ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/2231

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-08-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-08-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-08-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση και λειτουργία Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 1.Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (Ε.Ι.Μ.), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εποπτεύεται από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (Υ.Β.Ε.Τ.). 2.Το Ε.Ι.Μ. αποτελεί τον εθνικό φορέα μετρολογίας και τον επίσημο τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας στα θέματα μετρολογίας. 3.Για την εφαρμογή του νόμου αυτού νοούνται: 1)Ως μετρολογία (Μetrοlοgy) η επιστήμη της ακρίβειας των μετρήσεων. 2)Ως βαθμονόμηση η αναγραφή των ενδείξεων στην κενή κλίμακα ενός οργάνου, με βάση ένα γνωστό και καθορισμένης ακρίβειας μέγεθος της φυσικής ιδιότητας, την οποία μετρά το όργανο. 3)Ως διακρίβωση (Calibratiοn) η σύγκριση μεταξύ δύο οργάνων ή συσκευών μέτρησης, από τα οποία το ένα είναι εθνικό πρότυπο ή πρότυπο γνωστής ακρίβειας, η οποία έχει μεταφερθεί σε αυτό από τα εθνικά πρότυπα. Με τη σύγκριση αυτή βαθμονομείται το υπό έλεγχο όργανο και διαπιστώνεται, επαληθεύεται ή επαναφέρεται με ρύθμιση η ακρίβειά του. 4)Ως διαπίστευση (Αccreditatiοn) η διαδικασία κατά την οποία εξουσιοδοτημένος φορέας χορηγεί επίσημη αναγνώριση για την ικανότητα άλλου φορέα ή ατόμου να εκτελεί συγκεκριμένα καθήκοντα. 5)Ως πιστοποίηση (Certificatiοn) η πράξη του Ε.Ι.Μ. ή οποιουδήποτε άλλου διαπιστευμένου φορέα με την οποία πιστοποιείται η τεκμηρίωση της ακρίβειας, σύμφωνα με προκαθορισμένες απαιτήσεις.. 6)Ως συμμόρφωση (Cοnfοrmity) η ικανοποίηση προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων από προϊόν, διαδικασία ή υπηρεσία. 7)Ως πιστοποιητικό συμμόρφωσης (Certificate οf Cοnfοrmity) το έγγραφο το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τους κανόνες συστήματος πιστοποίησης και υποδηλώνει ότι παρέχονται επαρκή εχέγγυα για τη συμμόρφωση ενός επαρκώς τυποποιημένου προϊόντος, διαδικασίας ή υπηρεσίας ως προς συγκεκριμένα πρότυπα ή άλλα κανονιστικά έγγραφα. 8)Ως φορέας πιστοποίησης (Certificatiοn bοdy) ο φορέας που διενεργεί πιστοποίηση της συμμόρφωσης. θ. Ως διαπίστευση εργαστηρίου η επίσημη αναγνώριση της ικανότητας ενός εργαστηρίου δοκιμών να εκτελεί συγκεκριμένες δοκιμές ή συγκεκριμένους τύπους δοκιμών. 9)Ως επιθεώρηση (Ιnspectiοn) η αξιολόγηση της συμμόρφωσης διαμέσου μετρήσεων, παρατηρήσεων, δοκιμών ή διακριβώσεων των σχετικών χαρακτηριστικών. ια. Ως πρότυπο (measurement standard) η υλοποιημένη μονάδα μέτρησης, η συσκευή μέτρησης, τα υλικά αναφοράς ή συστήματα μέτρησης, προορισμένα να ορίσουν, να πραγματοποιήσουν, να συντηρήσουν ή να αναπαραγάγουν μία μονάδα ή μία ή και περισσότερες αξίες ενός μεγέθους για να χρησιμεύσουν ως βάση αναφοράς. 10)Ως εθνικό πρότυπο το εθνικά αναγνωρισμένο πρότυπο προκειμένου να χρησιμοποιείται σε μία χώρα ως βάση για τον καθορισμό τιμών σε άλλα πρότυπα του μεγέθους που αφορά. 11)Ως πρωτεύον πρότυπο το πρότυπο το οποίο έχει καθορισθεί ή αναγνωρίζεται ευρέως, ότι έχει τις υψηλότερες μετρολογικές ιδιότητες και η τιμή του είναι αποδεκτή χωρίς να γίνεται αναφορά σε άλλα πρότυπα του ιδίου μεγέθους. 12)Ως δευτερεύον πρότυπο το πρότυπο του οποίου η τιμή καθορίζεται μέσω σύγκρισης με ένα πρωτεύον πρότυπο για το ίδιο μέγεθος. 13)Ως πρότυπα εργασίας οι πιστοποιημένες μονάδες, συσκευές ή διατάξεις που χρησιμοποιούνται για τη διακρίβωση συσκευών δοκιμών, μετρήσεων ή διαγνώσεων καθημερινής χρήσης. 14)Ως συσχετισμός ακριβείας η ικανότητα του συσχετισμού των αποτελεσμάτων των μεμονομένων μετρήσεων με τα εθνικά πρότυπα ή με- το αποδεκτό μετρικό σύστημα, που προκύπτει από αδιάσπαστη αλυσίδα συγκρίσεων. 15)Ως υλικά αναφοράς τα υλικά εγγυημένης σύστασης ή εγγυημένων ιδιοτήτων. 4. Το Ε.Ι.Μ. έχει τους εξής σκοπούς και αρμοδιότητες: 1)Καθορισμό των μονάδων μέτρησης των διαφόρων φυσικών μεγεθών. 2)Καθορισμό των απαραίτητων τεχνικών ή μεθόδων για την εκτέλεση των μετρήσεων. 3)Προώθηση εγκρίσεων τύπου στα όργανα μέτρησης, σε συνεργασία με αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. 4)Διατήρηση και φύλαξη των προτύπων αναφοράς -εθνικών πρωτευόντων και δευτερευόντων - των οργάνων ή συσκευών ή των διατάξεων μέτρησης των επτά βασικών μονάδων του Διεθνούς Συστήματος Μονάδων (SΙ) : Μέτρο, χιλιόγραμμο, δευτερόλεπτο, αμπέρ, κέλβιν, μολ και καντέλα, καθώς και παραγώγων μονάδων και των συμπληρωματικών μονάδων. 5)Ανάπτυξη και διάδοση της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης σε θέματα μετρολογίας. 6)Σχεδιασμό και προετοιμασία εφαρμογής εθνικού συστήματος μετρήσεων με βάση άλλα διεθνή ή ευρωπαϊκά συστήματα μετρήσεων. 7)Χορήγηση ή ανάκληση πιστοποιητικών διακρίβωσης οργάνων, υλικών αναφοράς, καθώς και λοιπών πιστοποιητικών που δύναται να εκδώσει το Ε.Ι.Μ.. 8)Λειτουργία μετρολογικού εργαστηρίου με δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας περιφερειακών μονάδων υποστήριξης, ούτως ώστε να παρέχονται υπηρεσίες διακρίβωσης για όργανα και συσκευές μέτρησης που υπόκεινται σε μετρολογικό έλεγχο ή χρησιμοποιούνται για ελεγκτικό σκοπό, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και να διακριβώνονται όργανα ή συσκευές μέτρησης με χρήση προτύπων ή υλικών αναφοράς. 24)Εκπροσώπηση της χώρας για θέματα μετρολογίας στην ευρωπαϊκή ένωση και σε διεθνείς οργανισμούς, καθώς και συνεργασία με άλλους αντίστοιχους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς μετρολογίας με σκοπό την αμοιβαία αναγνώριση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων. 9)Ανάπτυξη, διάδοση και διαχείριση των υλικών αναφοράς ια. Συμβολή στην εκπαίδευση για τη μετρολογία. Άρθρο Άρθρο 2 Διοικητικό Συμβούλιο Σύνθεση - Λειτουργία - Αρμοδιότητες 1.Το Ε.Ι.Μ. διοικείται από εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από: 1)Έναν πτυχιούχο ανώτατης σχολής με εξειδίκευση σε θέματα μετρολογίας, ως Πρόεδρο. 2)Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με εμπειρία σε θέματα μετρολογίας. 3)Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, ειδικό σε θέματα μετρολογίας. 4)Τρία πρόσωπα από το επιστημονικό προσωπικό του Ε.Ι.Μ. με βαθμό διευθυντή και ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα μετρολογίας, που επιλέγονται από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Τα τρία αυτά πρόσωπα δεν μετέχουν στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, όταν συζητούνται θέματα προσωπικής υπηρεσιακής κατάστασης, έστω και ενός από αυτά. 5)Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας/ΓΈ.Α. ειδικευμένο σε θέματα μετρολογίας. 6)Εναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών ή του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος με εμπειρία σε θέματα μετρολογίας. 7)Έναν εκπρόσωπο από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης με εμπειρία σε θέματα μετρολογίας. Η επιλογή των μελών του Δ.Σ. του Ε.Ι.Μ. γίνεται από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μετά από πρόταση των φορέων που εκπροσωπούν τα επιλεγόμενα μέλη. 2.Όταν στην ημερήσια διάταξη των εργασιών του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν το προσωπικό του Ε.Ι.Μ., συμμετέχει στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου και ο εκπρόσωπος του σωματείου των εργαζομένων στο Ε.Ι.Μ.. Αν δεν έχει εκλεγεί τέτοιος εκπρόσωπος, το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει νομίμως και χωρίς τη συμμετοχή του. 3.Το διοικητικό συμβούλιο του Ε.Ι.Μ. διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Με την ίδια απόφαση, ορίζεται ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου. Ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου εκλέγεται από τα μέλη του συμβουλίου κατά την πρώτη συνεδρίαση. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής. Στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο του Ε.Ι.Μ. στη θέση των τριών προσώπων από το επιστημονικό προσωπικό του Ε.Ι.Μ. επιλέγονται δύο υπάλληλοι από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και ένας ειδικός εμπειρογνώμονας σε θέματα μετρολογίας. Η θητεία του πρώτου διοικητικού συμβουλίου λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1995. 4.Η κατά συνεδρίαση αποζημίωση του προέδρου, του αντιπροέδρου, των μελών και του γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Ο αριθμός των κατά μήνα συνεδριάσεων για τις οποίες καταβάλλεται αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις. 5.Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) από τα μέλη του. Στην περίπτωση (δ) εδάφιο β της παραγράφου 1 το διοικητικό συμβούλιο του Ε.Ι.Μ βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. 6.Χρέη εισηγητή εκτελεί ο γενικός διευθυντής του Ε.Ι.Μ. ή ο αναπληρωτής του και. κατά περίπτωση, οι διευθυντές του Ε.Ι.Μ. , καθώς και μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ι.Μ.. 7.Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με την άσκηση των αρμοδιοτήτων και τη διοίκηση του Ε.Ι.Μ.. Ειδικότερα: 1)Καταρτίζει τον κανονισμό διάθρωσης, τον κανονισμό κατάστασης του προσωπικού, τον οικονομικό κανονισμό, τους τυχόν εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας του Ε.Ι.Μ. και τον κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ.. 2)Αποφασίζει για τον ετήσιο προϋπολογισμό και τις αναγκαίες τροποποιήσεις του και τον υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. 3)Καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό και απολογισμό του Ε.Ι.Μ. με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων για τις ανώνυμες εταιρίες. δ. Αποφασίζει για την πρόσληψη του προσωπικού. ε. Αναθέτει σε οργανισμούς και σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μελέτες, έρευνες και εργασίες οι οποίες έχουν σχέση με την εκπλήρωση των σκοπών του Ε.Ι.Μ.. 4)Συνιστά, κατά περίπτωση, τεχνικές επιτροπές εμπειρογνωμόνων με συμβουλευτικό χαρακτήρα για τις διάφορες μετρήσεις. 5)Καθορίζει το ύψος των. τελών και εσόδων για κάθε φύσης έλεγχο, πιστοποιητικό ή υπηρεσία που παρέχει το Ε.Ι.Μ.. 6)Καθορίζει το χρονικό διάστημα ισχύος των κάθε φύσης ελέγχων ή πιστοποιητικών. 7)Καθορίζει, στα πλαίσια της άσκησης των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4, τις μονάδες μέτρησης των διαφόρων φυσικών μεγεθών, τις απαραίτητες τεχνικές ή μεθόδους για την εκτέλεση των μετρήσεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Οι καθοριζόμενες μ αυτόν τον τρόπο μονάδες μέτρησης, καθώς και κάθε άλλη σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ι.Μ., ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στο ειδικό δελτίο μετρολογίας. 8.Το διοικητικό συμβούλιο, με απόφασή του, μπορεί να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του στο γενικό διευθυντή του Ε.Ι.Μ., στον αναπληρωτή γενικό διευθυντή ή σε άλλους υπαλλήλους του Ε.Ι.Μ.. 9.Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου. Τον πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει στις συσκέψεις του διοικητικού συμβουλίου ο αντιπρόεδρος. 10.Ο πρόεδρος εκπροσωπεί εξωδίκως και ενώπιον των δικαστηρίων το Ε.Ι.Μ. και μπορεί με πράξη του να αναθέτει, κατά περίπτωση ή κατηγορία περιπτώσεων. την εκπροσώπηση στο γενικό διευθυντή ή για συγκεκριμένα θέματα, σε υπάλληλο του Ε.Ι.Μ.. 11.Το ύψος των αποδοχών και αποζημιώσεων του προσωπικού, οι αποδοχές του γενικού διευθυντή, οι καταβαλλόμενες αμοιβές για μελέτες, έρευνες και εργασίες, καθώς και κάθε σχετικό με τα ζητήματα αυτά θέμα του προσωπικού, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ι.Μ.. Άρθρο 3 1.Ο γενικός διευθυντής του Ε.Ι.Μ. επιλέγεται από το διοικητικό συμβούλιο μετά από προκήρυξη της θέσης. Η κάλυψη της θέσης πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) μηνών από την προκήρυξη. Μέχρις ότου επιλεγεί γενικός διευθυντής οι αρμοδιότητές του ασκούνται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Ο γενικός διευθυντής μπορεί να προέρχεται από τα στελέχη του Ε.Ι.Μ.. 2.Ο γενικός διευθυντής του Ε.Ι.Μ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1)Επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου. 2)Προΐσταται των υπηρεσιών του Ε.Ι.Μ.. 3)Μεριμνά για την εκπλήρωση της αποστολής του Ε.Ι.Μ.. Άρθρα 4 Πόροι - Διαχείριση - Εποπτεία 1.Πόροι του Ε.Ι.Μ. είναι: 1)Τέλη και έσοδα από την παροχή υπηρεσιών της αρμοδιότητάς του. 2)Χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 3)Ειδικές χρηματοδοτήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε φύσης εισφορές. 2.Το Ε.Ι.Μ. μπορεί να συνομολογεί δάνεια με τράπεζες και πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Για τη χορήγηση των δανείων αυτών μπορεί να παρέχεται και εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, μόνο εφόσον αυτά έχουν εγκριθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. 3.Η διαχείριση και ο ετήσιος ισολογισμός του Ε.Ι.Μ. ελέγχεται από ορκωτούς λογιστές. 4.Για την παρακολούθηση της λειτουργίας του Ε.Ι.Μ. το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ετήσια έκθεση της δραστηριότητάς του, απολογισμό εσόδων και εξόδων, καθώς και προγραμματισμό των δραστηριοτήτων και έργων του επόμενου έτους μαζί με το σχετικό προϋπολογισμό του. 5.Το Ε.Ι.Μ. απαλλάσσεται από την καταβολή φόρων - πλην του φόρου προστιθέμενης αξίας - και τελών οποιασδήποτε φύσης για τα εισαγόμενα από αυτό εργαστηριακά όργανα, εξαρτήματα, υλικά αναφοράς ή άλλα υλικά εξοπλισμού, που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του προορισμού του. Άρθρο 5 Αρχεία 1.Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ι.Μ. καταρτίζονται οι εξής κανονισμοί, οι οποίοι εγκρίνονται από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας: 1)Κανονισμός διάρθρωσης των υπηρεσιών του Ε.Ι.Μ. με τον οποίο καθορίζονται τα θέματα τα σχετικά με τη δομή και τη στελέχωση των υπηρεσιών του Ε.Ι.Μ., ώστε να εξυπηρετείται ο σκοπός του Ινστιτούτου και να ασκούνται οι αρμοδιότητές του κατά τον προσφορότερο δυνατό τρόπο. 2)Κανονισμός κατάστασης προσωπικού του Ε.Ι.Μ. με τον οποίο καθορίζονται οι οργανικές θέσεις προσωπικού και τα προσόντα πρόσληψής του και ρυθμίζονται θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης του προσωπικού, θέματα σχετικά με την έξοδο από την υπηρεσία και γενικά κάθε θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση, καθώς και με την πειθαρχική ευθύνη και την επιβολή πειθαρχικών ποινών. 3)Οικονομικός κανονισμός, με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα διαχείρισης, κατάρτισης, και δημοσίευσης του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού, θέματα που αφορούν τις περιπτώσεις και τη διαδικασία καταβολής τελών, είσπραξης εσόδων και απόδοσης δαπανών, καθώς και θέματα προμηθειών του Ε.Ι.Μ.. 2.Το Ε.Ι.Μ. τηρεί μητρώο μετρολογίας και αρχεία και εκδίδει επίσημο ενημερωτικό δελτίο με τίτλο ειδικό δελτίο μετρολογίας. 3.Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να περιέχουν το παραπάνω μητρώο και αρχεία και ο τρόπος σύνταξης και παρουσίασης τους. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος τήρησης και έκδοσης του ειδικού δελτίου μετρολογίας, καθώς και τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Διακρίβωση - Πιστοποιητικά Άρθρο 6 1.Το Ε.Ι.Μ. χορηγεί τα εξής πιστοποιητικά: 1)Πιστοποιητικά διακρίβωσης, που χορηγούνται για συγκεκριμένη συσκευή, διάταξη ή όργανο μέτρησης και έχει καθορισμένη διάρκεια χρονικής ισχύος. Τα πιστοποιητικά αυτά απαιτούνται σε κάθε περίπτωση μετρολογικής δραστηριότητας. 2)Πιστοποιητικό υλικού αναφοράς, που χορηγείται για κάθε υλικό αναφοράς που κατασκευάζεται ή εισάγεται στην Ελλάδα και δεν συνοδεύεται από αντίστοιχο πιστοποιητικό άλλου οργανισμού μετρολογίας αναγνωρισμένου με τον όρο της αμοιβαιότητας. 2.Τα παραπάνω πιστοποιητικά χορηγούνται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων προς το Ε.Ι.Μ., η οποία συνοδεύεται με τα απαραίτητα επεξηγηματικά στοιχεία. 3.Στην παραπάνω αίτηση επισυνάπτεται απόδειξη προείσπραξης από το Ε.Ι.Μ. τελών για την έναρξη των αιτούμενων εργασιών. Το υπόλοιπο οφειλόμενο τέλος καθορίζεται απολογιστικά μετά το πέρας των εργασιών αυτών. 4.Για τη διενέργεια διακρίβωσης ή ελέγχου το Ε.Ι.Μ. μπορεί να ζητεί από άλλους οργανισμούς μετρολογίας γνωματοδοτήσεις, που εκτιμώνται ελεύθερα ή οποιασδήποτε φύσεως αρωγή. Για τη διακρίβωση ή τον έλεγχο ή και τη χορήγηση των κάθε φύσης πιστοποιητικών το Ε.Ι.Μ. μπορεί να εξουσιοδοτεί άλλα αναγνωρισμένα η διαπιστευμένα εργαστήρια μετρήσεων, στο εσωτερικό ή εξωτερικό. Άρθρο 7 1.Τα πιστοποιητικά, που χορηγεί το Ε.Ι.Μ., καταχωρούνται στο μητρώο μετρολογίας και περίληψή τους δημοσιεύεται στο ειδικό δελτίο μετρολογίας. Επιπλέον τα πιστοποιητικά αυτά κοινοποιούνται και στους αναγνωρισμένους οργανισμούς μετρολογίας με τον όρο της αμοιβαιότητας, αντίγραφο δε του πιστοποιητικού χορηγείται στον αιτούντα. 2.Μετά τη λήξη ισχύος του πιστοποιητικού απαιτείται ανανέωσή του με επανάληψη της διαδικασίας και καταβολή των τελών, που ορίζονται στο άρθρο 6 του νόμου αυτού. 3.Πιστοποιητικά, που χορηγεί το Ε.Ι.Μ., ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ Σ. του Ε.Ι.Μ., αν δεν συνέτρεχε ή έπαψε να συντρέχει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις της χορήγησής τους, σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς του ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης Άρθρο 8 Σύσταση Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) για την καθιέρωση και λειτουργία Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης. Άρθρο 9 1.Το Ε.ΣΥ.Δ. συγκροτείται από εννέα (9) μέλη, τα οποία ορίζονται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και η σύνθεση αυτού έχει ως εξής: 1)Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. 2)Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 3)Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου. 4)Ενας εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας. 5)Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 6)Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 7)Ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. 8)Ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. 9)Ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών. Το Ε.ΣΥ.Δ. συνεδριάζει και λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και κατά την πρώτη συνεδρίασή του εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας του και οι εισηγητές. 2.Τα μέλη του Ε.ΣΥ.Δ. πρέπει να είναι πρόσωπα κύρους, ευρείας επιστημονικής κατάρτισης και να έχουν εμπειρία σε τομείς εργαστηριακών δοκιμών και ελέγχων, συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών. Πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανώτατης σχολής και να γνωρίζουν άριστα τουλάχιστον αγγλικά ή γαλλικά. Τα μέλη που εκπροσωπούν τα υπουργεία ή τους φορείς του Δημοσίου προέρχονται από το μόνιμο επιστημονικό προσωπικό τους. 3.Η γραμματειακή υποστήριξη του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης, καθώς και οι διαδικασίες που αφορούν στην εφαρμογή του συστήματος διαπίστευσης, ανατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. 4.Με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του. Άρθρο Άρθρο 10 Αρμοδιότητες 1.Το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης αποτελεί τον εθνικό φορέα διαπίστευσης. Χορηγεί πιστοποιητικά διαπίστευσης σε φορείς πιστοποίησης, σε φορείς επιθεώρησης και ελέγχου, σε εργαστήρια δοκιμών και σε εργαστήρια μετρολογίας, που έχουν την έδρα τους ή τα υποκαταστήματα τους στην Ελλάδα. Τα εργαστήρια και οι φορείς διαπιστεύονται με βάση τα κριτήρια, τα οποία εμπεριέχονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα της σειράς ΕΝ 45.000 (ΕΛΟΤ ΕΝ 45.000), στις αντίστοιχες οδηγίες του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης ΙSΟ/ΙΕC, καθώς και σε κριτήρια που καθορίζονται από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Διαπίστευσης WΕLΑC (Western Εurοpean Labοratοries Αccreditatiοn Cοοperatiοn), WΕCC και ΕΑC και τα οποία συμπεριλαμβάνονται στους τεχνικούς κανονισμούς διαπίστευσης. 2.Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ρυθμίζονται θέματα αναγόμενα στη διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών διαπίστευσης. 3.Με αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης καθορίζονται οι προτεραιότητες του συστήματος διαπίστευσης και καθορίζεται η πολιτική στον τομέα της διαπίστευσης. 4.Πιστοποιητικά, που χορηγεί το Ε.ΣΥ.Δ., ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφασή του, εάν δεν συντρέχει ή έπαψε να συντρέχει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις της χορήγησής τους και δεν ανανεώνονται, εφόσον δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. 5.Με απόφαση του Ε.ΣΥ.Δ. καθορίζονται οι οικονομικές υποχρεώσεις των διαπιστευθέντων. 6.Το Ε.ΣΥ.Δ. γνωστοποιεί τους διαπιστευμένους φορείς και τα διαπιστευμένα εργαστήρια στις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διαπιστευμένοι φορείς κοινοποιούνται στις ευρωπαϊκές ή διεθνείς αρχές με σκοπό την ευρωπαϊκή ή διεθνή αναγνώρισή τους ή τη σύναψη αμοιβαίας αναγνώρισης. Τα εργαστήρια και οι φορείς που κοινοποιούνται στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ορισθεί ως αρμόδιοι για τη λειτουργία των οδηγιών Νέας Προσέγγισης πρέπει να έχουν διαπιστευθεί από το Ε.ΣΥ.Δ. για τον τομέα και το αντικείμενο για τον οποίο ορίζονται και κοινοποιούνται. 7.Τα πιστοποιητικά διαπίστευσης που χορηγούνται από το Ε.ΣΥ.Δ. συνιστούν δημόσια έγγραφα. Τα πιστοποιητικά, τα σήματα, οι εκθέσεις δοκιμών που χορηγούνται από φορείς, οι οποίοι έχουν διαπιστευθεί από το Ε.ΣΥ.Δ., επέχουν θέση δημόσιων εγγράφων. Άρθρο Άρθρο 11 Τεχνικές επιτροπές 1.Για την υποβοήθηση του έργου του, το Ε.ΣΥ.Δ. συγκροτεί με απόφασή του τις παρακάτω δύο τεχνικές επιτροπές: Α. Τεχνική επιτροπή διαπίστευσης εργαστηρίων δοκιμών και εργαστηρίων διακρίβωσης. Η επιτροπή είναι εξαμελής και αποτελείται από: Έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας. Έναν εκπρόσωπο του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης. - Έναν εκπρόσωπο του Γενικού Χημείου του Κράτους. Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών. - Έναν εκπρόσωπο των διαπιστευμένων εργαστηρίων. Έναν ειδικό σε θέματα διαπίστευσης εργαστηρίων που ορίζεται από το Ε.ΣΥ.Δ.. Β. Τεχνική επιτροπή διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης και επιθεώρησης. Η επιτροπή είναι εξαμελής και αποτελείται από: Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Έναν εκπρόσωπο του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης. Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών. Έναν εκπρόσωπο των διαπιστευμένων φορέων. Έναν ειδικό σε θέματα πιστοποίησης που ορίζεται από το Ε.ΣΥ.Δ.. 2.Έργο των τεχνικών επιτροπών αυτών είναι η υποστήριξη του τεχνικού έργου της διαπίστευσης και συγκεκριμένα: εκπόνηση τεχνικών κανονισμών, εκπόνηση ειδικών κριτηρίων και εναρμόνιση προς τα διεθνή και ευρωπαϊκά κριτήρια, όπως εκάστοτε διαμορφώνονται και ισχύουν, εισήγηση στο Ε.ΣΥ.Δ. για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων, εισήγηση στο Ε.ΣΥ.Δ. για χορήγηση, ανάκληση ή αναστολή πιστοποιητικών διαπίστευσης, - οργάνωση, εκπαίδευση και αξιολόγηση επιθεωρητών και αξιολογητών. Άρθρο Άρθρο 12 Προσφυγή 1.Κατά των αποφάσεων του Ε. ΣΥ Δ. μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από τον ενδιαφερόμενο, μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίησή τους. Η προσφυγή κατατίθεται στη διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που υποστηρίζει το έργο της διαπίστευσης. 2.Για την προσφυγή αποφασίζει τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τον πρόεδρο του Ε.ΣΥ.Δ., τον αρμόδιο για θέματα διαπίστευσης διευθυντή του Υπουργείου Βιομηχανίας. Ενέργειας και Τεχνολογίας και τον εκπρόσωπο της τεχνικής επιτροπής της αρμόδιας για το συγκεκριμένο θέμα. Ο προσφεύγων έχει δικαίωμα να αναπτύξει εγγράφως τις απόψεις του και να υποβάλει σχετικά έγγραφα. 3.Η απόφαση εκδίδεται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής, η άσκηση της οποίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Άρθρο Άρθρο 13 Πόροι - Προθεσμία 1.Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας δημιουργείται στην Τράπεζα της Ελλάδος η σύσταση ειδικού λογαριασμού για την εξυπηρέτηση των αναγκών της λειτουργίας του συστήματος διαπίστευσης. 2.Εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Ε.Σ.Υ.Δ. οι εγκεκριμένοι με υπουργικές αποφάσεις φορείς δοκιμών και ελέγχου, προκειμένου να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται, με αίτησή τους να εφοδιασθούν με το υπό του παρόντος νόμου προβλεπόμενο πιστοποιητικό διαπίστευσης. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Ποινικές και μεταβατικές διατάξεις Άρθρο 14 Ποινικές κυρώσεις Όποιος επιθέτει ή χρησιμοποιεί σε όργανα, προϊόντα ή στα περικαλύμματά τους ή στα κάθε είδους εμπορικά έγγραφα που προορίζονται για το κοινό ή άλλα ανάλογα μέσα δημοσιότητας και διαφήμισης, αντικείμενα που δεν έχουν διακριβωθεί ή ελεγχθεί από το Ε.Ι.Μ. ή από διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. εργαστήριο ή με οποιονδήποτε τρόπο αντιποιείται αρμοδιότητες του Ε.Ι.Μ. ή αρμοδιότητες του Έ.ΣΥ.Δ., όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 1 παράγραφοι 4 και 10 του παρόντος αντίστοιχα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών ή και με τις δύο ποινές. Η χρηματική ποινή δύναται να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και του Υπουργού Δικαιοσύνης. Άρθρο Άρθρο 15 Καταργούμενες διατάξεις - Μεταβατικές διατάξεις Εξουσιοδοτήσεις 1.Πιστοποιητικά ή εγκρίσεις τύπου, που είχαν χορηγηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, συνεχίζουν να είναι σε ισχύ για όσο χρονικό διάστημα έχει οριστεί. 2.Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται: 1)Τα άρθρα 2 παράγραφοι 4, 5 και 6 παρ. 2 του π.δ/τος 524/1978 (ΦΕΚ 112 Α). Όπου το π.δ. 524/1978 ή συναφείς προγενέστερες διατάξεις αναφέρονται στο Υπουργείο Εμπορίου ή σε απόφαση του Υπουργού Εμπορίου για θέματα που ρυθμίζονται από το νόμο αυτόν, νοείται αντίστοιχα το Ε.Ι.Μ. ή απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ι.Μ.. Παραπομπές του π.δ/τος 524/1978 σε σχετικές ρυθμίσεις αντικαθίστανται με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις του νόμου αυτού. 2)Το άρθρο 10 παρ. 2 (γ), υποεδάφια 1, 2, 3 και 9 μόνο ως προς την επιστημονική χρήση, και υποεδάφια 13 και 14 του π.δ/τος 397/1988 (ΦΕΚ 185 Α), που αφορά τις αρμοδιότητες του τμήματος μετρολογίας του Υπουργείου Εμπορίου. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, οι παραπάνω αρμοδιότητες του τμήματος μετρολογίας μεταφέρονται στο Ε.Ι.Μ.. 3)Η υπουργική απόφαση 8499/280/ΔΒΑ/19.4.1988 (ΦΕΚ 269 Β7 4.5.1988) και η υπουργική απόφαση 25850/19.12.1988 (ΦΕΚ 934 Β730.12.1988), που αφορούν σύστημα διαπίστευσης εργαστηρίων στον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης. 4)Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού. 3.Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού μεταβιβάζονται στο Ε.Ι.Μ. τα οποιαδήποτε διατηρούμενα εθνικά πρότυπα. 4.Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, παραχωρούνται στο Ε.Ι.Μ. και άλλες σχετικές με τη μετρολογία αρμοδιότητες, πλην εκείνων που αφορούν τη νόμιμη μετρολογία. 5.Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μπορεί να διευρύνεται ο σκοπός και οι αρμοδιότητες του Ε.Ι.Μ. με βάση την τεχνολογική εξέλιξη. 6.Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μπορεί να ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας του Ε.Ι.Μ., όπως οι σχετικές με τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου και του γενικού διευθυντή λεπτομέρειες, καθώς επίσης και τα σχετικά με την έκδοση και την ορθή εφαρμογή των κανονισμών του εθνικού συστήματος διαπίστευσης θέματα. Άρθρο Άρθρο 16 Οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία έχουν περιέλθει, καθώς και τυχόν δικαιώματα ή υποχρεώσεις έχουν δημιουργηθεί για τον ΕΛΟΤ στα πλαίσια υλοποίησης από αυτόν του Ε.Ι.Μ. δυνάμει του από 24.3.1994 Μνημονίου ανάθεσης για τη δημιουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, μεταβιβάζονται αυτοδίκαια στο Ε.Ι.Μ. ευθύς μετά τη δημιουργία του, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος. Άρθρο Άρθρο 17 1.Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4458/1965 Περί βιομηχανικών περιοχών (ΦΕΚ 33 Α), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του ν. 742/1977 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν. 4458/1965 Περί βιομηχανικών περιοχών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 319 Α), προστίθεται: ... και πάσης φύσεως αποθηκών πρώτων υλών και ετοίμων προϊόντων. 2.Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του άνω νόμου αντικαθίσταται ως εξής: 4. Επιτρέπεται η εγκατάσταση εντός των βιομηχανικών περιοχών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, οι οποίες θα εξυπηρετούν τις εγκατεστημένες σε αυτήν επιχειρήσεις, καθώς και την ευρύτερη περιοχή. Στη βιομηχανική περιοχή μπορούν να εγκαθίστανται, επίσης, δημόσιες αρχές και υπηρεσίες κοινής ωφελείας. Οι παραπάνω επιχειρήσεις, αρχές και υπηρεσίες επιτρέπεται να εγκαθίστανται στις βιομηχανικές περιοχές μόνο εφόσον υπάρχει επαρκής χώρος και ευχέρεια ικανοποίησης αιτήσεων για εγκατάσταση των επιχειρήσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 1 παρ. 1, οι οποίες προτιμώνται. 3.Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του άνω νόμου αντικαθίσταται ως εξής: 1. Η αποκτήσις υπό της ΕΤ.Β.Α. ή των κατά την παρ. 3 του άρθρου 1 νομικών προσώπων, των εδαφικών εκτάσεων των περιλαμβανομένων εις την βιομηχανικήν περιοχήν ως και την τυχόν εκτός αυτής κειμένην και των αναγκαιουσών δια την οργάνωσιν των βιομηχανικών περιοχών και την εκτέλεσιν έργων οδοποιίας, υδρεύσεως, αποχετεύσεως, ηλεκτροδοτήσεως, τηλεπικοινωνιακής συνδέσεως και παντός εν γένει έργου χρησίμου δια την εγκατάστασιν των εν αυταίς επιχειρήσεων περιλαμβανομένων και των χώρων των αναγκαιούντων δια την δημιουργίαν οικιστικών συγκροτημάτων δια την στέγασιν είτε του προσωπικού των εγκατεστημένων εις την βιομηχανικήν περιοχήν επιχειρήσεων είτε δια την κάλυψιν στεγαστικών αναγκών ομάδων πληθυσμού προκυπτουσών εκ λόγων εκτάκτου ανάγκης ή δημοσίας ωφελείας και την κάλυψιν των αναγκών διαβιώσεώς του. Προκειμένου περί ανεγέρσεως οικιστικών συγκροτημάτων για την κάλυψη αναγκών προκυπτουσών εκ λόγων εκτάκτου ανάγκης ή δημοσίας ωφελείας απαιτείται απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφερείας, στην οποία ανήκει η βιομηχανική περιοχή, η οποία λαμβάνεται μετά από εισήγηση του οικείου Νομάρχη. Άρθρο 18 1.Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 75 του ν. 1969/1991. όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 32 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α), αντικαθίστανται ως εξής: 4. Η εφαρμογή των προεδρικών διαταγμάτων .των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου αρχίζει μετά από ένα (1) έτος από της δημοσιεύσεώς τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη της ισχύουσας νομοθεσίας περί του Σώματος των Ορκωτών Λογιστών. 5.Το προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται βάσει της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, διέπεται από τις ακόλουθες βασικές αρχές: 1)Ο θεσμός και τα προσόντα του ορκωτού ελεγκτή θα διέπονται από τα προβλεπόμενα στην 8η Οδηγία της Ε.Ο.Κ.. 2)Εξασφαλίζεται η πλήρης ανεξαρτησία του ελεγκτή από τον ελεγχόμενο. 3)Κατοχυρώνεται η μη διαπραγμάτευση της αμοιβής μεταξύ ελεγκτή και ελεγχομένου. 4)Καθιερώνονται αυστηρά ασυμβίβαστα της ιδιότητας του ελεγκτή προς οποιαδήποτε άλλη άμισθη ή έμμισθη απασχόληση. 2 Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 75 του ν. 1969/1991, όπως αντικαθίστανται από την προηγούμενη παράγραφο 1, αρχίζουν να ισχύουν από την 30ή Οκτωβρίου 1991. 3.Οι ήδη εγγεγραμμένοι στα προβλεπόμενα από το άρθρο 13 του π.δ/τος. 226/1992 μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, εφόσον δεν προέρχονται από τα υπηρετούντα την 30ή Απριλίου 1993 μέλη του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, υπόκεινται στις επαγγελματικές εξετάσεις που απαιτούνται από τα άρθρα 10 και 11 του π.δ/τος. 226/1992 μέχρι το διορισμό τους στη βαθμίδα την οποία κατέχουν. Οι εξετάσεις αυτές οργανώνονται από το Εποπτικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζει και τις εξεταστικές επιτροπές. Όσοι απέτυχαν ή δεν συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις, διαγράφονται από τα οικεία μητρώα. 4.Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα Επίκουρων και Δόκιμων Ορκωτών Ελεγκτών, οι οποίοι προέρχονται από τα υπηρετούντα την 30ή Απριλίου 1993 μέλη του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, εξελίσσονται στην αμέσως επόμενη βαθμίδα του Ορκωτού Ελεγκτή και του Επίκουρου με τη συμπλήρωση, αντίστοιχα, δέκα (10) και επτά (7) τουλάχιστον ετών συνολικής ευδόκιμης υπηρεσίας ως μέλη του Σώματος Ορκωτών Λογιστών και του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, μετά από κρίση του Εποπτικού Συμβουλίου, η οποία βασίζεται, ιδίως, τόσο στα στοιχεία του ατομικού υπηρεσιακού τους φακέλου, που καταρτίστηκε από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, όσο και σε τεκμηριωμένη γνώμη των ορκωτών ελεγκτών υπό την επίβλεψη των οποίων υπηρέτησαν οι κρινόμενοι ύστερα από την 30ή Απριλίου 1993 και με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες από το ν.δ. 3329/1955 επαγγελματικές εξετάσεις, 5.Όπου από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ/τος 226/1992 απαιτείται υποχρεωτική χρησιμοποίηση ορκωτών ελεγκτών, τα αρμόδια όργανα υποχρεούνται να εκλέγουν μία από τις εταιρίες ή κοινοπραξίες ορκωτών ελεγκτών, που είναι εγγεγραμμένες στην ιδιαίτερη μερίδα του μητρώου της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του π.δ/τος 226/1992. Η εκλεγόμενη εταιρία ή κοινοπραξία οφείλει να αναθέτει την ευθύνη του συγκεκριμένου ελέγχου σε έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή, το όνομα του οποίου, καθώς και οι προϋπολογιζόμενες ώρες πραγματοποίησης του ελέγχου αυτού, γνωστοποιούνται στην προς έλεγχο μονάδα και στο Εποπτικό Συμβούλιο μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημέρα εκλογής της εταιρίας ή κοινοπραξίας ορκωτών ελεγκτών. Η -προσωπική συμμετοχή του ορκωτού ελεγκτή στον κάθε ανατιθέμενο σε αυτόν υποχρεωτικό έλεγχο δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 20% του συνολικού χρόνου της απαιτούμενης απασχόλησης στον έλεγχο αυτόν. 6.Με ειδικές ή γενικές αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου καθορίζονται οι ελάχιστες ώρες πραγματοποίησης του κάθε υποχρεωτικού ελέγχου, το ελάχιστο ενιαίο ωρομίσθιο και το ανώτατο όριο ετήσιας απασχόλησης των ορκωτών ελεγκτών και του βοηθητικού προσωπικού τους στους ελέγχους αυτούς, καθώς και τα υποβαλλόμενα στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών στοιχεία της χρήσεως, στην οποία αφορά ο κάθε συγκεκριμένος έλεγχος. Σε κάθε περίπτωση, η τελική αμοιβή για τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή και του βοηθητικού προσωπικού του καταβάλλεται στην εταιρία ή κοινοπραξία που του ανέθεσε το συγκεκριμένο έργο, η οποία εκδίδει και το από το νόμο προβλεπόμενο παραστατικό στοιχείο. 7.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου, μετά από γνώμη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την προσαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας περί του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών στις διατάξεις αυτού του άρθρου και προβλέπονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις για την ομαλή μετάβαση και λειτουργία του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, ως καθαυτό εθνικού ελεγκτικού φορέα, στο νέο θεσμικό πλαίσιο του άρθρου 75 του ν. 1969/1991. 8.Οι διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α) και των παραγράφων 1 μέχρι και 9 του άρθρου 24 του π.δ/τος 226/1992 (ΦΕΚ 120 Α), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 του π.δ/τος 121/1993 (ΦΕΚ 53 Α), καταργούνται. Άρθρο 19 Έναρξη ισχύος 1.Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2.Εξαιρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Β του πρώτου μέρους, καθώς και το όρθρο 15 παράγραφοι 2 και 3 του τρίτου μέρους του νόμου αυτού, οι οποίες τίθενται σε ισχύ την 1 η Ιανουαρίου 1995. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κρότους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Για την οργάνωση και λειτουργία του Ο.Τ.Ε.. 1994/2257 1994
Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις. 1997/2459 1997
Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες διατάξεις. 1997/2516 1997
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων και άλλες διατάξεις. 1998/2642 1998
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. 1999/2741 1999
Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2001/2963 2001
Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις. 2007/3534 2007
Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων. 2011/3919 2011
Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις. 2013/4109 2013
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις. 2013/4155 2013
Προσαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας περί του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.), στις διατάξεις του άρθρου 18του Ν.2231/1994. 1997/341 1997
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις Οδηγίες 91/440/ΕΟΚ και 95/18/ΕΚ όπως τροποποιήθηκαν με τις οδηγίες 2001/12/ΕΚ και 2001/13/ΕΚ, αντιστοίχως και της οδηγίας 2001/14/ΕΚ για την ανάπτυξη των Κοινοτικών σιδηροδρόμων, τις άδειες σε σιδηροδρομικές[...]" 2005/41 2005
Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. 2013/44 2013