση του φορέα που επιλέγουν. Επιλογή συνταξιοδοτικού φορέα που έγινε από το προσωπικό μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος θεωρείται νόμιμη.
7.  
  Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, όπου συντρέχει περίπτωση, έχουν εφαρμογή και για όσους έχουν εξέλθει ήδη της υπηρεσίας, καθώς και για τις οικογένειες των τυχόν θανόντων, τα δε οικονομικά αποτελέσματα από την αύξηση της σύνταξης τους αρχίζουν από την πρώτη του μήνα εκείνου κατά τον οποίο υποβάλλεται η σχετική αίτηση
8.  
  Οι διοριζόμενοι σε θέσεις γενικών γραμματέων υπουργείων, γενικών γραμματέων προϊσταμένων γενικών γραμματειών, ειδικών γραμματέων, γενικών γραμματέων περιφερειών, νομαρχών και επάρχων, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 1835/1989 (ΦΕΚ 76 Α) και του άρθρου 46 του ν.1832/1989 (ΦΕΚ 54 Α), μπορούν να επιλέξουν με δήλωση του ν. 1599/ 1986 την παραμονή τους στο ασφαλιστικό καθεστώς των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης και εφάπαξ βοηθήματος που υπάγονταν μέχρι το διορισμό τους στις ανωτέρω θέσεις. Στην περίπτωση αυτή, οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη θα υπολογίζονται στις αποδοχές των ανωτέρω πριν από το διορισμό τους στις προαναφερθείσες θέσεις, όπως αυτές θα διαμορφώνονταν κάθε φορά αν παρέμεναν στην οργανική τους θέση. Οι εισφορές του εργοδότη θα βαρύνουν από του διορισμού τους την υπηρεσία η οποία τους μισθοδοτεί. Η δήλωση επιλογής πρέπει να υποβληθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ισχύ του νόμου αυτού για όσους έχουν ήδη διοριστεί, για όσους δε διορίζονται εφεξής, μέσα σε τρεις (3) μήνες από το διορισμό τους. Η διάταξη αυτή ισχύει από 13 10.1993.
Άρθρο 9 "από το Ι.Κ.Α."
1.  
  Το τακτικό (μόνιμο) προσωπικό που διορίζεται μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στο Νοσηλευτικό Ιδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) και στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού (Μ.Τ.Σ.), καθώς και το προσωπικό που μονιμοποιείται και εντάσσεται σε θέση τακτικού προσωπικού αυτών των Ν.Π.Δ.Δ., υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 4277/1962, όπως κάθε φορά ισχύουν.
2.  
  Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν έχει εφαρμογή για το τακτικό προσωπικό του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. και το Μ.Τ.Σ. που ασφαλίζεται για σύνταξη σε άλλον, εκτός του Ι.Κ.Α., φορέα κύριας ασφάλισης, επιφυλασσομένων των διατάξεων του ν.1208/1981 (ΦΕΚ 278 Α).
Άρθρο 11
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: 4. Φορείς κοινωνικής ασφάλισης: Ολα τα ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμοί που λειτουργούν με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. και υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
2.  
  Κάθε άλλη διάταξη του ν.2084/1992. που αναφέρεται σε θέματα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, καταργείται από τότε που ίσχυσε, εξαιρουμένου παντελώς του εν λόγω Ταμείου από τις ρυθμίσεις του ανωτέρω νόμου.
3.  
  Όσοι διορίστηκαν στο Δημόσιο από 1ης Ιανουαρίου 1993 μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και δεν υπάχθηκαν στην ασφάλιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, ασφαλίζονται υποχρεωτικά από την πρώτη του μήνα του επόμενου της έναρξης ισχύος του νόμου αυτού και προαιρετικά για τον μέχρι την εν λόγω ημερομηνία διαδραμόντα χρόνο, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου
Άρθρο 12 "Λογαριασμοί Δημοσίου"
1.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 1796/1988 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Με εντολή του Υπουργού Οικονομικών προς Τράπεζα στην οποία τηρούνται λογαριασμοί του Δημοσίου, που δίνεται μετά από αιτιολογημένη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Π., η Τράπεζα αυτή μεταφέρει το ποσό της εντολής από το λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου σε τραπεζικό λογαριασμό του Ο.Α.Ε.Π. και αναγγέλει αμέσως τη μεταφορά στις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Τα μεταφερόμενα ποσά δεν μπορούν να υπερβούν το όριο που ορίζεται από τα διατάγματα της παραγράφου 1.
Άρθρο 13
1.  
  Επιτρέπεται η έκδοση νέου ομολογιακού δανείου κατά τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/ 1990, προς αντικατάσταση των ομολογιακών δανείων, που εκδόθηκαν με την κοινή απόφαση αριθμ.2031100/ 1746/0023/22.4.1992 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την απόφαση αριθμ.2058426/ 7498/0023/15.9.1993 του Υπουργού Οικονομικών, με σκοπό τη μετατροπή του σταθερού επιτοκίου των δανείων σε κυμαινόμενο, συνδεδεμένο με το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου ετήσιας διάρκειας, καθώς και την επιμήκυνση του χρόνου διάρκειας των δανείων μέχρι δέκα (10) έτη. Το νέο ομολογιακό δάνειο θα έχει ημερομηνία έκδοσης την 3.1.1994. Οι υποχρεώσεις του Δημοσίου από τα παλαιά ομολογιακά δάνεια λήγουν την 2.1.1994Όι μέχρι 2.1.1994 δεδουλευμένοι τόκοι των παλαιών ομολογιακών δανείων θα καταβληθούν μετά τη λήξη των παλαιών τοκοφόρων περιόδων, με εντολή του Υπουργού Οικονομικών. Οι τίτλοι των παλαιών ομολογιακών δανείων, ως έχουν, θεωρούνται προσωρινοί τίτλοι του νέου ομολογιακού δανείου μέχρι την αντικατάστασή τους με τους νέους τίτλους που θα εκδοθούν. Με τις αποφάσεις έκδοσης του νέου ομολογιακού δανείου θα ρυθμιστούν και όλα τα σχετικά με την εξόφληση των παλαιών δανείων θέματα και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
2.  
  Εγκρίνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης Α.Ε., που αποφασίσθηκε στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της την 31.12.1993, κατά διακόσια έξι δισεκατομμύρια επτακόσια σαράντα εκατομμύρια (206.740.000.000) δραχμές, με την έκδοση σαράντα μιας χιλιάδων τριακοσίων σαράντα οκτώ (41.348) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών της καθεμιάς, που αναλαμβάνονται και καλύπτονται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο.
3.  
  Τα ομολογιακά δάνεια για την τακτοποίηση των υποχρεώσεων του Δημοσίου προς την Α.Τ.Ε. και την Ε.Κ.Τ.Ε. που ρυθμίστηκαν με τα άρθρα 19 και 21 του ν.2198/1994, καθώς και το ομολογιακό δάνειο για την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Ε.Τ.Β.Α. που αποφασίστηκε στην έκτακτη γενική συνέλευση της 31.12.1993, φέρουν ημερομηνία έκδοσης την 31.12.1993.
4.  
  Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 31.12.1993.
Άρθρο 14
1.  
  Η διάταξη του άρθρου 39 παρ.3 εδ. α του ν.1884/ 1990 (ΦΕΚ 810 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 3. Οι επιτροπές του άρθρου 15 του π.δ. 671/1982 διατηρούνται σε ισχύ και οι αρμοδιότητές τους είναι να γνωμοδοτούν:.
 1. στις δικαστικές υποθέσεις για την αποδοχή αποφάσεων και για την άσκηση ή παραίτηση από ένδικα μέσα κατ αυτών, β) στις εξώδικες διαφορές μέχρι του ποσού της καθ ύλην αρμοδιότητας του Μονομελούς Πρωτοδικείου και γ) σε ερωτήματα της διοικήσεως.
 2. Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατή η απευθείας εισαγωγή ή παραπομπή της υποθέσεως λόγω σπουδαιότητας σε Τμήμα ή στην Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).
 3. Με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. καθορίζεται ο τρόπος, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία των παραπάνω αρμοδιοτήτων.
2.  
  Η διάταξη του άρθρου 29 παρ. 4 του ν. 2093/1992 (ΦΕΚ 181 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 4. Η ετήσια επιθεώρηση των δικαστικών αντιπροσώπων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ενεργείται από αντιπρόεδρο ή νομικό σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του προέδρου του Ν.Σ.Κ..
3.  
  Τα δικαστικά γραφεία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που συστήθηκαν με το άρθρο 25 του ν.4464/ 1965 (ΦΕΚ 72 Α) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, καθώς και το Δικαστικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, που προβλέπεται από το άρθρο 272 του ν. 5243/1932, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν.118/1975 (ΦΕΚ 172 Α) μετατρέπονται σε γραφεία νομικών συμβούλων του Ν.Σ.Κ.
4.  
  Η άσκηση μπορεί να γίνει και στην κεντρική υπηρεσία ή σε γραφείο νομικού συμβούλου ή σε δικαστικό γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.). 0 αριθμός των ασκούμενων δικηγόρων δεν μπορεί να υπερβεί τους πέντε (5) για την κεντρική υπηρεσία, τους δύο (2) για κάθε γραφείο νομικού συμβούλου και τον ένα (1) για κάθε δικαστικό γραφείο. Η τοποθέτηση τους γίνεται με πράξη του προέδρου του Ν.Σ.Κ..
5.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφοι 1 και 2 του ν.1738/1987 (ΦΕΚ 200 Α) αντικαθίστανται ως εξής: 1. Για τη σύνδεση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου με το κέντρο νομικής πληροφορικής του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) για τη λήψη πληροφοριών ή των εκδιδόμενων από αυτό νομικών εντύπων καταβάλλεται ετήσια χρηματική συνδρομή. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του προέδρου του Ν.Σ.Κ. καθορίζεται το ύψος της συνδρομής, ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξής της, τα απαλλασσόμενα από την καταβολή αυτής πρόσωπα, καθώς και ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι σύνδεσης των ενδιαφερομένων με το παραπάνω κέντρο, απαγορευομένης της διαθέσεως των λαμβανόμενων πληροφοριών σε τρίτους με οποιαδήποτε μορφή.
6.  
  Η διάταξη του άρθρου 63 Β παρ. 6 του ν.δ. 3026/1954 (ΦΕΚ 235 Α), εφαρμόζεται και στο κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
7.  
  Η διάταξη του άρθρου 6 παρ.4 του ν.δ. 3026/1954 (ΦΕΚ 235 Α), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 του ν.723/1977 (ΦΕΚ 300 Α), αντικαθίσταται ως εξής:.
8.  
  Είκοσι δύο (22) από τις κενές οργανικές θέσεις κατηγορίας Υ.Ε. του διοικητικού προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους μετατρεπόμενες μεταφέρονται στις παρακάτω κατηγορίες: δώδεκα (12) στην κατηγορία Π.Ε., τρείς (3) θέσεις στην κατηγορία Τ.Ε. και επτά (7) θέσεις στην κατηγορία Δ.Ε.
9.  
  Με προεδρικό διάταγμα, εκδιδόμενο ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και γνώμη της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) μπορεί να κωδικοποιηθούν σε ενιαίο κείμενο μεταγλωτιζόμενες οι διατάξεις, που ισχύουν για το Ν.Σ.Κ., μεταβαλλομένης σε περίπτωση ανάγκης της σειράς, της αρίθμησης και της φραστικής διατύπωσης των άρθρων και των παραγράφων.
10.  
  Στο Υπουργείο Γεωργίας συνιστάται ειδικό γραφείο νομικού συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), το οποίο λειτουργεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες γι αυτό διατάξεις. Αρμοδιότητα του γραφείου είναι η νομική και δικαστική συνδρομή των υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας σε θέματα ερμηνείας και εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου στο γεωργικό τομέα, με συμβουλές, γνωμοδοτήσεις και παραστάσεις ενώπιον των οργάνων και των επιτροπών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Για τη στελέχωση του πιο πάνω γραφείου οι οργανικές θέσεις του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ. αυξάνονται κατά μία (1) των νομικών συμβούλων, μία (1) των παρέδρων και μία (1) των δικαστικών αντιπροσώπων.
Άρθρο 16
1.  
 1. Καινουργή κλειστά φορτηγά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 8704 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, προοριζόμενα να διασκευαστούν στο εσωτερικό της χώρας σε ασθενοφόρα οχήματα, απαλλάσσονται από τον ισχύοντα εκάστοτε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, με όρους και διατυπώσεις, που θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
 2. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από την κατάθεσή της στη Βουλή.
 3. Οι διατάξεις περί ατελούς εισαγωγής επιβατικών αυτοκινήτων, από ανάπηρους Έλληνες πολίτες, εφαρμόζονται με τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις και στους ανάπηρους πολίτες των άλλων Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι εργάζονται ή έχουν εργασθεί στη χώρα μας και διαμένουν σε αυτήν
 4. Οι διατάξεις των άρθρων 49 και 50 παράγραφοι 1 έως 7, του ν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α), εφαρμόζονται ανάλογα και για τις τελωνειακές παραβάσεις που χαρακτηρίζονται ως απλές ή ως λαθρεμπορία, κατά τις διατάξεις της απόφασης Δ.246/88 (ΦΕΚ 195 Β), που κυρώθηκε με το ν. 1839/1989 (ΦΕΚ 90 Α), για αυτοκίνητα που έχουν εισαχθεί με μερική ή ολική απαλλαγή, βάσει του άρθρου 2 της ίδιας απόφασης.
 5. Στην παρ. 2 του άρθρου 88 του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση ζ με το ακόλουθο κείμενο:
 6. ζ. Σε περίπτωση κατοχής ή κυκλοφορίας οχήματος του άρθρου 75 από πρόσωπο που δεν τυγχάνει της προβλεπόμενης από την παρ. 2 του άρθρου 84 προσωρινής απαλλαγής, πρόστιμο ως εξής:
 7. -Μέχρι 1300 κυβικά εκατοστά, ένα εκατομμύριο (1.000.000) δρχ. -Από 1301 μέχρι 1600 κυβικά εκατοστά, δύο εκατομμύρια (2.000.000) δρχ. -Από 1601 μέχρι 2000 κυβικά εκατοστά, τρία εκατομμύρια (3.000.000) δρχ. -Από 2001 και άνω κυβικά εκατοστά, πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δρχ, Το πρόστιμο της περίπτωσης αυτής είναι άμεσα απαιτητό, η τυχόν δε προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια δεν αναστέλλει την εφάπαξ καταβολή του.
 8. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 1.1.1993 ε) Στα πρώτα εδάφια των διατάξεων των παραγράφων 7 και 38 του άρθρου 27 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α) οι φράσεις επί των βεβαιωμένων κατά την 31η Δεκεμβρίου 1992 στις Δ.Ο.Υ. οφειλών προς είσπραξη, χορηγείται και εφόσον αυτές δεν υπερβαίνουν στο σύνολό τους τις προϋπολογισθείσες δαπάνες αντικαθίστανται από τότε που ίσχυσαν με τις φράσεις επί των βεβαιωμένων κατά την 31η Δεκεμβρίου 1992 και κάθε επόμενου έτους οφειλών προς είσπραξη, αποδίδεται με προκαταβολές και προς αντιμετώπιση ειδικών δαπανών τους για την κατάρτιση και εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού, αντίστοιχα.
 9. Τα ποσά που χορηγούνται με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 7 και 38 του άρθρου 27 του ν. 2166/1993 απαλλάσσονται από κάθε κράτηση υπέρ τρίτων, τα δε αναφερόμενα στις ίδιες διατάξεις ποσά και ποσοστά δύνανται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, να αυξάνονται ή και να μειώνονται.
 10. Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α) επεκτείνονται και στους υπαλλήλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).
 11. Οι διατάξεις της παρ. 38 του άρθρου 27 του ν. 2166/1993 έχουν ανάλογη εφαρμογή από την έναρξη της ισχύος τους και στους υπαλλήλους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. και Δ.), Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.), του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) και στους διοικητικούς υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Κράτους.
 12. Η δαπάνη στις περιπτώσεις αυτές, πλην του Ελεγκτικού Συνεδρίου, βαρύνει τους προϋπολογισμούς των ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ., τα δε ποσά των δικαιούχων ορίζονται στο ίδιο ύψος με εκείνα των δημοσιονομικών υπαλλήλων.
2.  
 1. Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για την κάλυψη των ρυθμιζόμενων, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οφειλών από παλαιότερα δάνεια επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες, ανεξάρτητα από την έδρα τους, στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Φλώρινας, Κ^ίς, Ευβοίας και Καστοριάς, παρέχεται ανεπιφύλακτα έναντι εμπράγματων ασφαλειών επί των παγίων στοιχείων των επιχειρήσεων αυτών, εφόσον η αξία τους καλύπτει το ποσό των ρυθμιζόμενων οφειλών που βαρύνει τις επιχειρήσεις.
 2. Στην περίπτωση αυτή απελευθερώνονται οι υφιστάμενες υπέρ των τραπεζών λοιπές ασφάλειες επί ρευστοποιήσιμων στοιχείων, ενεχύρων, προσωπικών εγγυήσεων τρίτων και εξωεπιχειρηματικών ακινήτων.
 3. Αν η αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων δεν καλύπτει το ποσό των ρυθμιζόμενων οφειλών που βαρύνουν τις επιχειρήσεις, διατηρούνται, από τις υφιστάμενες λοιπές ασφάλειες, όσες αρκούν για την κατά εκατό τοις εκατό (100%) κάλυψη των οφειλών αυτών
 4. Από τις διατηρούμενες ασφάλειες, πλην αυτών επί των παγίων στοιχείων των επιχειρήσεων, δύναται, μετά από προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, να αποδεσμευθούν όσες χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την άντληση κεφαλαίων κίνησης, η αναγκαιότητα των οποίων προβλέπεται στη σχετική μελέτη βιωσιμότητας των οφειλετριών επιχειρήσεων
 5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων
3.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 612/1977 (ΦΕΚ 164 Α) εφαρμόζονται και στους πάσχοντες από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, που υποβάλλονται σε μετάγγιση και ασφαλίζονται στους ασφαλιστικούς οργανισμούς, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
4.  
  Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.), δύναται να καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών. Διατάξεις, που ρυθμίζουν διαφορετικά το θέμα αυτό, καταργούνται.
5.  
  Στο τέλος του άρθρου 68 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α) προστίθεται παράγραφος 9 με το ακόλουθο περιεχόμενο: 9. Τα ταχυδρομικά τέλη αλληλογραφίας των συμβολαιογράφων και άμισθων υποθηκοφυλάκων με το Δημόσιο, που αφορούν την αποστολή συμβολαιογραφικών πράξεων ή την παροχή πληροφοριακών στοιχείων, βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Ο τρόπος και η διαδικασία πληρωμής από το Δημόσιο των κατά το προηγούμενο εδάφιο τελών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6.  
  Στη διάταξη της περίπτ. ε της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α) περιλαμβάνονται, από την έναρξη της ισχύος της, και οι αποκατασταθέντες με τις διατάξεις του ν. 1447/1984 (ΦΕΚ 85 Α). Καταλογισμοί που έγιναν σε βάρος των προσώπων αυτών, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 1256/1982, αίρονται και τα τυχόν βεβαιωθέντα ποσά μαζί με τις προσαυξήσεις διαγράφονται οίκοθεν από τις οικείες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Ποσά που έχουν επιστραφεί για την αιτία αυτή δεν αναζητούνται από τους ενδιαφερομένους.
7.  
  Για τη μισθολογική εξέλιξη των υπηρετούντων υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ., λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος υπηρεσίας τους στην Εταιρεία Διαχείρισης Ειδών Μονοπωλίου Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. Α.Ε.).
8.  
  Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 1965/1991 (ΦΕΚ 146 Α) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Δικαιούχοι της ανωτέρω αποζημίωσης είναι και οι δικηγόροι που υπηρετούν στον Οργανισμό με σχέση έμμισθης εντολής.
9.  
  Η πρόταση του άρθρου 1 της υπουργικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών Δ 697/35/20.3.1990 από τη λήψη του έτους μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η ατελώς παράδοσή τους, αντικαθίσταται ως εξής: από την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η ατελής παράδοσή τους.
Άρθρο 17
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο Άρθρο10 "Συνταξιοδότηση ιατρώνΙ.Κ.Α. πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης"
1.  
  Στο τέλος του άρθρου 1 του ν.δ. 4277/1962 (ΦΕΚ 191 Α) προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως εξής: 4. α. Ιατροί του Ι.Κ.Α. πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους αποκτούν δικαίωμα σύνταξης από το Ι.Κ.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον συμπληρώσουν πενταετή τουλάχιστον πλήρη πραγματική υπηρεσία σε θέση ιατρού του Ι.Κ.Α. πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο περιορισμός της πενταετίας δεν ισχύει σε περίπτωση θανάτου, απόλυσης λόγω κατάργησης θέσης ή απομάκρυνσης από την υπηρεσία για τους λόγους που αναφέρονται στην περίπτ. στ της παρ.1 του άρθρου 1 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, όπως κάθε φορά ισχύουν. Ο χρόνος υπηρεσίας τους στον κλάδο πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης λογίζεται ως συντάξιμος, κατά την έννοια της παρ.1 του άρθρου 2 του ν.δ. 4277/1962.
 1. Για τον υπολογισμό των εισφορών του κλάδου σύνταξης και τον κανονισμό των συντάξεων των υπό της προηγούμενης παραγράφου αναφερόμενων ιατρών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν.1813/ 1988 (ΦΕΚ 243 Α) και της παρ. 7 του άρθρου 30 του ν.1397/1983 (ΦΕΚ 143 Α), όπως κάθε φορά ισχύουν.
 2. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1902/1990 δεν ισχύουν και για τους ιατρούς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του Ι.Κ.Α. 2 Ιατροί που αποχωρούν από τη θέση ιατρού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και συνταξιοδοτούνται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α), λόγω της ιδιότητας τους αυτής, δύνανται να ασκούν το ιατρικό επάγγελμα, εφόσον ζητήσουν την αναστολή καταβολής της σύνταξής τους.
 3. Η αναστολή και επαναχορήγηση της σύνταξης γίνεται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), που υποβάλλεται από τους ενδιαφερομένους στη Διεύθυνση Συντάξεων Προσωπικού του Ι.Κ.Α..
3.  
  Στο τέλος της παρ.3 του άρθρου 2 του ν.δ. 4277/ 1962 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Κάθε προϋπηρεσία που λογίζεται συντάξιμη για τους μόνιμους ιατρούς του Ι.Κ.Α., λογίζεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις συντάξιμη και προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία των ιατρών του Ι.Κ.Α. πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο χρόνος προϋπηρεσίας τους, που τυχόν έχει αναγνωριστεί ως συντάξιμος, βάσει του ν.δ. 4277/1962, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, πριν την ένταξή τους στον παραπάνω κλάδο, δεν απαιτείται να αναγνωριστεί εκ νέου.
4.  
  Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή στους ιατρούς του Ι.Κ.Α. πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, που εξέρχονται από την υπηρεσία χωρίς να συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Το συνταξιοδοτικό δικαίωμα των ιατρών του προηγούμενου εδαφίου κρίνεται κατά τις διατάξεις που εφαρμόζονται για τη συνταξιοδότηση των μόνιμων ιατρών του Ι.Κ.Α., όπως κάθε φορά ισχύουν, συνυπολογιζομένου ως συντάξιμου και του χρόνου που διανύθηκε στον κλάδο πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ως μισθός με βάση τον οποίο κανονίζεται η σύνταξή τους λαμβάνεται υπόψη ο βασικός μισθός του μισθολογικού κλιμακίου, που καθορίζεται σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους μόνιμους ιατρούς του Ι.Κ.Α. με τους οποίους έχουν τα ίδια τυπικά προσόντα, προσαυξανόμενος με το ανάλογο επίδομα χρόνου υπηρεσίας.
5.  
  Το συνταξιοδοτικό δικαίωμα των ιατρών του Ι.Κ.Α. πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, που έχουν εξέλθει από την υπηρεσία μέχρι τη δημοσίευση τουνόμου αυτού, καθώς και των μελών των οικογενειών σε περίπτωση θανάτου τους, κρίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, μ£ βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Υποθέσεις συνταξιοδότησης που έχουν ήδη κριθεί, επανεξετάζονται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.
6.  
  Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ.6 του άρθρου 11 του ν.δ. 4277/1962, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.δ. 4579/1966 (ΦΕΚ 234 Α) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Σε περίπτωση επιλογής των διατάξεων του κλάδου Συντάξεων της Νομοθεσίας του Ι.Κ.Α. (α.ν. 1846/1951) η αρμοδιότητα για τον κανονισμό της συντάξεως ανήκει στα κατά νόμο αρμόδια εκάστοτε όργανα για την απονομή συντάξεων με τις διατάξεις του παραπάνω αναγκαστικού νόμου.
7.  
  Όπου συντρέχει περίπτωση, τα οικονομικά αποτελέσματα από τον κανονισμό ή την αύξηση των συντάξεων, που προκύπτουν από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αρχίζουν από την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο υποβάλλεται η σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια διεύθυνση συντάξεων του Ι.Κ.Α.
Άρθρο Άρθρο15 "Ειδικά θέματα"
1.  
  Η διάταξη της παρ. 18 του άρθρου 28 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α) έχει εφαρμογή από της ισχύος της και για τα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. Στις ρυθμίσεις της ίδιας διάταξης εμπίπτουν, από 1.1.1994. και οι συνταξιούχοι που διορίζονται σε θέσεις γενικών γραμματέων υπουργείων, γενικών γραμματέων προϊσταμένων γενικών γραμματειών, γενικών γραμματέων περιφερειών και νομαρχών, καθώς και σε θέσεις προέδρων Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμών ή επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα.
2.  
  Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.1810/1988 (ΦΕΚ 223 Α) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Ή ανωτέρω αποζημίωση μπορεί να καθορίζεται και σε μηνιαία βάση, ανεξάρτητα από τον αριθμό συνεδριάσεων. με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου.
3.  
  Στην παρ.1 του άρθρου 4 του ν.2156/1993 (ΦΕΚ 109 Α) η φράση μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου αντικαθίσταται με τη φράση μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαίου·.
4.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 1797/1988 (ΦΕΚ 164 Α) τροποποιείται ως ακολούθως: 3. Η Επιτροπή Προγράμματος Προμηθειών (ΕΠ.Π.Π.) είναι 17μελής και αποτελείται από το γενικό γραμματέα του Υπουργείου Εμπορίου, ως πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και εκπροσώπους των εξής υπηρεσιών και φορέων.
5.  
  Στους εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης, που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και αμείβονται με τις διατάξεις του ν. 1505/1984, καθώς και τους μόνιμους εκπαιδευτικούς των Ανωτέρων Δημοσίων Σχολών ΕμπορικούΝαυτικού (Α.Δ.Σ.Ε.Ν.), ως και τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα Δημόσια Λύκεια Εμπορικού Ναυτικού (Δ.Λ.Ε.Ν.) καταβάλλεται αποζημίωση για πρόσθετη απασχόληση στην εκπαιδευτική διαδικασία για καθένα από τα τρία διδακτικά τρίμηνα του σχολικού έτους. Η αποζημίωση αυτή καθορίζεται στο ποσό των εκατόν δεκαέξι χιλιάδων (116.000) δραχμών ανά διδακτικό τρίμηνο και καταβάλλεται την 23η Δεκεμβρίου, την 31η Μαρτίου και την 30ή Ιουνίου εκάστου έτους. Από την αποζημίωση αυτήν εξαιρούνται όσοι τελούν σε άδεια χωρίς αποδοχές. Στους εκπαιδευτικούς της παραγράφου αυτής χορηγείται επίδομα βιβλιοθήκης εκ δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000) ανά μήνα. Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 28 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α) καταργούνται. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 1993.
6.  
  Οι φορολογικές απαλλαγές, που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. α της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4171/1961, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με μεταγενέστερους νόμους και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 2008/1992, ισχύουν από 1.1.1994 και για συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής ή συμβάσεις διαχείρισης του εσωτερικού και εξωτερικού δημόσιου χρέους, τις οποίες συνάπτει το Δημόσιο με ελληνικές ή ξένες τράπεζες ή υποκαταστήματα ξένων τραπεζών στην Ελλάδα ή με ξένους οίκους, για την εξόφληση των σχετικών δανείων ή άλλων υποχρεώσεων και για τους τόκους των δανείων αυτών, περιλαμβανομένων και των τόκων ομολόγων ή άλλων συναφών τίτλων που εκδίδει το Δημόσιο σε ξένο νόμισμα στο εσωτερικό ή εξωτερικό.
7.  
  Στο άρθρο 2 παρ.1 του ν. 251/1976 (ΦΕΚ 19 Α), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση ζ ως εξής: ζ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, δωρεάν διάθεση, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης των γειτονικών Κρατών, κάθε είδους τροχοφόρων οχημάτων, που ανήκουν στο Δημόσιο, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. Εφόσον η κυριότητα των παραπάνω τροχοφόρων ανήκει σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, η διάθεση ενεργείται μετά προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της διοικήσεως αυτών. Στον Ο.Δ.Δ.Υ. ανατίθεται η διενέργεια των νόμιμων διατυπώσεων για την εξαγωγή από τη χώρα των ως άνω διατιθεμένων οχημάτων.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-08-11 Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/129
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/697/35 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/697_35 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/2031100/1746/0023 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2031100_1746_0023 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/2058426/7498/0023 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2058426_7498_0023 1993
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/246 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/246 1988
ΝΟΜΟΣ 1932/5243 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1932/5243 1932
ΝΟΜΟΣ 1952/1974 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/1974 1952
ΝΟΜΟΣ 1961/4171 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/4171 1961
ΝΟΜΟΣ 1965/4464 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1965/4464 1965
ΝΟΜΟΣ 1975/118 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/118 1975
ΝΟΜΟΣ 1976/251 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/251 1976
ΝΟΜΟΣ 1977/612 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/612 1977
ΝΟΜΟΣ 1977/665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/665 1977
ΝΟΜΟΣ 1977/723 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/723 1977
ΝΟΜΟΣ 1980/1069 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1069 1980
ΝΟΜΟΣ 1980/1070 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1070 1980
ΝΟΜΟΣ 1981/1208 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1208 1981
ΝΟΜΟΣ 1982/1249 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1249 1982
ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
ΝΟΜΟΣ 1982/1284 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1284 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1379 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1379 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1397 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1400 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1400 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1405 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1405 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1447 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1447 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/1476 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1476 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/1489 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1489 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/1505 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1505 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1515 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1515 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1543 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1543 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1545 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1545 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1561 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1561 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1584 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1584 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1646 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1646 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1647 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1647 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1694 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1694 1987
ΝΟΜΟΣ 1987/1738 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1738 1987
ΝΟΜΟΣ 1988/1796 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1796 1988
ΝΟΜΟΣ 1988/1797 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1797 1988
ΝΟΜΟΣ 1988/1810 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1810 1988
ΝΟΜΟΣ 1988/1813 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1813 1988
ΝΟΜΟΣ 1989/1832 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1832 1989
ΝΟΜΟΣ 1989/1835 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1835 1989
ΝΟΜΟΣ 1989/1839 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1839 1989
ΝΟΜΟΣ 1989/1863 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1863 1989
Κύρωση απόφασης για κλιµάκωση του ποσοστού της Α.Τ.Α. στις συντάξεις και τα βοηθήµατα του Δηµοσίου από 1 Ιανουαρίου 1990 και άλλες διατάξεις. Εκδίδοµε τον σκόλουθο νόµο που ιψήφισε η Βουλή: ΆΑρθρο 1 1. Κυρώνεται και έχειισχύ νόµου η κοινή απόφαση των[...]" 1990/1881 1990
ΝΟΜΟΣ 1990/1884 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1884 1990
Περί απονοµής συντάξεως και παροχής βοηθείας σε θύµατα τροµοκρατίας, τροποποιήσεως διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικο. νοµίας και άλλων διατάξεων. 1990/1897 1990
ΝΟΜΟΣ 1990/1902 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1902 1990
ΝΟΜΟΣ 1990/1914 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1914 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1965 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1965 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/1976 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1976 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/1977 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1977 1991
ΝΟΜΟΣ 1992/2008 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2008 1992
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις. 1992/2042 1992
Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις. 1992/2065 1992
Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας. 1992/2071 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2085 1992
Επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δάνειων σε δικαιούχους στεγαστικής συνδρομής και άλλες διατάξεις. 1993/2116 1993
Εναρμόνιση προς το κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλες διατάξεις. 1993/2127 1993
Συμπλήρωση του Ν. 1703/1987 «Ρύθμιση μισθώσεων κατοικιών» και άλλες διατάξεις. 1993/2156 1993
Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις. 1993/2166 1993
Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων, υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή (Άθλοι Τίτλοι) και άλλες διατάξεις. 1994/2198 1994
Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις. 1994/2214 1994
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2592 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2592 1953
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/3026 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/3026 1954
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1955/3395 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3395 1955
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1962/4277 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1962/4277 1962
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1966/4579 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/4579 1966
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1846 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1846 1951
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/1041 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/1041 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/850 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/850 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/1285 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1285 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1982/671 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/671 1982
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1968/624 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/624 1968
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Πληρωμή αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων μέσω τραπεζικού συστήματος και άλλες διατάξεις. 1995/2303 1995
Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου κατά το έτος 1995. ρύθμιση συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών θεμάτων και επαναχορήγηση των συντάξεων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης. 1995/2320 1995
Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις. 1996/2386 1996
Μεταρρυθμίσεις στο αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις. 1996/2390 1996
Υλοποίηση της εισοδηματικής πολιτικής έτους 1996 για μισθούς και συντάξεις και άλλες διατάξεις. 1996/2399 1996
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1998/2575 1998
Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 1999/2732 1999
Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του. 2002/3086 2002
Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις. 2007/3620 2007
Επανακαθορισμός των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου. 2010/3847 2010
Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις. 2010/3865 2010
Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών. 2011/3943 2011
Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις. 2013/4110 2013
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις. 2017/4488 2017
Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.). 2005/258 2005