Εφαρμογή του Κανονισμού (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 2079/1992, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα μέτρα, τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 2079/1992 του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1992 για τη θέσπιση κοινοτικού καθεστώτος παροχής ενισχύσεων στην πρόωρη συνταξιοδότηση των γεωργών, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Γεωργίας. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται ιδίως:.
 1. Οι όροι που πρέπει να πληρούνται στα πρόσωπα των δικαιούχων (αποχωρούντων γεωργών), καθώς και στα πρόσωπα των διαδόχων αυτών όπως:
 2. ηλικία, διάρκεια και έκταση άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας από τον αποχωρούντα γεωργό, επαγγελματική ικανότητα του διαδόχου, ελάχιστο μέγεθος της παραχωρούμενης γεωργικής εκμετάλλευσης, τρόπος παραχώρησης αυτής, διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα και κάθε άλλη ουσιαστική και τυπική προϋπόθεση για την εφαρμογή του προγράμματος
 3. Το ύψος της ετήσιας αποζημίωσης ανά δικαιούχο και οι τυχόν αναπροσαρμογές αυτής, ο αριθμός των δικαιούχων, ο τρόπος και χρόνος καταβολής της αποζημίωσης και κάθε άλλο οικονομικό θέμα, που σχετίζεται με την υλοποίηση του προγράμματος
 4. Η διαδικασία ένταξης στο μέτρο, οι συνέπειες και οι κυρώσεις για τις τυχόν παραβάσεις, κατά την ένταξη ή την παραμονή των δικαιούχων στο μέτρο και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος
2.  
  Η εγγραφή των δικαιούχων στο πρόγραμμα, καθώς και η διαγραφή αυτών, ως κύρωση για τυχόν παράβαση των όρων ένταξης, γίνεται με απόφαση του οικείου νομάρχη, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης του προγράμματος. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή στον Υπουργό Γεωργίας, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α).
3.  
  Φορέας εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 2079/1992 και υλοποίησης του σχετικού προγράμματος ορίζεται η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (Α.Τ.Ε.), η οποία θα ενεργεί ως εντολοδόχος του Ελληνικού Δημοσίου. Οι ειδικότεροι όροι και οι λεπτομέρειες της συνεργασίας του Δημοσίου με την Α.Τ.Ε. Α.Ε. καθορίζονται με σύμβαση που υπογράφεται για λογαριασμό του Δημοσίου από τον Υπουργό Γεωργίας.
4.  
  Η χορήγηση της ετήσιας αποζημίωσης στους δικαιούχους, στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, δεν υπόκειται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου και δεν λογίζεται, σε καμιά περίπτωση, ως συνταξιοδοτική παροχή, ούτε αποτελεί λόγο στέρησης ή αναστολής των προϋποθέσεων για την απόκτηση δικαιώματος σύνταξης των δικαιούχων από τον Ο.Γ.Α. Κατά τη διάρκεια της παραμονής, στο μέτρο των δικαιούχων που θα ενταχθούν σε αυτό και μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους, λογίζονται ως ενεργοί αγρότες σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τους.
5.  
  Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου της πρόωρης συνταξιοδότησης η ετήσια αποζημίωση καταβάλλεται στον έτερο των συζύγων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας
6.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας καθορίζονται οι λεπτομέρειες καταβολής της αποζημίωσης στους δικαιούχους, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απόδοσης λογαριασμού των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, που θα εκδίδονται στο όνομα της ΑΤ.Ε. Α.Ε. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας ή αυτού και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού, μπορούν να συγκροτούνται επιτροπές από υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας και άλλων φορέων, για την εφαρμογή και τον έλεγχο εκτέλεσης του προγράμματος αυτού και να καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 3
1.  
  Αναφορικά με τις ανώνυμες εταιρείες: α) Βιομηχανία Γάλακτος Ξάνθης Α.Ε. ΡΟΔΟΠΗ, β) Συνεταιριστική Εταιρεία Βιομηχανικής Αναπτύξεως Θράκης Α.Ε. ΣΕΒΑΟ και γ) Συνεταιριστική Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Κρέατος Α.Ε. ΣΕΠΕΚ, η εκκαθαρίστρια Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., η οποία είναι πιστωτής που εκπροσωπεί το 51% των κατά των επιχειρήσεων αυτών απαιτήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2000/1991, δύναται να ζητήσει οποτεδήποτε από το εφετείο της έδρας τους την ανάκληση της απόφασης με την οποία διατάχθηκε ειδική εκκαθάριση αυτών. Η αίτηση γίνεται δεκτή υποχρεωτικά από το εφετείο. Μετά από αίτηση της εκκαθαρίστριας Α.Τ.Ε. Α.Ε. το εφετείο με την απόφαση της ανάκλησης διορίζει προσωρινή διοίκηση της επιχείρησης, η οποία μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης του εφετείου συγκαλεί γενική συνέλευση των μετόχων για την εκλογή διοικητικού συμβουλίου. Από τη δημοσίευση της απόφασης του εφετείου παύει αυτόματα η εξουσία του εκκαθαριστή της επιχείρησης και η διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση αυτής ασκείται από τη διορισθείσα με την ίδια απόφαση προσωρινή διοίκηση. Οι μέχρι τότε πράξεις του εκκαθαριστή παραμένουν ισχυρές, η δε αμοιβή του καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 46. Μέχρι να συγκροτηθεί σε σώμα το διοικητικό συμβούλιο που θα εκλεγεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι απαγορεύσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 46. Το πλεονάζον προσωπικό της επιχείρησης, που θα καθοριστεί και θα απολυθεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αυτής, έχει την πρώτη προτεραιότητα πρόσληψης ανέργων εφαρμοζομένου του άρθρου 21, παρ. 17 του ν. 2190/1994, ανεξαρτήτως χρόνου προϋπηρεσίας, εφόσον οι προς πλήρωση θέσεις ανήκουν σε υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα υπαγόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ίδιου νόμου, της περιοχής Θράκης και μόνο, αποκλειομένης της μετάταξης, μετάθεσης, ή απόσπασής τους σε οποιαδήποτε υπηρεσία άλλης περιοχής επί μία πενταετία.
2.  
  Σε περίπτωση ανάκλησης της απόφασης με την οποία διατάχθηκε η ειδική εκκαθάριση των ανώνυμων εταιρειών της προηγούμενης παραγράφου, η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αυτής, μεταβιβάζει, εφάπαξ ή τμηματικά, στην ονομαστική αξία αυτών, σε ιδρυθησόμενες αναπτυξιακές επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν τοπικοί φορείς της περιοχής ή σε συνεταιριστικές οργανώσεις, τις μετοχές των παραπάνω εταιρειών που ανήκουν σε αυτήν. Η μεταβίβαση αυτή και κάθε πράξη προς πραγμάτωσή της απαλλάσσεται από κάθε φόρο, εισφορά ή δικαίωμα Δημοσίου ή τρίτων, καθώς και από το χαρτόσημο.
3.  
  Οι οφειλές των ανωνύμων εταιρειών της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου προς την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., που θα ρυθμιστούν, μετά την ανάκληση της απόφασης του εφετείου με την οποία διατάχθηκε η ειδική εκκαθάριση αυτών, στα πλαίσια των υφιστάμενων μέτρων για την παροχή οικονομικών ενισχύσεων και πιστωτικών διευκολύνσεων σε επιχειρήσεις της περιφέρειας Θράκης, θα επιβαρύνονται για όλη τη διάρκεια του νέου δανείου που θα αποτελέσουν ρυθμιζόμενες οφειλές με επιτόκιο 11%. Το νέο αυτό δάνειο προς την Α.Τ.Ε. Α.Ε. θα εξοφληθεί σε διάστημα μέχρι δεκαπέντε (15) χρόνια με πενταετή περίοδο χάριτος κατά την οποία θα καταβάλλονται τόκοι.
Άρθρο 4 "Μετά την παράγραφο 20 του άρθρου 46α, που προστέθηκε με το άρθρο 14 του ν. 2000/1991, στο άρθρο 46 του ν. 1892/1990, όπως αυτό ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 21 και 22 ως εξής: 21. Εάν δεν τελεσφορήσει ο πλειστηριασμός για την τμηματική πώληση περιο [...]"
22.  
  Περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού επιχείρησης, της οποίας εκκαθαρίστρια έχει διορισθεί η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Α.Ε., εκπροσωπούσα το 51% τουλάχιστον του συνόλου των κατά της επιχείρησης απαιτήσεων της παραγράφου 1, που υπόκεινται σε φθορά, αλλοίωση ή καταστροφή, καθώς και μετοχές ή μερίδια της επιχείρησης αυτής σε εταιρείες ή κοινοπραξίες οποιουδήποτε κλάδου, δύνανται να πωληθούν οποτεδήποτε, συνολικά ή τμηματικά, από την εκκαθαρίστρια Α.Τ.Ε. Α.Ε. με ελεύθερη διαπραγμάτευση μετά από δημόσια πρόσκληση. Η πώληση των παραπάνω μετοχών ή μεριδίων της επιχείρησης γίνεται κατά προτεραιότητα σε αναπτυξιακές εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν τοπικοί φορείς ή σε συνεταιριστικές οργανώσεις, εφόσον εκδηλώσουν ενδιαφέρον κατά τη δημόσια πρόσκληση. Επί των πωλήσεων της παρούσας παραγράφου, καθώς και επί τμηματικών πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων των παραπάνω επιχειρήσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 1836/1983, έχουν εφαρμογή όλες οι απαλλαγές της παραγράφου 13 του άρθρου 46 α.
Άρθρο 5
1.  
  Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., με απόφαση των αρμόδιων οργάνων της, μπορεί να ρυθμίζει τις κατά την 31.12.1993 υφιστάμενες ληξιπρόθεσμες οφειλές πρωτοβάθμιων, που ασχολούνται με τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων και εφόσον οι οφειλές προέρχονται από χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων αυτών, δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων συνεταιριστικών οργανώσεων προς αυτήν, που δεν καλύπτονται από ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία (ενέχυρα, φορτωτικά έγγραφα, επιταγές, συναλλαγματικές κ.λπ.) και με την προϋπόθεση ότι, κατά την κρίση της Α.Τ.Ε. Α.Ε., οι οφειλές αυτές δεν οφείλονται σε κακοδιαχείριση, αλλά σε αντικειμενικούς αρνητικούς παράγοντες (κρίση στην αγορά ορισμένων γεωργικών προϊόντων ή απώλεια αγορών λόγω εξωτερικών γεγονότων κ.λπ.). Οι παραπάνω οφειλές προσαυξάνονται με συμβατικούς τόκους μέχρι την ημερομηνία ρύθμισης, που δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της 31ης Μαρτίου 1995. Η εξόφληση του τελικού ποσού θα γίνεται σε ετήσιες δόσεις μέχρι δέκα (10) συνολικά, με δυνατότητα της Α.Τ.Ε. Α.Ε., σε εξαιρετικές περιπτώσεις ιδιαίτερα υψηλών ανοιγμάτων, να παρατείνει την περίοδο εξόφλησης μέχρι δεκαπέντε (15) χρόνια συνολικά, από τα οποία μέχρι τρία (3) χρόνια στην αρχή ως περίοδο χάριτος. Κατά το πρώτο ήμισι της περιόδου εξόφλησης δεν θα λογίζονται τόκοι επί των ρυθμιζόμενων ποσών σε βάρος των φορέων, ενώ για το δεύτερο ήμισι θα επιβαρύνονται με το 50% των εκάστοτε ισχυόντων συμβατικών επιτοκίων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το ποσοστό αυτό μπορεί να μειώνεται κατά την κρίση της Α.Τ.Ε. Α.Ε. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μιας ετήσιας δόσης του νέου δανείου για χρονικό διάστημα πέραν του εξαμήνου από τη λήξη της, η παραπάνω ρύθμιση των οφειλών ανατρέπεται αναδρομικά, υπολογίζονται οι ισχύοντες τόκοι για όλο το ποσό των ρυθμιζόμενων οφειλών και η Α.Τ.Ε. Α.Ε. ασκεί τα δικαιώματά της για τη διασφάλιση και ικανοποίηση των απαιτήσεών της.
2.  
  Η παραπάνω ρύθμιση γίνεται ύστερα από μελέτη για τη βιωσιμότητα, εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη της υπαγόμενης στη ρύθμιση συνεταιριστικής οργάνωσης και την ικανότητά της να ανταποκριθεί στους όρους της ρύθμισης. Στους τελευταίους, η Α.Τ.Ε. Α.Ε. μπορεί να συμπεριλάβει, ιδίως, την υποχρέωση της συνεταιριστικής οργάνωσης για διοικητικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό, τον περιορισμό του απασχολούμενου προσωπικού στο απολύτως αναγκαίο, την εκποίηση των αδρανών περιουσιακών στοιχείων, που δεν συνδέονται με τη λειτουργία της (οικόπεδα, αστικά ακίνητα, μετοχές κ.λπ.) και με το προϊόν των οποίων θα πιστώνονται οι ρυθμιζόμενες οφειλές και την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της με ειδική εισφορά επί των διακινούμενων προϊόντων και εισροών, σε συνδυασμό και με την αύξηση των μεριδίων των μελών της.
Άρθρο 6
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο Άρθρο2
1.  
  Θέματα που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή του Κανονισμού (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 1096/1988 του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 1988 σχετικά με την καθιέρωση κοινοτικού καθεστώτος για την ενθάρρυνση της παύσης της γεωργικής δραστηριότητας και του λειτουργικού προγράμματος Ανάπτυξη και ενδυνάμωση των γεωργικών διαρθρώσεων (απόφαση Cοm. 2985/12.12.1990) ρυθμίζονται ως εξής:.
 1. Προσφυγές ενδιαφερομένων οι οποίες ασκήθηκαν εμπροθέσμως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955, ενώπιον του Υπουργού Γεωργίας, κϊρτά αποφάσεων νομαρχών για διαγραφή τους από το καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης και επί των οποίων δεν αποφάνθηκε ο Υπουργός μέσα στη νόμιμη ανατρεπτική προθεσμία, δεν θεωρούνται ότι απορρίφθηκαν, αποφαίνεται δε επ αυτών ο Υπουργός μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την ισχύ του παρόντος.
 2. Προσφυγές ενδιαφερομένων κατά αποφάσεων νομαρχών, οι οποίες έγιναν δεκτές με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας κατά το χρονικό διάστημα από 9 Σεπτεμβρίου 1993 και μετέπειτα, επαναξετάζονται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την ισχύ του παρόντος, μόνο ως προς το εμπρόθεσμο της άσκησής τους
 3. Οι προσφυγές των παραγράφων α και β δεν θεωρούνται εμπρόθεσμες σε κάθε περίπτωση αν ασκήθηκαν μετά τις 31.7.1993.
 4. Αιτήσεις θεραπείας, που υποβλήθηκαν στον οικείο νομάρχη για ένταξη στο καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης ή επανένταξή τους σε αυτό, θεωρούνται ότι απορρίφθηκαν, εφόσον δεν εκδόθηκε απόφασή του μέχρι την ισχύ του παρόντος.
 5. Τυχόν αποφάσεις που εκδόθηκαν επί όμοιων αιτήσεων θεωρούνται άκυρες.
 6. Οι κριθέντες ως δικαιούχοι διαγράφονται αυτοδικαίως από τους σχετικούς πίνακες.
2.  
  Σε κάθε περίπτωση ανάκλησης ή ακύρωσης πράξεως του Υπουργού Γεωργίας ή απόφασης του νομάρχη, κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, με βάση την οποία είχε καταβληθεί αποζημίωση σε δικαιούχο, τα καταβληθέντα επιστρέφονται ως αδικαιολογήτως εισπραχθέντα σε σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις χωρίς προσαυξήσεις
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που εκδίδεται εφάπαξ είναι δυνατό να παρατείνονται οι προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, για διάστημα όχι μεγαλύτερο της αρχικής προθεσμίας
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και των συναρμόδιων υπουργών ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1955/3200 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3200 1955
ΝΟΜΟΣ 1983/1836 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1836 1983
ΝΟΜΟΣ 1991/2000 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/2000 1991
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία