Ρύθμιση θεμάτων εξετάσεων μετεγγραφών φοιτητών εξωτερικού και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Θέματα εξετάσεων μετεγγραφών φοιτητών εξωτερικού"
1.  
  Η αρμοδιότητα για την οργάνωση και την εποπτεία των εξετάσεων για τις μετεγγραφές φοιτητών εξωτερικού ανήκει στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Μετεγγραφών Εξωτερικού (Κ.Ε.Ε.Μ.Ε.). η οποία συγκροτείται με τη διαδικασία που ορίζεται στην επόμενη παράγραφο και έχει ως έδρα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου και διενεργούνται οι εξετάσεις.
2.  
  Η Κ.Ε.Ε.Μ.Ε. αποτελείται από δεκαοκτώ (18) μέλη, ως εξής:.
 1. Πρόεδρος είναι ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 2. Αναπληρωτής του ορίζεται καθηγητής του ίδιου Πανεπιστημίου με απόφαση της Συγκλήτου του.
 3. Τα άλλα μέλη της επιτροπής εκπροσωπούν τα λοιπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας.
 4. Μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, οι Σύγκλητοι των Ιδρυμάτων αυτών προτείνουν, μετά από εισήγηση των οικείων τμημάτων, από έναν εκπρόσωπό τους, με τον αναπληρωτή του, ως μέλος της Επιτροπής αυτής.
 5. Ειδικά, κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, τα μέλη της Επιτροπής θα οριστούν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 1994.
 6. Γραμματέας της Κ.Ε.Ε.Μ.Ε. ορίζεται από τον Πρόεδρο αυτής, Διοικητικός Υπάλληλος, κλάδου ΠΕ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
3.  
 1. Η Κ.Ε.Ε.Μ.Ε. υποβοηθείται στο έργο της από Συμβούλιο Εξετάσεων, το οποίο είναι πενταμελές και αποτελείται:.
  • Από τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε.Μ.Ε., ο οποίος είναι και Πρόεδρός του.
  • Από δύο μέλη Δ.Ε.Π. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ισάριθμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ως μέλη.
  • Τα μέλη αυτά, με τα αναπληρωματικά τους, ορίζονται από τις Συγκλήτους των παραπάνω Πανεπιστημίων με την έναρξη της ακαδημαϊκής περιόδου.
 2. Το Συμβούλιο Εξετάσεων έχει ως αρμοδιότητα την επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία των εξετάσεων και την έκδοση των αποτελεσμάτων
 3. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Εξετάσεων είναι ετήσια.
 4. Παρατείνεται δε αυτοδίκαια μέχρι την εγκατάσταση των νέων μελών.
 5. Γραμματέας του Συμβουλίου είναι ο Γραμματέας της Κ.Ε.Ε.Μ.Ε.
4.  
  Το πρώτο εδάφιο της τρίτης παραγράφου του άρθρου 1 της υπουργικής απόφασης Β3/2274/1987 (ΦΕΚ 346 Β), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 στοιχ. α του ν. 1865/1989 (ΦΕΚ 210 Α), αντικαθίσταται ως εξής: Από τις 20 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους διενεργείται η επιλογή τριών εξεταστών ανά μάθημα. Από αυτούς δύο είναι βαθμολογητές και ο τρίτος αναβαθμολογητής. Όλοι ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές. Κανείς δεν επιτρέπεται να είναι εξεταστής για δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη. Οι βαθμολογητές επιλέγονται με κλήρωση από το σύνολο των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που διδάσκουν το μάθημα αυτό και σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής αριθμός από άλλο Α.Ε.Ι. Η επιλογή του αναβαθμολογητή γίνεται με κλήρωση από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της χώρας που διδάσκουν το ίδιο μάθημα.
5.  
  Το πρώτο εδάφιο της τέταρτης παραγράφου του άρθρου 1 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: Η Κ.Ε.Ε.Μ.Ε. ορίζει: α) το ή τα διδακτικά εγχειρίδια στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι και β) την εξεταστέα ύλη ανά μάθημα, την οποία ανακοινώνει οκτώ (8) μήνες πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Η επιλογή των εξεταστέων μαθημάτων γίνεται από την Κ Ε.Ε.Μ.Ε. ως ακολούθως: Μια εβδομάδα πριν από τις εξετάσεις, η Κ.Ε.Ε.Μ.Ε. επιλέγει με κλήρωση τρία μέλη Δ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους ανά εξεταστέο μάθημα από αυτά που διδάσκουν το μάθημα αυτό, ή συγγενικό του σε ελληνικό Α.Ε.Ι. Τα μέλη αυτά του Δ.Ε.Π. προσέρχονται την ημέρα των εξετάσεων στην έδρα της Κ.Ε.Ε.Μ.Ε. και προτείνουν σε αυτήν πολλαπλάσιο αριθμό θεμάτων από τα εξεταζόμενα ανά εξεταστέο μάθημα. Η Κ.Ε.Ε.Μ.Ε. διενεργεί κλήρωση παρουσία των προτεινόντων και επιλέγει τα θέματα των εκτάσεων. 6:Η Κ.Ε.Ε.Μ.Ε. ορίζει προθεσμία για τη διόρθωση των γραπτών δοκιμίων από τους εξεταστές, ανάλογα με τον αριθμό των εξεταζομένων.
7.  
 1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται λεπτομέρειες και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος, για την οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων και τη διοικητική στήριξη αυτών
 2. Στα μέλη της Κ.Ε.Ε.Μ.Ε., τους εξεταστές και όσους συμμετέχουν στη σχετική διαδικασία, καταβάλλεται αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
 3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 1966/1991 (ΦΕΚ 147 Α) και κάθε άλλη διάταξη αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος καταργούνται.
8.  
  Οι μετεγγραφές για την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και τα τμήματα της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Φ. 141.4/Β3/1344/1988, που κυρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 1, στοιχ. γ του ν. 1865/1989.
9.  
  Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του παρόντος διαδικασία για την επιλογή των εξεταστών και των εξεταστέων θεμάτων και τη διενέργεια των εξετάσεων και οι σχετικές διατάξεις, που αναφέρονται στην οργάνωση και λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Κ.Ε.Ε.Μ.Ε., ισχύουν και για τις κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων υπερδιετούς κύκλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Α.Ε.Ι. Το στοιχείο α της παραγράφου 1 και η παράγραφος 2 του άρθρου 7 της υπουργικής απόφασης Β3/2274/1987 καταργούνται.
10.  
  Ειδικά, για το ακαδημαϊκό έτος 1994-1995, η εξεταστέα ύλη ισχύει όπως έχει ανακοινωθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπως, επίσης, παραμένει ίδιος και ο χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων
Άρθρο 2
1.  
  Η περίπτωση δ του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 23 του άρθρου 45 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α) αντικαθίσταται ως εξής: δ) Ο αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων και προσωπικού του οικείου Α.Ε.Ι. ή ο αντιπρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του οικείου Α.Ε.Ι. και σε περίπτωση κωλύματος ο αντιπρύτανης οικονομικού προγραμματισμού και ανάπτυξης και το μέλος Δ.Ε.Π. της διοικούσας επιτροπής, που έχει τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στη βαθμίδα του καθηγητή, αναπληρωτή ή επικούρου.
2.  
 1. Η αληθινή έννοια των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 της απόφασης 2023080/2538/ 0022/ΣΧΕΤ.2057 (ΦΕΚ 197 Β) των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που κυρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1865/1989, είναι ότι η ερευνητική χορηγία, που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές, καταβάλλεται μόνο στις κατηγορίες του τακτικού προσωπικού των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που αναφέρονται σε αυτές.
 2. Τυχόν αξιώσεις κατά του Δημοσίου και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που αφορούν την καταβολή της ερευνητικής χορηγίας και στο έκτακτο ή ωρομίσθιο προσωπικό των ανωτέρω κατηγοριών, παραγράφονται εφόσον, μέχρι την έναρξη της ισχύος τού παρόντος νόμου, δεν έχουν εκδοθεί αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.
 3. Όλες οι σχετικώς υπάρχουσες εκκρεμείς δίκες, σε οποιονδήποτε βαθμό, καταργούνται.
 4. Τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί θεωρείται ότι καλώς καταβλήθηκαν και δεν αναζητούνται.
3.  
  Η διάταξη του άρθρου τρίτου, παρ. 2 του ν. 2174/1994 (ΦΕΚ 210 Α) εφαρμόζεται αναλόγως και για το ακαδημαϊκό έτος 1994-1995.
4.  
  Τα μέλη Δ.Ε.Π. και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. και Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) και Ε.Ε.Π. των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) δεν μπορούν να κατέχουν δεύτερη οργανική θέση στην ίδια ή άλλη βαθμίδα της εκπαίδευσης. Οσοι κατέχουν τέτοια θέση, πρέπει μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος να δηλώσουν ποια θέση επιλέγουν. Η δήλωση υποβάλλεται στο τμήμα της θέσης που επιλέγουν και κοινοποιείται στο τμήμα της άλλης θέσης και στην οικεία διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν δεν υποβληθεί δήλωση, παύει αυτοδικαίως η ισχύς των οικείων πράξεων ή διατάξεων με τις οποίες τους επετράπη η κατοχή δεύτερης θέσης. 5 Στο ν. 2188/1994 (ΦΕΚ 18 Α), οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 2, παρ. 10, στοιχ. ζ και 3, παρ. 1, στοιχ. γ ορίζονται σε 31.12.1994, ενώ αυτές που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 7 στοιχείο γ παρατείνονται μέχρι 31.10.1994.
6.  
 1. Κατά το διορισμό δασκάλων, που διενεργείται κάθε φορά κατά τις οικείες διατάξεις, ένα ποσοστό των θέσεων καλύπτεται από τους εγγεγραμμένους στον οικείο πίνακα διοριστέων, πτυχιούχων παιδαγωγικών τμημάτων των Α.Ε.Ι. (περίπτωση Α) και το υπόλοιπο ποσοστό από τους εγγεγραμμένους στον ίδιο πίνακα, πτυχιούχους παιδαγωγικών ακαδημιών, κατά περίπτωση (περίπτωση Β).
 2. Για τον προσδιορισμό του ποσοστού για καθεμία από τις περιπτώσεις αυτές, διαιρείται ο αριθμός όσων ανήκουν στην περίπτωση Α και είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων των ετών 1988 μέχρι 1992, καθώς και ο αριθμός όσων ανήκουν στην περίπτωση Β και είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων των ετών 1986 μέχρι και 1990, δια του ολικού αριθμού των εγγεγραμμένων στους οικείους πίνακες διοριστέων των παραπάνω χρονικών περιόδων.
 3. Το κλάσμα στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα.
 4. Όταν πρόκειται για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών κατά την έναρξη του σχολικού έτους, οι θέσεις καλύπτονται σε ποσοστό 10% και 90% από εκπαιδευτικούς των περιπτώσεων Α και Β αντίστοιχα.
 5. Στην περίπτωση κάλυψης μεμονωμένης θέσης προσωρινού αναπληρωτή, η πρόσληψη γίνεται εναλλάξ από τις δύο κατηγορίες, με έναρξη από την κατηγορία των πτυχιούχων παιδαγωγικών τμημάτων των Α.Ε.Ι.
 6. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και για το διορισμό νηπιαγωγών μετά την εξάντληση του πίνακα διοριστέων εξ αποφοίτων σχολών νηπιαγωγών του έτους 1985
 7. Μετά την εξάντληση των πινάκων διοριστέων μέχρι του 1992 για την περίπτωση Α και μέχρι του 1990 για την περίπτωση Β, οι διορισμοί γίνονται με τη σειρά εγγραφής στον ενιαίο πίνακα διοριστέων
7.  
  Πτυχιούχοι παιδαγωγικών ακαδημιών, που έχουν εγγραφεί στους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μεταγενέστερο έτος από την αποφοίτηση τους, επειδή δεν συμπλήρωναν το 20ό έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 5 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α), μεταφέρονται, από την ισχύ του παρόντος νόμου, στους πίνακες διοριστέων του έτους αποφοίτησής τους και κατατάσσονται στη σειρά που προκύπτει από το βαθμό του πτυχίου τους ή και από άλλες ιδιότητες που συντρέχουν, κατά τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.
8.  
  Η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ. 1 του π.δ/τος 250/1992 (ΦΕΚ 138 Α) προϋπόθεση υποχρεωτικής εισαγωγικής επιμόρφωσης, δεν εφαρμόζεται για όσους διοριστούν κατά τη διάρκεια των ετών 1994 και 1995 και υπάγονται στην προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού ή είναι πτυχιούχοι παιδαγωγικών τμημάτων Α.Ε.Ι.
9.  
  Στην παράγραφο 7, του άρθρου 15 του ν. 1566/1985 προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής: Επίσης, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση διορισμού ομογενείς από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. οι οποίοι παλιννόστησαν από 1.1.1981 και των οποίων τα πτυχία έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα προς τα αντίστοιχα των ελληνικών Α.Ε.Ι..
10.  
 1. Στον οργανισμό της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συνιστάται Διεύθυνση που έχει ως αρμοδιότητα την υποστήριξη του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.), κατά το μέρος που αναφέρεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 2. Η Διεύθυνση λειτουργεί μέχρι την περάτωση των έργων που αναφέρονται στο Κ.Π.Σ. και έχει ως αντικείμενο ιδίως:
 3. ί) το συντονισμό σε επίπεδο διοίκησης και την εξασφάλιση των απαραίτητων όρων και προϋποθέσεων εφαρμογής και ειδικότερα υλοποίησης του Κ.Π.Σ., ii) τη διαμόρφωση προτάσεων στα πλαίσια του Κ.Π.Σ., iii) την παρακολούθηση υλοποίησης των προγραμμάτων από λειτουργική και οικονομική άποψη, την οικονομική και διοικητική διαχείρισή τους και τη διαμόρφωση προτάσεων για διορθωτικές παρεμβάσεις, ιν) τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη και ν) την αξιολόγηση των προγραμμάτων, μετά την ολοκλήρωσή τους και την υποβολή της σχετικής έκθεσης.
 4. Για τη στελέχωση της Διεύθυνσης και των τμημάτων της ισχύουν οι διατάξεις του οργανισμού της Κ.Υ. και εφαρμόζεται αναλόγως και η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α).
 5. Τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία της γενικώς και τη συγκρότησή της σε τμήματα και το ειδικότερο αντικείμενό τους ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 6. Για την αξιοποίηση των κονδυλίων της τεχνικής βοήθειας ή ειδικών προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. που αναφέρεται στο στοιχείο α της παραγράφου αυτής, τα οποία έχουν σχέση με μελέτες ή έρευνα συνιστάται, στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ειδικός Λογαριασμός.
 7. Η μορφή διοίκησης του ειδικού αυτού λογαριασμού, ο τίτλος του και ο τρόπος ανάθεσης και διαχείρισης των ανωτέρω κονδυλίων με σκοπό την υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης του Κ.Π.Σ. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και τα σχετικά θέματα, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ανάλογη εφαρμογή του π.δ/τος 432/1981 (ΦΕΚ 118 Α).
11.  
 1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συνιστώνται οι εξής προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις εκπαιδευτικών σε δημόσια σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής Αττικής:
 2. Θέσεις μόνιμες:
 3. Μία του κλάδου ΠΕ 17, ειδικότητας ηλεκτρονικού, τέσσερις του κλάδου ΤΕ 1, ειδικότητας μηχανολόγου, μία του κλάδου ΤΕ 1, ειδικότητας ηλεκτρολόγου.
 4. Θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου:
 5. Δέκα του κλάδου ΤΕ 1, ειδικότητας μηχανολόγου, τρεις του κλάδου ΤΕ 1, ειδικότητας ηλεκτρολόγου.
 6. Στις παραπάνω θέσεις εντάσσονται υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που υπηρετούσαν στο Κρατικό Εργοστάσιο Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας, το οποίο καταργήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α).
 7. Οι υπάλληλοι αυτοί εντάσσονται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο, που κατέχουν και εξελίσσονται εφεξής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 8. Οι προσωποπαγείς θέσεις τους που συστήθηκαν με το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 1894/1990 καταργούνται μετά την κατά τα ανωτέρω ένταξη.
 9. Η ένταξη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και πρόταση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 10. Οι συνιστώμενες θέσεις καταργούνται με την αποχώρηση από την υπηρεσία των εντασσομένων σε αυτές
12.  
  Στην παράγραφο 12 του άρθρου 112 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) προστίθενται από την ημερομηνία ισχύος του, εδάφια ως εξής: α. Οι σπουδαστές αυτοί οφείλουν για την αποπεράτωση των σπουδών τους στο τμήμα εγγραφής τους στο Τ.Ε.Ι. να παρακολουθήσουν με επιτυχία τα μαθήματα των τυπικών εξαμήνων εγγραφής τους και επομένων. Επίσης, οφείλουν να εκπονήσουν την πτυχιακή εργασία και να εκτελέσουν την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στους σπουδαστές που έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τα προηγούμενα, χορηγείται Ειδικό Πτυχίο, ο βαθμός του οποίου υπολογίζεται κατ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 17 του π.δ/τος 489/1984 (ΦΕΚ 176 Α). Το Ειδικό Πτυχίο δεν αποτελεί τίτλο σπουδών, λογίζεται όμως ως ισότιμο πτυχίου Τ.Ε.Ι. αντίστοιχης ειδικότητας μόνον για τις περιπτώσεις μισθολογικών ή/ και υπηρεσιακών μεταβολών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση των κατόχων τους.
 1. Από το ακαδημαϊκό έτος 1994-1995 η παράγραφος 12 του άρθρου 112 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) καταργείται.
Άρθρο 3 "Ισχύς"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικό στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κρότους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-08-31 Ρύθμιση θεμάτων εξετάσεων μετεγγραφών φοιτητών εξωτερικού και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/141
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1987/Β3/2274 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/Β3_2274 1987
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1989/1865 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1865 1989
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Για την Ακαδηµία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις: 1990/1894 1990
Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι.. σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις. 1991/1966 1991
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
ΝΟΜΟΣ 1994/2174 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/2174 1994
Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1994/2188 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/432 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/432 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/489 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/489 1984
Ρύθμιση θεμάτων Υποχρεωτικής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και θεμάτων λειτουργίας των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων. 1992/250 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. 1995/2327 1995
Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1996/2413 1996
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.. 2012/4057 2012
Τροποποίηση Π.Δ. 154/96 (ΦΕΚ 115/Α) «Διορισμός και Τοποθέτηση Εκπ/κών της Α/θμιας Εκπ/σης». 1997/144 1997