ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/2229

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-08-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-08-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-08-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 2 1.Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.1418/1984 αντικαθίσταται ως εξής: Η σύμβαση, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στην εγκριτική απόφαση, υπογράφεται από τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας και αναφέρει τον κύριο του έργου για λογαριασμό του οποίου συνάπτεται. 2.Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.1418/1984 προστίθενται εδάφια, που έχουν ως ακολούθως: Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισμού της υπηρεσίας. Με προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες επιτρέπεται με τη διακήρυξη να ορίζεται μεγαλύτερο ποσοστό εγγύησης, που δεν μπορεί να υπερβεί το δέκα τοις εκατό (10%) του προϋπολογισμού της υπηρεσίας. Η εγγύηση, μέχρι του ποσού των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών, παρέχεται με εγγυητική επιστολή από ένα πιστωτικό ίδρυμα, πέραν του ποσού αυτού και μέχρι τετρακόσια εκατομμύρια (400.000.000) δραχμές με εγγυητική επιστολή από άλλο πιστωτικό ίδρυμα και πέραν των τετρακοσίων εκατομμυρίων (400.000.000) δραχμών η παρεχόμενη εγγύηση κάθε πιστωτικού ιδρύματος δεν μπορεί να υπερβεί το ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αυτής. Τα πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης προσδιορίζονται με προεδρικά διατάγματα. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ανωτέρω ποσά. Στις περιπτώσεις χαμηλών προσφορών, μπορεί να ζητηθούν από την προϊσταμένη αρχή, κατά την υπογραφή της σύμβασης, πρόσθετες εγγυήσεις που δεν μπορεί να υπερβούν το δέκα τοις εκατό (10%) του προϋπολογισμού της υπηρεσίας. 3. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.1418/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 4. Σε κάθε σύμβαση κατασκευής έργου ορίζεται προθεσμία για την περάτωσή του στο σύνολο και κατά τμήματα. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου σύμφωνα με τη σύμβαση. Η υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δέκα (10) ημέρες το χρονοδιάγραμμα με τυχόν συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις. Η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών με υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου και για τα αρμόδια όργανα του φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου. Παράταση των προθεσμιών γίνεται μόνον ύστερα από έγκριση της προϊσταμένης του έργου αρχής, αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα τρίτο της συνολικής προθεσμίας του έργου και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία). Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική συμβατική προθεσμία και τις τυχόν παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του. Με τις προθεσμίες, συνολική και τμηματικές, συνδυάζεται το χρονοδιάγραμμα των εργασιών που αποτελεί συμβατικό στοιχείο. Σε περίπτωση μεταβολών των προθεσμιών ή του αντικειμένου του έργου αναπροσαρμόζεται το χρονοδιάγραμμα. Σε κάθε περίπτωση μπορεί ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής για την κάλυψη ή περιορισμό των καθυστερήσεων του έργου, στην περίπτωση που ευθύνεται γι αυτές ο ανάδοχος, να δώσει εντολή στον ανάδοχο να επιταχύνει τις εργασίες εκτελώντας τις απαραίτητες πρόσθετες εργασίες και παίρνοντας τα απαραίτητα πρόσθετα μέτρα, χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και στα έργα που κατασκευάζονται με μερική ή ολική αυτοχρηματοδότηση. 4. Στην παρ. 5 του αυτού άρθρου 5 του ν. 14Ι8/Ι984 προστίθενται εδάφια, που έχουν ως ακολούθως: Πρόσθετη καταβολή (πριμ) καταβάλλεται μόνον εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη δημοπράτησης του έργου ή στην απόφαση ανάθεσης, χωρίς διαγωνισμό. Η καταβολή του πριμ στον ανάδοχο γίνεται για την ταχύτερη εκτέλεση μέρους ή όλου του έργου σύμφωνα με τη σύμβαση και το χρονοδιάγραμμα και υπολογίζεται ως ποσοστό του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. 5.Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν.1418/1984 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Αν διαπιστωθεί καθ οιονδήποτε τρόπο ότι έχει γίνει άμεση ή έμμεση υποκατάσταση του αναδόχου από άλλη εργοληπτική επιχείρηση, ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο, μετά γνώμη του αρμόδιου τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων. 6.Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του αυτού άρθρου 5 του ν. 1418/1984, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του ν. 1947/1991 (ΦΕΚ 70 Α), αντικαθίσταται ως ακολούθως: Αν η πληρωμή του καθυστερήσει πέρα από ένα (1) μήνα από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου ή του μελετητή, οφείλεται, αν υποβληθεί έγγραφη όχληση και από το χρόνο υποβολής της, τόκος υπερημερίας ίσος με το ογδόντα πέντε τοις εκατό(85%) του τόκου των εξαμηνιαίων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου και ο ανάδοχος ή ο μελετητής μπορεί· να διακόψει τις εργασίες αφού κοινοποιήσει στη διευθύνουσα υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση) Σε περίπτωση που το Δημόσιο παύσει να εκδίδει έντοκα γραμμάτια; ο τόκος υπερημερίας του παρόντος: νόμου καθορίζεται με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Τ. Στην παρ: 9 του άρθρου 5 του ν. 1418/1984 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο, που έχει ως εξής: Η χορήγηση οποιασδήποτε προκαταβολής γίνεται μετά την εγκατάσταση εργοταξίου από τον ανάδοχο επιτόπου του έργου. 8.Μετά το πρώτο εδάφιο· της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν:1418/1984 προστίθενται τα κατωτέρω εδάφια, που έχουν ως εξής: Ειδικώς, η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή, ενσωματώνονται σε αυτό, καθώς και ο χαρακτηρισμός των εδαφών, που κατασκευάζεται το έργο, γίνεται· από δύο ή· περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους, που ορίζονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο ορισμός των επιτροπών αυτών ανακοινώνεται στην προϊσταμένη αρχή, η οποία μπορεί να ορίσει και άλλο υπάλληλο να συμμετάσχει στο έργο της επιτροπής. Η προϊσταμένη αρχή μπορεί σε κάθε περίπτωση να ορίσει άλλη επιτροπή για επανέλεγχο της παραλαβής υλικών και χαρακτηρισμό εδαφών και να διατάσσει τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναμίας να ληφθεί απόφαση λόγω διαφωνίας των υπαλλήλων, που ορίζονται σε άρτιο αριθμό, ο ανωτέρω έλεγχος και παραλαβή υλικών και ο χαρακτηρισμός εδαφών γίνεται κατά τον προσφορότερο τρόπο με απόφαση της προϊσταμένης αρχής. 9.Στην παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 1418/1984 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: Ή επιτόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου της εργοληπτικής επιχείρησης είναι υποχρεωτική και ανάλογη με τη φύση και το μέγεθος του κατασκευαζόμενου έργου. Προκειμένου για έργα προϋπολογισμού πάνω από ένα δισεκατομμύριο, η αναλογία αυτή καθορίζεται τουλάχιστον σε τρεις (3) τεχνικούς ανάλογων προσόντων και πείρας, από τους οποίους ένας πρέπει να είναι διπλωματούχος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και ένας πτυχιούχος τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.). Η ελάχιστη τεχνική στελέχωση του εργοταξίου σε κάθε έργο μπορεί πάντα να αλλάζει με απόφαση του κυρίου ή του φορέα κατασκευής του έργου, εφόσον προβλέπεται στη διακήρυξη. Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη αυτή στελέχωση απαιτείται προσκόμιση στη διευθύνουσα υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων. Η παράβαση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα για την εργοληπτική επιχείρηση, τα στελέχη και τους υπαλλήλους της, καθώς και για τους υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας. Μέ απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μπορεί να αναπροσαρμόζεται ο αριθμός των τεχνικών επιτόπου των έργων, ανάλογα με τον προϋπολογισμό και τη φύση του εκτελούμενου έργου. 10.Η παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 1418/1984 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 7. Από κάθε πιστοποίηση λογαριασμού πληρωμής εκπονούμενης μελέτης παρακρατείται, ως πρόσθετη εγγύηση, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) για την αρτιότητα και πληρότητα της μελέτης. Τα ποσά που παρακρατήθηκαν αποδίδονται στο μελετητή χωρίς τόκο ή άλλη αποζημίωση μετά πάροδο διετίας από την έγκριση της μελέτης. Αν στη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος προκύψουν σφάλματα της μελέτης, που διαπιστώνονται είτε ύστερα από έλεγχο που μπορεί να διενεργήσει οποτεδήποτε η υπηρεσία είτε κατά την κατασκευή του έργου, καλείται ο μελετητής να προβεί στις αναγκαίες διορθώσεις, χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Σε περίπτωση αρνήσεως, δυστροπίας ή αδυναμίας του να το πράξει, η διόρθωση των σφαλμάτων γίνεται με τον προσφορότερο, κατά την κρίση του εργοδότη της μελέτης ή του φορέα κατασκευής, τρόπο και η σχετική δαπάνη καταβάλλεται από το ανωτέρω παρακρατηθέν ποσό και, σε περίπτωση που δεν επαρκεί, το υπόλοιπο ποσό καταλογίζεται σε βάρος του μελετητή και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. Το ανωτέρω ποσό της πρόσθετης εγγύησης μπορεί να αντικατασταθεί με εγγυητική επιστολή. Ο μελετητής του έργου είναι υποχρεωμένος να συμπράττει με την υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου για την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την εφαρμογή της μελέτης του. Με προεδρικό διάταγμα μπορεί να καθορίζεται ο ρόλος και η ειδικότερη ευθύνη του μελετητή του έργου κατά τη διάρκεια της κατασκευής και να προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσής του για τυχόν απασχόληση σε θέματα που δεν ανάγονται στη δική του ευθύνη. Το ανωτέρω ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) δεν παρακρατείται, εφόσον ο μελετητής προσκομίσει συμβόλαιο ασφάλισης της αρτιότητας και πληρότητας της μελέτης. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή, του προηγούμενου εδαφίου. 11.Στο άρθρο 6 του ν.1418/1984 προστίθεται παρ. 9, που έχει ως ακολούθως: 9. Η παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας από όργανα του φορέα κατασκευής του έργου αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, στην περίπτωση κατά την οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών πράξεων, που εκδίδονται σε εκτέλεση του, η υποχρέωση να ενεργούν μέσα σε ορισμένη προθεσμία και διαφορετικά να επέρχεται αυτοδικαίως το αποτέλεσμα της παράλειψης. Για τα αδικήματα αυτά ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή το αρμόδιο όργανο των άλλων φορέων που εκτελούν δημόσια έργα, επιβάλλει τις πειθαρχικές ποινές: α) του προστίμου, μέχρις αποδοχών έξι (6) μηνών και β) την παραπομπή στο οικείο υπηρεσιακό Συμβούλιο για δυσμενή μετάθεση ή οριστική απόλυση. 12.Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1418/1984 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως κατωτέρω: Στο ως άνω ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή συντάξεως τυχόν συμπληρωματικών μελετών του έργου ή τροποποιήσεων της μελέτης του έργου. , 13.Η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1418/1984, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση με την παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 1799/1988 (ΦΕΚ 167 Α), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 2. Αν η αύξηση των απαραίτητων για την αρτιότητα ή λειτουργικότητα του έργου εργασιών συνεπάγεται αύξηση μεγαλύτερη του εκατό τοις εκατό (100%) της συμβατικής δαπάνης κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών, αφού συνυπολογισθούν και οι εργασίες που τιμολογούνται με νέες τιμές μονάδας και από τη φύση τους εντάσσονται στην αντίστοιχη ομάδα, όπως οι ομάδες αυτές προσδιορίζονται με τη σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει την κατασκευή του έργου και οι εργασίες αυτές αμείβονται με καταβολή πρόσθετης αμοιβής ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) της συμβατικής τιμής ή της νόμιμα κανονιζόμενης τιμής μονάδας νέων εργασιών. Τα ανωτέρω ισχύουν και όταν για την αρτιότητα ή λειτουργικότητα του έργου είναι αναγκαία η εκτέλεση νέων εργασιών, που δεν εντάσσονται σε καμία από τις συμβατικά προβλεπόμενες ομάδες εργασιών. Στην περίπτωση αυτή οι νέες εργασίες εντάσσονται σε ξεχωριστή ομάδα και οι τιμές των εργασιών αυτών κανονίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του π.δ/τος 609/1985, όπως κάθε φορά ισχύουν, και αν η δαπάνη της ομάδας υπερβεί το δέκα τοις εκατό (10%) του συμβατικού ποσού θα καταβάλλεται και η ανωτέρω πρόσθετη αμοιβή ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) των τιμών. 14.Στο άρθρο 8 του ν. 1418/1984 προστίθεται παράγραφος 6, που έχει ως ακολούθως: 6. Σε κάθε έργο επιτρέπεται η σύνταξη συγκριτικών πινάκων που δεν μπορεί να υπερβούν το είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής συμβατικής δαπάνης. Για τη σύνταξη συγκριτικών πινάκων πέραν του ανωτέρω ορίου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984. 15.Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 1418/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Η αναθεώρηση υπολογίζεται για τις εργασίες που πραγματικά εκτελέστηκαν μέσα στο προβλεπόμενο από το άρθρο 5 χρονοδιάγραμμα. Εργασίες που, για οποιονδήποτε λόγο, εκτελέστηκαν σε αναθεωρητική περίοδο μεταγενέστερη της προβλεπόμενης από το χρονοδιάγραμμα, θεωρούνται για τον υπολογισμό της αναθεώρησης ότι εκτελέστηκαν στην αναθεωρητική περίοδο κατά την οποία έπρεπε να εκτελεστούν. Για τις εργασίες που εκτελέστηκαν πριν από την προβλεπόμενη από το χρονοδιάγραμμα αναθεωρητική περίοδο, η αναθεώρηση υπολογίζεται με βάση το χρόνο της πραγματικής εκτέλεσης τους. Για τις εργασίες που εκτελέστηκαν μετά την πάροδο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, η αναθεώρηση υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές που ίσχυαν κατά την τελευταία αναθεωρητική περίοδο του αρχικού χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου, εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται οι διοικητικές και οι παρεπόμενες χρηματικές κυρώσεις, που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 15 του νόμου αυτού, καθώς και οι προβλεπόμενες από το άρθρο 36 του π.δ/τος 609/1985 ποινικές ρήτρες. 16.Το δεύτερο εδάφιο της παρ.7 του αυτού άρθρου 10 του ν. 1418/1984, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το στοιχείο δ της παρ. 21 του άρθρου 6 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α), αντικαθίσταται ως εξής: Στις συμβάσεις, που καθορίζονται με τον τρόπο, που προβλέπουν οι περιπτώσεις δ και ε της παρ. 4 του άρθρου 4 ή που το αντάλλαγμα συνομολογείται σε ξένο νόμισμα, καθορίζεται με τη διακήρυξη αναθεώρησης και προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της, που μπορεί να είναι ίδιος ή διαφορετικός από τον ισχύοντα τρόπο αναθεώρησης. 17.Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1418/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Οι παραλαβές, προσωρινή και οριστική, γίνονται υποχρεωτικά μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες. Σε περίπτωση που οι προθεσμίες αυτές, που προσδιορίζονται με προεδρική διάταγμα, περάσουν άπρακτες, οι παραλαβές θεωρούνται ότι συντελέστηκαν αυτοδικαίως και ύστερα από σχετική έγγραφη όχληση του αναδόχου, και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες στην παρ.8 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου πειθαρχικές ποινές. Οι προθεσμίες αυτές αρχίζουν από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου και εφόσον υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση, όπως ειδικότερα ορίζεται με προεδρικό διάταγμα. Στις επιτροπές παραλαβής των έργων τουλάχιστον ο πρόεδρος δεν ορίζεται από υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας. Άρθρο 3 1.Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 1418/1984 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Η έκδοση ή κοινοποίηση απόφασης επί της ενστάσεως μετά την πάροδο του διμήνου δεν μεταθέτει την έναρξη της ανωτέρω προθεσμίας για την άσκηση αίτησης θεραπείας. 2.Η παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 1418/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 8. Αν η αίτηση θεραπείας απορριφθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή αν ο Υπουργός δεν εκδώσει και κοινοποιήσει την απόφαση του μέσα στην τρίμηνη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, δικαιούται αυτός που υπέβαλε την αίτηση θεραπείας να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου άρθρου. Η κοινοποίηση της απόφασης γίνεται μέσα στην ανωτέρω τρίμηνη προθεσμία. Σε περίπτωση που τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα δεν προσκομίσουν μέχρι το δεύτερο δεκαήμερο του τρίτου μήνα το σχέδιο απόφασης επί της αιτήσεως θεραπείας στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή το αρμόδιο όργανο των άλλων φορέων που εκτελούν δημόσια έργα, επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 6 του νόμου αυτού. 3.Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 1418/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των πιο πάνω διαφορών είναι το διοικητικό ή πολιτικό εφετείο της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται το έργο. Αν το έργο εκτείνεται στην περιφέρεια δύο ή περισσότερων εφετείων, αρμόδιο καθίσταται εκείνο που ορίζει ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου, ύστερα από αίτηση αυτού που ενδιαφέρεται να ασκήσει την προσφυγή. Το διοικητικό εφετείο δικάζει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1406/1983 και το πολιτικό εφετείο κατά τη διαδικασία ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου. 4.Η παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 1418/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιμο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντομότερα. Οι διάδικοι υποχρεούνται να προσκομίσουν κατά την πρώτη συζήτηση όλα τα αποδεικτικά μέσα. Οι μάρτυρες εξετάζονται αμέσως και δεν απαιτείται έκδοση προδικαστικής απόφασης ανεξαρτήτως της υφιστάμενης δικαιοδοσίας. Η παρ.1 του άρθρου 671 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει και συμπληρωματικές αποδείξεις. Το εφετείο εκδίδει την απόφασή του το ταχύτερο και αρκεί πιθανολόγηση. Οι αποφάσεις του διοικητικού εφετείου υπόκεινται σε αναίρεση για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 56 του π.δ/τος 18/1989, του δε πολιτικού εφετείου μόνο για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 559 αριθμ. 1 έως 7,9,16,17,19 και 20 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η διάταξη του άρθρου 565 παρ.2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζεται αναλόγως και στην προκειμένη περίπτωση. Εάν γίνει δεκτή η αναίρεση, το τμήμα του Αρείου Πάγου, που αποφασίζει την αναίρεση, κρατεί σε κάθε περίπτωση την υπόθεση και τη δικάζει κατ ουσία. 5.Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 1418/1984 αντικαθίσταται ως εξής: Μέσα στην ίδια δίμηνη ανατρεπτική προθεσμία ασκείται και η αίτηση στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου για τον καθορισμό του αρμόδιου εφετείου σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 2 του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση αυτή η δίμηνη ανατρεπτική προθεσμία για την άσκηση προσφυγής αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου. 6.Στο άρθρο 13 του ν. 1418/1984 προστίθεται παρ. 6, που έχει ως εξής: 6. Σε περίπτωση που ο κύριος ή ο φορέας κατασκευής του έργου ασκήσει αναίρεση κατά της απόφασης του διοικητικού ή πολιτικού εφετείου, με αίτηση του αναδοχου μπορεί, μέχρι την εκδίκασή της, να γίνει συμβιβασμός Για το συμβιβασμό εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή του αρμόδιου οργάνου των φορέων που εκτελούν δημόσια έργα, μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου. Μετά την αποδοχή αυτής από τον ανάδοχο ο κύριος ή ο φορέας κατασκευής του έργου παραιτείται της αναίρεσης. Άρθρο 4 1.Το πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 15 του ν. 1418/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Την κατασκευή δημόσιων έργων επιτρέπεται να αναλαμβάνουν ημεδαπές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και στην αντίστοιχη με το έργο κατηγορία και τάξη εγγραφής, καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 2.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 1418/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Κατασκευαστικές επιχειρήσεις χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν τα ουσιαστικά προσόντα γίνονται δεκτές στους διαγωνισμούς και μπορούν να αναλάβουν την εκτέλεση δημόσιων έργων σε όσες περιπτώσεις αυτό προκύπτει από διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. 3.Η παρ. 5 του αυτού άρθρου 15 του ν. 1418/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 5. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, που αναλαμβάνουν την εκτέλεση δημόσιων έργων, υπόκεινται στον έλεγχο της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων για παραβάσεις στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους μπορεί να επιβάλει στις επιχειρήσεις αυτές διοικητική ποινή προστίμου μέχρι είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές, σύμφωνα με τα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Με απόφαση του αυτού Υπουργού μπορεί να αυξάνεται το ανωτέρω ποσό. Παράβαση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων είναι ιδίως η κατά την εκτέλεση του έργου έλλειψη προσήκουσας προστασίας του περιβάλλοντος ή παράλειψη μέτρων για την αποκατάστασή του, η μη λήψη μέτρων προστασίας του κοινού, η παρακώλυση λειτουργίας ή βλάβη ή καθυστέρηση στην αποκατάσταση φθορών σε άλλα δημόσια έργα ή κοινόχρηστα πράγματα. Η διοικητική αυτή ποινή είναι ανεξάρτητη από την τυχόν ποινική ή αστική ευθύνη. Το πρόστιμο της παραγράφου αυτής εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Η ανακοπή κατά της πράξης επιβολής του προστίμου ασκείται ενώπιον του τριμελούς διοικητικού εφετείου, το οποίο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Από το έσοδο αυτό αποδίδεται στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.) ποσοστό που καθορίζεται . με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Οικονομικών. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται ο τρόπος απόδοσης των σχετικών ποσών και κάθε άλλη λεπτομέρεια. 4.Στο άρθρο 15 του ν. 1418/1984 προστίθεται παρ.6, που έχει ως ακολούθως: 6. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την εκτέλεση δημόσιων έργων και τα στελέχη των επιχειρήσεων αυτών υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο για κάθε υπαίτια αθέτηση των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων έναντι του κυρίου ή του φορέα κατασκευής του έργου, καθώς και για κάθε συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την εργολαβική τους ιδιότητα και για χρήση της βεβαιώσεως χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων ή διάπραξης άλλων παραβάσεων επιβάλλονται διοικητικές και παρεπόμενες χρηματικές κυρώσεις. Οι κυρώσεις αυτές είναι: 1)ο αποκλεισμός από δημοπρασίες της εργοληπτικής επιχείρησης μέχρι έξι (6) μήνες. 2)ο υποβιβασμός της τάξης της εργοληπτικής επιχείρησης από ορισμένες ή όλες τις κατηγορίες έργων. 3)η προσωρινή διαγραφή της εργοληπτικής επιχείρησης ή του στελέχους της από το Μητρώο που τηρεί η αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Δ.Ε., από έξι (6) μήνες έως τρία (3) χρόνια. 4)η οριστική διαγραφή της επιχείρησης ή του στελέχους της από τα τηρούμενα ως άνω Μητρώα. Η διοικητική κύρωση της περίπτωσης α επιβάλλεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας. Οι λοιπές διοικητικές κυρώσεις των περιπτώσεων β, γ και δ επιβάλλονται από το πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο. Η παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο γίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή την αρμόδια τεχνική υπηρεσία ή την προϊσταμένη αρχή. Με προεδρικό διάταγμα καθορίζεται η επιβολή παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων, το ύψος αυτών, που δεν μπορεί να υπερβεί τα είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές και τα όργανα που τις επιβάλλουν, καθώς και η σχετική διαδικασία, η συγκρότηση και λειτουργία εν γένει των πειθαρχικών συμβουλίων, πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων, στα οποία θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι των εργοληπτικών οργανώσεων και του Τ.Ε.Ε., η πειθαρχική εν γένει διαδικασία, οι δικαιούμενοι να ασκήσουν πειθαρχική αγωγή, η άσκηση εφέσεως, οι προθεσμίες και παραγραφές, οι λόγοι αναστολής και διακοπής αυτής, οι ειδικότερες σχέσεις προς ενδεχόμενες συναφείς αποφάσεις διοικητικών, πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, ως και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου. Η ανακοπή κατά της πράξης επιβολής του προστίμου ασκείται ενώπιον του τριμελούς διοικητικού εφετείου, το οποίο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, που μπορούν να αναλαμβάνουν την κατασκευή δημόσιων έργων και δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων με την οποία ρυθμίζονται όλα τα σχετικά θέματα με τις διοικητικές και παρεπόμενες χρηματικές κυρώσεις. 5.Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984 αντικαθίσταται ως εξής: Με προεδρικό διάταγμα καθορίζονται τα κατώτατα όρια τεχνικής στελέχωσης της επιχείρησης, καθώς και της στελέχωσής της από άλλο επιστημονικό ή τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό, τα κατώτατα όρια κεφαλαίων, μηχανικού εξοπλισμού, ελάχιστης καθαρής θέσης και σύνθεσης οργάνων διοίκησης της επιχείρησης και εξειδικεύονται τα ελάχιστα όρια των κριτηρίων αξιολόγησης κατά την εγγραφή της. Η ελάχιστη στελέχωση της επιχείρησης πρέπει να είναι συνεχής καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της και να αποδεικνύεται οποτεδήποτε με προσκόμιση βεβαίωσης ασφάλισης του προσωπικού από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα. Οποιαδήποτε μεταβολή στελεχών της εργοληπτικής επιχείρησης γίνεται ύστερα από αίτηση της επιχείρησης ή του στελέχους από την επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ, η οποία προεγκρίνει τη μεταβολή αυτή εξετάζοντας τους προβαλλόμενους λόγους μεταβολής. 6.Στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984 προστίθενται εδάφια, που έχουν ως εξής: Ή ελάχιστη καθαρή θέση που απαιτείται να διαθέτει κάθε εργοληπτική επιχείρηση με την εγγραφή. αναθεώρηση εγγραφής και κατάταξη της στις τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ., διαπιστώνεται από τον τελευταίο ισολογισμό της εργοληπτικής επιχείρησης και το πιστοποιητικό ορκωτών ελεγκτών και εκτιμητών, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί μέσα στο τελευταίο τρίμηνο από την υποβολή της σχετικής αίτησης. 7.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: 2. Με τα ίδια κριτήρια της προηγούμενης παραγράφου γίνεται επίσης: α) Η κατάταξη στις κατηγορίες και τάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού που ισχύει για μία τριετία, β) η τακτική, ανά τριετία, αναθεώρηση της εγγραφής ύστερα από αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης και η οποία γίνεται με κριτήριο την κατασκευαστική εμπειρία της επιχείρησης και όχι την εμπειρία των στελεχών της. Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής αίτησης επανάκρισης μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη συμπλήρωση της τριετίας, τεκμαίρεται η έλλειψη των προϋποθέσεων παραμονής της εργοληπτικής επιχείρησης στις κατηγορίες και τάξεις που έχει καταταχθεί και υποβιβάζεται αυτοδικαίως στην αμέσως κατώτερη τάξη για όλες τις κατηγορίες. Για τον υποβιβασμό αυτόν εκδίδεται διαπιστωτική πράξη μέσα σε ένα (1) μήνα από την πάροδο της εξηκονθήμερης προθεσμίας, γ) η έκτακτη με πρωτοβουλία της υπηρεσίας αναθεώρηση που μπορεί να γίνει οποτεδήποτε και δ) η έκτακτη, με αίτηση της επιχείρησης, αναθεώρηση που μπορεί να γίνει μόνο μετά την παρέλευση διετίας από την τελευταία τακτική αναθεώρηση. Εργοληπτική επιχείρηση που πληροί όλα τα κριτήρια του παρόντος νόμου παραμένει στις τάξεις και κατηγορίες του Μ.Ε.ΕΠ. στις οποίες είναι γραμμένη, έστω και αν στην τελευταία τριετία πριν την τακτική ή έκτακτη αναθεώρηση της δεν έχει εκτελέσει οποιαδήποτε έργα. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται άπαξ για κάθε εργοληπτική επιχείρηση. 8.Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 4 του αυτού άρθρου 16 του ν. 1418/1984 αριθμείται ως έβδομο και αντικαθίσταται ως εξής: Η σύνθεση της επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. ορίζεται με προεδρικό διάταγμα και στη σύνθεση αυτή περιλαμβάνονται εκτός των οργάνων δημόσιων υπηρεσιών και εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε., ενώσεων των τεχνικών του Μ.Ε.Κ. και επαγγελματικών εργοληπτικών ενώσεων. 9.Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984 αντικαθίσταται ως εξής: Οι τάξεις ορίζονται σε επτά για κάθε κατηγορία και ακολουθεί όγδοη τάξη, που είναι γενική. 10.Μετά το ανωτέρω τέταρτο εδάφιο της αυτής παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984 προστίθενται εδάφια πέμπτο, έκτο και έβδομο, που έχουν ως εξής: Στην όγδοη (Η) τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσονται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του σχετικού προεδρικού διατάγματος, μετά από αίτησή τους, εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στην έβδομη (Ζ) τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. σε πέντε κατηγορίες έργων από τριετίας και να είναι εγγεγραμμένες στη Ζ τάξη από εξαετίας σε δύο τουλάχιστον κατηγορίες έργων, εφόσον πληρούν και τις υπόλοιπες προβλεπόμενες προϋποθέσεις της Η τάξης. Αίτηση για εγγραφή στην Η τάξη μπορεί να υποβάλλουν μέσα σε μία διετία και εταιρείες που θα προέλθουν από συγχώνευση δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων, που έχουν εγγραφεί στη Ζ τάξη Μ.Ε.ΕΠ. από τριετίας και καλύπτουν αθροιστικά πέντε κατηγορίες έργων στη Ζ τάξη. Ειδικά, η εγγραφή και η αναθεώρηση εγγραφής στις τάξεις Ζ και Η του Μ.Ε.ΕΠ. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μετά από γνώμη της επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ.. 11.Το ένατο εδάφιο της αυτής παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984 αντικαθίσταται ως εξής: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού για πρώτη φορά κατατάσσονται μέχρι και την πέμπτη τάξη, με βάση την εμπειρία των στελεχών τους. 12.Στην παρ. 6 του αυτού άρθρου 16 του ν. 1418/1984 προστίθενται τα εξής δύο εδάφια: Εντός τριμήνου όλες οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στις τάξεις Ε, ΣΤ και Ζ του Μ.Ε.ΕΠ. υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση επανάκρισης για την κατάταξη τους στην αντίστοιχη κατηγορία και τάξη, ανάλογα με τις προϋποθέσεις που θέτει ο παρών νόμος και τα σχετικά προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις. Επιχειρήσεις, που δεν θα υποβάλουν αίτηση μέσα στην προθεσμία αυτή, διαγράφονται αυτοδικαίως από το Μ.Ε.ΕΠ.. Για τη διαγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της σχετικής αίτησης. Η υπηρεσία ανακοινώνει την κατάταξη της εργοληπτικής επιχείρησης στο Μ.Ε.ΕΠ. μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης. Κατ εξαίρεση, ελληνικές ανώνυμες τεχνικές εταιρίες, που είχαν εργοληπτικό πτυχίο Ε* τάξεως κατά την έναρξη της ισχύος του ν. 1418/1984 και οι οποίες ανέπτυξαν αποκλειστική εργοληπτική δραστηριότητα εκτός της ελληνικής επικράτειας και δεν οριστικοποίησαν την προσωρινή κατάταξη τους στη Ζ τάξη του Μ.Ε.ΕΠ., μπορούν να υποβάλουν αίτηση επανάκρισης στη Ζ και κατάταξης στην Η τάξη, εφόσον έχουν τις προβλεπόμενες νόμιμες προϋποθέσεις για κατάταξη στις τάξεις αυτές και προσκομίσουν πιστοποιητικά εκτέλεσης έργων στην αλλοδαπή και τους ισολογισμούς που δημοσίευσαν και δημοσιεύουν στην Ελλάδα και στις χώρες που ανέπτυξαν δραστηριότητα και έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους προς το Ελληνικό Δημόσιο. 13.Η ισχύς της παραγράφου 11 του άρθρου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι προθεσμίες, που προβλέπονται στις παραγράφους 10 και 12, αρχίζουν από τη δημοσίευση του σχετικού προεδρικού διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 14.Στην παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984 προστίθενται τα κατωτέρω εδάφια που έχουν ως ακολούθως: Το όριο του ανεκτέλεστου υπόλοιπου εργασιών κάθε έργου διαπιστώνεται με προσκόμιση βεβαίωσης του Μ.Ε.ΕΠ. ή της αρμόδιας υπηρεσίας που εκτελεί το αντίστοιχο έργο και εκδίδεται μέσα στο προηγούμενο τρίμηνο πριν από την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου. Σε άλλη βεβαίωση θα περιγράφεται επίσης η καλή και εμπρόθεσμη ή μη εκτέλεση του έργου και η τήρηση ή μη του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Η παράλειψη της υπηρεσίας να εκδώσει βεβαίωση, ύστερα από γραπτή αίτηση του αναδόχου, αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα του αρμόδιου υπαλλήλου. Οι βεβαιώσεις αυτές είναι απαραίτητες για την εργοληπτική επιχείρηση, καθ οιονδήποτε τρόπο και αν συμμετέχει στην κατασκευή του έργου. Εάν διαπιστωθεί ότι έγινε παράλειψη ή απόκρυψη ή ψευδής δήλωση στοιχείων από εργοληπτική επιχείρηση, κατά τη δημοπρασία ή σε οποιοδήποτε στάδιο κατασκευής του έργου από τον ανάδοχο, επιβάλλονται στην επιχείρηση και τα υπαίτια στελέχη της οι προβλεπόμενες διοικητικές και παρεπόμενες χρηματικές κυρώσεις. Στο όριο του ανεκτέλεστου υπόλοιπου εργασιών δεν υπολογίζονται τα έργα που κατασκευάζονται με μερική ή ολική αυτοχρηματοδότηση. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις των τάξεων Ε, ΣΤ, Ζ και Η μπορούν να συμμετέχουν αυτοτελώς σε δημοπρασία πέραν του προβλεπόμενου ορίου κατά τάξη και κατηγορία, μέχρι του τριπλάσιου της καθαρής τους θέσης και πάντως όχι μεγαλύτερου του διπλάσιου προβλεπόμενου ορίου για κάθε τάξη και κατηγορία. Με αυτό το όριο μπορεί να υπολογίζεται και το υπόλοιπο ανεκτέλεστο, προκειμένου να γίνει δεκτή η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις μπορεί να συμμετέχουν στη δημοπρασία και σε κοινοπραξία με εργοληπτική επιχείρηση της ίδιας ή της αμέσως ανώτερης τάξης και κατηγορίας. Σε περίπτωση που κοινοπρακτούν τρεις εργοληπτικές επιχειρήσεις Ζ τάξης της αυτής κατηγορίας, μπορούν να συμμετέχουν σε δημοπρασία προϋπολογισμού μέχρι του 2,5 του ορίου της τάξης τους, με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα. Ειδικά, οι επιχειρήσεις Η τάξης μπορεί να κοινοπρακτούν με επιχειρήσεις Ζ τάξης της αυτής κατηγορίας του δημοπρατούμενου έργου. Κατά τον έλεγχο του ορίου ανεκτέλεστου υπόλοιπου εργασιών για τις κοινοπραξίες αθροίζονται τα επί μέρους στοιχεία της κάθε επιχείρησης, κατά το ποσοστό συμμετοχής της στην κοινοπραξία. Σε κάθε δημοπρασία η εργοληπτική επιχείρηση καταθέτει και βεβαίωση καταβολής των προβλεπόμενων στο άρθρο 20 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α) τελών για τα μηχανήματα έργων. 15.Στο άρθρο 17 του ν. 1418/1984 προστίθενται οι ακόλουθοι τρεις παράγραφοι 12, 13 και 14 που έχουν ως εξής: 12. Οι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Κ. τεχνικοί και άλλες ειδικότητες διαγράφονται αυτοδικαίως με τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού δεύτερου έτους της ηλικίας τους. Για τη διαγραφή αυτή εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη το μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου. Για τους εγγεγραμμένους στα νομαρχιακά μητρώα η αυτοδίκαιη διαγραφή γίνεται με τη συμπλήρωση του εξηκοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους. Για τη διαγραφή από τα νομαρχιακά μητρώα εκδίδεται κατά νομαρχία σχετική διαπιστωτική πράξη επίσης μέσα στο μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου. 13.Τεχνικοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι με άλλες ειδικότητες, που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός εκάστοτε προσδιορίζεται και στον οποίο περιλαμβάνονται και αυτοί των κοινωφελών οργανισμών, τραπεζών του δημόσιου τομέα, Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. και γενικά επιχειρήσεων που ελέγχονται από το Δημόσιο, δεν επιτρέπεται να στελεχώνουν επί μία διετία εργοληπτικές επιχειρήσεις και να έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή μίσθωσης έργου με τις εργοληπτικές επιχειρήσεις Μ.Ε.ΕΠ. μέσα στο πρώτο έτος από τη συνταξιοδότησή τους. Επίσης, για μία διετία δεν εγγράφονται οι ανωτέρω συνταξιούχοι στο μητρώο μελετητών ούτε χορηγείται πτυχίο μελετητή και ισχύουν γενικά οι περιορισμοί του προηγούμενου εδαφίου. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή για τους συνταξιούχους που στελεχώνουν ή έχουν οποιαδήποτε σχέση με εργοληπτικές επιχειρήσεις μετά τρίμηνο χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Παράβαση των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων, καθ οιονδήποτε τρόπο διαπιστούμενη, επιφέρει την αυτοδίκαιη διαγραφή της επιχείρησης από το Μ.Ε.ΕΠ. και του τεχνικού από το Μ.Ε.Κ.. Για τη διαγραφή αυτή εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Στα νομαρχιακά μητρώα απαγορεύεται η εγγραφή οποιουδήποτε συνταξιούχου. 14.Με προεδρικό διάταγμα μπορεί να ιδρυθεί οργανισμός με μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, στον οποίο μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες των άρθρων 15, 16 και 17 του ν. 1418/1984, που αναφέρονται σε θέματα εγγραφής και αναθεώρησης εγγραφής. με την επιφύλαξη των διατάξεων για την εγγραφή και αναθεώρηση εγγραφής στις τάξεις Ζ και Η του Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.), που εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα ορίζονται οι αρμοδιότητες της εποπτείας, τα της διοικήσεως του άνω οργανισμού, η στελέχωσή του, ο τρόπος λειτουργίας των επιτροπών κατάταξης και αναβάθμισης των πτυχίων στα μητρώα Μ.Ε.ΕΠ. και Μ.Ε.Κ., οι πόροι αυτού, που προέρχονται από τέλη και εισφορές των εργοληπτικών επιχειρήσεων του Μ.Ε.ΕΠ. και των τεχνικών του Μ.Ε.Κ. και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να ορίζεται ότι μέχρι την ολοκλήρωση της στελέχωσης των υπηρεσιών του άνω οργανισμού είναι δυνατή η απόσπαση προσωρινά στον οργανισμό του αναγκαίου αριθμού υπαλλήλων εκ των υπηρετούντων στις υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που είναι αρμόδιες για την τήρηση των μητρώων Μ.Ε.ΕΠ. και Μ.Ε.Κ.. Οι δαπάνες λειτουργίας του ανωτέρω νομικού προσώπου θα βαρύνουν τους πόρους του. Ί6. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 1418/1984 αντικαθίσταται ως εξής: Επιπλέον, κατά των παραβατών επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων διοικητική ποινή μέχρι είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές, όπως ειδικότερα ορίζεται με προεδρικό διάταγμα και το ποσό αυτό αυξάνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Η ανακοπή κατά της πράξης επιβολής του προστίμου ασκείται ενώπιον του τριμελούς διοικητικού εφετείου, το οποίο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό*. Άρθρο 5 1.Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 679/1977 (ΦΕΚ 245 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Το ποσοστό αυτό δεν είναι δυνατόν να οριστεί ανώτερο από πέντε (5%) ούτε κατώτερο από τρία (3%) τοις εκατό. 2.Στο άρθρο 8 του ν. 679/1977 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3: 3. Στο μόνιμο και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου προσωπικό, που υπηρετεί σε κάθε Ειδική Υπηρεσία Δημόσιων Έργων, καθώς και σε αυτό που συμβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο στην προώθηση της εκτέλεσης του έργου (μελέτη - κατασκευή) της υπηρεσίας αυτής, χορηγείται πρόσθετη αμοιβή με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, το ύψος της οποίας είναι ανάλογο με τον κλάδο που ανήκει, τις ειδικές γνώσεις και εμπειρία και το αντικείμενο του έργου ή της εργασίας που του ανατίθεται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Η αμοιβή αυτή καταβάλλεται επίσης στους Επιθεωρητές Δημόσιων Έργων και στα μέλη κάθε επιτροπής αξιολόγησης και ανάθεσης έργων και κάθε επιτροπής διαπραγμάτευσης, είτε είναι υπάλληλοι ή καθηγητές Α.Ε.Ι. είτε ιδιώτες, καθώς και στα μέλη επιτροπών που συστήνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων για την επεξεργασία ειδικών θεμάτων, καθορίζεται ανάλογα με το επιστημονικό αντικείμενο, τον τομέα ευθύνης που αναλαμβάνουν τα μέλη και το χρόνο απασχόλησής τους. Η αμοιβή καταβάλλεται εφάπαξ στο τέλος της εργασίας σε όλα τα μέλη των ανωτέρω επιτροπών και στα μέλη των επιτροπών που συγκροτήθηκαν για εισήγηση ανάθεσης, για την αξιολόγηση των προσφορών, καθώς και για επεξεργασία ειδικών θεμάτων για τα έργα Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου, Ζεύξη Πρέβεζας - Ακτίου και ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης ή άλλες τέτοιες επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί για άλλα έργα και δεν έχουν περατώσει το έργο τους. Η ανωτέρω πρόσθετη και εφάπαξ αμοιβή, μαζί με κάθε άλλη πρόσθετη αμοιβή δεν μπορούν μηνιαίως να υπερβαίνουν το σύνολο των αποδοχών της οργανικής θέσης του άνω προσωπικού. Η αμοιβή των ιδιωτών δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτή των Καθηγητών Α.Ε.Ι.. Οι δαπάνες των ανωτέρω αμοιβών βαρύνουν τις πιστώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, χωρίς να απαιτείται γνώμη του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων. 3.Στο άρθρο 8 του ν. 679/1977 προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως εξής: 4. Για τη διεξαγωγή του έργου κάθε Ειδικής Υπηρεσίας Δημόσιων Έργων προσλαμβάνεται το αναγκαίο ειδικευμένο τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α). Όλες οι προσλήψεις του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων και συνταξιούχων, γίνονται και οι αποδοχές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη και οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, χωρίς να απαιτείται γνώμη του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων. Η ανανέωση της σύμβασης κάθε υπαλλήλου γίνεται, ύστερα από έκθεση της προϊσταμένης αρχής, στην οποία βεβαιώνεται ότι ο υπάλληλος εκπλήρωσε σε ικανοποιητικό βαθμό τα ανατιθέμενα σε αυτόν καθήκοντα, εξασφαλίζοντας πλήρως τα συμφέροντα του Δημοσίου. Το ανωτέρω προσωπικό δεν δικαιούται καμιάς αποζημίωσης σε περίπτωση μη ανανέωσης της σύμβασης ή απόλυσης λόγω περαιώσεως του έργου. Σε περίπτωση συμμετοχής, του προσωπικού που απολύθηκε λόγω περαιώσεως του έργου, σε προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, κατά τις διατάξεις των άρθρων 15-19 του ν. 2190/1994, το προσωπικό αυτό προηγείται στον πίνακα κατατάξεως όλων των υποψηφίων, των περιπτώσεων, που προβλέπονται στο εδάφιο 2 και επόμενα της παρ. 3 του άρθρου 21 του ανωτέρω νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να ορίζονται κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη προϊστάμενοι των Ε.Υ.Δ.Ε. και των τμημάτων αυτών, από το ανωτέρω προσωπικό, καθώς και από το μόνιμο προσωπικό της Γ.Γ.Δ.Ε. με υπερδεκαετή πραγματική υπηρεσία. Επίσης, για την εκτέλεση (μελέτη - κατασκευή) του έργου ή μέρους αυτού και ειδικότερα για το σχεδιασμό, μελέτη, έλεγχο μελέτης, διοίκηση και επίβλεψη του έργου της κάθε Ειδικής Υπηρεσίας Δημόσιων Έργων, καθώς και για τις ανάγκες μηχανογράφησης των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων συμβούλου οποιασδήποτε ειδικότητας (τεχνικού, οικονομικού συμβούλου, συμβούλου οργανώσεως κ.λπ.) σε ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για να παράσχουν τις υπηρεσίες τους, που απαιτούνται για την υλοποίηση και εκτέλεση των έργων αυτών. Η ανάθεση γίνεται με σύμβαση, ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών των κεντρικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., στην οποία Προσδιορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις ανάθεσης, οι παρεχόμενες από το Σύμβουλο υπηρεσίες και η σχετική αμοιβή, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη και των διατάξεων για τις αμοιβές των μηχανικών, και οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, μπορεί να εφαρμόζονται οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων, ολικά ή μερικά, σε συγκεκριμένο έργο ή τμήμα έργου ή ομάδας έργων εθνικού ή διανομαρχιακού ή νομαρχιακού επιπέδου, που εκτελούνται από το Δημόσιο ή φορείς του δημόσιου τομέα και να ρυθμίζονται όλα τα σχετικά θέματα. 4.Σε όσους υπαλλήλους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του αυτού Υπουργείου, πλην αυτών που υπηρετούν στις Ε.Υ.Δ.Ε., που συστήθηκαν ή συστήνονται κατά το άρθρο 5 του ν. 679/1977, που αποδεδειγμένα συνέβαλαν στην, από απόψεως τεχνικής, λειτουργικής και πλέον οικονομικής, κατασκευή του έργου, μέσα στις συμβατικές προθεσμίες, εξασφαλίζοντας πλήρως τα συμφέροντα του Δημοσίου, μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, να καταβληθεί πρόσθετη αμοιβή από τις πιστώσεις του συγκεκριμένου έργου, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι ανώτερη του ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) του προϋπολογισμού του έργου. Με όμοια απόφαση καθορίζεται κάθε θέμα που σχετίζεται με τις προϋποθέσεις και τα ειδικότερα κριτήρια ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης, το ύψος και η διαδικασία καταβολής της αμοιβής, ως και κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται ανάλογα και για το προσωπικό, που υπηρετεί με τοποθέτηση ή απόσπαση στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον συμβάλλει στον ανωτέρω σκοπό. Η ανωτέρω πρόσθετη αμοιβή μαζί με τις λοιπές πρόσθετες αμοιβές των υπαλλήλων δεν μπορούν μηνιαίως να υπερβαίνουν τα 3/5 του συνόλου των αποδοχών της οργανικής θέσης των ανωτέρω υπαλλήλων. 5.Οι δαπάνες, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου (εποχιακό) για τη λειτουργία και φύλαξη των αντλιοστασίων των φραγμάτων αρμοδιότητας Γ.Γ.Δ.Ε., βαρύνουν τις πιστώσεις των έργων συντήρησης αυτών του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων. 6.Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ιδρύονται νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου χωριστά για κάθε μεγάλο έργο ύψους άνω των είκοσι πέντε δισεκατομμυρίων (25.000.000.000) δραχμών με τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας. Με τις αποφάσεις αυτές προσδιορίζεται το συγκεκριμένο έργο, την πραγματοποίηση του οποίου αναλαμβάνει η εταιρεία και καθορίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Τα νομικά αυτά πρόσωπα εφεξής θα διέπονται από τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει, εφόσον δεν τροποποιούνται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. 7.Σκοπός των εταιριών αυτών είναι: 1)Η ολική ή μερική μελέτη, κατασκευή, επέκταση, συντήρηση, οργάνωση, εξοπλισμός και εκμετάλλευση κάθε είδους έργου υποδομής, καθώς και η διοίκηση, επίβλεψη και παρακολούθησή τους. 2)Η ολική η μερική ανάθεση, απευθείας, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις ή με διαγωνισμό σε τρίτους, της μελέτης και/ή κατασκευής και/ή επέκτασης και/ή συντήρησης και/ή οργάνωσης και/ή εξοπλισμού και/ή εκμετάλλευσης των έργων υποδομής για τα οποία έχουν συσταθεί, καθώς και της επίβλεψης και/ή παρακολούθησης της εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων και του ελέγχου των σχετικών μελετών. 3)Η παροχή συμβουλών και η εισήγηση σε θέματα σχετικά με τα παραπάνω. 8.Η εκπόνηση των μελετών και η εκτέλεση των έργων των εταιριών, καθώς και οι συναφείς Προμήθειες και εργασίες γίνονται κατ εξαίρεση από κάθε κείμενη διάταξη, πλην εκείνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετική με την ανάθεση μελετών και εκτέλεση δημόσιων έργων και τη διενέργεια κρατικών προμηθειών. Τα πλαίσια των διαδικασιών καθορίζονται με κανονισμούς που εγκρίνονται από τους εποπτεύοντες υπουργούς και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 9.Για την εκπλήρωση του σκοπού τους, οι εταιρείες μπορούν ενδεικτικά: α) να συνεργάζονται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, με οποιονδήποτε τρόπο, να αντιπροσωπεύουν οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείες σκοπούς, να συνάπτουν συμβάσεις προς εξεύρεση οικονομικών τόρων, στις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο δύναταί να χορηγεί την εγγύησή του, δ) να αναθέτουν καθήκοντα συμβούλου σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 10.Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού εγκρίνεται το καταστατικό των εταιρειών, που θα περιλαμβάνει το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης αυτού και τον αριθμό και το είδος των μετοχών της εταιρείας, τα ονόματα των μελών του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όλες τις λοιπές διατάξεις που απαιτούνται σύμφωνα με τον κωδικοποιημένο νόμο 2190/ 1920, όπως κάθε φορά ισχύει. 11.Οι εταιρείες λειτουργούν για χάρη του δημόσιου συμφέροντος, είναι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Οι εταιρείες δεν υπάγονται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα ούτε στις διατάξεις που διέπουν εταιρείες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο. Οι μετοχές τους ανήκουν αποκλειστικά στο Ελληνικό Δημόσιο. Η εποπτεία επί των εταιρειών ασκείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και τον κατά περίπτωση αρμόδιο υπουργό και περιλαμβάνει: 1)Την έγκριση των κανονισμών που θα καθορίζουν τα πλαίσια των διαδικασιών εκπόνησης των μελετών και εκτελέσεως των κάθε είδους έργων που ανήκουν στους σκοπούς των εταιρειών αυτών. 2)Την υποβολή σε αυτούς, για την τελική έγκριση του προϋπολογισμού, της έκθεσης των πεπραγμένων και του ισολογισμού των εταιρειών αυτών. 3)Την ενημέρωσή τους από το Δ.Σ. της κάθε εταιρείας για την πορεία των εργασιών της. 12.Η στελέχωση των εταιρειών γίνεται με προσωπικό που προσλαμβάνεται είτε με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου, είτε με σύμβαση που θα διαρκεί όσο απαιτείται για την εκτέλεση του έργου για το οποίο γίνεται η πρόσληψη. 13.Με απόφαση των υπουργών που ασκούν την εποπτεία στις εταιρείες καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός των προσώπων, που μπορεί να προσληφθούν για κάθε έργο, καθώς και η νομική μορφή της απασχόλησής τους. 14: Ο έλεγχος της διαχείρισης των οικονομικών των εταιρειών ενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές που υποβάλλουν αντίγραφο της έκθεσής τους στους εποπτεύοντες υπουργούς. 15.Οι εταιρείες απολαύουν όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου. Οι διατάξεις του Κώδικα Δικών Δημοσίου εφαρμόζονται και στις εταιρείες αυτές. 16.Σε κάθε σύμβαση που υπογράφεται από τις εταιρείες μπορεί να περιλαμβάνεται ρήτρα επίλυσης των σχετικών διαφορών με διαιτησία. 17.Οι εταιρείες απαλλάσονται από κάθε δημόσιο, κοινοτικό, λιμενικό ή δικαστικό τέλος ή άλλο φόρο, άμεσο ή έμμεσο, εισφορά υπέρ τρίτου, δικαίωμα και κράτηση, και συμπαρομαρτούντες φόρους και τέλη, εκτός του Φ.Π.Α.. 18.Οι διατάξεις των άρθρων 38, 39 και 40 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α) καταργούνται. 19.Οι ανωτέρω διατάξεις των παρ. 6 μέχρι 17 του παρόντος άρθρου μπορούν να εφαρμοσθούν και για κάθε έργο ή τμήματα έργου, που έχει ανατεθεί η εκτέλεσή τους ή έχει προκηρυχθεί η δημοπράτησή τους. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παραχωρούνται και μεταβιβάζονται στην ιδρυόμενη εταιρεία χωρίς αντάλλαγμα, όλα τα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δημοσίου που απορρέουν από τη σύμβαση ή συμβάσεις κατασκευής του έργου που καταρτίστηκαν ή από τη διακήρυξη δημοπράτησης του έργου ή τμήματος έργου, η δε εταιρεία υποκαθιστά το Δημόσιο σε όλες ανεξαιρέτως τις διατάξεις των συμβάσεων ή των διακηρύξεων δημοπράτησης των έργων. Δεν μεταβιβάζονται στην εταιρεία υποχρεώσεις του Δημοσίου από συμβάσεις εκτελούμενων έργων, που τυχόν θα προέλθουν μέχρι την ημερομηνία ανάληψης του έργου από την εταιρεία. Άρθρο 6 1.Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στις συμβάσεις έργων ή μελετών που θα δημοπρατηθούν ή θα ανατεθούν με σχετικές αποφάσεις, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. 2.Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2, της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, καθώς και των παρ. 9 και 10 του άρθρου 4 του ν. Ϊ4Ϊ8/Ϊ984, που προστίθενται με την παρ. 6 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, εφαρμόζονται στις συμβάσεις έργων που θα δημοπρατηθούν ή θα ανατεθούν με σχετικές αποφάσεις, χωρίς διαγωνισμό, μετά δίμηνο από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. 3.Ειδικά για τη σταδιακή εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 17 του ν. 1418/1984 που προστίθεται με την παρ. 15 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, οι εγγεγραμμένοι στα Μ.Ε.Κ. διαγράφονται αυτοδικαίως, λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας, ως ακολούθως: 1)εντός του μηνός Ιουλίου του έτους 1995, όσοι συμπληρώνουν το 75ο έτος της ηλικίας τους εντός του έτους 1994 ή έχουν μεγαλύτερη ηλικία, 2)το μήνα Δεκέμβριο του έτους 1995 όσοι συμπληρώνουν το 74ο έτος της ηλικίας τους εντός του έτους 1995, 3)το μήνα Δεκέμβριο του 1996 όσοι συμπληρώνουν το 73ο έτος της ηλικίας τους εντός του έτους 1996. Μετά την πάροδο της ανωτέρω τριετίας εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 17 του ν. 1418/1984. 4.Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται από το νόμο αυτό, καθώς και το π.δ. 487/1991 (ΦΕΚ 177 Α) καταργούνται. Άρθρο 7 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός και αν άλλως ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-08-31 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/138
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Κοινοπραξίας με την επωνυμία ΚΡΙΣΤΙΑΝΙ ΚΑΙ ΝΙΛΣΕΝ Λ.Τ.Δ. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΖΕΥΞΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΑΚΤΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ» που υπογρ[...]" 1994/2261 1994
Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικό βιβλία και άλλες διατάξεις. 1995/2308 1995
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 1995/2366 1995
Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1996/2372 1996
Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, επιτάχυνση των δικών, δικονομικές απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις. 1997/2479 1997
Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις. 1998/2576 1998
Οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 1998/2598 1998
Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις. 1998/2664 1998
Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 1999/2742 1999
Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις. 2001/2919 2001
Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες δαιτάξεις. 2001/2940 2001
Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 2001/2945 2001
Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενείας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις 2001/2947 2001
Κύρωση της από 14 Ιουνίου 2002 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και ρύθμιση λοιπών θεμάτων για την εκτέλεση του Ολυμπιακού έργου της Μαραθώνιας διαδρομής» (ΦΕΚ 139 Α~). 2002/3069 2002
Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις 2003/3164 2003
Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 2003/3212 2003
Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). 2005/3429 2005
Σύσταση ινστιτούτου ναυτικής κατάρτισης με την επωνυμία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. 2006/3490 2006
Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων -Βόλος 2013 και άλλες διατάξεις. 2009/3773 2009
Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. 2010/3854 2010
Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις. 2014/4250 2014
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 472/1985 (ΦΕΚ 168/Α) και του Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223/Α). 1994/368 1994
Παράταση λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης. 1994/371 1994
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων Έργων Δυτικής Ελλάδας. 1994/394 1994
Συμπλήρωση διατάξεων του Π. Δ/τος 472/1985 (ΦΕΚ 168 Α) για τη σύνθεση της Επιτροπής ΜΕΕΠ, όπως τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 368 1994 (ΦΕΚ 201 Α). 1995/102 1995
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από την «ΟLΥΜΡΙC CΑΤΕRΙΝG Α.Ε.». 1995/185 1995
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. 1995/191 1995
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή της Εθνικής οδού Πάτρας Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων (ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ). 1995/193 1995
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. 1995/429 1995
Τροποποίηση του Π. Δ/τος 393/1983 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή οδικών σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων (ΦΕΚ Α 145), όπως αυτό ισχύει. 1995/430 1995
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.). 1996/101 1996
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Δ.) και των Νομικών προσώπων και επιχειρήσεών τους. 1996/186 1996
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, που εκτελούνται από το Υπουργείο Οικονομικών και την Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων. 1996/391 1996
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των έργων Αεροδρομίων (ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ). 1997/10 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 102/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπρουγείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσε[...]" 1997/103 1997
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 393/1983 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή οδικών σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων (ΦΕΚ Α’ 145)», όπως αυτό ισχύει. 1997/209 1997
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των έργων Αεροδρομίων Βορείου Ελλάδος (ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ). 1997/214 1997
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των έργων Αεροδρομίων Νοτίου Ελλάδος (ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ). 1997/215 1997
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 394/1994 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων έργων Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ Α 219) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 1997/216 1997
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή έργων συντήρησης, βελτίωσης και λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων (ΕΔΥΕ Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων). 1997/219 1997
Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 2 και 17 του Π.Δ. 609/1985 (ΦΕΚ Α 223). 1997/285 1997
Παράταση λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Συγκοινωνιακών Έργων Αττικής της Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων. 1997/334 1997
Τροποποίηση του Π.Δ. 193/1995 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την μελέτη και κατασκευή της Εθνικής οδού Πάτρας - Αθηνών - Θεσσαλονίκης -Ευζώνων (ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ) ΦΕΚ Α 101». 1997/65 1997
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών. 1998/131 1998
Τροποποίηση του Π. Δ/τος 180/1983 (Α 71) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση του έργου Αποχετεύσεως και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Πρωτεύουσας», όπως τούτο ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το Π. Δ/γμα 261/1993 (Α 112). 1998/160 1998
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 565/1984 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση έργων σταθμών αυτοκινήτων (Ε.Υ.Δ.Ε.Σ.Α.), όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το Π.Δ/γμα 58/1994 (Α­ 45). 1998/2 1998
Τροποποίηση του π.δ./τος 393/1983 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή οδικών σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων (ΦΕΚ. Α 145) όπως αυτό ισχύει. 1998/240 1998
Τροποποίηση του π.δ/τος 132/1983 (Α΄59) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης», όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το π.δ/γμ[...]" 1998/368 1998
Τροποποίηση του π.δ./τος 394/1994 (ΦΕΚ Α’219) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων έργων Δυτικής Ελλάδας», όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το π.δ./γμα 216/1997 ( ΦΕΚ Α’167). 1999/193 1999
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Εργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή του έργου «Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας» έργο 9772500 της Σ.Α.Ε. 072/2 και συναφή έργα (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ). 1999/231 1999
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων ~Εργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή του έργου ύδρευσης της νήσου Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά (ΕΥΔΕ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ). 1999/26 1999
Άσκηση Πειθαρχικού Ελέγχου των εργοληπτικών επιχειρήσεων και των στελεχών τους και συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ. 1999/278 1999
Τροποποίηση του π.δ/τος 565/1984 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση έργων σταθμών αυτοκινήτων (Ε.Υ.Δ.Ε.Σ.Α.)», όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το π.δ./γμα 2/1998 (Α΄ 13). 2001/11 2001
Επιβολή προστίμου για παράβαση διατάξεων του άρθρου 21 του Νόμου 1418/1984. 2001/121 2001
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 393/1983 (ΦΕΚ 145/Α) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή οδικών σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων», όπως τροποποιημένο ισχύει και κατάργηση του Π.Δ. 131/1994 (ΦΕΚ 92/Α) «Σύ[...]" 2001/136 2001
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την μελέτη, κατασκευή και λειτουργία των Έργων «Ελεύθερη Λεωφόρος Ελευσίνας - Σταυρού - Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού» και «Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου» (ΕΥΔΕ/ΣΕ.ΡΑ). 2001/151 2001
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 132/1983 (ΦΕΚ 59/Α) Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης, όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το Π.Δ.[...]" 2001/286 2001
Τροποποίηση του Π.Δ. 158/2000 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων ΄Εργων για τη μελέτη και κατασκευή Ολυμπιακών ΄Εργων για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 (ΕΥΔΕ/ΟΕ 2004) ( Α΄ 139). 2001/306 2001
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και Κατασκευή του έργου «Ύδρευση Ηρακλείου Κρήτης και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη» (ΕΥΔΕ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ). 2001/85 2001
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων αρμοδιότητας Υπουργείου Αιγαίου. 2002/146 2002
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 132/1983 (ΦΕΚ 59/Α) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Περιοχής Θεσσαλονίκης», όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το Π.[...]" 2002/203 2002
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα τεχνικών έργων που εκτελούνται από το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.). 2002/283 2002
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 565/1984 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση έργων σταθμών αυτοκινήτων (ΕΥΔΕ ΣΑ)» (Α΄ 204), όπως αυτό ισχύει μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις του με τα Π.Δ/τα 2/1998 (Α΄ 13) και 11/2001 (Α΄ 11). 2002/335 2002
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία Οδικών Αξόνων με Παραχώρηση (ΕΥΔΕ/ΟΑΠ). 2002/340 2002
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 180/83 (ΦΕΚ 71/Α΄) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Πρωτεύουσας», όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το Π.Δ/γμα 160/98 (ΦΕΚ 121/Α΄). 2002/353 2002
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 26/1999 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή του έργου ύδρευσης της νήσου Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά (ΕΥΔΕ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ)» (ΦΕΚ 22/Α~). 2004/149 2004
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 231/1999 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την μελέτη και κατασκευή του έργου «Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας», έργο 9772500 της ΣΑΕ 072/2 και συναφή έργα (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ) « (ΦΕΚ Α~194). 2004/204 2004
Τροποποίηση του Π. Δ/τος 352/2003 (ΦΕΚ 317/Α) Τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή Οδικών Σηράγγων & Λοιπών Υπογείων Έργων (ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ). 2004/267 2004
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 215/1997 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή των έργων Αεροδρομίων Νοτίου Ελλάδος (ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ)» (ΦΕΚ 167/Α’). 2004/33 2004
Χαρακτηρισμός μαρτυρικών χωριών. 2005/140 2005
Τροποποίηση των π.δ/των 394/1994 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων Έργων Δυτικής Ελλάδας» (Α΄ 219), 219/1997 «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την μελέτη και κατασκευή Έργων συντήρησης β[...]" 2005/150 2005
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε.) για τη μελέτη και κατασκευή τμημάτων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Πελοποννήσου (ΕΥΔΕ/ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ). 2005/151 2005
Τροποποίηση του π. δ/τος 220/2000 Σύσταση στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τον προγραμματισμό, τη μελέτη και κατασκευή αθλητικών και λοιπών έργων που θα εξυπηρετούν τους Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 (ΕΥΑΕ/ ΑΟΕΕ) (ΦΕ[...]" 2005/180 2005
Τροποποίηση του Προεδρικού διατάγματος 220/2000 «Σύσταση στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τον προγραμματισμό, τη μελέτη και κατασκευή αθλητικών και λοιπών έργων που θα εξυπηρετούν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 [...]" 2005/188 2005
Σύσταση και ανακατανομή περιφέρειας αρμοδιότητας προξενικών αρχών Βραζιλίας. 2005/227 2005
Τροποποίηση του π. δ/τος 158/2000 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την μελέτη και κατασκευή Ολυμπιακών Έργων για την διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 (ΕΥΔΕ/ΟΕ 2004)» (ΦΕΚ 139/Α΄/2.6.2000), όπως τροποποιήθηκε με το π. δ/γμα[...]" 2005/97 2005
Τροποποίηση του π.δ/τος 220/2000 «Σύσταση στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τον προγραμματισμό, τη μελέτη και κατασκευή αθλητικών και λοιπών έργων που θα εξυπηρετούν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 (ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ)» (Φ[...]" 2006/225 2006
Τροποποίηση του π. δ/τος 85/2001 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την μελέτη και κατασκευή του έργου “ Ύδρευση Ηρακλείου Κρήτης και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέ­μη” (ΕΥΔΕ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ)» (ΦΕΚ 73/Α΄/12.4.2001). 2006/56 2006
Τροποποίηση του π.δ/τος 208/2000 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την μελέτη και κατασκευή του Έργου Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΕΥΔΕ/Β.Ο.Α.Κ.)» (ΦΕΚ Α΄ 187). 2007/228 2007
Τροποποίηση των Διατάξεων που αφορούν την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης. 2007/30 2007
Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 102/2000 Προεδρικού Διατάγματος «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρας- Αθηνών- Θεσσαλονίκης-Ευζώνων (ΕΥΔΕ Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ) (Α΄99). 2008/178 2008
Σύσταση Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων Μελετών - Κατασκευών, Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Παραχώρησης. 2008/4 2008
Τροποποίηση των π.δ/των: α) 180/1983 (Α΄ 71) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Πρωτεύουσας», όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το π.δ/γμα 353/2002 ([...]" 2009/1 2009
Τροποποίηση του π.δ/τος 231/1999 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή του έργου «Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας», έργο 9772500 της Σ.Α.Ε.072/2 και συναφή έργα (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ)» (Α΄ 194), όπως αυτό ισχύει μετά την τ[...]" 2009/172 2009
Τροποποίηση του π.δ/τος 394/1994 (Α΄ 219) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων Έργων Δυτικής Ελλάδας», όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το π.δ/γμα 150/2005 (Α΄ 211). 2009/2 2009
Τροποποίηση των π.δ/των: α) 394/1994 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων Έργων Δυτικής Ελλάδας», όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το π.δ/γμα 2/2009 (Α΄ 1), β) 26/1999 «Σύσταση Ειδική[...]" 2009/92 2009
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 180/1983 (Α΄71) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Πρωτεύουσας», όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το Π.Δ/γμα 92/2009 (Α΄117). 2010/102 2010
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή έργων συλλογής και μεταφοράς ύδατος, αφαλάτωσης και διύλισης, καθώς και συνοδών έργων στις νήσους Κέρκυρα και Παξούς (Ε.Υ.Δ.Ε. ΙΟΝΙΟΥ). 2010/126 2010
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 215/1997 (Α΄ 167) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή των έργων Αεροδρομίων Νοτίου Ελλάδος (ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ)», όπως τροποποιημένο ισχύει. 2010/150 2010
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 151/2005 (Α΄ 211) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή τμημάτων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Πελοποννήσου (ΕΥΔΕ/ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)». 2010/151 2010
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 30/2007 (Α΄28) «Τροποποίηση των Διατάξεων που αφορούν την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης. 2010/52 2010
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 214/1997 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των έργων Αεροδρομίων Βορείου Ελλάδος (ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ)» (Α΄ 167), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του με το Π.Δ/γμα 142/2005 (Α΄197). 2011/11 2011
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 219/1997 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή έργων συντήρησης, βελτίωσης και λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων (ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων)» (Α 168), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του[...]" 2011/12 2011
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 102/2000 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου Πάτρας - Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων (ΕΥΔΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ)» (Α΄ 99), όπως τροποποιημένο ισχύει. 2011/5 2011
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Αντιπλημμυρικής προστασίας της Κοιλάδας του ποταμού Έβρου και των παραποτάμων του (ΕΥΔΕ ΕΒΡΟΥ). 2011/54 2011
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 85/2001 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή του έργου «Ύδρευση Ηρακλείου Κρήτης και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη» (ΕΥΔΕ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ)» (Α΄/73) όπως αυτό ισχύει μ[...]" 2012/4 2012
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 565/1984 (Α΄204) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση έργων σταθμών αυτοκινήτων (ΕΥΔΕ Σ.Α.)», όπως τροποποιημένο ισχύει. 2012/42 2012
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 352/2003 «Τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την μελέτη και κατασκευή Οδικών Σηράγγων και Λοιπών Υπογείων Έργων (ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ)» (ΦΕΚ Α΄ 317), όπως τροποποιημένο ισχύει. 2012/49 2012
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 151/2005 (Α΄211) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή τμημάτων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Πελοποννήσου (ΕΥΔΕ/ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)», όπως τροποποιημένο ισχύει. 2013/162 2013
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 231/1999 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή του έργου «Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας» έργο 9772500 της ΣΑΕ 072/2 και συναφή έργα (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ) (Α΄194),» όπως αυτό ισχύει μετά την τελευ[...]" 2013/2 2013
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 151/2005 (Α΄211) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή τμημάτων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Πελοποννήσου (ΕΥΔΕ/ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)», όπως τροποποιημένο ισχύει. 2014/142 2014
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 180/1983 (Α΄71) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Πρωτεύουσας», όπως τροποποιημένο ισχύει. 2014/38 2014
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 102/2000 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου Πάτρας - Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων (ΕΥΔΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ)» (Α΄ 99), όπως τροποποιημένο ισχύει. 2014/66 2014
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 394/1994 (Α΄219) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των Μεγάλων Έργων Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιημένο ισχύει. 2014/67 2014
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Τουρισμού. 2016/100 2016